Nie zawsze zgoda konflikty interesów w społeczności lokalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie zawsze zgoda konflikty interesów w społeczności lokalnej"

Transkrypt

1 Nie zawsze zgoda konflikty interesów w społeczności lokalnej W obrębie wszelkiego rodzaju społeczności choćby najmniejszych, na przykład w klasie, w szkole, wśród mieszkańców kamienicy, pracowników tego samego zakładu pracy istnieją grupy o różnych potrzebach, oczekiwaniach, interesach. Różnice między nimi często ujawniają się jako konflikty interesów, w których nikt nie ma racji, bo każdy ma swoje racje. Rozwiązania owych konfliktów najlepiej poszukiwać na drodze negocjacji, doprowadzając do kompromisu między różnymi opcjami. Cele Po zajęciach uczniowie powinni umieć: określić, czym różni się wspólnota interesów od konfliktu interesów; uzasadnić potrzebę poszukiwania kompromisu w drodze negocjacji. Środki dydaktyczne 1. Opis sytuacji W starej kamienicy. 2. Ankieta. Instrukcje dla grup: 3. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. 4. Remont fasady, klatki schodowej i dachu. 5. Budowa sklepu wielobranżowego. 6. Budowa parkingu. 7. Budowa skweru i placu zabaw. 8. Budowa ogrodzenia i założenie domofonów. 9. Budowa boiska sportowego i torów dla rowerów i deskorolek. 10. Protokół z zebrania samorządu mieszkańców kamienicy. Przebieg zajęć 1. Aby zaprezentować istnienie konfliktów interesów nawet w małych społecznościach, przedstaw historię pewnej kamienicy, starej i zaniedbanej, której mieszkańcy, niezadowoleni ze swej sytuacji, najpierw tylko utyskiwali. Narzekali na brak wszystkiego tak długo, aż ktoś zaproponował (siebie postaw w tej roli), żeby wyłonić przedstawicielstwo wspólnoty mieszkańców, na piśmie sformułować jej potrzeby i pismo to skierować do władz gminy. Odtąd mieszkańcy zgłaszali się ze swymi oczekiwaniami do swego przewodniczącego (czyli do ciebie). Jeśli masz na to więcej czasu, możesz zaproponować, by uczniowie wczuli się (bazując na potrzebach swoich i swoich rodzin) w mieszkańców owej kamienicy i zgłaszali różne potrzeby i ich uzasadnienia jeśli nie, w materiałach pomocniczych znajdziesz odpowiednie przykłady. Prosisz uczniów, by wyobrazili sobie, że spisane przez ciebie potrzeby w formie podania trafiły najpierw do zarządu domów komunalnych w waszej miejscowości, skąd zostały przesłane do władz gminy, i oto dziś przyszła odpowiedź, że z braku funduszy gmina może zrealizować tylko jedną pozycję z katalogu waszych potrzeb. Zwołane zostaje zebranie mieszkańców kamienicy, na którym musi zostać podjęta decyzja, którą z potrzeb gmina powinna zrealizować w pierwszej kolejności. 2. Zwróć uwagę uczniom, że dopóki mieszkańcy kompletowali listy swych potrzeb i oczekiwań, nie ujawniały się istniejące między nimi konflikty, bo wszyscy byli tak samo niezadowoleni z warunków, w których mieszkają. Rozdaj uczniom materiały pomocnicze nr 1 i 2. Poproś wszystkich o wypełnienie ankiety. 3. Podziel klasę na tyle grup, ile opcji ujawniło się w ankiecie. Rozdaj poszczególnym grupom interesów właściwe materiały pomocnicze (nr 3 9) stosownie do wybranych przez nich opcji i poproś o przygotowanie w grupach argumentów w obronie swych racji. Zaproponuj, by każda z grup wybrała przedstawiciela, który występować będzie w jej imieniu. Każda z grup, niezależnie od ich liczebności, powinna mieć na wypowiedź w obronie swych racji tyle samo czasu. 4. Po wysłuchaniu poszczególnych wypowiedzi skomentuj fakt, że klasa rozpadła się na kilka grup interesów. W wypadku, gdy któraś z opcji zaproponowanych w materiałach pomocniczych nie znajdzie obrońcy, godne skomentowania będzie także i to, że zdarzają się żądania na wyrost, na których nikomu w istocie nie zależy. Zwróć uwagę uczniów na to, że jednak większość wyborów dokonanych przez mieszkańców kamienicy nie jest tylko fanaberią, lecz wynika z istotnych potrzeb, z tego, jak i w jakich warunkach ludzie ci żyją. Choć najwyraźniejszy okaże się zapewne przede wszystkim podział na zamożniejszych i biedniejszych, należy podkreślić, że tych podziałów jest w istocie znacznie więcej: na rodziny posiadające i nie posiadające dzieci, na tych, którzy chodzą do pracy, i na tych, którzy czas spędzają w domu, na starszych i młodszych itd. 5. Zapowiedz, że końcem zebrania mieszkańców będzie głosowanie nad opcją, która zostanie przedstawiona gminie. Wygra to rozwiązanie, które zostanie zaakceptowane przez po- 242

2 nad połowę uczestników zebrania. Zaproponuj, by uczniowie w drodze nieformalnych dyskusji spróbowali osiągnąć kompromisowe rozwiązania z członkami najbardziej zbliżonych opcji. Zaapeluj, by modyfikowali własne stanowisko, tak by osiągnąć możliwie najbliższy swoim intencjom wynik głosowania. Po dyskusji zarządź głosowanie. Jeśli nie wyłoni ono większości bezwzględnej o pieniądzach będą decydować władze gminne, a nie bezpośrednio mieszkańcy. Musicie więc znaleźć procedurę, która wyłoni zwycięzcę (może to być druga tura z 2 3 najsilniejszymi opcjami). 6. Komentując przebieg i wynik dyskusji powiedz, że w życiu większych grup ludzi rzadko można zaspokoić interesy wszystkich albowiem ludzie mają różne potrzeby, zależnie od tego, jaki tryb życia prowadzą, jakimi środkami dysponują, do czego są przyzwyczajeni. Rozwiązaniem jest poszukiwanie kompromisów jednak również kompromis oznacza zazwyczaj rezygnację z części dążeń. Ponadto w demokracji często powstaje mniejszość, która przegrywa głosowanie i musi pogodzić się z tym, że jej interesy nie będą realizowane. Zwróć też uwagę, że skutki konfliktów lokalnych nierzadko nie ograniczają się wcale do samej społeczności lokalnej mogą one rzutować na sytuację w całym regionie czy nawet w państwie. Podaj przykłady konflikt w sprawie budowy Trasy Siekierkowskiej, spory wokół budowy autostrad w wielu miejscach Polski, protest mieszkańców przeciwko odbudowie masztu radiowego w Gąbinie. 7. Zapytaj uczniów, czy słyszeli o konfliktach interesów, które zdarzyły się w ich najbliższym otoczeniu kamienicy, bloku, osiedlu, sąsiedztwie, gminie itp. Zapisuj podawane przez nich przykłady na tablicy, a następnie przeanalizujcie dokładniej najciekawsze i/lub najbardziej aktualne z nich. Określcie: przedmiot sporu, grupy zaangażowane w konflikt i ich interesy, liderów grup interesu, głównych negocjatorów (ewentualnie mediatorów), jak wygląda konflikt w świetle obowiązującego prawa, jakie decyzje administracyjne zostały wydane, możliwe rozwiązania konfliktu (zgłaszane przez uczestników sporu bądź wymyślone przez was samych), przebieg, punkty zwrotne i finał sprawy (jeśli rozpatrywany konflikt już się zakończył, a jeśli spór nadal się toczy, to także przewidywania dotyczące jego rozstrzygnięcia i ewentualne rady dla jego stron, dotyczące następnych kroków, które powinny podjąć). Jeśli uznasz to za stosowne, poproś uczniów, by przed następnymi zajęciami zebrali więcej informacji na jego temat. Zadanie to można wykonać na dwa sposoby: albo podzielić klasę na mniejsze zespoły, z których każdy zajmować się będzie innym sporem, albo wyznaczyć kilkoro uczniów, którzy bardziej wnikliwie zapoznają się z materiałami na temat konfliktu, który was najbardziej zainteresował. Następne zajęcia należy rozpocząć od krótkiej prezentacji zebranych przez uczniów wiadomości dotyczących przebiegu i wyniku lokalnego konfliktu. Zaproponuj, by zgłosiło się 2 3 uczniów, którzy śledzić będą dalszy rozwój wydarzeń i od czasu do czasu będą informować resztę klasy (i nauczyciela) o dalszych losach tego sporu. Pojęcia i terminy wspólnota interesów grupa interesu konflikt interesów kompromis konflikt lokalny negocjacje mediacje MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Opis sytuacji W starej kamienicy Jesteście grupą mieszkańców starej kamienicy. Kamienica i teren wokół niej są zdewastowane i wymagają poważnych nakładów finansowych. Aby skuteczniej dopominać się o inwestycje, wybraliście swego przedstawiciela, który w waszym imieniu wystosował do władz gminy podanie, prosząc o zrealizowanie wyrażonych przez was potrzeb. W odpowiedzi otrzymał pismo, w którym władze gminy zawiadamiają, że w najbliższym czasie mogą sfinansować tylko jedno z wielu waszych roszczeń to, które wspólnota uzna za najpilniejsze. Wobec tego wasz przedstawiciel zdecydował się na rozpisanie ankiety wśród mieszkańców. 243

3 MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 Ankieta Jako przedstawiciel naszej wspólnoty mieszkaniowej powołany do rozmów z władzami gminy zwracam się do każdego z lokatorów z prośbą o odpowiedź, która z poniższych potrzeb zgłoszonych przez państwa wymaga najpilniejszej realizacji: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont fasady, klatki schodowej i dachu, budowa sklepu wielobranżowego, budowa parkingu, budowa skweru i placu zabaw, budowa ogrodzenia i założenie domofonów, budowa boiska sportowego i torów dla rowerów i deskorolek. Prosimy o zakreślenie tylko jednej propozycji. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej Jesteście członkami tej grupy mieszkańców, która uważa, że najpilniejszy jest remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, ponieważ od kilku lat w sezonie zimowym stare rury pękają, a mieszkańcy pozostają bez ciepłej wody. Podobnie często przestają grzać kaloryfery. Ustalanie miejsc i przyczyn awarii, a później naprawa zajmuje zwykle kilka dni. Na ogrzewanie elektryczne stać tylko najbogatszych, do których się nie zaliczacie. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4 Remont fasady, klatki schodowej i dachu Jesteście członkami tej grupy mieszkańców, która za najpilniejsze uważa odnowienie fasady, dachu i klatki schodowej. Kamienica nie remontowana od kilkunastu lat jest w bardzo złym stanie: odrapane ściany, przykry zapach, strych pełen wilgoci, balkony grożące zawaleniem. Najbardziej bolesna wydaje się wam jednak konieczność mieszkania w tak brzydkim, nieestetycznym miejscu. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5 Budowa sklepu wielobranżowego sklepu wielobranżowego. W otoczeniu waszej kamienicy znajduje się tylko mały kiosk spożywczy. Na prawdziwe zakupy trzeba jeździć daleko. Jest to problemem szczególnie dla ludzi starszych, ale też i dla matek, które opiekując się małymi dziećmi chciałyby równocześnie móc zrobić zakupy. Jednak i dla innych mieszkańców sytuacja ta jest kłopotliwa. 244

4 MATERIAŁ POMOCNICZY NR 6 Budowa parkingu parkingu. Wielu mieszkańców waszej kamienicy dorobiło się bowiem samochodów, które ustawiane są obecnie gdzie popadnie, nierzadko zagradzając przejścia, rozjeżdżając teren, a w dodatku uniemożliwiając dzieciom zabawę na podwórku. Zabetonowanie terenu i wytyczenie wydzielonego obszaru na parking wygodne byłoby zarówno dla posiadaczy samochodów, jak i dla pozostałych mieszkańców kamienicy. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 7 Budowa skweru i placu zabaw skweru i placu zabaw. Walczycie o skrawek terenu, gdzie bezpiecznie i zdrowo bawić się mogą dzieci i odpoczywać ludzie starsi. Miejsce takie jest także potrzebne ludziom, którzy chcieliby odpocząć po pracy. Teren zielony miałby ponadto korzystny wpływ na stan zdrowia mieszkańców kamienicy żyjących stale w wielkomiejskim, zatrutym środowisku. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 8 Budowa ogrodzenia i założenie domofonów ogrodzenia i założenie domofonów. Idzie wam o bezpieczeństwo mieszkańców. Wokół kamienicy nieustannie kręcą się jacyś obcy ludzie. Pijacy zakłócają spokój i śmiecą. Zdarza się, że awanturują się na klatce schodowej. Parkan i furtka, w którą wmontowany byłby domofon, stanowiłyby przed nimi ochronę. Wszyscy mieszkańcy są zainteresowani tymi zabezpieczeniami, ale nie wszystkich stać na pokrycie kosztów budowy. Dlatego uważacie, że jest to zadanie dla gminy. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 9 Budowa boiska sportowego i torów dla rowerów i deskorolek boiska sportowego i torów dla rowerów i deskorolek. Coraz więcej ludzi żyjących w mieście uświadamia sobie ogromne znaczenie czynnego wypoczynku. Jest to ważne nie tylko dla zdrowia, ale może okazać się także dobrym sposobem integracji waszej społeczności. Ludzie w kamienicy prawie się nie znają, przy okazji sportowych zmagań z pewnością by się to zmieniło. Największe znaczenie ma to dla młodzieży, która teraz nie ma gdzie się spotykać. 245

5 MATERIAŁ POMOCNICZY NR 10 Protokół z zebrania samorządu mieszkańców kamienicy Dnia odbyło się zebranie mieszkańców kamienicy. Obecnych było lokatorów. Tematem zebrania było uzgodnienie odpowiedzi na pismo przysłane przez zarząd gminy. Po przeprowadzeniu dyskusji w głosowaniu samorząd mieszkańców zdecydował, że najpilniejszą potrzebą społeczności zamieszkałej w naszej kamienicy jest Uzasadnienie Podpisy MATERIAŁ POMOCNICZY NR 11 Pechowa trasa Budowa jednej z najważniejszych inwestycji stolicy Trasy Siekierkowskiej, na którą czekają setki tysięcy warszawiaków, znowu może się odwlec. Miasto musi zapłacić ogromne odszkodowania ludziom, przez których działki trasa ma przebiegać. Ośmiokilometrowa Trasa Siekierkowska wraz z mostem przez Wisłę to być albo nie być stołecznej komunikacji. Ma połączyć Ochotę z Pragą-Południe. Pierwotny plan jej przebiegu był gotów już ponad rok temu. Na linii trasy znalazło się jednak kilkadziesiąt domów i działek z Osady Siekierki. Mieszkańcy zaprotestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu. Protestował także ksiądz z tamtejszej parafii, który przekonywał, że trasa oddzieli go od parafian. Miasto poszło mieszkańcom na rękę i protest uwzględniło. Rok trwało opracowanie zmienionego wariantu trasy, którą skierowano o 200 metrów na południe. Jednak i on wywołał konflikt z mieszkańcami. Tym razem protest zgłosiło 19 mieszkańców. Trasę Siekierkowską trzeba zbudować, bo to ważna inwestycja, ale my też jesteśmy ważni. Chcemy dostać takie odszkodowania, żeby firma budowlana w pół roku mogła postawić nam nowe domy. Możemy przyjąć działki zastępcze, ale także w Siekierkach, bo tu są nasze korzenie. Tymczasem władze Mokotowa, jak dotąd, nie przedstawiły nam żadnych propozycji mówi Mieczysław Rocki, mieszkaniec Siekierek. Protestujący mieszkańcy zapowiadają, że jeśli nie dostaną tego, co im się należy, to skierują sprawę do sądu. I dopóki sąd nie rozstrzygnie, kto ma rację, to budowa, której rozpoczęcie i tak jest już spóźnione o rok, może znowu odwlec się w czasie. Jak nam powiedział jeden z radnych Rady Warszawy, wszystko leży teraz w rękach gminy Centrum, która musi zaproponować ludziom godziwe odszkodowania. Inaczej sprawa może się ciągnąć w nieskończoność. Super Express,

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy,

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje plan inwestycji w gminie?

Jak powstaje plan inwestycji w gminie? Jak powstaje plan inwestycji w gminie? Gminy należą do najbardziej prężnych inwestorów w naszym kraju. W ostatnich latach dzięki nim zbudowano wiele wodociągów, dróg, szkół itp. Niestety, potrzeby lokalnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię

Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) Czas: 2 jednostki lekcyjne Cele lekcji

Bardziej szczegółowo

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Pod redakcj¹ Ma³gorzaty Siudak, El biety Tyralskiej-Wojtyczy i Romana Koniecznego 2013 Wydanie V, rozszerzone IM GW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna).

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna). Tytuł: Prywatyzować, czy nie prywatyzować? Oto jest pytanie... Rodzaj materiału: scenariusz Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła

Bardziej szczegółowo

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna)

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) TEMAT: Prywatyzować, czy nie prywatyzować? Oto jest pytanie... Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Autostrada najpierw od Pyrzowic

Autostrada najpierw od Pyrzowic CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) Nr 9 Piątek 28 Lutego 2014 NR INDEKSU 254142 ISSN 2080-234X www.gazetaklobucka.pl Nie boimy się trudnych tematów! 09 Radni nieobecni na sesji Cała prawda o Ukrainie Będzie dogoterapia

Bardziej szczegółowo

Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście

Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście Krystyna Pawłowska, Politechnika Krakowska Przyroda w mieście jest powodem szczególnie duz ej liczby konfliktów między władzami

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY. P i s m o S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j PA X w W a r s z a w i e

NASZE SPRAWY. P i s m o S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j PA X w W a r s z a w i e NASZE SPRAWY 28.12.2006 nr 13 P i s m o S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j PA X w W a r s z a w i e Karty chipowe na Stryjeńskich Słaba frekwencja Plan finansowy na 2007 r. Wywiad z R. Ziemkiewiczem

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Matury znów nie za dobrze Tak wypadły jastrzębskie szkoły

Matury znów nie za dobrze Tak wypadły jastrzębskie szkoły strona 10-11 www.gazeta.jasnet.pl wiaości 3 Matury znów nie za dobrze Tak wypadły jastrzębskie szkoły Pierwsze echo po ogłoszeniu ogólnych wyników matur już minęło. Absolwenci jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie Wstęp od redakcji Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer biuletynu informacyjnego Sprawa Lokatorska, poświęconego w całości tematyce praw lokatorów. Biuletyn będzie wydawany raz na dwa/trzy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (283) 19. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 23 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (283) 19. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 23 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (283) 19. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 23 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo