1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat?"

Transkrypt

1 1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat? Jednym z kluczowych elementów nowego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest nie tylko organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale również zapewnienie odpowiedniego sposobu ich zagospodarowania tak, aby wypełnić cele środowiskowe określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3b., 3c.). To podstawowa równica pomiędzy sposobem określania kosztów za odbiór odpadów, w poprzednim systemie to co działo się z odpadami potem było poza kontrolą miasta. Gminy są zobowiązane osiągnąć wskazane poziomy recyklingu oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wymogi te wpływają na poziom opłat. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami uzależniona będzie również od wyboru metody (art. 6k Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i stawki ustalonej przez gminę. Rada Miasta Stołecznego Warszawy, uwzględniając art. 6j ust. 1 i 2 u.c.p.g., ma do wyboru następujące metody: 1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 4) od gospodarstwa domowego. Przy wyborze metody należy wziąć pod uwagę różne kwestie, jak np. w przypadku zastosowania metody od ilości zużytej wody, czy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zaistnieje konieczność składania przez mieszkańców i zarządców wielokrotnych korekt deklaracji. Generuje to wysokie koszty administracyjne przy weryfikacji deklaracji i zwiększa całkowity koszt obsługi systemu. Jednocześnie niezależnie od przyjętej metody przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiają gminie

2 określenie niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 2. Dlaczego nie naliczać opłaty od ilości produkowanych odpadów (pojemników)? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje stosowania metody ilościowej od ilości produkowanych odpadów od mieszkańców. Jest to możliwe jedynie w przypadku przedsiębiorców. Do zastosowania w praktyce możliwe jest zastosowanie jednej z czerech, wymienionych w ustawie metod. 3. Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów? Częstotliwość odbioru poszczególnych grup odpadów komunalnych określona została w oparciu o analizę nagromadzenia odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca, a także wyniki badań dotychczas funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w taki sposób aby wszystkie wytworzone przez właścicieli nieruchomości odpady komunalne mogły być efektywnie odbierane przez wybranego w drodze przetargu operatora, w sposobie i czasie przewidzianym przez m.st. Warszawa. Organizacja odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych typów nieruchomości, zamieszkałych (jedno i wielolokalowych) oraz niezamieszkałych: Odbiór odpadów zmieszanych: - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: Odbiór 1 raz w tygodniu jednego pojemnika na odpady zmieszane na gospodarstwo domowe. Dopuszczalna pojemność pojemnika 120 dm 3, max. 240 d m 3 /tydzień. - Zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa: Odbiór 2 razy w tygodniu, bez ograniczeń. - Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Obiekty infrastruktury): Odbiór 2 razy w tygodniu, zgodnie z uchwaloną przez Miasto stawką za odbiór pojemnika o określonej pojemności.

3 Odbiór odpadów surowcowych segregowanych (odpady suche, szkło): - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: Odbiór raz w miesiącu zarówno odpadów suchych jak i szkła bez limitów ilościowych warunek: frakcja surowcowa musi charakteryzować się czystością. Zaopatrzenie gospodarstwa domowego miesięcznie w 3 worki (w tym 2 na odpady suche i 1 na szkło). - Zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa: Odbiór 1 raz w tygodniu odpadów suchych i raz w miesiącu odpadów szkła bez limitów ilościowych warunek: frakcja surowcowa musi charakteryzować się czystością. - Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: Odbiór 1 raz w tygodniu odpadów suchych i raz w miesiącu odpadów szkła bez limitów ilościowych warunek: frakcja surowcowa musi charakteryzować się czystością. Odbiór selektywnie zbieranych odpadów zielonych: - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielolokalowa oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 4 razy do roku, dwa razy w okresie wiosennym i dwa razy w okresie jesiennym (akcyjna zbiórka liści i gałęzi), bez ograniczeń. Odbiór odpadów wielkogabarytowych: - Zbiórka w formie wystawek Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: raz w miesiącu. Odbiór selektywnie zbieranych odpadów kuchennych dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z obiektów infrastruktury takich jak: obiekty gastronomiczne (w tym również restauracje i stołówki przy obiektach takich jak np. hotele, szkoły, stołówki zakładowe) oraz targowiska: odbiór 2 razy w tygodniu pojemnika o określonej pojemności. 4. Co jeśli siedziba firmy jest w innym miejscu, a działalność prowadzi w innym? W jaki sposób wówczas naliczana będzie opłata?

4 Opłata naliczana jest w odniesieniu do położenia danej nieruchomości; na przykład jeśli położona jest w obrębie dzielnicy Wilanów, opłata uiszczana jest w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i to w tej dzielnicy odbywa się obsługa administracyjna danej nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Co do zasady proces składania deklaracji będzie oderwany od jednej lokalizacji, a więc urząd przyjmie je w każdym ze swoich biur. 5. Jak będzie kontrolowana poprawność danych podanych jako podstawa naliczania opłat? Jakiego rzędu wzrosty kosztów administracyjnych pociągnie za sobą konieczność kontroli? W związku z przyjętą polityką Miasta zmierzającą do ograniczania kosztów administracyjnych pracy urzędu, pod uwagę bierze się tylko takie scenariusze, w których koszty te będą mogły być jak najniższe. Ze względu na sytuacje ekonomiczną Miasta zatrudnianie dodatkowych pracowników w celu obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest najgorszym z rozwiązań. Praca ta wykonywana będzie, w miarę możliwości, w zakresie obecnie posiadanych zasobów kadrowych. Ostateczna forma organizacyjna systemu nie jest jeszcze postanowiona. Prawdopodobnie weryfikacja poprawności danych przeprowadzana będzie w Wydziałach Urzędów Dzielnic. Pracownicy WOM będą przyjmowali deklaracje, rejestrowali je w systemie informatycznym SIGOK, umieszczali kopię cyfrową deklaracji w SIGOK oraz nadawali indywidualny numer bankowy. Następnie przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna, merytoryczna, i w razie konieczności obsługa procedury wyjaśniającej i postępowania podatkowego aż do momentu przygotowania tytułu wykonawczego. 6. Czy w związku z odejściem od metody rozliczania na podstawie liczby pojemników, altanki i pojemniki mogą być ogólnodostępne? W związku z odejściem od metody ilościowej nie ma potrzeby zamykania altan, ale również nie ma konieczności zmiany obecnie przyjętych rozwiązań i standardów. Natomiast właściciele nieruchomości oraz zarządcy terenów

5 przeznaczonych do użytku publicznego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na nieruchomości lub terenie przeznaczonym do użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. 7. Jak rozliczać się będą podmioty inne niż gospodarstwa domowe (firmy)? W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby opróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty - w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności, oraz sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłaty - w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności. 8. Jaka jest aktualna dostępność instalacji utylizacji odpadów? Czy firmy z którymi Miasto podpisze umowy na pewno wywiążą się ze zobowiązań? Operatorzy, którzy wygrają przetarg, będą musieli wypełnić warunki stawiane im przez Miasto w umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych. Na terenie regionu warszawskiego zlokalizowane są następujące obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 1. Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): 1.1. Instalacja MBP BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zlokalizowana w Zakładzie Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie 1.2. Instalacja MBP Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m. st. Warszawy zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego LEKARO. 2. Składowiska odpadów komunalnych: 2.1. Składowisko odpadów w m. Klaudyn, gm. Stare Babice 2.2. Składowisko odpadów w m. Otwock Świerk, gm. Otwock

6 Składowiska regionalne nie mogą przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych. 3. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów: 3.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat wyznacza również instalacje do zastępczej obsługi regionu warszawskiego. W przypadku, gdy znajdujące się na terenie Regionu instalacje RIPOK (regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych) nie mają wolnych mocy przerobowych, odpady komunalne z m.st. Warszawy kierowane zostają, zgodnie z zasadą bliskości, do instalacji zastępczych, wyznaczonych dla Regionu i zlokalizowanych na jego terenie. Jedynie w przypadku braku wolnych mocy przerobowych instalacji regionalnych i zastępczych, położonych w granicach Regionu, odpady z m.st. Warszawy mogą zostać przekazane do zagospodarowania w instalacjach zastępczych dla Regionu, zlokalizowanych poza jego granicami. Pełen wykaz instalacji RIPOK oraz zastępczych dla Regionu określony jest w uchwale nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Docelowy system zagospodarowania odpadów komunalnych zakłada, iż. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Odtąd zmieszane odpady komunalne nie będą przekazywane na składowiska bez uprzedniego poddania ich przetworzeniu. Selektywnie zbierane odpady komunalne przekazywane będą do organizacji odzysku. Konieczność wywiązania się z powyższych zobowiązań zapewniona zostanie w dokumentacji przetargowej i będzie warunkowała wybór wykonawcy. 9. Jakie rozwiązania metody naliczania kosztów rekomenduje Miasto? Miasto dokonało analizy kosztów i korzyści zaproponowanych przez ustawodawcę metod, wyliczając zalety i wady każdej z nim. Z punktu widzenia

7 Miasta ważne, by wybrana metoda była przyjazna dla mieszkańców, efektywna środowiskowo, optymalna kosztowo i gwarantowała stabilność. Ostateczna decyzja co do wyboru metody należeć będzie do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. 10. Czy w nowym systemie opłaca się selektywna zbiórka odpadów? Tak, Miasto zaproponowało niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Taki mechanizm umożliwi osiągniecie celów ekologicznych, o których mowa w art. 3b i 3 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warunkiem uzyskania niższej opłaty będzie jednak zachowanie czystości asortymentowej danej frakcji w pojemniku lub worku. Czystość asortymentowa oznacza stosunek masy odpadów frakcji, do gromadzenia której dany pojemnik lub worek jest przeznaczony, do całkowitej masy odpadów zebranych odpowiednio w tym pojemniku lub worku. Minimalne poziomy czystości asortymentowej frakcji segregowanej: 1) dla odpadów segregowanych suchych: a) zbieranych w pojemnikach - minimum 60%; b) zbieranych w workach - minimum 80%; 2) dla selektywnie zebranych odpadów szkło opakowaniowe: a) zbieranych w pojemnikach - minimum 80%; b) zbieranych w workach - minimum 95%; 3) dla selektywnie zebranych odpadów zielonych - minimum 95%. W przypadku nie dotrzymania ustalonego wyżej minimalnego poziomu czystości asortymentowej dla frakcji odpadów zbieranych w pojemniku lub worku, wszystkie odpady zebrane w tym pojemniku kwalifikuje się jako odpady zmieszane i odbiera się je wraz z innymi odpadami zmieszanymi. Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest wówczas wyższa. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na ternie Miasta określone zostaną w Regulaminie czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.

8 11. Jak sprawić by odpady faktycznie były segregowane? Czy będą jakieś kary za niewłaściwą segregację? Promowanie selektywnej zbiórki i segregowania odpadów surowcowych to cel wielu akcji edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Pełen opis akcji znajduje się na stronie internetowej Oprócz działań informacyjno edukacyjnych promujących segregację odpadów, Miasto proponuje zachętę finansową - określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zachęcamy również do korzystania z powstających Punktów Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych. Miasto sukcesywnie będzie budować stacje zbiórki odpadów segregowanych. Wspomnieć można, iż w październiku 2012 r., przy udziale Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, nastąpiło oficjalne otwarcie stacji recyclingu dla mieszkańców - Stena Ekostacja. Obiekt zbudowała szwedzka firma Stena Recycling. Można tu bezpłatnie oddać wszystkie surowce wtórne oraz odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Wszystkie zostaną poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Jeśli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych selektywnie musi brać pod uwagę, iż w drodze postępowania administracyjnego objęty zostanie wyższą opłatą za odbiór odpadów. Miasto w porozumieniu z firmami, które będą odbierać śmiecie, będzie kontrolować zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, Miasto wyda decyzję o podwyższeniu opłaty na znacznie wyższą. 12. Czy są jakieś wymagania odnośnie miejsca ustawiania pojemników, wielkości pojemników? W Regulaminie czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy określone zostaną szczegółowe wymagania dotyczące pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów to do obowiązków właścicieli nieruchomości należeć będzie wyposażenie nieruchomości w

9 pojemniki. Ze względu na doświadczenie właścicieli nieruchomości wielkość pojemników powinna być adekwatna do parametrów pojemników dotychczas obowiązujących. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych należy stosować pojemniki o pojemnościach: 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów, 1100 litrów - dla pojemników opróżnianych w miejscu odbierania odpadów. Dopuszcza się również stosowanie pojemników typu "dzwon" o pojemności 1500 litrów oraz 2500 litrów. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być w odpowiednim kolorze oraz posiadać od strony frontowej widoczny napis określający ich przeznaczenie: - pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych suchych - kolor czerwony; napis odpady suche ; - pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania opakowań ze szkła - kolor zielony; napis szkło opakowaniowe ; - pojemniki przeznaczone do zbierania selektywnego bioodpadów - kolor brązowy; napis bioodpady ; - pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych - docelowo kolor czarny lub szary, napis odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników w miejscach do tego przeznaczonych, zapewnionych dla nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być rozmieszczane w sposób nie utrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do utrzymywania pojemników oraz miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

10 13. W dotychczasowych altankach nie zmieszczą się trzy pojemniki. Co zrobić? Należy rozważyć parę scenariuszy, pierwszy to zwrócenie się do Miasta z wnioskiem o zwiększenie powierzchni altan śmietnikowych, łączenie wielu pojedynczych altan w jedną, czy w końcu, w przypadkach wyjątkowo trudnych zmniejszenie pojemności pojemnika. Wspólnoty mogą również porozumieć się ze sobą. Każda zapewni jeden pojemnik i będą w sumie trzy, jeden na zmieszane śmieci i dwa na segregowane. Teraz już nie ma znaczenia, ile śmieci która wspólnota wyprodukuje, bo opłata będzie naliczana niezależnie od ilości śmieci. Zarządcy, którzy dysponują pojemnikami na zbiórkę selektywną w formie dzwonów nadających się do lokalizacji niezadaszonej, mogą je, po uzgodnieniu z Miastem, dalej eksploatować. 14. Kto będzie pilnował śmietników przed lokatorami, którzy nie będą segregować odpadów? Miasto w porozumieniu z firmami, które będą odbierać odpady, będzie kontrolować zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, Miasto wyda decyzję o podwyższeniu opłaty na znacznie wyższą za odbiór odpadów niesegregowanych. Odpowiedzialność za prowadzenie zbiórki selektywnej w odpowiedni sposób ciąży solidarnie na wszystkich mieszkańcach danej nieruchomości. Podobnie, jak to jest dziś w krajach Europy Zachodniej, będziemy wkrótce strofować naszych współlokatorów aby wszyscy mogli ponieść niższą opłatę. 15. Co ze śmietnikami przyulicznymi? Czy będą dostępne i kto poniesie koszt odbioru odpadów? Nowy system nie obejmie zarządców i właścicieli takich nieruchomości jak: parki, zieleńce, bulwary, plaże, drogi publiczne, chodniki, czy przystanki. Odpady komunalne z terenu z tych nieruchomości odbierane będą na dotychczasowych

11 zasadach. Tereny te zarządzane SA przez jednostki miejskie, w tym ZOM, ZTP oraz Zarząd Cmentarzy Komunalnych. 16. Właściciele domów jednorodzinnych mają często kłopot z odpadami zielonymi (liście, skoszona trawa)? Jak sobie radzić z takimi odpadami? Co jeśli proponowane 4 odbiory rocznie to za mało? Zasady odbioru odpadów zielonych pozostają bez zmian wywózka dodatkowej ilości tych odpadów pozostaje w ramach rozliczeń z firmami zewnętrznymi. Ponadto możliwe jest również zawiezienie tych odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (o ile punkt przyjmuje tego typu odpady) lub zagospodarowanie we własnym zakresie w formie przydomowych kompostowników. 17. Czy Warszawa będzie podzielona na obszary? Ile? Czy każdy obszar będzie obsługiwany przez jedną firmę czy przez kilka? Czy jedna firma może obsługiwać kilka obszarów? Warszawa, ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury przetargowej i zorganizowania procesu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, będzie podzielona na kilka obszarów (niezależnie od podziału Miasta na dzielnice): - Bielany i Żoliborz - Białołęka i Targówek - Mokotów - Ochota i Ursus i Włochy - Praga Południe i Praga Północ - Rembertów i Wawer i Wesoła - Śródmieście - Ursynów i Wilanów - Wola i Bemowo Wykonawca w zależności od wyniku przetargu może obsługiwać jeden lub więcej obszarów.

12 18. Czy wybór operatora przez Miasto jest zdeterminowany jego dostępem do instalacji? Tak, podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą przekazywać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych tylko do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub zastępczych instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Konieczność wywiązania się z zobowiązań zapewniona będzie w dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy i to czy operator będzie mógł zapewnić dowóz do danych instalacji będzie warunkowało jego wybór jako wykonawcy usługi. 19. Czy Miasto inwestując w ZUSOK zamierza poprawić potrzebą infrastrukturę (np. drogową)? Miasto nie inwestuje w modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUO 2), gdyż jest to instalacja należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które angażuje własne środki finansowe w rozbudowę obiektu. Miasto natomiast ma na względzie poprawę infrastruktury drogowej wokół ZUSOK by w przyszłości dojazd do instalacji był lepszy. 20. Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym? Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ten który w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu. 21. Jaki jest termin wprowadzenia zmian? Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zaczyna funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

13 22. Czy Miasto zdąży z planowanymi zmianami? Tak, trwają intensywne prace legislacyjne, Rada Miasta Stołecznego Warszawy podejmie uchwały systemowe, oraz organizacyjne - ogłoszenie przetargów i rozruch systemu zgodnie z harmonogramem prac, tak aby Miasto było gotowe jeszcze przed 1 lipca 2013 r. 23. Co zrobić w przypadku gdy firma odbierająca odpady źle wypełnia swoje obowiązki komu zgłosić problem? Wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu Miasta należy zgłaszać za pomocą infolinii Tam każde zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane do komórki merytorycznej w celu wyjaśnienia sprawy. 24. Czy przedsiębiorcom będą wystawiane faktury na opłatę za wywóz odpadów bo chcieliby wliczyć ją w koszty prowadzenia działalności? Nie. Miasto nie będzie wystawiać faktur. 25. Co z umowami na wywóz odpadów czy wygasną automatycznie? Umowy cywilno prawne nie przestają obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Właściciele nieruchomości powinni odpowiednio wcześnie wypowiedzieć umowy, wiążące ich z firmami odbierającymi odpady komunalne. Umowy te powinny przestać obowiązywać z ostatnim dniem czerwca 2013 r., gdyż od następnego dnia właściciele nieruchomości nie będą potrzebowali podpisywać umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Od dnia 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. W związku z tym właściciele nieruchomości będą zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta.

14 Należy pamiętać, że posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania tej opłaty. 26. Przecież obecnie funkcjonujący system działa sprawie? Jak ta znowelizowana ustawa wpływa na środowisko? Niestety w dalszym ciągu Polska jest na szarym końcu krajów europejskich pod względem prawidłowego sposobu radzenia sobie z odpadami. Prawdą jest przede wszystkim to, że jest tanio, ostra konkurencja rynkowa spowodowała, iż w Warszawie występują najniższe ceny w kraju (o klientów konkuruje około 140 firm najwięcej w Polsce). Niestety oferowane ceny nie pokrywają realnych kosztów. Skutkami funkcjonowania dotychczasowego systemu jest np. utrata kontroli nad sposobem zagospodarowywania odpadów. Deponuje się je obecnie w żwirowniach, wyrobiskach, lasach, rzekach. Poważnym problemem jest też spalanie odpadów, często w okresie zimowym pojawia się szkodliwy, duszący dym na osiedlach domów jednorodzinnych. W regionie brakuje już miejsca na nowe wysypiska, obecnie dominującą technologią zagospodarowywania odpadów komunalnych jest wciąż ich składowanie. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy wypełnienie celów ekologicznych, które spowodują rozwój segregacji u źródła oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. Od 1 lipca 2013 roku to Miasto będzie kontrolować sposób zagospodarowywania odpadów. Odpady kierowane będą do sortowni, kompostowni oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów, zgodnie wykazem instalacji zawartym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Środki inwestycyjne w formie partnerstwa publiczno prywatnego przeznaczane będą na nowe instalacje. System zostanie uszczelniony poprzez zapewnienie poniesienia kosztów funkcjonowania systemu (odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów) przez 100% ich wytwórców. Ustawa jednoznacznie odchodzi od metody naliczania opłaty w oparciu o ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (metoda ilościowa).

15 Nowy system przyczynić się powinien do eliminacji nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym doprowadzić do zmniejszenia zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych. 27. Co z odpadami remontowymi kto je odbierze? Odpady z remontów, wytworzone przez przedsiębiorców nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to firma remontowa powinna zapewnić kontener pod nieruchomością na ten cel i po skończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi. 28. Jakie wzorce możemy czerpać z państw Europy Zachodniej - bardziej zaawansowanych w działaniach na rzecz ograniczania odpadów? Jakie metody naliczania opłat wprowadziły dla swoich obywateli? W Europie Zachodniej systemy gospodarowania odpadami oparte są przede wszystkim na recyklingu oraz odzysku energetycznym. Zwykle to samorządy odpowiadają za całość gospodarki odpadami na terenie swojego funkcjonowania (za strumień odpadów komunalnych i przemysłowych) za wyjątkiem recyklingu odpadów przemysłowych, które często pozostawiane się działaniu rynku. Społeczeństwo duńskie uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wystawiane przez gminę faktury, a metody naliczania opłaty są różne w zależności od samorządu, często jednak stosuje się opłatę od gospodarstwa domowego lub od powierzchni lokalu mieszkalnego. System naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni lokalu mieszkalnego jest stosowany w kilku krajach europejskich np. Wielkiej Brytanii, Włoszech, czy Holandii. Głównym założeniem funkcjonowania systemu recyklingu odpadów jest wysoka kultura społeczna (centra recyklingu) oraz płatny system kaucyjny odpadów opakowaniowych, głównie napojów. Państwa te stawiają przede wszystkim na kontrolę i edukację. To właśnie nauka proekologicznych zachowań i budowa poczucia odpowiedzialności społecznej są najważniejszymi czynnikami decydującymi o powodzeniu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. 29. Czy wprowadzenie nowych przepisów oznacza wzrost cen?

16 Obecnie w Warszawie występują najniższe ceny za odbiór odpadów komunalnych w kraju. Powodowane jest to ostrą konkurencją rynkową (o klientów konkuruje około 140 firm najwięcej w Polsce). Trzeba pamiętać, iż oferowane ceny nie pokrywają realnych kosztów. Opłata zawiera jedynie usługę odbioru odpadów. Po wprowadzeniu nowego systemu, czyli od 1 lipca 2013 r. oferowane ceny muszą pokryć koszty nie tylko odbioru, ale również zagospodarowywania odpadów. Dlatego możliwe jest, że niektórym mieszkańcom zmienią się stawki opłat. Niekoniecznie natomiast na wyższe, bowiem żadna z czerech metod nie gwarantuje utrzymania tych samych proporcji opłat. 30. Co będzie gdy ktoś nie zapłaci? Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Miasto w sytuacjach gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością, lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy. 31. Czy dostanę rachunek za śmieci? Nie. Właściciele domków jednorodzinnych oraz zarządcy bloków i biurowców będą składali w urzędzie miasta deklarację. W deklaracji wskażą, jaką stawkę wybierają: niższą za śmiecie segregowane czy wyższą za niesegregowane. Sami też obliczą wysokość opłaty, zgodnie z wybrana przez miasto metoda ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli np. będzie ona zależna od metrażu mieszkania, pomnożą ją przez metry. Jeśli będzie zależna od mieszkańców, pomnożą przez liczbę osób, które zajmują dom czy mieszkanie. Rozliczenia wewnętrzne pomiędzy zarządcą wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej a lokatorami będą mogły pozostać w nowym systemie bez zmian. Tak jak dotychczas opłaty z tego tytułu będą wchodziły w skład opłat eksploatacyjnych za lokal. Podobnie rzecz będzie się miała z właścicielami lokali wyodrębnionych.

17 32. Co się stanie jeśli Miasto nie rozstrzygnie przetargów na czas, a mieszkańcy wypowiedzą umowy na odbiór odpadów? Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie przedsiębiorców, którzy będą odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne z terenu m.st. Warszawy odbywa się w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Złożenie skutecznej oferty na świadczone usługi będzie uzależnione od wykazania przez wykonawcę zdolności w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Jeśli nie będzie możliwy wybór podmiotu, który gwarantowałby rzetelne wykonanie usług, Miasto wyłoni wykonawców z wolnej ręki. Niezależnie od rodzaju przeprowadzanego postępowania usługa zostanie wykonana i odpady zostaną odebrane od wszystkich właścicieli nieruchomości. 33. Kto zweryfikuje, że odpady rzeczywiście są segregowane? Jeśli właściciel nieruchomości deklaruje gotowość do selektywnej zbiórki odpadów to przedstawiciele firmy wyłonionej do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z danego terenu weryfikują, czy ta czynność jest wykonywana. Jeśli odnotują, że właściciel nie dba o zachowanie odpowiednich poziomów czystości asortymentowej dla frakcji odpadów zbieranych w pojemniku lub worku (poziomy te określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy) zgłaszają to do Miasta, które zgodnie z procedurą może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej wyższą opłatę (obowiązującą za wywóz odpadów niesegregowanych). 34. Czy będą ulgi dla osób mniej zamożnych? Dla mieszkańców m.st. Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, lecz nieuprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego, planowane jest wdrożenie specjalnego programu dopłat z budżetu m.st. Warszawy. Program dopłat dla mieszkańców m.st. Warszawy przewidywany jest na lata pod nazwą Warszawskie Dopłaty do Opłaty. 35. Czy można zwolnić z opłat dzieci?

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Kierownik Projektu: inż. Jarosław Sobczak Autor: mgr Małgorzata Lisiecka Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r. SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r. 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Torzym Nr ogłoszenia: BZP 69877-2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 Analiza obejmuje obszar Gminy Rzgów, składającej się z 16 miejscowości: Rzgów, Starowa Góra, Stara Gadka, Prawda, Guzew,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Raport przygotowany w ramach projektu Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowa, 12.03.2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 e-poradnik Ta k DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 Część 2 Wstęp Poradnik dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo