1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat?"

Transkrypt

1 1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat? Jednym z kluczowych elementów nowego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest nie tylko organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale również zapewnienie odpowiedniego sposobu ich zagospodarowania tak, aby wypełnić cele środowiskowe określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3b., 3c.). To podstawowa równica pomiędzy sposobem określania kosztów za odbiór odpadów, w poprzednim systemie to co działo się z odpadami potem było poza kontrolą miasta. Gminy są zobowiązane osiągnąć wskazane poziomy recyklingu oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wymogi te wpływają na poziom opłat. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami uzależniona będzie również od wyboru metody (art. 6k Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i stawki ustalonej przez gminę. Rada Miasta Stołecznego Warszawy, uwzględniając art. 6j ust. 1 i 2 u.c.p.g., ma do wyboru następujące metody: 1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 4) od gospodarstwa domowego. Przy wyborze metody należy wziąć pod uwagę różne kwestie, jak np. w przypadku zastosowania metody od ilości zużytej wody, czy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zaistnieje konieczność składania przez mieszkańców i zarządców wielokrotnych korekt deklaracji. Generuje to wysokie koszty administracyjne przy weryfikacji deklaracji i zwiększa całkowity koszt obsługi systemu. Jednocześnie niezależnie od przyjętej metody przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiają gminie

2 określenie niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 2. Dlaczego nie naliczać opłaty od ilości produkowanych odpadów (pojemników)? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje stosowania metody ilościowej od ilości produkowanych odpadów od mieszkańców. Jest to możliwe jedynie w przypadku przedsiębiorców. Do zastosowania w praktyce możliwe jest zastosowanie jednej z czerech, wymienionych w ustawie metod. 3. Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów? Częstotliwość odbioru poszczególnych grup odpadów komunalnych określona została w oparciu o analizę nagromadzenia odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca, a także wyniki badań dotychczas funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w taki sposób aby wszystkie wytworzone przez właścicieli nieruchomości odpady komunalne mogły być efektywnie odbierane przez wybranego w drodze przetargu operatora, w sposobie i czasie przewidzianym przez m.st. Warszawa. Organizacja odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych typów nieruchomości, zamieszkałych (jedno i wielolokalowych) oraz niezamieszkałych: Odbiór odpadów zmieszanych: - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: Odbiór 1 raz w tygodniu jednego pojemnika na odpady zmieszane na gospodarstwo domowe. Dopuszczalna pojemność pojemnika 120 dm 3, max. 240 d m 3 /tydzień. - Zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa: Odbiór 2 razy w tygodniu, bez ograniczeń. - Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Obiekty infrastruktury): Odbiór 2 razy w tygodniu, zgodnie z uchwaloną przez Miasto stawką za odbiór pojemnika o określonej pojemności.

3 Odbiór odpadów surowcowych segregowanych (odpady suche, szkło): - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: Odbiór raz w miesiącu zarówno odpadów suchych jak i szkła bez limitów ilościowych warunek: frakcja surowcowa musi charakteryzować się czystością. Zaopatrzenie gospodarstwa domowego miesięcznie w 3 worki (w tym 2 na odpady suche i 1 na szkło). - Zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa: Odbiór 1 raz w tygodniu odpadów suchych i raz w miesiącu odpadów szkła bez limitów ilościowych warunek: frakcja surowcowa musi charakteryzować się czystością. - Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: Odbiór 1 raz w tygodniu odpadów suchych i raz w miesiącu odpadów szkła bez limitów ilościowych warunek: frakcja surowcowa musi charakteryzować się czystością. Odbiór selektywnie zbieranych odpadów zielonych: - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielolokalowa oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 4 razy do roku, dwa razy w okresie wiosennym i dwa razy w okresie jesiennym (akcyjna zbiórka liści i gałęzi), bez ograniczeń. Odbiór odpadów wielkogabarytowych: - Zbiórka w formie wystawek Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: raz w miesiącu. Odbiór selektywnie zbieranych odpadów kuchennych dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z obiektów infrastruktury takich jak: obiekty gastronomiczne (w tym również restauracje i stołówki przy obiektach takich jak np. hotele, szkoły, stołówki zakładowe) oraz targowiska: odbiór 2 razy w tygodniu pojemnika o określonej pojemności. 4. Co jeśli siedziba firmy jest w innym miejscu, a działalność prowadzi w innym? W jaki sposób wówczas naliczana będzie opłata?

4 Opłata naliczana jest w odniesieniu do położenia danej nieruchomości; na przykład jeśli położona jest w obrębie dzielnicy Wilanów, opłata uiszczana jest w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i to w tej dzielnicy odbywa się obsługa administracyjna danej nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Co do zasady proces składania deklaracji będzie oderwany od jednej lokalizacji, a więc urząd przyjmie je w każdym ze swoich biur. 5. Jak będzie kontrolowana poprawność danych podanych jako podstawa naliczania opłat? Jakiego rzędu wzrosty kosztów administracyjnych pociągnie za sobą konieczność kontroli? W związku z przyjętą polityką Miasta zmierzającą do ograniczania kosztów administracyjnych pracy urzędu, pod uwagę bierze się tylko takie scenariusze, w których koszty te będą mogły być jak najniższe. Ze względu na sytuacje ekonomiczną Miasta zatrudnianie dodatkowych pracowników w celu obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest najgorszym z rozwiązań. Praca ta wykonywana będzie, w miarę możliwości, w zakresie obecnie posiadanych zasobów kadrowych. Ostateczna forma organizacyjna systemu nie jest jeszcze postanowiona. Prawdopodobnie weryfikacja poprawności danych przeprowadzana będzie w Wydziałach Urzędów Dzielnic. Pracownicy WOM będą przyjmowali deklaracje, rejestrowali je w systemie informatycznym SIGOK, umieszczali kopię cyfrową deklaracji w SIGOK oraz nadawali indywidualny numer bankowy. Następnie przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna, merytoryczna, i w razie konieczności obsługa procedury wyjaśniającej i postępowania podatkowego aż do momentu przygotowania tytułu wykonawczego. 6. Czy w związku z odejściem od metody rozliczania na podstawie liczby pojemników, altanki i pojemniki mogą być ogólnodostępne? W związku z odejściem od metody ilościowej nie ma potrzeby zamykania altan, ale również nie ma konieczności zmiany obecnie przyjętych rozwiązań i standardów. Natomiast właściciele nieruchomości oraz zarządcy terenów

5 przeznaczonych do użytku publicznego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na nieruchomości lub terenie przeznaczonym do użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. 7. Jak rozliczać się będą podmioty inne niż gospodarstwa domowe (firmy)? W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby opróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty - w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności, oraz sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłaty - w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności. 8. Jaka jest aktualna dostępność instalacji utylizacji odpadów? Czy firmy z którymi Miasto podpisze umowy na pewno wywiążą się ze zobowiązań? Operatorzy, którzy wygrają przetarg, będą musieli wypełnić warunki stawiane im przez Miasto w umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych. Na terenie regionu warszawskiego zlokalizowane są następujące obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 1. Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): 1.1. Instalacja MBP BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zlokalizowana w Zakładzie Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie 1.2. Instalacja MBP Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m. st. Warszawy zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego LEKARO. 2. Składowiska odpadów komunalnych: 2.1. Składowisko odpadów w m. Klaudyn, gm. Stare Babice 2.2. Składowisko odpadów w m. Otwock Świerk, gm. Otwock

6 Składowiska regionalne nie mogą przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych. 3. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów: 3.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat wyznacza również instalacje do zastępczej obsługi regionu warszawskiego. W przypadku, gdy znajdujące się na terenie Regionu instalacje RIPOK (regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych) nie mają wolnych mocy przerobowych, odpady komunalne z m.st. Warszawy kierowane zostają, zgodnie z zasadą bliskości, do instalacji zastępczych, wyznaczonych dla Regionu i zlokalizowanych na jego terenie. Jedynie w przypadku braku wolnych mocy przerobowych instalacji regionalnych i zastępczych, położonych w granicach Regionu, odpady z m.st. Warszawy mogą zostać przekazane do zagospodarowania w instalacjach zastępczych dla Regionu, zlokalizowanych poza jego granicami. Pełen wykaz instalacji RIPOK oraz zastępczych dla Regionu określony jest w uchwale nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Docelowy system zagospodarowania odpadów komunalnych zakłada, iż. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Odtąd zmieszane odpady komunalne nie będą przekazywane na składowiska bez uprzedniego poddania ich przetworzeniu. Selektywnie zbierane odpady komunalne przekazywane będą do organizacji odzysku. Konieczność wywiązania się z powyższych zobowiązań zapewniona zostanie w dokumentacji przetargowej i będzie warunkowała wybór wykonawcy. 9. Jakie rozwiązania metody naliczania kosztów rekomenduje Miasto? Miasto dokonało analizy kosztów i korzyści zaproponowanych przez ustawodawcę metod, wyliczając zalety i wady każdej z nim. Z punktu widzenia

7 Miasta ważne, by wybrana metoda była przyjazna dla mieszkańców, efektywna środowiskowo, optymalna kosztowo i gwarantowała stabilność. Ostateczna decyzja co do wyboru metody należeć będzie do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. 10. Czy w nowym systemie opłaca się selektywna zbiórka odpadów? Tak, Miasto zaproponowało niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Taki mechanizm umożliwi osiągniecie celów ekologicznych, o których mowa w art. 3b i 3 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warunkiem uzyskania niższej opłaty będzie jednak zachowanie czystości asortymentowej danej frakcji w pojemniku lub worku. Czystość asortymentowa oznacza stosunek masy odpadów frakcji, do gromadzenia której dany pojemnik lub worek jest przeznaczony, do całkowitej masy odpadów zebranych odpowiednio w tym pojemniku lub worku. Minimalne poziomy czystości asortymentowej frakcji segregowanej: 1) dla odpadów segregowanych suchych: a) zbieranych w pojemnikach - minimum 60%; b) zbieranych w workach - minimum 80%; 2) dla selektywnie zebranych odpadów szkło opakowaniowe: a) zbieranych w pojemnikach - minimum 80%; b) zbieranych w workach - minimum 95%; 3) dla selektywnie zebranych odpadów zielonych - minimum 95%. W przypadku nie dotrzymania ustalonego wyżej minimalnego poziomu czystości asortymentowej dla frakcji odpadów zbieranych w pojemniku lub worku, wszystkie odpady zebrane w tym pojemniku kwalifikuje się jako odpady zmieszane i odbiera się je wraz z innymi odpadami zmieszanymi. Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest wówczas wyższa. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na ternie Miasta określone zostaną w Regulaminie czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.

8 11. Jak sprawić by odpady faktycznie były segregowane? Czy będą jakieś kary za niewłaściwą segregację? Promowanie selektywnej zbiórki i segregowania odpadów surowcowych to cel wielu akcji edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Pełen opis akcji znajduje się na stronie internetowej Oprócz działań informacyjno edukacyjnych promujących segregację odpadów, Miasto proponuje zachętę finansową - określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zachęcamy również do korzystania z powstających Punktów Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych. Miasto sukcesywnie będzie budować stacje zbiórki odpadów segregowanych. Wspomnieć można, iż w październiku 2012 r., przy udziale Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, nastąpiło oficjalne otwarcie stacji recyclingu dla mieszkańców - Stena Ekostacja. Obiekt zbudowała szwedzka firma Stena Recycling. Można tu bezpłatnie oddać wszystkie surowce wtórne oraz odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Wszystkie zostaną poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Jeśli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych selektywnie musi brać pod uwagę, iż w drodze postępowania administracyjnego objęty zostanie wyższą opłatą za odbiór odpadów. Miasto w porozumieniu z firmami, które będą odbierać śmiecie, będzie kontrolować zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, Miasto wyda decyzję o podwyższeniu opłaty na znacznie wyższą. 12. Czy są jakieś wymagania odnośnie miejsca ustawiania pojemników, wielkości pojemników? W Regulaminie czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy określone zostaną szczegółowe wymagania dotyczące pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów to do obowiązków właścicieli nieruchomości należeć będzie wyposażenie nieruchomości w

9 pojemniki. Ze względu na doświadczenie właścicieli nieruchomości wielkość pojemników powinna być adekwatna do parametrów pojemników dotychczas obowiązujących. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych należy stosować pojemniki o pojemnościach: 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów, 1100 litrów - dla pojemników opróżnianych w miejscu odbierania odpadów. Dopuszcza się również stosowanie pojemników typu "dzwon" o pojemności 1500 litrów oraz 2500 litrów. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być w odpowiednim kolorze oraz posiadać od strony frontowej widoczny napis określający ich przeznaczenie: - pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych suchych - kolor czerwony; napis odpady suche ; - pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania opakowań ze szkła - kolor zielony; napis szkło opakowaniowe ; - pojemniki przeznaczone do zbierania selektywnego bioodpadów - kolor brązowy; napis bioodpady ; - pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych - docelowo kolor czarny lub szary, napis odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników w miejscach do tego przeznaczonych, zapewnionych dla nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być rozmieszczane w sposób nie utrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do utrzymywania pojemników oraz miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

10 13. W dotychczasowych altankach nie zmieszczą się trzy pojemniki. Co zrobić? Należy rozważyć parę scenariuszy, pierwszy to zwrócenie się do Miasta z wnioskiem o zwiększenie powierzchni altan śmietnikowych, łączenie wielu pojedynczych altan w jedną, czy w końcu, w przypadkach wyjątkowo trudnych zmniejszenie pojemności pojemnika. Wspólnoty mogą również porozumieć się ze sobą. Każda zapewni jeden pojemnik i będą w sumie trzy, jeden na zmieszane śmieci i dwa na segregowane. Teraz już nie ma znaczenia, ile śmieci która wspólnota wyprodukuje, bo opłata będzie naliczana niezależnie od ilości śmieci. Zarządcy, którzy dysponują pojemnikami na zbiórkę selektywną w formie dzwonów nadających się do lokalizacji niezadaszonej, mogą je, po uzgodnieniu z Miastem, dalej eksploatować. 14. Kto będzie pilnował śmietników przed lokatorami, którzy nie będą segregować odpadów? Miasto w porozumieniu z firmami, które będą odbierać odpady, będzie kontrolować zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, Miasto wyda decyzję o podwyższeniu opłaty na znacznie wyższą za odbiór odpadów niesegregowanych. Odpowiedzialność za prowadzenie zbiórki selektywnej w odpowiedni sposób ciąży solidarnie na wszystkich mieszkańcach danej nieruchomości. Podobnie, jak to jest dziś w krajach Europy Zachodniej, będziemy wkrótce strofować naszych współlokatorów aby wszyscy mogli ponieść niższą opłatę. 15. Co ze śmietnikami przyulicznymi? Czy będą dostępne i kto poniesie koszt odbioru odpadów? Nowy system nie obejmie zarządców i właścicieli takich nieruchomości jak: parki, zieleńce, bulwary, plaże, drogi publiczne, chodniki, czy przystanki. Odpady komunalne z terenu z tych nieruchomości odbierane będą na dotychczasowych

11 zasadach. Tereny te zarządzane SA przez jednostki miejskie, w tym ZOM, ZTP oraz Zarząd Cmentarzy Komunalnych. 16. Właściciele domów jednorodzinnych mają często kłopot z odpadami zielonymi (liście, skoszona trawa)? Jak sobie radzić z takimi odpadami? Co jeśli proponowane 4 odbiory rocznie to za mało? Zasady odbioru odpadów zielonych pozostają bez zmian wywózka dodatkowej ilości tych odpadów pozostaje w ramach rozliczeń z firmami zewnętrznymi. Ponadto możliwe jest również zawiezienie tych odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (o ile punkt przyjmuje tego typu odpady) lub zagospodarowanie we własnym zakresie w formie przydomowych kompostowników. 17. Czy Warszawa będzie podzielona na obszary? Ile? Czy każdy obszar będzie obsługiwany przez jedną firmę czy przez kilka? Czy jedna firma może obsługiwać kilka obszarów? Warszawa, ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury przetargowej i zorganizowania procesu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, będzie podzielona na kilka obszarów (niezależnie od podziału Miasta na dzielnice): - Bielany i Żoliborz - Białołęka i Targówek - Mokotów - Ochota i Ursus i Włochy - Praga Południe i Praga Północ - Rembertów i Wawer i Wesoła - Śródmieście - Ursynów i Wilanów - Wola i Bemowo Wykonawca w zależności od wyniku przetargu może obsługiwać jeden lub więcej obszarów.

12 18. Czy wybór operatora przez Miasto jest zdeterminowany jego dostępem do instalacji? Tak, podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą przekazywać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych tylko do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub zastępczych instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Konieczność wywiązania się z zobowiązań zapewniona będzie w dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy i to czy operator będzie mógł zapewnić dowóz do danych instalacji będzie warunkowało jego wybór jako wykonawcy usługi. 19. Czy Miasto inwestując w ZUSOK zamierza poprawić potrzebą infrastrukturę (np. drogową)? Miasto nie inwestuje w modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUO 2), gdyż jest to instalacja należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które angażuje własne środki finansowe w rozbudowę obiektu. Miasto natomiast ma na względzie poprawę infrastruktury drogowej wokół ZUSOK by w przyszłości dojazd do instalacji był lepszy. 20. Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym? Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ten który w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu. 21. Jaki jest termin wprowadzenia zmian? Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zaczyna funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

13 22. Czy Miasto zdąży z planowanymi zmianami? Tak, trwają intensywne prace legislacyjne, Rada Miasta Stołecznego Warszawy podejmie uchwały systemowe, oraz organizacyjne - ogłoszenie przetargów i rozruch systemu zgodnie z harmonogramem prac, tak aby Miasto było gotowe jeszcze przed 1 lipca 2013 r. 23. Co zrobić w przypadku gdy firma odbierająca odpady źle wypełnia swoje obowiązki komu zgłosić problem? Wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu Miasta należy zgłaszać za pomocą infolinii Tam każde zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane do komórki merytorycznej w celu wyjaśnienia sprawy. 24. Czy przedsiębiorcom będą wystawiane faktury na opłatę za wywóz odpadów bo chcieliby wliczyć ją w koszty prowadzenia działalności? Nie. Miasto nie będzie wystawiać faktur. 25. Co z umowami na wywóz odpadów czy wygasną automatycznie? Umowy cywilno prawne nie przestają obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Właściciele nieruchomości powinni odpowiednio wcześnie wypowiedzieć umowy, wiążące ich z firmami odbierającymi odpady komunalne. Umowy te powinny przestać obowiązywać z ostatnim dniem czerwca 2013 r., gdyż od następnego dnia właściciele nieruchomości nie będą potrzebowali podpisywać umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Od dnia 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. W związku z tym właściciele nieruchomości będą zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta.

14 Należy pamiętać, że posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania tej opłaty. 26. Przecież obecnie funkcjonujący system działa sprawie? Jak ta znowelizowana ustawa wpływa na środowisko? Niestety w dalszym ciągu Polska jest na szarym końcu krajów europejskich pod względem prawidłowego sposobu radzenia sobie z odpadami. Prawdą jest przede wszystkim to, że jest tanio, ostra konkurencja rynkowa spowodowała, iż w Warszawie występują najniższe ceny w kraju (o klientów konkuruje około 140 firm najwięcej w Polsce). Niestety oferowane ceny nie pokrywają realnych kosztów. Skutkami funkcjonowania dotychczasowego systemu jest np. utrata kontroli nad sposobem zagospodarowywania odpadów. Deponuje się je obecnie w żwirowniach, wyrobiskach, lasach, rzekach. Poważnym problemem jest też spalanie odpadów, często w okresie zimowym pojawia się szkodliwy, duszący dym na osiedlach domów jednorodzinnych. W regionie brakuje już miejsca na nowe wysypiska, obecnie dominującą technologią zagospodarowywania odpadów komunalnych jest wciąż ich składowanie. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy wypełnienie celów ekologicznych, które spowodują rozwój segregacji u źródła oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. Od 1 lipca 2013 roku to Miasto będzie kontrolować sposób zagospodarowywania odpadów. Odpady kierowane będą do sortowni, kompostowni oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów, zgodnie wykazem instalacji zawartym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Środki inwestycyjne w formie partnerstwa publiczno prywatnego przeznaczane będą na nowe instalacje. System zostanie uszczelniony poprzez zapewnienie poniesienia kosztów funkcjonowania systemu (odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów) przez 100% ich wytwórców. Ustawa jednoznacznie odchodzi od metody naliczania opłaty w oparciu o ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (metoda ilościowa).

15 Nowy system przyczynić się powinien do eliminacji nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym doprowadzić do zmniejszenia zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych. 27. Co z odpadami remontowymi kto je odbierze? Odpady z remontów, wytworzone przez przedsiębiorców nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to firma remontowa powinna zapewnić kontener pod nieruchomością na ten cel i po skończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi. 28. Jakie wzorce możemy czerpać z państw Europy Zachodniej - bardziej zaawansowanych w działaniach na rzecz ograniczania odpadów? Jakie metody naliczania opłat wprowadziły dla swoich obywateli? W Europie Zachodniej systemy gospodarowania odpadami oparte są przede wszystkim na recyklingu oraz odzysku energetycznym. Zwykle to samorządy odpowiadają za całość gospodarki odpadami na terenie swojego funkcjonowania (za strumień odpadów komunalnych i przemysłowych) za wyjątkiem recyklingu odpadów przemysłowych, które często pozostawiane się działaniu rynku. Społeczeństwo duńskie uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wystawiane przez gminę faktury, a metody naliczania opłaty są różne w zależności od samorządu, często jednak stosuje się opłatę od gospodarstwa domowego lub od powierzchni lokalu mieszkalnego. System naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni lokalu mieszkalnego jest stosowany w kilku krajach europejskich np. Wielkiej Brytanii, Włoszech, czy Holandii. Głównym założeniem funkcjonowania systemu recyklingu odpadów jest wysoka kultura społeczna (centra recyklingu) oraz płatny system kaucyjny odpadów opakowaniowych, głównie napojów. Państwa te stawiają przede wszystkim na kontrolę i edukację. To właśnie nauka proekologicznych zachowań i budowa poczucia odpowiedzialności społecznej są najważniejszymi czynnikami decydującymi o powodzeniu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. 29. Czy wprowadzenie nowych przepisów oznacza wzrost cen?

16 Obecnie w Warszawie występują najniższe ceny za odbiór odpadów komunalnych w kraju. Powodowane jest to ostrą konkurencją rynkową (o klientów konkuruje około 140 firm najwięcej w Polsce). Trzeba pamiętać, iż oferowane ceny nie pokrywają realnych kosztów. Opłata zawiera jedynie usługę odbioru odpadów. Po wprowadzeniu nowego systemu, czyli od 1 lipca 2013 r. oferowane ceny muszą pokryć koszty nie tylko odbioru, ale również zagospodarowywania odpadów. Dlatego możliwe jest, że niektórym mieszkańcom zmienią się stawki opłat. Niekoniecznie natomiast na wyższe, bowiem żadna z czerech metod nie gwarantuje utrzymania tych samych proporcji opłat. 30. Co będzie gdy ktoś nie zapłaci? Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Miasto w sytuacjach gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością, lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy. 31. Czy dostanę rachunek za śmieci? Nie. Właściciele domków jednorodzinnych oraz zarządcy bloków i biurowców będą składali w urzędzie miasta deklarację. W deklaracji wskażą, jaką stawkę wybierają: niższą za śmiecie segregowane czy wyższą za niesegregowane. Sami też obliczą wysokość opłaty, zgodnie z wybrana przez miasto metoda ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli np. będzie ona zależna od metrażu mieszkania, pomnożą ją przez metry. Jeśli będzie zależna od mieszkańców, pomnożą przez liczbę osób, które zajmują dom czy mieszkanie. Rozliczenia wewnętrzne pomiędzy zarządcą wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej a lokatorami będą mogły pozostać w nowym systemie bez zmian. Tak jak dotychczas opłaty z tego tytułu będą wchodziły w skład opłat eksploatacyjnych za lokal. Podobnie rzecz będzie się miała z właścicielami lokali wyodrębnionych.

17 32. Co się stanie jeśli Miasto nie rozstrzygnie przetargów na czas, a mieszkańcy wypowiedzą umowy na odbiór odpadów? Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie przedsiębiorców, którzy będą odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne z terenu m.st. Warszawy odbywa się w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Złożenie skutecznej oferty na świadczone usługi będzie uzależnione od wykazania przez wykonawcę zdolności w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Jeśli nie będzie możliwy wybór podmiotu, który gwarantowałby rzetelne wykonanie usług, Miasto wyłoni wykonawców z wolnej ręki. Niezależnie od rodzaju przeprowadzanego postępowania usługa zostanie wykonana i odpady zostaną odebrane od wszystkich właścicieli nieruchomości. 33. Kto zweryfikuje, że odpady rzeczywiście są segregowane? Jeśli właściciel nieruchomości deklaruje gotowość do selektywnej zbiórki odpadów to przedstawiciele firmy wyłonionej do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z danego terenu weryfikują, czy ta czynność jest wykonywana. Jeśli odnotują, że właściciel nie dba o zachowanie odpowiednich poziomów czystości asortymentowej dla frakcji odpadów zbieranych w pojemniku lub worku (poziomy te określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy) zgłaszają to do Miasta, które zgodnie z procedurą może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej wyższą opłatę (obowiązującą za wywóz odpadów niesegregowanych). 34. Czy będą ulgi dla osób mniej zamożnych? Dla mieszkańców m.st. Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, lecz nieuprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego, planowane jest wdrożenie specjalnego programu dopłat z budżetu m.st. Warszawy. Program dopłat dla mieszkańców m.st. Warszawy przewidywany jest na lata pod nazwą Warszawskie Dopłaty do Opłaty. 35. Czy można zwolnić z opłat dzieci?

18 To zależy od wybranej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest to jedno z kryteriów branych pod uwagę przy wyborze. Miasto konsekwentnie od wielu lat prowadzi politykę prorodzinną, jej celem w tym przypadku jest ochrona rodzin wielodzietnych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 10 DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 10 DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 10 DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY System odbioru odpadów komunalnych po 1 sierpnia 2014 r. Od 1 sierpnia br. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce?

Gospodarka Cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce? Gospodarka Cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce? Pałac Kultury i Nauki, 24 czerwca 2014 r. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

http://bip.warszawa.pl/nr/exeres/286fdede-c0eb-4254-8c23-f9300da80ba7,frameless.htm

http://bip.warszawa.pl/nr/exeres/286fdede-c0eb-4254-8c23-f9300da80ba7,frameless.htm FAQ 1) Od kiedy zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami? 1 lipca 2013 roku w Warszawie zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami. 2) Dlaczego zostanie wprowadzony nowy system?

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW PO CO ZMIENIONO USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH? Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał REWOLUCJA ŚMIECIOWA Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sulejówek, lipiec 2012 r.

Sulejówek, lipiec 2012 r. Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Co jest dla nas ważne? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013. Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013. Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012 ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013 Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012 Nowy rok niesie za sobą wiele zmian w gospodarce odpadami na terenie Polski.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 UCHWAŁA Nr 21/II/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Wierzbica 2015 1. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku 1. Cel Analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1 1. PESEL/REGON Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/589/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Stary Sącz, 31 stycznia 2014r. I. Wstęp. Jednym z zadań gminy wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi Andrzej Gwizdała-Czaplicki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania Płońsk 27-28 maj 2014 r. podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Marcin Rubaj Łukasz Kuczek Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Łęczna, 21 listopad 2012 Podstawowe założenia nowej ustawy Gmina przejmuje władztwo nad odpadami na terenach na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Propozycja firmy Tensoft DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i zaczynają obowiązywać nowe zasady ich odbioru. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DAMNICA ZA ROK 2013

A N A L I Z A STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DAMNICA ZA ROK 2013 A N A L I Z A STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DAMNICA ZA ROK 2013 Sporządziła: Bogumiła Obert Damnica, styczeń 2014 r 1. Wprowadzenie 1.1 Cel przygotowania Analizy, podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOśONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, naleŝy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowa, 12.03.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Pszczyna. System zbiórki odpadów w Pszczynie

Pszczyna. System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna Pszczyna województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17 409 ha) budżet gminy 133 908 303,00

Bardziej szczegółowo

Nowe warunkowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gdańsku. Gdańsk, 27 stycznia 2015 r.

Nowe warunkowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gdańsku. Gdańsk, 27 stycznia 2015 r. Nowe warunkowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gdańsku Gdańsk, 27 stycznia 2015 r. Co się udało w obecnym Systemie GOK MOCEN STRONY GOK 1. Sprawne przeprowadzenie przetargów i uzyskanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/551/2013. Rady Miasta Siedlce. z dnia 29 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/551/2013. Rady Miasta Siedlce. z dnia 29 marca 2013 r. identyfikator XXIX/551/2013/29 UCHWAŁA NR XXIX/551/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

komunalnymi będzie omawiana na najbliższych zebraniach wiejskich.

komunalnymi będzie omawiana na najbliższych zebraniach wiejskich. Szanowni Państwo! Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Przepisy tej ustawy nałożyły na samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

dyrektywa z dnia 19 kwietnia 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów, tzw. dyrektywa ramowa dyrektywa z dnia 16 lipca 1999 r. 999/31/WE w sprawie składowania odpadów, tzw. dyrektywa składowiskowa Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania deklaracji: Ustawa z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Magdalena Zabłocka Radca prawny, Senior Associate Warszawa, 12 października 2011 roku, IX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów- Kongres Skarbników

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH Spółka LECH dotychczasowe działania wpływające na obecny kształt

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK Lwówek Śląski, kwiecień 2015r. Sporządził: Bożena Galas Referat Gospodarki Odpadami 1 I. Wprowadzenie II.

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 899/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4923 UCHWAŁA NR XLIII/227/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIANY W 2015 ROKU

NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIANY W 2015 ROKU Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź. zm.) Przepis Przed zmianą Po zmianie ust. 2a NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji Załącznik do uchwały Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy! Szanowni Mieszkańcy! Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z nowego sytemu, który ma zapewnić większy

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013.

Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013. Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013. przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK GMINA ZABÓR Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. Stan na 31 grudnia 2014 Sporządziła: Beata Skorodecka Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Zielonki, dnia 28 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania formalno prawne... 3 II. Aktualny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo