1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat?"

Transkrypt

1 1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat? Jednym z kluczowych elementów nowego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest nie tylko organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale również zapewnienie odpowiedniego sposobu ich zagospodarowania tak, aby wypełnić cele środowiskowe określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3b., 3c.). To podstawowa równica pomiędzy sposobem określania kosztów za odbiór odpadów, w poprzednim systemie to co działo się z odpadami potem było poza kontrolą miasta. Gminy są zobowiązane osiągnąć wskazane poziomy recyklingu oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wymogi te wpływają na poziom opłat. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami uzależniona będzie również od wyboru metody (art. 6k Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i stawki ustalonej przez gminę. Rada Miasta Stołecznego Warszawy, uwzględniając art. 6j ust. 1 i 2 u.c.p.g., ma do wyboru następujące metody: 1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 4) od gospodarstwa domowego. Przy wyborze metody należy wziąć pod uwagę różne kwestie, jak np. w przypadku zastosowania metody od ilości zużytej wody, czy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zaistnieje konieczność składania przez mieszkańców i zarządców wielokrotnych korekt deklaracji. Generuje to wysokie koszty administracyjne przy weryfikacji deklaracji i zwiększa całkowity koszt obsługi systemu. Jednocześnie niezależnie od przyjętej metody przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiają gminie

2 określenie niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 2. Dlaczego nie naliczać opłaty od ilości produkowanych odpadów (pojemników)? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje stosowania metody ilościowej od ilości produkowanych odpadów od mieszkańców. Jest to możliwe jedynie w przypadku przedsiębiorców. Do zastosowania w praktyce możliwe jest zastosowanie jednej z czerech, wymienionych w ustawie metod. 3. Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów? Częstotliwość odbioru poszczególnych grup odpadów komunalnych określona została w oparciu o analizę nagromadzenia odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca, a także wyniki badań dotychczas funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w taki sposób aby wszystkie wytworzone przez właścicieli nieruchomości odpady komunalne mogły być efektywnie odbierane przez wybranego w drodze przetargu operatora, w sposobie i czasie przewidzianym przez m.st. Warszawa. Organizacja odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych typów nieruchomości, zamieszkałych (jedno i wielolokalowych) oraz niezamieszkałych: Odbiór odpadów zmieszanych: - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: Odbiór 1 raz w tygodniu jednego pojemnika na odpady zmieszane na gospodarstwo domowe. Dopuszczalna pojemność pojemnika 120 dm 3, max. 240 d m 3 /tydzień. - Zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa: Odbiór 2 razy w tygodniu, bez ograniczeń. - Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Obiekty infrastruktury): Odbiór 2 razy w tygodniu, zgodnie z uchwaloną przez Miasto stawką za odbiór pojemnika o określonej pojemności.

3 Odbiór odpadów surowcowych segregowanych (odpady suche, szkło): - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: Odbiór raz w miesiącu zarówno odpadów suchych jak i szkła bez limitów ilościowych warunek: frakcja surowcowa musi charakteryzować się czystością. Zaopatrzenie gospodarstwa domowego miesięcznie w 3 worki (w tym 2 na odpady suche i 1 na szkło). - Zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa: Odbiór 1 raz w tygodniu odpadów suchych i raz w miesiącu odpadów szkła bez limitów ilościowych warunek: frakcja surowcowa musi charakteryzować się czystością. - Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: Odbiór 1 raz w tygodniu odpadów suchych i raz w miesiącu odpadów szkła bez limitów ilościowych warunek: frakcja surowcowa musi charakteryzować się czystością. Odbiór selektywnie zbieranych odpadów zielonych: - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielolokalowa oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 4 razy do roku, dwa razy w okresie wiosennym i dwa razy w okresie jesiennym (akcyjna zbiórka liści i gałęzi), bez ograniczeń. Odbiór odpadów wielkogabarytowych: - Zbiórka w formie wystawek Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: raz w miesiącu. Odbiór selektywnie zbieranych odpadów kuchennych dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z obiektów infrastruktury takich jak: obiekty gastronomiczne (w tym również restauracje i stołówki przy obiektach takich jak np. hotele, szkoły, stołówki zakładowe) oraz targowiska: odbiór 2 razy w tygodniu pojemnika o określonej pojemności. 4. Co jeśli siedziba firmy jest w innym miejscu, a działalność prowadzi w innym? W jaki sposób wówczas naliczana będzie opłata?

4 Opłata naliczana jest w odniesieniu do położenia danej nieruchomości; na przykład jeśli położona jest w obrębie dzielnicy Wilanów, opłata uiszczana jest w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i to w tej dzielnicy odbywa się obsługa administracyjna danej nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Co do zasady proces składania deklaracji będzie oderwany od jednej lokalizacji, a więc urząd przyjmie je w każdym ze swoich biur. 5. Jak będzie kontrolowana poprawność danych podanych jako podstawa naliczania opłat? Jakiego rzędu wzrosty kosztów administracyjnych pociągnie za sobą konieczność kontroli? W związku z przyjętą polityką Miasta zmierzającą do ograniczania kosztów administracyjnych pracy urzędu, pod uwagę bierze się tylko takie scenariusze, w których koszty te będą mogły być jak najniższe. Ze względu na sytuacje ekonomiczną Miasta zatrudnianie dodatkowych pracowników w celu obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest najgorszym z rozwiązań. Praca ta wykonywana będzie, w miarę możliwości, w zakresie obecnie posiadanych zasobów kadrowych. Ostateczna forma organizacyjna systemu nie jest jeszcze postanowiona. Prawdopodobnie weryfikacja poprawności danych przeprowadzana będzie w Wydziałach Urzędów Dzielnic. Pracownicy WOM będą przyjmowali deklaracje, rejestrowali je w systemie informatycznym SIGOK, umieszczali kopię cyfrową deklaracji w SIGOK oraz nadawali indywidualny numer bankowy. Następnie przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna, merytoryczna, i w razie konieczności obsługa procedury wyjaśniającej i postępowania podatkowego aż do momentu przygotowania tytułu wykonawczego. 6. Czy w związku z odejściem od metody rozliczania na podstawie liczby pojemników, altanki i pojemniki mogą być ogólnodostępne? W związku z odejściem od metody ilościowej nie ma potrzeby zamykania altan, ale również nie ma konieczności zmiany obecnie przyjętych rozwiązań i standardów. Natomiast właściciele nieruchomości oraz zarządcy terenów

5 przeznaczonych do użytku publicznego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na nieruchomości lub terenie przeznaczonym do użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. 7. Jak rozliczać się będą podmioty inne niż gospodarstwa domowe (firmy)? W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby opróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty - w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności, oraz sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłaty - w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności. 8. Jaka jest aktualna dostępność instalacji utylizacji odpadów? Czy firmy z którymi Miasto podpisze umowy na pewno wywiążą się ze zobowiązań? Operatorzy, którzy wygrają przetarg, będą musieli wypełnić warunki stawiane im przez Miasto w umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych. Na terenie regionu warszawskiego zlokalizowane są następujące obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 1. Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): 1.1. Instalacja MBP BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zlokalizowana w Zakładzie Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie 1.2. Instalacja MBP Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m. st. Warszawy zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego LEKARO. 2. Składowiska odpadów komunalnych: 2.1. Składowisko odpadów w m. Klaudyn, gm. Stare Babice 2.2. Składowisko odpadów w m. Otwock Świerk, gm. Otwock

6 Składowiska regionalne nie mogą przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych. 3. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów: 3.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat wyznacza również instalacje do zastępczej obsługi regionu warszawskiego. W przypadku, gdy znajdujące się na terenie Regionu instalacje RIPOK (regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych) nie mają wolnych mocy przerobowych, odpady komunalne z m.st. Warszawy kierowane zostają, zgodnie z zasadą bliskości, do instalacji zastępczych, wyznaczonych dla Regionu i zlokalizowanych na jego terenie. Jedynie w przypadku braku wolnych mocy przerobowych instalacji regionalnych i zastępczych, położonych w granicach Regionu, odpady z m.st. Warszawy mogą zostać przekazane do zagospodarowania w instalacjach zastępczych dla Regionu, zlokalizowanych poza jego granicami. Pełen wykaz instalacji RIPOK oraz zastępczych dla Regionu określony jest w uchwale nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Docelowy system zagospodarowania odpadów komunalnych zakłada, iż. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Odtąd zmieszane odpady komunalne nie będą przekazywane na składowiska bez uprzedniego poddania ich przetworzeniu. Selektywnie zbierane odpady komunalne przekazywane będą do organizacji odzysku. Konieczność wywiązania się z powyższych zobowiązań zapewniona zostanie w dokumentacji przetargowej i będzie warunkowała wybór wykonawcy. 9. Jakie rozwiązania metody naliczania kosztów rekomenduje Miasto? Miasto dokonało analizy kosztów i korzyści zaproponowanych przez ustawodawcę metod, wyliczając zalety i wady każdej z nim. Z punktu widzenia

7 Miasta ważne, by wybrana metoda była przyjazna dla mieszkańców, efektywna środowiskowo, optymalna kosztowo i gwarantowała stabilność. Ostateczna decyzja co do wyboru metody należeć będzie do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. 10. Czy w nowym systemie opłaca się selektywna zbiórka odpadów? Tak, Miasto zaproponowało niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Taki mechanizm umożliwi osiągniecie celów ekologicznych, o których mowa w art. 3b i 3 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warunkiem uzyskania niższej opłaty będzie jednak zachowanie czystości asortymentowej danej frakcji w pojemniku lub worku. Czystość asortymentowa oznacza stosunek masy odpadów frakcji, do gromadzenia której dany pojemnik lub worek jest przeznaczony, do całkowitej masy odpadów zebranych odpowiednio w tym pojemniku lub worku. Minimalne poziomy czystości asortymentowej frakcji segregowanej: 1) dla odpadów segregowanych suchych: a) zbieranych w pojemnikach - minimum 60%; b) zbieranych w workach - minimum 80%; 2) dla selektywnie zebranych odpadów szkło opakowaniowe: a) zbieranych w pojemnikach - minimum 80%; b) zbieranych w workach - minimum 95%; 3) dla selektywnie zebranych odpadów zielonych - minimum 95%. W przypadku nie dotrzymania ustalonego wyżej minimalnego poziomu czystości asortymentowej dla frakcji odpadów zbieranych w pojemniku lub worku, wszystkie odpady zebrane w tym pojemniku kwalifikuje się jako odpady zmieszane i odbiera się je wraz z innymi odpadami zmieszanymi. Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest wówczas wyższa. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na ternie Miasta określone zostaną w Regulaminie czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.

8 11. Jak sprawić by odpady faktycznie były segregowane? Czy będą jakieś kary za niewłaściwą segregację? Promowanie selektywnej zbiórki i segregowania odpadów surowcowych to cel wielu akcji edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Pełen opis akcji znajduje się na stronie internetowej Oprócz działań informacyjno edukacyjnych promujących segregację odpadów, Miasto proponuje zachętę finansową - określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zachęcamy również do korzystania z powstających Punktów Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych. Miasto sukcesywnie będzie budować stacje zbiórki odpadów segregowanych. Wspomnieć można, iż w październiku 2012 r., przy udziale Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, nastąpiło oficjalne otwarcie stacji recyclingu dla mieszkańców - Stena Ekostacja. Obiekt zbudowała szwedzka firma Stena Recycling. Można tu bezpłatnie oddać wszystkie surowce wtórne oraz odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Wszystkie zostaną poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Jeśli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych selektywnie musi brać pod uwagę, iż w drodze postępowania administracyjnego objęty zostanie wyższą opłatą za odbiór odpadów. Miasto w porozumieniu z firmami, które będą odbierać śmiecie, będzie kontrolować zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, Miasto wyda decyzję o podwyższeniu opłaty na znacznie wyższą. 12. Czy są jakieś wymagania odnośnie miejsca ustawiania pojemników, wielkości pojemników? W Regulaminie czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy określone zostaną szczegółowe wymagania dotyczące pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów to do obowiązków właścicieli nieruchomości należeć będzie wyposażenie nieruchomości w

9 pojemniki. Ze względu na doświadczenie właścicieli nieruchomości wielkość pojemników powinna być adekwatna do parametrów pojemników dotychczas obowiązujących. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych należy stosować pojemniki o pojemnościach: 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów, 1100 litrów - dla pojemników opróżnianych w miejscu odbierania odpadów. Dopuszcza się również stosowanie pojemników typu "dzwon" o pojemności 1500 litrów oraz 2500 litrów. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być w odpowiednim kolorze oraz posiadać od strony frontowej widoczny napis określający ich przeznaczenie: - pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych suchych - kolor czerwony; napis odpady suche ; - pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania opakowań ze szkła - kolor zielony; napis szkło opakowaniowe ; - pojemniki przeznaczone do zbierania selektywnego bioodpadów - kolor brązowy; napis bioodpady ; - pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych - docelowo kolor czarny lub szary, napis odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników w miejscach do tego przeznaczonych, zapewnionych dla nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być rozmieszczane w sposób nie utrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do utrzymywania pojemników oraz miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

10 13. W dotychczasowych altankach nie zmieszczą się trzy pojemniki. Co zrobić? Należy rozważyć parę scenariuszy, pierwszy to zwrócenie się do Miasta z wnioskiem o zwiększenie powierzchni altan śmietnikowych, łączenie wielu pojedynczych altan w jedną, czy w końcu, w przypadkach wyjątkowo trudnych zmniejszenie pojemności pojemnika. Wspólnoty mogą również porozumieć się ze sobą. Każda zapewni jeden pojemnik i będą w sumie trzy, jeden na zmieszane śmieci i dwa na segregowane. Teraz już nie ma znaczenia, ile śmieci która wspólnota wyprodukuje, bo opłata będzie naliczana niezależnie od ilości śmieci. Zarządcy, którzy dysponują pojemnikami na zbiórkę selektywną w formie dzwonów nadających się do lokalizacji niezadaszonej, mogą je, po uzgodnieniu z Miastem, dalej eksploatować. 14. Kto będzie pilnował śmietników przed lokatorami, którzy nie będą segregować odpadów? Miasto w porozumieniu z firmami, które będą odbierać odpady, będzie kontrolować zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, Miasto wyda decyzję o podwyższeniu opłaty na znacznie wyższą za odbiór odpadów niesegregowanych. Odpowiedzialność za prowadzenie zbiórki selektywnej w odpowiedni sposób ciąży solidarnie na wszystkich mieszkańcach danej nieruchomości. Podobnie, jak to jest dziś w krajach Europy Zachodniej, będziemy wkrótce strofować naszych współlokatorów aby wszyscy mogli ponieść niższą opłatę. 15. Co ze śmietnikami przyulicznymi? Czy będą dostępne i kto poniesie koszt odbioru odpadów? Nowy system nie obejmie zarządców i właścicieli takich nieruchomości jak: parki, zieleńce, bulwary, plaże, drogi publiczne, chodniki, czy przystanki. Odpady komunalne z terenu z tych nieruchomości odbierane będą na dotychczasowych

11 zasadach. Tereny te zarządzane SA przez jednostki miejskie, w tym ZOM, ZTP oraz Zarząd Cmentarzy Komunalnych. 16. Właściciele domów jednorodzinnych mają często kłopot z odpadami zielonymi (liście, skoszona trawa)? Jak sobie radzić z takimi odpadami? Co jeśli proponowane 4 odbiory rocznie to za mało? Zasady odbioru odpadów zielonych pozostają bez zmian wywózka dodatkowej ilości tych odpadów pozostaje w ramach rozliczeń z firmami zewnętrznymi. Ponadto możliwe jest również zawiezienie tych odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (o ile punkt przyjmuje tego typu odpady) lub zagospodarowanie we własnym zakresie w formie przydomowych kompostowników. 17. Czy Warszawa będzie podzielona na obszary? Ile? Czy każdy obszar będzie obsługiwany przez jedną firmę czy przez kilka? Czy jedna firma może obsługiwać kilka obszarów? Warszawa, ze względu na potrzebę przeprowadzenia procedury przetargowej i zorganizowania procesu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, będzie podzielona na kilka obszarów (niezależnie od podziału Miasta na dzielnice): - Bielany i Żoliborz - Białołęka i Targówek - Mokotów - Ochota i Ursus i Włochy - Praga Południe i Praga Północ - Rembertów i Wawer i Wesoła - Śródmieście - Ursynów i Wilanów - Wola i Bemowo Wykonawca w zależności od wyniku przetargu może obsługiwać jeden lub więcej obszarów.

12 18. Czy wybór operatora przez Miasto jest zdeterminowany jego dostępem do instalacji? Tak, podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą przekazywać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych tylko do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub zastępczych instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Konieczność wywiązania się z zobowiązań zapewniona będzie w dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy i to czy operator będzie mógł zapewnić dowóz do danych instalacji będzie warunkowało jego wybór jako wykonawcy usługi. 19. Czy Miasto inwestując w ZUSOK zamierza poprawić potrzebą infrastrukturę (np. drogową)? Miasto nie inwestuje w modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUO 2), gdyż jest to instalacja należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które angażuje własne środki finansowe w rozbudowę obiektu. Miasto natomiast ma na względzie poprawę infrastruktury drogowej wokół ZUSOK by w przyszłości dojazd do instalacji był lepszy. 20. Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym? Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ten który w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu. 21. Jaki jest termin wprowadzenia zmian? Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zaczyna funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

13 22. Czy Miasto zdąży z planowanymi zmianami? Tak, trwają intensywne prace legislacyjne, Rada Miasta Stołecznego Warszawy podejmie uchwały systemowe, oraz organizacyjne - ogłoszenie przetargów i rozruch systemu zgodnie z harmonogramem prac, tak aby Miasto było gotowe jeszcze przed 1 lipca 2013 r. 23. Co zrobić w przypadku gdy firma odbierająca odpady źle wypełnia swoje obowiązki komu zgłosić problem? Wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu Miasta należy zgłaszać za pomocą infolinii Tam każde zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane do komórki merytorycznej w celu wyjaśnienia sprawy. 24. Czy przedsiębiorcom będą wystawiane faktury na opłatę za wywóz odpadów bo chcieliby wliczyć ją w koszty prowadzenia działalności? Nie. Miasto nie będzie wystawiać faktur. 25. Co z umowami na wywóz odpadów czy wygasną automatycznie? Umowy cywilno prawne nie przestają obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Właściciele nieruchomości powinni odpowiednio wcześnie wypowiedzieć umowy, wiążące ich z firmami odbierającymi odpady komunalne. Umowy te powinny przestać obowiązywać z ostatnim dniem czerwca 2013 r., gdyż od następnego dnia właściciele nieruchomości nie będą potrzebowali podpisywać umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Od dnia 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. W związku z tym właściciele nieruchomości będą zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta.

14 Należy pamiętać, że posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania tej opłaty. 26. Przecież obecnie funkcjonujący system działa sprawie? Jak ta znowelizowana ustawa wpływa na środowisko? Niestety w dalszym ciągu Polska jest na szarym końcu krajów europejskich pod względem prawidłowego sposobu radzenia sobie z odpadami. Prawdą jest przede wszystkim to, że jest tanio, ostra konkurencja rynkowa spowodowała, iż w Warszawie występują najniższe ceny w kraju (o klientów konkuruje około 140 firm najwięcej w Polsce). Niestety oferowane ceny nie pokrywają realnych kosztów. Skutkami funkcjonowania dotychczasowego systemu jest np. utrata kontroli nad sposobem zagospodarowywania odpadów. Deponuje się je obecnie w żwirowniach, wyrobiskach, lasach, rzekach. Poważnym problemem jest też spalanie odpadów, często w okresie zimowym pojawia się szkodliwy, duszący dym na osiedlach domów jednorodzinnych. W regionie brakuje już miejsca na nowe wysypiska, obecnie dominującą technologią zagospodarowywania odpadów komunalnych jest wciąż ich składowanie. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy wypełnienie celów ekologicznych, które spowodują rozwój segregacji u źródła oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. Od 1 lipca 2013 roku to Miasto będzie kontrolować sposób zagospodarowywania odpadów. Odpady kierowane będą do sortowni, kompostowni oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów, zgodnie wykazem instalacji zawartym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Środki inwestycyjne w formie partnerstwa publiczno prywatnego przeznaczane będą na nowe instalacje. System zostanie uszczelniony poprzez zapewnienie poniesienia kosztów funkcjonowania systemu (odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów) przez 100% ich wytwórców. Ustawa jednoznacznie odchodzi od metody naliczania opłaty w oparciu o ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (metoda ilościowa).

15 Nowy system przyczynić się powinien do eliminacji nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym doprowadzić do zmniejszenia zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych. 27. Co z odpadami remontowymi kto je odbierze? Odpady z remontów, wytworzone przez przedsiębiorców nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to firma remontowa powinna zapewnić kontener pod nieruchomością na ten cel i po skończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi. 28. Jakie wzorce możemy czerpać z państw Europy Zachodniej - bardziej zaawansowanych w działaniach na rzecz ograniczania odpadów? Jakie metody naliczania opłat wprowadziły dla swoich obywateli? W Europie Zachodniej systemy gospodarowania odpadami oparte są przede wszystkim na recyklingu oraz odzysku energetycznym. Zwykle to samorządy odpowiadają za całość gospodarki odpadami na terenie swojego funkcjonowania (za strumień odpadów komunalnych i przemysłowych) za wyjątkiem recyklingu odpadów przemysłowych, które często pozostawiane się działaniu rynku. Społeczeństwo duńskie uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wystawiane przez gminę faktury, a metody naliczania opłaty są różne w zależności od samorządu, często jednak stosuje się opłatę od gospodarstwa domowego lub od powierzchni lokalu mieszkalnego. System naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni lokalu mieszkalnego jest stosowany w kilku krajach europejskich np. Wielkiej Brytanii, Włoszech, czy Holandii. Głównym założeniem funkcjonowania systemu recyklingu odpadów jest wysoka kultura społeczna (centra recyklingu) oraz płatny system kaucyjny odpadów opakowaniowych, głównie napojów. Państwa te stawiają przede wszystkim na kontrolę i edukację. To właśnie nauka proekologicznych zachowań i budowa poczucia odpowiedzialności społecznej są najważniejszymi czynnikami decydującymi o powodzeniu racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. 29. Czy wprowadzenie nowych przepisów oznacza wzrost cen?

16 Obecnie w Warszawie występują najniższe ceny za odbiór odpadów komunalnych w kraju. Powodowane jest to ostrą konkurencją rynkową (o klientów konkuruje około 140 firm najwięcej w Polsce). Trzeba pamiętać, iż oferowane ceny nie pokrywają realnych kosztów. Opłata zawiera jedynie usługę odbioru odpadów. Po wprowadzeniu nowego systemu, czyli od 1 lipca 2013 r. oferowane ceny muszą pokryć koszty nie tylko odbioru, ale również zagospodarowywania odpadów. Dlatego możliwe jest, że niektórym mieszkańcom zmienią się stawki opłat. Niekoniecznie natomiast na wyższe, bowiem żadna z czerech metod nie gwarantuje utrzymania tych samych proporcji opłat. 30. Co będzie gdy ktoś nie zapłaci? Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Miasto w sytuacjach gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością, lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy. 31. Czy dostanę rachunek za śmieci? Nie. Właściciele domków jednorodzinnych oraz zarządcy bloków i biurowców będą składali w urzędzie miasta deklarację. W deklaracji wskażą, jaką stawkę wybierają: niższą za śmiecie segregowane czy wyższą za niesegregowane. Sami też obliczą wysokość opłaty, zgodnie z wybrana przez miasto metoda ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli np. będzie ona zależna od metrażu mieszkania, pomnożą ją przez metry. Jeśli będzie zależna od mieszkańców, pomnożą przez liczbę osób, które zajmują dom czy mieszkanie. Rozliczenia wewnętrzne pomiędzy zarządcą wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej a lokatorami będą mogły pozostać w nowym systemie bez zmian. Tak jak dotychczas opłaty z tego tytułu będą wchodziły w skład opłat eksploatacyjnych za lokal. Podobnie rzecz będzie się miała z właścicielami lokali wyodrębnionych.

17 32. Co się stanie jeśli Miasto nie rozstrzygnie przetargów na czas, a mieszkańcy wypowiedzą umowy na odbiór odpadów? Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie przedsiębiorców, którzy będą odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne z terenu m.st. Warszawy odbywa się w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Złożenie skutecznej oferty na świadczone usługi będzie uzależnione od wykazania przez wykonawcę zdolności w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Jeśli nie będzie możliwy wybór podmiotu, który gwarantowałby rzetelne wykonanie usług, Miasto wyłoni wykonawców z wolnej ręki. Niezależnie od rodzaju przeprowadzanego postępowania usługa zostanie wykonana i odpady zostaną odebrane od wszystkich właścicieli nieruchomości. 33. Kto zweryfikuje, że odpady rzeczywiście są segregowane? Jeśli właściciel nieruchomości deklaruje gotowość do selektywnej zbiórki odpadów to przedstawiciele firmy wyłonionej do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z danego terenu weryfikują, czy ta czynność jest wykonywana. Jeśli odnotują, że właściciel nie dba o zachowanie odpowiednich poziomów czystości asortymentowej dla frakcji odpadów zbieranych w pojemniku lub worku (poziomy te określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy) zgłaszają to do Miasta, które zgodnie z procedurą może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej wyższą opłatę (obowiązującą za wywóz odpadów niesegregowanych). 34. Czy będą ulgi dla osób mniej zamożnych? Dla mieszkańców m.st. Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, lecz nieuprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego, planowane jest wdrożenie specjalnego programu dopłat z budżetu m.st. Warszawy. Program dopłat dla mieszkańców m.st. Warszawy przewidywany jest na lata pod nazwą Warszawskie Dopłaty do Opłaty. 35. Czy można zwolnić z opłat dzieci?

18 To zależy od wybranej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest to jedno z kryteriów branych pod uwagę przy wyborze. Miasto konsekwentnie od wielu lat prowadzi politykę prorodzinną, jej celem w tym przypadku jest ochrona rodzin wielodzietnych.

"Śmieciowa rewolucja" w 30 pytaniach

Śmieciowa rewolucja w 30 pytaniach "Śmieciowa rewolucja" w 30 pytaniach 1. Jaki jest termin wprowadzenia zmian? Czy samorząd zdąży z przygotowaniami? Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować 1 lipca 2013 roku. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie. Warszawa, 11 grudnia 2012 r.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie. Warszawa, 11 grudnia 2012 r. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie Warszawa, 11 grudnia 2012 r. CEL SPOTKANIA Przedstawienie informacji Wysłuchanie opinii i argumentów mieszkańców Zasady funkcjonowania dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Stan na 31 grudnia 2015 r. Sporządziła: Anna Kubera Urząd Gminy Miłoradz Referat Rozwoju Miłoradz, kwiecień 2016 r. 1

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 10 DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 10 DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 10 DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY System odbioru odpadów komunalnych po 1 sierpnia 2014 r. Od 1 sierpnia br. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce?

Gospodarka Cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce? Gospodarka Cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce? Pałac Kultury i Nauki, 24 czerwca 2014 r. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014 Ząbki, listopad 2015 WPROWADZENIE! 3 1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ZĄBKI! 3 1.1 ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2016 r. Nadarzyn, kwiecień 2017 r. 1. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Nadarzyn stanowi

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015 Gizałki, 25.04.2016 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2015. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014 Gizałki, 28.04.2015 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2014. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK Łowicz, 30 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy. Utrzymanie czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

http://bip.warszawa.pl/nr/exeres/286fdede-c0eb-4254-8c23-f9300da80ba7,frameless.htm

http://bip.warszawa.pl/nr/exeres/286fdede-c0eb-4254-8c23-f9300da80ba7,frameless.htm FAQ 1) Od kiedy zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami? 1 lipca 2013 roku w Warszawie zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami. 2) Dlaczego zostanie wprowadzony nowy system?

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Ustronie Morskie 2012 rok

Ustronie Morskie 2012 rok Ustronie Morskie 2012 rok 1 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U poz. 1399)

Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U poz. 1399) Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399) PSZOK w Białymstoku - ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO) czynny

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

1. Co mam zrobić jeśli nie wypowiedziałem umowy na odbiór odpadów?

1. Co mam zrobić jeśli nie wypowiedziałem umowy na odbiór odpadów? 1. Co mam zrobić jeśli nie wypowiedziałem umowy na odbiór odpadów? W takim przypadku można po prostu dalej stosować dotychczasowy sposób pozbywania się odpadów, gdyż umowa będzie kontynuowana na tych samych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobroń za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobroń za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobroń za rok 2015 Dobroń, 05.04.2016 I. Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy Dobroń za rok

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. Kołbiel, dnia 29 kwietnia 2016r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STOPNICA ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STOPNICA ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STOPNICA ZA ROK 2015 Stopnica, kwiecień 2016 r. I. Wstęp Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 4 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Masłów, kwiecień 2015 1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Turawa za 2015 rok Strona 1 Spis omówionych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016 Kwiecień 2017 rok SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. PODSTAWY PRAWNE 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO-1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO-1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO-1 1) Deklarację wypełnia właściciel nieruchomości (w tym również zarządca). W przypadku budynków wielolokalowych deklaracja składana

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014 Dobromierz, kwiecień 2015 r. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Informacje ogólne Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIASTA I GMINY BOGATYNIA ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIASTA I GMINY BOGATYNIA BOGATYNIA, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 2. Charakterystyka Gminy 3 3. Charakterystyka systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY UCHANIE ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY UCHANIE ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY UCHANIE ROK 2015 Uchanie 2016r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2016 rok

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2016 rok Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2016 rok Biskupiec, czerwiec 2017r SPIS TREŚCI I Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WOHYŃ ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WOHYŃ ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WOHYŃ ZA 2014 ROK 1. Uwarunkowania formalno prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015 Zduńska Wola 2016 r. WSTĘP Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo