Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Prognoza oddziaływania na środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Prognoza oddziaływania na środowisko"

Transkrypt

1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Prognoza oddziaływania na środowisko Opracowanie: Jacek Skorupski Pracownia Ochrony Środowiska Warszawa, ul. Twarda 44/2 Warszawa, wrzesień 2013 r.

2 SPIS TREŚCI: 1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY 2 2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA 2 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU GŁÓWNE CELE PLANU POWIĄZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ CELE OCHRONY ŚRODOWISKA I SPOSOBY ICH UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE PLANU AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁOŻENIE TERENU CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA RZEŹBA TERENU BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE WODY POWIERZCHNIOWE GLEBY SZATA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĘCY WARUNKI KLIMATYCZNE ZANIECZYSZCZENIA I UCIĄŻLIWOŚCI PROGNOZOWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU GŁÓWNE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU, KTÓRE MOGĄ NASTĄPIĆ W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ ANALIZOWANEGO PLANU WPŁYW NA PRZYRODNICZE OBSZARY CHRONIONE I SYSTEM POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH; WPŁYW NA OBSZARY NATURA WPŁYW NA SZATĘ ROŚLINNĄ WPŁYW NA ŚWIAT ZWIERZĘCY WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI (RZEŹBĘ TERENU), GLEBY, KOPALINY WPŁYW NA WARUNKI KLIMATYCZNE I WYMIANĘ POWIETRZA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA: WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE WPŁYW NA STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY WPŁYW NA ZAGROŻENIE POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI GOSPODARKA ODPADAMI WPŁYW NA DOBRA KULTURY INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE - STRESZCZENIE MATERIAŁY WEJŚCIOWE MATERIAŁY PODSTAWOWE: WYBRANE MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE I POMOCNICZE; ŹRÓDŁA INFORMACJI 50 ZAŁĄCZNIKI: 1. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 maja 2009 r. 2. Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z 27 kwietnia 2009r. 3. Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rysunek zmniejszony. 1

3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy. Prognozą objęto teren w granicach w. wym. planu oraz tereny przyległe w zakresie, w jakim prognozuje się wpływ ustaleń planu na środowisko. Sporządzenie prognozy jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jakiej podlegają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z r. poz. 1227). Ramowy zakres prognozy określa art. 51 ust. 2 w.w. ustawy. Zgodnie z art. 53 w.w. ustawy sporządzający plan uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie z ustawowo do tego wskazanymi organami, to jest: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Warszawie. Uzgodnienia dokonane przez w. w. organy przedstawiono w załącznikach do niniejszej prognozy. (Zał. 1 i zał. 2). 2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku wystąpią w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie planu, oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące. Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejącego środowiska. Został on szczegółowo przedstawiony w opracowaniach stanowiących podstawowe materiały wejściowe do niniejszej prognozy. Plan nie stanowi docelowego obrazu omawianego terenu. Jest to zbiór warunków, w oparciu o które może dokonywać się nowe zagospodarowanie. Nie ma żadnych gwarancji, że cały teren zostanie zainwestowany w pełni tak, jak plan na to pozwala. Niemniej jednak nie ma też przesłanek do przewidywania, że nie zostanie on w całości zabudowany i to na najmniej korzystnych dla środowiska, zgodnych z planem warunkach. Tak więc podstawowym założeniem metodycznym jest przyjęcie, że w zgodzie z projektowanymi ustaleniami na całym terenie docelowo powstanie zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala. Traktowanie planu jako zbioru zasad, a nie docelowego obrazu zagospodarowania, ogranicza możliwości wymiarowania prognozowanych zjawisk. Najczęściej możliwe są do przewidzenia tylko kierunki zjawisk, które będą zachodziły w środowisku. W prognozie skoncentrowano się na szczegółowym przeanalizowaniu ustaleń planu: zapisów w tekście oraz treści rysunku. Założono przy tym, że: ustalone lub dopuszczone planem wielkości i wskaźniki mogą być w procesie realizacji planu wykorzystane maksymalnie, przy dopuszczeniu rozwiązań alternatywnych wybrane będzie mniej korzystne dla środowiska. Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, że wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone znaczną niepewnością i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają ograniczone zastosowanie. 2

4 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU 3.1. GŁÓWNE CELE PLANU W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy uchwala dokument pod nazwą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obejmuje ono cały obszar gminy. Natomiast w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy POWIĄZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, W tej sytuacji najistotniejszym dokumentem powiązanym z analizowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zatwierdzone uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. W studium tym określono między innymi strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta. Teren opracowania znajduje się w zasięgu strefy przedmieść w obszarze: M2 o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; ZP tereny zieleni urządzonej; ZL tereny zieleni leśnej. Ustala się wskaźniki: dla obszaru M2: - dopuszczalna wysokość 12 m - max. intensywność zabudowy 0,6 - po zach. str. Traktu Lubelskiego, po wsch. stronie Kanału Zagoździańskiego i po zach. stronie ul. Patriotów min. powierzchnia biologicznie czynna to 40-60% 3

5 Rys. 1. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy kierunki struktura funkcjonalno-przestrzenna Studium określa także układ drogowo-uliczny w mieście i podaje klasyfikację ulic (rysunek poniżej). W Studium adaptowane są ulice istniejące: Szpotańskiego (Główna) oraz Trakt Lubelski i Lucerny (Z- zbiorcze). Ulicami nowoprojektowanymi są: Trasa Olszynki Grochowskiej (GP główna ruchu przyspieszonego) oraz Bora-Komorowskiego (Z zbiorcza). Rys. 2. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy kierunki klasyfikacja ulic - stan projektowany. Studium określa tereny tworzące System Przyrodniczy Warszawy (SPW). Zgodnie ze Studium teren objęty planem położony w części zachodniej w granicach Systemu Przyrodniczego 4

6 Warszawy. Są to głównie ekstensywnie zabudowane tereny o charakterze wspomagającym. Do terenów podstawowych SPW należą fragmenty tarasy zalewowego na zachód od ul. Trakt Lubelski. Wzdłuż projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, po śladzie Kanału Zagoździańskiego biegnie korytarz ekologiczny lokalne powiązanie przyrodnicze. Rys. 3. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy System Przyrodniczy Warszawy - kierunki. 5

7 Ustawowe powiązanie pomiędzy dokumentami: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego polegające na obowiązku zgodności planu ze studium powoduje, że zakres stanowienia planu jest ograniczony. Plan miejscowy jest uszczegółowieniem polityki ustalonej w studium. Istotnymi dokumentami powiązanymi z analizowanym planem są inne plany miejscowe. W sąsiedztwie obowiązują obecnie dwa mpzp (obejmujące tereny po wschodniej stronie linii kolejowej): MPZP osiedla Anin oraz MPZP obszaru UM4 Międzylesie. W trakcie sporządzania są m.in.: Mpzp rejonu ul. Zwoleńskiej, Mpzp obszaru Las, Mpzp obszaru Kuligów. Rys. 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w analizowanym rejonie ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ Zawartość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.). Zakres projektu planu jest szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587). Tekst planu Poniżej przedstawiono charakterystykę najważniejszych ustaleń mających wpływ na zagadnienia ochrony środowiska: W 2 - definiuje się pojęcia użyte w planie, w tym: wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce 6

8 budowlanej do powierzchni całkowitej działki budowlanej; powierzchnia biologicznie czynna należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a poza terenami położonymi w obszarze Systemu Przyrodniczego Warszawy także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m 2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację; minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej należy przez to rozumieć najmniejszy procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej; usługi należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400 m 2, przy czym prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane; strefa techniczna dla linii nadziemnej napowietrznej należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony poszerzonymi o podwójną odległość między przewodami tej linii, rzut poziomy pomiędzy skrajnymi przewodami linii elektroenergetycznej; W 4 - określa się wyznaczone w planie przeznaczenia terenów, w tym: 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, 2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej MNE, 3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - MN/U, 4) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, 5) Tereny usług, handlu i biur U, 6) Tereny usług oświaty UO, 7) Tereny usług publicznych UP, 8) Tereny usług administracji UA, 9) Tereny zieleni urządzonej - ZP, 10) Tereny lasów ZL, 11) Tereny dróg wewnętrznych KDw, 12) Tereny ulic (dróg publicznych) KD, 13) Tereny placów miejskich - KDD-PM, 14) Tereny alej pieszych (dróg publicznych) - KDD-P, 15) Tereny przepompowni ścieków - I-Ks, 16) Tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych - I-E, 17) Tereny obiektów i urządzeń hydrograficznych lub zieleni urządzonej - I-H/ZP, 18) Tereny obiektów i urządzeń transportu kolejowego KK. Ponadto w tym paragrafie dokonano kwalifikacji poszczególnych terenów z punktu widzenia ochrony przed hałasem, przypisując poszczególnym przeznaczeniom planistycznym odpowiednie ustalenia w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów określających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. W 8 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym: 1. Wyznacza się granice terenów zieleni urządzonej (ZP) oraz tereny lasów (ZL), dla których ustala się: 1) ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności ochronę istniejącego wartościowego drzewostanu; 2) nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnianie zieleni, wymianę drzew chorych i zamierających na nowe; 3) obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roślinnością, zgodnie 7

9 ze wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; 4) obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi; 5) ochronę cieków wodnych zachowanie otwartych urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych (kanał Nowe Ujście i kanał Zagoździański), zakaz ich przekrywania i zasypywania; przy czym dopuszcza się budowę kładek pieszych lub przebudowę kanału polegającą na ujęciu odcinka kanału w rurociąg wyłącznie w przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury drogowej. 2. Dla terenów ulic i placów ustala się: 1) w celu ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska na terenach dróg publicznych należy stosować rozwiązań techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczające emisję i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, a w szczególności: a) zabezpieczeń akustycznych, b) zabezpieczeń przed przedostawaniem się zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, c) środków umożliwiających usuwanie odpadów powstających w trakcie eksploatacji dróg; d) właściwej organizacji ruchu. 2) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew, wyznaczonych na rysunku planu; lokalizacja szpaleru drzew w przekroju ulicy może podlegać zmianom; dopuszcza się wymianę drzew chorych i zamierających na nowe; 3) wydzielenie w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej o szerokości nie mniejszej niż 2m dla szpaleru drzew albo powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 1,5 m x 1,5 m wokół każdego drzewa; dopuszcza się stosowanie poziomych i pionowych osłon drzew, systemów nawadniających lub napowietrzających, barierek ochronnych o wysokości nie przekraczającej 40 cm od poziomu chodnika; 4) zakaz lokalizowania innych obiektów, w szczególności miejsc parkingowych, elementów reklamowych i elementów MSI, na wydzielonych trawnikach, pasach zieleni i powierzchniach wokół drzew określonych w pkt. 2; 5) obowiązek odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (terenów dróg, ulic, parkingów, itp.), zgodnie z 15, ust. 4 pkt.3,4,5; dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pozostałych powierzchni, szczególnie z terenów zieleni ulicznej, do ziemi 6) ochronę cieków wodnych zachowanie otwartych urządzęń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych (kanał Nowe Ujście i kanał Zagoździański), zakaz ich przekrywania i zasypywania; przy czym dopuszcza się budowę kładek pieszych lub przebudowę kanału polegającą na ujęciu odcinka kanału w rurociąg wyłącznie w przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury drogowej. 3. Dla terenów działek budowlanych ustala się: 1) ochronę istniejącego wartościowego drzewostanu, szczególnie na terenach usług oświaty (UO), usług publicznych (UP) oraz usług administracji (UA); przy czym dopuszcza się możliwość wycinki drzew i krzewów zgodnie z przepisami odrębnymi; w przypadku wycinki drzew należy nasadzić nowe w ramach powierzchni biologicznie czynnej określonej dla działki budowlanej lub na terenach publicznych, w miejscach wyznaczonych przez organ gminy; 2) obowiązek odprowadzania wód opadowych z placów parkingowych i innych powierzchni przewidzianych do ruchu kołowego do miejskiej sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z pozostałych powierzchni, szczególnie z terenów biologicznie czynnych do ziemi; 3) stosowanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami określonymi w 15 ust. 5; 4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska, przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji szkodliwych substancji, promieniowania elektromagnetycznego, hałasu, wibracji itp. poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane; 5) zakaz lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. 8

10 4. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej (1 KDGP) ustala się: 1) przy budowie ulicy (1 KDGP) ustala się realizację jezdni i innych urządzeń ruchu kołowego w sposób ograniczający powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań np. poprzez zastosowanie nawierzchni cichobieżnych, wprowadzenie zieleni przyulicznej szpalerów drzew (zgodnie z rysunkiem planu) i zieleni niskiej, kształtowanie przekroju ulicy, wprowadzenie właściwej organizacji ruchu; 2) dopuszcza się wprowadzenie przeszklonych ekranów akustycznych wyłącznie wzdłuż jezdni głównych Trasy oraz dopuszcza się wprowadzenie wałów ziemnych o wysokości do 1,5m z zielenią wysoką i niską po obu stronach Trasy Olszynki Grochowskiej. 5. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie ulicy Szpotańskiego (1KDG) ustala się: 1) przy przebudowie ulicy (1 KDG) ustala się wprowadzenie rozwiązań technicznych i przestrzennych sprzyjających ograniczaniu powstawania i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań np. poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie i uzupełnianie zieleni przyulicznej szpalerów drzew i zieleni niskiej, zmiany w organizacji ruchu; 2) dopuszcza się wprowadzenie przeszklonych ekranów akustycznych. 6. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie ulic: Trakt Lubelski (1 KDZ), ul. Kadetów (3 KDZ), ul. Lucerny (4 KDZ) i ul. Nowo-Bora Komorowskiego (5 KDZ): 1) przy budowie ulicy Nowo-Bora Komorowskiego (5 KDZ) ustala się realizację jezdni i innych urządzeń ruchu kołowego w sposób ograniczający powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań np. poprzez zastosowanie nawierzchni cichobieżnych, wprowadzenie zieleni przyulicznej szpalerów drzew (zgodnie z rysunkiem planu) i zieleni niskiej, kształtowanie przekroju ulicy, wprowadzenie właściwej organizacji ruchu; 2) przy przebudowie ulic istniejących: Trakt Lubelski (1 KDZ), ul. Kadetów (3 KDZ) i ul. Lucerny (4 KDZ) ustala się wprowadzenie rozwiązań technicznych i przestrzennych sprzyjających ograniczaniu powstawania i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań np. poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie i uzupełnianie zieleni przyulicznej szpalerów drzew i zieleni niskiej, zmiany w organizacji ruchu; 3) dopuszcza się wprowadzenie przeszklonych ekranów akustycznych wzdłuż jezdni głównych ul. Nowo-Bora Komorowskiego (5 KDZ). 7. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami terenów przylegających do ulic: Trasy Olszynki Grochowskiej (1 KDGP), ul. Szpotańskiego (1KDG), ul. Trakt Lubelski (1 KDZ), ul. Kadetów (3 KDZ), ul. Lucerny (4 KDZ) i ul. Nowo-Bora Komorowskiego (5 KDZ) oraz do L1.1 KK (terenu obiektów i urządzeń transportu kolejowego) ustala się: 1) realizację nowej zabudowy zlokalizowanej od strony ulic w sposób uwzględniający rzeczywisty poziom hałasu lub potencjalne zanieczyszczenia związane z hałasem i drganiami związane z planowaną budową lub rozbudową ulic, między innymi poprzez zastosowanie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych ograniczających uciążliwość akustyczną, a w szczególności przegród o wysokiej izolacyjności, w budynkach, obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 2) dopuszcza się renowację akustyczną budynków istniejących, tzn. przebudowę budynku, której celem jest zabezpieczenie wnętrz budynku przed hałasem i drganiami z zewnątrz, obniżenie lub tłumiemie hałasów i drgań, między innymi poprzez: wprowadzenie okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej, renowację elewacji, przebudowę wnętrz itp.; 3) w budynkach i lokalach położonych przy ulicach dopuszcza się zmianę funkcji pomieszczeń mieszkalnych lub innych pomieszczeń o funkcjach chronionych narażonych na hałas na funkcje biurowe, usługowe, techniczne; od strony ulic należy lokalizować przede wszystkim pomieszczenia pomocnicze takie jak: klatki schodowe, pomieszczenia higieniczno - sanitarne itp., chyba że zastosowane przegrody, izolacje akustyczne i ekrany zapewniają zachowanie właściwego klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń; 4) dopuszcza się również wprowadzanie zieleni i budynków o funkcjach usługowych i biurowych w pierzejach ulic, stanowiących izolacje akustyczną dla zabudowy wewnątrz 9

11 kwartałów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 8. Wyznacza się zasięg terenów Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW), zgodnie z rysunkiem planu, dla których ustala się: 1) zakaz lokalizowania urządzeń i instalacji należących do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, poza przedsięwzięciami infrastrukturalnymi służącymi poprawie stanu środowiska i obsłudze mieszkańców; 2) zakaz dokonywania trwałych zmian stosunków wodnych; 3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu i obniżających walory krajobrazowe z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, z utrzymaniem, budową, odbudową i modernizacją urządzeń wodnych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze mieszkańców. 9. Wyznacza się granice korytarza wymiany powietrza wchodzącego w skład Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW) - zgodnie z rysunkiem planu, dla którego ustala się: 1) zakaz lokalizowania urządzeń i instalacji mogących niekorzystnie wpływać na jakość powietrza; 2) zakaz lokalizowania zabudowy ograniczającej swobodny przepływ mas powietrza; 3) obowiązek zagospodarowania obszaru w sposób sprzyjający wymianie powietrza, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 10. Plan wskazuje granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w zasięgu którego obowiązują ustalenia wynikające z Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W 9 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, które na analizowanym terenie dotyczą nieruchomych zabytków archeologicznych oraz istniejących elementów identyfikacji przestrzennej takich jak: pomniki, tablice pamiątkowe, kapliczki, krzyże przydrożne. W 15 ustala się zasady obsługi analizowanego obszaru infrastrukturą techniczną, w tym: 1. Określa się następujące zasady przebudowy, rozbudowy lub budowy systemów infrastruktury technicznej na obszarze planu: 1) ustala się obsługę w oparciu o miejskie systemy infrastruktury technicznej; 2) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej a także ich modernizację, przebudowę lub rozbudowę, wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz przyszłego zagospodarowania terenu; 3) ustala się rezerwy terenu dla projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach położonych w liniach rozgraniczających dróg publicznych, w miejscach dostępnych dla właściwych służ eksploatacyjnych; 4) dopuszcza się lokalizowanie projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg publicznych w taki sposób, aby zminimalizować występowanie kolizji z istniejącą lub projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu; 5) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych (tuneli wieloprzewodowych) dla sieci infrastruktury technicznej. 2. W zakresie zaopatrzenia w wodę i sieci wodociągowej: 1) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych z miejskiej sieci wodociągowej; 2) użytkowanie istniejących indywidualnych lub lokalnych ujęć wód podziemych dopuszcza się wyłącznie na potrzeby istniejących obiektów budowlanych, do czasu zrealizowania sieci 10

12 wodociągowej; 3) budowę nowego indywidualnego ujęcia wód podziemnych dopuszcza się wyłącznie dla obiektów budowlanych w zabudowie jednorodzinnej, tylko w przypadku braku dostępu lub braku warunków technicznych podłączenia obiektu do miejskiej sieci wodociągowej; 4) po wybudowaniu miejskiej sieci wodociągowej zakazuje się realizacji nowych indywidualnych ujęć wód podziemnych, za wyjątkiem ujęć wód podziemnych na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych i obiektów służby zdrowia;5) ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci wodociągowej i przyłączy do projektowanej, modernizowanej zabudowy i obiektów przewidzianych w planie, na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic publicznych (KD), placów miejskich (KDD-PM) i terenów komunikacji wewnętrznej (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych, z uwzględnieniem ustaleń ust. 1 pkt 3 i W zakresie odprowadzania ścieków i sieci kanalizacyjnej: 1) ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych ze wszystkich obiektów budowlanych w systemie rozdzielczym do miejskiej sieci kanalizacyjnej na warunkach technicznych uzgodnionych z zarządcą sieci, z uwzględnieniem ustaleń pkt 4; 2) ustala się zasadę budowy kanalizacji sanitarnej maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych; 3) ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci kanalizacyjnej i przykanalików do projektowanej, modernizowanej zabudowy i obiektów przewidzianych w planie, na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic publicznych (KD), placów miejskich (KDD-PM) i terenów komunikacji wewnętrznej (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych, z uwzględnieniem ustaleń ust. 1 pkt 3 i 4; 4) dopuszcza się stosowanie istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe tylko na potrzeby istniejących obiektów budowlanych (dopuszczenie nie dotyczy terenów położonych w obszarze narażonym na zalanie); dopuszcza się budowę nowych zbiorników na nieczystości ciekłe wyłącznie dla obiektów budowlanych w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej (dopuszczenie nie dotyczy terenów położonych w obszarze narażonym na zalanie), tylko w przypadku braku dostępu lub braku możliwości technicznych podłączenia obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej, pod warunkiem, że nie będą one miały negatywnego oddziaływania na wody podziemne; po wybudowaniu miejskiej sieci kanalizacyjnej dającej możliwość odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego zakazyje się budowy i użytkowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 1) dla istniejących obiektów budowlanych dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w sposób dotychczasowy; 2) ustala się, że dla nowo projektowanej zabudowy wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w miejscu ich powstawania; wody te należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony lub w inny sposób, w granicach działki budowlanej, dopuszczony przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem wielkości powierzchni biologicznie czynnej; dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rowów lub zbiorników retencyjnych na warunkach uzgodnionych z ich zarządcą; wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanałów należy ograniczyć do wielkości włąsciwej dla spływu z powierzchni naturalnej nieutwardzonej; 3) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (terenów dróg, ulic, parkingów, itp.) do ziemi poprzez rowy lub zbiorniki retencyjno - odparowywalne po ich wstępnym podczyszczeniu w separatorach; 4) w razie braku możliwości technicznych odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu działki lub obiektu budowlanego do ziemi, dopuszcza się ich odprowadzenie do kanalizacji deszczowej na warunkach technicznych uzgodnionych z dysponentem kanalizacji; 5) dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej; 6) dla terenów zieleni urządzonej (ZP) i terenów lasów (ZL) ustala się obowiązek wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi; 11

13 7) nakazuje siękształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem z nich wód opadowych i roztopowych na tereny działek sąsiadujących; 8) istniejace i realziowane urządzenia odwodnienia terenów, w tym kanały, rowy i zbiorniki retencyjne są inwestycjami celu publicznego. 5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło i sieci ciepłowniczej: 1) ustala się zaopatrzenie w ciepło zabudowy na obszarze planu z sieci cieplnej lub w oparciu o urządzenia zasilane z sieci gazowej z uwzględnieniem pkt 2-4; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło zabudowy z odnawialnych źródeł energii, urządzeń kogeneracji rozproszonej lub indywidualnych urządzeń wytwarzających ciepło w oparciu o urządzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej; 3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem płynnym, jeżeli w odległości mniejszej niż 50m od granicy działki budowlanej nie ma sieci gazowej lub sieci cieplnej; 4) zakazuje się zaopatrzenia nowej zabudowy na obszarze planu w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem stałym, przy czym dopuszcza się zaopatrzenie istniejącej zabudowy w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem stałym do czasu stworzenia możliwości podłączenia do sieci gazowej lub sieci cieplnej. 6. W zakresie zaopatrzenia w gaz i sieci gazowej: 1) ustala się pełne pokrycie potrzeb związanych z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody i przygotowywaniem posiłków; 2) ustala się rezerwy terenu dla sieci gazowej i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic publicznych (KD), placów (KDD-PM) i terenów dróg wewnętrznych (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych, z uwzględnieniem ustaleń ust. 1 pkt 3 i 4; 3) sieci i urządzenia gazowe powinny być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; w szczególności: a) linie ogrodzeń powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu, b) szafki gazowe umieszczane w linii ogrodzenia lub na ścianie budynku i otwierane od strony ulicy publicznej (KD), należy montować jako wbudowane w ogrodzenie lub wbudowane w ścianę budynku, tak, aby ich ścianki i drzwiczki nie wystawały poza obrys ogrodzenia lub obrys ściany od strony drogi publicznej (KD) lub placu (KDD-PM) lub terenów dróg wewnętrznych (KDw); 4) dla zabudowy jednorodzinnej, w przypadku braku dostępu do sieci gazowej, dopuszcza się stosowanie zbiorników na płynne paliwo gazowe; 5) dopuszcza się wykorzystywanie gazu w urządzeniach wytwarzających ciepło lub w urządzeniach kogeneracji rozproszonej. 7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i sieci elektroenergetycznych: 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 2) dopuszcza się zachowanie istniejących stacji transformatorowych; dopuszcza się lokalizację nowych wnętrzowych stacji transformatorowych, w tym stacji podziemnych; 3) ustala się rezerwy terenu dla sieci elektroenergetycznych na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic publicznych (KD), placów miejskich (KDD-PM) i terenów dróg wewnętrznych (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych, z uwzględnieniem ustaleń ust. 1 pkt 3 i 4; 4) zakazuje się lokalizowania na obszarze planu napowietrznych linii elektroenergetycznych; dopuszcza się użytkowanie i remont istniejących linii napowietrznych i wykonywanie do nich przyłączy do obiektów budowlanych; 5) dopuszcza się skablowanie wszystkich istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych; 6) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia; 7) ustala się budowę nowych linii elektroenrgetycznych wyłącznie jako kablowych; dopuszcza 12

14 się modernizację istniejących linii polegającą na zastosowaniu przewodów izolowanych lub kablowych; 8) ustala się zasadę pokrycia zaopatrzenia w energię elektryczną gospodarstw domowych na potrzeby oświetlenia i zasilania urządzeń gospodarstwa domowego; 9) ustala się rezerwy terenów dla planowanych linii kablowych w liniach rozgraniczających ulic: 1KDGP Trasy Olszynki Grochowskiej, części 5KDZ ul. Nowo Bora Komorowskiego, 14KDL ul. Bronowskiej, 15KDL ul. Kombajnistów, 34KDL, terenach: C92MNE, J8.1 ZL oraz C9.5KDw ustala się pas technologiczny o szerokości 15m (przy czym szerokość pasa może ulec zmniejszeniu, jeżeli technologicznie będzie to możliwe, dla linii kablowej wysokiego napięcia 220 kv relacji Siekierki Miłosna konieczne jest zarezerwowanie pasa technologicznego o szerokości 10 m), w obszarze którego: a) nie należy lokalizować obiektów budowlanych, b) warunki lokalizacji obiektów zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych, należy uzgadniać z właścicielem linii, c) lokalizowanie instalacji podziemnych, tj. rurociągi gazowe, wodno-kanalizacyjne, telefoniczne, należy uzgadniać z właścicielem linii, d) nie należy sadzić roślinności wysokiej; 10) ustala się strefę uciążliwości istniejących linii wysokiego napięcia 110 kv o szerokości: 19m po obu stronach linii - zgodnie z rysunkiem planu; 11) do czasu skablowania istniejących linii wysokiego napięcia 110 kv, ustala się zakaz realizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi na terenach położonych w strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia; 12) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji kogeneracji rozproszonej, indywidualnych odnawialnych źródeł energii lub ogniw paliwowych. 8. W zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych i sieci teletechnicznych: 1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze planu z istniejącej sieci telekomunikacyjnej lub z innych sieci telekomunikacyjnych; 2) ustala się rezerwy terenu dla sieci teletechnicznych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic publicznych (KD), placów (KDD-PM) i terenów dróg wewnętrznych (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych, z uwzględnieniem ustaleń ust. 1 pkt 3 i 4; 3) zabrania się lokalizowania na obszarze planu nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych,przy czym nie dotyczy to przyłączy do budynków od istniejących nieskablowanych linii telekomunikacyjnych. 9. W zakresie radiowych sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, budowę urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem, że nie będą one przekraczały dopuszczalnych norm ochrony środowiska. 10. W zakresie usuwania odpadów: 1) ustala się: unieszkodliwianie odpadów poza obszarem planu oraz powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy; 2) ustala się wyposażenie każdej działki budowlanej w urządzenia (oraz miejsca) służące do zbierania odpadów, w tym zbieranych selektywnie; 3) dopuszcza się organizowanie miejsc gromadzenia odpadów stałych z koniecznością ich segregacji dla zespołu kilku sąsiadujących ze sobą budynków mieszkalnych, pod warunkiem, że są wspólnie administrowane; 4) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń do zbierania lub segregacji odpadów (kosze, pojemniki), na terenach dróg publicznych (KD) i dróg wewnętrznych (KDw), terenach lasów (ZL) oraz terenach zieleni (ZP). W 16 ustala się zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, w tym: 13

15 1. Dopuszcza się czasowe zachowanie, remont i przebudowę warsztatów i stacji obsługi samochodów do czasu realizacji nowej zabudowy na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MN/U, MNE. 2. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej formy i przeznaczenia oraz przebudowę (bez możliwości rozbudowy i nadbudowy) istniejących obiektów położonych w liniach rozgraniczających ulic: Trasy Olszynki Grochowskiej (1 KDGP) i ul. Paczkowskiej (24 KDL) do czasu przystąpienia do realizacji lub przebudowy tych ulic. W 17 określa się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym: 1. Wyznacza się granicę terenów należących do obszaru narażonego na zalanie (w przypadku przelania się wód Wisły przez koronę wału przeciwpowodziowego lub jego zniszczenia), zgodnie z rysunkiem planu. 2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów położonych w obszarze narażonym na zalanie, o których mowa w ust. 1: 1) zakazuje się lokalizowania (lub rozbudowy) obiektów i zakładów wykorzystujących lub magazynujących substancje niebezpieczne, w szczególności substancje mogące zanieczyszczać glebę lub wodę; 2) zakazuje się lokalizowania składowisk odpadów; 3) zakazuje się lokalizowania cmentarzy; 4) zakazuje się lokalizowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków; 5) zakazuje się lokalizowania obiektów, w których przechowuje się ruchome zabytki kultury chyba, że obiekty te i przechowywane zbiory będą zabezpieczone przed skutkami powodzi. 3. Do czasu skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, ustala się obszar ograniczonej możliwości lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefie uciążliwości linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, zgodnie z rysunkiem planu, dla którego konieczna jest opinia właściciela linii dotycząca możliwości lokalizacji zabudowy. Rozdział 16 zawiera ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów. W zawartych tu ustaleniach istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są ustalenia dla terenów wymaganego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnych. Rysunek Planu Na rysunku planu, określono następujące elementy, jako ustalone planem: 1) granica obszaru objętego planem; 2) granica terenu zamkniętego; 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 4) podziały wewnętrze terenów komunikacji na tereny o różnych zasadach zagospodarowania; 5) obowiązujące linie zabudowy; 6) nieprzekraczalne linie zabudowy; 7) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów, w tym przeznaczenie terenów i klasyfikacja ulic; 8) osie kompozycyjne; 9) osie widokowe; 10) dominanty przestrzenne; 11) pomniki, rzeźby, fontanny; 14

16 12) place i miejsca wymagające specjalnego opracowania posadzki; 13) pierzeje eksponowane lub usługowe przy miejscach i przestrzeniach publicznych; 14) wymiary ulic; 15) ekrany akustyczne; 16) ścieżki rowerowe; 17) przejścia bezkolizyjne; 18) cenne drzewa do zachowania; 19) szpalery drzew w ulicach; 20) szpalery drzew realizowane na terenie działek budowlanych; 21) pierzeje zieleni urządzonej; 22) wody powierzchniowe; 23) linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110kV; 24) strefy techniczne linii wysokiego napięcia; 25) budynki do wyburzenia Cele ochrony środowiska i sposoby ich uwzględnienia w projekcie planu Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na terenie m.st. Warszawy jest Program ochrony środowiska miasta stołecznego Warszawy przyjęty w 2005 roku. Główne cele sformułowane w tym programie, to: poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. Główne cele polityki zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów określono w 2006 r. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Są to: ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu; poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wodnych; ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym; osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego; przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na skutek wystąpienia awarii przemysłowych oraz awarii wynikających z transportu materiałów niebezpiecznych. Kierunkami ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych w zagospodarowaniu przestrzennym są zgodnie ze Studium : utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych pełniących ważne funkcje klimatyczne (wymiany i regeneracji powietrza), biologiczne (siedlisko twórcze) i hydrologiczne (zasilania i retencji wód powierzchniowych i podziemnych) jako Systemu Przyrodniczemu Warszawy oraz zapewnienie jego ciągłości w ramach ekologicznych powiązań ponadregionalnych i regionalnych. wyeksponowanie w strukturze miasta obszarów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, zahamowanie degradacji terenów zieleni, poprawa jakości środowiska, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. W celu ochrony środowiska i jego zasobów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium określa: System Przyrodniczy Warszawy (SPW), obszary i obiekty ochrony przyrody, zasady ochrony powierzchni ziemi, zasady ochrony zasobów wodnych i ich jakości, zasady ochrony przed zagrożeniami. 15

17 W omawianym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego główne cele ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym zostały uwzględnione następująco: Tereny o szczególnej roli w przyrodzie Warszawy zostały zgodnie ze Studium włączone w System Przyrodniczy Warszawy. Ustalenia przyjęte w planie dla tych terenów są zgodnie z zapisami Studium. Na obszarze objętym planem uwzględniono obszary chronione prawnie: w tym przypadku Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Na terenie objętym planem nie występują obszary ani obiekty wymagające specjalnych ustaleń ze względu na ochronę powierzchni ziemi. Ochrona zasobów wodnych i ich jakości w projekcie planu nie narusza zasad określonych w Studium. Ochrona przed zagrożeniami. Jako główne zagrożenia środowiska Warszawy Studium wskazuje: - hałas komunikacyjny, - hałas lotniczy, - zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim pyłem PM10 ze źródeł komunikacyjnych, - pola elektromagnetyczne, - poważne awarie. W odniesieniu do ochrony przed hałasem komunikacyjnym plan kwalifikuje ulice zgodnie z ustaleniami Studium a przede wszystkim określa zasady zabezpieczeń przed hałasem ulicznym, w tym zwłaszcza od ulic ponadlokalnych (Trasa Olszynki Grochowskiej). Ochrona przed hałasem lotniczym nie dotyczy analizowanego terenu. W zakresie ochrony powietrza w projekcie planu w sposób właściwy ustalono źródła zaopatrzenia w ciepło, wykluczając między innymi możliwość stosowania paliw stałych, jako potencjalnie powodujących największą emisję pyłu. Ustalenia projektu planu spełniają zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Na obszarze planu nie występują zakłady stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia w wyniku wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu przepisów szczególnych. Na ulicach ponadlokalnych w tym na Trasie Olszynki Grochowskiej przewóz materiałów niebezpiecznych nie powinien być dopuszczony. Zgodnie z ustaleniami Studium niezbędne jest opracowanie mapy szlaków kolejowych i dróg, którymi przewożone są substancje niebezpieczne wraz z bazą danych o ilości i rodzaju przewożonych materiałów. Dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne niezbędne jest wyznaczenie szlaków tranzytowych omijających tereny mieszkaniowe o dużej gęstości zaludnienia. 4. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁOŻENIE TERENU CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Analizowany teren zajmuje powierzchnię ok. 2,6 km 2. Lokalizację terenu przedstawiono poniżej. 1 Rozdział opracowany w oparciu o Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Sadul. Dzielnica Wawer w Warszawie. AQUAGEO Michał Fic. Falenty, kwiecień 2009 r. 16

18 Rys. 5. Lokalizacja terenu objętego planem miejscowym obszaru SADUL Szczegółowy opis granic przedstawia się następująco: - od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wodniaków w kierunku północnym, zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 21 z obrębu i przedłużenie tej linii do zachodniej granicy obrębu , następnie zachodnia granica obrębu do południowej linii rozgraniczającej ul. Wąbrzeskiej; - od południa: linia stanowiąca granicę oraz przedłużenie północnej granicy działki ewidencyjnej nr 7/1 z obrębu od zachodniej linii rozgraniczającej ul. Szpotańskiego, następnie południowa granica obrębu , północna granica działki ewidencyjnej nr 1 z obrębu oraz północna granica działki ewidencyjnej nr 24, 30, 25/1 z obrębu , wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wiązanej w kierunku południowym do północnej linii rozgraniczającej ul. Kombajnistów, północna linia rozgraniczająca ul. Kombajnistów do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt lubelski do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Bronowskiej, dalej północna linia rozgraniczająca ul. Bronowskiej do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Wodniaków. - od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Szpotańskiego na odcinku od północnej granicy obrębu do linii stanowiącej przedłużenie północnej granicy działki ewidencyjnej nr 7/1 z obrębu ; - od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Wąbrzeskiej na odcinku od zachodniej granicy obrębu do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski w kierunku południowym do południowej linii rozgraniczającej ul. Lucerny, następnie południowa linia rozgraniczająca ul. Lucerny w kierunku wschodnim oraz północna granica działki ewidencyjne nr 1/1, 1/3, 2/2 z obrębu do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Szpotańskiego. Analizowany teren położony jest w zachodniej części dzielnicy Warszawy Wawer. Dzielnica Wawer jest położona w południowo-wschodniej części Warszawy. Graniczy od zachodu przez Wisłę z dzielnicą Mokotów, od północy z dzielnicami Praga Południe, Rembertów i Wesoła. Od wschodu dzielnica Wawer graniczy z dzielnicą Wesoła a od południa z gm. Wiązowna i Józefów (powiat otwocki). Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego [1994] analizowany obszar położony jest w północnej części mezoregionu: Doliny Środkowej Wisły (318.75). Mezoregion ten tworzy część makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej (318.7), który jest z kolei częścią podprowincji Nizin Środkowopolskich (318). Pod względem hydrograficznym analizowany teren znajduje się w zlewni bezpośredniej Wisły. Teren bezpośrednio odwadniają Kanał Zagoździański, Kanał Zerzeński, Kanał Nowa Ujście. 17

19 Według regionalizacji geologicznej teren położony jest na obszarze kredowej Niecki Mazowieckiej wypełnionej osadami paleo- i neogenu (wg starej nomenklatury trzecio i czwartorzędowymi). Pod względem hydrogeologicznym [Malinowski J., 1991] analizowany obszar należy do regionu Południowomazowieckiego, który wchodzi w skład makroregionu Wschodniego Niżu Polskiego. Pod względem regionalizacji geobotanicznej Matuszkiewicza J., M., (1994) analizowany teren leży w okręgu Równiny Wołomińskiej, należącego do podkrainy Południowo-Mazowieckiej, która wchodzi w skład krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej, która jest z kolei częścią poddziału Mazowieckiego i działu Mazowiecko-Poleskiego, który tworzy podprowincję Środkowoeuropejską właściwą i prowincję Środkowoeuropejską. Według regionalizacji klimatycznej Wosia A., (1994) rejon Sadul leży w centralnej części regionu środkowomazowieckiego o bardzo małej zmienności i mało wyraźnych granicach pomiędzy sąsiadującymi regionami RZEŹBA TERENU Rozpatrywany teren wg podziału J. Kondrackiego należy do Doliny Środkowej Wisły. Jej powierzchnia rozciąga się pomiędzy Równią Warszawską po stronie zachodniej i Równiną Wołomińską po wschodniej stronie. Jest to powierzchnia wypełniona młodymi osadami rzecznymi. Rejon Sadul położony jest na średniej wysokości ok. 88,5 m n.p.m. Najwyżej położony punkt z rzędną 91 m n.p.m. występuje w południowo-wschodniej części terenu (skrzyżowanie ul. Mrówczej i ul. Szpotańskiego), najniżej położony o rzędnej 83 m n.p.m. występuje w północno-zachodniej części terenu (przepust Kanału Zerzeńskiego pod ul. Wąbrzeską). Wynika z tego że teren opada w kierunku północno-zachodnim, a orientacyjna deniwelacja wynosi 8 m. Aktualnie występujące tu warunki morfologiczne są wynikiem kształtowania naturalnych form rzeźby terenu głównie w holocenie (neogen), na którą nałożyła się działalność człowieka. Obszar Sadul położony jest na terenie tarasu zalewowego na zawalu (nie zalewanego współcześnie wodami powodziowym) oraz niższego (praskiego) i wyższego (falenickiego) tarasu nadzalewowego. Największą, centralną powierzchnię wyniesioną do ok. 88 m n.p.m. zajmuje niski taras nadzalewowy (tzw. praski), mniejszą, wschodnią wyniesioną ponad 88 m n.p.m. powierzchnię zajmuje wysoki rzeczno-zastoiskowy taras nadzalewowy (tzw. falenicki), najmniejszą powierzchnię na wysokości poniżej 85 m n.p.m. zajmuje taras zalewowy. Pomiędzy tarasem zalewowym i nadzalewowym niższym występuje wyraźna w terenie skarpa rozdzielająca ww. jednostki morfologiczne. Wysokości względne dochodzą do 3m. Natomiast sama powierzchnia tarasów jest prawie płaska a urozmaicają je następujące formy geomorfologiczne: - przykorytowe obniżenia do ok. 1 m strefy połęgowej, głównie w zasięgu najwyższych subkopalnych załadowanych łach, - dolinki przelewowe wód Wisły, dolinki smużne o wcięciu 1-2 m, - płaskodenne dna dolinek drugorzędnych cieków o wcięciu 1 m, - lokalne wzniesienia odsypów górnokorytowych Wisły o wysokości ok. 1m, - wydmy i płaty piasków eolicznych, - zagłębienia bezodpływowe, - koryta/nasypy kanałów (Kanału Zagoźdźańskiego, Kanału Zerzeńskiego i Kanału Nowe Ujście), - nasypy antropogeniczne. Stan i funkcjonowanie rzeźby na rozpatrywanym terenie jest rezultatem naturalnych procesów rzeźbotwórczych, a także wynikiem działalności człowieka. Naturalne formowanie powierzchni ziemi doprowadziło do powstania dużej jednostki morfologicznej Doliny Środkowej Wisły z jej tarasowym układem. Następnie ingerencja człowieka doprowadziła do przekształcenia powierzchni terenu w wybranych miejscach. Na analizowanym terenie najsilniej przekształcony jest rejon północno-zachodni, gdzie pomiędzy Kanałem Zerzeńskim a skarpą tarasu nadzalewowego utworzono nasyp powiększając powierzchnię tarasu nadzalewowego. Tuż przy ul. Wąbrzeskiej powstało na nim osiedle, natomiast na terenie położonym na południe od niego, po nawiezieniu gruntów nasypowych prace budowlane wstrzymano. Należy zaznaczyć, że nasypy występują z pewnością także na terenach zagospodarowanych w północno-wschodniej części terenu oraz wzdłuż dróg i ulic. Pozostała cześć terenu posiada mało przekształconą rzeźbę. 18

20 BUDOWA GEOLOGICZNA Budowę geologiczną obszaru Sadul scharakteryzowano na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski. Lokalną budowę geologiczną należy uznać za stosunkowo zróżnicowaną, co przejawia się w występowaniu utworów pochodzących z różnych okresów geologicznych i różnie wykształconych litologicznie. Największe powierzchnie w centralnej i wschodniej części analizowanego terenu zajmują utwory minerale wykształcone jako piaski z domieszką żwirów rzecznych tarasu nadzalewowego niższego i wyższego Wisły. Wzdłuż wschodniej części analizowanego terenu, zgodnie z kierunkiem biegu Kanału Zerzeńskiego, występują grunty organiczne wykształcone jako namuły torfiaste a także mułki ilaste (mady). Podobne utwory tj. namuły torfiaste spotykamy wzdłuż Kanału Zagoździańskiego, w południowej części terenu na niewielkim obszarze występują także namuły torfiaste na torfach. Wzdłuż Kanału Nowe Ujście a także w obrębie dolinki wcinającej się w skarpę tarasu w południowo-zachodniej części terenu występują piaski humusowe i namuły piaszczyste den dolinnych starorzeczy. Ponadto mniejsze izolowane powierzchnie tworzą także piaski eoliczne tworzące płaską powierzchnię w północnej części terenu i wydmy w zachodniej części terenu wzdłuż Traktu Lubelskiego i w centralnej części terenu wzdłuż ul. Mydlarskiej. Analizując dostępne profile geologiczne można stwierdzić, że do głębokości 20,3 m p.p.t. występują utwory holoceńskie i plejstoceńskie. W profilu dominują utwory niespoiste wykształcone jako piaski drobne lub średnie, a jeszcze niżej żwiry i piaski różne. W przedziale głębokości 3,3 5,1 stwierdzono piaski gliniaste. Od głębokości 20,3 m p.p.t stwierdzono występowanie mioceńskich iłów (iłów pstrych). Wszystkie wymienione powierzchniowe i płytko zalegające naturalne utwory są ze sobą genetycznie powiązane, tzn. są to osady związane z rozwojem i działalnością rzeki Wisły. Grunty antropogeniczne są związane z działalnością człowieka i mają charakter eksterytorialny, tzn. nie można przypisać im prawidłowości w występowaniu w nawiązaniu do czynników naturalnych, tworzą one izolowane wyspy lub ciągi, będące następstwem działań urbanistycznych lub nieprzemyślanych działań człowieka. Należy przyjąć, że utwory zalegające głębiej, nie będące pod bezpośrednim wpływem uwarunkowań zewnętrznych, leżące poza tzw. strefą hipergenezy pozostają w prawie niezmiennym układzie fizycznym oraz chemicznym. W strefie tej zmiany zachodzą zwykle bardzo powoli (w sensie geologicznym) i człowiek nie ma na nie wpływu. Niewielkie zaburzenia w prawidłowym układzie warstw oraz warunków fizyko-chemicznych powstają w wyniku, prowadzenia prac geologicznych. Prace te jednak należy uznać za konieczne, a ich oddziaływanie za znikome. Większym wpływom podlegają utwory leżące w warstwie przypowierzchniowej szczególnie na terenach budowlanych, przemysłowych, rolnych. Na terenie osiedla Sadul do tej pory nie zachodziła konieczność wymiany gruntów pod budownictwo. Pokrywające analizowany teren grunty organiczne nie były zagospodarowywane. Wyjątkiem jest tu nasyp antropogeniczny u podnóża skarpy tarasu nadazlewowego w północnozachodniej części Sadula, który obszarowo i jakościowo zmienił pod względem geologicznym charakter tego miejsca. Poza ww. nie stwierdzono istotnych zmian w budowie geologicznej Sadula. Zmiany mogą dotyczyć jakości występujących gruntów. Potencjalne zanieczyszczenie przypowierzchniowych gruntów może natomiast występować szczególnie w rejonie uciążliwych usług (stacje naprawy pojazdów, składy budowlane), ciągów komunikacyjnych, a także w mniejszym stopniu zabudowy mieszkaniowej. Gleby silnie zanieczyszczone chemicznie zajmują rozległe tereny południowej, centralnej i zachodniej części Sadula. Ich zanieczyszczenie związane jest z intensywnym nawożeniem rolniczym, które przez lata było prowadzone w związku z rolnym użytkowaniem ziemi. Za najbardziej odporne na degradację uznać należy najstarsze utwory mineralne wykształcone jako piaski. Za średnio odporne na degradację uznano piaski eoliczne i piaski eoliczne na wydmach. Za najmniej odporne uznano najmłodsze osady organiczne tj. piaski humusowe i namuły torfiaste. 19

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy TEKST PLANU Faza V PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA Warszawa, czerwiec 2012 r. Zleceniodawca Biuro Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I UCHWAŁA NR XLVI /383/2006 RADY GMINY W MICHAŁOWICACH z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo