ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu TOM IV / ZESZYT IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV"

Transkrypt

1 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu. ETAP AIII BUDYNEK A3 ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu TOM NR: ZAKRES: TOM IV / ZESZYT IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZLECENIODAWCA, INWESTOR: Linaria Sp. z o.o. ul. Cybernetyki Warszawa PROJEKTANT GENERALNY: OPEN architekci Sp. z o.o. ul. Pilicka 27 lok Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: IS-KWADRAT Sp. z o.o. ul. Hlonda 10/ Warszawa Luty 2014, Warszawa

2 PROJEKTANT: Współpraca: mgr inż. Michał Lewiński mgr inż. Mariusz Walczak mgr inż. Ewa Żołnierska Upr. bud. Wa-246/01 2

3 SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU PODZIEMNEGO ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ OPIS INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WYTYCZNE DO STEROWANIA I AUTOMATYCZNEJ REGULACJI. 8 4 INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ GARAŻU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ MIESZKAŃ ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ OPIS INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI INSTALACJA KLIMATYZACJI MIESZKAŃ WYMAGANIA OGÓLNE UWAGI KOŃCOWE SPIS RYSUNKÓW

4 OPIS TECHNICZNY 1 PODSTAWA OPRACOWANIA. - Projekt Budowlany Instalacji Sanitarnych - Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od OPEN Architekci Sp. z o.o. - obowiązujące normy i przepisy 2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych lokali etapu AIII zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi zlokalizowanego przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie. Etap AIII obejmuje swoim zakresem budynek A3 o liczbie kondygnacji 9 zlokalizowany na wspólnym garażu podziemnym dla całego etapu A. Na kondygnacji podziemnej znajdują się miejsca parkingowe dla mieszkańców, a na kondygnacjach nadziemnych lokale mieszkaniowe. 3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU PODZIEMNEGO. 3.1 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ. Instalacja wentylacji mechanicznej garażu obejmuje swoim zakresem podziemny parking wraz z przylegającymi do niego pomieszczeniami pomocniczymi oraz śmietnik. Ilość powietrza wentylacyjnego dla podziemnego parkingu: - Minimalna: 0.5 wymiany na godzinę w kubaturze parkingu; - Maksymalna: 200 m 3 /h na stan. parkingowe - sterowanie w funkcji stężenia CO; - Ilość powietrza nawiewanego do przedsionków: min. 90 m 3 /h; - Ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń technicznych: min. 0.5 w/h; - Ilość powietrza dla śmietnika: 5 w/h. 3.2 OPIS INSTALACJI. Poziom podziemnego garażu wyposażony jest w wywiewną instalację mechaniczną. Powietrze zewnętrzne kompensujące wywiew mechaniczny, pobierane jest grawitacyjnie poprzez otwory w ścianach oraz w stropie garażu wykonane w formie nadbudów (wg. PW Architektury) Napływające powietrze nie jest poddawane żadnej 4

5 obróbce. Otwory te w obszarze garażu zostały zabezpieczone klapami pożarowymi, które musza zostać zamknięte w momencie uruchomienia wentylacji mechanicznego oddymiania. Jako system wywiewny przyjęto układ składający się z szeregu wentylatorów osiowych (bez kanałów) firmy FLAKTWOODS typ 35JT-4SP-RDD-TB (rewersyjne) i 35JT-4SP- UBD-TB (jednokierunkowe). Wentylatory te montowane są pod sufitem i przetłaczają powietrze przez kubaturę garażu, aż do miejsca centralnego wyrzutu nad dach. Wentylatory indywidualne mają na tyle duży wydatek aby indukcja którą wywołują zrekompensowała brak kratek wyciągowych zlokalizowanych przy podłodze. Powietrze przetłaczane przez garaż kierowane jest do miejsca koncentracji gdzie zlokalizowano zbiorczą kratę wyciągową podłączoną do szachtu prowadzącego powietrze nad dach do wentylatora wyciągowego. Funkcję wentylatora bytowego pełni jeden z wentylatorów oddymiających pracujący na pierwszym biegu (obniżona wydajność), w momencie zadziałania systemu oddymiania, wentylator bytowy przełączany jest na pełen wydatek i uruchamiane są pozostałe wentylatory oddymiające. Wentylator bytowy zabezpieczony jest tłumikami (żaroodpornymi) po stronie ssawnej i tłocznej, natomiast wentylatory pracujące wyłącznie na potrzeby oddymiania nie są zabezpieczane przed hałasem. Instalacja wentylacji wywiewnej podziemnego parkingu pracuje ze zmienną wydajnością. Regulacja wydajności odbywa się w funkcji stężenia tlenku węgla w powietrzu. W wypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO w powietrzu, instalacja wykrywania CO będzie powodować ogłoszenie w obszarze parkingu alarmu akustycznego i wizualnego, połączonego z nakazem opuszczenia pomieszczenia. W skład systemu wentylacji garażu dostarczanego przez firmę FLAKTWOODS wchodzi m.in.: - wentylatory strumieniowe typu JETFAN, - wentylatory wyciągowe typu 45JM, - kompletna automatyka pozwalająca przełączać biegi wentylatorów strumieniowych, sterować ich pracą w trybie czasowym oraz z podziałem na strefy, - czujniki detekcji CO i LPG - automatyka łącząca sterowanie wentylatorami strumieniowymi z wentylatorami wyciągowymi, - symulacja komputerowa CFG potwierdzająca poprawność rozmieszczenia wentylatorów strumieniowych oraz rozmieszczenia detektorów CO i LPG. - elementy mocujące wentylatory oddymiające na dachu 5

6 Przedsionki klatek schodowych wentylowane są bytowo i pożarowo poprzez mechaniczny nawiew powietrza z kubatury klatki schodowej, powodując utrzymywanie lekkiego nadciśnienia w stosunku do kubatury garażu co zabezpiecza je przed napływem spalin do klatki schodowej. Wentylatory te mają za zadanie ciągłą pracę również podczas pożaru. W przestrzeni poziomu -1 zaprojektowano układ nawiewny zapewniający dostawę powietrza do pomieszczeń technicznych. Powietrze czerpane jest poprzez czerpnię terenową zlokalizowaną na płycie garażu, następnie rozprowadzane systemem kanałów do pomieszczeń. Powietrze dostarczane do pomieszczeń technicznych nie jest uzdatniane ani podgrzewane. Nie przewidziano mechanicznego wywiewu z ww. pomieszczeń, nadmiar powietrza usuwany jest grawitacyjnie przez otwory transferowe do kubatury garażu. Otwory te będą zabezpieczone klapami pożarowymi o odporności równej odporności przegrody. Zaprojektowano wentylatory nawiewne kanałowe w wersji wyciszonej MAICO typ ESR oraz dodatkowo zabezpieczono je przed przenoszeniem hałasu tłumikami firmy TROX typ CA100 na przewodach tłocznych i ssawnych. Wentylatory należy wyposażyć m.in. w pięciostopniowe regulatory prędkości obrotowej w celu ustalenia odpowiedniego wydatku. Dokładny dobór wielkości regulatora wykonać w oparciu o wytyczne producenta wentylatora. Z pomieszczeń specjalnych takich jak: pomieszczenie separatora substancji ropopochodnych powietrze usuwane będzie indywidualnym wentylatorem bezpośrednio nad dach. Wentylatory MAICO typ ERR lub SB zlokalizowane będą w pomieszczeniach które obsługują z zabezpieczeniem tłumikami analogicznie jak wentylatory nawiewne. Powietrze kompensujące mechaniczny wywiew napływać będzie z kubatury garażu (do pom. separatora) poprzez otwory transferowe. Instalacja nawiewu oraz instalacja wywiewu z pomieszczeń technicznych pracować będą bez przerw, ze stałą wydajnością. 3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI. Prostokątne przewody wentylacji mechanicznej wykonać z blachy ocynkowanej typ A wg BN (grubość odpowiednia dla przekroju kanału). Kanały i kształtki łączone na nasuwki z uszczelkami samoprzylepnymi ze spienionego kauczuku. Kanały wentylacyjne SPIRO wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączonej kielichowo z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Podwieszenia kanałów wykonywać na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej 6

7 konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy). Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe zabezpieczone będą klapami pożarowymi firmy TROX typ EN-FKA-EU lub EN-FKRS- EU z siłownikiem na napięcie 230V o odporności ogniowej EI60 i EI120 z funkcją monitorowania do systemu sygnalizacji pożarowej. Montaż klap i zaworów w przegrodach zgodnie z aprobatą / świadectwem dopuszczenia i instrukcją producenta z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą i ścianą. Klapy pożarowe należy na czas montażu zabezpieczyć folią. Obudowy oraz klapy posiadają odporność ogniową równej odporności oddzielenia przeciwpożarowego. Kanały wentylacyjne, przechodzące tranzytem przez inne strefy pożarowe będą wydzielone klapami o odporności ogniowej równej odporności wymaganej dla oddzieleń przeciwpożarowych. Jako izolację pożarową stosować otulinę ROCKWOOL CONLIT PLUS o odporności EI120 zgodnie z opisem na rysunkach rzutów. W przypadku montażu więcej niż jednaj klapy w otworze, zamawiać od razu blok składający się z docelowej liczby klap. Wszystkie wentylatory kanałowe należy zabezpieczyć przed przenoszeniem hałasu wełną mineralną o gr. 50mm na odcinku pomiędzy tłumikami włącznie z nimi. Jako tłumiki prostokątne stosować produkty TROX typ MSA , a okrągłe CA100 o wymiarach podanych na rysunku rzutu. Kratki oraz osprzęt regulacyjny stosować firmy FRAPOL lub równorzędnej. Dodatkowo w celu zmniejszenia emisji drgań od wentylatorów stosować elastyczne króćce połączeniowe. Izolację stosować ROCKWOOL LAMELLA MAT pod osłoną z folii aluminiowej. Wszystkie przewody pionowe wyrzutowe (murowane) z garaży na dach zaizolować termicznie od wewnętrznej strony płytami PROMADUCT L500 grubości 50mm firmy PROMAT. Płyty należy montować do ściany żelbetowej za pomocą atestowanych kołków stalowych (HILTI), płyty łączyć ze sobą na styk przy pomocy atestowanej masy uszczelniającej całość zgodnie z aprobatą techniczną firmy PROMAT. Przewody prowadzone po dachu od szachtu do wentylatora oddymiającego wykonywać w technologii PROMADUCT L500, dodatkowo przewody zabezpieczając impregnatem a następnie blachą aluminiową pomalowaną na kolor wskazany przez architekta. Pozostałe kanały wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczając je wełną mineralną (zgodnie z wytyczną LAMELLA MAT) o gr. 50mm, oraz dodatkowo płaszczem z blachy aluminiowej. Wentylator wyciągowy (główny) wraz z tłumikami żaroodpornymi F400 (dostawa kompletu FLAKTWOODS), należy zamówić z kompletem automatyki (m.in. 7

8 falownik) mogący współpracować z zaprojektowanymi detektorami stężenia CO (wg branży elektrycznej) mogącej realizować dwu biegową regulację wydajności. Wszystkie moduły oraz czujniki będące wyposażeniem wentylatorów należy każdorazowo zamawiać z kompletem okablowania niezbędnym do wykonania wszystkich połączeń między modułami i wentylatorem. 3.4 WYTYCZNE DO STEROWANIA I AUTOMATYCZNEJ REGULACJI. W budynku nie projektuje się zintegrowanej instalacji automatycznej regulacji. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami lub grupami urządzeń realizowane będzie poprzez indywidualne sterowniki, regulatory wraz z czujnikami dostarczane w komplecie z danym urządzeniem poprzez dostawcę tego urządzenia. Regulacji takiej podlega system wentylacji wyciągowej z garażu i realizowany będzie w sposób umożliwiający uzyskanie następujących stanów: - warunki normalne: wentylator dachowy pracuje na I-szym biegu zapewniając wydatek minimum 0.5 wymiany na godzinę w kubaturze garażu, wentylatory strumieniowe włączane są na pierwszy bieg zgodnie z programem czasowym, - przekroczenie w danej strefie progu 30% stężenia dopuszczalnego CO: wentylator dachowy przełącza się na II-gi bieg, wentylatory strumieniowe włączają się na stałe na pierwszy bieg, - przekroczenie w danej strefie progu 70% stężenia dopuszczalnego CO: wentylator dachowy pracuje na II-gim biegu, wentylatory strumieniowe przełączają się na stałe na drugi bieg, Wentylatory obsługujące pomieszczenia techniczne, separatory oraz przedsionki i korytarze na klatkach schodowych pracują w sposób ciągły ze stałym wydatkiem nie podlegają sterowaniu. W podziemnym parkingu należy zainstalować instalację sygnalizacji zagrożenia (w wypadku wzrostu stężenia CO) obejmującą tablice świetlne. 4 INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ GARAŻU. Dla oddymiania kondygnacji -1 całego etapu A2, zaprojektowano 1 strefę pożarową a w niej 2 strefy detekcji pożaru (strefa 1 i 2), zakładając system dwukierunkowy. Ze względu na fakt, iż w zakresie tej dokumentacji jest tylko obszar pod budynkiem A3, a obszar pod budynkiem A4 został już wykonany wentylację oddymiającą projektuje się jako docelową dla całego etapu A2 modyfikując pewne już wykonane elementy w części istniejącej. 8

9 Zaprojektowano wydajności poszczególnych zespołów: NWPG-3.1 nawiew / wywiew m3/h (istniejący na terenie A4 do przeniesienia na dach budynku A3) NWPG-3.2 nawiew / wywiew m3/h (istniejący na terenie A4 do przeniesienia na dach budynku A3) NWPG-3.3 nawiew / wywiew 60000/31000 m3/h (nowy do ustawienia na dachu budynku A3) NWPG-4.3 nawiew / wywiew m3/h (nowy do ustawienia na dachu budynku A4) wentylatory na dachu budynku A4 NWPG-4.1 i 4.2 pozostają bez zmian. W okresie do czasu realizacji budynku A3, wentylatory docelowo przewidziane do montażu na dachu tego budynku, zamontowane zostały na poziomie terenu, obsługując zmniejszoną strefę pod budynkiem A4. W czasie realizacji tego etapu wentylatory z pow. terenu należy przenieść na dach budynku A3, otwory w stropie garażu szczelnie zaślepić. Na dachu budynku A4 zarezerwowano miejsce na dodatkowy jeden wentylator, który należy zgodnie z tym projektem domontować. W czasie gdy zdemontowane zostaną wentylatory z terenu A4, ustalić z lokalna jednostką PSP tymczasowy środek ochrony działającego garażu pod budynkiem A4. Wydajność wentylatorów wywiewnych wyliczono na podstawie opracowania: Design methodologies for smoke and heat exhaust ventilation - H.P. Morgan, B.K. Ghosh, G. Garrad, R. Pamlitschka, J-C. De Smedt, L.R. Schoonbaert. Building Research Establishment - Fire Research Station Garston Dla każdej ze stref detekcji dymu przewidziano działanie po 2 zespoły oddymiające jednocześnie dające łączną wydajność systemu równą m3/h. Nawiew do kompensacji usuwanego powietrza przewidziano z systemów NWPG w trybie pracy rewersyjnym zapewniającym napływ powietrza równy m3/h. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami na potrzeby projektu budowlanego, temperatura dymu nie przekracza 400 C, a więc możliwe jest zaprojektowanie wentylatorów strumieniowych FLAKTWOODS typ 35JT-4SP-RDD-TB (rewersyjne) i 35JT-4SP-UBD- TB (jednokierunkowe), o odporności ogniowej 400 C przez 2 godziny wg EN cz3. Zaprojektowano 6 wentylatorów oddymiających osiowych zabudowanych na dachu firmy FLAKTWOODS typ HT125JM w komplecie z podstawami do montażu dachowego. Wszystkie mają odporność ogniową 400 C przez 2 godziny wg. EN cz3. Wentylatory strumieniowe oraz osiowe posiadają atesty pożarowe oraz znak CE. Poziom hałasu w garażu w czasie pracy bytowej nie powinien być większy niż 70dB(A). 9

10 Wentylatory strumieniowe będą posiadały fabrycznie montowane tłumiki akustyczne i deflektory nawiewne, będą zamontowane do stropu za pomocą systemowych atestowanych mocowań z certyfikatem o wymaganej odporności ogniowej. W zakresie dostawy wykonawcy systemu wentylacji strumieniowej dostarczany będzie system sterowania i szafy zasilające dla wentylatorów wyposażone w swobodnie programowalne sterowniki, który jest zaprogramowany zgodnie z założonymi scenariuszami oddymiania i ewakuacji ludzi. Sterownik będzie podłączony do systemu detekcji CO i otrzymywać będzie sygnały z centrali sygnalizacji pożarowej oraz będzie posiadał możliwość podłączenia do BMS. Scenariusze oddymiania są zaprogramowane w sterownikach swobodnie programowalnych wraz z modułami rozszerzającymi wejścia i wyjścia. Sterownik, za pośrednictwem połączeń stałych, przyjmuje informacje o detekcji pożaru i decyduje o realizacji odpowiedniego scenariusza. Projektuje się potwierdzenie realizacji scenariuszy pożarowych poprzez zapalenie odpowiedniej sygnalizacji optycznej na elewacji rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. Czas i sekwencja załączania wentylatorów musi być zgodna z opracowaną symulacją CFD i wymaga pisemnego potwierdzenia o zgodności przez dostawcę systemu strumieniowego, projektanta i autora symulacji CFD. Sterownik przyjmuje również informacje o przekroczeniach stężenia tlenku węgla i decyduje o realizacji odpowiedniego scenariusza. Projektuje się potwierdzenie realizacji scenariuszy dla detekcji CO poprzez zapalenie odpowiedniej sygnalizacji optycznej na elewacji rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. Przekroczenie kolejnych poziomów stężenia będzie załączało wentylatory na wyższy bieg wg odpowiedniego algorytmu. System automatyki dla obszaru A3 należy zaprojektować jako rozszerzenie istniejącego obszaru A4, tak aby cały obszar garażu mógł pracować jako jeden kompletny system. Wentylatory strumieniowe będą zasilane i sterowane z szafy automatyki. Szafy sterujące znajdować się będą na kondygnacji garażowej. Zamykanie i sterowanie bramami wjazdowymi, detekcja pożaru będzie zaprogramowana przez wykonawcę systemu SAP w garażu. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem projekt i montaż systemu sygnalizacji pożaru nadzorującego garaż na poz. -1 wykonywać będzie dostawca systemu oddymiania strumieniowego. Sposób zabezpieczenia systemem sygnalizacji pożaru garażu na poz. -1 (typ zastosowanych elementów, sposób zabezpieczenia pomieszczeń, itp.) musi być uzgodniony z projektantami elektryki i inwestorem. System 10

11 sygnalizacji pożaru nadzorujący garaż na poz. -1 będzie nadzorować pomieszczenia techniczne zlokalizowane na tym poziomie. Wentylatory zarówno na stropie garażu należy montować na odpowiednich podkonstrukcjach zapewniających odległość od wykończonej powierzchni ok. 40cm do spodu wentylatora, z wykorzystaniem firmowych systemów montażowych sugerowanych przez producenta wentylatorów. Scenariusz rozwoju pożaru Wszelkie zmiany architektoniczno-budowlane wymagać będą analizy pod kątem wpływu na zmianę scenariusza rozwoju pożaru i skuteczność systemu oddymiania. Rozwiązanie projektowe zostanie zweryfikowane przez wykonanie symulacji komputerowych CFD (w zakresie prac wykonawcy instalacji wentylacji). Ocenie podlegają warunki panujące w przestrzeni garażu takie jak: gęstość optyczna dymu, temperatura, promieniowanie cieplne oraz rozmiar pożaru w czasie niezbędnym dla ewakuacji ludzi z przestrzeni garażu oraz warunki panujące w chwili rozpoczęcia działań gaśniczych po ok. 15 minutach od początku pożaru. Analizę przeprowadza się dla 2 najbardziej niekorzystnych i prawdopodobnych scenariuszy pożaru. Scenariusze zadziałania Kondygnacja garażu objęta etapem A2a i AIII przyjęta została jako 1 strefa pożarowa, a ta podzielona na 2 strefy detekcji dymu. Pożar w strefie detekcji dymu 1 W momencie detekcji pożaru w strefie 1. wyłączona zostaje wentylacja bytowa oraz: Po 180 sekundach pracę rozpoczynają wentylatory wywiewne NWGP4/1, NWPG4/2 i NWPG4/3 o wydajności łącznej m3/h oraz NWGP3/1, NWPG3/2 i NWPG3/3 jako wentylatory nawiewne o wydajności m3/h. Po 210 sekundach od początku trwania symulacji uruchomione zostają wentylatory strumieniowe zgodnie z projektem wentylacji strumieniowej. Pożar w strefie detekcji dymu 2 W momencie detekcji pożaru w strefie 2. wyłączona zostaje wentylacja bytowa oraz: Po 180 sekundach pracę rozpoczynają wentylatory wywiewne NWGP3/1, NWPG3/2 i NWPG3/3 o wydajności łącznej m3/h oraz NWGP4/1, NWPG4/2 i NWPG4/3 jako wentylatory nawiewne o wydajności m3/h. 11

12 Po 210 sekundach od początku trwania symulacji uruchomione zostają wentylatory strumieniowe zgodnie z projektem wentylacji strumieniowej. 5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ MIESZKAŃ. 5.1 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ. Instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań obejmuje swym zakresem lokale mieszkalne zlokalizowane na kondygnacjach nadziemnych. Ilość powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych grup pomieszczeń: kuchnia z oknem zewnętrznym: 50m 3 /h łazienka: 50m 3 /h oddzielny ustęp: 30m 3 /h garderoba: 30m 3 /h 5.2 OPIS INSTALACJI. Instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań oparta jest na mechanicznym wyciągu z pomieszczeń takich jak: kuchnie, łazienki, toalety i garderoby. Powietrze kompensujące mechaniczny wywiew napływać będzie grawitacyjnie poprzez systemowe nawietrzaki zlokalizowane w futrynach okiennych. W projekcie zastosowano systemowe rozwiązanie firmy MAICO oparte na indywidualnych wentylatorach typu ER. Każdy wentylator posiada w sobie zintegrowaną klapę zwrotną. Wentylatory montowane będą w ścianach oddzielających szachty mieszkaniowe, ok. 15cm pod sufitem. Wszystkie wentylatory w obrębie jednego pionu obsługujące jedną grupę pomieszczeń podłączone będą do wspólnego przewodu pionowego. Wszystkie przewody pionowe wyprowadzone będą nad dach i zakończone systemową wyrzutnią (wg. PW Architektury). Nie zakłada się izolowania termicznego przewodów pionowych ani poziomych w obszarze szchtów, wyjątkiem są przewody wyprowadzane nad dach. Zaprojektowano następujące typy wkładów wentylatorowych: kuchnie wentylator dwubiegowy ER-UP/G 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajności 35 m 3 /h. Użytkownik ma możliwość w zależności od potrzeb przełączenia trybu pracy wentylatora na wyższy bieg lub wyłączenia wentylatora. łazienki i toalety - wentylatory dwubiegowe ER-UP/GVZ 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajność 35 m 3 /h. Wentylator ten pracuje bez przerw. Użytkownik ma możliwość przełączenia na II bieg o wydajności 60 12

13 m 3 /h. Powrót do pracy na I biegu następuje po przełączeniu z kilkuminutowym opóźnieniem. Moduł opóźnienia stanowi integralna część wentylatora. garderoby i spiżarnie - wentylator dwubiegowy ER-UP/G 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajności 30 m 3 /h. Wentylatory te pracują bez przerw. Nie zakłada się możliwości przełączania biegów. pomieszczenia gospodarcze - wentylator dwubiegowy ER-UP/G 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajność 30 m 3 /h. Wentylatory te pracują bez przerw. Nie zakłada się możliwości przełączania biegów. W kuchniach lokali mieszkalnych zaprojektowano dodatkowe piony wentylacyjne wspomagane przez wentylatory dachowe umożliwiając każdemu lokatorowi podłączenie okapu wyposażonego w wentylator. Okapy kuchenne w mieszkaniach w jednym pionie podłączone są do wspólnego przewodu okapowego, na króćcach przyłączeniowych zaprojektowano klapy zwrotne zapobiegające niekontrolowanemu napływowi powietrza z sąsiednich mieszkań. Wentylatory na dachu zaprojektowano w wersji z płynną regulacją obrotów sterowaną z czujnika ciśnienia statycznego umieszczonego w kanale poniżej wentylatora. Układ sterowania oparty na sterowniku HELIOS EUR6 i czujniku ciśnienia LDF500 (wg odrębnego opracowania) ma za zadanie utrzymanie stałego podciśnienia w całym układzie na poziomie ok. 20Pa (z możliwością zmiany podczas eksploatacji). Wentylatory należy zamontować w pozycji na plecach aby klapa rewizyjna znajdowała się od góry co umożliwi łatwiejszą konserwację. Wentylatory zabezpieczono przed przenoszeniem hałasu tłumikami po stronie ssawnej i tłocznej. Ze względu na możliwość częstszego niż normalnie brudzenia się kulis od powietrza wywiewanego z okapów należy bezwzględnie dokonywać do pół roku przeglądów stanu kulis i w przypadku zatłuszczenia wymienić na nowe. Ze względu na elastyczność rozwiązań aranżacyjnych mieszkań, zaprojektowano dodatkowe piony mogące w przyszłości obsłużyć nowopowstałe kuchnie. Na etapie budowy należy wykonać zgodnie z projektem pionowe przewody, zakańczając każdy z trójników poprzez szczelną zaślepkę. Po ostatecznym ustaleniu aranżacji możliwy będzie dobór odpowiedniej wielkości wentylatora montowanego na dachu. Do tego czasu przewód szczelnie zaślepić i zabezpieczyć. 5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI. Przewody wentylacji mechanicznej okrągłe typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone kielichowo, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na 13

14 konstrukcję budynku. Montaż klap pożarowych w przegrodach zgodnie z aprobatą / świadectwem dopuszczenia i instrukcją producenta z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą i ścianą. Klapy pożarowe należy na czas montażu zabezpieczyć folią. Obudowy oraz klapy posiadają odporność ogniową równej odporności oddzielenia przeciwpożarowego. Kanały wentylacyjne, przechodzące tranzytem przez inne strefy pożarowe będą wydzielone klapami o odporności ogniowej równej odporności wymaganej dla oddzieleń przeciwpożarowych. Jako izolację pożarową stosować otulinę ROCKWOOL CONLIT PLUS o odporności EI120 zgodnie z opisem na rysunkach rzutów. Piony instalacji wyciągowej z okapów wykonać z przewodu SPIRO Ø160 montując klapę zwrotną z elastyczną membraną (HELIOS KAE) i szczelnie zaślepić (wraz z korkiem z wełny minaralnej) do czasu montażu przez lokatora własnego okapu kuchennego. Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone po dachu należy układać zgodnie z detalem architektonicznym, zakańczać pozostawiając osiatkowane bose końce w obudowie kominów wentylacyjnych lub bezpośrednio na dachu bez obudowy. Przewody instalacji okapowej od szczytu pionu prowadzone po dachu należy wykonywać z rur SPIRO Ø160. Wszystkie przewody prowadzone po dachu należy zaizolować wełną mineralną ROCKWOOL LAMELLA MAT pod płaszczem z blachy aluminiowej. W celu umożliwienia czyszczenia kanałów okapowych, u nasady każdego pionu zamontowano dodatkowy przewód odwodnieniowy sprowadzony do garażu i zakończony hermetyczną rewizją. System ten umożliwia mycie od góry pionu i spust popłuczyn do wiadra podstawionego pod rewizję w garażu. Pozostałe piony myte będą w technologii pozwalającej wyciągnięcie popłuczyn na dach dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzętu. 6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ LOKALI USŁUGOWYCH. Na parterze budynku zlokalizowano lokale usługowe. Ze względu na brak technologii ww. lokali założono konieczność dostarczenia powietrza świeżego w ilości ok. 10m 3 /h/m 2. Do tego celu zaprojektowano czerpnie ścienną zlokalizowaną w elewacji budynku umieszczoną na wysokości ponad 2m nad poziomem terenu. Po zamontowaniu (detal wg PW Architektury) czerpnię zaślepić od wewnątrz blachą stalową ocynkowaną oraz wypełnić środek izolacją z wełny mineralnej o gr. 50mm pod folią aluminiową. Do usuwania powietrza przewidziano kanały wywiewne wentylacji ogólnej wyprowadzone nad dach i tam zakończone wyrzutnią. Założono, iż w obszarze sufitu 14

15 podwieszanego lokalu zainstalowana będzie w przyszłości podwieszana centralka nawiewna, oraz kanałowy wentylator wywiewny. Zarówno centralka jak i wentylator muszą być zabezpieczone tłumikami hałasu tak aby szum i drgania nie przenosiły się do mieszkań. Założono iż powietrze podgrzewane będzie nagrzewnica elektryczną. W lokalach zaprojektowano dodatkowe kanały wywiewne z toalet zakończone na dachu wyrzutnią. Wszystkie kanały należy wykonać analogicznie jak pozostałe w budynku opisane powyżej z zastosowaniem tych samych materiałów i sposobów montażu. Wszystkie kanały prowadzone tranzytem przez budynek bezwzględnie zaizolować akustycznie wełną mineralną o grubości 30mm na całej długości. Przewidziano możliwość instalowania przez najemcę indywidualnych klimatyzatorów w lokalu usługowym. Zakłada się wykorzystanie urządzeń freonowych typu SPLIT. Przewidywane miejsce na lokalizowanie jednostek skraplających to przestrzeń garażu lub dachu do indywidualnego uzgodnienia na etapie wykonawczym. 7 INSTALACJA KLIMATYZACJI MIESZKAŃ. Projekt instalacji indywidualnej klimatyzacji mieszkań został ograniczony do wytyczenia tras przewodów freonowych od granicy mieszkań nad dach oraz do rezerwacji miejsca na dachu pod agregaty skraplające. Ustalenia te dotyczą jedynie mieszkań zlokalizowanych na kondygnacjach od 6 do 9, w pozostałych mieszkaniach nie przewiduje się montażu klimatyzacji. Przy rezerwowaniu miejsca założono, że każdy lokator zamontuje w swoim lokalu jeden system typu VRF firmy MITSUBISHI obsługujący wszystkie pomieszczenia przy pomocy jednego agregatu zlokalizowanego na dachu. Aby umożliwić łatwiejszy montaż, w obszarze korytarzy zamontowane zostaną odpowiednio dobrane przewody freonowe na odcinku od ściany lokalu do wejścia do szachtu instalacyjnego. Przewody freonowe wykonać z rur miedzianych lutowanych prowadzonych w izolacji z gumy kauczukowej o strukturze porów zamkniętych ARMAFLEX typ AF o grubości min.16mm, chyba że dostawca systemu zaleci inaczej. Przewody montować do stropu za pomocą obejm systemowych, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. Całość (włącznie z obejmami) dokładnie izolować ze względu na możliwość wykraplania pary wodnej na powierzchni. Wzdłuż przewodów freonowych prowadzić należy również przewód zasilający jednostkę zewnętrzną oraz przewód sterujący łączący jednostkę zewnętrzną z jednostkami wewnętrznymi. W obrębie mieszkania przewody te zakończyć w odpowiedniej puszcze zlokalizowanej w ścianie, w obrębie szachtu 15

16 pozostawić luzem, jednakże każdorazowo zakańczając przewody elektryczne w sposób bezpieczny, a przewody miedziane szczelnie korkując. W szachtach klatkowych pozostawiono miejsce na przewody freonowe z wyznaczonych mieszkań, w tym celu przewidziano specjalne wieszaki w szachcie z obejmami w taki sposób aby późniejszy montaż nie wiązał się z pracami brudnymi, które byłyby uciążliwe dla pozostałych mieszkańców. Również na dachu przewidziano specjalne miejsca na ustawianie dodatkowych jednostek klimatyzacyjnych. Jednostki wewnętrzne w lokalach mogą być typu ściennego, sufitowego lub do zabudowy w suficie podwieszanym ostateczny dobór wg aranżacji lokali (wstępnie zaprojektowano wszystkie jako ścienne). Agregaty na dachu montowane przez lokatorów muszą być lokalizowane na murowanych fundamentach na wysokości ok. 35cm nad wykończonym dachem z zachowaniem pasywnego wibroizolatora w postaci przekładki z gumy MAFUND. Przewody freonowe dodatkowo zabezpieczyć przed zniszczeniem płaszczem z blachy aluminiowej lub prowadzić w rurach osłonowych z PVC. Skropliny powstające w wyniku kondensacji pary wodnej na wymiennikach w jednostkach wewnętrznych klimatyzatorów indywidualnych odprowadzać należy do instalacji kanalizacji sanitarnej z zachowaniem przerwy powietrznej (sprowadzić nad lejek podłączony do umywalki lub zlewozmywaka ponad syfonem). 8 WYMAGANIA OGÓLNE. Przyjmuje się automatycznie, że składając ofertę Oferent stwierdza, że materiały przetargowe zostały przez niego sprawdzone pod kątem objęcia całości prac koniecznych do rzeczowego i fachowego wykonania danej instalacji w żądanej jakości. Podane urządzenia w projekcie należy traktować jako marki referencyjne mające wskazać oferentowi parametry techniczne oraz jakość i typ proponowanego urządzenia i za zgodą inwestora mogą być zmieniane. Obowiązkiem wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności i/lub atesty i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia podane w projekcie urządzenia nie są już produkowane, bądź nie posiadają ważnych certyfikatów i/lub atestów), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w 16

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PROJEKT PRZETARGOWY I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 2 PROJEKT PRZETARGOW Y Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niżej podpisani projektanci oświadczają,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo