REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 3. Loteria trwa od dnia roku do dnia roku, przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie reklamacji zgodnie z par. 7 pkt Przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się dnia roku o godzinie 10:00, a kończy dnia roku o godzinie 22:00, przy czym Zgłoszeń do Loterii Uczestnicy mogą dokonywać wyłącznie w godzinach i dniach działania Centrum Handlowego GALERIA MOKOTÓW, w Punkcie Obsługi Loterii, zwanym dalej również POL (zdefiniowanym poniżej). 5. Loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz z późn. zm.) oraz na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 6. Loteria ma charakter lokalny i urządzana jest na terenie województwa mazowieckiego w Centrum Handlowym GALERIA MOKOTÓW, mieszczącym się przy ul. Wołoskiej 12 w Warszawie ( Mokotów), będącym własnością Spółki Crystal Warsaw Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12, ( Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą numery NIP: oraz REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 PLN, zwanej dalej Administrator Centrum Handlowego. 7. Definicje: a. Loteria niniejsza loteria promocyjna urządzana pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA ; b. Regulamin niniejszy regulamin Loterii; c. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w par. II. Regulaminu; d. Los los wydawany przez Organizatora Loterii po spełnieniu warunków określonych w par. 2 oraz par. 3 pkt od 1 do 3; e. Zdrapka pole na Losie wydawanym przez Organizatora, które zakryte jest specjalną, uniemożliwiającą odczytanie treści obrazków zawartych na Losie farbą, po której zdrapaniu Uczestnik otrzymuje wynik gry; f. Laureat osoba, która zgodnie z par. 3 pkt 7. odkryje na Losie trzy jednakowe obrazki, wskazujące na wygraną jednej z Nagród określonych w par. 4 pkt 2.; g. KSK Karta Stałego Klienta Galerii Mokotów, uczestnika systemu lojalnościowego gwarantującego zniżki i promocje w ramach zakupów dokonywanych w Centrum Handlowym Galeria Mokotów; h. Punkt Obsługi Loterii (zwany również dalej w skrócie POL ) stoisko przygotowane przez Organizatora Loterii, mieszczące się na poziomie 0 (zero) Centrum Handlowego Galeria Mokotów przy ul. Wołoskiej 12 w Warszawie, w którym w godzinach i dniach wskazanych w par. 1 pkt 4. Regulaminu, Uczestnicy mogą dokonywać Zgłoszeń do Loterii; i. Zgłoszenie czynność określona w par. 3 pkt. 2. Regulaminu. j. Nagroda Nagroda I, II, III, IV i V stopnia, wskazana w par. 4 pkt 2. Regulaminu. Strona 1 z 12

2 8. Administratorem bazy danych osobowych zebranych do celów Loterii jest Organizator - Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. Dane osobowe Uczestnik Loterii udostępnia dobrowolnie. Uczestnikom Loterii przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ 1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych z ważnym dokumentem tożsamości, które złożyły pisemny wniosek o wydanie Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów oraz tych, które ukończyły 13 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) w czasie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii. 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Crystal Warsaw Sp. z o.o., Unibail Rodamco Polska Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Loterii ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Loterii: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Z udziału w Loterii wyłączone są także osoby, które przed rozpoczęciem Loterii były już posiadaczami Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów, a której warunki określa odrębny Regulamin (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 4. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Loterii. 3 ZASADY URZĄDZANIA LOTERII 1. W Centrum Handlowym GALERIA MOKOTÓW w Punkcie Obsługi Loterii mieszczącym się na jej terenie na poziomie 0, w okresie przyjmowania Zgłoszeń, zgodnie z par. 1 pkt 4. Regulaminu, wydawane są Uczestnikom Losy umożliwiające udział w Loterii, z zastrzeżeniem pkt. 2. poniżej. 2. Aby otrzymać Los, o którym mowa w pkt. 1. powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do założenia KARTY STAŁEGO KLIENTA GALERII MOKOTÓW poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w POL w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, tj. od dnia roku od godziny 10:00 do dnia roku do godziny 22:00. Wzór formularza wraz ze wskazaniem, które dane Uczestnik winien jest wypełnić obowiązkowo stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 3. Czynność opisana powyżej w pkt. 2. zwana jest dalej Zgłoszeniem. Uczestnik po złożeniu prawidłowego Zgłoszenia otrzymuje od pracownika obsługującego POL Los na Loterię, przy czym zastrzega się, iż do jednego Zgłoszenia wydawany jest wyłącznie jeden Los, a jedna osoba w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia, przy zastrzeżeniu treści postanowienia par. 2 pkt 4 powyżej. 4. Los, dla swojej ważności, musi być oryginalny, nieuszkodzony i czytelny. 5. Losy w Loterii przygotowane są w formie papierowego kuponu, którego część stanowi pole pokryte specjalną, nieprzezroczystą farbą, uniemożliwiającą odczytanie treści zawartej pod nią. Organizator wydrukował na potrzeby niniejszej loterii promocyjnej Losy w liczbie ograniczonej, tj sztuk, Strona 2 z 12

3 jednak nie może zagwarantować, że ich nakład nie ulegnie wyczerpaniu przed ostatnim dniem przewidzianym na przyjmowanie Zgłoszeń, tj. przed dniem roku. 6. Każdy Los na Loterię zawiera pole pokryte srebrną, ścieralną farbą, tzw. zdrapką, pod którą umieszczona jest informacja o ewentualnej wygranej, zakodowana w postaci odpowiedniej kombinacji symboli, o których mowa w pkt. 7. poniżej. Przed usunięciem ścieralnej farby nie jest możliwe sprawdzenie czy odczytanie treści zawartej po ścieralnym polem. Los jest zadrukowaną kartą papieru na awersie, którego część nadruku została zabezpieczona warstwą ochronną uniemożliwiającą odczytanie treści bez uprzedniego usunięcia zdrapki, pod którą znajduje się informacja o ewentualnym uprawnieniu do otrzymania nagrody wraz z określeniem jej rodzaju, zgodnie z pkt. 7. poniżej. 7. W celu uzyskania wyniku Loterii, Uczestnik powinien usunąć warstwę zabezpieczającą z pola, pod którym znajduje się informacja o wygranej Nagrodzie wraz z określeniem jej rodzaju lub też o braku wygranej. Wygrana w Loterii ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy na jednym Losie, po zdrapaniu farby zabezpieczającej, znajdują się 3 jednakowe obrazki oznaczające daną Nagrodę. Są to odpowiednio: a. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę I stopnia bilet lotniczy PLL LOT dla 2 osób o wartości 4000,00 zł brutto; b. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę II stopnia bilet lotniczy PLL LOT dla 2 osób o wartości 1500,00 zł brutto; c. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę III stopnia Karta podarunkowa do Galerii Mokotów o wartości 50,00 zł; d. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę IV stopnia Karta podarunkowa do Galerii Mokotów o wartości 20,00 zł; e. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę IV stopnia Notes; f. każda inna kombinacja symboli oznacza, że Uczestnikowi nie przysługuje żadna nagroda. 8. Na każdym Losie znajduje się indywidualny kod kreskowy, który jest jednocześnie indywidualnym numerem ewidencyjnym danego Losu. 4 NAGRODY 1. Organizator przewidział w Loterii łącznie 685 (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć) Nagród rzeczowych. Nagrody wraz z przyporządkowanym im numerem porządkowym określone zostały w pkt. 2. poniżej. 2. Lista Nagród w Loterii: a. Nagrody I stopnia 3 BILETY LOTNICZE PLL LOT dla 2 osób do realizacji na warunkach określonych w odrębnym regulaminie stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu Loterii o wartości jednostkowej 4000,00 zł brutto wraz z Dodatkową Nagrodą Pieniężną w kwocie 444,00 zł. Łączna wartość Nagród I-go stopnia wynosi: ,00 zł brutto; b. Nagrody II stopnia 12 BILETÓW LOTNICZYCH PLL LOT dla 2 osób do realizacji na warunkach określonych w odrębnym regulaminie stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu Loterii o wartości jednostkowej 1500,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród II stopnia wynosi: ,00 zł brutto; c. Nagrody III stopnia 120 KART PODARUNKOWYCH NA ZAKUPY W GALERII MOKOTÓW o wartości jednostkowej 50,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród III stopnia wynosi: 6 000,00 zł brutto; d. Nagrody IV stopnia 200 KART PODARUNKOWYCH NA ZAKUPY W GALERII MOKOTÓW o wartości jednostkowej 20,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród IV stopnia wynosi: 4 000,00 zł brutto; e. Nagrody V stopnia 350 NOTESÓW o wartości jednostkowej 15,16 zł brutto. Łączna wartość Nagród V stopnia wynosi: 5 306,00 zł brutto. 3. Łączna wartość nagród w loterii promocyjnej wynosi: ,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych zero groszy) brutto. Strona 3 z 12

4 4. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego czy rzeczowego). 5. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym (podstawa prawna: Art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U poz. 361). 5 LOSOWANIE NAGRÓD 1. W Loterii wygrana uzależniona jest od treści znajdującej się pod Zdrapką na Losie. Wygrana lub jej brak następuje z chwilą odsłonięcia przez Uczestnika Loterii farby zabezpieczającej i pojawieniu się (lub nie pojawieniu się) 3 jednakowych symboli oznaczających konkretną Nagrodę. 2. Uczestnik w chwili odsłonięcia 3 jednakowych symboli wygrywa jedną z Nagród określonych w par. 4 pkt Uczestnik, którego Los nie zawiera 3 identycznych symboli, nie kwalifikuje się do żadnej z Nagród w Loterii, a jego Los po zdrapaniu farby uznaje się za Los pusty, któremu Nagroda nie przysługuje. 6 WYDANIE NAGRÓD 1. Przedstawienie ważnego, czytelnego, niezniszczonego, oryginalnego Losu Organizatorowi jest warunkiem odbioru Nagrody. Przed odbiorem Nagrody Laureat winien jest osobiście stawić się w Punkcie Obsługi Loterii i wypełnić Protokół Odbioru Nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii ( Protokół Odbioru Nagrody ). 2. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także w przypadku odmowy przez Laureata przekazania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, bądź w razie rezygnacji z odbioru Nagrody Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 3. Wszystkie Nagrody wskazane w par. 4. pkt 2 wydawane będą w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, zgodnie z par. 1 pkt 4. z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku Nagród I-go i II-go stopnia Laureat chcący odebrać Nagrodę po terminie przewidzianym na przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winien jest niezwłocznie w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń (tj. od dnia r.) wysłać oryginalny Los na adres Organizatora Loterii Expansja Advertising Sp. z o.o., ul. Kordeckiego 47, Poznań z dopiskiem Loteria Świąteczna, listem poleconym (o dacie wpływu korespondencji do Organizatora decyduje data stempla pocztowego na liście). Organizator zobowiązuje się odesłać Laureatowi listem poleconym pisemne potwierdzenie prawa do Nagrody oraz instrukcje dotyczące realizacji Nagrody w postaci biletów lotniczych PLL LOT w terminie najpóźniej do dnia r., z zastrzeżeniem pkt. 4. poniżej. 4. Nagrody I i II stopnia wydawane będą Laureatom na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu, przy czym w chwili przedstawienia Organizatorowi wygranej, Laureat otrzyma pisemne pokwitowanie wygranej oraz szczegółowe instrukcje dot. realizacji ww. Nagród. 5. Nagrody III, IV i V stopnia wydawane są od ręki w Punkcie Obsługi Loterii w chwili przedstawienia przez Laureata zwycięskiego Losu, pod warunkiem wypełnienia i podpisania Protokołu Odbioru Nagrody, o którym mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu. 6. Nagrody nieodebrane w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii pozostają własnością Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 3. powyżej. Strona 4 z 12

5 7 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII 1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora czteroosobowa Komisja Nadzoru. 2. W skład Komisji Nadzoru wchodzą: a. osoba legitymująca się odpowiednim świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra właściwego ds. Finansów Publicznych jako sekretarz komisji, b. dwóch członków komisji, c. przewodniczący komisji. Skład osobowy komisji określa Organizator. 3. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże komisji, wydany przez Organizatora. 4. Do zadań Komisji należy w szczególności: a. nadzór nad wydrukiem prawidłowej ilości Losów do Loterii, jak również dbanie o ich prawidłowe przygotowanie, b. nadzór nad zabezpieczeniem oraz ochrona przed zniszczeniem Losów na Loterię, c. zabezpieczenie zgodności przebiegu wszelkich czynności związanych z organizacją Loterii z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, d. udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata Nagrody, e. rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii. 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Loterią począwszy od daty rozpoczęcia Loterii (tj. od dnia r.) do dnia r. włącznie. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą lub za pośrednictwem kuriera lub doręczać osobiście na adres biura Organizatora: Expansja Advertising Sp. z o.o., ul. Kordeckiego 47, Poznań, z dopiskiem LOTERIA ŚWIĄTECZNA GALERIA MOKOTÓW (decyduje data wpływu, co nie może nastąpić później niż roku). 2. Reklamacja powinna zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz.793): a. imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, b. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, c. rodzaj gry oraz treść roszczenia. 3. Reklamacje zgłoszone po terminie nie są rozpatrywane. 4. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję Nadzoru następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu, jednak nie później niż do dnia roku. 5. O decyzji Komisji Nadzoru Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 6. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Strona 5 z 12

6 8 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.). 2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone. 3. Wydanie nagród w Loterii następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 4. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora Loterii: Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kordeckiego 47, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Administratorem bazy danych jest Organizator, przy czym może on powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, na mocy Art. 31 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim. 5. Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora Loterii w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00 oraz przez 7 dni w tygodniu w czasie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii w POL na terenie Centrum Handlowego GALERIA MOKOTÓW przy ul. Wołoskiej 12 w Warszawie w godzinach od do Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.). Strona 6 z 12

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA PON (PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY) NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: LOTERIA ŚWIĄTECZNA ORGANIZATOR: Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. RODZAJ: Loteria promocyjna gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn. zm.). DANE LAUREATA NAGRODY: NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO: Imię i nazwisko Laureata: Adres zamieszkania: Nr PESEL: Numer telefonu: OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych lub jestem osobą, która ukończyła 13 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów i biorę udział w loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego). Ponadto oświadczam, iż nie jestem pracownikiem oraz członkiem rodziny: Organizatora ani żadnych innych podmiotów wymienionych w par. II. Regulaminu Loterii. Przez najbliższą rodzinę rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowej Loterii. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wygraną w Loterii promocyjnej pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na publikację na liście zwycięzców mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania. *Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się w treścią Regulaminu loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone. Niniejszym kwituje odbiór nagrody. UWAGA! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody! PON sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Laureata i Organizatora. *Pola oznaczone znakiem * są obowiązkowe. Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora Strona 7 z 12

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA GALERII MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1. Definicje 1. Poniższe pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego będą miały następujące znaczenie: a. Karta plastikowa karta zawierająca (i) oznaczenie Centrum Handlowego; (ii) imię (imiona) oraz nazwisko Klienta, (iii) numer Karty, (iv) kod kreskowy, stanowiąca dowód uczestnictwa Klienta w Programie Lojalnościowym wydawana Klientom przez Właściciela Centrum według jego uznania; b. Klient osoba fizyczna, której Właściciel Centrum wyda Kartę po złożeniu przez nią stosownego wniosku; c. Program Lojalnościowy program stworzony i organizowany przez Właściciela d. Centrum na potrzeby Centrum Handlowego w ramach, którego Klienci (i) będą uprawnieni do uzyskiwania zniżek/świadczeń dodatkowych w sklepach oraz punktach usługowych Uczestników Programu, (ii) korzystać będą ze świadczeń oraz innych udogodnień zapewnianych przez Właściciela Centrum; e. Uczestnik Programu osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo-handlową na terenie Centrum Handlowego oraz ewentualnie inny podmiot, który na podstawie odrębnych umów zawieranych z Właścicielem Centrum zdecydował się na udział w Programie Lojalnościowym poprzez udzielanie Klientom zniżek lub innych świadczeń; f. Oferta Uczestnika Programu uzgadniania indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Programu a Właścicielem Centrum wysokość zniżek lub innych świadczeń udzielanych przez Uczestnika Programu Klientom w ramach Programu Lojalnościowego; g. Regulamin Programu Lojalnościowego niniejszy regulamin; h. Centrum Handlowe centrum handlowe Galeria Mokotów znajdujące się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12. i. Lokal pomieszczenie handlowe znajdujące się w Centrum Handlowym lub w innym miejscu (w przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot spoza Centrum Handlowego), w którym Uczestnik Programu prowadzi działalność; j. Właściciel Centrum Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 12 (kod pocztowy ), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , kapitał zakładowy ,00 złotych REGON: k. Koordynator Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47 (kod pocztowy ), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 złotych, NIP Klient 1. W Programie Lojalnościowym może wziąć udział w charakterze Klienta osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty. Za zgodą przedstawiciela ustawowego w Programie Lojalnościowym może wziąć udział także osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty. 2. Celem wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym osoba, o której mowa w ustępie poprzedzającym, musi złożyć wniosek o wydanie Karty. Wzór wniosku jest ustalany przez Właściciela Centrum, a jego ewentualna zmiana w trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego nie stanowi zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego. 3. Wniosek można złożyć poprzez: a. wypełnienie formularza wniosku dostępnego na stronie internetowej Centrum Handlowego b. wypełnienie wydrukowanego formularza wniosku dostępnego w Recepcji Centrum Handlowego. 4. Warunkiem wydania Karty jest prawidłowe i kompletne wypełnienie wniosku. 5. W przypadku składania wniosku za pomocą strony internetowej Centrum Handlowego, Kartę można odebrać osobiście w Recepcji Centrum Handlowego w ciągu 60 dni od momentu złożenia wniosku. Po tym terminie Karta może zostać wysłana listem za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres zamieszkania Klienta, wskazany w formularzu zgłoszenia, w terminie do 30 dni od momentu otrzymania prośby od Klienta. Prośba musi być złożona do Koordynatora w terminie maksymalnie do 90 dni od momentu wysłania zgłoszenia poprzez stronę internetową Centrum Handlowego za pomocą adresu lub przesłana drogą pocztową na adres Koordynatora z dopiskiem Karta Stałego Klienta. W przypadku składania wniosku w Recepcji Centrum Handlowego, Karta zostanie wydana niezwłocznie po złożeniu wniosku. 6. Karta jest kartą imienną i może być używana wyłącznie przez Klienta, na którego imię i nazwisko została wystawiona. 7. W trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego Właściciel Centrum może zmieniać wygląd Karty oraz jej funkcjonalności (np. zaopatrzenie jej w chip lub pasek magnetyczny). W takim przypadku Właściciel Centrum poinformuje o tym fakcie Klientów i wyznaczy im termin do wymiany Karty, nie krótszy niż 60 dni. Strona 8 z 12

9 8. Warunkiem udzielenia zniżki/ świadczeń dodatkowych jest (i) posiadanie przez Klienta Karty opatrzonej jego imieniem i nazwiskiem; (ii) okazanie jej osobie przyjmującej zapłatę w imieniu Uczestnika Programu. 9. Zniżka/świadczenie dodatkowe przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku dokonywania zakupów/świadczenia usług bezpośrednio w Lokalu. 10. Uczestnik Programu ma prawo odmówić udzielenia zniżki/świadczenia dodatkowego, jeżeli osoba występująca o udzielenie zniżki/świadczenia dodatkowego (i) nie posiada Karty, (ii) okazuję Kartę należącą do innej osoby. O każdym takim przypadku należy poinformować dyrekcję Centrum Handlowego. 11. Zniżka/świadczenia dodatkowe udzielane przez Uczestnika Programu w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Uczestnika Programu. 12. Program Lojalnościowy nie obowiązuje w lokalach handlowych Uczestników Programu położonych poza Centrum Handlowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest podmiot prowadzący działalność poza Centrum Handlowym. 13. Klient będzie otrzymywał na wskazany adres newsletter, w którym będą podane szczegóły ofert specjalnych w ramach Programu Lojalnościowego, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody w tym zakresie. 14. Osoba przyjmująca w imieniu Właściciela Centrum wniosek o wydanie Karty lub wydająca Kartę, może zwrócić się o okazanie dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o wydanie Karty lub odbierającej Kartę. W przypadku odmowy okazania dokumentu ze zdjęciem nie będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie Karty lub odebranie Karty. 15. Uczestnik Programu może zwrócić się o okazanie dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości osoby posługującej się Kartą. W przypadku odmowy okazania dokumentu ze zdjęciem nie będzie możliwe udzielenia zniżki/świadczenia dodatkowego. 16. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w Recepcji Centrum Handlowego i wystąpić o wydanie duplikatu Karty w miejsce utraconej. 3. Uczestnicy Programu 1. Właściciel Centrum zawiera z Uczestnikami Programu indywidualne umowy, w których ustalone będą wysokości zniżek lub innych świadczeń dodatkowych dla Klientów. 2. Uczestnikiem Programu może zostać również podmiot nieprowadzący działalności handlowo usługowej w Centrum Handlowym, jeżeli w ocenie Właściciela Centrum udział takiego podmiotu w Programie Lojalnościowym służyć będzie interesowi Centrum Handlowego. 3. Właściciel Centrum wyraźnie zastrzega, iż w trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego ulegać zmianie mogą zarówno Oferty Uczestników Programu jak też liczba Uczestników Programu. Aktualna lista Uczestników Programu oraz wysokość przysługujących zniżek/świadczeń dodatkowych publikowana będzie na stronie internetowej Właściciela Centrum pod adresem: 4. Reklamacje 1. Klientom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Programie. 2. Reklamację należy złożyć na adres Koordynatora Konkursu: Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, w formie pisemnej lub złożyć w Recepcji Centrum Handlowego. 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Klienta. 4. Koordynator poinformuje Klienta zgłaszającego reklamację na piśmie na adres Klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej załatwienia. 5. Dane osobowe 1. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane przez Właściciela Centrum wyłącznie w ramach i na potrzeby Programu Lojalnościowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Właściciel Centrum. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym a tym samym podanie danych osobowych, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym. 3. Klient może też udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych również w celach marketingowych Właściciela Centrum. 4. Ponadto, Klient może udzielić zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez niego adres Postanowienia końcowe 1. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego, podlegają rozstrzygnięciu przez: a. w przypadku Uczestników Programu - sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Centrum na dzień wniesienia pozwu; Strona 9 z 12

10 b. w przypadku Klientów sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 3. Wynajmujący będzie uprawniony do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, przy czym za zmianę Regulaminu Programu Lojalnościowego nie będą uznawane: (i) zmiana Ofert Uczestników Programu; (ii) przyłączenie się nowych Uczestników Programu lub wycofanie się dotychczasowych Uczestników Programu; (iii) zmiana formy graficznej Karty; (iv) inne przypadki wyraźnie przewidziane w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego. 4. Właściciel Centrum może zakończyć niniejszy Program Lojalnościowy lub zastąpić go innym programem w dowolnym czasie. 5. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej oraz w recepcji Centrum Handlowego. 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu funkcjonowania Programu Lojalnościowego Klient może zwracać się do dyrekcji Centrum Handlowego lub Koordynatora. Strona 10 z 12

11 Załącznik nr 3 do Regulaminu loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA Wzór formularza rejestracyjnego do wypełnienia dla Uczestnika Loterii, którego złożenie jest równoważne z założeniem KARTY STAŁEGO KLIENTA GALERII MOKOTÓW. Imię / Imiona*: Nazwisko*: Miejscowość*: Kod pocztowy*: Ulica*: Nr domu*: Nr mieszkania*: Tel. komórkowy*: Telefon (inny): Data urodzenia*: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym wniosku przez firmę Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach potrzebnych do realizacji Programu Lojalnościowego oraz innych akcji marketingowych. Administratorem bazy jest firma Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, Warszawa lub podmioty z nią współpracujące przy realizacji akcji marketingowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. Akceptuję warunki Regulaminu Programu Lojalnościowego. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, Warszawa, informacji potrzebnych do realizacji Programu Lojalnościowego oraz innych akcji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany przeze mnie adres zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.). Data i podpis Uczestnika Loterii: *Pola oznaczone znakiem gwiazdki * na formularzu rejestracyjnym są obowiązkowe. Formularz bez podpisu Uczestnika uznaje się za nieważny. Strona 11 z 12 Regulamin loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA GALERIA MOKOTÓW

12 Załącznik nr 4 do Regulaminu loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA Zasady realizacji BILETÓW PLL LOT 1. Destynacje podróży: a. Bilety na trasy europejskie wyłącznie na rejsy operacyjne PLL LOT na europejskiej siatce połączeń PLL LOT z wyłączeniem rejsów code-share, tj. lotów dostępnych w ofercie przewoźnika PLL LOT, ale realizowanych przez inne linie lotnicze; b. Bilety na trasie WAW-JFK-WAW wyłącznie na rejsy operacyjne PLL LOT z wyłączeniem rejsów code-share, tj. lotów dostępnych w ofercie przewoźnika PLL LOT, ale realizowanych przez inne linie lotnicze. 2. Bilety obowiązują w obie strony. 3. Okres podróży: a. Podróż musi się odbyć w terminie od 15 stycznia 2015 do 15 czerwca 2015 (włącznie), przy czym zastrzega się, iż data powrotu do kraju w ramach otrzymanych biletów musi mieścić się w powyższym terminie. 4. Okres sprzedaży: a. Bilety muszą być odebrane najpóźniej do dnia 15 lutego 2015, a tym samym do tego dnia najpóźniej laureat musi wskazać wybrany lot i podać swoje dane do obu biletów, bądź wskazać imię i nazwisko osoby towarzyszącej. 5. Bilety nie podlegają zwrotowi lub zmianie. 6. Bilety są imienne, bez możliwości odstąpienia innej osobie niż laureat Loterii oraz osoba przez niego wskazana. 7. Klasa podróży: a. Podróż odbywa się w klasie Ekonomicznej z rezerwacyjną klasą N 8. Opłata za bilet: a. Dodatkowe opłaty - zmienne w zależności m.in. od destynacji, opłat lotniskowych, średnich kursów walut - dlatego w celu ich określenia prosimy o kontakt z informacją pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16:00; b. Wszystkie dodatkowe opłaty oraz podatki muszą zostać pokryte przez pasażera. 9. Wartość nagród: a. Jeden bilet na trasie Europejskiej: wartość 750,00 zł + podatki i dodatkowe opłaty - zmienne w zależności m.in.: od destynacji, opłat lotniskowych, średnich kursów walut - dlatego w celu ich określenia prosimy o kontakt z informacją pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16:00; b. Bilet na trasie Warszawa Nowy Jork Warszawa: wartość 2000,00 zł + podatki i dodatkowe opłaty - zmienne w zależności m.in. od destynacji, opłat lotniskowych, średnich kursów walut - dlatego w celu ich określenia prosimy o kontakt z informacją pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16: Procedura wydawania Nagród I stopnia: a. Organizator Loterii - dostarcza listę laureatów z nr PESEL Nagród I stopnia (biletów lotniczych) do PLL LOT bezpośrednio po wylosowaniu zwycięzcy. b. Każdy bilet jest imienny, bez możliwości odstąpienia innej osobie jak wiemy loteria zakłada wygraną dwóch biletów. Osoba, która wygrała bilet Laureat Loterii może wykorzystać 2 wygrane bilety na swoje nazwisko ale ma również prawo i możliwość wskazania drugiej osoby do realizacji biletu i zgodnie z pkt. 4. a. winna jest tego dokonać najpóźniej do dnia 15 lutego 2015 r. 11. Finalny bilet Laureat odbiera, na podstawie dokumentu tożsamości (w przypadku dwóch osób dwa pojedyncze bilety) oraz wręczonego pokwitowania do nagrody wydanego przez Organizatora w chwili wygranej w Biurze Sprzedaży PLL LOT ( Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79), poprzez informację pod nr tel.: , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16: Po weryfikacji nazwiska z listy przesłanej przez Organizatora Loterii, na podstawie wydanego ważnego dokumentu tożsamości, zwycięzca musi wskazać dane osoby towarzyszącej, niezbędne do wystawienia drugiego biletu, wybrać daty podróży i destynację lotu na rejsy operacyjne PLL LOT na europejskiej siatce połączeń PLL LOT (z wyłączeniem rejsów code-share) w przypadku podróży na trasie europejskiej, lub daty podróży na rejsy operacyjne PLL LOT do Nowego Jorku, przypadku podróży do Nowego Jorku. 13. Rezerwacja jest dokonywana w klasie ekonomicznej, z rezerwacyjną klasą N na podstawie rzeczywistej dostępności miejsc. 14. Dodatkowe opłaty - zmienne w zależności m.in. od destynacji, opłat lotniskowych, średnich kursów walut - dlatego w celu ich określenia prosimy o kontakt z informacją pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16: Bilet może być wykorzystany tylko w przypadku dostępności miejsc w odpowiedniej klasie rezerwacyjnej. Strona 12 z 12 Regulamin loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Tu mieszkam, tu płacę podatki. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo