REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 3. Loteria trwa od dnia roku do dnia roku, przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie reklamacji zgodnie z par. 7 pkt Przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się dnia roku o godzinie 10:00, a kończy dnia roku o godzinie 22:00, przy czym Zgłoszeń do Loterii Uczestnicy mogą dokonywać wyłącznie w godzinach i dniach działania Centrum Handlowego GALERIA MOKOTÓW, w Punkcie Obsługi Loterii, zwanym dalej również POL (zdefiniowanym poniżej). 5. Loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz z późn. zm.) oraz na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 6. Loteria ma charakter lokalny i urządzana jest na terenie województwa mazowieckiego w Centrum Handlowym GALERIA MOKOTÓW, mieszczącym się przy ul. Wołoskiej 12 w Warszawie ( Mokotów), będącym własnością Spółki Crystal Warsaw Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12, ( Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą numery NIP: oraz REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 PLN, zwanej dalej Administrator Centrum Handlowego. 7. Definicje: a. Loteria niniejsza loteria promocyjna urządzana pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA ; b. Regulamin niniejszy regulamin Loterii; c. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w par. II. Regulaminu; d. Los los wydawany przez Organizatora Loterii po spełnieniu warunków określonych w par. 2 oraz par. 3 pkt od 1 do 3; e. Zdrapka pole na Losie wydawanym przez Organizatora, które zakryte jest specjalną, uniemożliwiającą odczytanie treści obrazków zawartych na Losie farbą, po której zdrapaniu Uczestnik otrzymuje wynik gry; f. Laureat osoba, która zgodnie z par. 3 pkt 7. odkryje na Losie trzy jednakowe obrazki, wskazujące na wygraną jednej z Nagród określonych w par. 4 pkt 2.; g. KSK Karta Stałego Klienta Galerii Mokotów, uczestnika systemu lojalnościowego gwarantującego zniżki i promocje w ramach zakupów dokonywanych w Centrum Handlowym Galeria Mokotów; h. Punkt Obsługi Loterii (zwany również dalej w skrócie POL ) stoisko przygotowane przez Organizatora Loterii, mieszczące się na poziomie 0 (zero) Centrum Handlowego Galeria Mokotów przy ul. Wołoskiej 12 w Warszawie, w którym w godzinach i dniach wskazanych w par. 1 pkt 4. Regulaminu, Uczestnicy mogą dokonywać Zgłoszeń do Loterii; i. Zgłoszenie czynność określona w par. 3 pkt. 2. Regulaminu. j. Nagroda Nagroda I, II, III, IV i V stopnia, wskazana w par. 4 pkt 2. Regulaminu. Strona 1 z 12

2 8. Administratorem bazy danych osobowych zebranych do celów Loterii jest Organizator - Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. Dane osobowe Uczestnik Loterii udostępnia dobrowolnie. Uczestnikom Loterii przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ 1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych z ważnym dokumentem tożsamości, które złożyły pisemny wniosek o wydanie Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów oraz tych, które ukończyły 13 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) w czasie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii. 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Crystal Warsaw Sp. z o.o., Unibail Rodamco Polska Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Loterii ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Loterii: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Z udziału w Loterii wyłączone są także osoby, które przed rozpoczęciem Loterii były już posiadaczami Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów, a której warunki określa odrębny Regulamin (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 4. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Loterii. 3 ZASADY URZĄDZANIA LOTERII 1. W Centrum Handlowym GALERIA MOKOTÓW w Punkcie Obsługi Loterii mieszczącym się na jej terenie na poziomie 0, w okresie przyjmowania Zgłoszeń, zgodnie z par. 1 pkt 4. Regulaminu, wydawane są Uczestnikom Losy umożliwiające udział w Loterii, z zastrzeżeniem pkt. 2. poniżej. 2. Aby otrzymać Los, o którym mowa w pkt. 1. powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do założenia KARTY STAŁEGO KLIENTA GALERII MOKOTÓW poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w POL w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, tj. od dnia roku od godziny 10:00 do dnia roku do godziny 22:00. Wzór formularza wraz ze wskazaniem, które dane Uczestnik winien jest wypełnić obowiązkowo stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 3. Czynność opisana powyżej w pkt. 2. zwana jest dalej Zgłoszeniem. Uczestnik po złożeniu prawidłowego Zgłoszenia otrzymuje od pracownika obsługującego POL Los na Loterię, przy czym zastrzega się, iż do jednego Zgłoszenia wydawany jest wyłącznie jeden Los, a jedna osoba w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia, przy zastrzeżeniu treści postanowienia par. 2 pkt 4 powyżej. 4. Los, dla swojej ważności, musi być oryginalny, nieuszkodzony i czytelny. 5. Losy w Loterii przygotowane są w formie papierowego kuponu, którego część stanowi pole pokryte specjalną, nieprzezroczystą farbą, uniemożliwiającą odczytanie treści zawartej pod nią. Organizator wydrukował na potrzeby niniejszej loterii promocyjnej Losy w liczbie ograniczonej, tj sztuk, Strona 2 z 12

3 jednak nie może zagwarantować, że ich nakład nie ulegnie wyczerpaniu przed ostatnim dniem przewidzianym na przyjmowanie Zgłoszeń, tj. przed dniem roku. 6. Każdy Los na Loterię zawiera pole pokryte srebrną, ścieralną farbą, tzw. zdrapką, pod którą umieszczona jest informacja o ewentualnej wygranej, zakodowana w postaci odpowiedniej kombinacji symboli, o których mowa w pkt. 7. poniżej. Przed usunięciem ścieralnej farby nie jest możliwe sprawdzenie czy odczytanie treści zawartej po ścieralnym polem. Los jest zadrukowaną kartą papieru na awersie, którego część nadruku została zabezpieczona warstwą ochronną uniemożliwiającą odczytanie treści bez uprzedniego usunięcia zdrapki, pod którą znajduje się informacja o ewentualnym uprawnieniu do otrzymania nagrody wraz z określeniem jej rodzaju, zgodnie z pkt. 7. poniżej. 7. W celu uzyskania wyniku Loterii, Uczestnik powinien usunąć warstwę zabezpieczającą z pola, pod którym znajduje się informacja o wygranej Nagrodzie wraz z określeniem jej rodzaju lub też o braku wygranej. Wygrana w Loterii ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy na jednym Losie, po zdrapaniu farby zabezpieczającej, znajdują się 3 jednakowe obrazki oznaczające daną Nagrodę. Są to odpowiednio: a. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę I stopnia bilet lotniczy PLL LOT dla 2 osób o wartości 4000,00 zł brutto; b. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę II stopnia bilet lotniczy PLL LOT dla 2 osób o wartości 1500,00 zł brutto; c. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę III stopnia Karta podarunkowa do Galerii Mokotów o wartości 50,00 zł; d. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę IV stopnia Karta podarunkowa do Galerii Mokotów o wartości 20,00 zł; e. 3 jednakowe obrazki przedstawiające Nagrodę IV stopnia Notes; f. każda inna kombinacja symboli oznacza, że Uczestnikowi nie przysługuje żadna nagroda. 8. Na każdym Losie znajduje się indywidualny kod kreskowy, który jest jednocześnie indywidualnym numerem ewidencyjnym danego Losu. 4 NAGRODY 1. Organizator przewidział w Loterii łącznie 685 (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć) Nagród rzeczowych. Nagrody wraz z przyporządkowanym im numerem porządkowym określone zostały w pkt. 2. poniżej. 2. Lista Nagród w Loterii: a. Nagrody I stopnia 3 BILETY LOTNICZE PLL LOT dla 2 osób do realizacji na warunkach określonych w odrębnym regulaminie stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu Loterii o wartości jednostkowej 4000,00 zł brutto wraz z Dodatkową Nagrodą Pieniężną w kwocie 444,00 zł. Łączna wartość Nagród I-go stopnia wynosi: ,00 zł brutto; b. Nagrody II stopnia 12 BILETÓW LOTNICZYCH PLL LOT dla 2 osób do realizacji na warunkach określonych w odrębnym regulaminie stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu Loterii o wartości jednostkowej 1500,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród II stopnia wynosi: ,00 zł brutto; c. Nagrody III stopnia 120 KART PODARUNKOWYCH NA ZAKUPY W GALERII MOKOTÓW o wartości jednostkowej 50,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród III stopnia wynosi: 6 000,00 zł brutto; d. Nagrody IV stopnia 200 KART PODARUNKOWYCH NA ZAKUPY W GALERII MOKOTÓW o wartości jednostkowej 20,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród IV stopnia wynosi: 4 000,00 zł brutto; e. Nagrody V stopnia 350 NOTESÓW o wartości jednostkowej 15,16 zł brutto. Łączna wartość Nagród V stopnia wynosi: 5 306,00 zł brutto. 3. Łączna wartość nagród w loterii promocyjnej wynosi: ,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych zero groszy) brutto. Strona 3 z 12

4 4. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego czy rzeczowego). 5. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym (podstawa prawna: Art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U poz. 361). 5 LOSOWANIE NAGRÓD 1. W Loterii wygrana uzależniona jest od treści znajdującej się pod Zdrapką na Losie. Wygrana lub jej brak następuje z chwilą odsłonięcia przez Uczestnika Loterii farby zabezpieczającej i pojawieniu się (lub nie pojawieniu się) 3 jednakowych symboli oznaczających konkretną Nagrodę. 2. Uczestnik w chwili odsłonięcia 3 jednakowych symboli wygrywa jedną z Nagród określonych w par. 4 pkt Uczestnik, którego Los nie zawiera 3 identycznych symboli, nie kwalifikuje się do żadnej z Nagród w Loterii, a jego Los po zdrapaniu farby uznaje się za Los pusty, któremu Nagroda nie przysługuje. 6 WYDANIE NAGRÓD 1. Przedstawienie ważnego, czytelnego, niezniszczonego, oryginalnego Losu Organizatorowi jest warunkiem odbioru Nagrody. Przed odbiorem Nagrody Laureat winien jest osobiście stawić się w Punkcie Obsługi Loterii i wypełnić Protokół Odbioru Nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii ( Protokół Odbioru Nagrody ). 2. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także w przypadku odmowy przez Laureata przekazania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, bądź w razie rezygnacji z odbioru Nagrody Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 3. Wszystkie Nagrody wskazane w par. 4. pkt 2 wydawane będą w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, zgodnie z par. 1 pkt 4. z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku Nagród I-go i II-go stopnia Laureat chcący odebrać Nagrodę po terminie przewidzianym na przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winien jest niezwłocznie w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń (tj. od dnia r.) wysłać oryginalny Los na adres Organizatora Loterii Expansja Advertising Sp. z o.o., ul. Kordeckiego 47, Poznań z dopiskiem Loteria Świąteczna, listem poleconym (o dacie wpływu korespondencji do Organizatora decyduje data stempla pocztowego na liście). Organizator zobowiązuje się odesłać Laureatowi listem poleconym pisemne potwierdzenie prawa do Nagrody oraz instrukcje dotyczące realizacji Nagrody w postaci biletów lotniczych PLL LOT w terminie najpóźniej do dnia r., z zastrzeżeniem pkt. 4. poniżej. 4. Nagrody I i II stopnia wydawane będą Laureatom na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu, przy czym w chwili przedstawienia Organizatorowi wygranej, Laureat otrzyma pisemne pokwitowanie wygranej oraz szczegółowe instrukcje dot. realizacji ww. Nagród. 5. Nagrody III, IV i V stopnia wydawane są od ręki w Punkcie Obsługi Loterii w chwili przedstawienia przez Laureata zwycięskiego Losu, pod warunkiem wypełnienia i podpisania Protokołu Odbioru Nagrody, o którym mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu. 6. Nagrody nieodebrane w okresie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii pozostają własnością Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 3. powyżej. Strona 4 z 12

5 7 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII 1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora czteroosobowa Komisja Nadzoru. 2. W skład Komisji Nadzoru wchodzą: a. osoba legitymująca się odpowiednim świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra właściwego ds. Finansów Publicznych jako sekretarz komisji, b. dwóch członków komisji, c. przewodniczący komisji. Skład osobowy komisji określa Organizator. 3. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże komisji, wydany przez Organizatora. 4. Do zadań Komisji należy w szczególności: a. nadzór nad wydrukiem prawidłowej ilości Losów do Loterii, jak również dbanie o ich prawidłowe przygotowanie, b. nadzór nad zabezpieczeniem oraz ochrona przed zniszczeniem Losów na Loterię, c. zabezpieczenie zgodności przebiegu wszelkich czynności związanych z organizacją Loterii z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, d. udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata Nagrody, e. rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii. 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Loterią począwszy od daty rozpoczęcia Loterii (tj. od dnia r.) do dnia r. włącznie. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą lub za pośrednictwem kuriera lub doręczać osobiście na adres biura Organizatora: Expansja Advertising Sp. z o.o., ul. Kordeckiego 47, Poznań, z dopiskiem LOTERIA ŚWIĄTECZNA GALERIA MOKOTÓW (decyduje data wpływu, co nie może nastąpić później niż roku). 2. Reklamacja powinna zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz.793): a. imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, b. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, c. rodzaj gry oraz treść roszczenia. 3. Reklamacje zgłoszone po terminie nie są rozpatrywane. 4. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję Nadzoru następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu, jednak nie później niż do dnia roku. 5. O decyzji Komisji Nadzoru Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 6. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Strona 5 z 12

6 8 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.). 2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone. 3. Wydanie nagród w Loterii następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 4. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora Loterii: Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kordeckiego 47, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Administratorem bazy danych jest Organizator, przy czym może on powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, na mocy Art. 31 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim. 5. Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora Loterii w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00 oraz przez 7 dni w tygodniu w czasie przyjmowania Zgłoszeń do Loterii w POL na terenie Centrum Handlowego GALERIA MOKOTÓW przy ul. Wołoskiej 12 w Warszawie w godzinach od do Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.). Strona 6 z 12

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA PON (PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY) NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: LOTERIA ŚWIĄTECZNA ORGANIZATOR: Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. RODZAJ: Loteria promocyjna gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn. zm.). DANE LAUREATA NAGRODY: NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO: Imię i nazwisko Laureata: Adres zamieszkania: Nr PESEL: Numer telefonu: OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych lub jestem osobą, która ukończyła 13 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów i biorę udział w loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego). Ponadto oświadczam, iż nie jestem pracownikiem oraz członkiem rodziny: Organizatora ani żadnych innych podmiotów wymienionych w par. II. Regulaminu Loterii. Przez najbliższą rodzinę rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowej Loterii. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wygraną w Loterii promocyjnej pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na publikację na liście zwycięzców mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania. *Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się w treścią Regulaminu loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone. Niniejszym kwituje odbiór nagrody. UWAGA! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody! PON sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Laureata i Organizatora. *Pola oznaczone znakiem * są obowiązkowe. Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora Strona 7 z 12

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA GALERII MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1. Definicje 1. Poniższe pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego będą miały następujące znaczenie: a. Karta plastikowa karta zawierająca (i) oznaczenie Centrum Handlowego; (ii) imię (imiona) oraz nazwisko Klienta, (iii) numer Karty, (iv) kod kreskowy, stanowiąca dowód uczestnictwa Klienta w Programie Lojalnościowym wydawana Klientom przez Właściciela Centrum według jego uznania; b. Klient osoba fizyczna, której Właściciel Centrum wyda Kartę po złożeniu przez nią stosownego wniosku; c. Program Lojalnościowy program stworzony i organizowany przez Właściciela d. Centrum na potrzeby Centrum Handlowego w ramach, którego Klienci (i) będą uprawnieni do uzyskiwania zniżek/świadczeń dodatkowych w sklepach oraz punktach usługowych Uczestników Programu, (ii) korzystać będą ze świadczeń oraz innych udogodnień zapewnianych przez Właściciela Centrum; e. Uczestnik Programu osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo-handlową na terenie Centrum Handlowego oraz ewentualnie inny podmiot, który na podstawie odrębnych umów zawieranych z Właścicielem Centrum zdecydował się na udział w Programie Lojalnościowym poprzez udzielanie Klientom zniżek lub innych świadczeń; f. Oferta Uczestnika Programu uzgadniania indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Programu a Właścicielem Centrum wysokość zniżek lub innych świadczeń udzielanych przez Uczestnika Programu Klientom w ramach Programu Lojalnościowego; g. Regulamin Programu Lojalnościowego niniejszy regulamin; h. Centrum Handlowe centrum handlowe Galeria Mokotów znajdujące się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12. i. Lokal pomieszczenie handlowe znajdujące się w Centrum Handlowym lub w innym miejscu (w przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot spoza Centrum Handlowego), w którym Uczestnik Programu prowadzi działalność; j. Właściciel Centrum Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 12 (kod pocztowy ), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , kapitał zakładowy ,00 złotych REGON: k. Koordynator Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47 (kod pocztowy ), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 złotych, NIP Klient 1. W Programie Lojalnościowym może wziąć udział w charakterze Klienta osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty. Za zgodą przedstawiciela ustawowego w Programie Lojalnościowym może wziąć udział także osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty. 2. Celem wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym osoba, o której mowa w ustępie poprzedzającym, musi złożyć wniosek o wydanie Karty. Wzór wniosku jest ustalany przez Właściciela Centrum, a jego ewentualna zmiana w trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego nie stanowi zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego. 3. Wniosek można złożyć poprzez: a. wypełnienie formularza wniosku dostępnego na stronie internetowej Centrum Handlowego b. wypełnienie wydrukowanego formularza wniosku dostępnego w Recepcji Centrum Handlowego. 4. Warunkiem wydania Karty jest prawidłowe i kompletne wypełnienie wniosku. 5. W przypadku składania wniosku za pomocą strony internetowej Centrum Handlowego, Kartę można odebrać osobiście w Recepcji Centrum Handlowego w ciągu 60 dni od momentu złożenia wniosku. Po tym terminie Karta może zostać wysłana listem za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres zamieszkania Klienta, wskazany w formularzu zgłoszenia, w terminie do 30 dni od momentu otrzymania prośby od Klienta. Prośba musi być złożona do Koordynatora w terminie maksymalnie do 90 dni od momentu wysłania zgłoszenia poprzez stronę internetową Centrum Handlowego za pomocą adresu lub przesłana drogą pocztową na adres Koordynatora z dopiskiem Karta Stałego Klienta. W przypadku składania wniosku w Recepcji Centrum Handlowego, Karta zostanie wydana niezwłocznie po złożeniu wniosku. 6. Karta jest kartą imienną i może być używana wyłącznie przez Klienta, na którego imię i nazwisko została wystawiona. 7. W trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego Właściciel Centrum może zmieniać wygląd Karty oraz jej funkcjonalności (np. zaopatrzenie jej w chip lub pasek magnetyczny). W takim przypadku Właściciel Centrum poinformuje o tym fakcie Klientów i wyznaczy im termin do wymiany Karty, nie krótszy niż 60 dni. Strona 8 z 12

9 8. Warunkiem udzielenia zniżki/ świadczeń dodatkowych jest (i) posiadanie przez Klienta Karty opatrzonej jego imieniem i nazwiskiem; (ii) okazanie jej osobie przyjmującej zapłatę w imieniu Uczestnika Programu. 9. Zniżka/świadczenie dodatkowe przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku dokonywania zakupów/świadczenia usług bezpośrednio w Lokalu. 10. Uczestnik Programu ma prawo odmówić udzielenia zniżki/świadczenia dodatkowego, jeżeli osoba występująca o udzielenie zniżki/świadczenia dodatkowego (i) nie posiada Karty, (ii) okazuję Kartę należącą do innej osoby. O każdym takim przypadku należy poinformować dyrekcję Centrum Handlowego. 11. Zniżka/świadczenia dodatkowe udzielane przez Uczestnika Programu w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Uczestnika Programu. 12. Program Lojalnościowy nie obowiązuje w lokalach handlowych Uczestników Programu położonych poza Centrum Handlowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest podmiot prowadzący działalność poza Centrum Handlowym. 13. Klient będzie otrzymywał na wskazany adres newsletter, w którym będą podane szczegóły ofert specjalnych w ramach Programu Lojalnościowego, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody w tym zakresie. 14. Osoba przyjmująca w imieniu Właściciela Centrum wniosek o wydanie Karty lub wydająca Kartę, może zwrócić się o okazanie dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o wydanie Karty lub odbierającej Kartę. W przypadku odmowy okazania dokumentu ze zdjęciem nie będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie Karty lub odebranie Karty. 15. Uczestnik Programu może zwrócić się o okazanie dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości osoby posługującej się Kartą. W przypadku odmowy okazania dokumentu ze zdjęciem nie będzie możliwe udzielenia zniżki/świadczenia dodatkowego. 16. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w Recepcji Centrum Handlowego i wystąpić o wydanie duplikatu Karty w miejsce utraconej. 3. Uczestnicy Programu 1. Właściciel Centrum zawiera z Uczestnikami Programu indywidualne umowy, w których ustalone będą wysokości zniżek lub innych świadczeń dodatkowych dla Klientów. 2. Uczestnikiem Programu może zostać również podmiot nieprowadzący działalności handlowo usługowej w Centrum Handlowym, jeżeli w ocenie Właściciela Centrum udział takiego podmiotu w Programie Lojalnościowym służyć będzie interesowi Centrum Handlowego. 3. Właściciel Centrum wyraźnie zastrzega, iż w trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego ulegać zmianie mogą zarówno Oferty Uczestników Programu jak też liczba Uczestników Programu. Aktualna lista Uczestników Programu oraz wysokość przysługujących zniżek/świadczeń dodatkowych publikowana będzie na stronie internetowej Właściciela Centrum pod adresem: 4. Reklamacje 1. Klientom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Programie. 2. Reklamację należy złożyć na adres Koordynatora Konkursu: Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, w formie pisemnej lub złożyć w Recepcji Centrum Handlowego. 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Klienta. 4. Koordynator poinformuje Klienta zgłaszającego reklamację na piśmie na adres Klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej załatwienia. 5. Dane osobowe 1. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane przez Właściciela Centrum wyłącznie w ramach i na potrzeby Programu Lojalnościowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Właściciel Centrum. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym a tym samym podanie danych osobowych, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym. 3. Klient może też udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych również w celach marketingowych Właściciela Centrum. 4. Ponadto, Klient może udzielić zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez niego adres Postanowienia końcowe 1. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego, podlegają rozstrzygnięciu przez: a. w przypadku Uczestników Programu - sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Centrum na dzień wniesienia pozwu; Strona 9 z 12

10 b. w przypadku Klientów sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 3. Wynajmujący będzie uprawniony do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, przy czym za zmianę Regulaminu Programu Lojalnościowego nie będą uznawane: (i) zmiana Ofert Uczestników Programu; (ii) przyłączenie się nowych Uczestników Programu lub wycofanie się dotychczasowych Uczestników Programu; (iii) zmiana formy graficznej Karty; (iv) inne przypadki wyraźnie przewidziane w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego. 4. Właściciel Centrum może zakończyć niniejszy Program Lojalnościowy lub zastąpić go innym programem w dowolnym czasie. 5. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej oraz w recepcji Centrum Handlowego. 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu funkcjonowania Programu Lojalnościowego Klient może zwracać się do dyrekcji Centrum Handlowego lub Koordynatora. Strona 10 z 12

11 Załącznik nr 3 do Regulaminu loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA Wzór formularza rejestracyjnego do wypełnienia dla Uczestnika Loterii, którego złożenie jest równoważne z założeniem KARTY STAŁEGO KLIENTA GALERII MOKOTÓW. Imię / Imiona*: Nazwisko*: Miejscowość*: Kod pocztowy*: Ulica*: Nr domu*: Nr mieszkania*: Tel. komórkowy*: Telefon (inny): Data urodzenia*: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym wniosku przez firmę Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach potrzebnych do realizacji Programu Lojalnościowego oraz innych akcji marketingowych. Administratorem bazy jest firma Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, Warszawa lub podmioty z nią współpracujące przy realizacji akcji marketingowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. Akceptuję warunki Regulaminu Programu Lojalnościowego. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, Warszawa, informacji potrzebnych do realizacji Programu Lojalnościowego oraz innych akcji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany przeze mnie adres zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.). Data i podpis Uczestnika Loterii: *Pola oznaczone znakiem gwiazdki * na formularzu rejestracyjnym są obowiązkowe. Formularz bez podpisu Uczestnika uznaje się za nieważny. Strona 11 z 12 Regulamin loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA GALERIA MOKOTÓW

12 Załącznik nr 4 do Regulaminu loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA Zasady realizacji BILETÓW PLL LOT 1. Destynacje podróży: a. Bilety na trasy europejskie wyłącznie na rejsy operacyjne PLL LOT na europejskiej siatce połączeń PLL LOT z wyłączeniem rejsów code-share, tj. lotów dostępnych w ofercie przewoźnika PLL LOT, ale realizowanych przez inne linie lotnicze; b. Bilety na trasie WAW-JFK-WAW wyłącznie na rejsy operacyjne PLL LOT z wyłączeniem rejsów code-share, tj. lotów dostępnych w ofercie przewoźnika PLL LOT, ale realizowanych przez inne linie lotnicze. 2. Bilety obowiązują w obie strony. 3. Okres podróży: a. Podróż musi się odbyć w terminie od 15 stycznia 2015 do 15 czerwca 2015 (włącznie), przy czym zastrzega się, iż data powrotu do kraju w ramach otrzymanych biletów musi mieścić się w powyższym terminie. 4. Okres sprzedaży: a. Bilety muszą być odebrane najpóźniej do dnia 15 lutego 2015, a tym samym do tego dnia najpóźniej laureat musi wskazać wybrany lot i podać swoje dane do obu biletów, bądź wskazać imię i nazwisko osoby towarzyszącej. 5. Bilety nie podlegają zwrotowi lub zmianie. 6. Bilety są imienne, bez możliwości odstąpienia innej osobie niż laureat Loterii oraz osoba przez niego wskazana. 7. Klasa podróży: a. Podróż odbywa się w klasie Ekonomicznej z rezerwacyjną klasą N 8. Opłata za bilet: a. Dodatkowe opłaty - zmienne w zależności m.in. od destynacji, opłat lotniskowych, średnich kursów walut - dlatego w celu ich określenia prosimy o kontakt z informacją pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16:00; b. Wszystkie dodatkowe opłaty oraz podatki muszą zostać pokryte przez pasażera. 9. Wartość nagród: a. Jeden bilet na trasie Europejskiej: wartość 750,00 zł + podatki i dodatkowe opłaty - zmienne w zależności m.in.: od destynacji, opłat lotniskowych, średnich kursów walut - dlatego w celu ich określenia prosimy o kontakt z informacją pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16:00; b. Bilet na trasie Warszawa Nowy Jork Warszawa: wartość 2000,00 zł + podatki i dodatkowe opłaty - zmienne w zależności m.in. od destynacji, opłat lotniskowych, średnich kursów walut - dlatego w celu ich określenia prosimy o kontakt z informacją pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16: Procedura wydawania Nagród I stopnia: a. Organizator Loterii - dostarcza listę laureatów z nr PESEL Nagród I stopnia (biletów lotniczych) do PLL LOT bezpośrednio po wylosowaniu zwycięzcy. b. Każdy bilet jest imienny, bez możliwości odstąpienia innej osobie jak wiemy loteria zakłada wygraną dwóch biletów. Osoba, która wygrała bilet Laureat Loterii może wykorzystać 2 wygrane bilety na swoje nazwisko ale ma również prawo i możliwość wskazania drugiej osoby do realizacji biletu i zgodnie z pkt. 4. a. winna jest tego dokonać najpóźniej do dnia 15 lutego 2015 r. 11. Finalny bilet Laureat odbiera, na podstawie dokumentu tożsamości (w przypadku dwóch osób dwa pojedyncze bilety) oraz wręczonego pokwitowania do nagrody wydanego przez Organizatora w chwili wygranej w Biurze Sprzedaży PLL LOT ( Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79), poprzez informację pod nr tel.: , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16: Po weryfikacji nazwiska z listy przesłanej przez Organizatora Loterii, na podstawie wydanego ważnego dokumentu tożsamości, zwycięzca musi wskazać dane osoby towarzyszącej, niezbędne do wystawienia drugiego biletu, wybrać daty podróży i destynację lotu na rejsy operacyjne PLL LOT na europejskiej siatce połączeń PLL LOT (z wyłączeniem rejsów code-share) w przypadku podróży na trasie europejskiej, lub daty podróży na rejsy operacyjne PLL LOT do Nowego Jorku, przypadku podróży do Nowego Jorku. 13. Rezerwacja jest dokonywana w klasie ekonomicznej, z rezerwacyjną klasą N na podstawie rzeczywistej dostępności miejsc. 14. Dodatkowe opłaty - zmienne w zależności m.in. od destynacji, opłat lotniskowych, średnich kursów walut - dlatego w celu ich określenia prosimy o kontakt z informacją pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 16: Bilet może być wykorzystany tylko w przypadku dostępności miejsc w odpowiedniej klasie rezerwacyjnej. Strona 12 z 12 Regulamin loterii promocyjnej LOTERIA ŚWIĄTECZNA GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego w Galerii Mokotów TEKST JEDNOLITY, wprowadzony aneksem sporządzonym w dniu 14 marca 2016 r.

Regulamin Programu Lojalnościowego w Galerii Mokotów TEKST JEDNOLITY, wprowadzony aneksem sporządzonym w dniu 14 marca 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego w Galerii Mokotów TEKST JEDNOLITY, wprowadzony aneksem sporządzonym w dniu 14 marca 2016 r. w Warszawie Niniejszym Właściciel Centrum Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO +48 812 78 76 flora@florapoint.pl www.florapoint.pl Warszawa ul.mrówcza 212 04-953 Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS

R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS 1 ORGANIZATOR 1. Loteria promocyjna pod nazwą: LOTERIA VISION EXPRESS ( Loteria ) jest prowadzona na zasadach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. Usłysz MUUH i wygraj (zwanej dalej: Loterią ) jest Riverwood Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros "

Regulamin promocji pod nazwą  Tanie prasowanie z Selgros Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros " 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Tanie prasowanie z Selgros" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

3 CZAS TRWANIA LOTERII

3 CZAS TRWANIA LOTERII R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Promocja zdrapkowa Coca Cola 1 ORGANIZATOR 1. Loteria promocyjna pod nazwą: Promocja zdrapkowa Coca Cola ( Loteria ) jest prowadzona na zasadach niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą TARGOWA ( Loteria ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa" (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa" (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa", zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jesienne spojrzenie (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Jesienne spojrzenie (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Jesienne spojrzenie (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Jesienne spojrzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC.

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: CCC.EU. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN loterii pieniężnej Złota Karta. Postanowienia ogólne

REGULAMIN loterii pieniężnej Złota Karta. Postanowienia ogólne REGULAMIN loterii pieniężnej Złota Karta Postanowienia ogólne 1 Loterię pieniężną Złota Karta" organizuje na obszarze całego kraju Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji prosprzedażowej pt. Happy Hours (zwanej dalej Akcją ) jest spółka Q&A Communications spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

=-REGULAMIN KONKURSU SPRAWDŹ, ILE WIESZ O GWIEZDNYCH WOJNACH. z dnia 27.01.2016 roku. Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE

=-REGULAMIN KONKURSU SPRAWDŹ, ILE WIESZ O GWIEZDNYCH WOJNACH. z dnia 27.01.2016 roku. Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE =-REGULAMIN KONKURSU SPRAWDŹ, ILE WIESZ O GWIEZDNYCH WOJNACH. z dnia 27.01.2016 roku Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE I. 1. Organizatorem konkursu SPRAWDŹ, ILE WIESZ O GWIEZDNYCH WOJNACH zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo