O LOKSODROMIE r BUDOWTE STATKI KARTOGRAFTCZNEJ DLA MAP MORSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O LOKSODROMIE r BUDOWTE STATKI KARTOGRAFTCZNEJ DLA MAP MORSKICH"

Transkrypt

1 ln2. JOz EF WOZN rc Kl KPT. MARYNARKi S. S. O LOKSODROME r BUDOWTE STATK KARTOGRAFTCZNEJ DLA MAP MORSKCH _Dla- uprawiania 2eglugi morskiej w szer<,kim tego slowa znaczeriu, niezbgdne se mapy. poszczeg6lnych obszar6w m6rz i ocean6w, DqoEcycn Lerencm komun.kacyinym pomiqdzy l4dami nasze6io (lobu ziemskiepio.. Na wielkich przestrzeniach morskich nie posiadamy dr6 wodnych, wytyczonych na stare w znaczeoiu ladoiym. K;'zJt ";";l;;" zmuszony-iest sam, do. wyznacza nia _ dro{i dla'"*"go ol.qtu,?.u" do czqstego sprawdzania za pomoc4 li_cznych obserwacii i ;bliczefi, czy istotnie jego okrqt posuwa sig wzdlul' zamierzonei irasv, takie$o zadania,,..-,.?o "O"lli"nia.potrzebna_mu jest, ar6c7 pyrr * l1y,c."yjnych, m1pa.odpowiednie{o obszaru morskiego, na kloret mogrby z tatwo6cie wykreslii, tal drogg okrqtu, iak i iyniki odserwac,r krerunkowych zmieruai4cych do okre6lenia jego miejsca,. Jak sig przedstawia,dro{a. okrqtu? Z punktu widzeoia geodeje upodobnid- do?yj::q? :"'"".orwarr"so, lub zamknigtego'ciqgiu busotowego o slosunkowo _dlugich bokach ldziesi4tki i 'setki k;i-o_ *"1.9*): Kierunki tych.bok6w, zwane kursami, usl.ala 2eglarz na podsta wre, kompa su. ckrglowepo w postaci azymut6w z reguly liczonych od polnocy (U,J przez_wschod (900). poludnie {lg l^1 i 2a Ukrgt, id4cy iednym okreslonym kursem, przecina wszystkie wyobra_ 2alne poludniki geoxiraficzne spotkane po'_drodze, pod'i"d"y*'iiyssmym azymltem. Biorqc pod uwa5l9' zbiezno6i poludnik6w ziem_ skrcn, p,rzychodzrmy do przekonania, ie dro{i okrgtowe, jako boki ]..lliot,nl9n:so. cregu busolowego, przedstawiai siq musz4 na po_ wrerzchnl,a:tt li: w pos-la.ci Jinij prosty,-h, lecz w postaci pewnych 1n! o podw6jnei krzywiinie, o czym, bgd.zie jeszcie mowi poniiej. rpgo rodzalu _krzywe nazwano w nawigacii $eodezii loksodromamr, od. greckrego,,/oksos". krzywy i "dromos,,- bieg. lvykreilanie wszelkie5io rodzaiu linij krzywlch nastrgcza zawsze fiwne irudno3ci, E2'

2 a na okrecie w warunkach plywania morskie{o, lest zpola nie do pomy6lenia. Stad tez przy wyborze odpowiedniego rzu'iu kartograficzne$o dla odwzorowania obszar6w morskich dla cel6w nawigacylnych, zostal wysunigty przez eglarzy pierwszy kardynalny warun6t, aby loksodroma moqla byi odwzorowanq w postaci linii prostej. Drugim warunkiem, stawianym mapie nawigacyioei iest laiwo56 wyznaczania azymutu loksodromy czyli kursu za pomoc4 tr6jk4ta -1-;:: i ::::,, T----: i =.-_ : l- --, \ ---l- i Rys, l. Rys,3, nawigacyinego, zaopatrzonego w podzialkg kqtow4, Latwo6d ta ma polega6 na tym, -a2eby ka2dy azymut zadany lub ustalony na podstawie wskazari kompasu okrqtowego m6gl bti przeniesiony na made bez 2adnych popraw_ek, wynikai4cych z odwzorowania. Wymaganie to sprowadza sig do warunku wiernokqtnosci rzutu kariogrificzneqo, - Obu wspomnianym warunkom w zupelnosci odnowiada - normalny rzut kartograficzny Merkatorar), W rzucie tym powierzchnia ziemska odwzorowuie sie na rozwinigt4 powierzchnig walca o wsp6lnej osi z kul4 -ziemsk4. powierzchnia obrazowa walca mo2e by6, albo styczng w r1wniki ziems&im lpatrz rys.-_l), albo siecznq w dw6cs symetryiznyc$ r6wnole2nikacl {rys,21, al}r'o wreszcie oddalonq od powieicgni iiemi bys, 31,. W rzucie. t_ym poludniki i r6wnolezniki ziemskie odwzorowui4 sie w postaci linij prostych i wzaiemnie prostopadlych (patrz rys. 4). - -Ze- -wzglqdu, na _r6wnolegly przebie( obraz6w poszczeg6lnych poludnik6w, punkt ich przecigcia sig w biepunie lezv w n'ieskornczonosci, dlatego te2 biefun6w nie mo2na w tvm rzucie odwzorolva6, 324 t) WtaSciwe nazwisko tw6rcy teeo rrrtu iert GERHARD KREMER (1569r,).

3 O ile wiqc w kierunkach: wschodnim i zachodnim, nie stawia sig 2adnych ograniczerl dla obszaru odwzorowania, o tyle w kierunkach: p6lnocnym i poludniowym obszar ten musi by6 sil4 rzeczy opiraniczony, We wszystkich 3-ch wariantach tego rzutu obliczenie dlugo6ci liniowej obraz6w wszystkich 16wnole2nik6w jest bardzo proste, albowiem w ka2dym poszczeg6lnym przypadku r6wne s4 one dlugosci obwodu kola: 1, o promieniu r6wnika ziemskiego P, albo 2, o promieniu {l6wnego r6wnole2nika r : P. cos g (gdzie g szerokosi gg, tego r6wnoleinika), albo wreszcie 3, o promieniu dowolnej wielko5ci p, ale wiqkszym od R, \tr/obec tefo, 2e zniekszlalcenie liniowe w r6wnoleznikach odwzorowanych iest stale na calej dlugosci 16wnole2nika (albowiem jest funkcjq szerokosci Seo{raiicznej), a poludniki wykreslamy na siatce karto{raficznei w odleglosciach odpowiadaj4cych iednakowej r62nicy dl. AA., to liniowe odstepy pomiedzy wszystkimi s4siednimi poludnikami si,tki bqd4 jednakowe. Sted tez latwo66 wyznaczania ich na mapie Merkatora, lnaczej ma sig sprawa z wyznaczeniem odstqp6w, ocpowiadaiqcych jednakowei ro2nicy szeroko5ci Sf. pomiqdzy poszczeg6lnymi 16wnole2nikami siatki, Adyz znieksztalcenie liniowe, towarzyszqce odwzorowaniu w kierunku poludnik6w jest zmienne.?29 -

4 W ujgciu elementarnym ziawisko znieksztatcenia iniowego wzdlu2 poludnik6w przedstawi sig nastgpuj4co (patrz rys. 5). JeZeli dowolny r6wnoleznrk kuli ziemskiel K A zoslal odwzorowany na powierzchniq walca P o Srednicy innei od Srednicy tego r6wnole2nika, to dlugo6i lioiowa obrazu iego K'A' bqdzie znieksztalcona na plus czy minus w stosunku do iego oryginalnei dlupo6ci, Oznaczaiqc promief r6wnoleznika KA o szerokosci gg. g przez rl Rys, 5. za6 promiei powierzchni obrazowej walca przez R mo2emy okre6ll6 warto6i znieksztalcenia liniowepo ft ze stosunku obrazu r6wnole2- nika K A' do jepo ory6iinalu K.d. h:'z:! :4 2rc r r W wypadku przyjgcia promienia walca powierzchni obrazowei P, r6wnego promieniowi R kuli ziemskiej (walec styczny w r6wniku), promiefi r6wnole2nika r mozna wyrazit przez promieri ziemi iako r: R. cos g, w6wczas P 1 R.cos9 - : seca. cos? Cech4 zas rzutu wiernok4tne5lo, do jakich nale2y rzut Merkatora iest r6wno66 znieksztalceri liniowych tak w kierunku r6wnole2nik6w, iak i poludnik6w. JeZeli wigc oznaczymy znieksztatcenie w kierunku poludnik6w przez thl, to dla utrzymania cechy wiernok4tnosci rzutu musi by6 zachowana r6wnos6: ft : A == 5ss 9, 330 -

5 Z!e1o wzglgdr przy odwzorowaniu na powierzchnig obrazow4 *"1"" ta- t uzd-. 'cz9s6 poludnika zostanie znieksztalcona w tym ::*il.:*1ru"*-[:iu:x'":ix?[ri'"?"':"";:i::'; ""i uhrytluu.eslaniu siatki kartograficznei -powstaje wiqc zapadnienie w iakiei odleglo6ci od obrazu r6wnika nalezy wyznaczac -\ a - wielka P6loS elipsoidy' b - mala,, sodromy' e 6 -.ot'iil. ziemski, tego r6wnolez- " l;;t"o Tt=- ooszczep6lne obrazy r6wnole2nik6w dane$o obszaru odwzorowania' ';;;;;:;;;; i )iil "ie obt iczaniem,.potid nikowv cf c zqic i"' ""'"2;';;i.;;e'do-iv,,,u"t"nia wioru na obliczenie poludniko' *r"t 'i"'nii" "it"iv -io*i""t" loksodromv' wvra2one w,bie24cvch l/;il";ff;ih!"of."lic"nv"h. o i )', kt6re nastqpnie musz4 bvd zast4- pione przez odpowrednre sootzqdne prostokqtne i V"" t: y.-'l i.lu bv r6wnanie obrazu loksodromy na plaszczylnie odwzorowanla przyjqlo charakter liniowy' Geometria loksodromy na kuli i elipsoidzie' Przedstawmy sobie nieskoliczenie maly element- loksodromy na -;i".'.ki"1 oo*i"rr.ilii 1.y"' 6), w postaci. -odcinka, Lt L:' Drzecinai.::;;;i;.ttj iik,'.i bk"p"li r.e[; ", ktu:f :-1::"J;zvpadku orzvimiemy za kurs okrqtu' rdqcego wzdlu2 wspomnianei loksodromy' ir"szig dany.h ozlaczmy nastqpuj4cymt symbolaml: B - widoczny biegun ziemski, B - pltlig'f r6wnika : wielo - srodek ziemi, Rys,6, N,./ _ [,,l,ti:nirl'pktu L, rok_

6 Element loksodromy L1 L2w przeciqciu siq z poludnikiem BKs i r6wnole2nikiem,ily'y'y' utworzy na powierzchni elipsoldy nieskorlczenie maly tr6jkqt sferoidalny, kt6ry moze by6 traktowany iako plaski tr6jk4t prostokqtny. Mo2emy wigc napisac, 2e: ALz : ALt. ctg a (1) Bok A L2 moze byd rozpatrywany iako przyrost poludnikowej odleglosci (s) p-ktu Z od r6wnika: AL' : 6t Drugi bok tego2 tr6ik4ta AL1 mo e byd przedstawiony w miarze radialnei iako; ALt: r'd)' gdzie dtr iest przyrost dlueo5ci gg. p-ktu L1. Po podstawieniu tych danych do wzoru (1), otrzymamy: sk4d ds: dr: r.dl.ctea ql.tgq (2) Jest to r62niczkowe rdwnanie loksodromy, W r6wnaniu tym nale2y wyrazi6, czynniki ds i r w funkcii szeroko6ci geograficznei g. JeZeli oznaczymy promierl krzywizny poludnika w tei szeroko5ci {eosraficznei przez M, to w giranicach nieskoriczenie male6io przyrostu szeroko6ci dg wielko66 przyrostu poludnika ds wyrazi siq: ds : M.dp (3) a po wyraieniu promienia krzywizny ly', w elementach elipsoidy obrotowej: wielkiej p6l-osi a, malel pol-osi & i mimosrodu n, :"' -b', o' otrzymamy ostatecznie; l-n' ds:c.,,,d, (4) (t - er, sia' p) /" Dru6ii czynnik r r6wnania loksodromy (2), iako promierl r6wnole2nika w szeroko5ci AA. g (patrz rys, 7) moze by6 wyrazony w lunkcji tej szeroko6ci iak nastgpule: 332 o,coslp Vt-"r."i* (s)

7 Obie warto6cir -io*""oi" d s i r ze wzor6w (4) i (5) podstawiamy do roz"i""ko*"!o loksodromy (2), wiiaza],ee ie w ten spos6b w funkcii szeroko6ci geograficznei 9, iako: ld+ :'i:" {.a*l.ta., (f) 6f) lco".; 1-n,."in,q -tl Aieby uzyska6 r6wnanie loksodromy, pr.z.echod'z4cei ptzez okresione L gari z punkty na powierzchni ziemskiej o sp6lrzqdnych Rys,7. geogralicznych (9r )'t) i [g, )'r) nale2y w tych granicach scalkowa6 16wnanie (6),,"o,.. (?" cos e ),2- ).1- tga. it*""*-"' )*,'-"' "'*-''nl (7) Pierwsza calka odpowiada zaloi,eniu,2e ziemia iest kul4, dru$a zas --- podaie 'Fi"t*.". wplyw splaszczenia ziemi. calka iako znana daie bezposrednie tozwi4zaniez c9" d-, tpr\ \ ":.'" : lg tg (450+ ';') - tc te {as" - z').j- cusy Druga caika iest eliptyczn4 i dla rozwi4zania musi by6.iei. uotrjnio'wvraz podcalkowy rozwiniqty w szereg i p6lniei dopiero ' Ostiteczne rozwi4zanie tei calki da nam: "calkowanv. t,.2 ", cos ( * \ -,.. J,",.,' df - e" ' (sin 9', - sin91) ' "-' lsinng' - sin'9') * (8), "u,l.irr.o.,- sinr e,) - 3". [sin;9., - sinigr) r (9) "7 3ar -

8 .-_. Po podstawieniu rozwi4zari (8) i (9) obu calek do r6wnania (11), otrzymamy. ).s- ).1- te d te lle (l:. + - ]) rg tg (es"* - ;q) e,. (sin,ee - sin s1) - - e6 ",. - 1'(sin"92 - sin'r g,) -: ' {sin;9, - sin;9,) -,,,,1 (lo) R6wnanie t-o - przedstawia loksodromg, przechodz4cq przez ' punkty: (p,,)_i (q, ).r) na powierzchni elipsoidy bbrotowel.' Je2eli przyimiemy punkt pocz4tkowy loksodromy na r6wniku o sp6irzqdnych 8.: gr:00 i ),1: ).0, to dla dowolnego punktu bie- 24cego loksodromy _o sp6lrzqdnych gg.: g i ),- r6wnaiie' jei upro6ci sig do nast, postaci: ).-).0:19a lg tg 4s + e2. sin :)- e -j. sinb e-f. sini e (11) Dla przej6cia od r6wnania loksodromy na elipsoidzie (ll) do r6wnania. loksodromy na kuli, nalezy tylko-odrzucid nyr^ry'.uii"- raj4ce wielkosd splaszczenia ziemi lea, eu itdl. Otrzvmamv w6wczas nieskomplikowan4 postad 16wnania loksodromy: w wypadku (10): ).2- ).,: tg " tg [rg (*" +?) rc te (Es. + ])] $2) oraz w wypadku (11); ).- Lo: ts 4. ls te (*" +*) (13) Oznac.zaiqc caly wyraz,, zawarty w nawiasach kwadratowych, we.wszystkich r6wnaniach loksodromy (1O), (fl), (12) og6lnym symbolem (S), otrzymamy r6wnania typu; skqd: ), - ),0: tg a. S tfa: i.-l (14) bqdzie sp6xczynnikiem kqtowym loksodromy. Analiza poataci loksodromy. A2eby wyiasnid postai loksodromy naleiy zbada6 kt6rekolwiek z wyprowadzonyc_lr_wy2ei 16wnari loksodromy. NajproSciej uczynimy to na r6wnaniu (12), ti. dla kuli, co zreszt4 w niczym nie zmienia istotne{o charakteru loksodromy wzigtei i na elipsoidzie. al Zakladajqc kurs okrqtu: q:0u wzpl prawa strona r6wnania (12) bedzie:0, wobec ezegi ),r- ; :0, lub: ).r: ).t, st4d;!/niosek lt Na kursacs: 0, /ub 1800 ti. N-5, kierunek loksodromv pokrywa siq z'kierunkiem poludnika miejsca okrqtu, 33/l

9 bl Zaklodajqc kurs okrqtu: a:9oo wzgl'2700, przedstawimy r6wnanie (12), w postaci: ).^_,.. t{al{ r{ 145, + t'l - lo to l+so+ t'l -''-\-2t'5'6\'-'21 Wobec tego, 2e r62nica dlugosci 1L, - )'r) nie moie by6 wielko$ci4 nieskoriczenie wielk4, to mianownik musi byi r6wny zeru, skad: co daie: gr: \(/niosek la t{ l4so t 't- rp ta i+s" * *'' "'\ 2' " -\ gr, 2t Na kursacs 900 wzgl.27oo tj. Ost-West, kierunek loksodromy pokrywa siq z kierunkiem rdwno- e2nika miejsca okrgtu, c) Nadaj4c dla q w r6wnaniu (13) r62ne wartosci od 00 do 900 otrzymamy dla ). kazdorazowo inn4 warto6d i to tylko iednoznaczn4 sk4d wyplywa: Wniosek 3t Loksodroma na drodze swego przebiegu przecina ka2dy r6wnole2nik tylko jeden ru2. 2t d) Przedstawimy teraz r6wnanie (13) w postaci: '-io:le?.1, te Eso + tg. d co r6wnoznaczne iest z: te {4so + a1 - n{r - rot ' o "td - \ 2l dzie e iesl zasad4 naturalnych logarytm6w. Nadaj4c dtuso6ci ge. )' r6zne wartosci, jak: (15) ),, i+2r, f 4r, f 6r... ild. otrzymamy w lewei czg5ci r6wnania (15) ka2dorazowo inne i stale wzrastaj4ce wartosci dla g, w6wczas gdy dana dlugos6 gg. stale odpowiada jednemu i temu samemu poludnikowi. Wni o s e k 4t Loksodroma moie przecinqd ka2dy poludnik nie' skoriczonq ilo66 rozy, lecz ka2dorqzowo w innej szerokosci gg. Nadajqc wreszcie dla g w r6wnaniu (13) wartos6 900 tl. szeroko6i bieguna ziemskiego otrzymamy przy wszelkich kursach r62nych od Nor-Sud i Ost-West; )'-)'o:'" Wniosek 5t Na kursacl r62nycl od 4-cl kardynalnycfi: N-O-S-W loksodroma dq2y spiralnie w nieskoficzenie wielu zwojacl do bieguna. E3t

10 Na podstawie-_ powy2szych wniosk6w moina powiedzied, ie w og6lnym przypadku loksodroma jest liniq o podwiinej krzywiinie i clarakterze spiralnym, kt6ra na sitoim priebiigu okiqzl poiierzcl. niq ziemskq nieskoficzonq ilo66 razy, dqzqi ku biegunowi [patrz rys,6), Rys. 8, Odszorowanle lokrodrorny..przeidziemy z kolei- do-odwzorowania loksodromy z elipsoidy na plaszczyznq w rzucie Merkatora. Niech rysunek 9 przedstawia czg6d powierzchni ziemskiei z elementarnym odcinkiem loksodromy AL, przechodz4cei przez dwa Rvs, 9, dowolne punkty,.z kt6rych ieden lpunkt pocz4tkowy A) znaiduie siq na r6wniku, dru$i zas (punkt bie24cy Ll lezy poza r6wnikiem, Spdlrzgdne.8$. p-k!u^,4, niech bqd4: g:oo, oraz tro (w odleglosci CA od poludnika BC, obranego za pocz4tkowy). SfOlrzgdnie gg. 336

11 - /t--'- Rys. 10. bie24ceso p-ktu loksodromy oznaczmy przez g i )'. Azymut loksodromv Drzez d., Obraz tei czqsci powierzchni ziemskiel w normalnym rzucie Merkatora na plaszczylnie przedstawimy na rys, 10, przy tym rusl p-ktu C przyjmiemy za pocz4lek ukladu prostok4tnych osi sp6lrzgdnych, za obrazy pocz4tkowepjo poludnika i r6wn'ka za osie: rzqdnych O/ i odcietych OX. W ukladzie tym sp6lrzqdne plaslie obrazu obu p-kt6w loksodromy ozoaczymyi dla p-ktu A' przezt ro i yn : 0, zas dla p - ktu ' ptzez x i y. Azymut obrazu loksodromy oznaczymy ptzez d. ' Dla odwzorowania elementu loksodromy AL na plaszczy2nie w postaci linii prostej nale2y w r6wnaniu loksodromy (ll) zwiqzae. sp6lrzqdne gg. jednego z bie 4cych jej punkt6w np. L (9, )'l ze sp6lrzqdnymi plaskimi x, y obrazu te{o punktu L' takimi wzorami, aby r6wnanie loksodromy otrzymalo analityczn4 postad lini prostej. Sp6lczynnik k4towy elementu loksodomy A w oryginale (na elipsoidzie) r6wny jest: t.r tg tt':' ' ' FA gdzie FL - jest r62nic4 dlu$osci gg. )' - ).0 p-kt6w A i Z loksodromy, zai FA jest poludnikow4 czg6ci4 bie24cego p-ktu loksodromy oznaczonq symbolem S, Otrzymamy w6wczas wyraz na sp6lczynnik k4towy w postacr: identycznej ze wzorem (14).,x,_ Sp6lczynnik k4towy odwzorowanego elementu loksodromu A' Z' na plaszczyznie obrazowej wyrazi sig: s,," -,_11 ts" - i,a',??, -

12 gdzie F'L': x- rco, P'a':y, czylit tga':x-3 v Przyjmui4c pod uwa{g wiernok4tno66 odwzorowania w rzucie Merkatora, musimy sp6lczynniki k4towe tak oryginalu, iak i obrazu danego elementu loksodromy przyr6wna6 do siisie: tgd:tg":-i:-; -. x- x^ (r6) _ ltea woioskuiemy, 2e loksodroma z elipsoidy lub kuli moie byi odwzorowana na linig prost4 w tym tylko pizypa?ku, gdy odcigte bie24cych iei punkt6w na plaszczy6nie odwzorowania b9d4 proproporcionalne do dlugo6ci Eg. tych p-kt6w, za3 rzqdne ich do odpowiednich poludnikowych czqsci. Sp6lczynnikiem proporcionalno6ci bqdzie wielkosd znieksztalcenia liniowego w obu- kierunkach OX i OY kl&e towatzyszy zwykle kazdemu o-dwzorowaniu z powierzchni krzywych nierozwijalnych na powierzchnie rozwiialne iub plaskie, Obllczanle poludnlkowych czgicl. W wyprowadzonych wy2ej r6wnaniach: loksodromy (15) i sp6lczynnik6w k4towych w ory{inale (18) i odwzorowaniu (2O) wielko6d S przedstawia *poludnikow4 c2966" dla szer. ge. g, W og6lnej postaci wyraza sig ona r6wnaniem: S : ts ts (*. + 1) - e,sin e -. ea, sins g - i. rt. sin6 9 (17) Poludnikowa czqsd wyra2ona iest tu w czq6ciach wielkiei p6losi elipsoidy ziemskiei c, zas symbol lg oznacza naturalny logarytm. _ Dla doprowadzenia wzoru tego do postaci, nadai4cei siq do praktycznych obliczef, nalezy lofarytm naturalny przeksztalcic na lo{arytm zwykly dziesigtlyr przez podzielenie przez modal M: :0, , oraz pomno2yi cal4 prawq strong przez wartosd wielkiei p6losi a, wytazod,ei w 24danych dla nas jednostkach miary liniowei. _ Po uwzglqdnieniu tych dzialaf, ostateczna posta6 wzoru dla obliczania poludnikowych czqsci bqdzie: t:#. trte ( (lb) f)*c"t.i"9-leasinsp-ee6sin6p let W praktyce dokonujemy obliczer{ poludnikowych czgsci S za pomoc4 specialnych tablic, w kt6rych wz6r ten jest rozwi4zany bqd2 to w iakichkolwiek jednostkach miary liniowei, bqdz tez w mierze lukowej, naiczgsciei w minutach lukowych wielkiego kola r6wnikowggo. W tym celu wartosi wielkiei p6losi a we wzorze (E) powinna byd wyraiona tel w minutach lukowych kola r6wnikowego. a3a

13 Przyimui4c obw6d r6wnika o promieniu c, r6wny: 2160g, otrzymamy: 2x a:21699, "YoU' a:3437,747 za*!: 7915'70446 M lg a : 3, le #:3,8e848es Co sig tyczy wartosci: e2, e1, e6 itd,, to wielko6ei le zale2ne s4 od przyjetei przez nas elipsoidy odwzorowania, a mianowicie: 1. dla Elipsoidy Migdzynarodowei (Pr"y splaszcz"ni" : ;}-) e'z : 0, , e4:0, , e6:0, , 2, dla Elipsoidy Bessel'a (przy splaszczen t" : ;*ru) e2 :0, , ea : 0, , eg : 0, ' 3. dla Elipsoidy Clark'a (przy splaszczent":,*fruu ) e'?:0, , ea:0, , e6:0, , 4, dla Kuli, e : 0. Podstawiaiqc do wzoru (18) wyzej podane wartodci' moiemy obliczy6 w minutach lukowych kola r6wnikowego poludnikow4 czq6d dla dowolne szeroko6ci gg. Zachodzi leszcze tylko pytanie w iakiei rozci4slo6ci nale2y stosowai wz6r (18), inaczel m6wi4c, iloma wyrazami naleiy o$raniczye szere{ nieskoiczony teslo wzoru, aby nie ucierpiala na tym dokladno66 obliczer( siatki kartograficznei, DokladnoSd tych obliczerl lzaleiniamy od dokladno6ci z iak4 mo2na w tel lub innei skali wykre$li6 po2qdan4 siatke. W granicach iedne(o milimetra dobry kre5larz potrafi wykre6li6 10 linii, mo2na wigc przyi4i praktyczn4 dokladno56 kre9lenia :0,1 mm, W zwi4zku z tym podnosimy dokladno5d obliczerl dla element6w siatki kartograficznei do 0,01 mm. Wychodz4J z tego zalo2enia moiemy odrzuci6 ze wzoru (1E) wszystkie poprawkowe wyrazy szereliu, kt6rych suma okaie siq mnieisz4 od przyietei przez nas dokladno6ci, ti. mniei od 0'01 mm' Obliczenia kilku pierwszych poprawkowych wyraz6w szeregu (1E) dla przecigtnie u2ywanych szerokosci lieosraficznych (g: okolo 56u) i skal odwzorowania, dai4 nam iu2 4-ly wyraz szeregu mnieiszy od 0,01 mm, a suma dalszych iego wyraz6w mnielsza od wyrazu 4-!lo, co uprawnia nas do odrzucenia z szere{u (18) wszystkich dalszych wyraz6w poczynai4c od 4-go. W zwiqzku z tym ostateczna postad wzoru (18) dla praktyczneso u2ytku bqdzie: d q\, S : ;.lg tg ( ;,J*o.e'?.sin 'a c. ea. sin3 (19),r" ruu*orskiej, nie zawierai4cej w sobie obrazu r6wnika, sprawa ilo5ci wyrata9 -

14 zfy, nodleelilcych utrzymaniu w szere_gu (le) uzale2niona iest od rgzlrcy wartosci 3-go i 4.go wyraz6w dla skralnych r6wnoleinik6w Oczywi5cie, 2e w odniesieniu do kuli odpadaiq z szeregu (lg) ws-zysl.kie p.oprawkowe wyrazy na splas"czeiriu il*i,, wskutek 1lg"- _y_1.:,11", " blinze6 poludnikowych czgsci zostanie zredukowany oo natprostszet postaci: s: #. re te (ns. + i) eo). Jak wspomnialem -wyiei, dla ulatwienia obliczeri poludnikowvch gzls r rstnreje.wie.te tabtic pomocniczych (Table of MCridional paits, labte cles Latitud s Croissanles, _Taf-el der Vergr6sserten Breitenj t-1_!_ z posr6.4. {e1$ionalteilen), kr6rych -na.pg"iut"a-u*"gg gut4r r adlrcer,r,ydane przez Migdzynarodowe Biuro Hydrograficzne """trr- re s1 bardzo H,1".llLilll i1lrrce doktadne i odniesione do Elipsoidy ryleqzynarodowet. a Dr6cz tego.?awier_ai4 poprawki --Cf"ri.,'a, dla przelgcia od Elipsoidy Miqdzynaroiowe; ai Efipsoid g"!.; " i oraz kuli. Cena tych tablic wynosi 0,25 dolara S, Z, A, p, Tablice Nawigacyine,_-_. -f.ol:ki", zawieraj4 te dzial tabel poludni_ {owycn czqscl, ale tytko w odniesieniu do kuli, s4 to tab le Nr 21. Obliczanie element6w glatki jej wykre6tanie. do obliczenia..^.^,^pjiv.j:t"itc.element6w siatki kartograficznej, wszystkim :,.,,111Ty,py:d" Xiranice obszaru odwzorowania i skall glown4 odwzorowania,,^.^,,n:"-r!pni" obje,r3mv melodq odwzorowania: sieczn4 lub styczn4, 1."-"-"]l -fl".,'"..protektowanego obszaru odwzorow.nia le2q, po obu stronach rownika mniej wiqcei sym_e-trycznie wzglgdem nielio,-to sto_ :l]:_t -6ul"1r", metode stycz,n4: We wszystkich innych w-ypadkach ::l"_it_",ty metodq,sieczn4..w.obec tego, te metoda styczna szczegohym w-ypadkiem iest metody. siecznei, to przy omawianiu powyzszego za6iadnienia tylko na niej siq zatrzymamy, granicach obgzaru -_ -9!1".:-:.- odwzorowania i6wnoleznik gl6w_ podstawowy, do dalszych. ll "3,"1i. obliczeri. przyimu jemy w tym y-y_p^1olu zazwyczai taki r6wnole2nik, kt6ry przechodzi mniel wigcel prz z srodek wspomnianego obszaru., R6wnole2nik ten le2y w mieiscu przeciqcia sie powierzchni odrazowet- walca z powierzchni4 elipsoidy ziemskiei i iako taki od_ wzorute srq na calei swei dlu$osci bez znieksztalcenia, Dla dalszych obliczerl nale2y uprzednio przeksztalcid szerokos6 g,gjlyr"gq $gfgll,r6wnole2nikina s_zerolo66 geoclntryczn4,p, zredukowan4 1T: :1"19u"* u, Mo2na bylo by to zrobii'na pod_ stawle wzorow: 840 tg+:(t_ezl.tggi

15 lecz ze wzglgd,a na mal4 dokladno66 rachunkowe6lo rozwi4zania tych wzor6w, stosuje sig w praktyce zazwyczai wyznaczenie warto3ci r6lnic; (9 _, ), lub (9 _ u), z obliczenia r62nic tanpens6w tych szerokosci, a mianowicie: ' tg9-tg+:e'?.tg9 sin (p-,!) _ cos;. cos'i \(/prowadzamy tu p sekundowe: a": ' e?. sin y cos'l...i tgp" - s, sin 1"' Otrzymamy; (,p - 'l)" : e:. sin r;. cos,. p" -"- sin29.p". Pruyjmui4c w przybli2eniu wielkosi," splaszczenie elipsoidy, otrzymamy ostateczny wz6r rachunkjwy dla obu r62nic (g-,f) l:, i (q-u) w nastgpuj4cei postaci przyblizonej: (9 _,1),, : p,,. 1t.. sin29 (21) lq - u)" : t"'.i. sin2e (22) Tak r1, iak i u zawsze s4 mnieisze od g. Maximum (q -,1,) - 11',5 -. Maximum (q - u) : 5',; i dl" szerokosci geogr'; : 450' O otrzyman4 w ten spos6b r62nica poprawiamy szerokosi gg, 6il6wnego r6wnole2nika, Po tych czynno6ciach przygotowawczych przystqpuiemy do okreslenia wielko6ci bok6w obramowania siatki X i Z [rys. 11)w za- '.''.l. danej skali i w odniesieniu do przeksztalconei szer. gg. gl6wnego r6wnole2nika. Jezeli dlugo56 odcinka na r6wniku, odpowiadai4ca r62nicy dlugosci geogr, skrajnych poludnik6w )',u i ).u obszaru odwzorowania wynosi / metr6w, to odno6na dlugosi odcinka gl6wnego r6wnole2- nika, kt6rq przyjmuiemy jednoczesnie za dlugo6i liniow4 p6lnocnego i poludniowego bok6w X obramowania siatki, wyniesie w skali i: X : j fooo. /. cos,l, milimerr6w (23) Za wielkosi bok6w Z, zachodniego i wschodnieso obramowania siatki przyjmuiemy rozsci4glosd liniow4 obszaru odwzorowania Wiadonoici Sr. G ogr,

16 w kierunku poludnikowym, kt6r4 w rzucie Merkatorskim przgd-.iu*ie *oznu jako r62nica AS poludnikowych czqsci tss) i (Sn) skralnych r6wnoleznik6w te$o obszaru; f : j. rooo,l S. cos rf milimetr6w (24) Ponadto obliczamy dodatkowo przek4tn4 c dla wyznaczenia g6rnych lub dolnych rog6w obramowania siatki' g - V )? Y' milimetr6w (25) Nalety zaznaczyl, ze la morskich mapach p6lnocny- bok obra' mowania wykre6la sig.u g6ry arkusza, - poludniowy u dolu obramowania, zachodni po lewei stronie i wschodni Po prawel. Ry" 11, OdleoloSci posrejnich poludnik6w ohliczamy w milimetrach, tak od za-chodnieao boku otramowania lx,, xu x, itd )' jak i od wschodniego boku-(x1y, x", x1, itd.;, wedlug wzoru:,,, *r-x.'l, tr:x'li ' x,'-x",'ita. Q6) Adziet ' : trn-),-, /1 : ),, - ),,,,, /e: )'.- i,,' lb:)'i-)',,, wvra2one sa w minutach, iako r62nice dlugosci gg, ka2d'e$o z po' sr6dnich potldnik6w z poludnit<iem jednego z bok6w obramowania, Sprawdzianem dokladnosci obliczenia bgdzie: 11 f rr1 - xz* xt.z -- r, axlr:,,x^ixi:x (27) OdledloSci po6rednich r6wnole2nik6w siatki obliczamy w milimetrach tablic poludnikowych czqsci, tak od poludniowego "iporno"4 t42 -

17 boku obramowania (v,. v.. y3 itd,), iak i od p6lnocne{o boku (yrr, lrz, lrs itd.), wedlug--wz5ru: --,n -' yt:_.[jr-,5"', 1.^ cosq, yr:i.fsr_s").cos{,!r:;.(&-s,).cos+ itd, (2E) gdzie { iest szeroko66 geocentr, gl6wnego r6wnole2nika, Kontrol4 dokladno5ci rachunku bqdzie zachowanie r6wno5ci, yt ylt: g * lrs : s * ]1a y^ * yi.= Y (Zg). -WykreSlanie obramowania siatki rozpoczynamy od dolneoo poludniowe(o b.olq, na kt6rym odcinamy *i"tr."ii-ab : XZ fs"j Koncow tego odcinka zakre6lamy luki o pronrieniu d i y do wza_ temnego przeciecia sig ich w punktach C i B (rvs. 1ll. Te ostat_ nre t4czymy prostvmi _ liniami migdzy sobe, oraz z kodcami A i B L1tl1,"to*,"9o. boku,obramowania. W ten spos6b otrzymany pro_ srox4r Dqdzle tworzyl zewngtrzne granice projektowanei siatki'karto_ gralcznet,,. u g6ttv.rn. i dolnym boku obramowania odcinamy od koric6w f : l'^ oql"g_los:i r6wne f,r, x4, xb,,,.. ru, wzglqdnie' od koricow L r z oole toscri. x'11 x'2, x'a,.., xj,, i punr<ty odcigcia iedna_ L:1,"n, odlegl')scl, l4czymy.prostymi liniami. Bqd4 one przedsla_ wlary obrazy poludnik6w siatki, -,. W podobnv spos6b wvkreslamy i- obrazy r6wnole2nik6w siatki, oqcrnat4c na lcwym i,prawym boku obramowania odleglosci rdwne!l'!r\ yu'... y", 9{ kof c6w_ A _i D, wzglqdnie odieglosci ; y{ Y'2, y'b'.,. y'", od kodc6w B i C, PowyLszy porz4dek, wykre5lania siatki przewidziany jest dla oowzorowywanvch obszar6w z p6lkuli p6lnocnei. Dla obszar6w ryllr]i o-_+g"i"wei_rozpoczynamy k_reslenie our.-o**iu,iutki i J.i rownoleznrkow g6rneeo,.od czyli p6lnocnego boku. rrzecnorrztmy wresz-cte do wyznaczania na wszystkich czterech bokach obramowania podzialek; dlugo5ciowel i szerokosciowej.,..podzialka dlugosciowa. Znieksztalcenie liniowe wzdluz r6wnol_"?,1ik"i lest wielko6ci4. sral4 dla ka2dego r6wnole2nika i zalezn4 1ry9,ego szer-okosci,,gg.,. a "q -ponadto przebieg po'udnikow iesi y?"l:tnt. rownoteqty. W zwi4zku z tym wszystkie odstqpy, odpo_ wradat4ce iednakowei r62nicy_ dlnq6g6i gg. pomiqdzy poiudnikami, a.co za tym idzie i wielko3d iednostkowef foaz;itki'na wszystkich r6wnole2nilach oozostanie iednakowa i 16-na wielkogci tych element6w Jiniowych na r6wniku, lub gl6wnym r6wnolezniku, w zale _ nosci od, wybranego przez nas iposobu odwzo.o.ania -etoda stycznq, lub sieczna. -wzglgdne to. na -_, Yq*: dzielimy qszystkie odstgpy pcmiqdzy posreonrml. potudnikami na 6rnym i dolnym boku obramowania sratkr na odpowiednie ilosci r6wnych iednostek tukowych w zale'- nosci od skali odwzorowania. 3/r3 -

18 Wielko66 liniowa kaidei podzialki iednostkowej bqdzie za tym iednakowa na calei dlu o5ci poludniowe{o i p6lnocnelio boku obramowania, Podziolka szeroko*ciowa. Znieksztalcenie liniowe wzdlu2 poludnik6w jest zmienne i odbywa siq calkowicie kosztem wydlu2enia ooludnik6w. Droporcionalnie do sekansa szeroko6ci gg. ' Z te1o powodu' liniowa dlu$osi, tak poszcze$olnych - odstqp6w, odpowiadaiq*ch jednakowej r62nicy szeroko6ci gg. pomiqdzy r6wnole2nikami.'i;k i Dodzialki iednostkowei na lewym i prawvm boku obramowania siitki bed4 zmienne * zale2nofci od szerokosci gg. Abv uzyskad liniowa wielko6(: kazdei poszcze{6lnei podzialki nalezalobv wia6ciwie obliczy6 caly szereg poludnikowych cz96ci dla r62nic szlroko6ci Eg., odpowiadaiacych wielkosci kazdej podzialki iednostkowei, co bvio by 2mudne i niecelowe, gdyz na stosunkowo wielkich odcinkach poludnik6w przeciqtnel siatki karto{raficznej map morskich, liniowa wielkosi podzialki szerokosciowei zmienia sig bardzo nieznacznie. Z drtgiei zas strony, dzielenie tych bok6w obramowania siatki na r6wne czgsci mogloby spowodowa6 zbyt da2e blgdy liniowe w podzialce szeroko6ciowej, kt6ra jednocze6nie ma nam sluzyi za miarg odleglosciow4. Wobec powyzszego obieramy drogg po6redni4, a mianowicie wvznaczamv na iachodnim i wschodnim boku obramowania, niezbidna ilos6 posrednich poludnikowych czqsci w takich odstgpach aby mot kizdv z'nich podzielie na zupelnie r6wne czg$ci iednostkowe' bez szkody w praltycznei dokladno6ci dla cel6w nawigacylnych W zwiazku z tym musz4 by6 wyiasnione nastqpui4ce kwestle: 1. Jakq lukowq wielko66 poludnika przyimuie siq za jednostkq liniowei miaiy odleglo6clowej dla morskich map nawigacyjnych? 2,.laka iest dopuszczalna dokladno36 przy podziale, iednostkowym poszczeg6lnych odstqp6w poludnikowych czqsci? 3. le tych odstqp6w nalezy conaimniei wyznaczyt na poludnikowei iozciaglo6ii danej iiatki kartograficznei, aby nie przekroczyf d,opttszczalnei dokladnosci, o kt6rei mowa w punkcie poprzednim, inaczei m6wi4c iakiei zasady,nale2y- sig.-trzymad priy okreslaniu ilo5ci posrednich r6wnoleznik6w siatki? Ad, l. Za jednostkq liniowei miary odleglosciowei na morskich mapach nawigacyinych przyimuie sig wielko6d iednei minuty lukowei wielkiego kola takiej kuli, kt6rej powierzchnia iest r6wnowa2n4 z powierzchni4 elipsoidy ziemskiei. Jednostka ta nosi nazwq ML MORSKEJ (w skr6cie Mm). W poszczegolnych kraiach, zalei.nie od przyigtych tam element6w elipioidy ziemskiei, dlugo66 Mili Morskiei przelicza siq na nastgpui4ce dlugosci metryczne: AnAlia 1853 m, Niemcv, Francia, Hiszpania i Szwecja t852 m, Holandia i Wtochy 1851,85 m, Portugalia 1850 m, Stanv Ziednoczone A' P m, Japonia' 853,17 m. t44

19 ,. Obecnie.za po6rednictwem Miqdzynarodowego Biura Hydro- Sraficzne$o wigks^zosd. paristw europefskich i pozi europeiskich - a mfedzy nimi Po lska - przyjgly L zw, Miqdzynarodowq milq morskq : 1852 m... Ad 2,- Dopaszczalna dokladnosi przy iednostkowym podziale ka2dego odstgpu dw6ch s4siednich poludnikowych cze5ci iie moze przektaczai dokladnosci kre6lenia kiesek, to ziaczy 0,1 mm (przyimujemy bowiem, 2e w 1 milimelrze mo2na wykiesli6 10 kiesil od162nianych golym okiem),. Ad 3., OdpowiedZ na ten punkt wyplywa z zalotenia porzedniego punktu 2J, a mianowicie: ie2eli dokladno66 wvznaczenia oodzialki iednostkowef, w jednym odstgpie migdzy dwoma obliczonymi czqsciami poludnikowymi, nie powinna przekracza 0,1 mm, a r62nica w.dlugo6ci odwzorowanej podzialki jednostkowej (np, 1') na poludniku u dolu i u g6ry obramowania wynosi d milimetr6w, to il;si [n) r6wnole2nik6w posrednich, w Sfranicach kt6rych dopuszczal"y jesi podzial odnosnel czq6ci poludnilia na,zupelnie r6wne iednostki miary liniowej, nie mo2e byd mnieisza od g l,. n =' 0,1 (30) _ Oblic-zenie wielkosci (d) prowadzi sig w ten spos6b, ze dla obranej odpowiednio do skali odwzorowanii, podzialki' iednostkowei [np. 1 minuty.lukowej) obliczamy 2 razy je1 dlupiosi liniow4 z r62nicy poludnikowych czgsci A.J, raz przy poludniowli krawqdzi obramowania siatki, iako A S" i drusi raz przy polnocnej kiawgdzi iako A $,,, w6urczas otrzymamy: d:1."o.+.(as,,-as") (3r) Dopiero na podstawie obliczonei niezbgdnei ilosci po6rednich r6wnole2nik6w wyznaczamy warto6ci ly!t, ls... itd, ie wzor6w (28) i (29\.,.,NajczgSciei spotykane odstgpy pomiqclzy posrednimi r6wnoleznrkaml na morsklch mapach wynosz4: ul,'"1'' 1; l: 1 ; ' : '....Kazdy, ty"r, oa"tepo*,"l"r:"t:: ;.,, rtl"","""zenia mapy dzielirny na poszczeg6lne mile (minuty) i jej dziesi4te cz96ci [po 6 selj, zwane pr-zez marynarzy kablami, kt6re na calej rozci4glosci jedneso odstgpu bqd4 zupelnie jednakowe co do dlu$o6ci liniowej. W ten spos6b otrzymana podzialka szeroko6ciowa nosi te2 czasami nazwe "podzialki milowej", 345

20 PowyZsza zasada jednostkowe{o podzialu bok6w obramowania siatki pozostaje w sile nawel wtedy, fdy z pewnych wzglgd6w gesto5e siatki kartosralicznei jest z g6ry narzucona, jak np. przy sporz4dzaniu mapy kwadrat6w takiego obszaru morskiego, kt6ry uwaiany jest za ewentualny teatr dziaiarl woiennych lub 6wiczef taktycznych. W takich wypadkach zasadnicze odstgpy r6wnole2nikowe i poludoikowc zageszcza sie tylko dodatkowymi posred.imi r6wnoleznikami i poludnikami, kieruj4c siq narzuconymi warunkami. Numeraciq poludnrk6w na mapach morskich prowadzi sig od zerowego polud'rika przechcdz4ce6io przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich w kierunkach na wsch6d i zach6d do 1800, PRZYKLAD Obliczyi elementy siatki karto(ralicznei w normalnyo rzucie Merkatora dla obszaru odwzorowania, obeimuiqceeo poludniowy Baltyk w skali i w nastgpui4cych (ranicach 1) Poludniouot?.: ' N, Pr)lnocna:?n: ' N' zochodnis: \*:14o 19' O, uschodnict: i..: ' g, Za podstawq odwzorowania, przyiq6 elementy elipsoidy miqdzynarodowei, a mianowicie: ' s Oloszczenio:,n mimo r6d: Pomocnicze wvdawnictwa do obliczeri: er:0, Tablice poludnikowych czqsci Miqdzynarodowego Biura Hydro(raficznego (Publication spdcial N0 2l - Monaco 1928), 2. Tablice lolarytm6w Ve{a. Zakladamy szerokosi gg, r6wnoleinika!l6wne{o w Srodku obszaru odwzo ', ', : 55o 57' 30" 1, Obliczamy dla te{o r6wnoleznika szeroko6d geocentryczne Q ze wzotw l2ll lg P" :5' Cg 1t :7' ts *3_:=2:! 42w, Edzre 2 v : llto 55' Uk - U" :2a : eoo + 2r'55" k - 9)" :644"'3- r0'44",3?sr : 55o 57' 30" '00 (?-+\":- t0'aa"'3 * : 55o 46' 4s" '? r) r0f powyzszych granicach obszaru odwzorowania Biuro Hydro{raficzne Mar. Voj. opracowuie mapg poludniowego Baltyku w tei samei skali, ale na podstawie element6w elipsoidy Bessel'a

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ż ę ęć Ą Ł ż Ę ę Ą Ż ń ń Ś ę Ć Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ó ż Ż ę ż ż ń ę Ń Ą ż Ł ń Ę @ o (^ l r 3 d } LO l'*!q..\ C d 9 =i,ti 6!> +!!- t '7 - o Ń =ń il Ęt :l! Ź t 6 U >,o!ó =l O >,r o o = r d! dl.9 t t U> :il

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych

Układy współrzędnych Układy współrzędnych Układ współrzędnych matematycznie - funkcja przypisująca każdemu punktowi danej przestrzeni skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

nawigację zliczeniową, która polega na określaniu pozycji na podstawie pomiaru przebytej drogi i jej kierunku.

nawigację zliczeniową, która polega na określaniu pozycji na podstawie pomiaru przebytej drogi i jej kierunku. 14 Nawigacja dla żeglarzy nawigację zliczeniową, która polega na określaniu pozycji na podstawie pomiaru przebytej drogi i jej kierunku. Rozwiązania drugiego problemu nawigacji, tj. wyznaczenia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Ksztaªt orbity planety: I prawo Keplera

Ksztaªt orbity planety: I prawo Keplera V 0 V 0 Ksztaªt orbity planety: I prawo Keplera oka»emy,»e orbit planety poruszaj cej si pod dziaªaniem siªy ci»ko±ci ze strony Sªo«ca jest krzywa sto»kowa, w szczególno±ci elipsa. Wektor pr dko±ci planety

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P_P-08 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 008 Czas pracy 0 minut Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Nawigacji. Kierunki. Jednostki

Podstawy Nawigacji. Kierunki. Jednostki Podstawy Nawigacji Kierunki Jednostki Program wykładów: Istota, cele, zadania i rodzaje nawigacji. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu nawigacji. Morskie jednostki miar. Kierunki na morzu, rodzaje,

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zbiory i odwzorowania

Zbiory i odwzorowania Zbiory i odwzorowania 1 Sposoby okre±lania zbiorów 1) Zbiór wszystkich elementów postaci f(t), gdzie t przebiega zbiór T : {f(t); t T }. 2) Zbiór wszystkich elementów x zbioru X speªniaj cych warunek ϕ(x):

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania zadań. Próbnej Matury 2014 z matematyki na poziomie rozszerzonym

Przykładowe rozwiązania zadań. Próbnej Matury 2014 z matematyki na poziomie rozszerzonym Zadania rozwiązali: Przykładowe rozwiązania zadań Próbnej Matury 014 z matematyki na poziomie rozszerzonym Małgorzata Zygora-nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu Mariusz Walkowiak-nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

TYCZENIE OSI TRASY W 2 R 2 SŁ KŁ W 1 W 3

TYCZENIE OSI TRASY W 2 R 2 SŁ KŁ W 1 W 3 TYCZENIE TRAS W procesie projektowania i realizacji inwestycji liniowych (autostrad, linii kolejowych, kanałów itp.) materiałem źródłowym jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skalach 1:5 000; 1:10 000 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Bukiety matematyczne dla gimnazjum

Bukiety matematyczne dla gimnazjum Bukiety matematyczne dla gimnazjum http://www.mat.uni.torun.pl/~kolka/ 5 IX rok 2003/2004 Bukiet 1 1. W trójkącie ABC prosta równoległa do boku AB przecina boki AC i BC odpowiednio w punktach D i E. Zauważ,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Kurs z matematyki - zadania

Kurs z matematyki - zadania Kurs z matematyki - zadania Miara łukowa kąta Zadanie Miary kątów wyrażone w stopniach zapisać w radianach: a) 0, b) 80, c) 90, d), e) 0, f) 0, g) 0, h), i) 0, j) 70, k), l) 80, m) 080, n), o) 0 Zadanie

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

CAŠKA NIEOZNACZONA. Politechnika Lubelska. Z.Šagodowski. 18 lutego 2016

CAŠKA NIEOZNACZONA. Politechnika Lubelska. Z.Šagodowski. 18 lutego 2016 WYKŠAD CAŠKA NIEOZNACZONA Z.Šagodowski Politechnika Lubelska 8 lutego 06 Denicja CAŠKA NIEOZNACZONA Funkcja F jest funkcja pierwotn funkcji f na przedziale A, je»eli Zauwa»my,ze F (x) = f (x), dla ka»dego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 21. Stok narciarski

Zadanie 21. Stok narciarski Numer zadania Zadanie. Stok narciarski KLUCZ DO ZADA ARKUSZA II Je eli zdaj cy rozwi e zadanie inn, merytorycznie poprawn metod otrzymuje maksymaln liczb punktów Numer polecenia i poprawna odpowied. sporz

Bardziej szczegółowo

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji.

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji. 0 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f() 4, określonej dla (0,) W przedziale ( 0,) wyrażenie 4 przyjmuje wartości ujemne, dlatego dla (0,) funkcja f()

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przed próbną maturą. Sprawdzian 3. (poziom podstawowy) Rozwiązania zadań

MATEMATYKA Przed próbną maturą. Sprawdzian 3. (poziom podstawowy) Rozwiązania zadań MTMTYK Przed próbną maturą. Sprawdzian. (poziom podstawowy) Rozwiązania zadań Zadanie. ( pkt) P.. Uczeń używa wzorów skróconego mnożenia na (a ± b) oraz a b. Zapisujemy równość w postaci (a b) + (c d)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI

ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI Zadanie 51. ( pkt) Rozwi równanie 3 x 1. 1 x Zadanie 5. ( pkt) x 3y 5 Rozwi uk ad równa. x y 3 Zadanie 53. ( pkt) Rozwi nierówno x 6x 7 0. ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI Zadanie 54. ( pkt) 3 Rozwi

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z Geometrii I, czerwiec 2006 r.

Ćwiczenia z Geometrii I, czerwiec 2006 r. Waldemar ompe echy przystawania trójkątów 1. unkt leży na przekątnej kwadratu (rys. 1). unkty i R są rzutami prostokątnymi punktu odpowiednio na proste i. Wykazać, że = R. R 2. any jest trójkąt ostrokątny,

Bardziej szczegółowo

MATURA POPRAWKOWA Z MATEMATYKI 23 SIERPIEŃ 2011 R. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

MATURA POPRAWKOWA Z MATEMATYKI 23 SIERPIEŃ 2011 R. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI MATURA POPRAWKOWA Z MATEMATYKI 23 SIERPIEŃ 2011 R. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI OPRACOWANIE AKADEMIA MATEMATYKI 26 SIERPNIA 2011 mgr Marek Dębczyński CENTRUM NOWCZESNEJ EDUKACJI W KALISZU MAREK DEBCZYŃSKI Zadanie

Bardziej szczegółowo

V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha dla uczniów szkół średnich Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 22 18. kwiecień 2011 rok 1. W trapezie

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Jan Olek. Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Procesy z Opóźnieniem. J. Olek. Równanie logistyczne. Założenia

Jan Olek. Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Procesy z Opóźnieniem. J. Olek. Równanie logistyczne. Założenia Procesy z Procesy z Jan Olek Uniwersytet Stefana ardynała Wyszyńskiego 2013 Wzór równania logistycznego: Ṅ(t)=rN(t)(1- N ), gdzie Ṅ(t) - przyrost populacji w czasie t r - rozrodczość netto, (r > 0) N -

Bardziej szczegółowo

Matematyka licea ogólnokształcące, technika

Matematyka licea ogólnokształcące, technika Matematyka licea ogólnokształcące, technika Opracowano m.in. na podstawie podręcznika MATEMATYKA w otaczającym nas świecie zakres podstawowy i rozszerzony Funkcja liniowa Funkcję f: R R określoną wzorem

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw P POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla pisz cego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 17 stron.. W zadaniach od 1. do 0. s podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA:

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA: or-0810- s -26 lrclzoto/fundusz pracy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 /2015 (postqpowonie prowodzone jest w oporciu o oft. 4 pk I ustaw z dnio 29 stycznio 20U r. Prowo zom^wieh publicznych (Dz.lJ.t. j. z 2075

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ZESTAW NR 78353 WYGENEROWANY AUTOMATYCZNIE W SERWISIE WWW.ZADANIA.INFO POZIOM PODSTAWOWY CZAS PRACY: 170 MINUT 1 Zadania zamknięte ZADANIE 1 (1 PKT) Liczba 5 4 jest

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji.

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. Niech x 0 R i niech f będzie funkcją określoną przynajmniej na

Bardziej szczegółowo

Treści zadań Obozu Naukowego OMG

Treści zadań Obozu Naukowego OMG STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMG Poziom OM 2015 rok SZCZYRK 2015 Pierwsze zawody indywidualne Treści

Bardziej szczegółowo

Kartografia matematyczna

Kartografia matematyczna Wykład III Kartografia matematyczna Odwzorowania walcowe Krystian Kozioł Kraków 0 0 9 Odwzorowania walcowe Podział Ze względu na połoŝenie walca: - normalne - porzeczne - ukośne Ze względu na liczbę punktów

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ZESPOLONE Lista zadań 2005/2006

FUNKCJE ZESPOLONE Lista zadań 2005/2006 FUNKJE ZESPOLONE Lista zadań 25/26 Opracowanie: dr Jolanta Długosz Liczby zespolone. Obliczyć wartości podanych wyrażeń: (2 + ) ( ) 2 4 i (5 + i); b) (3 i)( 4 + 2i); c) 4 + i ; d) ( + i) 4 ; e) ( 2 + 3i)

Bardziej szczegółowo

Matematyka rozszerzona matura 2017

Matematyka rozszerzona matura 2017 Matematyka rozszerzona matura 017 Zadanie 1 Liczba ( 3 + 3) jest równa A. B. 4 C. 3 D. 3 ( 3 + 3) = 3 ( 3)( + 3) + + 3 = A. 3 4 3 + + 3 = 4 1 = 4 = Zadanie. Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 014 Czas pracy: 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURA

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURA NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURA DLA KLAS TRZECICH POZIOM PODSTAWOWY GRUPA I 1 STYCZNIA 011 CZAS PRACY: 170 MINUT Zadania zamknięte ZADANIE 1 (1 PKT.) Liczba

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Rachunek całkowy - całka oznaczona

Rachunek całkowy - całka oznaczona SPIS TREŚCI. 2. CAŁKA OZNACZONA: a. Związek między całką oznaczoną a nieoznaczoną. b. Definicja całki oznaczonej. c. Własności całek oznaczonych. d. Zastosowanie całek oznaczonych. e. Zamiana zmiennej

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH Stereometria jest działem geometrii, którego przedmiotem badań są bryły przestrzenne oraz ich właściwości. WZAJEMNE POŁOŻENIE PROSTYCH W PRZESTRZENI 2 proste

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo