Cel procedury. 1) Rocznego wymiaru godzin do realizacji przez nauczycieli w ramach godzin wynikających z art. 42 ustawy KN.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cel procedury. 1) Rocznego wymiaru godzin do realizacji przez nauczycieli w ramach godzin wynikających z art. 42 ustawy KN."

Transkrypt

1 Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust.2, pkt 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Cel procedury Celem niniejszej procedury jest precyzyjne określenie: 1) Rocznego wymiaru godzin do realizacji przez nauczycieli w ramach godzin wynikających z art. 42 ustawy KN. 2) Rodzaju prowadzonych zajęć w ramach godzin wynikających z art. 42 ustawy KN. 3) Sposobu ewidencjonowania i rozliczania zrealizowanych godzin, o których mowa w punkcie 1 i 2. 4) Organizacji innych czynności wynikających z realizacji tych godzin. Zakres procedury Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole, oprócz nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, tj. dyrektora i wicedyrektorów szkoły. Wymiar godzin 1. Liczba godzin do realizowania przez poszczególnych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole na pełnym etacie wynosi 2 godz. tygodniowo. 1

2 2. Nauczyciel zatrudniony na niepełnym etacie lub uzupełniający etat w innej placówce, realizuje godziny proporcjonalnie do liczby godzin dydaktycznych w placówce macierzystej lub proporcjonalnie w obu szkołach. 3. Osobą uprawnioną do obliczenia łącznej liczby godzin do realizacji w ciągu semestru przez nauczyciela zatrudnionego w szkole jest dyrektor lub wicedyrektorzy szkoły. 4. Godziny, o których mowa ust. 2 traktowane są: a) jako godziny zegarowe w przypadku realizacji przez nauczyciela zajęć opiekuńczo-wychowawczych, b) jako 45 minut w przypadku realizacji przez nauczyciela zajęć dydaktycznych. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 1. Obliczona liczba godzin, o której mowa w ust. 2 i 3, ulega obniżeniu o 2 godzin za każdy roboczy tydzień (5 dni roboczych) niezdolności do pracy w półrocznym okresie rozliczeniowym. 2. Łączny czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może wynosić więcej niż 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. Przeznaczenie zajęć Godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, mogą być przeznaczone na zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, a w szczególności na: 1) Wzbogacenie oferty świetlicy szkolnej uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów: a) zajęcia pomocy dzieciom w nauce, b) pomoc w odrabianiu lekcji (zwłaszcza w sytuacji, gdy warunki domowe dziecka praktycznie nie pozwalają mu na odrabianie lekcji w domu rodzinnym), c) rekreacyjno-sportowe, d) gry i zabawy ruchowe, e) gry i zabawy edukacyjne, językowe i logiczne, f) zajęcia multimedialno-czytelnicze. 2

3 2) Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: a) na pracę z uczniem zdolnym: 1) koła przedmiotowe lub wiedzy, 2) koła artystyczno-wokalne, 3) zespoły taneczne, 4) koła młodych talentów, 5) zajęcia prowadzone z pojedynczymi uczniami w ramach indywidualnego programu lub toku nauki lub przygotowania do konkursu oraz zawodów sportowych o zasięgu co najmniej rejonowym, b) na pracę z uczniem mającym trudności w nauce: 1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 3) zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 4) zajęcia terapeutyczne i specjalistyczne. 3) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: 1) koła zainteresowań, 2) koła sportowe i SKS, 3) zajęcia muzyczno-ruchowe, 4) zajęcia techniczno-modelarskie. 4) Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 1) opieka nad uczniami na wycieczkach: 1. jednodniowych (przekraczających 8 godzinny czas pracy) max. 4 godziny w semestrze, 2. dwudniowych i dłuższych max. 10 godzin w semestrze. 3

4 Godziny, o których mowa w procedurze, nie mogą być przeznaczone na: 1. realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 2. dowożenie uczniów do szkoły lub na basen, 3. nauczanie indywidualne 4. doraźne zastępstwa, 5. przygotowanie dekoracji szkoły, 6. wyjście do teatru lub kina, 7. przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, 8. opieka nad uczniami podczas zabaw i dyskotek, 9. przygotowanie apeli uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych itp., 10. opieka nad uczniami podczas konkursów i zawodów sportowych itp., 11. konsultacje lub indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów lub ich kuratorami itp. Nauczyciel realizuje te czynności w ramach 40 godzinnego czasu pracy. O przeznaczeniu godzin decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając w szczególności potrzeby i zainteresowania uczniów, kwalifikacje nauczycieli i zasoby bazowe szkoły. Sposób organizacji i realizacji zajęć 1. Na początku każdego semestru dyrektor planuje rodzaj zajęć realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt Zajęcia, o których mowa realizuje się od ustalenia stałego tygodniowego planu zajęć dydaktycznowychowawczych. 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie czasu i miejsca winna być dostosowana do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia oraz higieny pracy. 4. Zajęcia powinny odbywać się systematycznie. 5. W przypadku planowanej nieobecności, nauczyciel informuje odpowiednim komunikatem uczniów i dyrekcję o braku realizacji zajęć. 6. W przypadku nieplanowanej absencji informacje o braku zajęć przekazują odpowiednim uczniom wychowawcy klas. 7. W przypadku niestawienia się uczniów na zajęcia, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrekcji. Wówczas godzina karciana może zostać uznana za zaliczoną. 8. Zajęcia wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy KN nie mogą odbywać się w sobotę, niedzielę, w wakacje i ferie zimowe oraz w dni ustawowo wolne od zajęć. 4

5 Dokumentowanie i ewidencjonowanie godzin zajęć 1. Zajęcia i czynności, o których mowa w procedurze, ewidencjonowane są przez nauczycieli na bieżąco, rozliczane w okresach półrocznych, na koniec każdego semestru, a dokumentowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, świetlicy lub specjalistycznych. 2. Do dziennika zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin lub czynności oraz odnotowuje się obecność uczniów. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć potwierdza się swoim podpisem. 3. Nauczyciel, prowadzący zajęcia, wynikające z realizacji innowacji lub eksperymentu, indywidualnego programu lub toku nauki, dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne lub inne o charakterze terapeutycznym, realizuje je w oparciu o program lub plan zajęć, który w szczególności zawiera: 1) nazwę zajęć, 2) założenia zajęć, 3) cele zajęć, 4) treści i tematykę zajęć, 5) metody, techniki i formy zajęć, 6) ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy, 7) spodziewane efekty. O wyborze metod i form organizacyjnych decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia. 5

6 Załącznik Nr 1 Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć karcianych obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć. W związku z tym, że w roku szkolnym 2013/2014 jest 18 tygodni nauki w I okresie i 18 tygodni nauki w II okresie, każdy nauczyciel winien zrealizować następującą liczbę godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2a Karty Nauczyciela: Wymiar zatrudnienia Liczba godzin Liczba godzin nauczyciela w I okresie w II okresie Pełny wymiar /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu (pół etatu) /18 etatu /18 etatu /18 etatu

7 Załącznik Nr 2 Wymiar godzin ulega odpowiedniemu obniżeniu za każdy tydzień usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela do pracy, wynikającej z niezdolności do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, która trwa mniej niż tydzień, za tydzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy należy rozumieć pięć dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należy sumować takie nieobecności i za każde pięć dni obniżyć wymiar godzin do wysokości podanej w tabeli: Wymiar zatrudnienia nauczyciela Wymiar godzin do zrealizowania w przypadku niezdolności nauczyciela do pracy trwającej: 1. tydzień 2. tygodnie 3. tygodnie 4. tygodnie Pełny wymiar /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu /18 etatu W przypadku, gdy nauczyciel jest nieobecny w pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności innej niż niezdolność do pracy, wymiar zajęć nie ulega obniżeniu 7

Czas pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela Czas pracy nauczyciela Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy nauczyciela Toruń, wrzesień 2012 r. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Szkoły, JST,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela)

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) W zakresie dotyczącym czasu pracy nauczycieli, zmianie uległy przede wszystkim niektóre przepisy art. 42 KN. Wchodzą one w życie z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo