Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska; obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym. Lp. ZADANIA REALIZACJA UCZNIOWIE Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole. Diagnoza klimatu społecznego. 2. Prawidłowe zachowania i umiejętności społeczne. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowej ankiety nt. poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Kl. I, II, III Strategia: wczesnej interwencji. Realizacja: Pedagog, Psycholog, Zespół ds. Modyfikacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, Wychowawcy Termin: I,II półrocze Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy. Kl. I i wczesnej interwencji. Realizacja: Wychowawcy, Pedagog, Psycholog Termin: I, II półrocze Postępowanie w sytuacjach konfliktowych. Kl. II i wczesnej interwencji. Realizacja: Wychowawcy Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej. Eliminowanie zachowań agresywnych wobec uczniów klas pierwszych. 1

2 , edukacyjna Realizacja: Pedagog, Psycholog Realizacja programu Golden Five wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem. Kl. I Strategia: zmian środowiskowych, alternatywy Realizacja: Wychowawcy klas pierwszych, Pedagog Informacja o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Realizacja: Pedagog, Wychowawcy Zapoznanie i przypomnienie form pomocy świadczonych przez różne instytucje działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie Kl. I i II Realizacja: Wychowawcy klas, Pedagog, Psycholog, nauczyciel WDŻ Uwrażliwienie na sygnały świadczące o stosowanej przemocy płynące z otoczenia. Umiejętność reagowania. Kl. III Realizacja: Pedagog, Psycholog, wychowawcy klas, nauczyciel WDŻ 3. Zapobieganie używaniu substancji uzależniających narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Stop narkotykom zajęcia profilaktyczne. Kl. I Realizacja: nauczyciel WDŻ Zajęcia warsztatowe Narkotyki i dopalacze niszczą życie. Kl. II Strategia: psychoedukacja, edukacyjna Realizacja: Pedagog Termin: II półrocze 2

3 4. Zapobieganie używaniu alkoholu. Realizacja zajęć profilaktyki antyalkoholowej Można inaczej nie piję. Kl. I, II i III Strategia: psychoedukacja, edukacyjna, alternatywy Realizacja: Psycholog, Wychowawcy Zajęcia warsztatowe : Alkohol prawda i mity Kl. I Strategia: psychoedukacja, alternatywy. Realizacja: Poradnia Psych. Pedagog. 5. Zapobieganie paleniu tytoniu. Zajęcia z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Światowy Dzień Rzucania Palenia. Kl. I, II i III, alternatywy, wczesnej interwencji Realizacja: Wychowawcy Przeprowadzenie antynikotynowej akcji plakatowej (kl. I, II i III) Realizacja: Pedagog, Wychowawcy, Nauczyciel Biologii 6. Kształtowanie prawidłowych postaw w ramach edukacji zdrowotnej. Kształtowanie postaw związanych z prawidłowym odżywianiem się. Rozkład posiłków, normy zapotrzebowania na energię, ocena sprawności fizycznej. Zdrowy styl życia. Kl. I, II i III Realizacja: Wychowawcy Zaburzenia odżywiania, gdzie kończy się zdrowe odżywianie a zaczyna problem??? Kl. I,II Strategia: psychoedukacyjna Realizacja: Psycholog Termin: II półrocze Przeciwdziałanie zagrożeniom wirusowym Jak unikać zakażeń wirusowych, w tym zagrożenia 3

4 HIV/ AIDS. Kl. I, II i III Realizacja: Wychowawcy, Pielęgniarka Szkolna, Nauczyciel biologii. Profilaktyka chorób nowotworowych, stanowisko wobec transplantacji Kl. I,II,III Realizacja: Nauczyciel biologii Skuteczne sposoby redukcji stresu Kl. III Strategia: psychoedukacyjna Realizacja: Psycholog Termin: II półrocze Zajęcia warsztatowe: Jak radzić sobie z trudnymi emocjami Kl. III c Strategia: psychoedukacja, alternatywy. Realizacja: Poradnia Psych. Pedagog. 7. Zapobieganie ryzykownym zachowaniom seksualnym wśród uczniów. Wspomaganie i akceptowanie siebie i innych oraz rozumienie zmian związanych z okresem dojrzewania. Kl. I Realizacja: Wychowawcy, Nauczyciel Biologii, Nauczyciel WDŻ Troska o ochronę sfery osobistej i intymnej. Kl. II Realizacja: Wychowawcy, Nauczyciel Biologii, Nauczyciel WDŻ Antykoncepcja w aspekcie zdrowotnym i etycznym. Realizacja: Wychowawcy, Nauczyciel Biologii, Nauczyciel WDŻ 4

5 8. Profilaktyka przestępczości nieletnich. 9. Budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. Zorganizowanie prelekcji na temat: Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne i zabronione wynikająca z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Kl. I, edukacyjna Realizacja: Pedagog, KM Policji Wychowawcy Termin: II półrocze Przypomnienie numerów telefonów alarmowych i ogólnych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń, sygnałami alarmowymi i zasadami ewakuacji. Kl. I, II i III Realizacja: Nauczyciele pracowni przedmiotowych, nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel bibliotekarz, świetlicy, nauczyciele wychowania fizycznego, Inspektor BHP, PCK Termin : I półrocze Zapoznanie z przepisami BHP dot. bezpiecznego korzystania z pracowni i urządzeń szkolnych. Kl. I Realizacja: wszyscy nauczyciele Przypomnienie przepisów BHP dot. bezpiecznego korzystania z pracowni i urządzeń szkolnych. II i III Realizacja: wszyscy nauczyciele Zapoznanie z regulaminem wycieczek, dyskusja na temat bezpiecznego udziału w imprezach szkolnych, bezpieczne zachowanie podczas przerw. Kl. I Realizacja: opiekunowie wycieczek Przypomnienie regulaminu wycieczek. Bezpieczeństwo w czasie 5

6 imprez szkolnych i przerw międzylekcyjnych. Kl. II i III Realizacja: opiekunowie wycieczek Bezpieczna droga do i ze szkoły. Kl. I, II i III Realizacja: wychowawcy klas Bezpieczny wypoczynek letni i zimowy. Kl. I, II i III Realizacja: wychowawcy klas 10. Zapobieganie zachowaniom agresywno przemocowym podczas korzystania z technologii komunikacyjno informacyjnych w szkole i poza nią. Szkolny Falochron: Szkolny Falochron: Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Kl. II Strategia: psychoedukacyjna Realizacja: pedagog, psycholog, terapeuta do spraw uzależnień, Śląskie Centrum Profilaktyki, wychowawcy klas Realizacja zajęć Stop cyberprzemocy Kl. I, II i III Strategia: psychoedukacyjna Realizacja: psycholog, wychowawcy klas Warsztaty profilaktyczne Czy dam się złapać w sieć? Internet, gry, komputer tyczne. Kl. II Strategia: psychoedukacyjna Realizacja: pedagog, psycholog, wychowawcy klas Realizacja zajęć Bezpiecznie podróżuj po cyberprzestrzeni Kl. I 6

7 PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA 1. Reagowanie i/lub incydentalnego zachowania agresywnego uczniów. 2. Reagowanie i/lub zauważenia sygnałów lub objawów świadczących o stosowaniu wobec dziecka przemocy w rodzinie. 3. Reagowanie i/lub incydentalnego używania środków psychoaktywnych. Stosowanie procedur szkolnych Przeprowadzanie apeli porządkowych Poradnictwo indywidualne Poradnictwo dla rodziców Kierowanie do specjalistów, np. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, punktów konsultacyjnych ds. narkomanii Działania Komisji Obowiązku Szkolnego (pkt.9) Współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie współpracy z Policją współpracy z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Prokuratura Rejonową Współpraca z Gimnazjum dla Dorosłych, edukacyjna, wczesnej interwencji, alternatywy, zmian środowiskowych, zmiany przepisów Realizacja: Wychowawcy oraz w zależności od wagi problemu Pedagog, Psycholog, Pielęgniarka Szkolna, KOS, Dyrektor Termin: na bieżąco, cały rok szkolny 4. Reagowanie i/lub incydentalnego używania alkoholu. 5. Reagowanie i/lub incydentalnego palenia Stosowanie procedur szkolnych Przeprowadzanie apeli porządkowych Poradnictwo indywidualne 7

8 tytoniu. 6. Reagowanie i udzielanie obserwowania sygnałów świadczących o zaburzeniach w odżywianiu się uczniów. 7. Reagowanie i/lub pojawienia się symptomów świadczących o ryzykownych zachowaniach seksualnych. 8. Reagowanie i/lub zachowań świadczących o incydentalnym naruszaniu Uopn (przestępczość nieletnich). 9. Reagowanie i/lub uczniów sporadycznie opuszczających zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia. 10. Reagowanie i/lub Poradnictwo dla rodziców Kierowanie do specjalistów, np. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, punktów konsultacyjnych ds. narkomanii Działania Komisji Obowiązku Szkolnego (pkt.9) Współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie współpracy z Policją współpracy z Sądem Rodzinnym, Prokuraturą Rejonową i Nieletnich Współpraca z Gimnazjum dla Dorosłych, edukacyjna, wczesnej interwencji, alternatywy, zmian środowiskowych, zmiany przepisów Realizacja: Wychowawcy, Pedagog, Psycholog, Pielęgniarka Szkolna, KOS, Dyrektor Termin: na bieżąco, cały rok szkolny Stosowanie procedur szkolnych Przeprowadzanie apeli porządkowych Poradnictwo indywidualne Poradnictwo dla rodziców Kierowanie do specjalistów, np. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, punktów konsultacyjnych ds. narkomanii Działania Komisji Obowiązku Szkolnego (pkt.9) Współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie współpracy z Policją współpracy z Sądem Rodzinnym, Prokuraturą Rejonową i Nieletnich 8

9 incydentalnych zachowań świadczących o stosowaniu lub byciu ofiarą cyberprzemocy. 11. Reagowanie i/lub zagrożenia ujawnienia myśli samobójczych ucznia. Współpraca z Gimnazjum dla Dorosłych, edukacyjna, wczesnej interwencji, alternatywy, zmian środowiskowych, zmiany przepisów Realizacja: Wychowawcy, Pedagog, Psycholog, Pielęgniarka Szkolna, KOS, Dyrektor Termin: na bieżąco, cały rok szkolny PROFILAKTYKA TRZECIORZĘDOWA 1. Podejmowanie działań interwencyjnych agresywnych zachowań uczniów. 2. Podejmowanie działań interwencyjnych zauważenia sygnałów lub objawów świadczących o stosowaniu wobec dziecka przemocy w rodzinie. 3. Podejmowanie działań interwencyjnych używania środków psychoaktywnych. Stosowanie procedur szkolnych Przeprowadzanie apeli porządkowych Poradnictwo indywidualne Poradnictwo dla rodziców Kierowanie do specjalistów, np. Poradni Psychologiczno -, Poradni Zdrowia Psychicznego, punktów konsultacyjnych ds. narkomanii Działania Komisji Obowiązku Szkolnego (pkt.9) Współpraca z pracownikami socjalnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie współpracy z Policją współpracy z Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz Prokuraturą Rejonową Współpraca z Gimnazjum dla Dorosłych Współpraca z placówkami wychowawczymi, w których przebywają/ których powracają uczniowie Współpraca z placówką SANEPID, edukacyjna, wczesnej interwencji, alternatywy, zmian 9

10 4. Podejmowanie działań interwencyjnych, udzielanie pomocy używania alkoholu. 5. Podejmowanie działań interwencyjnych, udzielanie pomocy palenia tytoniu. 6. Podejmowanie działań pomocowych, udzielanie pomocy wystąpienia zaburzeń w odżywianiu się uczniów. 7. Podejmowanie działań interwencyjnych stwierdzenia ryzykownych zachowań seksualnych. 8. Podejmowanie działań interwencyjnych popełnienia przez uczniów czynów karalnych lub zabronionych (przestępczość nieletnich). 9. Podejmowanie działań interwencyjnych środowiskowych, zmiany przepisów Realizacja: Wychowawcy, Pedagog, Psycholog Pielęgniarka Szkolna, KOS, Dyrektor Termin: na bieżąco, cały rok szkolny Stosowanie procedur szkolnych Przeprowadzanie apeli porządkowych Poradnictwo indywidualne Poradnictwo dla rodziców Kierowanie do specjalistów, np. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, punktów konsultacyjnych ds. narkomanii Działania Komisji Obowiązku Szkolnego (pkt.9) Współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie współpracy z Policją współpracy z Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz Prokuraturą Rejonową Współpraca z Gimnazjum dla Dorosłych Współpraca z placówkami wychowawczymi, w których przebywają/ których powracają uczniowie Współpraca z placówką SANEPID, edukacyjna, wczesnej interwencji, alternatywy, zmian środowiskowych, zmiany przepisów Realizacja: Wychowawcy, Pedagog, Pielęgniarka Szkolna, KOS, Dyrektor Termin: na bieżąco, cały rok szkolny Stosowanie procedur szkolnych Przeprowadzanie apeli porządkowych Poradnictwo indywidualne Poradnictwo dla rodziców Kierowanie do specjalistów, 10

11 opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia lub braku realizacji obowiązku szkolnego. 10. Podejmowanie działań interwencyjnych stosowania cyberprzemocy lub bycia ofiarą cyberprzemocy. 11. Podejmowanie działań pomocowych zagrożenia podjęciem próby samobójczej. 12. Podejmowanie działań pomocowych powrotu z placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych. np. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, punktów konsultacyjnych ds. narkomanii Działania Komisji Obowiązku Szkolnego (pkt.9) Współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie współpracy z Policją współpracy z Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz Prokuraturą Rejonową Współpraca z Gimnazjum dla Dorosłych Współpraca z placówkami wychowawczymi, w których przebywają/ których powracają uczniowie Współpraca z placówką SANEPID, edukacyjna, wczesnej interwencji, alternatywy, zmian środowiskowych, zmiany przepisów Realizacja: Wychowawcy, Pedagog, Pielęgniarka Szkolna, KOS, Dyrektor Termin: na bieżąco, cały rok szkolny 13. Podejmowanie interwencji i udzielanie powzięcia informacji, że uczeń jest nosicielem wirusa HIV/AIDS. 11

12 NAUCZYCIELE Uwagi dot. realizacji Programu 1. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli 1. Szkolenie: Internet zagrożenia wynikające z nadużywania Internetu. Realizacja: Pedagog, Psycholog we współpracy z Śląskim Centrum Profilaktyki. Termin: listopad Dostarczenie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki narkomanii Realizacja: Pedagog, Psycholog Termin: II półrocze 3. Spotkania superwizyjne programu Golden Five. Wychowawcy klas pierwszych Realizacja: METIS Katowice, Pedagog 4. Dostarczenie materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć na temat zaburzeń odżywiania oraz bezpiecznych diet. Realizacja: Pedagog, Psycholog 5. Dostarczenie materiałów edukacyjnych na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Niebieska Karta). Realizacja: Psycholog 6. Dostarczenie materiałów nt. bezpiecznego korzystania z Internetu, nowych mediów i cyberprzemocy. Realizacja: Pedagog, Psycholog 6. Szkolenie: Depresja młodzieńcza Realizacja: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Termin: II sem. Szkolenie z zakresu Programu "Falochron dla Śląska". 12

13 R Realizacja: METIS Katowice T RODZICE Uwagi dot. realizacji Programu 1. Edukacja dla Rodziców. Przeprowadzenie spotkań z Rodzicami: 1. Zapoznanie ze szkolnymi procedurami. Zapoznanie z procedurą kontroli obowiązku szkolnego. Realizacja: Wychowawcy klas Termin: wrzesień 2014 r. 2. Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych narkotyków i dopalaczy. Zapoznanie z materiałami edukacyjnymi i informacyjnymi na ten temat. Realizacja: Pedagog, Psycholog ( kl. II ), wychowawcy ( kl. I i III) Termin: II półrocze 3. Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa jak pomóc dziecku bezpiecznie z nich korzystać? Realizacja: Wychowawcy klas EWALUACJA Uwagi dot. realizacji Programu 1. Ocena efektów podjętych działań profilaktycznych. Ewaluacja stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły. Przeprowadzenie anonimowej ankiety na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole. Realizacja: Zespół ds. Modyfikacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Termin: styczeń 2015 r., czerwiec 2015 r. Ewaluacja działań wynikających z Programu Profilaktyki. Zbadanie skuteczności Szkolnego Programu Profilaktyki. Zastosowanie procedury, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli). 13

14 Realizacja badań ewaluacyjnych. Upublicznienie raportu ewaluacyjnego wewnątrz szkoły. Realizacja: Zespół ds. Modyfikacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Termin: czerwiec 2015 r. Opracował Zespół ds. modyfikacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w składzie: 1. mgr Mariola Sieroda 2. mgr Natasza Sitko 3. mgr Agnieszka Glazer - Białkowska 14

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku dorosłości

Wędrując ku dorosłości Program nauczania Wędrując ku dorosłości Teresa Król Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I III szkół ponadgimnazjalnych Copyright 2013 by Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo