MONITORING SYSTEMU EDUKACJI FORMALNEJ Z PERSPEKTYWY EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ Natalia Sarata, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING SYSTEMU EDUKACJI FORMALNEJ Z PERSPEKTYWY EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ Natalia Sarata, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej"

Transkrypt

1 MONITORING SYSTEMU EDUKACJI FORMALNEJ Z PERSPEKTYWY EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ Natalia Sarata, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Wprowadzenie Niniejszy dokument przedstawia metodologię monitoringu systemu edukacji formalnej (SEF) z perspektywy antydyskryminacyjnej, przygotowaną w ramach projektu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej () Wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Metodologia została opracowana po to, by możliwe było zrealizowanie pierwszego w Polsce kompleksowego badania systemu edukacji formalnej z perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej. Edukacja antydyskryminacyjna w rozumieniu to każde świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy oraz wspieranie równości i różnorodności. Edukacja antydyskryminacyjna rozwija wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia, buduje kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji, rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów emancypacyjnych, wzmacnia grupy i osoby dyskryminowane i wykluczone na zasadach włączania i upodmiotowienia. Zrealizowanie badania uwzględniającego tę perspektywę jest konieczne, by zaplanować proces włączania perspektywy antydyskryminacyjnej do edukacji formalnej, w której jak dotąd takiego spojrzenia, a także uznania dla znaczenia równości i różnorodności, brakuje. Tymczasem tylko włączająca, wrażliwa na różnice, wspierająca różnorodność i przeciwdziałająca dyskryminacji edukacja pozwoli na rozwój społeczeństwa otwartego na inność, odżegnującego się od ksenofobicznych treści i aktywnie działającego na rzecz równości. Stąd inicjatywa szczegółowego przyjrzenia się różnym aspektom systemu edukacji formalnej w Polsce, która stworzy podstawy do pracy nad długoterminowym włączaniem perspektywy EA w proces kształcenia członków i członkiń społeczeństwa otwartego na różnice. Nie jest to pierwsza próba zbadania systemu edukacji formalnej. Zrealizowane dotąd zostały cenne inicjatywy analizujące wybrane aspekty SEF pod kątem wybranych przesłanek dyskryminacji. Przykłady dotąd prowadzonych działań to: badania stopnia włączenia perspektywy płci w edukacji zrealizowane przez Ewę Rutkowską i Magdalenę Środę w ramach projektu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) opublikowane w raporcie Polityka równości płci. Polska 2007, to także dwa raporty Fundacji Feminoteka: Ślepa na płeć edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny (Warszawa 2008) pod red. Anny Dzierzgowskiej i Ewy Rutkowskiej, w publikacji Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport pod red. Joanny Piotrowskiej (Warszawa 2009). Przesłanki płci w wybranych aspektach SEF dotyczą także m.in. badania Grzegorza Mazurkie-wicza 1

2 opublikowane w książce Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja? (Kraków 2005), Doroty Pauluk Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego (Kraków 2005), a także Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej Marioli Chomczyńskiej-Rubachy i Krzysztofa Rubachy (Kraków 2007) i Doroty Pankowskiej Wychowanie a role płciowe (Gdańsk 2005). W innym obszarze działania związane z perspektywą antydyskryminacyjną w SEF zrealizowało Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, analizując w ramach projektu Szkoła otwartości ( ) podręczniki do wybranych przedmiotów pod katem poszanowania różnic etnicznych, religijnych i światopoglądowych. Wiele innych badań i działań edukacyjnych skierowanych na wprowadzenie perspektywy antydyskryminacyjnej do edukacji formalnej zostało zrealizowanych przez różnorodne organizacje pozarządowe, grupy i instytucje spoza systemu edukacji formalnej. Są one ważnym punktem odniesienia dla możliwie jak najbardziej wyczerpujących badań systemu edukacji formalnej, łączących różne przesłanki dyskryminacji i różne obszary SEF. Jednak mimo ich innowacyjności i wagi dla przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania różnorodności, wpływ tych rozproszonych, nieskorelowanych ze sobą badań dotyczących tylko wybranych aspektów SEF i wybranych przesłanek dyskryminacji, realizowanych w różnym czasie, jest ograniczony. Edukacja antydyskryminacyjna nadal pozostaje wielką nieobecną, którą nie interesują się instytucje systemowo odpowiedzialne za system kształcenia w Polsce. Dlatego też Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach projektu Wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce stara się połączyć perspektywę różnorodnych inności, nie koncentrując się na pojedynczych przesłankach, lecz starając się uwzględniać w realizowanych działaniach możliwie jak najwięcej czynników dyskryminacji. Także zasięg działań zaplanowany został bardzo różnorodnie od badań podstaw programowych, podręczników przez analizę kursów pedagogicznych dla nauczycieli/lek czynnych zawodowo, analizę oferty studiów podyplomowych, ofertę publicznych placówek doskonalenia nauczycieli/lek i badania fokusowe nauczycieli/lek po zgromadzenie bazy dobrych praktyk dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej. Kolejnym krokiem będzie całościowy monitoring systemu edukacji z perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej, do czego przyczynkiem ma stać się niniejszy dokument. Monitoring został zaplanowany jako działanie długoterminowe i cykliczne, powtarzane co 2-5 lat. W zależności od zasobów finansowych i ludzkich, może trwać od 12 do 24 miesięcy. Pierwsze badanie poprowadzone w ramach zaproponowanych obszarów pozwoli na sporządzenie swoistego raportu wyjścia, możliwość zestawiania wyników w czasie stworzy podstawę do oceniania postępów we wdrażaniu perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej do SEF. Powtarzanie badania da także możliwość dostarczania decydentom/tkom odpowiedzialnym za kształt systemu edukacji w Polsce szczegółowej i regularnie 2

3 aktualizowanej wiedzy w obszarze badania. Będzie ono zatem stanowiło nie tylko samo w sobie narzędzie badawcze, lecz także potencjalne narzędzie zmiany. Układ dokumentu Dokument ten prezentuje analizę systemu edukacji formalnej z perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej prowadzoną w czterech obszarach: A. Prawne regulacje systemu edukacji formalnej, B. System kształcenia nauczycielek/li, pedagożek/gów, C. Nauczyciele/lki, pedagożki/dzy w pracy, D. Uczniowie i uczennice w szkole. Dokument koncentruje się przede wszystkim na systemie oświaty nadzorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do szkolnictwa wyższego podległego Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwołuje się tylko przy okazji analizy obszarów systemu kształcenia kadry pedagogicznej na kierunkach o profilach pedagogicznych / nauczycielskich (Decyzja o ograniczeniu obszarów badania do przede wszystkim tych związanych z systemem oświaty zarządzanym przez MEN wiąże się m.in. ze znaczącą autonomią uczelni wyższych próby oddania spójnego obrazu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie szkolnictwa wyższego i monitorowania zmian w jego obszarze mogłyby stanowić temat odrębnego projektu). W każdym z wyżej wymienionych 4 obszarów dokument wyznacza zakres proponowanego badania i określa źródła danych. Narzędzie to zakłada możliwość realizowania działań w porozumieniu z innymi organizacjami pozarządowymi, na przykład w ramach aktywności powołanej przez Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Sugeruje także, czy dane działanie może być wykonane samodzielnie przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (lub inne podmioty Koalicji) jako organizację pozarządową, czy dla reprezentatywności wyniku powinno być zrealizowane we współpracy z władzami oświatowymi. Na przykład w niewielkim stopniu możliwe do samodzielnego przeprowadzenia przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jest globalne zbadanie sytuacji w poszczególnych szkołach (część C i D. 2-6). W tym obszarze badanie koncentruje się na bardzo szczegółowych zagadnieniach związanych z wewnętrznym, indywidualnym funkcjonowaniem szkół w Polsce i niemożliwe jest przeprowadzenie takiego badania przez a) instytucję działającą pojedynczo, b) organizację pozarządową zewnętrzną wobec systemu edukacji formalnej. Dlatego działania bezpośrednio związane z funkcjonowaniem 3

4 szkoły, a w jej ramach m.in. programów wychowawczych, profilaktycznych, przygotowania nauczycieli/lek do prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej, poziomu wiedzy uczniów/czennic wszędzie tam, gdzie badane są nie tyle ramy prawne funkcjonowania EA w systemie edukacji formalnej, lecz sytuacja w pojedynczej szkole, niereprezentatywna dla innych szkół badania powinny być realizowane we współpracy z resortem edukacji. Może się to odbyć np. poprzez włączenie tych zagadnień do Systemu Ewaluacji Oświaty. samodzielnie może natomiast realizować działania związane z analizą prawa, podstaw programowych, wymagań wobec nauczycieli/lek, zawartości podręczników tego, do czego dostęp może uzyskać, nie będąc podmiotem systemu edukacji formalnej. 4 Wyzwania i dylematy Właśnie ograniczony dostęp do systemu edukacji formalnej to jedno z wyzwań stojących przed (i innymi organizacjami pozarządowymi), związanych z realizacją badania. W związku z tym całościowa realizacja badania (np. przeprowadzenie badania we wszystkich szkołach) nie będzie możliwa już za pierwszym razem, lecz dopiero z czasem, w miarę nawiązania współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i jego agendami. Możliwe będzie jednak zrealizowanie badania w wybranych szkołach (obszary B i C), wycinkowo, po to, by ujawnić trendy i lepiej rozpoznać punkty wpływu na system w celu wprowadzenia równościowej zmiany. Zatem dylemat związany z tym, czy planować i realizować jak najbardziej wyczerpujący system monitoringu, który pod względem zasięgu i głębokości całkowicie odda stan edukacji antydyskryminacyjnej w SEF, czy też pracować nad podstawową, możliwą do prostego, niskokosztowego realizowania, rozwiązany został następująco: prezentowany dokument opisuje możliwie jak najwięcej obszarów do analizy, by zachować ogląd całości systemu, niemniej poszczególne zakresy będą poddawane badaniu w zależności od zasobów finansowych, którymi organizacja (organizacje) operuje w ograniczonym zakresie (w porównaniu z administracją państwową), a także od możliwości czasowych. Innym dylematem jest decyzja, czy monitorować tylko to, co jest, czy jednak odwoływać się także do tego, czego brakuje proponować własną wizję tego, jak powinien wyglądać system edukacji formalnej z perspektywy antydyskryminacyjnej. Dlatego właśnie w wielu obszarach niniejszego narzędzia pytania do analizy mają za zadanie sprawdzić, czy jakieś rozwiązanie, akt prawny, procedura w ogóle istnieją, a dopiero w następnym kroku określić, jaka jest zawartość merytoryczna czy antydyskryminacyjny potencjał tego przepisu czy mechanizmu. Ponieważ z wieloletniego doświadczenia organizacji pozarządowych i ekspertów/ek wynika, że wielu rozwiązań stosowanych w innych krajach w Polsce brakuje, początkowo narzędzie to będzie służyło jako środek rozpoznania i

5 unaocznienia tych braków i białych plan na antydyskryminacyjnej mapie systemu edukacji formalnej. Mamy nadzieję, że z czasem odpowiedź na pytanie czy jest? coraz częściej będzie twierdząca i koncentracja w badaniu będzie mogła przenieść się na jakościową analizę już istniejących rozwiązań jaki jest przekaz?. Kolejny dylemat związany z wyznaczeniem obszarów monitoringu to decyzja o włączeniu do badania lub nie rodziców i opiekunów prawnych, ich nastawień do wartości, jakimi są równość i różnorodność. Rodzice i opiekunowie prawni mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw szacunku dla różnic i inności, jednak ze względu na znaczącą trudność w dotarciu do tej grupy z badaniem, na ten moment nie została ona ujęta w narzędziu. Niemniej narzędzie to będzie zmieniać się w czasie, będzie w zamierzeniu poszerzane o kolejne obszary wraz z rozwojem edukacji antydyskryminacyjnej w ramach systemu edukacji formalnej. Stąd w momencie zwiększenia dostępności rodziców jako grupy możliwej do zbadania, grupa ta zostanie włączona do niniejszego narzędzia. Część pytań postawionych w niniejszym dokumencie odnosi się do danych wrażliwych, których dostępność jest niewielka lub żadna. Do takich danych należą np. pytania o wyznanie nauczycieli/lek, ich pochodzenie etniczne czy orientację psychoseksualną. Posiadanie takich danych dałoby prawdopodobnie wyraźniejszy ogląd tego, jak zróżnicowana jest grupa nauczycieli/lek, pedagogów/żek, którzy pracują w systemie edukacji formalnej podtrzymującym mit monolityczności polskiego społeczeństwa. Należy jednak jasno podkreślić, że narzędzie to nie dąży do ujawnienia wszystkich różnic, w tym tych, których ujawnienie może być traktowane jako osobiście zagrażające w kontekście pracy w szkole czy życia w społeczności cel tego pytania jest raczej edukacyjny: nauczyciele/lki, pedagodzy szkolni i pedagożki także należą do grup mniejszościowych, także funkcjonują ze swoimi ujawnionymi i nie różnicami w ramach systemu edukacji, który jak dotąd perspektywy szacunku dla różnorodności nie wdraża i nie realizuje. W wierzymy, że realizowane przez nas działania, w tym monitoring systemu edukacji formalnej z perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej, staną się narzędziami zmiany. 5

6 A. Prawne regulacje związane z funkcjonowaniem systemu edukacji formalnej oraz działalność instytucji odpowiedzialnych Obszar Pytanie Źródła danych Realizacja 1. Otoczenie prawne systemu edukacji formalnej 2. Prawo specyficzne w ramach systemu edukacji formalnej Czy w Konstytucji regulowana jest kwestia równości i niedyskryminacji? Czy istnieje ustawa horyzontalna regulująca działania na rzecz równości i różnorodności programująca działania na rzecz równości ( ustawa równościowa )? Czy ustawa obejmuje swoim działaniem / wyłącza ze swojego działania system edukacji formalnej? W jakim zakresie? Jaka jest treść zapisów związanych z edukacją antydyskryminacyjną? Jakie przesłanki dyskryminacji są wskazane 1, jakie nie są? Czy istnieje apolityczne, niezależne centrum kompetencji w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej na poziomie administracji centralnej / działające we współpracy z administracją centalną? Czy prowadzi analizy, konsultacje, wydaje rekomentacje związane z edukacją antydyskryminacyjną w systemie edukacji formalnej? Czy w ramach systemu edukacji funkcjonuje osobna ustawa ( tematyczna dla SEF) regulująca działania na rzecz równości i przeciw dyskryminacji w tym obszarze? Jakie ustawa stawia sobie cele? Jakich przesłanek dotyczy? Jakich nie dotyczy? Czy istnieje dokument odnoszący się wprost do polityki równych szans w systemie edukacji formalnej? Czy istnieją programy ministerialne odnoszące się do profilaktyki dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami? Czy prowadzone są badania uczestnictwa w systemie edukacji formalnej na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach z podziałem na płeć, sprawność, etniczność, narodowość, wyznanie / bezwyznaniowość i inne przesłanki? Analiza stanu prawnego i analiza treści dokumentów: - Konstytucja RP z 1997 r. - Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dn. 29 października 2010r. - Inne akty prawne właściwe ds. równego traktowania Analiza stanu prawnego, analiza treści dokumentów: - Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu edukacji formalnej odnoszące się do przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania różnorodności (jeśli dostępne) Analiza danych zastanych: - Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące systemu edukacji formalnej (jeśli dostęne) 6 1 Ilekroć w tekście pojawia się sformułowanie przesłanki dyskryminacji, odwołuje się ono do listy przesłanek dyskryminacji wymienionych w definicji edukacji antydyskryminacyjnej przyjętej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (patrz str. 1).

7 3. Równość i przeciwdziałanie dyskryminacji jako kwestia horyzontalna w systemie edukacji formalnej 4. Działania instytucji odpowiedzialnych / administrujących oświatą: MEN, władze wojewódzkie, instytucje nadzoru pedagogicznego, samorządy lokalne / organy prowadzące szkoły Czy w aktach prawnych regulujących działanie systemu edukacji formalnej w Polsce znajdują się treści związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i podejmowaniem działań na rzecz równości? Czy wprost wymienione są konkretne przesłanki dyskryminacji? Jakie? Jakich brakuje? Czy w ramach tych aktów prawnych pojawiają się odwołania do wybranego światopoglądu, czy zawierają one odwołania do różnorodnych światopoglądów (pluralizm światopoglądowy) lub są neutralne światopoglądowo? Czy badanie jakości kształcenia zakłada ewaluację edukacji pod kątem antydyskryminacyjnym? a. Organy: Czy w ramach instytucji odpowiedzialnych zostały powołane i funkcjonują organy (grupy robocze, wydziały, jednostki) ds. wspierania równości, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w obszarze edukacji? Jeśli nie, to czy inne organy mają te zadania w swoich kompetencjach? Do jakich organów zostały przypisane kompetencje w tym obszarze (jeśli zostały)? W jakim trybie pracują? Jakie dokumenty wydały? Analiza stanu prawnego i analiza treści podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu edukacji formalnej: - Ustawa o systemie oświaty (1991 ze zmianami) - Karta Nauczyciela (1982 ze zmianami) - Właściwe przepisy dotyczące ewaluacji jakości edukacji (zawarte w innych aktach prawnych np. w Ustawie o systemie oświaty lub jako osobny akt prawny) oraz rozporządzenia do powyższych aktów prawnych - Program rozwoju edukacji na terenach wiejskich Struktura MEN - Struktura systemu nadzoru pedagogicznego (kuratoriów oświaty) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego - Struktura wojewódzkich departamentów / wydziałów właściwych ds. oświaty - Struktura samorządowych departamentów / wydziałów właściwych ds. oświaty / organów prowadzących szkoły 7 Analiza treści: - Dokumenty przygotowane przez jednostki ds. wspierania równości b. Programy: Czy instytucje odpowiedzialne realizują wydzielone programy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania równości w odniesieniu do edukacji i obsługi edukacji? Czy programy te mają - Osoby reprezentujące instytucje odpowiedzialne ds. edukacji - Programy i projekty realizowane przez instytucje odpowiedzialne (informacje na stronach instytucji)

8 charakter cykliczny? Czy prowadzone są przez MEN, władze wojewódzkie, instytucje nadzoru pedagogicznego, organy prowadzące szkoły bazy dobrych praktyk z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej? Jakich przesłanek dyskryminacji i obszarów funkcjonowania systemu edukacji formalnej one dotyczą? c. Podnoszenie kompetencji: Czy osoby zatrudnione i / lub decyzyjne w wydziałach właściwych ds. edukacji uczestniczą w szkoleniach i programach podnoszących poziom wiedzy, wrażliwości i dostarczających umiejętności związanych z perspektywą antydyskryminacyjną w edukacji? Czy skierowana do nich oferta edukacyjna dotyczy tych wszystkich trzech wymiarów (wiedza, świadomość, umiejętności)? Czy oferta kształceniowa i kwalifikacyjna dla wizytatorów/wizytatorek zawiera treści związane z edukacją antydyskryminacyjną? Jakich przesłanek dyskryminacji dotyczy, jakich nie? d. Współpraca / konsultacje: Czy instytucje odpowiedzialne współpracują konsultacyjnie z partnerami społecznymi w zakresie wprowadzania / wspierania perspektywy antydyskryminacyjnej do edukacji? Czy angażują się w działania realizowane w partnerstwach z innymi podmiotami? Jakich przesłanek takie działania dotyczą? - Osoby reprezentujące instytucje, zaangażowane w realizację programów Analiza treści: - Bazy dobrych praktyk - Osoby odpowiedzialne na poziomie instytucji odpowiedzialnych za administrowanie oświatą na poziomie poszczególnych instytucji wymienionych w tej części dokumentu. - Oferta szkoleniowa skierowana do osób reprezentujących instytucje odpowiedzialne za administrowanie oświatą, zapewniana przez te instytucje dla swojego personelu. - Dokumenty programowe przygotowywane przez instytucje odpowiedzialne - Komunikaty instytucji odpowiedzialnych z prowadzonych konsultacji - Analiza programów i projektów realizowanych w partnerstwach 8 e. Wsparcie: Czy dotowane finansowo, wspierane patronacko przedsięwzięcia edukacyjne (publikacje, konferencje, programy, projekty, akcje, - Reprezentanci/tki instytucji odpowiedzialnych - Reprezentantki/ci partnerów społecznych, z doświadczeniem współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi (np. nauczycielskie związki zawodowe, branżowe organizacje pozarządowe o charakterze edukacyjnym, eksperci / ekspertki) Analiza treści dokumentów instytucji odpowiedzialnych (np. dokumentacja dot. naboru wniosków o dofinansowanie, wyniki konkursu, charakterystyka

9 imprezy itp.) dotyczą zagadnień związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wspieraniem równości? Jakich przesłanek dotyczą, jakich nie dotyczą? Na jaką skalę są realizowane - zasięg terytorialny, czas trwania, rodzaj wsparcia (finansowe, niefinansowe), wysokość wsparcia? f. Komunikacja: Czy w komunikowaniu się instytucji odpowiedzialnych odnaleźć można wątki związane z komunikowaniem znaczenia zasady równości i przeciwdziałania dyskryminacji? Czy instytucje odpowiedzialne zajmują stanowisko w sytuacjach naruszeń tej zasady w systemie edukacji formalnej? Jeśli tak, to w odniesieniu do jakich przesłanek dana instytucja komunikuje swoje stanowisko? dofinansowanych projektów) Wywiady - osoby odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw na poziomie instytucji odpowiedzialnych - reprezentanci/tki wspieranych instytucji Analiza treści: - stron www instytucji odpowiedzialnych - materiałów i komunikatów prasowych - wypowiedzi reprezentantów/tek instytucji Wywiad z rzecznikiem/czką prasowym/wą danej instytucji 9 B. System kształcenia nauczycielek/li, pedagożek/gów Obszar Pytanie Źródła danych Realizacja 1. Studia pedagogiczne / kursy pedagogiczne a. Program: Czy standardy kształcenia nauczycieli zawierają odniesienia od wspierania równości, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami? Czy program studiów pedagogicznych / nauczycielskich / kursów pedagogicznych zawiera osobne przedmioty związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji / wspieraniem równości / edukacją antydyskryminacyjną? Czego dotyczą? Czy treści z tego zakresu pojawiają się w ramach innych przedmiotów? W jakich proporcjach? W ramach jakich przedmiotów? Czy wewnętrzne badania jakości systemu kształcenia na uczelniach pedagogicznych zawierają / ewaluują treści związane z prowadzeniem edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałaniem dyskryminacji w edukacji? b. Podręczniki: Czy podręczniki pedagogiczne zawierają treści antydyskryminacyjne? Jakich przesłanek te treści dotyczą? W - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (z dn. 7 września 2004 r.) w sprawie standardów kształcenia nauczycieli - Programy studiów na uczelniach pedagogicznych - Programy kursów pedagogicznych - Programy zajęć w ramach studiów pedagogicznych / nauczycielskich / kursów pedagogicznych - Dokumenty uczelniane dotyczące badania jakości kształcenia Wywiad z reprezentantką/tem zespołu ds. jakości kształcenia na uczelni pedagogicznej - Akademickie podręczniki pedagogiczne

10 2. Oferta ośrodków doskonalenia nauczycieli 3. Studia podyplomowe jakich proporcjach do innych tematów? c. Przygotowanie kadry: Czy kadra posiada wiedzę o mechanizmach dyskryminacji i wrażliwość na różnorodność? Jaki jest poziom wiedzy z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej wśród osób prowadzących zajęcia? Jaki jest poziom akceptacji zasad niedyskryminacji i równości? d. Organy ds. dyskryminacji / równości szans: Czy są i czego dotyczą programy wyrównujące szanse realizowane przez uczelnie? Czy na uczelniach pedagogicznych działają organy / osoby kontaktowe ds. dyskryminacji / grup mniejszościowych / w gorszym położeniu? Jaki jest zakres ich kompetencji? Jakimi przesłankami się zajmują, jakimi nie? e. Zajęcia dodatkowe: Czy na danym wydziale / kierunku pedagogicznym działają koła studenckie poruszające wątki z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej? Jakie działania prowadzą? Z jakimi ograniczeniami i szansami ze strony uczelni, samorządu studenckiego się spotykają? Czy są działania trudne do zrealizowania / tematy słabo obecne? f. Czy są dostępne szkolenia podnoszące kompetencje z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami? Jakich przesłanek dotyczą, do jakich przesłanek się nie odnoszą? W jakiej skali? Jeśli powyższe wątki są włączone w inne (jakie) szkolenia, to w jakich proporcjach? Czy dostępne są szkolenia / kursy odnoszące się wprost do ukrytego programu nauczania szkól i nauczycieli/lek? Jaka jest dostępność oferty koszt, czas trwania, usytuowanie geograficzne? g. Czy są dostępne studia podyplomowe z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania równości i różnorodności, skierowane do nauczycieli/lek, pedagogów/żek i - Osoby prowadzące zajęcia - Studentki/ci - Osoby pracujące w biurach ds. studenckich - Osoby pracujące w biurach ds. osób niepełnosprawnych - Osoby w roli pełnomocników/czek ds. równości i niedyskryminacji - Koła naukowe i sekcje kół działające przy samorządach studenckich - Aktywność kół i sekcji - Reprezentanci/tki kół prowadzących działania z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej - Reprezentanci/tki samorządu studenckiego odpowiedzialni za kontakty z kołami - Opiekunki/nowie kół i sekcji kół Analiza oferty szkoleniowej, np.: - Ośrodek Rozwoju Edukacji, - lokalne ośrodki doskonalenia nauczycieli publiczne i prywatne, - strony www, ulotki, dostępne dokumenty programowe, harmonogramy zajęć - z osobami programującymi ofertę - oferta studiów podyplomowych realizowanych przez polskie uczelnie i instytuty badawcze 10

11 osób administrujących oświatą? Jakich przesłanek dotyczą? Czy włączają horyzontalnie różne przesłanki, czy koncentrują się na jednej? Jakie treści i umiejętności praktyczne przekazują? Jaka jest ich dostępność koszt, czas trwania, umiejscowienie geograficzne? C. Nauczyciele/lki, pedagodzy/żki w pracy Obszar Pytanie Źródła danych Realizacja 1. Podstawy programowe Czy wśród kompetencji wymaganych od ekspertów/ek ds. podstaw programowych znajdują się te odwołujące się do wiedzy nt. wspierania równości i przeciwdziałania dyskryminacji? Jaka jest wiedza ekspertów/ek w tym zakresie? Czy w podstawach programowych pojawiają się wątki związane z równością i przeciwdziałaniem dyskryminacji? Czy preambuły podstaw programowych formułują cele w kategoriach kształtowania poprzez edukację postaw szacunku dla różnorodności i niedyskryminowania? Czy w podstawach programowych dostrzegana jest różnorodność dzieci pod kątem wywodzenia się z różnych grup (płeć, etniczność, sprawność, status ekonomiczny, narodowość itp.)? Czy odwołania do doświadczeń jakiejś grupy się nie pojawiają bądź pojawiają się szczególnie często? 2. Podręczniki Czy wśród kompetencji wymaganych od rzeczoznawców/czyń MEN ds. podręczników dopuszczanych do użytku znajdują się te odwołujące się do wiedzy nt. wspierania równości i przeciwdziałania dyskryminacji? Jaka jest wiedza rzeczoznawców/czyń w tym zakresie? Czy wytyczne MEN dla rzeczoznawców/czyń i informacje kierowane do wydawców zawierają odniesienia do edukacji antydyskryminacyjnej? Czy opinie kwalifikacyjne podręczników szkolnych przygotowywane przez rzeczoznawców/czynie MEN zawierają odniesienia do braku / obecności treści antydyskryminacyjnych? Czy podręczniki używane przez nauczycieli/lki zawierają treści dyskryminujące, odwołują się do uprzedzeń i stereotypów? Czy posługują się językiem wrażliwym na różnice? Czy są wybierane pod kątem - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wraz z załącznikami podstawy programowe) - Lista autorów/rek podstaw programowych - Ramy i treść konkursów na nowe podstawy programowe - Autorzy/rki podstaw programowych - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - Informacje MEN dla wydawców/czyń podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego - List pani Katarzyny Hall, Minister Edukacji Narodowej, do rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego z dn , t&view=article&id=2036%3alist-pani-katarzyny-hall- 11

12 odzwierciedlania szacunku dla różnorodności? Jak reprezentowane są w nich treści związane z edukacją do równości i niedyskryminacji? Jakie ukryte programy nauczania obecne są w podręcznikach? Odniesienia do jakich przesłanek są w nich zawarte, a do jakich nie? W jakich proporcjach? Jaki jest koszt podręczników? Jak często zmieniane są treści w podręcznikach, uniemożliwiające zakup tańszych podręczników używanych? minister-edukacji-narodowej-do-rzeczoznawcow- podrcznikow-do-ksztacenia-ogolnego- &catid=232%3aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolnepodrczniki-i-programy-nauczania&itemid=292 - Lista rzeczoznawców/czyń dostępna w MEN - Podręczniki dopuszczone do użytku przez MEN na podstawie opinii rzeczoznawców/czyń - Opinie kwalifikacyjne podręczników szkolnych - Ceny podręczników - Analiza porównawcza kolejnych wersji podręczników (pod kątem powtarzających się i nowych treści) Inne stosowane materiały edukacyjne 4. Oferta organizacji pozarządowych Czy nauczyciele/lki, pedagodzy/żki znają publikacje / materiały dot. edukacji antydyskryminacyjnej opublikowane poza systemem edukacji formalnej (np. przez NGOsy)? Czy używają ich w swojej pracy? Jakich przesłanek dotyczą te materiały / publikacje? Jakie szkolenia z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej są oferowane przez organizacje pozarządowe? Jakich przesłanek dotyczą? Jaka jest ich dostępność koszt, czas trwania, umiejscowienie geograficzne? Jakie jest zainteresowanie udziałem w ofercie ze strony nauczycieli/lek, pedagożek/gów? - Rzeczoznawcy/czynie MEN - Autorzy/rki zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podręczników - Reprezentanci/tki wydawców podręczników (pod kątem treści opinii kwalifikacyjnych) - Dostepne materiały poruszające wątki edukacji antydyskryminacyjnej przygotowane przez NGOsy i inne niezależne podmioty spoza systemu edukacji formalnej - Nauczyciele/lki, pedagodzy/żki - Oferta organizacji pozarządowych z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, skierowana do nauczycieli/lek, pedagożek/gów - przedstawiciele/lki organizacji pozarządowych realizujących działania dot. edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz kadry pedagogicznej w ramach systemu edukacji formalnej

wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce Raport z badań

wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce Raport z badań wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce Raport z badań Wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce Raport z badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej raport z badania ewaluacyjnego Część I Wstęp...3 Część II Metodologia badania ewaluacyjnego...4 CZĘŚĆ III. Zasada równości

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny- zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Biuletyn informacyjny- zasada równości szans kobiet i mężczyzn PROJEKT AKADEMIA SUKCESU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Biuletyn informacyjny- zasada równości szans kobiet i mężczyzn Gender Mainstreaming oznacza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów:

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów: Miasta Otwarte Miasta Otwarte to akcja prowadzona w ramach kampanii Włącz się w Polskę. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska mediacji ludności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Listopad 2011 r. 1 Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie opracowany

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNYCH SZANS W TYM RÓWNOŚCI PŁCI SZKOLENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

POLITYKA RÓWNYCH SZANS W TYM RÓWNOŚCI PŁCI SZKOLENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO POLITYKA RÓWNYCH SZANS W TYM RÓWNOŚCI PŁCI SZKOLENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO CZYM JEST POLITYKA RÓWNYCH SZANS Polityka równych szans jest polityką mającą na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji,

Bardziej szczegółowo