Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 360262-2011; data zamieszczenia: 02.11.2011"

Transkrypt

1 Zakup usług prowadzenia kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie FRI Wieliczka: Zakup usług prowadzenia kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wielicki, ul. Dembowskiego 2, Wieliczka, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług prowadzenia kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/. Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie następujących usług szkolenia: a/. Część I - kurs Mała Księgowość w programie Symfonia, b/. Część II kurs Insert GT - Rachmistrz, c/. Część III kurs obsługa programu Symfonia Handel d/. Część IV- kurs obsługa oprogramowania Adobe Photoshop, e/. Część V- kurs serwisant komputerowy w biurze, f/. Część VI- kurs konfiguracji i administracji sieciami bezprzewodowymi, g/. Część VII - kurs przygotowawczy do europejskiego certyfikatu ECDL, h/. Część VIII - kurs Marketing internetowy. w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2/. Opis poszczególnych części zamówienia. a/. Kurs Mała Księgowość w programie Symfonia grupa: 10 osób czas trwania: 30 godzin, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu:

2 Program szkolenia musi zawierać następujące zbiory zagadnień: zakładanie nowej firmy, uzupełnianie danych firmy i właścicieli, remanenty, obsługa kartotek, wpisywanie dokumentów do KPiR, wpisywanie dokumentów do rejestrów VAT, ewidencja przebiegu pojazdów, raporty, pracownicy i listy płac, umowy cywilnoprawne, umorzenie Środków Trwałych, okresy, księgowanie dokumentów, zamykanie okresów sprawozdawczych, deklaracje podatkowe, archiwizacja. Program szkolenia może być poszerzony o dodatkowe zagadnienia związane z obsługą programu. Uczestnicy posiadają podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości. b/. Kurs Insert GT - Rachmistrz grupa: 10 osób, czas trwania: 30 godzin, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Program szkolenia musi zawierać następujące zbiory zagadnień: kreator wdrożeniowy Rachmistrza GT, rozpoczęcie pracy z programem, ewidencje księgowe, kartoteki, deklaracje PIT, CIT, VAT, ZUS, administracja, zestawienia, import, komunikacja, archiwizacja danych i bezpieczeństwo. Program szkolenia może być poszerzony o dodatkowe zagadnienia związane z obsługą programu. Uczestnicy posiadają podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości. c/.kurs obsługa programu Symfonia Handel grupa: 10 osób; czas trwania: 30 godzin, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Program szkolenia musi zawierać następujące zbiory zagadnień: zakładanie w programie nowej firmy i parametryzacja pracy programu, kartoteki, wystawianie i korygowanie dokumentów zakupu i sprzedaży, wystawianie dokumentów płatniczych i magazynowych, kalkulacja ceny w programie, drukowanie dokumentów, inwentaryzacja, wykonywanie raportów i zestawień, tworzenie kopii bezpieczeństwa, archiwizacja danych. Program szkolenia może być poszerzony o dodatkowe zagadnienia związane z obsługą programu. Uczestnicy posiadają podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości. d/. Kurs obsługa pakietu oprogramowania Adobe Photoshop grupa: 2 grupy 10 osób, czas trwania: 30 godzin dla grupy, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjami Adobe Photoshop oraz umożliwienie samodzielnego doskonalenia umiejętności obsługi programu. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: wprowadzenie do Adobe Photoshop, wprowadzenie do Adobe Bridge, narzędzia selekcji, warstwy - warstwy dopasowania, narzędzia malarskie, narzędzia wektorowe, narzędzia typograficzne, maski i kanały, retusz obrazu, korekcja barwna i tonalna, filtry i efekty specjalne, praca z użyciem Smart Objects, automatyzacja, przygotowanie do druku, przygotowanie do publikacji w Internecie e/. Kurs serwisant komputerowy w biurze grupa: 10 osób, czas trwania: 40 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na montowanie i demontowanie zestawów komputerowych, dokonywanie diagnozy pracy komputera oraz wykonywanie napraw określonych podzespołów. Szkolenie ma umożliwić uczestnikowi wykonywanie samodzielnych napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego, a także testowanie jego poprawności działania. Zagadnienia, które należy ująć w programie szkolenia: budowa komputera, BIOS, zasilacze, identyfikacja urządzeń, diagnoza pracy osprzętu sieciowego, błędy STOP, pamięci RAM, projektowanie zestawu komputerowego, zabezpieczenie systemu, konfiguracja drukarki, usuwanie typowych błędów i zacięć. f/. Kurs konfiguracji i administracji sieciami bezprzewodowymi grupa: 10 osób, czas trwania: 30 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne konfigurowanie i administrowanie sieciami bezprzewodowymi, a także diagnozowanie nieprawidłowości i przywracanie jej poprawnego funkcjonowania. Zagadnienia, które należy ująć w programie szkolenia: Warunki pracy sieci bezprzewodowych, wprowadzenie do bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych. standard i jego warianty. Specyfika medium, podstawowe pojęcia: kanał, moc, typy połączeń, punkt-punkt, punkt-wielopunkt, podstawowa konfiguracja urządzeń Access Point, podstawowa konfiguracja komputerów klienckich (Windows, Linux), roaming komputerów klienckich pomiędzy wieloma AP, konfiguracja bezprzewodowego mostu (bridge) w oparciu o tryb WDS, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa (identyfikacja SSID, filtracja na podstawie adresów MAC i wady dyskwalifikujące to rozwiązanie), mechanizmy szyfrowania (WEP. WPA/WPA2, w wariantach Enterprise oraz Personal PSK, serwer RADIUS dla wariantu Enterprise, narzędzia do badania odporności sieci bezprzewodowych. Skanery sieci, łamanie haseł WEP, g/. Kurs przygotowawczy do europejskiego certyfikatu ECDL grupa: 10 osób, czas trwania: 50 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest uzyskanie Certyfikatu ECDL Start przez uczestników szkolenia. Kurs jest przeznaczony dla osób, które pragną usystematyzować swoją wiedzę z zagadnień objętych zakresem egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. W ramach realizacji kursu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia szkolenia z ilości co najmniej 40 godzin oraz zapewnienia udziału wszystkich uczestników szkolenia w 4 egzaminach umożliwiających uzyskanie certyfikatu ECDL Start, wydania certyfikatu ECDL Start oraz zapewnienia każdemu z uczestników 2 egzaminów poprawkowych. W

3 przypadku, gdy uczestnik wykorzysta limit 2 egzaminów poprawkowych i nie zda wymaganej liczby 4 egzaminów koniecznych do uzyskania certyfikatu ECDL Start Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizował Zamówienie znosząc obowiązek uzyskania certyfikatu ECDL Start. Zamawiający wskazuje jako wybrane do realizacji zgodnie ze standardem ECDL moduły: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menadżerska i prezentacyjna oraz usługi w sieciach informatycznych. h/. Kurs Marketing internetowy grupa: 10 osób, czas trwania: 10 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką kampanii marketingowej firmy i produktu realizowanej w Internecie. Program szkolenia: Internet - nowe medium komunikacyjne i sposób na prezentację firmy w internecie, E- Marketing - wprowadzenie (seo, sem, e-marketing), planowanie kampanii reklamowej w sieci, wykorzystanie portali społecznościowych w marketingu, banery, boxy, Google AdWords itp, programy partnerskie, etyka w Internecie - gdzie jest granica działalności promocyjnej, normy prawne regulujące działalność marketingową w Internecie. 3/. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale szkoleniowe zlokalizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce oraz Zespole Szkół w Gdowie wyposażone w sprzęt komputerowy oraz licencje oprogramowania Symfonia (w Wieliczce i Gdowie), Adobe Master Collection CS 5.5 PL (w Wieliczce) Insert GT - rachmistrz ( w Wieliczce i Gdowie) w godzinach, w których nie są wykorzystywane do prowadzenia zajęć szkolnych. 4/. Zajęcia w ramach kursów muszą być realizowane w sposób umożliwiający uczniom aktywny udział w nich tzn. maja być prowadzone metodami aktywnymi, a łączny czas trwania zajęć w jednym dniu szkoleniowym nie może przekraczać 6 godzin. 5/. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. 6/. Czas realizacji kursów: listopad - 20 grudnia 2011 roku według ustaleń z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji w jednym dniu szkoleniowym maksymalnie 6 godzin kursu, sugeruje natomiast realizację kursu w krótszych blokach ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej jakości szkoleń. Zajęcia musza być realizowane w sposób umożliwiający uczniom aktywny udział w nich tzn. maja być prowadzone metodami aktywnymi. Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązujących godzin lekcyjnych uczestników kursów. Kursy musza być zorganizowane w czasie wolnym od nauki szkolnej. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. 7/. Obowiązki wykonawcy: Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: a/.zapewnienie dostępu do materiałów dydaktycznych (szkoleniowych), b/.opracowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, c/.realizacja kursu przez wykwalifikowane osoby, posiadające doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową, d/. po zakończeniu kursu wypełnienie z uczestnikami anonimowej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej danego rodzaju kursu oraz podpisanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 8/. W ramach promocji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do: a/. stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Województwa Małopolskiego, logo projektu, logo powiatu wielickiego, hasło promocyjne POKL. Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. 9/. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: a/.listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu jego trwania, b/.program kursu oraz dziennik zajęć, c/.potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, d/.ankiety ewaluacyjne, e/.listę potwierdzającą odbiór certyfikatów przez uczestników, f/.informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT/rachunkiem.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH

4 WARUNKÓW III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Za spełniających warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dotyczy każdej z części)zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują co najmniej po jednej osobie dla każdej z części zamówienia (przy czym jedna wskazana osoba może realizować tylko jedną z części zamówienia) posiadającej wykształcenie wyższe, która w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziła nie mniej niż 100 godzin kursów lub szkoleń o tematyce informatycznej lub księgowej - odpowiednio do rodzaju danej części zamówienia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty szczegółowy program kursu dla wybranej z części zamówienia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1/. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2/. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa) - jeżeli dotyczy III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

5 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych sytuacjach (np. trudności w rekrutacji uczestników kursu, zdarzenie losowe, niedyspozycja zdrowotna uczestnika lub kadry szkolącej) możliwość zmiany harmonogramu realizacji zamówienia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2, Wieliczka, pok. nr 14.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2, Wieliczka, pok. nr 12. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2; Projekt Systemowy Województwa Małopolskiego Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs Mała Księgowość w programie Symfonia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs Mała Księgowość w programie Symfonia grupa: 10 osób czas trwania: 30 godzin, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Program szkolenia musi zawierać następujące zbiory zagadnień: zakładanie nowej firmy, uzupełnianie danych firmy i właścicieli, remanenty, obsługa kartotek, wpisywanie dokumentów do KPiR, wpisywanie dokumentów do rejestrów VAT, ewidencja przebiegu pojazdów, raporty, pracownicy i listy płac, umowy cywilnoprawne, umorzenie Środków Trwałych, okresy, księgowanie dokumentów, zamykanie okresów sprawozdawczych, deklaracje podatkowe, archiwizacja. Program szkolenia może być poszerzony o dodatkowe zagadnienia związane z obsługą programu. Uczestnicy posiadają podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości.. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs Insert GT - Rachmistrz. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs Insert GT - Rachmistrz grupa: 10 osób, czas trwania: 30 godzin, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Program szkolenia musi zawierać następujące zbiory zagadnień: kreator wdrożeniowy Rachmistrza GT, rozpoczęcie pracy z programem, ewidencje księgowe, kartoteki, deklaracje PIT, CIT, VAT, ZUS, administracja, zestawienia, import, komunikacja, archiwizacja danych i bezpieczeństwo. Program szkolenia może być poszerzony o dodatkowe zagadnienia związane z obsługą programu. Uczestnicy posiadają podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości..

6 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs obsługa programu Symfonia Handel. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs obsługa programu Symfonia Handel grupa: 10 osób; czas trwania: 30 godzin, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Program szkolenia musi zawierać następujące zbiory zagadnień: zakładanie w programie nowej firmy i parametryzacja pracy programu, kartoteki, wystawianie i korygowanie dokumentów zakupu i sprzedaży, wystawianie dokumentów płatniczych i magazynowych, kalkulacja ceny w programie, drukowanie dokumentów, inwentaryzacja, wykonywanie raportów i zestawień, tworzenie kopii bezpieczeństwa, archiwizacja danych. Program szkolenia może być poszerzony o dodatkowe zagadnienia związane z obsługą programu. Uczestnicy posiadają podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs obsługa oprogramowania Adobe Photoshop. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs obsługa oprogramowania Adobe Photoshop grupa: 2 grupy 10 osób, czas trwania: 30 godzin dla grupy, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjami Adobe Photoshop oraz umożliwienie samodzielnego doskonalenia umiejętności obsługi programu. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: wprowadzenie do Adobe Photoshop, wprowadzenie do Adobe Bridge, narzędzia selekcji, warstwy - warstwy dopasowania, narzędzia malarskie, narzędzia wektorowe, narzędzia typograficzne, maski i kanały, retusz obrazu, korekcja barwna i tonalna, filtry i efekty specjalne, praca z użyciem Smart Objects, automatyzacja, przygotowanie do druku, przygotowanie do publikacji w Internecie. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs serwisant komputerowy w biurze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs serwisant komputerowy w biurze grupa: 10 osób, czas trwania: 40 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na montowanie i demontowanie zestawów komputerowych, dokonywanie diagnozy pracy komputera oraz wykonywanie napraw określonych podzespołów. Szkolenie ma umożliwić uczestnikowi wykonywanie samodzielnych napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego, a także testowanie jego poprawności działania. Zagadnienia, które należy ująć w programie szkolenia: budowa komputera, BIOS, zasilacze, identyfikacja urządzeń, diagnoza pracy osprzętu sieciowego, błędy STOP, pamięci RAM, projektowanie zestawu komputerowego, zabezpieczenie systemu, konfiguracja drukarki, usuwanie typowych błędów i zacięć.. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs konfiguracji i administracji sieciami bezprzewodowymi. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs konfiguracji i administracji sieciami bezprzewodowymi grupa: 10 osób, czas trwania: 30 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne konfigurowanie i administrowanie sieciami bezprzewodowymi, a także diagnozowanie nieprawidłowości i przywracanie jej poprawnego funkcjonowania. Zagadnienia, które należy ująć w programie szkolenia: a/.warunki pracy sieci bezprzewodowych, b/.wprowadzenie do bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych. standard i jego warianty.

7 Specyfika medium, podstawowe pojęcia: kanał, moc, c/.typy połączeń, punkt-punkt, punkt-wielopunkt, d/.podstawowa konfiguracja urządzeń Access Point, e/.podstawowa konfiguracja komputerów klienckich (Windows, Linux), f/.roaming komputerów klienckich pomiędzy wieloma AP, g/.konfiguracja bezprzewodowego mostu (bridge) w oparciu o tryb WDS, h/.podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa (identyfikacja SSID, filtracja na podstawie adresów MAC i wady dyskwalifikujące to rozwiązanie), mechanizmy szyfrowania (WEP. WPA/WPA2, w wariantach Enterprise oraz Personal PSK, serwer RADIUS dla wariantu Enterprise, i/.narzędzia do badania odporności sieci bezprzewodowych. Skanery sieci, k/.łamanie haseł WEP,. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs przygotowawczy do europejskiego certyfikatu ECDL. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs przygotowawczy do europejskiego certyfikatu ECDL grupa: 10 osób, czas trwania: 50 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest uzyskanie Certyfikatu ECDL Start przez uczestników szkolenia. Kurs jest przeznaczony dla osób, które pragną usystematyzować swoją wiedzę z zagadnień objętych zakresem egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. W ramach realizacji kursu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia szkolenia z ilości co najmniej 40 godzin oraz zapewnienia udziału wszystkich uczestników szkolenia w 4 egzaminach umożliwiających uzyskanie certyfikatu ECDL Start, wydania certyfikatu ECDL Start oraz zapewnienia każdemu z uczestników 2 egzaminów poprawkowych. W przypadku, gdy uczestnik wykorzysta limit 2 egzaminów poprawkowych i nie zda wymaganej liczby 4 egzaminów koniecznych do uzyskania certyfikatu ECDL Start Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizował Zamówienie znosząc obowiązek uzyskania certyfikatu ECDL Start. Zamawiający wskazuje jako wybrane do realizacji zgodnie ze standardem ECDL moduły: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menadżerska i prezentacyjna oraz usługi w sieciach informatycznych.. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs Marketing internetowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs Marketing internetowy grupa: 10 osób, czas trwania: 10 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką kampanii marketingowej firmy i produktu realizowanej w Internecie. Program szkolenia: a/.internet - nowe medium komunikacyjne i sposób na prezentację firmy w internecie, b/.e-marketing - wprowadzenie (seo, sem, e- marketing), c/.planowanie kampanii reklamowej w sieci, d/.wykorzystanie portali społecznościowych w marketingu, e/.banery, boxy, Google AdWords itp, f/.programy partnerskie, g/.etyka w Internecie - gdzie jest granica działalności promocyjnej, h/.normy prawne regulujące działalność marketingową w Internecie. Powiązane artykuły

8 Wynik postępowania: Zakup usług prowadzenia kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Liczba odwiedzin: 64 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Starostwo Powiatowe w Wieliczce Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :21:19 Czas publikacji: :21:19 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Numer ogłoszenia: 247738-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Numer ogłoszenia: 247738-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011 Zakup usług organizacji kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 274691-2010 Data zamieszczenia: 05.10.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Wolsztyn: Pełnienie funkcji asystenta nauczyciela projektu CHCEMY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY Brzesko: przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo