RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Goli Gola Kuratorium Oświaty w Poznaniu

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Szkoła Podstawowa w Goli 2/31

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Dariusz Dębicki i Ewa Kargol-Stybaniewicz. Badaniem objęto 61 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 121 rodziców (ankieta) i 24 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły w zakresie wybranym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OZ - Arkusz obserwacji zajęć AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień" AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa) WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale Szkoła Podstawowa w Goli 3/31

4 Obraz szkoły Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy wyników ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Goli. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, wynikające z badań, informacje o szkole. Wszystkie dane i tezy zawarte w tekście raportu znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Szkoła Podstawowa w Goli od roku 2012 wchodzi w skład Zespołu Szkół w Jaraczewie. Uczęszcza do niej 163 uczniów z 6 miejscowości, 92% dowożonych jest gimbusem. Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Klasy I uczą się w oddzielnym, pozostałe w głównym obiekcie szkolnym z boiskami sportowymi, położonym w pięknym parku. Usytuowanie szkoły jest bardzo bezpieczne dla uczniów i zapewnia im warunki do rekreacji w czasie przerw i zajęć sportowych. Baza lokalowa pozwala na realizację założeń dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Placówka posiada pracownię komputerową i bibliotekę, wyposażona jest w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. W estetycznych salach lekcyjnych i na korytarzu eksponowane są prace uczniów oraz informacje o ich osiągnięciach. W celu zaspokojenia potrzeb uczniów szkoła organizuje liczne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęcia wspierające ich rozwój. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, międzyprzedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Osiągają wysokie wyniki na ich poszczególnych szczeblach. Szkoła organizuje imprezy środowiskowe i konkursy gminne (m.in. "Corrida ortograficzna", "Szlachetne zdrowie"). Organizuje wycieczki turystyczno krajoznawcze i przedmiotowe. Realizuje program "Mleko w szkole", "Owoce w szkole", "Klub bezpiecznego Puchatka", projekty edukacyjne, m.in. "Szkolna Akademia Filmowa". W bieżącym roku szkolnym szkoła organizowała zajęcia edukacyjne w ramach projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównanie szans uczniów i uczennic", współfinansowany ze środków unijnych. Szkoła należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie i w ramach edukacji zdrowotnej podejmuje liczne działania m.in. bierze udział w akcjach np. "Śniadanie daje moc", "Tydzień zdrowego chleba". W szkole efektywnie działa Samorząd Uczniowski włączając pomysły uczniowskie do realizacji procesu dydaktyczno wychowawczego. Młodzi wolontariusze skupieni w Szkolnym Kole Caritas wzbogacają swoimi działaniami rolę wychowawczą szkoły i podejmują liczne akcje charytatywne, pracują na rzecz środowiska. Nauczyciele, realizując podstawę programową, doskonalą metody pracy, uwzględniają zalecenia poradni psychologiczno pedagogicznej, indywidualizują pracę z uczniami. Osiągnięcia wychowanków są monitorowane, a wnioski wdrażane do procesu edukacyjnego. Wyniki badań w ostatnich latach szkoły wskazują, że podejmowane działania powodują wzrost efektów kształcenia, o czym świadczą wyniki sprawdzianu zewnętrznego, które utrzymują się na poziomie stanin średni, wyżej średni i wysoki. Nauczyciele w ramach zespołów samokształceniowych i zespołów klasowych współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Praca szkoły jest dobrze zorganizowana. Placówka integruje się z lokalnym środowiskiem, otwarta jest na potrzeby uczniów i rodziców. Zdobywa partnerów szkoły i efektywnie współpracuje z Radą Rodziców. Informacje o organizacji pracy, zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach i wynikach uczniów prezentowane są na stronie internetowej szkoły oraz dokumentowane w opracowanej od wielu lat Kronice szkoły. Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące spełnienia wymagań wskazanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie: "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się". Szkoła Podstawowa w Goli 4/31

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 2 Szkoła Podstawowa w Goli Szkoła podstawowa Gola Szkolna Kod pocztowy Urząd pocztowy Jaraczewo Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 163 Oddziały 6 Nauczyciele pełnozatrudnieni 7.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00 publiczna Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki WIELKOPOLSKIE jarociński Jaraczewo gmina wiejska Szkoła Podstawowa w Goli 5/31

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) B Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Szkoła Podstawowa w Goli 6/31

7 Wnioski 1. Procesy edukacyjne w Szkole Podstawowej w Goli są zorganizowane i adekwatna do potrzeb uczniów, a ich realizacja wpływa na wszechstronny rozwój dzieci. 2. Stosowanie różnorodnych form i metod pracy pozwala kształtować u dzieci umiejętność uczenia się i uczenia się od siebie nawzajem. 3. Dobra atmosfera w szkole, bieżąca informacja o postępach uczniów i indywidualizacja pracy sprzyja procesowi dydaktycznemu oraz wspiera uczniów oraz pomaga im pokonywać trudności w nauce. 4. Uczniowie mają możliwość wykorzystywania wiedzy z różnych przedmiotów, łączenia jej na różnych lekcjach oraz wykorzystywania doświadczeń z życia codziennego. 5. Uczniowie mają możliwość zgłaszania propozycji związanych z organizacją i przebiegiem procesu uczenia się, dzięki czemu czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 6. Działania nowatorskie podejmowane w szkole wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów i przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkoły. Szkoła Podstawowa w Goli 7/31

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Stan oczekiwany: Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Organizacja procesów edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Goli jest adekwatna do potrzeb uczniów, a ich realizacja wpływa na wszechstronny rozwój dzieci. Stosowanie różnorodnych form i metod pracy pozwala kształtować umiejętność uczenia się, a panująca w szkole atmosfera, informacja o postępach i indywidualizacja pracy sprzyja temu procesowi. Wspieranie uczniów i pomoc w pokonywaniu trudności rozwija pozytywne więzi miedzy placówką a środowiskiem szkolnym. Uczniowie mają możliwość wykorzystywania wiedzy z różnych przedmiotów, łączenia jej na różnych lekcjach oraz wykorzystywania doświadczeń z życia codziennego. Uczniowie chętnie zgłaszają propozycje związane z organizacją i przebiegiem procesu uczenia się, dzięki czemu czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Stale realizowane przez nauczycieli rozwiązania nowatorskie przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkoły, odpowiadają na potrzeby uczniów oraz pozwalają na osiąganie przez dzieci satysfakcji. Szkoła spełnia wymaganie na wysokim poziomie. Szkoła Podstawowa w Goli 8/31

9 Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału Organizowane w szkole procesy edukacyjne są adekwatnie do jej potrzeb, a nauczyciele realizują działania pozwalające na wszechstronny rozwój uczniów. W opinii wszystkich ankietowanych uczniów oraz po obserwacji lekcji można stwierdzić, że realizowane procesy edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów i oddziałów klasowych. Wszyscy ankietowani piątoklasiści uważają, że ich nauczyciele zrozumiale tłumaczą omawiane zagadnienia, tak prowadzą zajęcia, że chce się uczyć i w większości potrafią zainteresować tematem lekcji, co ilustrują wykresy 1j-3j. Ankietowani uczniowie klasy VI odpowiedzieli, że w dniu prowadzonego badania ewaluacyjnego, na większości zajęć byli zaangażowani oraz współpracowali z innymi uczniami (wykresy 4j - 5j). Wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród szóstoklasistów stanowią istotną statystycznie różnicę wobec wyników uzyskanych w próbie ogólnopolskiej; liczba ważnych odpowiedzi na pytanie Na wszystkich zajęciach współpracowałem/am z innymi uczniami zebranych w szkołach uwzględnionych w porównaniu jest ponad dwukrotnie wyższa niż w badanej szkole (próba ogólnopolska - 42,59%; badana szkoła - 16%). Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczący w rozmowie po obserwacji zajęć twierdzili, że lekcje te zasadniczo nie różniły się od innych z danego przedmiotu. Uczniowie nie wskazali niczego, co by im się nie podobało, natomiast wyliczyli zalety lekcji (sposób organizacji pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, zaangażowanie uczniów). Sami nauczyciele prowadzący obserwowane lekcje stwierdzili, że powody dla jakich zastosowali metody na danych zajęciach podyktowane były: zróżnicowanym poziomem dydaktycznym klasy; specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów dążeniem do pełnego zaangażowania uczniów w lekcję oraz pobudzeniem ich ciekawości poznawczej i kreatywności za pomocą działań polisensorycznych; chęcią pobudzenia motywacji wewnętrznej dzieci oraz stworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się, pokazaniu podmiotowości dziecka; zamiarem integracji zespołu klasowego, pogłębieniem przekonania, że uczniowie mogą uczyć się od siebie nawzajem oraz liczyć na koleżeńskie wsparcie. Uczniowie klas I-III biorący udział w wywiadzie grupowym przyznali, że w szkole mogą rozwijać swoje zainteresowania, dowiadują się ciekawych rzeczy i są zadowoleni w wielu sytuacjach (gdy otrzymują dobre oceny, z relacji panujących w zespole rówieśniczym, organizacji pracy szkoły). Jednocześnie najmłodsi uczestnicy badań ewaluacyjnych wskazali, że zaletą szkoły jest jej lokalizacja w parku, zapewnione bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz możliwość ciekawego spędzania czasu w świetlicy, rozwijanie zainteresowań. Uczniowie wskazali także zauważone przez siebie niedoskonałości placówki - brak własnej sali gimnastycznej, zbyt małe pomieszczenia klasowe w stosunku do ilości uczniów w oddziale, a także chcieliby, aby księgozbiór biblioteki był aktualizowany i regularnie powiększany. Analiza danych zastanych wskazuje, że godziny wychowawcze we wszystkich klasach odbywają się tego samego dnia, na tej samej godzinie, co sprzyja organizowaniu apeli szkolnych, konkursów, wydarzeń absorbujących całą społeczność. Plan lekcji sprzyja uczeniu się, podporządkowany jest dojazdom uczniów; klasy starsze dwa razy w tygodniu mają zajęcia wychowania fizycznego na sali przy gimnazjum w Jaraczewie. Szkoła Podstawowa w Goli 9/31

10 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa w Goli 10/31

11 Wykres 5j Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Nauczyciele stosują różne metody, by kształtować u uczniów umiejętność uczenia się. Obserwacja zajęć w szkole pokazuje, że nauczyciele powszechnie stosują różne metody zmierzające do kształtowania u uczniów umiejętności uczenia się. Nauczyciele, poza wykładem i pogadanką, korzystają z różnych sposobów przekazu: prezentacje multimedialne, doświadczenia, praca z podręcznikiem, mapą, kartami pracy, a także stosują urozmaicone metody i formy pracy podporządkowane celom lekcji, dostosowane do możliwości oraz potrzeb uczniów. Od niedawna na lekcjach języka polskiego w klasie IV wprowadzone zostały metodniki, które dają nauczycielowi możliwość indywidualnego kontaktu z uczniem na każdym etapie lekcji, umożliwiają kontrolę stopnia opanowania wiadomości i umiejętności oraz ułatwiają natychmiastową diagnozę trudności ucznia. Uczniowie są wdrażani do efektywnego uczenia się, notowania i pracy uwzględniającej ich preferencje sensoryczne (tabele, wykresy, schematy, kolory, multimedia), a także dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych omawianych zjawisk i korzystania z przykładów pozaszkolnych. Ankietowani nauczyciele uważają, że ich uczniowie raczej potrafią się uczyć samodzielnie (wykres 1j). Wszyscy ankietowani piątoklasiście stwierdzili, że potrafią się uczyć samodzielnie, a nauczyciele informują ich o tym, jak powtórzyć ważne treści lekcji, zapamiętywać nowe oraz znajdować najważniejsze informacje i robić przydatne notatki (wykres 1w). Ci sami uczniowie stwierdzili, że nie boją się popełniania błędów na lekcji (wykres 2j). Ankietowani uczniowie klasy VI w większości uznali, że w dniu badania ktoś pomagał im zastanowić się, czego dziś się nauczyli (wykres 3j). Z obserwacji lekcji wynika, że uczniowie mieli możliwość podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących uczenia się, podsumowywania odbytych zajęć, wyrażania własnej opinii (z czego w większości korzystali). Nauczyciele tworzyli sytuacje, dzięki którym uczniowie rozwiązując problem uczyli się. Szkoła Podstawowa w Goli 11/31

12 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Szkoła Podstawowa w Goli 12/31

13 Wykres 1w Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się W szkole panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się, która budowana jest przez wszystkie podmioty szkoły, co skutkuje tym, że uczniowie lubią szkołę i do niej chętnie chodzą. Podczas obserwowanych zajęć w klasach panowała przyjazna atmosfera zachęcająca do aktywnego uczestnictwa uczniów w lekcjach. Nauczyciele stwarzali miłą atmosferę, zwracali się do uczniów po imieniu, a ci śmiało podejmowali dialog, pytali o niezrozumiałe treści i prosili o dodatkowe wskazówki. Ponadto pedagodzy wyrażali akceptację dla pomysłów uczniów, przyjmowali ich opinie i uwagi. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się, udzielali poprawnej odpowiedzi, wskazywali właściwe rozwiązania. Z obserwowanych zajęć wynika, że uczniowie, w każdej sytuacji, odnosili się do siebie przyjaźnie, a ich relacje z nauczycielami były życzliwe. Uczestniczący w wywiadzie grupowym uczniowie klas I-III stwierdzili, że bardzo lubią swoją szkołę, ponieważ jest: bezpieczna, ładnie położona w parku", a ponadto jest miejscem spotkań z rówieśnikami. Uczniowie w ankietach wyrazili swoją opinię na temat możliwości efektywnej pracy na lekcjach, panujących relacji międzyludzkich oraz wsparcia, jakiego otrzymują w szkole. Ankietowani uczniowie klasy VI uważają, że w dniu prowadzonego badania uzyskali, od co najmniej większości nauczycieli wskazówkę, która pomogła im uczyć się, pedagodzy wysłuchali ich, gdy mieli potrzebę porozmawiania z nimi (wykresy 1j - 2j). Ankietowani piątoklasiści stwierdzili, że uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie wzajemnie (wykresy 3j - 4j). Ponadto ankietowani piątoklasiści uważają, że ich nauczyciele upewniają się, czy uczniowie zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji (rys. 5j). Ankietowani uczniowie poinformowali, że są przez nauczycieli traktowani równie dobrze i nie są przez nich wyśmiewani (wykresy 6j - 7j). Bardziej krytycznie, ankietowani piątoklasiści, ocenili relacje rówieśnicze wskazując, że raczej niektórzy uczniowie są wyśmiewani przez innych; dotyczy to co piątego ucznia (wykres 8j). Wyniki badań ankietowych dotyczących relacji międzyludzkich w szkole przeprowadzone wśród rodziców (wykresy 9j - 11j) potwierdzają powszechność zachowań nauczycieli wobec uczniów polegających na dbałości o dobre relacje między ich dzieckiem, a innymi uczniami, szacunku wyrażanym wobec dzieci oraz równym ich traktowaniu. Pozytywną opinię o relacjach międzyludzkich panujących w szkole przedstawili także pracownicy niepedagogiczni. Szkoła Podstawowa w Goli 13/31

14 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa w Goli 14/31

15 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 7j Wykres 8j Szkoła Podstawowa w Goli 15/31

16 Wykres 9j Wykres 10j Wykres 11j Szkoła Podstawowa w Goli 16/31

17 Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Znajomości wśród uczniów celów uczenia się i formułowanych wobec nich oczekiwań jest powszechna. Na wszystkich obserwowanych zajęciach, w części wprowadzającej, uczniowie zostali zapoznani z celami lekcji - nauczyciele zastosowali: grę edukacyjną, posługiwali się pomocami dydaktycznymi, odwoływali się do wiedzy i doświadczeń pozaszkolnych oraz upewniali się, czy cele te zostały właściwie zrozumiane. Ankietowani uczniowie klasy V i VI wskazali, że wiedzieli czego i w jakim celu mieli się uczyć, a także nauczyciele wyjaśnili im, jakie mają w stosunku do nich oczekiwania (wykresy 1j -3j). Wykres 1j Wykres 2j Szkoła Podstawowa w Goli 17/31

18 Wykres 3j Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Nauczyciele wspierają swoich uczniów i pomagają im pokonywać trudności. Dane z badań ankietowych i obserwacji lekcji wskazują na wspierania uczniów w nauce i trudnych dla nich sytuacjach. Ankietowani uczniowie uważają, że nauczyciele rozmawiają z nimi o ich postępach w nauce i gdy zgłaszają problem uzyskują wystarczającą pomoc, co powoduje, że na lekcjach lubią się uczyć (wykresy 1j - 3j). Większość nauczycieli jest przekonana, że informacja zwrotna, którą przekazują, motywuje uczniów do pracy (wykres 4j). Większość rodziców uważa, że nauczyciele wierzą w możliwości ich dziecka i stosują wobec nich pochwały częściej niż krytykę (wykres 5j - 6j). Należy zauważyć, że mimo powszechności stwierdzenia ankietowanych rodziców dotyczących wsparcia w nauce ich dzieci przez pedagogów, wyniki badania ewaluacyjnego odnoszącego się do wszystkich nauczycieli" badanej szkoły są niższe niż w próbie ogólnopolskiej. W pytaniu o stosowanie pochwał wobec dzieci wynoszą: badana szkoła - 17,65%; próba ogólnopolska - 43,91%. Pytanie odnoszące się do wiary nauczycieli w możliwości ucznia: badana szkoła - 23,33%; próba ogólnopolska - 48,9%. Taki wynik stanowi o różnicy istotnej statystycznie. Uczestniczący w wywiadzie grupowym uczniowie klas I-III stwierdzili, że otrzymują od nauczycieli wystarczającą pomoc w nauce i powiedzieli: Zawsze na początku coś jest trudne, ale pani nam ciekawie opowiada i tłumaczy. Pomagają nam różne ćwiczenia, krzyżówki i rebusy, pani czasem nam poleca ciekawe książki, albo mówi, że możemy coś przeczytać w podręcznikach, albo iść do biblioteki". Uczniowie uczestniczący w rozmowach po obserwacji zajęć poinformowali, że w nauce pomagała im: dobra organizacja lekcji, stosowanie metod aktywizujących oraz wykorzystanie różnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie klasy IV są zadowoleni ze stosowania metodników, które pozwalają na bezsłowne informowanie nauczyciela o zrozumieniu tematu albo rozpoznanych przez siebie trudnościach, dzięki czemu czas na lekcji jest dobrze wykorzystany, a uczniowie Szkoła Podstawowa w Goli 18/31

19 na bieżąco uzyskują od pedagoga pomoc. Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa w Goli 19/31

20 Wykres 5j Wykres 6j Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Informowanie ucznia o postępach w nauce jest stosowane powszechnie, a ocenianie pomaga uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. Wszyscy ankietowani piątoklasiści uważają, że są oceniani według jasnych zasad, a nauczyciele dostrzegają to, co uczniowie robią dobrze (wykresy 1j - 2j). Prawie wszyscy ankietowani uczniowie klasy VI poinformowali, że w dniu prowadzonego badania ewaluacyjnego ich nauczyciele przestrzegali ustalonych zasad oceniania (wykres 3j). Uczniowie przedostatniej klasy badani ankietą stwierdzili, że nauczyciele informują ich o tym, co będą brać pod uwagę oceniając zadanie, które mają wykonać, rozmawiają o postępach w nauce oraz o tym, jak radzić sobie z trudnościami w nauce (wykresy 4j - 6j). Gdy zgłaszają się z problemem uzyskują wystarczającą pomoc (wykres 7j). Uczniowie, gdy są oceniani, w większości zazwyczaj odczuwają zadowolenie i mają ochotę do nauki (wykres 1w). Rodzice w ankiecie wypowiedzieli się, że to, w jaki sposób nauczyciele oceniają ich dzieci zachęca je do nauki (wykres 8j). Szkoła Podstawowa w Goli 20/31

21 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa w Goli 21/31

22 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 7j Wykres 8j Szkoła Podstawowa w Goli 22/31

23 Wykres 1w Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Nauczyciele organizują procesy edukacyjne w sposób umożliwiający uczniom łączenie i wykorzystanie wiedzy z różnych przedmiotów i dziedzin oraz życia codziennego. Ankietowani uczniowie klasy V uważają, że na co najmniej większości lekcji nauczyciele poruszają zagadnienia z innych przedmiotów, a to czego się nauczyli w szkole przydaje im się w życiu (wykresy: 1j - 2j). Porównanie wyniku badanej szkoły z wynikami próby ogólnopolskiej jest wyraźnie korzystne dla szkoły. W próbie ogólnopolskiej 23,99% uczniów stwierdziło, że na wszystkich lekcjach nauczyciele nawiązują do tego, czego uczymy się na innych przedmiotach", w badanej szkole 57,69%. Obserwacja zajęć pozwala stwierdzić, że uczniowie mieli możliwość odwołania się do innych, niż szkolne, doświadczeń m.in. poprzez prezentacje swoich ulubionych zwierząt, opowiadanie o wycieczkach nad zbiorniki wodne i rzeki, odwoływanie się do swoich umiejętności aktorskich. Uczniowie dzielili się spostrzeżeniami życiowymi oraz odwoływali się do wydarzeń mających miejsce na terenie gminy, w Polsce i na świecie. Nauczyciele uczestniczący w wywiadach grupowych potwierdzają organizowanie procesów edukacyjnych umożliwiających uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie oraz wskazali przykłady, wśród których znalazły się wycieczki, realizacja projektów, udział w konkursach, praca metodą projektu, wykorzystywanie multimediów. Nauczyciele poinformowali również, że w pracy z uczniami wskazują im związki między tym, czego się uczą, a wydarzeniami lub sytuacją Szkoła Podstawowa w Goli 23/31

24 w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie (udział w akcjach społecznych, charytatywnych, realizacja projektu, Kurs na Jaraczewo"). Nauczyciele wskazali na ważną rolę, jaką w pracy z uczniami spełniają spotkania z absolwentami szkoły, funkcjonowanie w szkole drużyny harcerskiej, szkolnego Koła Caritas, organizacja i udział w imprezach środowiskowych, a także ceremoniał szkolny, wykonywanie przez uczniów okolicznościowych gazetek w klasach i na korytarzach szkolnych (święta, rocznice, ważne wydarzenia). Wykres 1j Wykres 2j Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój Nauczyciele dają uczniom możliwość zgłaszania swoich propozycji dotyczących organizowania i przebiegu procesu uczenia się, a uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Według ankietowanych nauczycieli najczęściej uczniowie mają wpływ na terminy testów i sprawdzianów oraz metody pracy na lekcji (wykresy 1j - 2j). Rzadziej nauczyciele umożliwiają uczniom decydowanie o sposobie oceniania, zajęciach pozalekcyjnych i tematyce lekcji (wykresy 3j - 5j). Propozycje uczniów uwzględniane są raz albo kilka razy w półroczu lub w roku. Ankietowani uczniowie klasy VI wskazali, że w dniu badania mieli wpływ na atmosferę w klasie, to, czego się uczyli oraz na sposób, w jaki pracowali na zajęciach. Piątoklasiści są przekonani, że ich wyniki szkolne najbardziej zależą od czasu poświęconego na naukę i własnego zaangażowania. Szczegółowe wskazania uczniów obrazuje wykres 1w. oraz uznali, że nauczyciele zachęcają ich do realizowania własnych pomysłów (wykres 6j). Obserwacja zajęć potwierdziła, że nauczyciele rozmawiali z uczniami o tym, w jaki sposób będzie przebiegać lekcja oraz dali im możliwość korzystania z doświadczeń w pracy zespołowej, obserwacji aktywności rówieśników oraz prowadzenia własnej autoanalizy działań (wykorzystanie metodnika). Szkoła Podstawowa w Goli 24/31

25 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa w Goli 25/31

26 Wykres 5j Wykres 6j Szkoła Podstawowa w Goli 26/31

27 Wykres 1w Szkoła Podstawowa w Goli 27/31

28 Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Nauczyciele organizują zajęcia w taki sposób, by uczniowie mieli możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Ankietowani nauczyciele podali, że umożliwiają uczniom wzajemne uczenie się m. in. poprzez organizację pracy na zajęciach, wykorzystywanie metod aktywizujących oraz wykorzystanie aktywności dzieci (wykres 1w). Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele stosowali wymienione w ankiecie metody oraz stwarzali takie sytuacje, by uczniowie pomagali sobie. Większość ankietowanych uczniów wskazała, że na zajęciach pracują zespołowo oraz mogą wykonywać zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów (wykresy: 1j - 3j). Wykres 1j Wykres 2j Szkoła Podstawowa w Goli 28/31

29 Wykres 3j Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Dyrektor i nauczyciele uczestniczący w badaniu ewaluacyjnym zadeklarowali, że szkoła realizuje działania nowatorskie adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, a jednocześnie będących nowością w kulturze organizacyjnej szkoły. Większość nauczycieli wskazuje, że dotyczą one rozbudzania zainteresowań i kreatywności, wyrabiania umiejętności współpracy oraz zaspakajania potrzeb poznawania i ciekawości świata. Powody, dla jakich nauczyciele działania te uznają za nowatorskie to zaktywizowanie uczniów w większym stopniu niż dzięki tradycyjnym metodom oraz nowość w szkole. Nauczyciele i dyrektor podali wiele przykładów nowatorskich inicjatyw realizowanych w szkole; przy czym nie wszystkie można uznać jako takie działania. Wśród przykładów spełniających kryterium nowatorstwa na szczególną uwagę zasługują:1. Rozwój kompetencji polonistycznych realizowanych poprzez szereg działań: Corrida ortograficzna" - całoroczne współzawodnictwo uczniów poszczególnych klas (II - VI) w opanowaniu zasad ortografii polskiej; konkurs Gimnastyka języka" dla uczniów klas IV-VI propagujący poprawne posługiwanie się językiem ojczystym; konkurs Interpunkcjada" dla uczniów klas IV-VI kształtujący poprawność w zakresie stosowania znaków interpunkcyjnych; projekt polonistyczny Słowo na dziś" realizowany w klasach IV-VI polegający na wyjaśnianiu, eksponowaniu oraz praktycznym zastosowaniu słów sprawiających trudność uczniom, mniej spotykanych. W efekcie realizowanych zadań nowatorskich nauczyciele dostrzegają wzrost kompetencji, uczniowie posługują się poprawną polszczyzną, swoim przykładem oddziałują na środowisko domowe i nie poddają się modzie językowego niechlujstwa". Poloniści dostrzegają wyższą sprawność uczniów w wypowiedziach ustnych, pisemnych, egzaminach zewnętrznych oraz zmaganiach konkursowych. Szkoła Podstawowa w Goli jest organizatorem konkursów polonistycznych o zasięgu gminnym (Gminna Corrida Ortograficzna dla uczniów klas II-VI).2. Edukacja czytelnicza i filmowa. W klasach I-III Szkoła Podstawowa w Goli 29/31

30 realizowany jest własny program: Dzienniczek lektur". Uczniowie dokonują wpisów po przeczytaniu wybranych przez siebie lub poleconych utworów, namawiają do lektury bądź wskazują powody, z jakich nie polecają akurat tej pozycji. W efekcie wzrasta poziom czytelnictwa, słownictwo uczniów staje się bogatsze. Na koniec roku szkolnego organizowana jest wystawa dzienniczków, nagradzane najciekawsze. Szkoła od lat uczestniczy w Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie, dzięki czemu uczniowie mają możliwość oglądania interesujących filmów: nowości, utrwalonych w kanonie filmowych, a także mogą uczestniczyć w spotkaniach autorskich, warsztatach, konkursach.3. Edukacja prozdrowotna. Szkoła należy do ruchu Szkół Promujących Zdrowie - działania w związku z tym nastawione są na promowanie właściwych postaw, promocję zdrowego odżywiania i trybu życia. Idea promowania zdrowia realizowana jest poprzez pracę metodą projektu wewnątrzszkolnego, włączenie się do akcji ogólnopolskich Tydzień zdrowego chleba, Śniadanie daje moc, konkursów prozdrowotnych. Podsumowaniem jest organizacja Gminnego Konkursu Szlachetne Zdrowie, który obejmuje etap wiedzowy, plastyczny i sportowy.4. Działalność Szkolnego Koła Caritas. 39 małych wolontariuszy z całej szkoły. współdziała z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy, włącza się w ogólnopolskie akcje, m.in.: Opatrunek na ratunek", Zbiórka nakrętek i baterii", Wigilijne Dzieło Pomocy" - sprzedaż sianka pod obrus, Misyjny Dzień Dzieci" - działania realizowane w kościele w Jaraczewie. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas są organizatorami Dnia Papieskiego organizowanego w szkole, a także na terenie parafii.realizowane w szkole rozwiązania nowatorskie są odpowiedzią na potrzeby uczniów, szkoły i środowiska. Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili przydatność wdrożonych rozwiązań, osiągnięcie założonych celów dzięki przeprowadzonej (w większości) ewaluacji własnej pracy (wykres 1j).. Wykres 1j Szkoła Podstawowa w Goli 30/31

Wstęp. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy 2/34

Wstęp. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy 2/34 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy Opalenica Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 9 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Parsęcko Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ III Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sosnowiec Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH Buszkowice Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Karminie Karmin Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRĄBLEWIE Grąblewo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Prawa i Administracji dla Dorosłych "ŻAK" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zagórze Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE (ul. Sportowa 2) ROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ SPIS TREŚCI: I. WSTĘP. 3 1. Podstawowe dane 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczeglicach Szczeglice Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Breń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPNICY WIELKIEJ Lipnica Wielka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach Czemierniki Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZARZYCACH WIELKICH Zarzyce Wielkie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJNACH Bujny Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Dygowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo