Informacje z o rodka kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje z o rodka kultury"

Transkrypt

1

2 Informacje z o rodka kultury *** Wakacje na Dwornej M iejski O rodek Animacji Kultury w Wasilkowie zaprasza dzieci i młodzie przez całe wakacje do wietlicy przy ul. Dwornej. Codziennie od poniedziałku do pi tku klub b dzie otwarty w godzinach Prowadzone b d zaj cia artystyczne, a w ka da rod zaj cia szachowe, przewidziane s równie inne sposoby na sp dzenie wolnego czasu. Zapraszamy *** Baseny I nformujemy,i przez okres letni nad bezpiecze stwem osób korzystaj cych z k pieliska, tzw. basenów czuwa ratownik, prosimy równie o stosowane si do regulaminu k pieliska. *** Monografia historyczna Wasilkowa M onografia historyczna Wasilkowa Wasilków miasto renesansowej harmonii wydana przez Urz d Miejski w Wasilkowie jest ju w sprzeda y. Pozycj mo na naby w sklepach Drobiazg oraz Xerula przy ul. Ko cielnej. Godziny pracy urz du bez zmian Z uwagi na niewielkie zainteresowanie petentów załatwianiem spraw po godzinach pracy Urz du informujemy, e od 5 lipca 2007 Urz d Miejski w Wasilkowie b dzie pracował w czwartki tak jak wcze niej tj Pozostałe dni bez zmian. Nocny autobus Informacja, która z pewno ci zainteresuje młodych mieszka ców Wasilkowa: od ponad miesi ca je dzi nocny autobus z Wasilkowa do Białegostoku. Kursuje w weekendowe noce z pi tku na sobot i z soboty na niedziel. Odjazd autobusu o godzinie 1.00 spod dworca PKS (ostatni przystanek 100, przy budkach z kebabem i zapiekankami). Autobus b dzie doje d ał do przystanku przy cerkwi w Wasilkowie. Kurs powrotny do Białegostoku przewidziany jest na godzin 1.21, do zajezdni przy ul. Jurowieckiej. Przejazd podczas okresu testowego, a wi c do r. b dzie bezpłatny. Szczegółowy rozkład jazdy nocnego autobusu poni ej. Białystok Wasilków (zatrzymuje si na przystankach ze "słupkiem" KZK) Białystok dworzec PKS 1:00 Al. Piłsudskiego I 1:02 Al. Piłsudskiego II 1:03 ul.sienkiewicza Biała 1.05 ul.sienkiewicza II 1.07 Sklep Wygoda 1.09 Pietrasze Cmentarz 1.11 ul.wysockiego Silikaty 1.13 Wasilków Hotel Jard 1.16 Wasilków Cerkiew 1.18 Wasilków Białystok Wasilków Cerkiew 1,21 Białystok Trzy kłosy 1,33 Rozkład wa ny do r. Wyró nienie w rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto Wasilków otrzymał wyró nienie w rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto. Celem przedsi wzi cia było wskazanie, które z polskich miast i gmin w poszczególnych regionach notuj najwi ksze osi gni cia w absorpcji rodków z funduszy Unii Europejskiej. Ranking przygotowany został przez Gazet Prawn, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Sporz dzony został na podstawie informacji zebranych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotycz cych warto ci umów o dofinansowanie podpisanych przez administracj rz dow, instytucje samorz dowe, organizacje pozarz dowe oraz przedsi biorstwa. Analizowana przez autorów rankingu dokumentacja obejmowała stan do czerwca 2006 roku. Wynik rankingu stanowi sum wa on trzech mierników: warto- ci umów w relacji do liczby mieszka ców, warto ci przeci tnego projektu oraz liczby projektów przypadaj cych na 1000 mieszka ców. AR strona 2 Gazeta Wasilkowska

3 P ogoda dopisała, publiczno tak e, mieszka cy - zadowoleni. Tak w skrócie mo na podsumowa kolejne Dni Wasilkowa. Wi kszo wasilkowian kojarzy je z imprez otwieraj c Majówk z Łosiem, bo tego dnia rzeczywi cie miały miejsce najciekawsze wyst py i wydarzenia. Majówka z Łosiem Dni rozpocz ła Parada Młodo ci ulicami miasta, która w tym roku przeszła pod hasłem Kresowe w drówki szlakiem łosia. I rzeczywi cie miało to odzwierciedlenie w strojach uczestników parady: uczniowie naszych szkół przemaszerowali barwnie poprzebierani w grzybki, zaj czki, motylki i przeró ne inne le ne zwierz tka. Na czele oczywi cie orkiestra d ta, która po przyj- ciu na plac dała znakomity koncert. Kolumna jak zwykle wzbudzała ywe reakcje mieszka ców. Wida, e wszystkim si podoba, ale jeszcze jako nie kwapimy si do wspólnego spaceru. Mo e z czasem, w przyszłym roku Ulicami miasta tradycyjnie przemarszowała parada Na uroczystym rozpocz ciu imprezy Burmistrz wr czał podzi kowania sponsorom i zaproszonym oficjalnym go ciom. W ród nich obecny był Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który w krótkim przemówieniu pochwalił wasilkowian za zintegrowanie i liczny udział w imprezie. Faktycznie, w powietrzu wyczuwało si atmosfer wi ta, rado ci i wzajemnej yczliwo ci. Wyst py na scenie rozpocz ła młodzie ze szkół w ramach Sceny Młodych, a o ruszył III Bieg Rodzinny o Puchar Burmistrza Wasilkowa. Warto było wzi udział, bo nagrody cenne, a na koniec w ród wszystkich uczestników została rozlosowana nagroda specjalna rower górski, który przypadł pa stwu Petruk. Około godz zrobili my wspólne zdj cie mieszka ców, zamieszczone w rodku tej gazety, a potem wyst pił pierwszy zespół majówki - Chutki Smouz z Białorusi. Dzi ki du emu instrumentarium (siedem osób) grupa operowała pełnym brzmieniem, dała dynamiczny koncert i zagrała wietny folk-rock. Od godziny na placu rozniosły si smakowite zapachy, o tej porze bowiem rozpocz ł si konkurs kulinarny pod hasłem Nie ma jak u Mamy.... W tym roku do konkursu zgłosiło si 5 grup: sołectwo Studzianki, sołectwo Jurowce, sołectwo D brówki, mieszka cy Wasilkowa i przedstawiciele Sochoni z pensjonatu Sosenka. Ró norodno i ilo przygotowanych potraw przeszło oczekiwania jurorów. Stoły uginały si pod ci arem przygotowanego jedzonka. Była kiełbaska swojska, sery ółte, sery białe, kiszka ziemniaczana, czarna kiszka, rolady, goł bki jarskie, pyzy, kartacze, kwas chlebowy, nalewki i słodko ci. Jury w składzie: G. Szczesiul, I. Kaus z ODR w Szudziałowie, K. Rybakowska z Hotelu Jard i przedstawiciel Casablanki miało ci ki Dni Wasilkowa 2007 orzech do (nomen omen) zgryzienia, eby spróbowa przynajmniej cz ci tych potraw i wybra najlepsz, Stoły uginały si pod ci arem przysmaków najsmaczniejsz i najbardziej regionalnie tradycyjn potraw. Wybór był trudny, a nagrod ufundowan przez Marszałka Województwa Podlaskiego trzeba było wr czy. Ale komu? Wszystko smaczne, wszystko pi knie przystrojone i wspaniale podane. Po burzliwych naradach przewodnicz ca jury pani Gra- yna Szczesiul ogłosiła wyniki. Nagrod za całokształt, czyli regionalno, tradycj, przygotowanie stołu i ró norodno potraw przyznano gospodyniom z sołectwa Studzianki. Główna nagroda - mini wie a audio - ufundowana przez Marszałka, a wr czona przez pana Burmistrza Antoniego Pełkowskiego, pojechała do ich wietlicy w Studziankach. Za najbardziej regionaln potraw uznano czarn kiszk, któr przygotowały panie Czausz z Wasilkowa. Za ten przysmak gospodynie otrzymały puchar ufundowany przez O rodek Doradztwa Rolniczego. Poza tym wszystkie dru yny otrzymały kosze w dlin ufundowane przez PMB S.A Białystok oraz zestawy przypraw i produktów Firmy KAMIS. Nagrodami pocieszenia były zestawy fili anek i gad- etów zwi zanych z Dniami Wasilkowa ufundowanych przez Burmistrza Wasilkowa. Zabawy kulinarnej nie było jeszcze ko ca. Po drugiej stronie placu przedstawiciele płci m skiej stan li w szranki w I Otwartych Mistrzostwach w Grillowaniu o Złote Ły ki Łosia. Panowie udowodnili, e równie potrafi pitrasi. Konkurencj obowi zkow były grillowane kiełbaski według własnego pomysłu, oprócz tego zespoły grillowały własne dania. Do konkursu przyst piły dwie dru yny: radni miasta Wasilkowa (pan G. Szaniawski i pan B. Socho ), a druga ze Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Integracja (pan Z. Socho, pan J. Krynicki i pan P. Pozna ski). Zespół radnych przygotował pol dwiczki w sosie pomara czowym z pomara cz i musztard, zespół biznesmenów zaserwował ryb z grilla: leszcz w sałacie z winogronami. Obydwie dru yny wyst piły we wcze niej przygotowanych strojach (to dodatkowy walor mody, który wprowadzili uczestnicy), potrawy były oryginalne, dania pi knie podane. A smak? Jak np. porówna ryb do mi sa? Przewodnicz ca jury pani Jadwiga Piotrowska podj ła m sk decyzj. Ka da z dru yn otrzymała olbrzymi Złot Ły k Łosia, zestaw w dlin z PMB, zestaw przypraw firmy Kamis, puchary i gad ety. Kapitanowie dru yn odebrali nagrody na scenie głównej, sk d pozdrowili machaj c ły kami wszystkich mieszka ców naszego miasta. Gazeta Wasilkowska strona 3

4 Po ceremonii głównej grillowicze przekazali artykuły spo ywcze do Placówki Opieku czo -Wychowawczej OPOKA w Wasilkowie. Po wyst pił Niekiepski Kabaret. Wszyscy znamy bohaterów serialu wiat według Kiepskich, jednak przedstawiony repertuar był wie y i stanowił odr bny program. Zobaczyli my zupełnie nowe skecze parodiuj ce sytuacje i znane postacie z polityki i ycia publicznego. No i wreszcie! O koncert rozpocz ł Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. Wyst p tej gwiazdy w zało eniu miał by dla młodzie y, jednak wida było, e podobał si tak e starszym. Zespół miał gra półtorej godziny, ale w rezultacie panowie grali o godzin dłu ej. Zasługa to naszej wspanialej publiczno ci, która dobrze rozgrzała grup i nie pozwoliła jej szybko zej ze sceny. Po koncercie Szymon jeszcze długo rozdawał autografy. Oboj tnie czy kto lubi muzyk zespołu Carpe Diem czy nie, trzeba powiedzie, e był to wietny koncert, zagrany profesjonalnie i we wspanialej oprawie. Szymon Wydra wraz z zespołem zagrali wspaniały koncert Potem sztuczne ognie, które w tym roku były jeszcze okazalsze ni w ubiegłym. Na koniec wieczoru zagrał zespół Junior, który do godz bawił publiczno muzyk dance. III Festiwal Wasilkowskie Klimaty Akordeonowe W niedziel o rozpocz ł si festiwal akordeonowy. W ubiegłym roku publiczno zniech cił deszcz i zimno, wi c było niewielu słuchaczy. W tym roku dopisała pogoda, publiczno i wykonawcy. Na pierwszy festiwal przyjechało 11 uczestników, na drugi 19, a w tym roku było ich ju 19. Wydaje si wi c, e impreza nabiera popularno ci i rangi. Akordeoni ci wyst powali solo, w duetach, triach i kwartetach. Wielu z nich w barwnych strojach ludowych, niektórzy grali na stricte zabytkowych instrumentach. Podziw i zaciekawienie zawsze wzbudzaj harmonie pedałowe, zazwyczaj stare, ale niezwykle pi kne instrumenty, inkrustowane w ludowe wzory, o ciekawym rozwi zaniu technicznym. Jury w składzie: Jerzy ródkowski, przewodnicz cy oraz Bogdan Obrycki i Adam Wola ski (wszyscy profesjonalni muzycy i nauczyciele) wytypowali nast puj cych laureatów: w kategorii solista amator I m. Adolf ukowski, II m. Aleksander Pura, III m. ex aequo Janusz Chomutowski i Anna ornaczuk. W kategorii zespół amatorski I m. otrzymał Zabłudowski Kwartet Akordeonowy, II m. Wasilkowskie Trio Prezesa i III m. Kapela Lutka. Wyró nienie, za prezentacj autentycznego folkloru otrzymało trio w skaldzie Małgorzata Makowska, Piotr Fiedorowicz i Pawel Luto zespół si gaj cy po repertuar rdzennych piosenek Podlasia, brzmieniem i harmoni przypominaj cy nieco irlandzki folk. W kategorii ucze /absolwent ogniska lub szkoły muzycznej I m. zdobył Maciej F ckiewicz, II m. Rafał Gontarski i III m. Grzegorz Mioduszewski. W kategorii zespół profesjonalny (zło ony z uczniów ogniska lub szkoły mu- strona 4 zycznej I i II miejsca nie przyznano; III m. zaj ł duet Dominik Kapelka i Grzegorz Mioduszewski. Nagrod specjaln, ufundowan przez Dyrektora WOAK w Białymstoku, za najlepsze wykonanie oberka lub polki otrzymał Aleksander Pura. W jego wykonaniu usłyszeli my najlepszego oberka. Festiwal finansowo wspomogło Starostwo Powiatowe w Białymstoku, za co serdecznie dzi kujemy. Pieni dze na organizacj uzyskali my równie z Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poetycka Majowa Konwalia Najpierw r. odbyło si posiedzenie Komisji Konkursowej III Otwartego Konkursu Poetyckiego "Majowej Konwalii", zorganizowanego przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Wasilkowie. Komisja w składzie: Jan Leo czuk - przewodnicz cy i członkowie: Ks. Ryszard Kotkowicz, Irena Grabowiecka, Małgorzata Rokicka-Szyma ska dokonała oceny prac konkursowych. Przyznano nast puj ce nagrody i wyró nienia: I nagroda - Anna Piliszewska - Wieliczka II nagroda - Izabela Grelowska - Kraków III nagroda - Małgorzata Siemieniuk - Łapy Wyró nienia otrzymali: Arkadiusz Mróz, Regina wito, Janina Karasiuk, Marianna Pawłowska, Patryk Gawrychowski, Dawid Klepadło, Barbara Medajska, Kamila Kolesi ska i Agata Orzoł. W poniedziałek 28 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła si uroczysto wr czenia nagród. Motto tegorocznej edycji konkursu stanowiły słowa Ryszarda Kapu ci skiego: Podró po wiecie to w drówka od prowincji do prowincji, a ka da z nich jest samotn i tylko dla siebie wiec c gwiazd. Utwory konkursowe nawi zywały zatem do podró y: tej dosłownej - emanowały obrazami pi kna i tajemnicy przyrody, niesamowitych miejsc, jak i podró y w sensie metafizycznej w drówki my li i uczu. Konkurs cieszył si du ym zainteresowaniem i miał zasi g ogólnopolski, napłyn ło bowiem sporo wierszy spoza Podlasia. Idea poetyckich potyczek spotkała si z serdeczno ci i wsparciem Burmistrza Wasilkowa, członków Komisji Konkursowej i wielu innych osób. Serdecznie dzi kujemy za wszelkie przejawy przychylno ci wobec naszego przedsi wzi cia. Gazeta Wasilkowska

5 Konkursy We wtorek 29 maja, w Urz dzie Miejskim w godzinach przedpołudniowych nast piło podsumowanie konkursów plastycznego oraz na Przewodnik po mojej gminie. Jury miało trudny wybór, bo na konkurs plastyczny, jak co roku napłyn ła masa prac uczniów z gminnych szkół. Wyniki przedstawiaj si nast puj co: W kategorii przedszkola: I miejsce - Mateusz Popławski, 6 l, Przedszkole w Wasilkowie, opiekun Anna Bakła ec; II miejsce - Mateusz Kitlas 0, Szkoła Filialna w Sochoniach, opiekun Bogumiła Sobieszuk; III miejsce - Anita Kolesi ska 0, Szkoła Filialna w Sochoniach, opiekun: Bogumiła Sobieszuk; W kategorii klas I-III I miejsce - Joanna Kolesi ska l.8, Szkoła Podstawowa w Sochoniach, opiekun: Małgorzata Leszczy ska; II miejsce - Karolina Gawryluk kl.i, Szkoła Podstawowa w Studziankach; III miejsce, Daria Sa czyk, Ewelina Smółkowska kl. III d, opiekun M. Jedli ska; W kategorii klas IV-VI I miejsce - Hanna Daszuta kl. VIa, Szkoła Podstawowa w Wasilkowie, opiekun Jolanta Ejsmont; II miejsce - Adrian Laskowski kl. VI f, Szkoła Podstawowa w Wasilkowie, opiekun Jolanta Ejsmont; III miejsce - Gabriela Dubiejko kl. IV, Szkoła Podstawowa w Studziankach W kategorii gimnazjum I miejsce - Robert Pasy czuk, Krzysztof Gac, Justyna Rybnik, Anna Filipkowska (pr. zbiorowa), gimnazjum w Wasilkowie; II miejsce - Monika Andrzejewska kl. III c, Gimnazjum w Wasilkowie; III miejsce - Artur Wojtulewicz, Magda wirydowicz, Gimnazjum w Wasilkowie. Na konkurs Przewodnik po mojej gminie napłyn ło tak e du o, bo a 45 prac. Wi kszo w formie elektronicznej prezentacji multimedialnej, cz to skoroszyty z wydrukowanymi informacjami i r cznie zdobionymi kartami. Poziom prac był ró ny, na pewno jednak uczestnicy konkursu musieli przyswoi pewn wiedz, tak wi c wiadomo walorów turystycznych naszej gminy w ród młodzie y istotnie wzrosła. Zwyci yła uczennica kl.va SP w Wasilkowie, Monika Sosnowska, nagroda namiot, II miejsce Hanna Daszuta, kl. VIa SP w Wasilkowie, nagroda piwór, III miejsce Natalia Ambro ewicz i Justyna Sawicka z gimnazjum, nagroda karimata + termos. Wyró nienia otrzymali Agnieszka Putko i Kamila Kruszewska, nagroda termos. Rozstrzygni cie konkursów odbyło si na sali konferencyjnej Urz du Miejskiego w Wasilkowie Promocja monografii historycznej Tego samego dnia wieczorem, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła si promocja długo oczekiwanej monografii historycznej Wasilków miasto renesansowej harmonii. Na spotkaniu obecni byli dwaj autorzy poszczególnych rozdziałów ksi ki: prof. Józef Maroszek i Przemysław Czy ewski, a tak e autor zamieszczonego kalendarium Burmistrz Antoni Pełkowski. Promocja wzbudziła du e zainteresowanie, przyszło trzydzie ci kilka osób, głównie od dawna interesuj cych si histori naszego miasta. Wszyscy w prezencie otrzymali egzemplarz promowanej ksi ki. Prelegenci odpowiadali na pytania mieszka ców, kilku z nich jak to zwykle bywa na naszych spotkaniach historycznych, opowiedziało ciekawe historie, nieopisane w monografii. Na koniec autorzy dokonywali pami tkowych wpisów czytelnikom. B dzie to z pewno ci najcenniejsza pozycja dotycz ca historii Wasilkowa w bibliotece ka dego miło nika naszego miasta. Złoty jubileusz W rod 30 maja, w auli gimnazjum, kolejny raz swoje wi to obchodzili mał onkowie z pi dziesi cioletnim sta em mał e skim. Ta uroczysto tak e na stałe wpisała w si program Dni Wasilkowa. Uczestniczyła w niej Młodzie owa Orkiestra D ta, był toast szampanem i słodki pocz stunek. Wiele osób było W tym roku złoty jubileusz obchodziło 18 par autentycznie wzruszonych pami ci, opraw uroczysto ci i obecno ci bliskich. Na koniec swoim rówie nikom i przyjaciołom zagrała nieoceniona w takich sytuacjach Kapela Jana, a wielu z jubilatów ruszyło do ta ca ulubionych walczyków i poleczek. Pami tkowe medale przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej z r k Burmistrza otrzymali: 1. Władysława i Czesław Anoszko 2. Alicja i Tadeusz Balcewicz 3. Lilia i Eugeniusz Biega scy 4. Lidia i Grzegorz Bułynko 5. Halina i Stanisław Deresz 6. Janina i Zenon Filipowicz 7. Irena i Ryszard Kiermut 8. Apolonia i Adolf Kownaccy 9. Wanda i Henryk Krawczyk 10. Mirosława i Jerzy Kulikowscy 11. Irena i Bronisław Piekut 12. Lidia i Michał Radziszewscy 13. Janina i Ryszard Rybnik 14. Janina i Władysław Sielachowscy 15. Irena i Stanisław Słowikowscy 16. Bronisława i Ireneusz Sobolewscy 17. Lidia i Józef Łazewscy 18. Krystyna i Mieczysław Zawadzcy Gratulujemy jubilatom! Gazeta Wasilkowska strona 5

6 Koncert Chóru Uniwersytetu Wiele chórów piewało w ko ciele NMP Matki Miłosierdzia. W ubiegłym roku znakomity koncert dał Chór Akademii Medycznej, który zaskoczył słuchaczy wykonaniem jednego z utworów na dwie oddalone od siebie w ró nych cz ciach ko cioła sekcje. Chór Uniwersytetu wyst pił w liczniejszym, bo czterdziestokilkuosobowym, składzie tote operował pełniejszym brzmieniem. W pierwszej cz ci koncertu wykonał utwory sakralne, z zachwycaj cym Agnus Dei Kilara utwór trudny i metafizycznie pi kny. W cz ci drugiej usłyszeli my repertuar popularny, z Love me Tender, czy piosenkami ludowymi. Gwiazd koncertu okazał si jednak dyrygent Edward Kulikowski. Mi dzy utworami w barwny sposób opowiadał o wykonywanych dziełach, w odpowiednich momentach, stosownie do kontekstu, sypał artem i anegdotami. Rzadko na koncertach muzyki klasycznej zdarza si ogl da taki show. Koncert z pewno ci pozostanie na długo w pami ci słuchaczy Adrianna Biedrzy ska Ze słynnym monodramem Goła baba niestety nie przyjechała do nas Joanna Szczepkowska. W wyniku powa nej choroby musiała by hospitalizowana i wszystkie jej wyst py w tym czasie zostały odwołane. W zamian zaprosili my Adriann Biedrzy sk, która z recitalem wyst piła w pi tek 1 czerwca. Usłyszeli my piosenki z Kabaretu starszych panów, własnego autorstwa, Agnieszki Osieckiej i innych znanych kompozytorów. Biedrzy ska czarowała wdzi kiem, bardzo dobr interpretacj i znakomitym głosem. Kto, kto j znał jedynie z ról filmowych i teatralnych zdziwiłby si wysokim poziomem jej wokalistyki zacz li młodzi w dkarze. Konkurowali w dwóch dyscyplinach: zawodach rzutowych i w dkarstwa spławikowego. O spod hotelu Nad Zalewem na stadion Miejski ruszyła kolumna wozów stra ackich. Tam rywalizowały młodzie owe dru yny stra aków z jednostek OSP z gminy. Ekipy wystawiły cztery miejscowo ci: Studzianki, D brówki, Jurowce i Wasilków. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach, sprawdzaj cych typowe stra ackie umiej tno ci: sztafeta 7x350m z przeszkodami i tzw, bojówka. W sztafecie zawodnicy mieli za zadanie rozwin w W-75 do rozdzielacza, dwa razy pokona płotek i rów z wod, slalom mi dzy 3 tyczkami, bieg po równowa ni i podł czenie pr downicy do w a W-52. Zamiast pałeczki biegali oczywi cie z pr downic. Bojówka polegała na uruchomieniu motopompy, a nast pnie zbiciu sił strumienia wody z pr downicy czterech pachołków i obrócenia specjalnej tarczy. W klasyfikacji ko cowej zwyci yły Studzianki, II miejsce zaj ły Jurowce, III Wasilków i IV D brówki. Wieczorem na Cyplu rozbrzmiewały rockowe riffy, bo Cypeliada była przegl dem zespołów młodzie owych, głównie z naszej gminy. Jako pierwszy zagrał bluesowy Tequila Breakers z Białegostoku. A dziw, e tak młodzi ludzie potrafi gra bluesa - gatunek wła ciwie eksplorowany przez rednie pokolenie - na tak przyzwoitym poziomie. Troch brakowało solówek gitarowych, ale sekcja rytmiczna pierwsza klasa. Młoda wokalistka operowała głosem, cho jeszcze nie wyrobionym, to obiecuj cym, zbli onym do Janis Joplin, Po nich wyst pił Bik Bara Bum, tym razem w pomniejszonym składzie, z powodu wyst pów niektórych członków z orkiestr d t. Wła ciwie był to koncert unplugged, ale bardzo sprawny i sympatyczny. Opiekun Piotr Czaban układa muzyk, młodzie sama pisze teksty. Kolejny wasilkowski zespół Echo pracował intensywnie przez kilka miesi cy. Pami tam na pocz tku były to nie miałe próby poszukiwania własnego brzmienia i stylu, jednak na Cypeliadzie wypadli całkiem nie le. adnych problemów z prezentacj i zdefiniowaniem własnego stylu nie ma zespół Yellow Piston. Od lat, mimo zmian personalnych, idzie własn drog porz dnego, klasycznego rocka. To wietni i do wiadczeni instrumentali ci, co słycha było w brzmieniu i zgraniu zespołu. Prócz kilku rockowych standardów panowie zagrali w przewa aj cej cz ci własny ciekawy repertuar i porwali mał publiczno (wi kszo uciekła przed deszczem) do zabawy. Ich akordy zako czyły Dni Wasilkowa. Do zobaczenia na kolejnej edycji, w przyszłym roku! (red) Adrianna Biedrzy ska zaprezentowała szeroki repertuar W dki, stra acy i rockowa Cypeliada Na zako czenie tygodnia intensywnych imprez - jeszcze mocny sobotni akcent. O 8.00 rano, w okolicach Cypla rywalizacj Na cypeliadowej scenie wyst pił m.in. Bik Bara Bum strona 6 Gazeta Wasilkowska

7 10 lat Klubu Seniora D zie 9 czerwca 2007 dla siedemdziesi cioosobowej grupy seniorów z Klubu Seniora w Wasilkowie był pełen wra e. Dzi ki staraniom Miejskiego O rodka Animacji Kultury w Wasilkowie i Zarz du Klubu mogli prze y wielkie wydarzenie, którym były obchody 10-lecia powstania Klubu. Uroczysto odbyła si w sali bankietowej hotelu Nad Zalewem, gdzie przybyłych go ci powitała przewodnicz ca Klubu Seniora pani Halina Kulisiewicz, która jednocze nie przedstawiła seniorom raport z działalno ci Klubu, na podstawie kroniki prowadzonej przez pani Cecyli Poczobut. Na uroczysto przybyli pan Burmistrz Antoni Pełkowski, obecny sekretarz miasta Białegostoku i poprzedni kierownik MOAKTSiR, pan Maciej ywno, dyr. MOAK w Wasilkowie Wiesław D browski. Uroczysto u wietniona była wyst pami zespołu folklorystycznego ze Studzianek Malwianki oraz nowopowstałego chóru, zło onego z seniorów Wasilkowa pod batut Leszka Szymczukiewicza. Po wyst pieniach władz i programie artystycznym seniorzy bawili si przy muzyce Kapeli Siemiona z Wasilkowa. A teraz troszk historii wierszem pisanej: Przed 10-laty w 1997 roku zostaje powołany Klub Seniora, którego zało ycielkami były pani Halina Kulisiewicz i pani Jadwiga Karpi ska. Swój projekt zało ycielski Klubu zawdzi czaj panu Maciejowi ywno, ówczesnemu kierownikowi MOAKTSiR. Pan Maciej ywno stery przejmuje i z Klubem Seniora ch tnie współpracuje, a do pracy sze cioosobowy Zarz d powołuje. Działalno Klubu rusza jak tylko mo e, szukaj c kolejnego ch tnego, co im pomo e. Seniorzy w szeregi Klubu ch tnie wst puj, ciesz c si, e co dla siebie wreszcie maj i dlatego w budynku przy ul. Dwornej si spotykaj. Spotkania z okazji Dnia Seniora oraz spotkania opłatkowe sponsorowane przez MOAK rokrocznie s organizowane. Horyzonty klubu Seniorzy poszerzaj i zgodnie z t ide na wycieczki i pikniki autokarem si udaj. Tych wyjazdów prze 10 lat było bez liku nie zmie ciłby ich nawet w najwi kszym koszyku. W Polsk cz sto si udaj ró ne zabytki w miastach zwiedzaj czy to sakralne, czy z histori Polski zwi zane, zawsze były przez seniorów mocno prze ywane. Gdy Polska za mała im si staje to cały zespół seniorów do Ostrej Bramy w Wilnie si udaje, gdzie na cmentarzu Rosa hołdy składaj sercu Józefa Piłsudskiego i Matki Jego tam zło onym w grobie. Seniorzy to ludzie wielkiej wiary i cz sto na Msze wi te składaj ofiary. Podczas uroczysto ci wyst pił nowopowstały chór, zło ony z seniorów klubowiczów Zespół folklorystyczny Malwianki ze Studzianek swym wyst pem u wietnił wydarzenie Tam w ró nych dziedzinach ycia uczestnicz, wspólne spotkania prze ywaj i działalno Klubu w ten sposób wspieraj. Ciesz si, gdy wieczorki taneczne s organizowane i ró ne zespoły na nie zapraszane. Wieczorki s cz ste, seniorzy ta ce sobie chwal, a dla ich urozmaicenia zespoły chóralne zapraszaj. Satyry i humoru Kabaret Szpilki z Białegostoku dodaje, chóry ze Studzianek Malwianki i z Białegostoku Kombatanta swym piewem czas umilaj, cho niezbyt cz sto z Seniorami si spotykaj. Przez te 10 lat prze ytych o Seniorach MOAK pami ta, bo i wycieczki finansował, pikniki organizował, ciasto, owoce, kaw herbat nam darował, a na ró ne spotkania swój czas osobisty pan Burmistrz po pracy ofiarował. Młodzie i nauczyciele gimnazjum seniorom co od siebie daj, kiedy na opłatkowe spotkania program artystyczny wydaj. Wiele pracy pan Wiesław D browski, dyrektor MOAK nam seniorom ofiarowuje, bo od 2003 roku piecz nad Klubem sprawuje. W spotkaniach czwartkowych, które w Klubie s organizowane pani Jola Burzy ska swój czas ofiarowuje, do Klubu wielkie osobisto ci zaprasza i ich program nam serwuje. Senior, który przez 10 lat ledził ycie w Klubie ma o jego działalno ci ró ne zdanie, ale to ju niech w jego pami ci zostanie. lad rado ci, zabawy, gwaru i muzyki pana Janusza Chomutowskiego wiernego przyjaciela naszego, spotka bez liku w budynku Klubu, na łonie natury, w lesie nad rzek niech ka dy pami ta i wspomina jak doroczne wi ta. Je li czytelniku tego artykułu ycia w Klubie jeste ciekaw, to przyjd do Klubu naszego, wst p do chóru jego, b dzie ci wesoło, czas szybko upłynie w miło ci, szcz ciu jak w bliskiej rodzinie. Tego ycz seniorom Zarz d Klubu z przewodnicz c Halin Kulisiewicz i kronikarzem tego artykułu Cecyli Poczobut. Kronikarz Klubu Seniora Cecylia Poczobut Gazeta Wasilkowska strona 7

8 50-lecie kapła stwa naszych proboszczów Złoty jubileusz pi dziesi ciolecia wi ce kapła skich, pod koniec czerwca obchodzili dwaj wasilkowscy proboszczowie: z parafii NMP Matki Miłosierdzia ks. Ryszard Jakub Kotkowicz oraz z parafii Przemienienia Pa skiego ks.tadeusz Zajkowski. Pół wieku temu, obaj jako młodzi absolwenci seminarium duchownego otrzymali wi cenia kapła skie 21 czerwca w ko ciele NMP Matki Miłosierdzia odbyła si uroczysta msza w. z okazji jubileuszu ks. R. Kotkowicza. Nabo e stwo celebrował przybyły specjalnie na t okazj Metropolita Białostocki Jego Ekscelencja Ksi dz Arcybiskup Edward Ozorowski. Do od wi tnie przystrojonego ko cioła (przed ołtarzem stan ł wielki, gustowny kosz kwiatów) przybyli przedstawiciele rady parafialnej, rodzina ksi dza Ryszarda, dyrektorzy szkół i instytucji, radni i Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski oraz wierni z parafii. Do mszy słu yła liczna grupa ministrantów wszystkich generacji od najstarszych do najmłodszych. Obecni byli równie poprzedni wikariusze: ks. Paweł Zalewski i Wojciech Niemotko. Ten ostatni wygłosił wzruszaj c i osobist w tonie homili. Pie ni na przemian piewała schola i chór parafialny. W wi tyni wyczuwało si wdzi czno, sympati, i oddanie swemu proboszczowi. Te wszystkie uczucia znalazły w ko cu swój wyraz w burzy oklasków, jak nagrodzili wierni swojego proboszcza za kilkunastoletni prac w parafii. Po mszy, przed ko ciołem ustawiła si długa kolejka składaj cych ks. Ryszardowi yczenia, a on rozdawał wszystkim ostatni tom swoich wierszy, zatytułowany Moje 50-lecie kapła stwa. W mi dzyczasie Sto lat odegrała Młodzie owa Orkiestra D ta z gimnazjum. W oczach wielu osób wida było łzy wzruszenia. Na zdj ciu prezes Polskiego Radia Białystok Mirosław Bielawski składaj cy gratulacje ks. Kotkowiczowi. Nabo e stwo celebrował przybyły specjalnie na t okazj Metropolita Białostocki Jego Ekscelencja Ksi dz Arcybiskup Edward Ozorowski. Ks. Ryszard Jakub Kotkowicz ur. 1933r w Ciechanowcu. Absolwent Wy szego Seminarium Duchownego Białymstoku i Wdziału Prawa KUL. Razem z ks. T.Zajkowskim, wi cenia kapła skie otrzymuje z r k Ks. Bpa Władysława Suszy skiego r. Duszpasterz w parafiach: Choroszcz, Suchowola, w. Wojciecha i Wniebowzi cia NMP w Białymstoku, Pogorzałki. Dziekan Dekanatu Wasilków, S dzia S du Metropolitalnego Białostockiego, Kanonik Honorowy Białostockiej Kapituły Metropolitalnej. Od 1994 proboszcz (trzeci z kolei, po ks. Antonim Sasinowskim i ks. Stanisławie Hodunie) w parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie. Za jego kadencji odmalowano zewn trzn elewacj ko cioła i tynki wewn trzne, na które naniesiono nowe ciekawe freski, nawi zuj ce stylem do malarstwa iluzjonistycznego. Ciekawsz form uzyskało tabernakulum i droga krzy owa z elementami metaloplastyki. Ksi dz poeta, przez cał swoj kapła sk drog pisze i publikuje wiersze, wiele z nich zamieszczali my na łamach Gazety Wasilkowskiej. W ostatnim tomiku, który jest rodzajem poetyckiej summy jego kapła stwa tak pisze o powołaniu: Udział w Kapła stwie jest przede wszystkim dyspozycj osoby aby na wezwanie Boga i pro b człowieka odpowiedzie swoja posług. Ka dy dzie od dnia wi ce to przede wszystkim gotowo by słu y Bogu głosz c jego obecno, dzieła i chwał i słu y ludziom aby nie utracili łaski zbawienia a yciem wiadczyli o jedno ci z Jezusem w Jego Ko ciele. strona 8 Gazeta Wasilkowska

9 W podobnym tonie i atmosferze przebiegała msza w. z okazji jubileuszu ks. T.Zajkowskiego, która odbyła si kilka dni pó niej, w niedziel 24 czerwca. Tu równie obecni byli przedstawiciele samorz du i licznie zgromadzeni wierni. Przyjechali równie dawni wikariusze i a dziw, e tak wielu ich wyszło spod r ki ks. proboszcza. Msz celebrował osobi cie ks.tadeusz, towarzyszyli mu inni bracia i przyjaciele w kapła stwie, a tak e obchodz cy kilka dni wcze niej swój jubileusz, ks. Dziekan R. Kotkowicz. Obecny był równie infułat, s dzia S du Metropolitalnego Białostockiego, dr teologii i profesorwykładowca AWSD w Białymstoku, ks. Stanisław Strzelecki dawny kolega ksi dza proboszcza z seminarium. Uroczysto wzruszaj ca i podniosła, ale jednocze nie ciepła i osobista. Jeszcze podczas mszy ustawiła si długa kolejka przedstawicieli grup katolickich, szkół i instytucji, aby publicznie zło y yczenia. Okoliczno ciowy wiersz jubilatowi zadedykował Zdzisław Wieczory ski, nasz wasilkowski rymarz i członek Rady Parafialnej, który w wierszu zatytułowanym Pół wieku pracy duszpasterskiej napisał: Taka rocznica rzadko si zdarza Której jedynie jest prosta droga To słu ba dla wiernych - słu ba ołtarza Ona prowadzi do prawdy do Boga ( ) Dzi gdy ju min ły prze ladowa lata Krzy znalazł swe miejsce honorowe Te serdeczne yczenia składamy dla Jubilata Który nas prowadzi przez trudne cie ki yciowe Podczas mszy ustawiła si długa kolejka przedstawicieli grup katolickich, szkół i instytucji, tak e dzieci, aby publicznie zło y yczenia. Msz celebrował osobi cie ks.tadeusz, towarzyszyli mu inni bracia i przyjaciele w kapła stwie Ks. Tadeusz Zajkowski syn Dominika i Apolonii z d.okruszko, urodził si r w Oliszkach. Gmina Choroszcz. Edukacj szkoln zaczynał w szkole podstawowej w Starosielcach, potem gimnazjum pana Kosi skiego przy ul. Fabrycznej. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1951 roku wst puje do Wy szego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Z r k ówczesnego rektora seminarium Ks. Bpa Władysława Suszy skiego otrzymuje wi cenia kapła skie. Pierwsz prac wikariusza rozpoczyna w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach, gdzie pracuje nieprzerwanie przez 6 lat do roku Wówczas zostaje przeniesiony do parafii w. Agnieszki w Goni dzu. W 1965 przybywa do wasilkowskiej parafii Przemienienia Pa skiego, odk d nieprzerwanie przez 42 lata wykonuje posług kapła sk do dzisiaj. W 1966r uczestniczy w konsekracji nowego ko cioła, zbudowanego przez ks. Wacława Rabczy skiego. Po utworzeniu nowej parafii NMP Matki Miłosierdzia w 1983r, przez biskupa Edwarda Kisiela, zostaje mianowany proboszczem parafii Przemienienia Pa skiego. T funkcj piastuje do dzisiaj. Kanonik Honorowy Białostockiej Kapituły Metropolitalnej. Za jego kadencji, w latach 80-tych, został pobudowany nowy dom katechetyczny. Wkrótce potem w tym samym miejscu i formie, zostaje pobudowana na nowo dawna, drewniana plebania. W niej yje i urz duje ksi dz proboszcz do dzi. Dzi ki jego staraniom odbudowano organy, zakupiono 3 nowe dzwony (przeniesione wcze niej do ko cioła NMP Matki Miłosierdzia), odrestaurowano tynki i freski, rozbudowano prezbiterium, w którym uło ono marmurow podłog, ustawiono nowe ławki w nawach. Dzi ki tym zabiegom dawny, tzw. stary ko ciółek, zyskał nowy wystrój i blask. Gazeta Wasilkowska strona 9

10 D zie Dziecka w Studziankach 1 czerwca 2007 w Szkole Podstawowej w Studziankach uroczy cie obchodzono Dzie Dziecka. W tym dniu wszyscy uczniowie stawili si do szkoły ubrani we wcze niej ustalone kolory. Podzieleni zostali na kilka zespołów, które rywalizowały mi dzy sob w ró nych konkurencjach: przeci ganie liny, zabawa balonem z wod, gry w parach, rzut jajkiem w dyrektora. miechu i zabawy było wiele. Nast pnie strona 10 Literacko i konkursowo w Studziankach młodsze dzieci odwiedziły remiz stra y po arnej. Wesoły poranek zako czono wspólnym ogniskiem. W tym dniu nie zabrakło lodów i słodyczy dzi ki naszym hojnym sponsorom: p. A.Bułynko wła cicielowi zakładu Meblast w Studzinkach; p. D.J. Zawadzkim- wła cicielom sklepu Dorota w Studziankach; p. A.K. Piotrowskim, wła cicielom Zakładu Kamieniarskiego w Studzianach, p. J. Olchowikowi wła cicielowi Tartaku w Studziankach; p. W. Gawryluk z zakładu Filana, p. M. J. Rapickim ze Studzianek; p. A. Rutka z Przedsi biorstwa Handlowego Rutek w Wasilkowie. W imieniu dzieci wszystkim dzi kujemy. E. Szczurko, I. Chwaszczewska Z magania recytatorskie przedszkolaków w Studziankach. 17 maja 2007 roku odbyła si na szczeblu gminnym druga edycja Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków O złot ró d k dobrej wró ki. Do Studzianek przyjechały dzieci w wieku przedszkolnym z naszej gminy: Wasilkowa, Jurowiec, Sochoni, D brówek oraz dzieci ze Studzianek. Trema dzieci z erała do tego stopnia, e jedna z recytatorek zrezygnowała z wyst pu, co udzielało si innym małym artystom, ale jako dalej poszło. I nagrod za najlepiej wykonan recytacj jury przyznało Piotrowi Rutkowskiemu z oddziału przedszkolnego w Studziankach za Straszny wiersz, II nagrod otrzymała Liwia Kurcewicz z Wasilkowa za wiersz Krople ; wyró nienie otrzymała Aleksandra Dubiejko ze Studzianek za wiersz A jak Jedn z zabaw podczas obchodów Dnia Dziecka był rzut jajkiem w dyrektora szkoły b d dorosła. Nagrod specjaln otrzymała najmłodsza uczestniczka konkursu 4 letnia Agnieszka D wigaj za wiersz Koziołeczek. Z trzydziestu czterech uczestników na eliminacje wojewódzkie do Białegostoku pojechał przygotowywany przez pani I. Chwaszczewsk Piotru Rutkowski, gdzie zaj ł I miejsce. Panie opiekunki zaprzygotowanie dzieci do konkursu otrzymały podzi kowania i dyplomy. JB S Pomimo udzielaj cej si tremy mali arty ci dzielnie wykonywali przygotowane wiersze zkolni poeci ze Studzianek. Od roku szkolnego 2005/2006 w Szkole Podstawowej w Studziankach aktywnie pracuje Klub Młodego Redaktora, który wydaje gazetk szkoln Serwus. W k ciku literackim zamieszczane s wiersze uczniów klas 0 VI. Członkowie Klubu wraz z ich opiekunami pani E. Szczurko i I. Chwaszczewsk wpadli na pomysł, aby ich wiersze oraz absolwentów zebra i przedstawi pozostałym dzieciom. Tak powstał zbiór ponad stu wierszy pt. Co nam podpowiada wyobra nia. Ksi eczk podzielono na kilka tematycznych rozdziałów: Marzenia małych Europejczyków, Ci, których kochamy, W krainie ksi ek, Id wi ta, Walentynkowe serduszka, Jesieni, zim, wiosn i latem, W naszej szkole, O wszystkim. Swój wkład literacki wniosły równie dzieci z zerówki, które ozdobiły ksi eczk swoimi rysunkami. Cieszyli si wszyscy: ci, których prace zostały zamieszczone, jak i ci którzy znale li si w posiadaniu zbiorku. Za uzyskane ze sprzeda y pieni dze zostały zakupione ksi ki i przesłane polskim uczniom ze szkoły w Równem na Ukrainie, z któr została nawi zana współpraca. E. Szczurko, I. Chwaszczewska Gazeta Wasilkowska

11 Imprezowe lato w Podlaskiem W zwi zku ze zbli aj cym si sezonem wakacyjnym, wiele osób zacz ło ju planowa wyjazdy. Nie wszyscy jednak mog pozwoli sobie na pobyt za granic lub w znanym polskim kurorcie. Tymczasem w Polsce jest jeszcze wiele nieodkrytych miejsc, w których mo na prze y co ciekawego, nawet w regionie, w którym mieszkamy. Tak jest na przykład w województwie podlaskim, w którym działa, powstała w ramach projektu Turystyka wspólna sprawa grupa partnerska Suwalszczyzna. Przygotowuje ona ofert turystyczn ju na najbli szy sezon wakacyjny, zarówno dla turystów interesuj cych si kultur lokaln, jak i chc cych aktywnie sp dzi czas. W najbli szym czasie odb d si : VII Piknik Kawaleryjski w Suwałkach (23-24 czerwca) i Palinocka - III Noc wi toja ska w Raczkach (24 czerwca). W programie Pikniku znajd si m.in.: zawody sprawno ci uła skiej, przemarsze oddziałów kawalerii ulicami miasta, liczne koncerty. Pierwszego dnia imprezy główn atrakcj b dzie inscenizacja bitwy z XVII w. starcia wojsk hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego ze Szwedami w czasie marszu na Litw. Drugiego dnia natomiast odb dzie si pokaz zajazdu Lisowczyków. Podczas Palinocki tury ci b d mogli zapozna si z obrz dami wi toja skimi i wzi udział w konkursie na najładniejszy wi toja ski wianek. Podczas imprezy m.in. wyst pi zespoły: szantowe, folkowe i jazzowe oraz odb dzie si spektakl ognia. Osoby odwiedzaj ce Suwalszczyzn mog liczy jeszcze na wiele ró norodnych form sp dzenia wypoczynku. W ka dy wakacyjny czwartek, zarówno tury ci, jak i mieszka cy regionu, mog si wybra na wycieczk rowerow z cyklu Poznaj Wigierski Park Narodowy na rowerze. Natomiast w ka dy pi tek suwalski oddział PTTK organizuje rajdy z cyklu Wakacje na rowerze z PTTK. Trasy wycieczek prowadz przez najbardziej atrakcyjne tereny. W pierwszej połowie lipca grupa partnerska Suwalszczyzna zaprasza na Spotkania na Pograniczu do Szypliszk, a w sierpniu m.in. na Regaty o puchar dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego, Spotkanie z piosenk szantow nad Wigrami, Jarmark Wigierski, Festyn piosenki biesiadnej w Filipowie i Festiwal kultury celtyckiej w Dowspudzie. Członkowie grupy partnerskiej Suwalszczyzna przygotowali stron internetow na której tury ci znajd informacj o atrakcjach regionu i planowanych imprezach. SZKOLENIA Turystyka wspólna sprawa to pierwszy w Polsce du y projekt szkole i doradztwa dla bran y turystycznej. Korzystaj z niego przedsi biorcy, samorz dy lokalne oraz organizacje wspieraj ce rozwój turystyki. Jego celem jest poprawa konkurencyjno- ci bran y turystycznej poprzez podniesienie umiej tno ci zawodowych osób w niej pracuj cych. Polsk bran turystyczn charakteryzuje wci niski poziom wykształcenia kadr wiadcz cych usługi oraz brak szerszej współpracy regionalnej. Odpowiadaj c na te problemy, Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci przygotowała kompleksowy projekt szkoleniowy i doradczy, który ma do spełnienia trzy podstawowe zadania: podnie umiej tno ci tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. poprzez współprac ró nych podmiotów działaj cych na jednym obszarze, podnie wiedz dotycz c ró nych zagadnie bran owych zwi zanych z działalno ci turystyczn, doskonali znajomo j zyków obcych. Projekt jest adresowany do przedsi biorstw turystycznych, jednostek samorz du terytorialnego, organizacji przedsi biorców i pracodawców, organizacji wspierania przedsi biorczo ci oraz organizacji pozarz dowych działaj cych w sektorze turystyki. W szkoleniach mo e uczestniczy zarówno kadra zarz dzaj ca, jak równie pracownicy wymienionych podmiotów. Udział w nich we mie, co najmniej 10 tysi cy osób, sp dzaj c w salach szkoleniowych blisko godzin. Szkolenia s tylko cz ciowo odpłatne dla uczestników, w wi kszej cz ci koszty szkole s pokrywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowane s trzy edycje projektu Turystyka wspólna sprawa. Pierwsza edycja, wdra ana od stycznia 2006 r. pod kierownictwem firmy Doradztwo Gospodarcze DGA SA, obejmuje województwa: dolno l skie, podlaskie, pomorskie, kujawskopomorskie oraz wi tokrzyskie. Druga edycja, realizowana jest od lipca 2006 r. pod kierownictwem F5 Konsulting Sp. z o.o., obejmuje województwa: małopolskie, lubelskie, l skie, warmi sko mazurskie oraz zachodniopomorskie. Trzecia edycja, wdra ana od wrze nia 2006 r. pod kierownictwem firmy Doradztwo Gospodarcze DGA SA, obejmuje województwa: mazowieckie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci przez Konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA SA, F5 Konsulting Sp. z o.o., Central Europe Trust Polska Sp. z o.o., JDJ Bachalski Sp. z o.o., Migut Media SA. Biuro Informacji Gospodarczej w Starostwie 1 czerwca 2007 roku Starostwo Powiatowe w Białymstoku utworzyło Biuro Informacji Gospodarczej dla przedsi biorców. Pracownicy Starostwa b d bezpłatnie doradza przedsi biorcom oraz osobom planuj cym prowadzi działalno gospodarcz. Doradztwo obejmie pozyskiwanie funduszy europejskich na inwestycje, nowych rynków i kontrahentów gospodarczych oraz wiele innych dziedzin działalno ci gospodarczej. Gazeta Wasilkowska strona 11

12 strona 12 Ubezpieczenia domów w kontek cie wichur W ichura, która przeszła nad Wasilkowem w maju, zerwała kilka dachów domów, cz ciowo uszkadzaj c wiele innych budynków. W kontek cie takich zdarze warto pami ta o ubezpieczeniach, dzi ki którym zabezpieczamy dorobek nieraz całego ycia. Poni ej zestaw wa nych informacji, dzi ki którym łatwiej b dzie takie ubezpieczenie zawrze. Ubezpieczenie domów i budynków wchodz cych w skład gospodarstwa domowego jest jednym z najstarszych ubezpiecze oferowanych przez ubezpieczycieli. Od najdawniejszych lat ludzie wraz z rozwojem cywilizacji gromadzili stopniowo w swoich ogniska domowych maj tek, którego warto wzrastała wraz ze zwi kszaniem si zamo no ci danego społecze stwa. Nagromadzenie mienia w jednym miejscu zawsze niosło ryzyko niemal e natychmiastowej jego utraty w wyniku nieprzewidzianego działania ywiołów, sił natury lub drugiego człowieka. Współcze nie w naszym kraju ludzie we własnych domach i mieszkaniach gromadz dorobek swego ycia, a czasami nawet kilku pokole. Nagła strata tego maj tku mo e spowodowa dla ka dego z nas powa ne konsekwencje pocz wszy od pogorszenia sytuacji materialnej, a na utraceniu posiadanej pozycji społecznej sko czywszy. Demokratyczne pa stwo preferuj ce gospodark wolnorynkow zrzuca ci ar zabezpieczenia posiadanego maj tku na swoich obywateli. Dlatego ka dy Polak we własnym zakresie powinien zadba o posiadane przez siebie mienie. Towarzystwa ubezpiecze wychodz c naprzeciw tym potrzebom maj w swojej ofercie szereg ofert adresowanych do klientów indywidualnych. Jednym z nich jest ubezpieczenie domów i mieszka najcz ciej wyst puj ce jako pakiet pozwalaj cy kompleksowo zabezpieczy maj tek klienta. W umowie takiej klient ma mo liwo wykupienia nast puj cych grup ryzyk: 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarze losowych, w skład których zawsze wchodzi kilkana cie ryzyk wywołanych działaniem praw natury, np. uderzenie pioruna, huragan, grad, powód, deszcz nawalny, oraz wywołanych działaniem człowieka: po ar, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, zalanie wodoci gowe lub kanalizacyjne, wybuch. 2. Ubezpieczenie od kradzie y z włamaniem, gdzie zawsze musi pozosta po zdarzeniu lad włamania, wej cie złodzieja przez uchylone okno skutkuje odmow wypłaty odszkodowania, 3. Wandalizmu i dewastacji - te poj cia s stosowane zamiennie przez zakłady ubezpiecze i okre laj najcz ciej celowe zniszczenie naszego mienia przez innego człowieka. 4. Ubezpieczenie oszkle od stłuczenia powstałe w wyniku działalno ci sił natury lub człowieka 5. Kolejnym ubezpieczeniem chroni cym po rednio nasz maj tek jest ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej z tytułu posiadania nieruchomo ci. Ubezpieczenie cz sto niedoceniane przez naszych obywateli ze wzgl du na mał ilo roszcze, jakie s zgłaszane przez poszkodowanych oraz niskie wypłaty odszkodowa. Ale wej cie Polski do Unii Europejskiej i zbli anie si standardem naszego społecze stwa do społecze stw krajów zachodnich spowoduje znaczny wzrost tego typu roszcze. Niemniej jednak nale y pami ta, e nawet w chwili obecnej spadaj ca z naszego dachu dachówka lub przewalaj ce si drzewo, rosn ce na naszej posesji, które spowoduje inwalidztwo innej oso by mo e nas narazi na wypłat nawet kilkusettysi cznego odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe podzieliły mienie znajduj ce si w gospodarstwach domowych na kilka grup, które powinny by zawsze ubezpieczone przynajmniej w zakresie podstawowym tj. od ognia i innych zdarze losowych. 1. Konstrukcja budynku w jej skład najcz ciej wchodz mury, dach oraz wszystkie media jak równie okna i drzwi, czyli ogólnie mówi c stan surowy zmkni ty. 2. Druga grupa to tzw. stałe elementy domu i mieszkania. S to elementy wyko czenia wn trz: tynki, malowanie cian, tapety, podłogi glazury terakoty, stałe zabudowy z mebli itp. 3. Kolejna grupa to ruchomo ci domowe. Rzeczy ruchome, które mo na przemieszcza. Ka dy z nas kojarzy to ze sprz tem RTV i AGD oraz meblami. Nie zapominajmy, e w naszych domach i mieszkaniach s równie nasze osobiste rzeczy takie jak ubrania, przedmioty codziennego u ytku. W razie po aru ulegn one całkowitemu zniszczeniu. Koszt odkupienia kompletu odzie- y na jedn osob mo e si okaza wy szy ni cena najlepszego telewizora plazmowego. 4. I ostatni grup s budynki gospodarcze i budowle ( altany, ogrodzenia, oczka wodne itp.) Wszystkie grupy mienia powinny by ubezpieczone zawsze w zakresie od ognia i innych zdarze losowych. Natomiast od kradzie y ubezpieczamy jedynie ruchomo ci domowe i ewentualnie stałe elementy, o ile naszym zdaniem mog by nara one na ryzyko kradzie y. Przy zawieraniu umowy musimy pami ta o kilku bardzo wa nych rzeczach: 1. Zawieraj c umow budynku lub mieszkania musimy w niej wskaza wła ciciela nieruchomo ci. Nie powinni my ubezpiecza na siebie czego co nie jest nasz własno ci, poniewa odszkodowanie otrzyma zawsze prawowity wła ciciel chyba, e działamy w porozumieniu z nim. 2. W trakcie rozmowy z przedstawicielem zakładu ubezpiecze oprócz oferty cenowej powinni my poprosi o warunki umowy i wspólnie z agentem prze ledzi jej najistotniejsze postanowienia, zwłaszcza je eli chodzi o zakres ochrony, oraz wył czenia odpowiedzialno ci. 3. Mienie w zakresie podstawowym od ognia powinno by ubezpieczone na warto ci realne tj. rzeczywist (mienie w stanie nowym pomniejszon o stopie zu ycia) lub odtworzeniow (koszt odtworzenia danego przedmiotu niektóre firmy przy takiej warto ci okre laj maksymalny wiek dla danego przedmiotu) 4. Sprawd my zawsze czy przy wypłacie odszkodowania dostaniemy pełn warto szkody czy ZU potr ci co z naszej wypłaty. Nie jest to oszukiwanie klientów, a jedynie prewencja, jednak wa nym jest czy taki udział własny w szkodzie jest dla nas do zaakceptowania 5. Sprawd my przed podpisaniem umowy czy wszystkie zawarte w niej dane s zgodne z tym, co podali my przy jej wypisywaniu. Wszelkie zmiany powinny by poprawione i zaparafowane przez obie strony 6. Zmiany po podpisaniu umowy mog by wprowadzenie jedynie w formie aneksu i potwierdzone podpisem przez ka d ze stron. Marek Płotczyk, agent ubezpieczeniowy Dom przy ul. Ko cielnej ucierpiał podczas wichury, która przeszła nad Wasilkowem Gazeta Wasilkowska

13 Zdrowie w Unii Europejskiej Wyje d aj c do jednego z pa stw Unii Europejskiej turystycznie, w odwiedziny do rodziny lub znajomych z krótk podró słu bow, na studia, lub b d c oddelegowanym do pracy za granic przez polskiego pracodawc warto zaopatrzy si w Kart Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)? Do czego nas uprawnia? Karta EKUZ: - potwierdza fakt odprowadzania za nas składek na ubezpieczenie zdrowotne, czyli nasze prawo do korzystania ze wiadcze w ramach systemu ochrony zdrowia. - uprawnia do korzystania przez nas z niezb dnych wiadcze zdrowotnych w innym pa stwie członkowskim UE w takim zakresie, który umo liwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym pa stwie w bezpiecznych z medycznego punktu widzenia warunkach (przypadki nagłe np. przezi bienie, ból z ba, urazy: zwichni cia, złamania, skaleczenia) - nie daje adnych uprawnie, je eli celem podró y jest odbycie planowego leczenia. Karta EKUZ uprawnia nas do korzystania w pa stwach UE/EOG z opieki tylko tych placówek, które działaj w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne b dziemy musieli zapłaci we własnym zakresie. Warto równie wiedzie, e w wi kszo ci pa stw w placówkach działaj cych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, pobierane s jednak pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów. Szczegółowe informacje o opłatach obowi zuj cych w kraju pobytu mo na znale na stronach internetowych NFZ, lub pod numerami informacyjnymi Funduszu i Jakie dokumenty s potrzebne do otrzymania karty? Karty EKUZ wydawane s bezpłatnie i na bie co (przy osobistym zło eniu wniosku wraz z dokumentem potwierdzaj cym ubezpieczenie) w ka dym oddziale wojewódzkim NFZ (równie w delegaturach). Wniosek o wydanie Karty EKUZ mo na pobra w siedzibie NFZ, lub wydrukowa ze strony internetowej np. Podlaskiego OW NFZ Zdrowie w UE lub Ka da osoba ubezpieczona, tak e członek rodziny, otrzymuje własn kart. A zatem, gdy np. na wakacje wyje d a czteroosobowa rodzina, ka dy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzy si w EKUZ. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien by zło ony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wła ciwym ze wzgl du na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskuj cej. Je li osoba wnioskuj ca wyje d a na pobyt czasowy do innego pa stwa członkowskiego (np. wyjazd turystyczny, wizyta u rodziny) i posiada własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, do Wniosku o wydanie EKU Z powinna doł czy nast puj ce dokumenty: pracownik ostatni ZUS RMUA b d aktualnie podstemplowan legitymacj ubezpieczeniow lub za wiadczenie wystawione przez pracodawc (wg wzoru dost pnego w NFZ); prowadz cy działalno gospodarcz -ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; rolnik ubezpieczony w KRUS - za wiadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub aktualnie podstemplowan legitymacj ubezpieczeniow ; emeryt- legitymacj emeryta (lub ostatni odcinek emerytury); rencista - legitymacj rencisty lub ostatni odcinek renty wraz z decyzj o przyznaniu renty; bezrobotny zarejestrowany w urz dzie pracy - za wiadczenie z urz du pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub aktualnie podstemplowan legitymacj ubezpieczeniow osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. ucze, student, niepracuj cy mał onek) - dokument potwierdzaj cy ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła j do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wy ej), oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA), oraz w przypadku osób, które uko czyły 18 rok ycia: dokument potwierdzaj cy kontynuacj nauki (np. legitymacja szkolna lub studencka) lub orzeczon niepełnosprawno. ucze ucz cy si w szkole w innym pa stwie członkowskim lub student udaj cy si w celu odbycia tam studiów, dodatkowo za- wiadczenie lub legitymacja szkolna, wa ne na dany rok szkolny ze szkoły znajduj cej si na terenie innego pa stwa członkowskiego b d za wiadczenie z uczelni w pa stwie pobytu lub za- wiadczenie o wymianie studenckiej z polskiej uczelni. pracowników oddelegowanych do pracy na terenie innego pa stwa członkowskiego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na podstawie formularza E 101 lub E 102, wydanego przez ZUS. je li osoba wnioskuj ca jest osob bezrobotn, udaj c si do innego pa stwa członkowskiego w celu poszukiwania pracy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na podstawie formularza E 303, wydanego przez Urz d Pracy. w przypadku pracowników transportu mi dzynarodowego, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinny by doł czone nast puj ce dokumenty: - dokument potwierdzaj cy zatrudnienie w charakterze pracownika transportu mi dzynarodowego; - o wiadczenie pracodawcy, w którym zobowi zuje si on do zwrotu EKUZ wydanych dla zatrudnionych pracowników oraz towarzysz cych im członków rodziny, w przypadku, gdy z pracownikami tymi dana firma rozwi e stosunek pracy, b d zostan im udzielone bezpłatne urlopy powy ej 30 dni; - dokumentu potwierdzaj cy ubezpieczenie zdrowotne w NFZ; - w przypadku członków rodziny dodatkowo - dokument potwierdzaj cy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Wy ej wymienione dokumenty nale y dostarczy w oryginałach b d po wiadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdj ciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okaza do wgl du. Jak długi jest okres wa no ci karty? Karta wystawiana jest maksymalnie na 2 miesi ce, licz c od ko ca miesi ca, za który została odprowadzona ostatnia składka Gazeta Wasilkowska strona 13

14 Ci g dalszy ze strony 13 na ubezpieczenie zdrowotne. Inne terminy obowi zuj dla bezrobotnych (maksymalnie 30 dni, licz c od daty wystawienia za- wiadczenia), uczniów i studentów (maksymalnie do ko ca semestru lub roku szkolnego), emerytów (5 lat) i rencistów (na okres przyznanego wiadczenia, maksymalnie 5 lat). Osobom wyje d aj cym do pracy - karta wydawana jest tylko na okres przejazdu - do momentu podj cia pracy. Co zrobi, gdy za granic ulegli my wypadkowi, a nie mamy Karty EKUZ - mimo, i jeste- my uprawnieni do jej posiadania? Nale y skontaktowa si telefonicznie, faksem lub za po rednictwem najbli szego członka rodziny pozostałego w Polsce z Oddziałem Wojewódzkim NFZ wła ciwym ze wzgl du na miejsce zamieszkania. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów, Oddział wystawi Certyfikat - papierowy dokument tymczasowo zast puj cy Europejsk Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, który mo e zosta dostarczony poczt lub faksem. Je li jednak nie uda si nam uzyska Certyfikatu, nie oznacza to, e nie zostanie udzielona niezb dna pomoc medyczna. Jednak prawdopodobnie zostan Pa stwo zobowi zani do pokrycia pełnych kosztów leczenia. Nale y zachowa wszystkie rachunki i dowody zapłaty. Jak wygl da refundacja kosztów leczenia poniesionych w pa stwach UE przez polskich ubezpieczonych, kiedy z powodu braku EKUZ lub jej nieuznania przez zagraniczn placówk - zapłacili za otrzymane wiadczenie medyczne? Przede wszystkim - mo emy stara si o zwrot kosztów, niezale nie od tego czy podczas pobytu za granic posiadali my przy sobie kart EKUZ. Nale y pami ta jednak o tym, e w wi kszo- ci krajów ubezpieczeni pokrywaj cz kosztów leczenia z własnych rodków i s to opłaty, które nie podlegaj refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby uzyska zwrot kosztów, składamy we wła ciwym ze wzgl du na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim Funduszu odpowiedni wniosek oraz dokumenty potwierdzaj ce poniesione koszty leczenia w innym pa stwie członkowskim. Oddział sprawdza, czy osoba składaj ca wniosek była ubezpieczona w NFZ lub posiadała prawo do wiadcze zdrowotnych w momencie udzielania jej wiadcze oraz czy do wniosku doł czone zostały wymagane dokumenty. B d to (w zale no ci od pa stwa w którym udzielono nam wiadcze zdrowotnych) np. oryginały wszystkich rachunków, recept, karta leczenia lub inne dokumenty, z których wynika jakie wiadczenia zostały udzielone, czy potwierdzenia zapłaty wystawione przez lekarza. W razie braku jednego z wymaganych w danym przypadku dokumentów, musimy liczy si z odmow zwrotu kosztów za dane wiadczenie. Szczegółowe informacje na temat zwrotu kosztów leczenia w danym pa stwie UE mo na uzyska w Narodowym Funduszu Zdrowia. (POW NFZ w Białymstoku tel , Delegatura w Suwałkach tel , Delegatura w Łom y tel ) strona 14 Internetowe Radio Młodych z Wasilkowa I nternetowe Radio Młodych z Wasilkowa rozpocz ło nadawanie swoich programów. Studio radia mie ci si w budynku Urz du Miejskiego w Wasilkowie. Codziennie młodzi dziennikarze tworz na ywo swoje kilkugodzinne audycje, które s pó niej retransmitowane. Rozgło nia powstała dzi ki projektowi "Równa szanse", programu Polsko - Ameryka skiej Fundacji Wolno ci, która przyznała dotacj, w wysoko ci zł. Pieni dze te w cz ci ju zostały przeznaczone na wyposa enie studia, pozostała kwota ma zapewni obsług techniczn oraz wynagrodzenia trenerów warsztatów i nadzór. Zgodnie z zało eniami tego projektu głównymi twórcami oraz realizatorami s młodzi ludzie w wieku lat. Studio zostało wyposa one w komputery i sprz t niezb dny do przygotowania i prowadzenia audycji. Merytorycznie jak i organizacyjnie rozgło ni wspiera b dzie Radio Białystok oraz Urz d Miejski w Wasilkowie. Aby profesjonalnie przygotowa młodzie do realizacji audycji odb dzie ona cykl szkole i warsztatów, zwi zanych z wiczeniami dykcji, obsługi sprz tu nagrywaj cego, umiej tno ci przeprowadzania wywiadu i prowadzenia programu oraz obróbki w programie komputerowym. Twórcami projektu s Mirosława Bezdziel, Adam Radziszewski i Piotr Czaban, który jednocze nie pełni funkcj redaktora naczelnego i opiekuna młodzie y. Projekt jest szans do zdobycia przez młodzie nowych, atrakcyjnych umiej tno ci, to równie doskonała forma tworzenia warunków dla edukacji pozaszkolnej, wł czanie si młodzie y w działalno społeczn i publiczn. Wasilkowska rozgło nia chce głównie prezentowa pogl dy ludzi młodych na ka dy interesuj cy ich temat, informowa słuchaczy o wa nych wydarzeniach z ycia gminy. Muzyka, w zało eniu twórców radia, ma by tylko dodatkiem do rozmów dziennikarzy. Jak nastoletni radiowcy twierdz, praca w Radiu Młodych mo e by dla nich przepustk do dalszej kariery dziennikarza radiowego. Audycji mo na słucha na stronie internetowej Wasilkowa, llink: opr. red Codziennie młodzi dziennikarze tworz na ywo swoje kilkugodzinne audycje Gazeta Wasilkowska

15 Imprezy organizowane w gminach Powiatu Białostockiego w miesi cach czerwiec sierpie 2007 rok LIPIEC 30 czerwiec-1 lipiec - III Mi dzynarodowy Festiwal Kresowej Przy piewki Frywolnej nad Zalewem Czapielówka Czarna Białostocka, Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody- org. Klub Je dziecki Elam - Markowszczyzna 2, gm. Turo Ko cielna, 15 lipiec - Wakacyjny Festyn Familijny impreza sportowo- rekreacyjna, org. Urz d Gminy Turo Ko cielna Stadion Sportowy w Turo ni Ko cielnej, Festyn Romski Rynek Miejski w Supra lu, II Piknik z urawinkami Plac przy wietlicy w Ogrodniczkach, gm. Supra l, 1 lipiec - Festyn Gminny Powitanie lata 2007, gm. Juchnowiec Ko cielny, Plac Królowej Rodzin 1 1 lipiec- Festyn Co rok w Halickich, Halickie, gm. Zabłudów, 22 lipiec Dzie Suma, impreza plenerowa w Bokinach, gm. Łapy, Wakacyjne Warsztaty Fotograficzne Powiatu Białostockiego Tykocin, Puchar Burmistrza w piłce siatkowej/pla owej, Supra l Mistrzostwa Podlasia Supra l MTB Maraton lipiec Basowiszcza; Uroczysko Bory, gm. Gródek 28 lipiec Siabrouskaja Biasieda Uroczysko Bory, gm. Gródek Ostatni weekend lipca Powiatowe Dni Twórczo ci Ludowej, Str kowa Góra, gm. Zawady 1 lipiec VII Regaty o Puchar ubra nad Zalewem Siemianówka, Port Rybacki koło Bondar, gm. Michałowo 21 lipiec Białoruski Festyn Ludowy Bandarouskaja Ha- ciounia w Bondarach, gm. Michałowo SIERPIE wi to Wojska Polskiego, przed Pomnikiem w Niewodnicy Ko cielnej, org. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy, gm. Turo Ko cielna, Festyn w Sowlanach Plac przy wietlicy w Sowlanach, gm. Supra l, Festyn w Ciasnem, Plac przy wietlicy w Ciasnem gm. Supra l Uroczysto ci patriotyczne Rocznica Bitwy Warszawskiej/Dzie Wojska Polskiego, Supra l, 10, 17 sierpnia Letnie Kino plenerowe (plenerowe projekty filmowe), gm. Łapy, Turniej Szachowy im. Zygmunta Augusta Zabłudów, Dzie Sportu Letniego, Supra l Turniej Pla owej Piłki siatkowej dru yn dwuosobowych, Supra l II Jarmark Historyczny, org. Centrum Kultury w Tykocinie oraz Narwia skie Stowarzyszenie Krajoznawcze 5 sierpie XVIII Jarmark Dominika ski, gm. Choroszcz Gwiazda Wieczoru - Krzysztof Krawczyk 15 sierpie Dzie Wojska Polskiego, Pomnik w Subienicach, gm Choroszcz 26 sierpie Po egnanie Lata, gm. Sura 5 sierpie Odpust w Zawadach, Park w Zawadach 19 sierpie Zawody w Skokach przez Przeszkody, O rodek Jazdy Konnej w Zawadach 12 sierpie Festyn w Jałówce, gm. Michałowi 25 sierpie Reggae Day cykl koncertów muzyki reggae, poł czony z prezentacj wytwórców i kultur rasta, teren rekreacyjny Cypel, gm. Wasilków, 26 sierpie Festyn w Nowej Woli gm. Michałowi "Parada na dworze Branickich Białystok 2007" Z organizowany po raz dziewi ty przegl d był kontynuacj dotychczasowych Mi dzynarodowych Prezentacji Młodzie owych Orkiestr D tych "Wersal Podlaski". Do Białegostoku przyjechało 15 młodzie owych orkiestr d tych, ł cznie ponad 800 młodych muzyków. Wyst py odbywały si na placu przed Teatrem Dramatycznym, pod ratuszem, orkiestry paradowały po ustalonej trasie ulicami Białegostoku. Z naszego regionu na białostockim pokazie mo na było podziwia orkiestry z Hajnówki, Lipska, Białegostoku, Suchowoli, Suwałk, Jasionówki, Zambrowa, Bielska Podlaskiego, Bociek i oczywi cie z Wasilkowa. Go ciły te zespoły z Białorusi, Słowacji, W gier, Ukrainy oraz maj ce na swoim koncie wiele osi gni orkiestry z Nowej Soli czy Iławy. Nasza orkiestra, cho sta em jedna z młodszych w regionie wyró niała si wspaniałymi strojami, musztr paradn (nie ka da orkiestra ma opracowane układy) i prezencj uroczych ma oretek. Koncert orkiestry pod ratuszem zgromadził du publiczno, która nagrodziła wyst p gło nymi brawami. Wielka to zasługa kapelmistrza Adama Wola skiego i opiekunki ma oretek Anny Szutko, którzy w prac z młodzie wkładaj po prostu du o serca. (red) Gazeta Wasilkowska strona 15

16 X Jubileuszowy Pieszy Rajd Ło P ieszy Rajd Ło jest imprez, która na stałe wpisała si w kalendarz wydarze nie tylko naszej gminy, ale równie województwa białostockiego, a nawet i Polski. Przez dziesi lat maszerowania przez pola i lasy naszego województwa uzyskał on ju swoj renom i za ka dym razem cieszy si coraz wi ksz popularno ci w ród dzieci, młodzie y oraz mediów. Kiedy organizowali my pierwszego "Łosia" nie s dzili my, e stanie si imprez cykliczn, a tym bardziej e przetrwa tyle lat. Ka dy, kto próbował kiedy co zorganizowa, jakiekolwiek przedsi wzi cie wie, ile pracy trzeba w to wło y, jak równie jak cz sto napotyka si na przeciwno ci losu. My mamy to niespotykane szcz cie, e na swojej drodze spotykamy mnóstwo yczliwych nam i naszej idei ludzi. To wła nie dzi ki nim, ich zapałowi i pomocy jeste my w stanie sprawi e rokrocznie przeszło 200 młodych ludzi sp dza aktywnie czas na łonie przyrody, poznaj c niesamowicie urokliwe tereny Puszczy Knyszy skiej oraz ucz c si nowych umiej tno ci. Po mimo i tak wiele si mówi o dzisiejszej młodzie y, i to cz sto w tym negatywnym wietle ten rajd pokazuje jak wielu jest młodych warto ciowych ludzi, chc cych działa i kreatywnie sp dza czas. Ka dy rajd to wiele miesi cy przygotowa, godziny ci kiej i cz sto mudnej pracy, jednak widz c jej efekty - czyli zadowolenie uczestników ze wietnej zabawy i miło sp dzonego czasu nasi wolontariusze czerpi siły na kolejne działania. Tak e w tym roku prace nad przygotowaniem "Łosia" rozpocz li my ju w styczniu, obmy lenie wszystkich szczegółów to nie lada zadanie, jest tego naprawd wiele, e nie sposób wylicza, od przygotowania zada na punkty, poprzez wyznaczenie trasy i zapewnienie uczestnikom miejsca na nocleg, znalezienie sponsorów, zabezpieczenie techniczne do sprz tni cia po całym rajdzie. Sztab młodych ludzi, przy ci głym wsparciu Miejskiego O rodka Animacji Kultury w Wasilkowie pracował, aby ten 10 rajd był wyj tkowy, i z pełn odpowiedzialno ci stwierdzam, e udało si im! Kiedy ju przyszedł dzie startu rajdu wszyscy byli my podenerwowani, gdy pomimo miesi cy przygotowa przychodzi uczucie, czy oby wszystko zrobili my, czy o czym nie zapomnieli my? Kiedy 30 kwietnia pierwsze patrole stawiały si na starcie, który był na stacji PKP w Czarnej Białostockiej nasze w tpliwo ci si rozwiały - byli my przygotowani. Przyj li my zgłoszenia od 18 patroli, w których ł cznie szło 147 osób, jednak zanim "wypu cili my" ich na szlak, jeszcze łosiowy stempel na r k, mapa z zaznaczon tras i ostatnie pouczenia co do sposobu zachowania si w lesie. Pierwszego dnia uczestnicy mieli za zadanie dotrze do bazy mieszcz cej si przy starej szkole w Niemczynie, jednak po drodze czekały na nich 3 punkty. Tegoroczna edycja nie posiadała jednej spójnej fabuły, mianowicie czerpała z poprzednich lat i tak ka dy punkt był niezale n fabularyzowan przygod. Ju na samym pocz tku uczestnicy musieli rozegra mecz w piłk no n ze zdziczał dru yn piłkarsk, która wiele lat temu zagubiła si w lesie i teraz yje na podmokłym terenie nie przepuszczaj c nikogo, kto z nimi nie zagra. Po tym jak e wyczerpuj cym zadaniu rajdowicze docierali do o rodka szkoleniowego dla kosmonautów, w którym po krótkim przeszkoleniu byli gotowi do odbycia misji na Marsa, celem uratowania próbek, które zostały tam wysłane podczas pierwszej edycji rajdu. Trzecie i ostatnie zadanie tego dnia utrzymane zostało w konwencji kosmicznej i nale ało udowodni przybyszom z innej galaktyki, poprzez wykonanie skomplikowanej łamigłówki wy szo inteligencji ludzkiej. Po przebyciu niedługiej, lecz wiod cej niesamowitymi terenami trasy dnia pierwszego w Niemczynie na wszystkich czekała gor ca woda na herbat i ognisko, przy którym mo na było si ogrza - a tego było trzeba Ka dego dnia przed wyj ciem na tras odbywał si krótki apel gdy temperatury w nocy nie rozpieszczały i dochodziły do minus pi ciu stopni. Rano po mro nej nocy i krótkim apelu przyszedł czas na zdobywanie kolejnych punktów. Organizatorzy, gdy jeszcze wszyscy spali ruszyli na tras by przygotowa si do zapewnienia przygód dla uczestników. Drugi dzie to 15 kilometrów do pokonania oraz 5 punktów na trasie, umiej tno posługiwania si map i kompasem tego dnia była mile widziana, gdy przewidzieli my par niespodzianek, zanikaj ce przecinki, krzy uj ce si drogi, podmokłe tereny, czyli to, co najlepsze. Po przej ciu paru kilometrów nasi rajdowicze natkn li si na złego El Diablo oraz pl cz c dziewczynk, której to zabrał misia (łosia), aby go odzyska nale ało ze złoczy cem stoczy walk, było to nie lada wyzwanie, jednak dzielnie walczono i mi (ło ) przewa nie ku uciesze dziewczynki wracał cało. Drugim punktem była wioska india ska, gdzie w swoich wigwamach siedzieli smutni Indianie, otó syn wodza podczas polowania został ugryziony przez dzik kaczk i zapadł w pi czk, z racji, i w wiosce nie było miałka, poproszono uczestników by zdobyli mleko bizona, które jest lekiem na t przypadło. Po zmaganiach z bizonem nastał czas na wydmuchanie ba ki pokoju i wzi cia udziały w tradycyjnym polowaniu na kaczki. W podzi ce wódz wr czał amulet na szcz cie, którego przydatno ci pocz tkowo nie doceniano. Id c dalej zgodnie z wyznaczon tras do sforsowania było wielkie rozlewisko, które powstało dzi ki uprzejmo ci bobrów. Nie wszystkim udało si przej je such nog i miechu było co nie miara. strona 16 Gazeta Wasilkowska

17 Cz sto w mokrych butach na kolejnym punkcie rajdowicze musieli uratowa ksi niczk, zamkni t w ogromnej wie y. Przemierzaj c niebezpieczny slalom oraz pokonuj c smoka, dzi ki amuletowi otwierali zaszyfrowane drzwi wie y w zamian otrzymuj c podarek od ksi niczki. Podarek od uwolnionej ksi niczki dostrze ony przez czarownice na kolejnym punkcie nie wywoływał u nich rado ci, wr cz przeciwnie, gdy nie po to j zamykałyby teraz jacy uczestnicy rajdu j wypu cili. Całe szcz cie brakowało czarownicom jednego składnika do magicznej mikstury, za znalezienie, którego zło czarownic mijała. Pi ty i ostatni punkt tego dnia był lekkim zaskoczeniem, gdy to raczej niespotykany widok w rodku lasu Na drugiej bazie ka dy mógł spróbowa swoich sił na podczas przeja d ki quadem zobaczy sal lekcyjn z ławkami, tablic i pani nauczyciel oczywi cie. Po napisaniu krótkiego dyktanda i otrzymaniu małej karteczki z napisem Fastqaud niczego nie wiadomi uczestnicy ruszyli do bazy. Na bazie na parkingu le nym przy rezerwacie Krzemianka, standardowo czekała ciepła woda oraz niespodzianka - ka dy mógł spróbowa swoich sił podczas przeja d ki czterokołowym motocyklem zwanym quadem, wra enie niezapomniane. Po zjedzeniu kiełbaski z ogniska czekała na wszystkich jeszcze jedna atrakcja - wyst p grupy ta cz cej Capoeir, niesamowite ewolucje były nagradzane gromkimi brawami, po prawie godzinnym pokazie, co bardziej zm czeni poszli spa, pozostali siedzieli do rana przy ognisku. Trzeciego dnia trasa nie była ju tak wymagaj ca, wiodła pi knymi terenami, pełnymi wzniesie i niesamowitych widoków. Po apelu i wyruszeniu w dalsz drog pierwszym zadaniem była pomoc starcowi, który był ju na tyle zm czony Na punkcie uczestnicy musieli rozwi zywa przeró ne łamigłówki prac e sam nie dał rady dalej wydobywa cegieł z kopalni, a zostało mu ju nie wiele do wydobycia by mógł odej na zasłu on emerytur Za okazan pomoc odwdzi czał si daruj c magiczna cegł, która jak si pó niej okazało była bardzo przydatna przy sprawdzaniu wagi filozoficznej mikstury. Na trasie na trzecim punkcie czekał na wszystkich ciepły bigos, a podczas posilania si mo na było w le nej galerii poogl da zdj cia z poprzednich edycji. Z pełnymi oł dkami i zapałem patrole maszerowały do ostatniego ju punktu, mianowicie toru przeszkód, na którym oprócz kilku sprawno ciowych zada nale ało rozwi za nie lada łamigłówk. Po przebyciu całej trasy uczestnicy docierali do naszej ostatniej ju bazy, która znajdowała si w bardzo dla nas go cinnym Folwarku gdy pokonali cała tras, wszystkie zadania, własne słabo ci. W tym miejscu gratuluj wszystkim! Po zako czeniu nastał czas na zabaw, krótki pokaz fire show poprzedził atrakcj, jak z pewno ci było karaoke w plenerze, a o północy mieli my okazj ogl da ponad 20 minutowy, zapieraj cy dech w piersiach pokaz ta ca z ogniem. Po nocy pełnej wra- e rano uczestnicy wracali do domu, a my zadowoleni, e wszystko poszło zgodnie z planem rozpocz li my sprz tanie. Do tej pory w kolejnych edycjach Rajdu ł cznie wzi ło udział prawie 2000 osób z całej Polski, przeszli my ponad 500 kilometrów, prze yli my wiele ciekawych dobrych czasami przykrych chwil, wyłonili my wielu zwyci zców Rajdu, nagro- Nadawki. W atmosferze wiejskiej zagrody zbli ali my si dzili my wszystkich uczestników i na tym nie poprzestaniemy. do zako czenia naszego rajdu, po przeliczeniu wszystkich punktów znali my ju zwyci zców, ale zanim ogłoszenie czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka, wietny wyst p Kabaretu Idea, który przeszło godzin wywoływał u wszystkich salwy miechu. I w ko cu nast piło podsumowanie rajdu, zwyci zcy zostali nagrodzeni, cho tak naprawd wszyscy s wygranymi Dzi kuj wszystkim organizatorom za wło enie ogromu pracy podczas przygotowa i samego rajdu, uczestnikom, e pojawiaj si co roku, i sponsorom: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Folwark Nadawki, Fastquad, Gala S.C. Komendant Rajdu Gazeta Wasilkowska strona 17

18 Uchwały Rady Miejskiej z czerwcowej sesji W dniu r na 9 sesji Rady Miejskiej podj to nast puj ce uchwały: 1. Uchwała w sprawie okre lenia wysoko ci oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Rodzinie lub osobie mo e by przyznany jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie, zwany dalej zasiłkiem. 2. O przyznanie zasiłku mog si ubiega osoby i rodziny zamieszkuj ce na terenie gminy Wasilków, spełniaj ce kryterium dochodowe okre lone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 3. Zasiłek przyznaje si w ramach rodków przeznaczonych na pomoc społeczn w szczególno ci ze wzgl du na bezrobocie, niepełnosprawno oraz z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej kl sk ywiołow lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. 4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo e zosta przyznana w przypadku, gdy zabezpieczone w bud ecie Miasta Wasilków w kolejnym roku bud etowym rodki na pomoc społeczn gwarantuj przyznawanie bie cej pomocy obligatoryjnej oraz przeznaczanej na zaspokojenie podstawowych potrzeb podopiecznych. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek mo e zosta przyznany osobie lub rodzinie niespełniaj cej kryterium dochodowego okre lonego w ust Zasiłek mo e by przyznany w szczególno ci na: 1) podj cie działalno ci gospodarczej; 2) pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, je eli jednostka szkol ca zobowi e si do przygotowania zawodowego wiadczeniobiorcy w okre lonym czasie nie dłu szym ni 6 miesi cy, a przygotowanie to rokuje popraw sytuacji materialnej; 3) pokrycie kaucji na u yczenie przedmiotów i urz dze ułatwiajacych niepełnosprawnym funkcjonowanie w rodowisku i podj cie pracy zarobkowej; 4) udzielenie pomocy w spłacie cało ci lub cz ci odsetek od zaci gni tych w bankach kredytów na podj cie działalno ci gospodarczej; 5) udzielenie pomocy w spłacie zaległo ci podatkowych, zaległo ci z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zaległo ci z tytułu innych nale no ci publicznych zwi zanych z prowadzon przez wnioskodawc działalno ci gospodarcz ; 6) pokrycie 6-miesi cznego czynszu za wynajem pomieszcze przeznaczonych pod działalno gospodarcz ; 7) udzielenie pomocy na opłaty zwi zane z rejestracj działalno ci gospodarczej Osoba lub rodzina ubiegaj ca si o przyznanie zasiłku składa w Miejskim O rodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie wniosek, w którym wskazuje przyczyny ubiegania si o zasiłek i planowane przeznaczenie otrzymanej pomocy. 2. Do wniosku doł cza: 1) o wiadczenie o stanie maj tkowym; 2) za wiadczenia o dochodach rodziny; 3) szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan niezb dnych kosztów; 4) o wiadczenie, e wnioskodawca ani nikt z członków jego rodziny nie korzysta i nie korzystał z pomocy na usamodzielnienie w jakiejkolwiek innej formie oraz z innego ródła; strona 20 5) za wiadczenia z powiatowego urz du pracy potwierdzaj cego zarejestrowanie jako osoby bezrobotnej przed zarejestrowaniem działalno ci gospodarczej; 6) za wiadczenie urz du pracy o niekorzystaniu z po yczki na uruchomienie działalno ci gospodarczej; 4.1. Przyznanie zasiłku nast puje w drodze decyzji administracyjnej okre laj cej wysoko i przeznaczenie przyznanego zasiłku, termin wydatkowania, termin i sposób spłaty, a tak e sposób jego zabezpieczenia, je eli dochód osoby lub dochód na osob w rodzinie przekracza kwot kryterium dochodowego okre lonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 2. Wydanie decyzji poprzedza przeprowadzenie rodzinnego wywiadu rodowiskowego, z którego dane uwzgl dniane s przy wydawaniu decyzji. 3. Wysoko zasiłku na jedn osob lub rodzin nie mo e przekroczy wysoko ci 20-krotnego kryterium osoby samotnie gospodaruj cej wynikaj cego z ustawy o pomocy społecznej. 4. Zasiłek mo e by przyznany, je eli okoliczno ci sprawy i przedło one przez osob zainteresowan propozycje działania rokuj, e pomoc b dzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia wnioskodawcy Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie kontroluje wykorzystanie zasiłku. 2. Zasiłek podlega natychmiastowemu zwrotowi w razie wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot nast puje z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłacenia zasiłku. 3. Ust p 2 stosuje si odpowiednio w razie zaprzestania prowadzenia podj tej działalno ci w ci gu 24 miesi cy od dnia przyznania zasiłku. 4. Zwrot nast puje w 18 równych miesi cznych ratach, spłata rozpoczyna si po upływie 6 miesi cy od przyznania zasiłku Osoba, która otrzymała zasiłek jest zobowi zana do przedkładania w okresach półrocznych za wiadczenia z urz du skarbowego o prowadzeniu działalno ci gospodarczej. 2. Zasiłkobiorca zobowi zany jest na danie Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie do udokumentowania wydatków na ekonomiczne usamodzielnienie. Dokumentacja wydatków podlega tak e analizie Wydziału Finansowego Urz du Miejskiego. 7. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Wasilkowa. 8. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz dowym Województwa Podlaskiego. 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin 1. Uchwala si Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin na lata stanowi cy zał cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta Wasilkowa. 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Podlaskiego. 3. Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Wasilków na lata Uchwala si Strategi Integracji i Rozwi zywania Problemów Społecznych na lata stanowi c zał cznik nr 1 do niniejszej uchwały. Gazeta Wasilkowska

19 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta Wasilkowa. 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Podlaskiego. (Wspomniany w uchwale Zał cznik nr1 jest do wgl du w Miejskim O rodku Pomocy Społecznej, ul Białostocka 7) 4. Uchwała w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków 1. W sprawach skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza Wasilkowa i Rady Miejskiej w Wasilkowie obywatele przyjmowani s codziennie w godzinach pracy Urz du Miejskiego w Wasilkowie. 2. Wyznacza si stałe godziny i dni przyj obywateli w sprawach skarg i wniosków: 1.Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Wasilkowie, przyjmuje obywateli w poniedziałki, w godz. od do oraz w rody w godz. od do W przypadku nieobecno ci Przewodnicz cego obywateli przyjmuje wyznaczony przez niego Zast pca Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Wasilkowie. 2. Burmistrz Wasilkowa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godz. od 900 do 1100 oraz w rody, w godz. od do W przypadku nieobecno ci Burmistrza obywateli przyjmuje Sekretarz Gminy. 3. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Wasilkowa. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem powzi cia. 5. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysoko ci opłaty za wiadczenia ponad podstawy programowe w prowadzonych przez gmin przedszkolach publicznych. 1. Zmienia si uchwał nr XXXVIII/184/98 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia zasad i wysoko ci opłaty za wiadczenie ponad podstawy programowe w prowadzonych przez gmin przedszkolach publicznych w ten sposób, e w 3 zast puje si zapis Ustala si wysoko opłaty stałej miesi cznej w kwocie 80,00 (osiemdziesi t) złotych oraz dzienn stawk ywieniow w kwocie 3,00 (trzy 00/100) złote zapisem Ustala si wysoko opłaty stałej miesi cznej w kwocie 90,00 (dziewi dziesi t) złotych oraz dzienn stawk ywieniow w kwocie 3,30 (trzy 30/100) złotych. 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Wasilkowa. 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Podlaskiego. (opr. red) wiadczenia Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej M iejski O rodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, e od wrze nia br. rozpoczyna si nowy okres zasiłkowy 2007/2008 wiadcze rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Od połowy lipca b d wydawane nowe wnioski dotycz ce przyznania wy ej wymienionych wiadcze. Oprócz wniosku jednym z podstawowych dokumentów jest za wiadczenie z urz du skarbowego o dochodzie podlegaj cym opodatkowaniu osi gni tym przez pełnoletnich członków rodziny za rok Z do wiadczenia lat ubiegłych doradzam uzyskanie tego dokumentu w chwili obecnej, gdy w dalszym terminie nale y si spodziewa du ych kolejek, poniewa o wiadczenia rodzinne ubiega si b dzie bardzo du o osób. Maj c na wzgl dzie sprawn obsług osób uprawnionych do tego wiadczenia i ułatwienie zło enia wniosku osobom pracuj cym, o rodek w okresie od lipca do wrze nia w ka dy czwartek b dzie czynny do godziny Kierownik MOPS, Irena Godlewska Sukcesy tancerek zespołu Spectrum 10 czerwca w Grajewie na Ogólnopolskim Turnieju Ta ca Współczesnego miniformacja Spectrum zdobyła wyró nienie w kategorii zespołów powy ej15 lat. 17 czerwca w Wasilkowie na Mi dzynarodowym Festiwalu Ta ca Młodzie owego Monika D browska zdobyła II miejsce w kategorii solistów hip hop powy ej 15 lat, a duet Monika D browska i Karolina Kozłowska zdobył II miejsce w kategorii duety hip hop powy ej 15 lat. Spektrum zdobyło 5 miejsce w kategorii miniformacje hip hop powy ej 15 lat. Małgorzata Sienkiewicz, trener zespołu Dziewcz ta z zespołu serdecznie dzi kuj wła cicielom sklepu Lewiatan i kwiaciarni Karolina za finansowe wsparcie ich wyjazdu na przegl d zespołów tanecznych Rytm ulicy w Pile. Dziewcz ta wyst puj na wielu imprezach, na zdj ciu przegl d młodych talentów w Wasilkowskie gimnazjum Gazeta Wasilkowska strona 21

20 Historie Wasilkowskie, rodziny Wasilkowskie K olejny fragment wspomnie, które z przyjemno ci drukujemy, o swojej rodzinie i Wasilkowie, nadesłała pani Krystyna Szewczyk. Dalej obszerny wypis z Wasilkowskiej gwary, cho wydaje si, e niektóre z nich zostały przej te z innych regionów. Niektóre jednak s ywym przykładem wspaniałego, piewnego, kresowego j zyka, jakim posługiwali si jeszcze nie tak dawno nasi ojcowie i dziadowie. Decyzj z 8 wrze nia 1834 roku mał onkowie: Stanisław Ni yborski i jego ona Marianna z Lewandowskich, zamieszkali w uroczysku Jaroszówka, nale cym do ksi y misjonarzy białostockich, prawnym zapisem podarowali Andrzejowi Bychowskiemu, synowi Szymona i jego onie Marcelli de domo Ni yborskiej plac ogrodowej ziemi le cy w rynku miasta Wasilkowa. Tak stwierdza dokument napisany i potwierdzony podpisami oraz piecz ci, sporz dzony w j zyku polskim i rosyjskim. Dzi ki hojno ci rodziców Marcelli Ni yborskiej, rodzina Bychowskich na stałe osiadła przy Rynku w Wasilkowie, nieopodal cerkwi. Jan Bychowski urodzony w 1873 roku, pra, pra, prawnuk Andrzeja o enił si z Mariann Pozna sk urodzon w 1872 roku, której matka była Jaworoszczank z Lenc. Na wiat przychodziły dzieci: cztery córki i czterech synów. Jan zarabiał na utrzymanie rodziny, pracuj c jako majster w fabryce włókienniczej, dlatego otrzymał przezwisko Matygulec (nazwa rubki), Marianna zajmowała si domem i wychowaniem dzieci. Wybuch I wojny wiatowej zmienił ycie wielu rodzin w Wasilkowie. Jan Bychowski został powołany do wojska, gdzie walczył. W czasie wydarze wojennych zagin ł najstarszy syn Józef. Po powrocie z wojny Jan Bychowski niedługo cieszył si rodzin i prac, poniewa zmarł w 1918 roku w wieku45 lat, na skutek epidemii duru brzusznego. Marianna została z siedmiorgiem dzieci sama, bez zawodu, bez stałej pracy. Była jednak dzieln kobiet, bo pracuj c dorywczo np. w ogrodzie pani mieszkaj cej przy Rynku, zapewniała skromne utrzymanie dzieciom. Dorastaj ce córki Jan Bychowski z on Mariann wydawała kolejno za m : Ann za Aleksandra Hurynowicza, Karolina została on Bronisława Sienkiewicza, Stanisława - Edwarda ukowskiego, a Bronisława po lubiła Czesława Arcisza. Dwóch synów oddała do nauki zawodu Konstanty został stolarzem i o enił si z Weronik Herman, Roman zdobył zawód murarza i zduna (w 1948 roku uzyskał dyplomy mistrzowskie), a w 1915r poj ł za on Elwir Kulikowsk, z któr miał dwie córki: Krystyn i Mari. Natomiast Albert zacz ł pracowa w miejscowej fabryce, o enił si z Melani Sienkiewicz. Wszyscy do ko ca swych dni mieszkali w Wasilkowie. strona 22 Marianna Bychowska zamieszkała z rodzin syna Romana, który na posesji przy rynku zbudował w 1953 roku nowy dom. U góry od lewej: Czesław Rybakowski, Elwira i Roman Bychowscy z cork Krystyn, Weronika i Konstanty Bychowscy; na dole od lewej: Stanislawa SienkiewicziB czek, Janina Rybakowska, Karolina Sienkiewicz z wnuczkiem Leszkiem. Doczekała si 22 wnucz t, którymi opiekowała si bardzo ch tnie. Słynne były jej piesze wycieczki do Lenc odwiedziny kuzynki Pietrowej i Janowej modlenie si podczas w drówki i słuchanie niesamowitych opowie ci. Pod szczególn kuratel babci Marianny była autorka tych wspomnie. Pozostała w jej pami ci jako wietna gospodyni, osoba pobo na, cz sto bardzo rygorystyczna, ale zawsze opieku cza i kochana. Prze yła 94 lata, rzadko narzekaj c na zdrowie, zahartowana w pokonywaniu zawirowa losu. Plac ogrodowy ziemi w rynku miasta Wasilkowa darowany na wieczne czasy do dziedzictwa i sukcesji Bychowskich jest obecnie współwłasno ci Krystyny i Marii, córek Romana Bychowskiego. Gwara Wasikowian Mieszka cy Wasilkowa posługiwali si specyficzn polszczyzn, szczególnie ludzie tzw. starej daty, bez wykształcenia, niewyje d aj cy nigdzie ze swojej małej ojczyzny. J zyk ten był bogaty w zapo yczenia (np. z j zyka rosyjskiego czy jidysz), ciekawe nie zawsze poprawne formy gramatyczne i d wi czn fonetyk tzw. ledzikowanie. W ród rzeczowników wyst powały charakterystyczne okre lenia: spalnia sypialnia stołówka pokój jadalny bokówka spi arnia plita piec kuchenny fizyczka piec cianowy, tzw. cianówka gardyny firanki stolik szuflada ubranie garnitur m ski karwasz porwany brzeg materiału smentarz, mogiłki cmentarz przyporzysko miejsce do odpoczynku, siedzenia taboretka stołek kuchenny suty zaułek, lepa uliczka winkiel róg bufecik kredens bety po ciel bułka chleba bochenek pieróg ciasto dro d owe Gazeta Wasilkowska

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (adresat) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imi Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze ) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i imi ucznia Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEAZDÓW ŚRODKA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych () miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin maturalny maj 2009 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku!

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku! Serdecznie witamy w naszych stuletnich murach! Życie ludzkie jest jak tkanie pajęczyny przedszkole gimnazjum dalsza edukacja narodziny szkoła podstawowa szkoła średnia zawód, praca i szczęśliwe życie Tworzymy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

OGŁOSZENIE. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Otwock, 8 maja 2008 r. OGŁOSZENIE Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA OTWARTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE Dnia 13 marca 2012 roku REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE 1 1. Konkurs na aplikację kuratorską składa się z części pisemnej i ustnej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

4. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2014 roku. z up. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego

4. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2014 roku. z up. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego Zarz dzenie Nr III/418/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 wrze nia 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK Opracowały: Katarzyna Szpulecka Anna Wróblewska Gębice 2015 PRIORYTET: WSPÓLNIE PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA I POZA NIM, ZE SZCZEGÓLNYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE I Postanowienia ogólne : Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ I PRZYJACIELE 1. zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo