S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH

2 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. REALIZACJA STRATEGII W LATACH Wspieranie w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy Łączenie w sieć wyspecjalizowanych instytucji i organizacji umożliwiających przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych mieszkańców Świdnicy. 3. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie i powiecie Poszukiwanie wyspecjalizowanych partnerów w sektorze pozarządowym do realizacji zadań własnych gminy Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności grup zawodowych i stworzenie sprzyjających warunków pracy ważnych w rozwiązywaniu problemów społecznych Pobudzanie społecznej aktywności w rozwiązywaniu problemów społecznych. 19 III. PODSUMOWANIE S t r o n a

3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH I. WPROWADZENIE Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy jest dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez wyznaczenie głównych celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców Świdnicy, powstałym w oparciu o diagnozę stanu problemów społecznych w Mieście na dzień 31 grudnia 2003 r. Strategia została przyjęta uchwałą nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 października 2004 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Realizację Strategii przewidziano na okres 6 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii powierzono Prezydentowi Miasta Świdnicy, a koordynowanie, monitorowanie i ewaluację Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy. Głównymi adresatami i podmiotami Strategii byli mieszkańcy Miasta. W realizację zadań ujętych w Strategii zaangażowane były miejskie i powiatowe instytucji, w szczególności Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu, Świdnicki Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, a także Sąd Rejonowy, Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Latawiec oraz lokalne przedszkola, szkoły i organizacje pozarządowe. Założeniem było, by realizacja Strategii opierała się na trzech podstawowych zasadach świadczenia pomocy: - nie odbierania osobie znajdującej się w trudnej sytuacji sposobności robienia tego, co leży w granicach jej własnych możliwości, - pojawiania się wsparcia wtedy, gdy człowiek nie może sam sobie pomóc, - wycofywania pomocy wówczas, gdy osiągana jest samodzielność. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy w latach stanowi prezentację projektów i działań podejmowanych w celu realizacji przyjętych zadań wraz ze wskazaniem ich realizatorów oraz efektów podjętych działań. II. REALIZACJA STRATEGII W LATACH W ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy Rada Miejska przyjęła cele szczegółowe i zadania, poprzez realizację których założono osiągnięcie celu strategicznego Poprawianie warunków życia mieszkańców Świdnicy. Odpowiednie ukierunkowanie przemian i rozwoju Miasta w sferze społecznej zaowocować miało poprawą jakości życia mieszkańców, rozumianej jako czerpanie korzyści z dobrego standardu życia, bez poczucia zagrożenia bezpieczeństwa, zamieszkiwanie w dobrej jakości dzielnicy, mieszkaniu, domu, z dostępem do edukacji oraz rynku pracy. Strategia stanowiła dokument bazowy, w odniesieniu do którego konstruowane były lokalne programy profilaktyczne i naprawcze oraz projekty z zakresu polityki społecznej. Założono stworzenie w miarę spójnego i skutecznego systemu instytucjonalnego gwarantującego zaspokajanie różnorodnych potrzeb i oczekiwań, poprzez wypracowanie właściwego dla Świdnicy systemu wsparcia uruchamianego w wypadku pojawienia się konkretnych problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, której 2 S t r o n a

4 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH przezwyciężenie wykracza poza jej własne środki, możliwości i uprawnienia. W konsekwencji Strategia miała posłużyć do stworzenia warunków do ukształtowania się społeczeństwa bezpiecznego, zdrowego i zintegrowanego. Osiągnięciu powyższych zamierzeń, ujętych w ramach celu strategicznego miały posłużyć zadania dążące do realizacji poszczególnych celów szczegółowych. Cel szczegółowy 1. Wspieranie w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy. Pierwszy cel szczegółowy był odpowiedzią na potrzeby tej grupy mieszkańców, która najbardziej wymaga wsparcia ze strony lokalnej społeczności. Jednym z naczelnych problemów, rzutujących na sferę gospodarczą i społeczną lokalnej społeczności był wysoki odsetek bezrobotnych mieszkańców Świdnicy. Dotyczyło to też ludzi młodych i osób, które utraciły pracę wskutek likwidacji zakładu bądź stanowiska pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odnotował wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy oraz większą częstotliwość ubiegania się o nią. Dominującą przyczyną trudnej sytuacji świdnickich rodzin prowadzącą do ubóstwa było długotrwałe bezrobocie. Mimo poprawy sytuacji mieszkaniowej, nadal ponad gospodarstw domowych pozostawało bez samodzielnego mieszkania, z powodu braku mieszkań lub środków finansowych na jego zakup. Co siódmy mieszkaniec Świdnicy był osobą niepełnosprawną, a przeprowadzona analiza struktury demograficznej wskazała na szybkie tempo starzenia się populacji mieszkańców, co pociąga za sobą dalsze zwiększenie liczby osób chorych i niepełnosprawnych. Prognozy demograficzne przewidywały utrzymanie się takiego trendu. Konieczne było zatem zaplanowanie działań zapewniających kompleksową opiekę ambulatoryjną i służącą wsparciu osób w ich naturalnym środowisku oraz umożliwiającą aktywność społeczną osób starszych i niepełnosprawnych. Odnosi się to także do zapewnienia ścieżki edukacyjnej dzieciom i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością, mającej na celu tworzenie szans zajmowania w przyszłości odpowiedniej pozycji w środowisku lokalnym. Zadanie nr Kontynuacja już funkcjonujących i tworzenie nowych programów zapobiegających patologiom społecznym i agresji Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu oraz wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, Program Przeciwdziałania Narkomanii, od 2006 r., w zakresie działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i zapobiegawczych zmierzających do ograniczania problemów narkomanii, szkód zdrowotnych i społecznych wywołanych uzależnieniami oraz wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w tym zakresie, Program opieki nad dzieckiem i rodziną, od 2008 r., w zakresie działań profilaktycznych na rzecz rodziny, realizowanych na terenie placówek oświatowych oraz poprzez współpracę z instytucjami realizującymi zadania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych; 3 S t r o n a

5 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Komenda Powiatowa Policji: program prewencyjny Bezpieczny senior, w latach , w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku oraz wykorzystania ich do aktywnej i skutecznej troski o osoby nieletnie pozostające pod ich opieką, akcje prewencyjne Zima-bezdomni, w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, bezradnych i starszych, w związku z dużymi spadkami temperatur w okresie zimowym, program prewencji kryminalnej Niebieskie popołudnie, w celu umożliwienia dostępu do bezpłatnych porad psychologicznych osobom z problemami przemocy w rodzinie, zagrożonym patologiami, pokrzywdzonym w wyniku przestępstw i wykroczeń oraz rodzicom i opiekunom nieletnich sprawiających problemy wychowawcze; szkoły podstawowe i gimnazja: szkolne programy przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zapobiegania agresji i uzależnieniom, poprzez objęcie uczniów zajęciami profilaktycznymi i szkolenie nauczycieli; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: program wyrównywania szans edukacyjnych i zapobiegania patologiom społecznym, programy socjoterapeutyczne dla uczniów gimnazjów, terapia bajkami dla dzieci zaburzonych emocjonalnie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zajęcia dla rodziców Szkoła dla rodziców, terapeutyczne spotkania rodzin, warsztaty zastępowania agresji; Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Posiłek dla potrzebujących, od 2006 r. Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym finansowanie dzieciom w wieku szkolnym posiłków w stołówkach szkolnych, osobom dorosłym i dzieciom do lat 7 również w jadłodajniach oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności z nieodpłatnego dożywiania rocznie korzystało ok osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% i od 2009 r. 200% kryterium dochodowego; Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom Ut Unum Sint : Program opieki nad dzieckiem i rodziną, którego celem jest wsparcie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w przeciwdziałaniu skutkom dysfunkcji rodziny oraz pomoc dzieciom poprzez organizowanie sytuacji służących rozładowywaniu nagromadzonych napięć i lęków; Koło Ligi Kobiet Polskich, Komenda Powiatowa Policji: II edycja akcji Bezpieczna Kobieta, w 2006 r., w formie cyklu szkoleń dla kobiet z zakresu wiedzy o prawie, uzależnieniach oraz zagrożeniach wynikających z przemocy, wraz z zajęciami z zachowań bezpiecznych i samoobrony; Starostwo Powiatowe: Zero tolerancji dla przemocy w szkole, w latach , w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, poprzez poradnictwo i konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych, emocjonalnych, rodzinnych i rówieśniczych oraz porady zawodoznawcze, 4 S t r o n a

6 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Bezpieczna i przyjazna szkoła, w 2008 r., poprzez wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych oraz doposażenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Zły dotyk nie musi boleć przez całe życie, w 2010 r., adresowany do dzieci z rodzin zastępczych, które doświadczyły molestowania seksualnego lub przeżyły inną traumę, poprzez objęcie ich opieką terapeutów rodzinnych. Zadanie nr Wypracowanie działań niezbędnych do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb starzejącego się społeczeństwa Polski Komitet Pomocy Społecznej: aktywizacja, poradnictwo i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych seniorów, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, obchodów uroczystości i świąt, gimnastyki; Dom Dziennego Pobytu Przystań : zajęcia edukacyjne, warsztatowe z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w ramach terapii zajęciowej, aktywizująco-ruchowe, pomoc psychologiczna dla seniorów i ich rodzin, obchody uroczystości i świąt, obchody Dnia Seniora, wycieczki, grupa wsparcia dla osób opiekujących się seniorami z zaburzeniami funkcji poznawczych, uruchomienie w 2006 r. sali rehabilitacyjnej, uruchomienie w 2010 r. Centrum Informacji dla Świdnickich Seniorów i ich Rodzin, w tym: - raz w tygodniu Dzień Otwarty zachęcający do udziału w ofercie proponowanej przez placówkę, - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla seniorów i ich rodzin, w zakresie uzależnionym od bieżących potrzeb, - poradnictwo prawnika, pracownika socjalnego i psychologa, szkolenia podnoszące umiejętność osób pracujących z seniorami, funkcjonowanie grupy wolontariuszy, działania zmierzające do zmiany uprzedzeń i stereotypów dotyczących starości, poprzez spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą, konkursy i dbałość o wizerunek medialny; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: zapewnienie osobom starszym pomocy finansowej i usługowej oraz kierowanie do domów pomocy społecznej. Zadanie nr Rozbudowa oferty usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu wieku, urazu lub schorzenia w miejscu jej zamieszkania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Niezbędna kropla w oceanie potrzeb, w 2010 r., program adresowany do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego, które miały możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych w sali rehabilitacyjnej w Świebodzicach lub w miejscu zamieszkania; 5 S t r o n a

7 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy: usprawnianie ruchowe, uspołecznianie, usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami w ramach placówek: - Środowiskowego Domu Samopomocy, - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, - Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zadanie nr Wspieranie lokalnych inicjatyw osób prywatnych, fundacji i organizacji pozarządowych oraz kościelnych w zakresie zapewnienia zastępczej opieki nad członkiem rodziny (niepubliczne żłobki, przedszkola, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy pomocy społecznej dla seniorów) dotowanie podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, obejmujących opieką ok. 500 dzieci rocznie, dotowanie niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, obejmujących opieką ok. 500 dzieci rocznie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: - niespokrewnionych, w latach , w 70 rodzinach umieszczono 96 dzieci, - zawodowych niespokrewnionych, w latach , w 61 rodzinach umieszczono 369 dzieci, - spokrewnionych, w latach , w 937 rodzinach umieszczono dzieci; Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK : uruchomienie w 2008 r. w Świdnicy Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Chata SKSK, zapewniającej opiekę 14 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Zadanie nr Rozwój usług opiekuńczych, specjalistycznych oraz opieki paliatywnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Świdnickiej: organizowanie w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia usług opiekuńczych, dla około 400 osób rocznie, w formie zapewnienia podstawowej pielęgnacji, pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspierania procesu leczenia, podtrzymywania aktywności społecznej, załatwiania spraw urzędowych, organizowanie w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia specjalistycznych usług opiekuńczych, dla około 20 osób rocznie, poprzez leczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum : objęcie profesjonalną opieką medyczną osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej w warunkach domowych, w tym lekarsko-pielęgniarskiej i duchowej, wypożyczanie sprzętu medyczno-pielęgnacyjnego oraz wspieranie rodzin przez psychologa, dla około 150 mieszkańców Świdnicy rocznie. 6 S t r o n a

8 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Zadanie nr Stała analiza zjawiska bezrobocia na terenie miasta Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy: stała analiza liczby osób bezrobotnych i struktury bezrobocia na terenie Miasta. Zadanie nr Kontynuacja systemu zamiany mieszkań z dużym zadłużeniem oraz zwiększenie liczby mieszkań socjalnych, w tym budowa nowych o niskim koszcie budowy i utrzymania dążenie do wykwaterowania rodzin z lokali o dużej powierzchni, wysokich kosztach utrzymania i zadłużonych do lokali mniejszych, w których opłaty czynszowe są niższe, poprzez system zamian lokatorskich, w okresie przeprowadzono 76 zamian lokatorskich między rodzinami, budowa 2 budynków socjalnych, który powiększyły zasoby lokali socjalnych, w okresie o 63 lokale jedno i dwupokojowe, przekwalifikowywanie lokali mieszkalnych o niższym standardzie na lokale socjalne, w celu powiększenia zasobu w zakresie lokali socjalnych, w okresie przekwalifikowano 170 lokali. Zadanie nr Likwidacja barier architektonicznych i psychospołecznych w placówkach publicznych oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych dobudowa windy, przebudowa 3 sanitariatów, poszerzenie otworów drzwiowych w Gimnazjum Nr 2 w 2006 r.; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w okresie dla 226 osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym: - zakup i montaż platformy pionowej, krzesełka schodowego do transportu pionowego, poręczy w ciągach komunikacyjnych, mebli kuchennych przystosowanych do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, - przystosowanie łazienek, - wykonanie centralnego ogrzewania gazowego, - poszerzenie otworów drzwiowych, - wyrównanie podłoża i położenie posadzek antypoślizgowych wraz z likwidacją progów, - zakup łóżek ortopedycznych, wózków sanitarnych, szyn podjazdowych, rowerów trójkołowych, siedziska do kabiny prysznicowej, nasadek toaletowych, podnośników wannowych, mówiącego ciśnieniomierza, komputerów wraz z podłączeniem do sieci internetowej, telefonów komórkowych z oprogramowaniem udźwiękawiającym, radiomagnetofonów, powiększalnika kieszonkowego, dyktafonu; Starostwo Powiatowe: wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Mokrzeszowie w 2006 r., Kompleksowa i specjalistyczna pomoc dzieciom wielorakoniepełnosprawnym likwidacja barier architektonicznych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 5 w Świdnicy, w latach 2006 i 2007, w tym ułożono wykładziny antypoślizgowe, 7 S t r o n a

9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH wykonano toalety dla niepełnosprawnych, zainstalowano dźwig do przewozu wózków dla niepełnosprawnych, zakupiono przenośny podjazd dla niepełnosprawnych, Stworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych warunków samoobsługi w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej, w 2007 r., w tym przystosowano sanitariaty dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w szkole i internacie, Adaptacja pomieszczeń na gabinet z węzłem sanitarnym dla niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy, w 2007 r., w tym przystosowano gabinety i sanitariaty dla potrzeb osób niepełnosprawnych, rozpoczęcie w 2009 r. budowy Zespołu Szkół Specjalnych z salą sportową. Zadanie nr Inicjowanie grup wsparcia dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodziców; Dom Dziennego Pobytu: grupa wsparcia dla osób opiekujących się seniorami z zaburzeniami funkcji poznawczych; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy: integrowanie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach imprez integracyjnych, warsztatów, rozwój ruchu self-adwokatów, w celu skutecznego reprezentowania praw swoich i osób niepełnosprawnych w instytucjach, urzędach i społeczeństwie; Stowarzyszenie Klub Abstynenta ACCESS : grupy samopomocowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym grupy AA, Al.-anon, AE. Zadanie nr Dostosowanie oferty w zakresie kształcenia integracyjnego w szkołach, przedszkolach i oddziałach integracyjnych Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16: wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, realizowane w ramach czterech grup integracyjnych po dwadzieścioro dzieci (w tym pięcioro o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz dwóch grup specjalnych po czworo dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, objęcie wszystkich dzieci wszechstronną terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną; umożliwienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształcenia w warunkach szkoły masowej, w tym: szkoły podstawowe, gimnazja: - realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, - praca indywidualna z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w celu wyrównywania braków, Szkoła Podstawowa nr 1: nauczanie w ramach 10, od roku szkolnego 2008/2009 w ramach 11 oddziałów integracyjnych w klasach I-VI, Gimnazjum nr 2: nauczanie w ramach 2 oddziałów integracyjnych. 8 S t r o n a

10 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Zadanie nr Zainicjowanie powstania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Świdnickiej: wypożyczanie dla osób zadeklarowanych w przychodni Caritas sprzętu rehabilitacyjnego, w tym m.in.: łóżka szpitalne regulowane, chodziki, balkoniki, laski, kule, nakładki na toalety, fotele toaletowe, podnośniki; Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum : wypożyczanie podopiecznym Hospicjum specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym m.in.: łóżka szpitalne regulowane, sterowane na pilota, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, inhalatory, zestaw do masażu limfatycznego, wózki inwalidzkie, kule. Zadanie nr Zainicjowanie powstania placówek wspierania dziennego oraz mieszkań chronionych przekazywanie do najmu lokali socjalnych chronionych bezdomnym zamieszkującym w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Świdnicy, w celu realizacji programu wychodzenia bezdomności; Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne: Ośrodek Readaptacyjny dla kobiet i mężczyzn uzależnionych i niedostosowanych społecznie, zapewniający miejsce zamieszkania w okresie readaptacji społecznej 10 miejsc; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: utworzenie w 2009 r. w Świdnicy mieszkania chronionego dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 9 miejsc, dofinansowanie, wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert, organizacji pozarządowych realizujących zadanie pn. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym ; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami 30 miejsc. Cel szczegółowy 2. Łączenie w sieć wyspecjalizowanych instytucji i organizacji umożliwiających przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych mieszkańców Świdnicy. Drugi cel szczegółowy był odpowiedzią na potrzeby w zakresie stworzenia spójnego systemu wsparcia rodzin i osób, mieszkańców Świdnicy. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że w Mieście funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć instytucji pomocowych oraz dostępni są kompetentni i przygotowani profesjonaliści w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Barierą utrudniającą rozwój usług społecznych był brak koordynacji, woli działania i współpracy między podmiotami. Podstawą realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej jest interdyscyplinarność, a każda współpraca rozpoczyna się od wymiany informacji. Jednak zły przepływ informacji oraz brak współpracy ze sobą poszczególnych instytucji przy rozwiązywa- 9 S t r o n a

11 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH niu konkretnych problemów utrudnia dotarcie osoby zainteresowanej do kompetentnej w konkretnej sprawie instytucji. Zadanie nr Współpraca z samorządem powiatowym w zakresie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy: informowanie o możliwościach przeszkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy przyszłych pracowników na spotkaniach z potencjalnymi inwestorami; Starostwo Powiatowe: koordynowanie kierunków szkolnictwa z kierunkami rozwoju istniejących i nowych branż na rynku pracy, przez dostosowanie profilów nauczania do zmieniających się warunków. Zadanie nr Stworzenie systemu ułatwiającego przepływ informacji między gminą i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowanych kierunków działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków konsultowanie z organizacjami pozarządowymi planowanych kierunków działalności i zakresu zadań publicznych, które mają być im powierzane do realizacji, w formie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Zadanie nr Tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym szkoły podstawowe i gimnazja: zespoły samokształceniowe dla nauczycieli, w celu integracji oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, zespoły zadaniowe do spraw rodzin dysfunkcyjnych, w celu zwiększenia efektywności oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: utworzenie w 2006 r. zespołów zadaniowych: - do spraw osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, - do spraw rodzin dysfunkcyjnych, - do spraw pozostałych kategorii wyłączenia społecznego (ubóstwa, bezrobocia, bezdomności); Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: utworzenie w 2008 r. Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego weszli przedstawiciele sądu, policji, Urzędu Miejskiego oraz pracownicy socjalni i pedagodzy szkolni, realizującego zadania w zakresie: - pomocy rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, - opracowania procedur postępowania w przypadku, gdy do szkoły zgłasza się po dziecko nietrzeźwy rodzic. 10 S t r o n a

12 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Cel szczegółowy 3. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie i powiecie. Trzeci cel szczegółowy jest ukierunkowany na wsparcie rodziny w prawidłowym pełnieniu jej funkcji. Rodzina funkcjonalna, właściwie spełniająca swoje zadania, stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Wpływa na jakość młodego pokolenia, jego rozwój emocjonalny i intelektualny. Złe warunki materialne rodziny i długotrwałe bezrobocie znacznie utrudniają pełnienie przez nie prawidłowych ról w społeczeństwie. Często stanowią też przyczynę innych problemów zaburzających funkcjonowanie rodzin. Należą do nich przede wszystkim alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość, demoralizacja i niedostosowanie społeczne. Niezaradność i zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich prowadzi do niepowodzeń szkolnych i utraty szansy rozwoju osobistego dzieci. Przeprowadzona diagnoza wykazała braki w zakresie ofert zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych w placówkach szkolno-wychowawczych. Wykazano również konieczność rozwijania różnych form doradztwa i terapii. Zadanie nr Poszerzenie oferty edukacyjnej i opiekuńczej placówek oświaty (języki obce, zajęcia pozalekcyjne, świetlice środowiskowe) Urząd Miejski, szkoły podstawowe i gimnazja: zajęcia pozalekcyjne, m.in. przedmiotowe, czytelnicze, informatyczne, artystyczne, teatralne, sportowe, turystyczne, językowe, zawodoznawcze, zajęcia terapeutyczne i dydaktyczno-wyrównawcze, zatrudnianie psychologa szkolnego, zatrudnianie pracowników ochrony, monitoring budynku i terenu przyległego, organizowanie wypoczynku letniego w formach wyjazdowych oraz półkolonii, dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, promowanie wśród uczniów wolontariatu; Starostwo Powiatowe: utworzenie w 2005 r. młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej, Pomoc stypendialna dla uczniów z rodzin ubogich i zagrożonych demoralizacją, program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w 2006 r., utworzenie w 2007 r. młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej, Program wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej podróże historycznokulturowe w czasie i przestrzeni dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych i Zespółu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Dolnej, Zespołu Szkół w Żarowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, w 2007 r., Wyrównywanie szans edukacyjnych w Powiecie Świdnickim, w ramach Rządowego Programu Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w 2007 r., Wyższa jakość oświaty i inicjatywy wychowawcze na rzecz wyrównywania szans w Powiecie Świdnickim, w ramach Rządowego Programu Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w 2008 r., 11 S t r o n a

13 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Uczeń jest ważny i to każdy, program dla uczniów szkół specjalnych, realizowany poprzez terapię pedagogiczną, zajęcia wyrównawcze, profilaktyczne, w lata , Uczymy i wychowujemy nowocześnie i skutecznie wykorzystując nasze zasoby, dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach, w tym wyposażono świetlicę i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz przeszkolono nauczycieli, w 2009 r. Zadanie nr Tworzenie korzystnych warunków dla młodzieży uzdolnionej (promowanie pozytywnych postaw w środowisku lokalnym) Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych, konkurs Debiut gospodarczy dla absolwentów szkół średnich i wyższych, polegający na dofinansowaniu części kosztów inwestycji i wyposażenia stanowisk pracy, w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz na pomocy w uruchomieniu działalności gospodarczej, stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów osiągających najlepsze wyniki w nauce; Urząd Miejski, szkoły podstawowe i gimnazja: rozwijanie zainteresowań, umiejętności i zdolności uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, udział w konkursach i zawodach, promowanie pozytywnych wzorców w środowisku lokalnym, poradnictwo specjalistyczne udzielane uczniom i ich rodzinom, stypendia za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów, badania przesiewowe uczniów zdolnych; Starostwo Powiatowe: Poławiacze Pereł 2007, Poławiacze Pereł 2009, obozy naukowe dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z rodzin ubogich; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży, w tym: - przesiewowe badania psychologiczne dzieci przedszkolnych i uczniów szkół pod kątem zdolności, - badania psychologiczne uczniów zdolnych, - wspomaganie psychologiczne uczniów zdolnych. Zadanie nr Prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na odbudowę i wzmocnienie rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, od 2006 r., zapewniający młodzieży i osobom dorosłym profesjonalne poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej, wsparcie, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne; 12 S t r o n a

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2008 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych 1 Wstęp. 1. Celem strategicznym Programu jest

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice z dnia sierpnia 2012 r w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, art. 179 ust 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 A. Wprowadzenie 1. Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2007 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK 1 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Cel strategiczny nr 1... 4 III. Cel strategiczny nr 2... 5 IV. Cel strategiczny nr 3.......7 V. Cel strategiczny nr

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013 RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieleszyn na lata

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieleszyn na lata (projekt) UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELESZYN z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieleszyn na lata 2015 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE I GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK WPROWADZENIE Samorząd Gminy a ustawa o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo