S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH

2 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. REALIZACJA STRATEGII W LATACH Wspieranie w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy Łączenie w sieć wyspecjalizowanych instytucji i organizacji umożliwiających przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych mieszkańców Świdnicy. 3. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie i powiecie Poszukiwanie wyspecjalizowanych partnerów w sektorze pozarządowym do realizacji zadań własnych gminy Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności grup zawodowych i stworzenie sprzyjających warunków pracy ważnych w rozwiązywaniu problemów społecznych Pobudzanie społecznej aktywności w rozwiązywaniu problemów społecznych. 19 III. PODSUMOWANIE S t r o n a

3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH I. WPROWADZENIE Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy jest dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez wyznaczenie głównych celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców Świdnicy, powstałym w oparciu o diagnozę stanu problemów społecznych w Mieście na dzień 31 grudnia 2003 r. Strategia została przyjęta uchwałą nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 października 2004 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Realizację Strategii przewidziano na okres 6 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii powierzono Prezydentowi Miasta Świdnicy, a koordynowanie, monitorowanie i ewaluację Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy. Głównymi adresatami i podmiotami Strategii byli mieszkańcy Miasta. W realizację zadań ujętych w Strategii zaangażowane były miejskie i powiatowe instytucji, w szczególności Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu, Świdnicki Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, a także Sąd Rejonowy, Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Latawiec oraz lokalne przedszkola, szkoły i organizacje pozarządowe. Założeniem było, by realizacja Strategii opierała się na trzech podstawowych zasadach świadczenia pomocy: - nie odbierania osobie znajdującej się w trudnej sytuacji sposobności robienia tego, co leży w granicach jej własnych możliwości, - pojawiania się wsparcia wtedy, gdy człowiek nie może sam sobie pomóc, - wycofywania pomocy wówczas, gdy osiągana jest samodzielność. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy w latach stanowi prezentację projektów i działań podejmowanych w celu realizacji przyjętych zadań wraz ze wskazaniem ich realizatorów oraz efektów podjętych działań. II. REALIZACJA STRATEGII W LATACH W ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy Rada Miejska przyjęła cele szczegółowe i zadania, poprzez realizację których założono osiągnięcie celu strategicznego Poprawianie warunków życia mieszkańców Świdnicy. Odpowiednie ukierunkowanie przemian i rozwoju Miasta w sferze społecznej zaowocować miało poprawą jakości życia mieszkańców, rozumianej jako czerpanie korzyści z dobrego standardu życia, bez poczucia zagrożenia bezpieczeństwa, zamieszkiwanie w dobrej jakości dzielnicy, mieszkaniu, domu, z dostępem do edukacji oraz rynku pracy. Strategia stanowiła dokument bazowy, w odniesieniu do którego konstruowane były lokalne programy profilaktyczne i naprawcze oraz projekty z zakresu polityki społecznej. Założono stworzenie w miarę spójnego i skutecznego systemu instytucjonalnego gwarantującego zaspokajanie różnorodnych potrzeb i oczekiwań, poprzez wypracowanie właściwego dla Świdnicy systemu wsparcia uruchamianego w wypadku pojawienia się konkretnych problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, której 2 S t r o n a

4 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH przezwyciężenie wykracza poza jej własne środki, możliwości i uprawnienia. W konsekwencji Strategia miała posłużyć do stworzenia warunków do ukształtowania się społeczeństwa bezpiecznego, zdrowego i zintegrowanego. Osiągnięciu powyższych zamierzeń, ujętych w ramach celu strategicznego miały posłużyć zadania dążące do realizacji poszczególnych celów szczegółowych. Cel szczegółowy 1. Wspieranie w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy. Pierwszy cel szczegółowy był odpowiedzią na potrzeby tej grupy mieszkańców, która najbardziej wymaga wsparcia ze strony lokalnej społeczności. Jednym z naczelnych problemów, rzutujących na sferę gospodarczą i społeczną lokalnej społeczności był wysoki odsetek bezrobotnych mieszkańców Świdnicy. Dotyczyło to też ludzi młodych i osób, które utraciły pracę wskutek likwidacji zakładu bądź stanowiska pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odnotował wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy oraz większą częstotliwość ubiegania się o nią. Dominującą przyczyną trudnej sytuacji świdnickich rodzin prowadzącą do ubóstwa było długotrwałe bezrobocie. Mimo poprawy sytuacji mieszkaniowej, nadal ponad gospodarstw domowych pozostawało bez samodzielnego mieszkania, z powodu braku mieszkań lub środków finansowych na jego zakup. Co siódmy mieszkaniec Świdnicy był osobą niepełnosprawną, a przeprowadzona analiza struktury demograficznej wskazała na szybkie tempo starzenia się populacji mieszkańców, co pociąga za sobą dalsze zwiększenie liczby osób chorych i niepełnosprawnych. Prognozy demograficzne przewidywały utrzymanie się takiego trendu. Konieczne było zatem zaplanowanie działań zapewniających kompleksową opiekę ambulatoryjną i służącą wsparciu osób w ich naturalnym środowisku oraz umożliwiającą aktywność społeczną osób starszych i niepełnosprawnych. Odnosi się to także do zapewnienia ścieżki edukacyjnej dzieciom i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością, mającej na celu tworzenie szans zajmowania w przyszłości odpowiedniej pozycji w środowisku lokalnym. Zadanie nr Kontynuacja już funkcjonujących i tworzenie nowych programów zapobiegających patologiom społecznym i agresji Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu oraz wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, Program Przeciwdziałania Narkomanii, od 2006 r., w zakresie działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i zapobiegawczych zmierzających do ograniczania problemów narkomanii, szkód zdrowotnych i społecznych wywołanych uzależnieniami oraz wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w tym zakresie, Program opieki nad dzieckiem i rodziną, od 2008 r., w zakresie działań profilaktycznych na rzecz rodziny, realizowanych na terenie placówek oświatowych oraz poprzez współpracę z instytucjami realizującymi zadania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych; 3 S t r o n a

5 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Komenda Powiatowa Policji: program prewencyjny Bezpieczny senior, w latach , w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku oraz wykorzystania ich do aktywnej i skutecznej troski o osoby nieletnie pozostające pod ich opieką, akcje prewencyjne Zima-bezdomni, w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, bezradnych i starszych, w związku z dużymi spadkami temperatur w okresie zimowym, program prewencji kryminalnej Niebieskie popołudnie, w celu umożliwienia dostępu do bezpłatnych porad psychologicznych osobom z problemami przemocy w rodzinie, zagrożonym patologiami, pokrzywdzonym w wyniku przestępstw i wykroczeń oraz rodzicom i opiekunom nieletnich sprawiających problemy wychowawcze; szkoły podstawowe i gimnazja: szkolne programy przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zapobiegania agresji i uzależnieniom, poprzez objęcie uczniów zajęciami profilaktycznymi i szkolenie nauczycieli; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: program wyrównywania szans edukacyjnych i zapobiegania patologiom społecznym, programy socjoterapeutyczne dla uczniów gimnazjów, terapia bajkami dla dzieci zaburzonych emocjonalnie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zajęcia dla rodziców Szkoła dla rodziców, terapeutyczne spotkania rodzin, warsztaty zastępowania agresji; Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Posiłek dla potrzebujących, od 2006 r. Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym finansowanie dzieciom w wieku szkolnym posiłków w stołówkach szkolnych, osobom dorosłym i dzieciom do lat 7 również w jadłodajniach oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności z nieodpłatnego dożywiania rocznie korzystało ok osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% i od 2009 r. 200% kryterium dochodowego; Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom Ut Unum Sint : Program opieki nad dzieckiem i rodziną, którego celem jest wsparcie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w przeciwdziałaniu skutkom dysfunkcji rodziny oraz pomoc dzieciom poprzez organizowanie sytuacji służących rozładowywaniu nagromadzonych napięć i lęków; Koło Ligi Kobiet Polskich, Komenda Powiatowa Policji: II edycja akcji Bezpieczna Kobieta, w 2006 r., w formie cyklu szkoleń dla kobiet z zakresu wiedzy o prawie, uzależnieniach oraz zagrożeniach wynikających z przemocy, wraz z zajęciami z zachowań bezpiecznych i samoobrony; Starostwo Powiatowe: Zero tolerancji dla przemocy w szkole, w latach , w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, poprzez poradnictwo i konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych, emocjonalnych, rodzinnych i rówieśniczych oraz porady zawodoznawcze, 4 S t r o n a

6 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Bezpieczna i przyjazna szkoła, w 2008 r., poprzez wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych oraz doposażenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Zły dotyk nie musi boleć przez całe życie, w 2010 r., adresowany do dzieci z rodzin zastępczych, które doświadczyły molestowania seksualnego lub przeżyły inną traumę, poprzez objęcie ich opieką terapeutów rodzinnych. Zadanie nr Wypracowanie działań niezbędnych do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb starzejącego się społeczeństwa Polski Komitet Pomocy Społecznej: aktywizacja, poradnictwo i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych seniorów, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, obchodów uroczystości i świąt, gimnastyki; Dom Dziennego Pobytu Przystań : zajęcia edukacyjne, warsztatowe z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w ramach terapii zajęciowej, aktywizująco-ruchowe, pomoc psychologiczna dla seniorów i ich rodzin, obchody uroczystości i świąt, obchody Dnia Seniora, wycieczki, grupa wsparcia dla osób opiekujących się seniorami z zaburzeniami funkcji poznawczych, uruchomienie w 2006 r. sali rehabilitacyjnej, uruchomienie w 2010 r. Centrum Informacji dla Świdnickich Seniorów i ich Rodzin, w tym: - raz w tygodniu Dzień Otwarty zachęcający do udziału w ofercie proponowanej przez placówkę, - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla seniorów i ich rodzin, w zakresie uzależnionym od bieżących potrzeb, - poradnictwo prawnika, pracownika socjalnego i psychologa, szkolenia podnoszące umiejętność osób pracujących z seniorami, funkcjonowanie grupy wolontariuszy, działania zmierzające do zmiany uprzedzeń i stereotypów dotyczących starości, poprzez spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą, konkursy i dbałość o wizerunek medialny; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: zapewnienie osobom starszym pomocy finansowej i usługowej oraz kierowanie do domów pomocy społecznej. Zadanie nr Rozbudowa oferty usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu wieku, urazu lub schorzenia w miejscu jej zamieszkania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Niezbędna kropla w oceanie potrzeb, w 2010 r., program adresowany do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego, które miały możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych w sali rehabilitacyjnej w Świebodzicach lub w miejscu zamieszkania; 5 S t r o n a

7 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy: usprawnianie ruchowe, uspołecznianie, usamodzielnianie i integracja ze środowiskiem dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami w ramach placówek: - Środowiskowego Domu Samopomocy, - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, - Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zadanie nr Wspieranie lokalnych inicjatyw osób prywatnych, fundacji i organizacji pozarządowych oraz kościelnych w zakresie zapewnienia zastępczej opieki nad członkiem rodziny (niepubliczne żłobki, przedszkola, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy pomocy społecznej dla seniorów) dotowanie podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, obejmujących opieką ok. 500 dzieci rocznie, dotowanie niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, obejmujących opieką ok. 500 dzieci rocznie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: - niespokrewnionych, w latach , w 70 rodzinach umieszczono 96 dzieci, - zawodowych niespokrewnionych, w latach , w 61 rodzinach umieszczono 369 dzieci, - spokrewnionych, w latach , w 937 rodzinach umieszczono dzieci; Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK : uruchomienie w 2008 r. w Świdnicy Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Chata SKSK, zapewniającej opiekę 14 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Zadanie nr Rozwój usług opiekuńczych, specjalistycznych oraz opieki paliatywnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Świdnickiej: organizowanie w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia usług opiekuńczych, dla około 400 osób rocznie, w formie zapewnienia podstawowej pielęgnacji, pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspierania procesu leczenia, podtrzymywania aktywności społecznej, załatwiania spraw urzędowych, organizowanie w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia specjalistycznych usług opiekuńczych, dla około 20 osób rocznie, poprzez leczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum : objęcie profesjonalną opieką medyczną osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej w warunkach domowych, w tym lekarsko-pielęgniarskiej i duchowej, wypożyczanie sprzętu medyczno-pielęgnacyjnego oraz wspieranie rodzin przez psychologa, dla około 150 mieszkańców Świdnicy rocznie. 6 S t r o n a

8 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Zadanie nr Stała analiza zjawiska bezrobocia na terenie miasta Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy: stała analiza liczby osób bezrobotnych i struktury bezrobocia na terenie Miasta. Zadanie nr Kontynuacja systemu zamiany mieszkań z dużym zadłużeniem oraz zwiększenie liczby mieszkań socjalnych, w tym budowa nowych o niskim koszcie budowy i utrzymania dążenie do wykwaterowania rodzin z lokali o dużej powierzchni, wysokich kosztach utrzymania i zadłużonych do lokali mniejszych, w których opłaty czynszowe są niższe, poprzez system zamian lokatorskich, w okresie przeprowadzono 76 zamian lokatorskich między rodzinami, budowa 2 budynków socjalnych, który powiększyły zasoby lokali socjalnych, w okresie o 63 lokale jedno i dwupokojowe, przekwalifikowywanie lokali mieszkalnych o niższym standardzie na lokale socjalne, w celu powiększenia zasobu w zakresie lokali socjalnych, w okresie przekwalifikowano 170 lokali. Zadanie nr Likwidacja barier architektonicznych i psychospołecznych w placówkach publicznych oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych dobudowa windy, przebudowa 3 sanitariatów, poszerzenie otworów drzwiowych w Gimnazjum Nr 2 w 2006 r.; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w okresie dla 226 osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym: - zakup i montaż platformy pionowej, krzesełka schodowego do transportu pionowego, poręczy w ciągach komunikacyjnych, mebli kuchennych przystosowanych do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, - przystosowanie łazienek, - wykonanie centralnego ogrzewania gazowego, - poszerzenie otworów drzwiowych, - wyrównanie podłoża i położenie posadzek antypoślizgowych wraz z likwidacją progów, - zakup łóżek ortopedycznych, wózków sanitarnych, szyn podjazdowych, rowerów trójkołowych, siedziska do kabiny prysznicowej, nasadek toaletowych, podnośników wannowych, mówiącego ciśnieniomierza, komputerów wraz z podłączeniem do sieci internetowej, telefonów komórkowych z oprogramowaniem udźwiękawiającym, radiomagnetofonów, powiększalnika kieszonkowego, dyktafonu; Starostwo Powiatowe: wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Mokrzeszowie w 2006 r., Kompleksowa i specjalistyczna pomoc dzieciom wielorakoniepełnosprawnym likwidacja barier architektonicznych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 5 w Świdnicy, w latach 2006 i 2007, w tym ułożono wykładziny antypoślizgowe, 7 S t r o n a

9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH wykonano toalety dla niepełnosprawnych, zainstalowano dźwig do przewozu wózków dla niepełnosprawnych, zakupiono przenośny podjazd dla niepełnosprawnych, Stworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych warunków samoobsługi w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej, w 2007 r., w tym przystosowano sanitariaty dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w szkole i internacie, Adaptacja pomieszczeń na gabinet z węzłem sanitarnym dla niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy, w 2007 r., w tym przystosowano gabinety i sanitariaty dla potrzeb osób niepełnosprawnych, rozpoczęcie w 2009 r. budowy Zespołu Szkół Specjalnych z salą sportową. Zadanie nr Inicjowanie grup wsparcia dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodziców; Dom Dziennego Pobytu: grupa wsparcia dla osób opiekujących się seniorami z zaburzeniami funkcji poznawczych; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy: integrowanie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach imprez integracyjnych, warsztatów, rozwój ruchu self-adwokatów, w celu skutecznego reprezentowania praw swoich i osób niepełnosprawnych w instytucjach, urzędach i społeczeństwie; Stowarzyszenie Klub Abstynenta ACCESS : grupy samopomocowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym grupy AA, Al.-anon, AE. Zadanie nr Dostosowanie oferty w zakresie kształcenia integracyjnego w szkołach, przedszkolach i oddziałach integracyjnych Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16: wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, realizowane w ramach czterech grup integracyjnych po dwadzieścioro dzieci (w tym pięcioro o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz dwóch grup specjalnych po czworo dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, objęcie wszystkich dzieci wszechstronną terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną; umożliwienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształcenia w warunkach szkoły masowej, w tym: szkoły podstawowe, gimnazja: - realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, - praca indywidualna z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w celu wyrównywania braków, Szkoła Podstawowa nr 1: nauczanie w ramach 10, od roku szkolnego 2008/2009 w ramach 11 oddziałów integracyjnych w klasach I-VI, Gimnazjum nr 2: nauczanie w ramach 2 oddziałów integracyjnych. 8 S t r o n a

10 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Zadanie nr Zainicjowanie powstania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Świdnickiej: wypożyczanie dla osób zadeklarowanych w przychodni Caritas sprzętu rehabilitacyjnego, w tym m.in.: łóżka szpitalne regulowane, chodziki, balkoniki, laski, kule, nakładki na toalety, fotele toaletowe, podnośniki; Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum : wypożyczanie podopiecznym Hospicjum specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym m.in.: łóżka szpitalne regulowane, sterowane na pilota, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, inhalatory, zestaw do masażu limfatycznego, wózki inwalidzkie, kule. Zadanie nr Zainicjowanie powstania placówek wspierania dziennego oraz mieszkań chronionych przekazywanie do najmu lokali socjalnych chronionych bezdomnym zamieszkującym w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Świdnicy, w celu realizacji programu wychodzenia bezdomności; Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne: Ośrodek Readaptacyjny dla kobiet i mężczyzn uzależnionych i niedostosowanych społecznie, zapewniający miejsce zamieszkania w okresie readaptacji społecznej 10 miejsc; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: utworzenie w 2009 r. w Świdnicy mieszkania chronionego dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 9 miejsc, dofinansowanie, wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert, organizacji pozarządowych realizujących zadanie pn. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym ; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami 30 miejsc. Cel szczegółowy 2. Łączenie w sieć wyspecjalizowanych instytucji i organizacji umożliwiających przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych mieszkańców Świdnicy. Drugi cel szczegółowy był odpowiedzią na potrzeby w zakresie stworzenia spójnego systemu wsparcia rodzin i osób, mieszkańców Świdnicy. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że w Mieście funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć instytucji pomocowych oraz dostępni są kompetentni i przygotowani profesjonaliści w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Barierą utrudniającą rozwój usług społecznych był brak koordynacji, woli działania i współpracy między podmiotami. Podstawą realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej jest interdyscyplinarność, a każda współpraca rozpoczyna się od wymiany informacji. Jednak zły przepływ informacji oraz brak współpracy ze sobą poszczególnych instytucji przy rozwiązywa- 9 S t r o n a

11 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH niu konkretnych problemów utrudnia dotarcie osoby zainteresowanej do kompetentnej w konkretnej sprawie instytucji. Zadanie nr Współpraca z samorządem powiatowym w zakresie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy: informowanie o możliwościach przeszkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy przyszłych pracowników na spotkaniach z potencjalnymi inwestorami; Starostwo Powiatowe: koordynowanie kierunków szkolnictwa z kierunkami rozwoju istniejących i nowych branż na rynku pracy, przez dostosowanie profilów nauczania do zmieniających się warunków. Zadanie nr Stworzenie systemu ułatwiającego przepływ informacji między gminą i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowanych kierunków działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków konsultowanie z organizacjami pozarządowymi planowanych kierunków działalności i zakresu zadań publicznych, które mają być im powierzane do realizacji, w formie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Zadanie nr Tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym szkoły podstawowe i gimnazja: zespoły samokształceniowe dla nauczycieli, w celu integracji oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, zespoły zadaniowe do spraw rodzin dysfunkcyjnych, w celu zwiększenia efektywności oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: utworzenie w 2006 r. zespołów zadaniowych: - do spraw osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, - do spraw rodzin dysfunkcyjnych, - do spraw pozostałych kategorii wyłączenia społecznego (ubóstwa, bezrobocia, bezdomności); Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: utworzenie w 2008 r. Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego weszli przedstawiciele sądu, policji, Urzędu Miejskiego oraz pracownicy socjalni i pedagodzy szkolni, realizującego zadania w zakresie: - pomocy rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, - opracowania procedur postępowania w przypadku, gdy do szkoły zgłasza się po dziecko nietrzeźwy rodzic. 10 S t r o n a

12 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Cel szczegółowy 3. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie i powiecie. Trzeci cel szczegółowy jest ukierunkowany na wsparcie rodziny w prawidłowym pełnieniu jej funkcji. Rodzina funkcjonalna, właściwie spełniająca swoje zadania, stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Wpływa na jakość młodego pokolenia, jego rozwój emocjonalny i intelektualny. Złe warunki materialne rodziny i długotrwałe bezrobocie znacznie utrudniają pełnienie przez nie prawidłowych ról w społeczeństwie. Często stanowią też przyczynę innych problemów zaburzających funkcjonowanie rodzin. Należą do nich przede wszystkim alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość, demoralizacja i niedostosowanie społeczne. Niezaradność i zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich prowadzi do niepowodzeń szkolnych i utraty szansy rozwoju osobistego dzieci. Przeprowadzona diagnoza wykazała braki w zakresie ofert zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych w placówkach szkolno-wychowawczych. Wykazano również konieczność rozwijania różnych form doradztwa i terapii. Zadanie nr Poszerzenie oferty edukacyjnej i opiekuńczej placówek oświaty (języki obce, zajęcia pozalekcyjne, świetlice środowiskowe) Urząd Miejski, szkoły podstawowe i gimnazja: zajęcia pozalekcyjne, m.in. przedmiotowe, czytelnicze, informatyczne, artystyczne, teatralne, sportowe, turystyczne, językowe, zawodoznawcze, zajęcia terapeutyczne i dydaktyczno-wyrównawcze, zatrudnianie psychologa szkolnego, zatrudnianie pracowników ochrony, monitoring budynku i terenu przyległego, organizowanie wypoczynku letniego w formach wyjazdowych oraz półkolonii, dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, promowanie wśród uczniów wolontariatu; Starostwo Powiatowe: utworzenie w 2005 r. młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej, Pomoc stypendialna dla uczniów z rodzin ubogich i zagrożonych demoralizacją, program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w 2006 r., utworzenie w 2007 r. młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej, Program wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej podróże historycznokulturowe w czasie i przestrzeni dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych i Zespółu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Dolnej, Zespołu Szkół w Żarowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, w 2007 r., Wyrównywanie szans edukacyjnych w Powiecie Świdnickim, w ramach Rządowego Programu Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w 2007 r., Wyższa jakość oświaty i inicjatywy wychowawcze na rzecz wyrównywania szans w Powiecie Świdnickim, w ramach Rządowego Programu Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w 2008 r., 11 S t r o n a

13 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMMINEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W LATACH Uczeń jest ważny i to każdy, program dla uczniów szkół specjalnych, realizowany poprzez terapię pedagogiczną, zajęcia wyrównawcze, profilaktyczne, w lata , Uczymy i wychowujemy nowocześnie i skutecznie wykorzystując nasze zasoby, dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach, w tym wyposażono świetlicę i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz przeszkolono nauczycieli, w 2009 r. Zadanie nr Tworzenie korzystnych warunków dla młodzieży uzdolnionej (promowanie pozytywnych postaw w środowisku lokalnym) Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych, konkurs Debiut gospodarczy dla absolwentów szkół średnich i wyższych, polegający na dofinansowaniu części kosztów inwestycji i wyposażenia stanowisk pracy, w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz na pomocy w uruchomieniu działalności gospodarczej, stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów osiągających najlepsze wyniki w nauce; Urząd Miejski, szkoły podstawowe i gimnazja: rozwijanie zainteresowań, umiejętności i zdolności uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, udział w konkursach i zawodach, promowanie pozytywnych wzorców w środowisku lokalnym, poradnictwo specjalistyczne udzielane uczniom i ich rodzinom, stypendia za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów, badania przesiewowe uczniów zdolnych; Starostwo Powiatowe: Poławiacze Pereł 2007, Poławiacze Pereł 2009, obozy naukowe dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z rodzin ubogich; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży, w tym: - przesiewowe badania psychologiczne dzieci przedszkolnych i uczniów szkół pod kątem zdolności, - badania psychologiczne uczniów zdolnych, - wspomaganie psychologiczne uczniów zdolnych. Zadanie nr Prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na odbudowę i wzmocnienie rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, od 2006 r., zapewniający młodzieży i osobom dorosłym profesjonalne poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej, wsparcie, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne; 12 S t r o n a

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych Krzysztof Balon, Grażyna Rutkowska, Joanna Starga-Piasek, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych Projekt 1.18

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo