S P R A W O Z D A N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia 2014 roku uchwałą Nr XLVI/1/2014 przewidywał: I.Dochody ogółem: ,67 zł w tym : - dochody bieżące ,75 zł - dochody majątkowe ,92 zł II.Wydatki ogółem: ,67 zł w tym : - wydatki bieżące ,60 zł - wydatki majątkowe ,07 zł Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości ,- zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji, będących jedyną pozycją rozchodów. Przychodów budżetowych nie planowano. Plan na dzień rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: I. Dochody ogółem: ,76 zł w tym : - dochody bieżące ,58 zł - dochody majątkowe ,18 zł II. Wydatki ogółem: ,76 zł w tym : - wydatki bieżące ,72 zł - wydatki majątkowe ,04 zł

2 II. D O C H O D Y Plan dochodów na dzień r. stanowił kwotę ,76 zł, natomiast wykonanie wynosi ,31 zł. Dochody zrealizowano w 94,54 %. Na wykonanie w/w dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie ,- zł i dochody majątkowe w kwocie ,31 zł. Realizacja dochodów wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 4.575,52 wykonanie 4.160,17 90,92 % Rozdział Pozostała działalność Plan 4.575,52 wykonanie 4.160,17 90,92 % Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 2.084,65 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich a w kwocie 2.075,52 zł z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dział 020 Leśnictwo Plan 2.000,00 wykonanie 0 0,00 % Rozdział Gospodarka leśna Plan 2.000,00 wykonanie 0 0,00 % W tym rozdziale zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna, na podstawie doświadczenia z ubiegłych lat. W 2014r. nie dokonano żadnej sprzedaży. Dział 600 Transport i łączność Plan ,00 wykonanie ,09 99,44 % Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan ,00 wykonanie ,84 96,47 % Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie ,12 zł to opłata za korzystanie z przystanków a w kwocie ,72 zł to odsetki. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,00 wykonanie ,05 99,89 % Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 2.882,18 zł to dzierżawa gruntu zajętego pod garaże znajdującego się w pasie drogowym, a kwocie ,79 zł zawiera się zwrot z PKP SA części wydatków na zadaniu Rozbudowa terenu przed Dworcem PKP w Skarżysku-Kam. Oraz refundacja prac interwencyjnych. Pozostała kwota 13,08 zł to otrzymane odsetki. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2

3 Plan ,00 wykonanie ,00 100,00 % Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie ,02 zł to dotacja na odbudowę ul. Działkowej. Pozostała kwota ,98 zł to otrzymane kary za nieterminowe wykonanie. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 wykonanie ,20 111,39 % Dochody wykonane w tym rozdziale to opłaty za parkowanie przy dworcu PKP zrealizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 wykonanie ,22 61,21 % Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan 7.500,00 wykonanie 7.408,07 98,77 % Dochody w tym rozdziale zrealizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (6.899,82 zł), sprzedaż środków trwałych (410 zł) i odsetki od środków na rachunkach bankowych (98,25 zł). Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 wykonanie ,56 60,37 % Dochody wykonane przez Zarząd zasobów Komunalnych w kwocie ,50 zł głównie czynsze za 1291 lokali mieszkalnych ( ,11 zł), 48 lokali użytkowych ( ,79 zł), 17 garaży (16.337,79 zł), najem lokali i dzierżawa gruntów na Targowiskach Miejskich ( ,79 zł) i odsetki za nieterminowe wpłaty ( ,28 zł). Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie ,06 zł to m.in.: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd ( ,78 zł), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ( zł) w tym m.in.: sprzedaż lokali mieszkalnych ,32 zł, sprzedaż lokalu użytkowego ul. Krasińskiego 9/ zł, sprzedaż nieruchomości gruntowych zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 20 nieruchomości w prawo własności ( ,25 zł), dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( ,43 zł) w tym: wpływy z dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi, garażami, parkingami oraz dzierżawy na cele ogrodowo-rekreacyjne i reklamowe ,14 zł, wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej np. prawa przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu ,50 zł, kary za bezumowne korzystanie z gruntu ,79 zł, opłaty adiacenckie (62.713,95 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (24.254,82 zł). Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 wykonanie ,59 106,79 % Dochody wykonane przez Zarząd Zasobów Komunalnych pochodzą głównie z rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych i odszkodowanie od firmy 3

4 ubezpieczeniowej. Dział 710 Działalność usługowa Plan ,00 wykonanie ,23 82,23 % Rozdział Cmentarze Plan ,00 wykonanie ,00 100,00 % Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację i utrzymanie mogił zbiorowych. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 wykonanie ,23 81,50 % Dochody w tym rozdziale to m.in. najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym. Dział 720 Informatyka Plan ,74 wykonanie ,03 93,25 % Rozdział Pozostała działalność Plan ,74 wykonanie ,03 93,25 % Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe (bieżące i majątkowe) na następujące projekty realizowane z udziałem środków europejskich: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ,- zł e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ,93 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ,36 zł Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo ,74 zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan ,00 wykonanie ,76 98,62 % Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan ,00 wykonanie ,85 99,98 % Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ( ,- zł) oraz dochody gminy (5 %) z tytułu udostępnienia danych osobowych (441,85 zł). Rozdział Urzędy gmin Plan 4.000,00 wykonanie 402,91 10,07 % Dochody w tym rozdziale to m.in. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. 4

5 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan ,00 wykonanie ,80 99,75 % Dochody w tym dziale związane są z wyborami. Źródłem dochodów w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok zł. Pozostałe kwoty to dotacje na organizację wyborów: do Sejmu i Senatu ,16 zł rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,36 zł do Parlamentu Europejskiego ,28 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan ,00 wykonanie ,70 52,01 % Rozdział Straż miejska Plan ,00 wykonanie ,70 52,01 % Dochody w tym rozdziale pochodzą z mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan ,00 wykonanie ,67 99,71 % Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan ,00 wykonanie ,17 56,76 % Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej i odsetki od nieterminowych wpłat. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych Plan ,00 wykonanie ,18 100,46 % Dochody w tym rozdziale to: podatek od nieruchomości ,89 zł (100,27 % planu) podatek rolny ,00 zł (69,99 % planu) podatek leśny ,00 zł (102,33 % planu) podatek od środków transportowych ,55 zł (100,39 % planu) podatek od czynności cywilno-prawnych - 782,00 zł (7,82 % planu) odsetki od nieterminowych wpłat podatku ,74 zł (145,39 % planu) rekompensaty utraconych dochodów ,- zł (99,36 % planu). Rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, 5

6 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan ,00 wykonanie ,04 100,23 % Dochody w tym rozdziale to: podatek od nieruchomości ,72 zł (99,30 % planu) podatek rolny ,83 zł (92,65 % planu) podatek leśny - 747,00 zł (74,70 % planu) podatek od środków transportowych ,39 zł (94,98 % planu) podatek od spadków i darowizn ,71 (124,31 %) podatek od czynności cywilno-prawnych ,14 zł (104,21 % planu) opłata od posiadania psów ,40 (101,21 % planu) opłata targowa ,78 (106,88 % planu) opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń i usług na Targowiskach Miejskich zrealizowana przez Zarząd Zasobów Komunalnych ,79 (88,30%) odsetki od nieterminowych wpłat podatku ,88 zł (108,84 % planu) opłata za eksploatację złóż piachu 23,40 zł (5,85%). Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw Plan ,00 wykonanie ,10 87,16 % Dochody w tym rozdziale to: opłata skarbowa ,64 (72,60 % planu) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,27 zł (99,15 % planu) opłata śmieciowa ( ,11 zł) oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ( ,90 zł) ,01 zł (86,87 % planu) kara za nieterminowe złożenie sprawozdania dot. Odpadów komunalnych 800,- zł koszty upomnienia za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 706,- zł odsetki od nieterminowych wpłat 965,18 zł Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan ,00 wykonanie ,18 101,69 % Dochody w tym rozdziale stanowią: podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł (101,11 % planu) podatek dochodowy od osób prawnych ,18 zł (113,43% planu). Dział 758 Różne rozliczenia Plan ,00 wykonanie ,25 99,99 % Dochody w tym dziale to głównie subwencja ogólna dla gmin, w tym: część oświatowa ,00 zł część wyrównawcza ,00 zł część równoważąca ,00 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 988,55 zł. 6

7 Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,70 wykonanie ,30 89,60 % Na dochody wykonane w tym dziale składają się m.in.: dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach ,- zł, rozdział Przedszkola ,- zł), dotacje celowe na zadania bieżące zlecone w rozdziale Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na podręczniki ,14 zł wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych ,97 zł, wpływy z usług (70.718,98 zł za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty; ,60 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach), wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie innych gmin dzieci z terenu miasta ,78 zł, środki z Kuratorium Oświaty w Kielcach na nagrody dla nauczycieli w szkołach podstawowych (7.175,70 zł) i w gimnazjach (3.513 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych lub nieterminowych wpłat przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (1.714,69 zł). Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 700,00 wykonanie 697,27 99,61 % Dochody w tym dziale głównie to dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doręczenia korespondencji do osób uzależnionych. Dział 852 Pomoc społeczna Plan ,36 wykonanie ,58 97,81 % Na dochody w tym dziale składają się m.in.: - dotacje ( ,64 zł) celowe na realizację bieżących zadań własnych ( ,43 zł) i zleconych ( ,21 zł) w tym z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz pomoc w naturze, wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, utrzymanie ośrodków wsparcia, dofinansowanie utrzymania asystentów rodzin; - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (34.143,79 zł); - wpływy z usług - pobyt w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego i sprzedaż obiadów ( ,24 zł); - odsetki od środków na rachunkach MOPS (4.409,78 zł), - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MOPS wraz 7

8 z kosztami upomnienia (34.735,34 zł) oraz zwrotów funduszu alimentacyjnego (89.022,88 zł) wraz z odsetkami (5.721,74 zł) - wpływy ze zwrotu dotacji dla CIS ( zł) z odsetkami (230,24 zł). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan ,44 wykonanie ,70 93,61 % Rozdział Żłobki Plan ,00 wykonanie ,46 97,98 % Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za pobyt dzieci w żłobkach ( zł), za żywienie dzieci w żłobkach (60.116,61 zł), wraz z odsetkami (98,85 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa pozyskanej w ramach programu MALUCH ( ,- zł). Rozdział Kluby dziecięce Plan ,00 wykonanie ,63 96,93 % Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za pobyt dzieci w klubiku (9.318,- zł) wraz z odsetkami (1,63 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa pozyskanej w ramach programu MALUCH (48.950,- zł) Rozdział Pozostała działalność Plan ,44 wykonanie ,61 91,59 % Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe bieżące na następujące projekty realizowane z udziałem środków europejskich: W drodze do pracy, realizowany przez CIS ,97 zł; Dobre perspektywy - ucząc innych, uczymy się sami, realizowany przez UM ,86 zł; Kształcenie Inspiracja Szkolenie, realizowany przez MOPS ,10 zł; Nowe Szanse w MOPS ,68 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ,00 wykonanie ,00 94,94 % Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty ( ,14 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna ( ,86 zł). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan ,00 wykonanie ,54 86,13 % Dochody w tym dziale stanowią m.in.: dotacja z Powiatu Skarżyskiego na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych zł; 8

9 opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ,16 zł; opłata produktowa ,38 zł; dywidendy od Celsium Sp. z o.o. i MPWiK Sp. z o.o zł; zwrot podatku VAT od zadania Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego ,84 zł; dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego przez UE "Rewitalizacja osiedla Rejów" ,81 zł; wpływy ze sprzedaży przyłącza gazowego na osiedlu Leśna Polana ,39 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan ,00 wykonanie ,00 100,00 % Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Skarżyskiego na sfinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie zadań powiatu. 9

10 III. W Y D A T K I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 6.295,52 Wykonanie 5.927,36 94,15 % Rozdział Izby rolnicze Plan 4.220,00 Wykonanie 3.851,84 91,27 % Wydatki to 2% - owy odpis z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Rozdział Pozostała działalność Plan 2.075,52 Wykonanie 2.075,52 100,00 % Wydatki tego rozdziału to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dział 600 Transport i łączność Plan ,00 Wykonanie ,30 90,07% Rozdział Lokalny transport zbiorowy. Plan ,00 Wykonanie ,00 95,60% Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan ,00 Wykonanie ,48 97,75% W 2014r. udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadania: - zimowe utrzymanie chodników ,55 - Budowa ul. 3 Maja w Skarżysku-Kamiennej ,93 - Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową małego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Paryską i ulicą Norwida w Skarżysku Kamiennej ,00 Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,00 Wykonanie ,06 73,76% w tym zobowiązania 2013r ,36 Wydatki bieżące tego rozdziału poniesione zostały na: remonty dróg gminnych ,58 utrzymanie dróg gminnych ,45 Wydatki inwestycyjne: Plan ,00 Wykonanie ,69 85,60% 1/ Rozbudowa ul. Gajowej. Plan ,00 Wykonanie ,24 Opłata za zajęcie gruntu leśnego. 2/ Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku- Kamiennej Plan ,00 Wykonanie ,00 10

11 W ramach zadania wykonano: parking z kostki brukowej gr. 8cm i płyt ażurowych gr. 8cm - 769,0m 2 chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm 23,0m 2 oświetlenie parkingu słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h=8m z oprawą ledową 110W szt.4 3/ Rozbudowa parkingu w rejonie ulicy Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej Plan ,00 Wykonanie ,45 W ramach zadania wykonano: parking wraz z wjazdami z kostki brukowej gr. 8 cm 1 487,0 m 2, chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm 346,0 m 2,zagospodarowanie terenu pod obelisk nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x7 cm 32,0 m 2, z płyt granitowych 35x35x5 5,0 m 2, i kostki granitowej 13,0 m 2, oświetlenie parkingu, odwodnienie parkingu. 4/ Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Milica i Przylesie. Plan ,00 Wykonanie - 0 W ramach zadania wykonane zostały pod względem rzeczowym odcinki kanalizacji deszczowej: Zadanie 1 - między ulicami: Prusa, Norwida, Piłsudskiego i Krasińskiego wykonano: kanalizację deszczową z rur PP Ø300 o długości 68,9 m, studnie z kręgów betonowych DN1200 szt. 2, odtworzono nawierzchnie asfaltową po prowadzonych robotach. Zadanie 2 - między ulicami: Apteczna, Sikorskiego i budynkiem Urzędu Miasta wykonano: kanalizację deszczową z rur PP Ø300 o długości 6,30 m i z rur PP Ø200 o długości 9,60 m,wpust deszczowy DN500 - szt. 1. Wartość wykonanych robót w 2014r. wynosi ,10zł. Powyższa kwota przeszła na zobowiązania płatne w 2015r. Pozostałe wydatki stanowią kwotę ,34 Są to między innymi : wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac Interwencyjnych ,97 w tym zobowiązania 2013r ,67 ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników interwencyjnych 1.632,95 w tym zobowiązania 2013r ,24 badania lekarskie pracowników interwencyjnych i publicznych 2.710,00 wypłata wynagrodzenia od umowy zlecenia zobowiązanie z 2013r ,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,99 opłaty komornicze 713,63 wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi gminne 2.997,59 w tym zobowiązania z 2013r ,25 opłaty sądowe 2.857,31 odsetki 8.152,00 zakup żużla 9.384,90 w tym zobowiązania z 2013r ,60 składka członkowska na rzecz Polskiej Unii Mobilności Aktywnej 5.000,00 W 2014r. zatrudnionych było 66 bezrobotnych osób w tym: - w ramach robót publicznych - 35 osób - w ramach prac interwencyjnych - 31 osób Zatrudnione osoby wykonywały n/w prace między innymi: bieżące sprzątanie, zbieranie śmieci z terenu całego miasta, wykaszanie trawy z poboczy ulic, chodników miejskich wg potrzeb, wycinanie zarośli przy skrzyżowaniach dróg, placach, działkach. 11

12 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 95,96 % Plan ,00 Wykonanie ,44 Odbudowa ul. Działkowej (od ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej. W ramach zadania wykonano: drogę długości 482,49 mb i szerokości 5,0 m o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow m 2, z wjazdami do posesji o nawierzchni tłuczniowej, obustronne rowy otwarte, przepusty pod zjazdami - korytka żelbetowe z pokrywą 134,0 m, przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych Fi 50 cm 68,0 m. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie 7.975,32 78,88 % Wydatki tego działu zostały wykonane przez jednostkę budżetową Zarząd Zasobów Komunalnych i złożyły się na nie następujące elementy: prowizja za sprzedaż biletów i abonamentów 820,67 podatek VAT 6.103,00 zakup materiałów i wyposażenia 1.051,65 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ,00 wykonanie ,35 96,62 % Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan ,00 wykonanie ,61 99,10 % Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej Zarząd Zasobów Komunalnych. Największe pozycje wydatków stanowią: wydatki osobowe /zakup wody dla pracowników/ ,32 składki na ZUS z tytułu ubezpieczeń społ ,03 składki na fundusz pracy ,20 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 zakup materiałów i wyposażenia ,23 opłaty za energię elektryczną i wodę ,77 usługi pocztowe, bankowe wywóz nieczystości ,62 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,86 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 wykonanie ,82 85,40% Wydatki tego rozdziału zostały poniesione przez Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta na poniższe cele: koszty opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gminnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sporządzenia opinii techniczno-prawnych koszty ogłoszeń w prasie, koszty wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz opracowanie map podziałowych opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12

13 Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,92 96,20 % Wydatki w tym rozdziale to m. in.: I/ Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych poniesione przez Zarząd Zasobów Komunalnych: ,52 zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody w związku z utrzymaniem lokali stanowiących własność Gminy ,12 zakup usług remontowych, w tym wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty w budynkach stanowiących własność gminy ,02 zakup usług pozostałych (w tym odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości klatek, opłaty za media, ochrona, usługi pocztowe) ,64 opłaty za administrowanie i czynsze ,47 zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT ,00 opłaty sądowe i komornicze ,24 II/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Dróg) ,54 Poniesione zostały nakłady na utrzymanie pomników na terenie miasta i mogił wojennych oraz remont pomnika przy ulicy Krakowskiej. III/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Spraw Obywatelskich) 5.374,86 Są to koszty sądowe w sprawach o eksmisje. Dział 710 Działalność usługowa plan ,00 wykonanie ,85 85,98 % Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego plan ,00 wykonanie ,40 94,22% Środkami w tym rozdziale dysponuje Wydział Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonanie map. Rozdział Cmentarze plan ,00 wykonanie ,00 100,00% Środkami te zostały otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na renowację kwater i pomnika Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Cmentarnej. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,45 84,55 % Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego przez: I. Zarząd Zasobów Komunalnych w kwocie ,23 złote. Największe pozycje to: 13

14 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi ,51 zakup materiałów i wyposażenia ,92 energia i media ,30 ochrona i utrzymanie obiektu ,60 podatek od nieruchomości ,00 II. Urząd Miasta w kwocie ,22 złote. Dział 720 Informatyka Plan ,11 Wykonanie ,33 93,62% W ramach tego działu realizowane są następujące projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 1. Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie e świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego Plan ,67 Wykonanie ,00 80,26 % W ramach zadania rozpoczęto budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Wdrożono instalację i konfigurację oprogramowania systemu informatycznego SIPWŚ. 2. Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo Plan ,50 Wykonanie ,74 94,93 % Projekt zakłada wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem (laptopy) z opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zakupiono komputery i przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów ostatecznych. Projekt Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo jest w 100 % finansowany z funduszy zewnętrznych (budżet państwa i UE). 3. Udział Gminy w programie e świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury jednostek samorządu terytorialnego Plan ,47 Wykonanie ,43 41,75% W ramach wydatków tego projektu dokonano zakupu serwerów do elektronicznego obiegu dokumentów i systemów dziedzinowych, zasilaczy awaryjnych i skanera dokumentów. Wyżej wymieniony sprzęt zostanie wykorzystany do tworzenia i przechowywania dokumentacji. 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej. Plan ,47 Wykonanie ,36 94,14 % W 2014r. w ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i dostarczono go do beneficjentów oraz przeprowadzono montaż sieci internetowej. Ponadto wypłacane były wynagrodzenia w ramach projektu dla członków zespołu projektowego. Zakupiony sprzęt i dostęp do Internetu umożliwi beneficjentom projektu otwarcie nowych możliwości. Zapewni dostęp do wiedzy, usług elektronicznych i informacji oferowanych przez Internet. Korzyści z realizacji projektu dla beneficjentów: 14

15 wyrównanie szans funkcjonowania osób objętych projektem, aktywizacja zawodowa osób z grup zagrożonych bezrobociem, dostęp do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w środowiskach trudnych społecznie, zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy, ułatwiony kontakt beneficjentów grupy docelowej z urzędami administracji publicznej, dostęp do e-learningu, podniesienie kompetencji zawodowych osób objętych projektem, zmniejszenie technologicznych i ekonomicznych barier związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu, wyposażenie lub modernizacja szkolnych pracowni komputerowych 5. e świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych Plan ,00 Wykonanie ,90 89,72 % Projekt zakończono i rozliczono. W ramach poniesionych wydatków wykonano operat szacunkowy wyceny wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu obciążenia prawa użytkowania wieczystego służebnością przesyłu z lokalizacją sieci światłowodowej oraz pokryto wydatki niekwalifikowane wraz z odsetkami. Ponadto w ramach wydatków Urzędu miasta poniesiono koszty na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych jako opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury ,40. Dział 750 Administracja publiczna plan ,14 wykonanie ,63 97,62 % Rozdział Urzędy wojewódzkie plan ,00 wykonanie ,44 98,86 % Największą pozycję w tym rozdziale stanowią płace i pochodne tj.: - wynagrodzenia + pochodne ,55 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 Pozostałe wydatki tego rozdziału to: ekwiwalent za strój dla pracowników USC, usługi poligraficzne, badania lekarskie. Rozdział Rady gmin plan ,00 wykonanie ,32 97,57 % Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na ryczałty radnych Rady Miasta i przewodniczących rad osiedlowych. Rozdział Urzędy gmin plan ,14 wykonanie ,22 97,46 % Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią: - płace pracowników Urzędu Miasta ,06 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 - składki na ubezpieczenie społeczne ,03 - składki na Fundusz Pracy ,74 15

16 - umowy zlecenia ,00 Pozostałe wydatki Urzędu z których największe pozycje to: - składki Związku Miast Polskich ,42 - składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 1.500,00 - składka na Regionalną Organizację Turystyki 6.160,00 - zakup materiałów i wyposażenia, ,93 w tym m.in. : zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, prenumerata czasopism, zakup materiałów do remontu i konserwacji, - zakup literatury fachowej ,54 - opłaty za energię elektryczną, wodę, co ,76 - koszty naprawy i przeglądu sprzętu i samochodu ,07 - badania okresowe pracowników 7.492,50 - zakup usług w tym m.in: ,62 w tym m.in: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, umowy serwisowe, przegląd klimatyzatorów i kominów, usługi poligraficzne i wyk. pieczątek, mycie samochodu - ekwiwalent za pranie odzieży i dopłaty do okularów ,60 - opłaty za rozmowy telefon./stacjon. i komórkowe/ ,09 - opłaty za usługi internetowe ,09 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,51 - szkolenia pracowników 7.166,00 - opłaty komornicze ,46 - odpis na ZFŚS ,35 Wydatki inwestycyjne to kwota ,45 złotych : zakup urządzenia sieciowego ,45 rozbudowa systemu telekomunikacyjnego ,50 zakup skanera 4.120,50 zakup urządzenia modularnego ,00 rozbudowa okablowania sieci ,00 rozbudowa systemu ,00 rozbudowa okablowania ,00 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 wykonanie ,65 87,18 % Na wydatki w tym rozdziale złożyły się: promocja gminy w prasie oraz druk materiałów reklamowych zakup książek, nagród, pucharów, upominków jako nagród w konkursach dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta wykonanie gadżetów promocyjnych. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,00 100,00 % Wydatki w tym rozdziale to składki ubezpieczeniowe mienia i majątku gminy płacone do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gothaer. 16

17 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ,00 wykonanie ,80 99,74 % Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 8.682,00 wykonanie 8.682,00 100,00 % Środki w tym dziale przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w związku z tym są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły sfinansowania prowadzenia stałego rejestru wyborców. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu plan ,00 wykonanie ,16 99,60 % Kwota ta obejmuje wszystkie wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 7 września 2014 roku. Są to między innymi: drukowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, zakup środków czystości do lokali wyborczych. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw plan ,00 wykonanie ,36 99,69 % Kwota ta obejmuje wszystkie wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 roku. Są to między innymi: drukowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, zakup środków czystości do lokali wyborczych. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego plan ,00 wykonanie ,28 100,00 % Kwota ta obejmuje wszystkie wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku. Są to między innymi: drukowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, zakup środków czystości do lokali wyborczych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00 wykonanie ,92 77,07 % Rozdział Ochotnicza Straż Pożarna plan ,00 wykonanie ,80 82,00 % Wydatki powyższe obejmują dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ekwiwalent pieniężny za gotowość bojową oraz zakup usług zdrowotnych. Dotacja pokrywa koszty utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i drużyn strażackich i jest przyznawana na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U Nr 178 poz. 1380t.j. ze zm.) Rozdział Straż Miejska plan ,00 wykonanie ,88 96,90 % Największą pozycję wydatków w rozdziale Straży Miejskiej stanowią wynagrodzenia 17

18 i pochodne, w tym: wynagrodzenia osobowe ,02 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 składki na ubezpieczenia społeczne ,40 składki na Fundusz Pracy ,29 Pozostałe wydatki to : zakup sortów mundurowych, wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa i części do samochodu, badania lekarskie. Rozdział Zarządzanie kryzysowe plan ,00 wykonanie - 0% Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa za realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. 2013, poz t.j.). Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,24 63,59 % Wydatki tego rozdziału to działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego i wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta. Są to wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych i obejmują między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii do zasilania kamer monitoringu, naprawa i konserwacja monitoringu, dzierżawa słupów pod monitoring. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan ,00 wykonanie ,90 97,33 % Rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od os. fizycznych plan ,00 wykonanie ,90 96,50 % Wydatki w tym rozdziale (realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych) związane są z obsługą Targowisk Miejskich i obejmują: utrzymanie czystości na targowiskach, dzierżawa gruntu ,24 wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 osób ,85 opłaty za energię elektryczną i wodę ,35 usługi remontowe ,35 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.360,26 pozostałe ,85 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst plan ,00 wykonanie ,00 99,90 % Wydatki w tym rozdziale (realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych) obejmują koszty związane z wywozem śmieci wg złożonej deklaracji za osoby zamieszkałe w lokalach zarządzanych przez ZZK. 18

19 Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ,00 wykonanie ,43 75,64 % Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst plan ,00 wykonanie ,43 75,64 % Poniesione wydatki tego rozdziału to prowizje i odsetki od obligacji oraz kredytów zaciągniętych przez gminę w Getin Banku, Bank PKO BP oraz Banku Ochrony Środowiska. Dział 758 Różne rozliczenia plan ,00 wykonanie 0,00 0,00 % Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst plan ,00 wykonanie 0,00 0,00 % Środki zaplanowane w tym rozdziale to należna do zwrotu kwota subwencji za lata ubiegłe. Zrealizowano w 2015r. Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,70 wykonanie ,18 97,79% Rozdział Szkoły podstawowe plan ,70 wykonanie ,84 99,26% W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą ,28 z czego: wynagrodzenia ,41 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 składki na ubezpieczenia społeczne ,93 składki na Fundusz Pracy ,71 wynagrodzenia bezosobowe ,23 Wydatki rzeczowe w wysokości ,95 obejmują przede wszystkim : zakup materiałów i wyposażenia (opału, środków czystości, art.biurowych, druków, tonerów) ,49 zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,34 zakup usług remontowych ,93 zakup usług /opłaty pocztowe, ścieki, prowizje i inne/ ,97 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,85 Ponadto jako wydatek UM dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kwocie ,61 złotych. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan ,00 wykonanie ,17 99,56 % 19

20 W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność siedmiu oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach. Największy udział w całości mają wydatki osobowe w kwocie ,84 w tym: wynagrodzenia ,21 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 składki na ubezpieczenia społeczne ,98 składki na Fundusz Pracy 7.394,33 Wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą ,33 złote z czego największa pozycja to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota ,44. Rozdział Przedszkola plan ,00 wykonanie ,40 98,88% W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność siedmiu przedszkoli funkcjonujących w ramach zespołów placówek oświatowych oraz trzech samodzielnych przedszkoli. Największą pozycją po stronie wydatków są wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia ,23 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 składki na ubezpieczenia społeczne ,19 składki na Fundusz Pracy ,19 Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to przede wszystkim : zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, art.biurowych, druków, prasy, tonerów itp.) ,31 zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,21 zakup usług remontowych ,67 zakup usług ,05 odpis na ZFŚS ,60 odsetki i opłaty sądowe ,57 Pozostałe wydatki w tym rozdziale to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Planeta Dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną w kwocie ,48 złotych. Rozdział Przedszkola specjalne plan ,00 wykonanie 0,00 0,00% Środki w tym rozdziale jako nienależne gminie zostały zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział Gimnazja plan ,00 wykonanie ,68 98,16% Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie czterech gimnazjów. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą ,94 z czego : płace ,91 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 składki na ubezp. społecz ,97 składki na Fundusz Pracy ,67 20

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo