S P R A W O Z D A N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia 2014 roku uchwałą Nr XLVI/1/2014 przewidywał: I.Dochody ogółem: ,67 zł w tym : - dochody bieżące ,75 zł - dochody majątkowe ,92 zł II.Wydatki ogółem: ,67 zł w tym : - wydatki bieżące ,60 zł - wydatki majątkowe ,07 zł Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości ,- zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji, będących jedyną pozycją rozchodów. Przychodów budżetowych nie planowano. Plan na dzień rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: I. Dochody ogółem: ,76 zł w tym : - dochody bieżące ,58 zł - dochody majątkowe ,18 zł II. Wydatki ogółem: ,76 zł w tym : - wydatki bieżące ,72 zł - wydatki majątkowe ,04 zł

2 II. D O C H O D Y Plan dochodów na dzień r. stanowił kwotę ,76 zł, natomiast wykonanie wynosi ,31 zł. Dochody zrealizowano w 94,54 %. Na wykonanie w/w dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie ,- zł i dochody majątkowe w kwocie ,31 zł. Realizacja dochodów wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 4.575,52 wykonanie 4.160,17 90,92 % Rozdział Pozostała działalność Plan 4.575,52 wykonanie 4.160,17 90,92 % Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 2.084,65 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich a w kwocie 2.075,52 zł z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dział 020 Leśnictwo Plan 2.000,00 wykonanie 0 0,00 % Rozdział Gospodarka leśna Plan 2.000,00 wykonanie 0 0,00 % W tym rozdziale zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna, na podstawie doświadczenia z ubiegłych lat. W 2014r. nie dokonano żadnej sprzedaży. Dział 600 Transport i łączność Plan ,00 wykonanie ,09 99,44 % Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan ,00 wykonanie ,84 96,47 % Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie ,12 zł to opłata za korzystanie z przystanków a w kwocie ,72 zł to odsetki. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,00 wykonanie ,05 99,89 % Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 2.882,18 zł to dzierżawa gruntu zajętego pod garaże znajdującego się w pasie drogowym, a kwocie ,79 zł zawiera się zwrot z PKP SA części wydatków na zadaniu Rozbudowa terenu przed Dworcem PKP w Skarżysku-Kam. Oraz refundacja prac interwencyjnych. Pozostała kwota 13,08 zł to otrzymane odsetki. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2

3 Plan ,00 wykonanie ,00 100,00 % Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie ,02 zł to dotacja na odbudowę ul. Działkowej. Pozostała kwota ,98 zł to otrzymane kary za nieterminowe wykonanie. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 wykonanie ,20 111,39 % Dochody wykonane w tym rozdziale to opłaty za parkowanie przy dworcu PKP zrealizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 wykonanie ,22 61,21 % Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan 7.500,00 wykonanie 7.408,07 98,77 % Dochody w tym rozdziale zrealizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (6.899,82 zł), sprzedaż środków trwałych (410 zł) i odsetki od środków na rachunkach bankowych (98,25 zł). Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 wykonanie ,56 60,37 % Dochody wykonane przez Zarząd zasobów Komunalnych w kwocie ,50 zł głównie czynsze za 1291 lokali mieszkalnych ( ,11 zł), 48 lokali użytkowych ( ,79 zł), 17 garaży (16.337,79 zł), najem lokali i dzierżawa gruntów na Targowiskach Miejskich ( ,79 zł) i odsetki za nieterminowe wpłaty ( ,28 zł). Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie ,06 zł to m.in.: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd ( ,78 zł), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ( zł) w tym m.in.: sprzedaż lokali mieszkalnych ,32 zł, sprzedaż lokalu użytkowego ul. Krasińskiego 9/ zł, sprzedaż nieruchomości gruntowych zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 20 nieruchomości w prawo własności ( ,25 zł), dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( ,43 zł) w tym: wpływy z dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi, garażami, parkingami oraz dzierżawy na cele ogrodowo-rekreacyjne i reklamowe ,14 zł, wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej np. prawa przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu ,50 zł, kary za bezumowne korzystanie z gruntu ,79 zł, opłaty adiacenckie (62.713,95 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (24.254,82 zł). Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 wykonanie ,59 106,79 % Dochody wykonane przez Zarząd Zasobów Komunalnych pochodzą głównie z rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych i odszkodowanie od firmy 3

4 ubezpieczeniowej. Dział 710 Działalność usługowa Plan ,00 wykonanie ,23 82,23 % Rozdział Cmentarze Plan ,00 wykonanie ,00 100,00 % Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację i utrzymanie mogił zbiorowych. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 wykonanie ,23 81,50 % Dochody w tym rozdziale to m.in. najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym. Dział 720 Informatyka Plan ,74 wykonanie ,03 93,25 % Rozdział Pozostała działalność Plan ,74 wykonanie ,03 93,25 % Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe (bieżące i majątkowe) na następujące projekty realizowane z udziałem środków europejskich: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ,- zł e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ,93 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ,36 zł Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo ,74 zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan ,00 wykonanie ,76 98,62 % Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan ,00 wykonanie ,85 99,98 % Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ( ,- zł) oraz dochody gminy (5 %) z tytułu udostępnienia danych osobowych (441,85 zł). Rozdział Urzędy gmin Plan 4.000,00 wykonanie 402,91 10,07 % Dochody w tym rozdziale to m.in. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. 4

5 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan ,00 wykonanie ,80 99,75 % Dochody w tym dziale związane są z wyborami. Źródłem dochodów w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok zł. Pozostałe kwoty to dotacje na organizację wyborów: do Sejmu i Senatu ,16 zł rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,36 zł do Parlamentu Europejskiego ,28 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan ,00 wykonanie ,70 52,01 % Rozdział Straż miejska Plan ,00 wykonanie ,70 52,01 % Dochody w tym rozdziale pochodzą z mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan ,00 wykonanie ,67 99,71 % Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan ,00 wykonanie ,17 56,76 % Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej i odsetki od nieterminowych wpłat. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych Plan ,00 wykonanie ,18 100,46 % Dochody w tym rozdziale to: podatek od nieruchomości ,89 zł (100,27 % planu) podatek rolny ,00 zł (69,99 % planu) podatek leśny ,00 zł (102,33 % planu) podatek od środków transportowych ,55 zł (100,39 % planu) podatek od czynności cywilno-prawnych - 782,00 zł (7,82 % planu) odsetki od nieterminowych wpłat podatku ,74 zł (145,39 % planu) rekompensaty utraconych dochodów ,- zł (99,36 % planu). Rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, 5

6 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan ,00 wykonanie ,04 100,23 % Dochody w tym rozdziale to: podatek od nieruchomości ,72 zł (99,30 % planu) podatek rolny ,83 zł (92,65 % planu) podatek leśny - 747,00 zł (74,70 % planu) podatek od środków transportowych ,39 zł (94,98 % planu) podatek od spadków i darowizn ,71 (124,31 %) podatek od czynności cywilno-prawnych ,14 zł (104,21 % planu) opłata od posiadania psów ,40 (101,21 % planu) opłata targowa ,78 (106,88 % planu) opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń i usług na Targowiskach Miejskich zrealizowana przez Zarząd Zasobów Komunalnych ,79 (88,30%) odsetki od nieterminowych wpłat podatku ,88 zł (108,84 % planu) opłata za eksploatację złóż piachu 23,40 zł (5,85%). Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw Plan ,00 wykonanie ,10 87,16 % Dochody w tym rozdziale to: opłata skarbowa ,64 (72,60 % planu) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,27 zł (99,15 % planu) opłata śmieciowa ( ,11 zł) oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ( ,90 zł) ,01 zł (86,87 % planu) kara za nieterminowe złożenie sprawozdania dot. Odpadów komunalnych 800,- zł koszty upomnienia za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 706,- zł odsetki od nieterminowych wpłat 965,18 zł Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan ,00 wykonanie ,18 101,69 % Dochody w tym rozdziale stanowią: podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł (101,11 % planu) podatek dochodowy od osób prawnych ,18 zł (113,43% planu). Dział 758 Różne rozliczenia Plan ,00 wykonanie ,25 99,99 % Dochody w tym dziale to głównie subwencja ogólna dla gmin, w tym: część oświatowa ,00 zł część wyrównawcza ,00 zł część równoważąca ,00 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 988,55 zł. 6

7 Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,70 wykonanie ,30 89,60 % Na dochody wykonane w tym dziale składają się m.in.: dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach ,- zł, rozdział Przedszkola ,- zł), dotacje celowe na zadania bieżące zlecone w rozdziale Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na podręczniki ,14 zł wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych ,97 zł, wpływy z usług (70.718,98 zł za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty; ,60 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach), wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie innych gmin dzieci z terenu miasta ,78 zł, środki z Kuratorium Oświaty w Kielcach na nagrody dla nauczycieli w szkołach podstawowych (7.175,70 zł) i w gimnazjach (3.513 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych lub nieterminowych wpłat przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (1.714,69 zł). Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 700,00 wykonanie 697,27 99,61 % Dochody w tym dziale głównie to dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doręczenia korespondencji do osób uzależnionych. Dział 852 Pomoc społeczna Plan ,36 wykonanie ,58 97,81 % Na dochody w tym dziale składają się m.in.: - dotacje ( ,64 zł) celowe na realizację bieżących zadań własnych ( ,43 zł) i zleconych ( ,21 zł) w tym z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz pomoc w naturze, wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, utrzymanie ośrodków wsparcia, dofinansowanie utrzymania asystentów rodzin; - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (34.143,79 zł); - wpływy z usług - pobyt w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego i sprzedaż obiadów ( ,24 zł); - odsetki od środków na rachunkach MOPS (4.409,78 zł), - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MOPS wraz 7

8 z kosztami upomnienia (34.735,34 zł) oraz zwrotów funduszu alimentacyjnego (89.022,88 zł) wraz z odsetkami (5.721,74 zł) - wpływy ze zwrotu dotacji dla CIS ( zł) z odsetkami (230,24 zł). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan ,44 wykonanie ,70 93,61 % Rozdział Żłobki Plan ,00 wykonanie ,46 97,98 % Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za pobyt dzieci w żłobkach ( zł), za żywienie dzieci w żłobkach (60.116,61 zł), wraz z odsetkami (98,85 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa pozyskanej w ramach programu MALUCH ( ,- zł). Rozdział Kluby dziecięce Plan ,00 wykonanie ,63 96,93 % Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za pobyt dzieci w klubiku (9.318,- zł) wraz z odsetkami (1,63 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa pozyskanej w ramach programu MALUCH (48.950,- zł) Rozdział Pozostała działalność Plan ,44 wykonanie ,61 91,59 % Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe bieżące na następujące projekty realizowane z udziałem środków europejskich: W drodze do pracy, realizowany przez CIS ,97 zł; Dobre perspektywy - ucząc innych, uczymy się sami, realizowany przez UM ,86 zł; Kształcenie Inspiracja Szkolenie, realizowany przez MOPS ,10 zł; Nowe Szanse w MOPS ,68 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ,00 wykonanie ,00 94,94 % Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty ( ,14 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna ( ,86 zł). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan ,00 wykonanie ,54 86,13 % Dochody w tym dziale stanowią m.in.: dotacja z Powiatu Skarżyskiego na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych zł; 8

9 opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ,16 zł; opłata produktowa ,38 zł; dywidendy od Celsium Sp. z o.o. i MPWiK Sp. z o.o zł; zwrot podatku VAT od zadania Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego ,84 zł; dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego przez UE "Rewitalizacja osiedla Rejów" ,81 zł; wpływy ze sprzedaży przyłącza gazowego na osiedlu Leśna Polana ,39 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan ,00 wykonanie ,00 100,00 % Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Skarżyskiego na sfinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie zadań powiatu. 9

10 III. W Y D A T K I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 6.295,52 Wykonanie 5.927,36 94,15 % Rozdział Izby rolnicze Plan 4.220,00 Wykonanie 3.851,84 91,27 % Wydatki to 2% - owy odpis z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Rozdział Pozostała działalność Plan 2.075,52 Wykonanie 2.075,52 100,00 % Wydatki tego rozdziału to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dział 600 Transport i łączność Plan ,00 Wykonanie ,30 90,07% Rozdział Lokalny transport zbiorowy. Plan ,00 Wykonanie ,00 95,60% Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan ,00 Wykonanie ,48 97,75% W 2014r. udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadania: - zimowe utrzymanie chodników ,55 - Budowa ul. 3 Maja w Skarżysku-Kamiennej ,93 - Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową małego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Paryską i ulicą Norwida w Skarżysku Kamiennej ,00 Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,00 Wykonanie ,06 73,76% w tym zobowiązania 2013r ,36 Wydatki bieżące tego rozdziału poniesione zostały na: remonty dróg gminnych ,58 utrzymanie dróg gminnych ,45 Wydatki inwestycyjne: Plan ,00 Wykonanie ,69 85,60% 1/ Rozbudowa ul. Gajowej. Plan ,00 Wykonanie ,24 Opłata za zajęcie gruntu leśnego. 2/ Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku- Kamiennej Plan ,00 Wykonanie ,00 10

11 W ramach zadania wykonano: parking z kostki brukowej gr. 8cm i płyt ażurowych gr. 8cm - 769,0m 2 chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm 23,0m 2 oświetlenie parkingu słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h=8m z oprawą ledową 110W szt.4 3/ Rozbudowa parkingu w rejonie ulicy Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej Plan ,00 Wykonanie ,45 W ramach zadania wykonano: parking wraz z wjazdami z kostki brukowej gr. 8 cm 1 487,0 m 2, chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm 346,0 m 2,zagospodarowanie terenu pod obelisk nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x7 cm 32,0 m 2, z płyt granitowych 35x35x5 5,0 m 2, i kostki granitowej 13,0 m 2, oświetlenie parkingu, odwodnienie parkingu. 4/ Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Milica i Przylesie. Plan ,00 Wykonanie - 0 W ramach zadania wykonane zostały pod względem rzeczowym odcinki kanalizacji deszczowej: Zadanie 1 - między ulicami: Prusa, Norwida, Piłsudskiego i Krasińskiego wykonano: kanalizację deszczową z rur PP Ø300 o długości 68,9 m, studnie z kręgów betonowych DN1200 szt. 2, odtworzono nawierzchnie asfaltową po prowadzonych robotach. Zadanie 2 - między ulicami: Apteczna, Sikorskiego i budynkiem Urzędu Miasta wykonano: kanalizację deszczową z rur PP Ø300 o długości 6,30 m i z rur PP Ø200 o długości 9,60 m,wpust deszczowy DN500 - szt. 1. Wartość wykonanych robót w 2014r. wynosi ,10zł. Powyższa kwota przeszła na zobowiązania płatne w 2015r. Pozostałe wydatki stanowią kwotę ,34 Są to między innymi : wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac Interwencyjnych ,97 w tym zobowiązania 2013r ,67 ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników interwencyjnych 1.632,95 w tym zobowiązania 2013r ,24 badania lekarskie pracowników interwencyjnych i publicznych 2.710,00 wypłata wynagrodzenia od umowy zlecenia zobowiązanie z 2013r ,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,99 opłaty komornicze 713,63 wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi gminne 2.997,59 w tym zobowiązania z 2013r ,25 opłaty sądowe 2.857,31 odsetki 8.152,00 zakup żużla 9.384,90 w tym zobowiązania z 2013r ,60 składka członkowska na rzecz Polskiej Unii Mobilności Aktywnej 5.000,00 W 2014r. zatrudnionych było 66 bezrobotnych osób w tym: - w ramach robót publicznych - 35 osób - w ramach prac interwencyjnych - 31 osób Zatrudnione osoby wykonywały n/w prace między innymi: bieżące sprzątanie, zbieranie śmieci z terenu całego miasta, wykaszanie trawy z poboczy ulic, chodników miejskich wg potrzeb, wycinanie zarośli przy skrzyżowaniach dróg, placach, działkach. 11

12 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 95,96 % Plan ,00 Wykonanie ,44 Odbudowa ul. Działkowej (od ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej. W ramach zadania wykonano: drogę długości 482,49 mb i szerokości 5,0 m o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow m 2, z wjazdami do posesji o nawierzchni tłuczniowej, obustronne rowy otwarte, przepusty pod zjazdami - korytka żelbetowe z pokrywą 134,0 m, przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych Fi 50 cm 68,0 m. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie 7.975,32 78,88 % Wydatki tego działu zostały wykonane przez jednostkę budżetową Zarząd Zasobów Komunalnych i złożyły się na nie następujące elementy: prowizja za sprzedaż biletów i abonamentów 820,67 podatek VAT 6.103,00 zakup materiałów i wyposażenia 1.051,65 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ,00 wykonanie ,35 96,62 % Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan ,00 wykonanie ,61 99,10 % Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej Zarząd Zasobów Komunalnych. Największe pozycje wydatków stanowią: wydatki osobowe /zakup wody dla pracowników/ ,32 składki na ZUS z tytułu ubezpieczeń społ ,03 składki na fundusz pracy ,20 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 zakup materiałów i wyposażenia ,23 opłaty za energię elektryczną i wodę ,77 usługi pocztowe, bankowe wywóz nieczystości ,62 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,86 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 wykonanie ,82 85,40% Wydatki tego rozdziału zostały poniesione przez Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta na poniższe cele: koszty opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gminnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sporządzenia opinii techniczno-prawnych koszty ogłoszeń w prasie, koszty wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz opracowanie map podziałowych opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12

13 Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,92 96,20 % Wydatki w tym rozdziale to m. in.: I/ Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych poniesione przez Zarząd Zasobów Komunalnych: ,52 zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody w związku z utrzymaniem lokali stanowiących własność Gminy ,12 zakup usług remontowych, w tym wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty w budynkach stanowiących własność gminy ,02 zakup usług pozostałych (w tym odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości klatek, opłaty za media, ochrona, usługi pocztowe) ,64 opłaty za administrowanie i czynsze ,47 zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT ,00 opłaty sądowe i komornicze ,24 II/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Dróg) ,54 Poniesione zostały nakłady na utrzymanie pomników na terenie miasta i mogił wojennych oraz remont pomnika przy ulicy Krakowskiej. III/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Spraw Obywatelskich) 5.374,86 Są to koszty sądowe w sprawach o eksmisje. Dział 710 Działalność usługowa plan ,00 wykonanie ,85 85,98 % Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego plan ,00 wykonanie ,40 94,22% Środkami w tym rozdziale dysponuje Wydział Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonanie map. Rozdział Cmentarze plan ,00 wykonanie ,00 100,00% Środkami te zostały otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na renowację kwater i pomnika Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Cmentarnej. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,45 84,55 % Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego przez: I. Zarząd Zasobów Komunalnych w kwocie ,23 złote. Największe pozycje to: 13

14 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi ,51 zakup materiałów i wyposażenia ,92 energia i media ,30 ochrona i utrzymanie obiektu ,60 podatek od nieruchomości ,00 II. Urząd Miasta w kwocie ,22 złote. Dział 720 Informatyka Plan ,11 Wykonanie ,33 93,62% W ramach tego działu realizowane są następujące projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 1. Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie e świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego Plan ,67 Wykonanie ,00 80,26 % W ramach zadania rozpoczęto budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Wdrożono instalację i konfigurację oprogramowania systemu informatycznego SIPWŚ. 2. Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo Plan ,50 Wykonanie ,74 94,93 % Projekt zakłada wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem (laptopy) z opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zakupiono komputery i przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów ostatecznych. Projekt Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo jest w 100 % finansowany z funduszy zewnętrznych (budżet państwa i UE). 3. Udział Gminy w programie e świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury jednostek samorządu terytorialnego Plan ,47 Wykonanie ,43 41,75% W ramach wydatków tego projektu dokonano zakupu serwerów do elektronicznego obiegu dokumentów i systemów dziedzinowych, zasilaczy awaryjnych i skanera dokumentów. Wyżej wymieniony sprzęt zostanie wykorzystany do tworzenia i przechowywania dokumentacji. 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej. Plan ,47 Wykonanie ,36 94,14 % W 2014r. w ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i dostarczono go do beneficjentów oraz przeprowadzono montaż sieci internetowej. Ponadto wypłacane były wynagrodzenia w ramach projektu dla członków zespołu projektowego. Zakupiony sprzęt i dostęp do Internetu umożliwi beneficjentom projektu otwarcie nowych możliwości. Zapewni dostęp do wiedzy, usług elektronicznych i informacji oferowanych przez Internet. Korzyści z realizacji projektu dla beneficjentów: 14

15 wyrównanie szans funkcjonowania osób objętych projektem, aktywizacja zawodowa osób z grup zagrożonych bezrobociem, dostęp do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w środowiskach trudnych społecznie, zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy, ułatwiony kontakt beneficjentów grupy docelowej z urzędami administracji publicznej, dostęp do e-learningu, podniesienie kompetencji zawodowych osób objętych projektem, zmniejszenie technologicznych i ekonomicznych barier związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu, wyposażenie lub modernizacja szkolnych pracowni komputerowych 5. e świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych Plan ,00 Wykonanie ,90 89,72 % Projekt zakończono i rozliczono. W ramach poniesionych wydatków wykonano operat szacunkowy wyceny wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu obciążenia prawa użytkowania wieczystego służebnością przesyłu z lokalizacją sieci światłowodowej oraz pokryto wydatki niekwalifikowane wraz z odsetkami. Ponadto w ramach wydatków Urzędu miasta poniesiono koszty na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych jako opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury ,40. Dział 750 Administracja publiczna plan ,14 wykonanie ,63 97,62 % Rozdział Urzędy wojewódzkie plan ,00 wykonanie ,44 98,86 % Największą pozycję w tym rozdziale stanowią płace i pochodne tj.: - wynagrodzenia + pochodne ,55 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 Pozostałe wydatki tego rozdziału to: ekwiwalent za strój dla pracowników USC, usługi poligraficzne, badania lekarskie. Rozdział Rady gmin plan ,00 wykonanie ,32 97,57 % Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na ryczałty radnych Rady Miasta i przewodniczących rad osiedlowych. Rozdział Urzędy gmin plan ,14 wykonanie ,22 97,46 % Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią: - płace pracowników Urzędu Miasta ,06 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 - składki na ubezpieczenie społeczne ,03 - składki na Fundusz Pracy ,74 15

16 - umowy zlecenia ,00 Pozostałe wydatki Urzędu z których największe pozycje to: - składki Związku Miast Polskich ,42 - składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 1.500,00 - składka na Regionalną Organizację Turystyki 6.160,00 - zakup materiałów i wyposażenia, ,93 w tym m.in. : zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, prenumerata czasopism, zakup materiałów do remontu i konserwacji, - zakup literatury fachowej ,54 - opłaty za energię elektryczną, wodę, co ,76 - koszty naprawy i przeglądu sprzętu i samochodu ,07 - badania okresowe pracowników 7.492,50 - zakup usług w tym m.in: ,62 w tym m.in: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, umowy serwisowe, przegląd klimatyzatorów i kominów, usługi poligraficzne i wyk. pieczątek, mycie samochodu - ekwiwalent za pranie odzieży i dopłaty do okularów ,60 - opłaty za rozmowy telefon./stacjon. i komórkowe/ ,09 - opłaty za usługi internetowe ,09 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,51 - szkolenia pracowników 7.166,00 - opłaty komornicze ,46 - odpis na ZFŚS ,35 Wydatki inwestycyjne to kwota ,45 złotych : zakup urządzenia sieciowego ,45 rozbudowa systemu telekomunikacyjnego ,50 zakup skanera 4.120,50 zakup urządzenia modularnego ,00 rozbudowa okablowania sieci ,00 rozbudowa systemu ,00 rozbudowa okablowania ,00 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 wykonanie ,65 87,18 % Na wydatki w tym rozdziale złożyły się: promocja gminy w prasie oraz druk materiałów reklamowych zakup książek, nagród, pucharów, upominków jako nagród w konkursach dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta wykonanie gadżetów promocyjnych. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,00 100,00 % Wydatki w tym rozdziale to składki ubezpieczeniowe mienia i majątku gminy płacone do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gothaer. 16

17 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ,00 wykonanie ,80 99,74 % Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 8.682,00 wykonanie 8.682,00 100,00 % Środki w tym dziale przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w związku z tym są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły sfinansowania prowadzenia stałego rejestru wyborców. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu plan ,00 wykonanie ,16 99,60 % Kwota ta obejmuje wszystkie wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 7 września 2014 roku. Są to między innymi: drukowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, zakup środków czystości do lokali wyborczych. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw plan ,00 wykonanie ,36 99,69 % Kwota ta obejmuje wszystkie wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 roku. Są to między innymi: drukowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, zakup środków czystości do lokali wyborczych. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego plan ,00 wykonanie ,28 100,00 % Kwota ta obejmuje wszystkie wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku. Są to między innymi: drukowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, zakup środków czystości do lokali wyborczych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00 wykonanie ,92 77,07 % Rozdział Ochotnicza Straż Pożarna plan ,00 wykonanie ,80 82,00 % Wydatki powyższe obejmują dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ekwiwalent pieniężny za gotowość bojową oraz zakup usług zdrowotnych. Dotacja pokrywa koszty utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i drużyn strażackich i jest przyznawana na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U Nr 178 poz. 1380t.j. ze zm.) Rozdział Straż Miejska plan ,00 wykonanie ,88 96,90 % Największą pozycję wydatków w rozdziale Straży Miejskiej stanowią wynagrodzenia 17

18 i pochodne, w tym: wynagrodzenia osobowe ,02 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 składki na ubezpieczenia społeczne ,40 składki na Fundusz Pracy ,29 Pozostałe wydatki to : zakup sortów mundurowych, wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa i części do samochodu, badania lekarskie. Rozdział Zarządzanie kryzysowe plan ,00 wykonanie - 0% Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa za realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. 2013, poz t.j.). Rozdział Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,24 63,59 % Wydatki tego rozdziału to działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego i wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta. Są to wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych i obejmują między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii do zasilania kamer monitoringu, naprawa i konserwacja monitoringu, dzierżawa słupów pod monitoring. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan ,00 wykonanie ,90 97,33 % Rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od os. fizycznych plan ,00 wykonanie ,90 96,50 % Wydatki w tym rozdziale (realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych) związane są z obsługą Targowisk Miejskich i obejmują: utrzymanie czystości na targowiskach, dzierżawa gruntu ,24 wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 osób ,85 opłaty za energię elektryczną i wodę ,35 usługi remontowe ,35 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.360,26 pozostałe ,85 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst plan ,00 wykonanie ,00 99,90 % Wydatki w tym rozdziale (realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych) obejmują koszty związane z wywozem śmieci wg złożonej deklaracji za osoby zamieszkałe w lokalach zarządzanych przez ZZK. 18

19 Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ,00 wykonanie ,43 75,64 % Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst plan ,00 wykonanie ,43 75,64 % Poniesione wydatki tego rozdziału to prowizje i odsetki od obligacji oraz kredytów zaciągniętych przez gminę w Getin Banku, Bank PKO BP oraz Banku Ochrony Środowiska. Dział 758 Różne rozliczenia plan ,00 wykonanie 0,00 0,00 % Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst plan ,00 wykonanie 0,00 0,00 % Środki zaplanowane w tym rozdziale to należna do zwrotu kwota subwencji za lata ubiegłe. Zrealizowano w 2015r. Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,70 wykonanie ,18 97,79% Rozdział Szkoły podstawowe plan ,70 wykonanie ,84 99,26% W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą ,28 z czego: wynagrodzenia ,41 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 składki na ubezpieczenia społeczne ,93 składki na Fundusz Pracy ,71 wynagrodzenia bezosobowe ,23 Wydatki rzeczowe w wysokości ,95 obejmują przede wszystkim : zakup materiałów i wyposażenia (opału, środków czystości, art.biurowych, druków, tonerów) ,49 zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,34 zakup usług remontowych ,93 zakup usług /opłaty pocztowe, ścieki, prowizje i inne/ ,97 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,85 Ponadto jako wydatek UM dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kwocie ,61 złotych. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan ,00 wykonanie ,17 99,56 % 19

20 W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność siedmiu oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach. Największy udział w całości mają wydatki osobowe w kwocie ,84 w tym: wynagrodzenia ,21 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 składki na ubezpieczenia społeczne ,98 składki na Fundusz Pracy 7.394,33 Wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą ,33 złote z czego największa pozycja to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota ,44. Rozdział Przedszkola plan ,00 wykonanie ,40 98,88% W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność siedmiu przedszkoli funkcjonujących w ramach zespołów placówek oświatowych oraz trzech samodzielnych przedszkoli. Największą pozycją po stronie wydatków są wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia ,23 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 składki na ubezpieczenia społeczne ,19 składki na Fundusz Pracy ,19 Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to przede wszystkim : zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, art.biurowych, druków, prasy, tonerów itp.) ,31 zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,21 zakup usług remontowych ,67 zakup usług ,05 odpis na ZFŚS ,60 odsetki i opłaty sądowe ,57 Pozostałe wydatki w tym rozdziale to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Planeta Dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną w kwocie ,48 złotych. Rozdział Przedszkola specjalne plan ,00 wykonanie 0,00 0,00% Środki w tym rozdziale jako nienależne gminie zostały zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział Gimnazja plan ,00 wykonanie ,68 98,16% Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie czterech gimnazjów. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą ,94 z czego : płace ,91 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 składki na ubezp. społecz ,97 składki na Fundusz Pracy ,67 20

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA GMINA KNSTANCIN-JEZIRNA 5iuro WPtN D ĘŁ 2 Nr PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA 2015 rok Listopad 2014 ZARZĄDZENIE NR 206/VI/2014 BURMISTRZA GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok.

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2012r Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach: - dochody

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo