PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie. - Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie. - Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 Ministra Edukacji Narodowej. - Koncepcja pracy szkoły.

2 I. DZIAŁ: PRACA DYDAKTYCZNA L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Posiedzenia Rady dyrektor szkoły, Pedagogicznej stałe wychowawcy klas 1. Klasyfikacja za I półrocze i analiza pracy za I półrocze. 2. Klasyfikacja za II półrocze. 3. Analiza pracy za rok szkolny 2014/ Rada poświęcona organizacji nowego roku szkolnego. styczeń/luty czerwiec czerwiec sierpień 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej szkoleniowe 3. Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 1. Normy społeczne a bezpieczeństwo w szkole 2. Pracować w szkole i nie zwariować. Higiena emocjonalna w pracy nauczyciela. 1. Weryfikacja planów pracy na rok szkolny 2014/2015: - Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego - Zespół Humanistyczny - Zespół Matematyczno - Przyrodniczy - Zespół WDN - Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych - Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego - Zespół Planu Pracy Szkoły - Zespół opiekuńczo - wychowawczy Dyrektor, wicedyrektorzy I semestr II semestr K. Sawulska M. Pawłowska J. Cywińska J. Sowińska J. Trzcińska B. Kosowska M. Martela J. Iwaszko M. Wojdat A. Krzemińska J. Lech K. Skaraczyńska A. Łęgowska 2. Uaktualnienie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania, monitorowanie prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i programów nauczania w szkole. Dyrektor Przewodniczący Zespołów Nauczycielskich, Zespół do spraw ewaluacji maj / czerwiec / sierpień 2

3 3. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej a)wybór podręczników szkolnych. maj / czerwiec Nauczyciele realizują programy nauczania dopuszczone do użytku przez Dyrektora Szkoły. Nauczanie powiązane jest z wychowaniem i kształceniem umiejętności kluczowych w różnych zakresach. Programy wychowawczy i profilaktyki szkoły realizowane są w procesie kształcenia. Każdy uczeń realizuje program kształcenia dostosowany do jego potrzeb, aspiracji i możliwości. Programy nauczania zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy. Nauczyciele wdrażają wielopoziomowość nauczania. Uczniowie są motywowani przez osiąganie wyników na miarę możliwości. Nauczyciele podejmują działania innowacyjne zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty. Podręczniki zawierają treści wynikające z podstawy programowej. 4. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. 5. Monitorowanie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w kl. I III. 6. Monitorowanie realizacji prowadzenia zajęć wf. 3 Wicedyrektorzy Wicedyrektorzy Wicedyrektorzy Na bieżąco I i II semestr czerwiec

4 7. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie pracy każdego zespołu. przewodniczący zespołów 4. Sprawowanie opieki nad praktykantami Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich. D. Stryjewska J. Lech B. Kosowska M. Pawłowska A. Kozłowska E. Baran Potorska J. Trzcińska E. Włodarczyk / październik 5. Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych 1.Organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez: a)zorganizowanie zajęć wspierających rozwój dzieci i uczniów: - uruchomienie zespołów dydaktyczno wyrównawczych i zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - zorganizowanie zajęć logopedycznych - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce w ramach zajęć wynikających z Karty Nauczyciela art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a 2. Stworzenie uczniom możliwości rozwijania pasji i zainteresowań, rozwijania umiejętności oraz wspomaganie w ich indywidualnym rozwoju przez: a) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, b) uczestnictwo w uroczystościach, akademiach, apelach szkolnych i pozaszkolnych, w pracy w Samorządzie Uczniowskim, d) podniesienie jakości kształcenia i efektów nauczania poprzez: stosowanie nowoczesnych metod pracy, realizacje zadań określonych w podstawie programowej z uwzględnieniem standardów wymagań sprawdzianu kompetencji. 3. Rozwijanie kompetencji medialnych uczniów, umożliwiających korzystanie z zasobów cyfrowych: a) korzystanie z wszelkiego rodzaju wydawnictw informacyjnych, biblioteki, Centrum Informacji Multimedialnej, w celu dyrektor, wicedyrektorzy, Ewa Włodarczyk 4

5 samodzielnego zdobywania wiedzy, b) wykorzystywanie w praktyce szkolnej tablic multimedialnych. 3.Prowadzenie kół zainteresowań: KLASY O III 1. Koło teatralne 2. Gromada Zuchowa 3.Koło z języka angielskiego 4. Koło matematyczne 5. Koło matematyczne 6. Koło plastyczno-muzyczne 7. Koło czytelnicze 8. Koło plastyczne 9. Koło religijne 10. Koło z języka polskiego KLASY IV VI 1. Harcerstwo XIII CDH Amfisbeny 2.. Harcerstwo - II CDH Bursztynowa Koło biblijne 4. Ognisko PDMD Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 5. Szkolne Koło PCK 6. Szkolne Koło Teatralne 7. Zespół wokalny Wesołe nutki 8. Koło Cheerleaderki 9. Koło języka angielskiego wiedzy o krajach anglojęzycznych - Kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii 10. Koło informatyczne 11. Koło przyrodnicze B. Kosowska, D.Rutkowska M.Pawłowska A. Kraszewska M. Wojdat E. Baran Potorska J. Lech A. Zygnerska M. Kowalska E. Stępkowska J. Piotrowska A. Kraszewska G. Gwiazda G. Gwiazda K. Kirzyc W. Stadlewska J. Cywińska J. Iwaszko K. Skaraczyńska M. Tokarska J. Sowińska Cały rok 5

6 12. Koło sportowe 13. Koło sportowe 14. Koło sportowe 15. Koło plastyczne 16. Koło języka angielskiego 17. Zajęcia dodatkowe z matematyki Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie możesz zgubić więc spróbuj go polubić A. Stępkowski K. Kirzyc L. Ryms M. Martela J. Trzcińska 6. Sprawdzenie wiadomości, umiejętności i poziomu wiedzy 1. Opracowanie planów wychowawczych klas i oddziałów wicedyrektorzy, przedszkolnych. 2. Weryfikacja przedmiotowych systemów oceniania., maj 3. Ewaluacja wymagań edukacyjnych zgodność z podstawą programową. przewodniczący Zespołów wg potrzeb 4. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z: a) Statutem Szkoły, a w szczególności z wewnątrzszkolnym systemem oceniania WSO, prawami i obowiązkami uczniów, kryteriami oceniania zachowania, b) podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wymagania edukacyjne, c) Programem Wychowawczym i Profilaktyki Szkoły, d) Planem wychowawczym klasy, e) podręcznikami i programami nauczania, f) tygodniowym rozkładem zajęć, g) dostosowaniem wymagań edukacyjnych do zaleceń wynikających z opinii/orzeczeń PPP, indywidualnych predyspozycji uczniów oraz treści wynikający z podstawy programowych. 5. Przeprowadzenie pięciu próbnych sprawdzianów kompetencji klas VI. 6. Analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych Szkoła tworzy raporty z analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych. Nauczycielskich wychowawcy klas Nauczyciele przedmiotów Zespoły przedmiotowe październik - marzec Cały rok Do analizy wyników sprawdzianu po klasie VI wykorzystuje 6

7 się różnorodne metody analizy wyników. Analizy wyników odnoszą się do kontekstu poprzednich lat, mają ciągły charakter; wskazują tendencję zmian. Analizy wyników dokonywane są w zespołach przedmiotowych, a wnioski przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Szczegółowe opracowania wyników i wniosków przekazywane są do nauczycieli konkretnych przedmiotów i klas w celu dalszej pracy nad konkretnymi problemami. Wdrażane w Szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 7. Ocenianie uczniów rytmiczne i jawne. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, zaleceń PPP. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów kompetencji. 8. Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć komputerowych z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 9. Dokonanie wyboru programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2015/2016 w sposób kompleksowy i w miarę jednolity, aby zapewnić możliwość ich sukcesywnego użytkowania. Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i programów nauczania w szkole. Nauczyciele w.f, plastyki, zajęć technicznych, muzyki, zajęć komputerowych Dyrektor, wicedyrektorzy, maj / czerwiec / sierpień 7

8 7. Konkursy szkolne 1. Zorganizowanie następujących konkursów szkolnych: KLASY I III a) Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur b) konkurs ortograficzny dla klas I III ( Ortografia na szóstkę ) c) konkurs wiedzy EKO Planeta d) Cztery pory roku konkurs dla klas II na najciekawszy plakat e) Sport to zdrowie konkurs dla klas I f)konkurs na najciekawszy album o zwierzętach dla uczniów kl. III g) Konkurs plastyczny dla uczniów kl. III szkoły podstawowej Ewangelia wg. św. Łukasza widziana oczami dziecka h) Szkolny konkurs recytatorski i) Konkurs plastyczno techniczny Coś z niczego j) Konkurs literacki Tomik młodych autorów KLASY IV VI 1. Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas V 2. Ogólnopolski konkurs Ekoplaneta Wychowawcy klas II i III M. Pawłowska A. Kraszewska E. Baran - Potorska M. Kowalska M. Wojdat A. Kraszewska J. Lech M. Wojdat J. Piotowska B. Kosowska D. Rutkowska D. Konowrocka A. Kraszewska D. Stryjewska J. Krzywnicka J. Sowińska J. Sowińska II semestr maj II semestr marzec/ luty/marzec maj styczeń październik styczeń / 3. Konkurs kuratoryjny z matematyki 8 A. Trawińska październik

9 3. Kuratoryjny konkurs matematyczny 4. Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur 5. Liga zadaniowa konkurs matematyczny 6. Czwóreczka konkurs matematyczny dla klas 4 7. Jeden z dziesięciu konkurs matematyczny dla klas 5 8. Czar Par konkurs matematyczny dla klas 6 9. Międzyszkolny konkurs matematyczny dla klas Rywalizacja międzyklasowa w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych 11. Konkurs na najciekawszą kartę Bożonarodzeniową dla klas Czar Par konkurs gramatyczno leksykalny dla klas I Miejski Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego dla Klas VI Szkół Podstawowych w Ciechanowie 14. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania i Północna Irlandia 15. Szkolny konkurs plastyczno - literacki dla 9 klas IV-VI 16. Konkurs dla klas VI Polscy Nobliści 17. Konkurs dla klas IV Magiczny świat baśni A. Trawińska A. Trawińska A. Trawińska wychowania fizycznego J. Trzcińska M. Martela J. Trzcińska K. Skaraczyńska J. Trzcińska K. Skaraczyńska K. Skaraczyńska J. Trzcińska J. Krzywnicka W. Stadlewska J. Cywińska poloniści październik marzec marzec marzec marzec grudzień marzec / maj / maj grudzień / styczeń luty

10 18. Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii klas IV-VI 19. Bezpieczna Droga do Szkoły 20. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 21. Dzień Ziemi konkursy dla klas IV, V, VI 22. Ogólnopolski konkurs z przyrody EDI 23. Konkurs ekologiczny organizowany przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego 24. Konkursy plastyczne organizowane przez CKiSz oraz Studio 25.Quiz muzyczny 26. Fryderyk Chopin kompozytor bliski sercu Polaków 27. Konkursy muzyczne organizowane przez CKiSz i Studio, Sanepid 28. Konkurs informatyczny dla klas V i VI I etap, przygotowujący do konkursu informatycznego w Gimnazjum nr Album informatyczny dla klas VI 30. Konkurs biblijny dla klas IV-VI Ewangelia według św. Łukasza 31. Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II Olimpus 32. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych konkursy dla klas IV-VI 33. Konkursy dla klas I-III z okazji majowyh Dni Książki. Nauczyciele poloniści J. Sowińska J. Sowińska J. Sowińska A. Trawińska M. Tokarska M. Tokarska G. Gwiazda ks. S. Trzaska G. Gwiazda ks. S. Trzaska E. Włodarczyk E. Włodarczyk maj marzec / / maj październik listopad maj luty marzec październik maj 10

11 8. Imprezy kulturalne, artystyczne i religijne 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 J. Iwaszko A. Zygnerska D. Rutkowska 2. Dzień Patrona Szkoły akademia J. Cywińska W. Stadlewska wychowawcy klas I-III 3. Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 45 - lecie szkoły akademia / dekoracja J. Krzywnicka K. Sawulska B. Kosowska październik 4. Pasowanie klas I na uczniów akademia wychowawcy klas I październik 5. Dzień Niepodległości apel A. Trawińska listopad 6. Biesiada Poetycka recytacje wierszy, spotkanie z poetami E. Włodarczyk M. Tokarska Nauczyciele poloniści J. Krzywnicka M. Wojdat M. Pawłowska listopad 7. Jasełka G. Gwiazda J. Piotrkowska ks. S. Trzaska grudzień 8. Pasowanie klas I na czytelnika inscenizacja E. Włodarczyk luty 11

12 9. Wielkanoc Misterium 10. Dzień Ziemi 11. Konstytucja 3 maja J. Piotrowska G. Gwiazda ks. S. Trzaska J. Sowińska M. Martela K. Skaraczyńska maj 12. Dzień Sportu. Dzień Dziecka zawody, konkursy 13. Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 akademia wychowawcy klas 0-3, wychowania fizycznego Wychowawcy klas VI E. Stępkowska M. Kowalska czerwiec czerwiec 14. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 akademia J. Cywińska W. Stadlewska M. Pawłowska A. Kraszewska 12

13 II. DZIAŁ: PRACA WYCHOWAWCZA L.p ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Doskonalenie pracy 1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. opiekunowie SU Samorządu Uczniowskiego 2. Opracowanie planu pracy SU. opiekunowie SU 3. Ewaluacja regulaminu SU. opiekunowie SU 4. Udział w akcji Sprzątanie Świata. wychowawcy 5. Udział w akcji Góra Grosza. opiekunowie SU październik wychowawcy 6. Udział w akcji Mikołajki w Schronisku Zwierząt. wychowawcy grudzień 2. Rodzice są partnerami szkoły 3. Edukacja pedagogiczna rodziców 7. Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. opiekunowie SU styczeń wychowawcy 1. Wybory Rad Oddziałowych. wychowawcy klas 2. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców. przewodniczący Rady Rodziców 3. Uchwalenie przez Radę Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną dyrektor Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki oraz organizacji pracy przedstawiciel Rady szkoły oraz przydziału stałych zadań w ramach wynagrodzenia. Rodziców 4. Spotkania Rady Rodziców (terminarz). przewodniczący Rady Rodziców Uwzględnienie w planach pracy wychowawców klasowych następującej tematyki oraz realizowanie jej na spotkaniach z rodzicami: 1. Statut Szkoły: - WSO - Regulamin oceniania, klasyfikowania i promocji - Zasady oceniania zachowania - Prawa i obowiązki ucznia Nagrody i kary. 2. Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego według harmonogramu 13

14 4. Realizacja programu profilaktyki w celu skutecznego przeciwdziałania powstawaniu patologii i uzależnień. Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. oraz kształcenia ogólnego wymagania edukacyjne. 3. Zapoznanie z Programem Wychowawczym Szkoły. 4. Zapoznanie z Planem Profilaktyki Szkoły. 5. Zapoznanie z Planem Wychowawczym Klasy. 6. Omówienie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 7. Przedstawienie podręczników i programów nauczania. 8. Motywowanie uczniów do nauki. 9. Propagowanie zdrowia, ekologii i wychowania komunikacyjnego. 10. Bezpieczeństwo na terenie szkoły. 11. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 13.Maksymalne wykorzystanie pomocy pedagoga szkolnego na spotkaniach z rodzicami, zapraszanie na spotkania specjalistów z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. 14. Przeprowadzenie spotkań indywidualnych i klasowych z rodzicami: a) klasowe b) indywidualne c) dyżury nauczycieli klas IV VI. 1. Maksymalna integracja całej społeczności uczniowskiej i kształtowanie poczucia tolerancji i szacunku dla innych osób. 2.Propagowanie niepalenia wśród uczniów. 3. Przeprowadzenie warsztatów, lekcji na temat agresji, wulgaryzmów, bezpieczeństwa w szkole i poza nią, asertywności, umiejętności interpersonalnych zgodnie z programem profilaktyki szkoły. 4. Realizacja tematyki zagrożeń i uzależnień na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. wychowawcy klas pielęgniarka, przedstawiciele policji dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy wicedyrektorzy wychowawcy wicedyrektorzy wychowawcy pedagog wychowawcy IX, XI, I, IV wg. potrzeb XI, V 6. Spotkania z przedstawicielami policji, Straży Miejskiej i służby zdrowia. Realizacja programu: Bezpieczna droga do szkoły dla klas I i II oraz rzadowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole (wycieczki i inne imprezy szkolne). funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej/pedagog pielęgniarka szkolna wychowawcy Wrzesień/cały rok szkolny listopad 14

15 5. Ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego ucznia 1. Przegląd warunków pracy i nauki pod względem bezpieczeństwa. dyrektor 2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego, bezpiecznego wychowawcy, pedagog, spędzania czasu wolnego. pielęgniarka, wf 3. Przygotowanie inscenizacji i imprez o tematyce zdrowotnej i sportowej. według harmonogramu i potrzeb 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. nauczyciel techniki maj / czerwiec 5. Rzetelne pełnienie dyżurów na przerwach przez nauczycieli. 6. Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo uczniów w czasie wychowawcy według wycieczek, biwaków i imprez szkolnych (zawody sportowe, itp.). 7. Działalność profilaktyczna szkoły w zakresie agresji, przemocy, uzależnień szkolenie zespół opiekuńczo wychowawczy i zespół edukacji wczesnoszkolnej. 8. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań intelektualnych i estetycznych poprzez: a) organizowanie wycieczek szkolnych b) udział uczniów w akcjach, przedstawieniach teatralnych, zwiedzaniu muzeów, wystaw i innych imprezach kulturalnych. 9. Respektowanie norm społecznych Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. potrzeb A. Łęgowska szkolny wychowawcy, zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń. Organizowane są spotkania społeczności szkolnej mające na celu promocję różnorodnych sukcesów uczniów. Organizowane są szkolenia uczniów z osobami zajmującymi się uzależnieniami. 15

16 Prowadzone są akcje charytatywne. Ewaluacji podlega system bieżącego oceniania zachowania. Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania. 6. Wychowanie ekologiczne 1. Udział w akcji Sprzątanie świata. wychowawcy 2. Udział w akcji zbierania zużytych baterii i makulatury. Wychowawcy, J. Sowińska, 3. Dokarmianie ptaków zimą. wychowawcy XII III 4. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Pawłowie. wychowawcy grudzień 7. Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym 5. Obchody Światowego Dnia Ziemi apel, konkurs. J. Sowińska, 6. Realizowanie w procesie dydaktycznym treści związanych z ekologią i ochroną przyrody. 7. Przeprowadzenie turnieju wiedzy ekologicznej EKO-planeta E. Baran Potorska M. Kowalska J. Sowińska 8. Promowanie ekologicznego, zdrowego trybu życia poprzez pogadanki, wykonywanie gazetek ściennych. 1. Przygotowywanie gazetek ściennych: a) związanych z obchodami Dnia Patrona, według harmonogramu b) związanych z różnymi świętami państwowymi i lokalnymi. 2. Realizowanie w procesie dydaktycznym treści o charakterze patriotycznym. 3. Przygotowywanie uroczystości szkolnych o tematyce według harmonogramu patriotycznej, regionalnej. 4. Wyjścia na wystawy i lekcje muzealne do Muzeum Szlachty Mazowieckiej i CKiSz. II semestr w ciągu roku w ciągu roku w ciągu roku w ciągu roku 16

17 5. Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 8. Edukacja czytelnicza 1. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni. wychowawcy E. Włodarczyk w ciągu roku 2. Pasowanie uczniów klas I na czytelników. E. Włodarczyk luty 9. Przygotowanie do wyboru gimnazjum 3. Prowadzenie lekcji bibliotecznych w klasach I VI. E. Włodarczyk w ciągu roku 4. Korzystanie z Centrum Informacji Multimedialnej. E. Włodarczyk wychowawcy w ciągu roku 1. Zapoznanie dzieci i rodziców z gimnazjami istniejącymi na terenie wychowawcy klas VI marzec / Ciechanowa. 2. Wycieczki do szkół gimnazjalnych. wychowawcy klas VI 3. Spotkania uczniów klas VI z nauczycielami danej szkoły, młodzieżą wychowawcy klas VI marzec / szkół gimnazjalnych oraz poznanie warunków nauki w danej szkole. III. DZIAŁ: PRACA OPIEKUŃCZA L.p ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Zorganizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicy szkolnej 1. Zorganizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej. - zorganizowanie dyżurów nauczycielskich w świetlicy szkolnej. 2. Prowadzenie zajęć według harmonogramu świetlicy szkolnej. dyrektor, wicedyrektorzy D. Konowrocka, w ciągu całego roku 2. Zapewnienie pomocy psychologicznopedagogicznej 1. Według planu pracy pedagoga. pedagog 2. Współpraca z PPP. pedagog 3. Respektowanie wskazań wynikających z opinii/orzeczeń PPP Cały rok 17

18 3 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, z uwzględnieniem aspektu obniżenia wieku szkolnego do 6 lat 1. Sześciolatek w szkole. - Rekrutacja do klas I odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego - Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. komisja rekrutacyjna dyrektor, wicedyrektorzy czerwiec/sierpień 4. Zorganizowanie opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 1. Rozpoznanie środowiska domowego uczniów. wychowawcy pedagog 2. Dążenie szkoły do 100% ubezpieczenia dzieci od następstw dyrekcja, wychowawcy nieszczęśliwych wypadków. 3. Współpraca z organizacjami kościelnymi i wydawnictwami (bezpłatne kolonie, paczki świąteczne, podręczniki). 4. Możliwość wypożyczania podręczników dla klas IV VI z biblioteki szkolnej. Dyrektor, katecheci, wychowawcy wicedyrektorzy Dyrektor E. Włodarczyk według potrzeb 5. Wypożyczanie uczniom klas I rządowego podręcznika Nasz E. Włodarczyk i elementarz zgodnie z opracowanym regulaminem. wychowawcy klas I 6. Realizacja założeń programu Wyprawka szkolna. dyrektor wychowawcy, Wrzesień sierpień/ IV. INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z POLITYKĄ KADROWĄ L.p ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Polityka kadrowa 1. Zawieranie umów z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. dyrektor sierpień/ 2. Kontrola prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników. dyrektor sierpień/ wg potrzeb 18

19 2. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. Bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy 3. Rozmowy z pracownikami w związku z podjęciem decyzji o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu: konsultacja ze związkami zawodowymi. 1. Dokonywanie przeglądów i oceny stanu bezpieczeństwa budynku szkoły, dbanie o odpowiednie wyposażenie i warunki lokalowe szkoły. 2.Modernizowanie wyposażenia szkoły, przystosowywanie zapleczy dydaktycznych do potrzeb uczniów i nauczycieli. 3.Prowadzenie hospitacji. 4.Prowadzenie lekcji w salach komputerowych oraz korzystanie z Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej. 5.Protokoły przeglądów, plany zagospodarowania. 6.Opieka nad terenem otaczającym szkołę, uzupełnianie zieleni. 7.Systematycznie analizuje się stan obiektu. Sprzęt jest właściwie utrzymywany. 8.Lekcje prowadzone są w odpowiednich salach lekcyjnych (pracowniach). 9.Monitorowanie bazy szkoły. 10.Współpraca z lokalnymi instytucjami i organem prowadzącym. dyrektor dyrektor, wicedyrektorzy, społeczny inspektor BHP marzec/ / maj sierpień luty według potrzeb 3. Organizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 1. Zawieranie umów z nauczycielami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje 2. Organizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych Dyrektor sierpień/ V. REALIZACJA WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PLANU PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 L.p. WNIOSKI DZIAŁANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Podniesienie efektywności nauczania Udział uczniów w zorganizowanych kołach Wszyscy osiaganie lepszych wyników w zainteresowań i zajęciach rozwijających ich konkursach przedmiotowych zdolności. Realizacja innowacji pedagogicznych. Motywowanie i przygotowywanie uczniów do TERMIN Cały rok 19

20 udziału w konkursach przedmiotowych. Indywidualizacja procesu nauczania. Wykorzystanie nowoczesnych metod i form nauczania w pracy dydaktycznej. Opracowanie:, M. Wojdat, K. Skaraczyńska, A. Krzemińska, J. Lech 20

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM /2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r. z późń.zm./ - Statut

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo