PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie. - Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie. - Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 Ministra Edukacji Narodowej. - Koncepcja pracy szkoły.

2 I. DZIAŁ: PRACA DYDAKTYCZNA L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Posiedzenia Rady dyrektor szkoły, Pedagogicznej stałe wychowawcy klas 1. Klasyfikacja za I półrocze i analiza pracy za I półrocze. 2. Klasyfikacja za II półrocze. 3. Analiza pracy za rok szkolny 2014/ Rada poświęcona organizacji nowego roku szkolnego. styczeń/luty czerwiec czerwiec sierpień 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej szkoleniowe 3. Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 1. Normy społeczne a bezpieczeństwo w szkole 2. Pracować w szkole i nie zwariować. Higiena emocjonalna w pracy nauczyciela. 1. Weryfikacja planów pracy na rok szkolny 2014/2015: - Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego - Zespół Humanistyczny - Zespół Matematyczno - Przyrodniczy - Zespół WDN - Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych - Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego - Zespół Planu Pracy Szkoły - Zespół opiekuńczo - wychowawczy Dyrektor, wicedyrektorzy I semestr II semestr K. Sawulska M. Pawłowska J. Cywińska J. Sowińska J. Trzcińska B. Kosowska M. Martela J. Iwaszko M. Wojdat A. Krzemińska J. Lech K. Skaraczyńska A. Łęgowska 2. Uaktualnienie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania, monitorowanie prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i programów nauczania w szkole. Dyrektor Przewodniczący Zespołów Nauczycielskich, Zespół do spraw ewaluacji maj / czerwiec / sierpień 2

3 3. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej a)wybór podręczników szkolnych. maj / czerwiec Nauczyciele realizują programy nauczania dopuszczone do użytku przez Dyrektora Szkoły. Nauczanie powiązane jest z wychowaniem i kształceniem umiejętności kluczowych w różnych zakresach. Programy wychowawczy i profilaktyki szkoły realizowane są w procesie kształcenia. Każdy uczeń realizuje program kształcenia dostosowany do jego potrzeb, aspiracji i możliwości. Programy nauczania zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy. Nauczyciele wdrażają wielopoziomowość nauczania. Uczniowie są motywowani przez osiąganie wyników na miarę możliwości. Nauczyciele podejmują działania innowacyjne zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty. Podręczniki zawierają treści wynikające z podstawy programowej. 4. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. 5. Monitorowanie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w kl. I III. 6. Monitorowanie realizacji prowadzenia zajęć wf. 3 Wicedyrektorzy Wicedyrektorzy Wicedyrektorzy Na bieżąco I i II semestr czerwiec

4 7. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie pracy każdego zespołu. przewodniczący zespołów 4. Sprawowanie opieki nad praktykantami Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich. D. Stryjewska J. Lech B. Kosowska M. Pawłowska A. Kozłowska E. Baran Potorska J. Trzcińska E. Włodarczyk / październik 5. Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych 1.Organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez: a)zorganizowanie zajęć wspierających rozwój dzieci i uczniów: - uruchomienie zespołów dydaktyczno wyrównawczych i zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - zorganizowanie zajęć logopedycznych - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce w ramach zajęć wynikających z Karty Nauczyciela art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a 2. Stworzenie uczniom możliwości rozwijania pasji i zainteresowań, rozwijania umiejętności oraz wspomaganie w ich indywidualnym rozwoju przez: a) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, b) uczestnictwo w uroczystościach, akademiach, apelach szkolnych i pozaszkolnych, w pracy w Samorządzie Uczniowskim, d) podniesienie jakości kształcenia i efektów nauczania poprzez: stosowanie nowoczesnych metod pracy, realizacje zadań określonych w podstawie programowej z uwzględnieniem standardów wymagań sprawdzianu kompetencji. 3. Rozwijanie kompetencji medialnych uczniów, umożliwiających korzystanie z zasobów cyfrowych: a) korzystanie z wszelkiego rodzaju wydawnictw informacyjnych, biblioteki, Centrum Informacji Multimedialnej, w celu dyrektor, wicedyrektorzy, Ewa Włodarczyk 4

5 samodzielnego zdobywania wiedzy, b) wykorzystywanie w praktyce szkolnej tablic multimedialnych. 3.Prowadzenie kół zainteresowań: KLASY O III 1. Koło teatralne 2. Gromada Zuchowa 3.Koło z języka angielskiego 4. Koło matematyczne 5. Koło matematyczne 6. Koło plastyczno-muzyczne 7. Koło czytelnicze 8. Koło plastyczne 9. Koło religijne 10. Koło z języka polskiego KLASY IV VI 1. Harcerstwo XIII CDH Amfisbeny 2.. Harcerstwo - II CDH Bursztynowa Koło biblijne 4. Ognisko PDMD Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 5. Szkolne Koło PCK 6. Szkolne Koło Teatralne 7. Zespół wokalny Wesołe nutki 8. Koło Cheerleaderki 9. Koło języka angielskiego wiedzy o krajach anglojęzycznych - Kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii 10. Koło informatyczne 11. Koło przyrodnicze B. Kosowska, D.Rutkowska M.Pawłowska A. Kraszewska M. Wojdat E. Baran Potorska J. Lech A. Zygnerska M. Kowalska E. Stępkowska J. Piotrowska A. Kraszewska G. Gwiazda G. Gwiazda K. Kirzyc W. Stadlewska J. Cywińska J. Iwaszko K. Skaraczyńska M. Tokarska J. Sowińska Cały rok 5

6 12. Koło sportowe 13. Koło sportowe 14. Koło sportowe 15. Koło plastyczne 16. Koło języka angielskiego 17. Zajęcia dodatkowe z matematyki Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie możesz zgubić więc spróbuj go polubić A. Stępkowski K. Kirzyc L. Ryms M. Martela J. Trzcińska 6. Sprawdzenie wiadomości, umiejętności i poziomu wiedzy 1. Opracowanie planów wychowawczych klas i oddziałów wicedyrektorzy, przedszkolnych. 2. Weryfikacja przedmiotowych systemów oceniania., maj 3. Ewaluacja wymagań edukacyjnych zgodność z podstawą programową. przewodniczący Zespołów wg potrzeb 4. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z: a) Statutem Szkoły, a w szczególności z wewnątrzszkolnym systemem oceniania WSO, prawami i obowiązkami uczniów, kryteriami oceniania zachowania, b) podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wymagania edukacyjne, c) Programem Wychowawczym i Profilaktyki Szkoły, d) Planem wychowawczym klasy, e) podręcznikami i programami nauczania, f) tygodniowym rozkładem zajęć, g) dostosowaniem wymagań edukacyjnych do zaleceń wynikających z opinii/orzeczeń PPP, indywidualnych predyspozycji uczniów oraz treści wynikający z podstawy programowych. 5. Przeprowadzenie pięciu próbnych sprawdzianów kompetencji klas VI. 6. Analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych Szkoła tworzy raporty z analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych. Nauczycielskich wychowawcy klas Nauczyciele przedmiotów Zespoły przedmiotowe październik - marzec Cały rok Do analizy wyników sprawdzianu po klasie VI wykorzystuje 6

7 się różnorodne metody analizy wyników. Analizy wyników odnoszą się do kontekstu poprzednich lat, mają ciągły charakter; wskazują tendencję zmian. Analizy wyników dokonywane są w zespołach przedmiotowych, a wnioski przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Szczegółowe opracowania wyników i wniosków przekazywane są do nauczycieli konkretnych przedmiotów i klas w celu dalszej pracy nad konkretnymi problemami. Wdrażane w Szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 7. Ocenianie uczniów rytmiczne i jawne. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, zaleceń PPP. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów kompetencji. 8. Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć komputerowych z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 9. Dokonanie wyboru programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2015/2016 w sposób kompleksowy i w miarę jednolity, aby zapewnić możliwość ich sukcesywnego użytkowania. Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i programów nauczania w szkole. Nauczyciele w.f, plastyki, zajęć technicznych, muzyki, zajęć komputerowych Dyrektor, wicedyrektorzy, maj / czerwiec / sierpień 7

8 7. Konkursy szkolne 1. Zorganizowanie następujących konkursów szkolnych: KLASY I III a) Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur b) konkurs ortograficzny dla klas I III ( Ortografia na szóstkę ) c) konkurs wiedzy EKO Planeta d) Cztery pory roku konkurs dla klas II na najciekawszy plakat e) Sport to zdrowie konkurs dla klas I f)konkurs na najciekawszy album o zwierzętach dla uczniów kl. III g) Konkurs plastyczny dla uczniów kl. III szkoły podstawowej Ewangelia wg. św. Łukasza widziana oczami dziecka h) Szkolny konkurs recytatorski i) Konkurs plastyczno techniczny Coś z niczego j) Konkurs literacki Tomik młodych autorów KLASY IV VI 1. Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas V 2. Ogólnopolski konkurs Ekoplaneta Wychowawcy klas II i III M. Pawłowska A. Kraszewska E. Baran - Potorska M. Kowalska M. Wojdat A. Kraszewska J. Lech M. Wojdat J. Piotowska B. Kosowska D. Rutkowska D. Konowrocka A. Kraszewska D. Stryjewska J. Krzywnicka J. Sowińska J. Sowińska II semestr maj II semestr marzec/ luty/marzec maj styczeń październik styczeń / 3. Konkurs kuratoryjny z matematyki 8 A. Trawińska październik

9 3. Kuratoryjny konkurs matematyczny 4. Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur 5. Liga zadaniowa konkurs matematyczny 6. Czwóreczka konkurs matematyczny dla klas 4 7. Jeden z dziesięciu konkurs matematyczny dla klas 5 8. Czar Par konkurs matematyczny dla klas 6 9. Międzyszkolny konkurs matematyczny dla klas Rywalizacja międzyklasowa w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych 11. Konkurs na najciekawszą kartę Bożonarodzeniową dla klas Czar Par konkurs gramatyczno leksykalny dla klas I Miejski Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego dla Klas VI Szkół Podstawowych w Ciechanowie 14. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania i Północna Irlandia 15. Szkolny konkurs plastyczno - literacki dla 9 klas IV-VI 16. Konkurs dla klas VI Polscy Nobliści 17. Konkurs dla klas IV Magiczny świat baśni A. Trawińska A. Trawińska A. Trawińska wychowania fizycznego J. Trzcińska M. Martela J. Trzcińska K. Skaraczyńska J. Trzcińska K. Skaraczyńska K. Skaraczyńska J. Trzcińska J. Krzywnicka W. Stadlewska J. Cywińska poloniści październik marzec marzec marzec marzec grudzień marzec / maj / maj grudzień / styczeń luty

10 18. Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii klas IV-VI 19. Bezpieczna Droga do Szkoły 20. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 21. Dzień Ziemi konkursy dla klas IV, V, VI 22. Ogólnopolski konkurs z przyrody EDI 23. Konkurs ekologiczny organizowany przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego 24. Konkursy plastyczne organizowane przez CKiSz oraz Studio 25.Quiz muzyczny 26. Fryderyk Chopin kompozytor bliski sercu Polaków 27. Konkursy muzyczne organizowane przez CKiSz i Studio, Sanepid 28. Konkurs informatyczny dla klas V i VI I etap, przygotowujący do konkursu informatycznego w Gimnazjum nr Album informatyczny dla klas VI 30. Konkurs biblijny dla klas IV-VI Ewangelia według św. Łukasza 31. Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II Olimpus 32. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych konkursy dla klas IV-VI 33. Konkursy dla klas I-III z okazji majowyh Dni Książki. Nauczyciele poloniści J. Sowińska J. Sowińska J. Sowińska A. Trawińska M. Tokarska M. Tokarska G. Gwiazda ks. S. Trzaska G. Gwiazda ks. S. Trzaska E. Włodarczyk E. Włodarczyk maj marzec / / maj październik listopad maj luty marzec październik maj 10

11 8. Imprezy kulturalne, artystyczne i religijne 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 J. Iwaszko A. Zygnerska D. Rutkowska 2. Dzień Patrona Szkoły akademia J. Cywińska W. Stadlewska wychowawcy klas I-III 3. Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 45 - lecie szkoły akademia / dekoracja J. Krzywnicka K. Sawulska B. Kosowska październik 4. Pasowanie klas I na uczniów akademia wychowawcy klas I październik 5. Dzień Niepodległości apel A. Trawińska listopad 6. Biesiada Poetycka recytacje wierszy, spotkanie z poetami E. Włodarczyk M. Tokarska Nauczyciele poloniści J. Krzywnicka M. Wojdat M. Pawłowska listopad 7. Jasełka G. Gwiazda J. Piotrkowska ks. S. Trzaska grudzień 8. Pasowanie klas I na czytelnika inscenizacja E. Włodarczyk luty 11

12 9. Wielkanoc Misterium 10. Dzień Ziemi 11. Konstytucja 3 maja J. Piotrowska G. Gwiazda ks. S. Trzaska J. Sowińska M. Martela K. Skaraczyńska maj 12. Dzień Sportu. Dzień Dziecka zawody, konkursy 13. Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 akademia wychowawcy klas 0-3, wychowania fizycznego Wychowawcy klas VI E. Stępkowska M. Kowalska czerwiec czerwiec 14. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 akademia J. Cywińska W. Stadlewska M. Pawłowska A. Kraszewska 12

13 II. DZIAŁ: PRACA WYCHOWAWCZA L.p ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Doskonalenie pracy 1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. opiekunowie SU Samorządu Uczniowskiego 2. Opracowanie planu pracy SU. opiekunowie SU 3. Ewaluacja regulaminu SU. opiekunowie SU 4. Udział w akcji Sprzątanie Świata. wychowawcy 5. Udział w akcji Góra Grosza. opiekunowie SU październik wychowawcy 6. Udział w akcji Mikołajki w Schronisku Zwierząt. wychowawcy grudzień 2. Rodzice są partnerami szkoły 3. Edukacja pedagogiczna rodziców 7. Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. opiekunowie SU styczeń wychowawcy 1. Wybory Rad Oddziałowych. wychowawcy klas 2. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców. przewodniczący Rady Rodziców 3. Uchwalenie przez Radę Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną dyrektor Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki oraz organizacji pracy przedstawiciel Rady szkoły oraz przydziału stałych zadań w ramach wynagrodzenia. Rodziców 4. Spotkania Rady Rodziców (terminarz). przewodniczący Rady Rodziców Uwzględnienie w planach pracy wychowawców klasowych następującej tematyki oraz realizowanie jej na spotkaniach z rodzicami: 1. Statut Szkoły: - WSO - Regulamin oceniania, klasyfikowania i promocji - Zasady oceniania zachowania - Prawa i obowiązki ucznia Nagrody i kary. 2. Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego według harmonogramu 13

14 4. Realizacja programu profilaktyki w celu skutecznego przeciwdziałania powstawaniu patologii i uzależnień. Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. oraz kształcenia ogólnego wymagania edukacyjne. 3. Zapoznanie z Programem Wychowawczym Szkoły. 4. Zapoznanie z Planem Profilaktyki Szkoły. 5. Zapoznanie z Planem Wychowawczym Klasy. 6. Omówienie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 7. Przedstawienie podręczników i programów nauczania. 8. Motywowanie uczniów do nauki. 9. Propagowanie zdrowia, ekologii i wychowania komunikacyjnego. 10. Bezpieczeństwo na terenie szkoły. 11. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 13.Maksymalne wykorzystanie pomocy pedagoga szkolnego na spotkaniach z rodzicami, zapraszanie na spotkania specjalistów z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. 14. Przeprowadzenie spotkań indywidualnych i klasowych z rodzicami: a) klasowe b) indywidualne c) dyżury nauczycieli klas IV VI. 1. Maksymalna integracja całej społeczności uczniowskiej i kształtowanie poczucia tolerancji i szacunku dla innych osób. 2.Propagowanie niepalenia wśród uczniów. 3. Przeprowadzenie warsztatów, lekcji na temat agresji, wulgaryzmów, bezpieczeństwa w szkole i poza nią, asertywności, umiejętności interpersonalnych zgodnie z programem profilaktyki szkoły. 4. Realizacja tematyki zagrożeń i uzależnień na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. wychowawcy klas pielęgniarka, przedstawiciele policji dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy wicedyrektorzy wychowawcy wicedyrektorzy wychowawcy pedagog wychowawcy IX, XI, I, IV wg. potrzeb XI, V 6. Spotkania z przedstawicielami policji, Straży Miejskiej i służby zdrowia. Realizacja programu: Bezpieczna droga do szkoły dla klas I i II oraz rzadowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole (wycieczki i inne imprezy szkolne). funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej/pedagog pielęgniarka szkolna wychowawcy Wrzesień/cały rok szkolny listopad 14

15 5. Ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego ucznia 1. Przegląd warunków pracy i nauki pod względem bezpieczeństwa. dyrektor 2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego, bezpiecznego wychowawcy, pedagog, spędzania czasu wolnego. pielęgniarka, wf 3. Przygotowanie inscenizacji i imprez o tematyce zdrowotnej i sportowej. według harmonogramu i potrzeb 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. nauczyciel techniki maj / czerwiec 5. Rzetelne pełnienie dyżurów na przerwach przez nauczycieli. 6. Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo uczniów w czasie wychowawcy według wycieczek, biwaków i imprez szkolnych (zawody sportowe, itp.). 7. Działalność profilaktyczna szkoły w zakresie agresji, przemocy, uzależnień szkolenie zespół opiekuńczo wychowawczy i zespół edukacji wczesnoszkolnej. 8. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań intelektualnych i estetycznych poprzez: a) organizowanie wycieczek szkolnych b) udział uczniów w akcjach, przedstawieniach teatralnych, zwiedzaniu muzeów, wystaw i innych imprezach kulturalnych. 9. Respektowanie norm społecznych Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. potrzeb A. Łęgowska szkolny wychowawcy, zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń. Organizowane są spotkania społeczności szkolnej mające na celu promocję różnorodnych sukcesów uczniów. Organizowane są szkolenia uczniów z osobami zajmującymi się uzależnieniami. 15

16 Prowadzone są akcje charytatywne. Ewaluacji podlega system bieżącego oceniania zachowania. Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania. 6. Wychowanie ekologiczne 1. Udział w akcji Sprzątanie świata. wychowawcy 2. Udział w akcji zbierania zużytych baterii i makulatury. Wychowawcy, J. Sowińska, 3. Dokarmianie ptaków zimą. wychowawcy XII III 4. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Pawłowie. wychowawcy grudzień 7. Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym 5. Obchody Światowego Dnia Ziemi apel, konkurs. J. Sowińska, 6. Realizowanie w procesie dydaktycznym treści związanych z ekologią i ochroną przyrody. 7. Przeprowadzenie turnieju wiedzy ekologicznej EKO-planeta E. Baran Potorska M. Kowalska J. Sowińska 8. Promowanie ekologicznego, zdrowego trybu życia poprzez pogadanki, wykonywanie gazetek ściennych. 1. Przygotowywanie gazetek ściennych: a) związanych z obchodami Dnia Patrona, według harmonogramu b) związanych z różnymi świętami państwowymi i lokalnymi. 2. Realizowanie w procesie dydaktycznym treści o charakterze patriotycznym. 3. Przygotowywanie uroczystości szkolnych o tematyce według harmonogramu patriotycznej, regionalnej. 4. Wyjścia na wystawy i lekcje muzealne do Muzeum Szlachty Mazowieckiej i CKiSz. II semestr w ciągu roku w ciągu roku w ciągu roku w ciągu roku 16

17 5. Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 8. Edukacja czytelnicza 1. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni. wychowawcy E. Włodarczyk w ciągu roku 2. Pasowanie uczniów klas I na czytelników. E. Włodarczyk luty 9. Przygotowanie do wyboru gimnazjum 3. Prowadzenie lekcji bibliotecznych w klasach I VI. E. Włodarczyk w ciągu roku 4. Korzystanie z Centrum Informacji Multimedialnej. E. Włodarczyk wychowawcy w ciągu roku 1. Zapoznanie dzieci i rodziców z gimnazjami istniejącymi na terenie wychowawcy klas VI marzec / Ciechanowa. 2. Wycieczki do szkół gimnazjalnych. wychowawcy klas VI 3. Spotkania uczniów klas VI z nauczycielami danej szkoły, młodzieżą wychowawcy klas VI marzec / szkół gimnazjalnych oraz poznanie warunków nauki w danej szkole. III. DZIAŁ: PRACA OPIEKUŃCZA L.p ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Zorganizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicy szkolnej 1. Zorganizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej. - zorganizowanie dyżurów nauczycielskich w świetlicy szkolnej. 2. Prowadzenie zajęć według harmonogramu świetlicy szkolnej. dyrektor, wicedyrektorzy D. Konowrocka, w ciągu całego roku 2. Zapewnienie pomocy psychologicznopedagogicznej 1. Według planu pracy pedagoga. pedagog 2. Współpraca z PPP. pedagog 3. Respektowanie wskazań wynikających z opinii/orzeczeń PPP Cały rok 17

18 3 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, z uwzględnieniem aspektu obniżenia wieku szkolnego do 6 lat 1. Sześciolatek w szkole. - Rekrutacja do klas I odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego - Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. komisja rekrutacyjna dyrektor, wicedyrektorzy czerwiec/sierpień 4. Zorganizowanie opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 1. Rozpoznanie środowiska domowego uczniów. wychowawcy pedagog 2. Dążenie szkoły do 100% ubezpieczenia dzieci od następstw dyrekcja, wychowawcy nieszczęśliwych wypadków. 3. Współpraca z organizacjami kościelnymi i wydawnictwami (bezpłatne kolonie, paczki świąteczne, podręczniki). 4. Możliwość wypożyczania podręczników dla klas IV VI z biblioteki szkolnej. Dyrektor, katecheci, wychowawcy wicedyrektorzy Dyrektor E. Włodarczyk według potrzeb 5. Wypożyczanie uczniom klas I rządowego podręcznika Nasz E. Włodarczyk i elementarz zgodnie z opracowanym regulaminem. wychowawcy klas I 6. Realizacja założeń programu Wyprawka szkolna. dyrektor wychowawcy, Wrzesień sierpień/ IV. INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z POLITYKĄ KADROWĄ L.p ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Polityka kadrowa 1. Zawieranie umów z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. dyrektor sierpień/ 2. Kontrola prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników. dyrektor sierpień/ wg potrzeb 18

19 2. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. Bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy 3. Rozmowy z pracownikami w związku z podjęciem decyzji o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu: konsultacja ze związkami zawodowymi. 1. Dokonywanie przeglądów i oceny stanu bezpieczeństwa budynku szkoły, dbanie o odpowiednie wyposażenie i warunki lokalowe szkoły. 2.Modernizowanie wyposażenia szkoły, przystosowywanie zapleczy dydaktycznych do potrzeb uczniów i nauczycieli. 3.Prowadzenie hospitacji. 4.Prowadzenie lekcji w salach komputerowych oraz korzystanie z Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej. 5.Protokoły przeglądów, plany zagospodarowania. 6.Opieka nad terenem otaczającym szkołę, uzupełnianie zieleni. 7.Systematycznie analizuje się stan obiektu. Sprzęt jest właściwie utrzymywany. 8.Lekcje prowadzone są w odpowiednich salach lekcyjnych (pracowniach). 9.Monitorowanie bazy szkoły. 10.Współpraca z lokalnymi instytucjami i organem prowadzącym. dyrektor dyrektor, wicedyrektorzy, społeczny inspektor BHP marzec/ / maj sierpień luty według potrzeb 3. Organizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 1. Zawieranie umów z nauczycielami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje 2. Organizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych Dyrektor sierpień/ V. REALIZACJA WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PLANU PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 L.p. WNIOSKI DZIAŁANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Podniesienie efektywności nauczania Udział uczniów w zorganizowanych kołach Wszyscy osiaganie lepszych wyników w zainteresowań i zajęciach rozwijających ich konkursach przedmiotowych zdolności. Realizacja innowacji pedagogicznych. Motywowanie i przygotowywanie uczniów do TERMIN Cały rok 19

20 udziału w konkursach przedmiotowych. Indywidualizacja procesu nauczania. Wykorzystanie nowoczesnych metod i form nauczania w pracy dydaktycznej. Opracowanie:, M. Wojdat, K. Skaraczyńska, A. Krzemińska, J. Lech 20

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późń.zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCISKU na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCISKU na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCISKU na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r. z późń.zm./

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji.

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji. Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 Lp. ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dbałość o zdrowie i higienę uczniów. - dyscyplinowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY DYDAKTYKA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO Przygotowanie do realizacji zadań związanych z organizacją II panelu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2009/2010 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM /2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r. z późń.zm./ - Statut

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. rtm. Witolda Pileckiego W RĘKUSACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. rtm. Witolda Pileckiego W RĘKUSACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. rtm. Witolda Pileckiego W RĘKUSACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej 2015/2016 z dnia 15 września 2015 r. Zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Załącznik nr 2 do uchwały 4/15/16 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie z dnia10 września 2015. Szkoły Podstawowej w Olszynie na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowany

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy. Rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy. Rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy Rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy na rok szkolny 2015/2016 TEMATYKA FORMA WSPOMA- GANIA ADRESAT ODPOWIEDZIALNY

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 1.Ruch to zdrowie! hasło do realizacji na rok szkolny 2013/2014 Zadania Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Poznanie zasad zdrowego trybu życia:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie zębów. wychowawcy punktu przedszkolnego wrzesień Poprawa stanu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Wydarzenie Termin Godzina Osoby odpowiedzialne I. Organizacja roku szkolnego 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Uroczystość z okazji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 83 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2008-2009 PRZEDŁOŻONY RADZIE PEDAGOGICZNEJ W DNIU 29 SIERPNIA 2008 ROKU RADZIE RODZICÓW ZS NR 83 W DNIU 01 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ. W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ. W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Edwarda Haruzy W DOBIESŁAWICACH ROK SZKOLNY 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Edwarda Haruzy W DOBIESŁAWICACH ROK SZKOLNY 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Edwarda Haruzy W DOBIESŁAWICACH ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Zarządzanie i organizacja. L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 1. Przydział obowiązków służbowych.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Beata Gomułka nauczyciel mianowany biologii i chemii w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie na rok 2013/2014

Roczny plan pracy. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie na rok 2013/2014 Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie na rok 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2013/2014: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2010/2011

Plan nadzoru pedagogicznego. w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2010/2011 Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2010/2011 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Źródła informacji. III. Cele nadzoru pedagogicznego. IV. Przedmiot i harmonogram

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. na lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. na lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach na lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014 MISJA Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 1 I. ZADANIA DYDAKTYCZNE Cel: Szkoła zapewnia optymalne warunki do zdobycia wykształcenia odpowiedniego do

Bardziej szczegółowo

- 1 - Rok otwartej szkoły. Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016

- 1 - Rok otwartej szkoły. Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Rok otwartej szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2012/2013 opracowała przewodnicząca zespołu mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Realizacja programów nauczania, ścieżek edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Rozwijanie kultury bycia na co dzień. 2. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI REALIZAT TERMIN UWAGI DYDAKTYCZNE Dbać o osiągnięty poziom wyników

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3 WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/20 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/20 Wychowawcy poinformują uczniów o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w szkole. Złożenie planów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2015 OPRACOWAŁA: ALICJA GAMZA Lp. Obszar pracy Cel podjętych działań 1. Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w Przechlewie. w roku szkolnym 2015/2016

PLAN PRACY Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w Przechlewie. w roku szkolnym 2015/2016 PLAN PRACY Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 41 ust.1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015

Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015 Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015 LP ZADANIA 1. Zapoznanie podstawową dokumentacją szkoły regulującą zachowanie w różnych sytuacjach. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru Pedagogicznego. ZSG w Żędowicach

Plan nadzoru Pedagogicznego. ZSG w Żędowicach Plan nadzoru Pedagogicznego ZSG w Żędowicach w roku szkolnym 2014/2015 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Żabi Róg wrzesień 2015 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2014/2015: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM.

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. 2015/2016 1 Sposób realizacji Odpowiedzialni Współpraca Termin 1. Przygotowanie do życia w rodzinie. ZADANIE I - Rozwijanie tożsamości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo