I N S T Y T U C J E K U L T U R Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N S T Y T U C J E K U L T U R Y"

Transkrypt

1 I N S T Y T U C J E K U L T U R Y Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych instytucji należy w szczególności: - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, - gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, - rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego (z wyjątkiem dóbr kultury) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych jest organizatorem: - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ, - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami, - Muzeum w Wałbrzychu. W 2005 roku instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację na działalność bieżącą w łącznej wysokości zł, dotację celową na realizację zadań z zakresu kultury w wysokości zł oraz dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości zł. 207

2 WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY D Z I A Ł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA R O Z D Z I A Ł KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2005 roku dotację podmiotową w wysokości zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty oraz dotację celową w wysokości zł, w tym zł na zadania w zakresie kultury, które zostały przeznaczone na zorganizowanie Koncertu Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie, zł z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury na realizację Programu Obchodów Jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych i zł z budżetu państwa na zorganizowanie udziału Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych w międzynarodowych warsztatach artystycznych organizowanych przez Cork International Folk Dance Festival w Irlandii. SPRAWOZDANIE FINANSOWE WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2005 ROK /w zł/ % 4:3 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok I. Przychody ogółem ,03 1. Wpływy ze sprzedaży usług ,87 2. Dotacje z budżetu ,62 3. Przychody finansowe ,25 4. Pozostałe przychody ,64 II. Koszty ogółem ,70 1. Wynagrodzenia, w tym: ,40 - osobowe ,42 - bezosobowe ,13 2. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 4. Pozostałe koszty (w tym zużycie materiałów, zakup usług, energia) , , ,76 Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła 1.311,06 zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły ,25 zł w tym z tytułu dostaw i usług zł. 208

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY Wałbrzyski Ośrodek Kultury prowadzi działalność w obiekcie przy ul. Broniewskiego 65a w dzielnicy Piaskowa Góra oraz przy ul. Andersa 185 w dzielnicy Biały Kamień. Do zadań Ośrodka należy w szczególności : integracja społeczności lokalnej poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, prowadzenie stałych zajęć (taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, szachowe, rekreacyjne) oraz lektoratów, impresariat artystyczny, prowadzenie i koordynacja amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja i promocja dorobku różnych dziedzin kultury, organizowanie imprez kameralnych i masowych, współpraca z wałbrzyskimi szkołami, wspólnotami samorządowymi, instytucjami kultury, organizacjami społeczno-kulturalnymi, działalność wystawiennicza i wydawnicza, współpraca kulturalna z zagranicą. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w ramach swojej działalności realizuje imprezy i przedsięwzięcia programowe, spotkania i prelekcje oraz organizuje zajęcia w kołach, klubach, sekcjach, kursach. W 2005 roku Ośrodek zrealizował łącznie około 134 imprez i przedsięwzięć programowych, spotkań, prelekcji dla ponad osób oraz zorganizował zajęcia w 31 kołach, klubach, sekcjach, kursach dla około 870 osób. Były to: Zajęcia stałe W ciągu tygodnia w Ośrodku prowadzone były zajęcia stałe dla około 870 osób, w tym zajęcia taneczne, warsztaty recytatorskie i plastyczne, kursy języków obcych, kluby zainteresowań dla dorosłych oraz otwarte zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Praca z dziećmi i młodzieżą W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą zorganizowano 30 imprez dla około osób, w tym m. in.: - Miła Zima... program ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, - Wałbrzyskie Forum Młodych Talentów Format - prezentacja dorobku artystycznego szkół wałbrzyskich o charakterze konkursowym wyłaniająca najaktywniejszą i najbardziej twórczą szkołę, - TUŻ POD BLOKIEM LATO Z WOKIEM program wakacji dla dzieci i młodzieży, - ANDRZEJKI W RYTMIE SALSY pokazy formacji tanecznych disco Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, - IV Turniej Artystyczny Świetlic Artuś cykl konkursów dla dzieci uczęszczających do Świetlic Środowiskowych w Wałbrzychu, - V Turniej Artystyczny Świetlic Artuś turniej plastyczny Malowidło, - Festiwal Piosenki Przedszkolnej - adresowany do dzieci w wieku 4-6 lat ze wszystkich wałbrzyskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, 209

4 - Premiera Dziecięcej Grupy Teatralnej Figa z makiem spektakl Smocze perypetie. Imprezy artystyczne w wykonaniu amatorów WOK zorganizował m. in. następujące imprezy artystyczne w wykonaniu amatorów: - XIII FINAŁ WOŚP aukcja na rzecz WOŚP oraz występy zespołów Riders, PH 5,5, Cocroach, Electric Roosters, Arek King, WIECZÓR GRAjNATOWY - WALENTYNKOWY - koncerty poezji śpiewanej, recytacje wierszy, również własnych, WIECZÓR GRAjNATOWY TEATRALNY zakończenie sezonu w Teatrze Antrakt, prezentacje muzyczne, WIECZÓR GRAjNATOWY KOLĘDOWY Michał Krzosa, grupa muzyczna PWSZ, - Otwarte Spotkania Artystyczne - cykl prezentacji grup artystycznych pracujących w WOK oraz z innych ośrodków, - Pokazy Diaporam zespołu Żarkowski BAND, - Kolędy i pastorałki prezentacje wokalne i instrumentalne. Imprezy artystyczne w wykonaniu artystów i zespołów zawodowych Imprezy w wykonaniu artystów i zespołów zawodowych zorganizowane przez WOK to: - VII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa PrzeWAŁka, - Koncert Kabaretu OT.TO., - III Wałbrzyska Strefa Klimatyczna. Współorganizacja imprez - Przegląd teatrzyków dziecięcych (wspólnie z Przedszkolem Nr 22), - XV Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej (wspólnie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko Francuskiej), - Prezentacje Warsztatów Artystycznych Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 pn. Z nadejściem wiosny, - Baśniowy Festyn festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany na wałbrzyskim rynku (wspólnie z Cersanitem), - Program wymiany polsko-francuskiej (wspólnie ze Stowarzyszeniem Projekt EUROPA), - EKIDEN Dzień Sportu Bieg Sztafetowy dla pracowników TOYOTY (wspólnie z Toyotą, OSiR) - Europejski Dzień bez Samochodu (wspólnie ze ZDiK, UM), - Koncert Chóru w ramach WRATISLAVIA CANTANS, - Piknik Rodzinny na Starym Zdroju (wspólnie z RWS Stary Zdrój), - Pokaz Filmu Amatorskiego w Rynku (wspólnie z RWS Śródmieście), - Piknik Sportowy na Nowym Mieście (wspólnie z RWS Nowe Miasto, OSiR), - Pożegnanie Lata (wspólnie z MOPS), - Pallotyńskie Forum Młodych (wspólnie z parafią św. Franciszka z Asyżu), - Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości, - Przegląd Piosenki Romskiej (wspólnie ze Stowarzyszeniem Wałbrzyskich Romów), - Dziecięce Spotkania z Kulturą (wspólnie z UM), - Warsztaty wokalne i chóralne Pozytywnego Grania, 210

5 - Pozytywne Granie (wspólnie z UM, OSiR, Ludzie Jana Pawła II), - Zabawa karnawałowa dla dzieci (wspólnie z Cersanitem), - Wałbrzyski Jarmark Świąteczny (wspólnie z OSiR, UM). Działalność wystawiennicza GALERIA GRAN Realizacja nowego cyklu wystawienniczego, promującego twórczość poetycką poetów regionu wałbrzyskiego pn. Wernisaż wiersza, czyli poezją po oczach. Podczas wernisaży prezentowane były etiudy teatralne w wykonaniu działającego w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury Teatru ANTRAKT. W 2005 roku wystawiono poezję: - Krzysztofa Kobielca utwory niepublikowane, - Elżbiety Gargały, Teresy Zalewskiej-Misior, Wiesławy Raczkiewicz, Danuty Góralskiej z tomu Kareta Dam, - Uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU, - Barbary Malinowskiej utwory niepublikowane, - Elżbiety Sury z tomu z niepokory, - Tamary Hebes. GALERIA KORYTARZ - wystawa prac dziecięcej grupy plastycznej Pastela pt. Mikołaje, - wystawa prac dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 17 pt. Z nadejściem wiosny, - wystawa prac uczestników Młodzieżowych Warsztatów Plastycznych WOK pt. Klasa, - wystawa pokonkursowa Forum Plastycznego w cyklu I Wałbrzyskie Forum Młodych Talentów FORMAT, - wystawa pokonkursowa pt. Jestem szczęśliwy, gdy... Turnieju Plastycznego MALOWIDŁO w cyklu V Artystycznego Turnieju Świetlic ATRUŚ. GALERIA 48 - wystawa pokonkursowa Anioły muśnięcie skrzydeł, - wystawa satyryczna prac Andrzeja Bachmatiuka, - TeleMagia wystawa pokonkursowa z Muzeum Karykatury w Warszawie, - wystawa z okazji 50-lecia istnienia ZPiT Wałbrzych, - wystawa prac Pawła Romanowskiego Każda sekunda oddechu, - wystawa prac grupy plastycznej MAL-AMAT. Oprócz wyżej wymienionych działań WOK był również współorganizatorem wielu imprez odbywających się na terenie Miasta organizowanych przez placówki oświatowe, wspólnoty samorządowe czy inne instytucje kultury. Ponadto korzystający z zajęć w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury czynnie uczestniczyli w turniejach, przeglądach oraz konkursach, gdzie osiągali sukcesy i zdobywali nagrody. W strukturze Ośrodka funkcjonuje również Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, który w 2005 roku obchodził 50-lecie istnienia. 211

6 W A Ł B R Z Y S K A G A L E R I A S Z T U K I BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZAMEK KSIĄŻ D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Głównym źródłem przychodów WGS BWA Zamek Książ w 2005 roku była dotacja podmiotowa w wysokości zł. Ponadto z budżetu Miasta Wałbrzycha Galeria otrzymała dotację celową w wysokości zł na realizację zadań z zakresu kultury. Pozostałe dochody stanowiły wpływy z usług i najmu, darowizny, dotacja z WFOŚiGW odsetki bankowe i inne. Środki te wraz z otrzymaną dotacją były źródłem pokrycia kosztów działalności merytorycznej instytucji (organizacja wystaw, wernisaży itp.). SPRAWOZDANIE FINANSOWE WGS BWA ZAMEK KSIĄŻ ZA 2005 ROK /w zł/ % 4:3 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok I. Przychody ogółem ,83 1. Wpływy ze sprzedaży usług i najmu ,04 2. Dotacja podmiotowa z budżetu ,00 3. Dotacja celowa z budżetu Środki finansowe otrzymane od osób ,40 prawnych 5. Pozostałe przychody ,55 II. Koszty w układzie rodzajowym ,30 1. Amortyzacja ,95 2. Zużycie materiałów ,14 3. Energia, woda, gaz ,66 4. Usługi transportowe ,56 5. Usługi remontowe ,96 6. Pozostałe usługi ,89 7. Wynagrodzenia, w tym: ,25 - osobowe ,63 - bezosobowe ,01 8. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych ,29 9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń ,98 Socjalny 10. Świadczenia dla pracowników (szkolenia ,48 BHP, badania lekarskie) 11. Podatek (VAT) , Podróże służbowe , Koszty reprezentacji i reklamy , Pozostałe koszty

7 15. Rozliczenia kosztów III. Wartość sprzedanych składników ,91 majątkowych IV. Pozostałe koszty ,48 V. Razem koszty ,95 Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne i wyniosły zł i również w całości obejmowały zobowiązania z tytułu dostaw i usług. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZAMEK KSIĄŻ W 2005 roku Galeria zorganizowała 16 wystaw, w szczególności były to: 1. Cywilizacje Kostas Kiritsis fotografia Kobieta Artur Krajewski malarstwo Malarski Teatr Mody Przyjęcie urodzinowe 25 Lat Legnickich Festiwali Srebra Inna książka Ewa Granowska Świat wodników i elfów oraz Szkło użytkowe z huty Kosta Boda Piękny Lwów Portret Mistrza wystawa poświęcona pamięci Władysława Hasiora Adam Bojara i Michał Bojara grafika i fotografia Muzeum wyobraźni Tomasz Sętowski malarstwo Urszula Broll Józef Murzyn rzeźba i malarstwo Świat w obiektywie National Geographic Grażyna Remiszewska rzeźba, malarstwo, fotografia Pejzaż wewnętrzny Zbigniew Kobylański malarstwo Barbara Lewandowska malarstwo Mistrzowie Polskiego Pejzażu fotografia Polscy Artyści Plastycy Dzieciom Ponadto w 2005 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA Zamek Książ realizowała zadania z zakresu edukacji oświatowej, w których uczestniczyło dzieci w wieku szkolnym oraz 75 nauczycieli/opiekunów, w tym: Organizacja konkursu pt. Wpływ cywilizacji na środowisko naturalne (plusy lub minusy) którego uczestnicy mieli za zadanie stworzyć 1 pracę plastyczną wykonaną z odpadów. 213

8 Realizacja cyklu spotkań z Krzysztofem Żarkowskim, fotografikiem, propagatorem ekologii. Realizacja zadania pt. plener, który towarzyszył wystawie Ewy Granowskiej Inna książka. Plener (materiały, nagrody dla laureatów konkursu) sfinansowany został z uzyskanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/ Wałbrzych przeznaczonej na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Organizacja dla dzieci i młodzieży aktywnych lekcji z zakresu historii i sztuki, które towarzyszyły wystawie Piękny Lwów. Ponadto w imieniu Galerii Gmina Wałbrzych wystąpiła w konkursie ofert do Ministerstwa Kultury z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania edukacyjnego towarzyszącego wystawie Piękny Lwów. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, na realizacje zadania Ministerstwo Kultury przyznało środki w wysokości zł. Galeria wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Gminę Wałbrzych, w którym do pozyskania były środki na realizację zadań publicznych. Wniosek Galerii na realizacje zadania SEN (konkurs na ilustracje i esej o tematyce fantasy), który towarzyszył wystawie Tomasza Sętowskiego, został rozpatrzony pozytywnie. Gmina Wałbrzych przyznała Galerii dotację w wysokości zł. Dotacje przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu oraz honorarium dla dwóch członków jury konkursowego. 1 czerwca 2005 roku z okazji Dnia Dziecka odbył się plener malarski Wielkie Malowanie Jaki piękny jest świat przyrody. Organizacja wakacyjnego ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. Wspomnienie z zamku Książ, którego uczestnicy mieli za zadanie wykonać 1 pracę dowolną techniką. Organizacja zadania Zamkowe spotkania ze sztuką Spotkania z Fotografią. Na realizację powyższego zadania Galeria pozyskała środki w wysokości zł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w ramach konkursu ofert na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2005 rok oraz dotację z Urzędu Miejskiego w wysokości zł w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2005 roku na terenie Wałbrzycha. W ramach programu Spotkania z fotografią odbyły się warsztaty fotograficzne w zakresie: - architektura w fotografii prowadzone przez fotografa Jarosława Michalaka, - fotografia przyrodnicza, prowadzone przez fotografa, propagatora ekologii Krzysztofa Żarkowskiego, - fotografia reportażowa prowadzone przez artystę fotografa Pawła Sokołowskiego. 214

9 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł BIBLIOTEKI Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/205/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku z dniem 1 maja 2005 roku nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w instytucję kultury o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami. Zgodnie z Porozumieniem Nr 227/05 zawartym w dniu roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych połączona instytucja kultury realizowała swoje zadania w oparciu o środki finansowe zatwierdzone w rocznych budżetach Powiatu Wałbrzyskiego i Gminy Wałbrzych. Na 2005 rok ustalono dotację w wysokości zł, która była ponoszona przez wymienione jednostki po połowie. W związku z przekazaniem dotacji bezpośrednio do Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami przez Powiat Wałbrzyski w wysokości do dnia roku, w budżecie Miasta Wałbrzycha znalazł się plan dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w kwocie zł, który w trakcie roku został zwiększony o zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego oraz o kwotę zł przekazaną z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 6 grudnia 2005 roku do ww Porozumienia. Ostatecznie Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości zł. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury zgodnie z Porozumieniem Nr 4823 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów na zakup nowości wydawniczych w wysokości zł a także dotację w wysokości zł na sfinansowanie komputeryzacji filii bibliotecznych. Oprócz otrzymanej dotacji Biblioteka w 2005 roku uzyskała dochody m.in. z tytułu realizacji programów zajęć kompensacyjnych dzieci z rodzin z problemami uzależnień pod nazwą Świat moich marzeń, odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, sprzedaży usług, wynajmu pomieszczeń, dotacji z WFOŚiGW oraz z tytułu darowizn. Uzyskane środki przeznaczono na działalność bieżącą instytucji m. in. na zakup książek, zakup zbiorów specjalnych oraz prenumeratę czasopism. Ponadto zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla następujących filii bibliotecznych: Filia Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto, Filia Nr 2 w dzielnicy Podgórze, Filia Nr 7 w dzielnicy Piaskowa Góra, Filia Nr 11 w dzielnicy Podzamcze i Filia Nr 14 w dzielnicy Szczawienko oraz zakupiono serwer z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym dla zapewnienia połączeń komputerówterminali z serwerem biblioteki głównej. 215

10 ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI ZA 2005 ROK /w zł/ Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % 4: I. Przychody ogółem ,11 1. Wpływy ze sprzedaży usług i najmu ,56 2. Dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego ,00 otrzymana do r. 3. Dotacja podmiotowa z budżetu ,00 4. Dotacja celowa z budżetu ,00 5. Przychody finansowe ,81 6. Pozostałe przychody ,44 II. Koszty ogółem ,53 1. Amortyzacja ,30 2. Zużycie materiałów ,29 3. Energia, woda, gaz ,36 4. Usługi remontowe ,04 5. Pozostałe usługi ,57 6. Wynagrodzenia, w tym: ,87 - osobowe ,87 - bezosobowe ,86 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, ,54 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń ,81 Socjalny 9. Świadczenia dla pracowników (BHP, ,49 badania lekarskie) 10. Podatki , Podróże służbowe , Pozostałe koszty ,29 Ponadto z budżetu przekazano dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła ,48 zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 216

11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI Wskaźniki działalności merytorycznej przedstawiają dane dotyczące Miejskiej Biblioteki Publicznej, Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami oraz połączonych z dniem 1 maja 2005 roku wyżej wymienionych instytucji kultury. W 2005 roku zarejestrowano ogółem czytelników, wypożyczeń na zewnątrz było Na miejscu udostępniono jednostek w ramach odwiedzin. Czytelnicy mają również możliwość skorzystania za pośrednictwem stanowisk bibliotecznych z internetu, w 2005 roku udostępnionego razy, a stronę biblioteczną internetową odwiedzano razy. Wielkość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia wynosiła jednostki o wartości zł. W omawianym okresie zaprenumerowano 247 czasopism o wartości zł. Biblioteka w 2005 roku prowadziła działalność instrukcyjno-metodyczną dla bibliotek powiatu wałbrzyskiego w formie szkoleń, bieżących porad i opracowania materiałów metodycznych. Ponadto Biblioteka organizowała programy edukacyjne: Zdrowy świat zdrowy człowiek (dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Dziecko ma prawo być dzieckiem (dofinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Inwestuj w rozwój program Z ekonomią na ty (organizowany przez Narodowy Bank Polski), Świat moich marzeń (dofinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W ramach działalności środowiskowej w filiach bibliotecznych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych jak: jubileusz 50-lecia działalności biblioteki osiedlowej w dzielnicy Glinik Nowy, obchody Roku Andersenowskiego, w związku z 200 rocznicą urodzin pisarza i ustanowionym na dzień 2 kwietnia Międzynarodowym Dniem Książki Dziecięcej, obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka, pasowanie na czytelnika przedszkolaków. Galeria Książki zorganizowała następujące wystawy: Wędrówka. Festiwal Książki Artystycznej. Edycja VII 2003, PRL z pudełka od zapałek. Propaganda na etykietach zapałczanych, Elementarze z całego świata, Najpiękniejsze książki roku, Don Kichote 24 drzeworyty Stefana Mrożewskiego. 217

12 MUZEUM W WAŁBRZYCHU D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł MUZEA W 2005 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało dotację w wysokości zł. Ponadto Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, usług najmu, usług konserwacyjnych i innych. Uzyskane przychody instytucja przeznaczyła na działalność statutową w tym na wynagrodzenia, energię, zakup materiałów, zakup usług remontowych i inne. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM W WAŁBRZYHU ZA 2005 ROK /w zł/ Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % 4: I. Przychody ogółem ,52 1. Wpływy ze sprzedaży usług ,86 2. Wpływy z odsprzedaży usług ,58 3. Dotacje z budżetu ,00 4. Przychody finansowe ,56 5. Pozostałe przychody ,08 II. Koszty wg rodzajów ,84 1. Amortyzacja ,01 2. Zużycie materiałów ,83 3. Energia, woda, gaz ,43 4. Usługi obce ,74 5. Podatki ,75 6. Wynagrodzenia, w tym: ,79 - osobowe ,87 - bezosobowe ,90 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, ,10 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń ,65 Socjalny 9. Podróże służbowe , Pozostałe koszty ,42 III. Koszty finansowe IV. Pozostałe koszt operacyjne

13 V. Rozliczenia międzyokresowe VI. Razem koszty ,19 Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła ,78 w tym z tytułu dostaw towarów i usług ,25 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. I. Frekwencja: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM W WAŁBRZYCHU - Muzeum w Wałbrzychu osób, - Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki osób, - Oddział Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego osób. II. Działalność merytoryczna Zbiory W zakresie podstawowej działalności muzealnej gromadzenia zbiorów - pozyskano 273 obiektów i okazów w drodze zakupów, przekazów, darów i poprzez pozysk własny. Zabytki te zostały wstępnie opracowane i wpisane do księgi. Ponadto pozyskano 396 sztuk obiektów stanowiących tzw. dokumentację życia społecznego regionu. Rozpoczęto dygitalizację zbiorów ikonograficznych Działu Historii oraz bazy danych tego Działu. Opracowano 3 tematy: - Rys historyczny rozwoju i działalności Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu (Radosław Szewczyk), - Kadra polska w przemyśle węglowym na Dolnym Śląsku (Jerzy Kosmaty), - Miejsce i rola górniczych placówek kulturalno-oświatowych wśród wałbrzyskich instytucji uczestnictwa w kulturze (Danuta Janaszak). Trzech pracowników Muzeum uczestniczyło w kursach Techniki cyfrowe w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego. Pracownicy Muzeum uczestniczyli w 7 konferencjach naukowych, wygłosili 5 referatów. Regularnie udostępniano materiały i udzielano konsultacji pracownikom naukowym innych instytucji oraz studentom w zakresie dyscyplin, które są specjalnością Muzeum dla potrzeb prac badawczych i dyplomowych. Zaprezentowano koncepcję funkcjonowania Muzeum Przemysłu i Techniki parlamentarzystom Unii Europejskiej w trakcie ich wizyty w Wałbrzychu w dniu 5 maja 2005 roku. Przyjęto delegację: - Miasta Górniczego Freiberg (Niemcy), - Miasta Górniczego Pribram (Czechy), - Freital (Niemcy). Zlecono montaż 12 filmów archiwalnych o tematyce górniczej, które prezentowane są zwiedzającym. 219

14 Podjęto szeroką współpracę z zakładem Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie naukowego opracowywania okazów flory późnokarbońskiej. Wszystkie Działy i Oddziały Muzeum prowadziły kwerendy na prośbę innych muzeów lub instytucji. Zgodnie z ustalonymi przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków zasadami Muzeum składało deklarację przejęcia zabytków archeologicznych od inwestorów prowadzących prace ziemne na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Prowadzono bieżące prace konserwatorskie przy zgromadzonych obiektach i okazach. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z dniem 31 grudnia 2005 roku przekazano władzom Kudowy Zdroju Oddział Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego łącznie obiektów zabytkowych. II. Działalność wystawiennicza w siedzibie Muzeum: - Rzeźba Jerzy Koczewski, - Ilona Sapka malarstwo, witraże i rysunek, - X lat Domu Bretanii w Wałbrzychu, - Bogdan Kraśniewski Droga malarstwo i rysunek, - Szkło artystyczne XVIII-XX w. ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. poza siedzibą: - Współczesne malarstwo polskie Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o. o., - Jean Le Corguille kalwarie bretońskie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami. w siedzibie Muzeum Przemysłu i Techniki: - Kultura przemysłowa ze zbiorów Westwalskiego Muzeum Przemysłu w Dortmundzie, - Czarne złoto fotografie Pawła Sokołowskiego, - Solidarność ( ), - Zabytki techniki górniczej ziemi wałbrzyskiej, - XXIX Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki Porcelana Inaczej - wystawa poplenerowa, - Ludzie czarnego złota pokolenie ostatnie fotografie Pawła Sokołowskiego Ponadto: - II Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży Wałbrzych 2005, - Wieczór poetycki Mariana Jachimowicza organizowany przez Grupę Poetycko- Artystyczną ERRATO, - Wieczór poetycki autorski Tymoteusza Bagińskiego organizowany przez Grupę Poetycko-Artystyczną ERRATO, III. Działalność oświatowa Prelekcje z projekcją filmów video dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzych. Muzealny Teatrzyk Malowania zajęcia plastyczne dla uczniów początkowego nauczania Wieczory poezji i muzyki organizowane przez Grupę Poetycką Artystyczną ERRATO. 220

15 Lekcje muzealne przeprowadzone przez pracowników merytorycznych Muzeum. Warsztaty muzyczne na instrument fortepianu uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego w Wałbrzychu. Zajęcia przeprowadzone dla Podyplomowego Studium Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Oprowadzanie wycieczek przez pracowników merytorycznych. Organizacja II Przeglądów Artystycznych Dzieci i Młodzieży Wałbrzych w Oddziale Muzeum Przemysłu i Techniki. Współudział w organizacji Konkursu Ekologiczno-Geologicznego dla uczniów publicznych gimnazjów Wałbrzycha. Współpraca z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w ramach Akcji Letniej przeprowadzenie zajęć plastycznych Wałbrzyskie Graffiti plener malarski w ogrodzie muzealnym, dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Współudział w programie Dziecięce Spotkania z Kulturą organizowanym przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM w Wałbrzychu skierowany do dzieci z wałbrzyskich świetlic. Udzielanie pomocy i konsultacji studentom wyższych szkół przy pisaniu prac dyplomowych. Spotkania Klubu Kolekcjonerów przy Muzeum. Współorganizacja: - XI Konkurs Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie, - Międzyszkolny Konkurs OMNIBUS klas III, - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto, - Międzyszkolny Konkurs dla klas III Słowniczki terminów muzealnych, - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moja przygoda w Muzeum Toruń 2005, - Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Muzealne spotkania z fotografią Koszalin IV. Inne Imprezy Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - otwarcie sezonu 1 maja 2005 r. - Cepowisko 21 sierpnia 2005 roku, - Święto Pieczonego Ziemniaka 25 września 2005 r., - Festiwal Polsko-Czeskich Zespołów Folklorystycznych 9 października 2005 roku V. Działalność organizacyjno techniczna Od marca 2005 roku trwały działania formalno-prawne i organizacyjne związane z przekazaniem władzom Gminy Kudowa Zdrój Oddziału Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Oddział ostatecznie został przekazany 31 grudnia 2005 r. W siedzibie Muzeum przy ul. 1 Maja 9 dokonano szeregu działań remontowomodernizacyjnych, w tym: - wymiana jonizacyjnych czujek dymu (74 szt.) na czujki optyczne w systemie sygnalizacji pożaru, - modernizacja instalacji elektrycznych, - roboty malarskie wewnętrzne, 221

16 - remont kapitalny pokrycia dachowego bocznych skrzydeł budynku Muzeum, - wycięcie starych rur instalacji gazowej, - montaż sieci teleinformatycznej i telefonicznej, - wymiana systemu sygnalizacji włamania (okablowanie+30 czujek podczerwieni+moduł rozszerzenia linii), - czyszczenie czujek systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum. W kompleksie Muzeum Przemysłu i Techniki wykonano następujące prace remontowe: - roboty dekarsko-blacharskie na dachu budynku sztygarówki (zniszczonego po zimie 2004/2005), - roboty malarskie w korytarzu sztygarówki (parter), - roboty adaptacyjne pomieszczenia w piwnicy sztygarówki na archiwa, - roboty adaptacyjne w markowni na potrzeby wystawiennicze. Opracowano 4 wnioski do Systemu ewidencji przedsięwzięć planowych do realizacji w okresie programowania prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dotyczące: - realizacji i adaptacji wozowni przy ul. Zamkowej 3 na cele wystawiennicze, - przebudowę obiektu przy ul. 1 Maja 11 na część magazynowo-wystawienniczą Muzeum, - adaptację obiektów pokopalnianych przy ul. Wyzwolenia 28 na potrzeby Muzeum Przemysłu i Techniki, - utworzenie Europejskiego Centrum Artystycznej Ceramiki Unikatowej przez rewitalizację 2 obiektów na terenie MPiT. Zakupiono na potrzeby Muzeum 3 komputery wraz z oprogramowaniem. W związku z remontem siedziba główna Muzeum przy ul. 1 Maja 9 była wyłączona z działalności upowszechnionej w miesiącach wrzesień grudzień. 222

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki zwany dalej,,ośrodkiem Kultury, działa w szczególności na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/240/13 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

UCHWAŁA NR XXXIII/240/13 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. UCHWAŁA NR XXXIII/240/13 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM ROZDZIAŁ 1

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM ROZDZIAŁ 1 STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 1 1 1. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym zwany dalej GOK jest jednostką organizacyjną Gminy Szczawin Kościelny

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r.

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie statutu Domu Kultury w Ozimku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00 Miejska Górka, dnia 22.07.2013 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za I półrocze 2013 roku Instytucja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Na podstawie art.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2013 r. Poz. 9819

Warszawa, dnia 26 września 2013 r. Poz. 9819 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2013 r. Poz. 9819 UCHWAŁA Nr XVI.189.2013 RADY GMINY W WIENIAWIE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 4825 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Wyrykach oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 6023 UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia...

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... P R O J E K T Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XLIV/19/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 lutego 2014 r.

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XLIV/19/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XLIV/19/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 28 lutego 2014 r. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/28/2015 RADY GMINY w SKOŁYSZYNIE

UCHWAŁA Nr IV/28/2015 RADY GMINY w SKOŁYSZYNIE RADA GMINY SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 UCHWAŁA Nr IV/28/2015 RADY GMINY w SKOŁYSZYNIE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej I Postanowienia ogólne Ośrodek Upowszechniania Kultury W Wysokiej, zwany dalej OUK działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Informacja. o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu kultury i sztuki

Informacja. o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu kultury i sztuki Informacja Tabela I o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu kultury i sztuki L p. Nazwa Data ogłoszenia konkursu Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na zadanie

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/1574/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXV/1574/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR LXV/1574/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury Podgórze w Krakowie oraz nadania statutu Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/203/2014 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 31 stycznia 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR XXXIII/203/2014 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 31 stycznia 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne identyfikator XXXIII/203/2014/7 Druk nr http://edziennik.mazowieckie.pl/actdetails.aspx?id=55147 UCHWAŁA NR XXXIII/203/2014 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK Załącznik nr 1 Na rok 2010 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK 1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przychody

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie

Bardziej szczegółowo

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia roku

Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia roku Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia... 2016 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Smołdzinie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Rozdział I POSTANOWIENIE OGÓLNE

STATUT. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Rozdział I POSTANOWIENIE OGÓLNE STATUT Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim Rozdział I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Prawną podstawą funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim są: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30-06- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30-06- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30-06- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX

UCHWAŁA NR XXIX UCHWAŁA NR XXIX.177.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

ST A T U T. Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ST A T U T. Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 273/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 5 września 2013r. ST A T U T Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04 października 2007r.

UCHWAŁA Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04 października 2007r. UCHWAŁA Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04 października 2007r. w sprawie: utworzenia Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na podstawie art. 9 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/228/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/228/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 1634 UCHWAŁA NR XXXVII/228/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 6335 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku Zaniemyśl, dnia 31.07.2015r WÓJT GMINY ZANIEMYŚL Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku 1. Działalność GOKiR

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY WALIM. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 7 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY WALIM. z dnia 28 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 2113 UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY WALIM z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nowego Statutu Samorządowej Instytucji

Bardziej szczegółowo

Statut Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

Statut Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią Statut Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury. 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/286/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 lutego 2014 r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Turek 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: informacji

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Załącznik do uchwały nr XXXV/190/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31.01.2013r. Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Sporządzono w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Centrum Kultury w Łubnicach, zwane w dalszej części statutu CK jest gminną samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 10 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

Statut Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1212/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2010 r. Statut Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 113/2014 Wójta Gminy Puńsk z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2014 ROK 1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 17/2015 Wójt Gminy Kotlin z 26.03.2015 r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin I. PRZYCHODY PLANOWANE PRZYCHODY LP.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 WSPÓŁORG. IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY Koncert Kolęd i pastorałek Orszak Trzech

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r. Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r. 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 286,18 2 zajęcia w sekcjach: 15,00 plastyczna 0,00 tenisa stołowego 15,00 komputerowa 0,00

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU Miastko 2006 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/260/16 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 22 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/260/16 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 22 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 8032 UCHWAŁA NR XXIV/260/16 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie nadania nowego brzmienia Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1. I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie - rozbudzenie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie sportu

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 136/XXIV/2016 RADY GMINY POPÓW. z dnia 28 października 2016 r. Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie

UCHWAŁA NR NR 136/XXIV/2016 RADY GMINY POPÓW. z dnia 28 października 2016 r. Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie UCHWAŁA NR NR 136/XXIV/2016 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 października 2016 r. Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3 04-005 Warszawa za rok obrotowy 2009 1 1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji Fundacja Sztuki Arteria jest fundacją zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM. I. Postanowienia ogólne.

STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM. I. Postanowienia ogólne. STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM I. Postanowienia ogólne. 1 Zakopiańskie Centrum Kultury, zwane dalej ZCK, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo