I N S T Y T U C J E K U L T U R Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N S T Y T U C J E K U L T U R Y"

Transkrypt

1 I N S T Y T U C J E K U L T U R Y Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych instytucji należy w szczególności: - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, - gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, - rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego (z wyjątkiem dóbr kultury) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych jest organizatorem: - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ, - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami, - Muzeum w Wałbrzychu. W 2005 roku instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację na działalność bieżącą w łącznej wysokości zł, dotację celową na realizację zadań z zakresu kultury w wysokości zł oraz dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości zł. 207

2 WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY D Z I A Ł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA R O Z D Z I A Ł KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2005 roku dotację podmiotową w wysokości zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty oraz dotację celową w wysokości zł, w tym zł na zadania w zakresie kultury, które zostały przeznaczone na zorganizowanie Koncertu Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie, zł z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury na realizację Programu Obchodów Jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych i zł z budżetu państwa na zorganizowanie udziału Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych w międzynarodowych warsztatach artystycznych organizowanych przez Cork International Folk Dance Festival w Irlandii. SPRAWOZDANIE FINANSOWE WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2005 ROK /w zł/ % 4:3 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok I. Przychody ogółem ,03 1. Wpływy ze sprzedaży usług ,87 2. Dotacje z budżetu ,62 3. Przychody finansowe ,25 4. Pozostałe przychody ,64 II. Koszty ogółem ,70 1. Wynagrodzenia, w tym: ,40 - osobowe ,42 - bezosobowe ,13 2. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 4. Pozostałe koszty (w tym zużycie materiałów, zakup usług, energia) , , ,76 Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła 1.311,06 zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły ,25 zł w tym z tytułu dostaw i usług zł. 208

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY Wałbrzyski Ośrodek Kultury prowadzi działalność w obiekcie przy ul. Broniewskiego 65a w dzielnicy Piaskowa Góra oraz przy ul. Andersa 185 w dzielnicy Biały Kamień. Do zadań Ośrodka należy w szczególności : integracja społeczności lokalnej poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, prowadzenie stałych zajęć (taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, szachowe, rekreacyjne) oraz lektoratów, impresariat artystyczny, prowadzenie i koordynacja amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja i promocja dorobku różnych dziedzin kultury, organizowanie imprez kameralnych i masowych, współpraca z wałbrzyskimi szkołami, wspólnotami samorządowymi, instytucjami kultury, organizacjami społeczno-kulturalnymi, działalność wystawiennicza i wydawnicza, współpraca kulturalna z zagranicą. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w ramach swojej działalności realizuje imprezy i przedsięwzięcia programowe, spotkania i prelekcje oraz organizuje zajęcia w kołach, klubach, sekcjach, kursach. W 2005 roku Ośrodek zrealizował łącznie około 134 imprez i przedsięwzięć programowych, spotkań, prelekcji dla ponad osób oraz zorganizował zajęcia w 31 kołach, klubach, sekcjach, kursach dla około 870 osób. Były to: Zajęcia stałe W ciągu tygodnia w Ośrodku prowadzone były zajęcia stałe dla około 870 osób, w tym zajęcia taneczne, warsztaty recytatorskie i plastyczne, kursy języków obcych, kluby zainteresowań dla dorosłych oraz otwarte zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Praca z dziećmi i młodzieżą W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą zorganizowano 30 imprez dla około osób, w tym m. in.: - Miła Zima... program ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, - Wałbrzyskie Forum Młodych Talentów Format - prezentacja dorobku artystycznego szkół wałbrzyskich o charakterze konkursowym wyłaniająca najaktywniejszą i najbardziej twórczą szkołę, - TUŻ POD BLOKIEM LATO Z WOKIEM program wakacji dla dzieci i młodzieży, - ANDRZEJKI W RYTMIE SALSY pokazy formacji tanecznych disco Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, - IV Turniej Artystyczny Świetlic Artuś cykl konkursów dla dzieci uczęszczających do Świetlic Środowiskowych w Wałbrzychu, - V Turniej Artystyczny Świetlic Artuś turniej plastyczny Malowidło, - Festiwal Piosenki Przedszkolnej - adresowany do dzieci w wieku 4-6 lat ze wszystkich wałbrzyskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, 209

4 - Premiera Dziecięcej Grupy Teatralnej Figa z makiem spektakl Smocze perypetie. Imprezy artystyczne w wykonaniu amatorów WOK zorganizował m. in. następujące imprezy artystyczne w wykonaniu amatorów: - XIII FINAŁ WOŚP aukcja na rzecz WOŚP oraz występy zespołów Riders, PH 5,5, Cocroach, Electric Roosters, Arek King, WIECZÓR GRAjNATOWY - WALENTYNKOWY - koncerty poezji śpiewanej, recytacje wierszy, również własnych, WIECZÓR GRAjNATOWY TEATRALNY zakończenie sezonu w Teatrze Antrakt, prezentacje muzyczne, WIECZÓR GRAjNATOWY KOLĘDOWY Michał Krzosa, grupa muzyczna PWSZ, - Otwarte Spotkania Artystyczne - cykl prezentacji grup artystycznych pracujących w WOK oraz z innych ośrodków, - Pokazy Diaporam zespołu Żarkowski BAND, - Kolędy i pastorałki prezentacje wokalne i instrumentalne. Imprezy artystyczne w wykonaniu artystów i zespołów zawodowych Imprezy w wykonaniu artystów i zespołów zawodowych zorganizowane przez WOK to: - VII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa PrzeWAŁka, - Koncert Kabaretu OT.TO., - III Wałbrzyska Strefa Klimatyczna. Współorganizacja imprez - Przegląd teatrzyków dziecięcych (wspólnie z Przedszkolem Nr 22), - XV Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej (wspólnie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko Francuskiej), - Prezentacje Warsztatów Artystycznych Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 pn. Z nadejściem wiosny, - Baśniowy Festyn festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany na wałbrzyskim rynku (wspólnie z Cersanitem), - Program wymiany polsko-francuskiej (wspólnie ze Stowarzyszeniem Projekt EUROPA), - EKIDEN Dzień Sportu Bieg Sztafetowy dla pracowników TOYOTY (wspólnie z Toyotą, OSiR) - Europejski Dzień bez Samochodu (wspólnie ze ZDiK, UM), - Koncert Chóru w ramach WRATISLAVIA CANTANS, - Piknik Rodzinny na Starym Zdroju (wspólnie z RWS Stary Zdrój), - Pokaz Filmu Amatorskiego w Rynku (wspólnie z RWS Śródmieście), - Piknik Sportowy na Nowym Mieście (wspólnie z RWS Nowe Miasto, OSiR), - Pożegnanie Lata (wspólnie z MOPS), - Pallotyńskie Forum Młodych (wspólnie z parafią św. Franciszka z Asyżu), - Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości, - Przegląd Piosenki Romskiej (wspólnie ze Stowarzyszeniem Wałbrzyskich Romów), - Dziecięce Spotkania z Kulturą (wspólnie z UM), - Warsztaty wokalne i chóralne Pozytywnego Grania, 210

5 - Pozytywne Granie (wspólnie z UM, OSiR, Ludzie Jana Pawła II), - Zabawa karnawałowa dla dzieci (wspólnie z Cersanitem), - Wałbrzyski Jarmark Świąteczny (wspólnie z OSiR, UM). Działalność wystawiennicza GALERIA GRAN Realizacja nowego cyklu wystawienniczego, promującego twórczość poetycką poetów regionu wałbrzyskiego pn. Wernisaż wiersza, czyli poezją po oczach. Podczas wernisaży prezentowane były etiudy teatralne w wykonaniu działającego w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury Teatru ANTRAKT. W 2005 roku wystawiono poezję: - Krzysztofa Kobielca utwory niepublikowane, - Elżbiety Gargały, Teresy Zalewskiej-Misior, Wiesławy Raczkiewicz, Danuty Góralskiej z tomu Kareta Dam, - Uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU, - Barbary Malinowskiej utwory niepublikowane, - Elżbiety Sury z tomu z niepokory, - Tamary Hebes. GALERIA KORYTARZ - wystawa prac dziecięcej grupy plastycznej Pastela pt. Mikołaje, - wystawa prac dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 17 pt. Z nadejściem wiosny, - wystawa prac uczestników Młodzieżowych Warsztatów Plastycznych WOK pt. Klasa, - wystawa pokonkursowa Forum Plastycznego w cyklu I Wałbrzyskie Forum Młodych Talentów FORMAT, - wystawa pokonkursowa pt. Jestem szczęśliwy, gdy... Turnieju Plastycznego MALOWIDŁO w cyklu V Artystycznego Turnieju Świetlic ATRUŚ. GALERIA 48 - wystawa pokonkursowa Anioły muśnięcie skrzydeł, - wystawa satyryczna prac Andrzeja Bachmatiuka, - TeleMagia wystawa pokonkursowa z Muzeum Karykatury w Warszawie, - wystawa z okazji 50-lecia istnienia ZPiT Wałbrzych, - wystawa prac Pawła Romanowskiego Każda sekunda oddechu, - wystawa prac grupy plastycznej MAL-AMAT. Oprócz wyżej wymienionych działań WOK był również współorganizatorem wielu imprez odbywających się na terenie Miasta organizowanych przez placówki oświatowe, wspólnoty samorządowe czy inne instytucje kultury. Ponadto korzystający z zajęć w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury czynnie uczestniczyli w turniejach, przeglądach oraz konkursach, gdzie osiągali sukcesy i zdobywali nagrody. W strukturze Ośrodka funkcjonuje również Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, który w 2005 roku obchodził 50-lecie istnienia. 211

6 W A Ł B R Z Y S K A G A L E R I A S Z T U K I BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZAMEK KSIĄŻ D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Głównym źródłem przychodów WGS BWA Zamek Książ w 2005 roku była dotacja podmiotowa w wysokości zł. Ponadto z budżetu Miasta Wałbrzycha Galeria otrzymała dotację celową w wysokości zł na realizację zadań z zakresu kultury. Pozostałe dochody stanowiły wpływy z usług i najmu, darowizny, dotacja z WFOŚiGW odsetki bankowe i inne. Środki te wraz z otrzymaną dotacją były źródłem pokrycia kosztów działalności merytorycznej instytucji (organizacja wystaw, wernisaży itp.). SPRAWOZDANIE FINANSOWE WGS BWA ZAMEK KSIĄŻ ZA 2005 ROK /w zł/ % 4:3 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok I. Przychody ogółem ,83 1. Wpływy ze sprzedaży usług i najmu ,04 2. Dotacja podmiotowa z budżetu ,00 3. Dotacja celowa z budżetu Środki finansowe otrzymane od osób ,40 prawnych 5. Pozostałe przychody ,55 II. Koszty w układzie rodzajowym ,30 1. Amortyzacja ,95 2. Zużycie materiałów ,14 3. Energia, woda, gaz ,66 4. Usługi transportowe ,56 5. Usługi remontowe ,96 6. Pozostałe usługi ,89 7. Wynagrodzenia, w tym: ,25 - osobowe ,63 - bezosobowe ,01 8. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych ,29 9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń ,98 Socjalny 10. Świadczenia dla pracowników (szkolenia ,48 BHP, badania lekarskie) 11. Podatek (VAT) , Podróże służbowe , Koszty reprezentacji i reklamy , Pozostałe koszty

7 15. Rozliczenia kosztów III. Wartość sprzedanych składników ,91 majątkowych IV. Pozostałe koszty ,48 V. Razem koszty ,95 Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne i wyniosły zł i również w całości obejmowały zobowiązania z tytułu dostaw i usług. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZAMEK KSIĄŻ W 2005 roku Galeria zorganizowała 16 wystaw, w szczególności były to: 1. Cywilizacje Kostas Kiritsis fotografia Kobieta Artur Krajewski malarstwo Malarski Teatr Mody Przyjęcie urodzinowe 25 Lat Legnickich Festiwali Srebra Inna książka Ewa Granowska Świat wodników i elfów oraz Szkło użytkowe z huty Kosta Boda Piękny Lwów Portret Mistrza wystawa poświęcona pamięci Władysława Hasiora Adam Bojara i Michał Bojara grafika i fotografia Muzeum wyobraźni Tomasz Sętowski malarstwo Urszula Broll Józef Murzyn rzeźba i malarstwo Świat w obiektywie National Geographic Grażyna Remiszewska rzeźba, malarstwo, fotografia Pejzaż wewnętrzny Zbigniew Kobylański malarstwo Barbara Lewandowska malarstwo Mistrzowie Polskiego Pejzażu fotografia Polscy Artyści Plastycy Dzieciom Ponadto w 2005 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA Zamek Książ realizowała zadania z zakresu edukacji oświatowej, w których uczestniczyło dzieci w wieku szkolnym oraz 75 nauczycieli/opiekunów, w tym: Organizacja konkursu pt. Wpływ cywilizacji na środowisko naturalne (plusy lub minusy) którego uczestnicy mieli za zadanie stworzyć 1 pracę plastyczną wykonaną z odpadów. 213

8 Realizacja cyklu spotkań z Krzysztofem Żarkowskim, fotografikiem, propagatorem ekologii. Realizacja zadania pt. plener, który towarzyszył wystawie Ewy Granowskiej Inna książka. Plener (materiały, nagrody dla laureatów konkursu) sfinansowany został z uzyskanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/ Wałbrzych przeznaczonej na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Organizacja dla dzieci i młodzieży aktywnych lekcji z zakresu historii i sztuki, które towarzyszyły wystawie Piękny Lwów. Ponadto w imieniu Galerii Gmina Wałbrzych wystąpiła w konkursie ofert do Ministerstwa Kultury z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania edukacyjnego towarzyszącego wystawie Piękny Lwów. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, na realizacje zadania Ministerstwo Kultury przyznało środki w wysokości zł. Galeria wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Gminę Wałbrzych, w którym do pozyskania były środki na realizację zadań publicznych. Wniosek Galerii na realizacje zadania SEN (konkurs na ilustracje i esej o tematyce fantasy), który towarzyszył wystawie Tomasza Sętowskiego, został rozpatrzony pozytywnie. Gmina Wałbrzych przyznała Galerii dotację w wysokości zł. Dotacje przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu oraz honorarium dla dwóch członków jury konkursowego. 1 czerwca 2005 roku z okazji Dnia Dziecka odbył się plener malarski Wielkie Malowanie Jaki piękny jest świat przyrody. Organizacja wakacyjnego ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. Wspomnienie z zamku Książ, którego uczestnicy mieli za zadanie wykonać 1 pracę dowolną techniką. Organizacja zadania Zamkowe spotkania ze sztuką Spotkania z Fotografią. Na realizację powyższego zadania Galeria pozyskała środki w wysokości zł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w ramach konkursu ofert na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2005 rok oraz dotację z Urzędu Miejskiego w wysokości zł w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2005 roku na terenie Wałbrzycha. W ramach programu Spotkania z fotografią odbyły się warsztaty fotograficzne w zakresie: - architektura w fotografii prowadzone przez fotografa Jarosława Michalaka, - fotografia przyrodnicza, prowadzone przez fotografa, propagatora ekologii Krzysztofa Żarkowskiego, - fotografia reportażowa prowadzone przez artystę fotografa Pawła Sokołowskiego. 214

9 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł BIBLIOTEKI Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/205/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku z dniem 1 maja 2005 roku nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w instytucję kultury o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami. Zgodnie z Porozumieniem Nr 227/05 zawartym w dniu roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych połączona instytucja kultury realizowała swoje zadania w oparciu o środki finansowe zatwierdzone w rocznych budżetach Powiatu Wałbrzyskiego i Gminy Wałbrzych. Na 2005 rok ustalono dotację w wysokości zł, która była ponoszona przez wymienione jednostki po połowie. W związku z przekazaniem dotacji bezpośrednio do Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami przez Powiat Wałbrzyski w wysokości do dnia roku, w budżecie Miasta Wałbrzycha znalazł się plan dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w kwocie zł, który w trakcie roku został zwiększony o zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego oraz o kwotę zł przekazaną z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 6 grudnia 2005 roku do ww Porozumienia. Ostatecznie Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości zł. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury zgodnie z Porozumieniem Nr 4823 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów na zakup nowości wydawniczych w wysokości zł a także dotację w wysokości zł na sfinansowanie komputeryzacji filii bibliotecznych. Oprócz otrzymanej dotacji Biblioteka w 2005 roku uzyskała dochody m.in. z tytułu realizacji programów zajęć kompensacyjnych dzieci z rodzin z problemami uzależnień pod nazwą Świat moich marzeń, odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, sprzedaży usług, wynajmu pomieszczeń, dotacji z WFOŚiGW oraz z tytułu darowizn. Uzyskane środki przeznaczono na działalność bieżącą instytucji m. in. na zakup książek, zakup zbiorów specjalnych oraz prenumeratę czasopism. Ponadto zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla następujących filii bibliotecznych: Filia Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto, Filia Nr 2 w dzielnicy Podgórze, Filia Nr 7 w dzielnicy Piaskowa Góra, Filia Nr 11 w dzielnicy Podzamcze i Filia Nr 14 w dzielnicy Szczawienko oraz zakupiono serwer z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym dla zapewnienia połączeń komputerówterminali z serwerem biblioteki głównej. 215

10 ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI ZA 2005 ROK /w zł/ Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % 4: I. Przychody ogółem ,11 1. Wpływy ze sprzedaży usług i najmu ,56 2. Dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego ,00 otrzymana do r. 3. Dotacja podmiotowa z budżetu ,00 4. Dotacja celowa z budżetu ,00 5. Przychody finansowe ,81 6. Pozostałe przychody ,44 II. Koszty ogółem ,53 1. Amortyzacja ,30 2. Zużycie materiałów ,29 3. Energia, woda, gaz ,36 4. Usługi remontowe ,04 5. Pozostałe usługi ,57 6. Wynagrodzenia, w tym: ,87 - osobowe ,87 - bezosobowe ,86 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, ,54 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń ,81 Socjalny 9. Świadczenia dla pracowników (BHP, ,49 badania lekarskie) 10. Podatki , Podróże służbowe , Pozostałe koszty ,29 Ponadto z budżetu przekazano dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła ,48 zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 216

11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI Wskaźniki działalności merytorycznej przedstawiają dane dotyczące Miejskiej Biblioteki Publicznej, Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami oraz połączonych z dniem 1 maja 2005 roku wyżej wymienionych instytucji kultury. W 2005 roku zarejestrowano ogółem czytelników, wypożyczeń na zewnątrz było Na miejscu udostępniono jednostek w ramach odwiedzin. Czytelnicy mają również możliwość skorzystania za pośrednictwem stanowisk bibliotecznych z internetu, w 2005 roku udostępnionego razy, a stronę biblioteczną internetową odwiedzano razy. Wielkość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia wynosiła jednostki o wartości zł. W omawianym okresie zaprenumerowano 247 czasopism o wartości zł. Biblioteka w 2005 roku prowadziła działalność instrukcyjno-metodyczną dla bibliotek powiatu wałbrzyskiego w formie szkoleń, bieżących porad i opracowania materiałów metodycznych. Ponadto Biblioteka organizowała programy edukacyjne: Zdrowy świat zdrowy człowiek (dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Dziecko ma prawo być dzieckiem (dofinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Inwestuj w rozwój program Z ekonomią na ty (organizowany przez Narodowy Bank Polski), Świat moich marzeń (dofinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W ramach działalności środowiskowej w filiach bibliotecznych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych jak: jubileusz 50-lecia działalności biblioteki osiedlowej w dzielnicy Glinik Nowy, obchody Roku Andersenowskiego, w związku z 200 rocznicą urodzin pisarza i ustanowionym na dzień 2 kwietnia Międzynarodowym Dniem Książki Dziecięcej, obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka, pasowanie na czytelnika przedszkolaków. Galeria Książki zorganizowała następujące wystawy: Wędrówka. Festiwal Książki Artystycznej. Edycja VII 2003, PRL z pudełka od zapałek. Propaganda na etykietach zapałczanych, Elementarze z całego świata, Najpiękniejsze książki roku, Don Kichote 24 drzeworyty Stefana Mrożewskiego. 217

12 MUZEUM W WAŁBRZYCHU D Z I A Ł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł MUZEA W 2005 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało dotację w wysokości zł. Ponadto Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, usług najmu, usług konserwacyjnych i innych. Uzyskane przychody instytucja przeznaczyła na działalność statutową w tym na wynagrodzenia, energię, zakup materiałów, zakup usług remontowych i inne. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM W WAŁBRZYHU ZA 2005 ROK /w zł/ Lp. Wyszczególnienie Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % 4: I. Przychody ogółem ,52 1. Wpływy ze sprzedaży usług ,86 2. Wpływy z odsprzedaży usług ,58 3. Dotacje z budżetu ,00 4. Przychody finansowe ,56 5. Pozostałe przychody ,08 II. Koszty wg rodzajów ,84 1. Amortyzacja ,01 2. Zużycie materiałów ,83 3. Energia, woda, gaz ,43 4. Usługi obce ,74 5. Podatki ,75 6. Wynagrodzenia, w tym: ,79 - osobowe ,87 - bezosobowe ,90 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, ,10 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń ,65 Socjalny 9. Podróże służbowe , Pozostałe koszty ,42 III. Koszty finansowe IV. Pozostałe koszt operacyjne

13 V. Rozliczenia międzyokresowe VI. Razem koszty ,19 Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła ,78 w tym z tytułu dostaw towarów i usług ,25 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. I. Frekwencja: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM W WAŁBRZYCHU - Muzeum w Wałbrzychu osób, - Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki osób, - Oddział Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego osób. II. Działalność merytoryczna Zbiory W zakresie podstawowej działalności muzealnej gromadzenia zbiorów - pozyskano 273 obiektów i okazów w drodze zakupów, przekazów, darów i poprzez pozysk własny. Zabytki te zostały wstępnie opracowane i wpisane do księgi. Ponadto pozyskano 396 sztuk obiektów stanowiących tzw. dokumentację życia społecznego regionu. Rozpoczęto dygitalizację zbiorów ikonograficznych Działu Historii oraz bazy danych tego Działu. Opracowano 3 tematy: - Rys historyczny rozwoju i działalności Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu (Radosław Szewczyk), - Kadra polska w przemyśle węglowym na Dolnym Śląsku (Jerzy Kosmaty), - Miejsce i rola górniczych placówek kulturalno-oświatowych wśród wałbrzyskich instytucji uczestnictwa w kulturze (Danuta Janaszak). Trzech pracowników Muzeum uczestniczyło w kursach Techniki cyfrowe w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego. Pracownicy Muzeum uczestniczyli w 7 konferencjach naukowych, wygłosili 5 referatów. Regularnie udostępniano materiały i udzielano konsultacji pracownikom naukowym innych instytucji oraz studentom w zakresie dyscyplin, które są specjalnością Muzeum dla potrzeb prac badawczych i dyplomowych. Zaprezentowano koncepcję funkcjonowania Muzeum Przemysłu i Techniki parlamentarzystom Unii Europejskiej w trakcie ich wizyty w Wałbrzychu w dniu 5 maja 2005 roku. Przyjęto delegację: - Miasta Górniczego Freiberg (Niemcy), - Miasta Górniczego Pribram (Czechy), - Freital (Niemcy). Zlecono montaż 12 filmów archiwalnych o tematyce górniczej, które prezentowane są zwiedzającym. 219

14 Podjęto szeroką współpracę z zakładem Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie naukowego opracowywania okazów flory późnokarbońskiej. Wszystkie Działy i Oddziały Muzeum prowadziły kwerendy na prośbę innych muzeów lub instytucji. Zgodnie z ustalonymi przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków zasadami Muzeum składało deklarację przejęcia zabytków archeologicznych od inwestorów prowadzących prace ziemne na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Prowadzono bieżące prace konserwatorskie przy zgromadzonych obiektach i okazach. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z dniem 31 grudnia 2005 roku przekazano władzom Kudowy Zdroju Oddział Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego łącznie obiektów zabytkowych. II. Działalność wystawiennicza w siedzibie Muzeum: - Rzeźba Jerzy Koczewski, - Ilona Sapka malarstwo, witraże i rysunek, - X lat Domu Bretanii w Wałbrzychu, - Bogdan Kraśniewski Droga malarstwo i rysunek, - Szkło artystyczne XVIII-XX w. ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. poza siedzibą: - Współczesne malarstwo polskie Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o. o., - Jean Le Corguille kalwarie bretońskie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami. w siedzibie Muzeum Przemysłu i Techniki: - Kultura przemysłowa ze zbiorów Westwalskiego Muzeum Przemysłu w Dortmundzie, - Czarne złoto fotografie Pawła Sokołowskiego, - Solidarność ( ), - Zabytki techniki górniczej ziemi wałbrzyskiej, - XXIX Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki Porcelana Inaczej - wystawa poplenerowa, - Ludzie czarnego złota pokolenie ostatnie fotografie Pawła Sokołowskiego Ponadto: - II Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży Wałbrzych 2005, - Wieczór poetycki Mariana Jachimowicza organizowany przez Grupę Poetycko- Artystyczną ERRATO, - Wieczór poetycki autorski Tymoteusza Bagińskiego organizowany przez Grupę Poetycko-Artystyczną ERRATO, III. Działalność oświatowa Prelekcje z projekcją filmów video dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzych. Muzealny Teatrzyk Malowania zajęcia plastyczne dla uczniów początkowego nauczania Wieczory poezji i muzyki organizowane przez Grupę Poetycką Artystyczną ERRATO. 220

15 Lekcje muzealne przeprowadzone przez pracowników merytorycznych Muzeum. Warsztaty muzyczne na instrument fortepianu uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego w Wałbrzychu. Zajęcia przeprowadzone dla Podyplomowego Studium Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Oprowadzanie wycieczek przez pracowników merytorycznych. Organizacja II Przeglądów Artystycznych Dzieci i Młodzieży Wałbrzych w Oddziale Muzeum Przemysłu i Techniki. Współudział w organizacji Konkursu Ekologiczno-Geologicznego dla uczniów publicznych gimnazjów Wałbrzycha. Współpraca z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w ramach Akcji Letniej przeprowadzenie zajęć plastycznych Wałbrzyskie Graffiti plener malarski w ogrodzie muzealnym, dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Współudział w programie Dziecięce Spotkania z Kulturą organizowanym przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM w Wałbrzychu skierowany do dzieci z wałbrzyskich świetlic. Udzielanie pomocy i konsultacji studentom wyższych szkół przy pisaniu prac dyplomowych. Spotkania Klubu Kolekcjonerów przy Muzeum. Współorganizacja: - XI Konkurs Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie, - Międzyszkolny Konkurs OMNIBUS klas III, - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto, - Międzyszkolny Konkurs dla klas III Słowniczki terminów muzealnych, - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moja przygoda w Muzeum Toruń 2005, - Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Muzealne spotkania z fotografią Koszalin IV. Inne Imprezy Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - otwarcie sezonu 1 maja 2005 r. - Cepowisko 21 sierpnia 2005 roku, - Święto Pieczonego Ziemniaka 25 września 2005 r., - Festiwal Polsko-Czeskich Zespołów Folklorystycznych 9 października 2005 roku V. Działalność organizacyjno techniczna Od marca 2005 roku trwały działania formalno-prawne i organizacyjne związane z przekazaniem władzom Gminy Kudowa Zdrój Oddziału Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Oddział ostatecznie został przekazany 31 grudnia 2005 r. W siedzibie Muzeum przy ul. 1 Maja 9 dokonano szeregu działań remontowomodernizacyjnych, w tym: - wymiana jonizacyjnych czujek dymu (74 szt.) na czujki optyczne w systemie sygnalizacji pożaru, - modernizacja instalacji elektrycznych, - roboty malarskie wewnętrzne, 221

16 - remont kapitalny pokrycia dachowego bocznych skrzydeł budynku Muzeum, - wycięcie starych rur instalacji gazowej, - montaż sieci teleinformatycznej i telefonicznej, - wymiana systemu sygnalizacji włamania (okablowanie+30 czujek podczerwieni+moduł rozszerzenia linii), - czyszczenie czujek systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum. W kompleksie Muzeum Przemysłu i Techniki wykonano następujące prace remontowe: - roboty dekarsko-blacharskie na dachu budynku sztygarówki (zniszczonego po zimie 2004/2005), - roboty malarskie w korytarzu sztygarówki (parter), - roboty adaptacyjne pomieszczenia w piwnicy sztygarówki na archiwa, - roboty adaptacyjne w markowni na potrzeby wystawiennicze. Opracowano 4 wnioski do Systemu ewidencji przedsięwzięć planowych do realizacji w okresie programowania prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dotyczące: - realizacji i adaptacji wozowni przy ul. Zamkowej 3 na cele wystawiennicze, - przebudowę obiektu przy ul. 1 Maja 11 na część magazynowo-wystawienniczą Muzeum, - adaptację obiektów pokopalnianych przy ul. Wyzwolenia 28 na potrzeby Muzeum Przemysłu i Techniki, - utworzenie Europejskiego Centrum Artystycznej Ceramiki Unikatowej przez rewitalizację 2 obiektów na terenie MPiT. Zakupiono na potrzeby Muzeum 3 komputery wraz z oprogramowaniem. W związku z remontem siedziba główna Muzeum przy ul. 1 Maja 9 była wyłączona z działalności upowszechnionej w miesiącach wrzesień grudzień. 222

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2009 roku dotację podmiotową w wysokości 1.021.000,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Barbara Mucha - Brodzińska

Barbara Mucha - Brodzińska Nasze prezentacje Barbara Mucha - Brodzińska Dzięcioł czytaj na str. 23 maj 09 Wałbrzyski Informator Kulturalny Witam Państwa w przepięknym maju, miesiącu tak chętnie opiewanym w różnych formach przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I. Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne

W Y D A T K I. Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne W Y D A T K I DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan po zmianach - 164 500,00 zł Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł 6.1 ZAKOŃCZENIE Atrakcyjność naszej Gminy wiąŝe się przede wszystkim z moŝliwością i zdolnością do kreowania jej rozwoju. Tym samym, daje to moŝliwość oceny atrakcyjności Gminy pod względem pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Zał. 13 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2013 R. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011. Gniewkowo, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011. Gniewkowo, marzec 2012 r. Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011 Gniewkowo, marzec 2012 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury i rekreacji Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową instytucją kultury, w której

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Gniewkowo, kwiecień 2014 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk.

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk. 1.1.WPROWADZENIE Budżet Gminy Ustronie Morskie na 25 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 24 r. uchwałą nr XXV/152/24 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH ROK 2009 Opracowanie Joanna Figura Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo