Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem"

Transkrypt

1 Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina szept.postomino.pl Otwarcie Akademii Malucha nr279 ISSN Rok XXIV luty 2013 Symboliczna wstęga została przecięta i Akademia Malucha w Postominie została otwarta. Nowopowstałe Przedszkole Niepubliczne prowadzone będzie przy Zespole Szkół w Postominie przez Stowarzyszenie Jutrzenka. więcej na stronie 3 Walentynki - pamiętasz? Coroczne święto zakochanych w Wielkiej Brytanii i Stanach przypadające 14 lutego. Nazwa Zjednoczonych, czczono św. pochodzi od św. Walentego, którego Walentego jako patrona zakochanych. wspomnienie liturgiczne w Kościele Dzień 14 lutego stał się więc okazją do katolickim obchodzone jest również obdarowywania się drobnymi tego dnia. upominkami. Zwyczajem w tym dniu jest Pamiętaj o tym dniu i obdaruj wysyłanie listów zawierających swojego ukochanego/ukochaną wyznania miłosne (często pisane choćby słodkim całusem i miłym wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza słowem! Otwarcie nowego obiektu dydaktycznego Ponad dwa miliony złotych dla naszych dzieci W ramach przedsięwzięcia w y b u d o w a n o n o w y s e g m e n t dydaktyczny pomiędzy istniejącym budynkiem gimnazjum a halą sportową. Wybudowany segment posiada osiem gabinetów lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę oraz część administracyjną. W ramach projektu zakupiono wyposażenie oraz środki dydaktyczne m. in. meble, tablice, telewizory, o d t w a r z a c z e D V D, z e s t a w y komputerowe, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, projektory Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem w y p o s a ż e n i a " w r a m a c h poddziałania Lokalna infrastruktura edukacyjna s z k o l n i c t w o g i m n a z j a l n e i ponadgimnazjalne. Całkowita wartość projektu wyniosła ,80 zł, w tym 50% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o Województwa Zachodniopomorskiego na lata Celem projektu była poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez wzmocnienie konkurencyjności województwa oraz promowanie modelu społeczeństwa rozwijającego swój potencjał poprzez ułatwienie dostępu do edukacji. multimedialne, ekrany projekcyjne, pianino, tablice interaktywne, zestawy do ćwiczeń, jak również: nowoczesne w y p o s a ż e n i e p r a c o w n i przedmiotowych, modele, preparaty, programy komputerowe, mapy, sprzęt laboratoryjny do prowadzenia zajęć z biologii, chemii i fizyki. Uroczystość otwarcia nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Postominie odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 r. o godzinie 12:00. UWAGA - zwrot podatku akcyzowego Od 01 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury za okres od 01 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w pok. 9a w Urzędzie Gminy Postomino.

2 2 luty 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino XXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza 24 stycznia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Postomino odbyła się XXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino. Podczas sesji radni: 1) zapoznali się z informacją Wójta z realizacji uchwał za okres od 30 października do 21 grudnia 2012 roku; 2) w y s ł u c h a l i s p r a w o z d a n i a z realizacji planu pracy Rady Gminy Postomino za 2012 rok; 3) w y s ł u c h a l i s p r a w o z d a n i a z realizacji planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Postomino za 2012 rok; 4) w y s ł u c h a l i s p r a w o z d a n i a z realizacji planów pracy za 2012 rok komisji: budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa, społeczno oświatowej oraz podjęli następujące uchwały: gminę umowy wykonawczej gospodarki odpadami w Powiecie >> w sprawie zmian w budżecie gminy >> w sprawie uchwalenia regulaminu niezbędnej dla realizacji projektu Sławieńskim poprzez rozbudowę na 2013 rok. Po dokonanych utrzymania czystości i porządku na pn.: Usprawnienie systemu s k ł a d o w i s k a o d p a d ó w zmianach budżet gminy zamknie terenie gminy, w Gwiazdowie zadanie się: po stronie dochodów kwotą >> w sprawie wyrażenia zgody na powierzono na 10 lat od dnia ,00 zł, po stronie nabycie przez Gminę Postomino podpisania umowy, wydatków kwotą ,00 zł, u d z i a ł u w M i e j s k i m >> zmieniającą uchwałę Nr XX/222/08 nadwyżką budżetową w kwocie Przedsiębiorstwie Gospodarki w sprawie wyrażenia zgody na ,00 zł, która w całości Komunalnej i Mieszkaniowej zamianę nieruchomości zamiana zostanie przeznaczona na spłatę s p ó ł c e z o g r a n i c z o n ą dot. działki nr 47 w Górsku i działki wcześniej zaciągniętych pożyczek odpowiedzialnością w Sławnie nr 84 w Postominie na działkę nr na wydatki wyprzedzające wyrażono zgodę na nabycie 142/25 w Górsku. f i n a n s o w a n i e d z i a ł a ń jednego udziału, >> w sprawie wyrażenia zgody na finansowanych ze środków >> w sprawie powierzenia Spółce pod s p r z e d a ż p r z e z G m i n ę pochodzących z budżetu Unii firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo nieruchomości gruntowej dot. Europejskiej. G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j działki nr 232/6 o pow. 0,0150 ha i M i e s z k a n i o w e j s p ó ł k a w Jarosławcu, >> w sprawie uchwalenia zmiany z ograniczoną odpowiedzialnością >> zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/ wieloletniej prognozy finansowej w Sławnie zadania własnego 409/09 w sprawie inkasa opłaty Gminy Postomino na lata 2013 Gminy w zakresie gospodarowania targowej na terenie gminy odpadami komunalnymi oraz Postomino określono inkasentów wyrażenia zgody na zawarcie przez opłaty targowej, Azbest - informacja finansów publicznych oraz wspólnot mieszkaniowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby, które złożyły Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Postomino oraz w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Postomino. I n f o r m u j e m y, ż e G m i n a W przypadku uzyskania przez Postomino w 2013 roku zamierza Gminę wsparcia finansowego - wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu dofinansowanie obejmować będzie Ochrony Środowiska i Gospodarki p o k r y c i e w c a ł o ś c i k o s z t ó w Wodnej w Szczecinie o udzielenie d e m o n t a ż u, t r a n s p o r t u dotacji na zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest powstałych zawierających azbest. p o d c z a s d e m o n t a ż u p o k r y ć O s o b y z a i n t e r e s o w a n e uzyskaniem dofinansowania w 2013 roku na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest lub transport i utylizację azbestu, który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2013 roku proszone są o składanie stosownych dokumentów w dwóch terminach: pierwsze wnioski można składać do r., drugi termin upływa z dniem r. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Postomino pok. nr 12 (stosowny wniosek wraz z załącznikami). Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach stanowiących własność osób fizycznych, jednostek sektora dachowych. Dofinansowanie nie b ę d z i e o b e j m o w a ć k o s z t ó w związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. D e m o n t a ż, t r a n s p o r t i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Gminy Postomino przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, posiadającą z e z w o l e n i e n a p r o w a d z e n i e działalności w zakresie gospodarki o d p a d a m i n i e b e z p i e c z n y m i zawierającymi azbest. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (0-59) lub w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Postomino. Radosny Przedszkolak w Akademii Malucha Dnia 21 grudnia 2012 r. działalność zakończył Niepubliczny Punkt Przedszkolny Radosny Przedszkolak w Postominie. Punkt Przedszkolny funkcjonował od 1 września 2011 r. w budynku Centrum Kultury i Sportu w Postominie i p r o w a d z o n y b y ł p r z e z Stowarzyszenie M.I.S.J.A. z Pieszcza. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 24 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Punkt Przedszkolny zakończył swoją działalność w związku z utworzeniem przy Zespole Szkół w Postominie nowego przedszkola oferującego pełnowymiarową 9- godzinną opiekę nad dziećmi. Większość dzieci, które uczęszczały d o P u n k t u P r z e d s z k o l n e g o, przepisanych zostało do nowego przedszkola Akademia Malucha, by kontynuować edukację przedszkolną. Na uroczystym podsumowaniu działalności Niepublicznego Punktu P r z e d s z k o l n e g o R a d o s n y Przedszkolak Wójt Gminy Postomino Ułatwienia w meldunkach W dniu r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1407) na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.: ź z n i e s i e n i e o b o w i ą z k u zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy; ź l i k w i d a c j ę o b o w i ą z k u meldunkowego wczasowiczów i turystów; ź likwidacje obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów p r a c y d o w e r y f i k o w a n i a serdecznie podziękował Pani Renacie w s t w o r z e n i e p l a c ó w k i Mazur Dyrektorowi Punktu i jej prowadzenie, za ogromne P r z e d s z k o l n e g o R a d o s n y poświęcenie i zaangażowanie Przedszkolak w Postominie w skuteczne poszerzenie oferty za wysiłek i trud jaki Pani Prezes edukacyjnej na terenie naszej gminy. Stowarzyszenia M.I.S.J.A. włożyła w y p e ł n i a n i a o b o w i ą z k u m e l d u n k o w e g o p r z e z mieszkańców lub pracowników; ź wprowadzenie możliwości d o p e ł n i e n i a o b o w i ą z k u m e l d u n k o w e g o p r z e z ustanowionego pełnomocnika; ź wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu; ź wydłużenie terminu na realizacje obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego; ź odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego; ź wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

3 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2013 luty Uroczyste otwarcie Akademii Malucha 3 Symboliczna wstęga została Przedszkola Halina Wenda. nauczycielom i pracownikom Zespołu przecięta i Akademia Malucha W uroczystości wzięli również udział Szkół w Postominie którzy w Postominie została otwarta. ks. Grzegorz Fąs - proboszcz parafii skutecznie wsparli inicjatywę N o w o p o w s t a ł e P r z e d s z k o l e w Postominie, przedstawiciele władz s t w o r z e n i a p r z e d s z k o l a, Niepubliczne prowadzone będzie przy lokalnych, szkół z terenu Gminy w szczególności tym, którzy osobiście Zespole Szkół w Postominie przez Postomino, rodzice dzieci oraz same byli zaangażowani w realizację Stowarzyszenie Jutrzenka. przedszkolaki. Przybyłych na przedsięwzięcia. Zaproszeni goście Oficjalne otwarcie placówki uroczystość otwarcia przywitała w swoich wypowiedziach podkreślali, miało miejsce 14 stycznia 2013 r. Dyrektor Przedszkola, która pokrótce że wychowanie przedszkolne stanowi Otwarcie przedszkola rozpoczęło się opowiedziała proces utworzenia fundament rozwoju i dalszej edukacji od przecięcia czerwonej wstęgi, p r z e d s z k o l a i s k u t e c z n e g o dzieci. którego dokonali Wójt Gminy poszerzenia oferty edukacyjnej P o o k o l i c z n o ś c i o w y c h Postomino - Janusz Bojkowski, w gminie o owocnej współpracy przemówieniach odbyła się część Przewodnicząca Rady Gminy członków stowarzyszenia i władz a r t y s t y c z n a w w y k o n a n i u Postomino Jadwiga Krakowska, gminy. Wójt Gminy Postomino przedszkolaków. Uroczystość Prezes Stowarzyszenia Jutrzenka podziękował wszystkim członkom z a k o ń c z y ł a s i ę w r ę c z e n i e m w P o s t o m i n i e K a t a r z y n a S t o w a r z y s z e n i a J u t r z e n k a upominków, pomocy dydaktycznych, G r y g o r c e w i c z o r a z D y r e k t o r w Postominie, w tym rodzicom dzieci, z a b a w e k o r a z e l e m e n t ó w wyposażenia przedszkola. Obecni na otwarciu goście zostali zaproszeni do wspólnego zwiedzania nowego przedszkola. Akademia Malucha to druga tego typu placówka w Gminie Postomino, oferująca 9-godzinną opiekę nad dziećmi w wieku 3 i 4 lata. Przy wsparciu środków z budżetu Gminy Postomino, udało się stworzyć w Zespole Szkół w Postominie placówkę oferującą przyszłym p r z e d s z k o l a k o m w s p a n i a ł e i bezpieczne warunki, zapewniające należytą opiekę nad rozwojem najmłodszych. Rozmowa z Haliną Wenda Dyrektorem Akademii Malucha Przedszkole Niepubliczne o powierzchni 72 m² przedszkolnego oferujemy zajęcia (śniadanie, podwieczorek po Akademia Malucha może przyjąć Przestronny, kolorowy hol dodatkowe trwające od minut 1 zł, obiad - 5 zł). dzieci w wieku 3 lat i 4 lat - opowiada o powierzchni 122 m², w którym do 30 minut w zależności od wieku Za niewykorzystane posiłki, po Halina Wenda - Dyrektor nowego znajdują się szatnie dla dzieci. i możliwości dzieci. uprzednim zgłoszeniu przez rodziców p r z e d s z k o l a. O b e c n i e m a m y 3. Duża, śliczna toaleta S ą t o : n a u k a j ę z y k a nieobecności dziecka zwracamy zapisanych 34 dzieci. Są dwie grupy o powierzchni 31 m² z wyposażeniem angielskiego, terapia logopedyczna, koszty. przedszkolaków Maluchy dzieci dostosowanym do wieku dzieci. rytmika, zajęcia teatralne, zajęcia ź ubezpieczenie 25 zł. w wieku 3 lat i Starszaki dzieci 4. Pokój nauczycielski. muzyczno-wokalne, zajęcia taneczne. w wieku 4 lat. Przedszkole znajduje się 5. Toaleta dla personelu. Prowadzą je wykwalifikowani Mamy jeszcze 6 wolnych miejsc w b u d y n k u Z e s p o ł u S z k ó ł p e d a g o d z y z Z e s p o ł u S z k ó ł dodaje Halina Wenda, zachęcam w Postominie zajmując ogólną Jak jest zorganizowany dzień w Postominie. rodziców do zapisania dziecka do powierzchnię 341 m², są to: przedszkolaka? przedszkola, będzie miało ono 1. Dwie duże sale dydaktyczne Dzieci można przyprowadzać do Jakie są koszty, z którymi łatwiejszy start w karierze szkolnej. z pełnym wyposażeniem, piękne, przedszkola już o godz należy się liczyć zapisując dziecko Będzie dobrze przygotowane do zajęć kolorowe mebelki, różnorodne Zajęcia trwają od 7.00 do do Waszego przedszkola? w oddziale przedszkolnym, rozwinie k o l o r o w e z a b a w k i, p o m o c e W tym czasie dzieci jedzą trzy OPŁATY: swoje zdolności, talenty, umiejętności, dydaktyczne, kolorowe leżaczki, kąciki posiłki: śniadanie, 2-daniowy obiad, ź stała 250 zł wpłacana do 25 sprawność fizyczną i manualną. tematyczne. podwieczorek. każdego miesiąca z góry na D z i ę k u j e m y z a r o z m o w ę - d l a m a l u c h ó w s a l a Przez cały dzień pobytu owocową lub kompot. miesiąc następny. i życzymy samych sukcesów o powierzchni 66 m² zapewniamy dzieciom dodatkowo Oprócz zajęć wynikających ź za posiłki - 7 zł dziennie - d l a s t a r s z a k ó w s a l a ciepłe napoje herbatę miętową, z podstawy programowej wychowania Podziękowania Składam najserdeczniejsze podziękowania Państwu Janinie i Romanowi Tama za wielokrotne sponsorowanie ważnych szkolnych imprez w Zespole Szkół w Postominie. Dziękuję za podarowane pyszne ciasta z okazji uroczystości otwarcia Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA. Z wyrazami szacunku Halina Wenda dyrektor ZS w Postominie i dyrektor przedszkola. Podziękowania Składam serdeczne podziękowania Państwu: Beacie i Kazimierzowi Ordon, Żanecie i Adamowi Ordon, Ewelinie i Stefanowi Kwiatkowskim oraz Stefanowi Kwiatkowskiemu za wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia Jutrzenka i Przedszkola Niepublicznego Akademia Malucha w Postominie. Dziękuję Wam za ten wspaniały dar serca. Dyrektor przedszkola - Halina Wenda

4 4 luty 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Ekologicznie w gminie Postomino - opowiadają nasze dzieci Konferencja ekologiczna w gimnazjum Dnia 10 stycznia 2013 r. w gimnazjum w Postominie odbyła się konferencja dotycząca segregacji odpadów, elektrośmieci i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, w której udział wzięli Dyrektor Zespołu Szkół w Postominie - Halina Wenda oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Postomino - Janusz Bojkowski, Dyrektor Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego - Bogdan Szlawski i Komendant Straży Gminnej - Jarosław Kwiatek oraz uczniowie klasy I b i klasy III a gimnazjum. Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwała nauczycielka biologii Anna Kreft. W pierwszej części spotkania uczennice klas trzecich: Paulina Konopka, Alicja Kisielowska, Klaudia Ordon i Monika Nieradka przedstawiły wyniki przeprowadzonych badań na terenie gminy, a dotyczące czystości wód, powietrza oraz świadomości ekologicznej mieszkańców. Badanie czystości wód prowadzono na terenie dwóch zbiorników wodnych: jeziora w Pieńkowie i Marszewie. Badania na ten temat zostały wykonane w szkole, jak również w Laboratorium Centrum Edukacji Ekologicznej w Słupsku. Badania czystości powietrza p r o w a d z o n o w o p a r c i u o występowanie porostów na poruszały wiele trudnych problemów. zadrzewieniach przyulicznych. Dzięki tej konferencji jesteśmy Natomiast ocena świadomości bogatsi o wiedzę proekologiczną. ekologicznej mieszkańców została Mamy świadomość, czym grozi nie przeprowadzona w oparciu o badania stosowanie się do przepisów ankietowe wszystkich uczniów szkoły dotyczących segregacji odpadów. oraz 300 losowo wybranych dorosłych Zapoznaliśmy się ze statystykami mieszkańców gminy. Wyniki okazały dotyczącymi odzysku surowców na się zadowalające. terenie naszej gminy. Wiemy również, Następnie uczniowie klasy I b i II że warto segregować śmieci, bo nie b gimnazjum - Oliwia Kędzińska, robiąc tego zapłacimy dwa razy Aleksandra Kania, Miłosz Dankowski, więcej. Przestrzegając zasad ekologii Patrycja Milewska, Bartosz Tarska, w naszej gminie zaoszczędzimy Wiktoria Olszewska, Paulina i jednocześnie zyskamy życie Spocińska zadawali pytania naszym w czystym środowisku. Konferencja g o ś c i o m, n a k t ó r e u z y s k a l i przebiegała w miłej i sympatycznej wyczerpujące odpowiedzi. Nad całym atmosferze. porządkiem czuwała nasza koleżanka Wiktoria Olszewska Majka Chocianowska. Nasze pytania kl. I b gimnazjum Dlaczego zużyte baterie są niebezpieczne? Baterie są dla nas niezbędne Zawarty w nich płyn wyciekając do w prawie każdej miejscowości. Często w codziennym życiu. W dobie gleby powoduje zatrucie jej, co może jest na nich napis: Tu możesz wrzucić wynalazku baterie są potrzebne mieć fatalne skutki. Baterie, zużyte baterie". Takie zbiórki baterii są o wielu rzeczy. Używamy ich w domu, akumulatorki zawierają metale powszechne w całym kraju. Zebrane czy też w pracy. Potrzebujemy ich aby ciężkie, które są niebezpieczne dla baterie trafiają do miejsc, gdzie są działały nasze aparaty fotograficzne, środowiska, jak i dla człowieka. Gdy powtórnie przerabiane na nowe latarki, przenośne odtwarzacze CD, takie metale dostaną się do organizmu baterie lub zostają bezpiecznie przenośne magnetofony, gry oraz całe mogą wywoływać poważne choroby, neutralizowane. Powinniśmy dbać o to mnóstwo innych rzeczy działających takie jak dolegliwości układu ponieważ jest to szkodliwe nie tylko na baterie. Niestety, kiedy nasze pokarmowego lub nerwowego. dla środowiska, ale także dla nas baterie przestają działać i stają się W przypadku środowiska baterie samych. Zagrożenie wynikające bezużyteczne, często wyrzucamy je mogą zanieczyścić glebę oraz wodę. z własnego niezainteresowania może po prostu do śmietnika, zamiast oddać Jedna wyrzucona bateria AA być kolosalne. Skutki mogą być do specjalnie przeznaczonych na to 3 może zanieczyścić 1m ziemi, a jedna przerażające. Powinniśmy się tym pojemników. Jest to bardzo istotne, bateria guzikowa może zatruć do bardziej interesować, gdyż sami ponieważ w skład baterii wchodzą nawet 50 tys. litrów wody. Z tych oto możemy zgotować sobie duże szkodliwe dla środowiska związki rtęci powodów absolutnie nie powinno się niebezpieczeństwo. Dbajmy o siebie Hg, kadmu Cd i ołowiu Pb, które wyrzucać baterii razem ze zwykłymi i środowisko. Oddzielajmy baterie od nazywane są metalami śmierci. Mogą odpadami. reszty odpadów. Nie bądźmy obojętni one powodować groźne choroby Wszelkiego rodzaju baterie na zagrożenie! u człowieka, również choroby trzeba wyrzucać do specjalnie Maja Chocianowska nowotworowe! Poza tym zużyte przeznaczonych do tego pojemników. kl. I b gimnazjum baterie mają długi czas rozkładu. Takie pojemniki znajdują się już Czy warto żyć w naszej gminie? Warto żyć w naszej gminie. i na zboczu jest wiele drzew, u nas na lepszy wizerunek, estetyka naszej Uważam, że teren jest czysty. Gmina nich można spotkać dużą ilość okolicy oraz ograniczona ilość dba o rozwój na jej terenie energii porostów. Specjalna skala porostowa eksploatacji zasobów naturalnych, odnawialnej. Występują też piękne pozwala na podstawie składu również uzyskiwanie oszczędności zbiorniki wodne, np. jeziora. gatunkowego porostów określić finansowych. Wiadomo, jeziora są bardzo korzystne stopień czystości atmosfery, porosty Nasza gmina jest gminą wiejską, dla naszego środowiska, ponieważ są są czułym biowskaźnikiem. Fakt więc zapewne występuje tu o wiele o n e c e n n y m i o b i e k t a m i występowania tak licznie na naszych mniej zanieczyszczeń niż w gminach przyrodniczymi, ale i gospodarczymi. przydrożnych drzewach porostów miejskich, co jest dla nas kolejną Stanowią ujęcie wody pitnej, są pozwala stwierdzić, że żyjemy korzyścią. obiektami gospodarczymi dla rybaków w miejscu, gdzie powietrze jest czyste. Moje zdanie na temat tego, czy oraz turystów. Są też lasy, które są Jak wiadomo, ważnym punktem nasza gmina jest ekologiczna oraz, bardzo ważne w naszym środowisku, w naszej gminie jest segregacja czy warto w niej żyć? Warto. Mam bo łagodzą efekt cieplarniany i pęd śmieci. Jest ona bardzo ważnym nadzieję, że to udowodniłam. Dbajmy wiatru. Lasy gromadzą wodę, dzięki elementem, ponieważ odzyskujemy o nasze najbliższe otoczenie i nie mniejszemu parowaniu i chłonięciu surowce wtórne. My, jako ludzie tylko, ile możemy, a są i będą tego wody z atmosfery opadowej przez powinniśmy postępować w taki efekty. runo i ściółkę, chronią, zatem przed sposób, aby w ogóle nie śmiecić, Zuzanna Dybiec powodzią. Wywierają też duży wpływ ponieważ to jest nasze środowisko kl. II b gminazjum na zdrowie ludzi, dostarczają dużo życia. Korzyści, jakie z tego tlenu. Jak wiadomo wzdłuż dróg, jak czerpiemy, to przede wszystkim: Dlaczego należy pamiętać o segregacji elektrośmieci? Segregując elektrośmieci nie uczniów, abyśmy to my właśnie mogli zanieczyszczamy środowiska pomóc w edukacji dzieci i młodzieży. i możemy powtórnie wykorzystać E l e k t r o ś m i e c i n a l e ż y zużyte już produkty do produkcji o d p o w i e d n i o p r z e t w a r z a ć nowych. Ponadto za umieszczanie i unieszkodliwiać szkodliwe substancje tego typu odpadów w kontenerach zawarte w nich. Wiele substancji z innymi odpadami można zapłacić z takich wyrzuconych, gdzieś w lesie wysoką grzywnę. lub do nieprzeznaczonych dla tego Elektrośmieci, elektroodpady typu śmieci pojemników wydostaje się inaczej Zużyty Sprzęt Elektryczny do atmosfery, wskutek czego i Elektroniczny (ZSEE) to wszystkie środowisko staje się skażone. zepsute, niesprawne, zużyte, Segregacja i recykling elektrośmieci p r z e s t a r z a ł e, w y b r a k o w a n e, pomaga również w zmniejszeniu n i e u ż y w a n e, z n i s z c z o n e, kosztów technologicznych w naszym niepotrzebne (można dodać jeszcze kraju. Sądzę, iż udało mi się przekonać kilka innych określeń) urządzenia większość czytelników, że należy elektryczne i elektroniczne, działające pamiętać o segregacji elektrośmieci kiedyś na prąd lub na baterie. Taką oraz jakie to ważne dla naszego definicję elektrośmieci podali autorzy środowiska. opracowania O problemach ZSEE Oliwia Kędzińska i zużytych baterii, którzy przygotowali kl. I b gimnazjum szereg pomocnych informacji dla nas Czy warto uświadamiać proekologicznie dzieci i dorosłych? Jak wiadomo czystość naszej Skutecznym pomysłem mogłoby planety jest bardzo ważna, dlatego też okazać się również uświadamianie powinno się uświadamiać o tym już od o tym, co kiedyś stanie się z naszą najmłodszych lat. Należy robić to już planetą, gdy nie będziemy o nią dbać, w domu, np. poprzez przyzwyczajanie można robić to poprzez emitowanie dzieci do mycia się pod prysznicem, odpowiednich filmów i dokumentów. zamiast długich kąpieli w wannie, czy Apelujmy również do dorosłych, aby p o p r z e z w y ł ą c z a n i e ś w i a t ł a nie pozbywali się śmieci poprzez w pomieszczeniu, w którym nie palenie ich w piecach. przebywamy. Głównym celem uświadamiania N a s t ę p n y m e t a p e m j e s t proekologicznego jest uwrażliwienie przedszkole, szkoła. Nauczyciele dzieci, młodzieży i dorosłych na mogliby zabierać uczniów na tzw. problemy związane z ochroną Zielone wycieczki. Byłyby to miejsca środowiska naturalnego i zmianą oddalone od cywilizacji, gdzie można poglądów na temat dbania o nasza by uświadamiać dzieci proekologicznie planetę. Nie bądźmy egoistami, poprzez konkretne doświadczenia, pamiętajmy o tym, że za kilkanaście lat a nie ciągłe powtarzanie teorii. Na na tej Ziemi będą mieszkały nasze takich spacerach łatwo spotkać się dzieci, a potem wnuki i one też chcą z przypadkiem leżących śmieci oddychać czystym powietrzem. w przydrożnych rowach i dzięki temu Wiktoria Olszewska można wytłumaczyć dzieciom, że jest kl. I b gimnazjum to niewłaściwe miejsce dla odpadów. Nie wyrzucaj śmieci do lasu! Stan ochrony środowiska przecież zrobić anonimowo. w gminie Postomina jest raczej dobry. Niektórzy myślą, że to Gminne Źle się jednak dzieje, że niektórzy Przedsiębiorstwo Komunalne oraz ludzie nie doceniają zastanego ładu gmina zawiniły, że porzucone śmieci w przyrodzie i celowo go niszczą, leżą w niektórych miejscach tak długo, wyrzucając do lasu, czy przydrożnych no i że w ogóle są. Ale prawda jest taka, rowów śmieci. Jednymi są zapewne że to my obywatele nie dbamy obywatele naszej gminy, nie dbający o środowisko. Tu jednak piszę o środowisko, a drugimi turyści, którzy w bardzo dużym uogólnieniu, bo nie potrafią uszanować naszej przecież wiadomo, że dla większości przyrody. Mieszkańcy powinni jakoś mieszkańców gminy dobro przyrody zareagować, na to co się dzieje na jest ważne. terenie naszej gminy, zgłaszać Bartosz Taraska o d p o w i e d n i m s ł u ż b o m f a k t kl. I b gimnazjum zaśmiecania przez innych, można to

5 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino Drugie życie elektrośmieci Młodzi uczniowie a ekologia Uczniowie gimnazjum Zespołu Komunalnego. Bardzo dziękuję za Angażowanie młodych ludzi Szkół w Postominie przystąpili do wsparcie udzielone dla naszej akcji w d z i a ł a n i a p r o e k o l o g i c z n e o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u P a n u W ó j t o w i J a n u s z o w i n i e w ą t p l i w i e z a o w o c u j ą n a e d u k a c y j n e g o w z a k r e s i e Bojkowskiemu oraz Prezesowi GPK przyszłość, będą to osoby bardziej prawidłowego postępowania ze Bogdanowi Szlawskiemu. W trakcie wrażliwe na dobro najbliższego zużytym sprzętem elektrycznym zadań konkursowych uczniowie otoczenia i nie tylko. Już jako bardzo i elektronicznym (ZSEE) oraz realizują wiele ciekawych inicjatyw. młodzi obywatele mogą przyczyniać zużytymi bateriami. Organizatorem Akcję koordynują następujący się oni do zmiany zachowań konkursu jest Europejska Platforma uczniowie: Maja Chocianowska starszych. Dobrym przykładem jest Recyklingu Polska Organizacja (kapitan), Aleksandra Kania, Oliwia wpływ właśnie tych młodych ludzi na Odzysku Sprzętu Elektrycznego Kędzińska, Patrycja Milewska, d o s t o s o w y w a n i e s i ę d o i Elektronicznego S.A. oraz ERP Wiktoria Olszewska, Magdalena zaproponowanych przez gminę Batteries Poland Sp. z o.o. Patronat Stolarek, Natalia Ratkowska, Paulina rozwiązań związanych z selektywną merytoryczny objęło Uniwersyteckie Spocińska, Bartłomiej Bogus, Bartosz zbiórką odpadów. W dorosłym życiu Centrum Badań nad Środowiskiem Taraska. Zachęcam do lektury tekstów być może to oni będą podejmować P r z y r o d n i c z y m U n i w e r s y t e t u n a p i s a n y c h p r z e z u c z n i ó w, właściwe decyzje, aby dbać o szeroko Wa r s z a w s k i e g o. R e a l i z a c j a a dotyczących konieczności dbania rozumiany zrównoważony rozwój. niektórych z działań nie mogła by o nasze najbliższe otoczenie, wpływu Anna Kreft odbyć się bez wsparcia Urzędu Gminy złych zachowań na stan środowiska, nauczyciel biologii i Gminnego Przedsiębiorstwa stanu czystości gminy. Z pracy badawczej: Ochrona środowiska na Na szczęście znaleźli się ludzie, jeziora w Marszewie i w Postominie na się w zakresach, które pozwalały je 5. Mieszkańcy doceniają terenie miejscowości Postomino którzy myślą o naszej przyszłości podstawie badań chemicznych, określić jako wody czyste. i znają realizowane inicjatywy i Marszewo stan na podstawie dlatego powstają nowe formy b ) o c e n i o n o s t a n 2. Stan zanieczyszczenia ekologiczne przez gminę. badań przygotowanych przez recyklingu, buduje się więcej zanieczyszczenia powietrza na powietrza na podstawie występowania 6. Większość ankietowanych Klaudię Ordon, Paulinę Konopka, oczyszczalni ścieków i korzysta jak podstawie występowania porostów porostów określa się jako bardzo określa stan jakości wód i powietrza Alicję Kisielowską Monikę Nieradka najwięcej z odnawialnych źródeł badania lichenologiczne, dobry. Na drzewach występują licznie jako dobry, co potwierdziły nasze energii. Zanieczyszczenie środowiska c ) p r z e d s t a w i o n o porosty krzaczkowate. badania lichenologiczne i badania Ekologia to bardzo ważna rzecz dotyczy nas wszystkich, dlatego celem charakterystykę inwestycji związanej 3. G m i n a p o d e j m u j e wód. w naszych czasach. My jako ludzie - naszej pracy było ocenienie stanu z selektywną segregacją śmieci, r o k r o c z n i e s z e r e g d z i a ł a ń 7. Gospodarkę odpadami m i e s z k a ń c y z i e m i j e s t e ś m y czystości gminy Postomino. d) określono stan świadomości proekologicznych celem poprawy ankietowani określili w sposób dość odpowiedzialni za jej czystość, którą Chcieliśmy sprawdzić jak to u nas ekologicznej mieszkańców na czystości środowiska. Segregacja zróżnicowany. Ale raczej pozytywny, powinniśmy utrzymywać dla dobra nas j e s t z t ą e k o l o g i ą, w i ę c podstawie badań ankietowych. śmieci spotkała się z dobrym odzewem szczególnie dzieci i młodzież. samych Śmieci w lasach, wciąż p r z e p r o w a d z i l i ś m y Chciałybyśmy przedstawić mieszkańców. Ludzie segregują 8. Większość ankietowanych powiększająca się dziura ozonowa czy b a d a n i a n a t e r e n i e d w ó c h jedynie wnioski z naszej pracy. śmieci. jest za tym, aby na terenie gminy zanieczyszczenie wód to tylko niektóre m i e j s c o w o ś c i w M a r s z e w i e 1. Stan czystości wód jeziora 4. Ś w i a d o m i e d b a powstawało więcej farm wiatrowych z wielu zagrożeń wywołanych przez i Pieńkowie. w Marszewie i w Postominie na o środowisko większa część badanych i elektrowni słonecznych człowieka. Skoro to ludzie zrobili ten B a d a n i a p r o w a d z o n o podstawie badań chemicznych należy o s ó b. G ł ó w n i e p o p r z e z cały bałagan to teraz muszą go wieloetapowo: określić jako dobry. Większość niezaśmiecanie otoczenia, segregację DOBRZE MIESZKAĆ posprzątać! a) określono stan czystości wód analizowanych parametrów mieściła odpadów, oszczędzanie wody i energii. W NASZEJ GMINIE. Zbiórka sprzętu RTV i AGD w marcu MIEJSCOWOŚCI Uciążliwe odpady Czystość naszej gminy leży na drobne upominki. sercu uczniom Zespołu Szkół W tegorocznej edycji nagrody w Postominie. Minął kolejny, piąty już wręczyliśmy dwukrotnie. Teraz rok zbiórki zużytych baterii w Szkole otrzymali je: Krzysztof Gorący, Podstawowej w Postominie. Od 2008 r. Wiktoria Brzezińska, Wiktoria uczniowie naszej szkoły zebrali ich Jasińska, Kornelia Chocianowska, niewyobrażalnie dużo, bo aż 785 kg! Dominika Dankowska, Aleksandra Zbiórka baterii jest bardzo ważnym Jasińska, Mateusz Łągiewczyk i Otylia elementem działań proekologicznych Pruske. Nagrody otrzymały też klasy szkoły. Dzięki temu chronimy naturalne II a i II b. środowisko przed skażeniem gleby. Koordynator Szkolnego Programu Utylizacją baterii zajmuje się firma Zbiórki Zużytych Baterii recyklingowa REBA. Najakty- Krystyna Gąsiorowska wniejszym uczniom funduje ona BEZPŁATNE elektrośmieci 2013 luty 5 PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz r r r r r. GP K OSTOMINO Szanowni mieszkańcy Gminy Postomino informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie przeprowadzi jednorazową akcję zbiórki sprzętu RTV i AGD w ramach programu uczniowskiego Zespołu Szkół w Postominie pn. "Drugie życie elektrośmieci". W związku z powyższym prosimy o wystawienie sprzętu w miejscu dostępnym dla pracowników GPK do godziny 8:00 w wyznaczonym dniu.

6 6 luty 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Inwestycje Pomimo wszechobecnego kryzysu gmina Postomino w 2012 roku przeprowadziła szereg większych i mniejszych inwestycji. W y b u d o w a n o s i e ć wodociągową Staniewice Tyn - Pieńkówko o długości 7,5 km. Prace przy budowie sieci wodociągowej oraz porządkujące teren po robotach z i e m n y c h w p a s i e d r ó g świetlicę, wypożyczalnię książek dostosowujące pomieszczania szkoły i poszczególnych nieruchomości z pokojem opracowań bibliotecznych, do przyjęcia przedszkolaków. Lokal wykonywał EkoWodrol z Koszalina. część administracyjną, zespoły WC dla przeznaczony na przedszkole spełniać Część robót wykonano techniką uczniów, personelu oraz szatnie. m u s i a ł w s z e l k i e w y m o g i b e z w y k o p o w ą p r z e c i s k i e m Piękne, przestronne i jasne sale bezpieczeństwa pod względem sterowanym. W ramach sieci dydaktyczne wyposażono w nowe sanitarnym, przeciwpożarowym wykonano odcinek wodociągowy ø 90 m e b l e u c z n i o w s k i e, b i u r k a i epidemiologicznym. Między innymi do budynku wielorodzinnego nauczycielskie, regały, szafki, środki modernizacji wymagała łazienka, w Staniewicach (do tzw. Kurników ) dydaktyczne, tablice, telewizory, wieże w której wymieniono sanitariaty. o długości 690 mb. Koszt inwestycji HI-FI, odtwarzacze DVD, zestawy wyniósł nieco ponad 1 mln zł, z czego komputerowe, notebooki, serwer, Przyprowadzono remonty na 75 % kosztów gmina pozyskała w nowe meble (stoły, krzesła, regały, Zakończono inwestycję pn: rzutniki, projektory multimedialne, kotłowni w szkołach. Remont dofinansowanie z Programu Rozwoju stoliki pod komputer), sprzęt AGD " R o z b u d o w a g i m n a z j u m radiomagnetofony, pianino, tablice kotłowni przy Zespole Szkół Obszarów Wiejskich na lata (m.in. naczynia) i sprzęt RTV w Postominie wraz z zakupem interaktywne, ekrany ścienne, w P o s t o m i n i e z m o n t a ż e m ( t e l e w i z o r y ) o r a z z e s t a w y w y p o s a ż e n i a ". W r a m a c h wskaźniki laserowe i teleskopowe, dodatkowego kotła zabezpieczył W sali wiejskiej w Pieszczu k o m p u t e r o w e. Z a m ó w i e n i e przedsięwzięcia wybudowano nowy atlasy, mapy, mikroskopy wraz w ciepło obiekty szkoły wraz z nowym realizowano jest w ramach Programu segment dydaktyczny pomiędzy 2 wymieniono dach, izolację pionową z akcesoriami oraz lupy. Całkowita łącznikiem o pow. użytkowej 1098 m Rozwoju Obszarów Wiejskich istniejącym budynkiem gimnazjum 3 ścian fundamentowych oraz ocieplono wartość projektu to blisko 2,4 mln PLN, i kubaturze 5123m. Szkole przybyło ściany a także zerwano starą 2013 działanie Odnowa i rozwój wsi. a h a l ą s p o r t o w ą. S e g m e n t w tym 50% dofinansowania ze środków 8 pracowni klasowych o powierzchni drewnianą podłogą ze sceną. W y b u d o w a n o ś c i e ż k ę dydaktyczny posiada osiem gabinetów U n i i E u r o p e j s k i e j w r a m a c h ponad 60 m2 każda wraz z biblioteką, Przebudowany został komin oraz rowerową wzdłuż Jeziora Wicko na l e k c y j n y c h ( m a t e m a t y c z n o R e g i o n a l n e g o P r o g r a m u świetlicą i pracownią komputerową. wykonano ściany wewnętrzne odcinku Jezierzany Łącko techniczny wraz z zapleczem, fizyczno O p e r a c y j n e g o W o j e w ó d z t w a Koszt wykonania wynosi zł d z i a ł o w e n a d o d a t k o w e o długości 929 mb, szerokości 2,5 m chemiczny wraz z zapleczem, Zachodniopomorskiego na lata brutto. pomieszczenia. Całkowity koszt z obustronnym poboczem gruntowym biologiczno geograficzny, języka W kotłowni Zespołu Szkół remontu wynosi zł, z tego 50% o szerokości 0,75 m. W ramach polskiego, języka niemieckiego, języka w Pieszczu, m.in. wymieniono stary to dofinansowanie ze środków PROW. budowy ścieżki rowerowej o na angielskiego, historii i WOS oraz W Zespole Szkół w Postominie kocioł na kocioł o mocy 250 kw oraz W sali wiejskiej w Karsinie wysokości pomostu widokowego pracownię komputerową), biblioteko- zakończono prace remontowe zamontowano nowe drzwi. Koszt wymieniono stolarkę okienną, w Łącku wykonano plac odpoczynku remontu wyniósł 30,7 tys. zł. wymieniono instalację elektryczną, i rekreacji wyposażony w wiatę ze Nasadzono ponad 200 drzew sanitarną, połażono nowe tynki. stołami i ławkami, ławki i ławo stoły i 800 krzewów. Nowe nasadzenia to Całkowity koszt remontu wyniósł z zadaszeniami, stojaki na rowery oraz rekompensata inwestorów za to, że ponad 254 tys. złotych, z tego wydzielone miejsce na ognisko. wycięli drzewa przy budowie swoich dofinansowanie z programu PROW to C a ł k o w i t y k o s z t z a d a n i a t o nowych obiektów. Dzięki temu przy 75 % kosztów netto. Dodatkowo ,82 zł, z tego uzyskane ulicach Jarosławca: Szkolnej, wymieniono cały dach, gdyż w trakcie dofinansowanie z programu PROW to Krokusowej, Bzowej, Spacerowej robót rozbiórkowych podsufitki sali ,00 zł. i Rybackiej oraz przy drodze stwierdzono bardo zły stan techniczny P r z e p r o w a d z o n o r e m o n t wojewódzkie w Postominie pojawiły się j e g o k o n s t r u k c j i. W i ę k s z o ś ć drewnianego pomostu widokowego min. następujące gatunki drzew: lipa elementów konstrukcyjnych dachu, tj. w Łącku uszkodzonego przez krę szerokolistna, jarząb mączny, klon krokwie, murłaty oraz wiązary lodową w okresie zimowym. zwyczajny, sosna czarna, grusza dachowe z uwagi na zawilgocenie Usunięto również usterki drobnoowocowa, leszczyna turecka, i wyeksploatowanie oraz znaczne stwierdzone podczas przeglądu dąb czerwony. Nasadzenia obejmują ugięcia wymagały całkowitej rozbiórki. gwarancyjnego na pomoście drzewa wysokiej jakości i sporych Obie świetlice wyposażono widokowym w Jezierzanach. rozmiarów więc efekt był i widoczny już

7 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2013 luty 7 podsumowanie roku p o l i u r e t a n o w e j 2 o powierzchni m, chodniki dojścia z kostki betonowej, ogrodzenie - piłko chwyt z siatki na słupkach o wysokości 4 m z dwoma furtkami. Na tym boisku jest miejsce do gry w koszykówkę, do gry w siatkówkę, do gry w badmintona oraz do gry w piłkę ręczną. w momencie ich posadzenia. Nowe a n i e z o s t a ł y w y b u d o w a n e, krzewy pojawiły się wokół stadionu wyprofilowano zarośnięte pobocza sportowego w Postominie. w celu umożliwienia w miarę szybkiego odpływu wód opadowych do rowów P r z y g o t o w a n o m i e j s c a przydrożnych, wykarczowano postojowe w Pałowie na wysokości zakrzaczenia porastające rowy kościoła. Teren utwardzono kostką p r z y d r o ż n e, w y w i e z i o n o polbrukową oraz odwodniono. Wartość i zutylizowano. Następnie wyrównano całkowita zadania wyniosła zł. istniejąca nawierzchnia bitumiczną Zadanie zostało realizowane przez betonem asfaltowym oraz wykonano Agencję Mienia Gminnego i Spraw podwójne powierzchniowe utrwalenie Publicznych w Postominie. nawierzchni grysami bazaltowymi na b a z i e e m u l s j i a s f a l t o w e j Gmina udzieliła pomocy modyfikowanej. finansowej Powiatowi w wysokości do zł do przeprowadzanego Dzięki dofinansowaniu ze r e m o n t u d r o g i p o w i a t o w e j ś r o d k ó w P r o g r a m u R o z w o j u z Jarosławca do Grzybna. Całkowita Obszarów Wiejskich w a r t o ś ć p r o j e k t u w y n i o s ł a działanie Odnowa i rozwój wsi ,53 zł. W ramach prac wybudowano boisko wielofunkcyjne remontowych odtworzono rowy w Korlinie przy Zespole Szkół Z a k u p i o n o w y p o s a ż e n i e d l a Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Postominie. Z a d a n i e z o s t a ł o dofinansowane z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach projektu zakupiono: saksofon altowy, saksofony tenorowe, flet Piccolo, bębny marszowe, talerze marszowe, puzony, trąbki. Koszt całkowity: ,98 zł, dofinansowanie: 8 385,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i rozwój wsi w kwocie 276,5 tys. zł oraz z 150 tys. zł od firmy Megawat Marszewo. P r z e p r o w a d z o n o a k c j ę usuwania azbestu polegającą na demontażu, załadunku, transporcie, rozładunku i utylizacji wyrobów zawierających azbest z 24 posesji na terenie gm. Postomino. Do usunięcia przewidziano 5125 m2 wyrobów zawierających azbest za łączną kwotę ,30 złotych. W związku z demontażem eternitu z dachu remizy OSP w Postominie, przeprowadzono jego którym została firma BUDMAR-MZ Sp. remont, polegający na przemurowaniu z o.o. z Koszalina. Nowy obiekt składał kominów, wymianie łacenia dachu się będzie z dwóch budynków tj. i położeniu nowego pokrycia garażu na wóz strażacki oraz budynku z blachodachówki oraz obróbki zasadniczego z zapleczem socjalnym blacharskiej. Koszt remontu wyniósł oraz świetlicą wiejską o powierzchni 30,7 tys. zł. użytkowej m2. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie przydrożne i odmulono istniejące przepusty pod zjazdami na trasie rowów, odtworzono przepusty drogowe pod zjazdami do posesji w miejscach gdzie one powinny być, Społecznych. Koszt całkowity wyniósł 231 tys. zł, z tego dofinansowanie z PROW to 75 %. Wykonane zostały boisko wielofunkcyjne wraz z pasami bezpieczeństwa o nawierzchni P o s t a w i o n o t r z y w i a t y przystankowe w miejscowościach: Kanin przy rondzie, Pałowo na wysokości kościoła oraz w Nosalinie przy starym przystanku PKS, który został rozebrany. Wartość trzech wiat przystankowych o wymiarach 3 m x 1,5 m wynosi łącznie ,00 zł. W y r e m o n t o w a n o d r o g ę w Wszedzieniu w kierunku lasu. Nawierzchnię drogi wymieniono na płyty betonowe JUMBO. Wykonawcą prac była Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie. D o k o n a n o g r u n t o w n e g o remontu drogi w Mazowie. Prace polegały między innymi na demontażu starych płyt betonowych i ułożeniu nowych na odcinku 457 mb i szerokości 4 m wraz z wykonaniem 1 0 w j a z d ó w n a p o s e s j e, s k a r p o w a n i e m p o b o c z y o r a z jednostronnym odwodnieniem części odcinka drogi. Całkowity koszt remontu drogi wyniósł 210 tys. złotych. W grudniu oddano plac budowy wykonawcy budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Marszewie, Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia Państwu Grażynie i Antoniemu Jędrzejewskim z powodu śmierci Teściowej i Matki śp. Józefy Jędrzejewskiej składają kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie 8 czerwca 2013 roku zjazd wychowanków, absolwentów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Staniewicach Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2013r. w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie, faxem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Prosimy o rozpropagowanie informacji o zjeździe wśród szkolnych Koleżanek i Kolegów. Szczegółowe informacje: Szkoła Podstawowa w Staniewicach Staniewice Postomino Tel www: szkolastaniewice.edu.pl e- mail:

8 8 luty 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy W postomińskim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę, 13 stycznia 2013 roku wolontariusze kwestowali już od rana. Ta niezwykle popularna akcja Jurka Owsiaka odbyła się już po raz 21. W tym roku zbieraliśmy pieniądze pod hasłem Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Zebrane pieniądze będą podzielone. Połowa zostanie wykorzystana na w s p a r c i e t e r a p i i n o w o r o d k a i niemowlaka, połowę na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych Walking. Około godziny rozpoczęła się licytacja orkiestrowych fantów, w wykonaniu członkiń stowarzyszenia przypomniał stary, polski obyczaj Z kolei w środę, 16 stycznia kolędowania. Na scenie był i anioł 2013 r. w Zespole Szkół w Pieszczu i d i a b e ł i ś m i e r ć. S p e k t a k l zorganizowano kolejną aukcję fantów. wyreżyserowała Ewa Bylczyńska- Przeprowadzający licytację Artur Safader. Marta Wachholz ze Sławska Struś stwierdził, że takich emocji jak rozkołysała wszystkich obecnych w bieżącym roku jeszcze nie było. zachęcając ich do wspólnego Po raz kolejny mieszkańcy naszej zatańczenia zumby w ten mroźny gminy pokazali, że ich serca są wielkie dzień. Na zakończenie na scenie i mimo kryzysu postomiński sztab bije pojawił się Kacper Szulski młody kolejny rekord zebranej gotówki wokalista z Korzybia, który w rytmie ,74 zł (13.269,10 zł w roku 2012, reggae utrzymywał świetny kontakt 6.386,60 zł w roku 2011). Przez to i zakładów opiekuńczo-leczniczych. pośród których znaleźć można było coś Tak jak i w latach poprzednich dla siebie. Nabywców znalazły m.in. mieszkańcy gminy Postomino wykazali p a k i e t y d r e w n a o p a ł o w e g o, s i ę n i e z w y k ł ą h o j n o ś c i ą. ufundowane przez Jarosława ZEBRALIŚMY: ,74 zł (13. Gawlistę, Eugeniusza Hutmana 269,10 zł w roku 2012). i Pawła Szymańskiego. Pod aukcyjny W niedzielę na terenie całej młotek wpadła też kaczka francuska Gminy Postomino pracowało ok. 100 dostarczona przez Joannę i Zenona wolontariuszy. Każdy miał okazję Lech z Wszedzienia. Dużym w swojej miejscowości wesprzeć powodzeniem cieszyły się prace WOŚP, praktycznie nie ruszając się w y k o n a n e p r z e z A g n i e s z k ę z domu. Dankowską z Pieńkowa i Jadwigę W północnej części gminy pojawił Czerwińską z Postomina. Można było się autokar pełen rozradowanych przygotować się na karnawał w o l o n t a r i u s z y i m u z y k ó w korzystając z zabiegów fryzjerskich z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w salonie Elżbiety Gaczyńskiej im. Zbigniewa Galka. Z kolei w Darłowie, makijażu i manicure u Ewy w miejscowościach południowych Bylczyńskiej-Safader w Łącku. Pary s k o c z n e r y t m y p r z y g r y w a l i mogły wybrać się do Pubu Tabu orkiestrowy tort przekazany przez z publicznością. w znaczący sposób możemy pomóc P i e ń k o w i a n i e, k t ó r z y w r a z w P o s t o m i n i e n a k o l a c j ę Janinę i Romana Tamów, który Cały dzień funkcjonowała chorym dzieciom i osobom starszym. z Wolontariuszami podróżowali walentynkową, czy rodzinny wypad na osiągnął cenę 400,00 zł. Pyszny, Pracownia Sztuk Pięknych Gamma, Jednakże przypominamy, że orkiestrowym busem. majową kolację w jarosławieckim lukrowany wypiek został od razu gdzie pod okiem Jadwigi Czerwińskiej fanty, które nie znalazły swoich Centrum wydarzeń w tym dniu to Jackowie u państwa Zawadów. skonsumowany. można było wykonać orkiestrowe nabywców podczas finału Postomiński j e d n a k P o s t o m i n o. N a j p i e r w Można też było wylicytować bony na Odbywały się też występy dzieła. Chętni mogli też nabyć Sztab wystawił na orkiestrowych Postomiński Klub Morsa Wiking zakupy w Delikatesach w Jarosławcu, artystyczne. Grali Pieńkowianie drobiazgi podczas orkiestrowej loterii, aukcjach Allegro. włączył się w WOŚP swoją orkiestrową sklepie GS w Postominie, Sklepach i Młodzieżowa Orkiestra Dęta w której każdy los wygrywał. Cała impreza nie mogła by się kąpielą w lodowatych wodach ABC w Postominie, Pieńkowie lub im. Z. Galka. Zaśpiewały dziewczęta Kulminacyjnym momentem XXI odbyć bez pomocy i wsparcia wielu marszewskiego jeziora. Następnie Staniewicach. Znaleźli się też chętni na z e S z k o ł y P o d s t a w o w e j Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej sponsorów, wolontariuszy i ludzi dobrej biegacze ze stadionu im. Z. Galka wejściówki do Parku Wodnego Jan w Staniewicach. Okazjonalny wiersz P o m o c y w P o s t o m i n i e b y ł woli. Wszystkim składamy gorące w Postominie wyruszyli na trasę w Darłówku, obrazy i inne drobiazgi zaprezentowała Henryka Tychończuk. widowiskowy pokaz sztucznych ogni, podziękowania i prosimy otwórzcie 4. Biegu Policz się z cukrzycą. Z kolei przekazane przez Fundację WOŚP. Brawurowo zaprezentowało się czyli światełko do nieba. Od godz. swoje serca za rok. miłośnicy Nordic Walking przyłączyli Hitem licytacji okazała się pamiątkowa Stowarzyszenie na rzecz rozwoju trwało też liczenie zebranych A. Czarnuch się do cukrzycowej akcji i wzięli udział koszulka z tegorocznego Finału, której i aktywności Pieńkowo-Pieńkówko kwot, które zakończyło się po godz. w IV Rekreacyjnym Marszu Nordic cena osiągnęła 550,00 zł i specjalny Razem lepiej. Spektakl Herody, Gimnazjaliści pracują Na Własne Konto Podczas pierwszego tygodnia przedsiębiorczych i umiejętności nowoczesnymi aktywnymi metodami Wszystko po to, by świadomie ferii chętni uczniowie Gimnazjum planowania własnej ścieżki zawodowej projektu, zorganizowana została zadecydować o wyborze ścieżki w J a r o s ł a w c u w z i ę l i u d z i a ł wśród uczniów Gimnazjum z Zespołu również wizyta gimnazjalistów zawodowej. w d o d a t k o w y c h z a j ę c i a c h Szkół w Jarosławcu. w słupskim banku BGŻ. Podczas Na drugi etap programu z przedsiębiorczości oraz ogólnej Pierwszy etap 30 godzin zajęć wizyty w banku uczniowie zapoznali się przewidziano kolejne wykłady. Projekt w i e d z y e k o n o m i c z n e j przeprowadzony został w czasie ferii z działalnością banku, jego strukturą, będzie realizowany podczas drugiego w ramach programu Na własne konto. przez nauczyciela WOS oraz zasadami funkcjonowania i ofertą. półrocza w formie pozalekcyjnej Program realizowany jest przez Gminę zaproszonego studenta, którzy swą Gimnazjaliści odwiedzili z wizytą i zakończy się wykonaniem przez Postomino oraz Fundację Europejski w i e d z ę n a t e m a t p r o j e k t u również lokalnego przedsiębiorcę gimnazjalistów pracy projektowej, Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na i prowadzenia zajęć uzyskali na prowadzącego ośrodek wczasowy która weźmie udział w konkursie - p o d s t a w i e z a w a r t e j u m o w y specjalistycznym szkoleniu. w Jarosławcu- tam mogli miło spędzić zawalczyć będzie można o certyfikaty, o współpracy. Celem Programu jest W ramach pierwszego etapu czas, ucząc się przy tym - na czym nagrody rzeczowe, a przede poszerzenie wiedzy ekonomicznej, edukacji ekonomicznej prócz zajęć polega prowadzenie własnego biznesu wszystkim o atrakcyjne stypendia. k s z t a ł t o w a n i e p o s t a w merytorycznych, prowadzonych i pozyskiwanie środków unijnych. Współrealizatorem programu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. M. Rataja. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

9 Postomino WOŚP w Zespole Szkół w Pieszczu Jak co roku aktywnie włączyliśmy przyniesionych przez naszych się w akcję Jurka Owsiaka na rzecz uczniów. Nie obyło także się bez r a t o w a n i a z d r o w i a. P o ł o w ę t o r t ó w, c i a s t, k t ó r e z o s t a ł y uzbieranych przez nas pieniędzy wylicytowane za nie małe pieniądze. przeznaczyliśmy na wsparcie terapii S e r d e c z n i e d z i ę k u j e m y noworodka i niemowlaka, połowę zaś w s z y s t k i m r o d z i c o m z a na wyposażenie w sprzęt szpitali z a a n g a ż o w a n i e i p o m o c geriatrycznych i zakładów opiekuńczo- w przeprowadzeniu różnorodnych leczniczych. akcji na rzecz WOŚP. I tak 16 stycznia spotkaliśmy się Marzena Juszczyk na auli, gdzie Pan Artur Struś fot. Łukasz Juszczyk nadzorował licytację przedmiotów Miesięcznik Gminy Postomino 2013 luty 9 Podsumowanie działalności świetlicy wiejskiej w Chudaczewie W Chudaczewie niemal przez cały 2012 rok funkcjonowała świetlica wiejska. Świetlica działa na bazie remizy. Ochotnicza Straż Pożarna w Chudaczewie jako organizacja p o z a r z ą d o w a p o z y s k a ł a n a całoroczne funkcjonowanie świetlicy kwotę złotych. Fundusze te zostały pozyskane w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego w ramach Programu Współpracy Gminy Postomino z Organizacjami Pozarządowymi w roku W ramach działalności na świetlicy były organizowane zajęcia świetlicowe, wyjazdy, spotkania w terenie oraz Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, zabawa Andrzejkowa, i Sylwestrowa. Przy wsparciu świetlicy zorganizowano już kolejny Rajd Wrzosowo-Ziemniaczany, którego głównym organizatorem był CKiS Postomino. Największym zainteresowaniem cieszą się jak zwykle wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych wyprawy w teren - do Słowińskiego Parku Narodowego, do Królewa nad jezioro. Zarząd OSP Chudaczewo oraz Panie pracujące na świetlicy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które chętnie uczestniczyły w zajęciach na świetlicy, a także wszystkim tym, którzy wspierali działalność świetlicy w 2012 roku. Życzy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Podsumowanie Biegowego Grand Prix 2012 Pasja uprawiania sportu XXII Międzynarodowy 6. miejsce Januszewski Maciej 86 biegowego w sposób czynny Bieg Po Plaży Jarosławiec 2012 pkt. 5 biegów połączona z troską o zdrowie, Jarosławiec 15 km miejsce Sowiński Janusz 69 przeżycia na trasach biegowych, nowo 8. Ustecka Dziesiątka Ustka 10 km pkt. 5 biegów poznane miejsca, nawiązane II Bieg wokół jeziora 8. miejsce Oszmiański Stanisław przyjaźnie na długo pozostają Łętowskiego Łętowo 12 km 54 pkt. 3 biegi w pamięci. Zawodnicy Klubu Biegacza XII Bieg Mikołajkowy 9. miejsce Kocieniewski Damian Bryza Postomino i nie zrzeszeni Powitanie zimy2012 Jarosławiec 50 pkt. 3 biegi amatorzy, pasjonaci biegania 6 km miejsce Bojkowski Janusz 49 startowali w licznych zawodach Klasyfikacją punktową objęto pkt. 4 biegi zaliczanych do Otwartego Biegowego zawodników i amatorów, którzy Kobiety: Grand Prix mieszkańców Gminy startowali min. w jednym z biegów. 1. miejsce Szostek Aneta 169 pkt. Postomino i Klubu Biegacza Bryza Ostateczne wyniki przedstawiają się (na 200) 9 biegów w roku 2012, tj. 1. Bieg Zaślubin następująco: 2. miejsce Brzostowska Ewa 88 Kołobrzeg 15 km Bieg Mężczyźni: pkt. 5 biegów Wielkiej Orkiestry Świątecznej w Grand Prix i po raz pierwszy przełajowy wokół Łącka Śladami 1. miejsce Ciesielski Dawid miejsce Cieplik-Pominkiewicz Pomocy. zwyciężyła w klasyfikacji. Bogusława X 3 km pkt. (na 200) 10 biegów Małgorzata 36 pkt. 2 biegi Zwycięzca Grand Prix Gminy Rok 2013 to 22 lat wspólnego 3. Bieg Święców Sławno 10 km 2. miejsce Antosik Grzegorz /5. miejsce Kasica Monika, Dawid Ciesielski zdetronizował biegania Klubu Biegacza BRYZA na III Postomiński Test pkt. 9 biegów Waleszkowska Nikola 20 pkt. 1 wieloletniego lidera Grzegorza terenie Gminy Postomino. Tak jak Coopera Postomino 12 min. 3. miejsce Szlawski Bogdan 145 bieg Antosika. Na uwagę zasługuje też fakt, w latach ubiegłych i w tym roku I I I M i t y n g pkt. 10 biegów że Dawid oraz Bogdan Szlawski w roku zaplanowane jest biegowe GRAND Lekkoatletyczny Postomino 5 km 4. miejsce Antosik Jacek 99 pkt. Pamiątkowe statuetki, dyplomy z a l i c z y l i w s z y s t k i e 1 0 PRIX Gminy i udział biegaczy (mężczyźni), 3 km (kobiety) 8 biegów i nagrody najlepszej 10-ce panów i 5-ce z zaproponowanych do klasyfikacji w szeregu zawodów na terenie całego Bieg im. Elżbiety 5. miejsce Pominkiewicz Maciej pań wręczył Janusz Bojkowski Wójt startów. Z kolei najlepsza z pań Aneta kraju. Garduły Korzybie 10,5 km 81 pkt. 5 biegów Gminy Postomino podczas XXI Finału Szostek po raz 2-gi wzięła udział A. Czarnuch

10 10 luty 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Puchary za loty Podsumowanie działalności Bojkowski wręczono puchary za osiągnęli wynik 2568,48 pkt, Sekcji Bylica Polskiego Związku najlepsze wyniki w lotach. III Super Mistrzem Sekcji Bylica Hodowców Gołębi Pocztowych odbyło Super Mistrzem Sekcji Bylica został Marcin Skóra z wynikiem się w Urzędzie Gminy Postomino został Sylwester Ryfa osiągając 2483,94 pkt. w dniu 25 stycznia 2013 r. Podczas wynik 2670,06 pkt. Gratulujemy. uroczystego spotkania z Wójtem II Super Mistrzem Sekcji Bylica Gminy Postomino Januszem zostali Bogusław i Leszek Drab, którzy Dzień Babci i Dziadka w Nosalinie Dnia 22 stycznia 2013r ś w i e t l i c a w N o s a l i n i e zorganizowała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Mali artyści pod opieką Pani Marty Wachholz - opiekuna świetlicy, zaprezentowali repertuar składający się z wierszy, p i o s e n e k o r a z k r ó t k i c h konkursów dla zaproszonych gości. Wszystko po to, aby wyrazić babciom i dziadkom w d z i ę c z n o ś ć z a i c h d o b r o ć i cierpliwość. Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnuków. Po części artystycznej dzieci złożyły życzenia, w r ę c z a j ą c s w o i m g o ś c i o m własnoręcznie wykonane kartki oraz symboliczne żółte tulipany, po czym wszyscy zostali zaproszeni na kawę, W dniu 18 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Społecznych w Korlinie odbył się Harcerski Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez 34 Gromadę Zuchową Piraci. W uroczystości uczestniczyli dziadkowie oraz babcie uczniów naszej szkoły, ale zuchy i harcerze pamiętali również o seniorach z regionu, których wnuczęta uczęszczają do innych szkół lub są jeszcze maluszkami. Na zaproszenie Piratów przybyli również: Komendant ZHP Sławno Ryszard Sobczak, Zastępca Wójta Gminy Postomino Adam Drapała, Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Krakowska, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo "RAZEM" herbatę i słodki poczęstunek, raz wszystkim Babciom i Dziadkom przygotowany przez rodziców dzieci. s k ł a d a m y n a j s e r d e c z n i e j s z e W s p a n i a ł a a t m o s f e r a, k t ó r a życzenia, dużo zdrowia i wszelkiej towarzyszyła spotkaniu była okazją do pomyślności w życiu. Podziękowania umocnienia więzi rodzinnej oraz składam, także rodzicom pociech, bliższego poznania się mieszkańców. k t ó r z y w ł o ż y l i s w ó j w k ł a d Szczęśliwe i uśmiechnięte twarze w organizację jakże pięknej babć i dziadków ukazały nam, jak uroczystości. ważne są takie spotkania i wspólne Mieszkańcy Nosalina spędzone chwile z wnukami. Jeszcze Harcerski Dzień Babci i Dziadka w Korlinie Tadeusz Paweł Sadowski przywitała gości i tradycyjnie poprosiła oraz Wiceprezes Maria Lech- przybyłych o zapalenie światełka Szajner, wicedyrektor ZSS w Korlinie Po świeczkowisku Komendant Grażyna Kozar, a także atrakcja ZHP Sławno przedstawił gawędę spotkania Zespół Pieńkowianie. o motywie przewodnim 2013 roku Harcerski Dzień Babci i Dziadka R o k u R o d z i n y. N a s t ę p n i e rozpoczęła Drużynowa 34 GZ Piraci Pieńkowianie zaprezentowali dwa Dorota Skrzeczkowska, która utwory, po których zuchy i harcerze wystąpili ze swoim przedstawieniem dla Seniorów. Zanim wszyscy udali się n a p o c z ę s t u n e k, z e s p ó ł Pieńkowianie ponownie zabawiał nas swoim repertuarem. Druhny rozpoczęły tańce, podczas których nie obyło się bez wężyków i kółeczek. Na gości czekała również niespodzianka tort upieczony przez Piratów, który zachwycił nie tylko smakiem, ale również efektownym wejściem zapalonymi racami. Dzień Babci i Dziadka w Pieszczu i... Babcia i Dziadek to obok rodziców najważniejsze osoby w życiu dziecka, o czym mogli się przekonać u c z e s t n i c y s p o t k a n i a zorganizowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka 22 stycznia 2013r. w Zespole Szkół w Pieszczu. Wszystkich gości bardzo serdecznie przywitała Pani Dyrektor Renata Mazur, a d z i e c i z a p r o s i ł a d o p r e z e n t a c j i przygotowanego występu. Wnuczęta z radością zaprezentowały program artystyczny, w którym znalazły się wystawiane w c z e ś n i e j J a s e ł k a, nastrojowe piosenki oraz pokaz grupy tanecznej. Uroczystość uświetniły występy zespołów "Pieńkowanie" i "Pieszczanki", a ciepła herbata, kawa i c i a s t a d o m o w e g o w y p i e k u rozgrzewały wszystkie serca. Dodatkiem do wielu miłych słów i życzeń były drobne upominki wykonane przez dzieci oraz gorące uściski i całusy. Babcie i D z i a d k o w i e p o p i s y artystyczne swoich wnucząt obserwowali przy kawie, h e r b a t c e i s ł o d k i m poczęstunku. Był również czas na serdeczne rozmowy przy stole. Uśmiechnięte twarze, przyjazne, pełne m i ł o ś c i s p o j r z e n i a t o n a j l e p s z a a k c e p t a c j a i uznanie. Dla kogo ta laurka, W słońcu, zieleni, chmurkach? Dla kogo każda wnuczka, Dla kogo każdy wnuczek, Maluje dzisiaj kwiaty, Przynosi upominek? Dla kogo jest ten wierszyk, I życzenia od dzieci? Już wiecie? Oczywiście! Dla wszystkich Babć i Dziadków Marzena Juszczyk fot. Łukasz Juszczyk... i w Staniewicach 2 2 s t y c z n i a w S z k o l e piosenki, oczywiście wspólnie Podstawowej w Staniewicach miała z babciami. Okazało się,że mimo miejsce niezwykła uroczystość: różnicy wieku znają one doskonale ten spotkanie pokoleń z okazji Dnia Babci repertuar. i Dziadka. Organizatorami byli Po części artystycznej rodzice najmłodsi uczniowie dzieci z klas 0- zaprosili wszystkich na słodki III. To oni zaprosili swoich kochanych poczęstunek. Poczęstowano gości dziadków i przygotowali dla nich pysznymi wypiekami własnej roboty niespodzianki. Centralnym punktem i pyszną herbatką. Dzieci podarowały uroczystości było przedstawienie d z i a d k o m p r e z e n t y, k t ó r e jasełkowe. Wywołało ono wiele własnoręcznie przygotowały. Były wzruszeń, a niektórym gościom życzenia, uściski i mnóstwo zaszkliły się nawet oczy. W trakcie serdeczności. uroczystości wspólnie śpiewano Janina Adamiak kolędy i pastorałki. Następnie dzieci Joanna Matczak recytowały wierszyki i śpiewały

11 Postomino Bal karnawałowy w ZS Pieszcz Miesięcznik Gminy Postomino Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013 luty 11 Piątek przed feriami 25 stycznia był magicznym dniem w naszej szkole. Tego dnia odbyło się wielkie święto Bal Karnawałowy. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe i tak maluchy bawili się od 15 do 17stej, a starsi uczniowie od 18 do 20stej. Tego dnia roiło się od księżniczek, śpiochów, aniołków, spidermenów i był nawet mały tygrysek. Słysząc największe tegoroczne przeboje nasze dzieci nie mogły tak po prostu stać i nie tańczyć, nogi same prosiły się do tańca. Nie było czasu na nudę. Zabawy taneczne przeplatane były konkursem, w którym to nasi milusińscy otrzymali od Mikołaja paczki ze słodyczami. Wszyscy spisali się na medal, bo brali czynny udział w zabawach na parkiecie. Po balu wszyscy udali się na zasłużony wypoczynek, bo od soboty mamy ferie!!! Marzena Juszczyk Uczniowie klasy I c Zespołu Szkół w Postominie wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, której patronują Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz K o m e n d a n t G ł ó w n y P o l i c j i Rzeczpospolitej Polskiej. Nasza gmina od wielu lat włącza się w tę kampanię. W ubiegłorocznej edycji najmłodszym zaproponowano konkurs plastyczny pod hasłem To ja mój portret. Paulina Sieradzka została laureatką tego konkursu. To jej W y r ó ż n i e n i a o t r z y m a l i : praca uzyskała akceptacje jury, Aleksandra Czapla, Zuzanna chociaż w konkursie wzięły udział Błaszczyk, Otylia Pruske i Filip tysiące dzieci z całej Polski. Gratulacje Sobczak. Paulinko! Krystyna Gąsiorowska Profilaktyczna wycieczka Pięknym akcentem klasy I c i III a w ruchu drogowym, (w którym zakończyły ostatni przed przerwą laureatką została Otylia Pruske z klasy świąteczną tydzień nauki. Był to I c), spotkanie z policjantami, wyjazd do Multikina w Słupsku na film Spotkanie z Komendantem Straży pt.: Renifer Niko ratuje brata. Mądre Gminnej, wycieczka z praktycznym przesłanie filmu na długo zostanie pokazem przechodzenia przez w pamięci małych odbiorców, a nastrój jezdnię, spotkanie z Ratownikiem wprowadził dzieci w atmosferę Świąt Medycznym z mini kursem pierwszej Bożego Narodzenia. pomocy oraz zajęcia wychowawcze USŁUGI KSIĘGOWE, ROZLICZENIA PODATKOWE KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM KANCELARIA PODATKOWA VICTORY MONIKA LACKA Chudaczewo 24a, tel.: Wyjazd w całości został na temat bezpieczeństwa w szkole, sfinansowany ze środków Gminnej w domu, przy posługiwaniu się Komisji Rozwiązywania Problemów urządzeniami elektrycznymi oraz Alkoholowych w Postominie. zasad zachowania się w kontaktach Wycieczka ta stanowiła ostatnią część z nieznajomymi. Programu Profilaktycznego Szkoły Podczas wycieczki dzieci Podstawowej w Postominie na 2012 realizowały zadania zawarte rok w części dotyczącej zadania w regulaminie wycieczki dotyczące Bezpieczna droga dziecka do szkoły bezpiecznego zachowania się i Jak żyć bezpiecznie. W ramach tych w autokarze, miejscach publicznych zadań zrealizowane zostały takie oraz w ruchu drogowym, poruszania zagadnienia: konkurs plastyczny Ja się pieszych na parkingu, w tłumie, na ruchomych schodach. Wszyscy uczniowie wspaniale zachowywali się podczas tej wyprawy i bezpiecznie wrócili do domów. Dziękujemy pani Mirosławie Lemtis - Gawęda za pomoc w organizacji wyjazdu oraz paniom: Agnieszce Czapli, Gabrieli Pruske, Anicie Kopera i Marioli Tomaszewskiej za zapewnienie opieki podczas wycieczki. Krystyna Gąsiorowska i Ewa Kwiatek r e k l a m a

12 12 luty 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Herody w Jarosławcu Mikołaj w Górsku i Marszewie Niezwykłym wydarzeniem po przewidzenia, mimo wyrażanego żalu uroczystej mszy świętej Trzech Króli stracił głowę. Energiczny Diabeł (Zofia w kościele w Jarosławcu był występ Długońska) porwał jego duszę. U boku herodów ze Stowarzyszenia Razem Heroda swe siły prezentował lepiej. Marszałek (Barbara Borucka). Anioł Herody to tradycyjny zwyczaj (Stanisława Krajewska ) dzielnie bronił chodzenia od domu do domu, od dworu dobra i przestrzegał Heroda przed d o d w o r u z l u d o w ą w e r s j ą skutkami jego złych czynów. Żydek ewangelicznej wędrówki świętej (Teresa Rysztak) dziwił się, że tak rodziny. Treść przedstawienia opiera wielki pan w takiej marnej szopie się na fragmencie Ewangelii (Mt2.16- przyszedł na świat. Ostatnie słowo 19) opisującym rzeź niewiniątek w sprawie Heroda należało jednak do i śmierć Heroda Wielkiego. Główny Śmierci (Elżbieta Stefańska) wątek dramatyczny ma cechy i sprawiedliwości stało się zadość. moralitetu ukazuje walkę dobra Reżyserem przedstawienia jest Ewa (Anioł) ze złem (Diabeł). Bylczyńska-Safader. Seniorki z werwą i dużym Kolejny występ przewidziany jest zaangażowaniem zaprezentowały w Łącku, a później w Finale Wielkiej zebranym dzieje Heroda (Ludwika Orkiestry Świątecznej Pomocy Manuszewska) i jego zasłużony w Postominie. k o n i e c. H e r o d, j a k b y ł o d o Teresa Rysztak Magiczne jasełka Uczniowie klasy I c w ubiegłym dzieci, które odgrywały swoje kwestie roku zorganizowali spotkanie wigilijne z wdziękiem i bardzo profesjonalnie. z opłatkiem oraz świątecznymi Zaśpiewały również pięć kolęd potrawami, w którym uczestniczyli i ulubioną pastorałkę Gore gwiazda rodzice. Jezusowi. Wzruszeni rodzice nie W tym roku zaprosili swoje szczędzili braw. Na koniec spotkania rodziny na magiczne w wymowie podzieliliśmy się opłatkiem życząc Jasełka. Każdy uczeń wspaniale sobie nawzajem SZCZĘŚCIA W 2013 nauczył się roli i z pomocą rodziców ROKU. przygotował kostium do występu. Krystyna Gąsiorowska Przyjemnie było popatrzeć na przejęte Spotkanie opłatkowe 20 grudnia 2012 r. odbyło się U p o m i n k i d l a n a s z y c h spotkanie opłatkowe na które podopiecznych zasponsorował Urząd zaprosiliśmy przedstawicieli naszej Gminy Postomino oraz z naszych gminy oraz proboszcza Grzegorza składek członkowskich zakupiliśmy Fąsa, p. Jadwigę Czerwińską. słodycze do paczek dla naszych Na spotkaniu były przygotowane podopiecznych. smaczne potrawy wigilijne i ciasta Stowarzyszenie przygotowane przez rodziców. Nasza Przyszłość W śnieżną niedzielę 20 stycznia mogły wyjść na dwór razem z moimi p i ę k n i e w y r e m o n t o w a n a, A.D odwiedziłem dzieci pomocnikami elfami odwiedziłem a w Marszewie powstaje nowa. z Marszewa i Górska. Ucieszyłem się w ich domach, bo taka jest moja rola. Kończę już, bo jetsem bardzo bardzo widząc jak podrosły od czasu Jestem po to, żeby raz w roku zapracowany. Muszę odwiedzić mojej ostatniej wizyty, zimą zeszłego odwiedzić każde dziecko i obdarować jeszcze mnóstwo dzieci, które mnie roku. Wszystkie maluchy zapewniały je prezentem. Mam nadzieję, że już oczekują, dopóki trwa karnawał, leży mnie, że dotrzymały danej mi rok temu niedługo dzieci z Marszewa i Górska śnieg i szczypie mróz. obietnicy i były: grzeczne, pomagały będą na mnie czekały w swoich HO! HO! HO! rodzicom i dobrze się uczyły. Dzieci, nowych świetlicach, bo doszły mnie Święty Mikołaj które akurat się pochorowały i nie słuchy, że w Górsku świetlica będzie Razem lepiej przy stole wigilijnym Stowarzyszenie na rzecz p. Stanisława Krajewska jako Anioł, w Pieńkowie wyraża serdeczne rozwoju i aktywności Pieńkowo p. Zofia Długońska w roli Diabła, podziękowania wszystkim, którzy P i e ń k ó w k o R a z e m l e p i e j p. Elżbieta Stefańska jako Śmierć, pomogli w organizacji tego pięknego w Pieńkowie już czwarty raz a p. Teresa Rysztak jako Żydek święta, a szczególne słowa, pełne zorganizowało spotkanie opłatkowe Moszke. Spektakl reżyserowała życzliwości kieruje do: dla swoich członków i osób starszych p. Ewa Bylczyńska-Safader. ź Państwa Prezesów Firmy Morpol i samotnych z gminy Postomino. Widzowie nagrodzili występy S.A. w Duninowie; W tym roku dzięki współpracy gromkimi brawami, a także grosikiem ź Kierownictwa i Pracowników z d y r e k c j ą Z e s p o ł u S z k ó ł wrzuconym na szczęście. Gminnego Ośrodka Pomocy w Postominie seniorzy mieli Przy wspólnym stole zasiedli Społecznej w Postominie; m o ż l i w o ś ć g o s z c z e n i a zaproszeni goście: dyrektor ZS Halina ź Pracowników i Dyrekcji Zespołu w p o m i e s z c z e n i a c h s z k o ł y Wenda, wicewójt Adam Drapała Szkół w Postominie; podstawowej, a także podziwiania i ksiądz Grzegorz Fąs oraz ok. 40 ź p. Romana Tamy z Piekarni Taja sztuki teatralnej o tematyce seniorów i ich młodsze koleżanki. w Jarosławcu. bożonarodzeniowej przygotowanej Po tradycyjnej modlitwie Duże zaangażowanie i wsparcie przez klasę I gimnazjum, pod i przełamaniu się opłatkiem w y k a z a ł y o s o b y, k t ó r e k i e r o w n i c t w e m a r t y s t y c z n y m zgromadzeni degustowali tradycyjne przygotowywały spotkanie: polonistki pani Edyty Dubert i księdza p o t r a w y w d u ż e j m i e r z e ź Ludwika i Henryk Manuszewscy; uczącego religii w tej klasie. przygotowane przez członków ź Ewa i Andrzej Safaderowie; Niezwykłym wydarzeniem było stowarzyszenia. Był to czas na ź Barbara i Norbert Boruccy; pokazanie staropolskiego obyczaju wspólne rozmowy, śpiewanie kolęd ź Stanisława i Roman Krajewscy; H e r o d ó w p r z e z c z ł o n k i n i e i plany na przyszłość. ź Teresa i Józef Rysztakowie; stowarzyszenia. W roli Heroda W miłym i uroczystym nastroju, ź Zofia i Leszek Długońscy; wystąpiła Ludwika Manuszewska, przy pełnym stole, ludzie starsi, ź Barbara i Henryk Kołodziejscy która nie tylko wykazała się samotni i członkowie stowarzyszenia oraz panie: Elżbieta Stefańska, Maria pomysłowością stroju, ale stworzyła spędzili przedświąteczne popołudnie. Brzyszcz, Henryka Tychończuk, Anna ciekawy tekst przesłanie Heroda Wasilewska, Małgorzata Dybiec. z wieloma wskazówkami dla Zarząd Stowarzyszenie na rzecz Bardzo, bardzo serdecznie obecnych. Pozostałe aktorki to: pani rozwoju i aktywności Pieńkowo dziękujemy. Barbara Borucka jako Marszałek, P i e ń k ó w k o R a z e m l e p i e j Spotkanie z seniorami W środę 19 grudnia świąteczne spotkanie mieli seniorzy gminy Postomino. Dla nich uczniowie kl. Ib G i m n a z j u m w P o s t o m i n i e p r z y g o t o w a l i p r z e d s t a w i e n i e świąteczne pod kierunkiem nauczycielki j. polskiego - Edyty Dubert i ks. Adama Jokiela. Nie były to tradycyjne jasełka z Maryją Panną, Józefem i Dzieciątkiem, lecz opowiadanie o tradycjach polskiej wieczerzy wigilijnej. Dlaczego jest opłatek? Dlaczego jest choinka? A bombki i światełka? I jeszcze dwanaście potraw? Być może znamy odpowiedzi na te pytania i być może tradycja oraz zwyczaj tak mocno w nas wrósł, że potrafimy opowiedzieć, po co to wszystko? Nawet jeśli pęd świata zatarł to, co jest świąteczną tradycją, warto było przypomnieć sobie to, co stanowi nasze święta - polskie, katolickie z kolędą Bóg się rodzi, moc truchleje O p ł a t k o w e s p o t k a n i a z seniorami stały się tradycją Zespołu Szkół w Postominie, jednak tegoroczna edycja kolędowania miała charakter szczególny. Dziękujemy uczniom klasy Ib za udział w przygotowaniu tego wspaniałego spotkania z najstarszym pokoleniem naszej gminy. Ks. Adam Jokiel

13 Postomino Zabawa w Staniewicach W ostatni szkolny dzień przed f e r i a m i S z k o ł ę P o d s t a w o w ą w Staniewicach ogarnęło karnawałowe szaleństwo, któremu poddali się nie t y l k o u c z n i o w i e, a l e t a k ż e nauczyciele,wychowawcy oraz mieszkańcy Staniewic. Tańcom i zabawom nie było końca. Dzieci, zarówno te młodsze jak i te starsze, zaprezentowały się w niezwykle bajkowych strojach. I tak salę g i m n a s t y c z n ą w y p e ł n i ł y księżniczki,biedronki, czarownice, kowboje, indianki, piraci, anioły i inne przeróżne stworzenia i dziwadła. Pod Podziękowania koniec zabawy tradycyjnie pojawił się gość specjalny, św Mikołaj, który wraz ze swoim pomocnikiem, w zamian za wierszyk lub piosenkę, obdarowywał każde dziecko paczką. Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców, która zadbała o wspaniałe paczki dla dzieci. Nad obfitością stołu czuwali rodzice uczniów klasy VI, a wspólne taneczne kroki i śpiew sprawiły, że było prawdziwie radośnie jak na karnawał przystało! Karolina Pecka ź Firmie AGROMOR ze Sławna finansowe wszelkich inicjatyw ź Firmie LAMINOPOL z Postomina lokalnych, za zrozumienie i wsparcie ź Gminnemu Związkowi Kółek mentalne (zawsze bardzo potrzebne) Rolników i Organizacji Rolniczych oraz za właściwe pojmowanie idei ź Panu Kazimierzowi i Andrzejowi paczki od Św. Mikołaja dla Ordon oraz Panu Zdzisławowi najmłodszych składa Koło Gospodyń Sieradzkiemu Wiejskich i Sołtys Złakowa oraz z serca płynące, serdeczne Radna Agnieszka Stożek-Kowalska. podziękowania: za stałe wspieranie Rozwijamy talenty Miesięcznik Gminy Postomino 2013 luty 13 Działalność Świetlicy w Pieszczu Ś w i e t l i c a Ś r o d o w i s k o w a w Pieszczu pracuje od 15 lat i od zawsze jest w niej dużo uczestników spragnionych ciekawych zajęć, chcących spędzić czas wolny od nauki. W roku 2012 uczęszczało na zajęcia około 35 osób. Zajęcia prowadzą wychowawcy Krystyna i Kazimierz Gąsiorowscy. Dzieci i młodzież ma tu możliwość udziału w wielu zajęciach artystycznych. Wzięli oni udział w kilku konkursach jak: Gminny Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Bury, Jolanta Bura, Emil Sil, Julia Braliśmy udział w działaniach Plastyczny Sport nas łączy, Stępień, Wiktoria Swędrak, Bartosz ekologicznych i profilaktycznych Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Swędrak i Oliwia Chowaniak. włączając się w Gminny Program Miasto moich marzeń. Konkurs D z i e c i u c z e s t n i c z y ł y Profilaktyczny między innymi Plastyczny Zapobiegajmy Pożarom, w programie My się wody nie boimy. w Kampanie Zachowaj Trzeźwy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Odbyły się trzy wycieczki dwie do Umysł Bezpieczne wakacje, Powiatowy Multikina na filmy: Kot w butach O g r o m n a r a d o ś ć d a j ą Konkurs Na Pisankę Wielkanocną i Madagaskar 3 oraz wycieczka do uczestnikom świetlicy cykliczne i Gminny Konkurs Na Ozdobę Darłowa, na której świetliczanie z a j ę c i a s p o r t o w e. B y l i ś m y Bożonarodzeniową, Ogólnopolski z w i e d z a ł y Z a m e k K s i ą ż ą t organizatorem międzyświetlicowych Konkurs Plastyczny Kampanii Pomorskich, Kościół Mariacki i stare rozgrywkach w dwa ognie pod hasłem Zachowaj Trzeźwy Umysł. We miasto. Sport odrzuca nałogi. w s z y s t k i c h t y c h k o n k u r s a c h Odbyły się takie uroczystości Krystyna i Kazimierz uczestnicy świetlicy byli zauważeni i imprezy środowiskowe jak: Dzień Gąsiorowscy i nagrodzeni. Wyróżnili się: Alicja Dziecka, Dzień Rodziny, Mikołajki, Łomża, Adrianna Zielonka, Krzysztof Andrzejki, Euro 2012 i Wigilia. Piraci nocują w szkole w Korlinie Po uroczystości Dnia Babci i Dziadka w dniu 18 stycznia 34 G r o m a d a Z u c h o w a P i r a c i, p o w i e l u p r z y g o t o w a n i a c h i t r u d n o ś c i a c h z w i ą z a n y c h z chorobami mogła odstresować się podczas zuchowskiego noclegu w szkole. Uczestnicy rozpoczęli tańcami, a następnie podzieleni na dwa zespoły: żeński i męski, ułożyli rymowanki dotyczące mijającego dnia. Walka była zacięta, więc odbyła się dogrywka, która utwierdziła jury (w składzie: Dorota Skrzeczkowska, Alina Budny, Anna Dąbrowska) w przekonaniu, że obie drużyny wywalczyły pierwsze miejsce. Po wspólnym posiłku i czynnościach i p o r z ą d k a c h u d a l i ś m y s i ę higienicznych Piraci udali się do z uśmiechami do domów. swoich pokoi. Po porannym apelu Dzień Eksperymentów w Korlinie Praca z uczniami uzdolnionymi Otylia Pruske. W gminnym konkursie jest dla każdego nauczyciela Zapobiegajmy pożarom laureatkami wspaniałym doznaniem. Nauczyciele zostały: Paulina Sieradzka, Sara Zespołu Szkół w Postominie potrafią M i e l c z a r e k i O t y l i a P r u s k e. wyłowić takie osoby i potem z nimi tak Wyróżniono Zuzannę Błaszczyk i Ines pracować, że przynosi to wiele Schönwald. W szkolnym konkursie z a d o w o l e n i a i m s a m y m, Jesień w kolorach I miejsce zajęła wychowankom i ich rodzicom. Otylia Pruske, a II miejsce Paulina Uczniowie klasy I c szkoły S i e r a d z k a. Wyróżniono I n e s podstawowej uwielbiają zajęcia Schönwald. W szkolnym konkursie Ja plastyczne. Już jako zerówkowicze w ruchu drogowym laureatka została odnosili sukcesy w konkursach Otylia Pruske, a w ogólnopolskim plastycznych na szczeblu szkolnym, konkursie To ja laureatką była g m i n n y m, p o w i a t o w y m Paulina Sieradzka. Jak widać i ogólnopolskim. Teraz potrafią już dziewczynki tej klasy są już bardzo więcej, poprawili technikę, a nic nie utytułowane. Obserwując ich ubyło z ich ogromnej wyobraźni. I są wspaniałe prace należy mieć nadzieję, efekty. W Gminnym Konkursie na że ich talent zaowocuje jeszcze Kartkę Świąteczną I miejsce zdobyła wieloma wyróżnieniami. Paulina Sieradzka, a wyróżnienie Krystyna Gąsiorowska W dniu 21 stycznia Zespół Szkół Społecznych w Korlinie gościł przedstawicieli firmy Inter_Edu, którzy współpracują z Fundacją Radosne Dzieci w ramach realizacji projektu Nauka dla Każdego. Podczas spotkania uczniowie uczestniczyli w prezentacjach p o k a z u j ą c y c h m. i n. b u d o w ę człowieka, zasady powstawania prądu elektrycznego, co to jest ciśnienie, reakcje chemiczne podczas k t ó r y c h z a c h o d z i ł y z m i a n y t e m p e r a t u r y, z m i a n y b a r w, powstawały efekty dźwiękowe. Uczniowie mieli również możliwość zmierzenia się w rozwiązywaniu zadań logicznych.

14 14 luty 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino h t t p : / / w w w. c i e k awostki.z.inte r n e t u. w. s z e p c i e. p o s to m i n a. p l Mamy prawo kopiować książki, ściągać filmy, dzielić się muzyką Wymienione w tytule czynności są zgodne z ustawą o prawie autorskim, ale często uchodzą za wykroczenia. Czy komiksowe dymki umieszczone na szybach wagonów warszawskiego metra mogą zmienić takie myślenie? Kampania "Bądź świadomy", a k t y w n i e w s p i e r a n a p r z e z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pomija kilka istotnych szczegółów mających związek z prawem autorskim. Przede wszystkim marginalizuje znaczenie dozwolonego użytku. Tymczasem... Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwala na korzystanie - bez zezwolenia twórcy - z już rozpowszechnionych utworów w zakresie własnego użytku osobistego (art. 23). Własny użytek osobisty obejmuje dzielenie się tymi utworami z rodziną i osobami, z którymi utrzymujemy stosunki towarzyskie. Do obowiązków prawnych użytkownika nie należy sprawdzanie, czy dostępne w internecie utwory zostały rozpowszechnione w sposób legalny czy nie. Wyjątkiem jest ściąganie filmów, muzyki, książek za pomocą sieci peer-to-peer (takich jak BitTorrent czy edonkey), co wiąże się zwykle z udostępnianiem plików osobom, z którymi nic nas nie łączy, na której a więc wykracza poza dozwolony znajdziemy szczegółowe wyjaśnienie użytek. każdego z twierdzeń, poparte Na te kwestie zwraca uwagę konkretnymi zapisami ustawy o prawie kampania społeczna "Prawo Kultury" autorskim. przygotowana przez Fundację K a m p a n i a t r w a, a n a Nowoczesna Polska. Jej idea zawiera ilustrujących ją zdjęciach można się w trzech prostych zdaniach: zobaczyć m.in. Piotra VaGlę ź Mam prawo kopiować książki Waglowskiego - prawnika i publicystę, ź Mam prawo ściągać filmy A l e k s a n d r ę S e k u ł ę - ź Mam prawo dzielić się muzyką literaturoznawczynię i redaktorkę Zdania te - ujęte w komiksowe serwisu Wolne Lektury oraz Marcina dymki - pojawiły się na szybach Cisłę, czyli DJ-a Kwazara. wagonów warszawskiego metra. źródło: Dziennik Internautów Jak widać na zdjęciu, każdy dymek zawiera odnośnik do strony W takich serwerowniach Google trzyma Twoje dane ZS Jarosławiec na nowo w sieci z e-usługami dla dzieci i rodziców Od 12 stycznia 2013 roku Zespół Szkół w Jarosławcu posiada nową stronę internetową. Wszelkie dane ze starej strony zostały przeniesione, dlatego też dalej można dowiedzieć się o historii szkoły. A co znajdziemy na stronie oprócz aktualności? Przede w s z y s t k i m p o z n a m y w ł a d z e i pracowników szkoły, mamy dostęp do kodeksu dobrego postępowania czy też specjalnego opracowania Gabrieli Sidło. Nie zabrakło również informacji o zespole "Bursztynek" czy Jubileuszu 60-lecia. Jednym z najnowszych elementów e-szkoły jest e-dziennik dostępny dla uczniów i rodziców. To tutaj można zobaczyć obecności, uwagi, oceny, plan zajęć i inne ważne szczegóły. Adres strony internetowej pozostał bez zmian - Kanały TVP w sieci, komórce i tablecie Wewnątrz serwerowni naszego kampusu, nasze centra danych komunikują się ze sobą za pomocą ruterów i przełączników. Światłowody w serwerowni działają 200 tysięcy razy szybciej niż typowy, domowy internet. Światłowody biegną w żółtych korytkach kablowych pod sufitem. Google udostępnił nam zestaw biegnący pod budynkiem. Tunel był lodowatą wodą morską z zatoki. (fot. 23 fotografii przedstawiających początkowo używany do chłodzenia Google) serwerownie giganta. Nie da się ukryć, n a p ę d z a n y c h p a r ą t u r b i n Więcej na stronach: fotograf wykonał kawał dobrej roboty. elektrycznych wykorzystywanych ź Z d j ę c i o m t o w a r z y s z ą o p i s y w fabryce papieru, więc Google acenters/gallery/ sporządzone przez Google. postanowiło skorzystać z już ź W 2009 roku koncern Google, za gotowego rozwiązania i przystosować =avp5d16wep0 5 2 m i l i o n y d o l a r ó w z a k u p i ł je do chłodzenia serwerowni niemal opuszczoną fabrykę papieru zlokalizowaną w fińskim mieście Hamina. Dużym nakładem pracy i środków finansowych, przerobił ją na zaawansowaną technologicznie serwerownię. Takie centra danych wymagają jednak wydajnego chłodzenia, pochłaniającego ogromne ilości energii. Google postanowiło tę kwestię r o z w i ą z a ć w i n n y s p o s ó b i wykorzystało podziemny, wykuty w granitowej skale 450 metrowy tunel System chłodzenia w firmie Google. Telewizja Polska zaprezentowała a korzystanie z niej w dowolnym w Sejmie aplikację internetową miejscu i czasie ułatwi łatwy dostęp do o nazwie TVP Stream, która umożliwia ważnych informacji o świecie - oglądanie każdego z szesnastu powiedział członek Zarządu TVP programów, aktualnie emitowanych Marian Zalewski przez oddziały terenowe TVP, kanału Aplikację można uruchomić na internetowego TVP Parlament oraz smartfonach i tabletach opartych na TVP Info. systemach operacyjnych IOS i na Na razie z aplikacji TVP Stream urządzeniach z systemem Android mogą korzystać politycy. Jak informuje oraz na każdym komputerze nadawca, pomysł skierowania tej z wykorzystaniem zwykłej przeglądarki technologicznej usługi w pierwszej internetowej. Emitowaną na antenie kolejności do polityków wynika ze audycję można odebrać poza szczególnego charakteru telewizyjnej miejscem zamieszkania i bez dostępu oferty programowej udostępnianej do odbiornika telewizyjnego, wszędzie dzięki aplikacji TVP Stream, która ma tam, gdzie jest sygnał telefonii na celu powszechny dostęp do komórkowej trzeciej generacji. Sieć bieżących zagranicznych, krajowych obejmuje swoim zasięgiem znaczną i lokalnych wydarzeń, aktualnych powierzchnię kraju, zwłaszcza duże komentarzy i rzetelnej publicystyki. aglomeracje. Wszystkie pasma lokalne Naturalne wydaje się również 16 oddziałów TVP będą transmitowane zainteresowanie tej grupy odbiorców w całości 24h na dobę. Do stale możliwością oglądania w czasie p o w i ę k s z a j ą c e g o s i ę g r o n a rzeczywistym transmisji sejmowych użytkowników tabletów, smartfonów w TVP Parlament. czy komputerów osobistych aplikacja Aplikacja będzie ciekawym trafi w lutym, za pośrednictwem witryny i przydatnym udogodnieniem w pracy App Store i Google Play. zawodowej parlamentarzystów źródło: media2.pl

15 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino godziny otwarcia pon.-sob.: 5:30-21:00 nie.: 10:00-20:00 dotyczy punktu w Staniewicach Krzyżówka 2/ luty Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo Pieńkowo 49a Mąka tortowa Stoisław 10kg Proszek E Color/Do białego 6,4kg + Kokosal 500ml Staniewice Staniewice 15 w dniach lub do wyczerpania zapasów Herbata LIPTON 25 torebek oraz wiele innych Dobra jakość w niskiej cenie Płyn do podłóg AJAX 1l - wypłata gotówki w kasie do 200 zł bez prowizji! - doładowania liczników energii elektrycznej! - loteria lotto kaskada NIE ZAPOMNIJ O DNIU WALENTEGO U nas w dniach od bardzo duży wybór żywych kwiatów w atrakcyjnych cenach... ZAPRASZAMY KONKURS z nagrodami Nowość! ABSOLUTNA NOWOŚĆ Koncentrat Pomidorowy Pudliszki 200g 49 HOT DOG 1szt Zestaw: HOT DOG + Coca Cola 0,5l 5,95 zł - opłata rachunków (niska prowizja)! - płatność kartą płatniczą! Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w II edycji KONKURSU "ABC STANIEWICE DOBRY WYBÓR" w dniach od , w którym do wygrania jest wiele atrakcyjnych nagród, a główna wygrana to TV LCD 42". Regulamin i wszelkie informacje w sklepie. Telewizory 3D mało popularne autor: Zdzisław Ludwikowski Poziomo: ) nędzna resztka mięsa, 4) część tułowia człowieka, 9) siekierka do mięsa, 10) skrócenie, wycięcie części tekstu, 11) stolica Włoch, 12) antidotum, 14) ostre zakończenie czegoś, 15) znak zodiaku, 20) dzień tygodnia, 22) zbiór, żniwo, 24) spis spraw sądowych, 25) jednostka monetarna Indii, 26) telegraficzna sieć do połączeń między abonentami wyposażonymi w dalekopisy, 27) państwo ze stolicą Ottawa KUPON 2/ Pionowo: Szept Postomina 19 1) stół ofiarny, 2) jeden z narkotyków, 3) statek Noego, 5) gatunek twórczości literackiej, 6) otwór z którego coś uchodzi, 7) miasto w Peru nad rzeką Santa, 8) marka czeskiego samochodu osobowego, 13) wskazywany strzałką, 16) naklejka, etykietka, 17) zapalenie kopyta u konia, 18) odznaczenie, order, 19) stolica Turcji, 21) głos ludzki w kompozycji muzycznej, śpiew, 23) pieśń operowa Polacy nie kupują masowo telewizorów d o s t o s o w a n y c h d o o d b i o r u t e l e w i z j i trójwymiarowej. Jak podaje Gazeta.pl, w ubiegłym roku udział sprzedaży telewizorów 3D wyniosła ponad 20 procent. Media Saturn Polska szacuje, że w 2012 roku rynkowy udział telewizorów 3D w całkowitej sprzedaży w Polsce wyniósł około 25 proc., czyli więcej niż w 2011 roku proc. Dane te pokrywają się z szacunkami Samsunga, z których wynika, że w 2012 roku sprzedało się w sumie około 2,5 mln telewizorów, z czego 23 proc. stanowiły odbiorniki 3D - informuje portal Gazeta.pl. materiałów 3D dostępnych w telewizji (obecnie Jak widać telewizorom 3D nie udało się podbić programy 3D emitują TVP HD, Canal+ i npremium). polskiego rynku. Według pytanych przez portal A po trzecie konieczność oglądania filmów ekspertów, jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. w okularach. Po pierwsze cena. Po drugie zbyt mała ilość źródło: media2.pl oddano do druku dnia: r. SZEPT można znaleźć również Druk: Redakcja nie odpowiada za treść w internecie pod adresem: Media Regionalne - Drukarnia Koszalin ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do szept.postomino.pl ul. Słowiańska 3a, Koszalin zmiany tytułów oraz przeredagowań tel.: (094) nadesłanych materiałów. Wydawca i redakcja: Krzyżówkę redaguje: Egzemplarz bezpłatny, nakład 1500 egz. Urząd Gminy w Postominie Zdzisław Ludwikowski Postomino 30 Reklama: tel.: (59) Napisz artykuł: W sprawie reklam i ogłoszeń prosimy Wszelkie materiały, artykuły prosimy dzwonić (59) lub pisać na adres: nadsyłać w formie elektronicznej na adres zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji losowania nagród. Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 28 utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na kartce pocztowej wraz z naklejonym kuponem na adres redakcji do końca lutego 2013 r. Do rozlosowania są trzy nagrody - bony do sklepu abc w Staniewicach. Fundatorem nagród jest: STANIEWICE Staniewice 15 tel.: Wśród prawidłowych rozwiązań, które wpłynęły wylosowano: 1. Krystyna Krogulec, Rusinowo 2. Marcin Wójcik, Staniewice 3. Józef Rybak, Pieńkowo Nagrody do odebrania (do końca lutego 2013) w Urzędzie Gminy Postomino, pokój nr 16 lub 23.

16 16 luty 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Harmonogram wywozu odpadów MIEJSCOWOŚCI Segregacja w lutym 2013 PŁATNE odpady zmieszane pojemniki plastik worki BEZPŁATNE szkło białe worki szkło kolorowe worki MIEJSCOWOŚCI Segregacja w marcu 2013 PŁATNE odpady zmieszane pojemniki BEZPŁATNE plastik worki elektrośmieci PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz Od stycznia 2012 r szkło białe i kolorowe odbierane będzie raz na kwartał, tj. w miesiącu lutym, maju, sierpniu i listopadzie. 1% podatku dla Stowarzyszenia RAZEM w Korlinie Worki do segregacji dostarcza Gminne Przedsiębiortswo Komunalne Sp. z o.o., tel.: Za źle posegregowane odpady będzie pobierana opłata jak za zmieszane. Najlepsze Kwakowo i Postomino Szanowni Państwo, Początek roku to czas rozliczania podatku dochodowego za rok miniony. Po raz kolejny będziemy mieli możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W prosty sposób będziemy mogli zadecydować o przeznaczeniu części naszego podatku. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo RAZEM zachęca mieszkańców Gminy Postomino do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia i Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie. W ubiegłym roku po raz pierwszy uzyskaliśmy środki w kwocie 2653,75 zł. W roku bieżącym również liczymy na Państwa przychylność i wsparcie. Zachęcamy do przekazywania części swojego podatku na Stowarzyszenie RAZEM w Korlinie. Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Paweł Sadowski Apel o pomoc Zwracamy się do wspomóc nas w walce Państwa z prośbą o pomoc z chorobą synka, prosimy w leczeniu i rehabilitacji o p r z e k a z y w a n i e d o naszego syna. U Konrada Fundacji Pomocy Osobom (3l.) swierdzono zespół wad N i e p e ł n o s p r a w n y m wrodzonych. Jeszcze "SŁONECZKO" 1% swojego samodzielnie nie chodzi podatku wpisując nr KRS i nie mówi , a w rubryce Systematyczna rehabilitacja jest cel szczegółowy dla Konrada Rosiak jedyną szansą naszego syna na 105/R. samodzielność. Niestety koszty Dziękujemy serdecznie ludziom rehabilitacji zaczynają przewyższać dobrej woli, którzy zdecydują się nasze możliwości finansowe i coraz udzielić nam wsparcia. trudniej jest nam je pokrywać. Rodzice Jeśli chcielibyście Państwo Wioleta i Krzysztof Rosiak W pierwszą sobotę ferii Grające drużyny oraz najlepszy środków własnych uzyskanych przez z i m o w y c h w h a l i s p o r t o w e j zawodnik i najlepszy bramkarz klub. w Postominie został rozegrany otrzymali okolicznościowe puchary O r g a n i z a t o r p r a g n i e I Zimowy Halowy Turniej Piłki Nożnej ufundowane przez Wójta Gminy podziękować Dyrektorowi Zespołu juniorów młodszych. P o s t o m i n o p a n a J a n u s z a Szkół w Postominie pani Halinie Do udziału w turnieju zgłosiły się Bojkowskiego. Wenda za użyczenie hali sportowej na cztery ekipy: SP Kwakowo, UKS Stowarzyszenie UKS Wieża rozegranie wyżej wymienionego Wieża Postomino, Jantar Korlino w Postominie dotowane jest przez turnieju. i ekipa Błękitni Jarosławiec. Po Urząd Gminy w Postominie oraz ze M. Domżałowicz oficjalnym otwarciu turnieju przez zastępcę wójta gminy Postomino pana Adama Drapałę i Prezesa klubu UKS Wieża Postomino Ireneusza Czyża głównego organizatora turnieju przystąpiono do rozgrywek. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym 2X 12 min. bez rundy rewanżowej. W meczu na szczycie UKS Postomino po wyrównanej walce uległo 2:3 SP z Kwakowa i to oni mogli się cieszyć z I miejsca w turnieju. Bratobójczy bój stoczyły ze sobą ekipy z Korlina i Jarosławca i tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego Korlino zdobyło dwa gole wygrywając 4:2 i uplasowało się na III miejscu. Ostateczna klasyfikacja; I miejsce - SP Kwakowo 9 pkt. II miejsce - UKS Wieża Postomino 6 pkt. III miejsce - Jantar Korlino 3pkt. IV miejsce - Błękitni Jarosławiec 0 pkt. W całym turnieju padło 136 goli. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Piotr Janczukowicz z Kwakowa strzelając 14 bramek. Wyłoniono także najlepszego bramkarz, został nim zawodnik UKS Wieża Postomino Kacper Stępień wpuszczając zaledwie 6 goli w całym turnieju.

KRONIKA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. POR. J. CZUMY SKRYTEGO W CELESTYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WRZESIEŃ 2013 R.

KRONIKA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. POR. J. CZUMY SKRYTEGO W CELESTYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WRZESIEŃ 2013 R. KRONIKA SKO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. POR. J. CZUMY SKRYTEGO W CELESTYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WRZESIEŃ 2013 R. Wznowienie działalności Wybranie skarbników w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny WYKAZ IMPREZ organizowanych w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWEGO TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia Godzina przeprowadzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

SZKLANKA Szkolne Klub Ludzi Absolutnie Nietuzinkowych Kreatywnych Aktywnych

SZKLANKA Szkolne Klub Ludzi Absolutnie Nietuzinkowych Kreatywnych Aktywnych SZKLANKA Szkolne Klub Ludzi Absolutnie Nietuzinkowych Kreatywnych Aktywnych Nasza misja Działać by świat był takim jakim chcemy, a nie czekać aż ktoś zrobi coś za nas Historia SZKLANKI Szkolny Klub Ludzi

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA WOKÓŁ NAS poznajemy i promujemy najbliższą okolicę

PRZYRODA WOKÓŁ NAS poznajemy i promujemy najbliższą okolicę PRZYRODA WOKÓŁ NAS poznajemy i promujemy najbliższą okolicę W dniu 21 listopada 2014 roku w Zespole Szkół w Widawie odbyła się uroczystość oddania do użytku dwóch ekopracowniw szkole podstawowej i w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

TYM NUMERZE: Nr 2 (62) PAŹDZIERNIK 2009

TYM NUMERZE: Nr 2 (62) PAŹDZIERNIK 2009 TYM NUMERZE: Nr 2 (62) PAŹDZIERNIK 2009 Cele konkursu Organizator konkursu Wywiad z wójtem Sonda uliczna Apel Ogłoszenie KrzyŜówka Uczniowie naszej szkoły w Ogólnopolskim konkursie Drugie Ŝycie elektrośmieci

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO Data imprezy Godzina imprezy Miejsce przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Co jeszcze można zrobić?

Co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić? Ekologia?? Ekologia- mądre słowo, Co to znaczy? powiedz sowo. Sowa chwilę pomyślała I odpowiedź taką dała. -To nauka o zwierzakach, Lasach, rzekach, ludziach, ptakach. Mówiąc krótko

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/ 2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/ 2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 45/ 2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO w sprawie powierzenia do wykonania Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z. o. o w Postominie zadań własnych Gminy Postomino w zakresie utrzymania cmentarzy

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

ISKIERKA RADOSCI 2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 16 W SZCZECINIE

ISKIERKA RADOSCI 2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 16 W SZCZECINIE ISKIERKA RADOSCI 2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 16 W SZCZECINIE Kolejny raz w tym roku nasze szkoły wzięły udział w Iskierce Radości pierwszy raz natomiast jako Zespół Szkół nr 16 ( od września 2015 połączone

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających system gospodarki odpadami Gmina Góra Kalwaria zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest fundacją charytatywna, której podstawowym celem jest: działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku Protokół z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie Rozpoczęcie obrad godz. 13.00 Zakończenie obrad godz. 13.30 z 12 styczeń 2015 roku Posiedzenie rozpoczęło się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Stanin realizowany jest projekt Edukacja przedszkolna od najmłodszych lat. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawarte umowy

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie!

Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie! Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie! W numerze: 2-3 4 Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Eko-Marsz 5 I Ty naładuj się pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Zajączki Pierwsze 50 42-160 Krzepice tel.34/3175-211 brzechwa_zajaczki@o2.pl www.spzajaczki1.krzepice.pl Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Szkoła w Zajączkach Pierwszych została założona w roku 1807.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Projekt z dnia 9 listopada2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

"To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.."

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.. 1 IX 2014 "To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.." Paolo Coelho 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2011 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia imprezy 26.05.2011 r. Miejsce

Bardziej szczegółowo

1 Makowski Bieg Mikołajkowy

1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy to impreza biegowa, która miejmy nadzieję, na stałe zagości w kalendarzu wszystkich biegaczy z Makowa Mazowieckiego i okolic jako kończąca sezon

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

A tymczasem w miesiącu maju

A tymczasem w miesiącu maju A tymczasem w miesiącu maju Jak zwykle w naszym przedszkolu dni mijały nam szybko i przyjemnie. Zapachniało wiosną, wszędzie się pięknie zazieleniło, dookoła mogliśmy podziwiać piękne kolorowe kwiaty.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 7/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 7/14 w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz znajdującego się w nich wyposażenia Na podstawie 5 pkt 6 oraz 10

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie w ramach akcji,,podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym.,, Człowiek jest wielki nie przez to,

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH. 2013/2014 rok

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH. 2013/2014 rok WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH 2013/2014 rok Człowiek sam jest tyle wart, ile robi dla innych We wrześniu 2013 roku w naszej szkole powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Jego

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej.

14 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej. 14 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej. Więcej na ten temat http://sp14.vernet.pl/wydarzenia-szkolne/31-20142015/521-otwarcie-pra cowni-ekologicznej.html Nasza szkoła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu.,,z Ekologią na Ty 2016

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu.,,z Ekologią na Ty 2016 Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu,,z Ekologią na Ty 2016 zorganizowanego przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku we współpracy z: EKO PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań

Bardziej szczegółowo

Ekoplacówka Zielony Zakątek III. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie

Ekoplacówka Zielony Zakątek III. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie Ekoplacówka Zielony Zakątek III Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie ZBIERAMY BATERIE, BUTELKI I ZAKRĘTKI Świetlica szkolna zachęca uczniów szkoły do zbiórki baterii oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo