OKŁADKA. czas czchowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKŁADKA. czas czchowa"

Transkrypt

1 1

2 OKŁADKA 2

3 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO JANOWI PAWŁOWI II POD HASŁEM JAN PAWEŁ II - WIELKI POLAK -WIELKI CZŁOWIEK Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie CELE KONKURSU: 1. Przypomnienie wspaniałej postaci Jana Pawła II 2. Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar wyjątkowego pontyfikatu 3. Uświetnienie wydarzenia jakim będzie WYNIESIENIE NA OŁTARZE JANA PAWŁA II. 4. Pozostawienie trwałego śladu po tym wielkim wydarzeniu. 5. Inspirowanie do poszukiwania właściwych wzorów do postępowania. WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów, czytelników biblioteki i Czasu Czchowa bez względu na wiek (dzieci, młodzież i dorośli) 2. Technika dowolna - w formie plastycznej, literackiej i multimedialnej przygotowanej jako album TERMIN KONKURSU: 1. Prace należy składać do roku do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie lub drogą pocztową na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, ul. Rynek 12, Czchów SERDECZNIE ZAPRASZAMY PODZIĘKOWANIE Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i Tym wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie przyczynili się do zorganizowania zabawy sylwestrowej, z której dochód przeznaczony został na cele szkoły. Dziękuję również uczestnikom za stworzenie wspa- nialej atmosfery sylwestrowego balu. Wszystkim życzę pomyślnego Nowego 2011 Roku. Bogusława Jurkiewicz Składam serdeczne podziękowania na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej, młodzieży i rodziców, za zorganizowanie pomocy dla potrzebującego mieszkańca Tworkowej radny Antoni Zięć PODZIĘKOWANIE Dyrektor i Rada Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie składają serdeczne podziękowania właścicielowi Zakładu Urządzeń Mechanicznych,,ZUMEC - Panu Eugeniuszowi Cieśli za bezinteresowną pomoc i życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji naszych planów i zamierzeń organizacyjnych i wychowawczych. PODZIĘKOWANIE Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy Wytrzyszczki, wybierając na radnego, postaram się go nie zawieść, dbając o interesy wsi i spełniając w miarę możliwości Wasze oczekiwania. Liczę na wsparcie we wszystkich działaniach, jakie będę podejmował na rzecz wsi i jej mieszkańców Radny Andrzej Rozciecha 3

4 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA DECYZJE PRZEMYŚLANE I STOPNIOWE relacja z sesji RM w Czchowie r. Pod koniec grudnia ub.r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Czchowie. Prawa nie powinniśmy tworzyć pod wpływem chwili, decyzje powinny być przemyślane i stopniowe, tak będziemy się starać działać rozpoczął Burmistrz Czchowa. Przyjęty został Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu jak dotychczas ze zmianą kwoty za udział w posiedzeniach Komisji z 60 na 80 zł. Również za pomocą Uchwały radni przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ten program rusza w naszej gminie po raz pierwszy. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, dlatego też ważna jest kolejna Uchwała, jaką podjęto: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdysyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie Czchów. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego będą należeć w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym problemem, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdą: przedstawiciele MOPS, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (Pion Karny i Rodzinny), Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostek oświatowych z terenu gminy Czchów i organizacji pozarządowych. Burmistrz podkreślił, że Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest trudny do realizacji w środowisku małym, pozbawionym anonimowości i pewnie będzie budził kontrowersje, jednak jesteśmy zobowiązani do jego stworzenia, powołania Zespołu i realizacji założeń. Ważne jest podejmowanie dyskusji w tym temacie. Dane statystyczne będą pochodziły z MOPS-u i policji. Dodatkowo ten program pozwoli wejść głębiej w problem i działania opieki społecznej i pomoże je usprawnić. Przy podejmowaniu Uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej GZOZ w Czchowie Burmistrz zasugerował, aby jak dotychczas, każda z miejscowości gminy miała w Radzie swojego przedstawiciela. Jest propozycja, aby w skład Rady z brakujących przedstawicieli Piasków-Drużkowa i Domosławic weszli nowo wybrani sołtysi. Radni i obecni sołtysi zgodzili się na takie rozwiązanie. Kolejna podejmowana Uchwała dotyczyła udzielenia Burmistrzowi Czchowa upoważnienia do podjęcia działań zmierzających do przekazania gminie Czchów jako zadania własnego prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie Czchowa, których dotychczasowym organem prowadzącym jest Powiat Brzeski. Najważniejsze wysunięte argumenty przejęcia szkoły średniej ze Starostwa Powiatowego: - szkoła wchodzi obecnie w etap niżu demograficznego i jeżeli natychmiast nie podejmie się zmiany profilu na techniczne kierunki, potrzebne na rynku pracy, jeżeli nie zabezpieczy się dowozu młodzieży do szkoły, dojdzie do samolikwidacji szkoły. Już przez ostatnie lata nabór jest coraz mniejszy. - Niemniej ważny aspekt, to argument finansowy utrzymanie szkoły średniej, ale i gimnazjum, które mieści się w oddzielnym obiekcie i wymaga wysokich nakładów finansowych. W obecnej sytuacji finansowej istnieje możliwość zaoszczędzenia wydatków ponoszonych przez gminę, ale także przez powiat, gdyż obiekt szkoły średniej jest wykorzystywany w ok.50 %. - Ostatni argument dotyczy spraw majątkowych i inwestycyjnych. Trzeba przypomnieć, że grunty pod budowę szkoły i hali zostały zakupione przez gminę. Zakup budynku starej szkoły oraz jej remont zostały pokryte przez budżet gminy. Budowę szkoły od 1993 roku prowadził Urząd Gminy. Dopiero od 2001 roku Starostwo Powiatowe w Brzesku na podstawie porozumienia z Gminą Czchów, przystąpiło do współfinansowania w 50 %. Na dokończenie budowy Gmina zaciągnęła kredyt, który do dzisiaj spłaca. Ze względu na to, że obiekt był budowany pod potrzeby gimnazjum i szkoły średniej porozumieniem z wojewodą i starostą z 2001 r. Wobec powyższego obecnie należy podjąć kroki w celu rozwiązania problemu szkoły średniej i gimnazjum, ale też do przejęcia majątku na mienie komunalne gminy. Myślę, że zarówno Rada Miejska, jak i Rada Powiatu podejmie właściwą decyzję i szkołę odzyskamy. Chciałbym jednak, aby wypowiedziało się na ten temat społeczeństwo, jeżeli jednak nie wyrazi zgody, to wbrew mieszkańcom nie zrealizujemy tej Uchwały. Czas zacząć dyskusję na ten temat podsumował Burmistrz. Po przegłosowaniu Uchwały, radni przeszli do kolejnych punktów programu - w budżecie ujęto zmiany dotyczące zwiększenia ryczałtów dla sołtysów i radnych na rok 2011 i został 4

5 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA ustalony plan pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych jej Komisji. W wolnych wnioskach i informacjach Burmistrz poruszył sprawę budżetu na 2011 r. przedstawił aktualną sytuację w gminie, dotyczącą usuwania skutków powodzi i zabezpieczania osuwisk, poinformował o zmianie od 2010 r. warunków naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - możliwość zgłaszania inwestycji już rozpoczętych (jest szansa uzyskać dodatkowe środki na sale gimnastyczne i przy dobrym układzie je skończyć w tym roku). Została poruszona sprawa budowy kanalizacji, ważnym będzie wpięcie się do sieci kanalizacyjnej, co jest jednym z warunków umorzenia spłaty, mamy na to najbliższe 2 lata. Z protokołów zniszczeń skutkami powodzi wynika, że mamy szansę pozyskać dodatkowe dotacje, również na odbudowy dróg. Zostały złożone wnioski, natomiast sołtysi są proszeni o zabezpieczenie w budżetach sołeckich środków pod powodziówkę. Na zakończenie sesji Radny Stanisław Sapała ze Złotej zwrócił się do obecnego na obradach radnego powiatowego Jarosława Gurgula podziękował za skuteczną interwencję w sprawie drogi w Złotej, gdzie konflikt wreszcie został zażegnany. Dla informacji: zebrania sołeckie, połączone z wyborami sołtysa i nowych rad sołeckich zostały zaplanowane od drugiej połowy stycznia do lutego br. Red. REALIZACJA BUDŻETU W DZIALE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W LATACH Rok 2001 Plan zł Wykonanie zł Najważniejsze wydatki: - Zapewnienie gotowości bojowej, ubezpieczenia OC i NW zł - Wydatki inwestycyjne na zapewnienie gotowości bojowej zł - zakup urządzenia hydraulicznego HOLMATRO dla OSP w Czchowie za kwotę zł - zakup i montaż masztu antenowego w Czchowie za kwotę zł. - zakup wciągarki elektrycznej do samochodu pożarniczego za kwotę zł - zakup agregatu prądotwórczego za zł. - Wydatki inwestycyjne na dostosowanie garaży w OSP Czchów dla potrzeb ratownictwa medycznego za kwotę zł. Rok 2002 Plan zł Wykonanie zł Na zapewnienie gotowości bojowej zł Wydatki inwestycyjne zakup odciągacza spalin dla garaży OSP w Czchowie za kwotę 4160, zakup motopompy SPEC POŻ zł, agregatu prądotwórczego, radiotelefonu nasobnego, węży tłocznych, mundurów i hełmów zł Rok 2004 Plan zł Wydatkowano zł Na zapewnienie gotowości bojowej wydatkowano zł, z tego: - wydatki inwestycyjne na zapewnienie gotowości bojowej zł: a) druga rata za samochód MADIRUS zł b) brama garażowa sterowana dla OSP w Czchowie zł c) agregat prądotwórczy do samochodu MAGIRUS zł - wydatki inwestycyjne na strażnicę to kwota zł - roboty wykończeniowe w Jurkowie, klimatyzacja i elewacja z dociepleniem strażnicy zł - rozbudowa Remizy w Tymowej zł Rok 2005 Plan zł Wydatkowano zł Na gotowość bojową wydatkowano zł Wydatki inwestycyjne ogółem zł na: - zakup pompy pływającej NIAGARA dla OSP w Złotej zł, - wydatki inwestycyjne na strażnice zł, z tego: - na rozbudowę remizy OSP w Tymowej zł - na schody w remizie w Jurkowie zł Rok 2003 Plan zł Wydatkowano zł - zapewnienie gotowości bojowej, oddłużenie remiz OSP w Czchowie i Złotej wydatkowano zł. W tym: a) po raz pierwszy z dniem r. rozpoczęto wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych przyjmując za kwotę wyjściową 9 zł. b) po raz pierwszy objęto ubezpieczeniem imiennym od NNW wszystkie sekcje ratowniczo gaśnicze. - Wydatki inwestycyjne na zapewnienie gotowości bojowej to zł: a) rata za samochód MAGIRUS zł b) drzwi garażowe sterowane pilotem dla OSP w Czchowie za kwotę zł c) wyposażenie Remizy OSP w Jurkowie za kwotę zł - wydatki inwestycyjne na strażnice zł, z tego: o zł na centralne ogrzewanie gazowe z nadmuchem w Jurkowie, zabudowa klatki schodowej o zł na dobudowę, rozbudowę w Tymowej i wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę. Inwestycje ze środków budżetowych spoza ochrony przeciwpożarowej na obiektach OSP i w ich bezpośrednim sąsiedztwie to: - utwardzenie, okrawężnikowanie i położenie asfaltu na placu wokół remizy OSP w Jurkowie za kwotę zł - utwardzenie placu i ułożenie kostki brukowej w Czchowie zł - asfaltowanie placu przed remizą w Złotej zł. Rok 2006 Plan zł Wydatkowano zł Na zapewnienie gotowości bojowej zł, w tym: zakup wyposażenia osobistego strażaków (umundurowanie bojowe) środki gaśnicze, opony, części zamienne i paliwo zł, naprawy sprzętu za kwotę zł. Na ubezpieczenia OC i NW oraz pozostałe wydatki zł. Wydatki inwestycyjne to zł: - na zakup okien, wymianę instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń oraz odnowienie parkietu w OSP Tworkowa za kwotę zł 5

6 - na rozbudowę remizy OSP, wymianę instalacji elektrycznej w Biskupicach Melsztyńskich za kwotę zł - na obłożenie kamieniem naturalnym remizy OSP w Tymowej za kwotę zł - zapewnienie kwoty zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Jurkowie. Transakcja nie doszła do skutku. Rok 2007 Plan zł Wydatkowano zł Wydatki na zapewnienie gotowości bojowej zł. Wydatki inwestycyjne zł. Modernizacja remizy OSP w Biskupicach Melsztyńskich (wymiana instalacji c.o. i stolarki okiennej) na kwotę zł, wykonanie balustrad ochronnych w Tymowej i zakup płytek za kwotę zł. Zakupiono dwa samochody ratowniczo-gaśnicze MAN dla OSP w Jurkowie i Złotej za kwotę zł. Inwestycje ze środków budżetowych spoza ochrony przeciwpożarowej na obiektach OSP i w ich bezpośrednim sąsiedztwie to: wykonanie miejsc postojowych przed remizą OSP w Jurkowie za kwotę zł. Rok 2008 Plan zł Wydatkowano zł Na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej wydatkowano kwotę zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły zł, z tego na: - dotacje na zakup sprzętu z 7% VAT to zł Lp. Nazwa OSP - na zakup i montaż selektywnego alarmowania OSP udzielono dotacji celowej w kwocie zł. Wszystkie Biskupice 1. OSP gminy Czchów mogą być alarmowane z poziomu SK PSP Brzesko Mel. - udzielono dotacji na zakup samochodu pożarniczego MERCEDES dla OSP w Tymowej kwotę zł. Dofinansowanie modernizacji Remiz OSP zł, z tego: Biskupice Melsztyńskie zł, Tworkowa zł. Łączna wartość przedsięwzięcia ROK 2009 Plan zł Wydatkowano zł. Zapewnienie gotowości bojowej dla 6 jednostek OSP zł Wydatki na dotacje celowe na zakup sprzętu pożarniczego z 7% stawką VAT: - udzielono dotacji celowej na zakup sprzętu w łącznej kwocie zł dla OSP w Tymowej zł zakup sprzętu na wyposażenie samochodu bojowego MERCEDES, Tworkowej zł zakup mundurów bojowych, OSP Czchów dofinansowanie do zakupu poduszek powietrznych zł i Komendzie Powiatowej PSP zł na zakup namiotu pneumatycznego. Wydatki inwestycyjne wyniosły zł - modernizacja dachu na Domu Strażaka w Czchowie na kwotę złotych - w Tworkowej: odnowienie elewacji remizy OSP, wymiana okien, wymiana drzwi na kwotę zł SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA - elewacja budynku OSP w Biskupicach Melsztyńskich, wymiana bramy wjazdowej i wykonanie tynków mozaikowych zł - wykonanie robót izolacyjnych poddasza w remizie OSP w Jurkowie zł. ROK 2010 Plan zł Wydatkowano zł. Zapewnienie gotowości bojowej: plan zł, wykonanie zł. Wydatki na dotacje celowe na zakup sprzętu pożarniczego z 7%. stawką VAT. Uchwałą budżetową na rok 2010 NR XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Czchów na 2010 rok Stowarzyszenia pn. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały dotację celową z budżetu gminy Czchów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o łącznej kwocie złotych. Podczas konstrukcji budżetu w/w kwota została rozdysponowana w następujący sposób: 1. OSP w Biskupicach Melsztyńskich zł 2. OSP w Jurkowie zł 3. OSP w Tworkowej zł 4. OSP w Tymowej zł 5. OSP w Złotej zł Przyznana kwota została rozdysponowana do OSP na podstawie zawartych umów, których realizacje przedstawia poniższe zestawienie. Plan Wykorzystano w I półroczu Wykorzystano w II półroczu Dopłata z własnych środków Pozostało do zwrotu 8 092, ,00 856, ,64 92,77 0,00 2. Jurków 7 634, , , , ,38 0,00 3. Tworkowa , , ,50 16,00 0,00 4. Tymowa , , , , ,22 0,00 5. Złota 9 795, , , , ,59 0,00 RAZEM , , , , ,96 0,00 Pozostałe wydatki to: - ekwiwalent pieniężny dla strażaków zł - wynagrodzenia bezosobowe, i składki pochodne od wynagrodzeń zł - zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu zł - prenumerata Strażaka 864 zł - na bieżący remont sprzętu i pomieszczeń garażowych zł - na przeglądy techniczne samochodów, specjalistycznego sprzęt, badania lekarskie wydatkowano zł - na ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wydatków wydano zł - na remont remiz OSP wydatkowano kwotę zł - na zakup samochodu terenowego SANTANA dla OSP Czchów zł. 6

7 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA BUDŻET GMINY CZCHÓW NA 2011 ROK W LICZBACH Najważniejszym punktem obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czchowie było przyjęcie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok. W związku ze zmianami prawa i wprowadzonymi obostrzeniami, nie łatwo było przygotować budżet zachowujący prorozwojowy charakter. W łącznej kwocie 28.5 mln zł wydatków zapisano 5.3 mln zł wydatków majątkowych. Do najważniejszych pozycji należą: kontynuacja zbiorowej kanalizacji i wodociągowania w ramach PROW (3 mln 120 tys. zł), kolejny etap prac na Jeziorze Czchowskim (450 tys. zł - wkład własny do MRPO w ramach Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego), dokończenie czterech sal gimnastycznych (Tymowa, Domosławiece, Złota, Tworkowa 1.5 mln zł), odbudowa dróg (230 tys. zł), wkład własny do budowy chodników (90 tys. zł), prace w budynkach OSP (75 tys. zł). W budżecie znalazł się również projekt partnerski trzech gmin: Czchów, Iwkowa, Gnojnik, realizowany w ramach POKL (467 tys. zł). Po stronie dochodów do podstawowych pozycji należy: subwencja oświatowa ok. 9 mln zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 mln 728 tys. zł, część równoważąca subwencji ogólnej 3 mln 400 tys. zł. Udział gminy w podatkach (dochodowym, od osób fizycznych i osób prawnych) stanowi 2 mln 450 tys. zł. Wpływy z tyt. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1 mln 400 tys. zł, natomiast od osób prawnych 2 mln 240 tys. zł. Dla pełniejszego zobrazowania skali bieżących wydatków gminy warto podać, że największą pozycję stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, zamykającą się kwotą 11 mln 730 tys. zł w tym: szkoły podstawowe 5 mln 338 tys. zł, oddziały przedszkolne przy szkołach 229 tys. zł, gimnazja 3 mln 300 tys. zł, przedszkola 1 mln 575 tys. zł, dowożenie uczniów 285 tys. zł, dokształcanie nauczycieli 58 tys. zł, stołówki szkolne i przedszkolne 912 tys. zł. Kolejną znaczącą pozycją są wydatki w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 4 mln 197 tys. zł, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych 3 mln 400 tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze 202 tys. zł, funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej 275 tys. zł, dopłaty do Domów Pomocy Społecznej 70 tys. zł, inne świadczenia o charakterze społecznym 144 tys. zł. Te kilka podstawowych informacji i kwot obrazuje, jak znaczną część bieżącej działalności gminy absorbują (zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym) sprawy oświaty oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej. OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW CZCHOWA 1) Wybory do Rady Dzielnicy Czchów W związku z upływem kadencji, wybór nowej Rady Dzielnicy Czchów był pierwszym punktem ogólnego zebrania mieszkańców Czchowa. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi zebranie mieszkańców wybiera ze swojego grona 15-osobową radę, która pełni obowiązki organu uchwałodawczego w jednostce pomocniczej, jaką jest Dzielnica Czchów. Spośród 21. zgłoszonych kandydatów do rady wybrani zostali: Jerzy Wojakiewicz (84 głosy), Józef Kozdrój (83), Stanisław Kozdrój (83), Ryszard Strzelec (78), Tomasz Gawełda (67), Jerzy Chudoba (67), Kazimierz Kurzydło (68), Eugeniusz Martyka (61), Andrzej Orłowicz (60), Tadeusz Kanownik (60), Kazimierz Ryba (59), Małgorzata Czech (58), Dominik Kotas (57), Zygmunt Reczyński (54), Paweł Proficz (48). Pozostali kandydaci, którzy nie zostali wybrani otrzymali następującą liczbę głosów: Marcin Lis (48), Andrzej Kryjomski (48), Wojciech Goryca (39), Maria Malinowska (39), Zofia Wojakiewicz (31), Henryk Pajor (30). Na odrębnym zebraniu konstytuuje się nowa Rada Dzielnicy, wybierając ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz organ wykonawczy 3-osobowy Zarząd z Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy na czele. 7-go lutego br. ukonstytuowała się Rada Dzielnicy Czchów. Wybrane zostało jej kierownictwo oraz Zarząd. Przewodniczącym Rady Dzielnicy Czchów został Jerzy Wojakiewicz. Natomiast w skład Zarządu (organ wykonawczy) Dzielnicy Czchów weszli: - Dominik Kotas Przewodniczący Zarządu - Stanisław Kozdrój członek Zarządu - Ryszard Strzelec członek Zarządu 2) Sprawy Budżetowe na Zebraniu w Czchowie Finanse stanowiły kolejny temat Zebrania ogólnego mieszkańców Czchowa. Po przyjęciu sprawozdania finansowo-rzeczowego Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz informacji z działalności mienia Czchowa za 2010 rok, przystąpiono do prac nad budżetami na 2011 rok. Pod opinie zebrania poddano budżet przygotowany przez ustępującą Radę Dzielnicy. Kwotę ,00 zł (przyznaną przez Radę Miejską w Czchowie) rozdysponowano na: - utrzymanie letnie dróg i chodników ,00 zł, - remont ul. Cmentarnej ,00 zł, - budowę chodnika przy ul. K. Wielkiego ,00 zł, - budowę chodnika przy ul. K. Jadwigi ,00 zł, - dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich 2.000,00 zł, - rezerwa 2.200,00 zł. Po stronie wydatków w budżecie Mienia Czchowa na 2011 rok zapisano: - koszty funkcjonowania mienia ,00 zł, - remonty dróg leśnych ,00 zł, - remont dróg gminnych (powódź) ,00 zł, - żwir na drogi gminne ,00 zł, - budowa wysepki Targowa-Krakowska ,00 zł, - prace projektowe ogrodzenie - kościółek św. Anny ,00 zł, - chodnik na ulicy Węgierskiej ,00 zł, - Ochotnicza Straż Pożarna 2.000,00 zł. Analizując zatwierdzone plany finansowe zauważamy skoncentrowanie wydatków na określonych zadaniach, ze wskazaniem priorytetowych dla Miasta Czchowa. Zabezpieczone kwoty są najczęściej niewielkim udziałem w inwestycjach gminy, realizowanych ze środków własnych, w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (np. chodniki) lub środków zewnętrznych (np. naprawę dróg po powodzi). 7

8 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Poniżej sprawozdania finansowo-rzeczowe za 2010 rok przedstawione przez Przewodniczącego Zarządu oraz kierownika Mienia Czchowa. Dzielnica Czchów: - Remont dróg (m.in. Do Motyki, Czchów Tymowa, ul.targowa, ul. Kwaśniówka) zł - Naprawa nawierzchni (m.in. ul. Świerada, ul. Wypoczynkowa, ul. Partyzantów, ul. Ks. Bulandy) zł - Naprawa dróg po powodzi (m.in. ul. Gancarska, ul. Granice, ul. Pęcharska Góra, ul. Podkącie, ul. Zeliny) zł (wkład własny do środków pozyskanych przez Gminę Czchów) - Naprawy bieżące chodników zł - Koszenie poboczy przy drogach gminnych zł - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie dzielnicy zł Mienie Czchowa: 1. Działalność gospodarcza Mienia Czchowskiego zł 2. Dofinansowanie straży zł 3. Utrzymanie dróg i ulic (Świerada, Wypoczynkowa, Partyzantów) zł 4. Kwaśniówka zł 5. Remont dróg asfaltowanie zł 6. Chodniki przy drogach publicznych zł 7. Budowa parkingów zł 8. Prace geodezyjne droga na górkach zł 9. Koło Gospodyń zł 10. Zrealizowano kwotę 20 tys. na mapę zł Razem: zł Budżetowo - wyborcze zebrania wiejskie w Gminie Czchów Nowy rok rozpoczął cykl zebrań wiejskich, które mają bardzo istotne znaczenie, następuje na nich nie tylko przyjęcie budżetów sołectw na 2011 rok, ale także odbywają się wybory sołtysów, rad sołeckich. 1.Wytrzyszczka Pierwsze z cyklu zebrań, charakteryzowało się wyjątkową jednomyślnością, na jedynego kandydata na sołtysa Andrzeja Rozciechę zagłosowało 100% mieszkańców obecnych na spotkaniu. Nową Radę Sołecką Sołectwa Wytrzyszczka utworzyli: Paweł Bodek, Małgorzata Maciaś, Wojciech Maciaś, Halina Malisz, Halina Karpiel, Piotr Piechnik, Roman Piechowicz, Andrzej Malinowski. Budżet sołectwa przeznaczono na: odbudowę dróg po powodzi zł, pomoc dla szkoły 3 000zł, drogę do Pana Maciasia zł, utrzymanie bieżące dróg 3 000zł. W sprawach bieżących poruszono kwestie: budowy trasy szybkiego ruchu E-75 i zagrożeń związanych z tą inwestycją (odcięcie gminy ekranami akustycznymi), dalszych prac na jeziorze czchowskim, sprawy osuwisk i problemów z tym związanych, niszczenia dróg przez Nadleśnictwo, budowy wodociągu, odśnieżania zajazdu na prom. 2.Tymowa Walkę o stanowisko sołtysa stoczyli urzędujący sołtys Zbigniew Chojecki z Adamem Trepą. Zdecydowanym zwycięzcą tego pojedynku okazał się Zbigniew Chojecki, który został wybrany sołtysem wsi Tymowa na kolejną kadencje. Nową Radę Sołecką Sołectwa Tymowa utworzyli: Zdzisław Karpiel, Józef Janas, Adam Kołodziej, Wincenty Grzesicki, Andrzej Rabiasz, Grażyna Borowiec, Piotr Bednarek, Henryk Wróbel. Budżet sołectwa przeznaczono na: wymianę okien w szkole podstawowej zł, projekt chodnika przy drodze nr 966 (w stronę Lipnicy) 8000zł, asfaltowanie dróg gminnych zł, żwirowanie dróg i obieranie rowów 8 000zł, koszty utrzymania stadionu 5 000zł, poprawę porządkowanie placu obok remizy 5 000zł, utrzymanie czystości na chodnikach 450 zł. W sprawach bieżących poruszono kwestię: przebudowy drogi krajowej nr 75, poprawy stanu dróg w miejscowości, żwirowania dróg. 3. Jurków Na koleją kadencję sołtysem wsi został Marek Gurgul, przy praktycznie 100% poparciu zgromadzonych mieszkańców wsi (frekwencja 116 osób). Nową Radę sołecką wsi Jurków utworzyli: Katarzyna Stopa, Grzegorz Kamieniarz, Wanda Głowacka, Stanisława Karwala, Maria Krupa, Augustyn Wiewióra, Maria Nowakowska Maria, Czesław Kalicki. Budżet sołectwa na 2011 roku: odbudowa dróg gminnych po powodzi zł, obieranie rowów przy drodze Szotówka 5 000zł, utrzymanie dróg 2 200zł, wymiana urządzeń wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Jurkowie 6 000zł, remont boiska przy Zespole Szkół w Jurkowie zł, rezerwa zł Sprawy bieżące: budowa chodnika przy drodze krajowej nr 75 połączenie chodników od Tworkowej i od Czchowa, modernizacja drogi wojewódzkiej Jurków Biecz, droga Jurków Równia nierówności i uskoki. Kanalizacja w pozostałej części Jurkowa, tj. na Szotówce i od strony Czchowa. 4.Czchów (Obszerna relacja w dodatkowym materiale) 5.Piaski Drużków Zebranie w Piaskach Drużkowie odbyło się przy bardzo wysokiej frekwencji ( ponad 20 % wszystkich uprawnionych osób do głosowania), było dużo emocji zarówno przy wyborach jak i omawianiu spraw bieżących. Walka o stanowisko sołtysa rozegrała się pomiędzy trzema kandydatami, o utrzymaniu funkcji na kolejną kadencję przez Ryszarda Gałka zadecydował jeden głos. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco: Ryszard Gałek - głosów 30, Janusz Hantów - głosów 29, Paweł Kornaś - głosów 14. Nową Radę sołecką wsi Piaski Drużków utworzyli: Pan Paweł Kornaś, Dariusz Maciaszek, Janusz Hnatów, Andrzej Marszałek, Adam Grzyb, Bolesław Szczepański. 8

9 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Budżet sołectwa na 2011 rok: odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi (Droga :,,Na Góry,,,Na Głowaczke koło Harcówki,,,Piaski Zapora zł, remont odwodnienia przy drodze,,las- Trąbki (góra) 2 000zł, obsypanie nowego asfaltu- droga,,piaski Zapora 1 000zł. Sprawy bieżące: Poruszono kwestie: żwirowanie dróg, wodociągowanie wsi, sprawę kanalizacji miejscowości. Także problemy miejscowości po powodzi która miała miejsce w ubiegłym roku. Były też pytania dotyczące możliwości udostępnienia sali dla młodzieży w budynku byłej szkoły i niszczenia dróg przez Nadleśnictwo. 6. Złota Do walki o stanowisko sołtysa przystąpiło 2 kandydatów. Zwyciężył dotychczasowy sołtys Jerzy Kornaś liczbą 77 głosów. Drugi kandydat Pan Marian Pachota uzyskał 36 głosów. Nową Radę sołecką wsi Złota utworzyli: Kazimierz Musiał, Edward Sapała, Jacek Suchan, Stanisław Sapała, Kazimierz Jankosz, Stanisław Kiełbasa, Michał Kraj, Eugeniusz Jodłowski. Budżet sołectwa na 2011 rok: remont dróg gminnych żwirowanie, asfaltowanie zł, obieranie rowów, zakup przepustu oraz korytek 7 240zł. Sprawy bieżące: dokonano zmian w planie odnowy miejscowości, omówiono kwestie wykonania chodnika przy drodze powiatowej, wymiany nawierzchni na tej drodze, rozwiązania problemu z wodą spływającą na planowany chodnik. DZIWNE DECYZJE NFZ Po 24. latach funkcjonowania, Czchowski gabinet fizjoterapii (najstarszy w powiecie brzeskim), przestał świadczyć swoje usługi dla pacjentów. Korzystali z niego mieszkańcy miasta i gminy Czchów, okolic oraz (szczególnie w okresie letnim) wielu turystów, bo przecież Czchów to turystyczna miejscowość. Dziwna to decyzja NFZ, bo przecież gabinet cieszył się bardzo dużym powodzeniem u pacjentów. Przyjął w ubiegłym roku 420 osób, a nadwykonania kontraktu wynosiły ponad 70%. Decyzji NFZ nie rozumie również Kierownik GZOZ Paweł Nieć, ponieważ uzasadnienie o braku kontraktu jest mgliste i niezrozumiałe, cyt.: Po zakończeniu negocjacji komisja konkursowa sporządziła ranking końcowy i dokonała wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym, do wyczerpania łącznej liczby planowanych do zakupu świadczeń lub wartości zamówienia określonym w ogłoszeniu. Pacjenci w 2011 r. mogą korzystać z kompleksowych usług rehabilitacyjnych najbliżej miejsca zamieszkania, zgodnie z poniższym wykazem. Wymienione placówki posiadają możliwości kadrowe do objęcia opieką większej liczby pacjentów i w związku z tym MOW NFZ nie przewiduje ogłaszania dodatkowego konkursu na terenie gminy Czchów. Trudna do zrozumienia jest argumentacja NFZ, że wykupienie tych usług w odległości ponad 10 km od Czchowa załatwia problem dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych ludzi starszych i niepełnosprawnych, bo głównie oni korzystają z jego usług, oraz że ościenne placówki mają możliwości kadrowe do przyjęcia 7.Tworkowa Do walki o stanowisko sołtysa przystąpił aktualnie urzędujący Henryk Włodarczyk oraz Radny Rady Miejskiej Lesław Wrona. Stosunkiem głosów 51 do 19 stanowisko zachował Henryk Włodarczyk. Nową Radę sołecką wsi Tworkowa utworzyli: Andrzej Mędrek, Stanisław Urbańczyk, Cecylia Szot, Halina Łach, Szymon Włodarczyk, Henryk Kołdras. Budżet sołectwa na 2011 rok: droga Salamonówka zł, utrzymanie dróg, obieranie rowów zł, remont i nowe nawierzchnie dróg zł. Sprawy bieżące: dokonano zmian w planie odnowy miejscowości, poruszono kwestię dróg, rowów, chodników. 8. Domosławice Wybory sołtysa przebiegały bardzo spokojnie, jedyny kandydat na to stanowisko aktualny sołtys Wacław Myszka uzyskał 45 na 52 oddane głosy. Nową Radę sołecką wsi Domosławice utworzyli: Janusz Kołodziej, Kinga Smółka, Franciszek Szpila, Józef Repetowski, Józef Jaje, Halina Adamczyk. Budżet sołectwa na 2011 rok: remont dróg gminnych zł, parking przy kościele w Domosławicach zł, rezerwa na potrzeby bieżące w wsi 830 zł. Sprawy bieżące: dokonano zmian w planie odnowy miejscowości, poruszono kwestie udrożnienia i pogłębiania rowów melioracyjnych, przegłosowano sprzeciw mieszkańców przeciwko powstaniu żwirowni. większej liczby pacjentów. My przecież też je mamy, o czym najlepiej świadczą nasze nadwykonania kontraktu z 2010 r. Czyżby zatem o braku kontraktu dla czchowskiego gabinetu decydowały względy nie merytoryczne, a jakieś inne? Mam nadzieję, że nie - twierdzi Kierownik Nieć - chociaż sytuacja wygląda dziwnie. Pomimo podpisania przeze mnie protokołu negocjacyjnego i licznych monitów w sprawie ogłoszenia dodatkowego postępowania konkursowego dla Gminy Czchów, NFZ tego nie uczynił, chociaż ogłosił takie konkursy dla ościennych gmin. Wielka szkoda, bo w budynku GZOZ w Czchowie świadczone są kompleksowe usługi z innych zakresów świadczeń medycznych, a z usług rehabilitacji pacjenci nie będą mogli na miejscu korzystać. Decyzja NFZ spowodowała oburzenie władz Czchowa oraz jego mieszkańców, którzy zbierają podpisy osób popierających utrzymanie gabinetu rehabilitacji w Czchowie oraz będą protestować, jak twierdzą, aż do skutku w NFZ oraz w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Według nich sytuacja ta jest nie do zaakceptowania, aby w mieście i gminie Czchów nie funkcjonował nadal Gabinet fizjoterapii. Mam nadzieję, że NFZ przychyli się jednak do naszej argumentacji i podpisze z nami umowę, co spowoduje, że od II kwartału nasz gabinet będzie znowu przyjmował pacjentów ponieważ dla wielu z nich jest to jedyna szansa na powrót do zdrowia twierdzi Kierownik Nieć. Redakcja otrzymała informację, iż w związku z brakiem kontraktu na usługi rehabilitacyjne, gabinet rehabilitacyjny w Czchowie będzie świadczył usługi z tego zakresu za częściową odpłatnością. Wszelkich informacji na ten temat można zasięgać pod nr. tel. 0-14/ Red. 9

10 Minął rok trudny, naznaczony klęskami żywiołowymi, osunięciami ziemi i podtopieniami. Wiele wysiłku i pracy strażacy ochotnicy ze wszystkich jednostek gminy Czchów włożyli w ratowanie ludzi i ich dobytku oraz minimalizowanie skutków tego nieszczęścia. Pierwsze miesiące roku są okresem organizowania walnych zebrań OSP, w tym roku sprawozdawczo-wyborczych. 15 stycznia OSP Czchów, jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jako pierwsza podsumowała ubiegły rok. Na zebraniu został podsumowany rok W sprawozdaniu z działalności jednostki zostały podane poniższe informacje: wyjazdów alarmowych w 2010 roku było łącznie 192, z czego: - 7 wyjazdów do pożarów - 36 wyjazdów do wypadków akcji powodziowych - 43 inne zdarzenia. W innych zdarzeniach ujęte były m.in. działania związane z klęskowymi opadami - usuwanie zwalonych wskutek rozmoczenia gruntu drzew, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi. Łączny czas, jaki czchowscy druhowie poświęcili na udzielanie pomocy podczas akcji ratowniczych to 1606 godzin i 12 minut. Dzięki Urzędowi Miejskiemu w ubiegłym roku udało się wymienić w wyposażeniu OSP Czchów całkowicie wyeksploatowany już samochód terenowy Tarpan na nowszy Santanę. Bez terenowego samochodu wiele miejsc, na których wystąpiły osuwiska, byłoby niedostępnych dla prowadzenia akcji ratowniczych czy ewakuacyjnych. Po podsumowaniu akcji powodziowej, z Komendy Głównej PSP jednostka otrzymała kwotę 20 tys. zł na wymianę zużytego sprzętu - pieniądze w całości przeznaczone zostały na zakup węży strażackich i umundurowanie. Natomiast z pieniędzy KSRG wykonano przegląd i naprawę wszystkich aparatów powietrznych. W ostatnich dniach zakupiona została z własnych pieniędzy OSP przyczepka samochodowa, niezbędna do transportu pomp i innego sprzętu. Do wszystkich zewnętrznych środków finansowych straż dokładała własne środki. W miniony roku sześcioro druhów OSP Czchów ukończyło organizowane przez PSP Brzesko kursy strażackie, uprawniające do udziału w akcjach ratowniczych. Tradycyjnie jednostka uczestniczyła w świętach kościelnych, państwowych i gminnych oraz zewnętrznych uroczystościach strażackich. Remizę odwiedzali uczniowie różnego stopnia szkół, którym strażacy demonstrowali sprzęt i wyposażenie, urządzali pogadanki z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Był to normalny dla strażaków, choć przez żywioły cięższy niż zwykle, rok. Rok niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Jako, że było to zebranie także wyborcze, w jednostce wybrano Zarząd, którego skład czchowscy druhowie postanowili pozostawić niezmieniony. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE STRAŻACY PODSUMOWUJĄ ROK SKŁAD ZARZĄDU OSP CZCHÓW: Prezes - dh Dominik KOTAS Naczelnik/V-ce Prezes - dh Stanisław KOZDRÓJ Skarbnik - dh Tomasz GAWEŁDA Sekretarz - dh Joanna DĘBIEC Członkowie: dh Paweł PROFICZ, dh Damian LATOSIŃSKI, dh Paweł KOZDRÓJ KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący - dh Antoni PACHOCIŃSKI Członkowie: dh Wojciech GAWEŁDA, dh Grzegorz BACZEWSKI Na Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Czchowie obecni byli goście: Burmistrz Marek Chudoba również dh i Prezes Oddziału Gm. ZOSP RP, Komendant Powiatowy PSP w Brzesku Dariusz Pęcak, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Marian Zalewski i Komendant Gminny ZOSP RP Piotr Musiał. Komendant Powiatowy PSP wręczył dyplomy za szczególne zasługi i zaangażowanie w działania OSP dla Prezesa Dominika Kotasa oraz Naczelnika Stanisława Kozdroja, doceniając wkład pracy całej jednostki w dbanie o bezpieczeństwo, ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w regionie. Prezes Zalewski podkreślił, że Czchów jest bardzo ważną jednostką, na którą można w trudnych sytuacjach liczyć, jednostką, która stanowi duże wsparcie w powiecie. Burmistrz nawiązał do roli strażaków ochotników w społeczności lokalnej i zachęcał do brania udziału w życiu społecznym Czchowa, do angażowania się w działania Rady Dzielnicy, gdzie można reprezentować OSP i zabiegać o strażackie sprawy. Poinformował o terminie najbliższego zebrania mieszkańców Czchowa, na którym będzie wybierany nowy Zarząd. Pogratulował wyboru nowych władz jednostki i życzył powodzenia i sprawnego działania w nowym roku. Kolejne zebrania strażackie o charakterze sprawozdawczowyborczym odbędą się w następujących terminach: 5 lutego OSP Tymowa 12 lutego OSP Złota 19 lutego OSP Biskupice Melsztyńskie 5 marca OSP Jurków 26 marca OSP Tworkowa. Red. Joanna Dębiec 10

11 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA NOWY NABYTEK OSP CZCHÓW Czchowscy strażacy, nauczeni doświadczeniem ubiegłego roku, zakupili przyczepkę samochodową do transportu pomp i innego sprzętu oraz ewentualnej ewakuacji mienia z zagrożonych terenów. W czasie pamiętnego lata 2010, kiedy to w klęskowych rozmiarach opady deszczu spowodowały obsunięcia terenu i spore podtopienia gruntów, nasi ochotnicy korzystali z pożyczonej przyczepki teraz będą mieli do dyspozycji swoją, zakupioną z własnych środków. Podając na stronie internetowej informację o zakupie nie wiedzieli, że może być bardzo szybko potrzebny. Już w kilka dni po zakupie trzeba było użyć przyczepki do przewozu pomp w celu osuszania podtopionych piwnic. OSP Czchów Z ŻYCIA OSP CZCHÓW JEDNOSTKI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO KU PRZESTRODZE 11 styczeń 2011 r. - Tworkowa - droga K-75 wypadek 11 styczeń 2011 r. - Jurków - droga K-75 - wypadek. 11

12 Z KOMISARIATU POLICJI ZDARZENIE DROGOWE Na drodze W-966 doszło do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów. Do szpitala trafiła kobieta oraz miesięczne dziecko. Do zdarzenia doszło r. około godz w miejscowości Tymowa. Kierująca samochodem marki VW Passat skręcając w drogę podporządkowaną w kierunku Iwkowej nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem vw golf. Pojazdy zderzyły się czołowo, a następnie uderzyły w stojący na skrzyżowaniu samochód. W wyniku zdarzenia do szpitala została zabrana kierująca passatem oraz miesięczne dziecko przewożone w tym samochodzie. Na szczęście obrażenia jakie doznały uczestniczki nie były groźne. Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym. BEZPIECZNE FERIE 2011 W województwie małopolskim niedługo rozpoczną się długo wyczekiwane przez dzieci i młodzież ferie zimowe. Zimowy wypoczynek to dla wielu okres beztroskiej zabawy, ale nie tylko. Lata ubiegłe pokazują, iż w czasie tym dochodzi częściej niż zwykle do zdarzeń przestępczych i wypadków losowych np. podczas zabaw na śniegu i lodzie. Sprzyja temu duża ilość czasu wolnego, którego próby zagospodarowania nie zawsze mają szczęśliwy finał, m.in. podczas korzystania z dzikich lodowisk i ślizgawek oraz niebezpiecznych zabaw kończących się uszkodzeniem ciała. Często brawura, lekkomyślność czy też niedostateczna opieka ze strony dorosłych są przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Na podobne pokusy i niebezpieczeństwa narażona jest także młodzież wyjeżdżająca na wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania. Nowe środowisko, nowy krąg znajomych, dużo wolnego czasu i brak obowiązków, są niejednokrotnie wyzwaniem dla młodzieńczej fantazji i brawury. W okresie poprzedzającym ferie policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii wraz z dzielnicowymi organizują pogadanki z uczniami na terenie szkół w całym powiecie na temat bezpiecznego zachowania podczas zimowego wypoczynku. Warto przypominać naszym najmłodszym pociechom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. Przestrzegajmy dzieci o niebezpieczeństwa wynikających z zabawy na śniegu w pobliżu dróg. Nie bądźmy obojętni widząc ślizgające się dzieci w pobliżu ulicy - zwróćmy im uwagę, nawet wówczas, gdy nie dotyczy to naszego dziecka. Priorytetem dla Policji będzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych. Policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole, podczas których sprawdzą stan trzeźwości kierujących, stan techniczny i wyposażenie pojazdu, sposób przewożenia dzieci, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Wszelkie zachowania kierowców powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości czy też niebezpieczne i nieprawidłowe manewry wyprzedzania będą surowo karane. Ponadto funkcjonariusze będą kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku, inne miejsca grupowania się osób nieletnich np. dworce, przystanki autobusowe, dzikie lodowiska, aby przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom. Policjanci zwrócą uwagę na punkty sprzedaży alkoholu pod kątem dostępu do nich osób niepełnoletnich. Spora część dzieci i młodzieży wyjedzie na zorganizowane zimowiska. Wszystkich rodziców, opiekunów, wychowawców, którzy zainteresowani są kontrolą autobusu prosimy (z kilkudniowym wyprzedzeniem) o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Brzesku (014) lub 997. Policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty. Jako stały punkt kontroli wyznaczono parking Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 53. Do wszystkich kierujących, zwłaszcza tych którzy przewożą dzieci apelujemy o ostrożność i rozwagę na drodze. Rzecznik KPP, st. sierż. Ewelina Buda KULTURA VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek W tegorocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, można powiedzieć przeglądzie pod znakiem szczęśliwej siódemki, który odbył się 23 stycznia 2011 r. wzięło udział aż trzydziestu ośmiu małych artystów z naszej gminy. Konkurs przeznaczony był dla dzieci do lat 9, chociaż najmłodszy z nich liczył zaledwie 3. Godny uwagi jest też fakt, iż czchowskie kolędowanie 7 lat temu zainicjował ksiądz Piotr Witecki. Przez cały ten czas Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wraz z Burmistrzem miasta dokładają wszelkich starań, by przegląd odbywał się na jak najwyższym poziomie. Czchowskie kolędowanie zyskało ogromną popularność wśród mieszkańców w różnym wieku, czego potwierdzeniem była nie tylko wypełniona po brzegi sala kina Baszta, lecz również ogromne zainteresowanie wydarzeniem długo przed. Na sali dopatrzeć się można było rodziców i dziadków występujących dzieci. Naszym małym artystom otuchy dodawali ponad to ich znajomi i przyjaciele. Cała sala aż huczała od gromkich braw i radosnych okrzyków, co może świadczyć tylko o jednym - nasza gmina ma mnóstwo utalentowanych dzieci. Organizatorzy sowicie wynagrodzili starania i trud włożone w przygotowanie poszczególnych występów, wręczając wszystkim uczestnikom dyplomy i pluszowe maskotki. Całość imprezy uświetniły swoimi występami dwa zespoły muzyczne: SAXPASJA oraz zespół wokalny pod kierownictwem Wojciecha Gorycy, w którym występują uczennice gimnazjum z Czchowa, Jurkowa, Złotej i Domosławic. Naszą uroczystość dodatkowo rozgrzały ciepłe słowa, skierowane do licznie zgromadzonych gości i najmłodszych wykonawców. Tegoroczny, 12

13 KULTURA siódmy już Przegląd Kolęd i Pastorałek był wyjątkowym wydarzeniem. Przyczynili sie do tego licznie zgromadzeni goście, jak również, albo przede wszystkim młodzi wykonawcy, bez których ów konkurs nie miałby prawa bytu. Za tak ogromne zaangażowanie, trud i poświęcenie pragniemy złożyć wszystkim serdeczne podziękowania i wyrazić nadzieję, że za rok znów połączy nas wspólne kolędowanie. MOKSiR Czchów FERIE ZIMOWE 2011 JUŻ ZA NAMI Tegoroczne spotkania w ramach Ferii Zimowych 2011 z Miejską Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji były organizowane dla dzieci i młodzieży, które nigdzie nie wyjechały i w okresie od 31 stycznia do 4 lutego 2010 roku pozostały w domu. Celem naszych działań było zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieciom, a także dostarczenie im miłych wrażeń z uczestnictwa w tych imprezach. Pogoda jak na tę porę roku była bardzo sprzyjająca, więc i zainteresowanie ofertą na ferie zimowe, jaką przygotowały te dwie placówki kulturalne było spore. Już w pierwszym dniu wkroczyliśmy w zaczarowany świat bajek. Emocji było sporo, bo i Konkurs pięknego czytania jak i Mistrza ortografii wyłonił nam tych najlepszych spośród uczestników spotkań. Najładniej czytali: Grzegorz Kulig kl. I z Tymowej, Milena Bodurka kl. III z Tymowej, Mateusz Łach kl. IV - Domosławice oraz Monika Potera Gimnazjum w Jurkowie. Mistrzem ortografii w grupie klas podstawowych została Milena Bodurka z Tymowej, natomiast wśród młodzieży z gimnazjum Justyna Mulka z Jurkowa. Po spotkaniach z książką i zabawą przyszedł czas na naukę tańca towarzyskiego, którą poprowadził pan Piotr Maślanka. Dużą popularnością cieszył się konkurs Odkrywanie Talentów, w którym podzieleni na grupy uczestnicy mieli za zadanie najpierw znaleźć dla siebie nazwę, w dalszej kolejności przygotować krótki program rozrywkowy. Jednym słowem - to w czym czują się najlepiej. Mógł to być skecz, pięknie zaśpiewana piosenka lub też odegrana scenka teatralna. Należało to zrobić tak, aby przekonać jury o swoim talencie. Była dobra zabawa, a najlepsza w tym konkursie okazała się grupa z Tymowej pod nazwą Strażacy, która przedstawiła scenę Gaszenie pożaru. Drugi dzień zajęć to warsztaty plastyczne z wykonywaniem kostiumów na bal karnawałowy oraz gry i zabawy. W środę zaproponowano uczestnikom ferii obejrzenie występu teatrzyku kukiełkowego z bajką Kopciuszek, przygotowaną przez grupę teatralną działającą przy MBP. Dzień zakończył oczekiwany Bal Karnawałowy. Zabawa była okazją do zaprezentowania wytwornych kreacji wcześniej przygotowanych podczas zajęć plastycznych. Bal przy skocznych melodiach karnawałowej muzyki bawił uczestników, było wiele śmiechu i radości. I tu nie zabrakło również zabaw konkursowych nagradzanych drobnymi upominkami. W czwartek odbyły się zajęcia na hali sportowej. Zorganizowany został Zimowy Turniej Piłki Halowej, w którym uczestniczyło 8 drużyn. W ostatnim dniu programu zajęć feryjnych zaplanowano wyjazd do nowo otwartego kina Planeta 3D w Brzesku na bajkę pt. Safarii. Uczestnicy byli zachwyceni. Tegoroczne zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem tak ze strony dzieci i młodzieży, jak również rodziców, którzy przywozili swe pociechy na zajęcia z terenu całej gminy. Prze cały ten okres wszyscy częstowani byli drugim śniadaniem oraz ciepłą herbatą. Uśmiechnięte buzie i podziękowania od dzieci za poświęcony im czas uświadomiły nam, że warto i trzeba organizować takie zajęcia. Program Zimowe ferie dla najmłodszych był dofinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Organizatorzy 13

14 KULTURA NOWOROCZNIE I JAZZOWO Jazz Band Ball Orchestra pod koniec stycznia br. rozpoczął muzyczny nowy rok w Czchowie. Czy karnawałowe jazzowanie przejdzie do tradycji, tak jak pozostał w Czchowie Baszta Jazz Festival - to się okaże. W każdym razie fanów jazzu i przyjaciół Jacka Mazura oraz Jego krakowskiego zespołu nie brakowało. We wspaniale zaprojektowanych wnętrzach oranżerii Hotelu Łaziska na Zaporze koncerty nabierają wyjątkowego smaku. Red. J.Dębiec 14

15 Z ŻYCIA SZKÓŁ Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości wsparcia programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół w Czchowie poprzez przekazanie przez absolwentów i darczyńców 1% podatku na subkonto szkoły. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT): - obliczyć 1 % podatku - wpisać obliczoną sumę w rubryce dotyczącej przekazania 1 % - wpisać nazwę organizacji: Fundacja Świętego Mikołaja - wpisać numer KRS w rubryce informacje uzupełniające (cel szczegółowy) należy koniecznie!!! wpisać numer subkonta szkoły Dla Liceum Ogólnokształcącego: Numer konta: Dla Technikum: Numer konta: Szczegółowe informacje o programie uzyskają Państwo na stronie internetowej Fundacji: NOWO OTWARTY PUNKT W BRZESKU 15

16 BIBLIJNE JASEŁKA W CZCHOWIE Magia świąt Bożego Narodzenia może trwać dłużej dzięki tradycjom i obrzędom świątecznym. Jasełka, kolędowanie, rozsyłanie światła betlejemskiego przez harcerzy, na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie. Wszystkie klasy zgromadziły się i tym razem na przedstawieniu Historia Narodzenia Jezusa od początku stworzenia, które zebrało to wszystko, co w polskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia najpiękniejsze, to, z czego ów świąteczny polski obyczaj wyrasta. Połączenie efektów muzycznych, plastycznych i ruchu, stworzyły spójną całość. Biblijny opis stworzenia świata do momentu wygnania z raju, co było następstwem grzechu pierworodnego pierwszych ludzi, ciągłe i systematyczne niszczenie świata oraz nadzieja na jego odrodzenie, którą daje Bóg poprzez swoje miłosierdzie - to treść przedstawienia jasełkowego. Scenariusz i scenografię oraz dobór kolęd przygotowały p.bernadeta Baca i s.ewa Czepiżak. Całość uświetnił chór szkolny pod kierownictwem p. Moniki Głowackiej-Oleksy. Jasełka były wyjątkowe, bo zagrali w nich przede wszystkim najmłodsi uczniowie. Pomogli im wybrani starsi uczniowie. Przy dźwięku kolęd, blasku świec i zapachu świerku dzieci wcielały się w rolę aniołów, pasterzy, królów. Uroczystość uświetnił Krakowiak. Wyjątkowe dla całej społeczności szkolnej wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych w osobach Burmistrzów: Marka Chudoby i Józefa Żurka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierza Rabiasza oraz Sekretarza Gminy Jarosława Gurgula. Świąteczny czas kolędowania zakończono wspólną wieczerzą wigilijną. Bernadeta Baca Z ŻYCIA SZKÓŁ 16

17 Z ŻYCIA SZKÓŁ NAUCZYCIELSKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE Tradycją w naszej gminie są spotkania opłatkowe. W styczniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie odbyło się integracyjne spotkanie, w którym uczestniczyli emeryci, nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej, emeryci z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Oddziału w Czchowie, oraz zaproszeni goście. Organizatorem spotkania była Dyrekcja oraz Zarządy Oddziałów ZNP. Każdego roku emeryci z Sekcji Emerytów i Rencistów spotykają się, aby wspólnie, przy świątecznym stole podzielić się opłatkiem, obejrzeć i wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży, a przede wszystkim miło spędzić czas. W tym roku spotkanie umilił występ chóru gimnazjalistów z Czchowa i Złotej pod opieką Wojciecha Gorycy, oraz solistki ze szkoły podstawowej w Czchowie. Zebranych gości, w tym Burmistrzów, powitała pani dyrektor Barbara Wojakiewicz, wraz z przewodniczącą SEiR Władysławą Gowin. Była to okazja do złożenia życzeń i wspólnego kolędowania przy akompaniamencie akordeonu. Długo po tym trwał jeszcze wśród zebranych nastrój serdeczności i radości. DOKARMIAMY PTAKI... W Nowym Roku 2011 Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czchowie życzy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty wielu sukcesów, zadowolenia i wszelkiej pomyślności Maria Motyka Realizując program ekologiczny Kubusiowi Przyjaciele Natury przedszkolaki z Jurkowa najpierw zrobili z pomocą rodziców i nauczycieli karmniki, a teraz dokarmiają małych, skrzydlatych gości pysznymi ziarenkami, okruszkami i słoniną. Zima w tym roku jest dość uciążliwa, więc pomoc dzieci może okazać się dla wielu ptaków zbawienna. Warto uczyć dzieci od najmłodszych lat szacunku do przyrody i troski o nią. Z. Kornaś, T.Kołodziej 17

18 18

19 19

20 Z ŻYCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU W JURKOWIE...Kochamy Was kochamy całym sercem i radości chcemy Wam dać jak najwięcej... Takich życzeń w tym dniu było wiele, dzieci miały okazję podziękować swoim Babciom i Dziadkom za ich cierpliwość, wyrozumiałość i miłość. 20 stycznia 2011 roku świętowaliśmy wraz z zaproszonymi gośćmi Dzień Babci i Dziadka w sali remizy strażackiej w Jurkowie, z której mogliśmy skorzystać dzięki uprzejmości Straży Pożarnej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor Magdalena Michalczyk witając gości i zapraszając na jasełka w wykonaniu dzieci z wszystkich grup jurkowskiego przedszkola. Przedszkolaki odegrały swoje role wspaniale, jak prawdziwi aktorzy. Na twarzach Babć i Dziadków pojawiał się uśmiech i wzruszenie. Akompaniował p. Tadeusz Malik, któremu serdecznie dziękujemy. Po występie dzieci wręczyły gościom wspaniałe upominki, w których wykonanie włożyły całe serce. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez mamy oraz wspólnymi tańcami i pląsami. 25. stycznia odbyła się zabawa karnawałowa, na którą dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały stroje karnawałowe wykonane z surowców wtórnych. Pomysłów i fantazji było mnóstwo. Mogliśmy podziwiać kolorowe kreacje wykonane z worków foliowych, wytłaczanek, ręczników papierowych, pustych opakowań plastikowych, zakrętek i wielu innych materiałów. Stroje oceniała komisja, w skład której weszły następujące osoby: 1. Maria Mendel dyrektor Publicznego Przedszkola w Tymowej 2. Magdalena Michalczyk p.o. Publicznego Przedszkola w Jurkowie 3. Marta Kozdrój kierownik Publicznej Biblioteki w Czchowie - Filia Jurków 4. Anna Szpak - rodzic 5. Anna Tekiela - rodzic 6. Katarzyna Grudek rodzic Po trudnej naradzie komisja przedstawiła wyniki konkursu, które przedstawiają się następująco: Grupa Jeżyki 1. Janawa Adrian 2. Orzeł Kacper 3. Brzęk Wioletta i Szpak Patrycja Grupa Krasnoludki 1. Szpila Kacper 2. Szpila Paulina 3. Tekiela Kaja ZABAWA KARNAWAŁOWA Grupa Biedronki 1. Kopytko Agnieszka i Kumorek Arkadiusz 2. Sochanek Jagoda 3. Klimek Kacper Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców, natomiast nagrody pocieszenia dla wszystkich dzieci ufundowała Rada Rodziców wspólnie z przedszkolem. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów. Organizatorzy 20

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE NA BIEŻĄCO

INWESTYCJE NA BIEŻĄCO ROK XXII NR 9 (225) LISTOPAD 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA INWESTYCJE NA BIEŻĄCO 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 2013. Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

C zas. zchowa OD REDAKCJI

C zas. zchowa OD REDAKCJI OD REDAKCJI I mamy nowy numer, tym razem łączony i pełen wydarzeń kulturalnych. Prezentujemy je na kolorowych wkładkach, bo warto pokazać ich różnorodność i atmosferę. Nie mamy miejsca na opisanie szczegółowo

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna B E Z P Ł A T N A Nakład 2000 egz. w numerze cmyk ISSN 12325031 STYCZEŃ LUTY NR 12/2008 (162) Kilka pytań do... Prezesa ZPiSO, Piotra Kosińskiego str. 3 U K A Z U J E S I Ę N A T E R E N I E M I A S T

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 >

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 > ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁU- PIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

TRADYCJA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH czas czchowa 1 2 czas czchowa Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składam Czytelnikom Czasu Czchowa mieszkańcom Gminy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo