OKŁADKA. czas czchowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKŁADKA. czas czchowa"

Transkrypt

1 1

2 OKŁADKA 2

3 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO JANOWI PAWŁOWI II POD HASŁEM JAN PAWEŁ II - WIELKI POLAK -WIELKI CZŁOWIEK Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie CELE KONKURSU: 1. Przypomnienie wspaniałej postaci Jana Pawła II 2. Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar wyjątkowego pontyfikatu 3. Uświetnienie wydarzenia jakim będzie WYNIESIENIE NA OŁTARZE JANA PAWŁA II. 4. Pozostawienie trwałego śladu po tym wielkim wydarzeniu. 5. Inspirowanie do poszukiwania właściwych wzorów do postępowania. WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów, czytelników biblioteki i Czasu Czchowa bez względu na wiek (dzieci, młodzież i dorośli) 2. Technika dowolna - w formie plastycznej, literackiej i multimedialnej przygotowanej jako album TERMIN KONKURSU: 1. Prace należy składać do roku do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie lub drogą pocztową na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, ul. Rynek 12, Czchów SERDECZNIE ZAPRASZAMY PODZIĘKOWANIE Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i Tym wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie przyczynili się do zorganizowania zabawy sylwestrowej, z której dochód przeznaczony został na cele szkoły. Dziękuję również uczestnikom za stworzenie wspa- nialej atmosfery sylwestrowego balu. Wszystkim życzę pomyślnego Nowego 2011 Roku. Bogusława Jurkiewicz Składam serdeczne podziękowania na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej, młodzieży i rodziców, za zorganizowanie pomocy dla potrzebującego mieszkańca Tworkowej radny Antoni Zięć PODZIĘKOWANIE Dyrektor i Rada Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie składają serdeczne podziękowania właścicielowi Zakładu Urządzeń Mechanicznych,,ZUMEC - Panu Eugeniuszowi Cieśli za bezinteresowną pomoc i życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji naszych planów i zamierzeń organizacyjnych i wychowawczych. PODZIĘKOWANIE Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy Wytrzyszczki, wybierając na radnego, postaram się go nie zawieść, dbając o interesy wsi i spełniając w miarę możliwości Wasze oczekiwania. Liczę na wsparcie we wszystkich działaniach, jakie będę podejmował na rzecz wsi i jej mieszkańców Radny Andrzej Rozciecha 3

4 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA DECYZJE PRZEMYŚLANE I STOPNIOWE relacja z sesji RM w Czchowie r. Pod koniec grudnia ub.r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Czchowie. Prawa nie powinniśmy tworzyć pod wpływem chwili, decyzje powinny być przemyślane i stopniowe, tak będziemy się starać działać rozpoczął Burmistrz Czchowa. Przyjęty został Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu jak dotychczas ze zmianą kwoty za udział w posiedzeniach Komisji z 60 na 80 zł. Również za pomocą Uchwały radni przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ten program rusza w naszej gminie po raz pierwszy. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, dlatego też ważna jest kolejna Uchwała, jaką podjęto: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdysyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie Czchów. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego będą należeć w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym problemem, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdą: przedstawiciele MOPS, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (Pion Karny i Rodzinny), Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostek oświatowych z terenu gminy Czchów i organizacji pozarządowych. Burmistrz podkreślił, że Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest trudny do realizacji w środowisku małym, pozbawionym anonimowości i pewnie będzie budził kontrowersje, jednak jesteśmy zobowiązani do jego stworzenia, powołania Zespołu i realizacji założeń. Ważne jest podejmowanie dyskusji w tym temacie. Dane statystyczne będą pochodziły z MOPS-u i policji. Dodatkowo ten program pozwoli wejść głębiej w problem i działania opieki społecznej i pomoże je usprawnić. Przy podejmowaniu Uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej GZOZ w Czchowie Burmistrz zasugerował, aby jak dotychczas, każda z miejscowości gminy miała w Radzie swojego przedstawiciela. Jest propozycja, aby w skład Rady z brakujących przedstawicieli Piasków-Drużkowa i Domosławic weszli nowo wybrani sołtysi. Radni i obecni sołtysi zgodzili się na takie rozwiązanie. Kolejna podejmowana Uchwała dotyczyła udzielenia Burmistrzowi Czchowa upoważnienia do podjęcia działań zmierzających do przekazania gminie Czchów jako zadania własnego prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie Czchowa, których dotychczasowym organem prowadzącym jest Powiat Brzeski. Najważniejsze wysunięte argumenty przejęcia szkoły średniej ze Starostwa Powiatowego: - szkoła wchodzi obecnie w etap niżu demograficznego i jeżeli natychmiast nie podejmie się zmiany profilu na techniczne kierunki, potrzebne na rynku pracy, jeżeli nie zabezpieczy się dowozu młodzieży do szkoły, dojdzie do samolikwidacji szkoły. Już przez ostatnie lata nabór jest coraz mniejszy. - Niemniej ważny aspekt, to argument finansowy utrzymanie szkoły średniej, ale i gimnazjum, które mieści się w oddzielnym obiekcie i wymaga wysokich nakładów finansowych. W obecnej sytuacji finansowej istnieje możliwość zaoszczędzenia wydatków ponoszonych przez gminę, ale także przez powiat, gdyż obiekt szkoły średniej jest wykorzystywany w ok.50 %. - Ostatni argument dotyczy spraw majątkowych i inwestycyjnych. Trzeba przypomnieć, że grunty pod budowę szkoły i hali zostały zakupione przez gminę. Zakup budynku starej szkoły oraz jej remont zostały pokryte przez budżet gminy. Budowę szkoły od 1993 roku prowadził Urząd Gminy. Dopiero od 2001 roku Starostwo Powiatowe w Brzesku na podstawie porozumienia z Gminą Czchów, przystąpiło do współfinansowania w 50 %. Na dokończenie budowy Gmina zaciągnęła kredyt, który do dzisiaj spłaca. Ze względu na to, że obiekt był budowany pod potrzeby gimnazjum i szkoły średniej porozumieniem z wojewodą i starostą z 2001 r. Wobec powyższego obecnie należy podjąć kroki w celu rozwiązania problemu szkoły średniej i gimnazjum, ale też do przejęcia majątku na mienie komunalne gminy. Myślę, że zarówno Rada Miejska, jak i Rada Powiatu podejmie właściwą decyzję i szkołę odzyskamy. Chciałbym jednak, aby wypowiedziało się na ten temat społeczeństwo, jeżeli jednak nie wyrazi zgody, to wbrew mieszkańcom nie zrealizujemy tej Uchwały. Czas zacząć dyskusję na ten temat podsumował Burmistrz. Po przegłosowaniu Uchwały, radni przeszli do kolejnych punktów programu - w budżecie ujęto zmiany dotyczące zwiększenia ryczałtów dla sołtysów i radnych na rok 2011 i został 4

5 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA ustalony plan pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych jej Komisji. W wolnych wnioskach i informacjach Burmistrz poruszył sprawę budżetu na 2011 r. przedstawił aktualną sytuację w gminie, dotyczącą usuwania skutków powodzi i zabezpieczania osuwisk, poinformował o zmianie od 2010 r. warunków naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - możliwość zgłaszania inwestycji już rozpoczętych (jest szansa uzyskać dodatkowe środki na sale gimnastyczne i przy dobrym układzie je skończyć w tym roku). Została poruszona sprawa budowy kanalizacji, ważnym będzie wpięcie się do sieci kanalizacyjnej, co jest jednym z warunków umorzenia spłaty, mamy na to najbliższe 2 lata. Z protokołów zniszczeń skutkami powodzi wynika, że mamy szansę pozyskać dodatkowe dotacje, również na odbudowy dróg. Zostały złożone wnioski, natomiast sołtysi są proszeni o zabezpieczenie w budżetach sołeckich środków pod powodziówkę. Na zakończenie sesji Radny Stanisław Sapała ze Złotej zwrócił się do obecnego na obradach radnego powiatowego Jarosława Gurgula podziękował za skuteczną interwencję w sprawie drogi w Złotej, gdzie konflikt wreszcie został zażegnany. Dla informacji: zebrania sołeckie, połączone z wyborami sołtysa i nowych rad sołeckich zostały zaplanowane od drugiej połowy stycznia do lutego br. Red. REALIZACJA BUDŻETU W DZIALE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W LATACH Rok 2001 Plan zł Wykonanie zł Najważniejsze wydatki: - Zapewnienie gotowości bojowej, ubezpieczenia OC i NW zł - Wydatki inwestycyjne na zapewnienie gotowości bojowej zł - zakup urządzenia hydraulicznego HOLMATRO dla OSP w Czchowie za kwotę zł - zakup i montaż masztu antenowego w Czchowie za kwotę zł. - zakup wciągarki elektrycznej do samochodu pożarniczego za kwotę zł - zakup agregatu prądotwórczego za zł. - Wydatki inwestycyjne na dostosowanie garaży w OSP Czchów dla potrzeb ratownictwa medycznego za kwotę zł. Rok 2002 Plan zł Wykonanie zł Na zapewnienie gotowości bojowej zł Wydatki inwestycyjne zakup odciągacza spalin dla garaży OSP w Czchowie za kwotę 4160, zakup motopompy SPEC POŻ zł, agregatu prądotwórczego, radiotelefonu nasobnego, węży tłocznych, mundurów i hełmów zł Rok 2004 Plan zł Wydatkowano zł Na zapewnienie gotowości bojowej wydatkowano zł, z tego: - wydatki inwestycyjne na zapewnienie gotowości bojowej zł: a) druga rata za samochód MADIRUS zł b) brama garażowa sterowana dla OSP w Czchowie zł c) agregat prądotwórczy do samochodu MAGIRUS zł - wydatki inwestycyjne na strażnicę to kwota zł - roboty wykończeniowe w Jurkowie, klimatyzacja i elewacja z dociepleniem strażnicy zł - rozbudowa Remizy w Tymowej zł Rok 2005 Plan zł Wydatkowano zł Na gotowość bojową wydatkowano zł Wydatki inwestycyjne ogółem zł na: - zakup pompy pływającej NIAGARA dla OSP w Złotej zł, - wydatki inwestycyjne na strażnice zł, z tego: - na rozbudowę remizy OSP w Tymowej zł - na schody w remizie w Jurkowie zł Rok 2003 Plan zł Wydatkowano zł - zapewnienie gotowości bojowej, oddłużenie remiz OSP w Czchowie i Złotej wydatkowano zł. W tym: a) po raz pierwszy z dniem r. rozpoczęto wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych przyjmując za kwotę wyjściową 9 zł. b) po raz pierwszy objęto ubezpieczeniem imiennym od NNW wszystkie sekcje ratowniczo gaśnicze. - Wydatki inwestycyjne na zapewnienie gotowości bojowej to zł: a) rata za samochód MAGIRUS zł b) drzwi garażowe sterowane pilotem dla OSP w Czchowie za kwotę zł c) wyposażenie Remizy OSP w Jurkowie za kwotę zł - wydatki inwestycyjne na strażnice zł, z tego: o zł na centralne ogrzewanie gazowe z nadmuchem w Jurkowie, zabudowa klatki schodowej o zł na dobudowę, rozbudowę w Tymowej i wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę. Inwestycje ze środków budżetowych spoza ochrony przeciwpożarowej na obiektach OSP i w ich bezpośrednim sąsiedztwie to: - utwardzenie, okrawężnikowanie i położenie asfaltu na placu wokół remizy OSP w Jurkowie za kwotę zł - utwardzenie placu i ułożenie kostki brukowej w Czchowie zł - asfaltowanie placu przed remizą w Złotej zł. Rok 2006 Plan zł Wydatkowano zł Na zapewnienie gotowości bojowej zł, w tym: zakup wyposażenia osobistego strażaków (umundurowanie bojowe) środki gaśnicze, opony, części zamienne i paliwo zł, naprawy sprzętu za kwotę zł. Na ubezpieczenia OC i NW oraz pozostałe wydatki zł. Wydatki inwestycyjne to zł: - na zakup okien, wymianę instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń oraz odnowienie parkietu w OSP Tworkowa za kwotę zł 5

6 - na rozbudowę remizy OSP, wymianę instalacji elektrycznej w Biskupicach Melsztyńskich za kwotę zł - na obłożenie kamieniem naturalnym remizy OSP w Tymowej za kwotę zł - zapewnienie kwoty zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Jurkowie. Transakcja nie doszła do skutku. Rok 2007 Plan zł Wydatkowano zł Wydatki na zapewnienie gotowości bojowej zł. Wydatki inwestycyjne zł. Modernizacja remizy OSP w Biskupicach Melsztyńskich (wymiana instalacji c.o. i stolarki okiennej) na kwotę zł, wykonanie balustrad ochronnych w Tymowej i zakup płytek za kwotę zł. Zakupiono dwa samochody ratowniczo-gaśnicze MAN dla OSP w Jurkowie i Złotej za kwotę zł. Inwestycje ze środków budżetowych spoza ochrony przeciwpożarowej na obiektach OSP i w ich bezpośrednim sąsiedztwie to: wykonanie miejsc postojowych przed remizą OSP w Jurkowie za kwotę zł. Rok 2008 Plan zł Wydatkowano zł Na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej wydatkowano kwotę zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły zł, z tego na: - dotacje na zakup sprzętu z 7% VAT to zł Lp. Nazwa OSP - na zakup i montaż selektywnego alarmowania OSP udzielono dotacji celowej w kwocie zł. Wszystkie Biskupice 1. OSP gminy Czchów mogą być alarmowane z poziomu SK PSP Brzesko Mel. - udzielono dotacji na zakup samochodu pożarniczego MERCEDES dla OSP w Tymowej kwotę zł. Dofinansowanie modernizacji Remiz OSP zł, z tego: Biskupice Melsztyńskie zł, Tworkowa zł. Łączna wartość przedsięwzięcia ROK 2009 Plan zł Wydatkowano zł. Zapewnienie gotowości bojowej dla 6 jednostek OSP zł Wydatki na dotacje celowe na zakup sprzętu pożarniczego z 7% stawką VAT: - udzielono dotacji celowej na zakup sprzętu w łącznej kwocie zł dla OSP w Tymowej zł zakup sprzętu na wyposażenie samochodu bojowego MERCEDES, Tworkowej zł zakup mundurów bojowych, OSP Czchów dofinansowanie do zakupu poduszek powietrznych zł i Komendzie Powiatowej PSP zł na zakup namiotu pneumatycznego. Wydatki inwestycyjne wyniosły zł - modernizacja dachu na Domu Strażaka w Czchowie na kwotę złotych - w Tworkowej: odnowienie elewacji remizy OSP, wymiana okien, wymiana drzwi na kwotę zł SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA - elewacja budynku OSP w Biskupicach Melsztyńskich, wymiana bramy wjazdowej i wykonanie tynków mozaikowych zł - wykonanie robót izolacyjnych poddasza w remizie OSP w Jurkowie zł. ROK 2010 Plan zł Wydatkowano zł. Zapewnienie gotowości bojowej: plan zł, wykonanie zł. Wydatki na dotacje celowe na zakup sprzętu pożarniczego z 7%. stawką VAT. Uchwałą budżetową na rok 2010 NR XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Czchów na 2010 rok Stowarzyszenia pn. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały dotację celową z budżetu gminy Czchów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o łącznej kwocie złotych. Podczas konstrukcji budżetu w/w kwota została rozdysponowana w następujący sposób: 1. OSP w Biskupicach Melsztyńskich zł 2. OSP w Jurkowie zł 3. OSP w Tworkowej zł 4. OSP w Tymowej zł 5. OSP w Złotej zł Przyznana kwota została rozdysponowana do OSP na podstawie zawartych umów, których realizacje przedstawia poniższe zestawienie. Plan Wykorzystano w I półroczu Wykorzystano w II półroczu Dopłata z własnych środków Pozostało do zwrotu 8 092, ,00 856, ,64 92,77 0,00 2. Jurków 7 634, , , , ,38 0,00 3. Tworkowa , , ,50 16,00 0,00 4. Tymowa , , , , ,22 0,00 5. Złota 9 795, , , , ,59 0,00 RAZEM , , , , ,96 0,00 Pozostałe wydatki to: - ekwiwalent pieniężny dla strażaków zł - wynagrodzenia bezosobowe, i składki pochodne od wynagrodzeń zł - zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu zł - prenumerata Strażaka 864 zł - na bieżący remont sprzętu i pomieszczeń garażowych zł - na przeglądy techniczne samochodów, specjalistycznego sprzęt, badania lekarskie wydatkowano zł - na ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wydatków wydano zł - na remont remiz OSP wydatkowano kwotę zł - na zakup samochodu terenowego SANTANA dla OSP Czchów zł. 6

7 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA BUDŻET GMINY CZCHÓW NA 2011 ROK W LICZBACH Najważniejszym punktem obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czchowie było przyjęcie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok. W związku ze zmianami prawa i wprowadzonymi obostrzeniami, nie łatwo było przygotować budżet zachowujący prorozwojowy charakter. W łącznej kwocie 28.5 mln zł wydatków zapisano 5.3 mln zł wydatków majątkowych. Do najważniejszych pozycji należą: kontynuacja zbiorowej kanalizacji i wodociągowania w ramach PROW (3 mln 120 tys. zł), kolejny etap prac na Jeziorze Czchowskim (450 tys. zł - wkład własny do MRPO w ramach Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego), dokończenie czterech sal gimnastycznych (Tymowa, Domosławiece, Złota, Tworkowa 1.5 mln zł), odbudowa dróg (230 tys. zł), wkład własny do budowy chodników (90 tys. zł), prace w budynkach OSP (75 tys. zł). W budżecie znalazł się również projekt partnerski trzech gmin: Czchów, Iwkowa, Gnojnik, realizowany w ramach POKL (467 tys. zł). Po stronie dochodów do podstawowych pozycji należy: subwencja oświatowa ok. 9 mln zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 mln 728 tys. zł, część równoważąca subwencji ogólnej 3 mln 400 tys. zł. Udział gminy w podatkach (dochodowym, od osób fizycznych i osób prawnych) stanowi 2 mln 450 tys. zł. Wpływy z tyt. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1 mln 400 tys. zł, natomiast od osób prawnych 2 mln 240 tys. zł. Dla pełniejszego zobrazowania skali bieżących wydatków gminy warto podać, że największą pozycję stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, zamykającą się kwotą 11 mln 730 tys. zł w tym: szkoły podstawowe 5 mln 338 tys. zł, oddziały przedszkolne przy szkołach 229 tys. zł, gimnazja 3 mln 300 tys. zł, przedszkola 1 mln 575 tys. zł, dowożenie uczniów 285 tys. zł, dokształcanie nauczycieli 58 tys. zł, stołówki szkolne i przedszkolne 912 tys. zł. Kolejną znaczącą pozycją są wydatki w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 4 mln 197 tys. zł, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych 3 mln 400 tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze 202 tys. zł, funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej 275 tys. zł, dopłaty do Domów Pomocy Społecznej 70 tys. zł, inne świadczenia o charakterze społecznym 144 tys. zł. Te kilka podstawowych informacji i kwot obrazuje, jak znaczną część bieżącej działalności gminy absorbują (zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym) sprawy oświaty oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej. OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW CZCHOWA 1) Wybory do Rady Dzielnicy Czchów W związku z upływem kadencji, wybór nowej Rady Dzielnicy Czchów był pierwszym punktem ogólnego zebrania mieszkańców Czchowa. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi zebranie mieszkańców wybiera ze swojego grona 15-osobową radę, która pełni obowiązki organu uchwałodawczego w jednostce pomocniczej, jaką jest Dzielnica Czchów. Spośród 21. zgłoszonych kandydatów do rady wybrani zostali: Jerzy Wojakiewicz (84 głosy), Józef Kozdrój (83), Stanisław Kozdrój (83), Ryszard Strzelec (78), Tomasz Gawełda (67), Jerzy Chudoba (67), Kazimierz Kurzydło (68), Eugeniusz Martyka (61), Andrzej Orłowicz (60), Tadeusz Kanownik (60), Kazimierz Ryba (59), Małgorzata Czech (58), Dominik Kotas (57), Zygmunt Reczyński (54), Paweł Proficz (48). Pozostali kandydaci, którzy nie zostali wybrani otrzymali następującą liczbę głosów: Marcin Lis (48), Andrzej Kryjomski (48), Wojciech Goryca (39), Maria Malinowska (39), Zofia Wojakiewicz (31), Henryk Pajor (30). Na odrębnym zebraniu konstytuuje się nowa Rada Dzielnicy, wybierając ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz organ wykonawczy 3-osobowy Zarząd z Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy na czele. 7-go lutego br. ukonstytuowała się Rada Dzielnicy Czchów. Wybrane zostało jej kierownictwo oraz Zarząd. Przewodniczącym Rady Dzielnicy Czchów został Jerzy Wojakiewicz. Natomiast w skład Zarządu (organ wykonawczy) Dzielnicy Czchów weszli: - Dominik Kotas Przewodniczący Zarządu - Stanisław Kozdrój członek Zarządu - Ryszard Strzelec członek Zarządu 2) Sprawy Budżetowe na Zebraniu w Czchowie Finanse stanowiły kolejny temat Zebrania ogólnego mieszkańców Czchowa. Po przyjęciu sprawozdania finansowo-rzeczowego Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz informacji z działalności mienia Czchowa za 2010 rok, przystąpiono do prac nad budżetami na 2011 rok. Pod opinie zebrania poddano budżet przygotowany przez ustępującą Radę Dzielnicy. Kwotę ,00 zł (przyznaną przez Radę Miejską w Czchowie) rozdysponowano na: - utrzymanie letnie dróg i chodników ,00 zł, - remont ul. Cmentarnej ,00 zł, - budowę chodnika przy ul. K. Wielkiego ,00 zł, - budowę chodnika przy ul. K. Jadwigi ,00 zł, - dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich 2.000,00 zł, - rezerwa 2.200,00 zł. Po stronie wydatków w budżecie Mienia Czchowa na 2011 rok zapisano: - koszty funkcjonowania mienia ,00 zł, - remonty dróg leśnych ,00 zł, - remont dróg gminnych (powódź) ,00 zł, - żwir na drogi gminne ,00 zł, - budowa wysepki Targowa-Krakowska ,00 zł, - prace projektowe ogrodzenie - kościółek św. Anny ,00 zł, - chodnik na ulicy Węgierskiej ,00 zł, - Ochotnicza Straż Pożarna 2.000,00 zł. Analizując zatwierdzone plany finansowe zauważamy skoncentrowanie wydatków na określonych zadaniach, ze wskazaniem priorytetowych dla Miasta Czchowa. Zabezpieczone kwoty są najczęściej niewielkim udziałem w inwestycjach gminy, realizowanych ze środków własnych, w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (np. chodniki) lub środków zewnętrznych (np. naprawę dróg po powodzi). 7

8 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Poniżej sprawozdania finansowo-rzeczowe za 2010 rok przedstawione przez Przewodniczącego Zarządu oraz kierownika Mienia Czchowa. Dzielnica Czchów: - Remont dróg (m.in. Do Motyki, Czchów Tymowa, ul.targowa, ul. Kwaśniówka) zł - Naprawa nawierzchni (m.in. ul. Świerada, ul. Wypoczynkowa, ul. Partyzantów, ul. Ks. Bulandy) zł - Naprawa dróg po powodzi (m.in. ul. Gancarska, ul. Granice, ul. Pęcharska Góra, ul. Podkącie, ul. Zeliny) zł (wkład własny do środków pozyskanych przez Gminę Czchów) - Naprawy bieżące chodników zł - Koszenie poboczy przy drogach gminnych zł - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie dzielnicy zł Mienie Czchowa: 1. Działalność gospodarcza Mienia Czchowskiego zł 2. Dofinansowanie straży zł 3. Utrzymanie dróg i ulic (Świerada, Wypoczynkowa, Partyzantów) zł 4. Kwaśniówka zł 5. Remont dróg asfaltowanie zł 6. Chodniki przy drogach publicznych zł 7. Budowa parkingów zł 8. Prace geodezyjne droga na górkach zł 9. Koło Gospodyń zł 10. Zrealizowano kwotę 20 tys. na mapę zł Razem: zł Budżetowo - wyborcze zebrania wiejskie w Gminie Czchów Nowy rok rozpoczął cykl zebrań wiejskich, które mają bardzo istotne znaczenie, następuje na nich nie tylko przyjęcie budżetów sołectw na 2011 rok, ale także odbywają się wybory sołtysów, rad sołeckich. 1.Wytrzyszczka Pierwsze z cyklu zebrań, charakteryzowało się wyjątkową jednomyślnością, na jedynego kandydata na sołtysa Andrzeja Rozciechę zagłosowało 100% mieszkańców obecnych na spotkaniu. Nową Radę Sołecką Sołectwa Wytrzyszczka utworzyli: Paweł Bodek, Małgorzata Maciaś, Wojciech Maciaś, Halina Malisz, Halina Karpiel, Piotr Piechnik, Roman Piechowicz, Andrzej Malinowski. Budżet sołectwa przeznaczono na: odbudowę dróg po powodzi zł, pomoc dla szkoły 3 000zł, drogę do Pana Maciasia zł, utrzymanie bieżące dróg 3 000zł. W sprawach bieżących poruszono kwestie: budowy trasy szybkiego ruchu E-75 i zagrożeń związanych z tą inwestycją (odcięcie gminy ekranami akustycznymi), dalszych prac na jeziorze czchowskim, sprawy osuwisk i problemów z tym związanych, niszczenia dróg przez Nadleśnictwo, budowy wodociągu, odśnieżania zajazdu na prom. 2.Tymowa Walkę o stanowisko sołtysa stoczyli urzędujący sołtys Zbigniew Chojecki z Adamem Trepą. Zdecydowanym zwycięzcą tego pojedynku okazał się Zbigniew Chojecki, który został wybrany sołtysem wsi Tymowa na kolejną kadencje. Nową Radę Sołecką Sołectwa Tymowa utworzyli: Zdzisław Karpiel, Józef Janas, Adam Kołodziej, Wincenty Grzesicki, Andrzej Rabiasz, Grażyna Borowiec, Piotr Bednarek, Henryk Wróbel. Budżet sołectwa przeznaczono na: wymianę okien w szkole podstawowej zł, projekt chodnika przy drodze nr 966 (w stronę Lipnicy) 8000zł, asfaltowanie dróg gminnych zł, żwirowanie dróg i obieranie rowów 8 000zł, koszty utrzymania stadionu 5 000zł, poprawę porządkowanie placu obok remizy 5 000zł, utrzymanie czystości na chodnikach 450 zł. W sprawach bieżących poruszono kwestię: przebudowy drogi krajowej nr 75, poprawy stanu dróg w miejscowości, żwirowania dróg. 3. Jurków Na koleją kadencję sołtysem wsi został Marek Gurgul, przy praktycznie 100% poparciu zgromadzonych mieszkańców wsi (frekwencja 116 osób). Nową Radę sołecką wsi Jurków utworzyli: Katarzyna Stopa, Grzegorz Kamieniarz, Wanda Głowacka, Stanisława Karwala, Maria Krupa, Augustyn Wiewióra, Maria Nowakowska Maria, Czesław Kalicki. Budżet sołectwa na 2011 roku: odbudowa dróg gminnych po powodzi zł, obieranie rowów przy drodze Szotówka 5 000zł, utrzymanie dróg 2 200zł, wymiana urządzeń wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Jurkowie 6 000zł, remont boiska przy Zespole Szkół w Jurkowie zł, rezerwa zł Sprawy bieżące: budowa chodnika przy drodze krajowej nr 75 połączenie chodników od Tworkowej i od Czchowa, modernizacja drogi wojewódzkiej Jurków Biecz, droga Jurków Równia nierówności i uskoki. Kanalizacja w pozostałej części Jurkowa, tj. na Szotówce i od strony Czchowa. 4.Czchów (Obszerna relacja w dodatkowym materiale) 5.Piaski Drużków Zebranie w Piaskach Drużkowie odbyło się przy bardzo wysokiej frekwencji ( ponad 20 % wszystkich uprawnionych osób do głosowania), było dużo emocji zarówno przy wyborach jak i omawianiu spraw bieżących. Walka o stanowisko sołtysa rozegrała się pomiędzy trzema kandydatami, o utrzymaniu funkcji na kolejną kadencję przez Ryszarda Gałka zadecydował jeden głos. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco: Ryszard Gałek - głosów 30, Janusz Hantów - głosów 29, Paweł Kornaś - głosów 14. Nową Radę sołecką wsi Piaski Drużków utworzyli: Pan Paweł Kornaś, Dariusz Maciaszek, Janusz Hnatów, Andrzej Marszałek, Adam Grzyb, Bolesław Szczepański. 8

9 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Budżet sołectwa na 2011 rok: odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi (Droga :,,Na Góry,,,Na Głowaczke koło Harcówki,,,Piaski Zapora zł, remont odwodnienia przy drodze,,las- Trąbki (góra) 2 000zł, obsypanie nowego asfaltu- droga,,piaski Zapora 1 000zł. Sprawy bieżące: Poruszono kwestie: żwirowanie dróg, wodociągowanie wsi, sprawę kanalizacji miejscowości. Także problemy miejscowości po powodzi która miała miejsce w ubiegłym roku. Były też pytania dotyczące możliwości udostępnienia sali dla młodzieży w budynku byłej szkoły i niszczenia dróg przez Nadleśnictwo. 6. Złota Do walki o stanowisko sołtysa przystąpiło 2 kandydatów. Zwyciężył dotychczasowy sołtys Jerzy Kornaś liczbą 77 głosów. Drugi kandydat Pan Marian Pachota uzyskał 36 głosów. Nową Radę sołecką wsi Złota utworzyli: Kazimierz Musiał, Edward Sapała, Jacek Suchan, Stanisław Sapała, Kazimierz Jankosz, Stanisław Kiełbasa, Michał Kraj, Eugeniusz Jodłowski. Budżet sołectwa na 2011 rok: remont dróg gminnych żwirowanie, asfaltowanie zł, obieranie rowów, zakup przepustu oraz korytek 7 240zł. Sprawy bieżące: dokonano zmian w planie odnowy miejscowości, omówiono kwestie wykonania chodnika przy drodze powiatowej, wymiany nawierzchni na tej drodze, rozwiązania problemu z wodą spływającą na planowany chodnik. DZIWNE DECYZJE NFZ Po 24. latach funkcjonowania, Czchowski gabinet fizjoterapii (najstarszy w powiecie brzeskim), przestał świadczyć swoje usługi dla pacjentów. Korzystali z niego mieszkańcy miasta i gminy Czchów, okolic oraz (szczególnie w okresie letnim) wielu turystów, bo przecież Czchów to turystyczna miejscowość. Dziwna to decyzja NFZ, bo przecież gabinet cieszył się bardzo dużym powodzeniem u pacjentów. Przyjął w ubiegłym roku 420 osób, a nadwykonania kontraktu wynosiły ponad 70%. Decyzji NFZ nie rozumie również Kierownik GZOZ Paweł Nieć, ponieważ uzasadnienie o braku kontraktu jest mgliste i niezrozumiałe, cyt.: Po zakończeniu negocjacji komisja konkursowa sporządziła ranking końcowy i dokonała wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym, do wyczerpania łącznej liczby planowanych do zakupu świadczeń lub wartości zamówienia określonym w ogłoszeniu. Pacjenci w 2011 r. mogą korzystać z kompleksowych usług rehabilitacyjnych najbliżej miejsca zamieszkania, zgodnie z poniższym wykazem. Wymienione placówki posiadają możliwości kadrowe do objęcia opieką większej liczby pacjentów i w związku z tym MOW NFZ nie przewiduje ogłaszania dodatkowego konkursu na terenie gminy Czchów. Trudna do zrozumienia jest argumentacja NFZ, że wykupienie tych usług w odległości ponad 10 km od Czchowa załatwia problem dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych ludzi starszych i niepełnosprawnych, bo głównie oni korzystają z jego usług, oraz że ościenne placówki mają możliwości kadrowe do przyjęcia 7.Tworkowa Do walki o stanowisko sołtysa przystąpił aktualnie urzędujący Henryk Włodarczyk oraz Radny Rady Miejskiej Lesław Wrona. Stosunkiem głosów 51 do 19 stanowisko zachował Henryk Włodarczyk. Nową Radę sołecką wsi Tworkowa utworzyli: Andrzej Mędrek, Stanisław Urbańczyk, Cecylia Szot, Halina Łach, Szymon Włodarczyk, Henryk Kołdras. Budżet sołectwa na 2011 rok: droga Salamonówka zł, utrzymanie dróg, obieranie rowów zł, remont i nowe nawierzchnie dróg zł. Sprawy bieżące: dokonano zmian w planie odnowy miejscowości, poruszono kwestię dróg, rowów, chodników. 8. Domosławice Wybory sołtysa przebiegały bardzo spokojnie, jedyny kandydat na to stanowisko aktualny sołtys Wacław Myszka uzyskał 45 na 52 oddane głosy. Nową Radę sołecką wsi Domosławice utworzyli: Janusz Kołodziej, Kinga Smółka, Franciszek Szpila, Józef Repetowski, Józef Jaje, Halina Adamczyk. Budżet sołectwa na 2011 rok: remont dróg gminnych zł, parking przy kościele w Domosławicach zł, rezerwa na potrzeby bieżące w wsi 830 zł. Sprawy bieżące: dokonano zmian w planie odnowy miejscowości, poruszono kwestie udrożnienia i pogłębiania rowów melioracyjnych, przegłosowano sprzeciw mieszkańców przeciwko powstaniu żwirowni. większej liczby pacjentów. My przecież też je mamy, o czym najlepiej świadczą nasze nadwykonania kontraktu z 2010 r. Czyżby zatem o braku kontraktu dla czchowskiego gabinetu decydowały względy nie merytoryczne, a jakieś inne? Mam nadzieję, że nie - twierdzi Kierownik Nieć - chociaż sytuacja wygląda dziwnie. Pomimo podpisania przeze mnie protokołu negocjacyjnego i licznych monitów w sprawie ogłoszenia dodatkowego postępowania konkursowego dla Gminy Czchów, NFZ tego nie uczynił, chociaż ogłosił takie konkursy dla ościennych gmin. Wielka szkoda, bo w budynku GZOZ w Czchowie świadczone są kompleksowe usługi z innych zakresów świadczeń medycznych, a z usług rehabilitacji pacjenci nie będą mogli na miejscu korzystać. Decyzja NFZ spowodowała oburzenie władz Czchowa oraz jego mieszkańców, którzy zbierają podpisy osób popierających utrzymanie gabinetu rehabilitacji w Czchowie oraz będą protestować, jak twierdzą, aż do skutku w NFZ oraz w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Według nich sytuacja ta jest nie do zaakceptowania, aby w mieście i gminie Czchów nie funkcjonował nadal Gabinet fizjoterapii. Mam nadzieję, że NFZ przychyli się jednak do naszej argumentacji i podpisze z nami umowę, co spowoduje, że od II kwartału nasz gabinet będzie znowu przyjmował pacjentów ponieważ dla wielu z nich jest to jedyna szansa na powrót do zdrowia twierdzi Kierownik Nieć. Redakcja otrzymała informację, iż w związku z brakiem kontraktu na usługi rehabilitacyjne, gabinet rehabilitacyjny w Czchowie będzie świadczył usługi z tego zakresu za częściową odpłatnością. Wszelkich informacji na ten temat można zasięgać pod nr. tel. 0-14/ Red. 9

10 Minął rok trudny, naznaczony klęskami żywiołowymi, osunięciami ziemi i podtopieniami. Wiele wysiłku i pracy strażacy ochotnicy ze wszystkich jednostek gminy Czchów włożyli w ratowanie ludzi i ich dobytku oraz minimalizowanie skutków tego nieszczęścia. Pierwsze miesiące roku są okresem organizowania walnych zebrań OSP, w tym roku sprawozdawczo-wyborczych. 15 stycznia OSP Czchów, jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jako pierwsza podsumowała ubiegły rok. Na zebraniu został podsumowany rok W sprawozdaniu z działalności jednostki zostały podane poniższe informacje: wyjazdów alarmowych w 2010 roku było łącznie 192, z czego: - 7 wyjazdów do pożarów - 36 wyjazdów do wypadków akcji powodziowych - 43 inne zdarzenia. W innych zdarzeniach ujęte były m.in. działania związane z klęskowymi opadami - usuwanie zwalonych wskutek rozmoczenia gruntu drzew, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi. Łączny czas, jaki czchowscy druhowie poświęcili na udzielanie pomocy podczas akcji ratowniczych to 1606 godzin i 12 minut. Dzięki Urzędowi Miejskiemu w ubiegłym roku udało się wymienić w wyposażeniu OSP Czchów całkowicie wyeksploatowany już samochód terenowy Tarpan na nowszy Santanę. Bez terenowego samochodu wiele miejsc, na których wystąpiły osuwiska, byłoby niedostępnych dla prowadzenia akcji ratowniczych czy ewakuacyjnych. Po podsumowaniu akcji powodziowej, z Komendy Głównej PSP jednostka otrzymała kwotę 20 tys. zł na wymianę zużytego sprzętu - pieniądze w całości przeznaczone zostały na zakup węży strażackich i umundurowanie. Natomiast z pieniędzy KSRG wykonano przegląd i naprawę wszystkich aparatów powietrznych. W ostatnich dniach zakupiona została z własnych pieniędzy OSP przyczepka samochodowa, niezbędna do transportu pomp i innego sprzętu. Do wszystkich zewnętrznych środków finansowych straż dokładała własne środki. W miniony roku sześcioro druhów OSP Czchów ukończyło organizowane przez PSP Brzesko kursy strażackie, uprawniające do udziału w akcjach ratowniczych. Tradycyjnie jednostka uczestniczyła w świętach kościelnych, państwowych i gminnych oraz zewnętrznych uroczystościach strażackich. Remizę odwiedzali uczniowie różnego stopnia szkół, którym strażacy demonstrowali sprzęt i wyposażenie, urządzali pogadanki z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Był to normalny dla strażaków, choć przez żywioły cięższy niż zwykle, rok. Rok niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Jako, że było to zebranie także wyborcze, w jednostce wybrano Zarząd, którego skład czchowscy druhowie postanowili pozostawić niezmieniony. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE STRAŻACY PODSUMOWUJĄ ROK SKŁAD ZARZĄDU OSP CZCHÓW: Prezes - dh Dominik KOTAS Naczelnik/V-ce Prezes - dh Stanisław KOZDRÓJ Skarbnik - dh Tomasz GAWEŁDA Sekretarz - dh Joanna DĘBIEC Członkowie: dh Paweł PROFICZ, dh Damian LATOSIŃSKI, dh Paweł KOZDRÓJ KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący - dh Antoni PACHOCIŃSKI Członkowie: dh Wojciech GAWEŁDA, dh Grzegorz BACZEWSKI Na Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Czchowie obecni byli goście: Burmistrz Marek Chudoba również dh i Prezes Oddziału Gm. ZOSP RP, Komendant Powiatowy PSP w Brzesku Dariusz Pęcak, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Marian Zalewski i Komendant Gminny ZOSP RP Piotr Musiał. Komendant Powiatowy PSP wręczył dyplomy za szczególne zasługi i zaangażowanie w działania OSP dla Prezesa Dominika Kotasa oraz Naczelnika Stanisława Kozdroja, doceniając wkład pracy całej jednostki w dbanie o bezpieczeństwo, ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w regionie. Prezes Zalewski podkreślił, że Czchów jest bardzo ważną jednostką, na którą można w trudnych sytuacjach liczyć, jednostką, która stanowi duże wsparcie w powiecie. Burmistrz nawiązał do roli strażaków ochotników w społeczności lokalnej i zachęcał do brania udziału w życiu społecznym Czchowa, do angażowania się w działania Rady Dzielnicy, gdzie można reprezentować OSP i zabiegać o strażackie sprawy. Poinformował o terminie najbliższego zebrania mieszkańców Czchowa, na którym będzie wybierany nowy Zarząd. Pogratulował wyboru nowych władz jednostki i życzył powodzenia i sprawnego działania w nowym roku. Kolejne zebrania strażackie o charakterze sprawozdawczowyborczym odbędą się w następujących terminach: 5 lutego OSP Tymowa 12 lutego OSP Złota 19 lutego OSP Biskupice Melsztyńskie 5 marca OSP Jurków 26 marca OSP Tworkowa. Red. Joanna Dębiec 10

11 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA NOWY NABYTEK OSP CZCHÓW Czchowscy strażacy, nauczeni doświadczeniem ubiegłego roku, zakupili przyczepkę samochodową do transportu pomp i innego sprzętu oraz ewentualnej ewakuacji mienia z zagrożonych terenów. W czasie pamiętnego lata 2010, kiedy to w klęskowych rozmiarach opady deszczu spowodowały obsunięcia terenu i spore podtopienia gruntów, nasi ochotnicy korzystali z pożyczonej przyczepki teraz będą mieli do dyspozycji swoją, zakupioną z własnych środków. Podając na stronie internetowej informację o zakupie nie wiedzieli, że może być bardzo szybko potrzebny. Już w kilka dni po zakupie trzeba było użyć przyczepki do przewozu pomp w celu osuszania podtopionych piwnic. OSP Czchów Z ŻYCIA OSP CZCHÓW JEDNOSTKI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO KU PRZESTRODZE 11 styczeń 2011 r. - Tworkowa - droga K-75 wypadek 11 styczeń 2011 r. - Jurków - droga K-75 - wypadek. 11

12 Z KOMISARIATU POLICJI ZDARZENIE DROGOWE Na drodze W-966 doszło do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów. Do szpitala trafiła kobieta oraz miesięczne dziecko. Do zdarzenia doszło r. około godz w miejscowości Tymowa. Kierująca samochodem marki VW Passat skręcając w drogę podporządkowaną w kierunku Iwkowej nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem vw golf. Pojazdy zderzyły się czołowo, a następnie uderzyły w stojący na skrzyżowaniu samochód. W wyniku zdarzenia do szpitala została zabrana kierująca passatem oraz miesięczne dziecko przewożone w tym samochodzie. Na szczęście obrażenia jakie doznały uczestniczki nie były groźne. Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym. BEZPIECZNE FERIE 2011 W województwie małopolskim niedługo rozpoczną się długo wyczekiwane przez dzieci i młodzież ferie zimowe. Zimowy wypoczynek to dla wielu okres beztroskiej zabawy, ale nie tylko. Lata ubiegłe pokazują, iż w czasie tym dochodzi częściej niż zwykle do zdarzeń przestępczych i wypadków losowych np. podczas zabaw na śniegu i lodzie. Sprzyja temu duża ilość czasu wolnego, którego próby zagospodarowania nie zawsze mają szczęśliwy finał, m.in. podczas korzystania z dzikich lodowisk i ślizgawek oraz niebezpiecznych zabaw kończących się uszkodzeniem ciała. Często brawura, lekkomyślność czy też niedostateczna opieka ze strony dorosłych są przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Na podobne pokusy i niebezpieczeństwa narażona jest także młodzież wyjeżdżająca na wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania. Nowe środowisko, nowy krąg znajomych, dużo wolnego czasu i brak obowiązków, są niejednokrotnie wyzwaniem dla młodzieńczej fantazji i brawury. W okresie poprzedzającym ferie policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii wraz z dzielnicowymi organizują pogadanki z uczniami na terenie szkół w całym powiecie na temat bezpiecznego zachowania podczas zimowego wypoczynku. Warto przypominać naszym najmłodszym pociechom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. Przestrzegajmy dzieci o niebezpieczeństwa wynikających z zabawy na śniegu w pobliżu dróg. Nie bądźmy obojętni widząc ślizgające się dzieci w pobliżu ulicy - zwróćmy im uwagę, nawet wówczas, gdy nie dotyczy to naszego dziecka. Priorytetem dla Policji będzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych. Policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole, podczas których sprawdzą stan trzeźwości kierujących, stan techniczny i wyposażenie pojazdu, sposób przewożenia dzieci, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Wszelkie zachowania kierowców powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości czy też niebezpieczne i nieprawidłowe manewry wyprzedzania będą surowo karane. Ponadto funkcjonariusze będą kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku, inne miejsca grupowania się osób nieletnich np. dworce, przystanki autobusowe, dzikie lodowiska, aby przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom. Policjanci zwrócą uwagę na punkty sprzedaży alkoholu pod kątem dostępu do nich osób niepełnoletnich. Spora część dzieci i młodzieży wyjedzie na zorganizowane zimowiska. Wszystkich rodziców, opiekunów, wychowawców, którzy zainteresowani są kontrolą autobusu prosimy (z kilkudniowym wyprzedzeniem) o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Brzesku (014) lub 997. Policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty. Jako stały punkt kontroli wyznaczono parking Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 53. Do wszystkich kierujących, zwłaszcza tych którzy przewożą dzieci apelujemy o ostrożność i rozwagę na drodze. Rzecznik KPP, st. sierż. Ewelina Buda KULTURA VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek W tegorocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, można powiedzieć przeglądzie pod znakiem szczęśliwej siódemki, który odbył się 23 stycznia 2011 r. wzięło udział aż trzydziestu ośmiu małych artystów z naszej gminy. Konkurs przeznaczony był dla dzieci do lat 9, chociaż najmłodszy z nich liczył zaledwie 3. Godny uwagi jest też fakt, iż czchowskie kolędowanie 7 lat temu zainicjował ksiądz Piotr Witecki. Przez cały ten czas Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wraz z Burmistrzem miasta dokładają wszelkich starań, by przegląd odbywał się na jak najwyższym poziomie. Czchowskie kolędowanie zyskało ogromną popularność wśród mieszkańców w różnym wieku, czego potwierdzeniem była nie tylko wypełniona po brzegi sala kina Baszta, lecz również ogromne zainteresowanie wydarzeniem długo przed. Na sali dopatrzeć się można było rodziców i dziadków występujących dzieci. Naszym małym artystom otuchy dodawali ponad to ich znajomi i przyjaciele. Cała sala aż huczała od gromkich braw i radosnych okrzyków, co może świadczyć tylko o jednym - nasza gmina ma mnóstwo utalentowanych dzieci. Organizatorzy sowicie wynagrodzili starania i trud włożone w przygotowanie poszczególnych występów, wręczając wszystkim uczestnikom dyplomy i pluszowe maskotki. Całość imprezy uświetniły swoimi występami dwa zespoły muzyczne: SAXPASJA oraz zespół wokalny pod kierownictwem Wojciecha Gorycy, w którym występują uczennice gimnazjum z Czchowa, Jurkowa, Złotej i Domosławic. Naszą uroczystość dodatkowo rozgrzały ciepłe słowa, skierowane do licznie zgromadzonych gości i najmłodszych wykonawców. Tegoroczny, 12

13 KULTURA siódmy już Przegląd Kolęd i Pastorałek był wyjątkowym wydarzeniem. Przyczynili sie do tego licznie zgromadzeni goście, jak również, albo przede wszystkim młodzi wykonawcy, bez których ów konkurs nie miałby prawa bytu. Za tak ogromne zaangażowanie, trud i poświęcenie pragniemy złożyć wszystkim serdeczne podziękowania i wyrazić nadzieję, że za rok znów połączy nas wspólne kolędowanie. MOKSiR Czchów FERIE ZIMOWE 2011 JUŻ ZA NAMI Tegoroczne spotkania w ramach Ferii Zimowych 2011 z Miejską Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji były organizowane dla dzieci i młodzieży, które nigdzie nie wyjechały i w okresie od 31 stycznia do 4 lutego 2010 roku pozostały w domu. Celem naszych działań było zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieciom, a także dostarczenie im miłych wrażeń z uczestnictwa w tych imprezach. Pogoda jak na tę porę roku była bardzo sprzyjająca, więc i zainteresowanie ofertą na ferie zimowe, jaką przygotowały te dwie placówki kulturalne było spore. Już w pierwszym dniu wkroczyliśmy w zaczarowany świat bajek. Emocji było sporo, bo i Konkurs pięknego czytania jak i Mistrza ortografii wyłonił nam tych najlepszych spośród uczestników spotkań. Najładniej czytali: Grzegorz Kulig kl. I z Tymowej, Milena Bodurka kl. III z Tymowej, Mateusz Łach kl. IV - Domosławice oraz Monika Potera Gimnazjum w Jurkowie. Mistrzem ortografii w grupie klas podstawowych została Milena Bodurka z Tymowej, natomiast wśród młodzieży z gimnazjum Justyna Mulka z Jurkowa. Po spotkaniach z książką i zabawą przyszedł czas na naukę tańca towarzyskiego, którą poprowadził pan Piotr Maślanka. Dużą popularnością cieszył się konkurs Odkrywanie Talentów, w którym podzieleni na grupy uczestnicy mieli za zadanie najpierw znaleźć dla siebie nazwę, w dalszej kolejności przygotować krótki program rozrywkowy. Jednym słowem - to w czym czują się najlepiej. Mógł to być skecz, pięknie zaśpiewana piosenka lub też odegrana scenka teatralna. Należało to zrobić tak, aby przekonać jury o swoim talencie. Była dobra zabawa, a najlepsza w tym konkursie okazała się grupa z Tymowej pod nazwą Strażacy, która przedstawiła scenę Gaszenie pożaru. Drugi dzień zajęć to warsztaty plastyczne z wykonywaniem kostiumów na bal karnawałowy oraz gry i zabawy. W środę zaproponowano uczestnikom ferii obejrzenie występu teatrzyku kukiełkowego z bajką Kopciuszek, przygotowaną przez grupę teatralną działającą przy MBP. Dzień zakończył oczekiwany Bal Karnawałowy. Zabawa była okazją do zaprezentowania wytwornych kreacji wcześniej przygotowanych podczas zajęć plastycznych. Bal przy skocznych melodiach karnawałowej muzyki bawił uczestników, było wiele śmiechu i radości. I tu nie zabrakło również zabaw konkursowych nagradzanych drobnymi upominkami. W czwartek odbyły się zajęcia na hali sportowej. Zorganizowany został Zimowy Turniej Piłki Halowej, w którym uczestniczyło 8 drużyn. W ostatnim dniu programu zajęć feryjnych zaplanowano wyjazd do nowo otwartego kina Planeta 3D w Brzesku na bajkę pt. Safarii. Uczestnicy byli zachwyceni. Tegoroczne zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem tak ze strony dzieci i młodzieży, jak również rodziców, którzy przywozili swe pociechy na zajęcia z terenu całej gminy. Prze cały ten okres wszyscy częstowani byli drugim śniadaniem oraz ciepłą herbatą. Uśmiechnięte buzie i podziękowania od dzieci za poświęcony im czas uświadomiły nam, że warto i trzeba organizować takie zajęcia. Program Zimowe ferie dla najmłodszych był dofinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Organizatorzy 13

14 KULTURA NOWOROCZNIE I JAZZOWO Jazz Band Ball Orchestra pod koniec stycznia br. rozpoczął muzyczny nowy rok w Czchowie. Czy karnawałowe jazzowanie przejdzie do tradycji, tak jak pozostał w Czchowie Baszta Jazz Festival - to się okaże. W każdym razie fanów jazzu i przyjaciół Jacka Mazura oraz Jego krakowskiego zespołu nie brakowało. We wspaniale zaprojektowanych wnętrzach oranżerii Hotelu Łaziska na Zaporze koncerty nabierają wyjątkowego smaku. Red. J.Dębiec 14

15 Z ŻYCIA SZKÓŁ Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości wsparcia programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół w Czchowie poprzez przekazanie przez absolwentów i darczyńców 1% podatku na subkonto szkoły. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT): - obliczyć 1 % podatku - wpisać obliczoną sumę w rubryce dotyczącej przekazania 1 % - wpisać nazwę organizacji: Fundacja Świętego Mikołaja - wpisać numer KRS w rubryce informacje uzupełniające (cel szczegółowy) należy koniecznie!!! wpisać numer subkonta szkoły Dla Liceum Ogólnokształcącego: Numer konta: Dla Technikum: Numer konta: Szczegółowe informacje o programie uzyskają Państwo na stronie internetowej Fundacji: NOWO OTWARTY PUNKT W BRZESKU 15

16 BIBLIJNE JASEŁKA W CZCHOWIE Magia świąt Bożego Narodzenia może trwać dłużej dzięki tradycjom i obrzędom świątecznym. Jasełka, kolędowanie, rozsyłanie światła betlejemskiego przez harcerzy, na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie. Wszystkie klasy zgromadziły się i tym razem na przedstawieniu Historia Narodzenia Jezusa od początku stworzenia, które zebrało to wszystko, co w polskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia najpiękniejsze, to, z czego ów świąteczny polski obyczaj wyrasta. Połączenie efektów muzycznych, plastycznych i ruchu, stworzyły spójną całość. Biblijny opis stworzenia świata do momentu wygnania z raju, co było następstwem grzechu pierworodnego pierwszych ludzi, ciągłe i systematyczne niszczenie świata oraz nadzieja na jego odrodzenie, którą daje Bóg poprzez swoje miłosierdzie - to treść przedstawienia jasełkowego. Scenariusz i scenografię oraz dobór kolęd przygotowały p.bernadeta Baca i s.ewa Czepiżak. Całość uświetnił chór szkolny pod kierownictwem p. Moniki Głowackiej-Oleksy. Jasełka były wyjątkowe, bo zagrali w nich przede wszystkim najmłodsi uczniowie. Pomogli im wybrani starsi uczniowie. Przy dźwięku kolęd, blasku świec i zapachu świerku dzieci wcielały się w rolę aniołów, pasterzy, królów. Uroczystość uświetnił Krakowiak. Wyjątkowe dla całej społeczności szkolnej wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych w osobach Burmistrzów: Marka Chudoby i Józefa Żurka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierza Rabiasza oraz Sekretarza Gminy Jarosława Gurgula. Świąteczny czas kolędowania zakończono wspólną wieczerzą wigilijną. Bernadeta Baca Z ŻYCIA SZKÓŁ 16

17 Z ŻYCIA SZKÓŁ NAUCZYCIELSKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE Tradycją w naszej gminie są spotkania opłatkowe. W styczniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie odbyło się integracyjne spotkanie, w którym uczestniczyli emeryci, nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej, emeryci z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Oddziału w Czchowie, oraz zaproszeni goście. Organizatorem spotkania była Dyrekcja oraz Zarządy Oddziałów ZNP. Każdego roku emeryci z Sekcji Emerytów i Rencistów spotykają się, aby wspólnie, przy świątecznym stole podzielić się opłatkiem, obejrzeć i wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży, a przede wszystkim miło spędzić czas. W tym roku spotkanie umilił występ chóru gimnazjalistów z Czchowa i Złotej pod opieką Wojciecha Gorycy, oraz solistki ze szkoły podstawowej w Czchowie. Zebranych gości, w tym Burmistrzów, powitała pani dyrektor Barbara Wojakiewicz, wraz z przewodniczącą SEiR Władysławą Gowin. Była to okazja do złożenia życzeń i wspólnego kolędowania przy akompaniamencie akordeonu. Długo po tym trwał jeszcze wśród zebranych nastrój serdeczności i radości. DOKARMIAMY PTAKI... W Nowym Roku 2011 Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czchowie życzy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty wielu sukcesów, zadowolenia i wszelkiej pomyślności Maria Motyka Realizując program ekologiczny Kubusiowi Przyjaciele Natury przedszkolaki z Jurkowa najpierw zrobili z pomocą rodziców i nauczycieli karmniki, a teraz dokarmiają małych, skrzydlatych gości pysznymi ziarenkami, okruszkami i słoniną. Zima w tym roku jest dość uciążliwa, więc pomoc dzieci może okazać się dla wielu ptaków zbawienna. Warto uczyć dzieci od najmłodszych lat szacunku do przyrody i troski o nią. Z. Kornaś, T.Kołodziej 17

18 18

19 19

20 Z ŻYCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU W JURKOWIE...Kochamy Was kochamy całym sercem i radości chcemy Wam dać jak najwięcej... Takich życzeń w tym dniu było wiele, dzieci miały okazję podziękować swoim Babciom i Dziadkom za ich cierpliwość, wyrozumiałość i miłość. 20 stycznia 2011 roku świętowaliśmy wraz z zaproszonymi gośćmi Dzień Babci i Dziadka w sali remizy strażackiej w Jurkowie, z której mogliśmy skorzystać dzięki uprzejmości Straży Pożarnej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor Magdalena Michalczyk witając gości i zapraszając na jasełka w wykonaniu dzieci z wszystkich grup jurkowskiego przedszkola. Przedszkolaki odegrały swoje role wspaniale, jak prawdziwi aktorzy. Na twarzach Babć i Dziadków pojawiał się uśmiech i wzruszenie. Akompaniował p. Tadeusz Malik, któremu serdecznie dziękujemy. Po występie dzieci wręczyły gościom wspaniałe upominki, w których wykonanie włożyły całe serce. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez mamy oraz wspólnymi tańcami i pląsami. 25. stycznia odbyła się zabawa karnawałowa, na którą dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały stroje karnawałowe wykonane z surowców wtórnych. Pomysłów i fantazji było mnóstwo. Mogliśmy podziwiać kolorowe kreacje wykonane z worków foliowych, wytłaczanek, ręczników papierowych, pustych opakowań plastikowych, zakrętek i wielu innych materiałów. Stroje oceniała komisja, w skład której weszły następujące osoby: 1. Maria Mendel dyrektor Publicznego Przedszkola w Tymowej 2. Magdalena Michalczyk p.o. Publicznego Przedszkola w Jurkowie 3. Marta Kozdrój kierownik Publicznej Biblioteki w Czchowie - Filia Jurków 4. Anna Szpak - rodzic 5. Anna Tekiela - rodzic 6. Katarzyna Grudek rodzic Po trudnej naradzie komisja przedstawiła wyniki konkursu, które przedstawiają się następująco: Grupa Jeżyki 1. Janawa Adrian 2. Orzeł Kacper 3. Brzęk Wioletta i Szpak Patrycja Grupa Krasnoludki 1. Szpila Kacper 2. Szpila Paulina 3. Tekiela Kaja ZABAWA KARNAWAŁOWA Grupa Biedronki 1. Kopytko Agnieszka i Kumorek Arkadiusz 2. Sochanek Jagoda 3. Klimek Kacper Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców, natomiast nagrody pocieszenia dla wszystkich dzieci ufundowała Rada Rodziców wspólnie z przedszkolem. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów. Organizatorzy 20

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/115/2012 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/115/2012 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/115/2012 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 Rozdział I NADZÓR NAD OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ...12 1. Kto kontroluje OSP jako stowarzyszenie?...12 2. Kto kontroluje Związek OSP RP jako stowarzyszenie oraz jego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/137/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2011 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006.

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006. Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006. 1. Do budżetu przyjęto następujące założenia do podatku rolnego na rok 2006 przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 27,88 zł. stawki kwotowe podatku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XIII.92. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem - 34.748,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 304.603,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5.000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r. Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: ,69

Dotacja na realizację projektu Motywacja - Deklaracja - Praca, z tego: ,69 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE w zł Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok.

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: DOCHODY BIEŻĄCE: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku MSWiA zwiększa środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2017 roku dla jednostek OSP przeznaczono ponad

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2006 rok. UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 23 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005 Powiat Wrzesiński Załacznik nr 1 do Uchwały nr21/iii/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2006 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2005 r. BUDŻET

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo