EDYCJA 1/2010 r cena 14,90 z w tym 7% VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDYCJA 1/2010 r cena 14,90 z w tym 7% VAT"

Transkrypt

1 EDYCJA 1/2010 r cena 14,90 z w tym 7% VAT R E A L I Z A C J E r M A T E R I A Y r T E C H N O L O G I E ISSN

2 122 RESTAURACJE i PUBY LONDY SKI TYGIEL Nie jest Êwiatowà stolicà mody, designu. Nie mo e poszczyciç si wyrafinowanà kuchnià, spektakularnym rozwojem gospodarczym czy jasnymi i zrozumiałymi zasadami ycia. Co wi cej, uchodzi za jednà z dro szych stolic Europy. Londyn, bo o nim mowa, jest jednak miejscem odwiedzanym w ró nych celach przez tysiàce osób odmiennych nacji, kultur, systemów wartoêci. ZostaliÊmy zaproszeni na spotkanie do Londynu tak arch. Piotr Wełniak z Grupy Projektowej ETTE wspomina poczàtek współpracy z angielskim inwestorem. Pokazano nam lokal, w którym miał powstaç RS lounge. Ju wtedy zaczàł rodziç si pomysł. Nast pnie w hinduskiej restauracji przy wyjàtkowo pikantnych daniach uzgodniliêmy warunki współpracy, ide lokalu oraz grup docelowà, do jakiej ma byç adresowany. Na lotnisku, a potem w samolocie powstała cała koncepcja. Szkice na skrawkach papieru... OkreÊliliÊmy rzeêbiarskoêç form zarówno barów jak i sufitu, kolory oraz zró nicowanie stylistyczne pi ter. I co najwa niejsze, na suficie zapragn liêmy umieêciç telewizor ledowy o powierzchni 400 m 2. WSZYSTKO JEST WZGL DNE Przed przystàpieniem do prac projektowych, architekci musieli wczuç si w potrzeby londyƒskiego klienta i tamtejszà grup docelowà. Wiadomo było, e lokal ma byç skierowany do osób zamo nych, celebrytów, którzy sà przedstawicielami ró nych narodowoêci. Po wymyêleniu koncepcji, polecieliêmy do Londynu powtórnie relacjonuje przebieg prac Piotr Wełniak I z inwestorem zakosztowaliêmy nocnego, klubowego ycia. DokonaliÊmy wtedy wielu cennych spostrze eƒ, dzi ki którym udoskonaliliêmy projekt. Nie popełniliêmy bł dów, które na poczàtku si na nas czaiły, a wynikały ze zbyt mocnego odniesienia do podobnej grupy odbiorców w Polsce. W całym procesie projek-

3 123 ARAN ACJA OBIEKTU ZA GRANICÑ ARCH. PIOTR WEŁNIAK I ROBERT GRUSZCZY SKI Najistotniejszym elementem pracy jest trafienie w oczekiwania zało onej grupy docelowej. Zwiedzanie miejscowych lokali pozwala poznaç i zrozumieç tamtejszy sposób sp dzania czasu, jednak bezcenne sà uwagi inwestora oraz jego zaprzyjaênionych mened erów, równie prowadzàcych popularne kluby. OdległoÊç? Nie stanowi problemu - o 6.00 rano samolot, o 9.00 wizyta na budowie i rozmowy z inwestorem, wieczorem powrót do Poznania Owszem, troch m czàce, ale mo na.!#$()!#$&'!#$&'!"#$##!"#$##!"#$## "#$%# a Wszystkie elementy nietypowe: bary, półki na alkohole, donice, DJ box, umywalki zostały wykonane przez Marmorin wg projektu. NagłoÊnienie to system Bose, a efekty Êwietlne to dzieło z Promo Music. towania i jego adaptacji, najtrudniejsza okazała si współpraca z firmami ze wszystkich stron Êwiata i ich pracownikami ró nych narodowoêci. W praktyce okazało si, e projektantów i ekipy wykonawcze ró ni nie tylko nacja, ale te mentalnoêç, ró ne pojmowanie jakoêci a przede wszystkim inne poj cie czasu. Najwi cej problemów sprawiało zrozumienie owych ró nic i pogodzenie tego z projektem oraz procesem inwestycyjnym. POD PRÑD I Z PRÑDEM Jak widaç na pierwszy rzut oka, lokal znacznie odbiega od powszechnego wyobra enia o londyƒskich pubach. Trudno mówiç tu o charakterystycznej, ci kawej atmosferze, utrzymanej w barwie whisky. Wr cz przeciwnie. Postawiono na jasne, czyste ale kontrastujàce kolory. Wybór ten ma nie tyle proste, co bardzo racjonalne wytłumaczenie: oddanie atmosfery lunchowej restauracji biznesowej, ale takiej, która wieczorem ma szans staç si klimatycznym klubem, t tniàcym yciem muzykà, Êwiatłem, kolorami. Taka metamorfoza jest mo liwa dzi ki zastosowaniu kilkuset sufitowych paneli ledowych z napinanej błony DPS. Połyskliwe tafle pozwalajà tworzyç nieskoƒczonà wr cz iloêç grafik Êwietlnych oraz sterowaç aurà wn trza, niezale nie od angielskiej pogody na zewnàtrz. Niezwykle wa nym elementem angielskich lokali sà bary. To najbardziej oblegane miejsca, oczywiêcie poza parkietem tanecznym w porze klubowej. Jest on czymê wi cej ni tylko okienkiem, w którym zamawia si drinki.

4 !"#$" 124 Lokal został podzielony na dwie pory obsługi. Lunchowà - dla klienta biznesowego, który potrzebuje spokoju do rozmów i dobrej kuchni oraz klubowà, gdzie mo na przetaƒczyç całà noc. Dostaç si jednak do Êrodka nie jest łatwo. Przy wejêciu stojà czuwajàcy nad spokojem ochroniarze oraz tzw. selekcjoner. To przestrzeƒ spotkania, celebrowania wspólnie sp dzonych chwil, wymiany poglàdów i burzliwych dyskusji po Êwit. W RS lounge zaprojektowano dwa obszerne bary, pierwszy na parterze: biały, umiejscowiony centralnie z dost pem dookoła, przybierajàcy falujàcà form, drugi na pi trze: czarny monolit mierzàcy 12 m. Jak zapewnia Piotr Wełniak: obydwa rewelacyjnie, według projektu wykonali modelarze z firmy Marmorin, a nast pnie zmontowali w całoêç. Tekst: Zuzanna Dominów r Zdj cia: Monika Filipiuk

5 125 s Wa nym elementem była identyfikacja lokalu. Logo pojawia si w wielu miejscach, nawet na umywalkach, którego umieszczenia tam podj ła si firma Marmorin. ss ŁatwoÊç zmiany klimatu oraz aktywna Êwietlna grafika sprawiły, e RS lounge stał si topowym miejscem na londyƒskim rynku restauracyjnym oraz klubowym. obiekt: RS lounge lokalizacja: Londyn, Woodford autorzy projektu: Piotr Wełniak (architektura i architektura wn trz), Piotr Wełniak i Robert Gruszczyƒski (efekty Êwietlne), Robert Gruszczyƒski (dêwi k) inwestor: Millenium czas powstania projektu: grudzieƒ 2006 luty 2007 czas realizacji projektu: luty paêdziernik 2007 powierzchnia: 526,7 m 2 (u ytkowa), 419 m 2 (tarasy), 485 m 2 (parking)

6 172 AZIENKI MARMORIN to rodzinne przedsi biorstwo, któremu innowacyjne podejêcie do wzornictwa i technologii wytwarzania umywalek i zlewozmywaków, pozwoliło podbiç Zachodnià Europ i Rosj. W ciàgu 25 lat, firma nie tylko zdobyła ugruntowanà pozycj na Êwiatowych rynkach, ale i wielokrotnie Êwi ciła triumfy na mi dzynarodowych targach nowoczesnego designu. Styl budzi zmysły Unikatowe rozwiàzania technologiczne, wykorzystanie niezwykle trwałych materiałów, dbałoêç o ka dy detal w procesie produkcji, a przede wszystkim nowoczesne i zarazem ró norodne wzornictwo, znalazły odbiorców w wielu krajach. Wyrafinowane formy umywalek, czy jakoêç wykonania zlewozmywaków, wzbudzajà szacunek i zadowalajà nawet najbardziej wytrawne gusta. Ostatnie lata to sukcesywne poszerzanie obszarów działalnoêci w oparciu o nowe technologie i nowe surowce. Nie bez znaczenia jest szybkoêç z jakà wdra a si do produkcji nowo powstały projekt. W ten sposób, MARMORIN jest w stanie zaspokoiç rozmaite potrzeby współczesnego klienta. Wieloletnie doêwiadczenie pozwala produkowaç zarówno długie serie, jak i realizowaç specjalistyczne zamówienia o najbardziej oryginalnym wzornictwie.

7 173 UNIKATOWE MATERIAŁY: * Lany marmur elastyczny materiał o bardzo wysokim stopniu twardoêci, charakteryzuje si odpornoêcià na wysokà i niskà temperatur oraz działanie promieni UV. Odporny na chemi u ytkowà * Solid surface jednolita masa ywicy z tlenkami aluminium, daje nieograniczone mo liwoêci twórcze ma wysokà twardoêç, jest odporna na zarysowania, Êcieranie, zaplamienia czy działanie temperatury. Jest materiałem niepalnym. Ogromna gama kolorystyczna pozwala na dopasowanie umywalek do ka dej tonacji wn trza Marmorin sp. z o.o. ul. Towarowa Wschowa tel fax:

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie, ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç 20 04 Raport Roczny >> Nasza wspólna odpowiedzialnoêç Citigroup pragnie byç najbardziej szanowanà instytucjà finansowà na Êwiecie. Jako du a firma z d ugà i pe nà sukcesów historià odgrywamy bardzo wa

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN 1428-3328 1 Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku spis treêci 2 3 7wywiad

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 2/2013 (52) KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 2013 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Lotnicze miasteczko Balice ZEA buduje kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic.

Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic. Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic. 2 INNOWACJE. INSPIRACJE. FASCYNACJE. W kolekcji p yt laminowanych oraz blatów kuchennych przygotowanej na 2013 rok wyraênie widaç silnà inspiracj przyrodà.

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

Drewno w nowym wymiarze

Drewno w nowym wymiarze Drewno w nowym wymiarze Drewno to budulec niepodobny do innych: jego właêciwoêci budowlane i cykl yciowy sà wr cz imponujàce. B dàc naturalnym materiałem budowlanym jest przyjazne Êrodowisku, a przy tym

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Zwyci stwo po raz drugi

Zwyci stwo po raz drugi SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN 1428-3328 Zwyci stwo po raz drugi 1 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.:

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY. Oferta dla profesjonalistów

PRODUKTY. Oferta dla profesjonalistów PRODUKTY Oferta dla profesjonalistów OD ETAPU BUDOWY POPRZEZ WYKOŃCZENIE WNĘTRZA I JEGO UMEBLOWANIE PRODUKTY FIRMY PFLEIDERER TOWARZYSZĄ NAM NA KAŻDYM ETAPIE TWORZENIA I ARANŻACJI PRZESTRZENI WOKÓŁ NAS.

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowa i organizacyjna

Koncepcja programowa i organizacyjna Koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w Warszawie Zygmunt Zaradkiewicz ul. Tetmajera 15, 05-080 Izabelin tel. 519 876 881 www.zaradkiewicz.eu e-mail: zygzet@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, Witamy Was serdecznie w Nowym, długo wy - czekiwanym przez większość z nas, 2014 Roku! Nie żebyśmy w redakcji byli szczególnie przesądni jednak 14 znacznie lepiej brzmi niż

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo