REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK"

Transkrypt

1 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

2 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada 2013 roku. Instytucją, której powierzono koordynowanie i monitorowanie tegoż programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Program ten jest adresowany do rodzin, które przeżywają trudności opiekuńczowychowawcze, rodzin, które wymagają stałego monitorowania i zainteresowania ze strony pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych oraz przedstawicieli innych instytucji, którzy działają na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rodziny. Zgodnie z art. 179 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. II. Realizacja programu w 2014 roku Cel szczegółowy 1. Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej wychowawczej. i działania 1.1 Pomoc rodzinom wspierającym ( w razie stwierdzonych potrzeb). 1.2 Wspieranie rodzin i dzieci przez asystenta rodziny lub pracowników socjalnych. wskaźniki realizacji działań W roku 2014 na terenie Gminy Nasielsk żadna rodzina przeżywająca trudności opiekuńczo-wychowawcze nie była objęta pomocą rodziny wspierającej. Asystent rodziny jest zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w od dnia roku. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wnioskują w wywiadzie środowiskowym o przyznanie rodzinie asystenta rodziny. W roku 2014 asystent rodziny współpracował z 17 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych z terenu Gminy Nasielsk. Praca asystenta rodziny odbywała się głównie w miejscu zamieszkania podopiecznych. Asystent rodziny jest w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, na bieżąco przekazują sobie informacje istotne dla współpracy z rodziną. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w monitorują sytuację rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze z terenu Gminy Nasielsk, są w stałym kontakcie z przedstawicielami służb działających na rzecz rodziny. Pracownicy socjalni służą wsparciem, pomocą rodzinom dysfunkcyjnym. Choroba alkoholowa, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, długotrwałe bezrobocie to główne problemy dezorganizujące życie 2

3 rodzin Propagowanie idei tworzenia klubów dziecięcych m.in. przez osoby fizyczne Wspieranie klubów działających na rzecz dzieci i młodzieży. Gmina Nasielsk dofinansowuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych-w roku 2014 dofinansowano zajęcia w 1 klubie sportowym. W wymienionym czasie nie były przeprowadzane akcje propagujące tworzenie klubów dziecięcych. Lokalne media są otwarte na współpracę, włączają się w propagowanie idei wspierania rodziny w Gminie Nasielsk. Na terenie Gminy Nasielsk działają kluby na rzecz dzieci i młodzieży. Kluby sportowe działają przy następujących placówkach oświatowych: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Konstytucji 3 Maja w UKS Polonez - zbieranie na działalność sportową 1% podatku od dochodów (turnieje w hali, wyjazdy zimowe) - wszyscy uczniowie PG Nr 1 oraz dzieci i młodzież Gminy Nasielsk, zrealizowane 3 programy Szkolne Koło PCK: Działania polegające na propagowaniu idei humanitaryzmu i zdrowego stylu życia-rozwój wolontariatu 35 osób, zrealizowane 2 programy Pozostałe placówki oświatowe nie mają możliwości wspierania klubów działających na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie placówek nie działają kluby na rzecz dzieci młodzieży. Gmina Nasielsk dofinansowuje zajęcia dla dzieci młodzieży w klubach sportowych-dofinansowano zajęcia działającym na terenie Gminy Nasielsk. i w 1 klubie 1.5. Realizowanie programów profilaktycznych z zakresu dysfunkcji rodzin. Programy profilaktyczne zrealizowane w placówkach oświatowych gminy Nasielsk: Zespół Szkół Ogólnokształcących w pogadanki, prelekcje, warsztaty, zajęcia do dyspozycji wychowawcy, działaniem objęci wszyscy uczniowie Zespół Szkół Zawodowych w ARS Jak dbać o miłość? Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich -profilaktyka bezpieczeństwa Potrafię zachować się bezpiecznie, klasy IV - VI, 48 uczniów -profilaktyka zdrowotna Pierwsza mała pomoc, klasy IV VI 48 uczniów, 13 zrealizowanych programów -profilaktyka antynikotynowa Znajdź właściwe rozwiązanie, kl. VI profilaktyka zdrowotna Trzymaj formę, kl. V, 18 uczniów -profilaktyka uzależnień i przemocy Cukierki, kl. I - III, 46 uczniów -profilaktyka antynikotynowa Nie pal przy mnie proszę, kl. III 3

4 14uczniów -profilaktyka zdrowotna Ratujemy i uczymy ratować kl. I - III, 46 uczniów -profilaktyka bezpieczeństwa Bezpieczeństwo to ważna rzecz kl. I - III, 46 uczniów projekt edukacyjny "Żyjmy w zgodzie bez przemocy i agresji", klasy I VI, 94 uczniów -warsztaty profilaktyczne Motywowanie do nauki klasy I - VI, 94 uczniów "Odpowiedzialność konsekwencje, 94 uczniów "Świat zamknięty w butelce", 48 uczniów "Kolorowo nie znaczy zdrowo", 48 uczniów Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w : Programy profilaktyczne: Czyste powietrze wokół nas, Bezpieczeństwo ważna rzecz, Nie pal przy mnie, proszę, Wolność oddechu, Cukierki, Magiczne kryształy, Odpowiedzialny kierowca, Potrafię zachować się bezpiecznie, Znajdź właściwe rozwiązanie, Zachowaj trzeźwy umysł "Bądź świadomy i ubezpieczony", "Od niewiedzy do świadomego wyboru", "Jak sobie radzić z agresją i przemocą?", "Domowy detektyw", "Pierwsza mała pomoc", "Zdrowe żywienie" w programach profilaktycznych wzięło udział 826 uczniów ww placówki, 7 zrealizowanych programów Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach realizuje program profilaktyczny z zakresu dysfunkcji rodzin zgodnie z zapisami zawartymi w Szkolnym Programie Profilaktyczno- Wychowawczym, tj. - monitoruje sytuacje i potrzeby rodzin wielodzietnych i ubogich, - pozyskuje środki i dofinansowuje wyjazdy i wycieczki dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich, - udziela wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych, np. śmierć rodzica, - monitoruje i diagnozuje potrzeby rodzin w zakresie dożywiania dzieci, pomocy socjalnej, wyprawki szkolnej, pomocy psychologicznopedagogicznej, - organizuje na terenie placówki dożywianie dzieci, opiekę psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia specjalistyczne, wyrównawcze, 4

5 indywidualne dla potrzebujących dzieci, - prowadzi programy profilaktyczne dla uczniów, m.in."egzamin z bezpieczeństwa tygryska Beniaminka" "Piotruś dobre serduszko ratuje planetę" "Klub bezpiecznego Puchatka, - organizuje spotkania dla rodziców i uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej, - prowadzi działania profilaktyczne wśród uczniów i rodziców z zakresu uzależnień-alkohol, nikotyna, dopalacze, narkotyki, cyberprzestrzeń, - zapobiega odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez zajęcia sportowe, świetlicowe, koła zainteresowań, pogadanki, rozwijanie postaw asertywnych, realizowane programy 1, liczba osób objętych działaniem 13 Zespół szkół Nr 3 w Cieksynie ankiety na temat bezpieczeństwa rodzin w domu i w szkole osób objętych działaniem Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach edukacja uczniów w zakresie zagrożenia dot. palenia papierosów, picia alkoholu, zachowań agresywnych i bezpiecznego zachowania. liczba osób objętych działaniem ok.320, 5 programów zrealizowanych w w/w placówce Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 1. Program profilaktyczny NOE klasy II i III 237 uczniów, 2. Zajęcia profilaktyczne Odpowiedzialność prawna nieletnich klasy I i II uczniów 3. Zajęcia profilaktyczne Tajemniczy dym - klasy I, 111 uczniów 4. Zajęcia profilaktyczne Tajemnice ETOH klasy I, II, III 311 uczniów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowiekim realizowało program profilaktyczny z zakresu dysfunkcji rodzin. Gmina Nasielsk realizowała warsztaty, programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach - zrealizowano 65 spotkań, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców -1 spotkanie szkolenia z tematyki profilaktycznej dla nauczycieli - 2 spotkania Gmina Nasielsk brała udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych: -"Zachowaj Trzeźwy Umysł", - "Odpowiedzialny Kierowca 5

6 - Reaguj na Przemoc!" - Narkotyki? To mnie nie kręci Druga edycja zorganizowanie zajęica w szkołach gminnych w czasie ferii i wakacji na temat profilaktyki-koszt około 6400,00 złotych Gmina Nasielsk zorganizowała zajęcia w szkołach gminnych w czasie ferii i wakacji na temat profilaktyki, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów o tematyce profilaktycznej za kwotę około 7310,00 złotych Organizowanie szkoleń, prelekcji, porad, warsztatów dla rodziców. Instytucje realizowały następujące szkolenia, prelekcje, porady: Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich prelekcje i referaty dla rodziców podczas zebrań klasowych oraz Piknik Rodzinny- 75 osób objętych działaniem, zrealizowanych 5 programów Szkoła Podstawowa w Warsztaty we współpracy z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, pogadanki, prelekcje, szkolenia 826 osób objętych działaniem Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach warsztaty, porady, prelekcje 90 osób objętych działaniem, konkursy Samorządowe Przedszkole w rozmowy, wywiady, konsultacje z rodzicami objętych działaniem - 25 osób Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach W szkole przeprowadzona była pedagogizacja rodziców na temat: "Jak mądrze kochać dziecko" "Kary i nagrody w wychowaniu" "Rola rodziców w wychowaniu dzieci" liczba osób objętych działaniem 8, realizowane były 3 programy Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie 1. Pierwsze sygnały uzależnienia 100 osób objętych działaniem 2. Przejawy nieprzystosowania społecznego 120 osób Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym konsultacje z rodzicami- 25 osób objętych działaniem Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach prelekcje dla rodziców, pomoc rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych i profilaktycznych, ok. 200 osób, 2 programy/ porady indywidualne ok. 70 osób Prelekcja dla rodziców- Odpowiedzialność prawna nieletnich, działaniem objęto 54 osoby 6

7 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Prelekcja dla rodziców - 1. "Odpowiedzialność prawna nieletnich", 2. "samowolne opuszczanie zajeć szkolnych przez uczniów. Jak temu zapobiec?" - 62 osoby objęte działaniem Gmina Nasielsk sfinansowała zajęcia dla grupy rodziców. 12 uczestników ukończyło szkołę dla rodziców, cykl zajęć obejmował 12 trzygodzinnych spotkań warsztatowych. Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców - 4 spotkania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim Warsztaty kompetencji wychowawczych, porady psychologicznopedagogiczne, warsztaty prowadzone przez położną - liczba osób objętych działaniem 8, zrealizowany 1 program, skorzystały 3 osoby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w w roku 2014 realizował projekt Uwierz w siebie aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Projekt miał na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych w zakresie kontaktów wewnątrz rodzinnych, poprawa funkcjonowanie rodziny oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy i budowanie ścieżki rozwoju zawodowego. Wsparcie obejmowało nie tylko uczestników projektu, ale również ich najbliższego otoczenia. W 2014 roku w Projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w uczestniczyło 8 kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie przez komisję rekrutacyjną składającą się z pracownika socjalnego i kierownika projektu. Rodziny uczestników zostały objęte pomocą ze strony asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji projektu W ramach realizacji swoich obowiązków, asystent miał za zadanie: opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. 7

8 Cykl szkoleń miękkich z zakresu kompetencji i umiejętności psychospołecznych ukończyło 100% odbiorców projektu. W zakresie oceny umiejętności pełnienia ról społecznych stwierdza się: -Zwiększenie kompetencji ogólnospołecznych, -Poprawę funkcjonowania rodziny pod kątem umiejętności wychowawczych -Poprawę funkcjonowania kontaktów wewnątrzrodzinnych i ogólnospołecznych -Nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do pełnienia ról społecznie użytecznych, -Zmniejszenie poczucia izolacji społecznej i nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, -Poprawę w zakresie umiejętności interpersonalnych takich jak: komunikacja, asertywność, czy radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami -Zwiększenie wiedzy w zakresie własnych praw, profilaktyki zdrowotnej,radzeniasobie z przemocą i uzależnieniami -Zwiększenia wiedzy na temat poruszania się na rynku pracy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, filia w prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców 1.7. Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i pedagogiczne. Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich rozmowy indywidualne wychowawców klas i pedagoga szkolnego z rodzicami, 105 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w spotkania z psychologiem i pedagogiem 250 osób objętych działaniem Zespół Szkół Zawodowych w spotkania, rozmowy, testy Zespół Szkół Ogólnokształcących w indywidualne spotkania uczniów z psychologiem pedagogiem - liczba osób objętych działaniem 30 z Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach porady, liczba osób objętych działaniem - 90 Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Program: Doradztwo i poradnictwo zawodowe dla klas VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum 120 osób objetych działaniem Spotkanie z doradcą zawodowym P. P-P Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym pomoc psychologiczno pedagogiczna, 15 osób objętych działaniem 8

9 Samorządowe Przedszkole w 5 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w spotkania rodziców z pedagogiem szkolnym, nauczycielami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 46 liczba osób objętych działaniem Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach poradnictwo w trudnych sytuacjach materialnych, w nauce, objętych działaniem 16 osób Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, liczba osób objętych działaniem - 9, 1 program zrealizowany Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zapewnia pomoc psychologa. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Urzędu Miejskiego. W roku 2014 z pomocy psychologa skorzystało 25 osób, zrealizowanych było 136 spotkań Organizowanie konferencji dot. problematyki rodzinnej. W siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy piątek dyspozycji mieszkańców pozostaje radca prawny, bezpłatnie udziela porad. Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach prelekcje, pedagogizacja - 90 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 1. Zebrania z rodzicami; 2. Zebrania Rady Pedagogicznej, 4 spotkania Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie warsztaty dla rodziców 120 osób objętych działaniem do który w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowana 1 konferencja Pozostałe instytucje zobligowane do realizacji danego działania nie mają możliwości organizacji konferencji, brak środków finansowych, lokalowych Rozwój wolontariatu. Od 2008r. przy MOPS w istnieje Wolontariat. W roku 2014 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zdeklarowanych było 9 wolontariuszy na stałe współpracujących z 9

10 Ośrodkiem. Osoby te pomagają osobom chorym, niepełnosprawnym, upośledzonym, osobom starszym, samotnym jak i dzieciom, które mają problemy w nauce. Oprócz prowadzenia działalności stałego wolontariatu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z 87 wolontariuszami akcyjnymi w ramach podpisanego porozumienia ze szkołami: Publicznym Gimnazjum w, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w, ZSZ w. Wolontariusze pomagają w zbiórkach żywności organizowanych w trzech nasielskich sklepach, Tesco, Guliwer, Biedronka w porozumieniu z Federacją Banków Żywności w Polsce, uczestniczą w organizacji corocznego pikniku dla dzieci oraz zorganizowali Andrzejki dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu. W grudniu 2014 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, której organizatorem był MOPS w. Wycieczka była formą podziękowania wszystkim wolontariuszom działającym przy ośrodku. W ramach wolontariatu współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Integracja. Zostały zorganizowane dwa bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracowników jednostek pomocy społecznej. W 2014 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Wolontariatu w Warszawie odnośnie wzięcia udziału w projekcie Wolontariat szansa dla integracji, który będzie realizowany od stycznia do czerwca 2015 roku. W grudniu 2014 r. w Zespole Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych odbyła się pogadanka na temat wolontariatu. Urząd Miasta Nasielsk dofinansował dojazd wolontariuszy na szkolenie. Zespół Szkół Zawodowych w zbiórka żywności, "Dzień Dziecka", zbiórka pieniędzy Hospicjum w Płocku, pomoc przy Dniach Nasielska dla Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich udział uczniów w akcji Góra grosza, WOŚP, "Pomóż i Ty" wszyscy uczniowie 134 uczniów, 3 akcje Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Na terenie szkoły, w okresie świątecznym (Boże Narodzenie, Wielkanoc) przeprowadzona była akcja Świąteczna paczka". Uczniowie wraz z opiekunem SK PCK prowadzili zbiórkę słodyczy i przyborów szkolnych dla dzieci z wielodzietnych i ubogich rodzin, 13 osób objętych działaniem,2 akcje zrealizowane Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie GóraGrosza, WOŚP, 3 zbiórki dla osób indywidualnych Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach 10

11 paczki świąteczne, 10 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 1.akcja WOŚP, w której wzięło udział 100 uczniów wolontariuszy, 2. PCK - wolontariat w DPS im. Jana Pawła II, świąteczna zbiórka żywności(współpraca z Bankiem Żywności w Ciechanowie), - zbiórki żywności organizowane przez Caritas, - wolontariat koleżeński (pomoc międzyuczniowska)- 35 osób, 4 akcje Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach paczki świąteczne 18 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w nie prowadzono wolontariatu Zespół Szkół Ogólnokształcących pomoc osobom niepełnosprawnym, zbieranie żywności, WOŚP, 20 osób zaangażowanych w działanie Promowanie rodzinnej integracji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w w dniu zorganizował Dzień Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Nasielsk. Udało sie zorganozować to dzięki wspólnej inicjatywie Burmistrza Nasielska, Starosty Nowodworskiego, Nasielskiego Ośrodka Kultury, Fundacji GO Silver i Farmy Krzyczki. Akcja Katolicka uczestniczyła w Pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez MOPS w. Dla dzieci uczestniczących w pikniku zostały przekazane słodycze w formie napoi oraz batonów. W dniu 24 stycznia 2014 roku Akcja Katolicka w kolejny raz zorganizowała zabawę choinkową z poczęstunkiem i paczkami dla 170 dzieci z klas 0-VI z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej zorganizował spotkanie wigilijne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, udział wzięło 15 dzieci wraz z opiekunami. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wigilia ogólnoszkolna, Wielkanoc, piknik rodzinny, działaniem objęta cała szkoła, uczniowie i nauczyciele Szkoła Podstawowa im. Pierre a Coubertina w Budach Siennickich Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, osób objętych działaniem 150 "Piknik Rodzinny" 200 osób objetych działaniem "Witajcie wakacje" 180 osóbobjetych działaniem 11

12 "Bal Wszystkich Świętych" 100 osób objętych działaniem zrealizowane 4 programy Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego Dzień Matki, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Spotkanie wigilijne, Pikniki klasowe- 826 osób objętych działaniem, 4 zrealizowane programy Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach W szkole organizowane są uroczystości i spotkania integracyjne: Święto Szkoły, Jasełka, Zabawa karnawałowa, Festyn rodzinny z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i Dnia Dziecka, Dzień Matki Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie organizacja imprez Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, jasełka, choinka szkolna) osób objętych działaniem 300 Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym spotkania, uroczystości szkolne, festyny, pikniki- 200 osób objętych działaniem, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach uroczystości szkolne (okolicznościowe), wigilie szkolne, Dzień Babci, Dzień Dziecka, ok. 100 osób objętych działaniem Zespół Szkół Zawodowych w siatkówka, Piknik z okazji Dnia Dziecka Samorządowe Przedszkole w organizacja uroczystości, festynów, spotkań, zorganizowanych 5 imprez, wzięło udział osób Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach spotkania okazyjne Dzień Rodziny 90 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 1. Dzień rodziny czerwiec 2014 turnieje rodzinne, wzięło udział 28 rodziców 2. Program "Szkoła Współpracy" wzięło udział 2 rodziców, 2 nauczycieli Nasielski Ośrodek Kultury zorganizował: XXII Finał WOŚP, Ferie w NOK, w tym zajęcia dla dzieci; seanse filmowe "Akademia Pana Kleksa. Cz. I i II", spektakle teatralne "Księżniczka i rycerz" i "Bajka kosmiczna" oraz "Magiczne Show "Sztuka iluzji" 4 spektakle Spektakl teatralny dla dzieci "Kopciuszek", 2 spektakle Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka Konkurs fotograficzny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, eliminacje gminne 12

13 V Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Dni Nasielska Lato w NOK Kino letnie dla dzieci Konkurs Recytatorski "Polska Poezja Patriotyczna" Mikołajkowe Święto seanse filmowe dla dzieci oraz koncert Majki Jeżowskiej II Festiwal Kolęd i Pastorałek Kiermasz Bożonarodzeniowy Obsługa techniczna lub współorganizacja: Sacrosong Konkurs Piosenki w Zespole Szkół Zawodowych w Spotkanie Uniwersytetu III Wieku w Starym Młynie Wielkanoc uroczystości w nasielskim Kościele Egzamin gimnazjalny Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Spektakl teatralny "Ożenek" w wykonaniu grupy teatralnej Wikt Pierwszy Bieg uliczny z okazji Kanonizacji i IX rocznicy śmierci Jana Pawła II Koncert Orkiestry z Włoch w Pomiechówku Zebranie komisji wyborczych Przegląd Taneczny Mini Dance Show w Niepublicznym Przedszkolu Sakolandia 60-lecie Szkoły w Budach Siennickich 94. Rocznica Bitwy nad Wkrą Samolotowe Mistrzostwa Polski Chrcynno Gminne Dożynki w Nunie Dożynki w Pomiechówku Święto Ziemniaka w Popowie Borowym Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego w Dzień Edukacji Narodowej Święto Niepodległośći Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działało kółko plastyczne. Prowadzona była nauka gry na gitarze oraz bębnach etnicznych d"jembe. W NOK odbywały się także zajęcia z decoupage i warsztaty wokalne. Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działała Orkiestra Dęta. NOK prowadzi kino Niwa. W 2014 roku odbyło się 664 seanse filmowe. Liczba widzów wyniosła Internetowe Radio Nasielsk propagowało ideę wspierania rodziny w Gminie Nasielsk poprzez informowanie o następujących wydarzeniach lub kampaniach: 1. Dziecka Dziecka, 2. Programy profilaktyki uzależnień 3. Zdrowa Majówka Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w prowadziła działania na rzecz dzieci i rodziny: lekcje biblioteczne, akcja Zima w Mieście, Lato w 13

14 Mieście, konkursy, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Pod opieką i nadzorem pracowników dzieci i młodzież mogły korzystać z pracowni internetowej(3 komputery). Ponadto w roku 2014 pracownicy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej służyli radą i pomocą dla wszystkich zainteresowanych Kursy, szkolenia, warsztaty dla pracowników instytucji wspierających rodzinę. Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich Kurs Indywidualizacja w praktyce, 11 nauczycieli Kurs Twórczo i motywująco jak uczyć sprawiając radość sobie i dzeciom, 11 nauczycieli Szkolenie - Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej, 1 nauczyciel Szkolenie Rola szkoły w przeciwdziałniu przemocy i agresji rówieśniczej, 11 nauczycieli Szkolenie - Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole, 1 nauczyciel Warsztaty Wespół w zespół, czyli uczymy i bawimy się jednocześnie, 1 nauczyciel Szkoła Podstawowa w Szkolenie nauczycieli Niebieska Karta, 61 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Pedagog szkolny uczestniczył w szkoleniach: Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy i agresji rówieśniczej, "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w formule zespołów interdyscyplinarnych", "Współpraca placówek oświatowych z Policją", "Uzależnienie od internetu i gier komputerowych" oraz wziął udział w konferencji inaugurującej prace nad opracowaniem narzędzia do diagnozy i zapisu informacji o dziecku i rodzinie. Koordynator ds. bezpieczeństwa uczestniczył w szkoleniach Realizacja rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła", "Prowokacyjne zachowania uczniów". 4 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu "Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy i agresji rówieśniczej". Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Szkoleniowe Rady Pedagogiczne, wszyscy nauczyciele Publicznego Gimnazjum Nr 1, 4 Rady Urząd Miasta Nasielsk dofinansował udział pracowników MOPS w szkoleniu o tematyce "Praca z rodziną w procedurze Niebieska Karta", szkolenia z tematyki profilaktycznej dla nauczycieli 2 spotkania zorganizowanie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego, wzięło udział 18 osób zorganizowanie szkolenia dla MGKRPA udział 7 osób 14

15 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowana konferencja, oferta skierowana do pracowników GOPS, Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w brali udział w szkoleniach umożliwiających podniesienie kompetencji, nabycia nowych umiejętności z zakresu pracy z rodziną, Funkcjonalność portalu - 7 osób Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w formule zespołów interdyscyplinarnych - 7 osób Praca z rodziną w Procedurze Niebieska Karta, nowoczesne kierunki pomagania - 3 osoby Partnerstwo w obszarze rozwoju systemu wsparcia dziecka i rodziny - 3 osoby Standardy usług i modele instytucji pomocy i integracji społecznej 3 osoby Archiwizowanie dokumentacji zrealizowanych projektów w ramach POKL 1 osoba Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych - 3 osoby Kompetencje międzykulturowe w pracy z uchodźcami, cudzoziemcami i mniejszościami kulturowymi 5 osób Model "Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności" 1 osoba Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie diagnoza i pomoc 1 osoba Wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny i praktyczne wskazówki do pracy z klientem 3 osoby Kalkulator Kosztów Zaniechania 1 osoba Jak budować partnerstwo dla wspólnych działań projektowych 2 osoby Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej analiza porównawcza zmian 1 osoba Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną 2 osoby Cel szczegółowy 2. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych Analiza sytuacji rodzin, których dzieci zagrożone są umieszczeniem w pieczy zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w realizuje założenia Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku. W 2012 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w został zatrudniony asystent rodziny. Asystent rodziny w roku 2014 współpracował z 17 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Asystent rodziny współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. 15

16 Sąd Rejonowy w Pułtusku Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy dla nieletnich wnioski do Sądu- 9 Zespół Szkół Zawodowych w brak informacji o takich rodzinach Zespół Szkół Ogólnokształcących w spotkania z rodzicami, 15 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w współpraca z instytucjami (MOPS, Policja, CPR, Kuratorzy Sądowi)- 20 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Analaiza sytuacji rodzin, których dzieci zagrożone są umieszczeniem w pieczy zastępczej. Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Nie zdiagnozowano potrzby ich zastosowania. Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach spotkania z rodzicami, stały kontakt z Sądem, kuratorami, policja, MOPS 3 osoby objęte działaniem Samorządowe Przedszkole w brak dzieci z rodzin Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w wyjazdy pedagoga i Dyrektora szkoły do miejsca zamieszkania ucznia, sprawdzenie warunków bytowych, 3 rodziny, 4-krotne wizyty Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie rozmowy z dziećmi i rodzinami, kontakty z MOPS i PCPR 10 osób objętych działniem Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach brak dzieci z takich rodzin 2.2. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy. Głównym zadaniem zespołu jest podjęcie czynności mających na celu poprawę sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu Gminy Nasielsk. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się średnio raz na kwartał. W 2014 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 formularzy Niebieskiej Karty, z czego 1 formularz został sporządzony przez MOPS w, 15 formularze sporządzone zostały przez 16

17 Komisariat Policji w, 1 formularz sporządzony przez placówkę oświatową. Zespół Interdyscyplinarny w 2014 roku zakończył postępowanie w sprawach przemocy domowej w 23 rodzinach. Na skutek ustania przemocy domowej, bądź z powodu braku zasadności podejmowania działań. Działania są skierowane zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców. Zarówno osoby doznające przemocy jak i sprawcy mogą otrzymać wsparcie psychologiczne indywidualne i rodzinne. Ponadto istnieje możliwość udzielenia pomocypsychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące. W 2014 roku członkowie Zespołu i grup roboczych uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przemocy domowej i realizacji Procedury Niebieska Karta. Zespól Szkół Zawodowych w rozmowy z dzieckiem, rozmowy z rodzicami Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina Monitorowanie zachowań dzieci i postępów w nauce, 7 rodzin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim monitorowanie sytuacji rodziny poprzez wejście w środowisko liczba osób objętych działaniem 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących w spotkania z rodzicami, rozmowy z dzieckiem, spotkania kuratorem, 15 osób objętych działaniem z Szkoła Podstawowa w Kontakty z kuratorami, pracownikami socjalnymi, rozmowy z uczniami i rodzicami 150 osób objętych działaniem Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach brak możliwości prowadzenia monitoringu Samorządowe Przedszkole w przedszkole nie ma możliwości prowadzenia monitoringu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach prowadzone są: wywiady w rodzicami i uczniami, obserwacja zachowania uczniów zagrożonych kryzysem, kontakty z kuratorem sądowym - 5 osób objętych działaniem Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie rozmowy z dziećmi i rodzicami, kontakty z MOPS i PCPR 20 17

18 osób objętych działaniem Sąd Rejonowy w Pułtusku Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy dla nieletnich nadzór kuratora sądowego, 131 osób objętych działaniem, 60 nadzorów Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym brak możliwości prowadzeniu monitoringu Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach indywidualne rozmowy z kuratorami sądowymi, wspierające rozmowy z uczniami i rodzicami, kierowanie pism do odpowiednich instytucji, informowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy rodzinie, ok. 20 rodzin Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 1. analiza postępów nauce; 2. analiza zachowania; 3. współpraca z MOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Policją, 38 osób objętych działaniem 2.3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (w tym pomoc psychologiczna i prawna). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zapewnia pomoc psychologa. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Urzędu Miejskiego. Z pomocy psychologa skorzystało 5 osób, zrealizowanych było 136 spotkań. W siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy piątek do dyspozycji mieszkańców pozostaje radca prawny, który bezpłatnie udziela porad. Udzielanie pomocy psychologicznej oraz konsultacji dla osób uzależnionych lub ich rodzin w punkcie konsultacyjnym: psycholog 3 godziny w tygodniu, terapeuta 4 godziny w tygodniu. Udzielanie pomocy terapeutycznej oraz konsultacji dla rodzin zastępczych z terenu Gminy Nasielsk, terapeuta 3 godziny w tygodniu. Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 30 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w rozmowy z psychologiem i pedagogiem- 180 osób objętych działaniem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze 18

19 Mazowieckim, filia w - przeprowadzenie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dzieci z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w nauce, - prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży o nieprawidłowym rozwoju emocjonalno-społecznym, - udzielanie pomocy rodzinie w pełnieniu przez nią funkcji wychowawczych porady, konsultacje, kierowanie na mediacje rodzinne, - bezpośrednia pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin zastępczych Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach poradnictwo pedagoga i psychologa liczba osób objętych działaniem 94 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Na terenie szkoły rodzice mają możliwość korzystania pomocy pedagoga szkolnego. z Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie 30 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym pomoc psychologiczno-pedagogiczna, poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku, 5 osób objętych działaniem, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach spotkanie z psychologiem, konsultacje z kuratorami sądowymi ok. 100, 7 rodzin- opieka kuratora sądowego Samorządowe Przedszkole w pomoc psychologiczna, poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku, Rzecznik Praw dziecka, 5 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji w 1. konsultacje pedagoga szkolnego dla rodziców i dzieci, klasy I, II, III Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim 10 osób objetych działaniem 2.4. Terapie i mediacje. Zespół Szkół Ogólnokształcących w rozmowy z dyrektorem szkoły, psychologiem i pedagogiem 3 osoby objęte działaniem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, filia w - prowadzenie terapii pedagogicznej ukierunkowanej na 19

20 pomoc dzieciom z problemami dyslektycznymi, udzielanie rodzicom wskazań do pracy z dzieckiem w domu, -opieka terapeutyczna nad młodzieżą używającą środków psychoaktywnych i ich rodziną, - przeprowadzanie diagnozy i prowadzenie terapii małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (dzieci specjalnej troski), orzekanie o odpowiedniej formie kształcenia - dokonywanie diagnozy i prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnie z dziećmi i przy współpracy rodziców, - prowadzenie terapii dzieci i rodziców w kwestii problemów wychowawczych(wagary, słaba więź w rodzinie, brak motywacji do nauki, alkoholizm i przemoc w rodzinie) Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach logopeda, psycholog 90 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w rozmowy wyjaśniające z rodzicami i dziećmi prowadzone przez pedagoga, 34 osób objętych działaniem Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w udzielanie pomocy psychologicznej oraz konsultacji dla osób uzależnionych lub ich rodzin w punkcie konsultacyjnym: psycholog 3 godz. w tygodniu, terapeuta 4 godz. w tygodniu 2.5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w realizuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej. W roku 2014 roku z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby 20

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art.1,8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Załącznik Nr 3 Na podstawie art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie Czernikowo, dnia 2014.03.09 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 179 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 Zadania Diagnozowanie środowiska szkolnego. Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRWOZDANIE Z PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI ZA 2013 ROK

SPRWOZDANIE Z PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI ZA 2013 ROK SPRWOZDANIE Z PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI na lata 2012-2014 ZA 2013 ROK uchwalonego uchwałą Nr XV/109/12 z dnia 28 września 2012r. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice z dnia sierpnia 2012 r w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, art. 179 ust 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PILZNO NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PILZNO NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PILZNO NA LATA 2013-2015 Pilzno, kwiecień 2013 I. Wprowadzenie Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka, które powinno zapewnić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Załącznik do uchwały Nr XL/357/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 czerwca 2014 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP II. Diagnoza środowiska i problemu III. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Załącznik do UCHWAŁY XXXI/ 215 /14 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 15 stycznia 2014 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Wprowadzenie 1. 1. Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 1. Określenie zadań własnych gminy Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH ZA 2014R. ORAZ POTRZEBY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Marzec, 2015r. Z dniem 01.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI

PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr IV /26 /2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2015 r. SPRWOZDANIE za 2014 r. Z PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI na lata 2012-2014,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013 RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO * mgr BARBARY NEPELSKIEJ WALICKIEJ. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach. w roku szkolnym 2012/2013

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO * mgr BARBARY NEPELSKIEJ WALICKIEJ. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach. w roku szkolnym 2012/2013 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO * mgr BARBARY NEPELSKIEJ WALICKIEJ w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach w roku szkolnym 2012/2013 ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN I. ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Gminny program wspierania rodziny

Gminny program wspierania rodziny załącznik do uchwały Nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca2013 r. Gminny program wspierania rodziny na lata 2013 2015 I. Wprowadzenie Rodzina, to naturalne środowisko wychowawcze dziecka,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cel główny. Cele szczegółowe. Program profilaktyki obejmuje następujące obszary działań:

Wstęp. Cel główny. Cele szczegółowe. Program profilaktyki obejmuje następujące obszary działań: August Comte Wiedzieć, żeby przewidzieć. Przewidzieć, żeby działać August Comte PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI im. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.107.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Spis treści I. Wstęp II.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHY DLA GIMNAZJUM. na rok szkolny 2013/2014. Obszar agresja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHY DLA GIMNAZJUM. na rok szkolny 2013/2014. Obszar agresja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHY DLA GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 Obszar agresja Uczniowie Integracja uczniów klas pierwszych: - zajęcia integracyjne - wycieczki, wyjazdy integracyjne Lekcje wychowawcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017

UCHWAŁA NR RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017 Projekt z dnia 10 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r.

UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r. UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bisztynek na lata 2016 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA I. WSTĘP Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kamienna Góra na lata jest strategicznym dokumentem Gminy Kamienna Góra opracowanym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM Cele programu: 1. Obserwacja i diagnoza zagrożeń występujących na terenie szkoły. 2. Wczesna reakcja w przypadku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy DA. 0321-10/14 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY za 2013 rok zgodnie z art.179 USTAWY z dnia 9 CZERWCA 2011r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 ZADANIA DO REALIZACJI: 1. Zadania ogólno - wychowawcze 2.Opieka pedagogiczno psychologiczna

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warce z dnia GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA 2012-2014 I. WSTĘP Jedną z najbardziej trwałych wartości w społeczeństwie jest rodzina. Jest

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 11 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/104/12 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 26 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 11 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/104/12 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 26 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 2054 UCHWAŁA NR XVII/104/12 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego

Bardziej szczegółowo