REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK"

Transkrypt

1 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

2 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada 2013 roku. Instytucją, której powierzono koordynowanie i monitorowanie tegoż programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Program ten jest adresowany do rodzin, które przeżywają trudności opiekuńczowychowawcze, rodzin, które wymagają stałego monitorowania i zainteresowania ze strony pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych oraz przedstawicieli innych instytucji, którzy działają na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rodziny. Zgodnie z art. 179 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. II. Realizacja programu w 2014 roku Cel szczegółowy 1. Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej wychowawczej. i działania 1.1 Pomoc rodzinom wspierającym ( w razie stwierdzonych potrzeb). 1.2 Wspieranie rodzin i dzieci przez asystenta rodziny lub pracowników socjalnych. wskaźniki realizacji działań W roku 2014 na terenie Gminy Nasielsk żadna rodzina przeżywająca trudności opiekuńczo-wychowawcze nie była objęta pomocą rodziny wspierającej. Asystent rodziny jest zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w od dnia roku. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wnioskują w wywiadzie środowiskowym o przyznanie rodzinie asystenta rodziny. W roku 2014 asystent rodziny współpracował z 17 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych z terenu Gminy Nasielsk. Praca asystenta rodziny odbywała się głównie w miejscu zamieszkania podopiecznych. Asystent rodziny jest w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, na bieżąco przekazują sobie informacje istotne dla współpracy z rodziną. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w monitorują sytuację rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze z terenu Gminy Nasielsk, są w stałym kontakcie z przedstawicielami służb działających na rzecz rodziny. Pracownicy socjalni służą wsparciem, pomocą rodzinom dysfunkcyjnym. Choroba alkoholowa, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, długotrwałe bezrobocie to główne problemy dezorganizujące życie 2

3 rodzin Propagowanie idei tworzenia klubów dziecięcych m.in. przez osoby fizyczne Wspieranie klubów działających na rzecz dzieci i młodzieży. Gmina Nasielsk dofinansowuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych-w roku 2014 dofinansowano zajęcia w 1 klubie sportowym. W wymienionym czasie nie były przeprowadzane akcje propagujące tworzenie klubów dziecięcych. Lokalne media są otwarte na współpracę, włączają się w propagowanie idei wspierania rodziny w Gminie Nasielsk. Na terenie Gminy Nasielsk działają kluby na rzecz dzieci i młodzieży. Kluby sportowe działają przy następujących placówkach oświatowych: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Konstytucji 3 Maja w UKS Polonez - zbieranie na działalność sportową 1% podatku od dochodów (turnieje w hali, wyjazdy zimowe) - wszyscy uczniowie PG Nr 1 oraz dzieci i młodzież Gminy Nasielsk, zrealizowane 3 programy Szkolne Koło PCK: Działania polegające na propagowaniu idei humanitaryzmu i zdrowego stylu życia-rozwój wolontariatu 35 osób, zrealizowane 2 programy Pozostałe placówki oświatowe nie mają możliwości wspierania klubów działających na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie placówek nie działają kluby na rzecz dzieci młodzieży. Gmina Nasielsk dofinansowuje zajęcia dla dzieci młodzieży w klubach sportowych-dofinansowano zajęcia działającym na terenie Gminy Nasielsk. i w 1 klubie 1.5. Realizowanie programów profilaktycznych z zakresu dysfunkcji rodzin. Programy profilaktyczne zrealizowane w placówkach oświatowych gminy Nasielsk: Zespół Szkół Ogólnokształcących w pogadanki, prelekcje, warsztaty, zajęcia do dyspozycji wychowawcy, działaniem objęci wszyscy uczniowie Zespół Szkół Zawodowych w ARS Jak dbać o miłość? Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich -profilaktyka bezpieczeństwa Potrafię zachować się bezpiecznie, klasy IV - VI, 48 uczniów -profilaktyka zdrowotna Pierwsza mała pomoc, klasy IV VI 48 uczniów, 13 zrealizowanych programów -profilaktyka antynikotynowa Znajdź właściwe rozwiązanie, kl. VI profilaktyka zdrowotna Trzymaj formę, kl. V, 18 uczniów -profilaktyka uzależnień i przemocy Cukierki, kl. I - III, 46 uczniów -profilaktyka antynikotynowa Nie pal przy mnie proszę, kl. III 3

4 14uczniów -profilaktyka zdrowotna Ratujemy i uczymy ratować kl. I - III, 46 uczniów -profilaktyka bezpieczeństwa Bezpieczeństwo to ważna rzecz kl. I - III, 46 uczniów projekt edukacyjny "Żyjmy w zgodzie bez przemocy i agresji", klasy I VI, 94 uczniów -warsztaty profilaktyczne Motywowanie do nauki klasy I - VI, 94 uczniów "Odpowiedzialność konsekwencje, 94 uczniów "Świat zamknięty w butelce", 48 uczniów "Kolorowo nie znaczy zdrowo", 48 uczniów Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w : Programy profilaktyczne: Czyste powietrze wokół nas, Bezpieczeństwo ważna rzecz, Nie pal przy mnie, proszę, Wolność oddechu, Cukierki, Magiczne kryształy, Odpowiedzialny kierowca, Potrafię zachować się bezpiecznie, Znajdź właściwe rozwiązanie, Zachowaj trzeźwy umysł "Bądź świadomy i ubezpieczony", "Od niewiedzy do świadomego wyboru", "Jak sobie radzić z agresją i przemocą?", "Domowy detektyw", "Pierwsza mała pomoc", "Zdrowe żywienie" w programach profilaktycznych wzięło udział 826 uczniów ww placówki, 7 zrealizowanych programów Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach realizuje program profilaktyczny z zakresu dysfunkcji rodzin zgodnie z zapisami zawartymi w Szkolnym Programie Profilaktyczno- Wychowawczym, tj. - monitoruje sytuacje i potrzeby rodzin wielodzietnych i ubogich, - pozyskuje środki i dofinansowuje wyjazdy i wycieczki dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich, - udziela wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych, np. śmierć rodzica, - monitoruje i diagnozuje potrzeby rodzin w zakresie dożywiania dzieci, pomocy socjalnej, wyprawki szkolnej, pomocy psychologicznopedagogicznej, - organizuje na terenie placówki dożywianie dzieci, opiekę psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia specjalistyczne, wyrównawcze, 4

5 indywidualne dla potrzebujących dzieci, - prowadzi programy profilaktyczne dla uczniów, m.in."egzamin z bezpieczeństwa tygryska Beniaminka" "Piotruś dobre serduszko ratuje planetę" "Klub bezpiecznego Puchatka, - organizuje spotkania dla rodziców i uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej, - prowadzi działania profilaktyczne wśród uczniów i rodziców z zakresu uzależnień-alkohol, nikotyna, dopalacze, narkotyki, cyberprzestrzeń, - zapobiega odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez zajęcia sportowe, świetlicowe, koła zainteresowań, pogadanki, rozwijanie postaw asertywnych, realizowane programy 1, liczba osób objętych działaniem 13 Zespół szkół Nr 3 w Cieksynie ankiety na temat bezpieczeństwa rodzin w domu i w szkole osób objętych działaniem Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach edukacja uczniów w zakresie zagrożenia dot. palenia papierosów, picia alkoholu, zachowań agresywnych i bezpiecznego zachowania. liczba osób objętych działaniem ok.320, 5 programów zrealizowanych w w/w placówce Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 1. Program profilaktyczny NOE klasy II i III 237 uczniów, 2. Zajęcia profilaktyczne Odpowiedzialność prawna nieletnich klasy I i II uczniów 3. Zajęcia profilaktyczne Tajemniczy dym - klasy I, 111 uczniów 4. Zajęcia profilaktyczne Tajemnice ETOH klasy I, II, III 311 uczniów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowiekim realizowało program profilaktyczny z zakresu dysfunkcji rodzin. Gmina Nasielsk realizowała warsztaty, programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach - zrealizowano 65 spotkań, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców -1 spotkanie szkolenia z tematyki profilaktycznej dla nauczycieli - 2 spotkania Gmina Nasielsk brała udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych: -"Zachowaj Trzeźwy Umysł", - "Odpowiedzialny Kierowca 5

6 - Reaguj na Przemoc!" - Narkotyki? To mnie nie kręci Druga edycja zorganizowanie zajęica w szkołach gminnych w czasie ferii i wakacji na temat profilaktyki-koszt około 6400,00 złotych Gmina Nasielsk zorganizowała zajęcia w szkołach gminnych w czasie ferii i wakacji na temat profilaktyki, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów o tematyce profilaktycznej za kwotę około 7310,00 złotych Organizowanie szkoleń, prelekcji, porad, warsztatów dla rodziców. Instytucje realizowały następujące szkolenia, prelekcje, porady: Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich prelekcje i referaty dla rodziców podczas zebrań klasowych oraz Piknik Rodzinny- 75 osób objętych działaniem, zrealizowanych 5 programów Szkoła Podstawowa w Warsztaty we współpracy z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, pogadanki, prelekcje, szkolenia 826 osób objętych działaniem Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach warsztaty, porady, prelekcje 90 osób objętych działaniem, konkursy Samorządowe Przedszkole w rozmowy, wywiady, konsultacje z rodzicami objętych działaniem - 25 osób Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach W szkole przeprowadzona była pedagogizacja rodziców na temat: "Jak mądrze kochać dziecko" "Kary i nagrody w wychowaniu" "Rola rodziców w wychowaniu dzieci" liczba osób objętych działaniem 8, realizowane były 3 programy Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie 1. Pierwsze sygnały uzależnienia 100 osób objętych działaniem 2. Przejawy nieprzystosowania społecznego 120 osób Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym konsultacje z rodzicami- 25 osób objętych działaniem Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach prelekcje dla rodziców, pomoc rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych i profilaktycznych, ok. 200 osób, 2 programy/ porady indywidualne ok. 70 osób Prelekcja dla rodziców- Odpowiedzialność prawna nieletnich, działaniem objęto 54 osoby 6

7 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Prelekcja dla rodziców - 1. "Odpowiedzialność prawna nieletnich", 2. "samowolne opuszczanie zajeć szkolnych przez uczniów. Jak temu zapobiec?" - 62 osoby objęte działaniem Gmina Nasielsk sfinansowała zajęcia dla grupy rodziców. 12 uczestników ukończyło szkołę dla rodziców, cykl zajęć obejmował 12 trzygodzinnych spotkań warsztatowych. Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców - 4 spotkania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim Warsztaty kompetencji wychowawczych, porady psychologicznopedagogiczne, warsztaty prowadzone przez położną - liczba osób objętych działaniem 8, zrealizowany 1 program, skorzystały 3 osoby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w w roku 2014 realizował projekt Uwierz w siebie aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Projekt miał na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych w zakresie kontaktów wewnątrz rodzinnych, poprawa funkcjonowanie rodziny oraz zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy i budowanie ścieżki rozwoju zawodowego. Wsparcie obejmowało nie tylko uczestników projektu, ale również ich najbliższego otoczenia. W 2014 roku w Projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w uczestniczyło 8 kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie przez komisję rekrutacyjną składającą się z pracownika socjalnego i kierownika projektu. Rodziny uczestników zostały objęte pomocą ze strony asystenta rodziny zatrudnionego w ramach realizacji projektu W ramach realizacji swoich obowiązków, asystent miał za zadanie: opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. 7

8 Cykl szkoleń miękkich z zakresu kompetencji i umiejętności psychospołecznych ukończyło 100% odbiorców projektu. W zakresie oceny umiejętności pełnienia ról społecznych stwierdza się: -Zwiększenie kompetencji ogólnospołecznych, -Poprawę funkcjonowania rodziny pod kątem umiejętności wychowawczych -Poprawę funkcjonowania kontaktów wewnątrzrodzinnych i ogólnospołecznych -Nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do pełnienia ról społecznie użytecznych, -Zmniejszenie poczucia izolacji społecznej i nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, -Poprawę w zakresie umiejętności interpersonalnych takich jak: komunikacja, asertywność, czy radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami -Zwiększenie wiedzy w zakresie własnych praw, profilaktyki zdrowotnej,radzeniasobie z przemocą i uzależnieniami -Zwiększenia wiedzy na temat poruszania się na rynku pracy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, filia w prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców 1.7. Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i pedagogiczne. Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich rozmowy indywidualne wychowawców klas i pedagoga szkolnego z rodzicami, 105 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w spotkania z psychologiem i pedagogiem 250 osób objętych działaniem Zespół Szkół Zawodowych w spotkania, rozmowy, testy Zespół Szkół Ogólnokształcących w indywidualne spotkania uczniów z psychologiem pedagogiem - liczba osób objętych działaniem 30 z Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach porady, liczba osób objętych działaniem - 90 Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie Program: Doradztwo i poradnictwo zawodowe dla klas VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum 120 osób objetych działaniem Spotkanie z doradcą zawodowym P. P-P Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym pomoc psychologiczno pedagogiczna, 15 osób objętych działaniem 8

9 Samorządowe Przedszkole w 5 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w spotkania rodziców z pedagogiem szkolnym, nauczycielami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 46 liczba osób objętych działaniem Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach poradnictwo w trudnych sytuacjach materialnych, w nauce, objętych działaniem 16 osób Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, liczba osób objętych działaniem - 9, 1 program zrealizowany Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zapewnia pomoc psychologa. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Urzędu Miejskiego. W roku 2014 z pomocy psychologa skorzystało 25 osób, zrealizowanych było 136 spotkań Organizowanie konferencji dot. problematyki rodzinnej. W siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy piątek dyspozycji mieszkańców pozostaje radca prawny, bezpłatnie udziela porad. Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach prelekcje, pedagogizacja - 90 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 1. Zebrania z rodzicami; 2. Zebrania Rady Pedagogicznej, 4 spotkania Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie warsztaty dla rodziców 120 osób objętych działaniem do który w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowana 1 konferencja Pozostałe instytucje zobligowane do realizacji danego działania nie mają możliwości organizacji konferencji, brak środków finansowych, lokalowych Rozwój wolontariatu. Od 2008r. przy MOPS w istnieje Wolontariat. W roku 2014 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zdeklarowanych było 9 wolontariuszy na stałe współpracujących z 9

10 Ośrodkiem. Osoby te pomagają osobom chorym, niepełnosprawnym, upośledzonym, osobom starszym, samotnym jak i dzieciom, które mają problemy w nauce. Oprócz prowadzenia działalności stałego wolontariatu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z 87 wolontariuszami akcyjnymi w ramach podpisanego porozumienia ze szkołami: Publicznym Gimnazjum w, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w, ZSZ w. Wolontariusze pomagają w zbiórkach żywności organizowanych w trzech nasielskich sklepach, Tesco, Guliwer, Biedronka w porozumieniu z Federacją Banków Żywności w Polsce, uczestniczą w organizacji corocznego pikniku dla dzieci oraz zorganizowali Andrzejki dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu. W grudniu 2014 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, której organizatorem był MOPS w. Wycieczka była formą podziękowania wszystkim wolontariuszom działającym przy ośrodku. W ramach wolontariatu współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Integracja. Zostały zorganizowane dwa bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracowników jednostek pomocy społecznej. W 2014 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Wolontariatu w Warszawie odnośnie wzięcia udziału w projekcie Wolontariat szansa dla integracji, który będzie realizowany od stycznia do czerwca 2015 roku. W grudniu 2014 r. w Zespole Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych odbyła się pogadanka na temat wolontariatu. Urząd Miasta Nasielsk dofinansował dojazd wolontariuszy na szkolenie. Zespół Szkół Zawodowych w zbiórka żywności, "Dzień Dziecka", zbiórka pieniędzy Hospicjum w Płocku, pomoc przy Dniach Nasielska dla Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich udział uczniów w akcji Góra grosza, WOŚP, "Pomóż i Ty" wszyscy uczniowie 134 uczniów, 3 akcje Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Na terenie szkoły, w okresie świątecznym (Boże Narodzenie, Wielkanoc) przeprowadzona była akcja Świąteczna paczka". Uczniowie wraz z opiekunem SK PCK prowadzili zbiórkę słodyczy i przyborów szkolnych dla dzieci z wielodzietnych i ubogich rodzin, 13 osób objętych działaniem,2 akcje zrealizowane Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie GóraGrosza, WOŚP, 3 zbiórki dla osób indywidualnych Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach 10

11 paczki świąteczne, 10 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 1.akcja WOŚP, w której wzięło udział 100 uczniów wolontariuszy, 2. PCK - wolontariat w DPS im. Jana Pawła II, świąteczna zbiórka żywności(współpraca z Bankiem Żywności w Ciechanowie), - zbiórki żywności organizowane przez Caritas, - wolontariat koleżeński (pomoc międzyuczniowska)- 35 osób, 4 akcje Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach paczki świąteczne 18 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w nie prowadzono wolontariatu Zespół Szkół Ogólnokształcących pomoc osobom niepełnosprawnym, zbieranie żywności, WOŚP, 20 osób zaangażowanych w działanie Promowanie rodzinnej integracji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w w dniu zorganizował Dzień Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Nasielsk. Udało sie zorganozować to dzięki wspólnej inicjatywie Burmistrza Nasielska, Starosty Nowodworskiego, Nasielskiego Ośrodka Kultury, Fundacji GO Silver i Farmy Krzyczki. Akcja Katolicka uczestniczyła w Pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez MOPS w. Dla dzieci uczestniczących w pikniku zostały przekazane słodycze w formie napoi oraz batonów. W dniu 24 stycznia 2014 roku Akcja Katolicka w kolejny raz zorganizowała zabawę choinkową z poczęstunkiem i paczkami dla 170 dzieci z klas 0-VI z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej zorganizował spotkanie wigilijne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, udział wzięło 15 dzieci wraz z opiekunami. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wigilia ogólnoszkolna, Wielkanoc, piknik rodzinny, działaniem objęta cała szkoła, uczniowie i nauczyciele Szkoła Podstawowa im. Pierre a Coubertina w Budach Siennickich Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, osób objętych działaniem 150 "Piknik Rodzinny" 200 osób objetych działaniem "Witajcie wakacje" 180 osóbobjetych działaniem 11

12 "Bal Wszystkich Świętych" 100 osób objętych działaniem zrealizowane 4 programy Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego Dzień Matki, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Spotkanie wigilijne, Pikniki klasowe- 826 osób objętych działaniem, 4 zrealizowane programy Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach W szkole organizowane są uroczystości i spotkania integracyjne: Święto Szkoły, Jasełka, Zabawa karnawałowa, Festyn rodzinny z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i Dnia Dziecka, Dzień Matki Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie organizacja imprez Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, jasełka, choinka szkolna) osób objętych działaniem 300 Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym spotkania, uroczystości szkolne, festyny, pikniki- 200 osób objętych działaniem, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach uroczystości szkolne (okolicznościowe), wigilie szkolne, Dzień Babci, Dzień Dziecka, ok. 100 osób objętych działaniem Zespół Szkół Zawodowych w siatkówka, Piknik z okazji Dnia Dziecka Samorządowe Przedszkole w organizacja uroczystości, festynów, spotkań, zorganizowanych 5 imprez, wzięło udział osób Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach spotkania okazyjne Dzień Rodziny 90 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 1. Dzień rodziny czerwiec 2014 turnieje rodzinne, wzięło udział 28 rodziców 2. Program "Szkoła Współpracy" wzięło udział 2 rodziców, 2 nauczycieli Nasielski Ośrodek Kultury zorganizował: XXII Finał WOŚP, Ferie w NOK, w tym zajęcia dla dzieci; seanse filmowe "Akademia Pana Kleksa. Cz. I i II", spektakle teatralne "Księżniczka i rycerz" i "Bajka kosmiczna" oraz "Magiczne Show "Sztuka iluzji" 4 spektakle Spektakl teatralny dla dzieci "Kopciuszek", 2 spektakle Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka Konkurs fotograficzny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, eliminacje gminne 12

13 V Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Dni Nasielska Lato w NOK Kino letnie dla dzieci Konkurs Recytatorski "Polska Poezja Patriotyczna" Mikołajkowe Święto seanse filmowe dla dzieci oraz koncert Majki Jeżowskiej II Festiwal Kolęd i Pastorałek Kiermasz Bożonarodzeniowy Obsługa techniczna lub współorganizacja: Sacrosong Konkurs Piosenki w Zespole Szkół Zawodowych w Spotkanie Uniwersytetu III Wieku w Starym Młynie Wielkanoc uroczystości w nasielskim Kościele Egzamin gimnazjalny Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Spektakl teatralny "Ożenek" w wykonaniu grupy teatralnej Wikt Pierwszy Bieg uliczny z okazji Kanonizacji i IX rocznicy śmierci Jana Pawła II Koncert Orkiestry z Włoch w Pomiechówku Zebranie komisji wyborczych Przegląd Taneczny Mini Dance Show w Niepublicznym Przedszkolu Sakolandia 60-lecie Szkoły w Budach Siennickich 94. Rocznica Bitwy nad Wkrą Samolotowe Mistrzostwa Polski Chrcynno Gminne Dożynki w Nunie Dożynki w Pomiechówku Święto Ziemniaka w Popowie Borowym Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego w Dzień Edukacji Narodowej Święto Niepodległośći Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działało kółko plastyczne. Prowadzona była nauka gry na gitarze oraz bębnach etnicznych d"jembe. W NOK odbywały się także zajęcia z decoupage i warsztaty wokalne. Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działała Orkiestra Dęta. NOK prowadzi kino Niwa. W 2014 roku odbyło się 664 seanse filmowe. Liczba widzów wyniosła Internetowe Radio Nasielsk propagowało ideę wspierania rodziny w Gminie Nasielsk poprzez informowanie o następujących wydarzeniach lub kampaniach: 1. Dziecka Dziecka, 2. Programy profilaktyki uzależnień 3. Zdrowa Majówka Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w prowadziła działania na rzecz dzieci i rodziny: lekcje biblioteczne, akcja Zima w Mieście, Lato w 13

14 Mieście, konkursy, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Pod opieką i nadzorem pracowników dzieci i młodzież mogły korzystać z pracowni internetowej(3 komputery). Ponadto w roku 2014 pracownicy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej służyli radą i pomocą dla wszystkich zainteresowanych Kursy, szkolenia, warsztaty dla pracowników instytucji wspierających rodzinę. Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich Kurs Indywidualizacja w praktyce, 11 nauczycieli Kurs Twórczo i motywująco jak uczyć sprawiając radość sobie i dzeciom, 11 nauczycieli Szkolenie - Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej, 1 nauczyciel Szkolenie Rola szkoły w przeciwdziałniu przemocy i agresji rówieśniczej, 11 nauczycieli Szkolenie - Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole, 1 nauczyciel Warsztaty Wespół w zespół, czyli uczymy i bawimy się jednocześnie, 1 nauczyciel Szkoła Podstawowa w Szkolenie nauczycieli Niebieska Karta, 61 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Pedagog szkolny uczestniczył w szkoleniach: Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy i agresji rówieśniczej, "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w formule zespołów interdyscyplinarnych", "Współpraca placówek oświatowych z Policją", "Uzależnienie od internetu i gier komputerowych" oraz wziął udział w konferencji inaugurującej prace nad opracowaniem narzędzia do diagnozy i zapisu informacji o dziecku i rodzinie. Koordynator ds. bezpieczeństwa uczestniczył w szkoleniach Realizacja rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła", "Prowokacyjne zachowania uczniów". 4 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu "Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy i agresji rówieśniczej". Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Szkoleniowe Rady Pedagogiczne, wszyscy nauczyciele Publicznego Gimnazjum Nr 1, 4 Rady Urząd Miasta Nasielsk dofinansował udział pracowników MOPS w szkoleniu o tematyce "Praca z rodziną w procedurze Niebieska Karta", szkolenia z tematyki profilaktycznej dla nauczycieli 2 spotkania zorganizowanie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego, wzięło udział 18 osób zorganizowanie szkolenia dla MGKRPA udział 7 osób 14

15 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowana konferencja, oferta skierowana do pracowników GOPS, Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w brali udział w szkoleniach umożliwiających podniesienie kompetencji, nabycia nowych umiejętności z zakresu pracy z rodziną, Funkcjonalność portalu - 7 osób Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w formule zespołów interdyscyplinarnych - 7 osób Praca z rodziną w Procedurze Niebieska Karta, nowoczesne kierunki pomagania - 3 osoby Partnerstwo w obszarze rozwoju systemu wsparcia dziecka i rodziny - 3 osoby Standardy usług i modele instytucji pomocy i integracji społecznej 3 osoby Archiwizowanie dokumentacji zrealizowanych projektów w ramach POKL 1 osoba Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych - 3 osoby Kompetencje międzykulturowe w pracy z uchodźcami, cudzoziemcami i mniejszościami kulturowymi 5 osób Model "Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności" 1 osoba Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie diagnoza i pomoc 1 osoba Wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny i praktyczne wskazówki do pracy z klientem 3 osoby Kalkulator Kosztów Zaniechania 1 osoba Jak budować partnerstwo dla wspólnych działań projektowych 2 osoby Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej analiza porównawcza zmian 1 osoba Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną 2 osoby Cel szczegółowy 2. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych Analiza sytuacji rodzin, których dzieci zagrożone są umieszczeniem w pieczy zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w realizuje założenia Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku. W 2012 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w został zatrudniony asystent rodziny. Asystent rodziny w roku 2014 współpracował z 17 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Asystent rodziny współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. 15

16 Sąd Rejonowy w Pułtusku Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy dla nieletnich wnioski do Sądu- 9 Zespół Szkół Zawodowych w brak informacji o takich rodzinach Zespół Szkół Ogólnokształcących w spotkania z rodzicami, 15 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w współpraca z instytucjami (MOPS, Policja, CPR, Kuratorzy Sądowi)- 20 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Analaiza sytuacji rodzin, których dzieci zagrożone są umieszczeniem w pieczy zastępczej. Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Nie zdiagnozowano potrzby ich zastosowania. Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach spotkania z rodzicami, stały kontakt z Sądem, kuratorami, policja, MOPS 3 osoby objęte działaniem Samorządowe Przedszkole w brak dzieci z rodzin Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w wyjazdy pedagoga i Dyrektora szkoły do miejsca zamieszkania ucznia, sprawdzenie warunków bytowych, 3 rodziny, 4-krotne wizyty Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie rozmowy z dziećmi i rodzinami, kontakty z MOPS i PCPR 10 osób objętych działniem Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach brak dzieci z takich rodzin 2.2. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy. Głównym zadaniem zespołu jest podjęcie czynności mających na celu poprawę sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu Gminy Nasielsk. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się średnio raz na kwartał. W 2014 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 formularzy Niebieskiej Karty, z czego 1 formularz został sporządzony przez MOPS w, 15 formularze sporządzone zostały przez 16

17 Komisariat Policji w, 1 formularz sporządzony przez placówkę oświatową. Zespół Interdyscyplinarny w 2014 roku zakończył postępowanie w sprawach przemocy domowej w 23 rodzinach. Na skutek ustania przemocy domowej, bądź z powodu braku zasadności podejmowania działań. Działania są skierowane zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców. Zarówno osoby doznające przemocy jak i sprawcy mogą otrzymać wsparcie psychologiczne indywidualne i rodzinne. Ponadto istnieje możliwość udzielenia pomocypsychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące. W 2014 roku członkowie Zespołu i grup roboczych uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przemocy domowej i realizacji Procedury Niebieska Karta. Zespól Szkół Zawodowych w rozmowy z dzieckiem, rozmowy z rodzicami Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina Monitorowanie zachowań dzieci i postępów w nauce, 7 rodzin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim monitorowanie sytuacji rodziny poprzez wejście w środowisko liczba osób objętych działaniem 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących w spotkania z rodzicami, rozmowy z dzieckiem, spotkania kuratorem, 15 osób objętych działaniem z Szkoła Podstawowa w Kontakty z kuratorami, pracownikami socjalnymi, rozmowy z uczniami i rodzicami 150 osób objętych działaniem Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach brak możliwości prowadzenia monitoringu Samorządowe Przedszkole w przedszkole nie ma możliwości prowadzenia monitoringu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach prowadzone są: wywiady w rodzicami i uczniami, obserwacja zachowania uczniów zagrożonych kryzysem, kontakty z kuratorem sądowym - 5 osób objętych działaniem Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie rozmowy z dziećmi i rodzicami, kontakty z MOPS i PCPR 20 17

18 osób objętych działaniem Sąd Rejonowy w Pułtusku Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy dla nieletnich nadzór kuratora sądowego, 131 osób objętych działaniem, 60 nadzorów Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym brak możliwości prowadzeniu monitoringu Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach indywidualne rozmowy z kuratorami sądowymi, wspierające rozmowy z uczniami i rodzicami, kierowanie pism do odpowiednich instytucji, informowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy rodzinie, ok. 20 rodzin Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 1. analiza postępów nauce; 2. analiza zachowania; 3. współpraca z MOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Policją, 38 osób objętych działaniem 2.3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (w tym pomoc psychologiczna i prawna). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zapewnia pomoc psychologa. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Urzędu Miejskiego. Z pomocy psychologa skorzystało 5 osób, zrealizowanych było 136 spotkań. W siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy piątek do dyspozycji mieszkańców pozostaje radca prawny, który bezpłatnie udziela porad. Udzielanie pomocy psychologicznej oraz konsultacji dla osób uzależnionych lub ich rodzin w punkcie konsultacyjnym: psycholog 3 godziny w tygodniu, terapeuta 4 godziny w tygodniu. Udzielanie pomocy terapeutycznej oraz konsultacji dla rodzin zastępczych z terenu Gminy Nasielsk, terapeuta 3 godziny w tygodniu. Szkoła Podstawowa im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 30 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w rozmowy z psychologiem i pedagogiem- 180 osób objętych działaniem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze 18

19 Mazowieckim, filia w - przeprowadzenie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dzieci z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w nauce, - prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży o nieprawidłowym rozwoju emocjonalno-społecznym, - udzielanie pomocy rodzinie w pełnieniu przez nią funkcji wychowawczych porady, konsultacje, kierowanie na mediacje rodzinne, - bezpośrednia pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin zastępczych Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach poradnictwo pedagoga i psychologa liczba osób objętych działaniem 94 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Na terenie szkoły rodzice mają możliwość korzystania pomocy pedagoga szkolnego. z Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie 30 osób objętych działaniem Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym pomoc psychologiczno-pedagogiczna, poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku, 5 osób objętych działaniem, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach spotkanie z psychologiem, konsultacje z kuratorami sądowymi ok. 100, 7 rodzin- opieka kuratora sądowego Samorządowe Przedszkole w pomoc psychologiczna, poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku, Rzecznik Praw dziecka, 5 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji w 1. konsultacje pedagoga szkolnego dla rodziców i dzieci, klasy I, II, III Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim 10 osób objetych działaniem 2.4. Terapie i mediacje. Zespół Szkół Ogólnokształcących w rozmowy z dyrektorem szkoły, psychologiem i pedagogiem 3 osoby objęte działaniem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, filia w - prowadzenie terapii pedagogicznej ukierunkowanej na 19

20 pomoc dzieciom z problemami dyslektycznymi, udzielanie rodzicom wskazań do pracy z dzieckiem w domu, -opieka terapeutyczna nad młodzieżą używającą środków psychoaktywnych i ich rodziną, - przeprowadzanie diagnozy i prowadzenie terapii małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (dzieci specjalnej troski), orzekanie o odpowiedniej formie kształcenia - dokonywanie diagnozy i prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnie z dziećmi i przy współpracy rodziców, - prowadzenie terapii dzieci i rodziców w kwestii problemów wychowawczych(wagary, słaba więź w rodzinie, brak motywacji do nauki, alkoholizm i przemoc w rodzinie) Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach logopeda, psycholog 90 osób objętych działaniem Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w rozmowy wyjaśniające z rodzicami i dziećmi prowadzone przez pedagoga, 34 osób objętych działaniem Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w udzielanie pomocy psychologicznej oraz konsultacji dla osób uzależnionych lub ich rodzin w punkcie konsultacyjnym: psycholog 3 godz. w tygodniu, terapeuta 4 godz. w tygodniu 2.5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w realizuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej. W roku 2014 roku z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby 20

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 007 WSTĘP. Charakterystyka miasta Piekary Śląskie, oraz diagnoza problemów społecznych 3 II. ZADANIA WŁASNE GMINY.

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo