Dlaczego dyskryminujemy osoby starsze?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego dyskryminujemy osoby starsze?"

Transkrypt

1 PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(4): artykuł redakcyjny editorial article Dlaczego dyskryminujemy osoby starsze? Why do we discriminate older people? Ewa Sygit Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum Słowa kluczowe: ageism (pol. ageizm), starość, uprzedzenia, stereotypy Key words: ageism, senility, prejudices, stereotypes Streszczenie Ludzie starzy ze względu na swój wiek padają ofiarą ageizmu, czyli uprzedzeń, dyskryminacji i stereotypów. Niniejszy artykuł ma za zadanie wyjaśnić mechanizmy generujące to zjawisko. W społeczeństwie, w którym triumfy święcą kuracje odmładzające, grupa ludzi starszych spychana jest na margines. Wraz z rozwojem technologii, zakłóceniu ulegają relacje międzyludzkie. Zmienia się struktura rodziny a wraz z nią rola seniorów. Kult młodości w XXI wieku karze patrzeć na osoby starsze z perspektywy problemu. Pogorszenie się biologicznych parametrów organizmu starzejącego się człowieka rzutuje na jej negatywny obraz jako osoby nieprzydatnej, bezwartościowej. Taki stereotypowy obraz człowieka starszego podtrzymywany jest przez lęk. Ludzie na tyle boją się niedołężności i śmierci, że chcą wierzyć, że ich to ominie. Ludzka naiwność w konfrontacji z rzeczywistością powoduje odsuwanie się od osób starszych bądź ich złe traktowanie. Summary Older people are the victims of ageism: with its prejudices, discrimination and stereotypes. The article explains the mechanisms which generates this social phenomena. In society where rejuvenating treatments achieve successes, group of older people remains in the background. With the expansion of technology, relationships between people have been breaking up. The structure of family has been changing and the role of elders also. The cult of youth in 21st century obliges us to look at the older people as they were a problem. Deterioration of biological parameters of their organisms have an influence on negative image of elders as useless, worthless people. This stereotypical image is sustained by anxiety. People are so afraid of disabilities and death that they truly want to believe it will not happen to them. Human naivety in confrontation to reality causes pushing away these people or maltreating them. PGP 106 Adres do korespondencji: mgr Ewa Sygit Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum, ul. Techników 3, Bydgoszcz tel wew Copyright 2008 Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego

2 154 Człowiek XXI wieku przemierza świat wzdłuż i wszerz, odbywa podróże kosmiczne i jest odkrywcą coraz to nowych planet. Jednak jak wiele zagadek jest nadal nierozwikłanych i miejsc niezdobytych, tak ekspansja człowieka za pomocą nowoczesnych technologii odbywa się kosztem relacji międzyludzkich. W dobie internetu, telefonii bezprzewodowej otwarcie się na drugiego człowieka zastępowane jest przez wirtualną miłość i śledzenie życia innych oczami kamer. Regułą zaś jest to, że osoby, które nie są w stanie podołać tempu nowoczesności są wykluczane i w efekcie dyskryminowane. Czy tak jest również w przypadku osób starszych? Jakie mechanizmy decydują o tym, że osoby starsze postrzegane są jako mniej wartościowe i mniej godne uwagi? Niniejszy artykuł chciałabym poświęcić zagadnieniu dyskryminacji (ang. ageism, pol. ageizm) ze względu na wiek, skupiając się na grupie osób po 65. roku życia. Według literatury, ageism jako termin określa uprzedzenia, dyskryminację i stereotypy w stosunku do innych osób. Kryterium takich zachowań jest wiek osób poddawanych dyskryminacji i uprzedzeniom. Jest on wyznacznikiem statusu społecznego jednostki, który zmienia się wraz z osiąganiem kolejnych stadiów rozwoju. Przez większość badaczy termin ageizm odnoszony jest do osób starszych [1]. Odwołuje się on m.in. do następujących zjawisk: dystansowanie się od osób starszych, upowszechnianie przekonań o posiadaniu przez nich negatywnych cech czy działania mające na celu izolację od środowiska społecznego [2]. Aby rozwikłać zagadkę dyskryminacji seniorów, należy odpowiedzieć na pytanie: Jakie znaczenie ma wiek w określaniu pozycji społecznej? Powiedzenia: Masz tyle lat, na ile się czujesz, Młody duchem, stary ciałem uzasadniają naukowy rozdział na wiek metrykalny (inaczej kalendarzowy) i wiek biologiczny (wyznaczany poziomem zużycia organizmu). Istnieje dodatkowo rozdział na wiek społeczny, który wyznaczany jest przez role jakie jednostka pełni w strukturze społeczeństwa oraz na wiek czynnościowy odwołujący się do stanu sprawności intelektualnej i motorycznej [3]. W odniesieniu do okresu starości podziały te zastępowane są odmienną klasyfikacją, a mianowicie: wiekiem starzenia się (wczesną starością) między 60. a 74. rokiem życia, wiekiem starczym (późną starością) między 75. a 89. rokiem życia i długowiecznością po 90. roku życia [4]. Z punktu widzenia biologicznego istnieje kilka charakterystycznych cech okresu starzenia się czyli okresu po 65. roku życia: stopniowe zmiany degeneracyjne organizmu, wzrost zapadalności na wiele chorób, wzrost śmiertelności czy spadek zdolności adaptacyjnych organizmu [5]. W efekcie zmniejszenie sprawności fizycznej skutkuje ograniczoną żywotnością, zręcznością i równowagą [6]. Okres późnej dorosłości inaczej nazywany okresem starości charakteryzować się może spadkiem zdolności poznawczych: mniejszą pojemnością uwagi, podwyższeniem się progu wrażliwości dla zmysłów, dłuższym czasem rejestrowania nowych informacji. Powyższe cechy charakterystyczne nie pozwalają identyfikować się osobom młodszym z grupą seniorów pod wieloma względami grupą obcą. A im bardziej różnimy się między grupami (grupa własna i grupa obca), tym mniejszą sympatią się darzymy i gorzej oceniany [7]. Co więcej jesteśmy bardziej skłonni doszukiwać się podobieństw wewnątrz grup niż między przedstawicielami różnych zbiorowości. Dla osoby starszej ułomności tego okresu życia mogą przysparzać wielu cierpień oraz mogą ograniczać kontakty z innymi ludźmi. Przykładowo pogorszony słuch może skutkować podejrzliwością w stosunku do otoczenia. Mentalność w czasach współczesnych każe łączyć podeszły wiek z utratą znaczenia człowieka na polu społecznym. Wiek wyznacza wartość człowieka. Człowiek okazuje się być przydatny jedynie gdy jest sprawny i w odpowiednim wieku. Stary ma wydźwięk pejoratywny, zaś młody staje się nieomal gwarancją sukcesu jednostki [8]. Tym samym dewaluacja statusu społecznego seniora wynika ze spostrzegania jedynie negatywnych stron starości. Brak korzyści dla samej jednostki jakie przypisuje osobom starszym społeczeństwo, to brak korzyści dla innych: rodziny, zakładu pracy, środowiska sąsiedzkiego, relacji koleżeńskich. Z drugiej jednak strony wielkim osiągnięciem nowoczesności jest rozwój medycyny i poprawa warunków życia [9]. Wiąże się to z większą dostępnością do najnowszych metod leczenia i rosnącymi nakładami finansowymi na służbę zdrowia. Sytuacja ekonomiczna osób starszych jest teraz znacznie lepsza niż to było kiedyś. Jednak, jak pokazuje rzeczywistość działania medyczne coraz częściej zmierzają do tego, by oznaki starości ukrywać bądź korygować. Medycyna oferuje coraz szerszą gamę zabiegów chirurgii

3 155 plastycznej, pozwalających przywrócić młodszy wygląd. Zjawisko to jest niejako konsekwencją szerzącego się kultu młodości o twarzy pozbawionej zmarszczek i ciele jędrnym oraz muskularnym [10]. Jak pokazują badania temat starości bywa również lekceważony. Aż ¼ Polaków nie zastanawia się nad własną starością i odsuwa od siebie ten temat [11]. Wynika z tego, że mentalnie izolujemy się od tego tematu lub zaczynamy z nim zaciekle walczyć. Gonitwa za doskonałym ciałem rodzi złudną nadzieję, że ci bardziej wytrwali i zdeterminowani nie będą przechodzić procesu starzenia się. W utopię popadają konsumentki preparatów odmładzających, zachęcane przez dwudziestoletnie modelki reklamujące te produkty. Na księgarnianych półkach królują książki o tytułach: Przestań się starzeć, zacznij żyć, Nowa rewolucja przeciw starzeniu: zatrzymywanie zegara, Nauka pozostawania młodym. Jednak bycie choć pozornie młodszym jest zarezerwowane dla osób zamożniejszych. Pomimo więc, że rozwój medycyny może obiektywnie przyczyniać się do poprawy dobrostanu fizycznego i psychicznego osób starszych nie oznacza wcale, że tak jest. W Polsce system opieki zdrowotnej jest bądź to niedofinansowany bądź niegospodarnie zarządzany. Coraz więcej obywateli, często w akcie desperacji, decyduje się na płatne wizyty lekarskie. Jeśli kwotę około 100 złotych za konsultację zestawimy z najniższą emeryturą około 600 złotych, to widzimy, jak małe możliwości mają osoby najuboższe [12]. W świecie, w którym rządzi kult młodości, ci, którzy nie podporządkują się tracą na atrakcyjności, kompetencji i zainteresowaniu społecznym. Mogą być również pomijani w swoich prawach, np. w prawie do zdrowia [13]. Jak się okazuje, ludzie starzy są najbardziej zaniedbaną grupą pacjentów [14]. W dalszym ciągu pokutuje przekonanie, że człowiek stary jest chory z samego faktu przekroczenia granicy 65 lat. W polskiej służbie zdrowia nadal liczą się przede wszystkim niskie nakłady na opiekę; drastycznie zaczyna brakować poradni geriatrycznych oraz specjalistów z tego zakresu [15]. System opieki zdrowotnej nie jest w stanie realizować potrzeb starzejącego się społeczeństwa, bo są one marginalizowane. Takie sytuacje powodują, że pacjenci poddawani są niewystarczającej opiece ze strony personelu co prowadzi czasem do skrajnych przypadków odstąpienia leczenia ze względu na podeszły wiek. Takie zachowania ze strony personelu są bezsprzecznie naganne i niemoralne, lecz warto się zastanowić, co leży u ich podłoża? Zdawkowe informacje o stanie zdrowia lub ich brak, pomijanie uzyskania zgody na leczenie to przejawy spychania osób starszych na margines życia społecznego [16]. Kontakt z pacjentem w podeszłym wieku może przywodzić na myśl negatywne cechy kojarzone z tą grupą wiekową. Fakt, że rzadziej skojarzenia na temat starości mają zabarwienie pozytywne, przesądza o tym, że ta grupa wiekowa padać będzie ofiarą negatywnych stereotypów [17]. O ile stereotypy są mechanizmem, który pozwala nam szybko i oszczędnie przetwarzać informacje, o tyle stawia on swoje ofiary w niekorzystnym świetle. Porządkowanie świata według kategorii wieku powoduje, że ludzie odbierają grupę osób starszych jako jednolitą, o cechach niepożądanych a stereotypowo przypisanych wszystkim tym osobom. W efekcie przekazy telewizyjne, książkowe powielają obraz osoby starszej jako biernej, samotnej, odizolowanej od społeczeństwa. Zamiast mądrości życiowej i pogody ducha synonimem starości stało się umieranie. Nie trzeba jednak dodawać, że jak w każdej grupie wiekowej tak i w tej znajdują się osoby zdrowe i chore, młodsze i starsze, pracujące zawodowo lub nie. W stereotypowy obraz osoby starszej wpisane jest niedomaganie, niepełnosprawność, niedostosowanie. W funkcjonowanie skrótów poznawczych wpisane jest również przejmowanie ich przez osoby, których tyczy się stereotyp czyli przez seniorów. Jak pokazują amerykańskie badania, mamy tendencje do nasilonych stereotypizacji gdy inni przypominają o naszej śmiertelności. Odrzucając tych, którzy nam najbardziej o śmierci przypominają, tj. osoby starsze odrzucamy naturalny lęk przed końcem życia [18]. Nie chcemy obserwować, jak radzą sobie w życiu codziennym stąd tak mało jest ofert pracy, ofert rozrywkowych uwzględniających również ich potrzeby. Bardziej przypisywana jest tym osobom wizyta w aptece, sklepie niż w kawiarni, teatrze czy klubie sportowym. W rzeczywistości zauważa się brak uczestnictwa tych osób w wielu sferach życia publicznego. Nieobecność seniorów powoduje, że problem dyskryminacji nie jest dość widoczny i uciążliwy dla środowiska [19]. Brak przepychanek, aktów agresji z ich strony, które często towarzyszą zmianom społecznych nastrojów w Polsce, powoduje niedopuszczanie ich do głosu. Tym samym dlatego seniorzy są dyskryminowani ponieważ problem nie istnieje w społecznej świadomości jako ważny. Stereotypowo osobie starszej należy się mniej z samego tylko faktu jej wieku i pozornej nieprzydatności.

4 156 W funkcjonowanie stereotypów wpisana jest jeszcze jedna ich właściwość a mianowicie uporczywość. Przeważnie nie jesteśmy świadomi ich stosowania i trudno jest je kontrolować a tym bardziej zmieniać. Niemniej w stereotypach umacniają Nas medialne przekazy: seniorzy nie są grupą ważną, władczą. To nieszkodliwi ludzie, którzy są biedni, schorowani. Stereotypy wywołują również taki efekt, że kontakty z dorosłymi już przecież osobami (które przypominają Nam jednak o tym, że jesteśmy śmiertelnikami) przeradzają się w kontakty na poziomie rodzic-małe dziecko. Naduprzejmości, które lekceważą myśli i uczucia starszych, dziecinny język i przekonanie, że starsi to duże dzieci nie pomagają w tworzeniu ciepłych relacji międzyludzkich. Relacje społeczne osoby starszej mogą kształtować się na zasadzie zależności, podporządkowania nadopiekuńczym postawom ze strony najbliższego otoczenia. Często podyktowane jest to postawą: Wiem, co jest dobre dla mojego starszego ojca, matki..., mimo braku rozmowy na ten temat. Często zdarza się, że w obawie przed niezrozumieniem tematu, wiele kwestii dotyczących życia starszych pozostaje wyłącznie w uznaniu młodych. Relacje te zamiast satysfakcjonować obydwie strony, dyskryminują osoby starsze. W obliczu starzejącego się społeczeństwa pojawia się problem przystosowania do nowych wyzwań jakie stawia ta sytuacja. Starość, która staje się coraz powszedniejsza i towarzyszące temu zjawisko mają istotne znaczenie dla planowania potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych [20]. Rosnące zapotrzebowanie na opiekę medyczną, refundowanie leków i sprzętu medycznego przez państwo, ale i również integracja osób starszych z resztą społeczeństwa. Brać należy pod uwagę również fakt, że w XXI wieku uległ zmianie model rodziny wielopokoleniową zastąpił model, w którym coraz częściej wykluczana jest rola najstarszych jej członków. Nie mniej cierpią na tym dzieci współczesna filozofia każe zastępować polskie place zabaw marketami i parkingami, wspólne posiłki są jedynie charakterystyką świąt. Więzi polskiej rodziny coraz bardziej się rozluźniają [21]. Dla starszego człowieka jest coraz mniej miejsca w życiu ich dzieci, wraz z wiekiem maleją szanse na możliwość utrzymywania bliskich relacji również z rówieśnikami [22]. Pomimo tego okazuje się, że rodzina jest zarówno głównym nurtem egzystencji dla starszego człowieka, jak i pośrednio odpowiada za jakość procesu starzenia się [23]. Należy pamiętać, że to właśnie w niej dochodzi najczęściej do aktów przemocy, a sprawcami są głównie dorosłe dzieci (47,3%), rzadziej współmałżonkowie (19,3%) [24]. Najczęściej spotykaną formą nadużyć, zarówno w rodzinach, jak i w instytucjach o charakterze zamkniętym, jest ograniczanie możliwości samodzielnego podejmowania decyzji. Wnioskować można zatem, że niewłaściwe postawy członków rodziny wynikające ze stereotypowego spostrzegania seniorów mogą przyczyniać się do obniżenia jakości ich życia. Polskie statystyki wskazują, że 20% siedemdziesięciolatków skarży się na brak opieki, a 13% czuje się izolowanych od spraw rodzinnych. W grupie kobiet skargi najczęściej tyczą się braku opieki emocjonalnej, nieokazywania uczuć oraz izolacji [25]. Paradoksalnie więc fakt zamieszkiwania osób starszych z rodzinami może być źródłem wysokiego poziomu poczucia sensowności, ale i czynnikiem wpływającym na niewłaściwe ich traktowanie [26]. Współcześnie, wraz ze zmieniającą się strukturą rodziny, coraz częściej znaczącą rolę zaczynają odgrywać instytucje o charakterze opiekuńczym. Zdarza się jednak, że opiekuńczość wpisana w charakter tych organów zamienia się w nadużycia wobec pensjonariuszy. Jak wskazują studia nad przestępczością, ludzie którzy są identyfikowani jako słabi lub ułomni są narażeni w większym stopniu na atak. Potencjalnymi ofiarami nadużyć są też osoby starsze [27]. Jest to wynik uprzedzeń żywionych wobec nich [28]. Istniejąca niechęć wobec ludzi starszych odbiera im prawo do szacunku i do własnych decyzji. Łączy się z procesami deindywidualizacji, traktowaniem tych osób jako homogeniczną grupę. Negatywny obraz ludzi w starszym wieku pociąga za sobą dyskryminację i niechęć wobec tych osób. W efekcie utrzymujące się przekonania ograniczają role społeczne i status starych ludzi. Nierzadko pojawiają się praktyki dyskryminacyjne takie jak odmawianie zasobów starym ludziom czy inne zachowania z użyciem przemocy. W obecnych czasach pokutuje przekonanie, że właściwością ludzi starszych jest zależność od innych. Nie ma jednak w społeczeństwie takiego przekonania, że nie chodzi tu o zależność w sensie uległości lecz o naturalną zależność od bycia w bliskich relacjach z innymi [29]. Osoby starsze wysoko cenią sobie niezależność i stają się nieszczęśliwe gdy ją tracą [30]. Chroniczny brak czasu u współczesnego człowieka nie pozwala na zrozumienie tak prostego związku: im bardziej inni ludzie się od nas od-

5 157 suwają, tym bardziej czujemy potrzebę by z nimi być. Inaczej cierpimy na zaburzenia psychiczne. Nieadekwatne wsparcie społeczne, osamotnienie, problemy zdrowotne to częste przyczyny nastrojów niepokoju, dysforii [31]. Odsuwając się od takich ludzi, powodujemy jedynie zmniejszenie się szans na poprawę ich samopoczucia psychicznego. Rosnąca liczba tych osób starszych, które potrzebują wsparcia to również (o czym zapominamy) rosnąca liczba starszych którzy są zdrowi i pełni sił. Nie bez przyczyny w Polsce rośnie liczba Uniwersytetów Trzeciego Wieku i stowarzyszeń, w których aktywni seniorzy mogą realizować swoje zainteresowania, będąc w stałych kontaktach towarzyskich z innymi. Dzięki powyższym inicjatywom, właściwości osób starszych takie jak: mądrość, uprzejmość, młodość ducha, których społeczeństwo nie wspiera, mogą być umacniane. Wciąż jednak jakiekolwiek przejawy aktywności fizycznej, umysłowej poza społecznie utartymi budzą zadziwienie, uśmiech bądź litość. Jest to jaskrawy przejaw ageizmu. W społecznym przekonaniu osoba starsza z powodu wieku powinna zachowywać się w pewien określony sposób nie uwzględniając przy tym jest szczególnych cech charakteru czy własnych preferencji. Co więcej mamy pewne oczekiwania, że do określonych grup wiekowych przypisane są pewne fakty, np. zostanie rodzicem, osobą starszą, pewne szczególne zmiany w wyglądzie zewnętrznym [32]. Takie oczekiwania pozwalają Nam organizować nasz świat i wyznaczać kierunek działań. Jednak też tworzą niepisane wiekowe normy i uczą generalizować. Tym samym stereotypowe atrybuty starości: siwe włosy, zmarszczki, wolniejszy chód przypisane nieodłącznie tej grupie wiekowej pozwalają Nam kategoryzować i jednocześnie oceniać takie osoby. Poznanie realnych właściwości decydujących o zróżnicowaniu każdego człowieka zajmuje zbyt wiele czasu i wiąże się ze zmianą wewnętrznych schematów co nierzadko jest procesem trudnym. Tym samym nie podejmujemy takiego wysiłku. Kategoryzując, przypisujemy również określone znaczenie interakcjom z osobami starszymi. O wiele trudniej jest więc zmienić nasze przekonania. Stereotypowe postrzeganie osób starszych powoduje wypadanie z ról lub kurczenie się ich w społecznym funkcjonowaniu seniorów, w tym również na gruncie zawodowym. W tym przypadku wiek powoduje mniejsze szanse funkcjonowania na rynku pracy. Jak wskazują dane z 2005 roku, w grupie obywateli z 25 krajów członkowskich UE Polacy po 55. roku życia zajmują najniższe miejsce pod względem aktywności zawodowej [33]. Dane dotyczące grupy po 65. roku życia wskazują, że tylko 9 % z nich pracuje zarobkowo [34]. Pomijając niekorzystne rozwiązania na gruncie prawnym, w grupie czynników wpływających na niskie wskaźniki znajduje się stereotypowe postrzeganie roli osób starszych i jego skutki. Tradycyjne ujmowanie roli osoby starszej jako opiekuna wnuków, wypełnianie luki w rodzinach, w których młodsi członkowie nie mają dla niej czasu a wreszcie przeświadczenie, że człowiek stary niezależnie od kwalifikacji do pewnych prac się nie nadaje. A jeżeli takie postawy są dość powszechne i powodują niezatrudnianie osób starszych bądź ich zwalnianie, to tym samym potencjalni pracodawcy nie mają możliwości utwierdzenia się w tym, jak bardzo są w błędzie powielając stereotyp. Błędne koło utwierdza w przekonaniu o niskiej wartości i braku poczucia kontroli nad zdarzeniami. Pomimo, że mniejsza adaptacja do zmian również tych technologicznych i organizacyjnych mogłaby być zastąpiona wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, którą już posiadają w społecznym przekonaniu ludzie starsi zachowują niską sprawność zawodową [35]. Rosnący konsumpcjonizm, bezwzględne dążenia do osiągnięcia dobrobytu nie pozwalają przebić się osobom, które w społecznym uznaniu tracą swoją pozycję wraz z wiekiem. Sytuacja finansowa osób starszych, w większości emerytów, pozostawia również wiele do życzenia. Jak wskazują badania, wysoki status ekonomiczny (którego brakuje wielu starszym) wpływa korzystnie na poziom optymizmu nie mniej niż satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Aby zrozumieć mechanizmy dyskryminacji osób starszych, należy uświadomić sobie pewną właściwość ludzkiego rozumowania: tworząc skrypty i kategoryzacje przyjmujemy je na trwałe. Dzieląc ludzi na podgrupy, zauważamy jedynie cechy im podobne a pomijamy te, które ich odróżniają. To, co łatwiej jest nam zauważyć to zmarszczki, siwe włosy a nie charakter człowieka. A im bardziej spostrzegamy tożsamość człowieka przez pryzmat ciała, tym bardziej wpływa to na ocenę właściwości wewnętrznych tych osób. Traktując osoby starsze jak jednolitą masę, stosujemy niesprawiedliwą i krzywdzącą miarę. Żadna z grup wiekowych w tak demonstracyjny sposób nie uświadamia Nam kruchości życia i przemijającego czasu. Nieświadomie kieruje nami lęk, gdyż mamy złudną nadzieję na życie bez starości. Starość jawi się jako okres niedogodności i ograniczeń, a seniorzy jako ludzie bez prawa głosu. Ta magiczna wręcz moc stereotypów i uprzedzeń powoduje, że takie artykuły jak ten mogą (muszą wręcz) powstawać.

6 158 Piśmiennictwo [1] Nelson TD. Ageism and discrimination. W: Birren J. (red.) Encyclopedia of Gerontology, wyd. 2. San Diego: Academic Press; s [2] Zych AA. Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Żak; 2001, s. 60. [3] Szukalski P. Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) przyczyny, przejawy, konsekwencje. Polityka Społeczna 2004; 31: s. 11 [4] Podział dokonany przez WHO. Zob. Nowicka A. Starość jako faza życia człowieka. W: Nowicka A. (red.) Wybrane problemy osób starszych. Wyd. 1. Kraków: Impuls; s.18. [5] Krzyżowski J. Psychogeriatria. Warszawa: Medyk; [6] Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka; 2004; s [7] Aronson E, Wilson TD, Akert RM. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka; [8] Wieczorkowska-Tobis K. What Does It Mean To Be Old? W: Musielak M. (ed.) The Many Faces of Being Old. Health and Socio-Cultural Aspects of Ageing, wyd.1. Poznań: Akademia Medyczna; 2006, s [9] Głębocka A. Długowieczni i zadowoleni. Niebieska Linia 2006; 6: s. 3-4 [10] Kilian M. Źródła ageizmu i jego przejawy we współczesnym świecie. Gerontologia Polska 2004; 12: s [11] Markowitz N. The Attitude of The Polish Society and Family Towards Elderly People, W: Musielak M. (ed.) The Many Faces of Being Old. Health and Socio-Cultural Aspects of Ageing, wyd.1. Poznań: Akademia Medyczna; s [12] Najniższa kwota emerytury w Polsce według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od marca 2006 roku, [ ]. [13] Głębocka A. Długowieczni i zadowoleni. Niebieska Linia 2006; s [14] W 2007 roku w Polsce było tylko 19 ośrodków geriatrii na terenie kraju i około 120 geriatrów. www. pulsmedycyny.com.pl, [ ]. [15] Bińczycka-Anholcer M. Medyczne i kryminologiczne aspekty przemocy wobec ludzi starych. W: Hołyst B. (red.) Przemoc w życiu codziennym, wyd. 2. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej; s [16] Nelson TD. Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2003 [17] Nelson TD. Ageism and discrimination. W: Birren J (red.) Encyclopedia of Gerontology, wyd. 2. San Diego, Academic Press s. 59. [18] Trafiałek E. Polska starość w dobie przemian. Katowice: Śląsk, Katowice; 2003 [19] Pędich W. Ludzie starzy, Warszawa; Instytut Spraw Publicznych; 1996 [20] Izdebski P, Polak A. Bilans życia i poczucie koherencji w zależności od ich aktualnej sytuacji życiowej. Gerontologia Polska 2006; 12: [21] Borkowska-Kalwas T. Ludzie starzy w rodzinie. W: Halik J.(red.) Starzy ludzie w Polsce, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych; wyd s. 39. [22] Badura-Madej W, Dobrzyńska-Esterhazy A. Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: UJ; s [23] Baumann K. Osoby w okresie późnej dorosłości jako ofiary nadużyć. Gerontologia Polska 2002; 14: [24] Twardowska-Rajewska J, Rajewska-deMezer J. Nadużycia wobec seniorów w ich rodzinach. [w:] Bińczycka-Anholcer M. (red.) Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej; 2005, s [25] Hołyst B. Psychologia kryminalistyczna. Warszawa: LexisNexis; 2004, s [26] Cusack SA, Thompson WJA. Leadership for Older Adults: Aging with Purpose and Passion. New York: Taylor-Francis Ltd; [27] Walton ChG, Beck CK. The Aged Adult. W: R.W. Beck (ed.) Mental Health Psychiatric Nursing. A Holistic Life-Cycle Approach. Mosby Year Book, St Louis, Missouri;1993. s [28] Grabiec U, Skalska A. Depresja w starszym wieku podstawy rozpoznawania, w: Gerontologia Polska1999; 1: 14. [29] Morgan LA, Kunkel S. Aging: The Social Context. California: Pine Forge Press; 2001 [30] Urbaniak B. Trudności pracowników w wieku 45+ i ich problemy. Polityka Społeczna 2007; 34: s [31] Halik J, Borkowska-Kalwas T, Paczkowska M. Podsumowanie rozdziału: Samopoczucie osób starszych i jego uwarunkowania. W: Halik J. (red.) Starzy ludzie w Polsce, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych; 2002, s. 80. [32] Nelson TD. Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; s Revieved/Zrecenzowano Accepted/Zatwierdzono do druku

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku.

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Zrzeszamy trenerów i trenerki, którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Edukacja a jakość życia seniorów

Edukacja a jakość życia seniorów Edukacja a jakość życia seniorów Częstochowa 2014 Zespół redakcyjny: Pilar Escuder Mollon Koordynator, Universitat Jaume I, Castellón Alina Gil Koordynator, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zespół

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSHE

ZESZYTY NAUKOWE WSHE ZESZYTY NAUKOWE WSHE Serie wydawnicze WSHE Debiuty Naukowe WSHE Zeszyty Naukowe WSHE (od 1998 r.) (od 1997 r.) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ZESZYTY NAUKOWE WSHE Tom XL Półrocznik

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Przekazujemy w Państwa ręce kolejny 19 (3/2012) Zeszyt Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Ekonomia i Nauki Humanistyczne. Artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Raport nt. nowoczesnych metod motywacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy

Raport nt. nowoczesnych metod motywacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy Raport nt. nowoczesnych metod motywacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy Autorzy: mgr Aleksandra Bujacz 1 dr Maciej Macko 1 Kontakt do autorów: Instytut Psychologii UAM, ul. Szamarzewskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek: Socjologia.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek: Socjologia. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek: Socjologia Magdalena Daniluk Numer albumu 20795 Wpływ wsparcia społecznego pochodzącego od rodziny

Bardziej szczegółowo

Osoby po 45. roku ycia na rynku pracy Lubelszczyzny

Osoby po 45. roku ycia na rynku pracy Lubelszczyzny Instytut Nauk Spo³ecznoEkonomicznych Starzenie siæ spoùeczeñstwa, a w zwiàzku z tym starzenie siæ zasobów ludzkich, jest nieuniknione. Jego skutki bædà coraz bardziej odczuwalne dla rynku pracy. Województwo

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Fundacja bariera 31-112 Kraków, Smoleńsk 22 lok. 25 Tel.: (12) 292 81 11 Faks: (12) 292 81 11 e-mail: fundacjabariera@poczta.

Wydawca: Fundacja bariera 31-112 Kraków, Smoleńsk 22 lok. 25 Tel.: (12) 292 81 11 Faks: (12) 292 81 11 e-mail: fundacjabariera@poczta. Wydawca: Fundacja bariera 31-112 Kraków, Smoleńsk 22 lok. 25 Tel.: (12) 292 81 11 Faks: (12) 292 81 11 e-mail: fundacjabariera@poczta.fm Strona: www.bariera.org Kraków 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 Część

Bardziej szczegółowo

Pracownik z niepełnosprawnością

Pracownik z niepełnosprawnością Pracownik z niepełnosprawnością FUNDACJA FUGA MUNDI ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin tel./fax 081 534 82 90 ffm@ffm.pl www.ffm.pl Publikacja stanowi część projektu pt. Mapa Drogowa do Pracy, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Starość. Między diagnozą a działaniem. Remigiusz J. Kijak Zofia Szarota

Starość. Między diagnozą a działaniem. Remigiusz J. Kijak Zofia Szarota Starość Między diagnozą a działaniem Remigiusz J. Kijak Zofia Szarota Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starość Między diagnozą a działaniem

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a n a u k o w a Z e s z y t ó w EiNH Grzegorz OSTASZ (przewodniczący) Justyna STECKO

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN A RYNEK PRACY Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ. wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ. wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian Małopolski Kongres Polityki Społecznej 15 i 16 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 8

Zeszyty naukowe nr 8 Zeszyty naukowe nr 8 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2010 Anna Pawlina Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie. Analiza wybranych zagadnień. Wstęp Zmiany demograficzne w większości rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?

Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? Ilona Bondos Katedra Marketingu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? Mając na uwadze rosnący w siłę segment seniorów, autorka artykułu nieprzypadkowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autorzy prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz dr n. med. mgr (ekon.) Dominik Golicki prof. dr hab. med. Janusz Heitzman prof. dr hab. med. Marek Jarema

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Redakcja naukowa: prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska Warszawa 2008 r. dyskryminacja bookman.indd 1 2008-09-24 11:18:01

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY JAKO INNY W UJĘCIU KONCEPCJI SOCJOLOGICZNYCH I W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYCH

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY JAKO INNY W UJĘCIU KONCEPCJI SOCJOLOGICZNYCH I W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYCH ROCZNIKI SOCJOLOGII RODZINY XI UAM Poznań 1999 CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNY JAKO INNY W UJĘCIU KONCEPCJI SOCJOLOGICZNYCH I W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYCH A n n a K o t l a r s k a -M ic h a

Bardziej szczegółowo

Medycyna Pracy 2004; 55 (2): 129 138 129 PRACE ORYGINALNE

Medycyna Pracy 2004; 55 (2): 129 138 129 PRACE ORYGINALNE Medycyna Pracy 2004; 55 (2): 129 138 129 PRACE ORYGINALNE Elżbieta Korzeniowska SPOSOBY MYŚLENIA I POSTĘPOWANIA W SFERZE ZDROWIA STARSZYCH PRACOWNIKÓW ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM* HEALTH BELIEFS AND HEALTH

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Social functioning of family with disabled child Ewa Sendecka 1 Ewa Wiśniewska 2, Elżbieta Krajewska-Kułak 3, Wojciech Kułak 4 1 Ewa Sendecka

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

www.zarzadzaniewiekiem.com.pl Redakcja: Recenzja naukowa: Autorzy: Konsultacja prawna: Korekta: Opracowanie graficzne, skład i łamanie tekstu:

www.zarzadzaniewiekiem.com.pl Redakcja: Recenzja naukowa: Autorzy: Konsultacja prawna: Korekta: Opracowanie graficzne, skład i łamanie tekstu: Łódź 2013 Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach został przygotowany w ramach projektu Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność

Bardziej szczegółowo

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo