Gen. Franco zdobył Geronę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gen. Franco zdobył Geronę"

Transkrypt

1 V IIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. w ia d o m o śc i z e Ś w iata -s e n s a c y jn e p o w ieści. W ythbh Ä Cena eazemnlarza 10 nr. KREDYT dla przemysłu polskiego Nowy Jork, TeL wł (Ol) Eksport and Importbank d łu g w ia d o m o ś c i, udzielonych przez )egd prezesa, udzielił Polsce kredytu 6 mll do# larów na zakup bawełny j miedst. Kredyt g w a r a n t u je Bank Oospodaratwa Krato" w e g O. : l*si ' 4 Straszne zderzenie Praga, PAT- Dziś rano w dzielnicy praskiej Vhtotir*" dy nastąpiło skutkiem zepsucia ślę hamutców dwóch tramwajów. Jedna kobieta została zabita, a 35 osób odniosło rany, z czego 10 ciężkie. ROK VIII. Niedziela, dnia 5 lutego 1939 r. Nr. 36 Gen. Franco zdobył Geronę Armia republikańska w odwrocie ku granicy Francji Fary*, 4Lt Teł. wl / W Z Burgos donoszą, łe w sobotę 0rzed południem wojska powstańcze zak ły Geronę. : Oddziały powstańcze wkroczyły do fefasfai o godz i, Po zajęciu miasta korpus»awarski ruszył niezwłocznie do dalszego natarcia, Sdgająo przeciwnika, cofającego się w *^"unku granicy francuskiej. Barcelona, '4. 2. PAT. f W ojska powstańcze dotarty do węzta ^temunlkacyjnego Vrandes, na północ od ueron y 1 znajdują się w odległości 33 km. bd Eigner as.' Dalsze dymisje w Nienuzedt Derlln, PAT. Kanclerz Hitler zwolnił z zajmowanych /anow lsk dwóch członków dyrekcji Banku Rzeszy Ehrhardta 1 Blessinga. Równocześnie mianowani zostali członkami dyrekcji Banku Rzeszy: dyrektor Wilhelm z Banku Rzeszy, naczelnik wydziału W ministerstwie gospodarki Rzeszy, dyrektor alnge i radca ministerstwa finansów Rzeszy, Bayrhoffer. S t Jean de Luz, Tel. wł. Według doniesień z Madrytu, gen. Mlaja polecił wznieść dookoła całego obszaru, I znajdującego się jeszcze w posiadaniu wojsk czerwonych umocnienia. Na niektórych I odcinkach umocnienia te sięgać mają na Wika kilometrów w głąb kraju. iwkloemłe g e ś Mtaja liczy się z ostateczną Węską woja/k rządowych w Katatonii. - Londyn podminowany dynami lei llliiaiaradaim irlandzkie dl«s Andlil Londyn, Tel. w ł. Około 10 tys. agentów policyjnych pilnuje obecnie wszystkich elektrowni, gazowni, stacji kolejowych oraz dworców kolei podziemnej, celem uchronienia tych obiektów przed dalszymi zamachami bombowymi. dniem Warszawa, Tel. w ł. 35 tysięcy pracowników państwowych, Stojadlnowlcz ustąpił wraz z całym gabinetem Paryż, PAT. Agencja Havasa donosi z Biatogrotm, łe premier Stojadlnowlcz zgłosił dymisję całego gabinetu. W tonie gabinetu premiera Stojadinowicza powstał kryzys. 5 ministrów podało się do dymisji, wśród nich: 2 mahometan Mehmed Spaho. minister komunikacji, Dżafer Kulenowicz minister bez teki, 2 Słoweńców Miho Krek min. robót publicznych, Fran Sn aj min. bez teki i Serb Dragisza Cwetkowicz minister opieki społecznej, przywódca organizacji robotniczej. Kierownictwo Scotland-Yard'u nawiązało bezpośredni kontakt z wszystkimi urzędami policji. Policja londyńska posiada tajne dokumenty, świadczące o tym, źe terroryści ukryli w Londynie 1 okolicy setki ton materiału wybuchowego oraz amunicji. kwietnia Z a d o w o l e n i e : w B etatowych i kontraktowych" otrzyma a- wanse z dniem 1 kwietnia br. Awansami będą objęci przede wszystkim byli uczestnicy walk o niepodległość 1 ochotnicy z roku , którzy posiadają odpowiednią ilość lat służby państwowej. Poza tym przy awansach uwzględnieni będą ci, którzy przez ostatnie 10 lat nie awansowali, a także ci, którzy zostali specjalnie pokrzywdzeni ustawą uposażeniową z roku po zaprzeczeniu Rooseveita Berln, Tel. wł. (q) Jak było do przewidzenia, zaprzeczenie prezydenta Roovevelta w sprawie Unia wagiersko-rumuńska? Sensacyjny plan grupy polityków Bukareszt, Tel. wł. W kołach tutejszych rozeszła się pogłoska, o sensacyjnym planie grupy polityków węgierskich zbliżonych do b. premiera Stefana Bethlena. Koła węgierskie pragnęłyby odzyskać Siedmiogród bez wałki z Rumunią 1 wysuwają podobno projekt unii personalnej węgiersko-rumuńskiej. Król Karol II rumuński zostałby królem węgierskim, a Siedmiogród jako kraj o ludności mieszanej, węgiersko-rumuńskiej, otrzymałby szeroką autonomię w ramach wspólnego państwa. Wiadomość ta jest mało prawdopodobna, gdyż król Karol jest bardzo niepopularny na Węgrzech. I 1 przypisywanych mu słów p granicy amerykańskiej we Francji wywołało w niemieckich kołach miarodajnych wielkie zadowolenie, czego dowodem jest szerokie omawianie tej sprawy przez całą prasę niemiecką, która z niebywałą skwapliwością przytacza wszystkie uwagi krytyczne prasy zagraniczneq, dotyczące zaprzeczenia Rooseveita. Komentarze prasy niemieckiej są utrzymane w tym sensie, źe prezydent Roosevelt został przez amerykańską opinię publiczną zmuszony do zaprzeczenia wynurzeń, jaki uczynił na posiedzeniu senackiej komisji wojskowej. ma Trzy floty powietrzne w Rzeszy Berlin, Teł. wł. Na w niosek m inistra lotnictw a Rzeszy. Zanclerz H itler z dniem 1 bm. w yraził zgodę na reorganizację lotnictw a w ojskow ego W zw iązku z tym utw orzone zostały trzy okręgow e ko m en d y lotnicze, na czele k tó rych stanęli: jak o generalny in sp ek to r lotaietwa gen. Milch, jako aief lotnictwa gen. Reorganized», która niepokoi świat S tu m p ff, d-ca I okręgu lotniczego (W schód) gen. Kesselring, d-ca 11 okręgu lotniczego (Północ) gen. F elm y, d-ca HI okręgu lo tn i czego (Zachód) gen. Sperrte Szefem sztabu generalnego lotnictw a Rzeszy m ianow any został pułk. Jeschonek, a kom enderującym generałem sił lotniczych w P rusiech W schodnich: gen. W im m er. P rasa niem iecka, donosząc o pow yższych zm ianach w lotnictw ie niem ieckim, podkreśla, źe zarządzenia te zm ierzają do uspraw nienia niem ieckiej pow ietrznej siły zbrojnej. oraz m ają um ożliw ić w przyszłości szybkie i spraiyne pow iększenie stanu liczbow eao lotniciom niem ieckiego.,( ' Dziś rano o godz. 4-teJ nastąpił w fibry ce aparatów elektrycznych w miej? scowości Slough, w środkowej Anglik gwałtowny wybuch, który spowodował groźny pożar. Bliższe szczegóły dotychczas nie są znane, albowiem w ładze policyjne odmawiają jakichkolwiek w yjaśnień. Przypuszczalnie wybuch ten jest dziełem terrorystów Irlandzkich", fa b r y ka w Ślough wyrabiała aparaty elektryczne dla lotnictwa brytyjskiego. W związku i ożywieniem akcji terrorystycznej w Londynie panuje wielkie podniecenie. W ciągu wczorajszego wieczora policja przeprowadziła rewizje w mieszkaniach 120 Irlandczyków, podejrzanych 6 działalność terrorystyczną. W ogrodzie jednego z domów znale* zlono 7 bomb, z czego 5 załadowanych1 oraz zapasy amunicji. W Manchesterze przeprowadzono również szereg rewizyj w poszukiwaniu zamachowców, Londyn, PAT. Na skutek dochodzeń, p rzep ro w ad zony ck przez policję, aresztow ano jednego osobnik a pod zarzutem udziału w zam achach, dokonanych na stacje kolei podziem nej Leicester S quare 1 T ottenham C ourt. U osobnik* tego znaleziono m ateriały w y b u c h o w y Londyn, PAT. Agencja Reutera komunikuje, Iż dnia 13 stycznia lord Halifax otrzymał od t. zw. Irlandzkiej armii republikańskiej ultimatum z żądaniem wycofania z Irlandii wojsk brytyjskich w przeciągu 4 dni. W przeciwnym razie ultimatum zawierało groźbę dokonania zamachów na elektrownie w różnych częściach kraju oraz zapowiedź zaburzeń, akcji sabotażowej oraz interwencji wojskowej i gospodarczej w W. Brytanii na wzór dotychczasowej interwencji brytyjskiej w Irlandii, Ze względów bezpieczeństwa zakazano w związku z wczorajszymi zamachami bombowymi zwiedzania gmachu parlamentu przez publiczność. Zastępcza służba wejskewa Warszawa, Tel. wł Zgodnie z zarządzeniem władz nadzorczych we wszystkich gminach będą złożone do dnia 15 lutego br. listy osób, podlegających obowiązkowej zastępczej służbie wojskowej. Na podstawie art. 11' rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zastępczym obowiązku służby wojskowej, zainteresowani będą mogli po sprawdzeniu list wnosić o o dania o sprostowanie ewentualnych omyłek. Wciągnięci na listę będą obowiązani w latach 1939/44 do wykonywania pracy po 6 dni w ciągu roku kalendarzowego i mogą być powołani w każdym czasie do shiiihv zastępczej- m

2 L Str. 2 X, -s IE D E M GROSZY** N r. 3'6 5. '2. IQ39 r. Linoleum i chodniki kokosowe M E N C Z E L Katowice Plac Marszałka Piłsudskiego nr. 2 Niedziela luteg# 1930 Dziś: Agaty Jutr«: Doroty Wschód słońca: g. 7, m. 87 Zachód słońca: g. 16, m. 5 Długość dnia: g. 0, m. 15 RADIO NIEDZIELA, 5 LUTEGO 1939 R. Katowice. 6,15 Surmy śląskie". 6,30 Muzyka poi-anna. 7,10 Zamawiamy nasiona ogrodowe" pogadanka Władysława Wlosika. 7,20 Koncert poranny. 8,15 F. L S. dzisiaj w Zakopanem wiadomości sportowe. 8,20 Audycja dla wsi Pomieszczenie dla Inwentarza" pogadanka. 8,55 Płyty. 0,05 Podstawy Ideowe ruchu zawodowego w Polsce" pogadanka. 9,15 Płyty. 9,45 Transmisja nabożeństwa z Katedry w Lublinie. 11,57 Sygnał czasu. 12,03 Poranek symfoniczny. 13,00 Wyjątki z Pism Józefa Piłsudskiego. 13,05 Style twórczości aktorskiej" felieton. 13,15 Muzyka obladowa. 14,50 Popołudnie śląskiego rolnika. 15,30 Audycja dla wsi. 16,30 Recital fortepianowy. 17,00 Komedia Aleksandra Fredry: Ciotunia".' 17,40 Podwieczorek przy mikrofonie. 19,30 W niedziela przy żeleźnioku. 20,10 Wiadomości sportowe Audycje informacyjne Muzyka taneczna. 23,03 F. L S," ostatnie wiadomości z Zakopanego, Katowice miasto Katowice, ul. Sobieskiego 11, Tel ODDZIAŁ: KATOWICE, MARJACKA 5, TEL KATOWICE. Capitol: Maria Antonina (prolong,). Kasino: Gibraltar. Słońce: Chłopcy Z Tyrolu. Stylowy: Królowa Śnieżka. Union: Dzisiejsza miłość. Zorza: Sierżant Berry. KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Kobiety nad przepaścią i nadprogram. Bajka: 1) Królowa przedmieścia. 2) Nina Petrówna. KATOWICE-DAB. Dębina: 1) Ptasznik t Tyrolu. 2) Czciciele. 3) Poświęcenie i otwarcie Domu Rezerwistów w Dębie. KATOWICE-ZALĘŹB. Raj: zamknięte. (K) MAGLA ŚMIERĆ PODCZAS PRACY. W firm ie Żelastwo w Katowicach przy ul. Chorzow skiej 21, dnia 3 bm. podczas pracy zasłabł nagle 43-letni robotnik Antoni Czech, zamieszkały w Małej Dąbrówce przy ul. Saturnowskiej 12. Do chorego zawezwano natychm iast lekarza. Stwierdzono, że zm arł on na udar serca. O wypadku powiadomiono prokuratora oraz Inspektora Pracy w Katowicach. Zwłoki odstawiono do kostnicy szpitala miejskiego w Katowicach. (Wka) (K) POSIEDZENIE RADY M IEJSKIEJ. W poniedziałek, dnia 6 bm. o godzinie 19-tej odbędzie isę w ratuszu w Katowicach posiedzenie Rady Miejskiej. Porządek dzienny przewiduje 14 spraw do rozpatrzenia. (Wka) (K) DYŻURY LEKARSKIE. Dyżur lekarski z ram ienia Ogólno-Miejscowcj Kasy Chorych na miasto Katowice w niedzielę, dnia 5 bm. pełnią: a) lekarze praktyczni: dr. Dzięcioł, Katowice, ul. Kościuszki 2, dr. Szmeja, Katowice, ul. Piłsudskiego 5, dr. Skupin, Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 37, dr. Głuch, Katowice:Załęże, ul. W ojciechowskiego 73, dr. Malinowski, Katowice-Ligota, ul. Franciszkańska 33; b) lekarze specjaliści: dr. Bernadzikowski, Katowice, Szpital OO. Bonifratrów, dr. Better, Katowice, ul 3 Maja 7, dr. Wędlikowski, Katowice, ul. Młyńska 5, dr. Pojda, Katowice, ul, Mielęckiego 4; c) technik dentystyczny: p. Podlaszewski, Katowice, pl. M. Piłsudskiego 1. Katowice powiat ODDZIAŁY: MYSŁOWICE, BYTOMSKA 2, SIEMIANOWICE, DAMROTA 2, SZOPIENICE, UL POWSTAŃCÓW 3. SZOPIENICE. Colosseum: Nie umiał odmówić kobiecie i Naga prawda. Popularny film codziennie. Hel: 1) Nasza źoneczka. 2) Dzisiaj i zawsze. Bałtyk; Huragan i nadprogram. MYSŁOWICE. Adria: 1) Pobożne kłamstwo. 2) Bogaty nadprogram. Odeon: Glos matki. Helios: Poszukiwany bohater i Blagier. JANÓW ŚL. Słońce: 1) Nasza czwórka. 2) Marcu Polo. SIEMIANOWICE. Kameralne: 1) Mała i wielka miłość. 2) Kombatanci. Apollo: Przygody Robin Hooda 1 Wyspa skazańców. WEŁNOW1EC. Rewia: Bogate biedactwo I Historia Jednej nocy. KOCHŁOWICE. Bajka: Walc królewski i Kiedy jesteś zakochana. Bałtyk: Złodziejka i Blond niebezpieczeń- frawłów. Eden: Pan redaktor szaleje 1 Epizod. NOWA WIEŚ. Sienklewlez: 5 milionów szuka»pad» kobiercy 1 Piekło Sahary. Piast: Profesor Wilczur 1 Lord Jeff. filelszowice. Śląskie: Sygnały f Zew pustyni (KP) WYKŁAD PEDAGOGICZNY W MY SŁOWICACH. W świetlicy szkoły 4-tej na Piasku w Mysłowicach odbędzie się w czwartek, 9 bm. o godz. 17 wykład ks. wizyt. dr. Jasińskiego z Katowic na tem at współpracy rodziców ze szkołą w wychowaniu dzieci. Kierownictwo szkoły zaprasza na ten wykład ogół rodziców i opiekunów młodzieży. Chorzów miasto ODDZIAŁ: CHORZOW. ZJEDNOCZENIA X T EL CHORZÓW. Apollo: 1) Profesor Wilczur. 3) Ludzi«s*a mgłą. Colosseum: 1) Kłamstwo Krystyny. 2) Booloo. Delta: 1) Paramatta. 2) Przestępca. Rosy: I) Gehenna. 24 Mały Tarzan. Rialto: 1) Buziaczek. 2ł Cudze winy. Wielka obniżka cen! Śląski Dom Mebli Katowice, ul, bm Maja 19 poleca po hgrdżo zniżonych cenach N 1 B E E wszelkiego rodzaju, dogodne warunki spłaty. Dostawa bezpłatna. Przyjezdnym zwracamy koszta podróży. POSZUKUJĘ od zaraz lub później mieszkania 2 4 pokoje z kuchnia i łazienką w Katowicach. Ofertv z dokładnym opisem mieszkania i kosztami do Polonii pod Urzędnik 13 W W 3 5 T : 1 proszek do 1, zerowania Spółka zogr. odpow Fabryka Chemiczna* Katowice FARB1ARNIA zarobkowa Sp. Akc. Trójkąt w kole" w Bielsku, poleca swoje usługi. Specjalna organizacja do barwienia i bielenia najmniejszych partii przędzy wełnianej, bawełnianej, lnianej, jedw abnej etc. Barwienie sztuk I luźnego m ateriału. Prosimy żądać cenników. Adres: Wlóczki-Wełny T rójkąt w kole S. A. Bielsko, sk. p «t o ssjjc s*«j»f PO Los i-końozaka k o l e k t u r a c h r z e ś c i j a ń s k a Katowice, ul. fur. lana 1-3. Telefon mm SZBKÄ5... bo eleganckie, nowoczesne i solidne M E B L E w wielkim wyborze K U P IS Z NAJTANIEJ i na dogodnych warunkach w znanej firmie D O M M E B L I B E R Q E R A Ttnrnowslcte G óry ul. KRAKOWSKA n r. 2 7, na przeciw BRAUERA. Do każdej sypialni dajemy leżankę g ratis: Szanuj wiec swój pieniądz I Zwiedzenie bez przymusu kupna 1 Zabójca kolegi skazany na 10 lat odpowiadać będzie za usiłowaną ucieczkę W śród przechodniów na Placu W olności w Katowicach wielką sensację w y w ołała w godzinach południowych niezw ykła scena. W pewnej chwili, wśród brzęku tłuczonych szyb, w ysk oczył z sali sądowej Jak się dowiadujemy, firmą R obur w Katowicach wypłaciła swoim pierwszym 11-tu dyrektorom i urzędnikom na kierowniczych stanowiskach, kwotę zł. tytułem gratyfikacji gwiazdkowej za rok Pierwszych dwóch dyrektorów 0- trzymało po zł. Następnych zaś dziewięciu wyższych urzędników podzieliło się resztą kwoty, zł. Świętochłowice powiat ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Pierwsza miłość pensjonarki i Zbrodnia w Monte Carlo. Colosseum: Sierżant Beery 1 Królestwo zakochanych. WIELKIE HAJDUKI. Śląskie: 1) Gehenna. 2) War- ławska Cytadela. NOWY BYTOM. Patria: Czar nocy majowej i Macierzyństwo. LIPINY. Casino: 1) Wakacje. 2) Zamknięty świat. Colosseum: 1) Marnotrawna córka. 2) Mały dżentelmen. ŁAGIEWNIKI. Raj: Heidi i Trzej nicponie. ZE STOWARZ. ORZEGÓW. Światowid: 1) Ptasznik z Tyrolu. 2) Chicago. RUDA ŚL. Bałtyk: 1) Przebrzmiała melodia. 2) Wódz PIEKARY ŚL. Apollo: 1) Z miłości dla ciebie. 2) Pokrzywdzona, 3) P. A. T. Uciecha: 1) Cień Szanghaju. 2) Meksykańskie noce. CHROPACZÓW. Śląsk: 1) Pod żółtą flagą. 2) Osina tona Sinobrodego zł. gratyfikacji Sądu Apelacyjnego jakiś młody mężczyzna, który przebiegł szybko okalający gmach sądu ogródek, przesadził niski płot i począł uciekać ulicą Sądową, kierując się w stronę torów kolejowych. W ślad za uciekającym w yskoczył z m sb E s m w m s x m m m m m Skok z pociągu Ze Śląska Opolskiego donoszą: W czoraj po południu z pędzącego pociągu pospiesznego Wrocław Opole, wyskoczyła w stanie depresji psychicznej 40 letnia L u d w ik a B ru d e r. Desperatka padła n a szyny przyległego toru, odnosząc złamanie podstawy czaszki. Torem tym nadjeżdżał właśnie pociąg ekspresowy, który w ostatniej chwili zdołano zatrzymać. Desperatkę przewieziono do szpitala. Szajka przemytników w Chorzowie zlikwidowana Straż graniczna w Chorzowie zlikwidowała szajkę przemytników, która przemycała towary z Niemiec do Polski na szeroką skalę. Aresztowano 19-cic osó b, między in. małżeństwo E rste n b a u m ó w z Sosnowca, u których znajdowała się składnica szmuglowanych towarów. Przemytnicy ukrócili należności skarbu państwa na kwotę k ilk u d ziesięc iu tys. zl. tego sam ego okna policjant, który popędził za uciekinierem. Uciekający zdążył już wdrapać się na szczyt parkanu kolejowego. Na ten widok.policjant dał w pow ietrze strzał ostrzegaw czy. Uciekający, widząc, że w szystko stracone, zeskoczy ł na ziemię i poddał sie. B ył to 25-letni Stefan Radko z 'Janowa, który odpowiadał przed Sądem Apelacyjnym za zabójstwo, dokonane na o- sobie górnika, 30-letniego Jana Siw ego z Szopienic. Obaj byli zatrudnieni na kopalni Giesche w Janowie, gdzie doszło m iędzy nimi do błahych nieporozumień, a m ściw y Radko poprzysiągł koledze zemstę, postanawiając czekać na odpowiednią chwilę, aby zrealizować swój nikczemny plan. W reszcie w dniu 30 lipca uti. roku na odpuście w Janowie, Radko w pewnej chwili natknął się na Siw ego i bez sło Firma Rębur" ma wyłączność na sprzedaż węgla z kilkunastu kopalń górnośląskich. Niewątpliwie sprzedaż węgla musi się grubo opłacać, jeżeli wyżsi urzędnicy firmy otrzymali tak poważną gratyfikację. Poza tym firma Robur w y płaciła gwiazdkę wszystkim swoim niższym urzędnikom i pracownikom w wy ciosów w pierś, raniąc go śmiertelnie. wa dobył sztyletu, zadając mu szereg sokości miesięcznych zarobków. Razem zatem wypłacono tytułem gwiazdki w firmie przeszło ćwierć miliona złotych, (n) godziny im m un j i Z D Siw y pobiegł kilka kroków naprzód za uciekającym Radką, padł na ziemię i w y zionął ducha. Sprawcę mordu wkrótce u- jęto i Sąd Okręgowy skazał go na 10 lat więzienia. Sąd Apelacyjny obniżył mu karę z 10 na 7 lat więzienia. W chwili odczytyw a nia m otywów, Radko, siedząc rozkuty na ławie oskarżonych, zasłonił sobie o czy rękami, dwoma skokami dopadł okna, które rozbił głową i w yskoczył do ogrodu, a w ślad za nim pobiegł eskortujący go policjant. Radko doznał niegroźnych okaleczeń twarzy od odłamków rozbitych szyb. Po opatrzeniu go w izbie chorych w w ięzieniu odtransportowano go do celi. W najbliższej przyszłości Radko będzie odpowiadać przed sądem za usiłowaną ucieczkę z sali sądowej, (y) zł. niedoboru kasowego I braki w magazynie powodem aresztowania Ostrowskiego W e wrześniu ub. roku przy kontroli ksiąg handlowych przeprowadzonej przez komisję z centrali w katowickim oddziale firmy Nasz Sklep Urania, mieszczący $ię przy ul. Stawowej 3, wykryto poważne niedokładności w księgach i duży niedobór w kasie oddziału, oraz wielki niedobór w stanie magazynu hurtowego składu materiałów piśmiennych i papieru. Dyrektor oddziału katowickiego, W i told Ostrowski, zam. w Sosnowcu przy ul. Reymonta 30, nie mógł chwilowo u- dzielić żadnych wyjaśnień w sprawie niedoborów, kiedy bowiem dowiedział się. że przybyła komisja stwierdziła _braki, znikł nagle i pomimo poszukiwań nie zdołano go odszukać. Firma zawiadomiła o powyższym władze policyjne i prokuratora, który zarządził poszukiwanie zbiegłego dyrektora. Kiedy za zbiegłym i ukrywającym się przez dwa miesiące dyrektorem rozesłano listy gończe 10 grudnia Ostrowski sam zjawił się u prokuratora i odddał się do jego dyspozycji. Po wstępnym dochodzeniu prokurator przekazał go do dyspozycji władz sądowych, które osadziły go w więzieniu katowickim. Jak dotychczas ustalono, wysokość sprzeniewierzonych sum wynosi zł. Machinacje swoje Ostrowski popełniał w ten sposób^ że inkasowane od klijentów należności wpłacał tylko częściowo do kasy, a w niektórych wypadkach całe su* my przywłaszczał sobie. We wstępnym badaniu, Ostrowski tłumaczył się wykrętnie, twierdząc, że żadnych braków nie ma, a istnieją tylko błędy w księgowaniu. Na pytanie prokuratora dlaczego wobec.swej niewinnośdukrywał się przed władzami przez dwa miesiące nie umiał dać odpowiedzi. Przed niedawnym czasem Ostrowskiemu do więzienia przesłano akt oskarżenia, gdyż dochodzenia ukończono całkowicie. Wobec nie złożenia sprzeciwu, akt oskarżenia uprawomocnił się i w najbliższym czasie stanie on przed Sadem Okręgowym w Katowicach, (y)

3 Ar. =?. 3. W k JS I E 15Ä S X 7 * Str. 3 ASORDYNA to idealny rozpuszczalnik tłuszczów to środek niepalny - bezwonny - bezbarwny to najlepszy środek do czyszczenia suchego to niewątpliwie szczyt tećhniki i chemii Czyszczenie asordyną nigdy nie zawodzi i lest bezkonkurencyjne tylko przy prawdziwie fachow ej, wyszkolonej o b słu d ze* 5 lat jak czyscić - to asordyna NIE E K S P E R Y M E N T U J E M Y m ozolnej system atycznej pracy codziennych doświadćzeft asordyną oto gwarancja, że p siąg n ęliśm y w naszych zakładach chem. czyszczenia poziom zasługujący na z au fan ie w ielotysięcznej klienteli naszej DLATEGO: jak asordyna to tylko u nas KATOWICE, DyrekcyJna 11 KATOWICE, Francuska 10 KATOWICE, Kościuszki 2 ZAŁĘŻE, Wojciechowskiego 78 ZAŁĘŻE, W ojciechowskiego 26 PIEKARY SKOCZÓW Firma posiada 28 WłdSnyCłl FÜÜ: SIEMIANOWICE MYSŁOWICE SZOPIENICE HAJDUKI, Kościelna 8 HAJDUKI. M. Piłsudskiego 107 SOSNOWIEC, ni. W arszawska 1 ŚWIĘTOCHŁOWICE PIOTROWICE MIKOŁÓW ŻORY PSZCZYNA RYRNIK RUDA, Kopernika 7 RUDA, Janasa 9 TA R N.GÓRY NOWA WIEŚ NOWY-BYTOM LUBLINIEC WISŁA CIESZYN BIELSKO Największa farbiarnla, pralnia i zakłady chem icznego czyszczenia. ZJEDNOCZONE ZAKŁADY PRALŃ FARBIARNIA KURT MULLER Fabryka: KATOWICE, Francuska 10 wiaść. ARTUR ZAJDEL teł. R O K ZAŁOŻENIA biuro fabr ekan 347" , 531 II e ł, P , , Z sądów Przed Sądem Apelacyjnym w dniu 3 hm, odbyły się trzy rozprawy odwoławcze, od wyroków zapadłych w poprzednich instancjach. Dnia 1. X, uh. r. w Chorzowie Józef Godula 1 Antoni Czaja napadli na W ilhelma Szczygla, przy czym Godula zażądał od napadniętego pieniędzy na wódkę, zaś Czaja poddał go rewizji. Kiedy Szczygieł poczuł się bronić, powalili go na ziemię, zbili do nieprzytomności, łam iąc mu żebra, oraz rabując gotówkę w kwocie 6 złotych. Wyśledzeni i pociągnięci do odpowiedzialności karnej, Godula skazany został na 10 mics. więzienia, zaś Czaja na 8 mics. Od tego wyroku zaapelował tylko Godula, jednakże Sąd Ap. wyrok I instancji zatwierdził. Drugą skargę odwoławczą sąd rozpatryw ał -w sprawie Engelberts Rducha z Jankowie Rybnickich, który w dniu 7 sierpnia ub. r. na zabawie w Popielowie, uderzył kuflem w oko E ryka Macionczyka, przez co spowodował trwałe kalectwo, gdyż poszkodowany stracił w 50 procentach wzrok. Sąd Okręgowy skazał za to Rducha na 6 mies. więzienia, a Sąd Apelacyjny wyrok ten zatwierdził. Na trzeciej rozprawie stanął skazany w pierwszej instancji notoryczny złodziej, Józef Świerkot, kilkanaście razy karany za kradzieże, a w dniu ub. r. za kradzież Sąd Okręgowy skazał go na 4 lata więzienia z pozbawieniem praw na 5 lat. Po rozpatrzeniu skargi Sąd Apelcyjny uchylił wyrok I Instancji i zmniejszył mu karę z 4 na 2 lata więzienia, (y) Jubileusze Znany obywatel miasta Chorzowa, restaurato r p. Wojciech Reisner, obchodził dnia 2 bm. 50-tą rocznicę urodzin. Jubilatowi składamy serdeczne życzenia Ad multos annos!. Stała nasza Czytelniczka, p. Maria Kuś z Chropaczowa obchodziła dnia 31 ub. m. 50-tą rocznicę urodzin. Redakcja przyłącza się do życzeń, składanych Jubilatce przez rodzinę. / rzuconego w nocy z okna na przechodzący patrol policyjny K om isariat policji w Rudzie Sl. w szczął dochodzenia przeciw ko A lfonsow i K em pie z Rudy Śl. (K opernika 6 ), k tó ry z nieustalonej dotychczas przyczyny spow odow ał w nocy na piątek wybuch- naboju kopalnianego. Gdy patrol policyjny tej nocy około godz przechodził obok dom u, w którym K em pa zam ieszkuje, w yrzucił ktoś nagle z okna m ieszkania na pierw szym piętrze p a v T W 05.»: lący lont z przyczepionym na końcu nabojem Pocisk spadł do ogródka i tam eksplodow ał, nie w yrządzając żadnej szkody. P olicjanci pospieszyli niezw łocznie na pierw sze piętro dom u i przekonali się, źe nabój p adł z m ieszkania Kem py. Na pytanie, w jakim celu to zrobił, K em pa nie daje żadnej odpow iedzi, (c) W Y N I K I P R A C Y PKO ILOŚĆ 57ACJCH K L I E N T Ó W SUM A WKŁADÓW L O K A T Y w r a l n l w ' Ujawnienie dalszych szczegółów kradzieży książeczek oszcządn. Dochodzenia policyjne prowadzone w sprawie kradzieży u Emanuela Rducha w Katowicach 2000 zł. gotówką i książeczek oszczędnościowych na ogólną kwotę złotych, ujaw niają wciąż dalsze szczegóły tej kradzieży. Jak wiadomo, jako sprawcę tej kradzieży przytrzymano W aldem ara Cybę lat 32, bez stałego miejsca zamieszkania, a jako wspólnika u- jaw niono 32-lctniego Emila Zgodzaja, false Krupa, również bez stałego miejsca zamieszkania, który po kradzieże zbiegł na teren Zaolzia. Jako paserzy wchodzą w rachubę H erbert W ilhelm Kwaśny, zam. w Chorzowie II przy ul. Styczyńskiego 13a, Maksymilian Kornas, false Figa, zam. w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 3 i Pio Ir Muszałik, zam. w Piekarach Śląskich. Ze skradzionej gotówki odebrano Cybie 610 złotych i różne rzeęzy nabyte za skradzione pieniądze. Skradzione książeczki oszczędnościowe przysłał, ukryw ający się dotąd Emil Zgodzaj w dniu 28 stycznia br. pocztą z Żor do poszkodowanego. Cybę, Kwaśnego i Kornasa policja odstawiła do dyspozycji Sądu Okręgowego w Katowicach, który nad Cybą zawiesił areszt śledczy, zaś pozostałych zwolnił spod do< zoru policyjnego. (Wkaj Zastępcza służba wojskowa Zgodnie z zarządzeniem władz nadzorczych we wszystkich gminach będą złożone do dnia 15 lutego br. listy osób, podlegających obowiązkowej zastępczej służbie wojskowej. Na podstawie art. 11 rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zastępczym obowiązku służby wojskowej, zainteresowani będą mogli po sprawdzeniu list wnosić podania o sprostowanie ewentualnych omyłek. Wciągnięci na listę będą obowiązani w latach 1939/44 do wykonywania pracy po 6 dni w ciągu roku kalendarzowego i mogą być powołani w każdym czasie do służby zastępczej. Stały nasz abonent p. Jan Sitko z Rudy Śl. obchodził 26 uhm. 45 rocznicę urodzin. Redakcja przyłącza się do życzeń, składanych Jubilatowi Di'i& i rodzinę. O B R O T Y zł ,000 P K O P e w n o ś ć - Z a u f a n i e Stały nasz abonent p. Józef Prawdzik z Chorzowa III obchodzi! 28 uhm. 50-tą rocznic«urodzin. jubilatów składamy najserdecz niejsze życzenia Ać multos annos!", przyłączając się do życz.cii rodziny.

4 Str. % S I E D E M C R ' O S Z f j f e N r.,<6 w X r ä, fi R.g > Ł 4 T S C I I E K i$ K 4 KATÓW I C E/3' W AJA 23.Y Klientom z prowincji wracamy koszta pod róży! chcieli przeprowadzić lustrację celi nr. 6, gdzie wraz z oskarżonymi siedzieli jeszcze inni więźniowe w liczbie 7-miu. Kiedy Bendkowski, lustrując ustawionych w szeregu wężniów znalazł się na końcu szeregu, Kudła i Zimny rzucili się na dozorców z wyłamanymi z łóżek żelaznymi prętami, zadając im szereg ciosów, następnie zrabowali nieprzytomnym klucze Bogaty film przestępstw groźnych bandytów od głównego Wyjścia i usiłowali zbiec. Strzały w kierunku bandytów / którzy poprzecinali sobie żyły Dozorcy jednak po przyjściu do przytomności wszczęli alarm, na który przybiegł trzeci dozorca, który widząc co się dzieje,,.dał w kierunku uciekających bandytów szereg strzałów. Kudła i Zimny cofnęli się do celi, skąd wyrzucili zrabowane klucze na dziedziniec i poprzecinali sobie żyły u rąk. Za ten właśnie czyn odpowiadali przed Sądem. Na rozprawie Kudła wziął na siebie całą winę, twierdząc, że Zimny był osadzony w więzieniu niesłusznie, wskutek czego popadł w rozstrój nerwowy, co również udzieliło się 1jemu, t e p r o s z e k n > ie c ie? d o prania Plana dorównuje znanym wam proszkom markowym ob cego kapitału.... : Wczasie propagandy proszku do prania Piana dodajemy przy zakupie 2-ch paczek, 1 paczkę bezpłatnie. Krexus Katowice II. W wyniku przeprowadzonej rozprawy obaj bandyci zostali skazani po 10 lat więzienia, a po odcierpieniu kary obaj mieli być umieszczeni w zakładzie dla niepoprawnych przestępców. Po wyroku Kudła zaczął się awanturować na sali rozpraw i zwrócił się do przewodniczącego ze słowami: Dlaczego nie skazaliście mnie odrazu na karę śmierci? Eskortowani wyskoczyli z pociągu: śmierć i kalectwo Po rozprawie skazanych zakuto w kajdany i pod eskortą dwóch starszych policjantów mieli być odtransportowani do Kurs dekoracji okien wystawowych Na najbliższą przyszłość projektuje śląski Instytut Rzemieślniczo Przem ysłowy w Katowicach specjalny 6-clo tygodniowy KURS URZĄDZANIA WYSTAW SKLE- POWYCH, Wszelkich bliższych informacyj udziela i zgłoszenia przyjmuje sekretariat In. *tytutti w Katowicach, u l Krasińskiego 3, pokój nr. 28, codziennie w godzinach od S-mej do 15-tej, w soboty od 8-mej do 13-tej. Walka o prawa pracowników kolejowych Stały nasz abonent ', p. Karol Lukoszek z g Chorzowa II obchodził 28 uhm. 76-tq roczni- ; cę urodzin. Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia Ad multos annosi. Dnia 23 sierpnia ub. roku przed Sądem więzienia katowickiego, gdzie odsiadywali karę kilkuletniego więzienia. Tymlował i skarga jego znalazła się w Sądzie Od wyroku rybnickiego Zimny zaape Okręgowym w Rybniku stanęli dwaj groźni bandyci 25-letni Franciszek Kudła z Krzyi- czasem na odcinku Czerwionka-Jaśkowi- Apelacyjnym w Katowicach. Sąd po rozpatrzeniu skargi, wyrok I instancji za kowic i 33-letni Wincenty Zimny z Chwa- ce o godz. 14, tego samego dnia w czasie łowic, którzy odsiadywali już długoletnie pełnego biegu pociągu w odległości 1 kim. twierdził w całości, (y) wyroki za rabunki. od Jaśkowie, obaj skazańcy, mimo skucia rzucili się na konwojujących policjan Obaj przestępcy odpowiadali za usiłowano zabójstwo, ciężki uraz ciała, usiło- tów i po krótkim szamotaniu, udało im się waną ucieczkę z więzienia, obrazę urzędnika i uszkodzenie mienia państwowego. Skok skazańców, nastąpił w miejscu, wyskoczyć z pędzącego pociągu. gdzie prowadzi 'z Bełku do Czerwionki Rzucili się na dozorców z żelaznymi droga polna, która w czasie przyjazdu prętami pociągu jest zamknięta. Kudła przy skoku padł tak nieszczęśliwie, że twarzą ude 0 0. Franciszkanów w Panewniku po długiej i W estfalii i Nadrenii. Następnie przeniosła go W piątek, "dnia 3 bm. zmarł w klasztorze duszpasterskiej wśród wychodźtwa polskiego w W dniu 14 kwietna ub. roku dozorcy więzienia w Rybniku, Bendkowski i Dekert rzył w żelazną przeciwwagę zapory kolejowej i poniósł śmierć na miejscu rozbija 74 roku życia, 59 roku życia zakonnego i 48 duszpasterstwie jako ceniony kaznodzieja i m i ciężkiej chorobie, śp. O. W ilhelm Rogosz, w władza zakonna na Śląsk, gdzie pracow ał w jąc sobie czaszkę. Zimny natomiast doznał poważnych obrażeń i gdy go odnachu, po w. prudnicki, (Śląsk Opolski). Powo Tu też powierzono mu olbrzymie zadanie roku kapłaństwa. Zmarły pochodził z W ierz sjonarz. łanie zakonne zaprowadziło go na studia do wybudowania klasztoru i kościoła w Panew niku. Do tego dzieła zabrał się O. W ilhelm a leziono, leżał przy stygnących zwłokach TE LE FU N K E N gimnazjum 0 0. Franciszkanów w Holandii i skutego towarzysza. Uwolniono go z kajdan i przewieziono do Katowic, gdzie u- Święcenia kapłańskie otrzym ał w 1891 r. Pierw przeszkody, jakie tym zam iarom stawiały wła-, do dalszych zakładów wyższych tego zakonu. całą energią i umiejętnością. Nie małe były Bez wpłaty - Raty od kwietnia SUPER T 4 atrakcja sezonu 1939! mieszczono go w więzieniu. sze lata swego kapłaństw a poświęcił pracy dze pruskie i niemieckie społeczeństwo protestanckie, sprzeciwiające się wszelkimi siłam i 4 obw ody, 4 lampy użycie prądu od 20 Watt budowie katolickiego dzieła w śród otoczenia polskiego. Różne trudności um iał O. W ilhelm, Cena ratalna 340,- zł. dzięki poparciu duchowieństwa i wpływowych raty m iesięczna e<ł z*. 20, katolików sparaliżować. Popularność zaś, któ-i rą się cieszył wśród ludności Śląska przemysłom wego, umożliwiła m u zebranie funduszów na budowę. Niepospolite zasługi położył Zmarły także! około starego klasztoru W ieluńskiego, który w t t m m Mm dr. 0. Wilhelma Rogesza budowniczego klasztoru w Panewniku Tak się przypadkiem złożyło, że równocześnie zmianę sytuacji na lepsze. Gdyby przyjąć, z obradami sędziów i prokura torów w dniu 15 ub. m. w Warszawie o- bradowała nad sprawami zawodowymi b. że znośnym uposażeniem jest uposatorów żenie już od kwoty 450 zł. brutto i wyżej (od IV gr. up.), to okaże się, iż to znośne poważna organizacja pracownicza, skupiająca uposażenie na około 500 prawników zamistów wszystkich prawników i ekonotrudnionych w Dyrekcjach Kolejowych zatrudnionych na Polskich Kolejach Państwowych, i j. Związek Prawników 1 Ekonomistów Kolejowych. I tu zasadniczym pobiera zaledwie kilkudziesięciu. Wołanie prawników o zmianę sytuacji jest tym bardziej uzasadnione, że wobec przedmiotem obrad nadzwy polepszenia sytuacji materialnej w kraju czajnego walnego zgromadzenia były katastrofalne i P. K. P., Ministerstwo Komunikacji słu warunki materialne w jakich szne przyznało szerokim rzeszom praco znalazła się ostatnio przeważna większość wników kolejowych różnego rodzaju prewych, tego odłamu pracowników kolejomie i dodatki. Premie takie i dodatki powników który z wykształcenia powołany bierają obecnie konduktorzy, maszyniści, jest do zarządzania całą - administracją służba drogowa, służba ruchu itp., ostatnio przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. zaś przyznano specjalne dodatki do Dość powiedzieć, że niemal połowa 'L pośród tych pracowników kolejowych, którzy przecie z niemałym trudem chodzące do kwoty 2¾) zł, wszystkim inżynierom. _ W zasadzie uznano więc, że uposażezdobyli wyższe... wykształcenie..... nie wypłacane na podstawie przepisów u- ra obecnie brutto 260 zł. i mniej. Jeśli od posażeniowych z r jest niewystar- tej sumy odejmiemy podatek specjalny i znaczne kwoty, potrącane na różne cele społeczne otrzymamy kwotę niewiele wyższą od 200 zł. Przypuszczałby ktoś, że uposażenie to jest podstawowe, wypłacane prawnikom i ekonomistom w chwili mianowania, potem zaś prawnik awansuje do grupy wyższej. Tak jednak nie jest, Prawnik i ekonomista kolejowy musi w danej grupie przebywać najmniej 3 lata od chwili mianowania, w rezultacie zaś ten prawnik, który po 5 lub 6 latach pracy w przedsiębiorstwie osiągnie t. zw. VII gr. up., t. j. brutto 295 zł. należy do szczęśliwych i wyróżnionych. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę, że przeciętnie studia prawnicze i ekonomiczne kończy młodzież w wieku lat 23 i 24 i dodamy do tego rok służby wojskowej w podchorążówce, to okaże się, że po odbyciu jeszcze najmniej rocznej praktyki refereudarskiej, prawnik rozpoczyna właściwie pracę i jest mianowany t. zw. asesorem referendarskim w wieku około lat 26. A więc w wieku lat 30, mając już przeważnie na utrzymaniu rodzinę, zarabia około 200 zł. miesięcznie (VIII gr. up.). Jeśli zaś do trudności awansowych dodamy jeszcze i to, że awans w dobrym przypadku przyniesie nadwyżki zaledwie 35 lub 40 zł., ponieważ na P. K. P. jest więcej grup uposażenia, zrozumiemy rozpaczliwe wołanie prawników o czające i krzywdzące pracowników P. K. P. Pełnią zaś oni najodpowiedzialniejsze funkcje obrońcy interesów kolei, starają się o dochodowość przedsiębiorstwa, zarządzającego finansami i są filarem administracji kolejowej. Wytworzyła się więc paradoksalna sytuacja, że kiedy znaczna część pracowników pobiera dodatki dochodzące do stu kilkudziesięciu złotych, a nawet jak np. inżynierowie po 250 zł. połowa prawników, których funkcja jest niezwykle odpowiedzialna w zarządzie przedsiębiorstwem, otrzymuje całkowite uposażenie w wysokości brutto 260 zł. A przecie prawnik oddaje zdobywaną latami wiedzę bez zastrzeżeń kolei i ponadto wiedzę tę zobowiązany jest stale pogłębiać. Nadto znaną jest rzeczą, że prawnicy nie mają czasu na uboczne zajęcia zarobkowe, zresztą zezwolenia na takie zajęcia nie są im udzielane. Nic dziwnego, że w dniu 15 uti. m. tia sali zebrań rozległy się rozpaczliwe wołania o zmianę tej sytuacji i o przyznanie również i prawnikom dodatków do uposażeń. Drugą niemniej ważną sprawą, jaka była przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Związku Prawników i Ekonomistów Kolejowych to moralne zdeklasowanie misty kolejowego. prawnika i ekono Prowokacje niemieckie na Górnym Śląsku Od pew nego czasu n a G órnym Śląsku B echtloff, chociaż pochodzi ze L w ow a i jęprow adzą hitlerow cy jakąś podjazdow ą pro- zyk polski nie jest m u obcym, z urzędnikaw okacyjną politykę. P rzy lada okazji stara- m i polskim i nie chciał rozm aw iać po polsku ją się w ykazać, że na G órnym Śląsku dzieje i dom agał się, by urzędnicy polscy, pełniąc im się krzyw da, że nasze w ładze państw o- ' sw oją czynność urzędow ą, rozm aw iali z nim we i kom unalne postępow ać m ają niespra- po niem iecku. w iedliw ie i t. d. Miejsce odw ołanego i przez sądy polskie N iem iecka p rasa codzienna przepełniona ukaranego szow inisty niem ieckiego zajął pajest insynuacjam i, podryw ającym i a u to ry tet sto r H orn, którego jednak Niemcy bojkotupolskich w ładz. O statnim takim w ybrykiem niem ieckiej D zieje się to rów nież przy pogrzebach. Rodzina zm arłego B ogum iła Steuera, p o d ju p rasy to opis pogrzebu inw alidy B ogum iła Steuera w Szopienicach. Śm ierć i pogrzeb dzona przez zw olenników w ojującego pastora, dom agała się, by dr. B. pochow ał zm arłego. niem ieckiego inw alidy w yzyskano do dem Gdy p asto r H orn słusznie odm ów ił, o n stracji i w znoszenia protestów w sp ra wie szow inisty pasto ra, d r B echtloffa, który w m arcu ub. r. został odw ołany ze swego wówczas zam ów iono dzw onienie pogrzebow e w sąsiedniej p a ra fii m ysłow icldej, a pogrzeb odbył się bez p asto ra z udziałem Niemców stanow iska i za o p ó r w ładzy skazany przez sprow adzonych do Szopienic z różnych sądy polskie n a 6 m iesięcy aresztu. JDł stron,,(nj dniach najazdu bolszewickiego na W arszawę objął po kasacie przez rząd rosyjski w ponowne władanie zakonne, I na nowej placówce w Rybniku zaskarbił sobie śp. O. Wilhelm, dzięki swej ofiarnej pracy i serdecznemu odnoszeniu się do wszystkich, szczere uznanie. W 1926 r. w ybrany został prow incjałem prow incji śląsko-poznańskle], a w 1927 r. powierzyła mu najwyższa władza zakonna wizytację klasztorów 0 0. B ernardynów w Małopolsee. Długoletnie cierpienia uniem ożliwiały m d zajm owanie się pracą, którą tak wiele za swego życia zdziałał. Ale i w chorobie chciał służyć Bogu, znosząc boleści z podziwu godną cierpliwością. Śp. O. W ilhelm był kapłanem -zakonnikiem, który wiernie służył swym wysokim ideałom. R. i. p. Obława policyjna natyganów P o licja w L ipinacti przeprow adziła w piątek n a teren ie kolonii K olejow ej w ielką obław ę n a w ałęsających się Cyganów. W, lichych lepian k ach n atrafio n o n a w iększe ich skupienie. M ianow icie w m ieszkaniu Roberta Józiorow skiego aresztow ano 2 C yganów i 3 C yganki, a w m ieszkaniu A nastazji P ią t kow ej jeszcze dw óch C yganów i 4 C yganki. W szystkich odprow adzono do k o m isariatu, skąd p o w ylegitym ow aniu zw olniono w szystkich z w yjątkiem jednej C yganki, nazw iskiem D ułańskiej, lat 24, k tó rą odstaw iono do w ięzienia w K atow icach. B yła ona p o szukiw ana przez w ładze, (c) Stali nasi abonenci, pp. Jadw iga i Karol Krosny z Pawłowic obchodzili 2 bm. srebrne gody. Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia Ad multos annosi i przyłączamy się do życzeń rodziny. Uwaga murarze i betoniarze! Śląski Instytut Rzemieślnłczo-Przemystowy w Katowicach projektuje na 8 lutego 1939 r. otwarcie 6-clo tygodniowego kursu wyrobu sztucznego kamienia, wypraw fasadowych i terazza którego program obejm uje wykłady teo retyczne i ćwiczenia w warsztacie. Oplata za cały kurs łącznie z m a teriałam i wynosi zł, 80,-- I wpisowe zł 5,. Ze względu na ćwiczenia w w arsztacie, Dyrekcja Instytutu ograniczyła ilość miejsc, wobec czego ze zgłoszeniami należy się spieszyć. Termin zgłoszeń upływa z dniem 7 lutego 1939 r. Zgłoszenia uskuteczniać można listów nie i osobiście w sekretariacie Instytutu Katowice, ul. Krasińskiego 3, pokój nr, 28 codziennie w godzinach od 8-mej do 15-tej, w sobotę od 8-mej do 13-tej Prospekty na żądanie wysyła się bezpłatnie.

5 nr..te y. e. r<$7$ r. <S T E D E M 0 H O I 8 V R tr, 1 W L O S Ó W W Z U P I E W ielkie w rażenie w y w arła w Swiecle w iadom ość o ośw iadczeniu prezydenta Stanów Z jednoczonych, R oosevelta, złożonym rzekom o w dniu 31 stycznia b. r. n a tajn y m posiedzeniu kom itetu d la sp raw w ojskow ych, a zaw ierającym zapow iedź, że na w ypadek zata rg u w ojennego w E uropie, Stany Z jednoczone poczynią staran ia, by pospieszyć Anglii i F ra n c ji z pom ocą; przy tym zapew nić m iał jeszcze prez. R oosevelt, że obu tym państw om S tany Z jednoczone dostarczą potrzebnego m ateriału w ojennego. W niem ieckich kołach politycznych o- Św iadczenie to uw ażano za rezygnację S tan ów Z jednoczonych A m eryki P ółnocnej ze stanow iska bezstronnego, co oczyw iście nie jest n a rękę państw om osi to talnej, t. j. N iem com i W łochom, w k tórych interesie leży, by zespół p ań stw dem okratycznych był ja k najsłabszy. O kazało się jednak, że w iadom ość ta nie odpow iada praw dzie. P rezydent R oosevelt na k o n feren cji prasow ej w W aszyngtonie w d n iu 3 bm. stanow czo zaprzeczył, jak o b y n a posiedzeniu kom isji w ojskow ej m iał złożyć tak ie ośw iadczenie. P o lity k a zagraniczna Stanów Z jednoczonych m ów ił R oosevelt opiera się n a pew nych w ytycznych, k tó re n ie pozw alają im n a u w ikłanie się w jakiekolw iek so ju sze i zobow iązania". N iew ątpliw ie tak ie zaprzeczenie prex Roosevelta przyczyni się do ośm ielenia państw osi totalnej, t. j. Niemiec i W łoch, na zapędy w ojenne których w iadom ość o poprzednim jego ośw iadczeniu podziałała ostudzające. D uże zaciekaw ienie w europejskim święcie politycznym w yw ołała w iadom ość o zerw aniu stosunków m iędzy rządem sow ieckim, a rządem w ęgierskim. Rząd sow iecki zaw iadom ił posła w ęgierskiego w M oskwie o sw ym postanow ieniu zniesienia swego poselstw a w B udapeszcie, p rzy czym w yraził nadzieję, że rząd w ęgierski przystąpi niebaw em do zniesienia swego poselstw a w M oskwie. Jako pow ód tego k ro k u rządu sow ieckiego koła polityczne w ym ieniają fak t uzależnienia się polityki w ęgierskiej od Rzeszy niem ieckiej, czego w yrazem jest przystąpienie W ęgier do p ak tu antykom internow skiego. U waga, jak ą jest otoczony teren w ojny dom ow ej w H iszpanii, nie słabnie. P ostępy w ojsk gen. F ran co kurczą coraz bardziej teren K atalonii, z opanow aniem k tó rej w ytw o rzy się tam now a sytuacja polityczna, staw iająca F ran cję w kłopotliw ym położeniu. M imo druzgocącej klęski, jaką poniosły w ojska republikańskie, nic nie w skazuje ni to, by m iały one ochotę skapitulow ać przed zw ycięskim generałem F ranco. W szędzie w ojska te staw iają n acie rającym oddziałom gen. F ran co zacięty opór, o późniając przez to ich pochód, a tym sam ym pow stanie w tej części E uropy now ej sytuacji politycznej, sprzyjającej zam iarom W łoch i Niemiec, k tó re m arzą o osaczeniu F ra n c ji od południa, od strony P irenejów. W poprzek tym zam ysłom staje też p o stanow ienie rządu francuskiego naw iązania bezpośrednich rokow ań i stosunków z hiszpańskim rządem narodow ym. Do Burgos, 'H i & n u i G D Y D O M O W N IC Y U Ż Y W A J Ą PŁY N U N A P O R HIÄ O S T W Ł O S O W H E N R Y K ŻA K siedziby rządu gen. F ran co, w y jech ał już z ram ienia rządu francuskiego.p. L eon Bera rd, b. m in ister spraw iedliw ości. P rasa fran cu sk a pochw ala ten k ro k rządu i zapow iada utw orzenie w k ró tce n a terenie H iszpanii am basady francuskiej. W ydarzeniem dużego znaczenia była w i zyta m in istra sp raw zagr. R um unii, p. Gafencu w B iałogrodzie. O dbyte w to k u tej w i zyty rozm ow y m iędzy m in. G afencu a p re m ierem Stojadinow iozem doprow adziły ido porozum ienia obu pań stw w spraw ach, ob chodzących je. P orozum ienie to m a cechy, pozw alające nazw ać w izytę m in istra G afencu w Jugosław ii m an ifestacją w z a je m n y p rzy jaźn i o b u państw. e W y d r z e ć z &erca BŁĘKITNA TRÓJKA. Nie ulega Pani bynajmniej nie usprawiedliwia. Nie czy inny sposób wiązać z kimkolwiek, najmniejszej wątpliwości, że winę za ten wolno Pani zapominać o tym, że ma Pa- Mąż jest i tak za wyrozumiały, skoro nie stan rzeczy ponosi również mąż; ale to ni męża i że poza nim nie może się w ten, wyciągnął dotychczas konsekwencji z po- H u m o \ NIE TO SAMO Panie zwraca się seef do buchaltera pan mnie oszukał. W czoraj powiedział pan, że pańska teściowa um arła, a dziś spotkałem ją na ulicy... Panie szefie, pan się myli. Nie powiedzia łem, że teściowa um arła Powiedziałem tylko, że chciałbym już pójść na jej pogrzeb. PAPUG A Pan Pietrasik wraca do 8 omu i zastaje żonę tonącą we łzach Ach, Janku, wyobraź sobie, nasza papuga Lora uciekła! Szkoda, jeszcze mogła tyle nauczyć się od ciebie! U WRÓŻKI A więc chce pan, żebym powiedziała panu coś o pańskiej przyszłoś«!?... Nie, o przeszłości. Zgubiłem nowy parasol I pragnę, żeby mi pani powiedziała, gdzie on się łn ajduje? W RESTAURACJI Panie ober, poproszę szklankę czarnej kawy, ale bez cykorii! Jakto? Szanowny pan chce po prostu eklanką czystej, " irąml wody! - 60 chciał dać O rłowowi odpowiedzi; będąc po raz pierw szy w tym dom u, obaw iał się w yw ołać jakąś scenę. Patrzę na tę nieudolną fotografię panny Żeni, odrzekł po chwili, nie odwracając oczu od album u. Znajduję, że żyw a jest tysiąckroć ładniejsza. Cały jej wdzięk i wyraz oczu nie zostały tutaj oddane w iernie. O rłowowi zaśw ieciły się oczy. Da, da, ja to jej także powiedział! odrzekł» zadow oleniem, dław iony czkawką. Cieszy m nie bardzo, że zgadza się pan na to, co ja w łaśnie zauw ażyłem. Da, kakże nie zwrócić uwagi? Zenoczka, to praw dziw a krasawica, sławnaja dziewuszka! Ot, palce lizać po niej, jak po kw aśnym ogórku! Rom anowi krew uderzyła do głow y. Spojrzał bystro M oskalowi w oczy i podnosząc się z krzesła, zapytał zniżonym głosem: Jak się pan wyraża? Nu, nic, ja tylko tak sobia Tak może się pan wyrażać o dziewczętach z innych sfer, w których się pan m oże obracał. Pan się zapom ina, gdzie pan jest, panie Orłowi Moskal jakby ocknął się, roześm iał się głośno i począł szybko łypać oczyma. Nie, gałubczyk począł m ów ić praw ie szeptem, ściskając ram ię Romana. Ja dziś u siebie m atkę mam, z uciechy napiłem się trochę, ugaszczał m nie ot, dusza czeław iek, atiec m ojej iuboczki! W arszycki zam knął album. Radziłbym panu przespać się, rzekł drw iąco. Niet, niet, teraz nie magu... Ot, wiecie co, m aładiec W arszyckij, chodźcie sa m noiu. tam. nap ijcie sie stakańczyk do mnie.# 57 Ujęli się pod ręce i poszli nieco pod górę, zatrzym ując się przy sam ym m urze. Usiedli w ygodnie na pelerynie. Po pew nej chw ili, m im o zupełnego mroku, rozeznali dwie ciem ne sylw etki, posuw ające się pod górę i rozm aw iające dość głośno. Stąd od tego rogu, aż do tamtego okna będzie piętnaście sążni! odezwał się jeden głos. Z tego muru będą kam ienie jak w ybierane, w szystkie jednakie. Od strony dziedzińca widać dokładnie w dzień, bo tynk odbity. W idziałem je dokładnie. Na podm urówkę trochę za drobne, dorzucił drugi głos. Proboszcz nachylił się do ucha Rom ana i szepnął: To karczm arz... teraźniejszy dziedzic... Przyprowadził amatora na kupno materiału. Teraz robi już interesy nocą, bo się boi zakazu naczelnika powiatu. Dwa cienie podeszły bliżej i jeden z nich począł opukiw ać mur. Jak panu za drobne, ozw ał się znowu głos przybysza to mogę dać inne. Każę rozebrać lewą basztę, ale od sążnia kam ieni policzę panu tak, jak m łynarzowi. Taniej nie mogę. Za dwa dni m oże pan mieć materiał gotowy. Nocą każę mur zburzyć. Zniżyli głos i gestykulując żyw o, ruszyli pow oli w stronę drogi. W idzisz, panie R om anie, odezw ał się teraz głośno proboszcz - co pom oże wpływ anie na tutejszych ludzi i m ów ienie im o wandalizm ie. D o piero dwa dni temu urządzali gospodarze naradę w tej sprawie i sołtys przedstawiał im, że postępują niew łaściw ie, a już w idzi pan, znalazł sie na m a-

6 Str. 9 dl EDE» GROSZY* K r. 3 8 % * f. stepowania Pani, ade nie trzeba przeciągać struny, bo w pewnej chwili w mężu powstanie bunt 1 w ted y dojdzie do tragedii. Nie }e t h i Pand dzieckiem 1 napewr no zdaje sobie sprawę z tego, do jakiego stopnia ta gra jest niebezpieczna. Możliw e, że zawdzięcza Pani owemu m ężczyźnie dużo, ale chyba nie tyle, aby mu spłacać dług wdzięczności w tej formie, tym bardziej że on na to nie zasługuje. Jest on bardzo nie w porządku, bo człowiek uczciwy nigdy sobie nie pozwoli na tego rodzaju w ykorzystyw anie sytuacji. Pisze Pani, że mąż jest dla Niej dobry, Ciężki KORNUSIA. Popełniła Pani wielki błąd życiowy i zdaje sobie z tego sprawę, ale. niestety, nic się już teraz nie da zmienić. Jecftm, jest pewne, a mianowicie to, że darzy Pani uczuciem człowieka, ktć-y na to absolutnie mie zasługuje. Gdyby Panią rzeczywiście kochał, nie wykręcałby się od obowiązku ożenienia się z Panią, bo tylko przez ślub może naprawić wyrzą n n a c, K.- G. P raw d a, że korzystanie z pom ocy m aterialn ej in n ej osoby, choćby n a w et była o n a z nam i zw iązana jakim ś w ę złem pokrew ieństw a jest p rzy k re i do pew nego stopnia u p o karzające, ale, niestety, są takie okoliczności, k tó re n a s w zupełności uspraw iedliw iają. K ażdy człow iek chciałby być sam odzielny, chciałby żyć z p racy w łasn y ch rąk, ale nie każdy m oże, b o za dużo jest tych rąk, a za m ało pracy. P an i jest tym bardziej p rzy k ro korzystać z pom ocy b rata, że daje on to P an i odczuw ać w ten czy inny sposób, a przy ty m rości sobie p ra w a do dysponow ania sercem P ani. Poniew aż n a razie n ie m a P a n i innego w yjścia i m usi być n a u trzy m an iu b rata, trzeb a się pogodzić z losem, tym bardziej, że UWAGA FRYZJERZY! Czyniąc zadość życzeniu szerokich sfer rzemiosła fryzjerskiego, Śląski Instytut Rzemieślnićzo-Przemysłowy ' w Katowicach organizuje następujące kursy dokształcające zawodowe: 1) ONDULACJI WODNEJ, 21 ONDULACJI ŻELAZKOWEJ 31 CHARAKTERYZACJI TEATRALNEJ, 4) TLENIENIA I FARBOWANIA WŁO SÓW, 5) KOSMETYCZNI Szczegółowych tnform acyj zasięgnąć można w sekretariacie Instytutu w Katowicach, ul. Krasińskiego 3, pokój nr. 28, codziennie w godzinach od 8-mej do 16-tej, w soboty od 8-mej do 13-tej. że Panią szanuje i t d. C zyż w ięc zasługuje na to, aby go Pani tak krzywdziła Dlaczego? Prawda, że na to, aby stłumić w sobie uczulę miłości, trzeba mieć dużo siły, ale to Jest przecież grzeszna miłość i dlatego za wszelką cenę musi ją Pani w sobie zabić. Ktoś musi ponieść ofiarę, bo w tym wypadku nie da się rozstrzygnąć sprawy tak, abyście wszyscy byli zadowoleni, ponieważ zaś najwięcej zawiniła Pani, przeto powinna ponieść ofiarę. Przyjdzie to Pani ciężko, będzie Pani cierpiała, ale musi się Pani z tym faktem pogodzić, bo inaczej być nie może! Mąd dzoną Pani krzywdę. Wykorzystał Panią, zepsuł Pani opinię, a teraz znudził się Panią i szuka innego towarzystwa. Ponieważ nie ma Pani sposobu na to, aby go przywiązać do siebie, musi Pani zrezygnować ze wszystkiego i czekać, aż się znajdzie inny jakiś mężczyzna, który przebaczy Pani winy i da Jej nazwisko. p x a c y f k to wie, czy nie m a on racji, jeśli chodzi o Pani znajom ego. Mimo, że jesteście rów ni w iekiem, on praw dopodobnie lepiej zna m ężczyzn, ze strony których zawsze grozi niebezpieczeństw o m łodym i niedośw iadczonym dziew czętom. A gdyby się P an i zaplątała jeszcze w ja kiś ro m an s, to dotychczasow a o p łak an a sytu acja stałaby się n ap raw d ę tragiczna. Niech w ięc P ani nie zap rząta sobie głowy żadnym i flirtam i, lecz za w szelką cenę stara się znaleźć jakąś pracę, aby m óc uczciwie zarobić n a k aw ałek chleba, a tym sam ym usam odzielnić się. skł. - Abon. nr W dzisiejszych czasach każdy robotnik powinien należeć do związku zawodowego, a inwalida do związku inwalidów, bo nie tylko w pracy, ale i w razie choroby ko. nieczna jest obrona. Czy przyznano Panu rentę w ypadkow ą? Opierając się tylko na domysłach, nie podobna udzielić porady. Czytelniczka Biała 20. Mieszkanie przy. pada -po śmierci matki starszem u synowi, a jego młodszy brat może przy nim mieszkać, przy cżym nigdy nie będzie uw ażany za sublokatora, lecz za członka rodziny starszego brata, za którego ten ostatni subłokatornego płacić nie potrzebuje. Jeśli panowała zgoda za życia zmarłej matki chłopców, to pewnie i teraz panować bę_ dzie pomiędzy chlopcami-lokatoramt i właścicielkami domu, a chyba ożenek starszego jej nie zamąci! Abon. nr Na rozpraw ę wziąć ad. wokała, bo obrona jest trudna. Piaseczna nr O ile rencista, prócz renty wypadkowej, żadnego innego dochodu nie ma, to Zakład Ubezp. przyzna dla małoletnich dzieci dodatek, natomiast dla żony nie 1 Aktiw Lubliniec 101. Żyrowane pnzez nieboszczyka weksle będzie Pani musiała w yku. pić, bo pozostał po nim majątek (dom ). O ile diużircy wystaw cy weksli coś posiadają, to może ich Pani zaskarżyć i wyrok wyegzekwować. F. S , Chebzie. Górnośl. Bank Hand!. Bytom został zlikwidowany. Oszczędności, składane w latach 1921 i 1922, czy w mankach Client., czy polskich, jako pieniądz inflacyjny nie mają żadnej wartości. Abon. nr W edług wszelkiego praw dopodobieństwa gospodyni nie uzyska wyroku eksmisyjnego, bo nie ma powodu do wypowiedzenia, a bez wyroku n e wolno lokatora wyrzucić na ulicę. Abon. nr Oszczędności przedw o jenne, składane w kasach parafialnych, zabrał rząd niem. na wojnę i dotąd nie ma ustawy, która by nak adala na obecne zarządy tych kas obowiązek wypłacenia zwaloryzowanych i u- wartościowionych depozytów. Niektóre kasy wypłacają dobrow olne, lecz zmusić ich nie m o. żna. Abon. nr Jeśli Pan posiada majątek, to bedzie Pan musiał zapłacić za syna kosz. ty szpitalne. Jeśli atoli żyje Pan ze skromnej renty starczej, to powinna gmina należność u- morzyć. zwłaszcza że syn jest pełnoletni i od roku 1927 nie mieszka przy rodzicach i leczył się w szpitalu miejskim, jako miejski robotnik sezonowy. Incognito. Wszyscy, którzy podpisali skrypt dłużny, bez względu na to, na jaki cel została pożyczka zużyta, odpowiadają solidarnie za zwrot tejże. Wierzyciel zaskarży wszystkich trzech podpisanych, a wyrok będzie egzekwował od tego, którego sobie wybierze. L. nr By zostać dobrym drogerzystą, trzeba ukończyć szkołę średnią (gimnazjum i liceum). 2) O jaką poradnię Panu chodzi? 'O Obszar zajmowany przez wojska generała Franco zmienia i powiększa się z dnia na dzień. W. W. Jastrzębie Zdrój. Zależy od zezwolenia miejscowej władzy policyjnej. Abon. nr C. R. I ja się na tym nie znam, więc nie mogę służyć radą. Its. D. Ś. Odpowiedź taka: Do Pana Boga wysoko, do W arszawy daleko". Szkoda znaczka i pisania. J. H. Szamotuły. Sprawa jest w sądzie, adwokata Pan ma, nasza więc rada byłaby nie na miejscu. Abon. nr Po 22 latach wznowienie T a ń c z y ć w karna wale modnie i elegancko nauczysz się w 3 godziny tylko z najnowszego podręcznika tańców salonowych p. 1 t. SZKOŁA TAŃCÓW". W ydanie wytworne z 45 ilustracjam i, w barw nej okładce. Pełna gw arancja wyuczenia wszystkich tańców np.: Poloneza, mazurka, oberka, kujaw iaka, krakow iaka, polki i innych, Przebój karnaw ału 1939 r.ii Nowy taniec LAMBETH WALK. Cena podręcznika w 2 tom. tylko zł 2,85. Płaci się przy % odbiorze. Adres.: Ksiąg. PERFECT- WATCH, Dz. G/2, W arszawa, Mariańska ' W. e p d i m i W v ZBLIZA Się DO BOGACTW A-, KTO STALC GRA < n CENTBAL-A: WARSZAWA NOWY-SWIATóS ODDZIAŁ-.GNtZNO-C4JR0BR 60l<i TAM STAL-T PADA WITL-E WYGRANYM starań o przyznanie renty wdowiej byłoby bezcelowe, bo sprawa jest przedawniona, Abon. nr Szkoda wszelkiej fatygi, bo rząd niem. nie da zezwolenia na przesłanie pieniędzy z Niemiec do PolSfcł. Abon. nr Sosnowice. W ykupu weksli nie można ani odrotizyć, ani wstrzymać; muszą być wykupione. N atomiast firm a odpowiada stosownie do umowy przez dwa lata z* wszelkie usterki, jakie by się pojawiły na meblach. E. K. nr Jeśli dom podlega ochrę. nie lokatorów, to płacić umówiony czynsz; jełli dom jest nowy, to gospodarz go może podwyższyć Abon. nr , Bogucice. Państwowy Urząd Patentowy nie daje znaku ochronnego na tego rodzaju wytwory spożywcze. Abon. nr Oczywiście, sprawa jest przedawniona i przepadła z kretesem. Jan H. Bielsko. Radzę wysłać zapytania do Konsulatów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, 1590 N. D earborn Parkw ay, lub w New Yorku, N. Y East 67 th street. Do zapytań należy załączyć ostatni znany adres zmarłego wujka. Abon. nr Na razie są tylko projekty, by pożyczki budowlane z tego okresu zaciągnięte w Si. Fund. Gospod. obniżyć tak co do odsetek, jak i kapitału. Czy atoli projekt doczeka się realizacji, nie wiadomo. ~ O. P., Lisów. Kategoria E nie jest pociągana do pracy w zastępczej służbie wojskowej. Nie można przypuszczać, by urząd gminny, a zwłaszcza naczelnik o tym nie wiedział. Pensjonat". Niestety, i ja tanich pensjonatów nie znam. Poszkodowany", Chorzów. Padł Pan ofiarą najzwyklejszego szalbierstwa handlow e go. Skarga o unieważnienie kupna nie rokuje powodzenia, bo klienteli ani sprzedać ani kupić nie można. Któż Panu zabroni obsługiwać tę klientelę swoimi roznosicielami? Jest to konkurencja handlow a dozwolona i żadną ustawą nie zabroniona. J. F., Sosnowiec. Adres: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, Węgry, Budapest, VII. Arena ust. 86-B. 58 ferlal Budowlany Kupiec, którego karczm arz aż tutaj przyw iózł. Teraz pan rozum ie, kto tutaj nocam i straszył A z tym karczm arzem nie m ożnaby pom ó wić po łiylzku? Co? Chciałby pan z nim wchodzić w układy? zdziw ił się proboszcz. Sądzi pan, że on nabył ten zamek nie dla interesu? Turkot kół na gościńcu oznajm ił wnet, że nocni handlarze odjechali. Proboszcz z W arszyckim podążyli w m ilczeniu ku domowi«wśród RUIN W E DWOJE... Nazajutrz po południu zjawił się proboszcz ogrodzieniecki wraz z W arszyckim w dom u państw a F e lińskich. Zastali tam niespodziew anych gości, którzy księdza trochę zaniepokoili. Roman stracił zaraz na humorze. Obaj żałow ali, że w łaśnie na ten dzień przypadła ich w izyta. Pow odem tego nastroju obu było niespodziew a ne spotkanie z Orłowem i jego m atką, która przyjechaw szy z Petersburga do W arszaw y, na skutek listu, otrzym anego od syna, odszukała bawiące tam w łaśnie obie panie F elińskie i chcąc w idocznie poznać bliżej całą rodzinę, a m oże ze w zględu na daw ne w spom nienia, zobaczyć się z ojcem panny, przyjechała razem z paniam i w odw iedziny do Pilicy. W cześniejszy powrót pań z W arszawy, który tak pokrzyżow ał plany Romana, w yw ołany został w łaśnie w izytą matki Orłowa. Przyjęcie przybyłych gości proboszcza i War- Mwnti' - w*, strony pań. było bardzo serdeczne; ale ze strony gospodarza w yczuć się dawał pewien chłód. Orłów zaś siedział z matką przy pannie Zeni i starał się zająć obie tylko swoją osobą. Ani ksiądz, ani W arszycki, nie m ieli sposobności zam ienić z panną nawet kilku słów. Moskal m ieszał się zaraz do rozm ow y. Był już nieco podchm ielony, a zachow aniem sw oim i śm iałością daw ał poznać, że w domu tym czuje się swobodnie, jak u siebie. Matka jego, osoba już starsza, ze śladam i w ielkiej urody, ubrana elegancko i pretensjonalnie, uśm iechała się ciągle, sznurowała usta i robiła co chw ila do Felińskiego jakieś uwagi w języku rosyjskim, spoglądając krytycznie na Żenię. W pew nej chw ili pani Felińska w yw ołała córkę do drugiego pokoju, a w tedy ksiądz nieznacznie wysunął się za nią i przez długą chw ilę nie wracał do gości. Roman w tym czasie został bez towarzysza, więc w ziął ze stolika album i począł przeglądać. Natrafił na kilka fotografij panny Zeni z rozm aitych okresów jej życia. Jedna zdawała się być z ostatnich czasów, począł się w ięc bacznie jej przyglądać. Zaraz jednak poczuł na sobie cudzy wzrok. Podniósł oczy i spotkał się z badawczym, silnym spojrzeniem Orłowa. Odwrócił przeto głowę, udając, że nic go to nie obchodzi, i dalej patrzył na twarz dziew czyny, uw iecznioną na fotografii. Trw ało to długą chw ilę. Zniecierpliw ił się wreszcie Moskal, w stał i podszedł do Romana. Co wy, gaspadin tam takiego ciekaw ego znaleźli? zapytał na pozór bardzo uprzejm ie.,wi W arszyckim budził się bunt. Zraz1» nie fium et CO L EPIEJ? Plum pek ożenił się wreszcie z wdową. Przyjaciele winszują mu. Tylko Prztycki kręci nosem. Powiem panu szczerze, panie Plum pek, nie chciałbym nigdy zostań drugim mężem wdowy...«a ja, proszę pana odpowiada Plum pek nie chciałbym być pierwszym mężem wdowy. PORÓWNANIE Kac i Kotek rozm awia. ją- Wie pan, panie Kotek, gdy kom ornik p rz y chodzi do domu, jest zupełnie jak małe dziecko... Dlaczego? Co zobaczy, chciałby zaraz mieć. CHCE MIEĆ KRÓTKIE WŁOSY Środek na p c w it włosów? Duża czy m ała flaszka? Mala wystarczy! Chcę mieć krótkie włosy! RÓŻNICA Czy wiesz jalt jeet różnica między Szwajcarią a Zakopanem? Owszem. W Szwajcarii nie ma pluskwy na lekarstwo, a w Zakopanem nie ma lekar-i» n» pluskwy.

7 H r. 3 8 % *. 19*9 h SERCE HANDLOWE P a n Mateusz, właściciel 'dużego i pięknego sklepu z antykami siedział przy biurku swego gabinetu poważnie zamyślony. A było nad czym rozmyślać. Mianowicie pan Mateusz przekroczył niedawno pięćdziesiątkę i uznał, że jednak mimo wszystko jest jeszcze dostatecznie młody na to, aby się ożenić. Był on wdowcem od kilkunastu lat i ojcem hożej córki Henryki, obecnie już mężatki. Od śmier- M wach dotyczących antyków, poza tym była dobrym kupcem, jednym słowem dzięki jej działalności sklep znacznie się rozwinął i przynosił coraz większe dochody. Panna Sabina prócz tego była jeszcze piękną i niezwykle elegancką. I to do tego stopnia, że pewnego dnia pan Mateusz zrozumiał, że jest w dziewczynie zakochany na śmierć i życie. Jakżeż jednak wyznać tej pannie młodszej od niego Zadzwonił i kazał ją poprosić do siebie. Panno Sabino, rzekł do niej, gdy ta znalazła się przed jego obliczem. Może pani będzie łaskawa usiąść... Mam z panią do pomówienia nie tyle o sprawach handlowych, co... Chodzi o... Otóż jest teraz okres świąteczny i wszyscy ofiarowujemy sobie podarunki. Ja mam też podarek dla pani... To znaczy, chciał bym, aby pani to uznała za podarek... To jest, chciałem powiedzieć, że gdyby pani zgodziła się go przyjąć, to byłbym tym bardzo uszczęśliwiony... I czerwony jak piwonia pan Mateusz wręczył pannie Sabinie mały pakiecik. Ta otworzyła go i wyjęła zeń małe safianowe pudełeczko, w którego wnętrzu leżała -r- obrączka. Panna Sabina podniosła swe duże czarne oczy na pana Mateusza i rzekła ze spokojem w głosie: O ile się nie mylę, to ta obrączka oznacza, iż pan chce się ze mną ożenić? Tak jest! odparł z mocą pan Mateusz. Kocham panią, panno Sabino. Kocham panią od dawna! Jest pani dla mnie... Oczywiście jest między nami duża różnica wieku, ale serce... Będzie pani dla mnie naprawdę istotą najdroższą i najbardziej poważaną. Niech pani się nie obawia, aby może moja córka temu.się sprzeciwiła... Potrafię już ją ułagodzić... Ä więc panno Sabino zgadza się pani zó* stać moją żoną? Głos mu się załamał. Panna Sabine odpowiedziała również spokojnie jak I przedtem: i Ależ "tak, zgadzam się panie Mateuszu. Jest to dla mnie oferta bardzo korzystna. Właśnie miałam zamian wyjść za mąż. Przypuszczam również, że to małżeństwo będzie również korzystne i dla pana... Mam kilka pomysłów co do rozwinięcia interesów, niewątpliwie one się przydadzą. Co się tyczy pańskiej córki, to niech się pan niczego nie obawia. Ona sama nawet wyraziła życzenie, aby pan się ożenił... Te ostatnie pańskie rozmaite niefortunne przygody z kobietami.«jak to, to ona o tym wiedziała! pani też wie? zaw ołał pan Mateusz zdumionym tonem. Ależ tak, naturalnie. Jednym słowem lepiej będzie właśnie, że pan się ożeni... Jestem bardzo zadowolona z pańskiego podarunku panie Mateuszu. Jest to bowiem podarunek bardzo miły 1 bardzo pożyteczny dodała z u- śmiechem. Ach, jestem najszczęśliwszym człowiekiem w świecie zawołał z emfazą pan Mateusz. Ale prawdę mówiąc nie był wcale szczęśliwy. Bo w całym tym małżeństwie było daleko więcej mowy o handlu i interesach oraz o zabezpieczeniu pana Mateusza przed wpływami złych kobiet, aniżeli o... miłości. ci małżonki pan Mateusz próbował wielokrotnie jakoś znaleźć ukochaną, która podzieliłaby jego życie, ale wszelkie próby, jakie czynił w tym kierunku, kończyły się fatalnym fiaskiem. Między innymi próbował związać się z pewną romantyczną wdową, która kupowała w jego sklepie miniatury z epoki napoleońskiej, ale wdowa nie zapłaciła rachunku, a potem znikła. Okazało się, że była to zwykła oszustka. Drugim razem próbował pan Mateusz z pewną malarką, ale ta wszelkie jego oferty z miejsca odrzucała. Po "tym jakiś czas próbował flirtować z pewną tancerką, ale ta miała jakieś bardzo nieodpowiednie znajomości, co skończyło się tym, że o mało sklep pana Mateusza nie został obrabowany przez jej przyjaciół. Była to ostatnia już próba, po której pan Mateusz uznał, że widocznie nie ma absolutnie szczęścia, i że wobec tego czas jest najwyższy dać za wygraną. Aż na horyzoncie pana Mateusza pojawiła się panna Sabina. To znaczy, zjawiła się ona nie tyle na horyzoncie, co w sklepie pana Mateusza i wkrótce ze zwykłej sprzedawczyni przemieniła się w prawą rękę właściciela. Umiała świetnie prowadzić cały interes, znała się doskonale na sztuce i na wszelakich spra- Co czeka C$e w roku 1939-tym! Rok 1939-y pozostaje pod wpływem planety Mars, który zagraża zarówno światu, jakoteż egzystencji poszczę gólnycli jednostek. Czy chcesz wiedzieć jaki będzie len rok dla Ciebie? Jakie przyniesie Ci radości i sm utki, jakie niebezpieczeństwa, straty i korzyści? Czego się powinieneś wystrzegać, czego unikać, a co przedmę wziąć? Jakie okresy i liczby mogą Ci przynieść szczęście i fortunę, a jakie będą dla Ciebie feralne? Któż inny odpowie U na te pytania, jeżeli nie światowej sławy astro grafolog Said Foady? Przepowiednie jego na rok 1938 y. ogłoszone na łamach prasy polskiej, ziściły się co do joty Napisz własnoręcznie swoje imię, nazwisko, dokładną datę urodzenia stan rodzinny oraz adres Załącz 1 zł Iznacz kamil na wydatki pocztowe i kancelaryjne Said Foady zdumiewająco trafnie zestawi Twój horoskop osobisty. Adresuj: S»M Foad-. Waris tw s. Poznańska 14/8* o dwadzieścia parę lat miłość, bez narażenia się na śmieszność? I w jaki sposób ją poprosić o rękę? Było to bardzo trudne. Zwłaszcza zaś trudne było dlatego, że panna Sabina nie była wcale osobą romantyczną. Wprost przeciwnie. Była z niej osoba niesłychanie trzeźwa, zawsze zatopiona w kalkulacjach kupieckich, zawsze myśląca przede wszystkim 0 interesie i o sklepie i nigdy nie dająca nawet najmniejszego pozoru*do przypuszczeń, że interesują ją takie rzeczy, jak miłość, małżeństwo itp. Zwracać się więc do takiej istoty z oświadczynami, było co najmniej ryzykowne. Tym bardziej zaś, gdy się nie jest młodzieńcem i gdy jest się tylko pięćdziesięcio-letnim starszym panem, nie mogącym liczyć specjalnie na jakiś wlany wdzięk fizyczny. No, ale trudno! Pan Mateusz kochał pannę Sabinę i na to nie było rady. Dziś więc postanowił zdobyć się na odwagę 1 zaryzykować. Albo albo. Albo panna Sabina się zgodzi, albo też... J h a m r ra.n t. rzeczy kolorow ych jest zadaniem rów nie w ażnym, jak pranie białej bielizny Musi być zrobione bardzo um iejętnie, by nie było niem iłych niespodzianek z farbow aniem Zresztą p rzykro jest patrzeć na rzeczy kolorow e źle uprane. W iele osób pierze kolorow e suknie, fa r tuchy i t. p. po w ypraniu bielizny białej z gotow ania. F artu ch y w ym agają intensyw nego p ran ia, więc dobrze jest p ra ć je razem z dużym praniem. Inne znow u kolory lepiej prać zupełnie oddzielnie. W ięcej im w tedy czasu m ożna poświęcić, więc lepiej można je w yprać. N adto są to rzeczy, które prze w ażnie p rasu ją się wilgotno, więc też p raso w anie w ym aga w ięcej czasu, niż prasow anie bielizny m aglow anej. Rzeczy kolorow e nie pow inne długo leżeć w m okrym stanie. Pierzem y je w letniej wodzie, łagodnym m ydłem, nie dodając so dy, poniew aż niszczy ona kolory S taram i się w szystko w yprać za pierw szym razem czysto, by m ydło zbyt długo nie działało na delikatne barw niki. Jeżeli pierzem y kolory po białej bieliźnie, wtedy jasne materiały Nie ma szczęścia bez dobrobytu jheelirat i «Srugfie oslojgrofiesz. grajoic w szczieśliwef łsolefisieirse KAFTA1 A. Zamówienia na losy do I-ej klasy należy kierować na adres: W. K A F IA 1 Katowice, ul. Dyrekcyina 2 Oddziały: Chorzów, Wolności 26 B ielsko, Jagiellońsk a 1 Listowne zamówienia załatwia się odwrotnie, Konio w P. K. 0. Nr S S ealtóol d o s ę g i i o B i i i a i s z c s ^ ś c f i e a? e e z e c z y k o t m o w y ć h m ożna rów nież płukać po niej. Ciem ne należy jednak płukać oddzielnie, gdyż po p łukaniu białej bielizny pozostają w w odzie białe w łókna, k tóre potem przysychają do ciem nych m ateriałów, co bardzo brzydko w ygląda. Dla utrw alenia kolorów dodajem y do ostatniego płukania trochę octu, lub soli. Przy m ateriałach, silnie fa rb u jących, m ożem y dodać jedno i drugie. M ateriały jasne krochm alim y zw ykłym krochm alem, cienkie jak krepony, satyny, organdyny apretujem y żelatyną, ciem ne odrobiną dobrego kleju stolarskiego. gdyż krochm al zostaw ia jasne plam y. Bieliznę jedw abną pierzem y w rozczynie płatków m ydlanych, rozgotow anego m ydła lub w odw arze korzenia m ydlanego Bardzo delikatne jedw abie m ożem y p rać w wodzie ziem niaczanej, lub w odw arze otrębów pszennych. W odę ziem niaczaną przygotow u jemy. trąc ziem niaki, następnie zalewam y je wodą i po odrodzeniu przez, gęste płótno, zu żylkow ujem y do prania. W oda ta daje rów nocześnie apreturę. Jedwabi nie należy trzeć, tylko trzeba > lekko w ygniatać, a p o w y płukaniu zawinąć w suche płótno. P rasow ać należy w ilgotne, gdyż w tedy jedw ab jest gładki i m a połysk. Ciem ne jedw abie pierzem y w odw arze kw ilai lub h erbaty. Oba płyny m uszą być w ysłudzone. M iejsca przepocone pierzem y, dodając n a 2 Itr. w ody jedną m ałą łyżeczkę am o niaku. K olory m ożem y odśw ieżyć, dodając do płukania łyżkę octu lub spirytusu, k tó ry rów nocześnie usztyw nia jedw ab. Jedw ab surow y pierzem y w m ydle b a r skim, dodając do płukania koniecznie sp iry tusu. P rasujem y go w stanie suchym. S urowego jedw abiu nigdy nie m ożna kropić, gdyż w tym w ypadku pojaw iają się n a nim plam y. T rykoty i pończochy jedw abne pierzem y tak sam o, dodając do płu k an ia oclu. T rykoty w ełniane po u p raniu płuczem y w wodzie z dodaniem am oniaku, co zapobiega spleśnieniu. Suszy się je leżąco, by nie straciły fasonu. Po w ysuszeniu m ożna je przeprasow ać letnim żelazkiem

8 Śtr. 9»SIEDEM O a O SE T* W r * w Wr.6(f;*?szy do śrócbihieścia, z a w a ż y liśmy żywy ruch w sąsiedztwie gmachów rządowych, banków i innych instytucyj publicznych. Auta ciężarowe zwoziły worki z piaskiem, które układano przed wejściami do gmachów i oknątmi na parterze, inne samochody zwoziły tylko piasek, którym napełniano worki na miejscu. Poza tym życie w mieście toczyło się normalnie. Promenada na Caia Avenida wrzała życiem. Snuli się pip niej milicjanci z żonami. Jożka, odwiedzający regularnie codziennie promenadę, przedstawił mnie swojej pannie. Miała: na imię Carmen, była studentką i mówiła również po niemiecku. Mając sporo wolnego czasu przed kolacją, wałęsała się także po promenadzie. W hotelu zawarłem znajofmość z pozostałymi pilotami eskadry, z którymi nie spotkałem się na lotnisku. Jak już wspomniałem, znajdowali się wśród nich zarówno Niemcy, jak i Włosi. Z tymi ostatnimi Jożka utrzymywał szczególnie serdeczne stosunki. Mówił on dobrze po włosku. Łączyła go z nimi jeszcze jedna więź. Jożka wyszkolił się na pilota w armii włoskiej. Był żołnierzem włoskim dopity, dopóki nie zatęsknił za swoją ojczyzmą i nie u- ciekł do niej razem z samolotem. Po kolacji dowódca eskadry wezwał mnie i Joego. Oświadczył nam, źe musimy zgłosić się do służby pogotowia już jutro, gdyż w eskadrze zabrakło dwóch pilotów. O tym, że zostali ora po południu ranni w czasie ataku na okopy, nie wspomniał ani słowem. t r i IV. Samolot myśliwski eskadry Dewoitin Najpierw egzamin Było jeszcze ciemno, gdyśmy o pół do Jzwartej rano ruszali sprzed hotelu Florida. Lotnisko dało nam już z daleka znak życia hukiem motorów samolotów. Mechanicy jeszcze przed naszym przybyciem puścili w ruch śmigła maszyn, aby je rozgrzać i przygotować do startu. Służba rozpoczęła się od wspólnego śniadania w baraku dowódcy eskadry; potem, ubrawszy się w kombinezony, czekaliśmy na rozkazy przy swoich maszynach. Chwila działania dla nas nadchodziła dopiero wówczas, gdy posterunki alarmowe meldowały o nalocie nieprzyjaciela, lub gdy któryś z naszych rojów wysyłano na patrol. Do tych zadań właściwie redukuje się służba pogotowia alarmowego. Joe i ja czekaliśmy, aż się rozwidni, aby się zapoznać ze swymi maszynami. Nie wiedzieliśmy o tym, że czekał na to również dowódca eskadry. Zaledwie u- stąpiły mroki, poprosił nas, abyśmy wraz z nim obejrzeli lotnisko i przeprowadzili kilka lotów. Najpierw wsadził nas do auta i objechał razem z nami całą płaszczyznę lotniska, przy czym zaznajamiał nas z niebezpiecznymi punktami na nim. Zwracał naszą uwagę na kształt wzgórz, okalających lotnisko, na wysokie drzewa i słupy telefoniczne na jego krańcach. Pilot powinien znać nie tylko swoje lotnisko, lecz przede wszystkim jego okolicę na tyle, aby się orientował należycie nawet w nocy. Gdy wóz zatrzymał się przed szeregiem aparatów, dowódca zaprowadził nas do jednego z Dewoitinów. Był to jednomiejsęowy samolot myśliwski z motorem o 680 siłach końskich, zaopatrzony na przedzie w dwa karabiny maszynowe, zsynchronizowane z silnikiem, to znaczy mogące strzelać przez śmigło w czasie jego ruchu. Wyjaśnił nam krótko, jak trzeba się obchodzić z motorem samolotu. 'z przyrządami na jego desce pokładowej i z karabinami maszynowymi, a kończąc ten zwięzły wykład zaznajomieniem nas z szybkościią lądowana maszyny, dał nam polecenie odbycia lotu. Prawdopodobnie chciał się najpierw przekonać, do czego jesteśmy zdolni. Obaj przypięliśmy spadochrony (były to fabrykaty francuskie typu Aviorex f. Wsiadłem do samolotu pierwszy. Otrzymałem rozkaz pięciokrotnego okrążenia lotniska, lądowania po zatoczeniu każdego koła i dokonania czterech zwrotów przy wybijaniu się w górę. Przcprowa- dzitem próbę silnika, dodając gazu i powoli rolowałem na start. Na znak, dany chorągiewką, oderwałem się ostrożnie od ziemi. ' oto PQ IM S l f e p a s *» iy ciu lazłem się nad okolicą Madrytu, w hiszpańskim morzu powietrznym. Mimo, że siedziałem przy sterze nieznanego aparatu i że wiedziałem, iż dowódca mnie obserwuje, rozglądałem się uważnie dokoła. Z oddali, jeszcze spowitej mgłą. widać było Madryt. W dole, na południu, nieco bliżej, rysowało się miasto Alcala. Trzeba było lądować Trochę za wcześnie zamknąłem gaz i dostrzegłem nagle, że jestem za krótki. Musiałem znowu dodać gazu, aby się dostać na brzeg lotniska. Tam przeliczyłem się po raz drugi. Nie dociągnąłem należycie drążka sterowego, zwanego przez pilotów knyplem, wskutek czego nie osiadłem równocześnie na trzech punktach, to jest na kołach podwozia i na ostrodze samolotu. Maszyna stanęła tylko na kołach i podskoczyła. Stwierdziłem swoją omyłkę, a równocześnie zdobyłem doświadczenie, źe maszyna jest twarda. Drugie okrążenie wraz z lądowaniem poszło mi już gładko, a po trzecim zawarłem z aparatem znajomość na dobre. Wznosząc się po raz ostatni w powietrze, pozwoliłem sóbie zbadać 'zdolność wzbijania się maszyny w powietrze. Funkcjonowała doskonale. Po wylądowaniu zameldowałem dowódcy wykonanie rozkazu i przyjąłem z radością jego słowa: Trćs bien ( Bardzo dobrze ). Joe martwi się Joe mu powiodło się gorzej. Przed przyjazdem do Hiszpanii nie latał przez czas dłuższy i nie mógł się przyzwyczaić do maszyny. Zanim wylądował, dowódca dał mi dalszy rozkaz. Miałem przez piętnaście minut wykonywać normalne akrobacje na wysokości 1500 metrów nad wschodnią częścią lotniska. Wystartowałem, nabrałem wysokości i 'zrobiłem pętlę. Z niej przeszedłem do ześlizgu na skrzydło wzdłuż osi, później znów do pętli i 'znów do ześlizgu. Potem zatoczyłem tuk w lewo i wykonałem kilka prób spadania liściem. Zakończyłem pół-pętlą i lotem na plecach, z którego 'zwrotem w prawo przeszedłem do dalszej pętli. Spróbowałem A K A M I E N I E Z O t C I O W E S»ow»<«aS«l w sleim les * x t e t f e *1 I n n S f c l o n o w t a n l r a w r a t ir o b in W ątroba jest filtrem dla krwi. Zanieczyszczona krew może powodować szereg rozm aitych _dolegliwości: bóle artretyczne, łam anie w kościach, bóle głowy, podenerwowanie, bezsenność, wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie, niesmak w ustach, brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji, plamy i wyrzuty na skórze, skłonność do tycia, mdłości, język obłożony. Choroby złej przem iany matern niszczą organizm i przyspieszają starość. Racjonalną, zgodną z naturą kuracją jest nor- J ^ c s o f l f i l m & w w w mowanie czynności wątroby i nerek. Dwudziestoletnie doświadczenie wykazało, źe w chorobach na tle złej przem iany m aterii, chronicznego zaparcia, kamieniach żółciowych, żółtaczce, otyłości, artretyzm ie m ają zastosowanie zioła lecznicze CHOLEKINAZA II. NIEMOJEWSKIEGO. Broszury bezpłatnie wysyła Laboratorium fizjologiczno-chemiczne CHOLEKINAZA H. NIEMOJEWSKIEGO, Warszawa, Nowy-Swiat 5 oraz apteki i składy apteczne. także przeprowadzić korkociąg, z któ" rego wyrównałem aparat nad samą ziemią. I tym razem dowódca był ze mnie zadowolony, choć nie powiedział ani słowa, gdym mu zameldował wykonanie rozkazu. Biednemu Joemu nie powiodła się 1 akrobacja. Nieznana maszyna zdenerwowała spokojnego Anglika. Gdy wylądował, dowódca rzekł mu, że zanim ud* się na front, musi jeszcze poćwiczyć. Na tym egzamin jego się skończył. Ja jednak dostałem dalsze zadanie: strzelanie do celu naziemnego. W odległości kilomatra od lotniska rozłożono na ziemi zwykłe prześcieradło, a ja z wysokości 400-tu metrów dokonałem trzech nalotów na nie, ostrzeliwując je z obydwu karabinów maszynowych. I mój egzamin na tym się skończył. Byłem pewien, że zdałem go z wynikiem zadawalającym. Jożkę i Joego znalazłem w namiocie, który zastępował nam kantynę. Joe był bardzo zmartwiony niepowodzeniem w czasie lotów i do tego stopnia zdenerwowany, że wyszukał jednego z mechaników, Hiszpana, umiejącego po angielsku, i przy jego pomocy, za pośrednictwem Jożki wytłumaczył mi, że już od dawna nie latał na samolotach myśliwskich i źe dlatego głowa i ręce odwykły mu do a- krobacji. (Zapewniłem go tą samą drogą, że się znowu do wszystkiego wkrótce przyzwyczai. Joe kiwał tylko głową smutnie. Wieczorem pod wpływem rozgoryczenia przypiął się do butelki whisky" i z wielkim trudem dowlókł się do swego pokoju. \ \ Mój dowódca Gide? Po egzaminie dowódca eskadry przydzielił mnie do jednego z rojów, składających się z trzech aparatów, w którym 0- prócz mnie był i Jożka. Trzecim członkiem roju, a równocześnie jego dowódcą był Francuz Gides, który miał stopień porucznika. Był on jednym z najlepszych pilotów w eskadrze, to też pragnę poświęcić kilka słów jego losom. (CIĄG DALSZY NASTĄPI} CIEKAWE SPOSTRZEŻENIA W jednym z pism warszawskich ukazał się ciekawy artykuł p. M. J. W ielopolskiej na temat wartości polskich aktorów filmowych. Ze względu na bystre zapatrywania autorki i bardzo aktualny tem at powtarzamy niżej wyjątki artykułu. W krótkim artykule niesposób wyliczyć tych wspaniałych aparycji, napraw dę na miarę na temat polskich aktorów filmowych europejską wspaniałych, których oblicze ustaliło się na naszym ekranie i nadało mu barwy istotne, naturalne i odpowiednie. Przypomnę tylko Znicza, Woszczerowicza i Żelichowską, którzy okazali się typowo ekranową zdobyczą. Pod kątem kinematograficznym nie ma ani jednego błędu w ich rysach, układzie, wyrazie, sposobie ruszania się i mówienia: nieskazitelni Clark Gable i Myrna Loy, para, która grała razem w wielu Emach. Ostatnio w Brawurze oraz w.,dwu rywalach. Najskromniejsza artystka Nigdy nie kwalifikuje swych scenariuszy W Hollywood jest jedna gwiazda, która nie wmawia sobie, źe jest powołaną do kwalifikowania swych scenariuszy. Jest to Janet Gaynor, która właśnie ukończyła zdjęcia do filmu Młode serca, gdzie występuje obok Douglasa Fairbanksa jr. i Paulette Goddard. Podczas jednego z wywiadów udzielonych prasie oświadczyła m. win.: W praktyce okazało się, że większość w u SriKtóów fałszywie eceała SMStość scenariuszy, a także przecenia częstr własne możliwości _ Ja wolę sprawę wyboru scenariusza powierzyć kompetentnemu i zdolnemu producentowi. Nie mam żadnych przesądów, żadnych uprzedzeń, nie przekładam jednych tematów nad inne. Nie odmówiłabym nigdy udziału w filmie, byleby tylko przyznana mi rola była interesująca i postać, jaką mam kreować, uczciwa i mila. Rolą gwia- W f t* * tip tit, N tl ROwjJUMi fio«artyści filmowi 1 Na pierwszym miejscu Znicz, o glosie, który napraw dę ob jaw a swoje walory dopiero z ekranu, o głosie, który potrzebował celuloidowych filtrów, aby okazać, czym jest w stonowaniu, wzruszeniu, we wzburzeniu. Nieporadność, cechująca ruchy Znicza, naiwne niedołęstwo, w którym tkwi element komizmu na równi z elementem szczerze wzruszeniowym, gardlane, przewlekłe tony tego wysławiania się, o nieskazitelnej dykcji, oto co tworzy idealnego, wymarzonego aktora filmowego z przydatkiem jeszcze znakom itej w ytraw nej gry aktotik sklej. Woszezerowtcz nie ukazał Jeszcze wszystkich swoich możliwości: na razie skonstatowaliśmy, łe ma te same fotogeniczne, spokojne, niemrawe trochę ruchy jak Znicz, źe ma niebywale fonógeniczny, lekko chropawy, przejm ujący głos, który zapewne w scenach dram atycznych wysokiego napięcia, będzie działał na widzów w sposób wstrząsający. Żelichowska jest przeciwstawieniem tam tych, lecz także pełna v ki an owych walorów. Tu możemy zrozumieć, jak nie do ujęcia są walory filmowe. Zdawałoby się, źe gwałtowne ruchy Żelichowskiej, jej niski, nasycony namiętnością głos, musi rozdzierać ekran jak ie takie sprzeczności, jak Znicz Woszczerowicz a Żelichowska, mogą być traktow ane na jednym poziomie, na najwyższym poziomie wymogów kinetycznych?! A jednak jest to coś nieuchw ytnego, które ich łączy i wpisuje w księgę genealogiczną urodzonych aktorów filmowych, in crudo. Tym aktorom reżyser może tylko dopomóc, lub może paraliżować ich artystyczną twórczość urabiać ich nie potrzebuje, ani objaśniać, c ę y pouczać. Jest w nich jakiś instynkt i jest ov* jakaś niesprecyzowana właściwość, której nauka jeszcze nie zarubrykow ała i nie zbadała, jak nie zbadała tajników, powiedzmy akustyki. Abonujcle Siedem Groszy" wywierać presji na reżyserię i szczegóły techniczne przy wykonaniu filmu. Jeśli nie uzyskam czasem roli, jaką grać bym pragnęła, jest to tylko częścią ryzyka, taki* titto r a,» w * «m s W a g f

9 1 Hr. 3% f. SIEDEM 9 H ö 8 * I* 8 6, 8 a nie gminom samorządowym! Rok' rocznie przed zimą i w okresie zi- dzinny dzień pracy. Zarobek wynosi wl^o Biowym pow stają m iejskie, gminne, powia zł. Różnica między wartością naturatowe i w ojew ódzkie kom itety Pomocy Zimo- llów i wartością 4 dni pracy równa się kw ocie w ej, k tóre następnie, odw ołując się do ofiar eł.l T ę różnicę zarabia gmina ności społeczeństw a, posłu g u ją się w propa- "m iejska. gandzie w szystkim i dostępnym i środkam i. w tym obliczeniu jest jeszcze jedna n i* W y k r e s ie p ropagandy m ów i się dużo o ścisłość. M ianow icie w edług obow iązujących spraw iedliw ym podziale dochodu i o konie- w Ż ninie zasad, niew ykw alifikow any robotczno ci dzielenia się z bezrobotnym i, którzy n jk otrzym uje w ynagrodzenie godzinow e W dzięki pew nym zjaw iskom, zachodzącym w ysokości 0.50 zł., za 8-godzinny dzień p ra życiu gospodarczym, pozbaw ieni zostali cy 4 zł. W edług tych w ięc zasad w artość środków do życia. I społeczeństw o ofiarnie 4 -dniowej pracy rów na się 16 zł. Gdy tę sum ę ujm iem y w rach u n ek, okaże się, że gm i spieszy z datkam i, z drobnych kw ot tw orzy w ielkie fundusze i p rzestaje się w reszcie interesow ać, co z tym i pieniędzm i się stało. na m iejska zarabia na bezrobotnym, korzystającym z Pom ocy Zim ow ej I grupy, 8.80 K om itety ogłaszają następnie spraw ozda- z l. miesięcznic! nia, które czyta m ały odsetek składających h a Pom oc Zim ow ą ofiary. Ustaliła się w ostatnich czasach zasada, źe bezrobotni, korzystający z Pom ocy Zim o w ej, m uszą następnie odrobić zapom ogi, u- dzielane w gotów ce i w n atu raliaeh. Zasada ta jest w ten sposób realizow ana, że bezrobotny, zatrudniony przez 6 dni w tygodniu, p ra c u je przez 2 3 dni za w ynagrodzenie, a przez 1 4 dni odpracow uje ofiary z P o m ocy Zim owej. Składający ofiary na Pom oc Zim ową Czynią to z tego względu, że w spółczują bezrobotnym. O fiara w sw ym sensie zaw iera chęć pom ocy, bez zastrzegania sobie jej zw rotu, lub w zajem nych usług. P rzyjm ijm y jednak, że słuszną jest zasada, iż k o rzy stający z ofiar społeczeństw a bezrobotni, m u szą te ofiary odpracow ać n a korzyć gm in sam orządu terytorialnego. Jeżeli z o fiary uczyniło się pożyczk ę", w tedy należy w ym agać, aby k o rzy stający z tej pożyczki zw racał tyle, ile sam o trzym ał. Tej zasady, niestety, kom itety Pom ocy Zim ow ej nie dotrzym ują. W e w szystkich m iejscow ościach bezrobotni, korzystający z Pom ocy Zim owej, m u szą odpracow yw ać ją w takim stopniu, że w artość ich pracy d w ukrotnie przew yższa w artość o trzym anej zapom ogi. Jest to zjaw isko pow szechne. Dla udow odnienia tego fak tu przytoczym y dane z m iasteczka w ielkopolskiego. Żnina. B ezrobotny g ru p y I (grupy są zależne od liczebności rodziny) otrzym uje m iesięcznie n atu ralia (chleb Żarnowy, tłuszcz, tow ary kolonialne) w artości 4.30 zł. Ten sam bezrobotny m usi te n atu ralia odpracow ać w ciągu czterech dni m iesięcznie, licząc po 1.80 zł. (zarobek ustalony przez K omitet) za 8-go- c iffin o in Z powodu kryzysu oddajemy 6 cennych książek tytk.o za zł. 3,85. Oto one: 1) Adwokat I doradca domowy. Wzory odwołań podatkowych, skarg sądowych, podań do władz i urzędów. Sprawy egzekucyjne, majątkowe, eksmisyjne, rolne, budowlane, spadkowe, wekslowe, kredytowe, wojskowe, małżeńskie. Wzory umów dzierżawnych, ofert oodań o pracę i t. p. 2) Nowy sekretarz dla wszystkich. Wzory listów prywatnych, ofert, podań i t. p. 3) Książko lekarska. Wielki zbiór recept i przepisów na różne choroby 1 dolegliwości. 41 Tania kuchnia na ciężkie czasy. Setki cennych przepisów. 5) Zwyczaje I formy towarzyskie: Jak powinien zachować się w towarzystwie człowiek kulturalny? Cenne rady i wskazówki. Cały komplet tylko zł. 3,85. Płaci się przy odbiorze. Adresujcie: Wyd. Perfecfwateh, Dz. G/2, Warszawa t, ul. Mariańska tt 1., 4 i W konkursie pływaczek, jaki się odbył w tych dniach w Oceanside (Kalifornia U. S. A.) zdo. bvła nann«loraine Fult»- drogocenny gwehw» R achunek, sporządzony w edług pow yższego, pokaże więc, źe gmina zarabia na bezrobotn ym, korzystającym z P o m ocy Zim ow ej w edług I grupy 8.80 zł,, II grupy zł. III grupy zł. IV grupy zł. m iesięcznie! W ątpliw yip się w ydaje, czy ktoś ze składających ofiary n a Pom oc Zim ową jest w tajem niczony w sposób rozdzielania tej pom o cy! Przytoczyliśm y d an e ze Żnina. Nie jest to w ypadek w yjątkow y. T a k s i ę dzieje w e w szystkich miejscowościach, nasz przykład ze Żnina jest tylko przykła dem orientacyjnym. W praktyce w ięc hasło podzielenia się" z bezrobotnym i w ygląda w ten sposób, źe bezrobotni otrzym ują połowę tych ofiar, jakie społeczeństw o dla nich składa. Każdą ofiarę m uszą oni w d w ukrotnej w artości zwrócić. Oczywiście w interesie gm in sam orządu terytorialnego leży w ykorzystanie fikcji Pom ocy Zim ow ej dla przeprow adzenia in- Jedno j a # a jednae może byz jedno calkicnf firieie,' drugie zai zgniłe. Samo oko tego dostrzec nie może. Tak duże różnice istnieję również w gatunkach mydeł. Ale tu można szkodzie zapobiedz, żądając znanego nowego mydła Kołłontay z pralką", za którego dobroć gwarantuje poważna fabryka i jej zdolni chemicy. N ow e mydło Kołłontay z pralką" jest czerni nadzwyczajnem, bo zawiera glicerynę, boraks i esencją cytrynową. Dlatego czyści ono nie tylko szybko, ale chroni zarazem ręce i konserwuje bielizną. mydło z pralka M o e n g jjl w estycyj z o fiar społeczeństw a i kosztem bezrobotnych, rozm iary jed n ak tej k alk u lacji nie m ogą się już m ieścić w granicach sprawiedliwości I dobrych obyczajów! Pomoc Zimowa ma służyć bezrobotnym-, a nie gminom! ^ Dotyczy obróbki pomocy z mowef, udzielanej przez miasto Zn:isi W y k a z g» B» i e r «e e f t i c t o E io d a a reili^ w ia< B$aies8«C Grupa Grupa Chleb Żarnowy Tłuszcz Kolonialne Razem ił 2 zł 0 50 zł 4.30 zł Z 5.40 zł 4 zł 1 zł zł 3. 9 ił W # Gzł 1.50 zł zł zł rsw.. 8 ił..-l zł zł Ilość dni pracy w miesiącu DiitówKi de odpracewaaia H Zarobek godzinowy Godzin pracy Zarobek razem Różnica na rzecz miasta 1. 4 dni w mles. i 1.80 zł 7.20 zł 50 gr zł 8.60 zł 2. 8 dni w mles. ś 1 80 zł zł 50 gr zł zł dni w mies. ż 1.80 zł zł 50 gr zł zł dni w mles. i 1.8Ó zł zł 50 gr zł zł Niepowetowana s t r a t a Straciłem milion złotychl Oszalałeś? Gdzie, kiedy, ja k 7 W łaśnie przed chwilą... E, hlagier z ciebie, przecież zawsze byłeś goły jak święty turecki, a tu od razu przegryw asz milion złotych... Czekaj, wysłuchaj mnie. Otóż dzisiaj padł milion złotych na nr A tyś miał nr Stary kawałl A więc dowiedz się, że miałem nr ! No, to W ygrałeś! W inszuję cii Mówię: miałem, a nie mam, Więc coś z nim zrobił? Miałem go przed kilku laty. To czemuś go zmienił? Nie zmieniłem go i to jest całe moje szczęście, bo inaczej wpadłbym w rozpacz z żalu za straconym milionem. Pamiętasz mój wyjazd do Paryża Tak. Otóż z powodu wyjazdu przestałem grać, a wtedy właśnie miałem nr , Patrz, jest jeszcze zanotowany w notesiku z tamtego okresu. A po przyjeździe? Byłem zajęty, zapomniałem o grze na loterii... Tak, nie darowałbym sobie, gdybym przestał grać lub zmienił numer pod wpływem jakiegoś chwilowego kaprysu. Nie przejm uj się, trochę cierpliwości 1 na pewno wygrasz na inny los. Możliwe, ale jeden milion straciłem... Cale szczęście, źe to nie ostatnia loteria i że jeszcze nie jeden milion padnie. Muszę go zdobyć na ten numer, który teraz posiadam. Zobaczymy kio prędzej fen cel osiągnie, bo i ja mam los do pierwszej klasy czterdziestej czwartej Loterii. Kto wie, czy już w ciągnieniu, rozpoczynającym się 23 lutego, nie padnie dla mnie większa wygrana. Sprzedawcy wyrobów tytoniowych konsolidują się W W a rszaw ie o dbył się Z jazd D eleg a tów Z w iązku S p rzed aw có w W y ro b ó w T y toniow ych R. P., na który przybyło p rzeszło 150 o sób z całego kraju. i' dzy istniejącym i o rg an izacjam i kupców ty toniow ych. N a Z jeździć u ch w alo n o ni. inn. rozszerzyć d ziałaln o ść kom isji p o ro zu m iew aw czej W sp raw o zdan iu z działalności o rg a n i przez d o k o o p to w anie now ych członków ze zacji, w ygłoszonym przez jej p rezesa, w szystkich o k ręg ó w o ra z u p o w ażn io n o Z a p. S zułczyńskiego, jak rów nież w sp ecjalnym referacie p o d kreślono konieczność konsolidacji k u p iectw a tytoniow ego. W zw iązk u z tym p o w stał w W a rs z a rząd do w szczęcia akcji w kierunku p o łączenia w szystkich o rg anizacyj i stw orzenia jednej o gólnopolskiej o rg an izacji kupiectw a tytoniow ego. w ie k o m itet poro zu m iew aw czy, m ający na P o d k reślić należy, iż w szy stk ie» shw a- eelti doprowadzeni«do porozumienia mię- ły Zjazdu zapadły jednom yślnie, V'T" A. S. Ach, du lieber Augustin... Kto był bohaterem śpiewanej or! 200 lat piosenki? 19 lutego odbędzie się w W iedniu d o iv w ny w ielki pochód karnaw ałow y. O tw orzy go der liebe Augusti n, którego im ię stało się nieśm iertelne dzięki piosence. Ale czy kto wie, kim był ów pan Augustin lub też kiedy i gdzie żył? Poinform ują o tym z pew nością m ieszkańcy W iednia, w ich m ieście bowiem znajduje się fontanna, przedstaw iająca kochanego" A ugustina z kobzą. W pobliżu zaś nie tru d n o znaleźć pa m iątkow ą tablicę, która w yjaśni resztę, A ugustin był w iedeńskim śpiew akiem u- licznym. W strasznych czasach epidem ii dżum y (ostatnie lata 17 w ieku) nieszczęsny wesołek tak gw ałtow nie zw alczał siejącą zniszczenie zarazę przy pom ocy... alkoholu, źe gdy legi bez życia na ulicy, zabrano go. jako jedną z w ielu śm iertelnych ofiar epidem ii. N astępnego ran a obudził się już na trzeźw o, ale za to w przerażającym to w arzystw ie : znajdow ał się pośrodku m asowego grobu, do połow y już zapełnionego. D opiero w ciągu dnia w ydobyli A ugustina służący szpitalni, którzy przynieśli w łaśnie now ego trupa. Nie w płynął ten w strząsający w ypadek na pogodę ducha wesołego A ugustina, k tó rego w krótce m ożna było widzieć, jak śpiew ając i grając, przebiegał ulice naddunajskiej stolicy. Przerażeni postępam i epidem ii w iedeńczycy uw ażali w ypadek A ugustina za pocieszający dow ód, że z niebezpieczeństw em dżum y m usiało jeszcze nie być... zupełnie beznadziejnie... P róbow ano śpiew ać i bawić się zbiorow o pod wodzą A ugustina. Tak stał się on sym bolem radosnego używ ania życia, po śm ierci otrzym ał pom nik, a obecnie będzie naczelną figurą, otw ierającą karnaw ałow y pochód w iedeński

10 Str. 10 JSIEDER GROSZY* Wr. so J *, STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI Księżna rosyjska D arią Pawlówna Czewlcka nudzi się w swej rezydencji letniej, nie mogąc wyjechać z powodu roztopów jesiennych do stolicy, Petersburga, gdy nagle do pałacu przybywa córka jej zm arłej świeżo krewnej, Mirskiej, urocza Aniuia. Księżna, jako jej chrzestna matka, postanawia przygarnąć dorastającą panienkę I zaopiekować się nią. Na piękną sierotę zwraca również uwagę mąż arystokratki, książę Włodzimierz, człowiek lekkomyślny i bałam ut. Dzięki jego perswazjom Daria obdarza wychowanicę większymi względami, niż przedtem. Ks. W łodzimierz ginie jednak w pojedynku z baronem Melstoerem, którem u uwiódł żonę, a do pałacu księżnej przyjeżdża nowa ochmistrzyni, panna Magdalena Roz, siostra biednego studenta chemii. Ambitna ta dziewczyna postanawia wyrugować z serca swej ehlebodawczynl Anlutę I sam a zająć w nim miejsce. W krótce po zjawieniu się Magdaleny, szlachetna i zacna sierota zaczyna zapadać wśród podejrzanych objawów coraz bardziej na zdrowiu. Za poradą lekarza księżna wywozi wychowanicę do Francji. Pobyt w tym kraju posłużył obu paniom. Po kilkumiesięcznej kuracji w uzdrow i skach w racają do Rosji, ale nie same, gdyż księżna zaangażowała na okres dwu lat młodego, rokującego świetne nadzieje na przyszłość doktora medycyny, Franciszka Dorgevala, w charakterze swego lekarza przybocznego. Magdalena Roz usiłuje go usidlić, nie zdobywa Jednak Jego wzajemności. Dr. Dorgeval żywi gorące, ale tajone głęboko uczucie do Anluty, która go rów nież kocha skrycie. Panna Ros ma jeszcze Jeden powód do nienawidzenia sieroty, która wkrótce po powrocie z zagranicy zaczyna znowu chorować. Czuwa nad nią tym razem troskliwe 1 bystre oko dr. Dorgevala. D la czego jednak ma b yć odkryta? D la czeg o? T o praw ie niem ożliw e I... K lucz od apteczki posiadała M atriona, a teraz m a g o F ran ciszek. I oni m ogą być tak samo posądzeni. Zresztą, w ogóle ma się kogoś posądzać o zbrodnię? Młoda dziewczyna delikatnego zdrowia, od dawna już budząca trw ogę otoczenia, że nie odzyska sił, może umrzeć. Nikt nie potrzebuje posądzać, że to śmierć nienaturalna!... Brwi M agdy ściągały się coraz silniej, tak, że tworzyły już niemal jedną linię. Tak, A niuta musi być usunięta, bo ona, M agda tego chce 1 A potem zrozpaczony doktor może żal swój poniesie do ojczyzny, lecz prawdopodobnie nie uczyni tego 1 pozostanie tam, gdzie kochał i cierpiał. Nie będzie chciał opuścić księżnej, której nerw y bądź co bądź odczują tę stratę... Uśm iech rozjaśnił tw arz M agdy i rozsunął jej ściągnięte brwi. Tak, tak, Franciszek niewątpliwie będzie pocieszał księżnę; i M agda również ją pocieszać będzie, a we dwoje m ogą zdziałać dużo. Pozostaliby panami w tym sm utnym, cichym pałacu... A jeśli zechce pojąć, jakie wyciągnąć można korzyści, to łatwo mu będzie opanować starą i zdziwaczałą kobietę! Jaka świetna przyszłość otw orzy się przed nim i! Niewątpliwie odziedziczyliby "kiedyś pańską fortunę a tymczasem... T ym czasem jednak w pierw szym rzęd zie trzeba przebrnąć niem iłe... T ych zapomnieć będzie trudno. Musi działać ostrożnie, mądrze i sama... A tu M atriona, która jej nie spuszcza z oka... Czy i jej się pozbyć? Nie łatwo dojść do tej fortuny, ale jaka nagroda za chwilę odwagi czeka Magdę!... Nie, stanowczo nie, M agda się nie cofnie przed niczym i musi zdobyć m ajątek i ukochanego! Franciszek siedział w bibliotece i w brew zwyczajowi zostawił otw arte drzwi i usiadł w ten sposób, aby w i dzieć wszystkich przechodzących przez korytarz. Z dziesięć razy przechodziła M agda koło tych drzwi, nie mogąc się zdobyć na postanowienie. Toczyła się w niej walka jakby dwóch osób, z których jedna naw oływ ała: Nawróć, jeszcze czas! Lecz druga, silniejsza m ów iła: Cofniesz się w ostatniej chwili? Zezwolisz, by gmach, który zbudowałaś, runął z powodu twej chwiejności? O panowała wahanie I weszła. Panie Dorgeval, rzekła. Podniósł na nią oczy i zapytał, patrząc badawczo: Czego pani sobie życzy? M am do pana p olecen ie m ó w iła, nie spuszczając w zroku. D łu g o się w ahałam, czy podjąć się tej m isji, bo to rzecz bardzo d elik atnej natury, lecz obecnie przekonałam! się, że dłużej czek ać nie m ogę... O cóż chodzi? zap ytał p o w ażn ie doktór, w stając. P ew na osoba, która, nie chce, by n azw isko jej zostało w ym ienione, kocha pana... M oże pan nie zw rócił na nią uw agi... D orgeval patrzył na ni$, Jec* ni# o d ezw ał się słow em. T a osob a k och a pana Wiernie... szalenie! M ógłb y pan sw oim w p ływ em zm ienić całkow icie jej u- sposobienic... O na m oże dotąd n iejed n ym błądziła, b o nie znała miłości, lecz w iem... G łos M agdy zadrżał lekko. D o f- geval patrzył w ciąż badaw czo. * W iem na pew no, że aby zaskarbić sobie m iłość pana, podda sw o ją w o lę w szelk im zachciankom i fantazjom pana... Jej życie jest w ręku pana... Czy m ogę m ów ić dalej? N ie, odrzekł zim no m łody człow iek. W ięc nic, ani słow a? - m ów i ła dalej drżącym głosem. > Żadnej odpow iedzi?... C zy m am rozum ieć, że serce pańskie nie jest już w oln e? Serce m oje ty lk o do m nie należ y i nikom u spraw y zdaw ać nie m y ślę, o d p ow ied ział spokojnie. (Ciąg dalszy nastąpi). 5) In a w skazów ka! krzyczał komisarz STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI rozgniewany. M usimy wszystko jeszcze raz dokładnie przejrzeć, panie W dżdżystą noc majową 1869 roku, w pokoju, zajmowanym prze* starego dziwaka Lorlota na szóstym piętrze kamienicy, Percinet. Nie podobna, aby nie miał położonej przy ulicy Trzech Koron w Paryżu, rozległy się nagle strzały. Zaniepokojeni żadnych dokumentów. mieszkańcy gmachu wezwali policję, klóra z komisarzem B lairem na czele wtargnęła siłą do mieszkania Lorlota 1 znalazła tam jego zwłoki z przestrzeloną czaszką t piersią. Wedle przypuszczeń policji, m orderca Percinet chętnie przystał na to żądanie i razem z kom isarzem zaczęli po raz drugi przeglądać szuflady, ale nie zbiegł przez jedyne okno izdebki, znaleźli nic więcej. W komodzie le otw ór strychowy, prowadzący na dach, na żały dwie nowe koszule, kilka chustek do nosa, dwie pary skarpetek, którym się ukryw a. Zadania ujęcia go chce się podjąć obecny przy dochodzeniach, barczysty Murzyn, twierdzący o sobie, iż jest brudny i podarty kalendarz i portm o lokajem pewnej damy. netka z i 8 frankami. T o było > Od trzech tygodni! w szystko! Ani kawałeczka zapisanego *- Skąd przybył? papieru, ani listu, mogącego dać najmniejszą chociaż wskazówkę co do > N ie wiem N ie wiesz! T o d o b re! Gdybym cię zapytał o najbliższy szynk, to byś.mi dał napewno inną odpowiedź. Nie pytałeś go o papiery, nie zasięgałeś o nim żadnych informacyj? No dalej, mówże już, nie stój jak ścięty! Panie komisarzu, pan Loriot zapłacił komorne z góry, a gdy lokator płaci i zachowuje się spokojnie, nie potrzebuję się o niego troszczyć. Nie możesz mi dać żadnych innych wyjaśnień? Opowiadał mi raz, że przebywał długo w Ameryce, tam, gdzie jest o wiele cieplej, niż u nas, i gdzie są jeszcze dzicy ludzie... / ½ s ł s c ę j l B o g u s a * K g - pochodzenia i stosunków zam ordow a nego. Sprawa ta staje się coraz ciemniejszą i bardziej zawikłaną, m ruknął Blair, spoglądając z boku aa agenta. Trzeba się dowiadywać u kupców," mianowicie u tego, od którego są meble, rzekł Percinet. Można go łatwo znaleźć. Blair odwrócił się do lekarza, zajętego sekcją zwłok. Co za wstrętna twarz, zawołał, przyglądając się uważnie zam ordowanemu. Moim zdaniem nie był to ani robotnik, ani żaden uczciwie pracujący człowiek. Jest to twarz isłbóinik*, psys^s p*ni$ dobficłsl Ale co to jest? zawołał, nie czekając na odpowiedź i chwytając szybko ramię zmarłego, z którego zsunął się rękaw koszuli. N a brunatnym ciele pana Loriot widać było rozmaite rysunki i znaki, pomiędzy którymi najwyraźniejsze było przebite serce, trupia głowa i data r Patrz pan, rzekł agent do komisarza, te znaki mogłyby z pewnością posłużyć do ustalenia nazwiska i osoby zamordowanego. Trzeba by pokazać trupa wszystkim naszym ludziom, mianowicie zaś zbiegłym i na nowo pochwyconym galernikom. Dziwiłbym się bardzo, gdyby który z nich nie poznał w nim swego starego znajomego i towarzyśza. W ygląda on zupełnie, jak więzień z galer. Co myśli pan o tym, panie doktorze? Nie jest on piękny, to prawda, odpowiedział lekarz, wyraz tej twarzy zdradza dzikie nam iętności! Ma pan słuszność! R O Z D Z IA Ł V Podczas kiedy komisarz i agent przeprowadzali w pokoju zmarłego rewizję, Murzyn biegł za mordercą po karkołomnej, niebezpiecznej 4 *». W ygląda on więcej na m ordercę, niż na zam ordowanego, dodał agent. dro- Pan Blair nie mylił się, twierdząc, że M urzyn znalazł ów rewolwer. M urzyn w sunął rewolwer do kieszeni i, nie zważając na ciemność i u- Iewny deszcz, posuwał się zwolna, ale nieustannie naprzód, opierając się przy tym nogami o brzeg rynny i czepiając się rękami każdej nierówności i wypukłości dachu. Pisarz miał słuszność, mówiąc, że żaden z policjantów nie byłby się odważył przejść tą niebezpieczną drogą. Ale M ono zdawał się nie widzieć niebezpieczeństwa. Dla niego nie istniała ani ciemność, ani wysokość. Szedł coraz dalej, oglądając się uważnie na wszystkie strony. Przebyw szy w ten sposób kilka metrów, zbliżył się do rogu domu i, obszedłszy go wokoło, zaczął wchodzić na wielki, sterczący w prostej linii komin. Był to teraz jego punkt oparcia. Odpoczął cokolwiek i znów puścił się w dalszą drogę. Po krótkim wypoczynku, pochylił się, przyłożył ucho do dachu i słuchał ale zaraz potem wyprostował się i zaklął po cichu. T w arz jego wyrażała gniew i niechęć. Dotąd przyszedł, to pewne myślał, ale dokąd się teraz udał? Id a * dalszy nastroi

11 Nt. 36 % a. iqig f.»s I E D E M G It 0 S Z Y* ROEMCTWO OCROMSCTWO DROBNY ROLNIK-DZIAŁKOWIEC1 PSZCZELARZ Gnojówka w perse mowei % osobną beczkę, zaopatrzoną w rurę sitową lub Gnojówka 1 kompost należą do nawozów na- H ralnych, które, podobnie jak obornik, wytwafsam y we własnym gospodarstwie. Kompost jest, jak wiadomo, nawozem zupełnym, t. z zawiera wszystkie składniki pokarmowe, potrzebne dla roślin, natom iast gnojówka posiada tylko dwa składniki, a mianowicie azot i potas. Różnice między tymi nawozami polegają na tym, źe gnojówka, jako nawóz płynny, jest szybko pobierana przez rośliny i dlatego stosuje się ją najczęściej pogłównie, czyli podlewa się nią rosnące rośliny, kompost zaś musi się najpierw w glebie rozłożyć, podobnie jak obornik, dlatego daje się go przed siewem lub sadzeniem, albo na łąkach na pewien czas przed rozpoczęciem wiosennego rozwoju traw. W zimie gromadzi się gnojówki najwięcej, ponieważ zwierzęta przebywają prawie stale w oborze. Zależy to jednak od zapobiegliwości rolnika, który może ten cenny nawóz zebrać w całości, jeżeli postara się o odpowiedni zbiornik, albo może go całkiem stracić, jeżeli takiego zbiornika nie ma, i gnojówka wyciekła do przydrożnych rowów. W oborach wgłębionych cały mocz wsiąka w obornik, dlatego przechow ując obornik pod bydłem, nie otrzymujemy gnojówki oddzielnie. Jeżeli mamy gnojownię dobrze zbudowaną,» dnie nieprzepuszczalnym, ułożonym ze spadkiem, to woda, którą skraplam y gnój w czasie upałów, przesiąka w głąb, a nadm iar jej gromadzi się w najniższym miejscu, gdzie również powinien być zbudowany osobny zbiornik. Jest to tak zwana woda gnojowa, która posiada mniejszą wartość od gnojówki i której nie powinno się mieszać z gnojówką w czasie jej gromadzenia. Z tego wynika, że dobry gospodarz powinien posiadać dwa zbiorniki, jeden na gnojówkę, drugi na wodę gnojową. Tej ostatniej w zimie gromadzi stę mało, gdyż obornika w tym czasie przeważnie nie skrapla się, a opady śnieżne są małe. Zbiornik na gnojówkę powinien być zbudowany z betonu i szczelnie zamykany. N ajpraktyczniejsze zamknięcie osiągnąć można za po-, mocą dwóch klap drewnianych, umieszczonych jedna nad drugą. Jeżeli na górną klapę narzucimy jeszcze nieco gnoju albo ziemi, to możemy być pewni, że amoniak gnojówki nie będzie się wcale ulatniać. Gnojówka jest tak cennym nawozem, że cały jej zapas powinien być użyty syyłącznie do nawożenia pogłównego. W tym celu zbiornik musiałby być tak duży, aby mógł pomieścić cały zapas gnojówki, jaki gromadzi się w ciągu jesieni, w zimie i wczesną wiosną. Jeżeli takiego. zbiornika nie ma, musi się z konieczności opróżnić go w ciągu zimy. W tym wypadku rozwozi się i rozlewa gnojówkę na łąkę, pastwisko, w ogrodzie lub na lakie pole, które ma być przeznaczone pod uprawę warzyw lub innych wybredniejszych roilin, np. pod buraki cukrowe, pastewne, march,ew, cebulę itd. Wcześniejsze wywiezienie gnojówki pod te rośliny jest jeszcze i z tego względu wskazane, że siew ich przypada wcześnie nu wiosnę. Rozlewanie gnojówki w zimie jest połączona zawsze z pewnymi stratam i azotu wskutek ulatniania się amoniaku. Chcąc uniknąć większych strat, należy ją rozlewać w odpowiedniej porze i na rolę siezam arzniętą. W tym celu trzeba wybrać taki czas, kiedy na polu nie ma śniegu, a rola na powierzchni wskutek chwilowej odwilży odmarznie, w głębi jednak trzyma mróz. Dzieli powinien być pochmurny, bez Sadiiź olchy Olcha wymaga gleby wilgotnej, lub nawet zalewanej okresowo. Ńie rośnie jednak, o ile gleba jest zakwaszona, z wodą stojącą bez wszelkiego odpływu. O ile charakter łąki jest właśnie taki (zakwaszony), należy przed posadzeniem przeprowadzić rów odwadniający. O ile wody nie można odprowadzić, a teren jest podmokły, należy przygotować t. z w. rabaty. W tym celu oczyszcza się teren z krzewów i przekopuje się co 3 6 m. równoległe rowy. Głębokość powinna wynosić m., szerokość zaś około 50 cm. Ziemię, wy doby lą i rowów rozrzuca się równo na rabatach, to znaczy na pasach gleby, położonych między rowami. W arstw a ziemi narzuconej winna wynieść około cm. Wiosną roku następnego można przystąpić do zalesień na" rabatach. Drugim sposobem, mniej kosztownym, jest przygotowanie pod zalesienie tak zwanych tarczy. Tarcze są to powierzchnie kwadratowe o bokach około 0.70 cm., nadsypane obok wyjętą ziemią do wysokości około 50 cm. Tarcze rozmieszczamy w odległości cm, od środka jednej do środka drugiej. Po środku każdej wysadzamy jedno drzewko. Na glebie stale dostatecznie wilgotnej można wysadzić olszę. Na miejscu, mniej wilgotnym, zwłaszcza o glebie piaszczystej, bardziej nadaje się świerk oraz topola. Najlepiej wysadzić olszę 2 3 letnią, m a jącą do 1 m. wysokości, uważając, by nie brać wybujałej. Z dobrym wynikiem można wysadzać olszę, pozyskane z samosiewu, wykopane starannie 3 ziemi wczesną wiosną. Przy wykopyw ania.ależy uważać, by nie uszkodzić zbytnio korzeni. Sadzić olszę można w kwadrat najlepiej 1.20 X 1.20 m. Przy wspomnianej więżbie na 1 ha wypadnie około 7000 sztuk. Świerka wysadza się mniej więcej w tej sam ej więżbie, zaś topolę, jako rosnącą bardzo szybko, wysadza się w więżbie 5 X 6 m. Na i ba sise tylko ew * 4QQ stisfc wiatru i dżdżysty. Na takiej roli wóz z beczką nie grzęźnie, a gnojówka pod wpływem deszczu wsiąka łatwo w rozmiękłą powierzchnię ziemi. Na rolę nie obsianą używa się gnojówki wprost ze zbiornika, t. j. nierozcieńczonej, chyba, że jest jej mato i trudno ją równo rozlać, wtedy celem równomiernego rozdzielenia, mieszą się ją z pewną ilością wody. Równe rozlanie jest bardzo ważne, bo jeżeli w jednym miejscu będzie gnojówki więcej, a w innym mniej, ta wówczas i rośliny nie będą się równo rozwijać i dojrzewać. Na małych polach najlepiej i najrówniej rozlewa się gnojówkę za pomocą konewki ogrodowej, zaopatrzonej w sitko. Do rozlewania na większych polach musi się mieć Gołębie-gile są bezsprzecznie najpiękniejszymi, dwubarwnymi gołębiami krajowymi, niestety w czystej hodowli rzadko spotykanymi, co przypisać należy niedocenianiu i niedośwuadczeniu wielu hodowców. Ojczyzną gila jest Austria, Ilyrla 1 Górna Bawaria, skąd przedostały.się ną Śląsk;. do Wiel kopolski i na Pomorze, lecz tylko w szczupłej mierze hodowli amatorskiej,. Gil-goląb wywodzi swój rodowód od czerwonopiersiowego skdlniaka. Głównymi barwami upierzenia gitów- są kolory: c z a rn y z połyskiem metalicznym i odcieniem zielonawym; m ied ziany i m o slężno-złoty. R zadsze są siwe i z białymi lotkami. Charakterystyczną cechą u rasowego gila są ostry czubek, bystre oko, krótkie karcze oraz kształtna budowa. Skrzydła ma długie, sięgające prawie-że końca ogona. Pokrywy skrzydeł są jedno barwne i podbrzusze koloru miedzianego lub mosiężno-złotego. Gile wywodzą w roku cztery dó pięć par młodzików, wylatują w pola na żer, przezto nie inne przyrządy równo rozdzielające Na łąki i pastwiska powinno się używać gnojówki rozcieńczonej wodą, gdyż wprost ze zbiornika jest za silna i może spalić nawet dobrze rozkrzewione trawy. Najlepiej jest rozwozić gnojówkę na darń zamarzniętą, nie pokrytą śniegiem, podobnie jak i na pole, w dzień pochmurny i dżdżysty. Do podlewania ląk i pastwisk można gnojówkę tuż przed użyciem rozcieńczyć także wodą gnojową, jeżeli mamy jej w zimie pewien zapas. Poza tym wody gnojow ej używa się do skraplania kompostów 1obornika na gnojowni. ( P rz e w o d n ik G o sp o d arsk i ) gołąb amatorski sprawiają hodowcy zbytnich trosk o wyżywienie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Raz zadomowione, nie wałęsają się po obcych dachach i odwiedzają cudzych gołębników, co jest wielką zaletą i co sprawia, że są ulubieńcami hodowcy. Opis niniejszy daję z własnego doświadczę-, nła. W roku 1923 w czasie największego nasilenia inflacji marki niem. kupiłem u gołębiarza ńa targu w Bytomiu parę czysto-rasowych czarnych gilów, plącąc horendalną cenę po miliardzie za sztukę. Ponieważ chciałem mieć jako zaczątek hodowli dwie pary, więc odwiedziłem w tym samym tygodniu targ w Gliwicach. Szczęście mi sprzyjało, bo kupiłem drugą parę. Obie były jakby wykapane, zupełnie podobne do siebie. W roku następnym dochowałem się dziesięciu par, lecz z początkiem grudnia odwiedziła mój gołębnik kuna i wydławiła z kretesem całą gilową paradę. Gil nie jest gołębiem użytkowym, lecz am a torskim, to też gołębiarzom-amatorom jego chów mogę tylko polecić. Jan Wiejski. Ryby pierwszorzędną potrawą Na podstawie długich badań lekarskich stwierdzono, że nadm iar spożywanych pokarmów mięsnych sprowadza na organizm ludzki najróżniejsze dolegliwości, które są mniej lub więcej niebezpieczne. Przekonano się również, że wstrzymanie się od spożycia mięsa stworzeń cieplokrwistych i zamienienie go na mięso ryb sprowadza dużą ulgę w dolegliwościach. Rozwijąjąca się następnie umiejętność leczenia organizmu ludzkiego ze schorzeń, wynikłych przeważnie na tle niewłaściwego odżywiania się i następująca po nej umiejętność zapobiegania tym chorobom doprowadziła do przekonania, że mięso stworzeń zimnokrwistych, a więc w pierwszym rzędzie ryb, jest nie tylko o wiele łatwej strawne przez organizm od mięsa stworzeń cieplokrwistych, ale również nie wywołuje żadnych niekorzystnych dla organizmu następstw. Poza tym mięso ryb zawiera tę samą a w wielu wypadkach dużo większą wartość odżywczą, ma zatem wszystkie dane po temu, by zająć w naszych kuchniach przynajmniej połowę miejsc, przeznaczonych dla potraw mięsnych. la lo Jako śro d e k spożywczy W ybitne wartości jaj jako środka spożywczego zostały dzisiaj zbadane w sposób naukowy. Jaja są pokarmem wybitnie krw iotwórczym. Związki fosforowe, wchodzące w skład jaj, odgrywają pierwszorzędną rolę na odświeżenie tkanki mózgowej. Składniki mineralne, zawarte w jajach, dostarczają m ateriału do budowy kości. Dostateczna ilość spożywanych jaj gw arantuje organizmowi zdrowe zęby, elastyczne mięśnie, mocne paznokcie itd. Jednym słowem jaja dostarczają pożywię n ie wszystkim tkankom naszego ciała. Stanowią on e jak gdyby streszczony pokarm i są nieocenionym środkiem odżywczym dla dzieci. Proteina, zawarta w jajku, trawi się z łatwo ścią i dostarcza nieocenionego pokarm u dla niemowląt, chorych i rekonwalescentów. Jaja są wysoko cenionym środkiem spożywczym, propagowanym przez wielu amerykańskich sportowców, zawodników i atletów. Zawartość w jaju wapna, fosforu i witaminy D" w arunkuje odpowiedni rozwój zębów I decyduje o ich zachowaniu. Je d n o ja jk o d zie n n ie, d a w a n e niem ow lęciu, zwłaszcza w o k resie m iesięcy zim ow ych, p o tra fi je sk u te c z n ie u c h ro n ić od rae h ity z m u (krzywica kości). Znajdujące się w jajku w ita m in y A są p o tę ż n ą b ro n ią n rz e d zarazasti j W g b W #, gouüitii Organizm ludzki, posiadający zbyt male zasoby witaminy A", jest nieodporny i jest skłonny do rozmaitego rodzaju schorzeń. Znany uczony Mellanby twierdzi, że witamina A miała by być potężną bronią przeciwko gorączce połogowej. Nie bez wpływu też pozostają jaja na wydzieliny naszych gruczołów. Są one w ogóle jak gdyby zbiornikami witamin. W itamina E plus witamina A" decydują o walorach rozrodczych organizmu. Ponadto sama witamina E w arunkuje odpowiedni rozwój mięśni oraz zapobiega nadmiernemu osadzaniu wapna w naczyniach krwionośnych (skleroza). Zawarta w jajach witamina B" ma wyraźne walory wzrostowe, pobudza apetyt i ułatwia trawienie. W większości pokarmów witamina ta ginie pod wpływem gotowania; jaja stanowią w tym względnie wyjątek. W itamina C jest niezbędna organizmowi zależnie od wieku i stopnia rozwoju. Obecność jej zapobiega schorzeniom nerwowym. Mc Collum, znany specjalista od badania pokarmów, powiada, że najbrdziej dietetycznymi (zdrowymi) pokarmami są jaja, wątroba zwierzęca o raz zielone pokarmy roślinne. Jaja są jakby żywymi zbiornikami składników odżywczych, potrzebnych dla każdej kropli krwi. Ameryk, rosa mączaa na agrestach A m erykańska rosa mączna pojawia eię ns agreście jako grzybek zawleczony do nas * Ameryki. G rzybek ten w ystępuje coroczni» na w ierzchołkach gałązek, n a liściach i Jagodach początkow o jak o biały puszek, później zaś jako b ru n atn e pow łoki dające się łatw o zdjąć z porażonych jagód i gałązek. Jeżeli się A m erykańską rosę m ączną nie zwalcza chore krzaki rosną słabo, silnie się w ycieńczą, m ało ow ocują, ow oce zostaną drobne i poplam ione, zaś w iele jagódek opanow anych przez grzybek opad a jeszcze przed dojrzeniem i naw et często zdarza się, iż chore krzak i zam ierają. A m erykańska rosa m ączna bardzo silni» się rozszerza i dlatego należy ją energicznie tępić. Biały puszek grzybka składa się z delikatnych niteczek (grzybnia), n a k tó ry ch tw orzą się zarodniki, tj. jak b y d robne nasionka pasożyta, które w iatr 1 ow ady przenoszą z jednego krzak a agrestu na drugi. Przy końcu w iosny przeistacza się biały puszek w b ru n a tn y splot niteczek, w śród których pow stają kuliste zbiorniki, k tó re zarażają m łode gałązki i zaw iązki ow ocowe agrestu. T ępienie A m erykańskiej rosy m ącznej w cale nie jest trudne, w ym aga jednak w y trw ałości. W alkę z grzybkiem prow adzim y w dw óch k ie ru n k a c h : 1) m u sim y dać krza ko m agrestow ym sposobność, żeby ja k najsilniej m ogły się rozwijać; 2) m u sim y zw alczać samego grzyb ka przez skraplanie płynam i grzybobójczym i i przez niszczenie porażonych grzybkiem gałązek agrestu. Ażeby osiągnąć silne k rz a ki, należy sadzić agrest w m iejscach o tw artych, niezacienionych przez m u ry i drzew a. W czesną w iosną lub jesienią w ycin a m y zb yt gęsto rosnące gałęzie. Trzeba obcinać rów nież gałązki w yrastające przy sam ej ziem i. W zm ocnienie agrestu osiągam y przez zasilanie ich naw ozam i. Św ieżego naw ozu zw ierzęcego i g n ojów ki należy unikać. D o zasilania naw ozem sztucznym n ad aje się najlepiej S uperfosfat i K ainit. B ezpośrednio tępim y grzybka najp ierw przez przecinanie gałązek porażonych pasożytem, k tóre należy spalić. Potem polew a m y ziem ię dookoła każdego k rzak a m lekiem w apiennym, przy czym należy ją staran n ie przekopać, aby w ten sposób zniszczyć zim ujący grzybek na opadłych liściach i jagodach. T o w szystko robim y bardzo w czesną w iosną, kiedy agrest jeszcze jest w stanie bezlistnym. P rócz tego m usim y agrest zraszać płynam i grzybobójczym i i to przez całą w iosnę. W iosną, dopóki agrest n ie posiada liści, zraszam y krzew y m lekiem w apiennym (na 100 litrów w ody bierze się 4 6 kg. w apna niegaszonego). Zraszam y krzew y roztw orem sody (na 100 litrów w ody bierzem y 1 kg. sody k ry sta licznej) po okw itnięciu agrestu. Przypomnienia na luty W p o lu : Baczyć, aby wody z roztopów szły na m iejscowe łąki, gdzie pozostawią cenny osad warty niekiedy więcej niż nawóz. Wody powinny spływać równomiernie, nie czynić wyrw, więc trzeba przebijać zatkane śniegiem przegony i rowy. Wywozić komposty, nawozy pod okopowe I zaraz trząść, jeśli nie ma obawy splókania. Kończyć sypanie żużli i kainitu na polach i łąkach o ile nie zalane. Wysiewać ku końcowi miesiąca azotniak. Bywają dni po spłynięciu wód i płytkim roztajaniu próchnicy łąkowej, że konie nie lgną, więc należy korzystać z chwili i luźną wzdętą darń przygnieść wałem. To samo odnosi się do wałowania żyta na marszach i spasach, kiedy to całymi płatami ruń leży oderwna od gruntu. Na obsychające górki puszczać włókę. P rz y In w e n ta rz u : W zakresie żywienia to samo co w styczniu. Zacząć tucz wieprzy na wielkanocny użytek; silne pasienie najtańsze. Drób trzymać ciepło. Kurom dawać paszę rano ogrzaną, a wieczorem ziarno. Pomieszczenia przewietrzać - czyścić skrobać. Konie ac-ząć mocniej żywić. W sadzie: Wycinać w dni niemroźne krzyżujące się gałęzie drzew owocowych. Szykować r>,-v tudniową ścianą grzędy na rozsad dzić brakujące nasienna warzyw z p : n gatunku i wartości użytkowej. Najlepiej mieć własne wysadki, a szczególnie kapusty, m archwi czerwonej, pietruszki i buraków ćwikłowych. Naciąc wierzby koszykarskiej lub zamówić odpowiednie odmiany na suche, czy wil- Qetoe riflrölft Obsadzi 4 i b 4 rowy 4 eieiiagtltil

12 Itr. 12 S J I) F M (i II O S Z Y K Nr. 36 * ü. I K T Mistrzostwa iroheiowe świata rozpoczęte ¾ S B» r «8m r l * w r s i e a r w s z i s s a» e S s e i r n W pfątek o godz. 15-tcj nastąpiło równoeześnie w Zurychu 1 Bazylei otwarcie tegorocznych mlstczostw hokejowych świata, do których, jak fliz podaliśmy, stanęło 13 zespołónj e w tym i drużyna Polska. Rozgrywki rozpoczęły się spotkaniam i: * Zurychu pomiędzy Czechosłowacją I Jugosławią, a w Bazylei meczem Niemcy Finlandia. Tak Jugosławia, jak I Finlandia w ogóle po raz pierwszy obesłały mistrzostwa świat», tak źe z góry wiadomym było, że państwa te nie odegrają poważniejszej roli. Kanada Holandia 8:0 (1:0, 4:0, 3:0) Dwa najbliżsi przeciwnicy Polski rozegrali ze sobą w piątek wicezo-em w Bazylo' pierwszy mecz. W ynik jest dość wysoki, jednak Kanada go ciężko wywalczyła. Holendrzy nie mając bowiem nie do stracenia, grali z niesłychaną am bicją I ofiarnością, tak że Kanada musiała wydać z siebie wszystko, by w końcu wygrać spotkanie, stojące do ostatniej chwili pod znakiem zaciętej gry obu drużyn. Bramki dla Kanady zdobyli Kowclnak 3, M orris 2,Benoit, Deame i Haight po 1. Kanadyjczycy pozostawili doskonale ni» na 6 tys. widzach. Niemcy Finlandia 12:1 (2:0, 7:1, 3:0) wraża- Debiut Finlandii w mistrzostwach hokejowych świata, mimo porażki z tak renom owanym przeciwnikiem, uważać można za udały. Finowie wykazali wcale dobre opanowanie techniczne I nadzwyczajną ambicję. Najlepszym Ich graczem był Hagström, który przy stanie 8:0 dla Niemiec zdobył honorowy punkt dla Finlandii. Niemcy uzyskali stosunkowo wysokie zwycięstwo dzięki doskonałemu zgraniu. W yróżniła się obrona Jaenccke i CsOngel, oraz linia ataku wiedeńskiego Demmer, Nowak, Felstrltzer. Bram ki dla Niemiec zdobyli Jacneeke, Schmldtnger 1 Demmer po 3, Felstrltzer 2 1 Nowak 1. Na meczu obecnych było 10 tys. widzów, w tym praw ie 9 tys. młodzieży szkolnej. Sędziowali p. Kolar (Czechosłowacja) 1 Calcate*»» (Dalia) Ṡzwajcaria Łotwa 12:0 (5:0, 3:0, 4:0) B tys. widzów było świadkiem łatwego *»yjęstwa Szwajcarii nad Łotwą, która obecnie gra znacznie słabiej jak w uh. roku W Pradze. Bohaterem meczu był bram karz Łotyszów Kuckus, który obronił swoją drużynę przed wyższą porażką. Szwajcarzy nie grali na pełny gaz, pokazali jednak szereg wspaniałych zagrań kombinacyjnych, z których bram ki zdobyli Pic Cattlnl 6, Hans Cattinl 3, Ruedl, T rauter 1 Torrlanl po jednej. Ameryka Italia 5:0 (3:0,1:0 1:0) Ameryce przypadło w udziale odkrycie wartości drużyny włoskiej, która przygotowała się do występów w Szwajcarii w wielkiej tajemnicy. W brew wszelkim oczekiwaniom Ameryka stosunkow o łatwo pokonała Włochów, u których grało trzech Kanadyjczyków, pochodzenia włoskiego. Mecz powyższy był właściwie popisem różnych Indywidualistów 1 ani razu nie można się było doszukać u obu drużyn zagrań kom binacyjnych. Bramki dla Ameryki zdobył Saarf 4 1 Dondl 1. Węgry Belgia 8:1 (2:0 4:1, 2:0) Węgrzy bez większego trudu pokonali b. Słabą drużynę Belgii, Gra stała przez cały czas pod wybitną przewagą zwycięzców, którzy dysponowali dwoma b. dobrze zgranymi ze sobą atakam i. Barmkl dla W ęgier zdobyli Miklos S. Jener 1 D ar ray po 2, Szamosy 1 Helmeczy po 1. Kto wejdzie do półfinałów? Po pierwszym dniu rozgrywek należy słę Spodziewać, że do półfinałowych rozgrywek zakw alifikują Się z grupy A Niemcy I Ameryka, ewentualnie jeszcze Italia; B Czechosłowacja 1 Szwajcaria; z grupy C K anada, Polska, o He naturalnie pokona w sobotę Holandlę- grupy D: Anglia I W ęgry. Rozgrywki półfinałowe rozpoczynają się w dwu grupach od poniedziałku do środy. Finały zaś od czwartku do niedzieli. Przypuszczalnie w grupie półfinałowej w Zurychu walczyć będą: Kanada, Niemcy, Ameryka i Czechosłowacja. W Bazylei: Szwajcaria, Węgry, Polska I Anglia. W pierwszym dniu rozgrywek uzyskano 71 Losowanie tegorocznych rozgrywek o puchar Davisa W Nowym Jorku odbyło się losowanie tegorocznych rozgrywek tenisowych o puchar Davisa. Z ram ienia Polski przy losowaniu o- becny był Konsul Generalny p. Gruszka. W wyniku losowania przeciwnikiem Polski w pierwszej rundzie puchara będzie Holandia. Poza tym walczą w pierwszej rundzie strefy europejskiej Jugosławia Irlandia, Rumunia- W ęgry i Niemcy Szwajcaria. Su drugiej rundy pucharu, zakwalifikowały się ze strefy europejskiej następujące państwa: Czechosłowacja, Norwegia, Belgia, Indie Angielskie, Włochy, Monaco, Szwecja, Dar^ą, 'Anglia, Nowa Zelandia, Francja i Chiny. bramek, co jest nielada rekordem, nie uzyskanym jeszcze na żadnych mistrzostwach. Najmniejszy wynik jest 5:0, największy 24:0. TABELE ROZGRYWEK GRUPA A 1) Niemej 1 2:0 2) Ameryką 1 2:0 3) Italia ' 1 0:2 4) Finlandia 1 0:2 GRUPA B: 1) Czechosłowacją 1 2:0 2) Szwajcaria X 2:0 3) Łotwa 1 0:2 4) Jugosławia 1 0:2 12:1 6:0 0:5 1:12 24:0 12:0 0:12 0:24 Wspaniały start drahun tulskiej GRUPA C: 1) Polska 1 2:0 9:0 2) K kii a da 1 2:0 8:0 8 ) Holandia 2 0:4 0:17 GRUPA D: 1) Węgry 3 2:0 8:1 2) Belgia 1 0:2 1:8 3) Anglia PROGRAM ROZ-, WEK NIEDZIELNYCH Niedziela 5 lut.jo w Bazylei, godzina Polska Kanada, godzina 15 Ameryka Finlandia, godz Niemcy Italia. W Zurychu, godzina Łotwa Jugosławia, godz. 15 Anglia Węgry, godz Szwajcaria Czechosłowacja. HAMMARBY SZWECJA BERLIN 3:3 (2:1,0:2, 1:0) W Berlinie rozgrywa się obecnie turniej 1 kejowy przy udziale dwóch drużyn berlińskie* jednej szwedzkiej i czechosłowackiej. W pierwszym dniu m istrz Szwecji Hammarby pokonał Spartę praską 6:1, zaś w drugim dniu zremisował z Berlinem 3:3. W Antwerpii kanadyjska drutvua hokeja lodowego Smoke Eaterti pokonała Wzmocniony zespół Brabo 5:0. W Hadze w międzypaństwowym spotkaniu hokejowym Belgia pokonała Holandię 4:1. W Brukseli drużyna Smoke Eaters pokonała zespół Etoile du Nord w stosunku 14:1. Hokejowa reprezentacja Stanów ZJedn. pokonała w Arosa miejscowy zespół HC w stosunku 5:0. W Mediolanie hokejowa reprezentacja Włoch, wzmocniona Kanadyjczykami włoskimi, puk" ":»raiecką drużynę AC Klagenfurt 7:1. Polska - Holandia 9:0 Bazylen, Tel. wł. W sobotę, w drugim dniu mistrzostw w u jowych świata w Szwajcarii, zadebiutowała drużyna polska w meczu z Holandią, którą pokonała po wspanialej grze w stosunku 9:0, a więc w wyższym wyniku o jedną bram kę niż Kanada w piątek. Polska drużyna wystąpiła do powyższego spotkania w następującym składzie: Maciejko, Kasprzycki, Michalik, Jarecki, Burda, Ursoń, Kowalski, Wołkowski, Marchewczyk, przy czym przy stanie 5:0 kapitan związkowy zmienił bodaj że najlepszego gracza na lodowisku Jareckeigo z Andrzejewskim, który jednali wypadł bardzo blado. Zwycięstwo zdobyła Polska zupełnie zasłużenie, była bowleni zespołem wyraźnie lepszym i zdeklasowała Holendrów zupełnie dc. Do najlepszych graczy zaliczyć należy w drużynie polskiej bram karza Maciejkę i napastników śląskich. Atak krakow ski Kowalski, Wołkowski, Marchewczyk nie osiągnął jeszcze pełnej formy. Drużyna holenderski grała niesłychanie brutalnie i ofiarą takiej gry stał się Ursoń, którem u jeden z napastników wybił obojczyk, tak, że istnieje obawa, czy nlę. został on złamany, Ursoń został w każdym razie przetrańsporto. wany do szpitala. Bramki dla Polski padły ze strzałów następujących graczy: w 3 min. Ursoń, w 5 min. samobójcza jednego z obrońców holenderskich, w 10 min. Wołkowski. W drugiej tercji w 7 min. czwarto bram kę zdobywa Kowalski, a w 13 min. Burda. W ostatniej tercji w 7 i 8 min. dwie bram ki zdobywa W ołkowski, a wynik dnie ustala Burda. Widzów zebrało się na trybunach ponad Zebrani długo oklaskiwali Polaków za wyjątkowo ładną grę. Po meczu odegrano polski hymn państwowy. Jak się poza tym dowiadujemy, stan zdrowia UrsOnin nie jest tak zły, jak początkowo przypuszczano. Bezpośrednio po przybyciu jego do szpitala, sporządzone zostało zdjęcie rentgenowskie, które poza wybiciem obojczyka nie wykazało żadnych poważniejszych komplikacji. Obojczyk wstawiono, jednak nie wiadomo, czy Ursoń będzie mógł grać w meczu z Kanadą. Poza tym dowiadujemy się, źe przybyły w 3 :0, 2 : 0, 4 : 0 ) międzyczasie do Bazylei kierownik drużyny polskiej m ajor Korczyński, przywiózł ze sobą zakaz startu w drużynie narodowej, wysłanego na koszt Dębu Nowaka. Do niedzielnego spotkania z Kanadą, które odbędzie się o godz w Bazylei, Polska wystąpi w możliwie najlepszym składzie, aczkolwiek nawet przegrana z Kanadą umożliwi jej dalsze branie udziału w rozgrywkach półfinałowych. * W ysokie zwycięstwo drużyny polskiej z Holandią wywołało szczególnie na Śląsku kolosalne wrażenie. Początkowo Śląsk obiegła wiadomość, że Polska przegrała z Holandią w stosunku 2:0. Prędko jednak wiadomość tę zdementowano. O zainteresowaniu wynikiem meczu świadczy fakt, że w ciągu wieczora przyjęliśmy ponad 200 telefonów z zapytaniem, jaki jest wynik meczu Polska Holandia. Czechosłowacja Łotwa 9:0 (3:0, 3:0, 3:0) W drugim dniu mistrzostw hokejowy*»* - vlata w Szwajcarii, Czechosłowacja znqwu rozpoczęła w godzinach popołudniowych sobotnie mecze w Zurychu, m ając za przeciwnika Łotwę. Czesi do tego spotkania wystąpili ze zmienionym składem w drugim napadzie. Zamiast młodych i niedoświadczonych jeszcze: Drobnego, Hurycha 1 Losmina, zagrali Pergl, Cetkowsky i Cisarz, na innych pozycjach nie poczyniono żadnych zmian. Mecz z Łotwą miał dla nich to znaczenie, źe zwycięstwo było równoznaczne z kwalifikowaniem się nawet w razie przegranej z Szwajcarią, do półfinałowych rozgrywek. Czesi dopiero w trzeciej tercji w stawili Lonsmina na miejsce Cisarza, oszczędzając go do dalszych bojów. Łotysze, mimo dość znacznej porażki, starali się jak tylko mogli utrudnić zwycięstwo faworyzowanej Czechosłowacji. Do najlepszych części należało trio obronne a wyróżnił się znowu bram karz Kuckic. Naogół Łotysze grali lepiej, jak w meczu z Szwajcarią. Gra stała przez cały czas pod przewagą Czechów, dla których bram ki uzyskali: 1. Kucera, 2. Trojak, 3. Malecek, 4. Malccek, 5. Cetkowsku, 6. Malccek, 7. Trojak, 8. Kucera, 9. Pergl. Zawody prowadził p. Minder (Węgry) i Sachs (Polska). Widzów koło 3 ty*. Mistrzostwa narciarskie Okr. Podhalańskiego Zakopane, teł. w& W sobotę odbył się w Zakopanem pierwszy dzień narciarskich mistrzostw okręgu podhalańskiego, które były równocześnie ostatnią i najważniejszą próbą polskich narciarzy przed mistrzostwami świata. Rozegrano bieg na 18 km, w którym pełne zwycięstwo odniósł Nowacki ze Strzelca, w czasie 1,11,26. W ielką niespodziankę sprawił Ślązak Matuszny z S. K. N., który zajął 2-gie m iejsce czasem 1,12,40, trzecim był W nuk W isla Zakopane 1,14,24, 4) Dziadoń Strzelec 1,14,26, 5) Bursa Sokół 1,14,40, 6) Skupień Sekcja narciarska P. T. T. 1,15,20, 7) Fąfrowlcz Nowy. Targ 1,15,23, 8) Sikora Śląsk 1,15,28, 9) Zubek, 10) Dawldek, 11) M arusarz Andrzej, 12) M arusarz Stanisław. Tylko hokeiści jadą na akademickie mistrzostwa świata W Trondheim rozegrane zostaną w dniach b. m doro zne akademickie zimowe mistrzostwa świata. Ze strony polskiej pojedzie przypuszczalnie tylko drużyna hokejowa, złożona z graczy poznańskiego i warszawskiego AZS. Zawodnicy ci zebrani będą na obozie treningowym w Katowicach, który potrwa do 14-go b. m. W dniu 15 b. m. nastąpi wyjazd do Norwegii pod kierunkiem pp. Kocaja i Kwasta. O stative dm tor zed AS-em OBAWA O SIAMŚM1EGIJ Zak«)pane. w lutym. Zima tegoroczna jest wyjątkowo słaba w opady śnieżne. Popadało tam coś, ale jest to naprawdę niewiele. W prawdzie do skoków, sztafety i biegów zwykłych, jeżeli warunki nie ulegną pogorszeniu śniegu w zupełności wystarczy, ze slalomem też większego kłopotu nie będzie, ale ze zjazdem przy obecnym stanie jest więcej niż źle. Nie ma mowy o lym, żeby poprowadzić bieg trasą nr. 1, to jest ze szczytu Kasprowego granią ponad Małą Goryczkową pod stację kolejki linowej na myślenickich tur niach, a stamtąd ku Kuźnicom; zostaje trasa nr. 2 z Kasprowego na przełęcz, następnie w dół do kotła Goryczkowego przez bulę do sza łasów na Góryczkowej. Górna część trasy jest zupełnie dobrze ośnieżona, ale od bul'., szkoda mówić, od lat o tej porze nic pamięta nikt tak słabej pokrywy śniegu w tym miejscu Śniegu napadało, ale nie napchało go między kamie nie, między kosówkę, nie zrównało terenu: ka mienie sterczą zdradziecko pod miękką i cien ką warstwą puchu. Tu zdefektowała ramię Helena Marusarzówna, tu puścił się w pełnym gazie za Schindlerem i Bochenkiem, mistrz świata Allais, nie znał trasy tak dokładnie, jak nasi zjazdowcy, nie wiedział o dziurach i zdradliwych kamieniach, prasło go, zrobił kitka koziołków ponaciągal ścięgna, odnowiła mu się stara kontuzia i tym samym Altais przestał być jednym z najgroźniejszych kandydatów do mistrzostwa. Bieg zjazdowy to w narciarstwie zawsze jedna z największych niewiadomych, ale tym razem, w razie takich warunków, niespodzianek będzie daleko więcej niż norm alnie. Oczywiście warunki mogą się w ciągu kilku dni wybitnie poprawić, choć, jeżeli chodzi o ośnieżenie trasy zjazdowej, opady musiałyby być specjalnie silnie, mogą się utrzymać obecne warunki, co będzie bardzo dużo, ale mogą się też pogorszyć. A tymczasem FIS musi się >dbyć. Dlatego też konieczne jest nagromadzę nie pewnych rezerw śniegu Ale to wymaga wielkiego nakładu pracy i pieniędzy. Obok skoczni zmobilizowano już około 100 kuhicz nycli metrów zapasu śniegu na wszelką ewen tualność, jest to jednak za mało, poza tym trzebaby jeszcze porobić w kilku innych m iejscach podobne zapasy. (Zetes) Dobra forma Nowackiego Ze znanych zawodników nie skończył biegu Wowkonowie.z. Za Nowackim przez cały czas biegli znani biegacze włoscy z Demezem na czele. W biegu na 18 km do kombinacji pierwszym był W nuk, 2) Bursa, 3) Dawldek, 4) Marusarz Andrzej, 5) M arusarz Stanisław, 6) Mar duła, 7) Fiedor ze Śląska, (z) Mistrzostwa łyżwiarskie Europy rozpoczęte W sobotę wieczorem rozegrano w Zakop» nem łyżwiarskie mistrzostwa Europy w Jeźdzle param i. Mistrzostwa zgromadziły 10 par. W porównaniu do roku ubiegłego jest to o 3 pary więcej. Zawody otrzymały bardzo ładną oprawę. Zgromadziło się około widzów. Następnie Odbyła się defilada wszystkich par 1 przedstawienie poszczególnych par, poczem odegrano hymn narodowy, (z) Maria Rómmel triumfuje w Berlinie W piątek odbył się w Berlinie na międzynarodowych zawodach konnych konkurs dla pań. Z 39 uczestniczek 19 ukończyło parcours bez błędu. Przy równej ilości punktów karnych decydował lepszy czas przebiegu. Pierwsze miejsce i złotą wstęgę zdobyła Maria Rómmel na koniu Sahara, mając przy bezbłędnym przebiegu czas Drugie miejsce zajęła pani Commineci na koniu Sylvia 0 pkt., czas Druga Polka pani Krasińska zajęła piąte miejsce na Lady Agnes, a szóste na koniu O- bawa. Cunningham znowu wygrał W Bostonie odbyły się zawody lekkomie tyczne w hali. Ciekawsze wyniki notujemy: 1 mila 1) Cunningham 4:15.2 min. przed braćmi Blaine i Wayne Ridcout. Znany bie gacz Fenslce zajął dopiero piąte miejsce. W skoku w z wyż Albritton 198 cm. W kuli Danny Taylor i Howard Brill po m. Doroczny bal kala Witów śłasklc* W sobotę, 11 bm., odbędzie się w salach świetlicowych Pocztowego P. W. w Katowicach doroczny bal kajakowców śląskich, organizowany przez Śląski Okręg P. Z. K. Protektorat nad balem objął dyrektor O kręci Śląskiego Poczt i Telegrafów p. ppłk. Popiel? Komitet organizacyjny dokłada w-zelkich starań, by bal wypadł jakna(okazalej. Po zaproszenia należy zwracać się do sekretarza O- kręgu p. Postawki (biuro personalne 0. O.,K. P.). Dochód * balu przazoiaczon.v na fundusz nlininiisk' B

13 Nr r. SIEDEM U H O S Z X- Froncha 4. 0 u Przyszła peeni Marcinów* ge synalklem swym, Zefllklen\ I Froncusia grzecznie prosi, żeby na 16d szedł ge smykłeną, Chłop się zgodził, bo sąsiadka Słodko mówi i do lego *» przysługę ową daje depłą rączką aż złotego Wziąwszy łyżwy Zefllkow*, na ślizgawkę Froncek kroczy, a malcowi, Jak to widać, 1 śmieją się radością oczy,, Są n eeła, włęe n a # FrmnedL^ Zeilikowt łyżwy wkłada; y wnet słę będzie popisywał * a ły Zefllk, mistrz pi ' :-:?W 1 f i r a i a a u a u II 1^6śU 5w^iSiSiiiwśi Teraz Froncek mknie po lodzi«, na sznureczku ciągnąc smykaj / radość wielka ogarnęła maleńkiego wnet Zeflikm i Radość ta nie będzie długą, jak to zobaczycie sami, koń ma bowiem cztery nogi, / a potyka się czasam i ' Nic dziwnego, że 1 Zefllk też się potknął w pewnej cbwill, y wielkim krzykiem 1 hałasem frunął na lód, mol m ili*. 'Ale Froncek podniósł m ałczt/ l popycha go przed sobą,»słaniając Jego ciałko i nader cenną swą Raebe, f I I (till Wcale sposób ten nie pomógł, Choć był własny, a nie cudzy, bo się obaj poślizgnęli ^ z ot f leżą już, jak dłudzy?.* _ Kiedy trochę odsapnęli, Froncek mówi: Wiesz, Zefllku? Pomysł mam 1 w czyn go wcielę bez reklamy 1 bez krzyku! Malec siadł na kłodzie drzew:, a bohater do dom spieszy. / Rzecz ciekawa, co przyniesie Z tych domowych swych pieleszy?, Oto szafy drzwi otwiera 1 wyjmuje s niej balony««baloniki? Na ślizgawce? > Czy nasz Froncek Jest szalony?! I liiiiliüuji mm lllr Nie. On zawsze wiej co czyni Myśl, do czynu stale skora, J!aże biec mu z balonami m 4 sakllnteeą brzeg jezior«. Oto przybiegł. Lekkie kule M iłkow i już przypina, lest z pomysłu kontent wielce; 0 czym świadczy 1*6 mina, - Ślizgaj się! do brzdąca woła *. bez cykorii", bez obawyf ie upadniesz 1 nabierzesz *tby Sonia Henje wprawłt Jako* Zefllk Mucha rady 1 wychodzi na tym świetnie«podtrzymują go batony, plę więc z nóg go już nie getjn.

14 Str. w S I E D E M G R O S Z Y #Tr. 3* K. S. Zmiany w sialncle Banün Polsülcgo jęciu Barcelony komitet międzynarodowyj zaproponował rządowi hiszpańskiemu n- mleszczenle tych drogocennych dzieł w Genewie pod opieką Ligi Narodów, i w y delegował Jaujarda do premiera Negrina. Nowy system pokrycia emisji banknotów Wczoraj wieczorem Jaujard podpisał wraz z ministrem spraw zagranicznych W arszawa, i. 2. PAT. tej zasady Bank będzie wymieniał bilety ban- Poza tym postanowiono szereg innych del Vayo umową zewolenla na w yw iezienie z Hiszpan! drogocennego ładunku. Rada Banku Polskiego uchw aliła Szereg ko we na czeki zagraniczne według kursów zmian, dotyczących uporządkow ania i konso- Ważnych zmian w statucie Banku, które będą giełdy pieniężnej w W arszawie z zachowaniem lidacji niektórych kredytów, udzielonych przez ustawy m onetarnej i przepisów weksli, praw akcjonariu- Milicjanci uciekają z Katalonii przedstaw ione walnemu zebraniu akcjonariu- postanowień Bank, dyskontowania go pozostaje w ścisłym związku z konsekwentnymi wysiłkami rządu w kierunku zlikwidow ania procesów kryzysowych i pokryzysowych, dostosowania działalności instytućyj fi szów dnia 13 lutego rb. dewizowych. szów, organizacji itp. Uchwala rady Banku będąca wyrazem 'dążenia do uporządkow ania rynku pieniężne Paryż, Teł. w ł.!' nansowych do obecnej rozwojowej tendencji gospodarczej w Polsce oraz wzmocnienia zaufania do struktury aparatu kredytowego. Stosownie do kom unikatu Banku z października r. ub. jedną z zamierzonych zmian statutu jest zmiana, dotycząca zasady pokrycia emisji banknotów. W poszukiwaniu dróg rozwiązania tego zagadnienia w płaszczyźnie interesów gospodarki polskiej, władze Banku uznały za najbardziej odpowiednie oparcie się na systemie, utrwalonym i cieszącym się zaufaniem w takich krajach, jak Anglia, Finlandia, Norwegia 1 Szwecja. W spomniany system polega na tym, że Bank centralny ma obowiązek utrzymywan ia zapasów złota w stosunku ściśle określonym do tej kwoty obiegu i natychm iast płatnych zobowiązań, która przekracza ustalony latutem kontyngent t. zw. emisji fiducjarnej. W myśl tych założeń projektow ane zmiany statutu Banku Polskiego wprowadzają zasadę, że Bank obowiązany jest zamiast dotychczasowego pokrycia w wysokości 30 procent posiadać zapas złota w stosunku, odpow iadającym przy najm niej 40 proc. sumy, o jaką o- bieg biletów bankowych łącznie ze stanem natychm iast płatnych zobowiązań przekraczać będzie kwotę 800 miln. zł. W ymienioną kwotę emisji fiducjarnej rada Banku może za zgodą m inistra skarbu podwyższać, z zależności od sytuacji rynku pieniężnego, jednak najwyżej do miln. zł. Równocześnie z wyżej omówioną zmianą uwidoczniła się potrzeba uzgodnienia postanowień art. 47, norm ujących wymienialność banknotów, ze stanem faktycznym. Projektow ana m odyfikacja statutu w tym punkcie zachowuje nadal dotychczasową zasadę, że Bank będzie m iał w przyszłości obowiązek wymiany swych biletów na złoto. Do czasu wejścia w życie Stronn. Ludowe w wspólnym froncie polskim w wyborach samorządowych W arszawa, Tel. wł. (W) Polska Agencja Agrarna dowiaduje się, że Stronnictwo Ludowe na terenie Małopolski. Wschodniej zdecydowane jest utworzyć wspólny front z innymi organizacjami polskimi w w yborach do rad gromadzkich i gminnych. Oczywiście z tego porozumienia wyłączone będą organizacje, które prowadzą akcję, skierowaną przeciwko chłopu polskiemu. Kto będzie nowvm prem ierem? Białogród, Tel. wł. (q) Pięciu ministrów słoweńskich j muzułmańskich, którzy zgłosili swą dymisję wystosowali do premiera Stojadinowicza następujący list: \ Panie Prezydencie, w dzisiejszej debacie Izby a przede wszystkim w przemówieniu ministra oświecenia publicznego, Kujudicza stwierdzono, że w rządzie Istnieją różnice zdań co do sprawy naszego układu z Chorwatami. Uważamy, że powinniśmy nie tylko dla dotrzymania obietnic uczynionych przez nas w naszym programie przed wyborami, lecz także dla innych ważnych przyczyn państwowych przygotować drogę i zmierzać możliwie najszybciej do rozwiązania sprawy ugody z Chorwatami. Uważamy, że rząd w swoim obecnym składzie przedstawia przeszkodę dla rozwiązania tej poważnej kwestii i z tego powodu mamy zaszczyt złożyć dymisją z naszych funkcyj, jakie sprawujemy w pana gabinecie. Białogród, Tel. wł, (q) Książę regent Paweł zaczął już narady z wybitnymi osobistościami celem utworzenia nowego gabinetu. Przyjął on m. inn. prezydenta Senatu, b. ministra spraw wewnętrznych Koroszecza, następnie Vladę Ilicza, burmistrza Białogrodu. W kołach politycznych sądzą, że Koroszecz lub Ilicz podejmą sią misji utworzenia nowego gabinetu. Niemcy już orpaulzują przyszłe kolonie Berlin, PAT. P arty jn a N ationalsozialistische Koiłw- " '" oz" om aw ia już dzisiaj politykę gospod '' za i rasową Rzeszy na przyszłych jej obszarach kolonialnych. U rzędowy organ p arty jn y pisze m. inn. że niem ieckie tereny kolonialne w olne będą od Żydów. Tubylcy zaś m ieszkać będą u> w ielkich rezerw atach, w zw artych szczepach, gdzie bez przeszkody ze strony b iały ch hodow ać beda m ogli bydło i unraw iać p d r 0 oddłużenie rolnictwa W arszawa, Teł. wł. Sejmowa komisja budżetowa obradowała dziś przez cały dzień nad budżetem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. Przeszło dwugodzinny referat, charakteryzujący sytuację w rolnictwie, wygłosił sprawozdawca omawianego budżetu, pos. Ostafin. Mając na uwadze potrzeby budżetowe, mówca nie chciałby wnosić o zwiększenie kwot na inwestycje przemysłowe w lasach państwowych. Uważając jednak potrzebę inwestycji za nieulegającą wątpliwości, wnosi referent o u- ehwalenie rezolucji, upoważniającej rząd do zaciągnięcia na ten cel pożyczki długoterminowej w sumie do 40 mil. zł., rozłożonych ratalnie na najbliższe 5 lat, która to kwota zostanie jeszcze uzupełniona oszczędnościami, jakie trzeba będzie poczynić w norm alnym budżecie ihwest. Lasów Państwowych. Za wymienioną kwotę mogłoby powstać szereg fabryk. Jest poza tym rzeczą prawie pewną, że nowe inwestycje zostaną co najm niej w 80 proc. wartości wykonane w kraju, dając zatrudnienie naszym hutom i nowopowstałemu przemysłowi m etalowemu w OOP. Mówca wnosi o przyjęcie budżetu Min. Roln. i R. R. w brzmieniu wniesio Budżet Min. Rolnictwa w komisji sejmowej nym przez rząd z paru drobnym i poprawkami. Po sprawozdawcy przemawiał minister rolnictwa i reform rolnych Poniatowski, W dyskusji przemawiał m. inn. pos. Bączkowski i Wiśliński. Ten ostatni stwierdził, że po załamaniu się polityki rządów w dziedzinie cen płodów rolnych poziom gospodarstw ziem zachodnich spadł poniżej stanu z roku 1934 to znaczy w chwili największego nasilenia kryzysu gospodarczego. Po wyliczeniu cyfr, obciążających produkcję rolną m ó w a domagał się oddłużenia szczególnie zaniedbanych gospodarstw ziem zachodnich oraz jak najszerszego rozwiązania tego zagadnienia. Następny mówca poseł Krupski, stwier dził, że celem zahamowania zmniejszenia się obszarów uprawy roślin włóknistych należałoby zastosować przymus ustawowy używania włókna krajowego. Musimy zwiększyć zapotrzebowanie kotoniny, której chłonność na naszym rynku może osiągnąć 11 tys. ton. Mówca dom a ga się wreszcie oddłużenia przede wszystkim warsztatów przodujących na polu inwestycji, które przeprowadziły w latach dobrej koniunktury. Niesłychanie niskie place w l& c h państwowych W arszawa Tel. wł. (W) Posłowie Konieczny, Szymański i Kręglewski zgłosili przy budżecie Min. Rolnictwa rezolucją w sprawie niesłychanie niskich płac pracowników fizycznych Lasów Państwowych. Dyrekcje lasów płacą robotnikom w lasach 2 zł. mężczyznom, chłopem" od roku 1.50 zł., kobmtorr I 44 '!., a nawet 122 zł.1p 1 rzedstawia się sprawa plac w tm akach państwowych, a dzieje się to wtedy, gdy lasy państwowe dają duże dochody. Posłowie domagają się rewizji płac w lasach państwowych. Przed wizyta Bonneta w Berlinie Berlin, Tel. wl. (Oi) W dobrze poinformowanych" kolach, zbliżonych do W iłhelm strąssę, mówią, że w przyszłym tygodniu oczekiwać należy przyjazdu do Berlina min. Bonneta. W izyta jego, która potrwać ma dwa dni, byłaby odpowiedzią na wizytę min. von Ribbentropa w Paryżu. Dotychczas nie można uzyskać potwierdzenia tej wiadomości. Min. Bonnet omówić ma w czasie- swego pobytu w Berlinie stosunki I rancuskoniemieckie po deklaracji listopadowej po n- padku Barcelony. Przypuszcza się, że Bonnet będzie się' starał uzyskać inform acje na temat M m y rozmiarów pomocy, obiecanej Wiochom przez Hitlera. Francja zainteresowana jest wyjaśnieniem tego problem atu tym bardziej, że prasa niemiecka wielokrotnie dawała do zrozumienia, iż poparcie Mussoliniego da się pogodzić z nowym porozumieniem niemiecko-francuskim. ÄKcja wojenna będzie legalna, gdyby żądania włoskie nie zostały zaspokojone W Niemczech nie ma kawy Berlin, T el. wł. Organ oficjalny S. S. Das schwarze Korps, donosząc o braku kawy w Niemczech, zwraca się w ostrej formie przeciw tworzeniu ogonków przed składami kawy, co, zdaniem pisma, wywołuje wśród cudzoziemców złośliwe komentarze. Das schwarze Korps piętnuje fakt tworzenia. ogonków przed sklepami jako brak poczucia narodowego. Niemieckie koła gospodarcze tłumaczą brak kawy w Niemczech koniecznością dostarczenia większych zapasów kawy do Austrii i Sudetów, gdzie spoż. ie kawy było dawniej zawsze wielkie. Prasa niemiecka wzywa ludność do sporządzania kawy z cykorii i innych ersatzów. ( ) Bony emigracyjne będą mogli żydzi zabierać z Niemiec Londyn, Tel. wł. O ficjalny plan em igracji Żydów niem ieckich, p rzyjęty przez kom itet evianski, który ma być przedłożony konferencji evianskiej. oparty jest łącznie o em igrację żydow ską o raz spraw ę w yw o zu niem ieckiego. E m igranci żydow scy z Niemiec otrzym a ją w chw ili opuszczenia Niemiec t. zw. ży dow skie bony em igracyjne, które będą mogli za granicą za pew nym dyskontem odstępow ać firm o m zagranicznym. w uw ożącum towara swe. ds tfiemtee. Rzym, 4 2. Tel. wł. * (x) Relazione Internazioinali zajmuje się pretensjami Włoch wobec Francji i rewindykacjami kolonialnymi Niemiec, nie precyzując ich jednak dokładnie.. Czasopismo stwierdza, że akcja wojenna stanie się legalną w wypadku, gdyby aspiracje włoskie nie były zaspokojone, i kończy: Jest rzeczą konieczną zmodyfikować nie tylko konwencję między narodami, ale też konwencje historyczne, i to na drodze albo pokojowej, albo wojennej. Wybór metody zależy od realizmu politycznego innych. Bony te g w arantow ane będą przez rząd R zeszy niem ieckiej. W ten sposób spraw a em igracji żydow skiej z Niemiec będzie m o gła być korzystnie załatw iona, (pyl Niemcy przywieszają wysiedlanie żydów Berlin, Tel. wł. (Oi) Jak słychać z kół dobrze poinformowanych, Gestapo w ciągu najbliższych 14 dni zamierza przeprowadzić reorganizację akcji wysiedlania Żydów. Przez wywarcie na Żydów większego nacisku administracyjnego emigracja Żydów będzie przyspieszona. Ma być utworzone centralne biuro emigracyjne, załatwiające wszystkie sprawy z tym związane, 400 arcydzieł malarstwa wywieziono z Hiszpanii Paryż, Tel. wł. (x) Jak donoszą z Perthus, oczekują tam przybycia 6-ciu samochodów ciężarowych, w których znajduje się 400 obrazów, arcydzieł najznakomitszych mistrzów. Jak wiadomo z początkiem wojny hiszpańskiej utworzony 'został komitet, mający na celu ochronę arcydzieł sztuki, znajdujących się w Hiszpanii, przed niebezpieczeństwem zniszczenia. Oprócz dzieł Velasqueza. Murilla, Goyi j El Greca z z muzeum toledańskiego, w wspomnianych samochodach znajdują się płótna malarzy obcych, jak Rubensa, Remhrandia i mistrzów szkoły francuskiej. Po za (x) rządowych milicjantów Hiszpańskich, przybyłych z Katalonii znalazło się dzisiaj w Bajonnie. Zostali oni natychmiast skierowani do Hiszpanii powstańczej na własne żądanie. Nowe okręty amerykańskie W aszyngton, PA T., Zgodnie z program em, przew idujący* dokonyw anie przez 10 lat zam ów ień n a 5U okrętów rocznie, kom isja m a ry n a rk i zam ó w iła 4 now e o kręty. W artość każdego z nich' w ynosi 2 m iliony 600 tys. dolarów. L iczba zam ów ień osiągnęła w ten sposób sta n krętów. * J Powódź w Ameryce *, Nowy Jork, Tel. wł. (z) W skutek długotrwałych ulewnycfi ftae* czów. wiele rzek am erykańskich w ystąpiło a brzegów 1 zalało wielkie obszary kraju. Klęską powodzi nawiedzone zostały stany: Ohio, Illinois, Indiana, W irginia Zachodnia, Pensylwania, Kentucky, Arkanzas i Tennesee. Dotychczasowa liczba ofiar jest obliczana na 20 osób, które ut<x nęły. Wiele miejscowości stoi pod wodą narciarzy zamarzło w górach Tokio, Tel. w ł. (ż) W górach Hakkoóasan zamarzło na śmierć 11 narciarzy japońskich, których zaskoczyła gwałtowna śnieżyca. Z grupy narciarskiej, liczącej 17 osób, tylgo 6-ciu zdołało sią uratować. D o ty d r c- rs odnaleziono zwłoki 5 narciarzy. - Koniec turnieju szachowego w Moskwie Moskwa, PAT.. 1 Wielki międzynarodowy turniej «radiow y zakończył się zwycięstwem m istrza Czechosłowacji, Flohra, który zdobył 12 pkt. z 17-tu partyj. W ypada przypomnieć, iż w turnieju ośmiu najwybitniejszych m istrzów świata, rozegranym w końcu ubiegłego roku w Holandii, F lohr był zdecydowanie ostatni. Obecnie w rócił do formy i w tym wielkim turnieju, odznaczającym się bardzo wysokim i w yrównanym poziomem gry zdobył pierwszą nagrodę. R ó ż n e PŁAC z rem izam i do w ynajęcia w Katowicach kolo hali targowej. Adamek W iktor, Katowice, Kościuszki NAJGORSZE wyrzuty, liszaje, egzemy, podobne, usuwa każdemu bezpowrotnie wynalazek, słynna osmotyczna Maść Świętojańska krem ziołowy. Niezliczone podziękowania. L aboratorium W arszawa, Krucza 46. Prow incja zaliczeniem złotych pięć BYŁA bufetowa, obecnie m łoda wdowa, poszukuje bufetu na własny rachunek. Może złożyć kaucję. Zgłoszenia Świętochłowice, poste restanie W anda" UWAGA! Działkowcy i właściciele sadówl Przeszczepiam stare nie rodzące drzewa oraz cięcie drzew karłowych i wysokopiennych. Kłos Brunon, Nakło SI., pow. Tarnow skie Góry. 3289' SKŁAD dobrze prosperujący w W ielkich H ajdukach z mieszkaniem 3-pokojowym, z wszelkimi wygodami, od zaraz do wynajęcia. Zgłoszenia kierować: Lipiny, ul. Bytomska 35. Skład mebli ŁYŻWY, brzytwy, nożyce, maszynki do mięsa szlifuję pod gwarancją. JASIECKI, Katowice, Plebiscytowa RESTAURACJA z wyszynkiem 1 ogrodem w Chorzowie do wynajęcia. W iadomość Haase, Katowice, Jagiellońska PANNA, która 15. I. od na dworcu hali 2 oczekiwała pociągu, proszona jest o adres do 7 Groszy" pod 779d UWAGA! Dyplomowana Miss Marta Filipczak udziela porad życiowych w najważniejszych sprawach z astrologii, grafologii i chiromancji. Przyjm uje codziennie, Katowice, Wojewódzka 18/17 w podwórzu SKŁAD tekstylny w miejscu bezkonkurencyjnym na dobrych warunkach wynajmę. Oferty 7 Groszy Mysłowice pod Teksty! POSZUKUJĘ dobrej piekarni. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod 18?#* W RADZIONKOWIE jest do sprzedania lub zamiany na dwuosobowy motorower, radio 6 lamp, skrzypce koncertowe. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Radzionków ODDAM za swoje dwćch małoletnich chłopców. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod UWAGA zainteresowani! Unieważniam pełnomocnictwo udzielone Marii Karasch z Łagiewnik i przestrzegam przed dalszymi w płatam i na podstawie tegoż pełnomocnictwa, których nie uznam. Maria Lischka rodz. Karasch, Szombierki Sl. Opolski UNIEWAŻNIAM 2 weksle na 300 i 24, zł, wystawione firmie Kamieński i Grimm w Katowicach. Aparat zwróciłem, M arcin Lacheta, Klimontów, Browarna 8Sk V7A

15 N r '5.. ię.39 r. «S I E D EM GROSZY* A r. TS POSZUKUJĘ; kucharki, wychowawczynie, służące. Pośrednictw o Pracy Terno, Katowice, Stanisław a INTELIGENTNY chłopak do biura potrzebny. Zgłoszenia od 10-tej do 12-tej, Katowice, P h r biscytowa 1, II piętro, m POTRZEBNA od zaraz nakładaczka % dłuższą praktyką. Zgłoszenia kierować do drukam i Polonii, Katowice, Sobieskiego SŁUŻĄCA z kw alifikacjam i kucharki i prasowaczki potrzebna. Katowice, Powstańców 2 to 'AGENTÓW do sprzedaży nasion poszukuję. Zgłoszenia: Par" Katowice, D yrekcyjna 10 pod Sum ienny OZIELNY pomocnik fryzjerski może się Zgłosić od lutego 1989 r. Tunder, Tarnow skie Góry, Krakowska POTRZEBNA zaraz dziewczyna z dobrym gotow aniem do wszelkich prac domowych. Bielszow ke, ul. Grażyńskiego 15, w poniedziałek 6 bm. godz POTRZEBNI od zaraz uczeń i czeladnik zegarm istrzow ski E ryk Nieradzlk, Bielszowice, 3397 DLA m ojej restauracji szukam natychm iast solidnego kaw alera albo młodego małżeństwa bez dzieci. M aria Nowara, Czarny Las, Nowuy Bytom, Dąbrowskiego GOSPODYNI sam odzielna dla małego gospodarstwa domowego od 1. IV potrzebna. Zgłoszenia z dołączeniem fotografii 7 Groszy" pod!754d CZELADNIK piekarski ( pierwszorzędny pieeownlk) oraz uczeń mogą się zaraz zgłosić. Antoni Sadlowskl, Katowice, M ariacka 9., 3368 DWÓCH pierwszorzędnych czeladników piekarskich n a.d u ż e 1 małe sztuki natychm iast poszukuję. Klimas, Kochłowice POTRZEBNA bufetowa na rachunek z kaucją. Oferty do 7 Groszy pod 300, zł" POSZUKUJĘ pierwszorzędnego czeladnika eholewkarskiego. Zgłoszenia 7 Groszy Bielsko Cholewkarz CZELADNIK piekarski do 20 lat i uczeń piekarski potrzebni. Jurczyga Ludwik, Chorzów III, tel UCZENNICA fryzjerska potrzebna. Katowice, W ojewódzka CHŁOPIEC do obsługi potrzebny. Minkiewicz, Katowice, Pocztowa FRYZJER młodszy może się zgłosić. Piotrow i ce, Dam rota 'ABSOLWENTKA średniej handlówki z Hajduków lub okolicy poszukiwana. Oferty 7 Groszy pod 797d.,3332 SŁUŻĄCA, uczciwa, czysta, z gotowaniem potrzebna. Katowice, K opernika 1, Swiatłodruk ZDOLNI agenci mogą zarobić dziennie od 5, do 10,. Artykuł na pokup. Oferty 7 Groszy" nr CHŁOPIEC z ukończoną handlów ką potrzebny od zaraz na praktykę buchaiteryjną. W łasno ręcznie pisane oferty do Administracji 7 Gro szy pod 777d POSADĘ stałą kierow nika handlowego w prze myślę za dobrym wynagrodzeniem dam osobie obeznanej z buchalterią, która wynagrodzi. O ferty 7 Groszy pod 772d ZDOLNA fryzjerka zaraz potrzebna na stałe Pensja 50 zł i pełne utrzymanie. Tychy, Rynek 11, Mikoś EKSPEDIENTKA do składu owoców i jarzyn w Tychach może się zgłosić. Oferty do 7 Groszy" pod W Tychach UCZCIWA służąca, któraby się zajęła domem i dzieckiem, może się zgłosić. Oferty do 7 Groszy" pod M. S POSŁUGACZKA potrzebna. Jędrzejczak, Katowice, Stanisława UCZNIA porządnego, piekarskiego poszukuje piekarnia i cukiernia Rogosz, Ochojec, Brynowska POSZUKUJĘ fryzjerkę na stałą posadę. Pensja miesięczna 60,00 zł. Oferty: Polonia % Siemianowice,. pod Fryzjerka" ZAROBEK PEWNY i stały uzyska tylko ten, kto jest energiczny, i iteligentny, wymowny i chce podróżować. Reflektanci mogą się zgłosić osobiście w dniach 6 1 7, w Cieszynie W schodnim, Stary Targ 2, u p. Kierownika C hrobota od godziny PANIENKA lubiąca dzieci, potrzebna do 2-letniego dziecka. Chorzów I., Powstańców 17. Restauracja POSZUKUJE się kw alifikow aną siłę dó sprzedaży wędlin. Chorzów, Wolności PEWNY zarobek znajdzie każdy wszędzie! Set ki podziękowań zadowolonych! Nowości Prak tyczne, W arszawa, Złota PANNA uczciwa przystojna do składu kolonialnego potrzebna od zaraz. Oferty Siedem Gro- to c Chorzów, nad J a t , # 2 PBZYJMĘ 3 uczni do stolarni. Chorzów (Klimzowiec) Górnicza Mieszkania Nauka I wychowanie ZDOLNYCH krawców na duże sztuki przyjmie od zaraz. Jędrzejczak Ruda, Kopernika PANNA do składu kolonialnego z kaucją potrzebna. Znajomość buchalterii konieczna. W a runki wynagrodzenia uzgodni się na miejscu. Zgłoszenia 7 Groszy pod Pilna" Poszukują pracy FRYZJERKA, pierwszorzędna siła, poszukuje posady od zaraz. Em ilią Maroszówna, Łazy, 441, Śląsk Zaolziiański, 3313 KAWALER, lat 28, po wojsku, podoficer, poszukuje jakiejkolwiek pracy -za skromnym wynagrodzeniem. Oferty 7 Groszy pod 804d DAM 400,i i więcej za wyszukanie posady biurowej w przemyśle. Oferty do 7 Groszy" pod I więcej PIEKARZ-cukiernik z k artą rzemieślniczą poszukuje zajęcia. Oferty 7 Groszy" pod A. H. 2311" BIURALISTKA z praktyką poszukuje posady. Oferty 7 Groszy" pod 742d INTELIGENTNA; młoda wdowa zajm ie się sumiennie gospodarstwem samotnej, wzgl. dwojga osób. Oferty do 7 Groszy pod 766d STOLARZ poszukuje jakiejkolwiek pracy. Oferty 7 Groszy Mysłowice pod Stolarz" FRYZJERKA z trw ałą, w odną i źelazkową obejmie od 15. b. m. posadę z utrzymaniem. Oferty z podaniem warunków do Siedem Groszy pod KRAWCOWA dobra poleca się na przeróbki i garderobę, dziecięcą, również na wyjazd. Dziennie 1,50, Oferty 7 Groszy pod 829" Sprzedaże SPRZEDAM na dogodnych w arunkach skład żywnościowy, wyszynk piwa, wino z przyległym mieszkaniem dzierżawa 60 zł. Powiat tarnogórski. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod W ypadek MASZYNA do. szycia gabinetowa, nowa za 200 zł. okazyjnie sprzedam. Chorzów I., W olności 60; m GABINET męski tanio do sprzedania. Chorzów I., Jagiellońska 3. m DOBRZE wprowadzony skład fryzjerski w. większej -miejscowości, przy. głównej ulicy sprzedam. Oferty 7 Groszy Chorzów pod Z POWODU likwidacji przedsiębiorstwa sprzedaję: Samochód otwarty, m arki Dodge" 4 cyl. i motocykl z przyczepką m arki N. F. 4 cyl. Wielkie H ajduki, ul Marsz. Piłsudskiego 13, mieszk. 9, tel GDYNIA 4, sprzedam 2-piętrowy nowy dom, 700 m1 ogród owocowy. Roczny czynsz Zł, wolny od podatków. Przyjm ę od 1. III. br. adm inistratora. do Gdyni 4. M. Frykowska, O- strzeszów, Zamkowa Kupna KAMIENICY, bez pośrednictw a agentów, perzürn ję na Górnym Śląsku lub około Warszawy. V Sękowski, Bydgoszcz, Gdańska TUPIĘ dómek, wpłaty 10 tysięcy. Oferty 7 "roszy" pod TUPIĘ dom przy wpłacie złoych. Oferty Polonia Rybnik pod Dom" KUPUJĘ kanarki. Tomala, Świętochłowice, Górnicza UŻYWANĄ maszynę do pisania i do liczenia kupi: Miarczyński, Katowice III, Miechowiće KUPIĘ mały, starszy domek, z ogrodem w okolicy Katowic, Pszczyny, bez pośrednictwa agentów. Oferty 7 Groszy" pod 757d KUPIĘ dom w powiecie: Katowice, Chorzów, Świętochłowice przy wpłacie O ferty 7 Groszy" pod 793d KUPIĘ inwentarz piekarski. Oferty 7 Groszy" pod 792d. ' 3337 KUPIĘ dom-willę dwu- lub trzy rodzinną z wygodami, ogrodem w Ligocie lub w pobliżu Katowic. Oferty 7 Groszy pod 693d KUPIĘ parcelę lub domek przy wpłacie zł i proszę o podanie ceny. Oferty 7 Groszy pod A. B KUPIĘ domek. W płaty Oferty 7 Groszy" pod 782d KAPUSTA kiszona, wagonowo kupię. Cenę proszę podać. Sobczęft Chorzów II. Mariańska 33 Tel KUPIĘ dom, p'acę zł. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Kupię KUPIĘ dom nowy komfortowy dwumieszkanio wy w Cieszyńskiem wpłata zł. Oferty Siedem Groszy Chorzó* pod Nowy KUPIĘ dom, wpłacę 14 tys. zł. Oferty 7 Groszy Chorzów pod Dobre PIANINO, Singermaszynę, radio kupię. Katowi, ęą, Krakowska 126. Piekarnia, 8271 MIESZKANIE dla eksm itanta wynajmie F ortuna, Katowice, Piłsudskiego MIESZKANIE, 1U., 1 I pokój, JAU1YUJ, kuchnia, tvuviiiiiu, frontowe, llullluwc, wrv Załężu, czynsz 25 zł, koszta 400 z* zł, wynajmie - Fortuna, Pftpłm io Ti* Katowice, o in ivina PPiłsudskiego iłcu /ltirtnrt/i 6. ß f M IESZKANIE, 2 pokoje, kuchnia, czynsz 35 zł, koszta 450 zł, wynajmie: Fortuna, Katowice, Piłsudskiego , 2, 3-POKOJOWE mieszkania, dogodne warunki, poleca W. O. R., Katowice, Andrzeja 11 m M IESZKANIE 3-pokojowe z kuchnią, ogrodem 1 polem w po w. tarnogórskim do wynajęcia. Oferty do 7 Groszy" pod M. C W Y DZIER ŻAW IĘ domek, 3 pokoje, kuchnia z komfortem i ogrodem. W iera, Piotrowice, Dworcowa MAŁŻEŃSTWO bezdzietne, spokojne, poszukuje od zaraz mieszkania 2 3-pokojowego w Katowicach lub okolicy blisko Katowic. Zapłacę czynsz z góry za trzy miesiące. Oferty proszę kierować z podaniem czynszu pod adresem: Katowice, skrytka pocztowa 609 dla Inspektora PRZYJMĘ zaraz dwóch panów (panie) na mieszkanie z całodziennym utrzymaniem lub wynajm ę pokój. Katowice, M ariacka 34/10. 33Ö4 PANOWIE inteligentni, energiczni, wymowni,.w średnim wieku, chcący uzyskać stałą pracę, POSZUKUJĘ posady inkasenta, zastępcy, przedstawiciela, w biurze, magazynie, kierownika POKÓJ do wynajęcia. Panewnik, Słowackie- zgłoszą się osobiście z dokum entam i we Frysztacie, hotel pod Jeleniem, pokój 2, u P. Inspektora, w dniach 6 1 7, od godziny cję do Mam prawo jazdy. Oferty 7 Gro składu(nicy), ew entualnie wspólnik. Złożę kau go POKÓJ z kuchnią, umeblowany, do sprzedania szy Katowice pod 781d W iadomość: Katowice, Francuska 8 m POKÓJ z kuchnią i meblami oddam zaraz. Wełnowiec, Agnieszki 22, gospodarz TRZY pokoje z kuchnia od zaraz wynajmę. Mysłowice, Mazego PO K O JE, kuchnia i przedpokój do w ynajęcia. Świętochłowice, ul. Dworska 6 lńiesz. 6., 3464' UM EBLOW ANY pokój z łazienką do wynajęcia. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Pokój POSZ U K U JE się od zaraz 2 3-pokojowego mieszkania z kom fortem w Katowicach. Zapłacę czynsz z góry. Oferty z opisem mieszkania do 7 Groszy pod 2 ^ Obrót pieniężny W YPOŻYCZAJĄCEM U zł, zabezpieczonych hipotecznie, dam tanio 5-izbowe kom fortowe mieszkanie w willi w Chorzowie. Oferty 7 Groszy" Chorzów pod 332" WSTĄPIĘ dó spółki z gotówką od 8 10 tys. -złotych. Oferty 7 Groszy pod 815d ZA wypożyczenie 5 tys. złotych dam stałą posadę osobie ze znajomością księgowości w charakterze kierownika handlowego w przemyśle. Oferty 7 Groszy pod 773d Matrymonialne KTÓRA" panna pozna inteligentnego kupca, lat 34, niepodległościowca. Cel m atrym onialny. O- ferty 7 Groszy pod Peowiak RESTAURATOR, lat 44, przystojny, katolik, z gotówką zł i dobrą restauracją, szuka panny lub młodej wdowy z dobrym charakterem, z większą gotówką, nieruchomością lub z dobrym interesem w celu matrymonialnym. Poważne oferty i o ile możliwe z fotografią kierować do 7 Groszy Chorzów pod Wspólne szczęście" KAWALER, lat 37, katolik, z zawodu piekarz, szuka panny z gotówką w celu m atrym onialnym. Oferty 7 Groszy Chorzów pod Małżeństwo" D W IE panny, lat 20 40, posiadające kompl. kuchnie i wyprawę, pragną wyjść zamąż za panów na stałej posadzie. Oferty 7 Groszy" Chorzów pod PA N N A 32-letnia, posiadająca handel i gotówki, poślubi solidnego pana. Sosnowiec, Floriańska 29/1 Swatka BR U N E T, lat 35, pragnie poznać kobietę wesołego usposobienia, która żyje w samotności lub też inny powód. Oferty kierować 7 Groszy" Sosnowiec pod Dyskrecja SAM ODZIELNA krawcowa, lat 38, z własnym mieszkaniem, pozna rozsądnego pana lub wdowca do lat 45. Cel m atrym onialny. Oferty 7 Groszy pod 795d EM ERYTOW ANY z wielką pensją szuka panny lub wdowy do lat 45. Cel matrymonialny. Oferty do 7 Groszy" pod W ielka pensja MŁODY, przystojny kawaler, gospodarz, lat 37, nożna pannę lub wdówkę bezdzietną od lat z okolicy Katowic w celu ożenku. Gotówka wymagana od tysięcy. Oferty 7 Groszy pod 739d BOGATE Amerykanki z dolarami. Kilka tysięcy kamienicznych pań z posagiem Ö0.00Ö Niezliczone zastępy panów na różnych stanowiskach poleca N ajstarsze Biuro M atrymonialne GŁOS SERCA Stanisławów, Słowackiego 20. Napisać dane z wymaganiami. Wysyłamy adresy i fotografie KAWALER, lat 32, przystojny, urzędnik kolejowy, gotówki 3 000, miesięcznie 275 z ł,: ożeni się z panną do lat 27 z m ałą gotówką. Oferty - fotografią kierować 7 Groszy pod 768d PANNA, młoda, przystojna, kulturalna, o dużych zaletach kobiety, zawrze znajomość z solidnym panem po trzydziestce. Zgłoszenia 7 Groszy/' pod 790ĆL S330. PRZYJMUJE się na naukę stenografii, pisani«na maszynie oraz języka niemieckiego. Katowice, Zabrska 16 m KURSA kroju, szycia, modelowania n ajtru d niejszych fasonów, oraz pracow nia m istrzow ska eleganckie/ garderoby damskiej, Katowice, Dworcowa 17 m MATURALNY kurs trzy-miesięczny, ostatni dla reprobowanych. W pisy od 7 15 lutego, Katowice, Państwowe Gimnazjum, Mickiewicza 13, UCZ się stenografii, koncentrycznego maszynopisom i korespondencji w obu językach, a znaj, dziesz posadę. Katowice, Plebiscytowa 4 m. A, 33(¾ BUCHALTERYJNE Współczesne Wykłady"* W arszawa, Nowogrodzka 48, gw arantują wielodziedzinową samodzielność natychm iastow y w arsztat pracy. Zamiejscowym korespondencyjnie TOWARZYSTWO STENOGRRAFICZNE STA SZIC, systemu Dolińskiego, przyjm uje wpisy na kurs stenografii i pisania na maszynach dla nowowstępujących członków w sekretariacie Towarzystwa w Katowicach, ul. Dworcowa 13 I piętro PRZYJMUJĘ zapisy na nowy kom plet bezpłatnej nauki kroju, szycia, modelowania systemem prof. Lewańskiego. Kasprowiczowa Mysłowice, Przemszy DYPLOMOWANA instruktorka wyucza kroju szycia i modelowania. Skoludowa Mysłowles, Prym asa Hlonda 30 przy nowej szkole LEKCJE stenografii i pisania na maszynie udziela Morawska, Chorzów II. 3 Maja TAŃCÓW nowe kursy pozpoczyna Szkoła Gruczyka KATOWICE Jagiellońska 17 dnia 7-go lutego, CHORZÓW I Wolności 47 dnia 10-go lutego godz. 19-tej Różne PRACĄ DOMOWĄ stworzyć sobie m ołesz sfoły zarobek przez zakupno maszyny do ręcznego przemysłu Phoenix". W ysyłam materiał, przyjmuję gotowe wyroby. Wiadomości fachowe niepotrzebne. Żądajcie prospektów. Juristowski, Kraków, Floriańska PROF. Dżami, Jasno widz-astrolog wybiera szczęśliwe losy, gw arantując wygraną; wprowadza każdego na Nowe Tory Życia. Nadesłać datę urodzenia. Nie załączać do listu znaczków, ani pieniędzy. Napisz zaraz osiągniesz swój cel. Adresować: Prof. Dżami, Kraków, U- rzędnicza 42, skrytka CHIROMANTKA-astrolog udziela porad życiowych. Katowice, M ariacka 37 m KOSTIUMY maskowe, teatralne, smokingi, fraki, cylindry ta n io t czyste wypożyczam. Katowice, Stawowa 16 m SZTANDARY tanio, terminowo 1 solidnie wykonuje z gwarantowanych materiałów SZTU KA KOŚCIELNA Śląska Artystyczna Pracow nia Sztandarów, KATOWICE, M ariacka 7, III piętro, tel GRUŹLICĘ PŁUC, choroby serca, nerwów, reumatyzm, cierpienia nerek, w ątroby, oraz wiele innych zastarzałych cierpień leczą skutecznie specjalnie zioła zagraniczne. Marmolowa Zioła Lecznicze, Katowice, Pocztowa FABRYCZNE ubikacje różnej wielkości, w Wełno wcu, z centralnym ogrzewaniem, do w ynajęcia. W iadomość tel TAJEMNICA szczęścia w grze loteryjnej i powodzenia w życiu! Przepowiednie słynnego Jasnowidza WOMOUTHA zadziwiają zdumiewającą trafnością.opracowuje horoskopy przepowiednie roczne i na całe życie. Daje możność zdobycia trwalej miłości pożądanej osoby. Kto kiedy i na jaki num er może wygrać na loterii? Zestawia na podstawie obliczeń kabalistyki dla każdego szczęśliwy num er losu pod gwarancją wygranej. Podać datę urodzenia. Adres: WOMOUTH, Kraków, Straszewskiego 25/ TYLKO MISTRZ GRIGO i JEGO MEDIUM JOANNA, fenom enalna telepatka-jasnowidząca, dają w transie we wszystkich sprawach życiowych odpowiedzi na podstawie pytań i zestawiają szczęśliwe numery loteryjne. Podać kilka pytań, datę urodzenia. MISTRZ GRIGO, Kraków, skrytka pocztowa 700. Osobiste przyjęcia codziennie, Straszewskiego JASNOWIDZ prof. Paldini wybiera szczęśliwe (gwarantowane) numery, da Ci klucz do Nowego Życia. Nie załączać znaczków. Madeślij datę urodzenia. Adresować Prof. Paldini, Kraków, Tomasza, skrytka DETEKTYW OKO, Poznań, St. Rynek 71/72. Istnieje od 1920 r. Wywiady przedślubne obserwacje dochodzenia PUBLICZNE podziękowanie św. Judzie Tadeuszowi za wysłuchaną prośbę. Gertruda Szewczyk JUŻ to sprawa taka, że czapka najlepsza z wytwórni Fryderyka Tabaka, Katowice, 3 Maja 29, tel OBROŃCA Nowak, Katowice, Kościuszki 14 m. 3, załatwia procesy, rozwody, separacje. V 26 CHIROMANTKA-fiz jognom istka Łappa przyjmuje codziennie. Katowice, Mariacka 13 m. 10. BARDZO ruchliwa piekarnia bezkonkurencyjna.vraz z dużym mieszkaniem w powiecie katowickim, od zaraz do wynajęcia, potrzebne zł. Oferty do 7 Groszy pod zł DUŻA remiza do w vnaiodn. Katowice, Plebiscytowa 18 m, &

16 S tr. B SIEDEM 'G T? ö S Z T* Ar.?. 1. 1m & O w a g a! F irm a c h r z e ś c i j a ń s k a akordeony polecam ivlko światowych marek H ö h n e t"..d a la p e " Royal-Standart na raty po zł tygodniowo Marki Raunrr.Milano 1, Horch 120 basowe no zl 375. ARMONIAJ&ciuko KATOWICE-H A U TARG. SKŁAD Nr. 5. Tel Sprzedaże MASZYNY do pisania i liczenia nowe, uływane, olbrzymi wybór najkorzystniej zakupisz REMONT, Katowice, Dworcowa 18. Wzorowe w arsztaty reparacyjne MOTOC4 KLE B. S. A., Rudge, Trium ph an., Sarolea, Hercules, Victoria, Ardie, Gillet. W yłączna sprzedaż na woj. śląskie i Zagłębie Dąbrowskie: MOTO-SPRZĘT, Katowice, ul. Młyńska 5, teł MOTOCYKLE looki, bez prawa jazdy i podatku drogowego, na balonach, dwuosobowe, słynne Sarołea, Coventry, James, krajowe Podkowa, wyłączna sprzedaż MOTO-SPRZĘT, Katowice, ul. Młyńska 5, tel BIELIZNĘ MĘSKĄ KRAWATY KOŁNIE RZE KOLORATKI, chusteczki dostarcza znana chrześcijańska fabryka CZARNOWSKI i JE- ZUITKOWSKI, W arszawa, ul. Rymarska 8, tel Polacy, żądajcie tych wyrobów przy zakupach we wszystkich sklepach SZAFĘ ogniotrwałą 1 mtr. szerokości, 1,50 mtr. wysoką tanio sprzedam. W. H ajduki, Piłsudskiego 44. Restauracja S1NGERMASZYNĘ 50 zł sprzeda Komek, Katowice, Jagiellońską SPRZEDAM magiel ręczny. Szopienice, Damrota SPRZEDAM dwupiętrowy dom z ogrodem w Pawłowie. Zapytania: Bielszowice, Zgrzebnioka WÓZ półkoszkowy dobrze utrzym any na sprzedaż. Cena 50 zł. Emil Pastuszek, Katowice III, ul. Wojciechowskiego DW IE i pół morgi budowiska przy Raciborskiej za 2 zł metr sprzedam. Rybnik, W iejska " isom do sprzedania. Katowice-Ligota, Franciszkańska POŚCIELOWE garnitury z koronkam i i bieliznę damską poleca: Pracownia bielizny Julia Misiak, Katowice, Hala Targowa Sklep nr. 16. Specjalność: wyprawy ślubne. Szyję również z powierzonych materiałów TOKARNIE używane, szepingi, frezarki, m a szyny blacharskie i stolarskie, łamacz do kamienia, młot sprężynowy, kom presor do lakierow ania transportowy, nożyce do blachy, sztance jedno- i dwuramienne, m otory elektryczne, koła pasowe, pasy skórzane, łożyska i t. p, poleca Skład Starego Żelaza, Katowice, Mickiewicza 42, tel DOM, parter, dwa piętra, z restauracją, Nowa Wieś, przy wpłacie zł, do sprzedania. Cena zł. Cichoń, Świętochłowice, H utnicza POWODU choroby sprzedam dobrze prosperującą fabrykę soków w Chorzowie. Oferty 7 Groszy" Chorzów pod Soki RADIO, maszynę i zegar sprzedam. Chorzów I, Powstańców 50, zegarmistrzostwo SPRZEDAM parcelę budowlaną 1000 m*, 5 m i nut od dworca piotrowickiego. Plan zabudowania zatwierdzony. Oferty 7 Groszy" pod 805d HARMONIE różne nowe używane, sprzedaje, reperuje: Sosnowiec, 1-go Maja, Rutkowski DOM czynszowy w Sosnowcu, z ładnym widokiem, w dobrym punkcie, blisko, przystanku tramwajowego, do sprzedania zaraz z powodu wyjazdu lub z częściową zamianą na ziemię. Cena przystępna. Wiadomość 7 Groszy Sosn owiec DOM w Pszczynie, z komfortem, czvnsz rocznie, cena zł, sprzeda W iera, Piotrowice, Dworcowa SKLEP centrum Katowic, rowetry, maszyny do szycia, pisania, części sportowe, odstąpię z towarem lub bez. Katowice, W andy 17 m UWAGA! Górnośląskie Biuro T ransakcja. Katowice, W andy 1. Posiada wielki wybór kamienic, will, domów, gospodarstw, składów, restauracyj, parcel. Przyjm uje takowe do sprzedaży. Poleca: bardzo ładną parcelę, morgi, 10 minut od dworca, 1 m etr po złotym. Katowice, W andy 1, tel SPRZEDAM w okolicy Mysłowic dwa domy z polem i ogrodem. Zgłoszenia: Biuro Ogłoszeń. Katowice, Jagiellońska DOBRZE zaprowadzony skład kapeluszy dam skich. centrum Katowic, sprzedam z powodu choroby. Oferty 7 Groszy" pod 812d WIELKI skład mebli i zakład pogrzebowy, istniejący od lat 45, zaraz do sprzedania, Solorz Elżbieta, Piekary MEBLE używane różnego rodzaju okazyjnie do sprzedania. Katowice, Plebiscytowa 8 w podwórzu SPRZEDAM dużą szafę wykładową dla wszelkich branż. Kolisz, Katowice, Kozielska 9. ; 3379 MEBLE! Cały Śląsk przyznał, że nasze ceny mebli są najtańsze. Sypialnia dębowa 220, m a honiowa 400, kuchnia 110 zł. Tania Sprzedaż Mebli", Katowice, Piłsudskiego 50 w podwórzu. : ' 3365 SPRZEDAM korzys'nie I hipotekę 10:000 zł na gospodarstwo w Mikołowie wartości zł, bez długu. Oferty 7 Groszy pod 758d MASZYNY Singer od 50 zł, nowe maszyny 175 zł, gabinetowe 200 zł, maszyny krawieckie, siodlarskie, szewskie, tanio. Katowice, ul. Zäbrska 9, parter prawo PIEKARNIA w centrum Katowic do oddania. Cena zł. Oferty 7 Groszy" Katowice pod 791d PARCELA budowlana, położona przy szosie w Mikołowie-Kamionce, do sprzedania. Zgłoszenia 7 Groszy" pod nr NOWOCZESNA SYPIALNIA i jadalnia Okazyjnie do sprzedania. Oglądać można do godzi 4 tej po południu: Katowice-Ligota, Hetmańska 18 m KILKA domów, restauracja i piekarnia do sprzedania na Zaolziu. Oferty do 7 Groszy" Dogodne" SPRZEDAM tanio wóz kryty na resorach, sieczkarnię, masielnicę Alfa. Adres: Ornontowice, Gierałtowicka MOTOCYKLE 100-tki, bez prawa jazdy i. podatku drogowego, na balonach, dwuosobowe, słynne Excelsior, Baker, Francis Barnett. Gen. Przedstawicielstwo Z Orel, W arszawa, Królewska MOTOCYKLE BSA, Norton, Panther, Rudge, Sunbeam, Trium ph, Royal Enfield, A.JS, Puch. Gen. Przedstawicielstwo Zorel, W arszawa, Królewska OKAZJA! Dobrze zaprowadzony handel gazetami do sprzedania. Zgłoszenia do 7 Groszy pod PIERZE, kołdry, golowe pierzyny dobre warunki. Katowice, Tylna Mariacka 9b DOM piętrowy, nowa budowa, 7 izb, parcela 1300 m2 w Mikołowie-Kamionćb, przystanek autobusowy z wolnej ręki do sprzedania. Cena zł. Oferty 7 Groszy" pod 800d CENK OGt.OS7.KN oblicza «I; polam i o w ym iarze 35 mm. na Jedną szpaltę, przy I szpat tow ym okładzie, szerokość szpalty 67 m m. t pole na stro n ie pierw sze) 40, it. "] pole na p ozostałych stro n ach 20, z) W ielkość ogłoszenia może być tylko poj pola. Jedno pole. p ó łto ra pola ltd N ajm niejszy w ym iar Uczymy pól pola. w yjątkow o przy ogłoszeniach m ierzących ponad 2 pola,, uw zględniam y różnicę do 114 pola O głoszenia kolorow e 5n proc drożę) Zastrzeżeń m iejsca w Siedm io G ro szach " nie uw zględniam y. D robne ogłoszenia za słow o 0.2U zł dla poszukujących pracy za słow o 0.10 zł P ierw sze słowo oraz słowa tlu stv m d ru k ie m liczym y podwójnie) SPRZEDAM 9 placów budowlanych w Katowicach III. Zgłoszenia pisemne: Klossek Wilhelm, Katowice 10, ZaJęska Hałda DOMEK z ogrodem do sprzedania. Piotrowice, Kościelna DO sprzedania dom 5-pokojowy, 2 morgi ziemi pszenicznej, nadającej się pod budowę, półtora morgi łąki w pięknej lesistej okolicy przy dużych stawach obok Świerklańca. Wiadomość: Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 73 m, DOBRZE prosperująca restauracja z salą, wyszynkiem i składzikiem butelkowej sprzedaży w Lipinach, Rynek, zaraz do sprzedania. Gotówka Zgłoszenia do 7 Groszy pod 769d SYPIALNIĘ nową, biurko i kredens kuchenny okazyjnie tanio z powodu wyjazdu sprzedam. Orzesze, Dworcowa (w domu W olnika) KIOSK z powodu choroby do sprzedania. Oferty 7 Groszy pod 765d NIEMIECKI owczarek z rodowodem, 15-mieslęcżny, do sprzedania. Oferty 7 Groszy" pod 764d PARCELA budowlana 1000 m2 do sprzedania. Katowice-Ligota, Załęska 13b PARCELE, w Ligocie przy dworcu; w Bryno-. wie sprzeda W iera", Piotrowice, Dworcowa 6, tel SAMOCHÓD ciężarowy zn. Praga 4-cylindrowy na 30 HP sprzedam. Cieszyn-Zachodni, ul. Nowa BACZNOŚĆ! MEBLE! OKAZJA! nowe i używane, ceny znacznie zniżone! Kuchnie od 160; zł, sypialnie od 200, zł, jadalnie, orzechowe, gabinety, m ęskie. 600,-^- zł, pojedyncze szafy, łóżka drewniane i metalowe, biurka, fotele, krzesła, stoły, materace, zegary, garderoby, tapczany, leżanki, karnisze, obrazy, piece gazowe i szamotowe ild. kupisz najtaniej za gotówkę i na raty TYLKO W FIRMIE I. BUGLA, Katowice, 3-go Maja 31, tel WEJŚCIE TYLKO PRZEZ PODWÓRZE OBOK KIOSKU GAZETOWEGO DOBRZE zaprowadzony skład towarów spożywczych w Katowicach do sprzedania. Oferty do 7 Groszy" pod B. M AK0RDE0I1Y, SAX0F0HY, JAZZBAHDY i wszelkie instr. muzyczne najtaniej i na dogod. spłaty poleca L. i A. SPLEWIŃSKi Fabr. skład instr. muzycznych KATOWICE, 3 M aja 3 2, TEL Akordeon używany 230 zł. zadowolenia dadzą W am GWARANTOWANE MEBLE zakupione najtaniej w firmie POZNAŃSKI DON MEBLI K A Y 0 W 1 C E, ul, M. P iłsu d sk ieg o nr URZĄDZEŃ POKOJOWYCH DO W Y B O R U!!! UWAGA na nasze najdogodniejsze w arunki ratalne; 1) W razie choroby odpadają płatne raty 2) Przy turnusach prolongujemy płatne rafy! 3) Zwracamy wszystkie wpłacone pieniądze w razie zupełnej utraty pracy i daiemy takiemu klientowi 1 SZAFĘ i 2 ŁÓŻKA ZUPEŁNIE ZA DARMO II I 4) W razie śmierci kupującego meble przechodzą na własność żony bez dalszej zapłaty II! KUPUJECIE BEZ RYZYKA I Ü Żądajcie za Wasze pieniądze dobrego towaru, który da Wam napewno firma: Poznański Dom Mebli, Katowice, ul. M. Piłsudskiego 15. JAKIE KORZYŚCI ODNOSZĄ NASI KLIENCI: Pani Mltasowa, Piotrowice, ul. Powstańców, potwierdza, że na skutek śmierci męza, b. pracownika Huty Piłsudski", firma Poznański Dom Mebli, Katowice, ul. Piłsudskiego 15, podarow ała resztę za meble zł. 300,. Pan Gcrh. Przybyła, Koehłowicc, Halembska 5, dziękuje, że z powodu długiej choroby i turnusów firma Poznański Dom Mebli, Katowice, Piłsudskiego 15, odroczyła płatne raty za meble 19 razy tj. o 19 miesięcy, bez żadnych dalszych kosztów. Tak samo dziękują nam i inni nasi klienci za różne udogodnienia przy kupnie mebli. żadnych Filii na Śląsku nie posiadam y I M iesięczny abonam ent 7 Groszy i dost a w ą do dnrou przez agentów lob przez pocztę w k raju «1. Ł31. - Przy zamówieniu w arze dzie pocztow ym tl. 2.3L Redl keja: F atow tcl. Sobieskiego 11 Telotoo P. K. O nr «( R O R G E O K T, I B S T R O H E H T T ORKIESTROWE I JAZZBAHDOVE po zniżonych cenach, na I długolermlti. raty - poleca 1 1. SPlEWIliSKI Fabryczna Dostawa Instrnmentów Muzycznych K A T O W IC E, U LIC A P IE R A C K IE O O 3 Cenniki wysyła się bezpłatnie! WIELKI wybór I M ary n y do szycia Singer,; Pfaff, Naumann i inne nowe i używane, tanio. Maszyny krawieckie, siodlarskie, szewskie, <x kazyjnie poleca: Składnica Maszyn do szyda. Katowi'*', 3 Maja 40, chrześcijańska firm a, podwórze lewo DOM czynszowy dwupiętrowy, narożnik, w cen* trum Mysłowic, 4 składy, 2 magazyny, 11 ubu kacyj mieszkaniowych, strych, piwnice, elektryczność, wodociąg itd. Obecny dochód roczny, Cena dla prędko zdecydowanego Dom piętrowy, rodzaj wilki, 3 i 4 pokoje i kuchnia, ślicznie położony z wielkim ogrodem owocowym, 20 minut od dworca Mysłowic, parcela ogólna m2. Dochód roczny Cena ogólna Dom czynszowy w Bykowinie, piętrowy, 2 składy i w arsztat piekarski. Dochód miesięczny 175. Cena 15 tys. gotówką. Domek piętrowy w Mysłowicach, 8 ubikacyj, strych, piwnica, elektryczność, wodociąg. Ogólna parcela 600 m2. Dochód roczny I hipoteka na 3 proc. na 40 lat. W płata do Domek piętrowy w powiecie pszczyńskim częściowo nie wykończony, 10 m inut od dworca, i kościoła. Ogólna parcela 700 m2. Cena Mysłowice, Marsz. Piłsudskiego 5, biuro MOTOCYKL 100-ka, jak nowy, km, tanio do s p r z e d a n ia. W iadomość: Rybnik, Zebrzydowska nr WIĘKSZA ilość buraków pastewnych do sprzedania. Gierałtowice Zamek ROWER męski nowy sprzedam tanio. Katowice, Raciborska 33b m PIERWSZORZĘDNY zakład fryzjerski damskomęski, dobrze urządzony, ściany marmurowe, z powodu przeniesienia męża natychm iast do sprzedania. Galochowa, Piotrowice, Kościelna SPRZEDAM dom w Siemianowicach, 10 ubikacyj. Zabudowania gospodarcze, duży ogród. O- ferty do Administracji 7 Groszy" pod 755d ELEGANCKIE czarne futro męskie (wydra) średniej figury, okazyjnie bardzo tanio do sprzedania. Katowice, Jagiellońska 3 m PARCELA budowlana do sprzedania. W ieczorek, Panewnik, Piłsudskiego PIĘTROWY dom nowy, 9 ubikacyj, sprzedam. Cena według umowy. Ochojec, ul. Żró* delna SPRZEDAM nowy dom na mordze ziemi w po w. lublinieckim. Oferty 7 Groszy" pod 776d OKAZYJNIE sprzedam maszyny do wyrobu swetrów. Gezundhcit, Katowice, Francuska KAFLE i kafelki są do nabycia. Fabryka Kafli W. Hajduki. Przystanek Świętochłowice. Starostwo DOM z piekarnią i 2 składy, sprzedam. Szopienice, Rejtana DOM z restauracją, pełna koncesja, w bardzo dobrym położeniu w Katowicach VI sprzedam. Potrzeba złotych. Zgłoszenia: Piotrow i ce, ul. Powstańców 12 m NOWY dom, ze składgm, przy głównej ulicy w Katowicach VI, czynsz zł rocznie, potrzeba 35.()00zł sprzedam. Zgłoszenia: Piotrowice, ul. Powstańców 12 m SPRZEDAM taksom etr Argo i dynamo. Modrzejów, Henryka lic. 341* ZIMNE POKOJE ogrzewa szybko (i gotuje potrawy) piecyk Gnom", przymocowany do pieca kąflowego. Okazyjnie sprzeda (26,00 zł.): Bąrtusz, Siemianowice, Stabika FORTEPIAN zamienię na Radio. Różne meble, silnik 1/5 tanio sprzedam. Katowice, Rynek 8/ PIEKARNIA bezkonkurencyjna tanio do sprzedania. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Piekarnia TROCINY suche kilka wagonów tanio sprzedam. A. Gigas Chorzów I. M. Grażyńskiego 32. Tel SPRZEDAM 2 radioaparaty 3- i 4-lampowe za 140 i 170 zł. Stolorz Józef, Brzozowice, Powstańców NOWY dom 2 mieszkania z komfortem (8 pokoi) z ogrodem, chlewem i wolnym mieszkaniem 10 minut od stacji Tarnowskie Góry sprzedam za zł. Lasowice (Osada), ul. Powstańców SPRZEDAM domek w Mysłowicach. Oferty 7 Groszy pod Dom 289' l i» AGI UGOI.NKi A d m in istracja ale p rzy jm u je odpow iedzialności ta te rm in ogłoszenia, uraz za zgubę lub zniszczenie m atryc. O m yłki I d robne u ste rk i techniczne, k tó re nie zm ieniają tre śc i ogłoszenia, nie upow ażnia«, do żądania znfcsitn należności, a - i nie tobo< w iązują do b ezpłatnej p ow tórki ogłoszenia R eklam acji n adesłanych po upływ ie 15 d ni od daty otrzym an ia ra c h u n k u nie uw zględniam y N ajm niejszym pism em Jakiego ożyw am y Jest petit Dział ogłoszeń czynny od goda Ogłoszenia z oznaczeniem term inu, przesłane i opóźnieniem zam ieszczam y w najbliższym m u.icrte, o tle w zleceniu nie zaznaczono wyraźnie: w Innym term inie nie um ieszczać" Redaktor działów politycznego, depeszowego, społecznego, powieściowego I rozmaitości Wacław Madejski Redaktor działu kroniki śląskiej Z. Morawska. Redaktor działu kronik prowincjonalnych, pomorskiej I poznańskiej Józef Zttake. Redaktor dzialn kronik prowincjonalny cli łódzkiej I f, O. P. łącznie z krakowską Ladens: Słowik. Redaktor działu kronik prowinclonalnveb zaoiziańsklei i zagłęblowzklej Rajnhold Wydra. Redaktor działów sportowego I turystycznego Rajnhold W ydra. Za dżłal oalnsae* odpowiada mgr. Tadeusz Janlga, SVydawoa w Śląskie Zakłady. Graficzne 1.W jdamucze»polonia", S. A, Katowice, ei. Sobieskiego 11.

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej)

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Radca Prawny Mateusz Data ul. św. Maksymiliana Kolbe 2 64-100 Leszno NIP 697-211-85-19 Pz-3775 JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych.

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE V Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. Nauczyciel: Zofia Lewandowska Cele lekcji: przekształcanie fragmentów rysunku, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 370/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2012 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSA del. do SN Dariusz Czajkowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSA del. do SN Dariusz Czajkowski Sygn. akt II KK 69/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 października 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSA del. do SN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim urodził się 21 czerwca 1873 r. w Kamionku jako jedno z siedmiorga dzieci Szczepana i Pelagii (z Krugerów) Draheimów. Dnia 16 kwietnia 1884 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt III KK 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 lutego 2017 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 15/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Dariusz Świecki Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt V KK 285/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2015 r. SSN Kazimierz Klugiewicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego. Referat Spraw Obywatelskich - Odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (przy zmianie stanu cywilnego) Dokumentów nie przedkładamy gdy: 1). urodzenie na

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 02.04.2015 WYKŁAD NR 6 1. Odpowiedzialność prawna lekarza w ogólności 2. Odpowiedzialność karna Mechanizm procesowy Ryzyko dla lekarza 3. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 323/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KS 6/16. Dnia 10 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KS 6/16. Dnia 10 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV KS 6/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lutego 2017 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Ryński w sprawie Ł. S. oskarżonego

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU UZASADNIENIE

WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU UZASADNIENIE WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wnioskodawca: Alojzy Malicki zam. w Wałbrzychu, ul. Ludowa 3 m. 5 Uczestnik postępowania:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Sygn. akt III KO 76/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) w sprawie S. S. skazanego za

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 18 sierpnia 2009 r. DOLiS/DEC 825/09 dot. DOLiS-440-748/08 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty przemocy w rodzinie

Wybrane aspekty przemocy w rodzinie Wybrane aspekty przemocy w rodzinie RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE Fizyczna (bicie, kopanie, popychanie, straszenie użyciem broni) Psychiczna/emocjonalna (wyśmiewanie, kontrola, dręczenie, upokarzanie i poniżanie,

Bardziej szczegółowo

POZEW O USTALENIE MACIERZYŃSTWA

POZEW O USTALENIE MACIERZYŃSTWA WZÓR NR 38 POZEW O USTALENIE MACIERZYŃSTWA Wałbrzych, 6 listopada 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w Wałbrzychu Powódka: Maria Skowrońka zam. w Wałbrzychu, ul. Grodzka 12/2 Pozwany:

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 maja 2003 r. III RN 70/02

Wyrok z dnia 8 maja 2003 r. III RN 70/02 Wyrok z dnia 8 maja 2003 r. III RN 70/02 Bieg pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego rozpoczyna się z upływem końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt IV KK 403/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 grudnia 2013 r. SSN Tomasz Grzegorczyk w sprawie S. W. skazanego z art. 177 1 i 2 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt III KK 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik Sygn. akt V KK 82/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 września 2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE INWENTARZA UZASADNIENIE

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE INWENTARZA UZASADNIENIE WZÓR NR 71 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA (PRZEDMIOTÓW I PRAW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPADKU) Wałbrzych, 22 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wnioskodawca: Jan Kruk

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Pan Donald TUSK Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa

Pan Donald TUSK Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa Wrocław, dnia 09 listopada 2013r. Pan Donald TUSK Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa Przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych, uczestnicy spotkania w dniu 09 listopada 2013r. wyrażają

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Członek zarządu spółki handlowej, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki na podstawie art. 116 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

15 niedziela po Trójcy Świętej

15 niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl 15 niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Bądź pokorny Tekst: 1P 5, 5c-11 Łk 18,9-14 podobieństwo o faryzeuszu i celniku Wiersz: Bóg pysznym się sprzeciwia,

Bardziej szczegółowo

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100 WZÓR NR 90 SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA Wałbrzych, 3 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Dłużnik: Adam Makowski zam. w Wałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1 Wierzyciel: Gmina Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Powtórka z poprzednich zajęć Forma pisemna przewidziana dla celów dowodowych a forma pisemna pod rygorem nieważności

Bardziej szczegółowo

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa 8 ł U R G R Z E C Z N I K A R A W O S Y W A T i L S K I C H ' Areszt Śledczy 15-377 B łystul. Kopernika 21 tel. 742-70-21 do 23; skr. Poczt. 4 as_bialystok@sw.gov.p D kw 072/04/14/2211 W P l. 2 0 K ' O

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 października 1994 r. II URN 23/94

Wyrok z dnia 25 października 1994 r. II URN 23/94 Wyrok z dnia 25 października 1994 r. II URN 23/94 Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od wypłat na rzecz swych członków, z tytułu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Tak wyglądają procedury sądowe w posteępowaniu karnym

Tak wyglądają procedury sądowe w posteępowaniu karnym Tak wyglądają procedury sądowe w posteępowaniu karnym PRZEBIEG ROZPRAWY Przed rozpoczęciem rozprawy w postępowaniu karnym strony mogą oczekiwać na rozprawę we wspólnej poczekalni. Osoba, która chciałby

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 173/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 października 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Anna

Bardziej szczegółowo