SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. Nr 210 z 2003r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej, zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 w sprawie ramowych statutów szkół i przedszkoli z później. zmianami Dz.U. Nr 146 z 2003r. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.), zwana dalej U1, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr. 168, poz. 1324, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.), zwane dalej R1, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226), zwane dalej R2, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Kolejowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata (Dz. U. Nr 78, poz. 428), zwane dalej R3, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532), zwanej dalej R4.

2 1. Charakterystyka środowiska szkolnego: Na tym terenie oprócz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań funkcjonuje Publiczne Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań. Szkoła jest placówką miejską. Uczęszcza do niej 176 (I III 96, IV VI 80). W Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu, prowadzonej od 1 września 2009 r. przez Fundacje Familijny Poznań, uczy się obecnie 145 dzieci. Obwód szkoły stanowią: Fabianowo, Kotowo i Osiedle Rudnicze. Uczniowie z klas I-IV prezentują się w ujednoliconych strojach mundurkach szkolnych. Zajęcia prowadzone sa w systemie jednozmianowym. Szkoła jest otwarta dla uczniów od godz do (w tym czasie odbywają się zarówno lekcje, jak również zajęcia pozalekcyjne). W szkole panuje kameralna atmosfera lekcje rozpoczynają i kończą nauczyciele, a dzwonek nie dzwoni. Każda klasa posiada swoja sale. Uczniowie klasy I-III uczą się w nowym budynku modułowym, w przestronnych, przytulnych i dobrze wyposażonych salach. Budynek jest zamykany podczas trwania zajęć, a każda sala posiada osobny dzwonek. Organizacja pracy w klasach I-III pozwala dzieciom na odrabianie zajęć domowych pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy lub wychowawcy świetlicy. Uczniowie z klas IV-VI odbywają zajęcia w murowanym budynku, dzielonym z gimnazjum. Uczniowie korzystają z dodatkowych godzin języka angielskiego (dwie), matematyki (jedna), przyrody (jedna) oraz nauki języka niemieckiego. Do dyspozycji uczniów są: pedagog, psycholog, logopeda oraz raz w tygodniu higienistka. Szkoła umożliwia swoim uczniom rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych kół: Języka Angielskiego, Sportowego, Młodego Przyrodnika, Wokalnego, Instrumentalnego, Muzycznego, Matematycznego, Artystycznego, Teatralnego, Historycznego, Tanecznego Hajdasz, GeomStudia, Wesołej Kredki oraz naukę pływania. Szkoła realizuje wiele zajęć w formach pozaszkolnych, np.: wyjazdy, wycieczki, doświadczenia, itp. (m. in. Mały Medyk, Kolorowy Uniwersytet, Warsztaty Historyczne, Program Aquanet, Warsztaty Przyrodnicze). Uczestniczy w wielu programach międzyszkolnych, ogólnopolskich i europejskich, np.: "Ogródek Szkolny", "Pozwól zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły", "Chrońmy nasza planetę", "Ratujemy i uczymy ratować", "Mam kota na punkcie mleka", "Jedz smacznie i zdrowo", "Akademia Czystych Rak", "Orange Liga", "Turniej Mikołajkowy", "Warsztaty Kulinarne", "Mały Muzyk", "Miedzy nami czytelnikami", "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań", "Opiekujemy się kucami", "Wyloguj sie do życia", "Cyberprzemoc uzależnieni od gier komputerowych", "Wehikuł czasu", "Gorączka Złota", "Marzycielska poczta", "Pomóż psom przetrwać zimę", "Wszystkie kolory świata", "Gwiazdka dla Afryki", "Z kwiatami za pan brat", "Bajki grajki", "Reba", zbiórka baterii i zakrętek, "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy", "Śniadanie daje moc". Nasza szkoła jest placówką przyjazną uczniom. Dąży do zaspokojenia oczekiwań uczniów i rodziców. Uczniowie rozwijają się pod okiem profesjonalnej otwartej i ciągle udoskonalającej się kadry pedagogicznej. Szkoła stara się stwarzać możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację i pomoc w organizowaniu różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Nie zapomina też o uczniach mających trudności. Oferuje im zajęcia logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne oraz dla klas młodszych zajęcia dydaktyczno wyrównawcze. Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczego czuwają wychowawcy.

3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki wszystkim dzieciom. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Dbamy o to, aby zarówno uczniowie jak i rodzice byli usatysfakcjonowani jakością i fachowością naszych działań. 2. Określenie problemu i założeń szkolnego programu profilaktyki Na podstawie oceny potrzeb i zasobów szkoły skonstruowano program profilaktyki obejmujący następujące bloki tematyczne (obszary): - zachowań agresywnych, - relacji międzyludzkich, - komunikacji, - zachowań prozdrowotnych, - profilaktyka z zakresu uzależnień, - wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w podejmowaniu działań profilaktycznych, Realizacja poszczególnych bloków tematycznych odbywa się równolegle w czasie. Jej celem jest uzyskanie oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych. 3. Cele szkolnego programu profilaktyki Celem szkolnego programu profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 52 jest wychowanie ucznia kulturalnego, przyjaźnie nastawionego do siebie i innych ludzi. Cel główny będzie realizowany poprzez: - uświadamianie uczniom potrzeby kulturalnego wypowiadania się, - zapoznanie uczniów ze skutkami używania przemocy fizycznej i psychicznej, - zintegrowanie uczniów na różnych poziomach nauczania, - kształtowanie u uczniów postawy prozdrowotnej, - zapobieganie zagrożeniom wieku dorastania, - poznanie negatywnego wpływu środków uzależniających (alkohol, palenie papierosów), - kształtowanie odpowiedzialnej i dojrzałej postawy wobec środków uzależniających, - pokazanie zagrożeń i konsekwencji zażywania narkotyków,

4 4. Formy i metody realizacji szkolnego programu profilaktyki Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu całego cyklu kształcenia od klasy I do klasy Vi w oparciu o formy pracy indywidualnej i grupowej: - Działania będą miały charakter profilaktyki pierwszorzędowej, - W realizacji programu można wykorzystywać strategie: INFORMACYJNE dostarczają wiedzy na temat skutków zachowań ryzykownych podczas: - zajęć edukacyjnych: lekcje przedmiotowe i ścieżki międzyprzedmiotowe, - lekcji wychowawczych, - spotkań ze specjalistami, - prezentacji filmów, - projekty edukacyjne - konkursów, - zajęć w świetlicy, - lekcji katechezy EDUKACYJNE rozwijają kompetencje społeczne pozwalające poradzić sobie w sytuacjach trudnych poprzez: - zajęcia edukacyjne, - lekcje wychowawcze, - spotkania ze specjalistami, - poradnictwo, konsultacje, - zajęcia w świetlicy, - zajęcia warsztatowe ALTERNATYWNE stwarzają możliwość podejmowania przez dzieci działań dających zadowolenie i służących zaspakajaniu potrzeb ważnych dla danego etapu rozwojowego. Umożliwiają podejmowanie nowej, społecznie akceptowanej i sprzyjającej rozwojowi aktywności: - koła zainteresowań, warsztaty, - sekcje sportowe, - turystyka wycieczki, zielone szkoły itp.,

5 - zajęcia w świetlicy W zajęciach wykorzystywane będą różne metody i formy oddziaływań, zgodne z możliwościami i potrzebami odbiorców, adekwatne do aktualnego poziomu rozwojowego ucznia. 5. Realizatorzy szkolnego programu profilaktyki. Realizatorami szkolnego programu profilaktyki są wszyscy nauczyciele wspierani przez pedagoga, psychologa,pielęgniarkę i rodziców. Ewaluacja programu. - ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli; - obserwacja pedagogiczna, - przegląd dokumentacji szkolnej (wychowawcy, psychologa, pedagoga) i na tej podstawie podsumowanie efektów realizacji programu, - przedstawienie wyników radzie pedagogicznej, 6. Oczekiwane efekty podejmowanych działań: - Uczeń potrafi dokonać adekwatnej samooceny, - Uczeń uświadamia sobie konsekwencje używania przemocy, - Uczeń radzi sobie w sytuacjach zagrożeń, - Uczeń zna swoje mocne strony, umie dokonać autoprezentacji, - Uczeń umie wyładować negatywne emocje w sposób społecznie aprobowany, - Uczniowie klas I VI są ze sobą zintegrowani, - Uczniowie nie używają wulgaryzmów, - Uczniowie potrafią świadomie korzystać ze współczesnych środków multimedialnych, - Uczniowie mają świadomość, w jaki sposób dbać o zdrowie i życie, - Uczeń zna negatywny wpływ środków uzależniających, - Uczeń jest świadomy jakie zagrożenia i konsekwencje wynikają z zażywania narkotyków oraz innych uzależnień, - Rodzice są świadomi problemów z jakimi boryka się ich dziecko i szkoła - Rodzice wspomagają szkołę w rozwiązywaniu problemów - Rodzice znają wytwory swojego dziecka, a także wspierają dzieci w rozwiązywaniu ich problemów.

6 Program jest zgodny z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczy oraz uwzględnia wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Szkolny program profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Szkoły oraz: - Rozporządzeniem MEN z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz.U. Nr 26 z 2003 poz. 226) - Ustawa z dnia 6 lutego 1997r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ( Dz.U. Nr 28 z 1997r poz.153) - Narodowy Program Zdrowia , program przyjęty przez Radę Ministrów 3 września 1996r. jako dokument rządowy, określający cele i kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce do 2005r. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego( Dz.U. Nr 111 z 1994r., poz. 535 z późn. zmianami) - Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. Nr 35 z 1982r, poz. 230 z późn. zmianami, tekst jednolity z 27 kwietnia 2001r) - Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.Nr 75 z 1998r, poz. 468 z późn. zmianami) - Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr.414 z 1998r.z późn. zmianami)

7 PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

8 OBSZAR ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ADRESAT DOKUMENTACJA Zachowania I. Wypracowanie przez uczniów 1. Dokonywanie okresowej analizy agresywne klasowych norm zachowania przestrzegania przyjętych norm 2. Okresowa analiza efektów oddziaływań wychowawczych Śródroczna ocena zachowania, Protokół Rady Pedagogicznej analitycznej, 3. Przekazywanie wiedzy na temat czynników zakłócających rozwój młodzieży w ramach realizacji treści programowych poszczególnych zajęć edukacyjnych w tym przedmiotów (w.-f., wdżr, przyroda, lekcje wychowawcze) 4. Zapoznanie uczniów z systemem pomocy w sytuacjach zagrożeń pojawiających się w najbliższym środowisku lub dotyczących bezpośrednio ich samych (wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog) 5. Udział w zajęciach dotyczących umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych związanych z agresją i przemocą ( Psycholog szkolny ) 6. Zapoznanie i przestrzeganie zasad kodeksu Szkoła bez Przemocy Rada Pedagogiczna Rada Pedagogiczna i rodzice Samorząd Uczniowski Wpisy do dzienników lekcyjnych, wychowawcy, pedagoga, psychologa psychologa Samorząd Uczniowski

9 II. Reagowanie na wszelkie przejawy zachowań agresywnych 7. Tydzień o Cyberprzemocy 8. Okresowa analiza funkcjonowania uczniów przejawiających problemy wychowawcze oraz precyzowanie wniosków do dalszej pracy. 1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych problematyce agresji i przemocy, uświadamianie konsekwencji używania przemocy fizycznej i psychicznej. Pedagog, psycholog, wychowawcy klas Rada Pedagogiczna Wychowawcy klas, rodzice, psychologa i pedagoga, wychowawców klas Protokół Rady Pedagogicznej wychowawczej Dziennik lekcyjnych zajęć III. Zwracanie szczególnej uwagi na uczniów przejawiających zachowania agresywne 2. Pisemne powiadamianie rodziców o agresywnym zachowaniu dziecka. 3. Zebrania dla rodziców. 4. Włączenie uczniów w różne formy aktywności dostępne na terenie szkoły. 5. Konsultacje z rodzicami, rozmowa z rodzicami - dyżury nauczycieli w świetlicy szkolnej. 1. Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami. 2. Zawieranie kontraktów i ich Wychowawcy klas, rodzice, Wychowawcy klas, rodzice, Teczka wychowawcy Protokoły zebrań z rodzicami Dzienniki zajęć pozalekcyjnych Teczka wychowawcy, Protokoły zebrań z rodzicami Notatki z przebiegu rozmów, kontrakt z uczniem, notatki z dalszych obserwacji

10 egzekwowanie. ucznia. Relacje międzyludzkie I. Uczenie nawiązywania bliższego kontaktu z innymi osobami 1. Stwarzanie atmosfery akceptacji od klasy I: rozmowy z uczniami, zabawy, tańce. Klasy I - IV Plany dydaktyczne i wychowawcze 2. Natychmiastowa negacja niewłaściwych postaw. 3. Stwarzanie możliwości integracji uczniów poprzez organizację wspólnych imprez szkolnych i pozaszkolnych. Klasy IV - IV Rodzice/ nauczyciele Program wychowawczy szkoły, klasowe plany wychowawcze wychowawcy II. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby. 1. Wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości w codziennej pracy edukacyjnej poprzez postrzeganie i wzmacnianie mocnych stron uczniów. Notatki z rozmów z uczniami 2. Systematyczne informowanie o sukcesach, prezentacja wytworów uczniów ze specyficznymi problemami. Protokoły z zebrań z rodzicami 3. Indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb wychowawczych. Wspólna analiza problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole. Protokoły z zebrań z rodzicami, wychowawcy

11 Komunikacja III. Budowanie odpowiedniego systemu wartości I. Uświadomienie uczniom niestosowności używania wulgaryzmów z ogólnie przyjętymi normami 1. Dobór odpowiednich lektur, poznawanie postaw różnych bohaterów literackich, historycznych oraz ważnych postaci zasłużonych dla środowiska lokalnego. Zachęcanie do oglądania edukacyjnych programów telewizyjnych, czytania prasy i literatury propagującej uznawane wartości społeczne. 1. Zwracanie uwagi na poprawność językową na wszystkich lekcjach przedmiotowych oraz różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Dziennik lekcyjnych Dzienniki lekcyjne, Plany wychowawcze zajęć 2. Lekcje wychowawcze na temat komunikacji interpersonalnej. wychowawcy, pedagoga i psychologa II. Natychmiastowe reagowanie na używanie wulgaryzmów przez uczniów. 1. Rozmowa z uczniem. 2. Informowanie rodziców na zebraniach klasowych i podczas indywidualnych konsultacjach o występującym problemie. wychowawcy, pedagoga, broszury dla uczniów, Dziennik lekcyjny 3. Pomoc psychologa i pedagoga w ukierunkowaniu dziecka na działania zmierzające do aprobowanego sposobu wyładowania negatywnych

12 emocji i wyciszenia. III. Uświadomienie uczniom konsekwencji prawnych dotyczących faktu łamania prawa, faktu posiadania narkotyków, czynów popełnianych pod wpływem zażywania środków psychoaktywnych 1. Prelekcja policjanta na temat konsekwencji używania i posiadania środków odurzających. 2. Spotkanie z prawnikiem na temat sankcji prawnych stosowania i posiadania narkotyków. wychowawcy, pedagoga, broszury dla uczniów, Dziennik lekcyjny Zachowania prozdrowotne I. Kształtowanie u uczniów postawy prozdrowotnej 1. Wzbogacanie wiedzy uczniów na tematy związane ze zdrowiem, prawidłowym odżywianiem, higieną pracy. 2. Promowanie aktywnych form wypoczynku: zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym, festyny, wycieczki. Dzienniki lekcyjne Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dokumentacja wychowawcy 3. Przekazywanie adekwatnej do wieku uczniów wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych (alkohol, papierosy, środki psychoaktywne) Dzienniki lekcyjne, dokumentacja wychowawcy II. Uczenie świadomego korzystania z mediów 1. Uświadamianie uczniom wpływu mediów na ich zachowanie, kontrowersyjni idole, konsekwencje negatywnych wzorców zachowań, umiejętność oddzielenia postaci Dzienniki dokumentacja wychowawcy lekcyjne,

13 fikcyjnych od rzeczywistych, zachowanie dystansu do świata reklamy i fikcji. 2. Uczenie właściwego korzystania z komputera i Internetu: Uświadamianie zagrożeń dla zdrowia wynikających z długotrwałej pracy z komputerem, zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach za pomocą komunikatorów z osobami nieznajomymi, treści informacji internetowych oraz gier komputerowych dostosowanie do właściwego odbiorcy. Dzienniki dokumentacja wychowawcy lekcyjne, III. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu działań profilaktycznych w klasach 1. Opracowanie spisu lektur i filmów z zakresu profilaktyki uzależnień. 2. Opracowanie propozycji tematów do realizacji na godzinie wychowawczej. Gazetki szkolne, dziennik lekcyjny Dziennik lekcyjny IV. Pedagogizacja rodziców w podejmowaniu działań profilaktycznych w procesie wychowawczym 3. Zajęcia pod hasłem Strzeż się nieznajomych, 1. Dostarczenie wiedzy na temat współczesnych środków odurzających. 2. Zapoznanie rodziców z literaturą., Spis lektur dla rodziców/ prawnych opiekunów uczniów, gazetka szkolna, referaty Dziennik lekcyjny

14 3. Odczytanie referatów na temat konsekwencji zażywania narkotyków V. Pokazanie zagrożeń i konsekwencji zażywania narkotyków, alkoholu, palenia papierosów, nadużywania komputera i telewizji. 1. Projekcja filmu dotyczącego środków odurzających. Klasy IV IV Dziennik lekcyjny VI. Pogłębianie wiedzy i świadomości na temat uzależnień: Jak używki wpływają na życie człowieka? 1. Spektakl profilaktyczny Dzienniki lekcyjne

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2002/2003 z dnia 27.11.2002r. Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2006/2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Rok szkolny 2012/ 2013 Spis treści 1. Podstawy prawne programu str. 3 2. Charakterystyka i cele

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo