WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Zielona linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne SłuŜb Zatrudnienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Zielona linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne SłuŜb Zatrudnienia."

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Zielona linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne SłuŜb Zatrudnienia. Zielona Linia, to instytucja wspierająca działalność urzędów pracy w całej Polsce. Zielona Linia powstała z myślą o osobach szukających pracy i przedsiębiorcach. Osoby bezrobotne uzyskują tu informacje m.in. dotyczące aktualnych ofert pracy oraz szkoleń, warunków udziału w szkoleniach, dofinansowań z urzędu pracy na kontynuację nauki, studia podyplomowe, opiekę nad dzieckiem czy rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie, jeśli zechcą zatrudnić osobę bezrobotną, a takŝe uzyskać pomoc w rekrutacji pracowników. Konsultanci Zielonej Linii informują o warunkach uzyskania, a takŝe o dostępności środków m.in. na staŝ, doposaŝenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Zielona Linia informuje takŝe o warunkach uzyskania zasiłku, takŝe przez osoby, które pracowały za granicą. Wsparcie infolinii stanowi portal, gdzie pod adresem moŝna znaleźć szereg poradników dla osób poszukujących pracy oraz przedsiębiorców. Kontaktować moŝna się : telefonicznie pod numerem (opłata jak za połączenie lokalne) lub mailowo: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego w aktach stanu cywilnego nie moŝna dokonywać Ŝadnych zmian, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej. MoŜna jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski. Natomiast błędnie lub nieściśle zredagowanie treści aktu stanu cywilnego podlega sprostowaniu w sądzie rejonowym. Wniosek o sprostowanie moŝe złoŝyć osoba, której akt dotyczy, a w przypadku małoletnich, ich opiekunowie prawni. Wniosek taki moŝe teŝ złoŝyć osoba wskazująca interes prawny, uzasadniając wszczęcie postępowania administracyjnego.

2 Do wniosku naleŝy dołączyć odpisy zupełne aktów stanu cywilnego będące podstawą do sprostowania oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 39,00 zł. Właściwym do wydania decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu, który ma podlegać sprostowaniu. Dopełnienia obowiązku meldunkowego od 31 grudnia 2012 r. moŝna dokonać przez pełnomocnika. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej moŝna dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3 ), tzn. w formie pisemnej lub zgłoszenie do protokołu po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie toŝsamości. DRUGI ORLIK JUŻ OTWARTY! Dobiegła końca budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym, zlokalizowanego przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży. Inwestycja zrealizowana została w ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012, przy współudziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz gminy miasta Chełmży. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ,00 zł, z tego ,00 zł pochodziło z budżetu państwa, natomiast blisko ,00 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozostałą część miasto sfinansowało ze środków własnych. Obiekt składa się z wielofunkcyjnego boiska uniwersalnego o nawierzchni poliuretanowej, przystosowanego do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego, a także drugiego boiska pokrytego sztuczną trawą, przeznaczonego do gry w piłkę nożną. Osiem punktów oświetleniowych umożliwia korzystanie z kompleksu również późnymi popołudniami i w godzinach wieczornych.

3 Ponadto do dyspozycji użytkowników oddane zostało zaplecze sanitarno-szatniowe, składające się z dwóch przebieralni wraz z sanitariatami, dwóch łazienek, w tym jednej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń trenera i magazynu na sprzęt sportowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom oraz zagwarantowania odpowiedniej trwałości nowo wybudowanej infrastruktury, Orlik wyposażony został w dwie kamery monitoringu wizyjnego, umożliwiające stałą obserwację całego obiektu. Obraz z obu kamer jest rejestrowany, pozwalając w razie konieczności na późniejsze odtworzenie wybranych sekwencji. Wybudowany przy ulicy Frelichowskiego kompleks boisk, to drugi tego typu obiekt na terenie miasta Chełmży. Pierwszy Orlik powstał w roku 2009, obok stadionu miejskiego przy ulicy 3-go Maja. Realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi odpowiedź na niezwykle duże zainteresowanie mieszkańców miasta jedynym istniejącym dotąd kompleksem boisk sportowych. Wybudowanie drugiego Orlika w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Jana Pawła II przyczyni się do znacznego podniesienia jakości oraz dostępności do tego rodzaju infrastruktury w południowo-zachodniej części miasta. Głównym założeniem programu Moje Boisko Orlik 2012 jest upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie wśród dzieci i młodzieży.

4 Fotografie boiska :

5 WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI : Od dnia 1 lipca 2013 roku gmina miasto Chełmża odpowiadać będzie za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą już podpisywać umów z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady. Na XXII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty pakiet uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1) uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, 2) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3) uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 4) uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 5) uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

6 i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Bardzo ważną informacją dla mieszkańców miasta jest fakt, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miasta Chełmży, w terminie do dnia 15 marca 2013 roku. Przyjęto, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty wynosić będzie 11,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 20,00 zł - jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłata będzie uiszczana miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczyć będzie obowiązek ponoszenia opłaty, począwszy od dnia 1 lipca 2013 roku. Należność uiścić będzie można w kasie Urzędu Miasta Chełmży lub przelewem na wskazane konto. Istotnym zagadnieniem nowego systemu jest fakt, iż osoby segregujące odpady będą ponosiły niższe koszty związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Segregacji u źródła, tzn. bezpośrednio na nieruchomościach, będą podlegały następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady.

7 Informacje w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży w zakładce Odpady komunalne lub dzwoniąc pod numer telefonu 56/ lub 56/ Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta zwraca się z uprzejmą prośbą do zarządców nieruchomości zabudowanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego o przekazywanie w terminie, do dnia 31 stycznia 2013 roku zestawienia czynszów najmu lokali mieszkalnych w zarządzanych przez nich budynkach. Wzór formularza, na którym należy złożyć przedmiotowe zestawienie znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy lub jego części /Dz.U. Nr 250, poz.1873/. Ponadto informujemy, że druki można pobrać w budynku Urzędu Miasta przy ul.gen.j.hallera 19, pok. nr 12 /I piętro/. Toruńskie TBS Sp. z o.o. w dalszym ciągu szuka chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań w budynku przy ul.gen.j.hallera 4 w Chełmży. Istnieje również możliwość zakupu lokali mieszkalnych na własność. Zostało do zasiedlenia już tylko sześć mieszkań! BliŜszych informacji udzielają: - p. Hanna Maciejewska - Urz¹d Miasta ChełmŜy, ul. Gen. J. Hallera 19, pok. 12 tel. (56) , w godz p. Andrzej Korpal - Toruńskie TBS Sp. z o.o.: Toruñ ul. Czarlińskiego 16 tel. (56) , w godz Burmistrz Miasta Chełmży informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu płatnego obszaru parkowania pojazdów oraz pobierania opłat w okresie od r. do r., wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Maciej, Marek Neumann z siedzibą w Chełmży, przy ulicy B.Chrobrego 12. Oferta w/w firmy została uznana za najkorzystniejszą na

8 podstawie oceny ofert określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą procentową prowizję od wpływów uzyskanych w obszarze płatnego parkowania pojazdów oraz pobierania opłat. W chełmŝyńskich placówkach oświatowych przygotowano kiermasze świąteczne. Na stoiskach znalazły się: stroiki, kartki świąteczne, świeczniki, mikołaje, choinki wykonane między innymi z szyszek, makaronu oraz wiele innych dekoracji świątecznych. Kiermasze cieszyły się duŝym zainteresowaniem wśród rodziców, dziadków i innych członków rodzin dzieci. Przybyli goście chętnie zaopatrywali się w prezentowane ozdoby, duŝą popularnością wśród rodziców cieszyły się prace wykonane przez ich dzieci. Nabyte dekoracje upiększą nie jeden dom w czasie Świąt BoŜego Narodzenia. Dekoracje świąteczne przygotowane przez dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1

9 Kiermasz ozdób świątecznych w Gimnazjum Nr 1 Jak co roku w przedszkolach i szkołach odbyły się świąteczne spotkania z rodzicami. Przy kawie, herbacie, słodkościach i wspólnym kolędowaniu oraz prezentacji tradycyjnych Jasełek spędzono przedświąteczny czas. Dzieci zaprezentowały nie tylko umiejętności aktorskie, ale przede wszystkim przekazały cząstkę świątecznej magii swoim rodzinom i bliskim. Dzięki nim zaproszeni gości przenieśli się do Betlejem, do stajenki, pod Ŝłóbek, aby móc radować się z BoŜego Narodzenia. Dzieci bardzo zaangaŝowały się w przygotowanie, zaś rodzice ze wzruszeniem obserwowali ich występy.

10 Jasełka w Przedszkolu Miejskim Nr 1 Spotkanie boŝonarodzeniowe w Szkole Podstawowej Nr 5

11 Dnia 14 i 15 grudnia 2012 r. miała miejsce zbiórka Ŝywności dla ludzi najbardziej potrzebujących organizowana przez Caritas diecezji toruńskiej. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy zbierali Ŝywność w sklepie PoloMarket przez piątek i sobotę. SłuŜba przy zbieraniu Ŝywności została tak pomyślana, Ŝeby nasza młodzieŝ z radością lecz bez przemęczenia mogła wykonać swoje zadanie. Zbiórka Ŝywności przez wolontariuszy z Gimnazjum Nr 1 W grudniu szkoły zorganizowały wiele wycieczek do Gniezna, które słynie nie tylko z historii, ale równieŝ z produkcji kolorowych bombek. Dzieci mogły zapoznać się z całym cyklem produkcji: od dmuchalni przez srebrzalnię, lakiernię aŝ do dekoratorni. W firmowym sklepie moŝna było odebrać zamówione bombki z imionami oraz inne bajeczne ozdoby.

12 Produkcja bombek W Szkole Podstawowej Nr 5 gościł pan Marek Nikodem z Łachowa, który zaprezentował PLANETARIUM NIEBA PÓŁNOCNEGO. Dmuchane planetarium rozłoŝone zostało w sali gimnastycznej. Była to nowoczesna inicjatywa w nauczaniu i popularyzacji wiedzy,

13 która wzbogaciła ofertę edukacyjną szkoły. Zrealizowany został unikalny system nauczania i popularyzacji astronomii i nauk pokrewnych dla dzieci i młodzieŝy. Pod niebem dmuchanego planetarium, wiernie naśladującym rzeczywisty firmament, odbył się pokaz multimedialny o gwiazdach i planetach naszego Układu Słonecznego Uczniowie SP-5 w dmuchanym Planetarium Od początku października w Gimnazjum Nr 1 realizowane są zajęcia z nauki języka włoskiego. Odbywają się one w ramach programu Projektor, a prowadzą je wolontariuszki - studentki filologii włoskiej i kultury sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gimnazjaliści poznali do tej pory wymowę podstawowych zwrotów w tym języku, nauczyli się liczyć po włosku, poznali nazwę miesięcy i dni. Zaznajomili się z historią Włoch, sztuką, kulturą i architekturą tego kraju. Przyjrzeli się bliŝej malarstwu włoskiemu i jego najwaŝniejszym przedstawicielom doby renesansu i baroku: Leonardowi da Vinci, Michałowi Aniołowi, Rafaelowi. Wszystkie informacje i umiejętności zdobywają poprzez gry i quizy dotyczące Włoch, zabawy integracyjne, gry i zabawy językowe. Celem programu PROJEKTOR - wolontariat studencki jest inspirowanie dzieci i młodzieŝy do twórczego rozwoju, poprzez udział w przygotowanych

14 i prowadzonych przez studentów projektach edukacyjnych. Program kształtuje i promuje aktywne postawy społeczne, rozwija pasje i umoŝliwia realizację pomysłów. Gimnazjaliści podczas zajęć z nauki języka włoskiego ChełmŜa, dnia r. Sekretarz Miasta (-) mgr Janusz Wilczyński

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek

życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek INFORMATOR GMINY WIELKA NIESZAWKA GRUDZIEŃ 2012 ROK Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i sobą samym, pełnych życia i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299. Kto na tym zyska?

Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299. Kto na tym zyska? Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299 Nowa inicjatywa radnego Henryka Szymańskiego Kto na tym zyska? SIEDLCZANIE DO BOJU!!! Przyjdź na casting do programu ZMAGANIA MIAST Zmagania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

2/(139) 2013 GAZETA. W Grodzisku drzewa się zimie pokłoniły... W numerze druk deklaracji śmieciowej do wypełnienia

2/(139) 2013 GAZETA. W Grodzisku drzewa się zimie pokłoniły... W numerze druk deklaracji śmieciowej do wypełnienia 2/(139) 2013 GAZETA W Grodzisku drzewa się zimie pokłoniły... W numerze druk deklaracji śmieciowej do wypełnienia WYDA REDAKT Czasopismo zarejestrowane I Ns Rej. Pr. 11/94 w. y. INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Torzym Nr ogłoszenia: BZP 69877-2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. Bezpłatny 2011 Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl S P I S T R E Ś C I Słowo Wójta...2 Rada Gminy...3 Budżet na

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 stycznia 2006 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁA RADY POWIATU: 1 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2011 r.

Gliwice, marzec 2011 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2010 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. Gliwice, marzec 2011 r. Spis treści str. I.

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/559/2006 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 września 2006 r. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 Spis treści: I. Podstawy opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo