R E G U L A M I N SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych Wrocławia, w scentralizowanej obsłudze Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zmianami). 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zmianami). 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 ze zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349). SPIS TREŚCI I. Przepisy wstępne II. Zasady tworzenia Funduszu i administrowania jego środkami III. Podział środków Funduszu IV. Osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu V. Cele mieszkaniowe VI. Pozostała działalność socjalna VII. Postanowienia końcowe Załączniki: 1) Wykaz szkół i placówek oświatowych, które podpisały umowy z Wydziałem Edukacji na realizację 100% ZFŚS w sposób scentralizowany. 2) Wykaz szkół i placówek oświatowych, które podpisały umowy z Wydziałem Edukacji na realizację 5% ZFŚS w sposób scentralizowany z przeznaczeniem na poŝyczki mieszkaniowe. 3) Wykaz zlikwidowanych placówek, których emeryci i renciści korzystają ze scentralizowanego Funduszu Socjalnego. 4) Oświadczenie do naliczenia Funduszu dla emerytów i rencistów. 5) Wniosek o przyznanie zapomogi losowej / socjalnej. 6) Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla pracownika i dzieci. 1

2 7) Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla emeryta / rencisty i dzieci. 8) Wniosek o przyznanie poŝyczki z ZFŚS dla pracownika. 9) Wniosek o przyznanie poŝyczki z ZFŚS dla emeryta / rencisty. 10) Wzór umowy. 11) Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej dla pracownika w grudniu 2008 r. 12) Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej dla emeryta / rencisty w grudniu 2008 r. I. Przepisy wstępne Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia zwany dalej Wydziałem, prowadzi scentralizowaną obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem dla szkół i placówek oświatowych, zwanych dalej placówkami, które podpisały z Wydziałem stosowne umowy, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Wydział obsługuje równieŝ szkoły i placówki oświatowe, które zawarły umowę o wykonywanie scentralizowanej obsługi Funduszu przez Wydział w części dotyczącej poŝyczek mieszkaniowych, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. II. Zasady tworzenia Funduszu i administrowania jego środkami Tworzy się Fundusz dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów placówek, który jest administrowany przez Dyrektora Wydziału Edukacji. 2. Fundusz tworzy się z odpisów: a) w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budŝetowej. Tak naliczony odpis, jest co roku zmniejszany o wartość wypłaconego nauczycielowi świadczenia urlopowego na podstawie art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, b) w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (z roku poprzedniego lub drugiego półrocza roku poprzedniego jeśli jest wyŝsze od ogłaszanego corocznie, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, nie później niŝ do 20 lutego kaŝdego roku, c) w wysokości 5% pobranych emerytur i rent nauczycieli Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, zgodnie z ustawą. 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 4. Odsetki bankowe od środków Funduszu zwiększają środki tego Funduszu. 2

3 III. Podział środków Funduszu Środki Funduszu wydatkuje się na świadczenia urlopowe dla nauczycieli oraz działalność socjalną. 2. Środki Funduszu, po wypłaceniu świadczeń urlopowych dla nauczycieli, dzieli się następująco: a) 5 % na poŝyczki mieszkaniowe, b) 15 % na zapomogi, c) 80 % na wypoczynek pracowników i osób uprawnionych, 3. Niewykorzystane środki, planowane na poszczególne cele, wymienione w ust. 2, komisja socjalna moŝe przesuwać w razie zaistniałej potrzeby, jednak nie wcześniej niŝ w IV kwartale danego roku. IV. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Ze środków wymienionych w 5 ust. 2 lit. a), powiększonych o sumę spłat poŝyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, mogą korzystać: a) pracownicy placówek wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2, zatrudnieni na czas: - nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - określony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeŝeniem, Ŝe czas spłaty poŝyczki nie przekracza okresu umowy o pracę, b) emeryci i renciści - byli pracownicy tych placówek i placówek zlikwidowanych, wymienionych w załączniku nr Ze środków wymienionych w 5 ust. 2 lit. b) i c) mogą korzystać: a) pracownicy placówek wymienionych w załączniku nr 1 oraz emeryci i renciści - byli pracownicy tych placówek i placówek wymienionych w załączniku nr 3, pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych oraz urlopach dla poratowania zdrowia, b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałŝonków, a takŝe pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo, w stosunku do których istnieje obowiązek alimentacyjny, w wieku od 3 do 18 lat, a jeśli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłuŝej jednak niŝ do ukończenia 25 roku Ŝycia, c) dzieci wymienione w ust. 2, lit. b) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia na wiek, d) dzieci pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia oraz emerytów i rencistów, uprawnione do pobierania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, e) pracownicy sezonowi zatrudnieni w placówkach wymienionych w załączniku nr 1. PoŜyczki z Funduszu przeznacza się na: V. Cele mieszkaniowe uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach lokatorskiego i własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności do lokalu, spłatę kredytu bankowego zaciągniętego wyłącznie na realizację celów mieszkaniowych lub zakup lokalu na wyŝej wymienionych zasadach do ,00 zł; wymagane dokumenty: 3

4 a) wniosek, w którym naleŝy podać wysokość wynagrodzenia za okres 3 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku, b) 4 egzemplarze /2 druki/ umowy poŝyczki, c) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wymaganego wkładu i terminie zasiedlenia z numerem rachunku bankowego spółdzielni, d) umowa o ustanowieniu ekspektatywy spółdzielczego prawa do lokalu, e) zaświadczenie z banku o wysokości pozostałego do spłaty kredytu i numerem rachunku bankowego, na który spłacany jest kredyt. 2. budowę domu jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, dobudowę lokalu mieszkalnego do domu juŝ istniejącego nie będącego własnością wnioskodawcy - do ,00 zł; wymagane dokumenty: a) wniosek, w którym naleŝy podać wysokość wynagrodzenia za okres 3 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku, b) 4 egzemplarze /2 druki/ umowy poŝyczki, c) decyzja o zezwoleniu na budowę do wglądu wraz z kserokopią, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału Edukacji lub umowa z deweloperem, d) zbiorcze zestawienie kosztów budowy potwierdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. 3. adaptację pomieszczeń na mieszkanie - do ,00 zł; wymagane dokumenty: a) wniosek, w którym naleŝy podać wysokość wynagrodzenia za okres 3 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku, b) 4 egzemplarze /2 druki/ umowy poŝyczki, c) decyzja o zezwoleniu na adaptację pomieszczeń do wglądu wraz z kserokopią, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału Edukacji, d) zbiorcze zestawienie kosztów adaptacji potwierdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, 4. mieszkanie otrzymane do remontu na koszt własny do ,00 zł; wymagane dokumenty: a) wniosek, w którym naleŝy podać wysokość wynagrodzenia za okres 3 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku, b) 4 egzemplarze /2 druki/ umowy poŝyczki, c) pismo wyraŝające zgodę zarządcy budynku na wykonanie remontu mieszkania na koszt własny, z podaniem zakresu robót, oraz informacją, Ŝe po remoncie będzie zawarta umowa najmu, 5. zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania /na rynku pierwotnym lub wtórnym oraz z TBS/ - do ,00 zł; wymagane dokumenty: a) wniosek, w którym naleŝy podać wysokość wynagrodzenia za okres 3 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku, b) 4 egzemplarze /2 druki/ umowy poŝyczki, c) umowa sprzedaŝy w formie aktu notarialnego do wglądu wraz z kserokopią, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału Edukacji. 6. wykup mieszkań do ,00 zł; wymagane dokumenty: a) wniosek, w którym naleŝy podać wysokość wynagrodzenia za okres 3 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku, b) 4 egzemplarze /2 druki/ umowy poŝyczki, c) umowa sprzedaŝy mieszkania w formie aktu notarialnego do wglądu wraz kserokopią, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału Edukacji - w tym przypadku przyznana poŝyczka zostanie wypłacona do rąk własnych, na ogólnie przyjętych zasadach. 4

5 7. zamiana mieszkania za dopłatą - do ,00 zł; wymagane dokumenty: a) wniosek, w którym naleŝy podać wysokość wynagrodzenia za okres 3 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku, b) 4 egzemplarze /2 druki/ umowy poŝyczki, c) umowa zamiany mieszkania w formie aktu notarialnego do wglądu wraz z kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału Edukacji. 8. remont mieszkania i domu - do 5.000,00 zł; wymagane dokumenty: a) wniosek, w którym naleŝy podać wysokość wynagrodzenia za okres 3 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku, b) 4 egzemplarze /2 druki/ umowy poŝyczki Umowę udzielonej poŝyczki podpisuje Dyrektor Wydziału Edukacji, na wniosek komisji, o której mowa w 30, uwzględniając moŝliwości spłaty zadłuŝenia przez poŝyczkobiorcę. 2. Osoby, których wysokość wynagrodzenia nie pozwala potrącić raty poŝyczki z wynagrodzenia zobowiązane są do osobistego wpłacania miesięcznych rat (zgodnie z umową) do 15 dnia kaŝdego miesiąca Wnioski o poŝyczki są rozpatrywane wg kolejności ich złoŝenia O poŝyczki wymienione w 7 ust. 1-7 mają prawo ubiegać się osoby, które same, bądź ich współmałŝonek, są lub będą najemcami, bądź właścicielami lokalu. 2. O poŝyczkę wymienioną w 7 ust. 5 i 7 mają prawo ubiegać się osoby, które nabyły lokal mieszkalny w ciągu 12 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku Wniosek o następną poŝyczkę wymienioną w 7 ust. 8 moŝna składać po wygaśnięciu poprzedniej umowy i spłacie całego zadłuŝenia, potwierdzonej przez księgowość Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich. 2. W przypadkach wymienionych w 7 ust. 1-7 poŝyczka moŝe być udzielona jeden raz. 3. W przypadku określonym w 7 ust. 1-7 osobom, które otrzymały poŝyczkę na cele wymienione w 7 ust. 8 moŝna skrócić okres oczekiwania na nową poŝyczkę. Wówczas kwota ,00 zł zostanie pomniejszona o udzieloną juŝ poŝyczkę remontową (tzw. poŝyczka uzupełniająca) Spłata poŝyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od daty wypłacenia poŝyczki. 2. Okres spłaty poŝyczek wynosi: a) 5 lat (60 rat) w przypadkach wymienionych w 7 ust. 1-7, b) 1 rok i 8 miesięcy (20 rat) w przypadku wymienionym w 7 ust PoŜyczka będzie wypłacona w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty przyznania jej przez Dyrektora Wydziału. 13. Wszystkie poŝyczki są oprocentowane w wysokości 1% w stosunku rocznym. 5

6 Na zabezpieczenie spłaty poŝyczki poŝyczkobiorca musi uzyskać poręczenie dwóch poręczycieli, z uwzględnieniem postanowień ust. 3b. 2. Poręczyciele, o których mowa w ust. 1 muszą być zatrudnieni w pełnym wymiarze, na czas nieokreślony, w placówce oświatowej prowadzonej przez Wrocław. 3. W przypadku emerytów i rencistów poręczycielami mogą być: a. emeryt z placówki oświatowej i pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze, na czas nieokreślony, w placówce prowadzonej przez Miasto Wrocław; b. trzech emerytów z placówek oświatowych, którzy w przypadku niespłacenia zadłuŝenia przez poŝyczkobiorcę, zobowiązani będą jednocześnie do spłaty tego zadłuŝenia w równych częściach. 4. Jedna osoba moŝe poręczyć najwyŝej dwa wnioski o poŝyczkę. 5. Poręczycielem nie moŝe być współmałŝonek poŝyczkobiorcy. 6. Poręczycielem moŝe być osoba, która uzyskuje dochody dające rękojmię ewentualnej spłaty poŝyczki. 15. Warunki udzielania i spłaty poŝyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta z poŝyczkobiorcą. 16. W przypadku zaprzestania spłaty poŝyczki przez poŝyczkobiorcę do jej spłaty zobowiązani są solidarnie poręczyciele. 17. Osoby nieregularnie spłacające poŝyczkę, nie będą mogły otrzymać następnej poŝyczki przez okres 5 lat od momentu spłacenia poprzedniej W przypadku zgonu poŝyczkobiorcy, na wniosek poręczycieli, bądź rodziny, poŝyczka remontowa moŝe być umorzona w części niespłaconej. 2. Dyrektor Wydziału, na wniosek komisji, dokonuje umorzenia poŝyczki w części niespłaconej W przypadku rozwiązania stosunku pracy z poŝyczkobiorcą w trybie art. 52 Kodeksu Pracy niespłacona poŝyczka staje się natychmiast wymagalna. 2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z poŝyczkobiorcą z innych przyczyn niŝ wymienione w ust. 1, na wniosek poŝyczkobiorcy, strony umowy mogą ustalić terminy i warunki spłat na odrębnych zasadach. VI. Pozostała działalność socjalna. 20. Środki Funduszu w części przeznaczonej na pozostałą działalność socjalną przeznacza się na: 1. dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku uprawnionych, wymienionych w 6 ust. 2, 2. udzielanie zapomóg losowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, 3. udzielanie zapomóg socjalnych. 6

7 Z form wsparcia wymienione w 20 ust. 1 uprawniony moŝe skorzystać jeden raz w roku. 2. Pracownik składający wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka pełnoletniego okazuje do wglądu jego aktualną legitymację szkolną lub studencką Za trudną sytuację Ŝyciową, kwalifikującą pracownika do udzielenia mu zapomogi losowej, o której mowa w 20 ust. 2 uwaŝa się wypadek, długotrwałą chorobę, śmierć bliskiego członka rodziny, kradzieŝ, poŝar, oraz inne nagłe zdarzenie (losowe). 2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 są: a) współmałŝonkowie, b) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałŝonków, a takŝe pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo, w stosunku do których istnieje obowiązek alimentacyjny, w wieku do 18 lat, a jeśli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłuŝej jednak niŝ do ukończenia 25 roku Ŝycia, 23. Do pomocy w formie zapomogi socjalnej, o której mowa w 20 ust. 3 lit a) kwalifikują się osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku osób samotnych 150% minimalnego wynagrodzenia. 24. Udzielenie świadczenia socjalnego dokonywane jest, w uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziału Edukacji i przedstawicielami Związków Zawodowych, na posiedzeniu tzw. Komisji ds. socjalnych Pomoc finansowa zostaje udzielona na wniosek pracownika. 2. Z wnioskiem o zapomogę dla pracownika i emeryta moŝe wystąpić równieŝ dyrektor placówki lub organizacja związkowa Wniosek o zapomogę losową i socjalną powinien zawierać: a) opis sytuacji, poświadczony zaświadczeniami o chorobie, zgonie, kradzieŝy itp. b) oświadczenie o zarobkach własnych i współmałŝonka lub wysokości renty, emerytury, alimentów- średnia z ostatnich 3 miesięcy. 2. Wnioski o zapomogę socjalną i losową, naleŝy składać na formularzach pobranych w Wydziale Edukacji Wysokość świadczeń wymienionych w 20 zaleŝy od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Osoba uprawniona do korzystania z Funduszu, składa oświadczenie, w którym zobowiązana jest ująć pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie. 2. Dochód (tj. przychód koszty uzyskania przychodu) ustala się na podstawie: a) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok ubiegły oraz innych świadczeń np. alimenty - do form wymienionych w 20 ust. 1, b) oświadczenia o zarobkach własnych i współmałŝonka lub wysokości renty, emerytury, alimentów średnia z ostatnich 3 miesięcy - do form wymienionych w 20 ust. 2 oraz 3, 7

8 c) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się dochód zadeklarowany przez uprawnionego we wniosku, nie niŝszy jednak niŝ zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeŝeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniŝszej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał). 3. Wysokość świadczeń określona jest w tabeli ustalanej corocznie, zatwierdzanej przez związki zawodowe i stanowiącej załącznik do preliminarza. 4. Świadczenia nie pobrane w ciągu 3 miesięcy od chwili przyznania jako środki niewykorzystane, przechodzą na Fundusz. 28. Osoba korzystająca ze świadczeń Funduszu, która złoŝyła oświadczenie niezgodne z prawdą, traci prawo do świadczenia, o które wnioskuje. VII. Postanowienia końcowe Dyrektor Wydziału Edukacji powołuje komisję ds. socjalnych, w skład której wchodzi po sześciu przedstawicieli delegowanych przez NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz delegowani przez niego pracownicy Wydziału Edukacji. 2. Dyrektor Wydziału Edukacji powołuje komisję ds. pomocy mieszkaniowej, w skład której wchodzi po sześciu przedstawicieli delegowanych przez NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego. 3. Komisje działają zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). 4. Podstawą działania komisji jest plan wydatków opracowany na rok budŝetowy, sporządzony po uchwaleniu budŝetu przez Radę Miejską i sporządzeniu bilansu za ubiegły rok przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich. 5. Stanowisko komisji, w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu, jest równoznaczne z uzgodnieniem z organizacjami związkowymi. 6. Świadczeniobiorcy mający zastrzeŝenia formalne do pracy komisji mogą złoŝyć zaŝalenie do dyrektora Wydziału Edukacji. 7. Dyrektor Wydziału Edukacji zwołuje posiedzenia komisji raz w miesiącu. Komisja ds. pomocy mieszkaniowej zbiera się w miesiącach I, III, V, IX, XI, komisja ds. socjalnych w miesiącach II, IV, VI, X, XI. 8. Komisje, po rozpatrzeniu wniosków, przekazują dokumentację do Wydziału Edukacji. 9. W nagłych przypadkach o udzieleniu świadczenia z Funduszu moŝe zadecydować Dyrektor Wydziału, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, w ramach obowiązującego regulaminu, informując na najbliŝszym posiedzeniu Komisję o swojej decyzji Wnioski o świadczenia składa się w Wydziale Edukacji na co najmniej 10 dni przed posiedzeniem komisji, a na wypoczynek do 31. marca kaŝdego roku. 2. KaŜdy wniosek musi zawierać zgodę świadczeniobiorcy na przetwarzanie danych osobowych. 31. Wydział Edukacji prowadzi ewidencję świadczeń Funduszu. 8

9 9

10 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek oświatowych, które podpisały umowy z Wydziałem Edukacji na realizację 100% ZFŚŚ w sposób scentralizowany: 1) Szkoła Podstawowa Nr 82, Wrocław ul. Blacharska. 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10, Wrocław ul. Rumiankowa 34 3) Zespół Szkół Specjalnych Nr 27, Wrocław Pl. Grunwaldzki 3b 4) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 4, Wrocław ul. Jemiołowa 59 5) PRZEDSZKOLA: L.p. Nazwa przedszkola Adres Kod pocz. Miasto 1. Przedszkole nr 1 "Planeta Uśmiechu" al. Kasprowicza 89a Wrocław 2. Przedszkole nr 2 Sławka Wrocław 3. Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" Nowowiejska Wrocław 4. Przedszkole nr 4 Słowicza 3/ Wrocław 5. Przedszkole nr 6 "Nad Odrą" Braci Gierymskich Wrocław 6. Przedszkole nr 10 Starogajowa Wrocław 7. Przedszkole Zgodna 10/ Wrocław Integracyjne nr 12 im. Diany, KsięŜnej Walii 8. Przedszkole nr 13 Noskowskiego Wrocław 9. Przedszkole nr 18 "Wiolinek" Sienkiewicza 83/ Wrocław 10. Przedszkole nr 21 Wyb.C.Korzeniowskiego Wrocław 11. Przedszkole nr 22 "Muchoborek" Stanisławowska Wrocław 12. Przedszkole nr 25 Kręta 1/ Wrocław 13. Przedszkole nr 27 "Skrzaty" 14. Przedszkole nr 28 "Fantazja" 15. Przedszkole nr 30 "Bajlandia" Dembowskiego Wrocław Orla 5/ Wrocław Pl. Muzealny 13a Wrocław 16. Przedszkole nr 31 Kolbuszowska Wrocław im. Janiny Porazińskiej 17. Przedszkole nr 33 "Staromiejskie" Łąkowa 2a Wrocław 18. Przedszkole nr 34 Gdańska Wrocław 19. Przedszkole nr 35 Pułaskiego Wrocław 20. Przedszkole nr 36 im. Wandy Chmielowskiej 21. Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II Witelona Wrocław Dobra Wrocław 22. Przedszkole nr 43 Kościuszki 27a Wrocław 23. Przedszkole nr 47 "Leśny Ludek" RóŜyckiego 1a Wrocław 24. Przedszkole nr 48 Bartla Wrocław 10

11 25. Przedszkole nr 49 im. Tysiąclecia Miasta Wrocławia 26. Przedszkole nr 50 "Mały Kolejarz" Borowska Wrocław Dyrekcyjna Wrocław 27. Przedszkole nr 51 Warszawska Wrocław 28. Przedszkole nr 52 "Gołąbki Pocztowe" 29. Przedszkole nr 54 "Pod Kasztanami" Łączności Wrocław Wittiga Wrocław 30. Przedszkole nr 55 Nowowiejska Wrocław 31. Przedszkole nr 56 "Niezapominajka" 32. Przedszkole nr 57 "Mały KsiąŜe" Wałbrzyska Wrocław Chorzowska Wrocław 33. Przedszkole nr 58 Strzegomska Wrocław 34. Przedszkole nr 59 Narcyzowa Wrocław 35. Przedszkole nr 61 Gajowicka Wrocław 36. Przedszkole nr 62 "Stumilowy Las" Stabłowicka Wrocław 37. Przedszkole nr 63 Horbaczewskiego Wrocław 38. Przedszkole nr 65 "Pod Wesołym Koziołkiem" 39. Przedszkole nr 66 "Bajkolandia" 40. Przedszkole Integracyjne nr 68 im. Roku 2000 NoŜownicza Wrocław Łączna Wrocław Długosza Wrocław 41. Przedszkole nr 71 Kiełczowska Wrocław "Chatka Małego Skrzatka" 42. Przedszkole nr 73 Pawłowicka Wrocław 43. Przedszkole nr 74 "Mały Piekarczyk" 44. Przedszkole nr 77 "Tęczowe siódemki" Krzywa Wrocław Niemcewicza Wrocław 45. Przedszkole nr 79 Piwna Wrocław 46. Przedszkole nr 80 "Zielona Dolinka" Zielińskiego Wrocław 47. Przedszkole nr 82 Bończyka Wrocław 48. Przedszkole nr 87 "Wrocławskie Dzieciaki" Pawłowa 6a Wrocław 49. Przedszkole nr 88 Szczęśliwa 9/ Wrocław 50. Przedszkole nr 89 z oddziałami integracyjnymi im. Juliana Tuwima 51. Przedszkole nr 90 im. Lucyny Krzemienieckiej 52. Przedszkole nr 91 "Nasz Domek" Oporowska Wrocław Zaporoska Wrocław Zaporoska 52a Wrocław 53. Przedszkole nr 92 Bardzka Wrocław 54. Przedszkole Integracyjne nr 93 im. Jana Brzechwy Grochowa Wrocław 11

12 55. Przedszkole nr 94 "Plastusiowy Domek" Grabiszyńska Wrocław 56. Przedszkole nr 95 Lwowska Wrocław 57. Przedszkole nr 96 Al. Pracy 29a Wrocław 58. Przedszkole nr 99 Inowrocławska Wrocław 59. Przedszkole nr 100 Dekarska Wrocław 60. Przedszkole nr 102 Litomska Wrocław 61. Przedszkole nr 104 "Na Misiowej Polanie" 62. Przedszkole nr 105 "Szczepinek" 63. Przedszkole nr 106 im. Heleny Bechlerowej 64. Przedszkole nr 107 "Słoneczko" Niedźwiedzia Wrocław Poznańska Wrocław Sycowska Wrocław Stysia Wrocław 65. Przedszkole nr 108 Drukarska 8a Wrocław 66. Przedszkole nr 109 z Nowowiejska 78/ Wrocław oddziałami integracyjnymi 67. Przedszkole nr 110 GołęŜycka Wrocław "Domek Krasnoludków" 68. Przedszkole nr 113 Lotnicza Wrocław "Akademia Przedszkolaka" 69. Przedszkole nr 117 Fiołkowa 9a Wrocław 70. Przedszkole nr 119 "Zielona Łąka" 71. Przedszkole nr 121 "Zielone Przedszkole" 72. Przedszkole nr 122 "Wesoła Gromadka" Łódzka Wrocław Tramwajowa 2c Wrocław Kłodnicka Wrocław 73. Przedszkole nr 123 Wojrowicka Wrocław 74. Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej 75. Przedszkole Integracyjne nr 125 im. Janusza Korczaka 76. Przedszkole nr 126 "RóŜanka" 77. Przedszkole nr 136 "Mały Sportowiec" 78. Przedszkole nr 140 "Pod Platanem" 79. Przedszkole nr 141 im. Marii Kownackiej 80. Przedszkole nr 146 "Wyspa Dzieci" Kopańskiego Wrocław Ścinawska Wrocław Jugosłowiańska Wrocław Gliniana Wrocław NadbrzeŜna Wrocław Gen. J.Hallera 77a Wrocław Hauke Bosaka Wrocław 81. Przedszkole nr 147 Gersona Wrocław 82. Przedszkole nr 148 Rogowska 18a Wrocław 83. Przedszkole nr 149 "Tęczowa Polanka" 84. Zespół śłobkowo- Przedszkolny nr Zespół śłobkowo- Przedszkolny nr 2 "Kowaliki" Obornicka Wrocław Dźwirzyńska Wrocław Kwidzyńska 1/ Wrocław 12

13 86. Zespół śłobkowo- Przedszkolny nr 3 im. kard. Joachima Meisnera Wolska Wrocław Załącznik nr 2 Wykaz szkół i placówek oświatowych, które podpisały umowy z Wydziałem Edukacji na realizację 5% ZFŚS w sposób scentralizowany - z przeznaczeniem na poŝyczki mieszkaniowe: Przedszkola L.p. Nazwa szkoły Adres Kod pocz. Miasto 1. Przedszkole Nr 150 Wesołe nutki Ignuta Wrocław Szkoły podstawowe L.p. Nazwa szkoły Adres Kod pocz. Miasto 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej Nowowiejska Wrocław 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sucharskiego 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego 4. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego 5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola 6. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie 7. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera Komuny Paryskiej 36/ Wrocław Bobrza Wrocław Kowalska Wrocław Nyska Wrocław Janiszewskiego Wrocław Poznańska Wrocław 8. Szkoła Podstawowa nr 20 Kamieńskiego Wrocław 9. Szkoła Podstawowa nr 22 Stabłowicka Wrocław 10. Szkoła Podstawowa nr 23 Przystankowa Wrocław im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego 11. Szkoła Podstawowa nr 24 Częstochowska Wrocław 12. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka 13. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich 14. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Leopolda Okulickiego 15. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 16. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 17. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Ks. Jana Twardowskiego 18. Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego Stanisławowska 38/ Wrocław Maślicka Wrocław Grecka Wrocław Zaporoska Wrocław Sarbinowska Wrocław Przedwiośnie 47/ Wrocław Wilanowska Wrocław 13

14 19. Sportowa Szkoła Podstawowa nr Ścinawska Wrocław 46 im. Polskich Olimpijczyków 20. Szkoła Podstawowa nr 47 Januszowicka 35/ Wrocław 21. Szkoła Podstawowa nr 50 Obornicka Wrocław 22. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II 25. Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka 26. Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej 27. Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego Krępicka Wrocław Skarbowców Wrocław Mennicza 21/ Wrocław Wojszycka 1/ Wrocław 28. Szkoła Podstawowa nr 67 pl. Muzealny Wrocław 29. Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia 30. Szkoła Podstawowa nr 71 im. Leona Kruczkowskiego 31. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza 32. Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa 33. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia 34. Szkoła Podstawowa nr 76 z oddz.sport. im. I Armii Wojska Polskiego 35. Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika 36. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia 37. Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza 38. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju 39. Szkoła Podstawowa nr 90 im. Prof. Stanisława Tołpy 40. Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich 41. Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego 42. Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza 43. Szkoła Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi 44. Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy 45. Szkoła Podstawowa nr 98 im. Piastów Wrocławskich 46. Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki 47. Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica 48. Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima 49. Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego 50. Szkoła Podstawowa nr 118 im. Płk Pilota Bolesława Orlińskiego 51. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119 Szczęśliwa Wrocław Podwale Wrocław Trwała 17/ Wrocław Gliniana Wrocław Kleczkowska Wrocław Wandy Wrocław Jedności Narodowej Wrocław Polna Wrocław Boya-śeleńskiego Wrocław Górnickiego Wrocław Orzechowa Wrocław Sempołowskiej Wrocław Niemcewicza 29/ Wrocław Starogajowa 66/ Wrocław Krakowska Wrocław Prosta Wrocław Sycowska Wrocław Głubczycka Wrocław B. Prusa 64/ Wrocław B. Chrobrego Wrocław InŜynierska Wrocław Bulwar Ikara Wrocław Bytomska Wrocław 14

15 Zespoły Szkół L.p. Nazwa placówki Szkoły w zespole Adres 1. Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 31 Liceum Ogólnokształcące nr XXIX Liceum Profilowane nr III 2. Zespół Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej Szkocka 64 Gimnazjum nr 38 Powstańców Liceum Ogólnokształcące nr XXIV Śląskich Liceum Profilowane nr XIV 210/218 Technikum nr 4 Technikum Uzupełniające nr 5 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 4 Szkoła Policealna nr 6 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 6 Kod Miasto pocz Wrocław Wrocław 3. Zespół Szkół nr 5 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48 oraz Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry 4. Zespół Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Kusocińskiego Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina 5. Zespół Szkół nr 11 Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum Integracyjne nr Zespół Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 7. Zespół Szkół nr 13 w Samodzielnym Publicznym ZOZ Gen. Józefa Hauke-Bosaka Wrocław Krajewskiego Wrocław Grochowa 36/38 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 120 Białowieska dla Uczniów z Zaburzeniami 74a Psychicznymi i Przewlekle Chorych Gimnazjum nr 45 specjalne dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Szkoła Podstawowa nr 101 Secjalna dla śmigrodzka Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi i 134 Przewlekle Chorych Gimnazjum nr 47 specjalne dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Wrocław Wrocław Wrocław 8. Zespół Szkół nr 14 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 49 Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Internat 9. Zespół Szkół nr 15 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte Szkoła Podstawowa nr 48 dla Dzieci Słabosłyszących 10. Zespół Szkół nr 17 Szkoła Podstawowa nr 100 specjalna dla Niesprawnych Ruchowo Gimnazjum nr 46 specjalne dla Niesprawnych Ruchowo Liceum Ogólnokształcące nr XXXI dla Niesprawnych Ruchowo al. Aleksandra Brücknera 10 Chopina 9b Poświęcka Wrocław Wrocław Wrocław 11. Zespół Szkół nr 18 Gimnazjum nr 37 Liceum Ogólnokształcące nr XVIII Liceum Profilowane nr IX Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Technikum nr 3 Technikum Uzupełniające nr 3 Młodych Techników 58 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 8 Szkoła Policealna nr 9 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr Wrocław 15

16 12. Zespół Szkół nr 19 Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Stanisława Konarskiego Liceum Profilowane nr I 13. Zespół Szkół nr 20 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Bertolta Brechta Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 3 Ogólnokształcaca Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 3 Spółdzielcza 2a Wrocław Kłodnicka Wrocław 14. Zespół Szkół nr 21 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym PoraŜeniem Mózgowym Gimnazjum Specjalne nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym PoraŜeniem Mózgowym Ignuta Zespół Szkół nr 22 Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich Szkoła Mistrzostwa Sportowego Internat 16. Zespół Szkół nr 24 Gimnazjum nr 12, Liceum Profilowane nr XVII 17. Zespół Placówek Oświatowych nr Szkoła Podstawowa nr 42 (masowa) 1 MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 - Gimnazjum nr 42 specjalne dla Niedostosowanych Społecznie - Internat 18. Zespół Placówek Oświatowych nr Szkoła Podstawowa Specjalna nr dla uczniów z autyzmem Gimnmazjum Specjalne nr 58 dla uczniów z autyzmem "Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy" nr 2 dla Uczniów z Autyzmem Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 7 - Przedszkole Specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym 19. Zespół Szkolno Przedszkolny nr Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 133 Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego Przedszkole nr 84 Szkoła Podstawowa nr 38 Parkowa 18/ Sławka 3 Pawła Eluarda 51/ Wrocław Wrocław Wrocław Wałbrzyska Wrocław Głogowska Wrocław Zemska 16c Horbaczewskie go Wrocław Wrocław 21. Zespół Szkolno Przedszkolny nr Zespół Szkolno Przedszkolny nr Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 Przedszkole nr 130 "im. Bolka i Lolka" Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego Przedszkole nr 70 "Tęczowa Kraina" Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bolesława Iwaszkiewicza Przedszkole nr 7 im. Króla Maciusia I Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I Inflancka 13 Sołtysowicka 34 Osobowicka Wrocław Wrocław Wrocław 24. Zespół Szkolno Przedszkolny nr Zespół Szkolno Przedszkolny nr Zespół Szkolno Przedszkolny nr 8 Przedszkole nr 29 Szkoła Podstawowa nr 34 Przedszkole nr 64 "Ekoludek" Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego Przedszkole nr 97 z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz Gałczyńskiego 8 Koszykarska 2/ Wrocław Wrocław Składowa 2/ Wrocław 27. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 Przedszkole nr 131 Szkoła Podstawowa nr 15 im. KsięŜnej Jadwigi Śląskiej Solskiego Wrocław 16

17 28. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 Przedszkole nr 115 Szkoła Podstawowa nr 53 Strachocińska Wrocław 29. Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 10 z Oddziałami ks. Piotra nr 3 Dwujęzycznymi Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego Liceum Dwujęzyczne nr IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr II Skargi 29/31 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr II 30. Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26 nr 5 Liceum Ogólnokształcące nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego 31. Zespół Szkół Zawodowych nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Jana Technikum nr 5 Władysława Technikum Uzupełniające nr 8 Dawida 5/7 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 32. Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej 33. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika nr 5 Liceum Profilowane nr V Technikum nr 13 Technikum dla Dorosłych nr 13 Szkoła Policealna nr 2 Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych Wrocław Grochowa Wrocław Worcella Wrocław Wrocław Liceum Profilowane nr VIII Drukarska Wrocław Technikum nr 8 Technikum Uzupełniające Handlowe dla Dorosłych Szkoła Policealna nr 3 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr Zespół Szkół Gastronomicznych Liceum Profilowane nr XI Kamienna Wrocław Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 Technikum nr 9 Technikum Uzupełniające nr 1 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Szkoła Policealna nr 13 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr Zespół Szkół Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Stanisława Kopystyńskiego Liceum Plastyczne 36. Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie Liceum Ogólnokształcące nr XXI Liceum Profilowane nr XVI Technikum nr 10 Szkoła Policealna nr 4 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 4 ks. Piotra Skargi Wrocław Braniborska Wrocław 37. Przedszkole Nr 150 Wesołe nutki Ignuta Wrocław Gimnazja L.p. Nazwa szkoły Adres 1. Gimnazjum nr 1 Jelenia 7 im. Hugona Dionizego Steinhausa Kod Miasto pocz Wrocław 2. Gimnazjum nr 2 Gorlicka Wrocław im. Józefa Mackiewicza 3. Gimnazjum nr 3 Świstackiego 12a Wrocław 4. Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II Paulińska Wrocław 17

18 5. Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida Pawłowa Wrocław 6. Gimnazjum nr 6 Aleja Pracy Wrocław 7. Gimnazjum nr 7 im. Tradycji Herbu Wrocławia Kolista Wrocław 8. Gimnazjum nr 8 Roosevelta Wrocław 9. Gimnazjum nr 9 Sarbinowska Wrocław 10. Gimnazjum nr 11 Wilanowska 31 im. Stefana Batorego 11. Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej 12. Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja Mikołaja Reja 1-3 Kołłątaja 1/ Wrocław Wrocław Wrocław 13. Gimnazjum nr 15 Jedności Narodowej Wrocław 14. Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego Jemiołowa Wrocław 15. Gimnazjum nr 17 ŚlęŜna 2/ Wrocław 16. Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej 17. Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta 18. Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna 19. Gimnazjum nr 22 im. Lothara Herbsta Kłodnicka 36 Dembowskiego 39 Pautscha 9 Lubelska 95a 20. Gimnazjum nr 23 Jastrzębia 26 im. Wandy Rutkiewicz 21. Gimnazjum nr 24 Przybyszewskiego 59 im. Janusza Korczaka Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław 22. Gimnazjum nr 25 Orzechowa Wrocław 23. Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum Czeska Wrocław 24. Gimnazjum nr 28 Zachodnia Wrocław 25. Gimnazjum nr 29 Kraińskiego Wrocław im. Konstytucji 3 Maja 26. Gimnazjum nr 30 Jantarowa Wrocław im. Polonii Francuskiej 27. Gimnazjum nr 34 Zemska Wrocław 28. Gimnazjum nr 39 Brücknera Wrocław 29. Gimnazjum nr 40 Morelowskiego Wrocław Licea Ogólnokształcące L.p. Nazwa szkoły Adres 1. Liceum Ogólnokształcące nr I Księcia J. Poniatowskiego 9 Kod Miasto pocz Wrocław 2. Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Składowa Wrocław 18

19 3. Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa Hutnicza Wrocław 4. Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Krucza Wrocław 5. Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej Piesza Wrocław 6. Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Mjr Piotra Wysockiego Wojrowicka Wrocław Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze L.p. Nazwa placówki Szkoły w zespole Adres Kod pocz. Miasto 1. MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 2. MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 Szkoła Podstawowa nr 86 dla Niedostosowanych Społecznie Gimnazjum nr 43 dla Niedostosowanych Społecznie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 12 Internat Jarzębinowa 24/ Wrocław Kielecka Wrocław 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 im. Jana Brzechwy 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 im. Józefy Joneyko Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103 Internat Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 Gimnazjum Specjalne nr 54 Internat Gimnazjum Specjalne nr 56 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 14 Internat Wejherowska Wejherowska Kamienna 99/ Wrocław Wrocław Wrocław 6. MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy im. Wojtka Bellona Szkoła Podstawowa nr 88 dla Niedostosowanych Społecznie Gimnazjum nr 44 dla Niedostosowanych Społecznie Internat Borowska Wrocław 19

20 Inne placówki L.p. Nazwa placówki Adres Kod pocz. Miasto 1. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2. MłodzieŜowy Dom Kultury Fabryczna 3. MłodzieŜowy Dom Kultury Krzyki 4. MłodzieŜowy Dom Kultury Śródmieście 5. Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy - MłodzieŜowy Dom Kultury im.mikołaja Kopernika - Szkolne Schronisko MłodzieŜowe Dawida 9/ Wrocław ul.zemska 16a Wrocław Powstańców Śl Wrocław ul.dubois Wrocław ul.kołłątaja Wrocław Poradnie L.p. Nazwa placówki Adres Kod pocz. Miasto 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 4. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 Kołłątaja 1/ Wrocław J. Narodowej Wrocław Czajkowskiego Wrocław Krakowska Wrocław 20

Wrocław, dnia 24 września 2012 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR XXXI/688/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 13 września 2012 r.

Wrocław, dnia 24 września 2012 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR XXXI/688/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 13 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 września 2012 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR XXXI/688/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/108/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/108/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 17 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/108/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie ia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo