ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie"

Transkrypt

1

2 ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009

3 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PLACÓWKI POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Domy Pomocy Społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, Domy dla bezdomnych POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Podmioty świadczące pomoc, orzekanie o niepełnosprawności, renta socjalna, uprawnienia, pomoc edukacyjna, ulgi ORGANIZACJE I INNE PODMIOTY POZARZĄDOWE o charakterze pomocowym Wykaz radomskich organizacji pozarządowych udzielających różnego rodzaju wsparcia rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym, sprawującym opiekę nad dziećmi i młodzieżą FUNDACJE o charakterze pomocowym Wykaz radomskich fundacji udzielających różnego rodzaju wsparcia rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym, sprawującym opiekę nad dziećmi i młodzieżą WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ) Placówki rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych - prowadzone przez organizacje pozarządowe ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE Placówki dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych marginalizacją - prowadzone przez organizacje i inne podmioty pozarządowe, jednostki samorządowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe OŚRODKI WSPARCIA RODZINY w KRYZYSIE Placówki świadczące specjalistyczną pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysu PLACÓWKI POMOCY HOSPICYJNEJ Miejsca udzielające pomocy osobom terminalnie i długotrwale chorym, domowa i stacjonarna opieka paliatywna POMOC NAJUBOŻSZYM Organizacje i instytucje prowadzące dystrybucje żywności dla najuboższych pozyskiwanej przez Radomski Bank Żywności Dodatek : ważne adresy i kontakty

4 Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce pierwszy miejski informator pomocy społecznej. Przygotowaliśmy go z myślą o osobach, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, które potrzebują pomocy i wsparcia, dotkniętych bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością czy kryzysem w rodzinie. Jest to z pewnością także informator przydatny dla tych, którzy tejże pomocy udzielają. Zebraliśmy w jednym miejscu wszelkie praktyczne informacje, które dotąd były rozproszone i funkcjonowały w różnych miejscach. Naszą intencją było ułatwienie dotarcia potrzebującym do wiedzy o tym, na jaką pomoc w swojej sytuacji mogą liczyć i gdzie jej szukać. Powstał przewodnik, który wskazuje jakie formy wsparcia proponowane są mieszkańcom Miasta i który zawiera dane teleadresowe o instytucjach, placówkach i organizacjach pozarządowych ich udzielających. Jest tych miejsc bardzo wiele, a w każdym z nich czekają na Państwa wspaniali, życzliwi ludzie o wielkich sercach, rozumiejący Wasze problemy. Nie wahajcie się do nich zwrócić. Są wśród nich wolontariusze, członkowie stowarzyszeń, a także urzędnicy. Jako prezydent Radomia zapewniam, że władze miasta zawsze wspierać będą tego rodzaju działalność w przekonaniu, że jest ona bardzo potrzebna. Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak

5 Rozdział I Formy pomocy instytucjonalnej Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Kryteria przyznawania świadczeń Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Pomocy społecznej udziela się z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń przysługuje: osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, 4

6 przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie kwota 351 zł. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń. W ramach pomocy społecznej przewiduje się udzielanie następujących świadczeń pieniężnych: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców którzy uzyskali w RzeczypospolitejPolskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania. Obok świadczeń pieniężnych w ramach pomocy mogą być udzielane następujące świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 5

7 6 sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczowychowawczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie: w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele). Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę. Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego.

8 Są to świadczenia fakultatywne. Mieszkańcy Radomia znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać mogą zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu codziennie od poniedziałku do piątku w godz w zespole pracy socjalnej właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania: ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 1 ul. Struga 57a, telefon: Obejmuje działaniem osiedla: XV - Lecie i Nad Potokiem. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 2, ul. Staszica 25, telefon: Obejmuje swym działaniem Śródmieście. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 3, ul. Staszica 25, telefon: Obejmuje działaniem Gołębiów I, część Śródmieścia, Starą i Nową Wolę Gołębiowską, część Sadkowa. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 4 ul. Krasickiego 1, telefon: Obejmuje swym działaniem Planty, Borki, Wośniki i część Śródmieścia. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 5 ul. Królowej Jadwigi 15, telefon: Obejmuje działaniem Osiedle Akademickie, Firlej, Gołębiów II, Józefów, część osiedla XV - Lecia i Michałów. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 6 ul. Reja 5, telefon: Obejmuje działaniem Kaptur, Obozisko część osiedla XV - Lecia i część Śródmieścia. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 7 ul. Radostowska 7, telefon: Obejmuje działaniem Godów, Malczów, Młodzianów, Prędocinek i Ustronie. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 8 ul. Główna 10 telefon: Obejmuje działaniem Halinów, Kozią Górę, Pruszaków, część Śródmieścia i Zamłynie. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 9 ul. Kalińska 6/6a, telefon: Obejmuje działaniem Długojów, Dzierzków, Glinice, Idalin, Janiszpol, część Sadkowa, część Malczewa i część Ustronia. 7

9 ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 10 ul. Krasickiego 1, telefon: Obejmuje działaniem Borki, Południe, Potkanów i Żakowice Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Osoby zainteresowane pomocą w formie usług opiekuńczych lub skierowaniem do domu pomocy społecznej mogą zgłaszać się do: DZIAŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH I POMOCY STACJONARNEJ ul. Limanowskiego 134, pok , telefon: ; W ramach systemu pomocy społecznej funkcjonują także placówki zapewniające środowiskową opiekę półstacjonarną. Są to ośrodki wsparcia, które zapewniają całodzienny pobyt, posiłki, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno kulturalne, edukacyjne, rehabilitacyjne. Pomoc z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną W ramach pomocy społecznej realizowane są również zadania związane z opieką nad dzieckiem i rodziną. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie następuje w szczególności poprzez: organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki i wychowania w placówkach opiekuńczowychowawczych, w tym w placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego w tym pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, szkolenia, specjalistyczne poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki adopcyjnoopiekuńcze. Osoby ubiegające się o pomoc z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną mogą zgłaszać się do: ZESPOŁU PROFILAKTYKI RODZINNEJ I OPIEKI NAD DZIECKIEM ul. Limanowskiego 134, pok , telefon

10 Rozdział II PLACÓWKI POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Domy Pomocy Społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, Domy dla bezdomnych 1. Domy Pomocy Społecznej Domy Pomocy Społecznej, zapewniające całodobową opiekę, przeznaczone są dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Na terenie Miasta Radomia funkcjonują cztery gminne domy pomocy społecznej: 1 Dom Pomocy Społecznej Bohdany Danuty Kijewskiej Nad Potokiem Radom ul. Struga 88, tel. centrala: tel tel fax Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem ostał utworzony w dniu 30 września 1960r. i jest przeznaczony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Placówka dysponuje 185 miejscami. Podstawowym celem jego działania jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki na poziomie obowiązującego standardu, świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz podejmowanie działań na rzecz lokalnego środowiska. 9

11 2 Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy Radom ul. Wyścigowa 16 tel tel tel Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy został utworzony w dniu 1 kwietnia 1986r. i jest przeznaczony dla 145 osób w podeszłym wieku oraz dla 55 osób przewlekle somatycznie chorych. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności. 3 Dom Pomocy Społecznej Radom ul. Rodziny Ziętalów 13 tel fax Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rodziny Ziętalów został utworzony w dniu 1 października 1993r. i jest przeznaczony dla 75 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające (terapeutyczne, socjalne, społeczne i religijne) z uwzględnieniem zasad określonych w standardzie podstawowych usług. 4 Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza Radom ul. Garbarska 35 tel fax Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza został utworzony w dniu 20 listopada 1991 r. i jest przeznaczony dla 45 osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci. Podstawowym celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i religijnych na poziomie obowiązującego standardu usług. 10

12 5 Niepubliczny Dom Opieki Dom Pod Złotym Dębem Radom ul. Biała 2 tel fax Dom zapewnia klientom: opiekę i pomoc w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa usługi rehabilitacyjne korzystanie z przysługujących, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych prowadzenie działalności socjalno-terapeutycznej stwarzającej szansę aktywności zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania z niezbędnym wyposażeniem (pokoje 1 i 2 osobowe) wyżywienie z uwzględnieniem norm żywieniowych, w tym dietetyczne utrzymanie czystości zakresie usług opiekuńczych: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby opiekę higieniczną niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych kontakt z otoczeniem. 2. Środowiskowe Domy Samopomocy Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS) są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18-go roku życia. Celem placówek jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób niepełnosprawnych, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku. Program działalności ŚDS obejmuje między innymi treningi umiejętności społecznych, psychoterapię, terapię zajęciową, pracę socjalną, zajęcia ruchowe i kulturalnooświatowe oraz rekreacyjne. W Radomiu funkcjonują dwa Środowiskowe Domy Samopomocy. Zajęcia w Domach odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz do godz

13 1 2 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Radom ul. Juliusza 18 tel Radom ul. Rodziny Ziętalów 13 tel Domy dla bezdomnych Domy dla bezdomnych udzielają schronienia i pomocy osobom bezdomnym. Działania obejmują również prowadzenie pracy socjalnej oraz specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego. W ramach działalności zapewniają jeden gorący posiłek dziennie oraz niezbędna odzież. Na terenie Miasta Radomia funkcjonują dwa domy dla bezdomnych. W okresie jesienno-zimowym w ramach realizacji zadań na rzecz bezdomnych prowadzona jest noclegownia dla mężczyzn i dla kobiet. 1 2 Dom dla Bezdomnych Kobiet Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Radom ul. Zagłoby 3 tel Radom ul. Słowackiego 188 tel

14 ponadto w Mieście funkcjonują: 1 Placówka Wielofunkcyjna Słoneczny Dom Radom Kolberga 19 tel W placówce działają dwa oddziały: socjalizacyjny (30 miejsc) i interwencyjny (25 miejsc). W budynku znajduje się 30 pokoi przeznaczonych dla wychowanków, jak również zaplecze kuchenne wraz ze stołówką, pomieszczenie pralni, pomieszczenia biurowe, w tym dla pedagogów i psychologów, świetlice, pokoje do nauki, sala komputerowa i siłownia oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Podstawowym celem działania Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie naturalnej opieki rodzicielskiej. 2 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Radom ul. Kolberga 19 tel Ośrodek współpracując z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, jak również kościołami i związkami wyznaniowymi, zajmuje się: poradnictwem dla dzieci i rodziców, terapią rodzinną dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, działalnością diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, prowadzeniem placówek rodzinnych, wspieraniem psychologicznym osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne, szkoleniem kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do pełnienia funkcji placówek rodzinnych 13

15 Rozdział III POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Podmioty świadczące pomoc, orzekanie o niepełnosprawności, renta socjalna, uprawnienia, pomoc edukacyjna, ulgi Podmioty świadczące pomoc: Lekarz pierwszego kontaktu / lekarz specjalista Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Urząd Pracy Organizacje pozarządowe Pracodawcy PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) Orzekanie o niepełnosprawności Dla celów rentowych ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) Dla celów pozarentowych Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Limanowskiego 134, nr tel w oficynie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej R E N T A S O C J A L N A Osoby, którym przysługuje RENTA SOCJALNA muszą zwracać się do oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. O całkowitej niezdolności od pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS. Przyznawana 14

16 jest renta socjalna stała lub okresowa (w zależności od tego na jak długo orzeczona zostanie niezdolność do pracy). Wysokość renty socjalnej zależy od wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta została opodatkowana i ubruttowiona co oznacza, że potrąca się od niej składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Od 1 marca 2009 r. wysokość renty socjalnej wynosi ( do ręki 504,04 zł). Rentę socjalną nie można łączyć m.in. z emeryturą czy rentą - z wyjątkiem renty rodzinnej (chyba, że jej wysokość przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Trzeba pamiętać, że lista powodów utraty prawa do renty socjalnej została rozszerzona. Nie otrzyma jej np. właściciel nieruchomości rolnej pow. 5 hektarów lub osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne. U P R A W N I E N I A Osoba niepełnosprawna na podstawie orzeczenia może ubiegać się o: 1) pomoc społeczną w zakresie: zasiłku pieniężnego, pomocy rzeczowej, pomocy w formie posiłku, pomocy w formie usług opiekuńczych, pomocy w formie skierowania do środowiskowego domu samopomocy, pomocy w formie skierowania domu pomocy społecznej, 2) świadczenia rodzinne: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 3) uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej; 4) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych turnusu rehabilitacyjnego zawodowego przekwalifikowania i szkolenia rozpoczęcia działalności gospodarczej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą udzielenia pracodawcy rekompensaty podwyższonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 15

17 przystosowanie i wyposażenie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w powyższym zakresie pomoc realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu Radom, ul. Limanowskiego 134, tel , strona internetowa: w.mops.radom.pl 5) pomoc ze środków PFRON skierowaną do indywidualnych osób niepełnosprawnych w ramach programów indywidualnych: STUDENT, PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA i inne w tym zakresie informacje można uzyskać w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Radomiu Radom, ul. Królowej Jadwigi 15 tel P O M O C E D U K A C Y J N A Orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie z zastosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy) albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania (dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły), a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim - udział w takich zajęciach jest uznawany za spełnienie obowiązku szkolnego) wydają: zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie musikoniecznie wskazywać, że zalecaną formą kształcenia jest szkoła specjalna. Zespół może wskazać np., że niepełnosprawne dziecko powinno uczęszczać do szkoły integracyjnej albo ogólnodostępnej. Natomiast w każdym przypadku, gdy rodzice nie zgadzają się z treścią orzeczenia, powinni wnieść odwołanie. 16

18 W poradniach wydawane są także opinie m.in.: o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole), w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (np. w sprawie zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego). Zasady wydawania orzeczeń przez zespoły orzekające określa nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1072). Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni. Natomiast orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Należy pamiętać, że zespoły wydają orzeczenia na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka (również opinie wydawane są na wniosek rodziców). Jeżeli wniosek zostanie złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekaże wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku i zawiadomi o tym wnioskodawcę. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza dany uczeń, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i miejsce ich zamieszkania, określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia oraz podpis wnioskodawcy. U L G I Osoba niepełnosprawna może korzystać z następujących ulg: komunikacyjnych (PKS, PKP), pocztowych, telekomunikacyjnych, podatkowych, 17

19 Prawa i obowiązki wg stopnia niepełnosprawności: Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) mają prawo do: 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w klasie 2 pociągów osobowych, 37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC, 49% na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, 37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych, bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską wraz ze wskazanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności), 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat. karty parkingowej, zwolnień od opłat abonamentowych za radio i telewizję, ulgi telekomunikacyjne, ulgowych biletów do muzeów, do odliczeń niektórych wydatków od dochodu, udogodnienia związane z usługami pocztowymi. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) mają prawo do: karty parkingowej potwierdzającej uprawienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, zwolnień z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów tj. orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, ulgi w telekomunikacji Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mają prawo do: karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych 18

20 karty parkingowe wydawane są w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 176 Osoby niewidome niebędące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do: 37% ulgi na przejazdy w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS (na podstawie jednego z dokumentów stwierdzających inwalidztwo), do 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat. bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na podstawie odpowiedniego dokumentu. Osoby z upośledzeniem umysłowym (oraz ich opiekunowie) mają prawo do: bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym. Inwalidzi wojenni i wojskowi mają prawo do: bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) tylko o znacznym stopniu niepełnosprawności ma także prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do: 78% ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2 klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczom-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej. bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły. 19

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W POWIECIE GLIWICKIM GLIWICE, 2008 Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice,

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH MIASTA WROCŁAWIA

INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH MIASTA WROCŁAWIA Nie możesz tylko czekać, aż ktoś Ci pomoże. Masz takie same prawa, jak każdy obywatel. Jeśli z powodu swej niesprawności jesteś ich pozbawiony upomnij się o nie! INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Świnoujście 2014 1 Egzemplarz bezpłatny. Informator nie stanowi źródła prawa. Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych INFORMATOR dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego Leszno 2014 Opracowanie: Urząd Miasta Leszna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI I. Niepełnosprawność....4

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo