Ogrodniczki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogrodniczki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Ogrodniczki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia usług cateringowych przygotowanie i dostawa posiłków do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodniczkach, zgodnie z poniższymi wymaganiami. 1. Zamawiający Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ogrodniczkach 2. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i dostarczenie na potrzeby stołówki szkolnej gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z surówka i kompotem dla 100 osób w roku szkolnym 2015/2016. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów w trakcie trwania roku szkolnego zgłaszając zapotrzebowanie najpóźniej do godz. 8:30 danego dnia. 3. Termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2015/2016: od dnia r. do dnia r. w dni: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych. 4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto. 5. Warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę: Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiada decyzję Sanepidu; posiada wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową gwarantującą wykonanie zamówienia; dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym minimum jednym pojazdem spełniającym wymagane przepisy w zakresie przewozu żywności i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa załącznik nr 3 oraz kopię decyzji Sanepidu. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (ustawa z dnia 25 sierpnia

2 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz ze zm.) a ponadto: do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u. przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. ponosi pełną odpowiedzialność za: jakość serwowanych potraw oraz za zgodność świadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno- epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada przed Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Białymstoku. odbioru odpadów pokonsumpcyjnych. 6. Warunki dotyczące jakości i ilości przygotowywanych posiłków: Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: zupa 300 ml, pieczywo 70 g drugie danie: mięso 100 g, ziemniaki/ryż/kasza/makaron 150 g, surówka 100 g, kompot 200 ml Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu; w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym. Piątek posiłek bezmięsny. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone. do przygotowywania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli. zupy powinny być sporządzane na wywarze warzywno- mięsnym.

3 7. Warunki dotyczące transportu posiłków Transport posiłków powinien odbywać się w termosach termoizolacyjnych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. 8. Sposób oceny ofert Wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nastąpi w oparciu o kryterium podane w punkcie 4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która spełnia wymogi formalne zawarte w punkcie 5 oraz opiewa na najniższą kwotę brutto uwzględniającą łączną liczbę posiłków. 9. Warunki płatności Płatność na podstawie faktury (rachunku), co miesiąc, po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Warunki płatności 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury (rachunku). 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na załączonym formularzu OFERTA załącznik nr 1. Należy podać cenę brutto za 1 zestaw obiadowy z podziałem na: danie pierwsze oraz danie drugie + kompot a także skalkulować koszty obiadu dwudaniowego dla całej grupy. do ofert należy dołączyć kserokopie decyzji SANEPID-u, podpisany wzór umowy załącznik nr 2 oraz podpisane oświadczenie załącznik nr Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Zamawiającego lub pocztą na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ogrodniczkach ul. Zagórna 7, Supraśl z dopiskiem Przygotowanie i dostarczenie na potrzeby stołówki szkolnej gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z kompotem dla 100 osób w roku szkolnym 2015/2016 do dnia r. do godz W przypadku przesyłki pocztą liczy się data dostarczenia przesyłki do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodniczkach. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 12. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego. 13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny. mgr Agnieszka Marta Kamieńska /Podpis Dyrektora/

4 Załącznik nr 1 dnia 2015 r. Pieczęć firmowa, NIP, REGON O F E R T A Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), z dnia dotyczącego: Przygotowania i dostarczenia na potrzeby stołówki szkolnej gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z kompotem dla 100 osób w roku szkolnym 2015/2016. Składamy ofertę następującej treści: Oferujemy wykonanie dwudaniowego zestawu obiadowego z kompotem za cenę jednostkową: Danie I zupa + pieczywo: netto. zł, VAT.zł, brutto...zł Danie II + kompot: netto... zł, VAT..zł, brutto..zł. Oferujemy wykonanie zamówienia (wartość ogółem za 100 sztuk obiadów dwudaniowych) za cenę: Netto.. zł Plus podatek VAT.. zł Brutto... zł (słownie.) Równocześnie: 1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania. 2. Oświadczamy, że akceptujemy 21 dniowy termin płatności faktury częściowej wystawionej w oparciu o miesięczny raport faktycznej liczby przygotowanych, dostarczonych i przekazanych posiłków.

5 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 4. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ..lub pocztowy.. miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań

6 Załącznik nr 2 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Zawarta w dniu.. w Ogrodniczkach, pomiędzy: Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Ogrodniczkach reprezentowanym przez: Dyrektora Zespołu Panią.., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a Z siedzibą w... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 1 Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca realizując przedmiot zamówienia publicznego z dnia. w trybie zapytania ofertowego zobowiązuje się do świadczenia usług cateringowych na rzecz Zamawiającego (przygotowania i dostarczenia na potrzeby stołówki szkolnej gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z kompotem), a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny. 2 Usługi o których mowa w 1 charakteryzują się następującymi parametrami: 1. Usługa dotyczy przygotowania i dostarczenia obiadów dwudaniowych dla dzieci w wieku szkolnym: 6 13 lat i przedszkolnym 3-5 lat. 2. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 8.30 danego dnia. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień. 3. Parametry ilościowe zestawu obiadowego: zupa nie mniej niż 300 ml, pieczywo 70 g drugie danie mięso nie mniej niż 100 g, ziemniaki /ryż/kasza/makaron nie mniej niż 150 g, surówka 100 g, kompot nie mniej niż 200 ml. W piątek posiłek bezmięsny.

7 3 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć obiady do Zespołu zgodnie z zamówieniem do godziny Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w pierwszy dzień tygodnia, dekadowego jadłospisu z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw do wiadomości Zamawiającego. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 5 Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Zawartość kaloryczna obiadu musi odpowiadać normom żywienia dzieci w stołówkach szkolnych. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci młodzieży. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: jakość serwowanych potraw oraz za zgodność świadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada przed Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Białymstoku. 6 Obiady Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Odbiór, mycie termosów i odbiór odpadów pokonsumpcyjnych w zakresie Wykonawcy. 7 Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydaniem posiłków dzieciom. 8 Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej, z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

8 9 Za świadczone usługi (wykonanie i dostarczenie obiadów) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: zł brutto za jeden obiad, w tym: zupa + pieczywo(1szt.).zł brutto. drugie danie + kompot (1 szt.)... zł brutto. 10 Strony umowy ustalają miesięczny tryb rozliczeń faktura wystawiana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, opiewająca na wartość wszystkich rzeczywiście wydanych zestawów obiadowych na przestrzeni miesiąca. Do faktury dołączona będzie szczegółowa specyfikacja określająca ilość i rodzaj wydanych posiłków. 11 Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 12 Strony zobowiązują się do bieżącej analizy przebiegu współpracy. 13 Umowa zostaje zawarta na czas określony od 03 września 2015 r. do dnia 23 czerwca 2016 r. z wyłączeniem okresu ferii zimowych, świątecznych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień (a w szczególności ustaleń zawartych w 2-6).

9 15 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 Do umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopie decyzji SANEPID-u w sprawie zatwierdzenia prowadzenia usług cateringowych przez Wykonawcę. 17 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa pozostają w siedzibie Zamawiającego, trzeci otrzymuje Wykonawca... Zamawiający. Wykonawca

10 ,.. Miejscowość, dnia Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Ja / My* niżej podpisani... z siedzibą w. przyjmujemy do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Oświadczam / oświadczamy* ponadto, że: - posiadam / posiadamy* stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia; - posiadam / posiadamy* wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową gwarantującą wykonanie zamówienia; - dysponuję / dysponujemy* odpowiednim potencjałem technicznym, w tym minimum jednym pojazdem spełniającym wymagane przepisy w zakresie przewozu żywności - dysponuję / dysponujemy* osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej *- niewłaściwe skreślić

Ogrodniczki, r.

Ogrodniczki, r. Ogrodniczki, 21.07.2017 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach ul. Zagórna 7 16-030 Supraśl tel. +48 85 718 31 47 sp_ogrodniczki@wp.pl www.spogrodniczki.com ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: (wartość zamówienia nie przekracza ,00 euro)

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: (wartość zamówienia nie przekracza ,00 euro) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel NIP 717 12 60 929 Fax 81 / 827 73 25 e-mail: gopschodel@op.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: (wartość zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy

WZÓR UMOWY. Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy WZÓR UMOWY Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy Nabywcą: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP: 813-00-08-613 Szkoła Podstawowa nr 24 35-602 Rzeszów, ul. Czajkowskiego 11 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy Nabywcą: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP: 813-00-08-613 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 35-036 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wola Mysłowska, dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wola Mysłowska, dn r. Wola Mysłowska, dn. 08.08.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro ZAPYTANIE OFERTOWE W sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ publicznego pod nazwą: Świadczenie usług cateringu obiadów do stołówki Zespołu Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE. - 01 września 2014r. 26 czerwca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE. - 01 września 2014r. 26 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro. Świątki, dn 12.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie.

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie. Zapytanie ofertowe nr 1/ZSK/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE września 2015r. 24 czerwca 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE września 2015r. 24 czerwca 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro. Świątki, dnia 24 czerwiec 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, Czerwińsk nad Wisłą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, Czerwińsk nad Wisłą Czerwińsk nad Wisłą 9 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, 09 150 Czerwińsk nad Wisłą Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 euro SP24.26.261/1/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000,00 euro I. Nazwa i adres Zamawiającego: Nazwa: Gmina Miasto Rzeszów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ Złotoryja, 08.07.2016r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi pl. Niepodległości 7 59 500 Złotoryja NIP 694 13 03-546 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

Waśniów, dnia r.

Waśniów, dnia r. Waśniów, dnia 01.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 dotyczące zaproszenia do złożenia oferty cenowej na usługę polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu gorących jednodaniowych posiłków

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr ZO/06/07/2014 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Oleśnica: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w ilości szacunkowej ok. 170

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie prowadzenia stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie prowadzenia stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie prowadzenia stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie prowadzenia stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum nr 4 im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku UMOWA Nr 1/2014 zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Starym Folwarku NIP: 844-22-91-547, REGON: 200224383 w imieniu, której działa: Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski 26-900 Kozienice Tel. (48) 614-25-56 Kozienice 13.06.2017r. Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach Strona1 Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18-100 Łapy NIP: 966-05-91-331 O.26.31.2015.ŁR Łapy, dnia 07.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy ul. Główna 50, 18

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu roku w Zakopanem

UMOWA. zawarta w dniu roku w Zakopanem Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... 2017 roku w Zakopanem pomiędzy Gminą Miasto Zakopane - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzówny z siedzibą w Zakopanem ul.

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE CENOWE. na realizację usługi cateringowej w ramach szkoleń

ROZPOZNANIE CENOWE. na realizację usługi cateringowej w ramach szkoleń BEST COMPLEX Biuro Projektu ul. Żeromskiego 94 pok. 316 26-600 Radom Tel. 600 677 657 Mail: b_c@onet.pl Radom, dn. 18.10.2016 r. ROZPOZNANIE CENOWE na realizację usługi cateringowej w ramach szkoleń I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. 1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Ukcie Ukta 70 12-220 Ruciane-Nida 2.

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, dnia r. KA.ZP

Ciechanów, dnia r. KA.ZP KA.ZP.2311.12.2016 Ciechanów, dnia 28.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

IZP Sulejówek, dnia r.

IZP Sulejówek, dnia r. IZP.271.13.2014 Sulejówek, dnia 03.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/POKL.09.01.02/2012 Wyżywienie uczestników zajęć prowadzonych w ramach projektu Równy start w przyszłość realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 227403-2013 z dnia 2013-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 25 dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy:

Załącznik nr 4. U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Załącznik nr 4 U M O W A (wzór) Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 Umowa ZAŁĄCZNIK NR 3 zawarta w dniu w Złotoryi pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą w Złotoryi pl. Niepodległości 7, reprezentowaną przez: Bożenę Kraskę - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

1. Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Złoty Stok w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2.

1. Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Złoty Stok w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2. UMOWA zawarta w dniu..w Złotym Stoku pomiędzy Gminą Złoty Stok- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotym Stoku pl. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok reprezentowanym przez: Panią Magdalenę Międzybrocką

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Nazwa zamawiającego Zespół Kształcenia w Łubianie ul. Szkolna 1, Łubiana

ZAPROSZENIE. Nazwa zamawiającego Zespół Kształcenia w Łubianie ul. Szkolna 1, Łubiana ZAPROSZENIE do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym na dostawę posiłków - catering do Zespołu Kształcenia w Łubianie. Nazwa zamawiającego Zespół Kształcenia w Łubianie ul. Szkolna 1, 83-407 Łubiana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA NR.

Załącznik nr 4 UMOWA NR. Załącznik nr 4 UMOWA NR. zawarta w dniu... pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwieńsku NIP 973-06-64-467 REGON 971270160 reprezentowanym przez Kierownika Beatę Przymus zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 23 kwietnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez firmę GINT Grzegorz Jasiński z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Konopnickiej 18/40, projektu Żłobek na start o nr POKL.01.05.00-00-167/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OBIADY JEDNODANIOWE (tylko drugie dania) w ilości około 140 posiłków dziennie

ZAPYTANIE OFERTOWE. OBIADY JEDNODANIOWE (tylko drugie dania) w ilości około 140 posiłków dziennie ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p...

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p... U M O W A nr.(wzór) Załącznik nr 4 Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I Nazwa i adres zamawiającego:

ZAPYTANIE OFERTOWE. I Nazwa i adres zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Mówię, więc jestem Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-04-015/13 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183691-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183691-2015r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 183691-2015 z dnia 2015-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. Dla przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. Dla przedmiotu zamówienia: Wiśniew, dnia 10.12.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie tel. 25 64-17-313 wew. 120, fax. 25 64-17-313 wew.121 e-mail: gops@wisniew.pl NIP: 821-10-45-363, Regon 005171172 GOPS.272/2/14 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach

Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach ZAPYTANIE OFERTOWE nr OPS/1/2017 w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Zapraszam do złożenia oferty na usługę: Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę. IV.Inne istotne warunki zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę. IV.Inne istotne warunki zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o ocenę dostaw, usług. I Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĄTKACH II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĄTKACH II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: ZAPYTANIE OFERTOWE nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro. Świątki, dnia 12 lipiec 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55 ... (pieczęć placówki) Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l Zamawiający Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH. zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH. zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy:. reprezentowanym przez:., zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, (umowy zawierane przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

4. Kryterium wyboru: Cena jest istotnym kryterium oceny ofert.

4. Kryterium wyboru: Cena jest istotnym kryterium oceny ofert. GOPS.252.2.2017 Koźminek, 15.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach NIP: 873-271-85-05 Tel. 14 679-73-99

Zapytanie ofertowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach NIP: 873-271-85-05 Tel. 14 679-73-99 Wierzchosławice, dnia 07.12.2015 r. Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach kieruje zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla uczniów w wybranych szkołach na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Chatka Wesołego Skrzatka realizacją marzeń najmłodszych

Chatka Wesołego Skrzatka realizacją marzeń najmłodszych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2013 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci w ramach projektu Chatka Wesołego Skrzatka realizacją marzeń

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Numer sprawy: RB.IVP.271.68.2015 BRAŃSZCZYK, 09.12.2015r ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Zawarta w dniu... 2016 roku w Mikstacie pomiędzy: Szkoła Podstawową im. E. Estkowskiego w Mikstacie, z siedzibą w Mikstacie przy ul. Grabowskiej

Bardziej szczegółowo

Bajkowe Przedszkole. Nr Projektu: WND POKL.09.01.01-26-022/12

Bajkowe Przedszkole. Nr Projektu: WND POKL.09.01.01-26-022/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/BP/2012 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostarczanie posiłków w formie cateringu dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostarczanie posiłków w formie cateringu dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat ZAPYTANIE OFERTOWE nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro. Świątki, dnia 14 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi cateringowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi cateringowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi cateringowej Projekt " Nowe kwalifikacje, nowe szanse" W związku z realizacją projektu Nowe kwalifikacje, nowe szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ istotne postanowienia umowy MGOPS.2510.6.2014 UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Gminą Ustrzyki Dolne /Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt zawarta w dniu... roku w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Bardziej szczegółowo

w Cedzynie, Górnie, Leszczynach i Skorzeszycach.

w Cedzynie, Górnie, Leszczynach i Skorzeszycach. Załącznik nr 1 ZSWJ: Ldz. 60/1/2013 OFERTA 1. Nazwa oferenta: 2. Adres: Miejscowość Ulica nr budynku nr lokalu Kod pocztowy.. miejscowość. Regon.. NIP Tel: 3. Nazwa banku i numer konta bankowego: 4. Oferta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.UE

Umowa nr ZP.UE Umowa nr ZP.UE.272...2013 W dniu.. 2013 r. pomiędzy Gminą Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol NIP:728-255-36-75 Regon 472057744 zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

b)wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych w załączniku do umowy.

b)wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych w załączniku do umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2012 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie cateringu dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Inspiracja. Wspólny Słownik Zamówień

Bardziej szczegółowo

Kolejna Gwiazdeczka w Kraśniku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejna Gwiazdeczka w Kraśniku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Przedszkoli i Żłobków Gwiazdeczka Kraśnik, dn. 12.09.2014 r. Urszula Smołecka ul. Mieszka I 21 23-200 Kraśnik ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania

Bardziej szczegółowo

I. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE. Gmina Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno tel. 059 810 67 10 NIP: 499-052-36-66 REGON: 770979909

I. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE. Gmina Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno tel. 059 810 67 10 NIP: 499-052-36-66 REGON: 770979909 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy gorących posiłków do przedszkola w Gwiazdowie na potrzeby projektu EDUKACJA PRZEDSZKOLNA DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Catering dla uczestników konferencji : Obrazy choroby w języku i kulturze

Catering dla uczestników konferencji : Obrazy choroby w języku i kulturze Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Piotrków Trybunalski, dn. 01.12.2016 roku Znak Sprawy : FDP/2311/25/16 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości (netto) 30 000 euro w Bursie Szkolnej w Kolnie Bursa Szkolna w Kolnie Kolno,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł.

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł. Czechowice Dziedzice 28.11.2016 r Zapytanie ofertowe Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień ul. Zacisze 28, 43-502 Czechowice Dziedzice, tel. 32 215 81 72 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Barczewo oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Barczewo oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Załącznik Nr 3a Wzór umowy Nr MOPS.271.2.2017 Zawarta w dniu. w Barczewie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo NIP:7392422052, REGON: 004460023

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP

UMOWA ZP Nr sprawy: ZP.271.07.2012 Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA ZP.271.07.2012 Zawarta w dniu roku w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów/Zespołem Szkół Publicznych w Bałtowie, zwanym dalej "Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 10 do SWIZ

załącznik nr 10 do SWIZ załącznik nr 10 do SWIZ Wzór UMOWA Nr. MOPS..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Łapach pomiędzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach z siedzibą w 18-100 Łapy, ul. Główna 50 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu roku w Zakopanem

UMOWA. zawarta w dniu roku w Zakopanem Załącznik nr 4 do siwz - Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... 2017 roku w Zakopanem pomiędzy Gminą Miasto Zakopane- Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen.mariusza Zaruskiego z siedzibą w Zakopanem ul. Karłowicza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Płock dnia 09.09.2010r Szanowny Pan.. Zaproszenie do złożenia oferty Centrum Edukacji sp. z o.o z siedzibą w Płocku przy Al. Kobylińskiego 25 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja tel. +76 8783108 fax.

1. Zamawiający - nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej Pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja tel. +76 8783108 fax. Oznaczenie sprawy: SP1/ZP/2/2012 Złotoryja, 20.08.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/3.1.1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/3.1.1/2017 Białystok, 25.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/3.1.1/2017 KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Projekt umowy. Umowa Nr...

Załącznik nr 3 Projekt umowy. Umowa Nr... Umowa Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Słupia Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, Słupia 136, 96 128 Słupia NIP: 836-16-87-324 reprezentowaną przez Panią

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na świadczenie usług cateringowych dla Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska

Umowa nr na świadczenie usług cateringowych dla Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska Załącznik nr 3 Wzór umowy Umowa nr na świadczenie usług cateringowych dla Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska zawarta w dniu 2016 r. w Rzeszowie pomiędzy: Akademia Małego Inżyniera Małgorzata

Bardziej szczegółowo

APS AP.III Sztum, dnia 16 grudnia 2015 r.

APS AP.III Sztum, dnia 16 grudnia 2015 r. APS.0261.28.2015.AP.III Sztum, dnia 16 grudnia 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zaprasza do złożenia oferty cenowej na DOWÓZ POSIŁKÓW do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz Zespołu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP

Umowa Nr ZP Nr sprawy: ZP.271.4.2016 Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ZP.271.4.2016 Zawarta w dniu. roku w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: Wójta Gminy mgr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:...

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr /2014 Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Niemodlin - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 NIP 754-10-93-212, REGON 004501756,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. - zapłata za wykonaną usługę będzie następować za każdy miesiąc w terminie 14 dni od daty złożenia przez dostawcę faktury.

ZAPYTANIE OFERTOWE. - zapłata za wykonaną usługę będzie następować za każdy miesiąc w terminie 14 dni od daty złożenia przez dostawcę faktury. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marszałkowska Drezdenko.

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marszałkowska Drezdenko. Poniżej obowiązujący formularz oferty. Załącznik Nr 1.., dnia 2016r. /Miejscowość/ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marszałkowska 18 66-530 Drezdenko. Nazwa i adres WYKONAWCY /pieczęć/ FORMULARZ OFERTY Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZYGOTOWANIE I DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z GMINY JUTROSIN W ROKU SZKOLNYM 2011.2012 I. Dane dotyczące zamawiającego Gmina Jutrosin ul. Rynek 21 Telefon:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie dożywiania

Zaproszenie do złożenia oferty W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie dożywiania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie Ul. Jarowita 2/9, 70-501 Szczecin KRS 0000133561 NIP 851-28-05-432 REGON: 812548420 Szczecin, dnia 10.12.2013r. Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

Łapy: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Łapy: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze nr 26266-2017 z dnia 2017-02-16 r. Łapy: Przygotowa i dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 Świadczenie usług cateringowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mariance

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 Świadczenie usług cateringowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mariance Zapytanie ofertowe 1/2016 Usługi cateringowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 Świadczenie usług cateringowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mariance W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

ŚS ŚS.I. Sztum, dnia 21 grudnia 2016 r.

ŚS ŚS.I. Sztum, dnia 21 grudnia 2016 r. ŚS.0261.55.2016.ŚS.I. Sztum, dnia 21 grudnia 2016 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zaprasza do złożenia oferty cenowej na DOWÓZ POSIŁKÓW do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz Zespołu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Umowa nr

Załącznik nr 3. Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Zawarta w dniu.w Starej Wsi pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Starej Wsi, ul. Mickiewicza 1, 05-430 Stara Wieś, reprezentowanym przez: dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Chojnice, dnia 13.12.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie

Bardziej szczegółowo

l n J ieci w ciągu roku może ulec zmianie i będzie ona zależna od spełnionych prawa uprawnień do korzystania z pomocy w formie dożywiania, całości zam

l n J ieci w ciągu roku może ulec zmianie i będzie ona zależna od spełnionych prawa uprawnień do korzystania z pomocy w formie dożywiania, całości zam Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 16 tel. 74 871 5382, 74 873 5370-379 fax 74 873 53 70 lub 72 57-410 Ścinawka Średnia NIP 885 13-06 973 ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Przygotowanie w dniu wydania, dostarczenie i wydanie posiłków dla uczniów:

Zapytanie ofertowe. 1. Przygotowanie w dniu wydania, dostarczenie i wydanie posiłków dla uczniów: Radłów, dnia 24.11.2017r. Zapytanie ofertowe Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie kieruje zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla uczniów w wybranych szkołach na terenie Gminy Radłów, w okresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zapytanie o cenę Kamińsk 08.12.2016 r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku Kamińska ul. Topolowa 8, 11-220 Górowo Iławeckie NIP 743 20 28 919 REGON 362894988 Tel/fax 89 762 20 17, 517 605 777

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: sp9leszno.interbit.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: sp9leszno.interbit.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Leszno: Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego; ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, Przyrów, ul. Częstochowska 7 NIP: ; REGON:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, Przyrów, ul. Częstochowska 7 NIP: ; REGON: Przyrów, dnia 05.08.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE,,Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do szkół: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ: Osowiec, 10.03.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

Bardziej szczegółowo

Umowa. reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą...

Umowa. reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą... Załącznik nr 3 Umowa PROJEKT Zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wojnicz z siedzibą ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, NIP 873-263-01-30 reprezentowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opole dnia 18.06.2012 r. WT.236.12.2012 (numer sprawy) ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Komenda Wojewódzka PSP w Opolu Kod i miejscowość: 45-202 Opole Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30 Telefon sekretariatu: tel:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kamienkr.pl; www.mgops.kamienkr.pl Kamień Krajeński: Świadczenie usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328678-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leśna ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j... Termin składania ofert: 2015-12-14 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 8 do SIWZ

załącznik nr 8 do SIWZ załącznik nr 8 do SIWZ Wzór UMOWA Nr. MOPS.022..2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Łapach pomiędzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach z siedzibą w 18-100 Łapy, ul. Główna 50 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ EURO Dragacz, dnia 2.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 30 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Dragacz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu. 2. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr 2/UM/G/2015. dotyczące wyposażenia głównego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Grójcu

Zapytanie ofertowe. nr 2/UM/G/2015. dotyczące wyposażenia głównego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Grójcu Zapytanie ofertowe nr 2/UM/G/2015 dotyczące wyposażenia głównego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Grójcu w ramach Projektu "Aktywna wieś - świetlica w Grójcu centrum integacji społecznej" realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy U M O W A NR.../...

Wzór umowy U M O W A NR.../... Wzór umowy Załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A NR.../... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Kluczbork - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczborku, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo