WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE"

Transkrypt

1

2 WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Burmistrz Międzychodu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2010 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.5 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy. I. Cel konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych Gminy Międzychód w dziedzinie: upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo publicznego i ratownictwa, zmierzających do promowania i organizowania mieszkańcom gminy aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu, propagowania aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, zapewnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej poprzez uczestniczenie w imprezach edukacyjno - sportowych, przeciwdziałania patologiom społecznym, sportu bez używek oraz przeciwdziałania zjawisku spożywania alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej, poszerzenia prezentacji osiągnięć kulturalnych, dbania o dziedzictwo kulturowe, podtrzymywania tradycji ludowych, poznawania kultur innych regionów, promowania ochrony zdrowia, jak również promocja regionu Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. II. Termin realizacji zadań Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 stycznia 2010, a kończy nie później niż 31 grudnia 2010 roku. III. Rodzaje zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie: RODZAJ ZADAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ 1. Szkolenia zawodników oraz zaplecza kadry gminy w wybranych stowarzyszeniach, klubach sportowych i szkolnych związkach sportowych Gminy Międzychód w oparciu o istniejącą bazę sportową: Preferowane działania: - szkolenie zawodników oraz sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, - przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji gminy w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - szkolenie zaplecza kadry w wybranych stowarzyszeniach i klubach sportowych Gminy Międzychód, przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w systemie sportu, prowadzenie zajęć treningowych. Dotacja zrealizowana w roku 2009 (w zł) Planowana wysokość dotacji w roku zł zł Preferowane będą formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu oparte głównie na pracy wolontariuszy. Przeznaczenie środków pochodzące z dotacji: wynagrodzenia kadry trenerskiej, pokrycie kosztów sędziowskich, zakup drobnego sprzętu sportowego i strojów sportowych dla zawodników, opłat związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia, klubu sportowego (koszty energii elektrycznej, ciepła, wody, nieczystości itp., opłaty członkowskie, ubezpieczenie, zakup nagród i upominków, wyżywienie, napoje, transport, badania lekarskie, opieka medyczna), koszty administracyjno księgowe. 2. Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Międzychód Preferowane działania: - organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów gminy w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich, - organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, - popularyzacja różnych dyscyplin sportowych, pobudzenie aktywności ruchowej dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej młodego pokolenia. - organizacja zajęć i ćwiczeń, zawodów sportowych, - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki dla wszystkich mieszkańców gminy, - organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz pokazów dla mieszkańców Gminy Międzychód. Preferowane będą programy oparte głównie na pracy wolontariuszy. Dofinansowanie może pokryć do 80 % pełnych kosztów realizowanego programu. Przeznaczenie środków pochodzące z dotacji: koszty organizacyjne zaplanowanej imprezy w tym m.in. wynagrodzenia dla sędziów, koordynatorów zadania i inne, zakup drobnego sprzętu i strojów dla uczestników, transportu uczestników imprezy, nagrody i upominki, jak również koszty ubezpieczenia, badań lekarskich, opieki medycznej, koszty wynajmu pomieszczeń i obiektów, opłaty organizacyjne związane z uczestnictwem w zawodach (noclegi, opłaty startowe, wpisowe, opłaty sędziowskie, licencje, boksy), koszty administracyjno księgowe. Dopuszcza się współorganizację zadania wpisanego do kalendarza imprez Gminy Międzychód na rok 2010 (kalendarz dostępny na stronie ). RAZEM zł zł b) EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ: Preferowane działania: - organizacja aktywnego wypoczynku (kolonie i obozy oraz inne formy) dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie Gminy Międzychód, - organizacja zajęć, warsztatów, gier i zabaw mających na celu wypełnienie czasu wolnego dzieciom pozostającym w czasie wakacji w domach, - organizacja wyjazdów integracyjnych połączonych z aktywnym wypoczynkiem, - organizacja szkoleń, rozgrywek i zawodów w różnych dziedzinach dla dzieci i młodzieży. Preferowane będą formy wypoczynku oparte głównie na pracy wolontariuszy. Przeznaczenie środków pochodzące z dotacji: napoje i wyżywienie, zakwaterowanie i transport oraz opieka medyczna, ubezpieczenia, bilety wstępu w ramach organizowanych wycieczek, nagrody i upominki, materiały na zajęcia dla uczestników, wynagrodzenia opiekunów, trenerów i instruktorów zorganizowanej formy wypoczynku, koszty administracyjno księgowe. RAZEM RODZAJ ZADAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ Dotacja zrealizowana w roku 2009 (w zł) Planowana wysokość dotacji w roku zł zł zł zł 2 Informator Miêdzychodzki

3 c) POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA WIEŚCI Z RATUSZA RODZAJ ZADAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ Preferowane działania: - zaznajamiania społeczeństwa z problematyką choroby raka piersi, - szerzenia idei wczesnego wykrywania raka piersi i samobadania, - prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychicznej współpraca z onkologami, - integracji środowiska osób niepełnosprawnych, - udziału w spartakiadach dla osób niepełnosprawnych, - niesienia pomocy potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, samotnym matkom, - organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, - organizacja ogólnodostępnych imprez, podczas których będą przedstawiane treści związane z ekologią, profilaktyką antyalkoholową i antynarkotykową, - organizowanie spotkań z terapeutą nt: ochrony i promocji zdrowia, edukacji i przeciwdziałania patologiom społecznym, - obrona praw osób bezrobotnych, - aktywizacja bezrobotnych poprzez organizację szkoleń i samopomocy. Przeznaczenie środków pochodzących z dotacji: zakwaterowanie i transport oraz opieka medyczna, napoje i wyżywienie, ubezpieczenia, bilety wstępu w ramach organizowanych wycieczek, nagrody i upominki, materiały na zajęcia dla uczestników, wynagrodzenia opiekunów, trenerów i instruktorów, koszty administracyjno księgowe. RAZEM (w zł) Dotacja zrealizowana w roku zł zł Planowana wysokość dotacji w roku zł zł d) KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO RODZAJ ZADAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ Preferowane działania: - organizacja imprez kulturalnych na rzecz dzieci i dorosłych mieszkańców gminy lub takich imprez, które podtrzymują tradycje ludowe, narodowe oraz świadomość obywatelską i kulturową, - wspierania i promocji wartościowych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych o charakterze regionalnym, takich jak: a) organizacja szkoleń, seminariów związanych z różnymi formami edukacji ustawicznej, b) organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych, c) organizacja wystaw i plenerów w zakresie twórczości regionalnej, d) organizacja warsztatów plastycznych dla uzdolnionych dzieci, młodzieży i osób starszych, e) promocja twórczości regionalnej Gminy Międzychód, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego. f) współpraca z innymi regionalnymi ośrodkami w Polsce w celu wymiany osiągnięć kulturalnych i promowania rodzimej kultury na terenie całego kraju. Dotacja zrealizowana w roku zł (w zł) Planowana wysokość dotacji w roku zł Przeznaczenie środków pochodzących z dotacji: koszty organizacyjne ogólnodostępnych imprez kulturalnych, kulturalno oświatowych i edukacyjnych, w tym m.in. transport, nagrody i upominki, zakup drobnego sprzętu i strojów dla uczestników, wynagrodzenia dla instruktorów lub koordynatorów zadania, koszty ubezpieczenia, opieki medycznej, wynajmu pomieszczeń i obiektów, koszty administracyjno księgowe. Dopuszcza się współorganizację zadania wpisanego do kalendarza imprez Gminy Międzychód na rok 2010 (kalendarz dostępny na stronie www. miedzychod.pl ). RAZEM zł zł e) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I RATOWNICTWO Preferowane działania: - prowadzenia profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach, - nauczania i doskonalenia pływania w celu uzyskania kart pływackich, - organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na wodach, - zabezpieczenia imprez organizowanych na akwenach wodnych, - patrolowania łodziami motorowymi akwenów wodnych, - krzewienia i propagowania nurkowania rekreacyjnego, poznania środowiska naturalnego akwenów wodnych oraz zagadnień ochrony środowiska jezior i rzek. Przeznaczenie środków pochodzących z dotacji: Remonty i zakup sprzętu i strojów, transport, koszty ubezpieczenia, opieki medycznej, wynajmu i utrzymania pomieszczeń i obiektów, koszty administracyjno księgowe. RAZEM RODZAJ ZADAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ Dotacja zrealizowana w roku zł zł (w zł) Planowana wysokość dotacji w roku zł zł cd. na str. 4 OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie ma do sprzedaży samochód osobowy marki Polonez Caro 1,6 rocznik 1994, benzyna, kolor grafitowy. Cena do uzgodnienia! Samochód można oglądać na dziedzińcu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2 w godzinach pracy Urzędu zgłaszając się w sekretariacie. Bliższe informacje pod nr tel lub Informator Miêdzychodzki Burmistrz Miêdzychodu dzia ³aj¹c zgodnie z art. 35 ust. z r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jednoli ty Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) infor mu je, e aktu alny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywieszony w Urzêdzie Miasta i Gminy w Miêdzychodzie, ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 2 (tablica og³oszeñ I piêtro g³ó wne wej œcie). 3

4 cd. ze str. 3 IV. Zasady i warunki przyznawania dotacji: Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy: Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). 3. Do oferty należy dołączyć: - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, - sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok lub rok 2008 /w przypadku braku dokumentów za rok 2009/, - umowę partnerską lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1 oferty partnera/, - statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działalności niż odpis z KRS. 4. Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie, podejmując się realizacji danego działania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie zadania. 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym przez Zespół Doradczy ds. Opiniowania Ofert na Realizację Zadań Publicznych. 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone według obowiązującego wzoru i w terminach określonym w pkt. VI ogłoszenia konkursowego. V. Terminy i warunki realizacji zadania Terminy i warunki realizacji zadań określone zostaną w odrębnych umowach. VI. Terminy składania ofert 1. Wyznacza się termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2010 r. do godz Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, Międzychód z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzychód w 2010 r. VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty. 1. Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona powołany Zarządzeniem Burmistrza Międzychodu Zespół Doradczy ds. Opiniowania Ofert na Realizację Zadań Publicznych, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie oraz na stronie internetowej i stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Międzychodu w formie zarządzenia. 2. Przy ocenie i wyborze ofert będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: a) wartość merytoryczna oferty, b) przewidywane efekty, c) charakter i zasięg oddziaływania, d) stopień wiarygodności przedstawionego preliminarza imprezy, e) stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych, w tym stosunek wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Międzychód do całości kosztów przedsięwzięcia - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, f) możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania, g) dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji podobnych zadań, niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem zlecenia. /na podstawie rekomendacji, opinii itp. uzyskanych przez podmiot lub osobę bezpośrednio odpowiedzialną za organizację i wykonanie zadania na podstawie dokumentów dołączonych do oferty/, h) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, i) ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realność wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej, WIEŚCI Z RATUSZA 4 Informator Miêdzychodzki j) zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem, k) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, l) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy. 3. TRYB WYBORU OFERT: 1) Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Zespół Doradczy ds. Opiniowania Ofert na Realizację Zadań Publicznych. 2) Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Międzychodu. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu i ich wyniku. 3) Od postanowień zarządzenia Burmistrza Międzychodu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 4) Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Międzychód. 5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. 6) Dotacji nie można wykorzystać na: prowadzenie działalności gospodarczej, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez gminę, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, prowadzenie działalności politycznej. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego: 1. Na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w 2010r. zostaną zawarte pisemne umowy ze zleceniobiorcami (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 Nr 264 poz. 2207). 2. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie, zobowiązane są dostarczyć do dnia podpisania umowy zaktualizowany harmonogram realizacji zadania. 3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy. 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 Nr 264, poz. 2207). 5. Nie złożenie sprawozdania w ustalonym umową terminie lub podanie nieprawdziwych danych pozbawia wnioskodawcę możliwości otrzymania dotacji z budżetu gminy przez okres 3 lat. 6. Niewykorzystane przez organizację pozarządową środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania lub odstąpienia od jego realizacji, najpóźniej do 30 grudnia danego roku o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. IX. Postanowienia końcowe: Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Burmistrz Międzychodu /-/ Roman Musiał Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy UMiG Międzychodzie, p. 25, tel. 095 / , CO DALEJ Z OBWODNICĄ? W związku z zainteresowaniem czytelników dalszą realizacją rozpoczętej w ubiegłym roku budowy drogi gminnej o charakterze drogi zbiorczej łączącej docelowo drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 przedstawiamy informacje na ten temat. Dalszy zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje następujące ciągi komunikacyjne: 1. odcinek od skrzyżowania ul. Wały Jana Kazimierza z ul. Portową w Międzychodzie do ul. Przemysłowej w miejscowości Bielsko długość odcinka około 1320 mb; 2. ul. Polną od skrzyżowania z ul. Generała Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego w Międzychodzie długość odcinka około 1160 mb. Usytuowanie przedsięwzięcia: A) pomiędzy ul. Portową, a ul. Przemysłową Projektowana trasa obwodnicy przebiega od ulicy Portowej w kierunku północnym i łączy się z jezdnią obwodnicy wybudowanej w etapie I. Za istniejącą halą magazynową droga przebiega łukiem w kierunku ul. Bolesława Chrobrego. Po przecięciu ul. Bolesława Chrobrego obwodnica przebiegać będzie po istniejącej jezdni z prefabrykowanych płyt betonowych, obsługującej zlokalizowane tam przedsiębiorstwa. Dalej trasa przebiega łukami po terenie wytwórni prefabrykatów betonowych, przecina ulicę Polną i biegnie wzdłuż szczytów istniejących budynków mieszkalnych. Następnie obwodnica przecina istniejący rów melioracyjny i biegnie do skrzyżowania z ul. Hubala. Dalej droga przebiega po terenie drogi leśnej do przecięcia się z ul. Przemysłową w m. Bielsko. Projektowana szerokość jezdni 7 m. B) ul. Polna. Projektowana trasa przebiegu od ulicy Generała Sikorskiego poprzez istniejący przejazd kolejowy, dalej w kierunku projektowanej obwodnicy. Projektuje się także drogę dojazdową do posesji nr W dalszym przebiegu ulica biegnie po istniejącej nawierzchni i włącza się w ul. Bolesława Chrobrego. Projektowana szerokość jezdni 6 m.

5 W/w inwestycja obejmuje: budowę jezdni, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, skrzyżowania obwodnicy z ul. Bolesława Chrobrego, Polną, Hubala, Przemysłową, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę lub zabezpieczenie kolizji z urządzeniami obcymi tj. linie kablowe i napowietrzne energetyczne, linie telekomunikacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieć gazową. W pierwszej kolejności planuje się budowę odcinka obwodnicy pomiędzy ul. Portową, a skrzyżowaniem z ul. Polną (odcinek ok. 840mb) oraz budowę ul. Polnej na odcinku od ul. Generała Sikorskiego do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą (odcinek ok. 570 mb). Realizacja tego zakresu inwestycji w 2010 roku uzależniona jest jednak od pozyskania środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej. W przypadku nie uzyskania środków z Unii Europejskiej planuje się realizacje tej inwestycji o zmniejszonym zakresie tj. budowa obwodnicy na odcinku od ul. Portowej do skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego. Pozostałe odcinki tj. odcinek obwodnicy od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Przemysłowej oraz budowa ul. Polnej w kierunku ul. Bolesława Chrobrego, będą realizowane w latach następnych, w ramach środków finansowych przeznaczonych na inwestycje gminne. Pragniemy także przypomnieć, że w wyniku podpisanych w 2009r. umów zostanie zrealizowana budowa kompleksu parkingowego przy ul. Wały Jana Kazimierza na tzw. podwalu pomiędzy ulicą Mostową, a Garbarską wraz z nawierzchnią dróg stanowiących ulice dojazdowe. Opracowywana jest również dokumentacja techniczna drogi łączącej drogę zbiorczą z ulicą 17 Stycznia w obszarze pomiędzy ul. Drukarską, a Składową, której budowa przewidziana jest także w bieżącym roku. Z tego wynika, że zgodnie z zapowiadanymi planami działanie polegające na rozwiązywaniu problemu przeciążenia ruchem pojazdów centrum naszego miasta będzie konsekwentnie prowadzone w tym roku. Życzyć należałoby nam wszystkim, aby plany zostały zrealizowane w pełni. Koncepcja II i III etapu ciągu komunikacyjnego obwodnicy w Międzychodzie odcinek od ul. Portowej do ul. Przemysłowej oraz przebudowy ul. Polnej. DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA WARTA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta, zrzeszające przedstawicieli sektorów gospodarczego (w tym rybackiego), publicznego oraz społecznego, przystąpiło do prac nad stworzeniem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze 11 gmin. Realizacja strategii będzie możliwa dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rybackiego (Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ). Stwarza ona zatem olbrzymią szansę nie tylko na poprawę warunków życia, ale również rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród całej społeczności m.in. poprzez możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, czy rozwój infrastruktury. Jednym z pierwszych celów, jakie planuje osiągnąć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta, jest zrzeszenie jak największej liczby rybaków działających na obszarze 11 gmin pod wspólną marką, która klientowi zagwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Na I Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LGR OBRA WARTA w dniu 1 października 2009 roku podjęto m. in. uchwałę o ustaleniu wysokości składek członkowskich. Składka dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1000,00 zł / rok, natomiast składka dla pozostałych członków (podmiotów gospodarczych z sektora rybackiego, organizacji pozarządowych, gospodarstw rybackich i innych) 24,00 zł / rok i jest płatna z góry do dnia 30 stycznia 2010 r. na konto Stowarzyszenia LGR Obra Warta : Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz nr Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 80 członków, łącznie z gminami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstępowania w szeregi stowarzyszenia. Tylko z Państwa aktywną pomocą będzie można skutecznie zmienić region Obra Warta, korzystając ze środków Programu Operacyjnego RYBY Deklaracje członkowskie są do pobrania ze strony stowarzyszenia ZDJĘCIA MIĘDZYCHODU Drodzy Internauci! Zachęcamy do wzbogacania galerii strony internetowej gminy WIEŚCI Z RATUSZA Informator Miêdzychodzki i przesyłania zdjęć Międzychodu tego co w naszym mieście najciekawsze, najładniejsze, co nowe, co warto polecić zwiedzającym. Z przyjemnością zamieścimy Wasze zdjęcia na stronie (prosimy nie zapomnieć o ich podpisaniu). Zdjęcia można przesyłać na adres: lub dostarczyć do Referatu Promocji (I piętro, p. 25) UMiG w Międzychodzie. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód Zakończono prace planistyczne nad drugą aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód. Projekt zmiany studium został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 6 stycznia do 5 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, p. 82, w godzinach pracy urzędu od do W dniu 22 stycznia 2010 r. o godz w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami studium. Uwagi do studium można składać w formie pisemnej do Burmistrza Międzychodu na specjalnym druku, który można pobrać ze strony gminy do pobrania lub otrzymać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, p. 82, w terminie do dnia 1 marca 2010 roku. Kilka podstawowych informacji o studium. Studium pełni trzy podstawowe funkcje. Przede wszystkim jest aktem polityki przestrzennej gminy i stąd wynika jego funkcja, polegająca na określeniu założeń polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Drugą istotną funkcją studium jest koordynacja ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium obejmuje cały obszar gminy i zawiera wytyczne do sporządzania miejscowych planów, które to opracowywane są dla części gminy. Przy sporządzaniu miejscowego planu obowiązuje zasada zgodności planu ze studium. Studium pełni również funkcję promocyjną, poprzez wskazanie obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie lub turystycznie. Informuje mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych o zamierzeniach władz lokalnych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Aktualna zmiana studium wyznacza nowe funkcje na terenie Gminy Międzychód: obszary lokalizacji farm wiatrowych, obszary stref aktywizacji gospodarczej, obszary lokalizacji kopalni żwiru, aktualizuje przebieg infrastruktury kopalni ropy naftowej i gazu. Sławomir Nawrot Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie KOMUNIKAT (ważne dla przedsiębiorców) Burmistrz Międzychodu przypomina, że zgodnie z 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z póź. zm.) określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 może być stosowane tylko do końca 2009 roku. Oznacza to, że zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w których działalność gospodarcza określona jest nadal według PKD 2004 od 1 stycznia 2010 roku przestaną być aktualne. Wszelkie informacje dotyczące Klasyfikacji PKD 2007 (schemat i wyjaśnienia), jak również klucze powiązań PKD i dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego Informacje takie umieszczono też na stronie Urzędu Miasta w odnośniku Działalność gospodarcza info, w którym zamieszczone są również druki wniosków dotyczące rejestracji działalności gospodarczej oraz instrukcja ich wypełniania. Przypomina się wszystkim przedsiębiorcom, którzy do tej pory w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie określili działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności o konieczności dostosowania obowiązującego aktualnie PKD 2007 do rodzaju wykonywanej działalności. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póź. zm.), rejestracja działalności jak i dokonywane później zmiany wpisu nie podlegają opłacie. 5

6 Nadchodzący rok, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania wielu przedsięwzięć, przede wszystkim ze środków unijnych, daje niepowtarzalną szansę przyspieszenia realizacji kilku istotnych inwestycji, a w niektórych przypadkach unikalną szansę zaistnienia pewnych przedsięwzięć. W niektórych obszarach, budżet roku 2010 jest wyjątkowy. Ta wyjątkowość dotyczy przede wszystkim planów realizacji na niespotykaną dotychczas skalę zadań na terenach wiejskich. Dzieje się tak, głównie, ze względu na skuteczne zabiegi o uzyskanie środków dotacyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (działania: odnowa wsi, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności, program Leader), a także wprowadzeniu uchwałą Rady Miejskiej funduszu sołeckiego, wreszcie pozyskaniu preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Krótko mówiąc, nasze wsie będą piękniejsze, a ludziom w nich będzie żyło się wygodniej i lepiej. Wśród robót, które będą realizowane w naszych wsiach na wyróżnienie zasługują: dwie duże inwestycje kanalizacyjne obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy w Łowyniu oraz w północnej - zakładającej wyjście sieci kanalizacyjnej na teren Zawarcia. Pozwoli to na zrzut ścieków komunalnych do sieci mieszkańcom Łowynia, Przedlesia oraz OW Mierzyn. W sumie z różnych źródeł finansowych w postaci: środków własnych, dotacji unijnej, środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydamy około zł. Równie ambitne plany przygotowane zostały w dziedzinie budowy dróg na obszarach wiejskich. Na poprawę warunków poruszania się po drogach mogą liczyć przede wszystkim mieszkańcy Kamionny i Bielska. W Kamionnie zakończona zostanie budowa nawierzchni ul. Dolnej oraz przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia ulicznego. Na Bielsku rozpocznie się realizacja dużego przedsięwzięcia w postaci budowy nawierzchni dróg, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słowiańskim. Prace będą wykonywane na ulicy Lecha, Dąbrówki, Polan, Piastowskiej i Mieszka I. Obydwie inwestycje drogowe będą kosztować w tym roku po ok 2,5 mln złotych, łącznie 5 mln. Wielkie zmiany czekają niektóre wsie w ramach projektów realizowanych z dofinansowania środków unijnych. Pełne finansowanie poprzez zapewnione już umowami dotacje unijne mają dwa przedsięwzięcia: rozbudowa CERiP w Mniszkach i Budowa Biblioteki Publicznej z pomieszczeniami świetlicy w miejscowości Bielsko. Przedmiotem naszych starań będzie pozyskanie dotacji na kolejne zadania w ramach programu odnowy wsi, które zamierzamy realizować w kolejnych miejscowościch: Gorzyń, Kolno, Łowyń i Tuczępy. Są tam planowane realizacje prac budowlanych w obiektach świetlicowych i tworzenie miejsc rekreacji sportowej i turystycznej. Te przedsięwzięcia według planowanych kosztów mają pochłonąć ponad 2 mln zł z czego około połowę mają stanowić dotacje unijne. Ważną rolę w decydowaniu o sposobie wykorzystania środków na realizację unijnych zadań w naszych wsiach było uchwalenie przez Radę Miejską uchwały o funduszach sołeckich. W ten sposób mieszkańcy wsi na walnych zebraniach zdecydowali o sposobie wykorzystania prawie 260 tys. zł. Przeznaczyli te środki na różne cele od: budowy chodników i dróg, przez remonty świetlic, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych po zakupy sprzętu na wyposażenie. Tymi działaniami zwiększymy także atrakcyjność wielu zakątków naszych wiosek, co powinno zachęcić turystów do ich odwiedzania, a podmioty gospodarcze do inwestowania. Miasto, wraz z podmiejskim Bielskiem, w zadaniach zapisanych w budżecie ma gwarancję dalszego postępu w wielu dziedzinach. Wobec wysoko zaawansowanej realizacji infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, wykonanie inwestycji w głównej mierze będzie dotyczyło budowy dróg wraz z infrastrukturą oraz infrastruktury społecznej. Za bardzo istotne uznawać nadal należy prace związane z rewitalizacją terenów zielonych i rekreacyjnych w obrębie miasta. Uszczegóławiając najważniejsze przedsięwzięcia w obszarze miasta, na pierwsze miejsce wysuwa się kontynuacja robót drogowych przy budowie obwodnicy. W ramach tych działań w tym roku planowane jest wykonanie rozpoczętego pod koniec ubiegłego roku kompleksu parkingów na Podwalu od strony Starego Miasta na obszarze pomiędzy ul. Mostową i Garbarską. Oprócz parkingów wykonane zostaną drogi dojazdowe, oświetlenie i odwodnienie. Najważniejsza jednak będzie budowa kolejnego odcinka drogi zasadniczej, która w zależności od losów wniosku o dotację unijną z programu regionalnego obejmie większy lub mniejszy zakres. Wariant optymistyczny zakłada budowę drogi na odcinku pomiędzy ul. Portową a Polną oraz wykonanie odcinka ul. Polnej od skrzyżowania z obwodnica do ul. Generała Sikorskiego. Wariant pesymistyczny bez dotacji unijnej przewiduje wykonanie odcinka od ul. Portowej do ul. Bolesława Chrobrego przebiegającej za halą przemysłową oraz terenami Szkoły Zawodowej. Ważne będzie wykonanie połączenia drogowego ulic Wały Jana Kazimierza i 17 Stycznia w obszarze między ulicami Drukarską i Składową. Oprócz robót drogowych istotne będą zadania realizowane dla poprawy warunków służby strażaków ochotników i działalności organizacji społecznych. To zadanie będzie pełnić budynek, który będzie wyznaczony na miejscu starej strażnicy. Na ten rok przewidziane jest wzniesienie budynku i pokrycie go dachem. Modernizacji będą podlegały obiekty sportowe przy ulicy Langowicza przygotowane dla zwiększenia szans na goszczenie jednej z drużyn uczestniczących w Euro W tym zakresie planowana jest przebudowa dachu sali gimnastycznej, montaż krzesełek na trybunie zadaszonej, rewitalizacja terenu przylegającego do stadionu oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowego Domu Sportowca. Dzięki opracowanemu planowi kontynuowania robót publicznych i społecznie użytecznych przez Klub Integracji Społecznej, możemy liczyć na finalizację porządkowania i rewitalizacji terenów przylegających do Jeziora Miejskiego. Objęte zostaną pracami zmieniającymi wygląd tereny zielone pomiędzy ulicami Czynu 600-lecia, Usługowej, 17 Stycznia i parkingu przy Pomniku Bohaterskich Harcerzy oraz przystani nad Warta, a także przy ul. Generała Sikorskiego. Warto przytoczyć jeszcze jedno zadanie z obszaru budownictwa mieszkaniowego gdyż w tym roku przystępujemy do budowy pierwszego segmentu budynku socjalnego w którym zamieszka 5 rodzin. Budowa będzie prowadzona przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz wydatków rozwojowych typu majątkowego za niezwykle istotne należy uznać zabezpieczenie pełnego finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki społecznej przy zwiększającym się udziale finansowania ze środków własnych wobec rażąco niedostatecznych środków pochodzących z subwencji i dotacji z budżetu państwa. W sytuacji zmniejszonych wpływów, wynikających z przeszacowania tempa rozwoju gospodarki w Polsce, utrzymanie wysokiego standardu finansowania wyżej wymienionych dziedzin, jak też działań z zakresu kultury, sportu i ochrony przeciwpożarowej, należy uznać za duży plus naszego budżetu. Tutaj należy dodać, że do wszystkich wydatków oświatowych objętych subwencją z budżetu państwa zmuszeni jesteśmy dokładać ze środków własnych ponad 2 mln 100 tys zł.? Mówiąc o pozytywnych stronach projektu budżetu na przyszły rok, uczciwie należy zaznaczyć, że część tych pożądanych społecznie działań będzie realizowane z pożyczek i kredytów. Łącznie obliczone obciążenie z tego tytułu zostało zaplanowane na pokaźną kwotę zł, co stanowi znaczący, bo 37,2 % wskaźnik deficytu w stosunku do zaplanowanych dochodów budżetowych. Całość środków pożyczonych przeznaczona jest na rozwój i w większości powiązana z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości wartości kosztorysowych na realizacje zadań inwestycyjnych, przewidzianych do dofinansowania środkami pomocowymi. Udokumentowaniem tego, że deficyt związany jest z intensywnym przyciąganiem dodatkowych złotówek ze środków zewnętrznych jest wartość zadań realizowanych z udziałem tych środków opiewająca na kwotę około 19 mln zł. Można więc postawić tezę, że zadłużamy się po to aby wykorzystać szanse, które w przyszłości mogą się nie powtórzyć. Wartość tę trzeba uznawać za czysto teoretyczną, gdyż zostanie ona zmniejszona o wysokość jeszcze nie wpisanych po stronie dochodów dotacji i obniżonych kosztów realizacji zadań wynikających z postępowań przetargowych. Doświadczenia mijającego roku pokazują, że wartość realizowanych robót waha się od 50 do 80% wartości kosztorysowej. Stąd mamy prawo oczekiwać, że będziemy dużo mniej płacić za realizację robót niż to przewidują kosztorysy. W trakcie roku budżetowego będzie trzeba na bieżąco reagować korektami zakresów realizowanych zadań w zależności od losów naszych wniosków o dofinansowanie. Stąd wydaje się, że jeżeli w ostateczności przyjdzie nam pożyczyć około połowę zaplanowanej sumy, to będziemy bliscy prawidłowej wielkości przyszłorocznego deficytu. W sytuacji, gdy na koniec 2009 roku mamy niewiele, ponad 1 mln zł długu, także zadłużenie w przyszłym roku nie powinno nas niepokoić. Zwłaszcza, że spłata tych obciążeń będzie przypadać na okres pozyskiwania zwiększonych dochodów z tytułu eksploatacji ropy naftowej i gazu oraz budowy farm wiatrowych, przynoszących dodatkowe dochody z podatków. Kończąc rozważania nad budżetem, pragnę podkreślić, że tak ambitnego i rozwojowego budżetu w 20-letniej historii samorządu Gminy Międzychód jeszcze nie było, o czym świadczy rewelacyjny wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynoszący 41,39 %. Mając na uwadze zapisy uchwały o wydatkach niewygasających przynoszące kwotę tys. na realizację wydatków majątkowych w 2010 rok oraz przeznaczenie na ten cel tys. zł w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można śmiało powiedzieć, że nasza gmina będzie jednym wielkim placem budowy. Należy mieć nadzieję, że oprócz zadowolenia mieszkańców z poprawy warunków życia, skorzystają również nasze przedsiębiorstwa, uczestnicząc w wykonywaniu zaplanowanych inwestycji i remontów. Na koniec pozwolę sobie wyrazić opinię, że tegoroczny budżet stanowi dobry plan na dynamiczny i zrównoważony rozwój naszej gminy. Życzymy sobie zatem wszyscy aby udało nam się go w pełni zrealizować, a wtedy będzie się nam żyło wygodniej, przyjemniej i lepiej. Burmistrz Międzychodu Roman Musiał WIGILIA I JEJ ZWYCZAJE W dniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Strzeleckiej wraz z wychowawcami zaproszone zostały do biblioteki na prelekcję pt. Wigilia i jej zwyczaje. Prelekcję prowadził pan Antoni Taczanowski. Opowieść o magicznych świętach zaciekawiła dzieci. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły słodki upominek. Pragniemy podziękować Pani Mirosławie Molik za zaproszenie do biblioteki, a panu Taczanowskiemu za wspaniały wykład. WIGILIJNE ŻYCZENIA W dniu jak co roku odbyła się w hali sportowej Wigilia zorganizowana przez burmistrza Międzychodu. Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Recytowały wiersze znanych poetów i składały życzenia wigilijne. Śpiewały również piękne kolędy. Podsumowaniem wieczoru było wręczenie paczek. Dzień ten dla dzieci był wyjątkowy. W. Dreger 6 Informator Miêdzychodzki

7 Międzychód ma nową drogę. Jej otwarcie nastąpiło 18 grudnia 2009 r. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli włodarze miasta Roman Musiał, Zygmunt Mleczak, zaproszeni goście wicestarosta Jędrzej Schubert, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Edmund Stronka, księża Marian Szymański i Zbigniew Tokłowicz oraz przedstawiciele Urzędu i nadzoru. Inwestorów reprezentowali Jerzy Górny i Henryk Paech. Burmistrz Roman Musiał przedstawił pokrótce historię działań, dzięki którym powstał I odcinek obwodnicy. W marcu 1994 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z pierwotnym przebiegiem obwodnicy, a w wykonano dokumentację i dostarczono kostkę brukową (wykorzystano ją później do innych celów). Ponownie do tematu obwodnicy powrócono w 2007 r. i w grudniu zatwierdzono w planach skorygowany przebieg obwodnicy. Od tego czasu trwały prace projektowe. Ostatecznie podzielono inwestycję na 5 podetapów: I podetap budowa drogi ulicami Wały Jana Kazimierza i Portowa; II budowa parkingów i ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Mostową i Garbarską; III przebudowa dawnego placu targowego na przystanek PKS; IV budowa parkingu przy Starostwie wraz z drogą przez teren Zakładu Gazowniczego (stanowiącej łącznik z ul. Wigury); V budowa skrzyżowania w postaci ronda u zbiegu ulic Wały Jana Kazimierza i drogi 160. Pozwolenie na budowę uzyskano a zakończenie budowy (I podetap) nastąpiło już 4 grudnia. Warto przytoczyć kilka liczb: wykonano 1310 metrów bieżących drogi o nawierzchni asfaltowej, 1050 bm. ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, parkingi i zatoczki uliczne, oświetlenie (42 lampy i 45 opraw lampowych), kanalizację deszczową wraz z instalacją oczyszczającą, bariery zabezpieczające i oznakowanie. Usunięto także kolizję z sieciami energetyczną i telekomunikacyjną. Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę zł (w tym koszt projektu zł, roboty budowlane zł, koszty nadzoru inwestorskiego zł i koszty opracowania geodezyjnego i opłacenie za warunki techniczne zł). Inwestycję sfinansowano z dotacji pochodzących z budżetu państwa Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych zł, ze Starostwa Powiatowego zł i środków własnych z budżetu Gminy Międzychód zł. Obecnie trwają prace w ramach II podetapu. Wykonawcą jest także konsorcjum Zakład Drogowy Jerzy Górny i Przedsiębiorstwo Budowlane PAECH. Całość finansowana zostanie z budżetu gminy. Równocześnie trwają prace nad dokumentacją projektową odcinka od ul. Portowej do Przemysłowej gmina wystąpiła do WRPO o dofinansowanie budowy II etapu. Wartość projektu zawartego we wniosku zł, w tym wnioskowana kwota zł. W projekcie budżetu na rok 2010 przeznaczono na budowę obwodnicy łącznie zł. Z dofinansowania WRPO planowana jest budowa odcinka od ul. Portowej do Polnej wraz z przebudową ul. Polnej do ul. Gen. Sikorskiego. W przypadku braku dofinansowania z WRPO wykonany zostanie jedynie odcinek do ul. Chrobrego za Zespołem Szkół nr 2. Burmistrz Roman Musiał podziękował wszystkim, którzy włączali się we wszelkie działania związane zarówno z projektowaniem, finansowaniem jak i wykonaniem I odcinka obwodnicy. Mieszkańcom życzył bezpiecznego użytkowania nowej drogi. Liczy także, że ta droga pozwoli na ożywienie strefy przy Warcie. Opr. Jolanta Klawe Zakończyła się budowa drugiego kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 położonego przy ul. Langowicza. Wykonawcą prac było konsorcjum z Gorzowa Wielkopolskiego (Lider: Margot Inwestycje sp. z o.o oraz Partner: Margot Wyposażenie Realizacja Inwestycji sp.z o.o.). Termin zakończenia budowy przewidziany na 25 listopada, ze względu na warunki pogodowe został przesunięty o kilkanaście dni. Zakończenie robót i odbiór przez komisję nastąpiło 11 grudnia 2009 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł zł. Czas więc na otwarcie i tradycyjne przecięcie wstęgi. W uroczystości (21.12.) wzięli udział m.in. poseł Romuald Ajchler, starosta Julian Mazurek, burmistrzowie Roman Musiał i Krzysztof Michalski, przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Wiktor, radni, dyrektorzy placówek oświatowych. Poświęcenia obiektu dokonał ks. kanonik Zbigniew Tokłowicz. Kompleks składa się z dwóch boisk o wymiarach 30x60 m (pokryte syntetyczną trawą) i 19x32 m (z nawierzchnią poliuretanową) i budynku z sanitariatami i szatniami. Głównymi użytkownikami będą uczniowie obu Jedynek. Obecni na uroczystości goście sprezentowali sprzęt sportowy (głównie piłki). Przyprószone śniegiem boisko uniemożliwiało rozegranie choćby krótkiego meczu. Sportowym akcentem były rzuty do kosza oraz strzały na bramkę, której dostępu bronił wiceburmistrz. Opr. J. Klawe Informator Miêdzychodzki Jak co roku na hali widowiskowo-sportowej w Międzychodzie 22 grudnia 2009 r. odbyła się Wigilia gminna dla osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podopiecznych z międzychodzkiego Klubu Integracji Społecznej. Organizatorami przedsięwzięcia był burmistrz Międzychodu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Klubem Integracji Społecznej. To już 5 taka uroczystość. Nakryć przy stole przygotowanych zostało na blisko 370 osób. Hasłem przewodnim wieczerzy było Gdzie spiesznie dążycie?. Całość wieczoru poprowadziła Grażyna Marcinkowska. Wigilia rozpoczęła się o godz Jeszcze przed przystąpieniem do kolacji wigilijnej kilka kolęd pięknie zagrała Orkiestra Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Tuż po niej Anna Prętka zaśpiewała utwór Na całej połaci śnieg. Następnie odbyło się uroczyste powitanie zgromadzonych gości. W tle przyjemne dla ucha melodie kolęd. Zaraz potem została wygłoszona Ewangelia przez ks. dziekana Mariana Szymańskiego, który zaraz potem wspólnie z ks. kanonikiem Zbigniewem Tokłowiczem złożył zgromadzonym ciepłe życzenia. Burmistrz Roman Musiał wraz ze starostą międzychodzkim Juliuszem Mazurkiem wygłosili płynące z głębi serca serdeczne życzenia radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, po czym wszyscy zaczęli dzielić się opłatkiem przy pastorałkach śpiewanych przez solistki: Annę Prędką, Nikolettę Spinelli oraz Magdę Spinelli. Warto wspomnieć, że o wspaniałą oprawę muzyczną, jak i ciekawy program wieczoru zadbała Teresa Cichosz wraz z Jarosławem Cichoszem, natomiast sprzęt nagłaśniający użyczył Międzychodzki Dom Kultury, za co serdecznie dziękujemy. Na dużą uwagę zasługiwała piękna aranżacja stołów w odcieniach wrzosu przygotowanych pod kierunkiem Doroty Mamet oraz Żanety Poszwald z Centrum Edukacji i Regionalnej w Mniszkach. Po chwili zaczęły pojawiać się na nich w blasku świec tradycyjne wigilijne potrawy: barszcz, smażony karp, kapusta z grzybami i inne dania. Wokół unosił się smakowity zapach. O rozkosz dla podniebienia zadbała firma cateringowa Carmen. Pyszne ciasta takie jak: pierniki, makowce, czy serniki upiekły Panie ze Stowarzyszenia Sami Swoi Mniszki Mnichy Tuczępy. Wszystko to trafiło na stoły w szybkim tempie dzięki sprawnej obsłudze wolontariatu. Trzeba przyznać, że chętnych rąk do pomocy nie brakowało. Za co serdecznie dziękujemy uczennicom z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, nr 3 oraz z Liceum Ogólnokształcącego, jak i harcerzom z Hufca ZHP Międzychód oraz pozostałym wolontariuszkom. Naprawdę należą im się słowa pochwały za okazaną bezinteresowną pomoc i dobre serce. Tuż po modlitwie, życzeniach i podzieleniu się opłatkiem wszyscy zgromadzeni przystąpili do wigilijnej kolacji. Widać było, że podane potrawy bardzo smakowały. Słychać było pochwały. W programie wieczoru wystąpił zespół wokalny złożony z kilku Pań z Klubu Integracji Społecznej w Międzychodzie. Pod czujnym okiem Teresy Cichosz zaśpiewały m.in. Lulajże Jezuniu, Dzisiaj w Betlejem i inne kolędy. Czuć było pełnie świąt, ciepłą i rodzinną atmosferę. Następnie w Jasełkach zaprezentowała się dziecięca grupa ze świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Strzeleckiej. Oni również w tej roli sprawdzili się doskonale. Nie zabrakło też występu grupy kolędniczej działającej w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Był i anioł i diabełek. Zgromadzonych widzów urzekały dźwięki gitary. Całość wieczoru zakończyła się przed godziną Nie zabrakło gorących podziękowań. Na uwagę zasługuje również fakt, że tego wieczoru nikt z potrzebujących osób nie wyszedł z pustymi rękami. Osoby te otrzymały paczki ufundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz paczki, których sponsorem było Inter-Marche w Międzychodzie, dzięki hojności i dobremu sercu Pani Prezes Małgorzaty Włoch. Podsumowując całe wigilijne przedsięwzięcie myślę, że z roku na rok przynosi ono nie tylko korzyści dla uczestniczących w niej osób, ale także pomaga zrealizować potrzebę pełnienia dobra dla wszystkich, którzy nas wspierają, za co raz jeszcze serdecznie dziękuję. Wojciech Mamet Klub Integracji Społecznej przy OPS w Międzychodzie 7

8 Punktem wyjścia ciekawego i pouczającego wykładu 7 stycznia br. były dwa pytania: czy możliwe jest dokonywanie zmian służących utrzymaniu zdrowia i jakie zmiany mogą pomóc kształtować samouzdrawiającą osobowość? Człowiek jest zaprogramowany na 100 lat, ale różnie organizmy się starzeją ulegając zniedołężnieniu. Trzeba sobie uświadomić, że mamy na to wpływ jak będziemy w przyszłości funkcjonować. Plagą dzisiejszych czasów są tzw. choroby cywilizacyjne będące skutkiem trybu życia, wpływu środowiska i innych czynników. Z tymi chorobami nie radzi sobie w pełni medycyna nastawiona na leczenie, a nie zapobieganie, szeroko rozumianą profilaktykę. Już w starożytności zauważono związek zdrowia fizycznego i psychicznego Hipokrates, Galen. Z tego okresu wywodzi się teoria czterech cieczy i teoria równowagi współpracy między procesem myślenia i odczuwania. Nasze myśli uruchamiają nerwy i hormony, dzięki sygnałom z mózgu pobudzając różne procesy życiowe. W zachowaniu równowagi mogą nam pomóc leki, ale to ostateczność. Już starożytni głosili, że,,człowiek stanowi jedność ciała, psychiki i duszy, zaś jego zdrowie winno polegać na świadomym kontakcie z tymi sferami. Ważne, by robić w życiu to co nakazuje serce i dyktuje głowa. Istotną rolę w zachowaniu postawy samouzdrawiającej odgrywają reakcje emocjonalne. Ich zakłócenie wywołuje zaburzenia w widzeniu i ocenianiu problemów, powoduje stresy prowadzące do depresji. Poczucie bezsilności, długotrwały stres prowadzi do stanów chorobowych. Trzeba sobie zdawać sprawę, że oprócz powszechnie znanych używek czynnikami równie niszczącymi organizm są nadmierna pobudliwość wynikająca z przerostu ambicji, by wciąż być najlepszym, podejrzliwość, tłumiony gniew, wrogość do świata zewnętrznego, drobiazgowość. Aby właściwie funkcjonować musimy mieć świadomość zachowania właściwych proporcji czterech elementów: 1. kontakt i właściwe relacje z otoczeniem 2. praca, kariera, pieniądze, zadowolenie satysfakcja 3. dbałość o swoje zdrowie, formę, 4. poszukiwanie sensu życia w każdej fazie wybór wartości, religia, W ostatnich latach nastąpiło wyraźne przesunięcie faz życiowych, dziś człowiek 50-letni buduje dorosłą wizję życia, a 60-latki to osoby w drodze do uzyskania pełni mądrości, dojrzałości i sprawności fizycznej dzięki swojej samouzdrawiającej świadomości. Wykład wzbogacony projekcją multimedialną uświadomił słuchaczom UTW potrzebę refleksji nad swoim trybem życia, za co zebrani gorącymi oklaskami podziękowali prelegentce. Maria Tuchowska To już mija trzeci rok! Ale szybko ten czas leci, mam wrażenie, że tempo jest coraz większe. I to przez co? Przez UTW w Międzychodzie, którego jestem studentką. Teraz parę słów o sobie. Jestem rodowitą poznanianką i nie wyobrażałam sobie życia bez Poznania. Po przejściu na emeryturę coraz częściej przebywałam w okolicach Międzychodu i pokochałam to miejsce. Zadawałam sobie pytanie, co z wolnym czasem? Wiosna, lato ogród, jesień grzyby, a co z zimą? Zimą byłam przerażona, aż wpadło mi w ręce ogłoszenie o utworzeniu UTW w Międzychodzie. Pomyślałam, że to jest to. Trafiłam w dziesiątkę! Korzystam z zajęć już trzeci rok i z roku na rok dokładam sobie zajęć, a ciągle jest mi mało. Tak mnie to wciągnęło, że nie mam czasu na wyjazdy do Poznania. Każdy wyjazd tak kalkuluję, żeby nie stracić nic z zajęć, zwłaszcza czwartkowych wykładów. Dzięki Uniwersytetowi poznałam wspaniałych ludzi, którzy przyjęli mnie jak swojaka. Mam nowe grono przyjaciół. Poznałam też swoje fizyczne możliwości. Nigdy nie byłam piechurem, a teraz czekam na sobotnie wycieczki, aby nabijać kilometry i poznawać okolice Międzychodu. Wzmacniam też tężyznę fizyczną na zajęciach z choreoterapii i na gimnastyce rehabilitacyjnej. Raz w miesiącu jadę z grupą popływać na basen do Szamotuł. Ze sklerozą walczę na lektoracie, wkuwając niemieckie słówka, na zajęciach z informatyki i sekcji brydża sportowego. Brydż to moje osiągnięcie numer jeden! Jak widzicie, nie mam czasu na rozmyślania o upływającym czasie i o strzykających stawach. Idę do przodu i tego Wam, Czytelnicy Witryny, życzę. Do Poznania nie wrócę! Barbara Górka nr 38 8 Informator Miêdzychodzki Pisałam już w sierpniu ubiegłego roku o wolontariacie studentek UTW w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Międzychodzie. Nadal odwiedzamy naszych znajomych żyjących w zamknięciu, za otwartymi drzwiami. Ich życie jest inne, ale to też jest życie i w pewnym sensie podobne do naszego, tylko mniej wygodne. Są posiłki śniadanie, obiad, kolacja, jest toaleta poranna i wieczorna, jest radio, telewizor i prasa. Są dni powszednie, ale są też niedziele i święta. Tego roku postanowiłyśmy zrobić coś, co pozwoli świętu Bożego Narodzenia nadać szczególną oprawę. Z dużym zaangażowaniem zabrałyśmy się do realizacji naszych zamierzeń i mamy nadzieję, że się nam udało. Drobne prezenty, drobne dekoracje, świąteczny poczęstunek, dzielenie się opłatkiem, wszystko to oprawione w kolędy, życzenia i uśmiechy. Były też łzy, ale to były łzy wzruszenia. Tylko tyle, a może aż tyle. Nastrój był wspaniały. Kolędy śpiewali wszyscy i nie miało znaczenia w tym momencie, czy dzieje się to za otwartymi, czy za zamkniętymi drzwiami. Otwarte były serca. Na pamiątkę tych niezwykłych chwil pozostało wspólne zdjęcie przy choince. Piękna pamiątka. Helena Dzięgielewska KOMUNIKAT 4 lutego ukaże się czwarty numer Biuletynu UTW. Będzie go można nabyć w każdy poniedziałek ( ) i czwartek ( ) w biurze UTW. Czytelnicy znajdą w nim nie tylko streszczenia uniwersyteckich wykładów i informacje o nowych formach działalności Stowarzyszenia, ale także wywiad z mgr Ewą Żuryło Honorowym Członkiem UTW oraz szlaki pieszych wędrówek po Ziemi Międzychodzko-Sierakowskiej. Polecamy i życzymy miłej lektury. wiosną pachniesz mi bzem albo wiśnią w sadzie konwalią też czasem pięknie w każdym razie latem oczka lubię twoje, gdzie zieleni tyle, ile w albumie kryje się odcieni co roku jesienią słucham, gdy szeleścisz liśćmi, co się mienią mistrzami powieści Wyznanie w 90. rocznicę zimą zaś uwielbiam kiedy śnieg otrząsasz ze świerków igliwia jak okruszki z wąsa i o blasku księżyca i o słońca wschodzie tobą się zachwycam mój ty Międzychodzie zg r.

9 W niedzielę 11 stycznia w Międzychodzie, podobnie jak i w całej Polsce, po raz 18 zagrała nie tylko Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale i serca wszystkich międzychodzian. Mieszkańcy licznie zebrali się w hali sportowej, by dorzucić cząstkę własnej wrażliwości, dzięki której od tylu już lat Fundacja Jurka Owsiaka wspiera chorych i potrzebujących. Grali wszyscy mali i wielcy, sławni i debiutanci. UKS Feniks składający się z zespołów Skowroneczki i Larks działający przy Szkole Podstawowej nr 2 zrzesza dzieci w czterech grupach tanecznych i jednej siatkówki. Nasza szkoła także postanowiła przygotować pokaz taneczny, który stał się jedną z wielu nut orkiestrowej muzyki ludzkich serc. Występ zespołu Skowroneczki i Larks prowadzonego przez panią Wioletę Skowrońską bardzo podobał się widzom. Szczególnie wzruszający okazał się taniec najmłodszych. Przemknęły przez salę krokiem łabędzi w rytmie Czterech pór roku, wywołując lawinę oklasków wzruszonych rodziców. Ten szczególny dzień jednoczy wszystkich, bo przecież, choć pokolenia różnią lata, to szczytny cel, dobra zabawa i świadomość czynienia dobra sprawiają, że zacierają się wszelkie granice. Od wielu lat uczniowie Dwójki przystępują do Konkursu Bożonarodzeniowego Na Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową, którego organizatorem jest Muzeum Regionalne w Międzychodzie. Celem konkursu jest zachęcanie młodego pokolenia do kultywowania starych tradycji ludowych. W tym roku wyróżnienie za najciekawsze i najpiękniejsze prace otrzymali: M. Rój kl.iiia, S. Bartkowiak kl. IVa, N. Talarek kl. Va, K. Trocha kl. Vb, A. Śpiączka kl. Vb, G. Czapla kl. VIb gratulujemy. 13 stycznia w bibliotece szkolnej przeprowadzono szkolny konkurs dla uczniów klas szóstych pt. Czy znasz polskie przysłowia. Każda klasa szósta wydelegowała trzyosobową drużynę, która popisywała się znajomością polskich przysłów. Pomysłodawcą i organizatorem powyższego konkursu jest polonistka Joanna Deus-Dobrowolska. Jak widać, nauczyciele szukają różnych sposobów na wzbogacanie wiedzy uczniów i tym samym uatrakcyjnianie życia szkolnego. Drugi polonista Jarosław Kinecki postanowił wyłapać szkolne talenty w dziedzinie recytacji. 15 stycznia przeprowadził konkurs recytatorski dla uczniów klas IV VI. Nie wszystkie konkursy kończą się na etapie szkolnym. W Konkursie Humanistycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty Aleksandra Otto uczennica klasy 6a zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich zdobywając wcześniej wymaganą liczbę punktów w eliminacjach rejonowych. Opiekunem finalistki jest polonistka Agnieszka Bartkowiak gratulujemy. Sukcesem edukacyjnym może się pochwalić młoda nauczycielka przyrody Anna Karczmarek-Prętka, której uczniowie (28 osób) przystąpili do IV edycji Test Biologia Plus OXSFORD Educational International Londyn, a jeden z nich Arkadiusz Bergmann klasa Vc, uzyskał maksymalną liczbę punktów, czyli 100, Zuzanna Cupiał Klasa Vc 96 punktów i Klaudia Sokołowska klasa Vc 92 punkty. Gratulacje dla nauczyciela i uczniów. 13 stycznia uczniowie klasy 2a wraz z wychowawcą Małgorzatą Bączyk odwiedzili Klub Seniora. Pamiętając o zbliżającym się Dniu Babci i Dziadka przygotowali program artystyczny i ciepłe słowa dla wszystkich członków tego klubu. 19 grudzień był dniem dobrej passy dla naszych sportowców. Nauczyciel wychowania fizycznego Waldemar Duszyński ze swoimi chłopcami uczestniczył w drugim turnieju mini-koszykówki z cyklu Pierwszy krok do basketu, który odbył się w Przeźmierowie. SP 2 uzyskała następujące wyniki: SP 2 Przeźmierowo 61:16 oraz SP 2 Kaźmierz 26:15. 8 stycznia nasza szkoła uczestniczyła w Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Kwilczu. Trzecie miejsce dla szkoły wywalczyła drużyna w składzie: Ł. Adamczak, Ł. Jarnut, F. Piechowiak, A. Gałężewski, A. Sprohs, A. Czepirski, D. Grelka, K. Kosberg. gratulujemy. Grażyna Kryger 10 stycznia 2010 r. od godziny do w sali gimnastycznej przy OSP w Łowyniu odbyła się impreza w ramach XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję aktywnie włączyli się uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu, a także sołtys Jerzy Matalewski oraz strażacy. W czasie imprezy licytowano obrazy, przedmioty ofiarowane przez darczyńców, sprzedawano prace dzieci oraz ciepłe czapki wykonane przez jedną z mam. Oglądanie wystawy Nasze miejscowości w starej fotografii umilało śpiewy i tańce dzieci i młodzieży szkolnej. Przez cały czas działała kawiarenka, gdzie można było kupić kawę, czy herbatę oraz przepyszne ciasto. Z aukcji, sprzedaży prac oraz ciast zebraliśmy 955,30 zł. Koniec semestru to okres podsumowań. Uczniowie Zespołu Szkół osiągnęli wiele sukcesów. Izabela Krawiec z klasy V została laureatką II stopnia z wyróżnieniem w konkursie Test Oxford Plus XIV Edycja Test z języka angielskiego Oxford Educational International London. W Międzyszkolnym konkursie Zaśpiewajmy i zagrajmy Dzieciątku kolędę I ŚWIĄTECZNY CZAS Grudzień, to miesiąc pełen radości, ale nie dlatego, że społeczność ucząca się i pracująca ma czas wolny od codziennych obowiązków, ale dlatego, że dzięki tym wolnym chwilom można spotkać się z najbliższymi, pogodzić się z wrogami, a przede wszystkim upamiętnić fakt, że Jezus przyszedł na świat. I tak też, w świątecznym nastroju, uczniowie Ekonomika przeżyli ten miesiąc. Już na początku, bo 4 grudnia, każdy poczuł świąteczny klimat. Klub Europejski wraz z opiekunem prof. Elżbietą Szuflak przygotował kiermasz potraw świątecznych, które pochodziły nie tylko z Polski, ale także innych państw europejskich tj. Danii, Wielkiej Brytanii, Grecji. Dużą rolę odgrywał wygląd dań, jak i stanowisk poszczególnych narodowości. Każdy mógł docenić pracę i wysiłek włożony w to przedsięwzięcie, kupując za niewielką opłatą przysmaki przygotowane przez uczniów Ekonomika. Ponadto Klub Europejski postanowił wszystkie zgromadzone pieniądze przekazać na cel charytatywny całość została wpłacona na Górę grosza. Przez ostatnie dwa tygodnie przed świętami w szkole występowało ciekawe zjawisko. Wszyscy przynosili choinki, jedni oświetlali klasy lampkami, inni zbijali stajenki, a niektórzy pozostawali także po lekcjach, aby przystroić swoją salę. Otóż, prof. Magdalena Litke oraz prof. Robert Piasecki ogłosili konkurs na najpiękniejszy wystrój klasy. Dlatego też, uczniowie tak solidnie pracowali nad swoją salą lekcyjną. Niestety, zwycięzca mógł być tylko jeden. Została nim klasa IIi, która w nagrodę otrzymała gratulacje od organizatorów, dyplom oraz przepyszny tort. Prof. Karolina Cupiał podsumowała tegoroczny konkurs następująco Konkurs na najlepszy świąteczny wystrój klasy zmobilizował całą społeczność uczniowską. Ocenionych zostało 10 izb lekcyjnych. Wystrój nawiązywał do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Klasy miały unikalny i niepowtarzalny charakter. Wśród ozdób dominowały drzewka choinkowe naturalne. Komisja konkursowa oceniała: pomysłowość, technikę, estetykę oraz jakość wykonania ozdób. Bardzo ładnym elementem wystroju niektórych klas były kompozycje z gałęzi świerku. Wkład pracy przy dekoracji poszczególnych klas dał się zauważyć w efekcie końcowym. Jak porównać papierowe, subtelne wycinanki uwieszone przy lampach i na firanach z bogato ozdobionym drzewkiem i mrugającymi światełkami, czy też kwietnikiem owiniętym łańcuchem choinkowym? Jedna z klas wykorzystała dyskietki, tworząc napis Wesołych Świąt oraz płyty kompaktowe ułożone na kształt choinki. Komisja oceniająca miała trudne zadanie. Boże Narodzenie to najważniejsze, zaraz po Wielkanocy, święto w roku. Każdy stara się, aby w jego domu pojawiła się choinka, aby stół wigilijny był bogaty w 12 potraw oraz miał dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca a wszystko dlatego, aby podkreślić ten świąteczny czas. Okres Bożego Narodzenia, to dni pełne pięknych zwyczajów. Takim zwyczajem w naszej szkole jest przedstawianie jasełek. Dlatego 22 grudnia obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez prof. Iwonę Jerzyńską wraz z grupą uczniów. Burza oklasków utwierdziła nas w przekonaniu, że widowisko wypadło okazale. Po spektaklu wszyscy udali się do klas, aby wspólnie z wychowawcami usiąść do wigilijnego stołu, a później do domu, aby w rodzinnym zaciszu spędzić święta. Katarzyna Ćwiklińska Informator Miêdzychodzki miejsce w kategorii klas I III SP zdobył Bartosz Stec z klasy I, natomiast uczennica klasy V Maria Fornalkiewicz zajęła II miejsce w kategorii klas IV VI. W konkursie plastycznym skierowanym do młodzieży szkół gimnazjalnych na plakat pt: Nie daj szansy AIDS, wyróżnienie otrzymał uczeń klasy I gimnazjum Kacper Furmanek. Ernest Frański uczeń klasy II SP zajął I miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju w Zapasach Styl Klasyczny o Puchar UKS Kiekrz Poznań Terravita Cup Uczniowie Szkoły Podstawowej: Alicja Michałek, Aleksandra Ślusarczyk, Krystian Mazurewicz, Natalia Wyruszyńska, Klaudia Korpik, Bartosz Stec, Mateusz Kociemba brali udział i zostali wyróżnieni w konkursie plastycznym Halloween przestrasz jak potrafisz. 9

10 17.01 godz Kino Mikołajek komedia familijna (91 min.) cena: 10,- 15,- zł godz. 11:00 Warsztaty plastyczne (rysunki) sala kameralna, wstęp wolny godz Zaczarowany młynek spektakl teatralny dla dzieci, bilet 1,-zł, sala widowiskowa godz Iluzjonista pokaz iluzjonisty (45 min.), wstęp wolny, sala widowiskowa, godz Kino Zmierzch: Księżyc w nowiu fantastyczny, horror, romans, thriller (130 min.), cena: 10,- 15,- zł godz Kino Renifer Niko ratuje Święta animowany, przygodowy, dziecięcy, familijny (80 min.), cena: 10,- 15,- zł godz Warsztaty taneczne hip- hop sala widowiskowa, wstęp wolny godz Zima u Kubusia Puchatka spektakl teatralny dla najmłodszych bilet 1,-zł, sala widowiskowa godz Kino Nigdy nie mów nigdy komedia obyczajowa, romans, polska, od 12 lat, cena: 10,- 15,- zł godz Balik przebierańców dla dzieci i młodzieży sala widowiskowa godz Kino Magiczna Kostka animowany, dziecięcy (80 min) cena:10,- 15,- zł Ponadto zapraszamy w lutym: godz VII Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Grup Kolędniczych i Jasełkowych sala widowiskowa godz Koncert Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego sala widowiskowa MDK Międzychód, podobnie jak wszystkie miasta w całej Polsce, już po raz 18 włączył się do akcji Jurka Owsiaka WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ- TECZNEJ POMOCY. 10 stycznia 2010 roku, w międzychodzkiej hali widowiskowo-sportowej odbył się kolejny finał, do którego włączyły się: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, BANK PEKAO S.A. oraz szkoły i zespoły z całego powiatu międzychodzkiego. W tym roku, za wszystkie środki uzyskane w zbiórce publicznej na rzecz fundacji, zostanie zakupiony sprzęt medyczny dla szpitali, który pozwoli na wczesne wykrywanie chorób onkologicznych u dzieci. Wolontariusze, których było około 120 osób wyruszyli w miasto już o wczesnych Ndz. 18: Sob. 18: Ndz. 17: Ndz. 17:00 Źródło : portal wp.pl film godzinach rannych. Wyposażeni w charakterystyczne dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy puszki oraz setki samoprzylepnych serduszek, wytrwale kwestowali aż do wieczora. W międzyczasie, pozostali międzychodzianie uczestniczyli w części artystycznej na hali widowiskowo sportowej która rozpoczęła się o godzinie 14:30 i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem (około 2 tys. widzów). Cykl koncertów i występów rozpoczął Zespół Wokalny z Gim. nr 2, następnie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Flamaster, Zespół Pieśni i Tańca Dąbczaki, Skowroneczki Larks oraz Uczniowski Klub Sportowy Feniks. W dalszej części zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół nr 3, Koło Taneczne Jedynka, dziewczęta z L. O. oraz Back on the street z tańcem hip hop i break dance, Zespół Szkół nr 1, a na zakończenie wystąpiły zespoły z Międzychodzkiego Domu Kultury: Formacja Hip Hop z oraz Studio Piosenki. W przerwie między prezentacjami, o godzinie 18:00, odbyła się licytacja gadżetów WOŚP oraz innych ciekawych przedmiotów podarowanych przez: Bank PKO SA, BZ WBK, Drukarnię Międzychód, Stanisława Szukalskiego, Romualda Ajchlera, Beatę Langner - Spinelli oraz Czarka Przybylskiego. Kwota uzyskana z licytacji to 3 397,96 zł. Punktem kulminacyjnym i kończącym finał WOŚP, na który przybyły tłumy międzychodzian, było tradycyjne światełko do nieba - czyli efektowny pokaz sztucznych ogni, przygotowany przez Pana Eugeniusza Gałkę i Romana Krzyżaniaka oraz Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w Międzychodzie dzięki współpracy ze Starostwem powiatowym i Urzędem Miasta i Gminy. Myślę że serdeczne podziękowania należą się wszystkim organizatorom finału: Międzychodzkiemu Ośrodkowi Sportu Turystyki i Rekreacji, Starostwu Powiatowemu i działającej przy nim Powiatowej Radzie Mło- 10 Informator Miêdzychodzki MIĘDZYCHODZKI DOM KULTURY ZAPRASZA DO KINA : LUTY 2010 muzyczny USA min. od 12 lat cena :10, 15 zł komedia Polska 2009 od 12 lat cena :10, 15 zł animowany familijny fantastyczny Francja 2009 od b/o lat cena: 10, 15 zł animowany dziecięcy familijny muzyczny USA 2009 od b/o lat 97 min. Fame Historia studentów nowojorskiej akademii sztuki, których życie wypełnia pragnienie, by odmienić swój los i zrobić prawdziwą karierę. Morderczy trening, ulotne marzenia, miłość i pasja stanowią tło dla fantastycznej muzyki i tańca. Fame jest współczesną wersją słynnego, nagrodzonego Oscarem musicalu Alana Parkera z lat 80. Ciacho Ciacho to wielki powrót prawdziwej komedii. Ten film łączy w sobie wszystko, co publiczność kocha w kinie rozrywkowym. Kipi humorem towarzyszącym tej historii od pierwszej do ostatniej sceny. Od dłuższego czasu zastanawiałem się, jaki film powinienem zrobić. Nie chciałem kolejnej komedii romantycznej, a jednocześnie zależało mi na zgromadzeniu jak największej publiczności mówi reżyser, Patryk Vega. Stąd pomysł na Ciacho film, który jest po prostu komedią, czyli dawno zapomnianym w naszym kraju gatunkiem, filmem, na który się idzie po to, żeby przez dwie godziny śmiać się w kinie i wyjść z niego w świetnym nastroju. dodaje. Efektem jest przezabawna, pełna zaskakujących zwrotów akcji i dowcipnych dialogów opowieść o trzech zwariowanych braciach, którzy zrobią wszystko, by wyciągnąć ukochaną siostrę z tarapatów. Ciacho niczym nie przypomina rodzimych komedii, jakie w ostatnim czasie pojawiały się na naszym ekranie. Reżyser zaprosił do udziału w filmie plejadę polskich gwiazd i zadbał o to, by widzowie zobaczyli je tym razem z zupełnie innej niż dotychczas strony. Artur i zemsta Maltazara Zbliża się koniec dziesiątej fazy księżyca i Artur przygotowuje się do ponownych odwiedzin krainy Minimków, w tym swojej ukochanej Selenii. Nagle mały pająk podrzuca do ręki chłopca ziarenko ryżu z napisem S.O.S. Nie ma wątpliwości najwyższy czas udać się Minimkom na pomoc! Artur wyrusza w podróż do mikroskopijnego świata, ucieka przed wartownikami, stacza pojedynek za pojedynkiem z groźnymi szczurami, żabami i kosmatymi pająkami. Kiedy przybywa do wioski Minimków, okazuje się, że nikt z nich nie wzywał pomocy. Czyżby ktoś zastawił pułapkę na małego bohatera? Niezwykle fantazyjny i bogaty świat Minimków zyskał jeszcze bardziej na wizualnej atrakcyjności, dzięki nowym technologiom i poświęceniu ekipy pracującej przy filmie. Mnóstwo nowych postaci i zakręconych bohaterów oraz bardzo dynamiczny ciąg wydarzeń zapewnią świetną zabawę całej rodzinie! Księżniczka i żaba Powrót Disneya do klasycznej animacji. Historia dziewczyny żyjącej w sercu Luizjany, Nowym Orleanie. Piękna księżniczka Tiana, bardzo zuchwała żaba i śpiewające aligatory są bohaterami tej baśniowej opowieści. Reżyserem filmu jest Ron Clements i John Musker - twórcy Planety Skarbów, Herkulesa, Małej Syrenki i Aladyna. Polski Instytut Sztuki Filmowej współfinansował zakup aparatury kinowej - nagłośnienie UWAGA!!! Możliwe projekcje dodatkowe filmów dla grup powyżej 80 os. Kontakt: MDK Tel XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie. 16 stycznia 2010 roku w Ściechowie koło Gorzowa Wlkp. odbył się Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej. Soliści Studia Piosenki działającego przy Międzychodzki Domu Kultury po raz drugi wystąpili w tej imprezie. Spośród 79 osób 4 osoby zostały laureatami a 1 otrzymała wyróżnienie: w kategorii I - III klasa - Remigius Nowicki - I miejsce i Nagroda Specjalna, w kategorii IV-VI klasa - Martyna Michałek - II miejsce, - Oliwia Cechelt - III miejsce, w kategorii gimnazjum - Jakub Zachciał - II miejsce, w kategorii liceum - Milena Ratajczak wyróżnienie. Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów. dzieży a także Międzychodzkiemu Domowi Kultury. Na podziękowania zasługują również: Komenda Powiatowej Policji, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, BANK PEKAO S.A. I Odział w Międzychodzie, Urząd Miasta i Gminy jak i Klub Integracji Społecznej oraz panie które sprawowały dyżur w punkcie medycznym - Krystyna Grzesiak i Magdalena Śpiączka. Dziękujemy również prywatnym ofiarodawcom i instytucjom, które dokonały przelewu bezpośrednio na konto Fundacji. Dzięki pomocy wyżej wymienionych instytucji, wszystkich wolontariuszy, a przede wszystkim dzięki hojnym mieszkańcom Międzychodu, udało nam się zebrać ,02 zł. Kamila Wachowiak (fot. mktp)

11 Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie składa serdeczne podziękowania za przekazane w darze książki: p. Zenonie Nogaś, pp. Renacie i Piotrowi Czarneckim. Informujemy, że zbiorach Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Międzychodzie znalazła się kolejna książka p. Waldemara Wierzby Słownik gwary poznańskiej. Autorowi bardzo dziękujemy za ofiarowanie tej niezwykle cennej pozycji. Muzeum Regionalne w Miedzychodzie, Muzeum Regionalne w Międzychodzie składa serdeczne podziękowania Szanownym Ofiarodawcom i Współpracownikom, którzy wzbogacili darami nasze zbiory: p. Ryszardowi Szpotkowskiemu za przedwojenną skrzynkę do piwa i lemoniady, p. Januszowi Szumowskiemu z Dormowa za banknot 3-rublowy, członkom Klubu Integracji Społecznej: p. Mariuszowi Borowiakowi i Jędrzejowi Mametowi za pomoc w organizacji wystawy (transport elementów wystroju) Muzeum Regionalne w Międzychodzie zaprasza na otwarcie wystawy pt. Indianie Ameryki Łacińskiej 29 stycznia 2010 o godz PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY W SPRAWIE XXIV edycji konkursu bożonarodzeniowego na Najciekawszą ozdobę choinkową Myśli z alei kasztanów (35. część cyklu) 1. Co nie może oprzeć się czasowi, nie jest godne nawet chwili. 2. W przystani ciszy słyszę czas. 3. Petryfikacja wyobraźni zatrzymuje czas. 4. Przyszłość bywa też wcześniej. 5. Czas ma zawsze czas, my coraz mniej. 6. Czas powraca we wspomnieniach. 7. Nawet zepsute zegary nie zatrzymają czasu. 8. Czas leczy rany. Jakież to wsparcie dla Narodowego Funduszu Zdrowia! 9. W ciszy czasu odpoczywają zapomniane słowa. 10. W skali makroczasu właściwie nie ma nas. 11. Wszystkie drogi naszego czasu zbiegają się w alei bez perspektywy. Romuald Jankowski Jury w składzie: Mirosława Borowiak przewodnik muzealny, mgr sztuki Zbigniew Jakubowski, Agnieszka Konieczna starszy bibliotekarz dnia r. dokonało oceny prac nadesłanych na XXIV edycję konkursu bożonarodzeniowego na Najciekawszą ozdobę choinkową, organizowanego przez Muzeum Regionalne Oddział Biblioteki Publicznej im. J. D. Janockiego w Międzychodzie. 12 stycznia br. nastąpiło uroczyste wręczenie przyznanych nagród rzeczowych twórcom prac grupowych i indywidualnych, ponadto wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy. NAGRODY RZECZOWE PRZYZNANO: 1. Grupie IV z Przedszkola nr 1 im. Miłośników Przyrody w Międzychodzie. 2. Grupie Iskierki z Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Międzychodzie. 3. Grupie III z Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Międzychodzie. 4. Grupie Pszczółki z Przedszkola nr 4 im. Kubusia Puchatka w Międzychodzie. 5. Przedszkolu Niepublicznemu Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Międzychodzie. 6. Przedszkolu w Bielsku. 7. Przedszkolu w Kamionnie. 8. Przedszkolu w Łowyniu. 9. Przedszkolu im. Przyjaciół Książki w Sierakowie. WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE OTRZYMALI: W kategorii klas I-III: Jaś Sochacki I SP Kamionna, Krzysztof Krajewski II c SP nr 1 Międzychód, Wiktoria Gromadecka II SP Kamionna, Łukasz Paech II SP Kamionna, Michalina Rój III SP nr 2 Międzychód, Amelia Cichosz III SP Kamionna, Stefania Halina Czajka III SP Kamionna, Radosław Bialik III SP Kwilcz, Paulina Gorajska III SP Kwilcz. W kategorii klas IV-VI: Sara Bartkowiak IV SP nr 2 Międzychód, Gabriela Koza IV SP Kwilcz, Hubert Kwiatkowski IV SP Kwilcz, Adrianna Wasik IV SP Kwilcz, Filip Dura V SP nr 1 Międzychód, Mariusz Dziurleja V SP nr 1 Międzychód, Mikołaj Rabinek V SP nr 1 Międzychód, Agata Śpiączka V SP nr 2 Międzychód, Natalia Talarek V SP nr 2 Międzychód, Krystian Trocha V SP nr 2 Międzychód, Martyna Michałek V SP Kamionna, Gabriela Czapla VI SP nr 2 Międzychód, Martyna Kutek VI SP Kwilcz, Sylwia Stępień Świetlica Środowiskowa Międzychód. Informator Miêdzychodzki 11

12 PROPOZYCJE PROGRAMOWE SEJMIKU KULTURY W ROKU 2010 Styczeń 1. Program świąteczny pt. Kolędowanie w wykonaniu grupy kolędniczej z Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. 2. Tobie Mały Panie kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów Muzycznego prowadzonego przez Teresę Cichosz. 3. Propozycje programowe Sejmiku na rok Wypełnienie deklaracji przynależności do Sejmiku Kultury. Luty 1. Prezentacja sekcji teatralnej UTW. 2. Koncepcja funkcjonowania i działalności Międzychodzkiego Domu Kultury dyrektor MDK. 3. Kalendarze imprez placówek kultury na rok 2010 MDK dyr. Jan Szumański, Biblioteka Publiczna dyr. Antoni Taczanowski, MOSTiR dyr. Mirosław Leśny. 4. Budżet gminy na działalność kulturalną w roku 2010 z-ca burmistrza Krzysztof Michalski. Marzec 1. Prezentacja artystyczna uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennie. 2. Ogrody, pasją od zarania dziejów prelekcja połączona z prezentacją multimedialną Lidia Górna. Kwiecień 1. Prezentacja artystyczna uczniów Zespołu Szkół w Łowyniu. 2. Moje podróże prof. Tadeusz Baranowski. Maj 1. Dyskusja nad regulaminem przyznawania nagrody Twórca, Działacz i Mecenas Kultury (wprowadzenie ewentualnych zmian). 2. Sukces zawodowy a zdrowie prelekcja dr Ewy Maćkowiak. Czerwiec 1. Zaopiniowanie wniosków o nagrodę Burmistrza Międzychodu Twórca, Działacz i Mecenas Kultury. 2. Program obchodów Dni Międzychodu oraz VI Gali wręczenia nagród. 3. Udział w obchodach Dni Międzychodu. 4. Udział w uroczystości VI Gali wręczenia nagród Burmistrza w dziedzinach: Twórca, Działacz i Mecenas Kultury. 5. Letnia oferta kulturalna. Wrzesień 1. Włoska kultura, tradycje i obyczaje spotkanie w Villi Toskania Bogumiła Skorupińska. Październik 1. Sztuki plastyczne, teatralne i muzyczne w wykonaniu międzychodzkich wyższych uczelni artystycznych. 2. Działalność Drukarni-Międzychód Bożena Wesołowska. Listopad 1. Realizacja tematu z cyklu Poznajmy się działalność sąsiednich gmin. Grudzień 1. Koncert świąteczny połączony z wystawą kartek wykonanych przez dzieci przedszkole, szkolne oraz międzychodzkich artystów-amatorów. Przedstawiono na spotkaniu Sejmiku 13 stycznia 2010 r. Przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz Pastorałka i kolęda polska jest piękna, wzruszająca i pełna dostojeństwa, zajmująca wyjątkowe miejsce w historii polskiej kultury. Jej wielka popularność wśród wszystkich warstw społecznych na przestrzeni wielu stuleci sprawiła, że jest ważnym przejawem życia artystycznego. Jest droga każdemu Polakowi! Chyba nigdzie pieśni na Boże Narodzenie nie stały się czymś tak bardzo narodowym, tak dziwnie przez cały naród ukochanym i pielęgnowanym jak w Polsce. Tobie Mały Panie tak zatytułowane zostały koncerty najpiękniejszych bożonarodzeniowych utworów muzycznych w wykonaniu wychowanków Studium Muzycznego oraz członków Klubu Integracji Społecznej przygotowanych przez Teresę Cichosz. Kolędy i pastorałki śpiewali oraz grali na instrumentach klawiszowych uczniowie w wieku od 4 do 65 lat. Zostało przygotowanych 45 świątecznych utworów muzycznych, których wysłuchało ponad 800 osób r. Koncert Wigilijny dla Klubu Seniora Złoty Wiek w restauracji Carmen r. Koncert Wigilijny dla Klubu Amazonek w restauracji Neptun r. Koncert Świąteczny dla Rodzin uczniów Studium Muzycznego w Klubie Seniora Złoty Wiek r. Koncert Bożonarodzeniowy dla Związku Emerytów i Rencistów w Hali Widowiskowo- Sportowej r. Wigilia dla Podopiecznych Ośrodka Opieki Społecznej i Klubu Integracji Społecznej w Hali Widowiskowo - Sportowej r. Kolędy i pastorałki dla członków Sejmiku Kultury restauracja Stara Rozlewnia. Występy w wykonaniu młodych artystów oraz śpiewających pań z Klubu Integracji Społecznej zostały bardzo ciepło i serdecznie przyjęte. Był to czas spędzony w miłej świątecznej atmosferze. Nastrojowe melodie prześlicznych pastorałek i polskich kolęd wzruszały odbiorców pięknym śpiewem i grą przedszkolaków, uczniów szkół, studentów i najstarszych wykonawców. Kolędy i pastorałki w wykonaniu pań z KIS zostały nagrane na płytę CD przez Jarosława Cichosza, który wszystkie programy nagłaśniał i czuwał nad stroną akustyczną. W utworach finałowych Gdzie jest nasze Betlejem, Podaj dłoń, jak bratu czy Znak pokoju wszyscy goście, którzy brali udział w koncertach trzymając się za ręce i tworząc łańcuch dobrych serc śpiewali wspólnie z wykonawcami. Z pewnością w sercach słuchaczy zagościła radość oraz magia Świąt Bożego Narodzenia. Redakcja r. Janina Chołołowicz CHOINKA Pamiętam z dzieciństwa choinkę zieloną, Świeczkami w lichtarzykach oświetloną, Nieodłączną ozdobę Bożego Narodzenia - Symbol życia i kolejnego odrodzenia. Gwiazda Betlejemska na szczycie choinki Oświetlała wzgórza i wszystkie dolinki, Światełka broniły złym mocom dostępu - Uroki i czary nie miały przystępu. Jabłko - wspomnienie jabłuszka rajskiego Obdarzało zdrowiem domownika każdego, Orzechy owinięte w papierki błyszczące Niosły dobrobyt i siłę serca kojące. Papierowy łańcuch wzmacniał rodzinne więzi, A dzwoneczki radośnie brzmiały na gałęzi, Gdy pod jemiołą dochodziło do zgody. Anioły otaczały opieką nas i nasze trzody. Drzewko strojono jeszcze w Adwencie, Dzieciom powierzano to przemiłe zajęcie, A one swymi rączkami robiły cudeńka, Każda ozdoba duszę miała, nawet ta maleńka. Wanda Molik SAMOTNA CHOINKA Samotność ubrana w choinkę W kolorach lśnią lampki tęsknotą W noc cichą i gwiazdy zamilkną Łańcuchem złocistym oplotą. Szklanymi oczami zanucą Kolędę zmarzniętej miłości A talerz o jeden za dużo Wspomnienia dzieciństwa ugości. I sztuczne jest drzewko i serce Nieczułe bo krzywdy nie widzi Ta świeczka też dziwnie się pali Zimnymi prawami się rządzi. A Jezus w stajence ubogiej Przez wieki nie zmienia się wcale Co roku od nowa się rodzi I Pokój rozdaje wytrwale. Katarzyna Kędzierska ANIOŁ Przyjdź do mnie tego wieczoru Z obłoków nieba sfruń na ziemię. Dodaj życiu memu kolorów. Niechaj się zmienię. Niech barwy twoje mnie otoczą. Niechaj przenikną moja duszę. Tak delikatnie we mnie wkroczą, ostrożnie je poruszę. Niech się roztoczą, dalej wokół. Niech promienieją tuz przed mną. Niechaj przynoszą błogi spokój i noc tajemną. Bądź ze mną mój Aniele. Życie me z Tobą dzielę. 12 Informator Miêdzychodzki

13 Przystanek 13 grudnia i 20 scen o wolności dobiegły już końca Wizyta u Lecha Wałęsy w jego biurze na Długim Targu w Gdańsku była zwieńczeniem całego cyklu imprez, które odbywały się od października 2008 roku. Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół nr 1 wzięły udział w warsztatach sitodruku, aktorstwa. My czyli uczniowie organizowaliśmy wystawy, które były poświęcone wybuchowi stanu wojennego w 1981 oraz jesieni ludów 1989 roku. Mogliśmy również poznać wielu uczestników tamtych wydarzeń. Na koniec czekało nas spotkanie z człowiekiem, który na całym świecie uznawany jest za symbol pokojowych przemian jakie dokonały się w Polsce, za inicjatora i przywódcę ruchu Solidarności, który zmienił bieg historii. Do Gdańska pojechaliśmy 14 grudnia. Pogoda nie była zachęcająca. Całe miasto było przyprószone śniegiem. Spotkaliśmy się na Lipowcu i wsiedliśmy do magicznego niebieskiego busika. Jechaliśmy długo i długo, i jeszcze dłużej a Gdańska ciągle nie było na horyzoncie. W końcu dotarliśmy. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób: Joanna Chułek, Agata Paczyńska, Adrianna Paszkowska, Marta Sochacka, Marcin Kaczmarek, Jakub Michałowski, Jakub Wojewoda oraz Arkadiusz Karwatka. Spotkanie odbyło się o godz w biurze Lecha Wałęsy. Wszystko przebiegało punktualnie do czasu, gdy zaczęliśmy zadawać pytania. Pan Prezydent zaproponował nam 20-minutowe spotkanie. Prezydenckie 20 minut ostatecznie liczyło sobie ponad 40 minut. Zadawaliśmy wiele pytań, na które Prezydent cierpliwie odpowiadał. Nie brakowało licznych dygresji, które niekiedy mogły znacznie odbiegać od treści zadanego pytania. Później Lech Wałęsa podpisał książki oraz transparenty. Następnie przekazaliśmy Panu Prezydentowi materiały ukazujące naszą działalność w ramach projektów: Przystanek 13 grudnia oraz 20 scen o wolności. Na zakończenie spotkania zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, które natychmiast trafiło na prezydenckiego fotobloga. Niech zobaczy nas cała Polska! Po wyjściu ze spotkania zwiedzaliśmy Gdańsk wraz z panem przewodnikiem. Poznaliśmy historię tego pięknego miasta. Mogliśmy zachwycić się piękną architekturą Gdańska i poznać ciekawostki związane z dziejami gdańszczan. Po zwiedzaniu Gdańska wróciliśmy do naszego busa i udaliśmy się w bardzo długą podróż powrotną. Wszyscy byli tak zmęczeni, że nie mieli nawet siły okazywać radości po mile spędzonym dniu. Zapadliśmy w długi sen i obudziliśmy się w okolicach Drezdenka. Uff Już blisko domu. To był bardzo wyczerpujący dzień, ale na pewno zapadnie nam w pamięci mogliśmy osobiście poznać Lecha Wałęsę. Adrianna Paszkowska PS. Przystanek 13 grudnia opisaliśmy w broszurze wydanej po zakończeniu projektu, wkrótce ukaże się podobne wydawnictwo zawierające opis 20 scen o wolności. Informacje o 20 scen o wolności także w Internecie na stronie i na 17 stycznia minęła 90-ta rocznica powrotu Międzychodu do Macierzy po 123 latach pruskiego zaboru. Dzień ten w naszym mieście jest obchodzony bardzo uroczyście. Mamy też ulicę upamiętniającą to wydarzenie. W atmosferze tego święta, wciąż malejące grono przyjaciół wspomina, urodzoną również 17 stycznia, panią Lucynę Chełmicką. Jej charakterystyczna sylwetka zniknęła z naszych ulic, które przemierzała energicznym, drobnym krokiem, na początku lat dziewięćdziesiątych. Nie czekając na jakąś okrągłą rocznicę postanowiłem przypomnieć tą niezwykłą postać. Lucyna ze Swinarskich Chełmicka urodziła się 17 stycznia 1903 r. w rodzinnym majątku Budziejowo w pow. wągrowieckim. Ojciec jej, Teodor Swinarski herbu Poraj, brał udział w powstaniu styczniowym. Matką była Stefania Chrzanowska herbu Nowina. Pani Lucyna, wraz siostrą Anną, wychowywała się w patriotycznej atmosferze ziemiańskiego dworu a następnie w elitarnych szkołach sióstr urszulanek we Wrocławiu i w Pniewach. W tych ostatnich pod kierunkiem św. Urszuli Ledóchowskiej. W 1626 wyszła za mąż za Jana Chełmickiego herbu Nałęcz, powstańca wielkopolskiego i uczestnika wojny za bolszewikami r. zamieszkała z mężem w majątku Chełmickich Pomarzany w pow. gnieźnieńskim. Prowadzili wzorowe, wielkotowarowe gospodarstwo rolne o powierzchni 753 hektarów. Poza zróżnicowaną produkcją roślinną, hodowali owce, bydło i konie m.in. dla wojska. Pani Lucyna była świetną amazonką i miłośniczką wielu innych sportów. Była też działaczką Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. W imieniu Koła Ziemianek wręczała medal za zwycięstwa w zawodach hipicznych słynnemu później Hubalowi majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu. W archiwum rodzinnym jest zdjęcie upamiętniające to wydarzenie. Chełmiccy mieli trzy córki Felicję, Halinę i Marię. We wrześniu 1939 r. Niemcy zajęli majątek a w grudniu rodzina została wysiedlona do Generalnego Gubernatorstwa. Tam w pow. miechowskim przeżyli wojnę. Współpracowali z Armią Krajową i uczestniczyli w tajnym nauczaniu. Po wojnie władza ludowa nie pozwoliła im wrócić do Pomorzan. Pod jej fachowym zarządem piękny pałac zamienił się w kupę gruzów porośniętą zielskiem. Właściciele znaleźli się w Międzychodzie. Tu Jan Chełmicki organizował biuro rolne. Pracę wkrótce stracił a ze znalezieniem następnej miał trudności ze względu na pochodzenie społeczne. Pracował na podrzędnych stanowiskach m.in. w PZU i w firmie LAS. Zmarł na zawał serca w 1962 r. Pani Lucyna pracowała kolejno w aptece i pogotowiu ratunkowym a od 1964 do 1986 r. jako rejestratorka w przychodni kolejowej. Przez 22 lata pracy na kolei swoim pogodnym usposobieniem, życzliwością i bezpośredniością zyskała ogromną sympatię współpracowników i kolejarskiej braci. Miała świetną pamięć i pacjentów znała doskonale, co miało znaczenie w pracy przy postępującej u niej utracie słuchu. Nosiła co prawda aparat słuchowy ale go nie lubiła bo mało jej pomagał a wydawał nieoczekiwanie donośne gwizdy i trzaski. Panią Lucynę cechowała niezwykła dzielność i właściwa inteligencji szlacheckiego pochodzenia potrzeba pracy społecznej. Działała w PCK gdzie była niezastąpionym skarbnikiem kolejowego oddziału tej organizacji, udzielała się w Lidze Kobiet, była założycielką i długoletnim prezesem Klubu Seniora. w 1986 r. zakończyła pracę zawodową. Nadal była aktywna społecznie, uczyła języków francuskiego i angielskiego, grała w brydża a dla zainteresowanych stanowiła skarbnicę wiedzy o wielkopolskim ziemiaństwie. Utrzymywała liczne kontakty towarzyskie i prowadziła rozległą korespondencję. Przyjaciół miała bardzo wielu. Sprawność fizyczną zachowała prawie do dziewięćdziesiątki. Zmarła 6 czerwca 1996 r. Pochowana została w rodzinnym grobowcu w Popowie Kościelnym niedaleko Budziejowa, na terenie parafii w której była ochrzczona i gdzie brała ślub. W przeciwieństwie do Pomorzan dwór w Budziejowie i gospodarstwo zachowały się doskonale. Pogrzeb pani Lucyny Chełmickiej odbył się z opóźnieniem, bo karawan wiozący zmarłą uległ wypadkowi i trzeba było zorganizować inny środek transportu. Niestety nie były to konie, które tak kochała. Tak czy inaczej jak przystało na osobę niezwykłą, pochowana została wśród niezwykłych okoliczności. Dobra, życzliwa ludziom i z pogodą znosząca przeciwności losu pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Krzysztof Borkowski Międzychód Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach serdecznie dziękuje wszystkim Ofiarodawcom, którzy przyczynili się do powstawania ekspozycji w Mniszkach. Jednocześnie, ze względu na plany opisania krótkiej historii każdego z eksponowanych przedmiotów zwraca się do wszystkich osób, które przekazały na rzecz CERiP jakiekolwiek eksponaty, z prośbą o kontakt i pomoc w ich opisie. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: (UMiG); lub mailowy: Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej UMiG Międzychód Informator Miêdzychodzki 13

14 AMERYKAŃSKAUSTAWAO BEZPIECZEŃSTWIE OJCZYZNY CHRONI PRODUCENTÓW SZCZEPIONEK Ta sprawa przez wiele tygodni stanowiła w Waszyngtonie zagadkę. Otóż na moment przed podpisaniem przez prezydenta Busha Ustawy o Bezpieczeństwie Ojczyzny bliżej nie określony członek Kongresu wprowadził do niej uzupełnienie blokujące możliwość zaskarżania do sądu producenta kontrowersyjnego środka o nazwie timerosal służącego do konserwacji szczepionek podawanych dzieciom. Środek ten wytwarza gigant farmaceutyczny o nazwie Eli Lilly & Co. Tysiące rodziców utrzymują, że to właśnie rtęć będąca składnikiem tego środka konserwującego spowodowała autyzmu u ich dzieci. Początkowo nikt w Kongresie nie chciał przyznać się do autorstwa tego uzupełnienia. Dopiero po pewnym czasie przyznał się do tego przywódca większości w Kongresie, Dick Armey (reprezentant Teksasu), który oświadczył przedstawicielom agencji CBS News, że zrobił to, aby ochronić producentów szczepionek przed bankructwem w następstwie procesów sądowych. Zrobiłem to, i jestem z tego dumny oświadczył Armey. To dotyczy bezpieczeństwa państwa. Będziemy potrzebowali tych szczepionek, jeśli kraj zostanie zaatakowany bronią bakteriologiczną. To wyjaśnienie odrzucił republikanin ze stanu Indiana, Dan Burton. Będąc dziadkiem autystycznego dziecka, stwierdził, że Armey ociągał się z wprowadzeniem tego uzupełnienia do ostatniej chwili, aby uniemożliwić przeprowadzenie debaty w tej sprawie. Krytycy twierdzą, że rodzina prezydenta Busha oraz członkowie jego administracji mają silne związki z firmą Eli Lilly. Ojciec obecnego prezydenta zasiadał w latach siedemdziesiątych w radzie nadzorczej Eli Lilly; dyrektor budżetu Białego Domu, Mitch Daniels, to były dyrektor Eli Lilly, zaś obecny dyrektor naczelny tej firmy, Sidney Taurel, jest członkiem prezydenckiej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa Ojczyzny. W listopadzie prawnicy administracji prezydenta Busha zwrócili się do sądu federalnego z wnioskiem o zakazanie udostępniania społeczeństwu akt i dokumentów dotyczących setek przypadków autyzmu, spowodowanego przypuszczalnie przez szczepionki wieku dziecięcego. Prawnicy występujący w imieniu rodziców autystycznych dzieci oskarżyli rząd o próbę zablokowania dostępu do informacji sądom cywilnym, których sędziowie mogliby wydać wyroki na niekorzyść producentów szczepionek. Co więcej, skryte wprowadzanie w ostatniej chwili wspomnianego uzupełnienia do ustawy rodzi inne bardzo poważne obawy. Przedstawiciel Partii Demokratycznej ze stanu Ohio, Dennis Kucinich, oświadczył: Zdolność określonych grup interesu do skrytego wprowadzania uzupełnień do prawa, które służą ich własnym interesom ze szkodą dla interesu społecznego, rodzi pytania o integralność naszego rządu. (Źródła: Agencja Reutera, 26 listopada 2002; agencja CBS Worldwide, 17 grudnia cyt. za: Nexus, Nr 4(30), lipiec-sierpień 2003, s. 3-4) przygotował Janusz Szumowski 17 stycznia 1920 r. na mocy traktatu wersalskiego, kończącego działania na frontach I wojny światowej, Międzychód powrócił w granice Polski. W 2010 r. przypadła 90. rocznica powrotu Międzychodu do Macierzy. Z tej okazji 15 stycznia zorganizowano w Międzychodzie powiatowe uroczystości. Na rocznicowe obchody rozpoczynające się mszą św. w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi na Lipowcu, przybyły władze samorządowe powiatu i miasta, członkowie zarządu głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Poznania, rodziny powstańców, kombatanci, poczty sztandarowe, w tym dwa powstańcze z Łowynia i Międzychodu, młodzież szkół, organizacji społecznych, służb mundurowych, członkowie ZHP w Międzychodzie i ZS Strzelec oraz mieszkańcy miasta. Po mszy św. zebrani w asyście Orkiestry Dętej z Drezdeneckiego Domu Kultury przemaszerowali pod pomnik Powstańców Wielkopolskich. Przy pomniku, dzięki staraniom Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie i Grupy Rekonstrukcji Historycznych III Bastion Grolman z Poznania, zrekonstruowano przybycie do Międzychodu gen. broni Józefa Dowbor-Muśnicki oraz oficerów ententy. Oficerowie wraz z generałem przybyli do Międzychodu 17 stycznia 1920 r., w celu nadzoru realizacji wprowadzonych postanowień traktatu wersalskiego. Podobnie, jak to miało miejsce 90 lat temu także 15 stycznia br., przywitał ich Edwart Ksawery Józef Braciszewski starosta międzychodzki oraz dwie dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie, w strojach biało-czerwonych, z bukiecikami biało-czerownych kwiatów. Jedna z nich powiedziała wierszyk, który 90 lat temu mówiła jej rówieśnica Alicja Dabówna U bram Międzychodu bądźcie pozdrowieni. Po powitaniu generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówienia starosty powiatu międzychodzkiego Juliana Mazurka oraz burmistrza Międzychodu Romana Musiała. Głos zabrał również przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stefan Barłóg. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie wystąpiły z montażem słowno-muzycznym, po którym pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów i nastąpił pokłon sztandarów. Głównymi organizatorami uroczystości byli: Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie, Starostwo Powiatowe w Międzychodzie i Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie. Całość uroczystości prowadził przewodniczący komitetu Antoni Taczanowski. Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie serdecznie zaprasza na uroczystości związane z 65. rocznicą wyzwolenia Międzychodu, które odbędą się 27 stycznia (środa). O godz pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę w latach odbędzie się uroczyste złożenie wiązanek kwiatów. mp (fot. mktp) 14 Informator Miêdzychodzki

15 Informator Miêdzychodzki 3 I 1868 r. (142 lata temu) Urodzi³ siê w Podlesiu Kościelnym (pow. w¹growiecki) Napoleon RUTKOWSKI, kompozytor, dzia³acz niepodleg³ościowy i spo³eczny, za³o yciel towarzystw śpiewaczych i chórów w Międzychodzie i Sierakowie, w³aściciel maj¹tku awica, zm. 23 VI 1931, pochowany na cmentarzu parafialnym w Sierakowie. 4 I 1919 r. (91 lat temu) Miêdzychód opuści³a pierwsza grupa mê czyzn, cz³onków konspiracyjnego TG.Sokó³., zaci¹gaj¹cych siê do powstañczych szeregów, m.in. Bernard MARCHLIK, Aleksander i Sylwester SOBOCIÑSCY. 6 I 1919 r. (90 lat temu) Przed kościo³em parafialnym w Kwilczu przyby³y z Poznania Ludwik KACZMAREK rozpocz¹³ agitacjê wśród mieszkañców wsi wychodz¹cych po nabo eñstwie z kościo³a. Tego samego dnia w s¹siednim domu rolnika Bolesława MIZERY zawi¹za³a siê kwilecka drużyna powstañcza, bior¹ca udzia³ w walkach m.in. o Kamionnê i Kolno. 7/8 I 1919 r. (91 lat temu) Sieraków zosta³ wyzwolony przez Powstañców Wielkopolskich. Rozpoczê³a siê ofensywa wojsk powstañczych na linii Sieraków-Chorzêpowo-Zatom Stary-Kolno-Kamionna-Mnichy-Tuczêpy- Mi³ostowo-Zêbowo. 10 I 1920 r. (90 lat temu) Wesz³y w ycie postanowienia Traktatu Wersalskiego, przyznaj¹ce Rzeczpospolitej Polskiej ca³y powiat miêdzychodzki (dot¹d powstañcy zdo³ali opanowaæ prawie ca³ośæ, bez zachodnich skrawków) oraz pó³nocnowschodni ¹ czêśæ pow. miêdzyrzeckiego (wsie owyñ, Lewice, Stoki przy³¹czono do Polski, Pszczew pozostawiaj¹ce po stronie Niemiec). Z opuszczeniem naszego miasta Niemcy zwlekali jeszcze tydzieñ, do momentu przybycia polskich wojsk, a wraz z nimi komisji alianckiej nadzoruj¹cej przejêcie Międzychodu przez administracjê polsk¹. 11 I 1919 r. (91 lat temu) Liczne starcia Powstañców Wielkopolskich z oddzia³ami niemieckiego Grenzschutzu na terenie powiatu miêdzychodzkiego, m.in. w Zatomiu Starym, awicy i w najbardziej wysuniêtym na zachód punkcie oporu - Kolnie, które tego dnia przechodzi³o dwukrotnie z r¹k niemieckich do polskich. 12 I 1919 r. (91 lat temu) Pluton Grenzschutzu wspierany przez artyleriê wtargn¹³ do Zatomia Starego, jednak po brawurowej kontrakcji powstañców zosta³ wyparty trac¹c 8 rannych. 13 I 1621 r. (389 lat temu) Po okresie u ytkowania przez luteran i odbudowie z po aru ponownie erygowano katolicki kośció³ parafialny pw. Mêczeñstwa św. Jana Chrzciciela w Miêdzychodzie. 14 I 1919 r. (91 lat temu) Powstañcy Wielkopolscy z placówki w Zatomiu Starym stoczyli bój o s¹siedni¹ wieś Zatom Nowy. Podczas walki 2 Polaków dosta³o siê do niemieckiej niewoli, a 1 zosta³ ranny. 14 I 1938 r. (72 lata temu) W Międzychodzie zainicjowano zbiórkê na Fundusz Obrony Narodowej. W akcjê zaanga owa³o siê ca³e spo³eczeñstwo, w sk³ad Komitetu Wykonawczego weszli uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego, m.in. Czesław SKRZYPCZAK, syn Michała SKRZYPCZAKA - burmistrza Miêdzychodu. 15 I 1924 r. (86 lat temu) Powstał najstarszy w regionie klub sportowy MLKS Warta Międzychód. Pierwszym prezesem był Stefan Maciejewski, a trenerem Bogusław Biniak. 15 I 1940 r. (70 lat temu) W lesie pod Skwierzyn ¹ hitlerowcy rozstrzelali grupê Polaków - mieszkańców wsi Ry yn, aresztowanych 4 XI 1939 r. i wiêzionych kolejno w areszcie w Chrzypsku Wielkim, Miêdzychodzie i w Skwierzynie: Edmunda, Józefa i Stanisława SZCZECHOWIAKÓW, Zygmunta GÓ- RZYŃSKIEGO, Ludwika RÓJA, Stanisława WITKOWSKIEGO. 15 I 1943 r. (67 lat temu) W obozie koncentracyjnym Dachau zmar³ śmierci¹ mêczeñsk¹ ks. Medard ROST, ur. 14 VI 1904 r. w Jab³once pow. Starogród, administrator parafii rzym.-kat. p.w. NMP w owyniu, aresztowany w 1940 r. i wiêziony kolejno w: Lubinie, Dachau, Mauthausen-Gusen i ponownie w Dachau (numer obozowy: 22033). 16 I 1919 roku (91 lat temu) Powstańcy wielkopolscy przy stratach własnych 9 poległych, 8 rannych i 9 wziętych do niewoli stoczyli zwycięski bój o utraconą uprzednio tego samego dnia Kamionnę. W walce wzięły udział oddziały z Kamionny, Kwilcza oraz załoga Kolna pod dowództwem aspiranta oficerskiego Adama KOWALCZYKA. 17 I 1920 roku (90 lat temu) Do Międzychodu wkroczyły od strony Sierakowa, witane przez polską społeczność miasta, oddziały wojska polskiego, nadzorujące przejmowanie władzy w mieście przez administrację polską. Po 127 latach zaboru, ponad rok później niż inne polskie miasta, Międzychód powrócił do Macierzy. 17 I 1923 roku (87 lat temu) W Klosters (w Szwajcarii) zmarł Oscar TIETZ, ur. 18 IV 1858 roku w Międzychodzie, handlowiec, współzałożyciel i właściciel sieci domów towarowych Her-Tie, zwany ojcem nowoczesnego handlu, dobroczyńca i obywatel honorowy Międzychodu - ufundował m.in. Park Miejski (noszący dziś jego imię) oraz kompleks obiektów sportowych: stadion, salę sportową i łazienki. 19 I 1920 roku (90 lat temu) Do Międzychodu przybył pociągiem z Poznania gen. Józef DOWBÓR-MUŚNICKI, głównodowodzący Wojsk Wielkopolskich, który na czele komisji składającej się z oficerów wojsk alianckich uroczyście przekazał władzę w mieście władzom polskim. W zbiorach międzychodzkiego Muzeum Regionalnego znajduje się pamiątkowa serwetka z Orłem Białym, na której członkowie komisji złożyli w tym dniu swoje podpisy. 19 I 1945 roku (65 lat temu) Podczas seansu filmowego w międzychodzkim kinie niemieckie władze Międzychodu z burmistrzem Josefem THÜTE zarządziły ewakuację miasta i okolic z powodu zagrożenia zbliżającą się ofensywą wojsk radzieckich. Pociągami wyjechała z miasta większość cywilnych Niemców, na miejscu pozostał natomiast miejscowy oddział Volkssturmu, który m.in. brał udział w walkach koło Podzamcza nad Prosną, gdzie zginął jego dowódca, Sigmund von WILLICH, ostatni właściciel majątków w Gorzyniu i Gorzycku Starym. 21 I 1903 roku (107 lat temu) Śmiercią samobójczą zmarł dr Curt von WILLICH, właściciel majątków w Gorzyniu i Gorzycku Starym, pierwszy starosta powiatu międzychodzkiego w nowych granicach (w 1887 r. z odłączonej części zachodniej utworzono pow. skwierzyński), urząd piastował nieprzerwanie w latach I 1965 roku (45 lat temu) Z okazji 20 rocznicy wyzwolenia Międzychodu swój pierwszy koncert pod batutą kapelmistrza Józefa KINALA zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Międzychodzie. 25 I 1900 roku (110 lat temu) Zmarł w Dobrojewie Stefan KWILECKI, ur. 29 V 1839 r. w Dobrojewie, poseł do parlamentu niemieckiego, działacz wielkopolskich organizacji gospodarczych, właściciel dóbr dobrojewskich, pochowany w krypcie rodowej w Kwilczu. 27 I 1940 roku (70 lat temu) W Forcie VII w Poznaniu hitlerowcy rozstrzelali Bronisława ARENDTA, w latach międzywojennych asesora Wydziału Powiatowego w Międzychodzie, polskiego działacza narodowego, właściciela folwarku w Gralewie, gdzie go aresztowano dnia 28 IX 1939 r., po czym przetrzymywano w więzieniach w Międzychodzie i Skwierzynie. Tego samego dnia w Forcie VII zamordowano również innego międzychodzianina Adama MAJEW- SKIEGO, weterana Powstania Wielkopolskiego, komisarza Straży Granicznej, aresztowanego 17 X 1939 r. i więzionego w Międzychodzie oraz Skwierzynie. 27 I 1945 roku (65 lat temu) Wojska radzieckie po krótkich walkach z wycofującymi się na zachód Niemcami wyzwoliły Międzychód. Tego samego dnia w Pszczewie hitlerowcy rozstrzelali polskich działaczy narodowych i społecznych: Filipa KOCHA i Wincentego WITTCHE- NA. 28 I 1919 roku (91 lat temu) Rozpoczęła się niemiecka kontrofensywa przeciwko siłom powstańczym, które od przełomu lat 1918/1919 zdołały opanować niemal całą Wielkopolskę. 28 I 1940 roku (70 lat temu) W Forcie VII w Poznaniu zamordowano Michała SKRZYPCZAKA, ur. 27 IX 1888 r., kupca, powstańca wielkopolskiego, w latach burmistrza Międzychodu. Od chwili aresztowania 17 X 1939 r. przebywał w więzieniach w Międzychodzie i Skwierzynie. 29 I 1689 roku (321 lat temu) Zmarł w Lesznie Christoph von UNRUH, syn Georga von UN- RUH, ur. 28 V 1624 roku w Międzychodzie, starosta gnieźnieński i wałecki, pułkownik wojsk polskich, właściciel dóbr międzychodzkich, pochowany w kościele ewangelickim w Międzychodzie, gdzie dotąd zachowała się jego płyta nagrobna. Po jego śmierci Międzychód wraz z dobrami odziedziczył syn Bogusław von UNRUH. 30 I 1940 roku (70 lat temu) W Forcie VII w Poznaniu zamordowano ostatniego przedwojennego starostę powiatu międzychodzkiego, Antoniego Zdzisława CZUBIŃSKIEGO, urzędującego w latach Hitlerowcy aresztowali go w Poznaniu i osadzili w więzieniu w Skwierzynie, skąd 27 I 1940 r. przewieźli go do Poznania i po dwóch dniach zamordowali. 31 I 1940 roku (70 lat temu) Zmarł śmiercią męczeńską zamordowany w Forcie VII w Poznaniu płk Wincenty NOWACZYŃSKI, ur. 16 III 1883 r. w Kamionnie, powstaniec wielkopolski, w okresie międzywojennym właściciel majątku w Izdebnie. Aresztowano go 16 X 1939 r. w Chrzypsku Wielkim, później więziono w Międzychodzie oraz Skwierzynie. ap SOLARIUM 0,99 ZŁ / MIN. CZYNNE CODZIENNIE TEL RÓG MOSTOWEJ I BROWAROWEJ TIPSY, LAMPY BRĄZUJĄCE SKLEP RTV AGD UL. MOSTOWA BARDZO DUŻY WYBÓR TOWARU NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE - NEGOCJACJA CEN DOWÓZ GRATIS PRZEPROSINY W związku z zaistniałą sytuacją i za wypowiedziane słowa w kierunku funkcjonariusza W. Mameta serdecznie przepraszam. S. Radzimiński 15

16 Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym spastycznym. Forma tego schorzenia objawia się zesztywnieniem mięśni i obniżonymi zdolnościami ruchowymi utrudniającymi wykonywanie najprostszych czynności. Od pierwszych miesięcy życia biorę udział w różnych rodzajach terapii pozwalających łagodzić objawy porażenia. Robię postępy dzięki intensywnej pracy wielu ludzi i swojej ogromnej determinacji. Aby móc podnosić swe umiejętności psychoruchowe, konieczna jest dalsza wytężona praca. Niestety koszty rehabilitacji są bardzo wysokie i stale rosną. Dlatego bardzo proszę o wsparcie w postaci przekazania dla mnie 1% podatku dochodowego: FUNDACJA DZIECIOM Zdążyć z Pomocą, Warszawa, ul. Łomiańska 5, KRS , cel URBANIAK JAKUB. Można też dokonać darowizny na rachunek podany poniżej FUNDA- CJA DZIECIOM zbiórka publiczna, dla Urbaniak Jakub, Zdążyć z Pomocą, Warszawa, ul. Łomiańska 5. Kuba KOMUNIKAT SPORTOWY Terminarz rozgrywek Wyczynowej Ligi Futsalu 5 piłkarskich na sezon 2009/ I Runda I kolejka (poniedziałek) godz H.D.A.T. Semkło M-chód (Bartkowiak Sebastian - 3, Sierocki Adrian - 1, Olczak Marcin - 1, Semkło Krzysztof - 1) Juniorzy Sieraków (Grzelachowski Rafał - 1, Szuszczyński Bartosz - 1, Bielan Piotr - 1) 6:3, godz LKH Intermedia M-chód (Moroz Daniel - 2, Duszny Piotr - 1, Krysiak Jarosław - 1) - Malak Pniewy (Skrzypek Adrian - 3, Kielian Krzysztof - 1, Szofer Marcin - 1, Stępien Mikołaj - 1, Galas Krzysztof - 1) 4:7, godz Sched-Pol M-chód (Jabłoński Mateusz - 1, Makowiak Paweł - 1, Mochalski Wojciech - 1) - Piekarnia Ziomek / Laweta M-chód (Nehring Rafał - 1) 3:1, godz Marbo M-chód (Piechocki Kajetan - 2, Smolarek Sebastian - 1, Minge Mateusz - 1) - KS Sieraków (Jenek Adam - 2, Dokowicz Tomasz - 1, Brzuska Łukasz - 1, Mrozek Aleksander - 1, Frąk Tomasz - 1) 4:6, godz Young Boys PMI (Szulczyński Mateusz - 2) - Pablo M-chód (Szade Daniel - 2, Rzeszowski Wiesław - 2, Jopek Arkadiusz - 1, Nabzdyk Bartek - 1, Tomala Paweł - 1) 2:7. II kolejka (poniedziałek) godz Sched-Pol M-chód (Ziętkowski Sebastian - 2, Jabłoński Mateusz - 1) - Juniorzy Sieraków (Szuszczyński Bartosz - 1) 3:1, godz Young Boys PMI (Dolata Michał - 1) - Malak Pniewy (Stępień Mikołaj - 5, Szofer Marcin - 3, Skrzypek Adrian - 2, Galas Krzysztof - 2, Galas Radosław - 1) 1:13, godz H.D.A.T. Semkło M-chód (Semkło Krzysztof - 2, Sierocki Adrian - 2, Bartkowiak Sebastian - 1, Olczak Marcin - 1) - KS Sieraków (Jenek Adam - 3, Brzuska Łukasz - 1, Krajewski Dawid - 1) 6:5, godz Piekarnia Ziomek / Laweta M-chód (Tyburski Maciej - 1, Kropp Przemysław - 1, Witt Jan - 1) - Pablo M-chód (Kaczmarek Jakub - 2, Smolarek Patryk - 1, Tomala Paweł - 1) 3:4, godz Marbo M-chód (Wylegała Marek - 1) - LKH Intermedia M-chód (Moroz Daniel - 7, Krysiak Jarosław - 3, Przybysz Marcin - 2, Wanecki Błażej - 1) 1:13. III kolejka (środa) godz Sched-Pol M-chód (Ziętkowski Sebastian - 1, Rachowiak Dariusz - 1, Mochalski Wojciech - 1) - Pablo M-chód (Kaczmarek Jakub - 2, Gaweł Krzysztof - 2, Nabzdyk Bartek - 1, Tomala Paweł - 1, Szade Daniel - 1, Napierała Kamil - 1) 3:8, godz Juniorzy Sieraków (Bilon Piotr - 3, Jenek Marcin - 1, Waśkowiak Bartosz - 1, Grzelachowski Rafał - 1) - KS Sieraków (Jenek Adam - 2, Brzuska Łukasz - 2, Kozłowski Adam - 1, Frąk Tomasz - 1, Kozberg Marcin - 1, Krajewski Dawid - 1) 6:8, godz Piekarnia Ziomek / Laweta M-chód (Wachowiak Krzysztof - 1) - Malak Pniewy (Stępien Mikołaj - 5, Jackowski Krzysztof - 1, Galas Krzysztof - 1, Nowak Mateusz - 1) 1:8, godz H.D.A.T. Semkło M-chód (Semkło Krzysztof - 2, Olczak Marcin - 1, Mach Adam - 1) - LKH Intermedia M-chód (Krysiak Jarosław - 6, Moroz Daniel - 3, Duszny Piotr - 2) 4:11, godz Young Boys PMI (Furmann Grzegorz - 2, Pawłowski Paweł - 1, Stasiukiewicz Dariusz - 1, Ciernicki Marcin - 1) - Marbo M-chód (Minge Mateusz - 3, Smolarek Sebastian - 2, Magdziak Mateusz - 1, Kachel Hubert - 1, Piechocki Kajetan - 1) 5:8. IV kolejka (środa) godz H.D.A.T. Semkło M-chód (Olczak Marcin - 3, Semkło Krzysztof - 2, Mach Adam - 1, Sierocki Adrian - 1, Bartkowiak Sebastian - 1) - Young Boys PMI (Pawlak Adrian - 2, Ciemiecki Marcin - 1, Stasiukiewicz Dominik - 1) 8:4, godz Piekarnia Ziomek / Laweta M- chód (Nehring Rafał - 2, Tyburski Maciej - 1, Ławrynowicz Dominik - 1, Wachowiak Krzysztof - 1) - Marbo M-chód (Smolarek Sebastian - 1, Minge Mateusz - 1, Wylegała Marek - 1) 5:3, godz Juniorzy Sieraków - LKH Intermedia M-chód (Krysiak Jarosław - 7, Kokott Rafał - 1, Moroz Daniel - 1) 0:9, godz Pablo M-chód (Kaczmarek Jakub - 3) - Malak Pniewy (Stępień Mikołaj - 4, Skrzypek Adrian - 1) 3:5, godz Sched-Pol M-chód (Rachowiak Dariusz - 1) - KS Sieraków (Frąk Tomasz - 2, Kozberg Marcin - 2, Kielan Remigiusz - 1, Jenek Adam - 1) 1:6. Tabela po IV kolejce - I rundy sezonu 2009 / 2010 Miejsce Nazwa drużyny Mecze Pkt Bramki 1 Malak Pniewy :9 2 LKH Intermedia M-chód :12 3 Pablo M-chód :13 4 KS Sieraków :17 5 H.D.A.T. Semkło M-chód :23 6 Sched-Pol M-chód :16 7 Piekarnia Ziomek/Laweta M-chód :18 8 Marbo M-chód :29 9 Juniorzy Sieraków :26 10 Young Boys PMI :36 16 Informator Miêdzychodzki Najlepsi strzelcy po IV kolejce - I rundy sezonu 2009/2010: Krysiak Jarosław (LKH Intermedia) - 17 br., Stępień Mikołaj (Malak Pniewy) - 15 br., Moroz Daniel (LKH Intermedia M-chód) - 13 br. VI kolejka (środa) godz Sched-Pol M-chód - Malak Pniewy, godz Juniorzy Sieraków - Young Boys PMI, godz Pablo M-chód - Marbo M-chód, godz KS Sieraków - LKH Intermedia M-chód, godz Piekarnia Ziomek / Laweta M-chód - H.D.A.T. Semko M-chód. VII kolejka (środa) godz Sched-Pol M-chód - Marbo M-chód, godz LKH Intermedia M-chód - Young Boys PMI, godz Malak Pniewy - H..D.A.T Semkło M-chód, godz KS Sieraków - Piekarnia Ziomek / Laweta M-chód, godz Pablo M-chód - Juniorzy Sieraków. VIII kolejka (środa) godz KS Sieraków - Pablo M-chód, godz Malak Pniewy - Juniorzy Sieraków, godz Sched-Pol M-chód - Young Boys PMI, godz Marbo M-chód - H.D.A.T. Semkło M-chód, godz LKH Intermedia M-chód - Piekarnia Ziomek / Laweta M-chód. IX kolejka (środa) godz Sched-Pol M-chód - H.D.A.T. Semklo M-chód, godz Young Boys PMI - Piekarnia Ziomek / Laweta M-chód, godz Marbo M-chód - Juniorzy Sieraków, godz LKH Intermedia M- chód - Pablo M-chód, godz Malak Pniewy - KS Sieraków.

17 ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ atrakcyjne warunki praca w kraju stała umowa Wymagania: prawo jazdy kat. C świadectwo kwalifikacji Kontakt: Tel drzewka ozdobne iglaste, liściaste krzewy kwiaty KAMIENIARSTWO KOMINKI Centrum Ogrodnicze kora ziemia podłoża pod kwiaty kominki ogrodowe rzeźby z kamienia fontanny ogrodowe stoły z granitu i kamienia ozdoby z drewna pergole altanki PROJEKTOWANIE OGRODÓW I WYKONAWSTWO Międzychód-Bielsko, ul. Bzowa 7 tel , kom , wjazd od ul. Armii Poznań SERDECZNIE ZAPRASZAMY! UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ DRENAŻE, OGRODY fachowo, szybko i tanio Nowo otwarta kancelaria adwokacka Adwokat Barbara Skibowicz Międzychód ul. Gen. Sikorskiego nr 16 lokal 29-30, II piętro Zadzwoń! Doradztwo i wycena GRATIS tel.: zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do tel. (095) fax (095) tel. kom Informator Miêdzychodzki 17

18

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2009 r. W związku z Uchwałą Nr XXVIII/293/08 Rady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej nr 452/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty!

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z OGŁOSZENIE Nr 3/EKS/2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 19 lutego 2014 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wynikających z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia Załącznik do Uchwały Nr 258/2010 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 46/2012 z dnia 17.04.2012 Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 13 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 13 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 7 500,- zł.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 7 500,- zł. Wejherowo 01.12.2016 r. Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych intelektualnie.

niepełnosprawnych intelektualnie. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawa

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12.01.2015r. KONKURS OFERT Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 9 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 9 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 102/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie ekologii i ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - SPORT Zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych we

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2014 r. SPORT - Zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych w

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010 r. Burmistrz Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 4: udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach na

Zadanie Nr 4: udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach na OGŁOSZENIE Nr 1/EKS/2013 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 11 stycznia 2013 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Do Zarządzenia Nr 8/08. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. z dnia 15.01.2008r.

Załącznik. Do Zarządzenia Nr 8/08. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. z dnia 15.01.2008r. Pińczów, dn. 15.01.2008r. Załącznik Do Zarządzenia Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.01.2008r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizacje zadań publicznych określonych w Uchwale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Wersja archiwalna Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Oława, 18.12.2012 r. OKZ.524.4.2012 Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU

WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU I Rodzaj zadania Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 2/2015 z dnia 14.01.2015r. Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2012 r. w zakresie wspierania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego miasta z zakresu kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Koprzywnica w 2013 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Choczewo.

UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Choczewo. UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY CHOCZEWO w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Choczewo. Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r.

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 40/VII/2015 z dnia 13.03. 2015 r. Burmistrza Gminy Burmistrz Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 1 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015r.

OGŁOSZENIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015r. OGŁOSZENIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH Ogłasza

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH Ogłasza Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 14.01.2015 BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH Ogłasza Działając na podstawie art.13 ustawy.z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Wieprz z dnia 08 maja 2013r.

Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Wieprz z dnia 08 maja 2013r. Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Wieprz z dnia 08 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia r.

Uchwała Nr./2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia r. Uchwała Nr./2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Czerwonak. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Prudnickiego. Nr..~{Q~l.kt4j)~...z dnia r.

Zarząd Powiatu Prudnickiego. Nr..~{Q~l.kt4j)~...z dnia r. Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Prudnickiego Nr..~{Q~l.kt4j)~...z dnia 13.12.2013 r. Działając na podstawie art. 5, art. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 312 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 312 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 312 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.listopada.2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/277/2011. Rady Miasta Siedlce. z dnia 28 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/277/2011. Rady Miasta Siedlce. z dnia 28 października 2011 r. identyfikator XIII/277/2011/21 UCHWAŁA NR XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/268/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 07 stycznia 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 45/268/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 07 stycznia 2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 45/268/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 07 stycznia 2016 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016. Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Poniesione wydatki w 2012 roku

Poniesione wydatki w 2012 roku Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2013 I. Cel konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Gniew z dnia 18 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Gniew z dnia 18 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Gniew z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania publicznego pt. Edukacja ekologiczna oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Nr OR.524.3.2014

Ogłoszenie Nr OR.524.3.2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2014 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 03 lutego 2014r. Ogłoszenie Nr OR.524.3.2014 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 03 lutego 2014r. działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 715/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 STYCZNIA 2010

Uchwała Nr 715/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 STYCZNIA 2010 Uchwała Nr 715/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 STYCZNIA 2010 W sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU Wiadomości Czwartek, 17 grudnia 2015 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświatai wychowanie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY RADOMSKO. ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie

WÓJT GMINY RADOMSKO. ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Radomsko z dnia 23 marca 2011 r. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 612/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

W ramach w/w ustawy i procedur w niej zawartych w 2013 roku realizowane będą zadania publiczne w następujących zakresach:

W ramach w/w ustawy i procedur w niej zawartych w 2013 roku realizowane będą zadania publiczne w następujących zakresach: 1 Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert dla realizacji zadań w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 25 marca 2014 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 25 marca 2014 roku Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 25 marca 2014 roku Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w MIECHOWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w MIECHOWIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w MIECHOWIE Załącznik do Uchwały Nr 147/351/14 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 09.07.2014 r ZARZĄD POWIATU MIECHOWSKIEGO Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r. RO.0050.45.2015 ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt. UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia

Projekt. UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia Projekt UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych OGŁOSZENIE o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie Świetlica Dzieci Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015 Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr 5/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 1 Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 2/2015z dnia 14.01.2015r. Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w II półroczu 2015 roku zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII-./11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia.1~. lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr VII-./11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia.1~. lutego 2011 r. Zarządzenie Nr VII-./11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia.1~. lutego 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań Miasta Lubartów z zakresu pożytku publicznego w roku 2011. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3.

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3. projekt Burmistrza Miasta Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Wstęp Przyjmując

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 0151/16/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 31 stycznia 2007 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r. W związku z Uchwałą Nr LII/461/06

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w roku 2008 polegających na organizacji różnych form wypoczynku zimowego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Na podstawie art. 4, 14 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo