Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Opole, wrzesień 204 r.

2 Komunikat /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Działania wymagane w celu wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego, a więc działania wymagane na mocy dyrektyw (m.in.: dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, czy też dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach) obejmuje całościowo Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) Dyrektywa 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2000 r. Zapisy RDW zostały transponowane do prawa polskiego znajdując swe odzwierciedlenie m.in.: w ustawie z dnia 8 lipca 200 r. Prawo wodne (Dz. U. z 202 r. poz. 45, z poźn. zm.). RDW wymaga sporządzenia charakterystyki dorzeczy zarówno pod względem form korzystania z wody, jak i problemów gospodarki wodnej, by określić, przy udziale społeczeństwa, program działań, który pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód w 205 r. Przystępując do Unii Europejskiej zobowiązano się, że przepisy prawne Unii w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone w dyrektywie Rady 9/27/EWG z dnia 2 maja 99 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od grudnia 205 r. Ponadto cały obszar Polski (położony w 99,7% w zlewisku Morza Bałtyckiego) został uznany za wrażliwy tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu do wód. Zobowiązania oznaczają, że do grudnia 205 r. wszystkie aglomeracje > muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i e ścieków o efekcie oczyszczania uzależnionym od wielkości, a aglomeracje < 2 000, wyposażone w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w systemy kanalizacyjne, powinny posiadać do tego terminu e zapewniające odpowiednie oczyszczanie. W efekcie tych działań do końca 205 r. powinna być zapewniona 75% redukcja związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych na terenie Polski i odprowadzanych do wód. W celu wypełnienia zapisów prawa wspólnotowego, 6 grudnia 200 r., zatwierdzony został Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), jako instrument koordynujący działania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych zawierający harmonogram powstawania aglomeracji i uściślający działania z zakresu kanalizacji. Program określa wykaz aglomeracji o większej od wraz z wykazem niezbędnych przedsięwzięć, jakie należy przeprowadzić w tych aglomeracjach w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Realizacja całego Programu została rozłożona na cztery horyzonty czasowe, tj. lata: , , oraz Poprzez opracowanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dokonano identyfikacji liczby aglomeracji oraz zakresu prac i kosztów niezbędnych do poniesienia w celu kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w Polsce. KPOŚK opracowany w 200 r. obejmował 78 aglomeracji i przewidywał : budowę, rozbudowę i/lub modernizację 6 ścieków komunalnych, budowę około 2 tys. km sieci w aglomeracjach. Koszt tego zadania oszacowano na ok. 5 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 24 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację ścieków komunalnych ok. mld zł. Pierwszą aktualizację przeprowadzono w 2005 r. i zatwierdzono przez Radę Ministrów 7 czerwca 2005 r. AKPOŚK 2005 przewidywała: budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 74 ścieków, budowę ok. 7 tys. km sieci w aglomeracjach. Koszt realizacji AKPOŚK2005 oszacowano na ok. 42,6 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 2 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację ścieków komunalnych ok. 0,6 mld zł. Zaawansowanie prac prowadzonych w gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i wydanie przez wojewodów rozporządzeń w tym zakresie spowodowało konieczność przygotowania kolejnej aktualizacji KPOŚK. Dokonanie aktualizacji KPOŚK wynika także z art. 4 ust. 4c Prawa wodnego zgodnie, z którym kolejne aktualizacje Programu są dokonywane, co najmniej raz na 4 lata, jak również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska --

3 Komunikat /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku z konieczności weryfikacji zapisów Programu w oparciu o prace prowadzone w gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Aktualizacja 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została zatwierdzona przez Radę Ministrów 2 marca 200 r. W Aktualizacji 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych umieszczono: ) wszystkie aglomeracje o objęte KPOŚK w jego wersji zaktualizowanej z 2005 r.; 2) wszystkie aglomeracje o zawartej w przedziale < utworzone rozporządzeniami wojewodów wydanymi przed 28 lutego 2008 r. W Aktualizacji 2009 KPOŚK wyróżniono 4 grupy wielkości aglomeracji ( ; < ; < 5 000, < 0 000) oraz przedstawiono 4 horyzonty czasowe: 2007 r. aglomeracje, w których osiągnięto do końca 2007 r. efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych, w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty do 200 r., w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty w latach 20 20, w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty w latach , w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych. AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 65 aglomeracji, które umieszczono w następujących załącznikach: - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego ( aglomeracji powyżej 2 000, które stanowią łączny % całkowitego Programu), 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (22 aglomeracje z przedziału < 0 000, które stanowią łączny % całkowitego Programu), - Aglomeracje pozostałe, obejmuje 04 aglomeracje (łączny ) nowo wyznaczone lub te, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK Największe znaczenie w implementacji dyrektywy Rady 9/27/EWG przypisane jest osiągnięciu odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i e ścieków aglomeracjom powyżej Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany przez nie ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych sięga 87%. Ograniczona ilość dostępnych środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009 szacowana na ok. 0, mld zł w okresie do 205 r. nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych przez gminy w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji. Dlatego też, efekty realizacji Programu odniesiono tylko do aglomeracji zamieszczonych w załączniku, które stanowią priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. Realizacja załącznika AKPOŚK 2009 obejmować będzie: budowę 0 64 km sieci, modernizację 2 88 km sieci, modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków, budowę 77 nowych. Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych w załączniku AKPOŚK 2009 szacowane są na kwotę:,9 mld zł, w tym: na systemy kanalizacyjne 9,2 mld zł, na e ścieków,4 mld zł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -2-

4 Komunikat /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku na zagospodarowanie osadów, mld zł. Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 205 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi i ami ścieków ok. 28,7 mln Polski, w tym blisko 00% ludności miejskiej i ok. 60% ludności wiejskiej. Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu lutego 20 r. (AKPOŚK 200). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 200 r. Dlatego też, AKPOŚK 200 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji. W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych opóźnień ustalono, że sytuacja dotyczy 26 aglomeracji. Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem AKPOŚK Obecnie trwają prace nad czwartą Aktualizacją KPOŚ. zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo wodne oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do ścieków komunalnych. Do 2008 r. obszar i granice aglomeracji były wyznaczane przez właściwego wojewodę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 28, poz. 284, z późn. zm.). W chwili obecnej na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy Prawo wodne, aglomeracje są wyznaczane w drodze uchwały przez sejmik województwa, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia lipca 200 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 7, poz. 922). Obszar aglomeracji może obejmować jedną lub więcej jednostek osadniczych (miasto, miejscowości wiejskie) bądź tylko jej część. Pojęcie aglomeracji oraz zastrzeżenie, że na obszarach gdzie występuje mała koncentracja zabudowy można stosować systemy indywidualne, stanowią podstawę wyznaczania zasięgu systemu kanalizacyjnego. Istotnym elementem wyznaczania obszaru i granic aglomeracji jest zasadność techniczna i ekonomiczna wyznaczania zasięgu systemu kanalizacji zbiorczej na terenie gminy. spełnia wymagania dyrektywy Rady 9/27/EWG jeżeli: cały ładunek ścieków z aglomeracji jest zbierany przez system kanalizacyjny i doprowadzany do oczyszczenia, a obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 00% ładunku zanieczyszczeń powstających, kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione jeżeli wszystkie ścieki komunalne powstające są doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji i do ścieków, każdy zbiorczy system kanalizacyjny powinien funkcjonować prawidłowo oraz być podłączony do ścieków, ścieki oczyszczone odprowadzane z każdej są zgodne z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, możliwość zastosowania innych systemów oczyszczania ścieków zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska. Na podstawie informacji, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu oraz z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) w tabeli przedstawiono wybrane elementy sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 20 ujętych w AKPOŚK 200 dla województwa opolskiego. Charakterystykę aglomeracji w województwie opolskim (stan na dzień grudnia 20 r.) przedstawiono jako załącznik do niniejszego komunikatu wraz z ich lokalizacją na rysunku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska --

5 Komunikat /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -4-

6 Tabela. Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 20 dla województwa opolskiego z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno ściekowej ujętych w AKPOŚK 200 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2). Opole () (PLOP00) 0 2. Nysa () (PLOP002) 0 Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Opole Chrząstowice, 29 6 Dąbrowa, BC Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Op. Nysa Głuchołazy, Otmuchów Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system a) 96,0 b),8 c) 0, a) 90,2 b) 9,5 c) 0, Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. 674, 86,2 24,9 / 0, , 20,0,7 / 0, 729 korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci , , Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 477,6 a) 99,7 b) 0,2 c) 0, ,9 a) 98, b) 0, c) 0, 82 d),7 Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Opole () PLOP000 PUB Nysa () PLOP 0020 PUB Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. MO/204 99,9 98,0-5-

7 Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r.. Kędzierzyn Koźle () (PLOP004) Kędzierzyn Koźle Bierawa, Cisek, Reńska Wieś a) 86,6 b) 9, c) 0,2 d),9 44,, 2,0 / 0, , ,8 a) 94,7 b), c) 0,4 9 d),8 ) K. Koźle () PLOP0040 PUB 2 2) K. Koźle () PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. PLOP004N non PUB 2 ) K. Koźle () Grupa Azoty ZAK SA PLOP0042N PUB MO/205 99,0 4. Krapkowice () (PLOP005) Krapkowice Gogolin, Prószków, Strzeleczki a) 80,2 b) 4, c) 0, d) 5,2 22, 7,2 8,7 / 0, ,7 022,4 a) 78,2 b),5 c) 0, 9* d) 20, Krapkowice () PLOP0050 PUB2 RM /205 95,0-6-

8 Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 5. Brzeg () (PLOP006) Brzeg Lewin Brzeski Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz a) 98,6 b) 0,9 c) 0,5 89,0 20,6 0,0 / 0, , 2 548, a) 99,4 b) 0,2 c) 0,4 9 Brzeg () PLOP0060 PUB2 99,5 6. Prudnik () (PLOP007) Prudnik Głuchołazy a) 85,4 b) 6, c) 0,0 d) 8, 2,5,7 7,2 / 0, ,0 7, a) 89,0 b) 0,4 c) 0,0 0* d) 0,6 Prudnik () PLOP0070 PUB2 9,0 7. Namysłów () (PLOP008) Namysłów Domaszowice, Świerczów, Wilków a) 7, b),4 c) 0, d) 25,2 96, 8,4 0,0 / 0, ,0 829,2 a) 90,8 b) 0,5 c) 0,2 20* d) 8,5 Namysłów () PLOP0080 PUB2 RM M/205 00,0 8. Zdzieszowice () (PLOP009) Zdzieszowice Walce a) 74,2 b) 8,2 c) 0,5 d) 7, 85,4 4,8,2 / 0, ,2 798,7 a) 99,8 b) 0, c) 0, 25* Zdzieszowice () ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach PLOP0090 PUB2 96,0-7-

9 Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 9. Kluczbork () (PLOP00) Kluczbork a) 95,2 b) 4,8 c) 0,0 98,4 28,6 0,5 / 0, ,7 029, a) 98,4 b),6 c) 0,0 0* c) 0,0 Ligota Dolna () PUB2 RM /205 00,0 0. Strzelce Opolskie () (PLOP0) Strzelce Opolskie Jemielnica a) 66,7 b), c) 0,2 2,0 20,0 48,0 / 0, ,7 2,5 a) 98,7 b),2 c) 0, Strzelce Op. () PLOP00 PUB2 95,0. Praszka () (PLOP02) 2 Praszka Gorzów Śl., Rudniki a) 88,2 b) 4, c) 2,6 d) 4,9 6,6 8,2, / 0, ,7 678,5 a) 98,5 b) 0,5 c),0 56 Praszka () B 00,0 2. Ozimek () (PLOP0) Ozimek a) 79,5 b) 8,8 c),7 8,4 22,2 78,2 / 0, ,4 600,9 a) 7,5 b) 2,2 c),8 8 d) 22,5 Antoniów () PLOP00 PUB2 90,0-8-

10 Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r.. Turawa () (PLOP04) Turawa Łubniany, Chrząstowice a) 47, b) 6,4 c) 0,8 d) 5,5 2,7 8,9,4 / 0, ,5 400,0 a) 68,0 b),5 c) 2, 78 d) 28,4 Kotórz Mały() PLOP040 PUB2 MO/205 95,0 4. Kietrz () (PLOP05) 2 Kietrz a) 54,0 b) 4,8 c) 2,2 8,5,0 0,9 0, ,0 7,2 a) 87,7 b) 2,5 c) 9,8 9 Kietrz () PLOP050 B 60,0 5. Głogówek () (PLOP06) Głogówek a) 99, b) 0, c) 0,0 6,2 20,2 0,0 / 0, , 25,5 a) 98,5 b),5 c) 0,0 0 Głogówek () PLOP060 B MO/205 98,0 6. Wołczyn () (PLOP07) 2 Wołczyn a) 78,7 b) 7,9 c),7 d),7,6 6,2 0,0 / 0, ,5 9,0 a) 5, b) 0, c) 4,0 5* d) 42,4 Wołczyn () PLOP070 PUB2 RM 8,2-9-

11 Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 7. Niemodlin () (PLOP08) Niemodlin a) 87,2 b) 6,4 c) 0, d) 6, 2,0 7,0 0,0 / 0, ,2 522,9 a) 96,6 b),2 c) 0, * d) 0, Gościejowice Małe () PLOP080 PUB2 99,0 8. Lewin Brzeski () (PLOP09) Lewin Brzeski a) 97,0 b),0 c) 0,0 0,9 2,5 0,0 / 0, ,5 250,0 a) 97,0 b),0 c) 0,0 0* Lewin Brzeski () PLOP090 B 00,0 9. Zawadzkie () (PLOP020) Zawadzkie a) 82,4 b) 7,6 c) 0,0 2,7,8 0,0 / 0, ,0 257,6 a) 96,8 b),2 c) 0,0 Zawadzkie () PLOP0200 B 96,0 20. Paczków () (PLOP02) 2 Paczków a) 74,7 b) 24, c),0 4,6 0,0 0,0 / 0, ,8 84,0 a) 99, b) 0,7 c) 0, 26 Paczków () PLOP020 PUB2 bd -0-

12 Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 2. Grodków () (PLOP02) Grodków a) 95,9 b) 4, c) 0,0 29,5,2 0,6 / 0, ,0 669,0 a) 95, b),6 c) 0,0 0* d), Tarnów Grodkowski () PLOP020 PUB2 M/205 00,0 22. Olesno () (PLOP024) Olesno a) 94,0 b),9 c),6 d) 0,5 2,0 22,6 0,6 / 0, ,7 70,4 a) 95, b) 0,8 c) 0,9 49 d),2 Olesno () PLOP0240 PUB2 RM/205 98,0 2. Korfantów () (PLOP025) 2 Korfantów Prudnik a) 2,7 b) 74,8 c),5 6, 0,0 0,0 / 0, ,4 65,7 a) 90,2 b) 9,8 c) bd 6 Korfantów () PLOP0250 B 00,0 24. Gogolin () (PLOP027) Gogolin a) 78,4 b) 2,6 c) 0,0 62,4, 4,6 / 0, ,0 200,7 a) 97,0 b),0 c) 0,0 0 Chorula () PLOP0270 B 95,0 --

13 Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 25. Pawłowiczki () (PLOP029) Pawłowiczki a) 99,0 b),0 c) 0,0 4, 20,5 0,0 / 0, ,2 90,0 a) 99,0 b),0 c) 0,0 0 Pawłowiczki () PLOP0290 B 00,0 26. Popielów Karłowice () (PLOP0) Popielów a) 69, b) 28,8 c),9 47,4 8,4 0,0 / 0, ,7 90,0 a) 97,8 b) 2,2 c) bd 44 ) Stare Siołkowice () PLOP00 B MO/205 2) Karłowice () B RM, MO/205 75,4 27. Murów () (PLOP02) 2 Murów a) 99, b) 0,7 c) 0,0 9,8 0,0 0,0 / 0, , 87,7 a) 98, b), c) 0,0 0 d) 0,8 Murów () PLOP020 B 99,0-2-

14 Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 28. Tarnów Opolski () (PLOP0) 2 Tarnów Opolski Izbicko a) 60, b) 9,2 c) 0,5 80,8 0,0 0,0/ 0, , 227,7 a) 97,7 b) 2, c) 0,2 4 Kosorowice () PLOP00 B RM/205 78,0 29. Kolonowskie () (PLOP05) Kolonowskie a) 98,5 b) 0,4 c) 0,5 d) 0,6 59,5 0,0 0,0 / 0, , 208,6 a) 98,5 b) 0, c) 0,4 8* d),0 Staniszcze Małe () PLOP050 B 98,0 0. Prószków () (PLOP06) Prószków a) 55, b) 44,6 c) 0, 60,8,2 8,0 / 0, , 75,0 a) 96,4 b),5 c) 0, 4* Prószków () PLOP060 B 90,0. Dobrodzień () (PLOP07) Dobrodzień a) 5,4 b) 0,0 c),0 d) 47,6 8,6, 0,0 / 0, ,0 405,0 a) 99,0 b) 0,0 c),0 0 Dobrodzień () PLOP070 B 95,0 --

15 Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 20 r. korzystających z sieci przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 20 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 2. Branice () (PLOP09) Branice a) 55,9 b) 9, c) 0,2 d) 4,8 2,8 5,0 5,8 / 0, ,6 7,6 a) 82,8 b) 2,0 c) 0,2 2 d) 5,0 Branice () PLOP090 B 69,2. Trzebiszyn () (PLOP040) 2 Lasowice Wielkie a) 29,8 b) 6,6 c) 8,6 5,9 0,0,6 / 0, ,0 75,0 a) 6,9 b) 0,0 c) 7,4 6 d) 45,7 Trzebiszyn () PLOP0400 B 9,0 4. Baborów Sułków () (PLOP04) Baborów a) 92,0 b) 8,0 c) 0,0 8,5 2,7 0, / 0, ,6 64,0 a) 98,8 b),2 c) 0,0 0* Baborów () PLOP040 B 99,0 5. Polska Cerekiew () (PLOP042) Polska Cerekiew a) 69,2 b),5 c) 0, d) 27,2 42, 5, 0,0 / 0, ,0 87,0 a) 5,8 b) 0,0 c) 0, * d) 48, Polska Cerekiew () PLOP0420 B R/205 85,0-4-

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy W celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tabela z uwagami i wnioskami zgłoszonymi w I etapie udziału społeczeństwa w tworzeniu warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi

Tabela z uwagami i wnioskami zgłoszonymi w I etapie udziału społeczeństwa w tworzeniu warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Tabela z mi i wnioskami zgłoszonymi w I etapie udziału społeczeństwa w tworzeniu warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Lp. 1 Lubliniec - Burmistrz Edward Maniura Na stronie 26 wiersze 9-12 od góry

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA STAN WÓD WARTY

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA STAN WÓD WARTY INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU STAN WÓD WARTY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LATACH 1999-2009 Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań 2010

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo