- Wprowadzenie do tematu -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Wprowadzenie do tematu -"

Transkrypt

1 - Wprwadzenie d tematu - 1. Sztuka grdwa na pczątku XX wieku 1.1. Spłeczn-plityczne warunki ramwe Przyspieszające się d płwa XIX wieku uprzemysłwenie pwduje bardz mcny wzrst miast Na przełmie XIX i XX wieku pwstanie typwych dzielnic rbtników w metrplach jak n.p. Lndyn, Berlin Pgarszenie się warunków życiwych mieszkańców miast w góle, a przede wszystkim rbtników. Częst mieszkają pd katastrfalnymi warunkami sanitarnymi, które pwdują dramaticzny wzrst chrób i śmiertelnści dzieci twarzyszające gólnym zubżeniu klasy rbtniczej. Wskutek teg rzwój myśli i kncepcji plityków i refrmatrów, którzy zdają sbie sprawę z kniecznści refrmy scjalnej. Refrmatrzy żądają lepszych warunków życiwych i zdrwszych tczeń dla rbtników. Nwe kncepcje urbanistyczne pd hasłem Światł, pwietrze i słńce zamierzają plepszyć situację Nwe zadania sztuki grdwej idea Parku ludweg Rzwój idei parku ludweg jak dpwiedź na kwestię scjalną dużych miast w różnych krajach Eurpy. W Niemczech ukazają się książki tereticznych pdstawach załżenia parku ludweg, n.p. Harry Maass, Der deutsche Vlkspark der Zukunft, 1913 [Niemiecki park ludwy przyszłści], Ludwig Lesser, Vlksparke heute und mrgen, 1927 [Parki ludwe dzisiaj i jutr]. Główne zasady i cele parku ludweg były: Wzmcnenie zdrwa publiczneg, mżliwść aktywnści i dpczynku na świeżym pwietrzu dla wszyscy, którzy mieszkają pd nie zdrwymi warunkami Nadawanie się przede wszystkim d użytku (w przeciwieństwie d dekracjynych placów i parków miejskich XIX wieku) Płżenie centralne, żeby wszyscy mgą cdziennie łatw i szybk pójść d parku Szczególne znaczenie różnych fert dla dzieci stanwiące ważniejszą grupą przyszłej spłecznści kultura i wykształcenie dla wszystkich grup spłecznych bez przywileja Prgram bwiązkwy parku ludweg bejmuje: tereny sprtwe (wszystkie rdzaje sprtu wdneg i żimweg, gry w pilkę, sprty bjwe, itd.), kawiarnia i restauracja, placy zabaw dla dzieci z piaskwnicami i brdzikami, drębnine mniejsze grdy dla dpczynku, grdki pedaggiczne dla uczniów, teatry letnie, czasami nawet bibliteki. Katrin Schulze Architekt krajbrazu - Berlin 1

2 Jak typwe elementy kszałtwania mżna wymieniać system dróg parkwych składający się głównych alej i mnieszych ścieżek, rzległe łąki tczne gęst sadznych drzew alb terenów leśnych, baseny wdne alb stawy w regularnym frmie. W związku z nwym zadaniem spłecznym parku ludweg, architekci grdów krytykują aż d kńca XIX wieku dminujący styl parku krajbrazweg i rientują się znwu symetrycznych i gemetricznycz frmach (w Plsce tzw. styl mdernizmu, w Niemczech mówin stylu refrmy grdów Refrmgarten-Bewegung). Przykłady niemieckie: Pwstanie parków ludwych w Niemczech już d XIX wieku, jednak ruch siąga punkt szczytwy dpier w latach 20tych XX wieku. Ppierany przez plitykę scjaldemkraticzną Republiki Weimarskiej w wielu miastach urządzn dużych załżeń z knsekwentnie zrealizwanym prgramem parku ludweg. Park ludwy Jungfernheide w Berlinie wd. prjektu miejskieg dyrektra grdów, Erwin Barth, 1924: W leśnym terenie mieścią się basen kąpielwy, staw wiślarski na regularnym zarysie, bjska sprtwe, słneczne łąki dla zabaw dzieci, mały teatr grdwy raz wieża ciśnień z restauracją. Katrin Schulze Architekt krajbrazu - Berlin 2

3 Park ludwy Rehberge w Berlinie, 1926: W centrum parku leżą duże tereny sprtwe, tczne rzległych łąków dla zabaw, tru saneczkieg i grdków działkwych. Przykłady plskie: Również w Plsce, treści spłeczne, gspdarcze i plityczne mają wpływ na pstać grdów. Między przełłem XIX i XX wieku i pierwszą Wjną Światwą kszałtuje się typ parku miejskieg, jak n.p. Park Skaryszewski w Warszawie wd. prjektu dyrektra grdów miasta Franciszek Szanir ( ), kmbinujący malwiczny kształt stawów z regularnymi prwadzeniem ścieżek i symetryczną sią głównej aleji. W międzywjennym etapie, punkt ciężkści przesuwa się craz więcej ku prblemwi zieleni miejskich. Urządzn parki ludwe jak n.p. w Katwicach alb w Łdzi (prjekt S. Rgwicza, 1930 r.) raz skmpnwan systemy zieleni jak w Pznaniu (1932r.) Katrin Schulze Architekt krajbrazu - Berlin 3

4 Park Skaryszewski, Franciszek Szanir ( ) Park ludwy w Łdzi (S. Rgwicza, 1930 r.) Katrin Schulze Architekt krajbrazu - Berlin 4

5 2. Pwstanie Parku Miejskieg w Pdkwie Leśnej 1925 Plan urbanistyczny Pdkwy Leśnej przez architekta Antna Jawrnickieg. Zaprjektwan Park Miejski jak centralny park publiczny, park stanwi częścią systemu zieleni śledzący naturalnym ciągu cieków wdnych i płączący części miasta rzdzielne trami klejwymi prjekt Parku Miejskieg przez Lena Danielewicza. Danielewicz ( ) był znany warszawskim inż. grdnikiem, który spędził lat 1902 d 1908 za granicę, żeby kntynuwać studia i pracwać w Niemczech, Anglii, Francji i Czechsłwacji. Od 1908 pracwał w Warszawie w Wydziału Ogrdniczy Zarządu Miejskieg raz jak wykładwca w Wyżej Szkłe Ogrdnictwa. Od 1932 był prezesem Warszawskieg Twarzystwa Ogrdniczeg. Zdbył różne międzynardwych nagród, pelnił funkcję człnka jury na wielu międzynardwych wystawach grdwych. W Warszawie zaprjektwał m.in. Park Traugutta w Śrdmieściu ( ), pwiększenie Parku Skaryszewskieg na Pradze (1928), Park Żermskieg na Żlibrzu ( ), Park Swińskieg na Wli (1936). W Pdkwie Leśnej, gród willy Zarybie Janusza Regulskieg zstał zrealizwany według prjektu Danielewicza. k r. urządził się Parku Miejskieg, przy czym prjekt Danielewicza nie zstał zrealizwany w całści. Elementy juz istniejającej tpgrafii jak naturalny ciąg wzniesień wydmwych, ciek wdny Niwki raz teren leśny zstali uwzględnine w kszałtwanie, kmpletwane siecią dróg spacerwych i główną aleją wejściwą. Zgdnie z ideą parku ludweg, elementy jak krty teniswe, tr saneczki i tereny dla sprtów żimwych raz staw w centrum załżenia służyły mieszkańcm Pdkwy d różnych aktywnści sprtw-rekreacjynych pwstanie Kasyn ( Pałacyk ) w parku według prjektu architekta Juliusza Dzierżanwskieg, na wzór pdbneg budynku w Vichy. Budynek był przeznaczny na życie twarzyskie mieszkańców Pdkwy Leśnej (kawiarniarestauracja, klub sprtwy, gry hazardwe, imprezy tańeczne, itd.). Katrin Schulze Architekt krajbrazu - Berlin 5

6 Plan Miasta-Ogrdu Pdkwa Leśnej, 1925/27: Park miejski stanwi elementem ciągu zieleni Park Miejski - Prjekt Lena Danielewicza (1927, nie zrealizwany) Katrin Schulze Architekt krajbrazu - Berlin 6

7 3. Dzisiejsza sytuacja Parku Miejskieg Publiczny park, zachwany w pierwtnym bszarze (14 ha), graniczny trami klejwymi na półncy i ulicą Parkwą na płudniu, główny wejscie d ul. Lilppa. Ochrna zabytków: Układ urbanistyczny, zabudwa i zieleń Pdkwy Leśnej zstali wpisane d rejestru zabytków w rku Wskutek teg, pdlegają piece Wjewódzkieg Knserwatra Zabytków. Przepisy zawierają m.in. gólną chrnę układu przestrzeni publicznych raz układu zieleni miejskiej. Pałacyk-Kasyn jest wpisany d rejestru zabytków razem z parkiem (nr. rej. 1182) jak niepdzielna całść. Ochrna przyrdy: Cały teren miasta razem z parkiem jest płżny w Warszawskim Obszaru Chrnineg Krajbrazu. W rku 2003 wyznaczenie Parku Miejskieg jak zespół przyrdnicz-krajbrazwy Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrdzie Pdkwie Leśnej (t znaczy m.i. zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania bjektu, wyknania prac ziemnych, dknywania zmian stsunków wdnych, itd.) Znaczenie parku jak element lkalneg eksystemu i krytarz eklgiczny prwadzący d Lasu Młchwskieg (na płudniwym wschdzie d miasta) d lasu w rejnie Pdkwy Leśnej Zachdniej: Na terenu parku występują różne naturalne zespły rślinne, n.p. kntynentalny bór mieszany (Querc rbris-pinetum: ssny, dęby, brzzy) na stkach i wyniesieniach wydmwych, grąd subkntynentalny (Tili-Carpinetum: grąb psplity, dąb szypułkwy, lipa drbnlista, kln zwyczajny, ssna i wiąz psplity) na bardziej płaskim terenie. Drzewstan bejmuje skalę 40-letnich aż d 160-letnich drzew. Z pwdu dużej rźnrdnści siedlisk, flra parku jest wyjątkw bgata (k. 300 gatunki rśliń, w tym wiele gatunków rzadkich, ginących i zagrżnych). Również dla fauny, teren parku ma duż znaczenia (ptaki, drbne ssaki, chrnine gatunki chrząszczy). Reserwaty przyrdnicze w Pdkwie Leśnej: Rezerwat Parów Sjek (3,8 ha): rezerwat leśny wzdłuż strumienia, fragmenty naturalnych lasów grądwych i łęgwych, twarty dla ruchu turystyczneg, płączny z Parkiem Miejskim przejściem pd trami. Rezerwat im. Blesława Hryniewiczkieg (k. 25 ha, twarty dla ruchu) i rezerwat Zabrów (k. 10 ha, zamknięty dla rganiswaneg ruchu turystyczneg) znajdują się w Lesie Młchwskim. Katrin Schulze Architekt krajbrazu - Berlin 7

8 Największe prblemy w parku: Pgrszenie kndycji drzewstanu (Jednym z różnych czynników pwdujących uschnięcie drzew mże być studnie czwartrzędwe, zlkalizwane na terenu parku w rku 2000 i ich ekspltacja d ptrzeb wdciągu miejskieg. D teg przyczynia się bniżenia wód gruntwych jak gólny prblem). Stsunki wdne pwierzchniwe: nieregularnie przepływ, wysychanie stawu i strumienia Niwki jest prblemem ze względu na znaczenie nie tylk eklgiczneg lecz także esteticzneg. Pgrszenie stanu wydm: erzja i zniszczenia szaty rślinneg z pwdu niedpwiednieg użytkwania (rwery górskie, mtrwery) dewastacja budynku Pałacyku Nie zadwalające situacje wejściwe d parku, m.in. płączenie z terenem Parów Sjek Cele Strategii zrównważneg rzwju miasta na lata (Pdkwa Leśna 2005) Jeden z 4 celów strategicznych: Ochrna śrdwiska naturalneg i układu urbanistyczneg miasta-grdu, zamiera m.in. klejne cele szczegółwe: Rewalryzacja Parku Miejskieg z zachwaniem funkcji eklgicznych (w tym dtwrzenie stawu) Aktywna plytika chrny stardrzewu i knserwacji zieleni na terenach miejskich i działkach prywatnych Katrin Schulze Architekt krajbrazu - Berlin 8

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st.

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st. Załącznik nr 1 Główne załżenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtwania struktury przestrzennej i krajbrazu m.st. Warszawy A Skarpa Warszawska wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) pniedziałek, 10 stycznia 2011 rku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Innvatin Prcesses and Destinatin Develpment in Turist Resrts Östersund, 30 march

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo