A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, Stanisław Wieteska *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Stanisław Wieteska *"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ZAGROENIA SPOWODOWANE PRZEZ NIEKTÓRE ZWIERZTA DZIKIE, GADY, OWADY W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM 1 1. POSTAWIENIE PROBLEMU W ustawie o ochronie przyrody art. 126 ust. 1 przewiduje odpowiedzialno Skarbu Pastwa za szkody wyrzdzone przez zwierzta dzikie 2. Jest to odpowiedzialno ograniczona dla rzeczywistych szkód i nie obejmuje utraconych korzyci. Powstaje pytanie czy kosztów, które ponosi Skarb Pastwa nie naleałoby przerzuci na zakłady ubezpiecze. Naley take zauway, e wikszo dziko yjcych zwierzt jest przedmiotem polowania. Z kolei chore upolowane zwierzta mog by zagroeniem dla ludnoci spoywajcej ich miso. W literaturze ubezpieczeniowej niewiele mówi si o ubezpieczeniu od skutków ataków zwierzyny yjcej na wolnoci (dzikiej), gadów i owadów na ludno cywiln. Przez zwierzyn dzik rozumie bdziemy: wilki, niedwiedzie, dziki, jelenie, lisy. Przez gady rozumie bdziemy jadowite we, jaszczurki i inne hodowane poza ogrodami zoologicznymi i placówkami naukowymi prowadzcymi badania nad zwierztami, a take cyrkami 3. Przez owady rozumie bdziemy: pszczoły, osy, kleszcze, komary itp. Do zagroe zaliczamy take zwierzta chore, np. na ptasi gryp, wcieklizn. W artykule prezentujemy skal w/w zagroe. * Prof. zw. dr hab., Katedra Ubezpiecze, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łód, ul Rewolucji 1905 r. nr Przez polski obszar terytorialny rozumie bdziemy teren wyznaczony przez granice Pastwa. 2 W. R a d e c k i, Prawo łowieckie, komentarz, Wydanie III zaktualizowane. Stan prawny na dzie 31.III.2010, Difin, Warszawa 2010, s Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierzt niebezpiecznych dla ycia i zdrowia ludnoci, DzU 2006, nr 43, poz [141]

2 142 Zachowania zwierzt dzikich, gadów i owadów i ataki na ludno bdziemy traktowa jako zdarzenia losowe, w myl okrelenia przyjtego w ustawie o działalnoci ubezpieczeniowej. To z kolei jest podstaw dajc moliwo objcia ochron ubezpieczeniow skutków tych zdarze. 2. ZAGROENIA SPOWODOWANE ZWIERZYN DZIK Wilki: Jednym z dziko yjcych zwierzt s wilki. Przez wiele lat traktowano te zwierzta wyjtkowo okrutnie, powodujc nieograniczony odstrzał. W latach 70. populacja ta spadła do około 100 szt. W 1975 r. te drapieniki zostały wpisane na list zwierzt chronionych. Od 1995 r. wilk jest chroniony na mocy Rozporzdzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa. Zgodnie z Ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU 2004, nr 92, poz. 880, w art sprecyzowano wszelkie rodzaje zakazów czynnoci wobec wilka. Problem szkód spowodowanych przez wilki wystpuje wszdzie tam, gdzie znajduj si ich ostoje. Ich ataki skierowane s na zwierzta hodowlane, domowe 4, a take zwierzyn łown 5. Sporadycznie wystpuj ataki na ludzi. Terytorialne rozmieszczenie wilków na terenie Polski przedstawia rys. 1. Obecny status prawny reguluje Rozporzdzenie Ministra rodowiska z 28 wrzenia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystpujcych zwierzt objtych ochron. Według ogólnopolskiej inwentaryzacji wilka i rysia przez Zakład Badania Ssaków PAN i Stowarzyszenie dla Natury Wilk w Polsce yje około 700 wilków zamieszkujcych lasy gospodarcze, co oznacza ok. 2 3 wilków na 100 km 2. Szkody wilków (bez utraconych korzyci) wypłaca Skarb Pastwa na mocy Ustawy o ochronie przyrody, DzU 2004, nr 92, poz. 880 wraz z póniejszymi zmianami. Opracowane zostały zasady postpowania w przypadku stwierdzenia szkody przez wilki 6. 4 S. K o s s a k, Wilk zabójca zwierzt gospodarskich? Poradnik do rozpoznania przyczyn mierci wypasanych bez dozoru, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa S. N o w a k, R. W. M y s ł a j e k, Rola wilka w lasach. Stowarzyszenie dla Natury WILK, Grodziszka 2004, s. 3/15. 6 S. N o w a k, R. W. M y s ł a j e k, Poradnik zwierzt hodowlanych przed wilkami, Stowarzyszenie dla Natury WILK, Twardorzeczka 2006, s

3 Zagroenia spowodowane przez niektóre zwierzta 143 zachodnio pomorskie 17 lubuskie 9 wielkopolskie dolnolskie 6 8 pomorskie kujawskopomorskie 3 łódzkie warmisko-mazurskie 70 mazowieckie 3 podlaskie 130 lubelskie 153 witokrzyskie opolskie lskie 20 podkarpackie małopolskie Rys. 1. Stan liczebny * wilków w sztukach według województw w 2008 r., stan w dniu 31.XII * dane szacunkowe r ó d ł o: Ochrona rodowiska, GUS 2008, Tabl. 37(223). Bobry: Bobry powoduj liczne szkody w skarpach cieków i obwałowa. Bobry budujc nory czsto rozgałzione tworzc gniazda zagraaj bezpieczestwu budowlom hydrotechnicznym. Uszkodzenie z kolei np. wału przeciwpowodziowego przez szkody bobrowe moe stanowi powane zagroenie dla ludnoci i inwestycji w strefie zagroenia powodziowego. Naprawa wału przeciwpowodziowego w którym s szkody bobrowe nie naley do łatwych. Równie wycena szkód bobrowych stwarza szereg trudnoci 7. Bobry oddziałuj na rodowisko budujc tamy powodujce zatapianie terenów przyległych, tworzc tereny podmokłe, trudne do uprawy 8. Ponadto dziki działalnoci bobrów zmianom ulega mog kształty linii brzegowych cieków wodnych. Budowane kanały w skarpach mog by zagroeniem dla sprztu rol- 7 M. Bd z i k o w s k i, Szkody bobrowe, Inynier budownictwa 2011, nr 10, s oraz M. S t a j s z c z y k, Bóbr szansa dla Europy, Zielona planeta 2008, nr 6, s W. S t r uy s k i, M. L a t o s, Bobry i wydry Puszczy Kozienickiej, Pionki 2007, s

4 144 nego a take złamania koczyn zwierzt gospodarskich. W przypadku szlaków komunikacyjnych bobry mog skutecznie zablokowa przepusty drogowe, połczenia w drenacji pól rowów melioracyjnych a dodatkowo cinane drzewa mog uszkodzi drogi, tory kolejowe, sie energetyczn. Wydry: Wydry nie wykazuj szczególnego oddziaływania na rodowisko. Mog jednak wywoła powane szkody w rybnych stawach hodowlanych. Niedwiedzie: W 2001 r. na Podkarpaciu wiele szkód spowodowane jest w pasiekach przez niedwiedzie. Na Podlasiu wiele szkód w rolnictwie spowodowanych zostało przez bobry, wilki i ubry. Tylko w 2010 r. wypłacono 2,5 mln zł, za na Warmii i Mazurach około 1,8 mln zł. Zwierzta te s chronione, std szkody wypłaca Skarb Pastwa czy regionalne dyrekcje ochrony rodowiska CHOROBY ROZNOSZONE PRZEZ ZWIERZYN DZIK Sporadycznym zagroeniem naturalnym s choroby roznoszone przez zwierzta dzikie, np. wcieklizna, nosówka, włonica itp. Badania w latach wykazały liczne przypadki wcieklizny u zwierzt dzikich (lisów, jenotów, kotów) 10. Najwicej przypadków zarejestrowano w województwach: warmisko- -mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim, lubelskim. Fakt ten interpretowany był rónymi przyczynami 11. Bardziej pogłbione badania i obserwacje doprowadziły do wniosku, e wystpowanie poszczególnych przypadków wcieklizny dotyczy województw wschodnich, które granicz z Obwodem Kaliningradzkim (warmisko-mazurskie), Litw (podlaskie), Białorusi (podlaskie, lubelskie), a take Ukrain (lubelskie, podkarpackie) 12. W roku 2006 stanowiło to około 79,3% wszystkich przypadków wcieklizny na terenie kraju. 9 R. K r u p a - Dbro w s k a, Zwierzta niszcz a pastwo płaci miliony, Rzeczpospolita, wrzenia 2011 r. 10 H. M ó l, Wcieklizna zwierzt w 2007 r. na tle szczepie lisów w latach w Polsce, ycie weterynaryjne 2008, nr 83/7, s Wicej na ten temat H. M o l, Wcieklizna zwierzt 2004 na tle potrzeby jej badania w Polsce, ycie weterynaryjne 2005, nr 10, s M. S m r e o z e k, P. T rb a s, J. F. m u d z iski, Wcieklizna w Polsce w 2006 r., Medycyna Weterynaryjna 2008, nr 1, s

5 Zagroenia spowodowane przez niektóre zwierzta 145 Obserwacja i badania tej choroby trwaj ju od wielu lat 13. Stan ilociowy wystpowania jej u zwierzt w Polsce w latach przedstawia tab. 1. Wcieklizna zwierzt w 2007 r. na tle szczepie lisów w latach w Polsce T a b e l a 1 Województwa Lisy Jenoty Zw. gosp. Koty Psy Kuny Borsuki Tchórze Nietoperze Sarny Inne Razem Dolnolskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie lskie witokrzyskie Warmisko- -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem Procentowy udział gatunku zwierzt 70,73 9,04 6,65 5,60 3,04 2,23 0,76 0,44 0,65 0,43 0,37 100,00 r ó d ł o: ycie Weterynaryjne 2008, nr 83(7). Najwiksza liczba stwierdzonych przypadków znajdowała si w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, warmisko-mazurskim, a take wielkopolskim. 13 Por. m. in. H. M o l, Wcieklizna zwierzt w Polsce w latach , ycie weterynaryjne 2000, nr 11, s ; H. M o l, Wcieklizna zwierzt w 2006 r. w perspektywie szczepie lisów w latach , ycie weterynaryjnie 2007, nr 8, s

6 146 W latach przeprowadzono badania sanitarno-weterynaryjne zwierzt łownych 14. Badaniom sanitarno-weterynaryjnym poddano 30,9 tys. dzików; 42,6 tys. jeleni oraz ok. 135 tys. saren. W wyniku badania poubojowego stwierdzono objawy bd zmiany chorobowe u 2,77 5,69%, a uznane za niezdatne do spoycia 0,3 1,55% badanych zwierzt. Czstotliwo wystpowania przyczyn dyskwalifikacji tusz, bd ich czci róniła si znacznie u poszczególnych gatunków badanych zwierzt. Wydarzenia lat dowodz, e zagroenie przenoszeniem wirusów ze zwierzt na człowieka jest całkowicie realne. Takim zagroeniem dla człowieka i zwierzt okazała si tzw. ptasia grypa 15. Wystpowanie pandemii ptasiej grypy od grudnia 2003 r. do sierpnia 2005 r. było przyczyn 57 zgonów. Wirus pojawił si w 1996 r. u gsi (w Chinach) i dotarł do Europy, powodujc zagroenie dla ptactwa, zwierzt i ludnoci. Kontakt człowieka z rónego rodzaju ptakami, stanowi take zagroenie naturalne. Ptaki mog by nosicielami bakterii, wirusów, grzybów pasoytów zwanymi zwierzcymi lub zoonozami 16. Skutki zdrowotne zawodowej lub amatorskiej ekspozycji na ptaki, moe powodowa rónego rodzaju choroby, do których moemy zaliczy m. in.: alergie, astma, choroby zakane lub pasoytnicze itp. Ptaki drapiene mog ulec zakaeniu chwytajc lub zjadajc ptactwo wodne, powodujc tym samym choroby o etiologii wirusowej. Na skutek ptasich wdrówek wiosennych i jesiennych wirusy mog by roznoszone na znaczne odległoci. Ptactwo wodne moe przyczyni si do wystpienia chorób w fermach i gospodarstwach domowych 17. Kolejnym zagroeniem naturalnym dla ludnoci i zwierzt w Polsce jest pojawienie si włonicy u wi i zwierzt łownych 18. W roku 1968 zagroenie włonic u wi utrzymuje si prawie na tym samym poziomie 0,002 0,005%. Obserwuje si natomiast jej systematyczny wzrost u dzików od 0,11% w 1964 r. do 0,39% w 1992 r. Najwicej ognisk wystpowania włonicy u dzików stwierdzono w północno-wschodniej Polsce. W rozprzestrzenianiu si włonicy nie mona pomin nutrii. W latach w tkance miniowej nutrii stwierdzono rednio rocznie 0,008% istnienia jego wirusa. 14 H. L i s, Wyniki Sanitarno-weterynaryjne, badania zwierzt łownych w Polsce w latach , ycie Weterynaryjne 2000, nr 4, s M. W. B abura, T. D z i e c i t k o w s k i, Ptasia grypa krce zagroenie, ycie weterynaryjne 2005, nr 11, s Obszerniej na ten temat S. w i d e r s k a - K i ł b i k i i n., Zagroenia zdrowotne zwizane z zawodow ekspozycj na ptaki, Medycyna Pracy 2010, nr 61(2), s T. S t e n z e l, A. K o n c i c k i, Dzikie ptaki. Ich rola w rozprzestrzenianiu gronych dla drobiu chorób wirusowych, Weterynaria w terenie 2008, nr 1, s H. L i s, Analiza epizootiologiczna u wi i dzików, Medycyna weterynaryjna 1995, nr 7, s

7 Zagroenia spowodowane przez niektóre zwierzta 147 Zwierzta wolno yjce, a take rónego rodzaju gryzonie uszkadzaj drzewa owocowe o rónej porze roku. W niechronionych sadach szkody mog siga nawet 80 90% wszystkich drzew 19. Ogryzione albo poranione drzewka owocowe (zwłaszcza młode) mog zamiera. Najbardziej naraone s drzewka młode jabłonie i winie. Wiele szkód powoduj take norniki polne. 4. ATAKI GADÓW I PŁAZÓW Kolejnym zagroeniem dla ludnoci s przypadki ukszenia ludzi przez mije. W latach w oddziale chorób zakanych lskiej Akademii Medycznej w Bytomiu zarejestrowano 25 chorych ukszonych przez mij zygzakowat. Byli to mczyni w wieku 5 57 lat. Do ukszenia dochodziło w miesicach letnich i wiosennych. W wikszoci przypadków do uksze dochodziło podczas wycieczek do lasu w celach rekreacyjnych oraz zbierania runa lenego. Ukszenia miały charakter przypadkowy i były wynikiem ataku zaskoczonego i przestraszonego gada 20. Ukszenie przez mij zygzakowat dotycz nie tylko ludzi, ale take zwierzt 21. W szczególnoci naraone s dzieci z terenów wiejskich a take w orodkach wypoczynkowych 22. Działania stray poarnej w których przedmiotem zagroenia dla ludnoci s zwierzta, gady, płazy s ju standardowym obowizkiem tych jednostek. Wród wielu interwencji wane miejsce zajmuj miejscowe zagroenia np. przez we 23. W wikszoci przypadków w Polsce s to we yjce w naturalnym rodowisku, a take te które uciekły hodowcom z terrarium. 5. ZAGROENIE ZE STRONY OWADÓW Owady oprócz znaczenia dla przyrody stanowi take zagroenie dla ludno- ci. W okresie letnim ludno i zwierzta naraone s na dlenie pszczół. Pszczoły spotykamy w pobliu drzew owocowych, pasiek. W przypadku uczu- 19 K. J a w o r s k a, Jak zabezpieczy si przed gryzoniami i zwierzyn, Sad 2008, nr 10, s L. K e m p a, B. O c z k o - G r z e s i k, W. S t o l a r z, Przypadki uksze ludzi przez mije, obserwacje z terenu lska w latach , Przegld epidemiologiczny 2004, nr 1, s A. Maria D z i e d u s z y c k i, Pierwsza pomoc i leczenie psów ukszonych przez mij zygzakowat, SIMA, Warszawa R. R y k i e w i c z, Ukszenia dziecka przez mij zygzakowat w oparciu o materiał własny, Przegld pediatryczny 2008, nr 2, s K. J a n i c k i, Spotkanie z wem, W akcji 2009, nr 6, s

8 148 lenia na jad pszczół wymagana jest interwencja lekarza. Pszczoły atakuj w chwili znajdowania si w bliskiej odległoci. W okresie letnim spotykamy take osy i szerszenie, które potrafi atakowa i dli wielokrotnie 24. Skutecznie zakłócaj nam prac i wypoczynek komary. W szczególnoci nasilenie ataków komarów dostrzegamy w okresach mokrych lat, po powodziach, w okolicach zbiorników wodnych. W ogrodach, lasach, parkach, musimy uwaa na kleszcze. W latach ( ) spotykamy coraz wicej zachorowa na borelioz. Najwicej poszkodowanych przez kleszcze spotykamy w Polsce północno-wschodniej. Najwiksza aktywno kleszczy przypada na miesice: maj czerwiec oraz wrzesie padziernik KZM w latach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesic zachorowania Rys. 2. Liczba zachorowa na KZM według miesica zachorowania r ó d ł o: P. S t e f a n o f f, Sytuacja epidemiologiczna kleszczowego zapalenia mózgu, Dziennik Gazeta Prawna, 18 marca 2011 r., s. D1. Typowym obszarem wystpowania s lasy liciaste, a take zwierzta lene i gryzonie. Rocznie w Polsce rozpoznaje si około 200 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), z których 90% wymaga pobytu w szpitalu 26. W Polsce w latach czsto zachorowa wzrosła z 0,3 do 0,9 na 24 B. B i e, Zagroenia ze strony owadów, Atest 2010, nr 9, s oraz K. Ł a n g o w - s k i, Zagroenia atakiem owadów, Przegld obrony cywilnej 2010, nr 8, s B. w i t k o w s k a, Sezonowe kleszcze, cz. 1, Przyjaciel Przy Pracy 2010, nr 6, s B. w i t k o w s k a, Sezon na kleszcze, cz. 2, Przyjaciel Przy Pracy 2010, nr 7 8, s

9 Zagroenia spowodowane przez niektóre zwierzta tys. mieszkaców. W latach około 91% zachorowa odnotowano w województwach podlaskim, warmisko-mazurskim, opolskim, podkarpackim 27. Najczciej do zachorowa dochodzi w okresie maj padziernik (rys. 2). W 2008 r. w Polsce zarejestrowano przypadków boreliozy, z czego 28,6% wymagało hospitalizacji 28. Najwiksze prawdopodobiestwo zakaenia borelioz wystpuje w lasach, trawnikach, zarolach. Do innych owadów naley zaliczy: muchy, meszki i mrówki. Kleszczowe zapalenie mózgu dotyczy praktycznie wszystkich grup wiekowych (rys. 3). 150 Liczba zachorowa w podziale na grupy wieku Grupa wiekowa Rys. 3. Kleszczowe zapalenie mózgu w latach ródło: jak do rys. 2. Najczciej ulgaj zachorowaniu mczyni (61%), a take mieszkacy wsi (około 55%). 27 P. S t e f a n o f f, Sytuacja epidemiologiczna kleszczowego zapalenia mózgu, Dziennik Gazeta Prawna, 18 marca 2011 r. 28 M. M a y k a, Kleszcze s coraz groniejsze, Atest 2010, nr 7, s oraz A. W ó j - c i k - F a t l a i i n., Choroby przenoszone przez kleszcze. Cz I, Ixodes ricinus jako rezerwuar i wektor potogenów, Zdrowie Publiczne 2009, nr 2, s

10 CZSTO SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYN DZIK, GADY I OWADY Szkody spowodowane przez zwierzyn dzik mog dotyczy osób i mienia (zwierzt gospodarskich). Jak pokazuj dotychczasowe rozwaania do szkód spowodowanych przez zwierzyn dzik dochodzi sporadycznie. Do szkód dochodzi najczciej w rejonach jej przebywania, siedliskach, szlakach wdrownych. Agresja ze strony dzikich zwierzt wyzwolona najczciej bywa przez brak pokarmu, niewłaciwym zachowaniem si ludzi, wkraczaniem pojazdów na rejony ich przebywania, stresem itp. Straty finansowe z tego powodu nie s due w skali kraju w poszczególnych latach. Z kolei zagroenia chorobami ze strony zwierzt take nie s due. Badania wykazały, e w skali kraju zwierzta dzikie, u których stwierdzono zmiany bd objawy chorobowe, szacuje si na około 1 2% populacji 29. Rozkład przestrzenny nie jest równomierny. Najwicej zmian i objawów chorobowych zaobserwowano w województwach: dolnolskim, warmisko-mazurskim, zachodnio- -pomorskim i wielkopolskim. Jak dotychczas, badania weterynaryjne skutecznie przeciwdziałaj chorobom przy spoyciu misa przez ludno cywiln. Bardziej grone zjawisko dotyczy chorych zwierzt na wcieklizn. Z danych zawartych w tab. 1 wynika, e wcieklizn mog by zaraone zwierzta gospodarskie. Do nich zaliczono bydło (6,65%), koty (5,6%), psy (3,4%). Naley podkreli, e z t chorob systematycznie si walczy za pomoc obowizkowych szczepie 30. Łatwo zauway regionalne (wojewódzkie) zrónicowanie wystpowania wcieklizny w Polsce. Do sporadycznych ataków na terenie Polski dochodzi ze strony gadów, mii na ludno i zwierzta gospodarskie. Bardziej uciliwe s ataki owadów na ludno i zwierzta gospodarskie. Ataki kleszczy, pszczół, os, komarów wystpuj z du czstoci, zwłaszcza w okresach letnich. Jak dotychczas szybka pomoc lekarska skutecznie opanowuje zagroenie w tym zakresie. Warto take wspomnie, e Stra Poarna jest zobowizana do interwencji w przypadkach nietypowego zachowania si zwierzt dzikich, owadów i gadów. Liczba interwencji jednostek PSP w latach wzrosła z około 16 tys. do 83 tys. rocznie. Jest to jednak liczba interwencji obejmujca nie tylko przypadki zwierzt dzikich, gadów, płazów ale take psów, zwierzt gospodarskich, 29 H. L i s, Ocena wyników badania sanitarno-weterynaryjnego zwierzt łownych w Polsce w latach , ycie weterynaryjne 2008, nr 83(7), s Por. m. in. R. K a m i e n i a r z i i n., Wyniki szczepie lisów przeciw wcieklinie na tle danych o populacji tego gatunku w Wielkopolsce, Medycyna weterynaryjna 2008, nr 3, s

11 Zagroenia spowodowane przez niektóre zwierzta 151 zwierzt hodowanych indywidualnie przez ludno w mieszkaniach, budynkach, w terrariach. Uwolnione np. z terrariów mog by grone dla ludnoci UBEZPIECZENIOWY PUNKT WIDZENIA Szkody spowodowane przez zwierzta dzikie ponosi Skarb Pastwa. Nie jestemy w stanie oszacowa wielkoci finansowych strat. Poniewa czsto ataków zwierzt dzikich np. na zwierzta gospodarskie jest niewielka, std skala strat w skali roku jest take niezbyt dua. Std moemy postawi tez, e straty finansowe spowodowane przez zwierzta dzikie mog by objte ochron ubezpieczeniow. Ochrona ubezpieczeniowa powinna by dołczona do obowizkowego ubezpieczenia upraw i zwierzt gospodarskich (DzU 2006, nr 150, poz wraz z póniejszymi zmianami). Zupełnie inaczej przedstawia si zagroenie chorobami pochodzcymi od zwierzt dzikich, gadów i owadów. Praktycznie oprócz ubezpieczenia od nieszczliwych wypadków nie posiadamy takiej ochrony ubezpieczeniowej. Jedynie w ramach powszechnych ubezpiecze zdrowotnych moemy pokrywa szkody spowodowane przez to zagroenie. Aby mie moliwo sprecyzowania ogólnych warunków ubezpiecze w tym zakresie odpowiedzialnoci, a take obliczy stop składki, powinna by bardziej dokładna statystyka tych zagroe. 8. ZAKOCZENIE I WNIOSKI W literaturze ubezpieczeniowej wiele uwagi powica si zagroeniom spowodowanym przez zwierzta dziko yjce, gady i owady. W artykule oparto si jedynie na podstawie literatury odnoszcej si do tego zjawiska. Jak dowodz dotychczasowe rozwaania, zagroenie ze strony zwierzt i gadów jest moliwe lecz skala zjawiska jest niewielka. Wiksze zagroenie jest ze strony owadów. Poniewa ataki zwierzt dzikich, gadów, owadów nale do zdarze losowych, std powinny by produkty ubezpieczeniowe obejmujce ochron ubezpieczeniow ludzi i zwierzta gospodarskie. Przedstawiona w artykule tematyka nie została wyczerpana lecz jedynie zasygnalizowana. Konieczne s dalsze badania w tym zakresie. 31 Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2011 r. w sprawie listy rolin i zwierzt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do rodowiska przyrodniczego mog zagrozi gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, DzU 2011, nr 210, poz

12 152 HAZARDS CAUSED BY SOME WILD ANIMALS, REPTILES, INSECTS IN THE POLISH TERRITORIAL AREA We meet a lot of wild animals, reptiles and insects on Polish territory, which pose a threat to people and livestock. The attacks of wild animals directly to humans are becoming more common. By this reason, we are exposed to different type of bites, which entails the cost of treatment. In this article we present the scale of threats by such animals as wolves, beavers, otters, snakes, bears. Also it is discussed the diseases: rabies, bird flu and other spread by ticks, wasps, bees, mosquitoes, etc. In this article we indicate that the damage caused by wild animals, reptiles and insects can be covered by personal accident insurance. Key words: wild animals, insurance.

KONCEPCJA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM

KONCEPCJA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM Stanisław Wieteska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim KONCEPCJA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Daria Korytkowska * POJCIE BŁDU MEDYCZNEGO I ZDARZENIA MEDYCZNEGO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Daria Korytkowska * POJCIE BŁDU MEDYCZNEGO I ZDARZENIA MEDYCZNEGO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * POJCIE BŁDU MEDYCZNEGO I ZDARZENIA MEDYCZNEGO 1. WSTP W dzisiejszych czasach istnieje wiele zawodów, które wi si ze spełnianiem

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Iwona D. Czechowska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Iwona D. Czechowska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY I UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY JAKO OGNIWA SIECI BEZPIECZESTWA FINANSOWEGO 1. WSTP

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE KOSZTÓW WYPADKÓW PRZY PRACY ANALIZA BŁDÓW

SZACOWANIE KOSZTÓW WYPADKÓW PRZY PRACY ANALIZA BŁDÓW PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2014, t. II, s. 199 209 http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2014.02.17 Urszula Nowacka 1, Aleksandra Dród

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 SEJMIK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 Katowice, grudzie 2004r. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata 2004-2013 została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r. Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.! Opracowany przez zespół ds. planowania i wdraania działa prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Tyszowce w składzie:

Bardziej szczegółowo

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Zespół autorski: Główny autor: mgr Anna Pasławska Współautorzy: mgr in. Jarosław Mroczek

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ROLA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TRANSAKCJI Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków AQUAGEO Michał Fic ul. Grocholskiego 1 05090 Raszyn Falenty tel./fax (0 22) 720 54 26 hydrogeologia, ochrona rodowiska tel. (0 22) 720 80 90 prace, badania, ekspertyzy tel. kom. 0602 766 884 Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra

Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra Standardy montowania ukry dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Radosław Pastusiak *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Radosław Pastusiak * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE W POLSCE ANALIZA WIELOWYMIAROWA 1. WPROWADZENIE Ubezpieczenie komunikacyjne w polskim sektorze

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo