WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg ; 17.07; 31.07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07"

Transkrypt

1 BOURNEMOUTH wiek: min. 16 / lat; rodzina BOURNEMOUTH wiek: min. 16 lat; rodzina Bournemouth BOURNEMOUTH liczy mieszkañców i jest po³o one w hrabstwie Dorset ok. 150 km od Londynu. Jest to najpopularniejszy oœrodek na po³udniowym wybrze u Anglii: czyste, rozleg³e pla e, dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych, baseny, lodowisko, tory wyœcigowe, bary, restauracje, teatry, kina, dyskoteki, kluby i estrady przy molo, rozleg³e centrum handlowe oraz przepiêkne parki. Dodaj¹c do tych atrakcji miejskich wspania³e otoczenie Bournemouth, ³atwo zrozumieæ dlaczego miasto przyci¹ga turystów przez ca³y rok. AKADEMIA JÊZYKOWA atrakcyjne ceny rekomendacja British Council grupy miêdzynarodowe, max.12/16 osób kursy General English; kursy egzaminacyjne FCE, CAE, CPE wszystkie poziomy przyjazna atmosfera kafeteria - doskona³e miejsce na lunch pokój wypoczynkowy, patio i ogród laboratorium, sala komputerowa, TV, video, tenis sto³owy wspania³a lokalizacja, blisko centrum i pla y SUPER 165 /tydz. wycieczki ca³odniowe: Londyn, Oxford, Salisbury, Stonehenge, Winchester, Bath, Dorset Villages - cena ok. 13 funtów; zajêcia popo³udniowe: zajêcia sportowe, dyskoteki, barbacue, imprezy lokalne - cena ok. 4 funtów. Przy tej iloœci atrakcji jakie oferuje miasto, trudno wymieniaæ tu propozycje wszystkich imprez. przy rodzinie angielskiej, pokoje 1/2-osobowe tylko 1 osoba z Polski w miejscu zakwaterowania 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w soboty i niedziele pensjonat lub hotel na yczenie autokarem National Express z Victoria Station - (ok. 2,5 godz.) lub z Heathrow (ok. 2 godz.); bilet ok. 20 funtów odbiór przez szko³ê z Heathrow lub z Victoria Station (transfer) WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg ; 17.07; SZKO A WSPÓLNEGO ŒWIATA lokalizacja w samym centrum miasta nowoczesne wyposa enie internet, biblioteka, video, TV SUPER lekcje 55 minutowe doskona³e zaplecze grupy miêdzynarodowe od 55 /tydz. max. 10 osób w grupie wykwalifikowana kadra rozpoczêcie kursu w ka dy poniedzia³ek kursy przez ca³y rok kursy ogólne, intensywne kursy egzaminacyjne, biznes wycieczki jednodniowe - Londyn, Salisbury, Bath, Oxford zajêcia sportowe - football, siatkówka, koszykówka zajêcia integracyjne - imprezy na pla y; niektóre zajêcia wymagaj¹ min. op³aty pokrywaj¹cej koszty biletów wstêpu/przejazdu KURS WAKACYJNY 20/40 lekcji 1 lekcja = 40 min. max. 16 osób w grupie KURS DLA NASTOLATKÓW lat 20/40 lekcji/tydz. WYJAZD GRUPOWY Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. lipiec - sierpieñ rodzina angielska - pokoje 1 lub 2-osobowe; 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy lub bez wy ywienia; pokoje 2-osobowe z regu³y dla dwóch osób przyje d aj¹cych na kurs; zakwaterowanie p³atne w szkole lub bezpoœrednio rodzinie autokarem National Express z Victoria Station (ok. 2,5 godz.) lub z Heathrow (ok. 2 godz.); bilet ok. 20 funtów w dwie strony KURS W CI GU ROKU 24/40 lekcji 1 lekcja= 40 min. max. 13 osób w grupie KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE - FCE, CAE, CPE 24 lekcje 16 tyg. KURS INTERNATIONAL SCHOOL YEAR / ROK SZKOLNY 24 lekcje 36/39 tyg. KURS INTENSIVE BUSINESS min. 20 lat 34 lekcje/tydz. KURS OGÓLNY 15/20/25 lekcji 1 lekcja = 55 min. KURS EGZAMINACYJNY - FCE, CAE, CPE, IELTS 20/25 lekcji 1 lekcja = 55 min.

2 BRIGHTON wiek: min. 16 lat; rodzina Bristol BRISTOL wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik BRIGHTON nadmorska metropolia, o ³agodnym klimacie i kamienistej pla y, licz¹ca 250 tyœ. mieszkañców. Brighton zwane jest czêsto "Londynem nad morzem", ze wzglêdu na swój wielkomiejski charakter, serdeczn¹, miêdzynarodow¹ atmosferê i bogat¹ ofertê spêdzania czasu wolnego w centrach sportowych, kinach, teatrach, na wystawach i w dyskotekach. G³ówne atrakcje miasta to Royal Pavillon oraz piêkne molo. Brighton posiada doskona³e po³¹czenia komunikacyjne z Londynem. Brighton BRISTOL jest kulturaln¹ i historyczn¹ stolic¹ West Country maj¹cej najnowsze brytyjskie centrum turystyczne i handlowe. Znajduj¹ siê tu: jeden z najlepszych angielskich uniwersytetów, œwiatowej s³awy most wisz¹cy, piêkna Katedra Clifton, liczne muzea i galerie oraz centra sportowe. Czas spêdzony w miêdzynarodowym towarzystwie na koncertach muzyki klasycznej i jazzowej oraz w starych tawernach na nadbrze u uczyni¹ pobyt w Bristolu wyj¹tkowo atrakcyjnym, a stare siedlisko piratów z powieœci Stevensona ''Wyspa Skarbów'' dostarczy niezapomnianych wra eñ w czasie wieczornych biesiad. Bristol jest oddalony zaledwie o 80 min. jazdy poci¹giem od Londynu, a po³o- ony blisko takich atrakcji jak: Bath, Salisbury, Stonehenge, Stratford, Oxford. KOLEGIUM KRÓLEWSKIE m³odzi, wykwalifikowani nauczyciele ma³e grupy, œrednio 6-10 osób doskona³a lokalizacja blisko pla y i centrum SUPER sala TV, video, œwietlica sala komputerowa, internet, kawa, herbata gratis od 60 /tydz. przyjazna, luÿna atmosfera recepcja i biuro dla studentów nowoczesny budynek szkolny legitymacje studenckie uprawniaj¹ce do zni ek wycieczki po Brighton, do Lewes, wyjœcia do pubów, video, yoga, aerobik, karaoke, krêgle, zajêcia sportowe, wieczorki miêdzynarodowe, dyskoteki; wycieczki: Londyn, Oxford, Cambridge, Windsor & Hampton Court, Stonehenge, Hastings & Rye, Canterbury & Leeds Castle, Portsmouth, Isle of Wight; ceny funtów przy starannie wybranej rodzinie angielskiej, pokój 2-osobowy ró ne opcje wy ywienia WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg ; 17.07; autobusem z Victoria Station, bilet ok. 10 funtów autobusy kursuj¹ bardzo czêsto, podró trwa ok. godzinê INSTYTUT JÊZYKA ANGIELSKIEGO rekomendacja ABLS lokalizacja w spokojnej willowej dzielnicy rodziny w obrêbie tej samej dzielnicy kameralna, rodzinna atmosfera bardzo ma³e grupy od 2 do 8 osób lekcje 60 minutowe grupy miêdzynarodowe wykwalifikowana kadra kursy ogólne i egzaminacyjne kursy indywidualne zajêcia towarzyskie, wycieczki lokalne i weekendowe, imprezy kulturalne rodzina angielska, pokoje 1 -osobowe; 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy akademiki: uniwersytecki - latem, miêdzynarodowy Metodystów - przez ca³y rok, bez wy ywienia, ceny na yczenie autokarem National Express z Victoria Station (2,5 godz.) lub z Heathrow (2 godz.); bilet ok. 20 funtów w dwie strony; odjazdy co pó³ lub co godzinê KURS OGÓLNY / INTENSYWNY 15/20 lekcji/tydz. 1 lekcja= 50 min. min. 2 tyg. KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE 20 lekcji 1 lekcja= 50 min. 12 tyg. KURS OGÓLNY/EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE 15 lekcji 1 lekcja = 60 min. KURS INTENSYWNY 21 lekcji 1 lekcja = 60 min.

3 CAMBRIDGE wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik Edynburg Cambridge EDYNBURG wiek: min. 16 lat; rodzina/akademik CAMBRIDGE ze s³ynnym, za³o onym w XIII wieku, uniwersytetem sk³adaj¹cym siê z 31 collegów, przedstawia mieszankê tradycji i nowoczesnoœci. Piêknie zabudowane œredniowieczn¹ architektur¹ wybrze e rzeki Cam z królewskim mostem (st¹d nazwa: Cambridge) oraz per³a architektury - kaplica uniwersytecka King's College, wspania³e muzea, galerie i ogrody oraz punts - specjalne ³odzie p³ywaj¹ce po rzece s¹ czêœci¹ charakteru miasta i jego splendoru. Cambridge jest ma³ym miastem, dlatego ulubionym przez studentów œrodkiem transportu jest rower. EUROPEJSKIE CENTRUM JÊZYKOWE lokalizacja w samym centrum miasta 100 m. od Market Square, 3 min. od King`s College ma³e grupy max. 12/14 osób wszystkie poziomy zaawansowania test wstêpny, certyfikat ukoñczenia kursu nowoczesne pomoce dydaktyczne self-access centre, biblioteka, internet kursy total immersion bogaty program zajêæ dodatkowych lokalne zwiedzanie University of Cambridge, zajêcia sportowe i kulturalne np. ten-pin bowling, golf, p³ywanie, p³ywanie ³odziami po rzece Cam, zwiedzanie kaplicy, wycieczka rowerowa do Granchester, video, pasta evening, wieczorek muzyczny, dyskoteki, puby itp.; wycieczki ca³odniowe: Londyn, Oxford, Windsor, Bath, Winchester; w cenie kursu wakacyjnego tygodniowo 4 zajêcia popo³udniowe i 1 zajêcia wieczorne starannie wybrane rodziny, pokoje 1/2 os., œniadania i obiadokolacje; min. pieszo od szko³y; przy kursie total immersion rodzina o wy - szym standardzie i pe³ne wy ywienie akademik, lipiec - sierpieñ, bez wy ywienia; ceny na yczenie autobus National Express co godzinê; bilet w dwie strony ok. 9 funtów EDYNBURG licz¹ca 500 tyœ. mieszkañców stolica Szkocji. Kto raz by³ w tym mieœcie zawsze bêdzie chcia³ do niego wróciæ. Usytuowany na 7 wzgórzach, otoczony górami z fascynuj¹cym krajobrazem, nale y do najpiêkniejszych miast œwiata. G³ówna ulica Princess Street to szkocka architektura, piêkne ogrody i s³ynne sklepy. Ze szczytu Calton Hill roztacza siê niesamowity widok na miasto, zamek, ulice, gdzie przy dÿwiêkach kobz odbywaj¹ siê pokazy pu³ków szkockich. Niezapomnian¹ atrakcj¹ Edynburga jest odbywaj¹cy siê co roku od po- ³owy sierpnia do po³owy wrzeœnia Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki goszcz¹cy artystów reprezentuj¹cych muzykê, dramat, operê, balet i malarstwo. SZKO A JÊZYKOWA EAC wysoko wykwalifikowana kadra 9 poziomów zaawansowania General English Intensive English kursy egzaminacyjne kursy Edinburgh Festival Course kursy specjalistyczne biznesu kursy dla nauczycieli kursy z praktykami w firmach max osób w grupie self study centre, biblioteka laboratoria jêzykowe sale komputerowe sala TV / video, œwietlica bogaty program dodatkowy zajêcia popo³udniowe i wycieczki ca³odniowe s¹ p³atne dodatkowo na miejscu; w czasie wakacji pe³ny program zajêæ dodatkowych przez ca³y tydzieñ; przy kursie Festival pe³en program imprez festiwalowych w cenie przy rodzinie szkockiej pokoje 1/2 os., 2 posi³ki dziennie, 3 w weekendy akademik w lipcu i sierpniu- pokój 1 osobowy, w internacie znajduj¹ siê: œwietlica, jadalnia, bar, sala TV, pralnia; 2 posi³ki dziennie, 3 w weekendy, przy kursach Business pe³ne wy ywienie samolotem do Edynburga przez Londyn, Brukselê, Amsterdam autobusem National Express z Victoria Station w Londynie, bilet ok. 40 funtów odbiór z lotniska/dworca przez szko³ê KURS OGÓLNY / WAKACYJNY / W CI GU ROKU 20/30 lekcji/tydz. min. 2 tyg. KURS OGÓLNY 20 lekcji/tydz. max. 14 osób w grupie min. 2 tyg. KURS INTENSYWNY 30 lekcji w grupie max. 14 osób KURS EDINBURGH FESTIVAL KURS ENGLISH PLUS WORK EXPERIENCE 20 lekcji/tydz. + imprezy festiwalowe praca/praktyki w firmach po ukoñczeniu min. 4 tyg. kursu

4 FOLKESTONE wiek: min. 16 lat; rodzina FOLKESTONE to urokliwe miasto licz¹ce 50 tyœ. mieszkañców na po³udniowym wybrze u Anglii w hrabstwie Kent nazywanym ogrodem Anglii. Ze wzglêdu na najwiêksz¹ iloœæ s³onecznych dni Folkestone sta³ siê modnym kurortem wczasowym. Na uwagê zas³uguj¹: przystañ rybacka, œwietnie prosperuj¹cy port, stare miasto, promenada nad brzegiem klifowego wybrze a. Inne atrakcje miasta to wspania³e pla e i ogrody, galerie, muzea, kina, centra sportowe, restauracje, puby, kluby nocne. Wszystko to wraz ze spokojn¹ atmosfer¹ czyni¹ to miejsce idealne do nauki jêzyka angielskiego. Folkestone ma bardzo dogodne po³¹czenia z oddalonym o 5 min. jazdy poci¹giem Dover oraz o pó³torej godziny jazdy Londynem. Tutaj znajduje siê równie terminal tunelu pod kana³em La Manche. AKADEMIA JÊZYKA ANGIELSKIEGO wysoko wykwalifikowana kadra bogaty wybór ponad 20 rodzajów kursów ma³e grupy max. 12 osób kursy specjalistyczne w grupach max. 6 osób wszystkie poziomy zaawansowania profesjonalne wyposa enie sieæ komputerowa najnowsze programy dydaktyczne i CD ROM-y bezp³atny i dostêp do internetu doskona³a lokalizacja minutê od centrum handlowego i dworca autobusowego piêæ minut od pla y i dworca kolejowego rodziny blisko szko³y, min. pieszo SUPER od 145 /tydz. wycieczki ca³odniowe i weekendowe: Londyn, Oxford, Salisbury, Bath, Bristol, Cambridge, Bruksela, Pary, Amsterdam; zajêcia popo³udniowe i wieczorne: zajêcia sportowe, dyskoteki, barbacue, imprezy lokalne, quizy, video, karaoke, itp. Folkestone Hastings HASTINGS wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik HASTINGS po³o one jest nad morzem w hrabstwie East Sussex na po³udniu Anglii, 95 km od Londynu. Jest to popularna miejscowoœæ wypoczynkowa odwiedzana przez turystów zagranicznych. Hastings zas³ynê³o w 1066 roku jako miejsce bitwy zakoñczonej zwyciêstwem Normanów nad Anglo-Saxonami, co zmieni³o dalszy bieg historii Anglii. Niezwykle urokliwym miejscem jest Stare Miasto oraz liczne ogrody i parki. WSZECHSTRONNE CENTRUM JÊZYKOWE atrakcyjne ceny doskona³a lokalizacja blisko centrum, dworca, pla y rekomendacja British Council cz³onek ARELS test wstêpny wszystkie poziomy wysoko wykwalifikowana kadra kursy egzaminacyjne kursy dla nauczycieli kursy specjalistyczne grupy max. 8 osób w ci¹gu roku grupy max. 12 osób latem miejsce do samodzielnej nauki sala komputerowa, sala TV pomoce audio-video bezp³atny , internet patio i ogród, boiska trawiaste wycieczki: Oxford, Cambridge, Windsor; wycieczki lokalne: kina, filmy, dyskoteki, barbecue, koncerty, zajêcia sportowe: badminton, tenis sto³owy, siatkówka, koszykówka; zajêcia p³atne dodatkowo w szkole. przy rodzinie angielskiej pokój 1/2-osobowy 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy rodziny blisko szko³y, 5-20 min. pieszo poci¹giem z Charing Cross Station - bilet ok. 15 funtów; poci¹giem/autobusem z Victoria Station, bilet ok. 15 funtów; poci¹giem z Dover - ok. 12 funtów odbiór z lotniska lub dworca przez szko³ê (transfer) przy rodzinie angielskiej - pokoje 1-os., codziennie œniadania i obiadokolacje, dodatkowo w weekendy lunche przy rodzinie angielskiej o wy szym standardzie, pokoje 1-osobowe, codziennie œniadania i obiadokolacje, dodatkowo w weekendy lunche, w³asna ³azienka z Dover, 5 min. jazdy poci¹giem, 15 min. autobusem, bilet ok. 1,2 funta z Londynu autobusem z Victoria Station, op³ata 17 funtów w dwie strony, lub poci¹giem z Charing Cross Station, op³ata 12 funtów w jedn¹ stronê KURS OGÓLNY 15 lekcji/tydz. grupa 4-12 osób 1 lekcja = 60 min. KURS OGÓLNY 20/30 lekcji max. 8/12 osób w grupie KURS INTENSYWNY 20 lekcji/tydz. grupa 4-12 osób 1 lekcja = 60 min. KURS METODYCZNY Advanced English for Teachers/Methodology 30 lekcji KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS 15/20 lekcji/tydz. KURS BUSINESS ENGLISH 15/20 lekcji/tydz. grupa 4-12 osób min. 2 tyg. KURS EGZAMINACYJNY First Certificate, Advanced, Proficiency 4/11 tyg., 30 lekcji ROK SZKOLNY W ANGLII 20 lekcji min. 15 tyg. KURS ENGLISH FOR LAWYERS 20 lekcji/tydz. grupa 2-4 osoby 1-4 tyg. KURS HOTEL & CATERING, TRAVEL & TOURISM 20 lekcji/tydz. 2-4 tyg.

5 wiek: min. 16 lat; rod zina LONDYN Londyn LONDYN wiek: min. 16 lat; rodzina/kwatera/akademik LONDYN BECKENHAM elegancka i pe³na zieleni dzielnica po³o ona w po³udniowo-wschodniej czêœci Londynu ok. 20 min. od centrum. Zaledwie 2-3 min. od szko³y znajduje siê nowe centrum handlowe, du y kompleks sportowy, dwa teatry, biblioteki, restauracje, puby i parki. Beckenham ³¹czy spokój i sielsk¹ atmosferê angielskiego przedmieœcia ze wszystkimi atrakcjami centrum Londynu. KRÓLEWSKA AKADEMIA JÊZYKOWA rekomendacja British Council, cz³onek ARELS rok za³o enia 1957 grupy max. 14 osób nowoczesny sprzêt audiowizualny 18 klas, pomieszczenie z kominkiem centrum multimedialne, dostêp do internetu bezp³atny cafeteria, du y ogród wyk³ady dodatkowe: kultura, historia, jêzyk kursy przygotowuj¹ce do studiów na wy szych uczelniach wycieczki ca³odniowe, wycieczki lokalne: zwiedzanie parlamentu, kina, teatr, musicale, puby, restauracje, miasto-noc¹; zajêcia sportowe np. pi³ka no na; niektóre zajêcia bezp³atne; w cenie kursu wakacyjnego 1 wycieczka ca³odniowa oraz czêœæ programu dodatkowego przy rodzinie angielskiej, pok. 1/2-os.; 2 posi³ki dziennie, 3 w weekendy z Victoria Station kolejk¹ British Rail do Beckenham Junction, bilet ok. 3 funty odbiór taksówk¹ przez szko³ê (transfer) LONDYN CENTRUM wielomilionowa metropolia rozci¹gaj¹ca siê po obu brzegach Tamizy przyci¹ga rzesze turystów, trzy razy wiêcej ni wynosi liczba jej sta³ych mieszkañców. Turyœci obowi¹zkowo staraj¹ siê odwiedziæ dzielnicê Westminster, Pa³ac Buckingham, Opactwo Westminsterskie, Big Ben, British Museum, National Gallery, Gabinet Figur Woskowych Madamme Tussaud. S³ynna ulica Oxford przyci¹ga klientów niezliczon¹ iloœci¹ sklepów, a os³awiony Harrods - swym niepowtarzalnym wystrojem i szokuj¹cymi cenami. Pa³ace, koœcio³y, rozleg³e parki i ogrody, liczne galerie, teatry, kina, dyskoteki, kluby i puby ogromny ruch i korki na ulicach, wszystko to tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê tego têtni¹cego yciem miasta. TANIE SZKO Y JÊZYKOWE atrakcyjne lokalizacje w samym centrum Londynu rekomendacje British Council, ARELS SUPER pocz¹tek w ka dy poniedzia³ek miêdzynarodowe grupy, wszystkie poziomy kursy FCE, CAE, PET, ARELS, Trinity College 120 /4 tyg. grupy max. 14 osób, popo³udniowe max. 16 osób laboratorium jêzykowe, listening centre, video room, cafeteria PRACTICE CLASSES Practice Classes tylko poziomy œredniozaawansowane, 15 lekcji tygodniowo w tym 2 lekcje dziennie prowadzone bezp³atnie przez nauczycieli sta ystów Teacher Training College pod nadzorem nauczyciela. Bardzo ciekawe zajêcia i lekcje pokazowe. wycieczki ca³odniowe, wycieczki lokalne: zwiedzanie parlamentu, kina, teatr, musicale, puby, restauracje, miasto-noc¹; zajêcia sportowe np. pi³ka no na; zajêcia dodatkowe p³atne na miejscu, niektóre zajêcia bezp³atne przy rodzinie angielskiej, pokoje 1 lub 2-osobowe, tylko dla dwóch osób przyje d aj¹cych razem na kurs, œniadania lub 2 posi³ki dziennie pokoje 1-4 osobowe bez wy ywienia; p³atnoœæ na miejscu w³aœcicielowi akademiki/hostele, pok. 1-8 osobowe, œniadania; centrum Londynu, kilka minut od szko³y; fax, internet, pralnia, bar, klub; wiek lat; p³atnoœæ kart¹ kredytow¹ apartamenty studenckie, bez wy ywienia, pok. 1-3 osobowe rezerwacje zakwaterowania przyjmowane s¹ min. 4 tyg. przed rozpoczêciem kursu KURS PRACTICE CLASSES 15 lekcji/tydz osób czêœæ lekcji z praktykantem KURS GENERAL ENGLISH 15/30 lekcji/tydz. zajêcia rano lub/i po po³udniu KURS WAKACYJNY 20 lekcji / tydz tyg. KURS OGÓLNY / INTENSYWNY 20/28 lekcji/tydz tyg.

6 LONDYN wiek: min. 16 lat; rodzina/akademik Londyn LONDYN wiek: min. 17 lat; rod zina LONDYN GREENWICH historyczna dzielnica Londynu rozs³awiona przez po³udnik zero, zwana miejscem gdzie czas siê zaczyna, ok. 15 min. od centrum. Rozleg³e parki, Królewskie Obserwatorium, Muzeum Morskie, s³ynny Cutty Sark, jedyny tunel pod Tamiz¹ oraz liczne kawiarnie i restauracje oraz odnowiony stary rynek przyci¹gaj¹ rzesze turystów i studentów przez ca³y rok. CENTRUM JÊZYKOWE ISIS doskona³a lokalizacja, blisko przystanku autobusowego i stacji rekomendacja British Council, ALTO, FIYTO grupy max. 15 osób wszystkie poziomy zaawansowania test wstêpny, certyfikat ukoñczenia kursu nowoczesne pomoce audio-video autentyczne materia³y 13 klasopracowni, œwietlica, self-study centre, internet, bogaty program zajêæ dodatkowych wycieczki ca³odniowe, wycieczki lokalne: zwiedzanie parlamentu, kina, teatr, musicale, puby, restauracje, miasto-noc¹; zajêcia sportowe np. pi³ka no na; zajêcia dodatkowe p³atne na miejscu, niektóre zajêcia bezp³atne starannie wybrane rodziny, pokoje 1/2 osobowe, œniadania i obiadokolacje, w weekendy dodatkowo lunche; min. autobusem od szko³y akademik Greenwich University, pokoje 2 osobowe, wspólna ³azienka i kuchnia, bez wy ywienia lub z 2 posi³kami kolejk¹ naziemn¹ do stacji Greenwich, 15 min. od centrum Londynu LONDYN HARROW têtni¹ca yciem dzielnica w po³udniowo - zachodniej czêœci Londynu ok. 30 min. od centrum. Ogromne centrum sportowo - rekreacyjne, liczne parki, stadion Wembley - kolebka angielskiego futbolu, puby, restauracje, dyskoteki czyni¹ Harrow niezwykle barwnym i ciekawym miejscem. SZKO A JÊZYKA ANGIELSKIEGO SUPERSTUDY miêdzynarodowe grupy test wstêpny wszystkie poziomy rekomendacja British Council nowoczesne metody nauczania grupy max. 16 osób bogaty program zajêæ kulturalnych przestronne klasy pomoce audio - video p³atne materia³y pomocnicze wycieczki ca³odniowe, wycieczki lokalne: zwiedzanie parlamentu, kina, teatr, musicale, puby, restauracje, miasto - noc¹; zajêcia sportowe np. pi³ka no na; zajêcia dodatkowe p³atne na miejscu, niektóre zajêcia bezp³atne przy rodzinie angielskiej, pokoje 1/2-osobowe pe³ne wy ywienie - 3 posi³ki dziennie œrednio do 30 min. od szko³y przyjazd - niedziela, wyjazd - sobota metro z Victoria Station do stacji Harrowon-the-Hill lini¹ Metropolitan, ok. 3-4 funty; z Heathrow bezpoœredni autobus nr 140, ok.1 funta odbiór przez rodzinê ze stacji metra Harrow bezp³atny KURS OGÓLNY 15/20/30 lekcji/tydz. max. lekcje rano lub/i po po³udniu 1 lekcja = 52,5 min. KURS BUSINESS ENGLISH 20 lekcji General English + 15 lekcji Business English KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE 20 lekcji/tydz. 12 tygodni ROK SZKOLNY W ANGLII 26 lekcji/tydz. 24/36 tygodni KURS OGÓLNY 15 lekcji/tydz. 1 lekcja = 50 min. KURS INTENSYWNY 20 lekcji/tydz. 1 lekcja = 50 min. KURS EGZAMINACYJNY FIRST CERTIFICATE 12 tyg. 15/20 lekcji/tydz. PROGRAM WORK/STUDY kurs + praca u rodziny 8/12 tyg.

7 LONDYN MARGATE wiek: min. 16 lat; rod zina Londyn Margate wiek: min. 16 lat; rodzina LONDYN LEWISHAM spokojna dzielnica w po³udniowo - zachodniej czêœci Londynu, ok. 15 min. od centrum. Bliskie s¹siedztwo historycznego Greenwich oraz doskona³e po³¹czenie z centrum pozwalaj¹ w pe³ni korzystaæ ze wszystkich atrakcji Londynu. MARGATE ma³a nadmorska miejscowoœæ po³o ona w hrabstwie Kent ok.100 km od Londynu, s³yn¹ca z ciep³ego klimatu i piaszczystych pla. Na turystów czeka tu wiele atrakcji: kina, dyskoteki, puby, zaplecze sportowe. CENTRUM JÊZYKOWE TWIN wysoko wykwalifikowani nauczyciele rekomendacja British Council, cz³onek ARELS ma³e grupy 8-15 osób bogaty wybór kursów 15 min. od centrum, 2 strefa, blisko Greenwich bezp³atny dostêp do internetu i biblioteka, czytelnia laboratoria komputerowe, self-access study centre sala TV, video, œwietlica, kafeteria, sklep wyjœcia do pubów, video, yoga, aerobik, karaoke, krêgle, zajêcia sportowe, wieczorki miêdzynarodowe, quizy, dyskoteki; wycieczki: Londyn. Oxford,Cambridge, Bath, Windsor & Hampton Court, Stonehenge, Hastings, English Riviera; ceny funtów przy starannie wybranej rodzinie angielskiej, pokój 1/2-osobowy; wy ywienie - 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy kolejk¹ z centum Londynu, ok. 15 min. odbiór przez szko³ê z lotniska/dworca CENTRUM JÊZYKOWE MARGATE ma³e grupy max osób rok za³o enia 1959 doskona³a lokalizacja 10 min. od morza, blisko Sports Centre miêdzynarodowe grupy doœwiadczeni, wykwalifikowani lektorzy test wstêpny, wszystkie poziomy bogaty program zajêæ kulturalnych bezp³atna pomoc w dalszej nauce kameralna - rodzinna atmosfera wycieczki do Ramsgate, Sandwich, Dover, Canterbury, Londynu; wycieczki lokalne, kina, dyskoteki, puby, zajêcia sportowe np. pi³ka no na przy rodzinie angielskiej, pokoje 1-os. pe³ne wy ywienie - 3 posi³ki dziennie œrednio 5 min. pieszo od szko³y z Londynu autobusem, bilet ok. 15 funtów z Dover, autobusem lub poci¹giem, bilet ok. 4 funty SUPER 160 /tydz. KURS OGÓLNY 15/19/23 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. min. 2 tyg. KURS BUSINESS ENGLISH 30 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. 2 tyg. KURS PROFESSIONAL ENGLISH 15 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. 15 tyg. Kursu+15 tyg. niep³atnych praktyk w firmie (zgodnych z kierunkiem studiów) KURS OGÓLNY 20 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. KURS INTENSYWNY 25 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min.

8 OXFORD wiek: min. 16 lat; rodzina/akademik Oxford Reading READING wiek: min. 16 lat; rod zina OXFORD to s³awne na ca³ym œwiecie miasto uniwersyteckie, do którego studenci zaczêli przybywaæ w XII wieku, daj¹c pocz¹tek Uniwersytetowi Oxfordzkiemu, z³o onemu z 40 niezale nych collegów, mieszcz¹cych siê w piêknych zabytkowych budynkach. Oxford têtni yciem do póÿnych godzin nocnych w teatrach, pubach, na koncertach. READING uniwersytecki oœrodek nad Tamiz¹ licz¹cy 150 tyœ mieszkañców jest atrakcyjnym miastem z wieloma sklepami, kinami, kafejkami i centrami sportowymi. Latem miasto têtni yciem równie noc¹, do atrakcji nale y promenada wzd³u Tamizy oraz przeja d ki ³ódk¹. Do Londynu jest st¹d jedynie 40 min. poci¹giem, blisko równie jest do Oxfordu, Windsoru oraz Winchester. KRÓLEWSKA AKADEMIA JÊZYKOWA rekomendacja British Council, cz³onek ARELS rok za³o enia 1957 przyjazna atmosfera grupy max. 14 osób nowoczesny sprzêt audiowizualny laboratorium, biblioteka, kafeteria, œwietlica centrum multimedialne, dostêp do internetu, biblioteka, video bezp³atny wycieczki, barbacue, video, zajêcia sportowe, dyskoteki, kino, teatr, muzea; w cenie kursu wakacyjnego 1 wycieczka tygodniowo oraz czêœæ programu popo³udniowego przy rodzinie angielskiej, pokój 1/2-osobowy, 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy akademik (po³. lipca - sierpieñ), pokój 1-osobowy, 2 posi³ki dziennie w szkolnej sto³ówce, 2 min. od szko³y autobusem National Express - co pó³ godziny; bilet ok. 10 funtów w 2 strony odbiór taksówk¹ przez szko³ê (transfer) CENTRUM JÊZYKA ANGIELSKIEGO atrakcyjne ceny ponad 25 lat doœwiadczeñ w nauczaniu angielskiego ma³e grupy œrednio 7 osób 8 poziomów zaawansowania test wstêpny, certyfikat ukoñczenia kursu nowoczesne pomoce dydaktyczne kursy ogólne oraz Business & Commercial English atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta bogaty program zajêæ dodatkowych wycieczki ca³odniowe: Londyn, Oxford, Windsor, Bath, Winchester, lokalne zwiedzanie, zajêcia sportowe i kulturalne np. ten-pin bowling, golf; niektóre atrakcje wymagaj¹ dodatkowej op³aty starannie wybrane rodziny, pe³ne wy ywienie - 3 posi³ki dziennie autobus National Express co godzinê; bilet w dwie strony ok. 9 funtów KURS WAKACYJNY 20 lekcji + 1 wycieczka 2-10 tyg. KURS W CI GU ROKU 28 lekcji/tydz tyg. KURS OGÓLNY 15/25 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. min. 2 tyg. LEKCJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELEM 20 funtów za godzinê

9 TORQUAY wiek: min. 16 lat; rod zina TORQUAY to miasto po³o one na po³udniowym wybrze u Anglii w malowniczym hrabstwie Devon. Rejon ten zwany Riwier¹ angielsk¹ s³ynie z piêknego wybrze- a, niewielkich zatoczek, s³onecznych pla przypominaj¹cych œródziemnomorskie kurorty. agodny klimat i œwietne warunki do uprawiania sportów wodnych sprawi³y, e miasto to sta³o siê popularnym miejscem spêdzania letnich wakacji. WORTHING wiek: min. 16 lat; rodzina/hotel Worthing Torquay WORTHING to urocza miejscowoœæ po³o ona na po³udniowym wybrze u Anglii nieopodal Brighton. Piêkna promenada oraz molo przyci¹ga rzeszê turystów, którzy równie korzystaj¹ z przepiêknych pla ci¹gn¹cych siê na d³ugoœæ piêciu mil. Worthing jest to typowy nadmorski kurort z piêkn¹ pla ¹ oraz typow¹ angielsk¹ zabudow¹, piêknymi parkami i specyficznym miêdzynarodowym klimatem wielokulturowoœci. Nie dziwi zatem fakt, e spêdzali tu wakacje królowie angielscy oraz poeci (Edward VII, Oscar Wilde). ANGIELSKA RIVIERA atrakcyjna lokalizacja blisko centrum i pla y kameralna przyjazna atmosfera, ma³e grupy œrednio 8 osób nowoczeœnie urz¹dzone sale sala komputerowa wiêkszoœæ rodzin mieszka blisko szko³y kursy General English, Business English lekcje indywidualne kursy Executive - lekcje indywidualne z nauczycielem kursy egzaminacyjne Cambridge/IELTS obejmuj¹ ró norodne gry i zabawy edukacyjne, spacery, zajêcia sportowe, wycieczki np. do Bath, Exeter, Plymouth czy tajemniczego Parku Narodowego Dartmoor przy rodzinie angielskiej min. od szko³y pokoje 2-osobowe, 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy przy rodzinie angielskiej o podwy szonym standardzie - w³asna ³azienka, 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy z Victoria Station/Heathrow autobusem National Express; cena ok. 35 funtów; podró trwa ok. 4 godz., szko³a mo e wykupiæ bilet, który trzeba odebraæ na dworcu w Londynie i op³aciæ po przyjeÿdzie do szko³y; rodzina mo e odebraæ z dworca w Torquay SZKO A ANGIELSKIEGO ST. GEORGE lokalizacja w centrum miasta nowoczeœnie wyposa one sale szkolne bezp³atny dostêp do internetu doœwiadczona i przyjazna kadra nauczycielska ma³e grupy miêdzynarodowe (max. 12 osób) kursy jêzykowe na wszystkich poziomach zaawansowania patio na terenie szko³y - doskona³e miejsce na lunch czy barbacue zajêcia popo³udniowe - zajêcia sportowe (tenis, tenis sto³owy, basen), barbacue, przyjêcia studenckie, wycieczki popo³udniowe - Brighton, Arundel, Chichester, wycieczki ca³odniowe - Londyn, Oxford, Bath, Stonehenge, Cambridge, Canterbury, Windsor u rodzin angielskich - w pokojach 2-osobowych, pe³ne wy ywienie, blisko szko³y: 5-20 minut pieszo autokarem National Express bilet ok. 14 funtów w dwie strony lub poci¹giem KURS OGÓLNY / KURS INTENSYWNY 20/29 lekcji/tydz. KURS OGÓLNY 20 lekcji/tydz. ok. 6-8 osób w grupie KURS INTENSYWNY PLUS 20 lekcji + 4 lekcje specjalistyczne w mini grupie KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE, IELTS 20/29 lekcji/tydz. KURS SPECJALISTYCZNY BUSINESS, IT, ACADEMIC SUBJECTS 29 lekcji/tydz. ROK SZKOLNY 20 lekcji/tydz. 9 miesiêcy

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Symbol oferty: 630/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Symbol oferty: 288/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Anglia Oxford Własny

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego, Brighton, od 16 lat (WBB10) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego, Brighton, od 16 lat (WBB10) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego, Brighton, od 16 lat (WBB10) Symbol oferty: 456/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Inne Brighton Własny

Bardziej szczegółowo

JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth

JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth Wakacje letnie 2015 JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth Minimalny czas pobytu: 1 tydzień, w okresie od czerwca do sierpnia 2015. Wiek uczestników: 10-18 lat Kurs: 20 godzin lekcyjnych (20 x 40 min.) Koszt

Bardziej szczegółowo

JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth

JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth Wakacje letnie 2014 JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth Minimalny czas pobytu: 1 tydzień, w okresie od 22 czerwca 2014 do 30 sierpnia 2014. Wiek uczestników: 10-18 lat Kurs: 20 godzin lekcyjnych (20 x 40

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Symbol oferty: 754/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN

wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN AUGSBURG wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik Berlin Augsburg BERLIN wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG to trzecie co do wielkoœci miasto Bawarii, po Monachium i Norymberdze i jedno z

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Symbol oferty: 458/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Szkocja Edynburg

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Eastbourne, od 16 lat (WBE11) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Eastbourne, od 16 lat (WBE11) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Eastbourne, od 16 lat (WBE11) Symbol oferty: 5/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Anglia Eastbourne

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH standardowy, intensywny, indywidualny S SPRACHCAFFE INTERNATIONAL Sprachcaffe jest organizacją szkół językowych, która istnieje od 1982 r. Wywodzi się z

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Symbol oferty: 667/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Toskania Florencja

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego,londyn, od 16 lat (WBL01) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego,londyn, od 16 lat (WBL01) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego,londyn, od 16 lat (WBL01) Symbol oferty: 11/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny

Bardziej szczegółowo

KURS GENERAL ENGLISH (JEDEN NA JEDEN)

KURS GENERAL ENGLISH (JEDEN NA JEDEN) 2014/2015 1 Wszystkie osoby które są zainteresowane kursem języka angielskiego i chcą spędzić niezapomniane wakacje na słonecznej Malcie chcielibyśmy zaprosić do skorzystania z naszych pakietów turystyczno-edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA Nauka angielskiego na plaży? Bournemouth, położone na południowym wybrzeżu Anglii, jest jednym z najsłynniejszych kurortów nadmorskich

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Symbol oferty: 288/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Anglia Oxford Własny

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION Sz.P. Małgorzata Stegenka e-mail: malsteg@op.pl Szanowna Pani, Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą wycieczek szkolnych. W odpowiedzi na zapytanie odnośnie organizacji szkolnej wycieczki autokarowej

Bardziej szczegółowo

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Symbol oferty: 289/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Niemcy Berlin Berlin Własny Wyjazd

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA Nauka angielskiego na plaży? Bournemouth, położone na południowym wybrzeżu Anglii, jest jednym z najsłynniejszych kurortów nadmorskich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

tel./fax 058-781-09-66, info@siesta.pl / www.siesta.pl

tel./fax 058-781-09-66, info@siesta.pl / www.siesta.pl Barcelona1 2009 Siedzibą szkoły jest nowoczesny 6 piętrowy budynek znajdujący się w centrum Barcelony w pobliżu Plaza Molina, wszystkie sale są klimatyzowane i wyposażone w sprzęt audio-video. Siedziba

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego za granicą, Malta St.Julian's (MA08) Cena za obóz językowy obejmuje. St. Julian s (kod oferty MA 08)

Kurs języka angielskiego za granicą, Malta St.Julian's (MA08) Cena za obóz językowy obejmuje. St. Julian s (kod oferty MA 08) Kurs języka angielskiego za granicą, Malta St.Julian's (MA08) Symbol oferty: 737/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta St. Julian'S

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Symbol oferty: 749/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

Wyjazd językowy do Anglii. Junior English plus Sports Harrow House - Swanage

Wyjazd językowy do Anglii. Junior English plus Sports Harrow House - Swanage Wyjazd językowy do Anglii Junior English plus Sports Harrow House - Swanage Swanage jest popularnym, ale mimo to kameralnym nadmorskim miastem na południowym wybrzeżu Anglii, odległym o 2,5 godziny drogi

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Symbol oferty: 1186/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Symbol oferty: 1186/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Symbol oferty: 289/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Niemcy Berlin Berlin Własny Wyjazd

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Symbol oferty: 667/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Toskania Florencja

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2014 ANGLIA vs POLSKA. Wyjątkowy mecz 15 PAŹDZIERNIKA 2013

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2014 ANGLIA vs POLSKA. Wyjątkowy mecz 15 PAŹDZIERNIKA 2013 ELIMINACJE DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2014 ANGLIA vs POLSKA Wyjątkowy mecz 15 PAŹDZIERNIKA 2013 SUGEROWANY PROGRAM Dzień 1 14.10.2013 - Godz: 05.50 Zbiórka na lotnisku Okęcie przy standzie firmowym - Godz: 07.50

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Edynburg idealne miejscde na wyjazd językowy. Szkoła językowa w Edynburgu (kod oferty WBE12)

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Edynburg idealne miejscde na wyjazd językowy. Szkoła językowa w Edynburgu (kod oferty WBE12) Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Symbol oferty: 458/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Szkocja Edynburg

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Symbol oferty: 288/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Anglia Oxford Własny

Bardziej szczegółowo

Wis³a. Park im. W. Bednarskiego. Edukacja. Sport. Kultura. Œliska. Kalwaryjska. Konopnickiej. Powstañców Œl¹skich. Kamieñskiego.

Wis³a. Park im. W. Bednarskiego. Edukacja. Sport. Kultura. Œliska. Kalwaryjska. Konopnickiej. Powstañców Œl¹skich. Kamieñskiego. Inwestycja Melanitta Apartments to 5-kondygnacyjny wielorodzinny budynek mieszkaniowy, który pomimo swego modernistycznego charakteru wkomponowuje siê w architekturê dzielnicy m.in. za spraw¹ wyodrêbnionego

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014

Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014 DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014 MALTA Malta leży między Sycylią a wybrzeżem północnej Afryki. Tutaj mieszają się wpływy kultury arabskiej i europejskiej. Dla zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

Kurs języka hiszpańskiego, Valencia w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka hiszpańskiego, Valencia w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka hiszpańskiego, Valencia w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 76/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Hiszpania Walencja

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Symbol oferty: 668/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Lombardia Mediolan

Bardziej szczegółowo

Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 68/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Hiszpania Madryt Madryt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Inny, Kurs

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Moskwa, od 16 lat (kod oferty ROM01) Rosja idealna destynacja na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka rosyjskiego, Moskwa, od 16 lat (kod oferty ROM01) Rosja idealna destynacja na zagraniczne kursy językowe Kurs języka rosyjskiego, Moskwa, od 16 lat (kod oferty ROM01) Symbol oferty: 57/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Rosja Stolica Moskwa Własny

Bardziej szczegółowo

CENNIK KURSÓW DLA DOROSŁYCH - 2011

CENNIK KURSÓW DLA DOROSŁYCH - 2011 PPHU Centrum Języków Obcych-YLC 09-402 Płock, ul. Kościuszki 9 tel.: 24-366 55 55, 366 55 50; fax 24-268 95 60; e-mail: ylc@ylc.pl; www.ylc.pl TYP KURSU ANGIELSKI OGÓLNY INTENSYWNY ANGIELSKI ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Nowym Jorku w słynnym Empire State Building, od 16 lat (USY02)

Kurs języka angielskiego w Nowym Jorku w słynnym Empire State Building, od 16 lat (USY02) Kurs języka angielskiego w Nowym Jorku w słynnym Empire State Building, od 16 lat (USY02) Symbol oferty: 29/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim Charakterystyka przestrzenna teren o wysokich walorach przestrzenno przyrodniczych do uporz¹dkowania, rehabilitacji istniej¹ce obiekty na terenie gminnym wyznaczonym pod projektowan¹ przystañ do wyburzenia

Bardziej szczegółowo

Western Europe Integration Camp. Language Study. 24-30th July 2016 Boston, UK. T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t

Western Europe Integration Camp. Language Study. 24-30th July 2016 Boston, UK. T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t Western Europe Integration Camp & Language Study 24-30th July 2016 Boston, UK T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Letni Obóz

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie Świat jest wspaniałą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę Św. Augustyn Program wycieczki do Londynu 23-27 kwietnia 2013 rok Szkoła podstawowa nr 28 z

Bardziej szczegółowo

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl OBÓZ JĘZYKOWY LONDYN 1990 PLN LONDYN wiek: 16+ wiek: 14-18 lat wyjazd grupowy, autokar lub samolot już od 3590 PLN / 2 tyg. rodzina

Bardziej szczegółowo

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) FRANKFURT. Niemiecki w Niemczech. Kursy niestandardowe. Zakwaterowanie i wyżywienie

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) FRANKFURT. Niemiecki w Niemczech. Kursy niestandardowe. Zakwaterowanie i wyżywienie Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Symbol oferty: 267/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Niemcy Hesja Frankfurt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, no conv : Wyżywienie: Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

Wakacje w Bede to coś więcej niż zwykły letni kurs, to prawdziwe życiowe doświadczenie.

Wakacje w Bede to coś więcej niż zwykły letni kurs, to prawdziwe życiowe doświadczenie. PODSUMOWANIE KURSÓW 2017 Nasze kursy tworzymy z myślą o tym, by przykuwały uwagę uczestników, budziły ich ciekawość i inspirowały do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie zapewnia Bede. Wakacje w

Bardziej szczegółowo

BELL CAMBRIDGE. 460,-GBP Cena przykładowego zakwaterowania Mieszkanie u rodziny: 180,- GBP Przykładowa cena łączna 640,- GBP

BELL CAMBRIDGE. 460,-GBP Cena przykładowego zakwaterowania Mieszkanie u rodziny: 180,- GBP Przykładowa cena łączna 640,- GBP BELL CAMBRIDGE INTENSIVE ENGLISH A1, A2 Bell Londyn, Na intensywnym kursie języka angielskiego, studenci rozwiną swoją znajomość języka angielskiego. Udoskonalą takie umiejętności językowe jak: komunikacja,

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@translatorka.pl tel. 691 280 500 INFORMACJE O KURSACH Ceny w euro za osobę na dla uczestników powyżej 18 roku

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX LONDYN

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX LONDYN WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX LONDYN Wybierając kurs językowy w Londynie, połączysz efektywną naukę języka angielskiego z ekscytującymi wakacjami. Będziesz mógł zanurzyć się w typowym,

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Montreal, Kanada, od 18 lat (KAM03) Kanada - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Montreal, Kanada, od 18 lat (KAM03) Kanada - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Montreal, Kanada, od 18 lat (KAM03) Symbol oferty: 37/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Kanada Quebec Montreal

Bardziej szczegółowo

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem 1 Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem Cena 29000.00 EUR Numer: 774 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Wtórne Typ: Dwupokojowe Typ: Niedrogie mieszkaniа Region: Neseber

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, od 16 lat (WBB 09) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła w Bournemouth (kod oferty WBB09)

Kursy języka angielskiego, od 16 lat (WBB 09) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła w Bournemouth (kod oferty WBB09) Kursy języka angielskiego, od 16 lat (WBB 09) Symbol oferty: 1/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Dorset Hrabstwo Bournemouth

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX - MALTA

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX - MALTA WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX - MALTA DLACZEGO MALTA? 7000 lat historii i dziedzictwa kulturowego, 300 słonecznych dni w roku, ok. 40 rozległych i czystych plaż, ciepłe i czyste Morze

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL ZENIT*** stylowo i funkcjonalnie urządzony, ulokowany na

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

1. WTOREK - 18/07/2017

1. WTOREK - 18/07/2017 1. WTOREK - 18/07/2017 W godzinach porannych oraz popo udniowych przyjazd uczestników XLI Mi dzynarodowego Kongresu Pueri Cantores, których b oczekiwa odpowiednio przygotowane osoby (na lotniskach, dworcach

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Bułgaria Oferta: Obozy młodzieżowe Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 860 zł + 230 Euro/os. PLN Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Perla *** Typ dojazdu: Autokar

Bardziej szczegółowo

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH LEWIS SCHOOL OF ENGLISH Polski 2014 Kursy dla Młodzieży Witamy w Lewis School! Ożywiamy naukę języka! Nauka w Wielkiej Brytanii to nie tylko wspaniałe doświadczenie. To także doskonała okazja by rozwinąć

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 21) OPIS. Dostępne kursy: Kursy niestandardowe: Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 21) OPIS. Dostępne kursy: Kursy niestandardowe: Zakwaterowanie i wyżywienie: Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 21) Symbol oferty: 752/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych. Cambridge Academy of English

Oferta kursów zagranicznych. Cambridge Academy of English DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych Cambridge Academy of English Cambridge Academy of English Kursy dla dorosłych Dziewięćdziesiąt kilometrów na północ od Londynu, pośród zielonej, lekko pofalowanej

Bardziej szczegółowo

Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców

Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców Nie możemy się doczekać, aby powitać Was w Łodzi i sprawić, aby ten pobyt był tak komfortowy, jak to jest tylko możliwe Kurs miesięczny Termin

Bardziej szczegółowo

wiek: min. 18 lat; rodzina/akademik Montpellier Marsylia wiek: min. 16 lat; rod zina MONTPELLIER MARSYLIA

wiek: min. 18 lat; rodzina/akademik Montpellier Marsylia wiek: min. 16 lat; rod zina MONTPELLIER MARSYLIA MARSYLIA MONTPELLIER wiek: min. 18 lat; rodzina/akademik Montpellier Marsylia wiek: min. 16 lat; rod zina FRANCUSKI FRANCJA MARSYLIA najwiêkszy port handlowy w po³udniowej Francji za³o ony przez Greków

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH Język ogólny 2013 S Cambridge Academy of English CAMBRIDGE (Wielka Brytania) Kursy dla dorosłych Dziewięćdziesiąt kilometrów na północ od Londynu, pośród

Bardziej szczegółowo

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła językowa we Frankfurcie (kod oferty NIF 04)

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła językowa we Frankfurcie (kod oferty NIF 04) Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Symbol oferty: 267/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Niemcy Hesja Frankfurt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, no conv : Wyżywienie: Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 Anglia, Szkocja, Irlandia, Malta

CZĘŚĆ 1 Anglia, Szkocja, Irlandia, Malta CZĘŚĆ 1 Anglia, Szkocja, Irlandia, Malta SPIS TREŚCI zagranica 3. Londyn /Anglia-autokar z zakwaterowaniem u rodzin 4. Londyn /Anglia-samolot z zakwaterowaniem u rodzin 5. Londyn /Anglia-autokar z zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni Londyn 6 dni Program Westminster Abbey - Piccadilly i Amorek - Trafalgar Square i Chinatown - Tower i Tower Brigde - Królowa i Buckingham Palace - Katedra Św. Pawła - 117 m - Windsor - Kensington Palace

Bardziej szczegółowo

Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 68/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Hiszpania Madryt Madryt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Inny, Kurs

Bardziej szczegółowo

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Język angielski jest językiem międzynarodowym. Posługują się nim ludzie na całym świecie. Ty jesteś jedną z tych osób. Warto więc dowiedzieć się w jakich państwach mówi się po

Bardziej szczegółowo

Kurs języka hiszpańskiego, Teneryfa w Hiszpanii, wiek od 17 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka hiszpańskiego, Teneryfa w Hiszpanii, wiek od 17 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka hiszpańskiego, Teneryfa w Hiszpanii, wiek od 17 lat (HI01) Symbol oferty: 484/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Hiszpania Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Londyn, Londyn, Londyn

Londyn, Londyn, Londyn Londyn, Londyn, Londyn W dniach 8.10-12.10.2010r. członkowie Klubu Przyjaciół National Geographic Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjno turystycznej do Londynu. Patronat

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych EUROPEAN CENTRE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES

Oferta kursów zagranicznych EUROPEAN CENTRE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych EUROPEAN CENTRE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES EUROPEAN CENTRE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES EC European Centre of English Language - szkoła językowa z korzeniami

Bardziej szczegółowo

Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców

Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców Nie możemy się doczekać, aby powitać Was w Łodzi i sprawić, aby ten pobyt był tak komfortowy, jak to jest tylko możliwe. Kurs 3 - tygodniowy

Bardziej szczegółowo

Marina Park Complex: luksusowe mieszkania blisko portu jachtowego i plaży

Marina Park Complex: luksusowe mieszkania blisko portu jachtowego i plaży Marina Park Complex Cena 48 082 Lokalizacja: Święty Włas Sprzedaż Obszar mieszkalny: 42 m/kw. Typ nieruchomości: Studio, Kawalerka, Apartament dwupokojowy, Apartament trzypokojowy, Apartament Autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

Czteropiętrowy dom. Twój agent. Solidna nieruchomość w malowniczym obszarze

Czteropiętrowy dom. Twój agent. Solidna nieruchomość w malowniczym obszarze Czteropiętrowy dom Cena 618 000 Lokalizacja: Warna, Briz Sprzedaż Obszar mieszkalny: 607 m/kw. Typ nieruchomości: Dom, Willa, Inny Autoryzowana agencja Twój agent Igor Golubov Biuro m.burgas Telefon komórkowy:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w UK. 1. Czas i miejsce szkolenia 2. Tematyka, metody i cele 3. Organizator i źródło finansowania 4. Szkolenie 5.

Szkolenie w UK. 1. Czas i miejsce szkolenia 2. Tematyka, metody i cele 3. Organizator i źródło finansowania 4. Szkolenie 5. Piotr Urbanek Krosno, 2011 Szkolenie w UK 1. Czas i miejsce szkolenia 2. Tematyka, metody i cele 3. Organizator i źródło finansowania 4. Szkolenie 5. Wnioski JOB SHADOWING Czas i miejsce szkolenia 03 21

Bardziej szczegółowo

Kurs języka hiszpańskiego, Granada w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka hiszpańskiego, Granada w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka hiszpańskiego, Granada w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 64/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Hiszpania Andaluzja

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA. TERMIN: 05.09 12.09.2014 r. CENA: 1390,- PLN

WYCIECZKA SZKOLNA. TERMIN: 05.09 12.09.2014 r. CENA: 1390,- PLN WYCIECZKA SZKOLNA Cała południowa Anglia w tydzień TERMIN: 05.09 12.09.2014 r. CENA: 1390,- PLN Zapraszamy chętnych do zapoznania się z propozycją wyjazdu do Anglii we wrześniu przyszłego roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Bez prowizji od kupujących

Bez prowizji od kupujących Sheraton Hotel Sharm El Sheikh Town Houses Znajdujący się na terenie ośrodka rozległy krajobraz, daje możliwośd amatorom sportów gry w tenisa, koszykówkę, siatkówkę, do korzystania z basenów, a także uprawiania

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo