WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg ; 17.07; 31.07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07"

Transkrypt

1 BOURNEMOUTH wiek: min. 16 / lat; rodzina BOURNEMOUTH wiek: min. 16 lat; rodzina Bournemouth BOURNEMOUTH liczy mieszkañców i jest po³o one w hrabstwie Dorset ok. 150 km od Londynu. Jest to najpopularniejszy oœrodek na po³udniowym wybrze u Anglii: czyste, rozleg³e pla e, dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych, baseny, lodowisko, tory wyœcigowe, bary, restauracje, teatry, kina, dyskoteki, kluby i estrady przy molo, rozleg³e centrum handlowe oraz przepiêkne parki. Dodaj¹c do tych atrakcji miejskich wspania³e otoczenie Bournemouth, ³atwo zrozumieæ dlaczego miasto przyci¹ga turystów przez ca³y rok. AKADEMIA JÊZYKOWA atrakcyjne ceny rekomendacja British Council grupy miêdzynarodowe, max.12/16 osób kursy General English; kursy egzaminacyjne FCE, CAE, CPE wszystkie poziomy przyjazna atmosfera kafeteria - doskona³e miejsce na lunch pokój wypoczynkowy, patio i ogród laboratorium, sala komputerowa, TV, video, tenis sto³owy wspania³a lokalizacja, blisko centrum i pla y SUPER 165 /tydz. wycieczki ca³odniowe: Londyn, Oxford, Salisbury, Stonehenge, Winchester, Bath, Dorset Villages - cena ok. 13 funtów; zajêcia popo³udniowe: zajêcia sportowe, dyskoteki, barbacue, imprezy lokalne - cena ok. 4 funtów. Przy tej iloœci atrakcji jakie oferuje miasto, trudno wymieniaæ tu propozycje wszystkich imprez. przy rodzinie angielskiej, pokoje 1/2-osobowe tylko 1 osoba z Polski w miejscu zakwaterowania 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w soboty i niedziele pensjonat lub hotel na yczenie autokarem National Express z Victoria Station - (ok. 2,5 godz.) lub z Heathrow (ok. 2 godz.); bilet ok. 20 funtów odbiór przez szko³ê z Heathrow lub z Victoria Station (transfer) WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg ; 17.07; SZKO A WSPÓLNEGO ŒWIATA lokalizacja w samym centrum miasta nowoczesne wyposa enie internet, biblioteka, video, TV SUPER lekcje 55 minutowe doskona³e zaplecze grupy miêdzynarodowe od 55 /tydz. max. 10 osób w grupie wykwalifikowana kadra rozpoczêcie kursu w ka dy poniedzia³ek kursy przez ca³y rok kursy ogólne, intensywne kursy egzaminacyjne, biznes wycieczki jednodniowe - Londyn, Salisbury, Bath, Oxford zajêcia sportowe - football, siatkówka, koszykówka zajêcia integracyjne - imprezy na pla y; niektóre zajêcia wymagaj¹ min. op³aty pokrywaj¹cej koszty biletów wstêpu/przejazdu KURS WAKACYJNY 20/40 lekcji 1 lekcja = 40 min. max. 16 osób w grupie KURS DLA NASTOLATKÓW lat 20/40 lekcji/tydz. WYJAZD GRUPOWY Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. lipiec - sierpieñ rodzina angielska - pokoje 1 lub 2-osobowe; 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy lub bez wy ywienia; pokoje 2-osobowe z regu³y dla dwóch osób przyje d aj¹cych na kurs; zakwaterowanie p³atne w szkole lub bezpoœrednio rodzinie autokarem National Express z Victoria Station (ok. 2,5 godz.) lub z Heathrow (ok. 2 godz.); bilet ok. 20 funtów w dwie strony KURS W CI GU ROKU 24/40 lekcji 1 lekcja= 40 min. max. 13 osób w grupie KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE - FCE, CAE, CPE 24 lekcje 16 tyg. KURS INTERNATIONAL SCHOOL YEAR / ROK SZKOLNY 24 lekcje 36/39 tyg. KURS INTENSIVE BUSINESS min. 20 lat 34 lekcje/tydz. KURS OGÓLNY 15/20/25 lekcji 1 lekcja = 55 min. KURS EGZAMINACYJNY - FCE, CAE, CPE, IELTS 20/25 lekcji 1 lekcja = 55 min.

2 BRIGHTON wiek: min. 16 lat; rodzina Bristol BRISTOL wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik BRIGHTON nadmorska metropolia, o ³agodnym klimacie i kamienistej pla y, licz¹ca 250 tyœ. mieszkañców. Brighton zwane jest czêsto "Londynem nad morzem", ze wzglêdu na swój wielkomiejski charakter, serdeczn¹, miêdzynarodow¹ atmosferê i bogat¹ ofertê spêdzania czasu wolnego w centrach sportowych, kinach, teatrach, na wystawach i w dyskotekach. G³ówne atrakcje miasta to Royal Pavillon oraz piêkne molo. Brighton posiada doskona³e po³¹czenia komunikacyjne z Londynem. Brighton BRISTOL jest kulturaln¹ i historyczn¹ stolic¹ West Country maj¹cej najnowsze brytyjskie centrum turystyczne i handlowe. Znajduj¹ siê tu: jeden z najlepszych angielskich uniwersytetów, œwiatowej s³awy most wisz¹cy, piêkna Katedra Clifton, liczne muzea i galerie oraz centra sportowe. Czas spêdzony w miêdzynarodowym towarzystwie na koncertach muzyki klasycznej i jazzowej oraz w starych tawernach na nadbrze u uczyni¹ pobyt w Bristolu wyj¹tkowo atrakcyjnym, a stare siedlisko piratów z powieœci Stevensona ''Wyspa Skarbów'' dostarczy niezapomnianych wra eñ w czasie wieczornych biesiad. Bristol jest oddalony zaledwie o 80 min. jazdy poci¹giem od Londynu, a po³o- ony blisko takich atrakcji jak: Bath, Salisbury, Stonehenge, Stratford, Oxford. KOLEGIUM KRÓLEWSKIE m³odzi, wykwalifikowani nauczyciele ma³e grupy, œrednio 6-10 osób doskona³a lokalizacja blisko pla y i centrum SUPER sala TV, video, œwietlica sala komputerowa, internet, kawa, herbata gratis od 60 /tydz. przyjazna, luÿna atmosfera recepcja i biuro dla studentów nowoczesny budynek szkolny legitymacje studenckie uprawniaj¹ce do zni ek wycieczki po Brighton, do Lewes, wyjœcia do pubów, video, yoga, aerobik, karaoke, krêgle, zajêcia sportowe, wieczorki miêdzynarodowe, dyskoteki; wycieczki: Londyn, Oxford, Cambridge, Windsor & Hampton Court, Stonehenge, Hastings & Rye, Canterbury & Leeds Castle, Portsmouth, Isle of Wight; ceny funtów przy starannie wybranej rodzinie angielskiej, pokój 2-osobowy ró ne opcje wy ywienia WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg ; 17.07; autobusem z Victoria Station, bilet ok. 10 funtów autobusy kursuj¹ bardzo czêsto, podró trwa ok. godzinê INSTYTUT JÊZYKA ANGIELSKIEGO rekomendacja ABLS lokalizacja w spokojnej willowej dzielnicy rodziny w obrêbie tej samej dzielnicy kameralna, rodzinna atmosfera bardzo ma³e grupy od 2 do 8 osób lekcje 60 minutowe grupy miêdzynarodowe wykwalifikowana kadra kursy ogólne i egzaminacyjne kursy indywidualne zajêcia towarzyskie, wycieczki lokalne i weekendowe, imprezy kulturalne rodzina angielska, pokoje 1 -osobowe; 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy akademiki: uniwersytecki - latem, miêdzynarodowy Metodystów - przez ca³y rok, bez wy ywienia, ceny na yczenie autokarem National Express z Victoria Station (2,5 godz.) lub z Heathrow (2 godz.); bilet ok. 20 funtów w dwie strony; odjazdy co pó³ lub co godzinê KURS OGÓLNY / INTENSYWNY 15/20 lekcji/tydz. 1 lekcja= 50 min. min. 2 tyg. KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE 20 lekcji 1 lekcja= 50 min. 12 tyg. KURS OGÓLNY/EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE 15 lekcji 1 lekcja = 60 min. KURS INTENSYWNY 21 lekcji 1 lekcja = 60 min.

3 CAMBRIDGE wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik Edynburg Cambridge EDYNBURG wiek: min. 16 lat; rodzina/akademik CAMBRIDGE ze s³ynnym, za³o onym w XIII wieku, uniwersytetem sk³adaj¹cym siê z 31 collegów, przedstawia mieszankê tradycji i nowoczesnoœci. Piêknie zabudowane œredniowieczn¹ architektur¹ wybrze e rzeki Cam z królewskim mostem (st¹d nazwa: Cambridge) oraz per³a architektury - kaplica uniwersytecka King's College, wspania³e muzea, galerie i ogrody oraz punts - specjalne ³odzie p³ywaj¹ce po rzece s¹ czêœci¹ charakteru miasta i jego splendoru. Cambridge jest ma³ym miastem, dlatego ulubionym przez studentów œrodkiem transportu jest rower. EUROPEJSKIE CENTRUM JÊZYKOWE lokalizacja w samym centrum miasta 100 m. od Market Square, 3 min. od King`s College ma³e grupy max. 12/14 osób wszystkie poziomy zaawansowania test wstêpny, certyfikat ukoñczenia kursu nowoczesne pomoce dydaktyczne self-access centre, biblioteka, internet kursy total immersion bogaty program zajêæ dodatkowych lokalne zwiedzanie University of Cambridge, zajêcia sportowe i kulturalne np. ten-pin bowling, golf, p³ywanie, p³ywanie ³odziami po rzece Cam, zwiedzanie kaplicy, wycieczka rowerowa do Granchester, video, pasta evening, wieczorek muzyczny, dyskoteki, puby itp.; wycieczki ca³odniowe: Londyn, Oxford, Windsor, Bath, Winchester; w cenie kursu wakacyjnego tygodniowo 4 zajêcia popo³udniowe i 1 zajêcia wieczorne starannie wybrane rodziny, pokoje 1/2 os., œniadania i obiadokolacje; min. pieszo od szko³y; przy kursie total immersion rodzina o wy - szym standardzie i pe³ne wy ywienie akademik, lipiec - sierpieñ, bez wy ywienia; ceny na yczenie autobus National Express co godzinê; bilet w dwie strony ok. 9 funtów EDYNBURG licz¹ca 500 tyœ. mieszkañców stolica Szkocji. Kto raz by³ w tym mieœcie zawsze bêdzie chcia³ do niego wróciæ. Usytuowany na 7 wzgórzach, otoczony górami z fascynuj¹cym krajobrazem, nale y do najpiêkniejszych miast œwiata. G³ówna ulica Princess Street to szkocka architektura, piêkne ogrody i s³ynne sklepy. Ze szczytu Calton Hill roztacza siê niesamowity widok na miasto, zamek, ulice, gdzie przy dÿwiêkach kobz odbywaj¹ siê pokazy pu³ków szkockich. Niezapomnian¹ atrakcj¹ Edynburga jest odbywaj¹cy siê co roku od po- ³owy sierpnia do po³owy wrzeœnia Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki goszcz¹cy artystów reprezentuj¹cych muzykê, dramat, operê, balet i malarstwo. SZKO A JÊZYKOWA EAC wysoko wykwalifikowana kadra 9 poziomów zaawansowania General English Intensive English kursy egzaminacyjne kursy Edinburgh Festival Course kursy specjalistyczne biznesu kursy dla nauczycieli kursy z praktykami w firmach max osób w grupie self study centre, biblioteka laboratoria jêzykowe sale komputerowe sala TV / video, œwietlica bogaty program dodatkowy zajêcia popo³udniowe i wycieczki ca³odniowe s¹ p³atne dodatkowo na miejscu; w czasie wakacji pe³ny program zajêæ dodatkowych przez ca³y tydzieñ; przy kursie Festival pe³en program imprez festiwalowych w cenie przy rodzinie szkockiej pokoje 1/2 os., 2 posi³ki dziennie, 3 w weekendy akademik w lipcu i sierpniu- pokój 1 osobowy, w internacie znajduj¹ siê: œwietlica, jadalnia, bar, sala TV, pralnia; 2 posi³ki dziennie, 3 w weekendy, przy kursach Business pe³ne wy ywienie samolotem do Edynburga przez Londyn, Brukselê, Amsterdam autobusem National Express z Victoria Station w Londynie, bilet ok. 40 funtów odbiór z lotniska/dworca przez szko³ê KURS OGÓLNY / WAKACYJNY / W CI GU ROKU 20/30 lekcji/tydz. min. 2 tyg. KURS OGÓLNY 20 lekcji/tydz. max. 14 osób w grupie min. 2 tyg. KURS INTENSYWNY 30 lekcji w grupie max. 14 osób KURS EDINBURGH FESTIVAL KURS ENGLISH PLUS WORK EXPERIENCE 20 lekcji/tydz. + imprezy festiwalowe praca/praktyki w firmach po ukoñczeniu min. 4 tyg. kursu

4 FOLKESTONE wiek: min. 16 lat; rodzina FOLKESTONE to urokliwe miasto licz¹ce 50 tyœ. mieszkañców na po³udniowym wybrze u Anglii w hrabstwie Kent nazywanym ogrodem Anglii. Ze wzglêdu na najwiêksz¹ iloœæ s³onecznych dni Folkestone sta³ siê modnym kurortem wczasowym. Na uwagê zas³uguj¹: przystañ rybacka, œwietnie prosperuj¹cy port, stare miasto, promenada nad brzegiem klifowego wybrze a. Inne atrakcje miasta to wspania³e pla e i ogrody, galerie, muzea, kina, centra sportowe, restauracje, puby, kluby nocne. Wszystko to wraz ze spokojn¹ atmosfer¹ czyni¹ to miejsce idealne do nauki jêzyka angielskiego. Folkestone ma bardzo dogodne po³¹czenia z oddalonym o 5 min. jazdy poci¹giem Dover oraz o pó³torej godziny jazdy Londynem. Tutaj znajduje siê równie terminal tunelu pod kana³em La Manche. AKADEMIA JÊZYKA ANGIELSKIEGO wysoko wykwalifikowana kadra bogaty wybór ponad 20 rodzajów kursów ma³e grupy max. 12 osób kursy specjalistyczne w grupach max. 6 osób wszystkie poziomy zaawansowania profesjonalne wyposa enie sieæ komputerowa najnowsze programy dydaktyczne i CD ROM-y bezp³atny i dostêp do internetu doskona³a lokalizacja minutê od centrum handlowego i dworca autobusowego piêæ minut od pla y i dworca kolejowego rodziny blisko szko³y, min. pieszo SUPER od 145 /tydz. wycieczki ca³odniowe i weekendowe: Londyn, Oxford, Salisbury, Bath, Bristol, Cambridge, Bruksela, Pary, Amsterdam; zajêcia popo³udniowe i wieczorne: zajêcia sportowe, dyskoteki, barbacue, imprezy lokalne, quizy, video, karaoke, itp. Folkestone Hastings HASTINGS wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik HASTINGS po³o one jest nad morzem w hrabstwie East Sussex na po³udniu Anglii, 95 km od Londynu. Jest to popularna miejscowoœæ wypoczynkowa odwiedzana przez turystów zagranicznych. Hastings zas³ynê³o w 1066 roku jako miejsce bitwy zakoñczonej zwyciêstwem Normanów nad Anglo-Saxonami, co zmieni³o dalszy bieg historii Anglii. Niezwykle urokliwym miejscem jest Stare Miasto oraz liczne ogrody i parki. WSZECHSTRONNE CENTRUM JÊZYKOWE atrakcyjne ceny doskona³a lokalizacja blisko centrum, dworca, pla y rekomendacja British Council cz³onek ARELS test wstêpny wszystkie poziomy wysoko wykwalifikowana kadra kursy egzaminacyjne kursy dla nauczycieli kursy specjalistyczne grupy max. 8 osób w ci¹gu roku grupy max. 12 osób latem miejsce do samodzielnej nauki sala komputerowa, sala TV pomoce audio-video bezp³atny , internet patio i ogród, boiska trawiaste wycieczki: Oxford, Cambridge, Windsor; wycieczki lokalne: kina, filmy, dyskoteki, barbecue, koncerty, zajêcia sportowe: badminton, tenis sto³owy, siatkówka, koszykówka; zajêcia p³atne dodatkowo w szkole. przy rodzinie angielskiej pokój 1/2-osobowy 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy rodziny blisko szko³y, 5-20 min. pieszo poci¹giem z Charing Cross Station - bilet ok. 15 funtów; poci¹giem/autobusem z Victoria Station, bilet ok. 15 funtów; poci¹giem z Dover - ok. 12 funtów odbiór z lotniska lub dworca przez szko³ê (transfer) przy rodzinie angielskiej - pokoje 1-os., codziennie œniadania i obiadokolacje, dodatkowo w weekendy lunche przy rodzinie angielskiej o wy szym standardzie, pokoje 1-osobowe, codziennie œniadania i obiadokolacje, dodatkowo w weekendy lunche, w³asna ³azienka z Dover, 5 min. jazdy poci¹giem, 15 min. autobusem, bilet ok. 1,2 funta z Londynu autobusem z Victoria Station, op³ata 17 funtów w dwie strony, lub poci¹giem z Charing Cross Station, op³ata 12 funtów w jedn¹ stronê KURS OGÓLNY 15 lekcji/tydz. grupa 4-12 osób 1 lekcja = 60 min. KURS OGÓLNY 20/30 lekcji max. 8/12 osób w grupie KURS INTENSYWNY 20 lekcji/tydz. grupa 4-12 osób 1 lekcja = 60 min. KURS METODYCZNY Advanced English for Teachers/Methodology 30 lekcji KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS 15/20 lekcji/tydz. KURS BUSINESS ENGLISH 15/20 lekcji/tydz. grupa 4-12 osób min. 2 tyg. KURS EGZAMINACYJNY First Certificate, Advanced, Proficiency 4/11 tyg., 30 lekcji ROK SZKOLNY W ANGLII 20 lekcji min. 15 tyg. KURS ENGLISH FOR LAWYERS 20 lekcji/tydz. grupa 2-4 osoby 1-4 tyg. KURS HOTEL & CATERING, TRAVEL & TOURISM 20 lekcji/tydz. 2-4 tyg.

5 wiek: min. 16 lat; rod zina LONDYN Londyn LONDYN wiek: min. 16 lat; rodzina/kwatera/akademik LONDYN BECKENHAM elegancka i pe³na zieleni dzielnica po³o ona w po³udniowo-wschodniej czêœci Londynu ok. 20 min. od centrum. Zaledwie 2-3 min. od szko³y znajduje siê nowe centrum handlowe, du y kompleks sportowy, dwa teatry, biblioteki, restauracje, puby i parki. Beckenham ³¹czy spokój i sielsk¹ atmosferê angielskiego przedmieœcia ze wszystkimi atrakcjami centrum Londynu. KRÓLEWSKA AKADEMIA JÊZYKOWA rekomendacja British Council, cz³onek ARELS rok za³o enia 1957 grupy max. 14 osób nowoczesny sprzêt audiowizualny 18 klas, pomieszczenie z kominkiem centrum multimedialne, dostêp do internetu bezp³atny cafeteria, du y ogród wyk³ady dodatkowe: kultura, historia, jêzyk kursy przygotowuj¹ce do studiów na wy szych uczelniach wycieczki ca³odniowe, wycieczki lokalne: zwiedzanie parlamentu, kina, teatr, musicale, puby, restauracje, miasto-noc¹; zajêcia sportowe np. pi³ka no na; niektóre zajêcia bezp³atne; w cenie kursu wakacyjnego 1 wycieczka ca³odniowa oraz czêœæ programu dodatkowego przy rodzinie angielskiej, pok. 1/2-os.; 2 posi³ki dziennie, 3 w weekendy z Victoria Station kolejk¹ British Rail do Beckenham Junction, bilet ok. 3 funty odbiór taksówk¹ przez szko³ê (transfer) LONDYN CENTRUM wielomilionowa metropolia rozci¹gaj¹ca siê po obu brzegach Tamizy przyci¹ga rzesze turystów, trzy razy wiêcej ni wynosi liczba jej sta³ych mieszkañców. Turyœci obowi¹zkowo staraj¹ siê odwiedziæ dzielnicê Westminster, Pa³ac Buckingham, Opactwo Westminsterskie, Big Ben, British Museum, National Gallery, Gabinet Figur Woskowych Madamme Tussaud. S³ynna ulica Oxford przyci¹ga klientów niezliczon¹ iloœci¹ sklepów, a os³awiony Harrods - swym niepowtarzalnym wystrojem i szokuj¹cymi cenami. Pa³ace, koœcio³y, rozleg³e parki i ogrody, liczne galerie, teatry, kina, dyskoteki, kluby i puby ogromny ruch i korki na ulicach, wszystko to tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê tego têtni¹cego yciem miasta. TANIE SZKO Y JÊZYKOWE atrakcyjne lokalizacje w samym centrum Londynu rekomendacje British Council, ARELS SUPER pocz¹tek w ka dy poniedzia³ek miêdzynarodowe grupy, wszystkie poziomy kursy FCE, CAE, PET, ARELS, Trinity College 120 /4 tyg. grupy max. 14 osób, popo³udniowe max. 16 osób laboratorium jêzykowe, listening centre, video room, cafeteria PRACTICE CLASSES Practice Classes tylko poziomy œredniozaawansowane, 15 lekcji tygodniowo w tym 2 lekcje dziennie prowadzone bezp³atnie przez nauczycieli sta ystów Teacher Training College pod nadzorem nauczyciela. Bardzo ciekawe zajêcia i lekcje pokazowe. wycieczki ca³odniowe, wycieczki lokalne: zwiedzanie parlamentu, kina, teatr, musicale, puby, restauracje, miasto-noc¹; zajêcia sportowe np. pi³ka no na; zajêcia dodatkowe p³atne na miejscu, niektóre zajêcia bezp³atne przy rodzinie angielskiej, pokoje 1 lub 2-osobowe, tylko dla dwóch osób przyje d aj¹cych razem na kurs, œniadania lub 2 posi³ki dziennie pokoje 1-4 osobowe bez wy ywienia; p³atnoœæ na miejscu w³aœcicielowi akademiki/hostele, pok. 1-8 osobowe, œniadania; centrum Londynu, kilka minut od szko³y; fax, internet, pralnia, bar, klub; wiek lat; p³atnoœæ kart¹ kredytow¹ apartamenty studenckie, bez wy ywienia, pok. 1-3 osobowe rezerwacje zakwaterowania przyjmowane s¹ min. 4 tyg. przed rozpoczêciem kursu KURS PRACTICE CLASSES 15 lekcji/tydz osób czêœæ lekcji z praktykantem KURS GENERAL ENGLISH 15/30 lekcji/tydz. zajêcia rano lub/i po po³udniu KURS WAKACYJNY 20 lekcji / tydz tyg. KURS OGÓLNY / INTENSYWNY 20/28 lekcji/tydz tyg.

6 LONDYN wiek: min. 16 lat; rodzina/akademik Londyn LONDYN wiek: min. 17 lat; rod zina LONDYN GREENWICH historyczna dzielnica Londynu rozs³awiona przez po³udnik zero, zwana miejscem gdzie czas siê zaczyna, ok. 15 min. od centrum. Rozleg³e parki, Królewskie Obserwatorium, Muzeum Morskie, s³ynny Cutty Sark, jedyny tunel pod Tamiz¹ oraz liczne kawiarnie i restauracje oraz odnowiony stary rynek przyci¹gaj¹ rzesze turystów i studentów przez ca³y rok. CENTRUM JÊZYKOWE ISIS doskona³a lokalizacja, blisko przystanku autobusowego i stacji rekomendacja British Council, ALTO, FIYTO grupy max. 15 osób wszystkie poziomy zaawansowania test wstêpny, certyfikat ukoñczenia kursu nowoczesne pomoce audio-video autentyczne materia³y 13 klasopracowni, œwietlica, self-study centre, internet, bogaty program zajêæ dodatkowych wycieczki ca³odniowe, wycieczki lokalne: zwiedzanie parlamentu, kina, teatr, musicale, puby, restauracje, miasto-noc¹; zajêcia sportowe np. pi³ka no na; zajêcia dodatkowe p³atne na miejscu, niektóre zajêcia bezp³atne starannie wybrane rodziny, pokoje 1/2 osobowe, œniadania i obiadokolacje, w weekendy dodatkowo lunche; min. autobusem od szko³y akademik Greenwich University, pokoje 2 osobowe, wspólna ³azienka i kuchnia, bez wy ywienia lub z 2 posi³kami kolejk¹ naziemn¹ do stacji Greenwich, 15 min. od centrum Londynu LONDYN HARROW têtni¹ca yciem dzielnica w po³udniowo - zachodniej czêœci Londynu ok. 30 min. od centrum. Ogromne centrum sportowo - rekreacyjne, liczne parki, stadion Wembley - kolebka angielskiego futbolu, puby, restauracje, dyskoteki czyni¹ Harrow niezwykle barwnym i ciekawym miejscem. SZKO A JÊZYKA ANGIELSKIEGO SUPERSTUDY miêdzynarodowe grupy test wstêpny wszystkie poziomy rekomendacja British Council nowoczesne metody nauczania grupy max. 16 osób bogaty program zajêæ kulturalnych przestronne klasy pomoce audio - video p³atne materia³y pomocnicze wycieczki ca³odniowe, wycieczki lokalne: zwiedzanie parlamentu, kina, teatr, musicale, puby, restauracje, miasto - noc¹; zajêcia sportowe np. pi³ka no na; zajêcia dodatkowe p³atne na miejscu, niektóre zajêcia bezp³atne przy rodzinie angielskiej, pokoje 1/2-osobowe pe³ne wy ywienie - 3 posi³ki dziennie œrednio do 30 min. od szko³y przyjazd - niedziela, wyjazd - sobota metro z Victoria Station do stacji Harrowon-the-Hill lini¹ Metropolitan, ok. 3-4 funty; z Heathrow bezpoœredni autobus nr 140, ok.1 funta odbiór przez rodzinê ze stacji metra Harrow bezp³atny KURS OGÓLNY 15/20/30 lekcji/tydz. max. lekcje rano lub/i po po³udniu 1 lekcja = 52,5 min. KURS BUSINESS ENGLISH 20 lekcji General English + 15 lekcji Business English KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE 20 lekcji/tydz. 12 tygodni ROK SZKOLNY W ANGLII 26 lekcji/tydz. 24/36 tygodni KURS OGÓLNY 15 lekcji/tydz. 1 lekcja = 50 min. KURS INTENSYWNY 20 lekcji/tydz. 1 lekcja = 50 min. KURS EGZAMINACYJNY FIRST CERTIFICATE 12 tyg. 15/20 lekcji/tydz. PROGRAM WORK/STUDY kurs + praca u rodziny 8/12 tyg.

7 LONDYN MARGATE wiek: min. 16 lat; rod zina Londyn Margate wiek: min. 16 lat; rodzina LONDYN LEWISHAM spokojna dzielnica w po³udniowo - zachodniej czêœci Londynu, ok. 15 min. od centrum. Bliskie s¹siedztwo historycznego Greenwich oraz doskona³e po³¹czenie z centrum pozwalaj¹ w pe³ni korzystaæ ze wszystkich atrakcji Londynu. MARGATE ma³a nadmorska miejscowoœæ po³o ona w hrabstwie Kent ok.100 km od Londynu, s³yn¹ca z ciep³ego klimatu i piaszczystych pla. Na turystów czeka tu wiele atrakcji: kina, dyskoteki, puby, zaplecze sportowe. CENTRUM JÊZYKOWE TWIN wysoko wykwalifikowani nauczyciele rekomendacja British Council, cz³onek ARELS ma³e grupy 8-15 osób bogaty wybór kursów 15 min. od centrum, 2 strefa, blisko Greenwich bezp³atny dostêp do internetu i biblioteka, czytelnia laboratoria komputerowe, self-access study centre sala TV, video, œwietlica, kafeteria, sklep wyjœcia do pubów, video, yoga, aerobik, karaoke, krêgle, zajêcia sportowe, wieczorki miêdzynarodowe, quizy, dyskoteki; wycieczki: Londyn. Oxford,Cambridge, Bath, Windsor & Hampton Court, Stonehenge, Hastings, English Riviera; ceny funtów przy starannie wybranej rodzinie angielskiej, pokój 1/2-osobowy; wy ywienie - 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy kolejk¹ z centum Londynu, ok. 15 min. odbiór przez szko³ê z lotniska/dworca CENTRUM JÊZYKOWE MARGATE ma³e grupy max osób rok za³o enia 1959 doskona³a lokalizacja 10 min. od morza, blisko Sports Centre miêdzynarodowe grupy doœwiadczeni, wykwalifikowani lektorzy test wstêpny, wszystkie poziomy bogaty program zajêæ kulturalnych bezp³atna pomoc w dalszej nauce kameralna - rodzinna atmosfera wycieczki do Ramsgate, Sandwich, Dover, Canterbury, Londynu; wycieczki lokalne, kina, dyskoteki, puby, zajêcia sportowe np. pi³ka no na przy rodzinie angielskiej, pokoje 1-os. pe³ne wy ywienie - 3 posi³ki dziennie œrednio 5 min. pieszo od szko³y z Londynu autobusem, bilet ok. 15 funtów z Dover, autobusem lub poci¹giem, bilet ok. 4 funty SUPER 160 /tydz. KURS OGÓLNY 15/19/23 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. min. 2 tyg. KURS BUSINESS ENGLISH 30 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. 2 tyg. KURS PROFESSIONAL ENGLISH 15 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. 15 tyg. Kursu+15 tyg. niep³atnych praktyk w firmie (zgodnych z kierunkiem studiów) KURS OGÓLNY 20 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. KURS INTENSYWNY 25 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min.

8 OXFORD wiek: min. 16 lat; rodzina/akademik Oxford Reading READING wiek: min. 16 lat; rod zina OXFORD to s³awne na ca³ym œwiecie miasto uniwersyteckie, do którego studenci zaczêli przybywaæ w XII wieku, daj¹c pocz¹tek Uniwersytetowi Oxfordzkiemu, z³o onemu z 40 niezale nych collegów, mieszcz¹cych siê w piêknych zabytkowych budynkach. Oxford têtni yciem do póÿnych godzin nocnych w teatrach, pubach, na koncertach. READING uniwersytecki oœrodek nad Tamiz¹ licz¹cy 150 tyœ mieszkañców jest atrakcyjnym miastem z wieloma sklepami, kinami, kafejkami i centrami sportowymi. Latem miasto têtni yciem równie noc¹, do atrakcji nale y promenada wzd³u Tamizy oraz przeja d ki ³ódk¹. Do Londynu jest st¹d jedynie 40 min. poci¹giem, blisko równie jest do Oxfordu, Windsoru oraz Winchester. KRÓLEWSKA AKADEMIA JÊZYKOWA rekomendacja British Council, cz³onek ARELS rok za³o enia 1957 przyjazna atmosfera grupy max. 14 osób nowoczesny sprzêt audiowizualny laboratorium, biblioteka, kafeteria, œwietlica centrum multimedialne, dostêp do internetu, biblioteka, video bezp³atny wycieczki, barbacue, video, zajêcia sportowe, dyskoteki, kino, teatr, muzea; w cenie kursu wakacyjnego 1 wycieczka tygodniowo oraz czêœæ programu popo³udniowego przy rodzinie angielskiej, pokój 1/2-osobowy, 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy akademik (po³. lipca - sierpieñ), pokój 1-osobowy, 2 posi³ki dziennie w szkolnej sto³ówce, 2 min. od szko³y autobusem National Express - co pó³ godziny; bilet ok. 10 funtów w 2 strony odbiór taksówk¹ przez szko³ê (transfer) CENTRUM JÊZYKA ANGIELSKIEGO atrakcyjne ceny ponad 25 lat doœwiadczeñ w nauczaniu angielskiego ma³e grupy œrednio 7 osób 8 poziomów zaawansowania test wstêpny, certyfikat ukoñczenia kursu nowoczesne pomoce dydaktyczne kursy ogólne oraz Business & Commercial English atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta bogaty program zajêæ dodatkowych wycieczki ca³odniowe: Londyn, Oxford, Windsor, Bath, Winchester, lokalne zwiedzanie, zajêcia sportowe i kulturalne np. ten-pin bowling, golf; niektóre atrakcje wymagaj¹ dodatkowej op³aty starannie wybrane rodziny, pe³ne wy ywienie - 3 posi³ki dziennie autobus National Express co godzinê; bilet w dwie strony ok. 9 funtów KURS WAKACYJNY 20 lekcji + 1 wycieczka 2-10 tyg. KURS W CI GU ROKU 28 lekcji/tydz tyg. KURS OGÓLNY 15/25 lekcji/tydz. 1 lekcja = 60 min. min. 2 tyg. LEKCJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELEM 20 funtów za godzinê

9 TORQUAY wiek: min. 16 lat; rod zina TORQUAY to miasto po³o one na po³udniowym wybrze u Anglii w malowniczym hrabstwie Devon. Rejon ten zwany Riwier¹ angielsk¹ s³ynie z piêknego wybrze- a, niewielkich zatoczek, s³onecznych pla przypominaj¹cych œródziemnomorskie kurorty. agodny klimat i œwietne warunki do uprawiania sportów wodnych sprawi³y, e miasto to sta³o siê popularnym miejscem spêdzania letnich wakacji. WORTHING wiek: min. 16 lat; rodzina/hotel Worthing Torquay WORTHING to urocza miejscowoœæ po³o ona na po³udniowym wybrze u Anglii nieopodal Brighton. Piêkna promenada oraz molo przyci¹ga rzeszê turystów, którzy równie korzystaj¹ z przepiêknych pla ci¹gn¹cych siê na d³ugoœæ piêciu mil. Worthing jest to typowy nadmorski kurort z piêkn¹ pla ¹ oraz typow¹ angielsk¹ zabudow¹, piêknymi parkami i specyficznym miêdzynarodowym klimatem wielokulturowoœci. Nie dziwi zatem fakt, e spêdzali tu wakacje królowie angielscy oraz poeci (Edward VII, Oscar Wilde). ANGIELSKA RIVIERA atrakcyjna lokalizacja blisko centrum i pla y kameralna przyjazna atmosfera, ma³e grupy œrednio 8 osób nowoczeœnie urz¹dzone sale sala komputerowa wiêkszoœæ rodzin mieszka blisko szko³y kursy General English, Business English lekcje indywidualne kursy Executive - lekcje indywidualne z nauczycielem kursy egzaminacyjne Cambridge/IELTS obejmuj¹ ró norodne gry i zabawy edukacyjne, spacery, zajêcia sportowe, wycieczki np. do Bath, Exeter, Plymouth czy tajemniczego Parku Narodowego Dartmoor przy rodzinie angielskiej min. od szko³y pokoje 2-osobowe, 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy przy rodzinie angielskiej o podwy szonym standardzie - w³asna ³azienka, 2 posi³ki dziennie, 3 posi³ki w weekendy z Victoria Station/Heathrow autobusem National Express; cena ok. 35 funtów; podró trwa ok. 4 godz., szko³a mo e wykupiæ bilet, który trzeba odebraæ na dworcu w Londynie i op³aciæ po przyjeÿdzie do szko³y; rodzina mo e odebraæ z dworca w Torquay SZKO A ANGIELSKIEGO ST. GEORGE lokalizacja w centrum miasta nowoczeœnie wyposa one sale szkolne bezp³atny dostêp do internetu doœwiadczona i przyjazna kadra nauczycielska ma³e grupy miêdzynarodowe (max. 12 osób) kursy jêzykowe na wszystkich poziomach zaawansowania patio na terenie szko³y - doskona³e miejsce na lunch czy barbacue zajêcia popo³udniowe - zajêcia sportowe (tenis, tenis sto³owy, basen), barbacue, przyjêcia studenckie, wycieczki popo³udniowe - Brighton, Arundel, Chichester, wycieczki ca³odniowe - Londyn, Oxford, Bath, Stonehenge, Cambridge, Canterbury, Windsor u rodzin angielskich - w pokojach 2-osobowych, pe³ne wy ywienie, blisko szko³y: 5-20 minut pieszo autokarem National Express bilet ok. 14 funtów w dwie strony lub poci¹giem KURS OGÓLNY / KURS INTENSYWNY 20/29 lekcji/tydz. KURS OGÓLNY 20 lekcji/tydz. ok. 6-8 osób w grupie KURS INTENSYWNY PLUS 20 lekcji + 4 lekcje specjalistyczne w mini grupie KURS EGZAMINACYJNY CAMBRIDGE, IELTS 20/29 lekcji/tydz. KURS SPECJALISTYCZNY BUSINESS, IT, ACADEMIC SUBJECTS 29 lekcji/tydz. ROK SZKOLNY 20 lekcji/tydz. 9 miesiêcy

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl OBÓZ JĘZYKOWY LONDYN 1990 PLN LONDYN wiek: 16+ wiek: 14-18 lat wyjazd grupowy, autokar lub samolot już od 3590 PLN / 2 tyg. rodzina

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny? 50-1 Wro cław, ul. Oław ska 5 tel./fax: (+8 71) 5 99, 7 5 9 www.lek tor.com.pl e -ma il: biu ro@lek tor.com.pl nr kon ta: 5 1600 1156 000 0606 7 5001 Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Bardziej szczegółowo

angielski Anglia Szkocja

angielski Anglia Szkocja angielski Szkocja Anglia Gdzież będzie lepsze miejsce do nauki angielskiego niż w miejscu narodzin kultury anglosaskiej? Ten fascynujący kraj to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie historia i tradycja

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

www.atas.pl LATO 2014 Obozy i kolonie

www.atas.pl LATO 2014 Obozy i kolonie www.atas.pl LATO 2014 Obozy i kolonie BIURA ATAS W WARSZAWIE BIURO TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ 00-673 Warszawa, ul. Koszykowa 60/62 lok. 3 tel. 22 625 17 28, 22 625 18 51, fax 22 489 62 70, e-mail: btm@atas.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KATALOG 2012

WYJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KATALOG 2012 WYJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WAKACJE KATALOG 2012 WYJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WAKACJE KATALOG 2012 BIURO TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ 00-673 Warszawa, ul. Koszykowa 60/62 lok. 3 tel. 22 625 17 28, 22 625

Bardziej szczegółowo

Kursy językowe za granicą. Przewodnik. www.travel.eskk.pl

Kursy językowe za granicą. Przewodnik. www.travel.eskk.pl 2015 Kursy językowe za granicą Przewodnik www.travel.eskk.pl Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię Wolfgang Goethe Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ucz się języka LANGUAGES. Nowoczesny sposób nauki języka! www.leolanguages.com

Ucz się języka LANGUAGES. Nowoczesny sposób nauki języka! www.leolanguages.com Ucz się języka Nowoczesny sposób nauki języka! LANGUAGES www.leolanguages.com Wydano w sierpień 2013 Nasze doświadczenie nas wyróżnia! Leo Languages ma odpowiedni kurs dla każdego! Sprostamy każdym wymaganiom!

Bardziej szczegółowo

www.atas.pl Obozy i kolonie LATO 2014

www.atas.pl Obozy i kolonie LATO 2014 Obozy i kolonie LATO 2014 CENTRALNE BIURA SPRZEDAŻY ATAS W WARSZAWIE ATAS BIURO SPRZEDAŻY CENTRUM Obozy językowe, obozy turystyczne i wypoczynkowe Warszawa 00-673, ul. Koszykowa 60/62 lok. 3 tel. 22 625

Bardziej szczegółowo

dla młodzieży Wielka Brytania 2014

dla młodzieży Wielka Brytania 2014 DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH dla młodzieży Wielka Brytania 2014 SPRACHCAFFE INTERNATIONAL Sprachcaffe jest organizacją szkół językowych, która istnieje od 1982 r. Wywodzi się z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014 LANGUAGES. Nowoczesny sposób nauki języka! www.leolanguages.com

Cennik 2014 LANGUAGES. Nowoczesny sposób nauki języka! www.leolanguages.com Cennik 2014 Nowoczesny sposób nauki języka! LANGUAGES www.leolanguages.com Wydany w 01/2014 Rekrutacja internetowa na http://www.leolanguages.com/enrol LANGUAGES www.leolanguages.com Cennik LANGUAGES www.leolanguages.com

Bardziej szczegółowo

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe ZNIŻKA FIRST MINUTE Zarezerwuj poniższy kurs językowy przed 15 marca 2015, a otrzymasz zniżkę*: 200 PLN kursy 2-tygodniowe 300 PLN kursy 3-tygodniowe i dłuższe * zniżka na kursy: JAL Londyn, KAA-09 Oxford,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! 2015 & 2016 ANGLIA, MALTA USA, KANADA HISZPANIA KUBA, MEKSYK FRANCJA NIEMCY WŁOCHY MAROKO CHINY PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! TM 1 ORGANIZACJA A 7 JĘZYKÓW 29 SZKÓŁ NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA UCZ SIĘ Z NAMI JĘZYKÓW

Bardziej szczegółowo

Historia. CES Center of English Studies

Historia. CES Center of English Studies CES Center of English Studies Historia Założona w 1979 roku CES ma ponad 30 lat doświadczenia w nauczaniu języka uczniów z całego świata. Jesteśmy jedną z najbardziej cenionych szkół języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz ZWIEDZANIE Szanowni I Państwo, WYPOCZYNEK Agencja Podróży i Turystyki "Holidays" została założona w czerwcu 1991 roku. Od 1992 roku jesteśmy członkiem

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ 2013 PRZYŁĄCZ SIĘ ROZMOWY! EOS LANGUAGES PLUS

MŁODZIEŻ 2013 PRZYŁĄCZ SIĘ ROZMOWY! EOS LANGUAGES PLUS MŁODZIEŻ 2013 PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! EOS LANGUAGES PLUS 1983 TM ANGLIA Malta usa Kanada NIEMCy HISZPANIA MeKSYK FrancJA WŁOCHY chiny - PRZYlaCZ, SIe, DO ROZMOWy WAKACJE JeZYKOWE, Fun factor Hi! Hola!

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych. Business English 2014

Oferta kursów zagranicznych. Business English 2014 DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych Business English 2014 Cambridge Academy of English CAMBRIDGE (Wielka Brytania) Kursy dla dorosłych Dziewięćdziesiąt kilometrów na północ od Londynu, pośród

Bardziej szczegółowo

Kolonie Koloni Kolon Obozy www.happytour.pl

Kolonie Koloni Kolon Obozy www.happytour.pl Kolonie Obozy www.happytour.pl Szanowni Rodzice, BIURO TURYSTYCZNE " HAPPY TOUR " 43-300 Bielsko - Bia³a ul. Piekarska 50 Tel/fax. 33/817-67-67, 33/814-66-66, kom. 504-186-437 Bank Millennium 02 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Per³a Morza Œródziemnego Majorka

Per³a Morza Œródziemnego Majorka ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 1(15)/2010 KAROLINA NAZIMEK* Per³a Morza Œródziemnego Majorka S ³ o w a k l u c z o w e: Majorka, Katedra La Seu, Fryderyk Chopin,

Bardziej szczegółowo

a n g i e l s k i USA Kanada

a n g i e l s k i USA Kanada angielski USA Kanada Od przeszło dwustu lat Stany Zjednoczone przyciągały jak magnes ludzi szukających bogactwa, wolności, przygody... Tak powstał naród, który tworzy dzisiaj barwną mozaikę ras i kultur,

Bardziej szczegółowo

Obóz językowy w Maladze dla młodzieży 13-17 lat Wyjazdy indywidualne co tydzień w terminach: 21.06.2015-30.08.2015

Obóz językowy w Maladze dla młodzieży 13-17 lat Wyjazdy indywidualne co tydzień w terminach: 21.06.2015-30.08.2015 Parent & Child Nowość! Obóz z dziećmi hiszpańskimi! Wiek: 5-18 lat Lekcje: grupy międzynarodowe Kurs: 20 lekcje w tygodniu 1 lekcja = 45 minut Zakwaterowanie: Rodziny i kampus Wyżywienie: 3 posiłki Malaga,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już sześć lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA Nauka angielskiego na plaży? Bournemouth, położone na południowym wybrzeżu Anglii, jest jednym z najsłynniejszych kurortów nadmorskich

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie D w u t y g o d n i k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o w C h o j n o w i e. Ch. G er 4 m nu 01 r. ny 3.2 êp st 7.0 a 0 N NR 04 (806) ROK XXII 21.02.2014 CENA 1,70 z³ Fiesta w Chojnowie Ekspresja,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo