ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ"

Transkrypt

1 ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMVIII NR 4 (8)

2 R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j c i e c h K o c i u b i ń s k i Wiceprezes Sądu Apelacyjnego Sędzia Sądu Apelacyjnego M a ł g o r z a t a B o h u n doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim J a k u b B a ś c i u k asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu K a z i m i e r z J. L e ż a k P r o j e k t o k ł a d k i : Kazimierz J. Leżak S k ł a d i ł a m a n i e k o m p u t e r o w e Jakub Baściuk i Kazimierz J. Leżak S ą d A p e l a c y j n y w e W r o c ł a w i u ul. Energetyczna 4, Wrocław tel. (71) , fax (71) www:

3 S P I S T R E Ś C I ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW...5 PRAWO CYWILNE... 7 PRAWO CYWILNE MATERIALNE...7 KODEKS CYWILNY Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2008 r. (sygn. akt I ACa 1150/06) Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2008 r. (sygn. akt I ACa 434/08) INNE USTAWY Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 czerwca (sygn. akt I ACa 456/08)...23 Ustawa z dnia 28 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r. (sygn. akt I ACa 371/08)...33 PRAWO KARNE PRAWO KARNE MATERIALNE CZĘŚĆ OGÓLNA...50 formy popełnienia przestępstwa Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2007 r. (sygn. akt II AKa 328/07)...50 środki związane z poddaniem sprawcy próbie Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 12 października 2007 r. (sygn. akt II AKzw 754/07) CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA...60 przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 17 października 2007 r. (sygn. akt II AKa 277/07)...60 przestępstwa przeciwko działaności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r. (sygn. akt II AKa 200/07) PRAWO KARNE PROCESOWE...73 postępowanie przed sądem pierwszej instancji Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 12 września 2007 r. (sygn. akt II AKa 26/07) Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt II AKz 527/07) Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2007 r. (sygn. akt II AKzw 885/07) Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 października 2007 r. (sygn. akt II Aka 290/07)

4 122. Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt II AKz 577/07)...93 postępowanie przed sądem odwoławczym Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 października 2007 r. (sygn. akt II AKa 293/07) postępowanie z innych ustaw szczególnych Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt II AKz 653/07) PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 18 września 2008 r. (sygn. akt III AUa 1138/08) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 25 września 2008 r. (sygn. akt III AUa 1185/08)

5 Z E S T A W I E N I E A R T Y K U Ł Ó W prawo cywilne art. 23 k.c... 7 art. 24 k.c... 7 art. 405 k.c art. 448 k.c... 7 art. 321 k.p.c art. 79 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe...33 prawo karne art. 12 k.k...73 art. 15 k.k...50 art i 2 k.k...57 art pkt 1 k.k...60 art k.k...73 art k.k...60 art k.k...68 art k.k art pkt 7 k.p.k...73 art. 36 k.p.k...89 art. 140 k.p.k...91 art. 174 k.p.k...92 art. 300 k.p.k...92 art k.p.k art k.p.k art i 2 k.p.k...89 art. 1 2 k.k.w art. 59 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii...73 art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe art. 106 c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności...92 prawo pracy art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

6 art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym art. 169g ust. 1 Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

7 P R A W O C Y W I L N E P R A W O C Y W I L N E M A T E R I A L N E K O D E K S C Y W I L N Y c z ę ś ć o g ó l n a 110. art. 23 k.c, art 24 k.c., art. 448 k.c. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2008 r. (sygn. akt I ACa 1150/06) I. W przypadku naruszenia dóbr osobistych bezprawnym działaniem sprawcy pokrzywdzonemu przede wszystkim przysługują środki o charakterze niemajątkowym przewidziane w art. 24 kc, a w przypadku gdy działanie naruszyciela jest także zawinione środki o charakterze majątkowym o których stanowi art. 448 kc. Obydwa roszczenia mają charakter samodzielny i pokrzywdzonemu przysługuje prawo ich wyboru, ale sądowi pozostawiona jest ocena celowości przyznania ochrony w żądanej formie, jego adekwatności do rodzaju naruszonego dobra, a przede wszystkim rozmiaru doznanej krzywdy. II. Przy żądaniu przyznania odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego podstawowym kryterium oceny sądu winien być rozmiar ujemnych następstw w sferze psychicznej pokrzywdzonego bowiem celem przyznania ochrony w formie majątkowej jest zrekompensowanie i złagodzenie doznanej krzywdy moralnej. Z tych przyczyn sąd jest zobowiązany ustalić zakres cierpień pokrzywdzonego, a przy ocenie tej przesłanki nie może abstrahować od wszystkich okoliczności towarzyszących powstaniu krzywdy. Znikomość ujemnych następstw może być podstawą oddalenia powództwa o przyznanie zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Anety S. przeciwko Akademii Medycznej we W. o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego we W. z dnia 6 czerwca 2006 r. sygn. akt I C 1285/05 I. zmienił zaskarżony wyrok w pkt I w ten sposób, że powództwo oddalił oraz w pkt IV w ten sposób, że kosztami sądowymi obciążył Skarb Państwa i odstąpił od obciążenia powódki kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej; II. odstąpił od obciążenia powódki kosztami postępowania apelacyjnego

8 U z a s a d n i e n i e Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy we W. zasądził od strony pozwanej Akademii Medycznej we W. na rzecz powódki Anety S. kwotę zł. oddalając dalej idące powództwo. Powódka w pozwie domagała się nakazania stronie pozwanej opublikowania w GAZECIE W. i GAZECIE L. oświadczenia o treści : "Pozwana- Akademia Medyczna - Katedra i Zakład Medycy Sądowej we W. przeprasza rodziców zmarłego Andrzeja Krzysztofa S. za nieprawdziwe informacje, że zwłoki ich synka po sekcji zwłok, wykonanej w dniu r. w AM-ZMS we W., wróciły przygotowane do godnego pogrzebu, ponieważ w stanie faktycznym były nieprzygotowane do pogrzebu, niepozszywane i w kawałkach z winy pracowników AM- ZMS" oraz domagała się zasądzenia na swoją rzecz kwoty zł. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W uzasadnieniu powódka podniosła, że kłamliwymi wypowiedziami dr Jerzego K. - pracownika strony pozwanej, które opublikowane zostały w artykule GAZETY L. z dnia r. w artykule "Nie nasz synek" naruszone zostały jej dobra osobiste, utraciła w oczach opinii publicznej cześć i honor. W trakcie procesu powódka wskazała na jeszcze dwa zdarzenia będące podstawą żądanego zadośćuczynienia pieniężnego. W piśmie z dnia r. podniosła, iż istotą sporu jest to, iż zwłoki przekazane zostały przez stronę pozwaną niepozszywane zawinięte w brudną pieluchę, a słuchana w charakterze strony podała, iż jakkolwiek w publikacji naruszono jej godność i dobre imię zarzucając kłamstwo, to swoich roszczeń dochodzi także w związku z konsekwencjami jakie wyniknęły po wydaniu przez lekarzy strony pozwanej opinii co do przyczyn zgonu dziecka, bowiem gdyby nie wyniki sekcji zwłok nie byłoby sprawy karnej męża powódki. Strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa podnosząc, że przeprowadzone sądowo-lekarskie oględziny zwłok Andrzeja S. a wykonane zostały na zlecenie prokuratury wobec podejrzenia przestępczego spowodowania śmierci dziecka i po przeprowadzonej sekcji szczątki owinięte zostały w tkaninę i tak przekazane do prosektorium, a zezwolenie na pochówek wydał prokurator prowadzący postępowanie przez co zachowania pracowników strony pozwanej nie noszą znamion bezprawności. Nadto podniosła, iż dr Jerzy. K. nie jest rzecznikiem strony pozwanej, a więc nie mógł wypowiadać się w imieniu Akademii Medycznej. Sąd pierwszej instancji ustalił, że syn powódki Andrzej S. ur r., zmarł w dniu r. w szpitalu w L. Już w dniu r., w chwili przyjęcia do szpitala, wszczęte zostało śledztwo w sprawie spowodowania u dziecka ciężkiego uszkodzenia ciała. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w G. z dnia r. zlecono Zakładowi - 8 -

9 Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we W. sporządzenie opinii na okoliczność rodzaju i mechanizmu powstania obrażeń u małoletniego i przyczyn jego zgonu. W toku przeprowadzonej sekcji zwłok dr Jerzy K. dokonał cięć sekcyjnych na wysokości brwi i dna tylnego dołu czaszki oraz otwarcia jamy brzusznej i klatki piersiowej oraz zabezpieczył dla celów prowadzonego postępowania karnego skórę powłok miękkich czaszki i kości sklepienia. Po przeprowadzonej sekcji niepozszywane zwłoki owinięte zostały w białą tkaninę i przekazane w ten sposób od pochówku. W dniu r. pracownik prosektorium w G. z własnej inicjatywy dokonał zszycia zwłok. W czasie pogrzebu w dniu r. rodzina zakwestionowała tożsamość dziecka skutkiem czego na wniosek rodziców Prokuratura Rejonowa w G. zleciła wykonanie badań DNA, które potwierdziły zgodność genetyczną pobranych ze zwłok wycinków i materiału genetycznego pochodzącego od matki dziecka Anety S. W dniu r. Aneta i Andrzej małż. S. złożyli zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w G. przeciwko Akademii Medycznej o popełnieniu przestępstwa znieważenia zwłok ich syna Andrzeja poprzez wydanie ich, po przeprowadzonej sekcji zwłok, w stanie niepozszywanym. Postanowieniem z dnia r. prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Postanowienie jest prawomocne. W dniu r. w GAZECIE L. ukazał się artykuł autorstwa Anny B. pod tytułem "Nie nasz synek" zawierający fragment o treści "W Zakładzie Medycyny Sądowej zapewniono nas, ze jest to niemożliwe, a rodzice dziecka opowiadają jakieś bzdury. Po badaniu każde ciało jest tak przygotowane, by było gotowe do ubrania i pochówku - zapewnił nas lekarz odpowiedzialny za kontakty z mediami. Te zwłoki odesłaliśmy do G. właśnie w takim stanie". Ten fragment stanowił własną ocenę autorki artykułu wypowiedzi przedstawiciela Akademii Medycznej. Jerzy K., przeprowadzający sekcję zwłok, nigdy nie pełnił obowiązków rzecznika prasowego strony pozwanej. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd Okręgowy uznał powództwo za zasadne w części w jakiej powódka domagała się zadośćuczynienia za doznane krzywdy. W pierwszej kolejności Sąd uznał, że powódka mogła wytoczyć powództwo jedynie o ochronę własnych dóbr osobistych, a nie dziecka bowiem z chwilą śmierci człowieka ustaje ochrona jego dóbr osobistych. Fakt przeprowadzenia sekcji zwłok jak i sposób jej dokonania nie stanowią działań bezprawnych, gdyż lekarz podejmował wszystkie czynności na zlecenie prokuratury. Oceniając roszczenie w oparciu o stan zwłok przekazanych do pochówku, po przeprowadzonej sekcji zwłok, Sąd zważył, że w ramach obowiązującego porządku prawnego brak jest przepisów nakazujących zszywanie zwłok po sekcji. Ich brak nie - 9 -

10 przesądza jednak o odmowie udzielenia powódce ochrony bowiem wydanie zwłok, w stanie jakim dokonali tego pracownicy Akademii Medycznej, było działaniem bezprawnym gdyż pozostawało w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Do katalogu tych zasad należy zaliczyć uczestniczenie w pożegnaniu zmarłego przy otwartej trumnie. Sfera uczuciowa związana z kultem osoby zmarłej może stanowić przedmiot ochrony prawnej na podstawie art. 23 i 24 kc. Poszanowanie dla bólu spowodowanego śmiercią osoby najbliższej jest nakazem moralnym i stanowi jedną z zasad współżycia społecznego. Oddanie rodzinie do pochówku zwłok w stanie niepozszywanym naruszało sferę uczuciową powódki związaną z kultem osoby zmarłej, spowodowało cierpienie psychiczne związane z koniecznością odroczenia pogrzebu, dokonania badań genetycznych, a także z ukazującymi się w prasie informacjami o tym, że ciało dziecka zostało przygotowane do pochówku w sposób należyty. Wobec powyższego Sąd uznał, że żądana kwota zł. jest odpowiednia do rodzaju naruszonego dobra, rozmiaru doznanego uszczerbku i charakteru następstw naruszenia przy uwzględnieniu szczególnego związku emocjonalnego jaki łączy matkę z dzieckiem. Sąd oddalił powództwo o nakazanie stronie pozwanej złożenia oświadczenia jak w pozwie, albowiem powódka nie wykazała, aby przedstawiciel Akademii Medycznej udzielił autorce artykułu wywiadu o treści jak zamieszona została w publikacji GAZETY L. z dnia r., a nadto św. Anna B. zeznała, iż fragment będący podstawą zgłoszonego żądania stanowił jej własną ocenę wypowiedzi pracownika strony pozwanej. Apelację od wyroku wniosła strona pozwana domagając się oddalenia powództwa w całości ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu we W. do ponownego rozpoznania zarzucając naruszenie prawa materialnego a to art. 24 kc i 448 kc przez przyjęcie, że powódce przysługuje prawo żądania zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu naruszenia dóbr osobistych. W uzasadnieniu postawionego zarzutu strona skarżąca podniosła, iż powódka w sposób rażący naruszyła art. 304 kpk nie zawiadamiając organów ścigania o zaistniałym przestępstwie pobicia, usunęła ślady krwi, które według lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok niewątpliwie musiały pozostać na bieliźnie lub ciele dziecka po doznanych obrażeniach, nie udzieliła dziecku niezbędnej pomocy. Takie zachowania powódki nie zasługują na jakąkolwiek ochronę bowiem rażąco naruszały normy moralne i to na skutek zaniechań powódki doszło do śmierci dziecka. W odpowiedzi na apelację powódka wniosła o jej oddalenie podnosząc, że stawiane przez stronę skarżącą zarzuty są gołosłowne, a powódka w postępowaniu karnym ma status osoby pokrzywdzonej

11 Sąd Apelacyjny zważył co następuje. Apelacja podlega uwzględnieniu. Powódka naruszenia dóbr osobistych upatrywała w trzech zdarzeniach. Pierwszym było zawarte w publikacji prasowej w GAZECIE L. z dnia r. pod tytułem "Nie nasz synek" stwierdzenie, że rodzice opowiadają bzdury, iż ciało dziecka po przeprowadzonej sekcji zwłok oddane zostało "...w kawałkach owinięte w jakąś pieluchę". Roszczenie dochodzone na tej podstawie nie może być uwzględnione bowiem to zdanie stanowi własną ocenę autorki artykułu wypowiedzi przedstawiciela Akademii Medycznej. Św. Anna B. zeznała, że w rozmowie z nią nikt z przedstawicieli strony pozwanej nie wypowiadał negatywnych opinii o twierdzeniach rodziców odnoszących się do stanu zwłok dziecka. Zasadnie zatem Sąd Okręgowy oddalił powództwo dochodzone w pozwie o złożenie oświadczenia w którym strona pozwana miałaby przeprosić powódkę za cytowaną wyżej wypowiedź. Bezzasadne jest tym samym także roszczenie pieniężne dochodzone z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę powstałą w następstwie zapoznania się powódki z treścią publikacji. Drugim zdarzeniem były, godzące w dobra osobiste powódki, wyniki sekcji zwłok sformułowane przez dr Jerzego K. w protokole sekcyjnym. To zdarzenie nie może być objęte ochroną dóbr osobistych bowiem prawo udziela ochrony wyłącznie przed bezprawnym działaniem. Nie może być uznane za bezprawne działanie podejmowane w ramach porządku prawnego tzn. takie, które jest dozwolone przez przepisy prawa. Sekcja zwłok została przeprowadzona na zlecenie prokuratury, a jej celem było określenie przyczyn śmierci dziecka. W żadnym razie wydanie opinii, nie może być uznane za działanie bezprawne nawet jeżeli, w ocenie powódki, wnioski w niej zawarte wskazujące na działanie osób trzecich są dla niej krzywdzące, co w konsekwencji skutkowało wniesieniem przez prokuraturę aktu oskarżenia przeciwko ojcu dziecka o spowodowanie, na skutek uderzenia z dużą siła, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego zgonem dziecka. Nie zasługuje na uwzględnienie także żądanie przyznania zadośćuczynienia pieniężnego za przekazanie przez Zakład Medycyny Sądowej zakładowi pogrzebowemu zwłok dziecka w stanie niepozszywanym. Niewątpliwie przekazanie zwłok do pochówku w sposób w jaki dokonane to zostało przez pracowników strony pozwanej było działaniem bezprawnym i zawinionym bowiem nosiło znamiona rażącego niedbalstwa i niewątpliwie naruszało dobra osobiste powódki związane ze śmiercią osoby bliskiej, bowiem uniemożliwiało godne pożegnanie ze zmarłym, co w naszej obyczajowości jest praktykowane. Zważyć jednak należy, że w polskim systemie prawa krzywdę moralną naprawia się przede wszystkim poprzez środki ochrony niemajątkowej przewidziane w art. 24 kc

12 ukierunkowane na usunięcie skutków wyrządzonej czynem bezprawnym krzywdy. Pokrzywdzonemu przysługuje także inny środek ochrony o charakterze majątkowym w postaci przyznania zadośćuczynienia za doznana krzywdę, które to roszczenie jest samodzielne, niezależne od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia ( art. 448 kc). Osoba, której dobra osobiste zastały naruszone ma pełną swobodę wyboru roszczenia. Sądowi jednak pozostawiona jest ocena zarówno celowości skorzystania z konkretnego środka, jego adekwatności do rodzaju naruszonego dobra jak i rozmiaru doznanej krzywdy. Zadośćuczynienie służyć ma udzieleniu poszkodowanemu satysfakcji w sytuacji gdy inne środki nie są wystarczające dla usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych. Zasądzenie zadośćuczynienia ma zatem charakter fakultatywny i od oceny sądu, opartej na analizie okoliczności konkretnej sprawy, zależy przyznanie pokrzywdzonemu ochrony w tej formie. Nie oznacza to oczywiście dowolności w podejmowaniu przez Sąd decyzji, który może odmówić zasądzenia sumy pieniężnej wtedy, gdy stwierdzi - w oparciu o zobiektywizowane kryteria - że nie zachodzi potrzeba zadośćuczynienia za krzywdę moralną poprzez jej zrekompensowanie w formie pieniężnej. Swoboda decyzji sądu odnosi się do oceny tego, czy zadośćuczynienie pieniężne jest w danej sytuacji odpowiednim sposobem rekompensaty krzywdy moralnej, czy też przeciwnie - istnieją dostateczne możliwości naprawienia krzywdy w drodze zastosowania środków ochrony niemajątkowej. Skoro roszczenie majątkowe ma służyć złagodzeniu krzywdy moralnej, to w pierwszej kolejności ocenić należy jej rozmiar. W ocenie Sądu Apelacyjnego nie da się- za pomocą obiektywnych kryteriówrozdzielić i ocenić rozmiaru i intensywności krzywdy odczuwanej przez powódkę z powodu śmierci dziecka, a tej jaka powstała w wyniku uzyskania - w trakcie uroczystości pogrzebowych- informacji, że zwłoki dziecka oddane zostały bez ich zszycia, zawinięte w tkaninę. Oddanie zwłok dziecka w stanie jak dokonali tego pracownicy strony pozwanej naruszało dobra osobiste powódki, bowiem uniemożliwiało godne pożegnanie zmarłego przez osoby bliskie, co, jak podano wyżej, jest przyjęte w naszej obyczajowości. Zważyć jednak należy, że powódka dopełniła tego zwyczaju i pożegnała dziecko gdy jego zwłoki zostały już zszyte. Nie umniejsza to w żaden sposób stopnia winy strony pozwanej, ale musi być ocenione w kontekście rozmiaru doznanej krzywdy, bowiem ona nie wiąże się z przeżyciem związanym z widokiem zwłok dziecka, ale ze świadomością oddania ich w stanie nieprzygotowanym do pochówku

13 Biorąc pod uwagę, że śmierć dziecka jest najbardziej traumatycznym przeżyciem dla każdego rodzica przyjąć należy, że cierpienia powódki były związane z tym zdarzeniem i one decydowały o stanie psychicznym powódki. Niewątpliwie świadomość, że zwłoki dziecka oddane zostały w stanie niepozszywanym wywołało u powódki odczucie krzywdy, ale w obliczu zdarzenia jakim jest śmierć dziecka ich zakres - w świetle doświadczenia życiowego - musiał być niewspółmiernie mniejszy niż trauma jaką przeżywała powódka w związku ze zgonem syna. Sąd oceniając czy dochodzone roszczenie pieniężne jest wyłącznie właściwą formą zadośćuczynienia za doznaną krzywdę musi dokonać analizy wszystkich okoliczności konkretnej sprawy i nie może abstrahować od okoliczności towarzyszących wyrządzeniu krzywdy. Sąd Apelacyjny uzupełnił postępowanie dowodowe dopuszczając dowód z przesłuchania powódki oraz opinii ustnej lekarza Waldemara E. i opinii pisemnej lekarzy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w G. z zakresu patomorfologii, pediatrii i neonatologii, które wydane zostały w postępowaniu karnym w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w L. (sygn. III K 76/06), na okoliczność przyczyn zgonu dziecka, jego stanu przed udzieleniem pomocy lekarskiej i czasu jaki upłynął pomiędzy doznanym urazem, a przyjęciem dziecka do szpitala. Oczywiście wydane opinie, w niniejszym postępowaniu, nie mają waloru opinii biegłych, bowiem Sąd nie wydał postanowienia o dopuszczeniu tego dowodu, ani nie wskazał biegłych, jednak dowody te stanowią ocenę specjalistów co do przyczyn zgonu dziecka i typowych objawów po stwierdzonym, w wyniku przeprowadzonej sekcji, urazie czaszkowo-mózgowym opartą o analizę dokumentacji medycznej dziecka z okresu od chwili urodzenia do śmierci. Po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania dowodowego Sąd Apelacyjny ustalił, że bezpośrednią przyczyną śmierci dziecka był wstrząs krwotoczny powstały w następstwie urazu głowy, który powstał albo wskutek wypadnięcia dziecka z rąk osoby trzymającej je i uderzenia głową o otaczające przedmioty, albo rzucenia dzieckiem, albo zadania urazu ręką obcą przy użyciu narzędzia tępokrawędzistego (vide; opinia lekarzy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w G. k. 242 odwrót). Lekarze wykluczyli, aby przyczyną zgonu były wady genetyczne lub samoistna choroba dziecka, co sugerowała powódka. Według lekarzy doznane urazy u noworodka w 25 dobie życia musiały wywołać reakcję obronną organizmu przejawiającą się wymiotami, utratą przytomności, śpiączką czy drgawkami (opinia ustna Waldemara E. k. 218 akt). Zachowania dziecka musiały być widoczne dla każdego dorosłego opiekuna. Biorąc pod uwagę wyniki sekcji zwłok oraz stan dziecka w chwili udzielenia pomocy lekarskiej czas pomiędzy doznanym urazem, a wezwaniem pomocy medycznej to przedział minimum 48 godzin (opinia ustna Waldemara

14 E. k. 218 odwrót). W miarę upływu czasu objętość krwiaka zwiększała się i stan zdrowia dziecka stale się pogarszał. Powódka zeznała, że w okresie ostatnich dwóch dni przed przyjęciem dziecka do szpitala nie zaobserwowała żadnych nietypowych czy niepokojących zachowań noworodka. Dopiero w godzinach wczesnorannych r. (poniedziałek) zauważyła, że dziecko ma problemy z oddychaniem i zadrżała mu ręka, ale ogólnie jego stan był dobry, a dziecko tylko popłakiwało( uzupełniające zeznania powódki k. 268). Zeznania te pozostają w oczywistej sprzeczności z dokumentacją lekarską Szpitala w G. do którego dziecko zostało przyjęte kilkanaście minut po przybyciu lekarza Pogotowia Ratunkowego. W chwili przyjęcia dziecko było w bardzo ciężkim stanie klinicznym, określonym jako przedagonalny, z niewydolnością oddechową. Pomimo udzielonej natychmiastowej pomocy już 5 godzin później, po przewiezieniu dziecka karetką reanimacyjną do Specjalistycznego Szpitala w L., jego stan został określony jako skrajnie ciężki, noworodek był nieprzytomny, bez reakcji na bodźce bólowe. W trakcie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego stwierdzono, iż krwiak w obrębie mózgu jest częściowo płynny, a częściowo skrzepnięty co potwierdza ocenę lekarzy, że do urazu musiało dojść wiele godzin wcześniej zanim powódka wezwała pomoc medyczną. Zeznania powódki złożone przed Sądem Apelacyjnym pozostają także w sprzeczności z tymi jakie składała w postępowaniu przygotowawczym w dniu r. o godz. 9.30, a więc w czasie gdy dziecko jeszcze żyło. Wówczas zeznała, że już od (czwartek) mąż powódki i jej teściowa mówili, aby udała się z dzieckiem do lekarza, ale nie słuchała tych rad bowiem uznała, że nie ma takiej potrzeby. Dalej zeznawała "W nocy z soboty na niedzielę synek płakał i chciałam iść z nim do lekarza, ale mąż mówił, że przychodnia jest zamknięta. Do ubiegłego wtorku r. syn był spokojny, nawet dla mnie za spokojny, a ostatni tydzień bardzo się prężył, dla mnie to były kolki" (k. 20 akt karnych). Konfrontując zeznania powódki uznać należy, że te złożone przed Sądem drugiej instancji, iż jeszcze wieczorem dziecko było ożywione, a nad ranem miało wyłącznie krótkie epizody bezdechu, są całkowicie niewiarygodne. W świetle doświadczenia życiowego, na co zwracał uwagę Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku uchylającego wyrok uniewinniający w sprawie karnej prowadzonej przeciwko mężowi powódki, każda matka w pierwszych okresie życia dziecka jest wyczulona na zmiany w zachowaniach dziecka odbiegające od normalnych, typowych zachowań. Tę ocenę podziela Sąd w składzie rozpoznającym apelację zaskarżonego wyroku. Małoletni Andrzej S. był trzecim dzieckiem powódki i nie sposób przyjąć, aby nie była ona w stanie ocenić czy zachowania dziecka są typowe czy też mogą i powinny budzić jej niepokój. W tym ostatnim przypadku normalną reakcją każdego dorosłego człowieka,

15 pod opieką którego dziecko pozostaje, jest udzielenie mu natychmiastowej pomocy medycznej. Niezależne od tego czy wezwanie pomocy, dopiero gdy dziecko było w stanie przedagonalnym, było wynikiem braku należytego obserwowania reakcji dziecka czy też bagatelizowania objawów, wezwanie pomocy lekarskiej przez matkę nie nastąpiło w czasie gdy dziecko wykazywało pierwsze objawy doznanego urazu, ale znacznie później. Nie jest rzeczą sądu cywilnego ustalenie w jakich okolicznościach doszło do urazu i kto ewentualnie jest sprawcą. Sąd w niniejszym procesie ocenia zgłoszone roszczenie pod kątem rodzaju naruszonego dobra osobistego i skutków tego naruszenia w sferze psychicznej powódki. Konfrontując przyczyny śmierci dziecka, typowe objawy po doznanym urazie, zachowania powódki z ostatnich dni życia noworodka z sytuacją jaka powstała po śmierci małoletniego i na tym tle dokonując oceny rozmiaru i intensywności doznanej krzywdy, w sferze uczuć macierzyńskich, nie można przyjąć, że świadomość oddania dziecka w stanie nieprzygotowanym do pochówku wywołała tak głęboki wstrząs psychiczny i tak głębokie poczucie krzywdy, że jedyną formą jej naprawienia byłoby przyznanie odpowiedniej sumy pieniężnej. Przy niewątpliwie bezprawnym i zawinionym zachowaniu pracowników strony pozwanej zdaniem Sądu Apelacyjnego wystarczającym, odpowiednim i adekwatnym do rodzaju naruszonego dobra osobistego i zakresu krzywdy moralnej, sposobem usunięcia skutków tego czynu byłoby zastosowanie środków ochrony niemajątkowej, ale ochrony w takiej formie powódka nie dochodziła. Powódka do czasu wydania wyroku przez Sąd pierwszej instancji podtrzymywała żądanie zgłoszone w pozwie przeproszenia za zarzucone jej, w publikacji prasowej, kłamstwo co do stanu zwłok dziecka po przeprowadzonej sekcji zwłok. Na rozprawie w dniu 8 lutego 2006r. mąż powódki i jednocześnie jej pełnomocnik procesowy, szeroko uzasadniał jak głęboką krzywdę moralną wyrządził powódce ten fragment artykułu w którym zarzucono jej rozpowszechnianie nieprawdy. Powódka, ani przed wniesieniem powództwa, a nie w trakcie procesu przed Sądem pierwszej instancji nie żądała od strony pozwanej złożenia oświadczenia ukierunkowanego na usunięcie skutków naruszonych dóbr osobistych w związku ze stanem zwłok dziecka oddanych po przeprowadzonej sekcji zwłok. Oceny powódki, że krzywdę z tego tytułu można zrekompensować wyłącznie w formie zadośćuczynienia pieniężnego, przy istniejących możliwościach jej naprawienia za pomocą środków ochrony niemajątkowej z których nie skorzystała, Sąd Apelacyjny z przyczyn wyżej podanych nie podzielił, co z mocy art kpc skutkuje zmianą zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa o zasądzenie kwoty zł. Z mocy art. 102 kpc Sąd odstąpił od obciążenia powódki kosztami procesu i

16 kosztami postępowania apelacyjnego biorąc pod uwagę, iż działania strony pozwanej miały charakter zarówno bezprawnych jak i zawinionych, co daje podstawy do zastosowania zasady słuszności wyrażonej w tym przepisie. * * * z o b o w i ą z a n i a 111. art. 405 k.c., art 321 k.p.c. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2008 r. (sygn. akt I ACa 434/08) Sąd nie jest związany wskazaną w pozwie podstawą prawną - wiąże go jednak treść żądania i jego podstawa faktyczna. Zastosowanie przepisów o odpłatności zlecenia lub o świadczenie usług w sprawie w której powódka uzasadniła swoje żądanie okolicznością bezpodstawnego wzbogacenia pozwanego i na tę okoliczność przytaczała fakty byłoby więc niedopuszczalnym orzeczeniem przez Sąd ponad żądanie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa B.A. przeciwko E.Ł. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego we W. z dnia 31 marca 2008 r. sygn. akt I C 728/06 oddalił apelację i zasądził od powódki na rzecz pozwanego złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. U z a s a d n i e n i e Zaskarżonym wyrokiem z dnia 31 marca 2008 r. Sąd Okręgowy we W. oddalił powództwo B.A. przeciwko małoletniemu E.Ł. o zapłatę kwoty ,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia zapłaty, a także zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Za podstawę rozstrzygnięcia Sąd przyjął następujące ustalenia faktyczne: Małżeństwo M. Ł. i K. K. - Ł. zostało rozwiązane przez rozwód w 1993 r. W tym samym roku, już po rozwodzie, urodził się syn byłych małżonków - pozwany E.Ł. Pomimo rozwodu, więzi między byłymi małżonkami nie zostały zerwane. Początkowo mieszkali oni razem, zaś w późniejszym okresie M. Ł. często nocował w domu zamieszkiwanym przez syna i byłą żonę, miał tam swój pokój i rzeczy osobiste,. Często odprowadzał syna do szkoły i spędzał razem z synem i byłą żoną wakacje, uczestniczył także wraz z nimi w spotkaniach rodzinnych. Równocześnie, w latach , M.Ł. pozostawał w

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 361/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 sierpnia 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Antoni

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik Sygn. akt V KK 82/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 września 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 13/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 13/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I PZ 13/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 sierpnia 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 19/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 45/14. Dnia 10 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 45/14. Dnia 10 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 45/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 29 września 2000 r., V CKN 527/00

Wyrok z dnia 29 września 2000 r., V CKN 527/00 Wyrok z dnia 29 września 2000 r., V CKN 527/00 Przepis art. 322 k.p.c. nie ma zastosowania do zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 445 1 k.c. Przewodniczący: Sędzia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BP 8/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 209/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 grudnia 2004 r. SSN Tadeusz Domińczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSA Wojciech

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 436/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSA Monika Koba

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 299 k.s.h. ponoszą osoby będące członkami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt III CZ 76/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 stycznia 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 48/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1093/13 Dnia 7 stycznia 2014 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Hanna Małaniuk Sędziowie: SSA Jerzy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt II CSK 386/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 364/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CK 169/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 października 2005 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 444/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lutego 2008 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 271/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Jan Katner SSA Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 437/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 maja 2009 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CZ 69/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 330/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 czerwca 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 27/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2007 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 202/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 stycznia 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSA Maria

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. III SPP 48/04

Postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. III SPP 48/04 Postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. III SPP 48/04 Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania niezgodnie z art. 386 2 i 4 k.p.c. może uzasadniać stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 192/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 grudnia 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 195/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 lutego 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 99/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2006 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CNP 47/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Jan Katner SSA Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus Sygn. akt V CK 296/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2005 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 38/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 138/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 348/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 kwietnia 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Roman

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 359/13. Dnia 6 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 359/13. Dnia 6 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt III KK 359/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 6 lutego 2014r., sprawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 129/12 POSTANOWIENIE Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 68/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2012 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Piotr Hofmański

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 314/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 201/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2010 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 W świetle przepisu art. 53 27 k.k.s., należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak Sygn. akt I CSK 459/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt V CSK 343/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 maja 2011 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Marta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 602/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 552/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 310/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 listopada 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 31 maja 2001 r. I PKN 434/00

Wyrok z dnia 31 maja 2001 r. I PKN 434/00 Wyrok z dnia 31 maja 2001 r. I PKN 434/00 Przedsiębiorca stosuje wzór zdobniczy, jeżeli produkowaną w ramach przedsiębiorstwa wodę mineralną sprzedaje w butlach objętych prawami ochronnymi do tego wzoru.

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 218/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 296/14. Dnia 9 października 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 296/14. Dnia 9 października 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 296/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2014 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Elżbieta Fijałkowska w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 717/13. Dnia 17 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 717/13. Dnia 17 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 717/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 kwietnia 1998 r. I PKN 55/98. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 KP ustala się według wynagrodzenia

Wyrok z dnia 22 kwietnia 1998 r. I PKN 55/98. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 KP ustala się według wynagrodzenia Wyrok z dnia 22 kwietnia 1998 r. I PKN 55/98 Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 KP ustala się według wynagrodzenia brutto. Przewodniczący SSN: Walerian Sanetra, Sędziowie: SN Barbara Wagner, SA Alina

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt V CSK 463/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 marca 2008 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II PK 228/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 stycznia 2013 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z powództwa E. S. przeciwko Urzędowi Gminy K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 311/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 stycznia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

X Ga 95/13 POSTANOWIENIE 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie

X Ga 95/13 POSTANOWIENIE 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie Sygn. akt X Ga 95/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie Przewodniczący Protokolant Sędzia SO Małgorzata Korfanty Sędzia SO Iwona Wańczura Sędzia

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2004 R. SNO 33/04. Przewodniczący: sędzia Wiesław Kozielewicz. Sędziowie SN: Zbigniew Strus, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

WYROK Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2004 R. SNO 33/04. Przewodniczący: sędzia Wiesław Kozielewicz. Sędziowie SN: Zbigniew Strus, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). WYROK Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2004 R. SNO 33/04 Przewodniczący: sędzia Wiesław Kozielewicz. Sędziowie SN: Zbigniew Strus, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy Sąd Dyscyplinarny w Warszawie z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 329/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo