Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, Gdańsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk"

Transkrypt

1 Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich uezpieczeń Europäische Reiseversicherung AG Oddził w Polsce (zwnego dlej Europejskie lu Uezpieczyciel), zwrtych n mocy niniejszych Szczególnych Wrunków Uezpieczeni. Przedmiot orz zkres ochrony uezpieczeniowej jest określony w sekcjch A C. 1 Umow uezpieczeni N podstwie niniejszych Szczególnych Wrunków Uezpieczeni Europejskie, w zkresie dziłlności swego przedsięiorstw, zwier ze Stowrzyszeniem Plnet Młodych z siedzią we Wrocłwiu (zwnym dlej Uezpieczjącym) n rzecz posidczy krt członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych (zwnych dlej Uezpieczonymi) umowy uezpieczeni: nstępstw nieszczęśliwych wypdków (wrinty Clssic lu Clssic Sport) lu nstępstw nieszczęśliwych wypdków, kosztów leczeni i trnsportu wrz z ssistnce orz odpowiedzilności cywilnej (wrinty Trvel lu Trvel Sport). 2 Sum uezpieczeni 1. Sum uezpieczeni/gwrncyjn stnowi górny limit odpowiedzilności Uezpieczyciel n jedno i wszystkie zdrzeni w okresie uezpieczeni. 2. Sumy uezpieczeni w poszczególnych wrin-tch uezpieczeni określ poniższ tel. Wrint CLAS S IC CLAS S IC SPOR T TRAVEL TRAVEL SPOR T Wersj Sumy Uezpieczeni/Gwrncyjne (SU / SG) NNW trwły uszczere k NNW śmierć KL OC CA PLN PLN CB PLN PLN CC PLN PLN CD PLN PLN CSA PLN PLN CSB PLN PLN CSC PLN PLN CSD PLN PLN TA PLN PLN EUR EUR TB PLN PLN EUR EUR TC PLN PLN EUR EUR TD PLN PLN EUR EUR TSA PLN PLN EUR EUR TSB PLN PLN EUR EUR TSC PLN PLN EUR EUR TSD PLN PLN EUR EUR 3 Rozszerzenie zkresu uezpieczeni W rmch uezpieczeni w wrintch Clssic Sport orz Trvel Sport, z zchowniem pozostłych niezmienionych postnowień niniejszych Szczegól-nych Wrunków Uezpieczeni, zkres uezpiecze-ni nstępstw nieszczęśliwych wypdków, kosztów leczeni i trnsportu orz ssistnce jest rozszerzony o uprwinie sportów wysokiego ryzyk określonych w 4 pkt 24 orz wyczynowe uprwini sportów zdefiniowne w 4 pkt Definicje W myśl niniejszych Szczególnych Wrunków Uezpieczeni z: 1. tk terrorystyczny uwż się nieleglne kcje orgnizowne z poudek ideologicznych lu politycznych, indywidulne lu grupowe, skierowne przeciwko osoom i/lu oiektom, w celu wprowdzeni chosu, zstrszeni ludności i dezorgnizcji życi pulicznego przy użyciu przemocy, tkże groźy skierownie przeciw społeczeństwu z zmirem jego zstrszeni dl osiągnięci celów politycznych lu społecznych, 2. Centrum Alrmowe uwż się jednostkę orgnizcyjną wskzną przez Uezpieczyciel, do której Uezpieczony zoowiązny jest zgłosić zistnienie zdrzeni ojętego ochroną uezpie-czeniową, 3. choroę przewlekłą uwż się stn choroowy chrkteryzujący się powolnym rozwojem i długo-okresowym przeiegiem, leczony w sposó stły lu okresowy, w trkcie którego mogą nstępo-wć okresy ustąpieni dolegliwości lu ich zostrzeni, zdignozowny przed zwrciem umowy uezpieczeni, 4. dziłni wojenne uwż się dziłni sił zrojnych w czsie wojny, mjące n celu rozicie sił zrojnych przeciwnik n lądzie, w powietrzu i n morzu, 5. krj zmieszkni uwż się Rzeczpospolitą Polską i krj, w którym Uezpieczony zmieszkuje n stłe orz krj, w którym ojęty jest uezpie-czeniem społecznym, 6. leczenie multoryjne uwż się leczenie nie związne z trwjącym nieprzerwnie co njmniej 24 godziny poytem w szpitlu lu innej plcówce medycznej, 7. leczenie szpitlne uwż się poyt n oddzile szpitlnym zmkniętym, trwjący nieprzerwnie co njmniej 24 godziny; przy czym z szpitl w rozumieniu niniejszych Szczególnych Wrunków Uezpieczeni nie uwż się szpitl orz innego ośrodk dl nerwowo i psychicznie chorych, uzdrowiskowego, sntoryjnego, rehi-litcyjnego, leczeni uzleżnień, domu opieki, hospicjum, 8. miejsce zmieszkni uwż się miejsce stłego zmeldowni orz miejsce, w którym Uezpieczony zmieszkuje lu przeyw z zmirem stłego poytu, 9. ngłe zchorownie uwż się stn choroowy powstły w sposó ngły, wymgjący udzieleni ntychmistowej pomocy medycznej; w tym zwły serc i udry mózgu, o ile przed zwrciem umowy uezpieczeni nie występowł choro ukłdu sercowonczyniowego (w tym ndciśnienie tętnicze lu choro wieńcow) lo cukrzyc, 10. njliższego krewnego Uezpieczonego uwż się:.rodziców, młżonk, dzieci (w tym przysposoione), konkuinę lu konkuent, dzidków, rodzeństwo, teściów,. osoy, które w trkcie podróży Uezpieczo-nego opiekowły się jego niepełnoletnimi dziećmi lu potrzeującymi opieki pozostłymi njliższymi krewnymi, 11. nstępstw choroy przewlekłej uwż się powstłe w sposó ngły, po przekroczeniu grnicy krju zmieszkni, nsilenie (zostrzenie) choroy przewlekłej, wymgjące ntychmistowej pomocy lekrskiej, w związku z którym zistnił konieczność poddni się leczeniu przed zkończeniem podróży, 12. nieszczęśliwy wypdek uwż się zdrzenie ngłe, wywołne przyczyną zewnętrzną, niezleżne od woli Uezpieczonego, w nstępstwie którego Uezpieczony doznł trwłego uszkodzeni cił, trwłego uszczerku n zdrowiu lu zmrł, 13. osoę towrzyszącą uwż się osoę odywjącą podróż wrz z Uezpieczonym, 14. osoę trzecią uwż się osoę pozostjącą poz stosunkiem uezpieczeniowym, 15. osoę uprwnioną uwż się osoę lu osoy wskzne n piśmie przez Uezpieczonego, które mją otrzymć świdczenie przyznne n wypdek śmierci Uezpieczonego, Europäische Reiseversicherung AG Oddził w Polsce ul. Chmieln 101/102, Gdńsk 16. osoę wezwną do towrzyszeni uwż się osoę liską lu inną wskzną przez Uezpieczonego, któr w przypdku rku osoy towrzyszącej przyjedzie w celu towrzy-szeni mu w trkcie leczeni lu trnsportu, 17. podróż uwż się wszelkiego rodzju przemieszcznie się i/lu poyt poz miejscem zmieszkni, 18. profesjonlne uprwinie sportów - uwż się wyczynowe uprwinie dyscyplin sporto-wych w celch zrokowych, 19. protezę uwż się mechniczny przyrząd lu prt zstępujący funkcją rkując część cił, z wyłączeniem stomtologii protetycznej, 20. rozruchy uwż się gwłtowne demonstrcje w celch gitcyjnych, którym towrzyszą zmieszki, dziłni ezprwne i gresj przeciwko orgnom sprwującym włdzę, w celu zurzeni pnującej równowgi politycznej, A - uezpieczenie nstępstw nieszczęśliwych wypdków B - uezpieczenie kosztów leczeni i trnsportu orz ssistnce C - uezpieczenie odpowiedzilności cywilnej 21. sporty ekstremlne uwż się uczestniczenie w wyprwch lu ekspedycjch do miejsc chrkteryzujących się ekstremlnymi wrun-kmi klimtycznymi lu przyrodniczymi orz uprwinie dyscyplin sportowych, które wymgją pondprzeciętnych umiejętności, odwgi i dziłni w wrunkch dużego ryzyk, często zgrożeni życi, w szczególności: sporty powietrzne, sporty motorowe i motorowodne, skoki ungee, speleologi, lpinizm, skoki nrcirskie, heliskiing, heliording, osleje, kolrstwo górskie, 22. sporty motorowe i motorowodne uwż się udził w chrkterze uczestnik w zwodch, wyścigch, rjdch, pokzch, jzdch testowych i prónych wszelkiego rodzju lądowych i wodnych pojzdów silnikowych (z wyjątkiem żglówek z pomocniczym npędem mechnicznym), 23. sporty powietrzne uwż się uprwinie lonirstw, lotnictw, motolotnirstw, prlotnirstw, spdochronirstw, szyowni-ctw orz wszelkiego rodzju ich odmin, tkże uprwinie jkichkolwiek dyscyplin związnych z przemieszczniem się w przestrzeni powietrznej, 24. sporty wysokiego ryzyk uwż się nurkownie z użyciem prtów oddechowych, rfting orz inne sporty uprwine n rzekch górskich, wspinczkę skłkową i wysokogórską, sztuki wlki i wszelkiego rodzju sporty oronne, myślistwo, jzdę konną, jzdę n qudch, jzdę n nrtch wodnych i skuterch wodnych, kitesurfing orz sporty, w których wykorzystywne są pojzdy przeznczone do poruszni się po śniegu lu lodzie, 25. strjk uwż się ziorowe, dorowolne powstrzymnie się prcowników od wykonywni prcy w jednym lu kilku zkłdch lu instytucjch, ędące wyrzem protestu politycznego, ekonomicznego orz żądniem zmin, 26. Uezpieczonego uwż się osoę wskzną imiennie n krcie członkowskiej Stron 1 z 7

2 Stowrzysze-ni Plnet Młodych, któr w dniu nyci krty Plnet Młodych ukończył 6 lt i nie przekro-czył 33 roku życi, 27. wyczynowe uprwinie sportów uwż się uprwinie dyscyplin sportowych w rmch sekcji lu kluów sportowych, polegjące n regulrnym uczestniczeniu w treningch i zwo-dch sportowych, z wyłączeniem uprwini sportu w celch zrokowych, 28. wykonywnie prcy fizycznej uwż się wykonywnie czynności, z które zwyczjowo otrzymuje się wyngrodzenie, w tym dziłlność nie wynikjąc ze stosunku prcy, zwiększjąc jednk ryzyko powstni szkody, np. dziłni z użyciem nieezpiecznych nrzędzi, wykonywnie czynności n wysokościch, dziłni z użyciem środków chemicznych, 29. zmieszki wewnętrzne uwż się gwłtowne demonstrcje nie mieszczące się w definicji rozruchów, przechodzące w gitcje, prowdzą-ce do niepokojów społecznych i dziłń ezprwnych. 5 Zwrcie umowy uezpieczeni 1. Umowę uezpieczeni zwier się n wniosek Uezpieczjącego. 2. Zwrcie umowy uezpieczeni potwierdz się polisą lu certyfiktem uezpieczeniowym. 3. Dokumentem potwierdzjącym ojęcie uezpie-czeniem jest imienn krt członkowsk Stowrzyszeni Plnet Młodych. 4. Dokument potwierdzjący ojęcie uezpiecze-niem musi zwierć co njmniej nstępujące dne: imię i nzwisko orz dtę urodzeni Uezpieczonego, okres trwni uezpieczeni (okres wżności krty), wrint uezpieczeni. 6 Zwrcie umowy uezpieczeni n cudzy rchunek 1. Uezpieczjący zwier umowę uezpieczeni n cudzy rchunek. 2. Roszczenie o zpłtę skłdki przysługuje Europejskim wyłącznie przeciwko Uezpieczją-cemu. Zrzut mjący wpływ n odpowiedzilność Europejskich mogą one podnieść również przeciwko Uezpieczonemu. 3. Uezpieczony jest uprwniony do żądni nleżnego świdczeni ezpośrednio od Europejskich. 4. Uezpieczony może żądć, y Europejskie udzieliły mu informcji o postnowienich zwrtej umowy orz Szczególnych Wrunków Uezpieczeni w zkresie, w jkim dotyczą prw i oowiązków Uezpieczonego. 5. W rzie zwrci umowy n cudzy rchunek postnowieni niniejszych Szczególnych Wrun-ków Uezpieczeni stosuje się odpowiednio do osoy, n rzecz której zwrto umowę uezpie-czeni. 7 Zwrcie umowy uezpieczeni n rchunek osoy przeywjącej poz grnicmi Rzeczpospolitej Polskiej 1. W przypdku zwrci umowy uezpieczeni n rchunek Uezpieczonego przeywjącego poz grnicmi Rzeczpospolitej Polskiej, odpowie-dzilność Europejskich rozpoczyn się njwcześniej po upływie 7 dni, licząc od dni nstępnego po dcie wystwieni krty członkowskiej Stowrzyszeni Plnet Młodych i opłceniu skłdki. 2. Postnowienie ust. 1 niniejszego prgrfu nie oowiązuje w wypdku wznowienie ochrony uezpieczeniowej, pod wrunkiem, że wznowie-nie nstąpi przed upływem wżności krty członkowskiej Stowrzyszeni Plnet Młodych. 8 Kluzule umowne 1. Strony mogą wprowdzić do umowy uezpieczeni postnowieni dodtkowe lu odmienne od ustlonych w niniejszych Szczególnych Wrunkch Uezpieczeni. 2. Kluzule umowne uzgodnione przez strony w tryie określonym w ust. 1 niniejszego prgrfu powinny yć sporządzone n piśmie i w pełnym rzmieniu dołączone do umowy pod rygorem ich niewżności. 9 Okres uezpieczeni 1. Okres uezpieczeni określ się w dokumencie potwierdzjącym ojęcie uezpieczeniem. 2. Odpowiedzilność Europejskich rozpoczyn się od dni nstępnego po dniu wystwieni krty członkowskiej Stowrzyszeni Plnet Młodych, pod wrunkiem opłceni skłdki, z zstrzeże-niem postnowień ust. 4 niniejszego prgrfu. 3. Odpowiedzilność Europejskich kończy się z upływem okresu ochrony uezpieczeniowej wskznego w dokumencie potwierdzjącym ojęcie uezpieczeniem, chy że stosunek uezpieczeniowy wygsł przed tym terminem, z zstrzeżeniem postnowień ust. 4 niniejszego prgrfu. 4. Okres uezpieczeni w przypdku uezpieczeni kosztów leczeni i trnsportu orz odpowie-dzilności cywilnej rozpoczyn się w momencie przekroczeni grnicy Rzeczpospolitej Polskiej przy wyjeździe, zś kończy w momencie przekroczeni grnicy Rzeczpospolitej Polskiej przy powrocie. 10 Skłdk uezpieczeniow 1. Skłdkę uezpieczeniową ustl się n podstwie tryf oowiązujących w dniu zwrci umowy. Wysokość skłdki uezpieczeniowej uzleżnion jest od wrintu orz wersji uezpieczeni. 2. Skłdk jest płtn jednorzowo, w cłości, njpóźniej w dniu zwrci umowy uezpie-czeni. 3. Odstąpienie od umowy uezpieczeni nie pozwi Europejskich prw żądni zpłty skłdki z okres uezpieczeni, w którym Europejskie udzielły ochrony uezpieczeniowej. 11 Odstąpienie i wypowiedzenie umowy uezpieczeni 1. Jeżeli umow uezpieczeni jest zwrt n okres dłuższy niż 6 miesięcy, Uezpieczjący m prwo odstąpieni od umowy w terminie 30 dni, w przypdku, gdy Uezpieczjący jest przedsię-iorcą, w terminie 7 dni od dni zwrci umowy. Odstąpienie od umowy uezpieczeni nie zwlni Uezpieczjącego z oowiązku opłceni skłdki z okres, w jkim Europejskie udzielły ochrony uezpieczeniowej. 2. Jeżeli umow uezpieczeni zostł zwrt n okres dłuższy niż 30 dni, Uezpieczjący może wypowiedzieć umowę w kżdym czsie, z zcho-wniem 30-dniowego okresu wypowiedzeni ze skutkiem n koniec miesiąc klendrzowego, nstępującego po miesiącu wypowiedzeni. Wypowiedzenie umowy uezpieczeni nie zwlni Uezpieczjącego z oowiązku opłceni skłdki z okres, w jkim Europejskie udzielły ochrony uezpieczeniowej. 3. W przypdku rozwiązni umowy uezpieczeni przed rozpoczęciem ochrony uezpieczeniowej, Uezpieczjącemu przysługuje zwrot zpłconej skłdki w pełnej wysokości. 4. W przypdku odstąpieni od umowy lu wypowiedzeni umowy, Uezpieczjącemu przysługuje zwrot skłdki z niewykorzystny okres uezpieczeni. 5. Z dzień odstąpieni uwż się dzień, w którym wpłynął do Europejskich pisemny wniosek Uezpieczjącego o odstąpienie od umowy orz zwrot skłdki. 6. Wysokość zwrotu skłdki ustln jest proporcjonlnie do niewykorzystnego okresu uezpieczeni n podstwie tryfy Europejskich oowiązującej w dniu zwrci umowy uezpieczeni. 12 Ogólne oowiązki Uezpieczjącego 1. Uezpieczjący oowiązny jest podć do widomości Europejskich wszystkie znne soie okoliczności, o które Europejskie zpytywły n piśmie przed zwrciem umowy. Jeżeli Uezpieczjący zwier umowę przez przedst-wiciel, oowiązek ten ciąży również n przedstwicielu i oejmuje pondto okoliczności jemu znne. W rzie zwrci przez Europejskie umowy uezpieczeni mimo rku odpowiedzi n poszczególne pytni, pominięte okoliczności uwż się z nieistotne. 2. W czsie trwni umowy uezpieczeni Uezpieczjący zoowiązny jest niezwłocznie zgłszć Europejskim wszelkie zminy okoli-czności, które mogą mieć wpływ n zwiększenie prwdopodoieństw wypdku, o które Europej-skie zpytywły n piśmie przed zwrciem umowy. 3. W rzie zwrci umowy uezpieczeni n cudzy rchunek, oowiązki określone w ustępch poprzedzjących spoczywją zrówno n Uezpieczjącym jk i n Uezpieczonym, chy że Uezpieczony nie wiedził o zwrciu umowy n jego rchunek. 4. Europejskie nie ponoszą odpowiedzilności z skutki okoliczności, które z nruszeniem ustępów poprzedzjących nie zostły podne do jego widomości. Jeżeli do nruszeni ustępów poprzedzjących doszło z winy umyślnej, w rzie wątpliwości przyjmuje się, że wypdek przewidziny umową i jego nstępstw są skutkiem okoliczności, o których mow w zdniu poprzedzjącym. 13 Ogólne oowiązki Uezpieczonego w przypdku powstni szkody 1. Uezpieczony zoowiązny jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dty powstni szkody lu dty uzyskni o niej widomości, zwidomić o szkodzie Europejskie. W rzie nruszeni tego oowiązku z winy umyślnej lu rżącego niedlstw, Europejskie mogą odpowiednio zmniejszyć świdczenie, jeżeli nruszenie przyczyniło się do zwiększeni szkody lu uniemożliwiło Europejskim ustlenie okoliczności i skutków wypdku. 2. W rzie zjści wypdku Uezpieczony oowią-zny jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu rtowni przedmiotu uezpieczeni orz zpoieżeni szkodzie lu zmniejszeni jej rozmirów, tkże zniechć dziłń prowdzą-cych do jej zwiększeni. 3. Jeżeli Uezpieczony umyślnie lu wskutek rżącego niedlstw nie zstosowł środków określonych w ust. 2 niniejszego prgrfu, Europejskie są wolne od odpowiedzilności z szkody powstłe z tego powodu. 4. Uezpieczyciel oowiązny jest, w grnicch sumy uezpieczeni, zwrócić koszty wynikłe z zstosowni środków, o których mow w ust. 2 niniejszego prgrfu, jeżeli środki te yły celowe, chociży okzły się ezskuteczne. 5. Pondto Uezpieczony zoowiązny jest:.umożliwić Europejskim dokonnie czynności zmierzjących do ustleni okoliczności powstni szkody, zsdności i wysokości roszczeni, dostrczyć oryginlną dokumentcję, udzielić pomocy i wyjśnień, gdy zchodzi tk konieczność, zwolnić lekrzy z oowiązku zchowni tjemnicy lekrskiej,. stosowć się do zleceń Europejskich, udzielić informcji orz niezędnych pełnomocnictw, c.powidomić Europejskie, czy jest posidczem innej polisy, pokrywjącej ryzyk uezpie-czone niniejszą umową uezpieczeni, wyku-pioną u innego uezpieczyciel, wskzując równocześnie nzwę uezpieczyciel orz sumę uezpieczeni. Stron 2 z 7

3 6. Niedopełnienie któregokolwiek z oowiązków określonych w ustępch poprzedzjących niniejszego prgrfu, stnowi podstwę do odmowy wypłty odszkodowni w cłości lu części, w zleżności od tego, w jkim stopniu niedopełnienie oowiązków wpłynęło n ustlenie przyczyny wypdku, odpowiedzilności z szkodę ądź wysokości odszkodowni. 14 Sposó ustlni wysokości szkody orz wypłt odszkodowni lu świdczeni 1. Europejskie wypłcją odszkodownie lu świdczenie n podstwie uznni roszczeni uprwnionego z umowy uezpieczeni, w wyniku ustleń dokonnych w postępowniu likwidcyj-nym, zwrtej ugody lu prwomocnego orzeczeni sądu. 2. Europejskie dokonują wypłty odszkodowni lu świdczeni w terminie 30 dni od dty zgłoszeni szkody, po uprzednim ustleniu stnu fktycznego związnego z zjściem szkody, zsdności roszczeni i wysokości odszkodo-wni. 3. Gdyy wyjśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustleni odpowie-dzilności Uezpieczyciel lo wysokości świdczeni okzło się niemożliwe, świdczenie powinno yć spełnione w ciągu 14 dni od dni, w którym przy zchowniu nleżytej strnności wyjśnienie tych okoliczności yło możliwe. Jednkże ezsporną część świdczeni wypłc się w terminie przewidzinym w ust. 2 niniejszego prgrfu. 4. Wysokość odpowiedzilności Uezpieczyciel stnowi sum uezpieczeni / gwrncyjn określon w złotych polskich lu wlucie zgrnicznej i przeliczonych n wlutę polską według średniego kursu NBP z dni poprzedz-jącego zwrcie umowy uezpieczeni. 5. Odszkodownie lu świdczenie wypłc się w wlucie polskiej, z wyjątkiem kosztów zwrcnych ezpośrednio z grnicę wystwcom rchunków orz świdczeń pieniężnych ojętych uezpieczeniem udzieleni ntychmistowej pomocy ssistnce. 6. Jeżeli wysokość roszczeni zostł określon n podstwie rchunków lu dokumentów wystwionych w wlucie zgrnicznej, odszko-downie m zostć wypłcone w wlucie polskiej, przelicz się je n wlutę polską według średniego kursu wlut NBP, oowiązującego w dniu ustleni odszkodowni. 7. Zwrot poniesionych kosztów stnowiących przedmiot roszczeni, w tym kosztów leczeni, trnsportu i reptricji, nstępuje wyłącznie n podstwie oryginłów rchunków, pod rygorem odmowy uznni roszczeni. 8. Jeżeli odszkodownie lu świdczenie nie przysługuje lu przysługuje w innej wysokości, niż określonej w zgłoszonym roszczeniu, Europejskie informują o tym pisemnie osoę występującą z roszczeniem, wskzując n okoli-czności orz podstwę prwną, uzsdnijącą cłkowitą lu częściową odmowę wypłty odszkodowni lu świdczeni 15 Postępownie w rzie rku kceptcji decyzji Europejskich Jeżeli uprwniony do wystąpieni z roszczeniem nie zgdz się z ustlenimi Europejskich w przedmiocie odmowy zspokojeni roszczeni lo wysokości odszkodowni lu świdczeni, może w ciągu 30 dni od dty otrzymni decyzji Europejskich zgłosić n piśmie n dres Europäische Reiseversicherung AG Oddził w Polsce wniosek o ponowne rozptrzenie roszczeni. 16 Regres uezpieczeniowy 1. Z dniem wypłty odszkodowni przechodzi n Europejskie przysługujące Uezpieczjącemu roszczenie od osoy trzeciej odpowiedzilnej z powstnie szkody, do wysokości wypłconego odszkodowni (roszczenie regresowe). 2. Nie przechodzą n Europejskie roszczeni Uezpieczjącego, o których mow w ust. 1 niniejszego prgrfu, przeciwko osoom, z którymi Uezpieczjący pozostje we wspólnym gospodrstwie domowym, lu z które ponosi odpowiedzilność. 3. Uezpieczjący zoowiązny jest zezpieczyć możność dochodzeni roszczeń odszkodow-wczych woec osó odpowiedzilnych z szkodę, w szczególności zś dostrczyć Europejskim wszelkie konieczne do dochodzeni roszczeń informcje i dokumenty. 4. W rzie zrzeczeni się przez Uezpieczjącego prw przysługujących mu od osó trzecich z tytułu wyrządzonych szkód ez zgody Europejskich - Europejskie mogą odmówić wypłty odszkodowni odpowiednio w cłości lu części, lu zżądć zwrotu wypłconego odszkodowni. 5. W rzie zwrci umowy n cudzy rchunek, zsdy wynikjące z ustępów poprzedzjących niniejszego prgrfu stosuje się odpowiednio do Uezpieczonego. 17 Form zwidomieni 1. Wszelkie zwidomieni i oświdczeni kierow-ne do Europejskich, powinny yć skłdne n piśmie z pokwitowniem lu przesłne listem poleconym. 2. Uezpieczjący zoowiązny jest informowć Europejskie o zminie dresu siedziy lu miejsc zmieszkni. 3. W przypdku zminy przez Uezpieczjącego dresu siedziy lu miejsc zmieszkni i nie zwidomieni o tym Europejskich, pismo skierowne do osttniej znnej siedziy lu miejsc zmieszkni Uezpieczjącego, wywier skutki prwne od chwili, w której yłoy doręczone, gdyy Uezpieczjący nie zmienił dresu siedziy lu miejsc zmieszkni. 4. W rzie zwrci umowy n cudzy rchunek, zsdy wynikjące z ust. 2 i 3 niniejszego prgrfu, stosuje się odpowiednio do Uezpie-czonego. 18 Skrgi i zżleni Skrgi i zżleni rozptrywne są przez Europejskie niezwłocznie po przesłniu ich drogą pisemną n dres siedziy Europejskich. 19 Sąd włściwy i prwo włściwe 1. Spory wynikjące z niniejszej umowy uezpieczeni mogą yć rozptrywne przez sądy według włściwości ogólnej lo sąd włściwy dl miejsc zmieszkni lu siedziy Uezpieczjącego, Uezpieczonego lu uprwnio-nego z umowy uezpieczeni. 2. Strony umowy uezpieczeni mogą poddć wynikjące z niej spory pod rozstrzygnięcie sądu poluownego. 3. W kwestich nieuregulownych niniejszymi Szczególnymi Wrunkmi Uezpieczeni stosuje się przepisy prw polskiego, w tym w szcze-gólności Kodeksu Cywilnego orz Ustwy o dziłlności uezpieczeniowej. 20 Ogólnie oowiązujące wyłączeni odpowiedzilności Europejskich 1. Uezpieczyciel jest wolny od odpowiedzilności, jeżeli Uezpieczjący wyrządził szkodę umyślnie. W rzie rżącego niedlstw odszkodownie nie nleży się, chy że umow lu wrunki uezpieczeni stnowią inczej, lu zpłt odszkodowni odpowid w dnych okoliczno-ścich względom słuszności. 2. W rzie zwrci umowy n cudzy rchunek, zsdy określone w ust. 1 niniejszego prgrfu stosuje się odpowiednio do Uezpieczonego. 3. Uezpieczeniu nie podlegją szkody powstłe wskutek:.strjków, rozruchów, zmieszek wewnętrznych, dziłń wojennych, tków terrorystycznych,. dziłń energii tomowej, c.ztruci lkoholem, nrkotykmi lu innymi środkmi odurzjącymi, d. usiłowni popełnieni ądź popełnieni przez Uezpieczonego smoójstw lu przestępstw, e.prowdzeni pojzdu ez wymgnego uprwnieni lo w stnie po spożyciu lkoholu, nrkotyków, środków odurzjących lu sustncji psychotropowych, f. wypdku powstłego po spożyciu lkoholu, nrkotyków, środków odurzjących lu sustncji psychotropowych, g. podróżowni sttkmi powietrznymi (z wyłączeniem przelotów w chrkterze psżer, o ile lot wykonywny ył zgodnie z oowiązującymi przepismi prw), h. zurzeń psychicznych, i. wykonywni prcy fizycznej, j. profesjonlnego uprwini sportów, k. uprwini sportów ekstremlnych, l. uprwini sportów wysokiego ryzyk z zstrzeżeniem postnowień 3, m. wyczynowego uprwini sportów z zstrze-żeniem postnowień Ochroną uezpieczeniową nie są ojęte zdrzeni powstłe n terytorium USA i Kndy. A Uezpieczenie nstępstw nieszczęśliwych wypdków 21 Przedmiot uezpieczeni Przedmiotem uezpieczeni są nstępstw nieszczęśliwych wypdków doznnych przez Uezpieczonego n terytorium Rzeczpospolitej Polskiej orz z grnicą, z zstrzeżeniem postnowień 20 ust. 4 orz Śmierć Uezpieczonego Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypdku poszkodowny zmrł w ciągu 24 miesięcy od dty wypdku, Europejskie wypłcą osoie uprwnionej w rozumieniu 4 pkt 15 świdczenie w wysokości 100% sumy uezpieczeni określonej w umowie uezpieczeniowej. W przypdku, gdy Uezpieczony otrzymł wcześniej świdczenie z tytułu uszczerku n zdrowiu, powstłego wskutek wypdku, świdczenie z tytułu śmierci wypłc się jedynie, gdy przewyższ ono wcześniej wypłcone świdczenie, potrącjąc wypłconą wcześniej kwotę. 23 Trwły uszczerek n zdrowiu Uezpieczonego 1. W przypdku, gdy w wyniku orżeń doznnych wskutek nieszczęśliwego wypdku, Uezpieczo-ny doznł trwłego uszczerku n zdrowiu, Europejskie wypłcją nstępujące rodzje świdczeń:.w przypdku uszczerku w wysokości 100% pełną sumę uezpieczeni określoną w umowie uezpiecz,. w przypdku uszczerku częściowego procent sumy uezpieczeni odpowidjący procentowi uszczerku n zdrowiu. 2. Uezpieczyciel ponosi odpowiedzilność 1 z powstły uszczerek n zdrowiu spowodowny nieszczęśliwym wypdkiem, ojętym ochroną uezpieczeniową, jedynie w zkresie uszczerku n zdrowiu opisnego w poniższej Teli świdczeń. lp Rodzj uszkodzeni cił Złmnie czszki: kości czszki kości twrzy-szczęki kości jrzmowej Stopień trwłego uszczerku prw 2 Złmnie żuchwy Złmnie kości nos 1-10 lew Stron 3 z 7

4 4 c Złmnie kręgosłup: szyjnego piersiowego lędźwiowego Złmnie mostk Złmnie żer Złmnie kości tworzących miednicę (z wyłączeniem kości ogonowej): w odcinku przednim (kość łonow, kość kulszow) w odcinku przednim i tylnym Złmnie kości udowej (w oręie nsdy liższej kości 1-30 piszczelowej) 9 Złmnie śródstwowe (nsdy dlszej kości udowej lu nsdy 1-30 liższej kości piszczelowej) 10 Złmnie kości piszczelowej Złmnie kości strzłki Złmnie rzepki Złmnie kości piszczelowej i kości strzłki (ou kości podudzi) Złmnie kości piętowej Złmnie kości skokowej 16 Złmnie kości śródstopi Złmnie kości stępu Złmnie pluch Złmnie plców stopy od II do V (z kżdy plec) Cłkowit utrt kończyny dolnej c d w oręie: stwu iodrowego ud stwu kolnowego podudzi Cłkowit utrt stopy Cłkowit utrt pluch stopy (w przypdku utrty 6 częściowej 1/3 wrtości z kżdy pliczek) 23 Cłkowit utrt plc od II do V w stopie (w przypdku utrty 2 częściowej 1/3 wrtości z kżdy pliczek) 24 Złmnie oojczyk Złmnie łoptki Złmnie nsdy liższej kości rmiennej Złmnie trzonu kości rmiennej Złmnie (śródstwowe) nsdy dlszej kości rmiennej lu nsdy liższej kości 1-25 promieniowej lu nsdy liższej kości łokciowej 29 Złmnie trzonu kości łokciowej lu trzonu kości promieniowej Złmnie (śródstwowe) nsdy dlszej kości łokciowej lu nsdy 1-25 dlszej kości promieniowej 31 Złmnie (śródstwowe) nsd dlszych kości promieniowej i kości łokciowej (ou kości przedrmieni) 32 Złmnie kości ndgrstk i śródręcz Złmnie w oręie kciuk Złmnie plc wskzującego Złmnie w oręie plców III do V ręki (z kżdy plec) c d Cłkowit utrt kończyny górnej w oręie: rku rmieni przedrmieni ndgrstk Cłkowit utrt kciuk (w przypdku utrty częściowej /3 wrtości z kżdy pliczek) 38 Cłkowit utrt plc wskzującego (w przypdku utrty częściowej 1/3 wrtości z kżdy pliczek) 39 Cłkowit utrt plc dłoni od II do V (w przypdku utrty częściowej 1/3 wrtości z 5 4 kżdy pliczek) 40 Cłkowit utrt wzroku w ou oczch Cłkowit utrt wzroku w jednym oku Cłkowit utrt wzroku w jednym oku ez utrty ok Cłkowit utrt młżowiny usznej Cłkowit utrt słuchu w ou uszch Cłkowit utrt słuchu w jednym uchu Cłkowit utrt mowy Cłkowit utrt język Cłkowit utrt nos (łącznie 15 z kośćmi nos) 49 Cłkowit utrt węchu Cłkowit utrt płuc Cłkowit utrt nerki Cłkowit utrt żołądk Cłkowit utrt śledziony Cłkowit utrt mcicy Cłkowit utrt gruczołu sutkowego Cłkowit utrt jjnik lu jądr Cłkowit utrt prąci Porżenie czterech kończyn utrwlone Porżenie dwóch kończyn utrwlone Wstrząśnienie mózgu Stłuczenie mózgu Oprzenie II stopni od 1% powierzchni cił Oprzenie II stopni do 1% do 15% powierzchni cił Oprzenie II stopni od 16% do 30% powierzchni cił Oprzenie II stopni powyżej 30% powierzchni cił Oprzenie III stopni do 5% powierzchnie cił 67 Oprzenie III stopni od 6% do 10% powierzchni cił Oprzenie III stopni powyżej 10% powierzchni cił Oprzenie dróg oddechowych leczone w szpitlu Odmrożenie II stopni lu wyższe (z kżdy plec ręki 5 lu stopy) 71 Odmrożenie II stopni lu wyższe więcej niż jeden 15 plec ręki lu plce stopy 72 Odmrożenie II stopni lu wyższe nos lu uch Uszkodzenie powłok twrzy lu (lizny i uytki) 74 Blizny powłok kltki piersiowej 75 Blizny powłok jmy rzusznej 76 Blizny powłok kończyny górnej, dolnej Dzienne świdczenie szpitlne W przypdku poytu Uezpieczonego w szpitlu n terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskutek nieszczęśliwego wypdku ojętego ochroną uezpieczeniową, Uezpieczyciel wypłc dodtkowo dzienne świdczenie szpitlne w wysokości 40 PLN z kżdy dzień poytu w szpitlu, licząc od 9 dni, jednk nie dłużej niż do 60 dni poytu. 25 Sum uezpieczeni 1. Sum uezpieczeni w odniesieniu do kżdego zdrzeni w okresie uezpieczeni jest wskzn w umowie uezpieczeniowej i jest uzleżnion od wrintu orz wersji uezpieczeni. 2. Europejskie ponoszą odpowiedzilność mksy-mlnie do wysokości sumy uezpieczeni. 26 Ustlenie i wypłt świdczeń 1. Wysokość świdczeni z tytułu uezpieczeni nstępstw nieszczęśliwych wypdków ustl się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między nieszczęśliwym wypdkiem, trwłym uszczerkiem n zdrowiu ądź śmiercią. 2. Wysokość trwłego uszczerku n zdrowiu jest ustln niezwłocznie po cłkowitym zkończe-niu leczeni z włączeniem rehilitcji, nie później jednk niż w ciągu 24 miesięcy od dty wypdku. 3. Wysokość trwłego uszczerku ustln jest przez lekrzy powołnych przez Europejskie n podstwie dokumentcji medycznej dostrczonej przez Uezpieczonego. 4. Europejskie dokonują wypłty nleżnego świdczeni w terminie 14 dni od dty uznni roszczeni. 5. Jeżeli wskutek wypdku zostł upośledzon więcej niż jedn funkcj fizyczn lu psychiczn, stopnie inwlidztw zostją zsumowne. Trwły uszczerek n zdrowiu nie może przewyższć jednk 100% inwlidztw. 6. W rzie utrty lu uszkodzeni orgnu, nrządu lu ukłdu, których funkcje yły już upośledzone przed wypdkiem, w nstępstwie choroy lu trwłego uszczerku n zdrowiu powstłego wskutek innego zdrzeni, stopień trwłego uszczerku n zdrowiu określ się jko różnicę między stopniem trwłego uszczerku n zdrowiu po wypdku, stopniem trwłego uszczerku n zdrowiu istniejącym przed wypdkiem. 7. W sytucji, gdy śmierć spowodown wypdkiem nstąpi w ciągu 24 miesięcy od wypdku, przed ustleniem wysokości nleżnego świdczeni z tytułu trwłego uszczerku, świdczenie z tytułu trwłego uszczerku n zdrowiu nie przysługuje. 8. W rzie śmierci Uezpieczonego w ciągu 24 miesięcy od wypdku, nie ędącej jego nstępstwem, przed ustleniem i otrzymniem przez niego świdczeni z tytułu trwłego uszczerku n zdrowiu, świdczenie z tego tytułu przysługuje osoie uprwnionej w rozumieniu 4 pkt 15 i jego wysokość ustln jest przez lekrz orzekjącego n podstwie przedłożonej dokumentcji medycznej jko przypuszczlny stopień trwłego uszczerku. 9. Jeżeli Uezpieczony zmrł przed porniem świdczeni z tytułu trwłego uszczerku n zdrowiu, powstłego w wyniku nieszczęśliwego wypdku ojętego ochroną uezpieczeniową, zgon nie ył nstępstwem tego wypdku, nleżne świdczenie wypłc się osoie uprwnionej w rozumieniu 4 pkt Świdczenie z tytułu śmierci Uezpieczonego wypłc się uprwnionemu wskznemu przez Uezpieczonego. Świdczenie z tytułu śmierci wypłc się n podstwie ktu zgonu orz przedłożonych przez osoę uprwnioną dokumentów potwierdzjących okoliczności orz przyczynę śmierci Uezpieczonego. 11. Świdczenie nie przysługuje uprwnionemu, który umyślnie spowodowł śmierć Uezpieczonego. 12. Jeżeli w chwili śmierci Uezpieczonego nie m osoy uprwnionej, wówczs świdczenie otrzymują członkowie rodziny w nstępującej kolejności:. młżonek,. dzieci, c. rodzice, d. inni ustwowi spdkoiercy. 13. Dzienne świdczenie szpitlne wypłc się Uezpieczonemu n podstwie krty informcyjnej leczeni szpitlnego. 27 Wyłączeni odpowiedzilności Poz wyłączenimi wymienionymi w 20 zkres ochrony uezpieczeniowej nie oejmuje:. szkód powstłych w wyniku utrty przytomności, udrów mózgu, zwłów serc, npdów drgwkowych (w tym tków epilepsji),. śmierci i uszczerków n zdrowiu powstłych w nstępstwie leczeni lo wykonnych ziegów, chy że leczenie lu ziegi yły nstępstwem nieszczęśliwego wypdku ojętego ochroną uezpieczeniową, c.infekcji, z tym że ochron uezpieczeniow istnieje, jeżeli Uezpieczony zostł zkżony mikroorgnizmmi chorootwórczymi w wyniku rn odniesionych wskutek nieszczęśliwego wypdku ojętego ochroną uezpieczeniową. 28 Postępownie w rzie zjści szkody 1. W przypdku wystąpieni zdrzeni ojętego ochroną uezpieczeniową, Uezpieczony jest zoowiązny:.niezwłocznie poddć się opiece medycznej, tkże podjąć dziłni mjące n celu złgodzenie skutków wypdku poprzez stosownie się do zleceń lekrskich,. zezpieczyć n miejscu zdrzeni dokumenty niezędne do ustleni zsdności roszczeni i wysokości świdczeni, opis przeiegu leczeni z wynikmi dń i dignozą lekrską, uzsdnijące konieczność Stron 4 z 7

5 udzieleni niezwłocznej pomocy, tkże inne dokumenty związne z zistniłym zdrzeniem (np. nottk policyjn z opisem okoliczności wypdku komunikcyjnego),. zwolnić lekrzy z oowiązku zchowni tjemnicy lekrskiej i wyrzić zgodę n udostępnienie dokumentcji medycznej,. zwolnić puliczne i niepuliczne zkłdy opieki zdrowotnej z oowiązku zchowni tjemni-cy lekrskiej, c. złożyć prwidłowo wypełniony formulrz zgłoszeni szkody wrz z pełną dokumentcją dotyczącą nieszczęśliwego wypdku, d. w rzie śmierci Uezpieczonego uprwniony oowiązny jest dostrczyć kopię ktu zgonu, dokument stwierdzjący pokrewieństwo orz dokumenty potwierdzjące okoliczności i przyczynę śmierci Uezpieczonego. 2. Niedopełnienie któregokolwiek z oowiązków określonych w ust. 1 niniejszego prgrfu, stnowi podstwę do odmowy wypłty świdczeni w cłości lu części, w zleżności od tego, w jkim stopniu niedopełnienie oowiązków wpłynęło n ustlenie przyczyny wypdku, odpowiedzilności z szkodę ądź wysokości świdczeni. B Uezpieczenie kosztów leczeni i trnsportu orz ssistnce 29 Przedmiot uezpieczeni Przedmiotem uezpieczeni są niezędne i udokumentowne koszty leczeni, poniesione przez Uezpieczonego poz grnicmi krju zmieszkni, z zstrzeżeniem postnowień 20 ust. 4, w związku z jego ngłym zchorowniem lu nieszczęśliwym wypdkiem ojętym ochroną uezpieczeniową, powstłym w czsie poytu poz grnicmi krju zmieszkni orz koszty trnsportu, zś w rzie śmierci Uezpieczonego koszty przewozu zwłok do krju zmieszkni lo pogrzeu z grnicą. 30 Koszty leczeni z grnicą 1. W rmch ochrony uezpieczeniowej Europejskie opłcą koszty:.wymgnego i zleconego przez lekrzy leczeni w szczególności koszty hospitlizcji (w tym ziegów opercyjnych), koszty leczeni multoryjnego do wysokości równowrtości EUR orz lekrstw i środków optrunkowych,. leczeni stomtologicznego do wysokości równowrtości 250 EUR jedynie w przy-pdkch ostrych stnów ólowych, lu gdy yło ono konieczne wskutek urzu doznnego w wyniku nieszczęśliwego wypdku, c.nprwy ądź zkupu okulrów orz nprwy protez ezpośrednio po wypdku do wysokości równowrtości 500 EUR w przypdku gdy ich uszkodzenie miło ezpośredni związek z nieszczęśliwym wypdkiem. 2. E uropejskie pokrywją koszty leczeni mksymlnie do wysokości sumy uezpieczeni do dni, w którym stn chorego pozwl n trnsport, jednk nie dłużej niż przez 90 dni licząc od dty zjści szkody. 31 Koszty trnsportu i reptricji 1. Pod wrunkiem istnieni odpowiedzilności z tytułu uezpieczeni kosztów leczeni, Europejskie pokryją pondto koszty:.trnsportu z miejsc wypdku do njliższej plcówki służy zdrowi,. trnsportu do innej plcówki służy zdrowi z grnicą w przypdku, gdy wymg tego stn zdrowi Uezpieczonego, c.trnsportu po zkończeniu leczeni do miejsc, od którego podróż może yć kontynuown, d. trnsportu do plcówki służy zdrowi njliższej miejscu zmieszkni w krju zmieszkni w przypdku, gdy wymg tego stn zdrowi Uezpieczonego, e.trnsportu powrotnego do miejsc zmieszkni w krju zmieszkni, o ile wymg tego stn zdrowi Uezpieczonego, powrót nie może odyć się plnowym środkiem trnsportu, f. trnsportu zwłok do miejsc pochówku w krju zmieszkni lo pogrzeu z grnicą, jednkże koszt zkupu trumny ogrniczony jest mksymlnie do kwoty EUR. 2. W przypdku trnsportu Uezpieczonego lu jego zwłok do krju innego niż Rzeczpospolit Polsk, Europejskie pokryją powstłe w związku z tym koszty jedynie do wysokości równowrtości kosztów tkiego trnsportu do Polski. 32 Sum uezpieczeni 1. Sum uezpieczeni kosztów leczeni i trn-sportu jest sumą n jedno i wszystkie zdrzeni w okresie uezpieczeni i wynosi EUR. 2. Europejskie ponoszą odpowiedzilność mksy-mlnie do wysokości sumy uezpieczeni, z uwzględnieniem limitów określonych w 30 ust. 1 lit. c orz 31 ust. 1 lit. f. 33 Assistnce Europejskie z pośrednictwem Centrum Alrmowego udziel n żądnie, przed i po rozpoczęciu podróży, informcji o możliwościch uzyskni pomocy lekrskiej orz pod wrunkiem istnieni odpowie-dzilności Europejskich z tytułu uezpieczeni kosztów leczeni (z zstrzeżeniem postnowień ust. 6 9 niniejszego prgrfu) Centrum Alrmowe udziel ntychmistowej pomocy ssistnce w z-kresie określonym w nstępujących przypdkch: 1. Leczenie szpitlne Jeżeli Uezpieczony ędzie leczony w szpitlu, Europejskie udzielą pomocy w nstępującym zkresie:. Opiek Nwiążą z pośrednictwem lekrz prcującego n zlecenie Europejskich kontkt z lekrzmi sprwującymi opiekę medyczną, jk również z lekrzem domowym Uezpieczonego i zpewnią przepływ informcji między tymi lekrzmi. N życzenie Uezpieczonego powidomią o zistniłym zdrzeniu jego njliższych krewnych.. Gwrncj pokryci kosztów /rozliczenie Udzielą szpitlowi gwrncji pokryci kosztów mksymlnie do wysokości sumy uezpieczeni. W imieniu i n wniosek Uezpieczonego przejmą rozliczenie, jko jednostk odpowiedziln z ponoszenie kosztów leczeni szpitlnego. 2. Trnsport chorego Jeżeli jest to uzsdnione z medycznego punktu widzeni, Europejskie zorgnizują trnsport do innej plcówki służy zdrowi z grnicą, trnsport powrotny Uezpieczonego do miejsc zmieszkni lu do njliższej miejscu zmieszkni plcówki służy zdrowi. Trnsport Uezpieczonego odyw się dostosownym do jego stnu zdrowi środkiem trnsportu (w tym np. mulnsem lotniczym). 3. Śmierć Jeżeli Uezpieczony zmrł podczs podróży, Europejskie zorgnizują n życzenie liskich pogrze z grnicą lu trnsport zwłok do krju zmieszkni. 4. Koszty rtownictw i poszukiwń Europejskie pokrywją niezędne i udokumentowne koszty kcji rtowniczej i poszukiwwczej, prowdzonej w górch lu n morzu przez wyspecjlizowne służy rtownicze w celu rtowni życi Uezpieczonego. Górn grnic odpowiedzilności Europejskich wynosi EUR i jest zwrt w rmch sumy uezpieczeni kosztów leczeni. Przez koszty kcji poszukiwwczej rozumie się koszty związne z prowdzonym w górch lu n morzu poszukiwniem od momentu zgłoszeni zginięci, do czsu odnlezieni lu zprzestni kcji poszukiwwczej Uezpieczonego. Z koszty rtownictw uwż się koszty udzieleni dorźnej pomocy medycznej, powstłe od momentu odnlezieni Uezpieczonego, do czsu przewiezieni go do njliższej plcówki służy zdrowi. 5. Koszty trnsportu i zkwterowni osoy wezwnej do towrzyszeni Jeżeli poyt Uezpieczonego w szpitlu poz grnicmi krju zmieszkni trw dłużej niż 7 dni, Uezpieczony nie podróżuje z osoą towrzyszącą w wieku powyżej 18 roku życi, Europejskie orgnizują njliższemu krewnemu Uezpieczonego, lu innej wskznej przez niego osoie, podróż do miejsc poytu Uezpie-czonego i podróż powrotną do miejsc zmieszkni. Europejskie pokryją koszty trnsportu orz zkwterowni i wyżywieni mksymlnie do kwoty EUR. 6. Dostrczenie leków Europejskie dostrczą n życzenie Uezpieczonego niezędne leki, mjące zstąpić leki, które zginęły w czsie podróży poz grnicmi krju zmieszkni. Uezpieczony zoowiązny jest do zwrotu kosztów zkupu tych leków w terminie 10 dni od dty zkończeni podróży. Ochron uezpieczeniow istnieje ez względu n to, czy Europejskie ponoszą odpowiedzilność z tytułu uezpieczeni kosztów leczeni. 7. Zguienie środków płtniczych i dokumentów podróży.w przypdku, gdy Uezpieczony utrci wskutek krdzieży lu rozoju środki pieniężne, Europejskie zpewnią pomoc w skontktowniu się z nkiem prowdzącym jego rchunek i, jeśli zjdzie tk potrze, udzielą pomocy w przekzniu kwoty udostępnionej przez nk. W przypdku, gdy nwiąznie kontktu z nkiem nie jest możliwe w ciągu 24 godzin, Europejskie udzielą Uezpieczonemu zwrotnej pomocy finnsowej do kwoty 500 EUR. Uezpieczony zoowiązny jest zwrócić Europejskim pożyczoną kwotę w ciągu miesiąc od zkończeni podróży.. W przypdku krdzieży lo zginięci w trkcie podróży krt kredytowych nleżących do Uezpieczonego, Europejskie zpewnią mu pomoc przy zlokowniu kont osoistego, polegjącą n przekzniu odpowiednich informcji do nku. Europejskie nie odpowidją jednk z prwidłowość przeprowdzeni procesu lokowni, ni z powstłe w związku z tym szkody. c.europejskie zpewnią Uezpieczonemu pomoc w wyroieniu dokumentów podróży, polegją-cą n udzieleniu niezędnych informcji o wymgnych procedurch. d. Ochron uezpieczeniow w zkresie określonym w lit. c niniejszego ustępu istnieje ez względu n to, czy Europejskie ponoszą odpowiedzilność z tytułu uezpieczeni kosztów leczeni. 8. Pomoc prwn Europejskie udzielją pomocy w wynjęciu prwnik orz tłumcz w sytucji, gdy Uezpieczony wejdzie w konflikt z prwem oowiązującym w miejscu poytu. Europejskie pokrywją koszty sądowe, prwnicze i koszt wynjęci tłumcz do kwoty EUR. Ochron uezpieczeniow istnieje ez względu n to, czy Europejskie ponoszą odpowiedzilność z tytułu uezpieczeni kosztów leczeni 9. Pożyczk n kucję Europejskie udzielją pożyczki n kucję do kwoty EUR w sytucji, gdy Uezpieczony zostnie ztrzymny lu tymczsowo resztowny w miejscu poytu. Uezpieczony zoowiązny jest zwrócić wpłconą przez Europejskie kwotę niezwłocznie, nie później niż trzy miesiące po powrocie z podróży. Ochron uezpieczeniow istnieje ez względu n to, czy Europejskie ponoszą odpowiedzilność z tytułu uezpieczeni kosztów leczeni 34 Wyłączeni odpowiedzilności Poz wyłączenimi wymienionymi w 20, uezpieczeniu nie podlegją koszty:. leczeni, które yło powodem odyci podróży,. leczeni, o którego konieczności przeprowdze-ni lu kontynuowni Stron 5 z 7

6 Uezpieczony wiedził przed rozpoczęciem podróży (np. diliz), c.leczeni stomtologicznego nie związnego z udzieleniem ntychmistowej pomocy lekrskiej, d. leczeni związnego z ciążą, porodem i opieką nd noworodkiem, e.ziegu usunięci ciąży, nwet w przypdku, gdyy jego wykonnie zostło zlecone w celu rtowni życi lu zdrowi, f. leczeni nstępstw choró przewlekłych, z powodu których Uezpieczony leczył się w okresie osttnich 12 miesięcy przed dtą zwrci uezpieczeni, g. leczeni zurzeń psychicznych, nerwic, depresji, h. leczeni choró lkoholowych i ich nstępstw, i. leczeni choró przenoszonych drogą płciową, AIDS i zkżeni wirusem HIV, j. leczeni choró powstłych n skutek epidemii i skżeń, k. leczeni skutków nie poddni się oowiązko-wym szczepieniom koniecznym przed podróżą do krju, w którym są one wymgne, l. opercji plstycznych lu ziegów kosmetycznych, m. leczeni w przypdku, gdy Uezpieczony odmówił powrotu do krju zmieszkni, mimo iż pozwlł n to jego stn zdrowi. 35 Postępownie w rzie zjści szkody 1. Do oowiązków Uezpieczonego nleży:.w przypdku hospitlizcji lu trnsportu medycznego niezwłocznie powidomić o zdrzeniu Centrum Alrmowe,. w przypdku leczeni multoryjnego do wysokości równowrtości 100 EUR, Uezpieczony zoowiązny jest kżdorzowo pokryć jego koszty z włsnych środków; kwot t zostnie zwrócon Uezpieczonemu po powrocie do krju, c.w przypdku udzieleni zwrotnej pomocy finnsowej, określonej w 33 ust. 7 lit., Uezpieczony, przed otrzymniem pożyczki, zoowiązny jest do przesłni pisemnego potwierdzeni zoowiązni się do jej zwrotu, d. zwolnić lekrzy, u których leczył się przed zistnieniem wypdku ojętego ochroną uezpieczeniową, z oowiązku zchowni tjemnicy lekrskiej i wyrzić zgodę n udostępnienie dokumentcji leczeni, e.zwolnić puliczne i niepuliczne zkłdy opieki zdrowotnej z oowiązku zchowni tjemni-cy lekrskiej, f. złożyć prwidłowo wypełniony formulrz zgłoszeni szkody, łącznie z oryginłmi dokumentów potwierdzjących wysokość poniesionych kosztów orz zwierjących dignozy lekrskie, tkże inne dokumenty zwierjące zkres udzielonej pomocy, g. w rzie śmierci Uezpieczonego uprwniony oowiązny jest dostrczyć kopię ktu zgonu, dokument stwierdzjący pokrewieństwo orz dokument potwierdzjący przyczynę zgonu, 2. Niedopełnienie któregokolwiek z oowiązków określonych w ust. 1 niniejszego prgrfu, stnowi podstwę do odmowy wypłty odszkodowni w cłości lu części, w zleżności od tego, w jkim stopniu niedopełnienie oowiązków wpłynęło n ustlenie przyczyny wypdku, odpowiedzilności z szkodę ądź wysokości odszkodowni. C Uezpieczenie odpowiedzilności cywilnej 36 Przedmiot uezpieczeni Przedmiotem uezpieczeni jest odpowiedzilność cywiln Uezpieczonego w życiu prywtnym z spo-wodownie śmierci, uszkodzenie cił lu rozstrój zdrowi (szkody osoowe) lu uszkodzenie lu zniszczenie mieni (szkody rzeczowe), wyrządzone osoom trzecim, do nprwieni których Uezpie-czony zoowiązny jest w myśl przepisów prw. Europejskie udzielją ochrony uezpieczeniowej w zkresie odpowiedzilności cywilnej podczs podróży Uezpieczonego poz krjem zmieszkni, z zstrzeżeniem postnowień 20 ust Zkres uezpieczeni 1. Europejskie w rmch swej odpowiedzilności zoowiązują się do sprwdzeni zsdności roszczeni, wypłty nleżnych odszkodowń w imieniu Uezpieczonego orz oddleni roszczeń niezsdnych. Wypłt odszkodowni nstępuje wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu zsdności roszczeni przez Europejskie lu n podstwie prwomocnego wyroku sądu. 2. W przypdku sporu prwnego, dotyczącego ustleni odpowiedzilności cywilnej Uezpie-czonego, Europejskie podejmą n włsny koszt kroki prwne, dziłjąc w imieniu Uezpie-czonego. 3. Europejskie opłcą koszt wskznego lu zkceptownego przez sieie orońcy, występującego w imieniu Uezpieczonego w toczącym się przeciwko niemu postępowniu krnym, w wyniku którego Uezpieczony może zostć pociągnięty do odpowiedzilności cywilnej z swe dziłni. 4. Europejskie nie odpowidją z koszty wynikjące z rku zgody Uezpieczonego n zwrcie przez Europejskie ugody z poszkodo-wnym lu n zspokojenie jego roszczeń. 38 Sum gwrncyjn i udził włsny 1. Sum gwrncyjn n jedno i wszystkie zdrzeni w okresie uezpieczeni wynosi EUR. 2. Sum gwrncyjn n jedno i wszystkie zdrzeni w zkresie szkód rzeczowych wynosi 20% sumy gwrncyjnej określonej w ust. 1 niniejszego prgrfu. 3. W przypdku szkód rzeczowych udził włsny Uezpieczonego wynosi 250 EUR w kżdej szkodzie. Z udził włsny uwż się kwotę, o którą Europejskie zmniejszją przyznne odszkodownie. 39 Wyłączeni odpowiedzilności 1. Europejskie nie ponoszą odpowiedzilności z szkody powstłe wskutek winy umyślnej lu rżącego niedlstw. 2. Poz wyłączenimi wymienionymi w 20 zkres ochrony uezpieczeniowej nie oejmuje szkód:. wyrządzonych przez Uezpieczonego jego njliższym krewnym współuczestniczącym w podróży,. powstłych wskutek przeniesieni choroy przez Uezpieczonego, c. powstłych i spowodownych wykonywniem czynności zwodowych, d. wyrządzonych przez zwierzęt, których Uezpieczony jest włścicielem, e.powstłych i spowodownych posidniem, użytkowniem lu prowdzeniem pojzdów mechnicznych, urządzeń ltjących i pływjących, f. powstłych podczs polowń, g. w mieniu ruchomym, z którego Uezpieczony korzystł n podstwie umowy njmu, dzierż-wy, lesingu, użyczeni lu innej umowy odpłtnej, h. w wrtościch pieniężnych, dokumentch, pl-nch, ziorch rchiwlnych, filtelistycznych, numizmtycznych lo dziełch sztuki, i. z które Uezpieczony jest odpowiedzilny wskutek umownego przejęci odpowiedzilności cywilnej osoy trzeciej, lo wskutek rozszerzeni zkresu włsnej odpowiedzilności cywilnej, wynikjącej z oowiązujących przepisów prw. j. spowodownych wyczynowym uprwiniem sportu, uprwiniem sportów wysokiego ryzyk orz nrcirstw, snowordingu i windsurfingu. 40 Postępownie w rzie zjści szkody 1. Jeżeli zostło wszczęte wstępne śledztwo, wystosowno pozew lu nkz zpłty przeciwko Uezpieczonemu, jest on zoowiązny niezwło-cznie poinformowć o tym Europejskie również w sytucji, gdy wypdek uezpieczeniowy zostł zgłoszony wcześniej. Jeśli poszkodowny występuje z roszczeniem woec Uezpieczonego, Uezpieczony zoowiązny jest w ciągu 7 dni od momentu uzyskni informcji o roszczeniu powidomić o tym Europejskie. 2. Uezpieczony jest zoowiązny umożliwić Europejskim dokonnie czynności niezędnych do ustleni okoliczności powstni szkody, zsdności i wysokości roszczeni. Oowiązkiem Uezpieczonego jest współprc z Europejskimi w zkresie wyjśnieni okoliczności powstni szkody. Uezpieczony zoowiązny jest pondto dostrczyć Europejskim wyczerpujących i rze-telnych sprwozdń i opisów szkody. Uezpieczony m również oowiązek dostrczyć Europejskim niezwłocznie po otrzymniu kżde wezwnie, pozew, wszelkie kt pozsądowe i dokumenty sądowe, dotyczące wypdku uezpieczeniowego. 3. Jeżeli przeciwko Uezpieczonemu zostło wszczęte postępownie wyjśnijące lu sądowe, jest on zoowiązny udzielić pełnomocnictw do prowdzeni sprwy pełnomocnikowi wyznczonemu lu wskznemu przez Europejskie. W przypdku otrzymni nkzów zpłty lu jkichkolwiek innych nkzów wystosownych przez włdze dministrcyjne, Uezpieczony jest zoowiązny do wniesieni sprzeciwu ez oczekiwni n instrukcje Europejskich. 4. Uezpieczony nie może potwierdzć swej odpowiedzilności ni kceptowć jkiejkolwiek ugody ez zgody Europejskich. Dziłni podjęte przez Uezpieczonego, zmierzjące do zspoko-jeni osoy poszkodownej, w szczególności uznnie jego roszczeń lu zwrcie z nim ugody, ez uzyskni pisemnej uprzedniej zgody Europejskich są ezskuteczne woec Europejskich. 5. Zspokojenie lu uznnie przez Uezpieczonego roszczeni osoy poszkodownej ez wymgnej pisemnej zgody, nie m wpływu n odpowie-dzilność Europejskich. 6. Europejskie są uprwnione do skłdni w imie-niu Uezpieczonego wyjśnień, potrzenych do złgodzeni lu orony wysuniętych roszczeń. 7. W przypdku uzyskni przez Uezpieczonego, wskutek zminy okoliczności lu zminy regulcji prwnych, możliwości zmniejszeni lu zniesieni wypłcnego świdczeni, Uezpieczony zoowiązny jest do skorzystni z tego prw i podjęci wszelkich dziłń do tego zmierzjących poprzez Europejskie. 8. Niedopełnienie któregokolwiek z oowiązków określonych w ustępch poprzedzjących niniej-szego prgrfu, stnowi podstwę do odmowy wypłty odszkodowni odpowiednio w cłości lu części, w zleżności od tego, w jkim stopniu niedopełnienie oowiązków wpłynęło n ustlenie przyczyny wypdku, odpowiedzilności z szkodę ądź wysokości odszkodowni. 9. Ndto Uezpieczony zoowiązny jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszeni szkody i zniechć dziłń prowdzących do jej zwiększeni. W przypdku niedopełnieni tego oowiązku w wyniku rżącego niedlstw lu winy umyślnej, odszkodownie się nie nleży. Stron 6 z 7

7 Niniejsze Szczególne Wrunki Uezpieczeni mją zstosownie do umów zwiernych od dni 1 pździernik 2011 roku. Prezes Zrządu Członek Zrządu Richrd Bder Torsten Hse W ngłych przypdkch wymg jących nszej pomocy z grnicą prosimy o kontkt z dziłjącym 24 godziny n doę: CENTR U M ALAR M O W Y M tel Stron 7 z 7

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk 2 Paragrafy 1-18 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (zwanego

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.10.005

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.10.005 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.10.005 A member of the ERGO Insurance Group 10.10.005 (0310) Paragrafy 1-20 dotyczą wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy turystyczne. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży. Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) 10.10.

Wyjazdy turystyczne. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży. Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) 10.10. Wyjazdy turystyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) 10.10.005 (0413) A Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży/ przerwania podróży... 13

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce (2013) Nr 10.10.006

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce (2013) Nr 10.10.006 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce (2013) Nr 10.10.006 Paragrafy 1-20 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Paragrafy 1-25 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A.

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OWU tour 9/2011 1.0 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczeń Podróżnych INTER Tour, zwane dalej w skrócie OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Nr Umowy Ubezpieczenia 2/Z/2008 Nr polisy RBT2/Z/08 1 Spis Treści Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 bilet DEFINICJE 2 biuro podróży bagaż podróżny Centrum Pomocy INTER Polska

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 bilet DEFINICJE 2 biuro podróży bagaż podróżny Centrum Pomocy INTER Polska ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczeń Podróżnych INTER Tour, zwane dalej w skrócie OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez ubezpieczyciela - Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...5 01. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 02. DEFINICJE... 5 03. UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA

WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Warunki ubezpieczenia pomocy w podróży, zwane dalej Warunkami ubezpieczenia lub WU, regulują zasady, na jakich Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwanej

Bardziej szczegółowo