Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color"

Transkrypt

1 okladka 1 6/6/06 13:38 Page 1 Rok X Nr 1/2006 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color str. 2 Rozmowa z architektem Stanis awem Sipiƒskim W zgodzie z otoczeniem str. 3-7 Greenwich Millenium Village w Londynie Ekologiczne osiedle nad Tamizà str. 8-9 Termorenowacja elewacji na osiedlu w hamburskiej dzielnicy Harburg Sposób na to samoêç domów str Berliner Tor Center w Hamburgu str Przychodnia lekarska w Hammersmith str Maybach Center w Londynie str Niezastàpione, jedyne w swoim rodzaju Profile elewacyjne str Domy z klimatem str. 16 Sto Budowaç Êwiadomie.

2 str. 2 6/6/06 13:43 Page 1 Rewelacyjna nowoêç! Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color Czy wiedzà Paƒstwo, e istnieje ju farba majàca zdolnoêç oczyszczania powietrza ze szkodliwych substancji organicznych i zapachowych? To farba StoClimasan Color, której produkcj podj a w aênie firma Sto AG. Technologia wytwarzania tej rewelacyjnej farby powsta a we wspó pracy specjalistów Sto z Instytutem Chemii Organicznej Erlagen-Nürnberg, gdzie w 2003 roku dokonano odkrycia fotokatalitycznego pigmentu VCL. Na czym polega proces oczyszczania powietrza inicjowany przez farb StoClimasan Color? Ta aktywna farba zawiera fotokatalityczny pigment, który uaktywniajàc si pod wp ywem Êwiat a widzialnego stymuluje rozk ad zawartych w powietrzu szkodliwych substancji organicznych i zapachowych, takich jak np. formaldehyd czy tlenek w gla, a w aênie zwiàzki organiczne najcz Êciej zanieczyszczajà powietrze we wn trzach. Emitujà je u yte do budowy materia y budowlane, meble, a tak e inne przedmioty codziennego u ytku. Proces oczyszczania powietrza odbywa si tak d ugo, jak d ugo w pomieszczeniu jest wystarczajàca iloêç Êwiat a, a im go Unoszàce si w powietrzu pomieszczenia substancje i gazy napotykajà na Êciany i sufit jest wi cej tym proces oczyszczania staje si intensywniejszy. W rezultacie zawartoêç szkodliwych substancji w pomieszczeniu ulega nieustannej redukcji. Nowa farba znajdzie zasto- Âwiat o aktywizujàc katalizator w farbie, uruchamia na jej powierzchni sta y rozk ad szkodliwych substancji sowanie przede wszystkim tam, gdzie codziennie styka si i przebywa wiele osób, a wi c w restauracjach, przychodniach lekarskich, klinikach, hotelach, no i oczywiêcie w mieszkaniach. Rezultat: odczuwalnie lepsze powietrze w pomieszczeniu 2 StoJournal 1/2006

3 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 1 Rozmowa z architektem W zgodzie z otoczeniem Rozmowa z architektem Stanis awem Sipiƒskim, szefem Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanis awa Sipiƒskich Sp. z o. o. w Poznaniu Zespó Pracowni Architektonicznej Stanis awa (pierwszy od lewej) i Ewy (trzecia od lewej) Sipiƒskich tem procesu twórczego, nie zas ugujà na miano dzie a architektonicznego. I nie ma tu miejsca na kompromis. Moim zdaniem dobra architektura pi knie si starzeje. Jest to nasza definicja udanego dzie a architektonicznego. Co w pracy architekta uwa a Pan za najistotniejsze? Najwa niejsza jest w aênie owa praca twórcza, a ÊciÊlej mówiàc jej rezultaty, a wi c architektoniczna jakoêç projektowanych obiektów, niezale nie Co Pana zdaniem stanowi istot wspó czesnej architektury? Przede wszystkim zgodnoêç funkcji, konstrukcji i formy. Prawdziwa architektura zawsze i wsz dzie powstaje i funkcjonuje w zgodzie z otoczeniem, kszta tuje i wzbogaca warunki sprzyjajàce rozwojowi cz owieka. W tej najkrótszej definicji zabrak o, zapewne przez Êrodowiskowà skromnoêç, s ów: twórczoêç, sztuka... Budowle czy rozwiàzania przestrzenne, które nie sà efekod ich rodzaju czy skali. Osiàgni cie tego celu nie jest proste, nie wystarczy talent i wysi- ek twórczy architekta. Wiele zale y od inwestora, i to nie tylko od jego mo liwoêci sfinansowania realizacji projektu, ale tak e mo e nawet przede wszystkim od zrozumienia i akceptacji za o eƒ estetycznofunkcjonalnych zamierzonego obiektu. Dobrà architektur mo na projektowaç nie tylko dysponujàc wysokim bud etem. A ju najgorzej, gdy oszcz dno- Êciowe poczynania inwestora odnoszà si w g ównej mierze do samego procesu projektowania. Wtedy architektura przegrywa niejako z za o enia. Na szcz Êcie takie sytuacje nale à do rzadkoêci. W dorobku twórczym Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanis awa Sipiƒskich jest wiele interesujàcych, zrealizowanych projektów. Które z nich sprawiajà Panu w ich zmaterializowanej postaci najwi cej autorskiej satysfakcji? Terminal przesiadkowy MPK w Poznaniu StoJournal 1/2006 3

4 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 2 Architekt traktuje swoje dzia- a po trosze jak w asne dzieci. Ja bardzo kocham zaprojektowane przez naszà Pracowni i funkcjonujàce ju od kilku lat trzy poznaƒskie mosty: Dworcowy, Teatralny i Êw. Rocha. Zdà- y y ju wrosnàç w krajobraz miasta, stajàc si elementami jego to samoêci. Z obiektów kubaturowych najbardziej cenimy sobie biurowiec Delta, który stanà przy jednej z wa niejszych miejskich osi urbanistycznych Poznania ulicy Królowej Jadwigi. Budynek o elbetowej konstrukcji zaprojektowany zosta na rzucie trójkàta, w który wpisane sà dwie zró nicowane wysokoêciowo bry y. Budynek widoczny jest z wielu punktów miasta, stàd wszystkie elewacje mo na nazwaç frontowymi. Z prawdziwà satysfakcjà patrz tak e na zrealizowane Most Dworcowy w Poznaniu Podcienie wzd u g ównej elewacji biurowca Delta 4 StoJournal 1/2006

5 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 3 Budynek biurowo-us ugowy Delta w Poznaniu StoJournal 1/2006 5

6 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 4 równie w Poznaniu na urawiƒcu osiedle miejskich willi, których modernistyczna forma z fragmentami drewnianych p aszczyzn na elewacjach chyba nieêle wpisuje si w naturalne otoczenie rezerwatu. Zrealizowane projekty architektoniczne autorstwa Ewy i Stanis awa Sipiƒskich cechuje Êmia- oêç formy... Forma nie jest dla nas warto- Êcià samà w sobie. Dbamy o to, by jak najlepiej wyra a a ona funkcj budowli i u atwia a jej integracj z otoczeniem. Teraz, gdy dost p do najnowszych technik i technologii wykonawczych jest w Polsce powszechny, mo liwoêci kszta towania architektonicznego projektowanej budowli sta y si prawie nieograniczone. Umo liwia to architektowi z jednej strony osiàgni cie finezji w poszukiwaniach formalnych, z drugiej zaê nak ada zwi kszonà dyscyplin w kszta towaniu estetyki projektowanego obiektu. Jakà wag przywiàzuje Pan do cech i jakoêci materia ów bu- Osiedle urawiniec (fragment) dowlanych, decydujàc si na ich wybór dla konkretnych rozwiàzaƒ projektowych? To te jest wa ne. W aêciwy dobór materia ów budowlanych jest bardzo istotnà czynnoêcià w procesie projektowania. W sposób szczególny odnosi si to do doboru materia ów na elewacje i do wykoƒczenia wn trz. Ale nie tylko, wszak najnowsze materia y konstrukcyjne zapewniajà architektowi swobod w kszta towaniu bry y projektowanego obiektu, a wi c nadawania mu prawie dowolnej formy W doborze materia ów proponowanych do budowy i wykoƒczenia projektowanego obiektu najwa niejsza jest ich jakoêç. Od tej zasady nie mo e byç odst pstw, nawet przy bardzo ograniczonych bud etach na realizacj projektu. Kiedy przyst puj do projektowania domu, trudno mi sobie wyobraziç by jego elewacje i wn trza nie by y wykoƒczone przy u yciu materia ów tej klasy, co produkty firmy Sto-ispo. Bardzo dzi kuj za t rozmow. Rozmawia : Teodor Wernicki Zdj cia: Daniel Rumiancew oraz archiwum Poznaƒskie Centrum Finansowe Budynek biurowo-bankowy 6 StoJournal 1/2006

7 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 5 Most Êw. Rocha Most Teatralny Poznaƒskie osiedle urawiniec Terminal autobusowy w Poznaniu Wielkopolskie Centrum Onkologii Siedziba firmy Hydro-Kan Winkiel Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanis awa Sipiƒskich specjalizuje si w projektowaniu obiektów u ytecznoêci publicznej (biurowych, s u by zdrowia, handlowych, us ugowych), domów mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, obiektów przemys owych oraz mostów. Architekci Ewa i Stanis aw Sipiƒscy sà laureatami licznych nagród i wyró nieƒ m.in. nagrody ministra transportu i budownictwa (II st.) za wybitne osiàgni cia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz nagrody w przeglàdzie IPB Projekt In ynieryjny Roku za zrealizowany projekt przebudowy mostu Êw. Rocha w Poznaniu, statuetki Jana Baptysty Quadro przyznawanej przez zarzàd miasta Poznania za najlepszy projekt architektoniczny (PFC), nagród w konkursie PZiTB Budowa Roku za projekt przebudowy mostu Êw. Rocha oraz Mostu Dworcowego w Poznaniu, nagrody za najbardziej inteligentny budynek roku 2001 (PFC), wyró nienia ministra kultury i sztuki za projekt i realizacj przebudowy Mostu Teatralnego w Poznaniu. StoJournal 1/2006 7

8 str. 8 i 9 6/6/06 13:46 Page 1 Prezentacja obiektu Greenwich Millenium Village w Londynie Ekologiczne osiedle nad Tamizà Efektowne elewacje z wykorzystaniem kontrastujàcych materia ów podkreêlajà wyjàtkowoêç projektu cym nieu ywanym budynkiem w Wielkiej Brytanii. Sà plany przekszta cenia Millenium Dome w aren sportowà na miejsc decyzj podj to zanim jeszcze Londyn zosta wybrany na gospodarza Igrzysk Olimpijskich w roku Gdy trwa y jeszcze prace nad Millenium Dome, podj to znacznie bardziej d ugoterminowe i trwa e przedsi wzi cie budowlane tu nad Tamizà. Projekt Greenwich Millenium Village mia przekszta ciç du e obszary pó wyspu nieu ytkowanego, zanieczyszczonego rejonu przemys owego w przestrzeƒ miejskà. Konkurs na plan Millenium Village wygra w roku 1997 brytyjski architekt Ralph Erskine, który wyemigrowa do Szwecji ponad 60 lat temu (zmar tam na wiosn 2005 roku) oraz konsorcjum Greenwich Millenium Village Ltd. G ówny plan zak ada stwo- Niedaleko londyƒskiego Millenium Dome powsta o niezwyk e, ekologiczne osiedle. Gabaryty i szorstkie wykoƒczenie bloków mieszkalnych zaprojektowanych przez Ralpha Erskine i architektów z EPR przyda y im aury architektonicznych dinozaurów z okresu powojennego, jednak dzi ki atrakcyjnej kolorystyce i zindywidualizowaniu apartamentów nowy kompleks szybko zdoby sobie sympati opinii publicznej. Od po owy lat dziewi çdziesiàtych na brzegach Tamizy w po udniowo-wschodniej cz - Êci Londynu trwa goràczkowa dzia alnoêç budowlana. Pierwszà konstrukcjà, jaka pojawi a si na Pó wyspie Greenwich by- a kopu a Millenium Dome zaprojektowana przez Richarda Rogersa, wzniesiona jako centralny element obchodów roku Póêniej sta a si prawdopodobnie najwi kszym istniejàrzenie ca kowicie nowej, otwierajàcej si na Tamiz dzielnicy mieszkaniowej, obejmujàcej docelowo 298 domów z 1079 mieszkaniami zbudowanej na planie litery U wokó obszernego parku. Miejskie centrum dzielnicy, ze sklepami, punktami us ugowymi i trasami transportu publicznego, tworzy wielki owal. Drugim, bardziej wiejskim centralnym punktem jest sztuczne jezioro, ulokowane w Êrodku obszaru zieleni i zasilane wodà z Tamizy. Obszar zabudowany otacza parkowa zieleƒ; ka dy z bloków mieszkalnych dysponuje w asnym, pó prywatnym ogrodem. Charakterystyczne elewacje kompleksu zaprojektowano zgodnie z warunkami klimatycznym. Najwy sze budynki usytuowano od strony pó nocnej i pó nocnowschodniej, gdzie wiejà wiatry z równiny Essex rozpoêcierajàcej si nad Tamizà, Projekt Greenwich Millenium Village po raz pierwszy wkracza z prywatnymi mieszkaniami na pó wysep Greenwich. Po prawej Millenium Dome, dzie o Richarda Rogersa. 8 StoJournal 1/2006

9 str. 8 i 9 6/6/06 13:47 Page 2 Obiekt: osiedle mieszkaniowe Greenwich Millenium Village w Londynie Inwestor: Konsorcjum Greenwich Millenium Village Ltd, Londyn Projekt architektoniczny: Erskine Tovatt Arkitekter, Drottningholm, SE/EPR Architects, Londyn Wykonawca: ECL contracts Ltd, Warwiekshire Produkty Sto: elewacyjny system ociepleniowy StoTherm Mineral Zdj cia: Greenwich Millenium Village ltd/ Erskine Tovatt Arkitekter a ich wysokoêç maleje w kierunku po udniowym. Pierwsza faza budowy, dla której Erskine by równie odpowiedzialnym architektem, nosi wyraêne pi tno tego by ego cz onka Team X. Zwarta zabudowa, przemys owe metody budowlane, rozmyêlnie niewyszukane, niemal brutalne detale wszystko to kontrastuje ze zró nicowanà kolorystykà i projektami wn trz, które wynagradzajà mieszkaƒcom t zewn trznà szorstkoêç. Wielopoziomowe, beczkowato sklepione dachy, wyglàdajàce jakby zosta y po prostu narzucone na bloki mieszkalne, nadajà budynkom z wi kszej odleg oêci uderzajàcy wyglàd. Kolorowe tynki elewacji sàsiadujà z cedrowymi panelami i ró nej w wielkoêci czerwonymi, zielonymi, ó tymi i niebieskimi balkonami, które pomagajà prze amaç skal fasady. G ównà troskà architekta Greenwich Millenium Village jest praktyczna demonstracja ekologicznego zrównowa enia. Nowà dzielnic wyposa ono w system recyklingu wody, zbudowano ekologicznà ciep owni, a wszystkie materia y budowlane zosta y dobrane pod kàtem ich ekologicznych w aêciwoêci. Gdy to tylko by o mo liwe, u yto materia ów wtórnie przetworzonych. W drugiej fazie budowy, zgodnie z planami architektów Proctor Matthews, powsta o 450 jednostek mieszkalnych o drewnianej konstrukcji ramowej i dachach z falistej blachy aluminiowej. Wn trza powsta y na desce kreêlarskiej brytyjskiego guru designu Terence a Conrana. Okazuje si, e w po udniowo-wschodnim Londynie nie brak klientów o du ej sile nabywczej, zainteresowanych wyrafinowanym designem. Plan zabudowy. Osiedle otacza du y obszar parkowy. Jezioro jest zasilane wodà z Tamizy (u góry po prawej). G ównà troskà architekta jest demonstracja ekologicznego zrównowa enia. StoJournal 1/2006 9

10 str. 10 i 11 6/6/06 13:39 Page 1 Termomodernizacyjne szanse Termorenowacja elewacji na osiedlu w hamburskiej dzielnicy Harburg Sposób na to samoêç domów Zupe ny brak wyrazu z jednej strony, sfatygowana substancja mieszkaniowa z drugiej to pi tno wielu osiedli z lat szeêçdziesiàtych minionego wieku. Mimo to, a mo e w aênie dlatego, dostrze ono jedynà w swoim rodzaju szans dla typowego wielkiego osiedla hamburskiej dzielnicy Harburg. Dla generalnej renowacji osiedla inwestor za yczy sobie poza poprawà termoizolacyjnoêci budynków PrzemyÊlana kolorystyka elewacji przydaje domom wyrazistej to samoêci wyjàtkowo twórczej koncepcji ogólnej. Dali jà architekci Ingrid Spengler i Manfred Wiescholek. Dzi ki temu powsta o miejsce z wyrazistà to samoêcià. Formu ujàc zakres renowacji elewacji i poprawy otoczenia budynków na liczàcym 31 domów wielorodzinnych osiedlu w Harburgu, inwestor wystàpi do biur architektonicznych o przygotowanie spójnej i wszechstronnej koncepcji tego przedsi wzi cia. Pracownia architektoniczna Spengler-Wiescholek zaproponowa a, by po o yç nacisk na dwie kwestie. Po pierwsze, przeprowadziç renowacj naruszonych z bem czasu elewacji oraz wejêç do klatek schodowych budynków wzniesionych z wielkiej p yty w latach szeêç- dziesiàtych. Ten punkt wiàza by si z poprawà termoizolacyjnoêci. Po drugie, powinna zostaç zrealizowana koncepcja nadania, mo liwie prostymi Êrodkami, osobowoêci remontowanym obiektom. W ten sposób zarówno anonimowe dotàd, typowe budowle i ich otoczenie mia yby ju cechy wyró niajàce, atwo identyfikujàce. Przy okazji znik yby pionowe podzia y elewacji zdradzajàce wielkop ytowy rodowód budynków, zastàpione artystycznà wizjà powierzchni, na której g ównà rol odegra yby ramy okienne. Owe barwne ramy, 10 StoJournal 1/2006

11 str. 10 i 11 6/6/06 13:39 Page 2 nieregularne, zarówno pod wzgl dem wysokoêci jak i szerokoêci, przechodzà w szpalety okienne i wyst pujà w doêç swobodnej wariacji. Na pozbawionych cz sto okien Êcianach szczytowych owe barwne elementy przekszta cajà si w pasy dajàce poczàtek podobnemu motywowi na odwrotnej stronie budynku. Zastosowane na osiedlu barwy: ceglasta, szaroniebieska i piaskowa zgodnie z koncepcjà identyfikujà poszczególne kwarta y. Wybrano taki porzàdek kolorów budynków, by przestrzennie grupowa je, mo liwie jednolicie, wokó poszczególnych dziedziƒców. Gra barw, w tym sàsiadujàce ze sobà powierzchnie, którym nadano odwrotne kolory, stawiajà wyraziste akcenty i precyzujà ide przyêwiecajàcà projektowi. Nowa typologia fasad logicznie porzàdkujàca budynki, którym nadano wyraênà to samoêç sprawia, e dla mieszkaƒców stajà si one indywidualnie rozpoznawalne i doprawdy trudno ju pomyliç adres. Prostokàtne, kontrastujàce barwne ramy przechodzà niekiedy na bezokienne fragmenty elewacji Obiekt: 31 domów wielorodzinnych w Hamburgu Inwestor: SAGA Siedungsaktiengesellschaft, Hamburg Projekt architektoniczny: Ingrid Spengler, Manfred Wiescholek, Karlsruhe Wykonawca: Züblin Ed. AG Niederlassung Hamburg Produkty Sto: system ociepleniowy StoTherm Mineral Gra z odwrotnoêcià barw stanowi istot nowej koncepcji elewacji StoJournal 1/

12 str. 12 i 13 6/6/06 13:40 Page 1 W skrócie Berliner Tor Center w Hamburgu Berliner Tor Center jest cz Êcià nowych powierzchni oddanych we w adanie biznesu w hamburskiej dzielnicy St. Georg. Koncepcja generalna zespo u obiektów, sk adajàcego si z wysokiego budynku mieszczàcego wczeêniej komisariat policji oraz dwóch nowych wie owców, wysz a ze studia Jan Störmer Architekten. Przebudowy pochodzàcego z lat 60. budynku komisariatu podj o si biuro architektoniczne Bothe Richter Teherani. W strefie wejêciowej, stanowiàcej jàdro przebudowanego gmachu, znalaz o si mi dzy innymi nowe foyer, poêrodku którego umiejscowiono wielki, wype niony wodà basen. Po jego obu stronach znajdujà si szyby wind osobowych oraz dwa szachty instalacyjne. Do wystroju tych stojàcych w wodzie, mierzàcych po pi ç metrów wysokoêci szybów pos u y system fasad szklanych, dotàd znajdujàcych zastosowanie wy àcznie na zewnàtrz. Architekci wybrali dla nich charakterystycznà barw Êwietlistà czerwieƒ orientalnà. Âwietlista czerwieƒ szklanych elementów obudowy szybów wind odbija si w lustrze basenu Przychodnia lekarska w Hammersmith Za sprawà rz du podwójnie zakrzywionych, olêniewajàco bia ych tarcz, przychodnia lekarska w Hammersmith izoluje si od zgie ku i spalin przebiegajàcej tu pod bokiem, ruchliwej ulicy. Poczàtkowo zamierzano zbudowaç te rzeêbiarsko potraktowane ekrany z betonu. Koszty, poczàwszy od kosztów posadowienia, okaza y si jednak zbyt wysokie. Dlatego studio Guy Greenfield Architects wybra o inne rozwiàzanie: Êciany skonstruowano jako stalowe rusztowania, ob o one elewacyjnym systemem ociepleniowym. W porównaniu z konstrukcjà betonowà, wypad o to o 20 proc. taniej. P aszczyzny ekranów wykoƒczono farbà silikonowo- ywicznà, co uczyni o je ekstremalnie odpornymi na oddzia ywanie wody, a przez to równie na zabrudzenia. Biel elewacji, mimo agresywnych emisji p ynàcych z pobliskiej ulicy, zachowa si wi c na d ugo. Zakrzywione tarcze Êcian-ekranów chronià gabinety lekarskie przed ulicznym zgie kiem Maybach Center w Londynie Nowy Maybach nawiàzuje do mitu historycznej marki ze Êwiata automobili. Specjalnie dla niej opracowana koncepcja sprzeda y wspó czesnego ju auta bazuje na sieci ekskluzywnych salonów centrów Maybacha. Centrum brytyjskie zawdzi cza swój architektoniczny kszta t biuru Kinnersley Kent Design (KKD). Uwaga projektanta skoncentrowa a si na tym, by dominowa o auto, a rozmowy z klientem toczy y si w wytwornym otoczeniu. Zarówno dla cz Êci ekspozycyjnej, jak i dla recepcyjnej, KKD wybra o kombinacj barw kremowo-bia ej i g bokiej czerni. Aby wystrój podkreêla nadzwyczajny charakter Maybacha, Êciany i kolumny noêne ró nià si dodatkowo strukturà powierzchni. G adkie, jak marmur Êciany kontrastujà z matowà fakturà powierzchni tynków. Proste, ale mocne akcenty nadaje Êcianom stonowane oêwietlenie, z czym wspó gra, rzecz jasna, emblemat Maybacha. Zindywidualizowane faktury Êcian sk adajà si na ekskluzywnà atmosfer pomieszczeƒ 12 StoJournal 1/2006

13 str. 12 i 13 6/6/06 13:40 Page 2 Obiekt: Berliner Tor Center w Hamburgu izolacja termiczna konstrukcja wewn trzna profil mocujàcy p yta fasadowa StoVerotec ok adzina Inwestor: Dieter Becken, Hamburg Projekt architektoniczny: Bothe Richter Teherani, Hamburg Produkty Sto: elewacja podwieszana Verotec Creativ Glas Fot.: Verotec GmbH Obiekt: przychodnia lekarska Hammersmith Inwestor: Hammersmith, Ealing Hounslow Health Authority Projekt architektoniczny: Guy Greenfiels Architects, Londyn Produkty Sto: elewacyjny system ociepleniowy StoTherm Classic Obiekt: Maybach Center w Londynie Inwestor: DaimlerChrysler Projekt architektoniczny: Kinnersley Kent Design, Londyn Produkty Sto: tynki i pow oki dekoracyjne do wn trz StoJournal 1/

14 str. 14 i 15 6/6/06 13:41 Page 1 System StoDeco Niezastàpione, jedyne w swoim rodzaju Profile Elewacyjne Profile StoDeco znakomicie nadajà si do wykonywania eleganckich i bardzo trwa ych powierzchni boniowanych Profile elewacyjne, w ca ym ich estetycznym bogactwie form, sà jednym z istotnych instrumentów twórczej pracy architekta. Niezastàpione jako element kszta towania elewacji domów, dobrze przys u y y si rozwojowi wielkich stylów architektonicznych, przydajàc im dojrza ej wyrazistoêci. Tak e dzisiaj, w dobie ogromnych przewarto- Êciowaƒ, profile elewacyjne pozostajà niezb dnym elementem tworzenia przyjaznego cz owiekowi klimatu wspó czesnej architektury, tak e tej ponowoczesnej. Jest to mo liwe, poniewa rozwój nowych technologii wykonywania profili sprawi, e mo liwoêci kszta towania ich formy sta y si nieomal nieograniczone, a ich trwa oêç niepomiernie wzros a. Takie sà w aênie profile elewacyjne produkowane i oferowane przez firm Sto. System profili StoDeco daje pe nà swobod wyboru zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa. Dzi ki wyjàtkowym w aêciwoêciom u ywanego do ich produkcji materia u o nazwie VEROFILL mo liwe sà wszelkie kreatywne rozwiàzania. Ten sk adajàcy si z silikatowych mikrogranulek materia jest bardzo atwy w obróbce oraz trwa y w u ytkowaniu. Jest tak e nadzwyczaj lekki, a przy tym niepalny, posiada ekstremalnie niski wspó czynnik rozszerzalnoêci termicznej. Obok bogatej palety profili standardowych, Sto produkuje projektowane indywidualnie profile specjalne, idealnie dostosowane do konkretnych potrzeb i koncepcji estetycznych. Takimi by y np. profile na rozety zegara millenijnego PKiN w Warszawie. System profili StoDeco obejmuje równie ca à gam p yt dekoracyjnych o maksymalnych rozmiarach 1200x2400 mm oraz gruboêci od 10 do 40 mm, których wyfrezowane kraw dzie mogà mieç dowolne kszta ty. VEROFILL doskonale nadaje si tak e do wykonywania masywnych elementów elewacji, takich jak g owice, bazy, s upy, gzymsy pasowe oraz parapety. Z kolei wykonane z tego materia u uki o wi kszej rozpi toêci mogà mieç wi ksze gabaryty, przekroje i promienie. Znakomicie nadaje si równie do wykonywania eleganckich i bardzo trwa ych powierzchni boniowanych. Prace elewacyjne przy zastosowaniu profili StoDeco przebiegajà szybko, a ewentualna dodatkowa obróbka na budowie nie wp ywa na pogorszenie ich jakoêci. Zewn trzna powierzchnia, oboj tnie: g adka czy chropowata, tworzy z pod- o em trwa e po àczenie. Âwiadectwo jakoêci i aprobata techniczna (AT /2002), jakà posiadajà profile z VERO- FILLU, potwierdzajà ich najwy szà jakoêç. (tw) Fot. Archiwum Sto-ispo Rozety zegara millenijnego PKiN wykonano przy u yciu profili StoDeco Stary Browar w Poznaniu Dom mieszkalny 14 StoJournal 1/2006

15 str. 14 i 15 6/6/06 13:41 Page 2 Verofill umo liwia dowolne kszta towania formy profili Siedziba firmy Farm Frites Poland SA w Bobrownikach k/s upska (fragment) Dwa fragmenty elewacji wykonanych z zastosowaniem profili StoDeco Pa ac Cosel w Dreênie StoJournal 1/

16 str. 16 6/6/06 13:42 Page 2 OÊrodek sk ada si z pi ciu oddzielnych, ale po àczonych ze sobà budynków, dobrze wpisujàcych si w otoczenie Domy z klimatem Statystyki nie budzà adnych wàtpliwoêci: spo eczeƒstwo starzeje si. Rosnàce oczekiwania dotyczàce d ugoêci ycia i malejàca liczba urodzeƒ prowadzà do zauwa alnego wzrostu Êredniego wieku. Spo ecznoêç seniorów staje si wp ywowà grupà spo ecznà. W przeciwieƒstwie do wczeêniejszych pokoleƒ, nowi seniorzy nie zadowalajà si ju produktami przeci tnej jakoêci czy rozwiàzaniami prowizorycznymi. Obowiàzuje to w szczególny sposób w przypadku mieszkaƒ, w których ludzie Obiekt: oêrodek mieszkalny Robert Trick Würzburg Inwestor: Bürgerspital zum Hl. Geist, Würzburg Projekt architektoniczny: M. Geisendörfer, Architekt BDA, Würzburg Wykonawca elewacji: Stappenbacher Putz- und Maler GmbH, Oberaurach-Trassenfurt Wykonawca wn trz: mistrz malarski Dieter Götze, Saara Monta elementów akustycznych: Heitzenröther GmbH, Würzburg-Gerbrunn Us ugi Sto: StoDesign Produkty Sto: StoColor Latex 3000 StoColor Latex 5000 StoDeco Profil StoLook Lasura StoLook Marmorino StoSilent Panel StoSilent Superfein StoTex Classic System ociepleniowy: StoTherm Vario sp dzajà trzecià cz Êç ycia. Mieszkania o pi knym wyglàdzie powinny umo liwiaç swobodne, samodzielne ycie tak e w starszym wieku, wspomagajàc je pozytywnym, estetycznym otoczeniem. PrywatnoÊç z jednej oraz odpowiedni do wieku zestaw us- ug z drugiej strony, àczy w sobie oêrodek mieszkalny im. Roberta Tricka w Würzburgu. Zamiast jednej zwartej budowli, sk ada si on z pi ciu oddzielnych, których wymiary i podzia powtarzajà charakter urbanistycznego otoczenia. Koncepcja kolorystyczna przyporzàdkowuje ka dej budowli jej w asny kolor. Czerwone, ó te, brzoskwiniowe i niebieskawe odcienie sàsiadujà ze sobà. Tak przyj ta zasada dzieli ca y budowlany kompleks i dzi ki temu kolorystycznemu podzia owi tworzy szczególny porzàdek. àczniki budowli Medalem Europejskim, przyznawanym przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club za wysokà jakoêç wyrobów, wyró niony zosta kolejny produkt Sto-ispo. Tym razem cenionym Medalem wyró niono elewacyjny system ociepleniowy StoTherm Classic. Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogolnopolskim przedsi wzi ciem promujàcym ide Unii Europejskiej w Êrodo- Otwierajàca si na park restauracja utrzymana jest w ciep ych odcieniach lazurów, uzupe nianych jasnoszarà barwà szpachlowanych filarów i ukszta towanego z uskokami sufitu. Ca y oêrodek wype nia ciep a, przyjazna atmosfera utrzymane sà w kolorze szarym, g ówne wejêcie akcentuje b kitna tarcza, na której umieszczono symbol oêrodka. Obiekt mieêci 87 mieszkaƒ do wynaj cia, wybudowanych bez barier i wzbogaconych o otoczenie przypominajàce park. Na zieleƒ tej parkowej strony miniosiedla otwiera si restauracja, utrzymana w s onecznych, lazurowych odcieniach. Powierzchnie Êcian i s upów g ównego wejêcia wykoƒczono pracoch onnymi technikami lazurowymi i tynkarskimi. OÊrodek, zaprojektowany z zastosowaniem produktów Sto w àcznie z sufitami akustycznymi cieszy zarówno odwiedzajàcych jak i mieszkaƒców swym optymistycznym, pozytywnym klimatem. (SJ) Medal Europejski dla elewacyjnego systemu ociepleniowego StoTherm Classic Zdj cia: Eduardo Perez StoJournal Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów. Nr 1/2006, nak ad: egz. Wydawca: Sto-ispo sp. z o.o., Warszawa, ul. Zabraniecka 15 wisku przedsi biorców. Wyró nia wyroby i us ugi, które spe niajà wysokie standardy europejskie. Nominowany do Medalu produkt musi spe niaç wymagane prawem normy, mieç odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy wytwarzajàcej produkt, zdobyte nagrody i certyfikaty. S owem wszystko, co Êwiadczy o jego najwy szej jakoêci. Redakcja: Teodor Wernicki, Aleksandra Zych-Màczka, Warszawa, ul. Zabraniecka 15, tel , fax , Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Ukazuje si raz w roku. Przedstawia najnowsze technologie oraz materia y o jakoêci i walorach wymaganych przy renowacji najwy szej klasy architektury zabytkowej. W sta ej rubryce Poradnik wykonawcy opisuje prawid owe metody prac konserwatorskich. Prezentuje tak e przebieg prac renowacyjnych w najwa niejszych obiektach zabytkowych. Sto NowoÊci Czasopismo wykonawców budowlanych. Ukazuje sie dwa razy w roku. Prezentuje nowe osiàgni cia w pracach badawczych i rozwojowych Sto, porady dotyczàce zastosowania i obróbki materia- ów, wywiady oraz wiele innych informacji przydatnych wykonawcom budowlanym. Zamówienia bezp atnej wysy ki czasopism Sto-ispo prosimy przesy aç faksem:

Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów

Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Rok VIII Nr 2/2004 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Sufity o akustycznych zaletach Dynamika i stabilnoêç 2 3 Nowe ycie w londyƒskich dokach Wie e nad Tamizà 4 6 Z po eracza energetyczny

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach.

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach. Rok V Nr 2(6)/2004 Czasopismo wykonawców budowlanych Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO

X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO R Y S U N K I ARCHITEKTONICZNE I M A K I E T Y N O W Y C H WARSZAWSKICH I N W E S T Y C J I KWIECIE - MAJ X EDYCJA Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO Katalog

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15 I znów te same emocje! Wielka sala Zamku Królewskiego w Warszawie wype niona po brzegi, za chwil kolejna Gala Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i kolejny werdykt w tej wspania ej rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

Ciep e wn trze i suche Êciany

Ciep e wn trze i suche Êciany Ciep e wn trze i suche Êciany KABE THERM NV»KLIMA«Nowoczesny system ocieplania budynków na bazie perforowanego styropianu szwajcarska technologia polska produkcja Farby ISO 9001 Certyfikat Systemu JakoÊci

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo