Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color"

Transkrypt

1 okladka 1 6/6/06 13:38 Page 1 Rok X Nr 1/2006 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color str. 2 Rozmowa z architektem Stanis awem Sipiƒskim W zgodzie z otoczeniem str. 3-7 Greenwich Millenium Village w Londynie Ekologiczne osiedle nad Tamizà str. 8-9 Termorenowacja elewacji na osiedlu w hamburskiej dzielnicy Harburg Sposób na to samoêç domów str Berliner Tor Center w Hamburgu str Przychodnia lekarska w Hammersmith str Maybach Center w Londynie str Niezastàpione, jedyne w swoim rodzaju Profile elewacyjne str Domy z klimatem str. 16 Sto Budowaç Êwiadomie.

2 str. 2 6/6/06 13:43 Page 1 Rewelacyjna nowoêç! Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color Czy wiedzà Paƒstwo, e istnieje ju farba majàca zdolnoêç oczyszczania powietrza ze szkodliwych substancji organicznych i zapachowych? To farba StoClimasan Color, której produkcj podj a w aênie firma Sto AG. Technologia wytwarzania tej rewelacyjnej farby powsta a we wspó pracy specjalistów Sto z Instytutem Chemii Organicznej Erlagen-Nürnberg, gdzie w 2003 roku dokonano odkrycia fotokatalitycznego pigmentu VCL. Na czym polega proces oczyszczania powietrza inicjowany przez farb StoClimasan Color? Ta aktywna farba zawiera fotokatalityczny pigment, który uaktywniajàc si pod wp ywem Êwiat a widzialnego stymuluje rozk ad zawartych w powietrzu szkodliwych substancji organicznych i zapachowych, takich jak np. formaldehyd czy tlenek w gla, a w aênie zwiàzki organiczne najcz Êciej zanieczyszczajà powietrze we wn trzach. Emitujà je u yte do budowy materia y budowlane, meble, a tak e inne przedmioty codziennego u ytku. Proces oczyszczania powietrza odbywa si tak d ugo, jak d ugo w pomieszczeniu jest wystarczajàca iloêç Êwiat a, a im go Unoszàce si w powietrzu pomieszczenia substancje i gazy napotykajà na Êciany i sufit jest wi cej tym proces oczyszczania staje si intensywniejszy. W rezultacie zawartoêç szkodliwych substancji w pomieszczeniu ulega nieustannej redukcji. Nowa farba znajdzie zasto- Âwiat o aktywizujàc katalizator w farbie, uruchamia na jej powierzchni sta y rozk ad szkodliwych substancji sowanie przede wszystkim tam, gdzie codziennie styka si i przebywa wiele osób, a wi c w restauracjach, przychodniach lekarskich, klinikach, hotelach, no i oczywiêcie w mieszkaniach. Rezultat: odczuwalnie lepsze powietrze w pomieszczeniu 2 StoJournal 1/2006

3 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 1 Rozmowa z architektem W zgodzie z otoczeniem Rozmowa z architektem Stanis awem Sipiƒskim, szefem Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanis awa Sipiƒskich Sp. z o. o. w Poznaniu Zespó Pracowni Architektonicznej Stanis awa (pierwszy od lewej) i Ewy (trzecia od lewej) Sipiƒskich tem procesu twórczego, nie zas ugujà na miano dzie a architektonicznego. I nie ma tu miejsca na kompromis. Moim zdaniem dobra architektura pi knie si starzeje. Jest to nasza definicja udanego dzie a architektonicznego. Co w pracy architekta uwa a Pan za najistotniejsze? Najwa niejsza jest w aênie owa praca twórcza, a ÊciÊlej mówiàc jej rezultaty, a wi c architektoniczna jakoêç projektowanych obiektów, niezale nie Co Pana zdaniem stanowi istot wspó czesnej architektury? Przede wszystkim zgodnoêç funkcji, konstrukcji i formy. Prawdziwa architektura zawsze i wsz dzie powstaje i funkcjonuje w zgodzie z otoczeniem, kszta tuje i wzbogaca warunki sprzyjajàce rozwojowi cz owieka. W tej najkrótszej definicji zabrak o, zapewne przez Êrodowiskowà skromnoêç, s ów: twórczoêç, sztuka... Budowle czy rozwiàzania przestrzenne, które nie sà efekod ich rodzaju czy skali. Osiàgni cie tego celu nie jest proste, nie wystarczy talent i wysi- ek twórczy architekta. Wiele zale y od inwestora, i to nie tylko od jego mo liwoêci sfinansowania realizacji projektu, ale tak e mo e nawet przede wszystkim od zrozumienia i akceptacji za o eƒ estetycznofunkcjonalnych zamierzonego obiektu. Dobrà architektur mo na projektowaç nie tylko dysponujàc wysokim bud etem. A ju najgorzej, gdy oszcz dno- Êciowe poczynania inwestora odnoszà si w g ównej mierze do samego procesu projektowania. Wtedy architektura przegrywa niejako z za o enia. Na szcz Êcie takie sytuacje nale à do rzadkoêci. W dorobku twórczym Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanis awa Sipiƒskich jest wiele interesujàcych, zrealizowanych projektów. Które z nich sprawiajà Panu w ich zmaterializowanej postaci najwi cej autorskiej satysfakcji? Terminal przesiadkowy MPK w Poznaniu StoJournal 1/2006 3

4 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 2 Architekt traktuje swoje dzia- a po trosze jak w asne dzieci. Ja bardzo kocham zaprojektowane przez naszà Pracowni i funkcjonujàce ju od kilku lat trzy poznaƒskie mosty: Dworcowy, Teatralny i Êw. Rocha. Zdà- y y ju wrosnàç w krajobraz miasta, stajàc si elementami jego to samoêci. Z obiektów kubaturowych najbardziej cenimy sobie biurowiec Delta, który stanà przy jednej z wa niejszych miejskich osi urbanistycznych Poznania ulicy Królowej Jadwigi. Budynek o elbetowej konstrukcji zaprojektowany zosta na rzucie trójkàta, w który wpisane sà dwie zró nicowane wysokoêciowo bry y. Budynek widoczny jest z wielu punktów miasta, stàd wszystkie elewacje mo na nazwaç frontowymi. Z prawdziwà satysfakcjà patrz tak e na zrealizowane Most Dworcowy w Poznaniu Podcienie wzd u g ównej elewacji biurowca Delta 4 StoJournal 1/2006

5 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 3 Budynek biurowo-us ugowy Delta w Poznaniu StoJournal 1/2006 5

6 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 4 równie w Poznaniu na urawiƒcu osiedle miejskich willi, których modernistyczna forma z fragmentami drewnianych p aszczyzn na elewacjach chyba nieêle wpisuje si w naturalne otoczenie rezerwatu. Zrealizowane projekty architektoniczne autorstwa Ewy i Stanis awa Sipiƒskich cechuje Êmia- oêç formy... Forma nie jest dla nas warto- Êcià samà w sobie. Dbamy o to, by jak najlepiej wyra a a ona funkcj budowli i u atwia a jej integracj z otoczeniem. Teraz, gdy dost p do najnowszych technik i technologii wykonawczych jest w Polsce powszechny, mo liwoêci kszta towania architektonicznego projektowanej budowli sta y si prawie nieograniczone. Umo liwia to architektowi z jednej strony osiàgni cie finezji w poszukiwaniach formalnych, z drugiej zaê nak ada zwi kszonà dyscyplin w kszta towaniu estetyki projektowanego obiektu. Jakà wag przywiàzuje Pan do cech i jakoêci materia ów bu- Osiedle urawiniec (fragment) dowlanych, decydujàc si na ich wybór dla konkretnych rozwiàzaƒ projektowych? To te jest wa ne. W aêciwy dobór materia ów budowlanych jest bardzo istotnà czynnoêcià w procesie projektowania. W sposób szczególny odnosi si to do doboru materia ów na elewacje i do wykoƒczenia wn trz. Ale nie tylko, wszak najnowsze materia y konstrukcyjne zapewniajà architektowi swobod w kszta towaniu bry y projektowanego obiektu, a wi c nadawania mu prawie dowolnej formy W doborze materia ów proponowanych do budowy i wykoƒczenia projektowanego obiektu najwa niejsza jest ich jakoêç. Od tej zasady nie mo e byç odst pstw, nawet przy bardzo ograniczonych bud etach na realizacj projektu. Kiedy przyst puj do projektowania domu, trudno mi sobie wyobraziç by jego elewacje i wn trza nie by y wykoƒczone przy u yciu materia ów tej klasy, co produkty firmy Sto-ispo. Bardzo dzi kuj za t rozmow. Rozmawia : Teodor Wernicki Zdj cia: Daniel Rumiancew oraz archiwum Poznaƒskie Centrum Finansowe Budynek biurowo-bankowy 6 StoJournal 1/2006

7 str. 3, 4, 5, 6 i 7-wywiad 6/6/06 13:44 Page 5 Most Êw. Rocha Most Teatralny Poznaƒskie osiedle urawiniec Terminal autobusowy w Poznaniu Wielkopolskie Centrum Onkologii Siedziba firmy Hydro-Kan Winkiel Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanis awa Sipiƒskich specjalizuje si w projektowaniu obiektów u ytecznoêci publicznej (biurowych, s u by zdrowia, handlowych, us ugowych), domów mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, obiektów przemys owych oraz mostów. Architekci Ewa i Stanis aw Sipiƒscy sà laureatami licznych nagród i wyró nieƒ m.in. nagrody ministra transportu i budownictwa (II st.) za wybitne osiàgni cia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz nagrody w przeglàdzie IPB Projekt In ynieryjny Roku za zrealizowany projekt przebudowy mostu Êw. Rocha w Poznaniu, statuetki Jana Baptysty Quadro przyznawanej przez zarzàd miasta Poznania za najlepszy projekt architektoniczny (PFC), nagród w konkursie PZiTB Budowa Roku za projekt przebudowy mostu Êw. Rocha oraz Mostu Dworcowego w Poznaniu, nagrody za najbardziej inteligentny budynek roku 2001 (PFC), wyró nienia ministra kultury i sztuki za projekt i realizacj przebudowy Mostu Teatralnego w Poznaniu. StoJournal 1/2006 7

8 str. 8 i 9 6/6/06 13:46 Page 1 Prezentacja obiektu Greenwich Millenium Village w Londynie Ekologiczne osiedle nad Tamizà Efektowne elewacje z wykorzystaniem kontrastujàcych materia ów podkreêlajà wyjàtkowoêç projektu cym nieu ywanym budynkiem w Wielkiej Brytanii. Sà plany przekszta cenia Millenium Dome w aren sportowà na miejsc decyzj podj to zanim jeszcze Londyn zosta wybrany na gospodarza Igrzysk Olimpijskich w roku Gdy trwa y jeszcze prace nad Millenium Dome, podj to znacznie bardziej d ugoterminowe i trwa e przedsi wzi cie budowlane tu nad Tamizà. Projekt Greenwich Millenium Village mia przekszta ciç du e obszary pó wyspu nieu ytkowanego, zanieczyszczonego rejonu przemys owego w przestrzeƒ miejskà. Konkurs na plan Millenium Village wygra w roku 1997 brytyjski architekt Ralph Erskine, który wyemigrowa do Szwecji ponad 60 lat temu (zmar tam na wiosn 2005 roku) oraz konsorcjum Greenwich Millenium Village Ltd. G ówny plan zak ada stwo- Niedaleko londyƒskiego Millenium Dome powsta o niezwyk e, ekologiczne osiedle. Gabaryty i szorstkie wykoƒczenie bloków mieszkalnych zaprojektowanych przez Ralpha Erskine i architektów z EPR przyda y im aury architektonicznych dinozaurów z okresu powojennego, jednak dzi ki atrakcyjnej kolorystyce i zindywidualizowaniu apartamentów nowy kompleks szybko zdoby sobie sympati opinii publicznej. Od po owy lat dziewi çdziesiàtych na brzegach Tamizy w po udniowo-wschodniej cz - Êci Londynu trwa goràczkowa dzia alnoêç budowlana. Pierwszà konstrukcjà, jaka pojawi a si na Pó wyspie Greenwich by- a kopu a Millenium Dome zaprojektowana przez Richarda Rogersa, wzniesiona jako centralny element obchodów roku Póêniej sta a si prawdopodobnie najwi kszym istniejàrzenie ca kowicie nowej, otwierajàcej si na Tamiz dzielnicy mieszkaniowej, obejmujàcej docelowo 298 domów z 1079 mieszkaniami zbudowanej na planie litery U wokó obszernego parku. Miejskie centrum dzielnicy, ze sklepami, punktami us ugowymi i trasami transportu publicznego, tworzy wielki owal. Drugim, bardziej wiejskim centralnym punktem jest sztuczne jezioro, ulokowane w Êrodku obszaru zieleni i zasilane wodà z Tamizy. Obszar zabudowany otacza parkowa zieleƒ; ka dy z bloków mieszkalnych dysponuje w asnym, pó prywatnym ogrodem. Charakterystyczne elewacje kompleksu zaprojektowano zgodnie z warunkami klimatycznym. Najwy sze budynki usytuowano od strony pó nocnej i pó nocnowschodniej, gdzie wiejà wiatry z równiny Essex rozpoêcierajàcej si nad Tamizà, Projekt Greenwich Millenium Village po raz pierwszy wkracza z prywatnymi mieszkaniami na pó wysep Greenwich. Po prawej Millenium Dome, dzie o Richarda Rogersa. 8 StoJournal 1/2006

9 str. 8 i 9 6/6/06 13:47 Page 2 Obiekt: osiedle mieszkaniowe Greenwich Millenium Village w Londynie Inwestor: Konsorcjum Greenwich Millenium Village Ltd, Londyn Projekt architektoniczny: Erskine Tovatt Arkitekter, Drottningholm, SE/EPR Architects, Londyn Wykonawca: ECL contracts Ltd, Warwiekshire Produkty Sto: elewacyjny system ociepleniowy StoTherm Mineral Zdj cia: Greenwich Millenium Village ltd/ Erskine Tovatt Arkitekter a ich wysokoêç maleje w kierunku po udniowym. Pierwsza faza budowy, dla której Erskine by równie odpowiedzialnym architektem, nosi wyraêne pi tno tego by ego cz onka Team X. Zwarta zabudowa, przemys owe metody budowlane, rozmyêlnie niewyszukane, niemal brutalne detale wszystko to kontrastuje ze zró nicowanà kolorystykà i projektami wn trz, które wynagradzajà mieszkaƒcom t zewn trznà szorstkoêç. Wielopoziomowe, beczkowato sklepione dachy, wyglàdajàce jakby zosta y po prostu narzucone na bloki mieszkalne, nadajà budynkom z wi kszej odleg oêci uderzajàcy wyglàd. Kolorowe tynki elewacji sàsiadujà z cedrowymi panelami i ró nej w wielkoêci czerwonymi, zielonymi, ó tymi i niebieskimi balkonami, które pomagajà prze amaç skal fasady. G ównà troskà architekta Greenwich Millenium Village jest praktyczna demonstracja ekologicznego zrównowa enia. Nowà dzielnic wyposa ono w system recyklingu wody, zbudowano ekologicznà ciep owni, a wszystkie materia y budowlane zosta y dobrane pod kàtem ich ekologicznych w aêciwoêci. Gdy to tylko by o mo liwe, u yto materia ów wtórnie przetworzonych. W drugiej fazie budowy, zgodnie z planami architektów Proctor Matthews, powsta o 450 jednostek mieszkalnych o drewnianej konstrukcji ramowej i dachach z falistej blachy aluminiowej. Wn trza powsta y na desce kreêlarskiej brytyjskiego guru designu Terence a Conrana. Okazuje si, e w po udniowo-wschodnim Londynie nie brak klientów o du ej sile nabywczej, zainteresowanych wyrafinowanym designem. Plan zabudowy. Osiedle otacza du y obszar parkowy. Jezioro jest zasilane wodà z Tamizy (u góry po prawej). G ównà troskà architekta jest demonstracja ekologicznego zrównowa enia. StoJournal 1/2006 9

10 str. 10 i 11 6/6/06 13:39 Page 1 Termomodernizacyjne szanse Termorenowacja elewacji na osiedlu w hamburskiej dzielnicy Harburg Sposób na to samoêç domów Zupe ny brak wyrazu z jednej strony, sfatygowana substancja mieszkaniowa z drugiej to pi tno wielu osiedli z lat szeêçdziesiàtych minionego wieku. Mimo to, a mo e w aênie dlatego, dostrze ono jedynà w swoim rodzaju szans dla typowego wielkiego osiedla hamburskiej dzielnicy Harburg. Dla generalnej renowacji osiedla inwestor za yczy sobie poza poprawà termoizolacyjnoêci budynków PrzemyÊlana kolorystyka elewacji przydaje domom wyrazistej to samoêci wyjàtkowo twórczej koncepcji ogólnej. Dali jà architekci Ingrid Spengler i Manfred Wiescholek. Dzi ki temu powsta o miejsce z wyrazistà to samoêcià. Formu ujàc zakres renowacji elewacji i poprawy otoczenia budynków na liczàcym 31 domów wielorodzinnych osiedlu w Harburgu, inwestor wystàpi do biur architektonicznych o przygotowanie spójnej i wszechstronnej koncepcji tego przedsi wzi cia. Pracownia architektoniczna Spengler-Wiescholek zaproponowa a, by po o yç nacisk na dwie kwestie. Po pierwsze, przeprowadziç renowacj naruszonych z bem czasu elewacji oraz wejêç do klatek schodowych budynków wzniesionych z wielkiej p yty w latach szeêç- dziesiàtych. Ten punkt wiàza by si z poprawà termoizolacyjnoêci. Po drugie, powinna zostaç zrealizowana koncepcja nadania, mo liwie prostymi Êrodkami, osobowoêci remontowanym obiektom. W ten sposób zarówno anonimowe dotàd, typowe budowle i ich otoczenie mia yby ju cechy wyró niajàce, atwo identyfikujàce. Przy okazji znik yby pionowe podzia y elewacji zdradzajàce wielkop ytowy rodowód budynków, zastàpione artystycznà wizjà powierzchni, na której g ównà rol odegra yby ramy okienne. Owe barwne ramy, 10 StoJournal 1/2006

11 str. 10 i 11 6/6/06 13:39 Page 2 nieregularne, zarówno pod wzgl dem wysokoêci jak i szerokoêci, przechodzà w szpalety okienne i wyst pujà w doêç swobodnej wariacji. Na pozbawionych cz sto okien Êcianach szczytowych owe barwne elementy przekszta cajà si w pasy dajàce poczàtek podobnemu motywowi na odwrotnej stronie budynku. Zastosowane na osiedlu barwy: ceglasta, szaroniebieska i piaskowa zgodnie z koncepcjà identyfikujà poszczególne kwarta y. Wybrano taki porzàdek kolorów budynków, by przestrzennie grupowa je, mo liwie jednolicie, wokó poszczególnych dziedziƒców. Gra barw, w tym sàsiadujàce ze sobà powierzchnie, którym nadano odwrotne kolory, stawiajà wyraziste akcenty i precyzujà ide przyêwiecajàcà projektowi. Nowa typologia fasad logicznie porzàdkujàca budynki, którym nadano wyraênà to samoêç sprawia, e dla mieszkaƒców stajà si one indywidualnie rozpoznawalne i doprawdy trudno ju pomyliç adres. Prostokàtne, kontrastujàce barwne ramy przechodzà niekiedy na bezokienne fragmenty elewacji Obiekt: 31 domów wielorodzinnych w Hamburgu Inwestor: SAGA Siedungsaktiengesellschaft, Hamburg Projekt architektoniczny: Ingrid Spengler, Manfred Wiescholek, Karlsruhe Wykonawca: Züblin Ed. AG Niederlassung Hamburg Produkty Sto: system ociepleniowy StoTherm Mineral Gra z odwrotnoêcià barw stanowi istot nowej koncepcji elewacji StoJournal 1/

12 str. 12 i 13 6/6/06 13:40 Page 1 W skrócie Berliner Tor Center w Hamburgu Berliner Tor Center jest cz Êcià nowych powierzchni oddanych we w adanie biznesu w hamburskiej dzielnicy St. Georg. Koncepcja generalna zespo u obiektów, sk adajàcego si z wysokiego budynku mieszczàcego wczeêniej komisariat policji oraz dwóch nowych wie owców, wysz a ze studia Jan Störmer Architekten. Przebudowy pochodzàcego z lat 60. budynku komisariatu podj o si biuro architektoniczne Bothe Richter Teherani. W strefie wejêciowej, stanowiàcej jàdro przebudowanego gmachu, znalaz o si mi dzy innymi nowe foyer, poêrodku którego umiejscowiono wielki, wype niony wodà basen. Po jego obu stronach znajdujà si szyby wind osobowych oraz dwa szachty instalacyjne. Do wystroju tych stojàcych w wodzie, mierzàcych po pi ç metrów wysokoêci szybów pos u y system fasad szklanych, dotàd znajdujàcych zastosowanie wy àcznie na zewnàtrz. Architekci wybrali dla nich charakterystycznà barw Êwietlistà czerwieƒ orientalnà. Âwietlista czerwieƒ szklanych elementów obudowy szybów wind odbija si w lustrze basenu Przychodnia lekarska w Hammersmith Za sprawà rz du podwójnie zakrzywionych, olêniewajàco bia ych tarcz, przychodnia lekarska w Hammersmith izoluje si od zgie ku i spalin przebiegajàcej tu pod bokiem, ruchliwej ulicy. Poczàtkowo zamierzano zbudowaç te rzeêbiarsko potraktowane ekrany z betonu. Koszty, poczàwszy od kosztów posadowienia, okaza y si jednak zbyt wysokie. Dlatego studio Guy Greenfield Architects wybra o inne rozwiàzanie: Êciany skonstruowano jako stalowe rusztowania, ob o one elewacyjnym systemem ociepleniowym. W porównaniu z konstrukcjà betonowà, wypad o to o 20 proc. taniej. P aszczyzny ekranów wykoƒczono farbà silikonowo- ywicznà, co uczyni o je ekstremalnie odpornymi na oddzia ywanie wody, a przez to równie na zabrudzenia. Biel elewacji, mimo agresywnych emisji p ynàcych z pobliskiej ulicy, zachowa si wi c na d ugo. Zakrzywione tarcze Êcian-ekranów chronià gabinety lekarskie przed ulicznym zgie kiem Maybach Center w Londynie Nowy Maybach nawiàzuje do mitu historycznej marki ze Êwiata automobili. Specjalnie dla niej opracowana koncepcja sprzeda y wspó czesnego ju auta bazuje na sieci ekskluzywnych salonów centrów Maybacha. Centrum brytyjskie zawdzi cza swój architektoniczny kszta t biuru Kinnersley Kent Design (KKD). Uwaga projektanta skoncentrowa a si na tym, by dominowa o auto, a rozmowy z klientem toczy y si w wytwornym otoczeniu. Zarówno dla cz Êci ekspozycyjnej, jak i dla recepcyjnej, KKD wybra o kombinacj barw kremowo-bia ej i g bokiej czerni. Aby wystrój podkreêla nadzwyczajny charakter Maybacha, Êciany i kolumny noêne ró nià si dodatkowo strukturà powierzchni. G adkie, jak marmur Êciany kontrastujà z matowà fakturà powierzchni tynków. Proste, ale mocne akcenty nadaje Êcianom stonowane oêwietlenie, z czym wspó gra, rzecz jasna, emblemat Maybacha. Zindywidualizowane faktury Êcian sk adajà si na ekskluzywnà atmosfer pomieszczeƒ 12 StoJournal 1/2006

13 str. 12 i 13 6/6/06 13:40 Page 2 Obiekt: Berliner Tor Center w Hamburgu izolacja termiczna konstrukcja wewn trzna profil mocujàcy p yta fasadowa StoVerotec ok adzina Inwestor: Dieter Becken, Hamburg Projekt architektoniczny: Bothe Richter Teherani, Hamburg Produkty Sto: elewacja podwieszana Verotec Creativ Glas Fot.: Verotec GmbH Obiekt: przychodnia lekarska Hammersmith Inwestor: Hammersmith, Ealing Hounslow Health Authority Projekt architektoniczny: Guy Greenfiels Architects, Londyn Produkty Sto: elewacyjny system ociepleniowy StoTherm Classic Obiekt: Maybach Center w Londynie Inwestor: DaimlerChrysler Projekt architektoniczny: Kinnersley Kent Design, Londyn Produkty Sto: tynki i pow oki dekoracyjne do wn trz StoJournal 1/

14 str. 14 i 15 6/6/06 13:41 Page 1 System StoDeco Niezastàpione, jedyne w swoim rodzaju Profile Elewacyjne Profile StoDeco znakomicie nadajà si do wykonywania eleganckich i bardzo trwa ych powierzchni boniowanych Profile elewacyjne, w ca ym ich estetycznym bogactwie form, sà jednym z istotnych instrumentów twórczej pracy architekta. Niezastàpione jako element kszta towania elewacji domów, dobrze przys u y y si rozwojowi wielkich stylów architektonicznych, przydajàc im dojrza ej wyrazistoêci. Tak e dzisiaj, w dobie ogromnych przewarto- Êciowaƒ, profile elewacyjne pozostajà niezb dnym elementem tworzenia przyjaznego cz owiekowi klimatu wspó czesnej architektury, tak e tej ponowoczesnej. Jest to mo liwe, poniewa rozwój nowych technologii wykonywania profili sprawi, e mo liwoêci kszta towania ich formy sta y si nieomal nieograniczone, a ich trwa oêç niepomiernie wzros a. Takie sà w aênie profile elewacyjne produkowane i oferowane przez firm Sto. System profili StoDeco daje pe nà swobod wyboru zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa. Dzi ki wyjàtkowym w aêciwoêciom u ywanego do ich produkcji materia u o nazwie VEROFILL mo liwe sà wszelkie kreatywne rozwiàzania. Ten sk adajàcy si z silikatowych mikrogranulek materia jest bardzo atwy w obróbce oraz trwa y w u ytkowaniu. Jest tak e nadzwyczaj lekki, a przy tym niepalny, posiada ekstremalnie niski wspó czynnik rozszerzalnoêci termicznej. Obok bogatej palety profili standardowych, Sto produkuje projektowane indywidualnie profile specjalne, idealnie dostosowane do konkretnych potrzeb i koncepcji estetycznych. Takimi by y np. profile na rozety zegara millenijnego PKiN w Warszawie. System profili StoDeco obejmuje równie ca à gam p yt dekoracyjnych o maksymalnych rozmiarach 1200x2400 mm oraz gruboêci od 10 do 40 mm, których wyfrezowane kraw dzie mogà mieç dowolne kszta ty. VEROFILL doskonale nadaje si tak e do wykonywania masywnych elementów elewacji, takich jak g owice, bazy, s upy, gzymsy pasowe oraz parapety. Z kolei wykonane z tego materia u uki o wi kszej rozpi toêci mogà mieç wi ksze gabaryty, przekroje i promienie. Znakomicie nadaje si równie do wykonywania eleganckich i bardzo trwa ych powierzchni boniowanych. Prace elewacyjne przy zastosowaniu profili StoDeco przebiegajà szybko, a ewentualna dodatkowa obróbka na budowie nie wp ywa na pogorszenie ich jakoêci. Zewn trzna powierzchnia, oboj tnie: g adka czy chropowata, tworzy z pod- o em trwa e po àczenie. Âwiadectwo jakoêci i aprobata techniczna (AT /2002), jakà posiadajà profile z VERO- FILLU, potwierdzajà ich najwy szà jakoêç. (tw) Fot. Archiwum Sto-ispo Rozety zegara millenijnego PKiN wykonano przy u yciu profili StoDeco Stary Browar w Poznaniu Dom mieszkalny 14 StoJournal 1/2006

15 str. 14 i 15 6/6/06 13:41 Page 2 Verofill umo liwia dowolne kszta towania formy profili Siedziba firmy Farm Frites Poland SA w Bobrownikach k/s upska (fragment) Dwa fragmenty elewacji wykonanych z zastosowaniem profili StoDeco Pa ac Cosel w Dreênie StoJournal 1/

16 str. 16 6/6/06 13:42 Page 2 OÊrodek sk ada si z pi ciu oddzielnych, ale po àczonych ze sobà budynków, dobrze wpisujàcych si w otoczenie Domy z klimatem Statystyki nie budzà adnych wàtpliwoêci: spo eczeƒstwo starzeje si. Rosnàce oczekiwania dotyczàce d ugoêci ycia i malejàca liczba urodzeƒ prowadzà do zauwa alnego wzrostu Êredniego wieku. Spo ecznoêç seniorów staje si wp ywowà grupà spo ecznà. W przeciwieƒstwie do wczeêniejszych pokoleƒ, nowi seniorzy nie zadowalajà si ju produktami przeci tnej jakoêci czy rozwiàzaniami prowizorycznymi. Obowiàzuje to w szczególny sposób w przypadku mieszkaƒ, w których ludzie Obiekt: oêrodek mieszkalny Robert Trick Würzburg Inwestor: Bürgerspital zum Hl. Geist, Würzburg Projekt architektoniczny: M. Geisendörfer, Architekt BDA, Würzburg Wykonawca elewacji: Stappenbacher Putz- und Maler GmbH, Oberaurach-Trassenfurt Wykonawca wn trz: mistrz malarski Dieter Götze, Saara Monta elementów akustycznych: Heitzenröther GmbH, Würzburg-Gerbrunn Us ugi Sto: StoDesign Produkty Sto: StoColor Latex 3000 StoColor Latex 5000 StoDeco Profil StoLook Lasura StoLook Marmorino StoSilent Panel StoSilent Superfein StoTex Classic System ociepleniowy: StoTherm Vario sp dzajà trzecià cz Êç ycia. Mieszkania o pi knym wyglàdzie powinny umo liwiaç swobodne, samodzielne ycie tak e w starszym wieku, wspomagajàc je pozytywnym, estetycznym otoczeniem. PrywatnoÊç z jednej oraz odpowiedni do wieku zestaw us- ug z drugiej strony, àczy w sobie oêrodek mieszkalny im. Roberta Tricka w Würzburgu. Zamiast jednej zwartej budowli, sk ada si on z pi ciu oddzielnych, których wymiary i podzia powtarzajà charakter urbanistycznego otoczenia. Koncepcja kolorystyczna przyporzàdkowuje ka dej budowli jej w asny kolor. Czerwone, ó te, brzoskwiniowe i niebieskawe odcienie sàsiadujà ze sobà. Tak przyj ta zasada dzieli ca y budowlany kompleks i dzi ki temu kolorystycznemu podzia owi tworzy szczególny porzàdek. àczniki budowli Medalem Europejskim, przyznawanym przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club za wysokà jakoêç wyrobów, wyró niony zosta kolejny produkt Sto-ispo. Tym razem cenionym Medalem wyró niono elewacyjny system ociepleniowy StoTherm Classic. Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogolnopolskim przedsi wzi ciem promujàcym ide Unii Europejskiej w Êrodo- Otwierajàca si na park restauracja utrzymana jest w ciep ych odcieniach lazurów, uzupe nianych jasnoszarà barwà szpachlowanych filarów i ukszta towanego z uskokami sufitu. Ca y oêrodek wype nia ciep a, przyjazna atmosfera utrzymane sà w kolorze szarym, g ówne wejêcie akcentuje b kitna tarcza, na której umieszczono symbol oêrodka. Obiekt mieêci 87 mieszkaƒ do wynaj cia, wybudowanych bez barier i wzbogaconych o otoczenie przypominajàce park. Na zieleƒ tej parkowej strony miniosiedla otwiera si restauracja, utrzymana w s onecznych, lazurowych odcieniach. Powierzchnie Êcian i s upów g ównego wejêcia wykoƒczono pracoch onnymi technikami lazurowymi i tynkarskimi. OÊrodek, zaprojektowany z zastosowaniem produktów Sto w àcznie z sufitami akustycznymi cieszy zarówno odwiedzajàcych jak i mieszkaƒców swym optymistycznym, pozytywnym klimatem. (SJ) Medal Europejski dla elewacyjnego systemu ociepleniowego StoTherm Classic Zdj cia: Eduardo Perez StoJournal Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów. Nr 1/2006, nak ad: egz. Wydawca: Sto-ispo sp. z o.o., Warszawa, ul. Zabraniecka 15 wisku przedsi biorców. Wyró nia wyroby i us ugi, które spe niajà wysokie standardy europejskie. Nominowany do Medalu produkt musi spe niaç wymagane prawem normy, mieç odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy wytwarzajàcej produkt, zdobyte nagrody i certyfikaty. S owem wszystko, co Êwiadczy o jego najwy szej jakoêci. Redakcja: Teodor Wernicki, Aleksandra Zych-Màczka, Warszawa, ul. Zabraniecka 15, tel , fax , Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Ukazuje si raz w roku. Przedstawia najnowsze technologie oraz materia y o jakoêci i walorach wymaganych przy renowacji najwy szej klasy architektury zabytkowej. W sta ej rubryce Poradnik wykonawcy opisuje prawid owe metody prac konserwatorskich. Prezentuje tak e przebieg prac renowacyjnych w najwa niejszych obiektach zabytkowych. Sto NowoÊci Czasopismo wykonawców budowlanych. Ukazuje sie dwa razy w roku. Prezentuje nowe osiàgni cia w pracach badawczych i rozwojowych Sto, porady dotyczàce zastosowania i obróbki materia- ów, wywiady oraz wiele innych informacji przydatnych wykonawcom budowlanym. Zamówienia bezp atnej wysy ki czasopism Sto-ispo prosimy przesy aç faksem:

Zespó 3 budynków wielorodzinnych

Zespó 3 budynków wielorodzinnych Zespó 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Ba antów Dwa budynki zaprojektowano jako galeriowce po o one równolegle wzgl dem siebie z szerokim bulwarem publicznym mi dzy nimi. Trzeci to apartamentowiec.

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Contractors. Step inside and be inspired!

Contractors. Step inside and be inspired! Contractors B E T O N A R C H I T E K T O N I C Z N Y Step inside and be inspired! Somolnica Wrocław Szczecin Białka BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Contractors jest

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie Gyptone 23 Gyptone Linia Gyptone to ekskluzywne kasetony gipsowo- -kartonowe, laminowane w ókninà dêwi koch onnà. Sà dost pne w kilku odmianach ró niàcych si mi dzy sobà wzorami perforacji oraz wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

DRZWI. VEKA - otwórz si na Êwiat

DRZWI. VEKA - otwórz si na Êwiat DRZWI VEKA - otwórz si na Êwiat Nie wiem czy to zas uga jego talentu kulinarnego, czy te naszych nowych drzwi, ale nasi przyjaciele czujà si u nas jak w domu. Drzwi wejêciowe GoÊç w dom... Drzwi wejêciowe

Bardziej szczegółowo

O nas. Meble Oles Project

O nas. Meble Oles Project O nas Meble Oles Project Nasz sukces jest efektem wiedzy i doświadczenia. Firma meblowa Oles Project wywodzi się z rodzinnej firmy, powstałej w 2006 roku i osiągnęła rangę bardzo dobrze prosperującego

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

* PRODUKTY * TECHNOLOGIE

* PRODUKTY * TECHNOLOGIE 5 SKAŁA TYCHY Grupa GRYLEWICZ * PRODUKTY * TECHNOLOGIE VII FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Katowice 10-11 czerwiec 2015 5 15 MINUT 900 sec TO WYMUSZA FORMĘ I TEMPO PREZENTACJI Adam Grylewicz 2 45 ZRÓDŁA DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy KARTA KOLORÓW Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy domów. Ciep e, atwe w obróbce i kszta towaniu, przyjazne. Niestety, b dàc podatne na uszkodzenia, wymaga ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania 6-cio kondygnacyjny budynek modularny składa się z 127 części składowych o szerokości 3,8 m i długości 11,6 m. Na jedno mieszkanie składają się

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

OPINIA ORNITOLOGICZNO CHIROPTEROLOGICZNA DLA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU UL. MIODOWA 14

OPINIA ORNITOLOGICZNO CHIROPTEROLOGICZNA DLA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU UL. MIODOWA 14 OPINIA ORNITOLOGICZNO CHIROPTEROLOGICZNA DLA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU UL. MIODOWA 14 (dot. gnieżdżenia się ptaków i występowania nietoperzy oraz wymaganych kompensacji przyrodniczych w

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

W związku w wpłynięciem Informacji o czynnościach, które z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzone zostały w Areszcie Śledczym

W związku w wpłynięciem Informacji o czynnościach, które z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzone zostały w Areszcie Śledczym SŁUŻBA W IĘZIENNA ARESZT ŚLEDCZY w MYSŁOWIACH ul. SZYMANOWSKIEGO 6 teł. (32) 2222-732 fax. (032) 3183-399 l.dz. S/P-072/1/11/20333 Z At. Pani dr Aleksandra Wentowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE 07/2007 SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ THERMATEX Alpha Klasa absorbera dźwięku A w 0,90 Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) MADE IN GERMANY AMF

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Artevia s z t u k a u k r y t a w b e t o n i e z a l e t y b e t o n ó w A r t e v i a Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Wysoka trwa oêç

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka?

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka? Lepsze samopoczucie to lepsze oceny Jaka jest korzyść dla dziecka? Gdy dziecko przebywa w szkole, warunki nauki znacząco wpływają na jego samopoczucie i skuteczność przyswajania wiedzy. Uczenie się może

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO PRODUKCJA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Na świecie stosowanie prefabrykowanych elementów betonowych jest powszechne. Najczęściej są to typowe produkty stosowane w budownictwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie Muchoborskiego Ogrodu Dzieci dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH 1. KONCEPCJA PLANU 1.1. Główne założenia koncepcji planu Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: TERENY ZIELENI DO ZACHOWANIA, OCHRONY I REAWLORYZACJI ZACHOWANIA I OCHRONY ZACHOWANIA, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Profile i detale z Verofillu

Profile i detale z Verofillu Technologie System StoDeco Lekkie i trwa e Profile i detale z Verofillu Wystrój zabytkowych elewacji: profile, bonie, detale oraz rzeêby architektoniczne stanowià o pi knie nawet skromnej kamienicy czy

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katalog identyfikacji wizualnej Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Katalog

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo