nakład egz. projektu w perspektywie finansowej napisa³ Krzysztof Siwek, dyrektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nakład 20.000 egz. projektu w perspektywie finansowej napisa³ Krzysztof Siwek, dyrektor"

Transkrypt

1 R E K L A M A.... nakład egz. 13 października 2009 nr 437 Ukazuje się od 1997 roku ISSN Marsza³ek Œmigielski musi mieæ jak¹œ wyj¹tkow¹ awersjê do Gliwic. Nie doœæ, e torpeduje budowê Hali Podium poprzez blokowanie unijnych dotacji, to jeszcze wstrzyma³ realizacjê gliwickiego projektu szybkiej kolei miejskiej z Soœnicy do abêd. Fot. Imago Public Relations Grupa referendalna musi przeprosiæ prezydenta Gliwic za publikowanie nieprawdziwych informacji tak orzek³ 6 paÿdziernika S¹d Okrêgowy w Gliwicach. Sprawa rozpatrywana by³a w trybie wyborczym. 9 października Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzyma³ zaskar one przez referendystów postanowienie. Referendyści muszą przeprosić Prezydenta W trakcie kampanii referendalnej na oficjalnej stronie internetowej grupy referendalnej ukaza³a siê informacja, e S¹d (Rejonowy w Gliwicach) uzna³, e prezydent dzia³a na szkodê dobra publicznego i prywatnego przez co naruszy³ artyku³ 231 par. 1 KK, co zagro one jest kar¹ do 3 lat wiêzienia S¹d przychyli³ siê do wniosku prezydenta, e informacja ta jest nieprawdziwa. Nakaza³ Grupie Inicjatywnej Referendum dla Gliwic opublikowanie sprostowania i przeprosin oraz pokrycia kosztów procesu w kwocie 950 z³. Sprostowanie i przeprosiny maj¹ R E K L A M A.... ukazaæ siê na pierwszej stronie w lokalnej prasie oraz na oficjalnej stronie internetowej organizatorów referendum (www.referendumgliwice.pl). W tym drugim przypadku maj¹ tam widnieæ a do referendum czyli do 8 listopada. Czytaj na str. 3 R E K L A M A.... W ubieg³ym tygodniu opisywaliœmy jak Bogus³aw Œmigielski, marsza³ek województwa, blokuje budowê Hali Podium w Gliwicach. Wstrzyma³ on procedurê w sprawie uzyskania przez gliwicki samorz¹d unijnego dofinansowania na tê inwestycjê. Taka decyzja w istotny sposób wp³ynie na opóÿnienia w jej realizacji. Obiekt mia³ byæ gotowy pod koniec 2012 roku, a w obecnej sytuacji trudno nawet okreœliæ, kiedy rozpocznie siê jego budowa. Krytyczne stanowisko prezydenta Gliwic wobec takiego postêpowania marsza³ka wspar³o Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Nie jest (...) zasadne odk³adanie podpisania umowy o dofinansowanie projektu budowy Hali Podium, gdy niestety mo e to oznaczaæ utratê nawet dwóch sezonów budowlanych i stawia pod znakiem zapytania realizacjê projektu w perspektywie finansowej napisa³ Krzysztof Siwek, dyrektor Departamentu Przygotowywania Projektów Indywidualnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Czytaj na str. 3

2 Felieton na marginesie Aktywna jesieñ Tegoroczna jesieñ w Gliwicach jest bardzo pracowita. Wrzeniu wokó³ sprawy tramwajów, referendum, prezydenta miasta, towarzysz¹ coraz to nowe informacje o inwestycjach, które sprawiæ maj¹, e miasto staæ ma siê bardziej dla ludzi. I tak, od d³u szego ju czasu obserwujemy pracowit¹ krz¹taninê na skwerze za Urzêdem Miasta, gdzie robotnicy wrêcz dwoj¹ siê i troj¹, by skoñczyæ prace przed zim¹. Jakby tego by³o ma³o, dowiadujemy siê jeszcze, e na celowniku zainteresowania znalaz³ siê Rynek. Ma byæ gruntownie odmieniony, mo e nawet jak to siê modnie okreœla zrewitalizowany? A zapewne to nie jest jeszcze ostatnie s³owo naszych miejskich upiêkszaczy. A chcia³oby siê zapytaæ czy nie za du o tego szczêœcia jesieni¹? Sk¹d ten nag³y wysyp pomys³ów, jak uczyniæ ycie mieszkañców Gliwic przyjemniejszym? Chocia przedstawiciele urzêdu miasta stanowczo zaprzeczaj¹, nie da siê nie ³¹czyæ tych inicjatyw z akcjami przeciwników prezydenta miasta czyli tak zwanych referendystów. Czy skwerek P A R T N E R Z Y. a tak bardzo by³ zdewastowany? Czy Rynek naprawdê wymaga a takiej przebudowy? Mo e wystarczy³oby na pocz¹tek umyæ i posprz¹taæ? Oczywiœcie wszystkie te inwestycje znajduj¹ siê gdzieœ tam w planach i mo na zawsze twierdziæ, e podobieñstwo jest przypadkowe, jednak trudno nie mieæ wra enia, e wszystkie te zdarzenia s¹ ze sob¹ powi¹zane. Zupe³nie tak, jak gdyby gdzieœ w gabinetach zapragniêto na szybko poprawy wizerunku w³adz miejskich, by doskona³y mened er, twórca specjalnej strefy ekonomicznej sta³ siê w oczach mieszkañców miasta równie po prostu Dobrym Gospodarzem. Takim, który zajrzy w ró ne k¹ty, wszystko zobaczy i wyda odpowiednie dyspozycje. No bo w koñcu ilu gliwiczan doceni fakt, e w mieœcie dzia³aj¹ liderzy w produkcji osprzêtu do silników czy elementów z tworzyw sztucznych? A przez Rynek czy skwerki przechodz¹ prawie wszyscy! Jeszcze a propos Rynku wystarczy przeznaczyæ sobie kilka dni urlopu i odbyæ wycieczkê po miastach naszego kraju, eby stwierdziæ jak wiele jest wiêkszych ale i mniejszych miejscowoœci, w których na pomys³ odnowienia Rynków wraz z przyleg³ymi uliczkami zrealizowa³y dawno i to z efektem godnym najwy szego podziwu. Oczywiœcie jako pierwszy przychodzi na myœl Sandomierz, ju nawet bez ojca Mateusza. Tam naprawdê jest jak w tym filmie, scenograf nie musia³ dobudowywaæ adnych dekoracji. Ale s¹ przecie i inne miasteczka, w adnym z nich nie ma ani wielkiego przemys³u, ani specjalnych stref z inwestorami strategicznymi... A mimo to... a mo e w³aœnie dlatego? Zatrzymany przez... łup GLIWICE. W sobotê, oko³o godz na torowisku Soœnica-Osobowa dosz³o do zatrzymania sprawcy tzw. usypu wêgla z poci¹gu. Z³odziej zosta³ unieruchomiony przez... wêgiel, który chcia³ ukraœæ. M³ody cz³owiek, który przyszed³ na torowisko sam, zosta³ zasypany od nóg do klatki piersiowej przez 5 ton wêgla. G³oœne wo³anie przyci¹gnê³o uwagê przypadkowych osób, które udzieli³y mu pomocy i powiadomi³y policjê. 22-letni mieszkaniec Soœnicy, wdziêczny za uwolnienie, nie by³ jednak zadowolony z faktu powiadomienia policji. W chwili zatrzymania stawia³ czynny opór i zniewa a³ policjantów obel ywymi s³owami. GLIWICE. W ubieg³ym tygodniu na drogach Gliwic i powiatu gliwickiego dosz³o do 10 wypadków drogowych. Zginê³y w nich 2 osoby a 15 zosta³o rannych. W ci¹gu 7 dni odnotowano 106 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 19 nietrzeÿwych kierowców. R E K L A M A.... Sieciowy oszust GLIWICE. 52-letni mê czyzna, na portalach aukcyjnych oferowa³ atrakcyjne towary: pendrivy, buty i kosmetyki. Klienci wp³acali pieni¹dze na podane konto, ale towar za który zap³acili nigdy do nich nie dociera³. Policja zatrzyma³a oszusta. Œledczy ustalili, e od lutego do kwietnia, mieszkaniec powiatu wodzis³awskiego korzystaj¹c z ro nych rachunków bankowych, oszuka³ kilkadziesi¹t osób. Podejrzanemu przedstawiono dotychczas 30 zarzutów. Policjanci ustalaj¹ kolejnych pokrzywdzonych. Mê czyÿnie grozi kara do 8 lat wiêzienia. Marek S³omski, oficer prasowy gliwickiej KMP - Internet daje poczucie anonimowoœci, jednak s¹ to tylko pozory. Policjanci dysponuj¹ sprzêtem, przy pomocy którego specjaliœci W biały dzień ZABRZE. W bia³y dzieñ, na oczach przechodniów 11 i 14 -latek, pobili i usi³owali okraœæ 17-letniego ch³opca. Nieletni chuligani zostali zatrzymani przez policjê. ze strony m³odszych ch³opców. Kiedy myœla³, e wulgarni nastolatkowie dali mu spokój, poczu³ uderzenie w g³owê, a po chwili duszenie. Zosta³ przewrócony na ziemiê i skopany. Sprawcy usi³owali zabraæ mu pieni¹dze oraz telefon komórkowy. Na szczêœcie przypadkowy przechodzieñ pomóg³ poszkodowanemu. Sprawcy zbiegli, lecz wolnoœci¹ cieszyli siê jedynie przez godzinê. Zostali zatrzy- Do zdarzenia dosz³o w czwartek, ok. godziny w Mikulczycach. Ofiara napadu 17-latek id¹cy ulic¹ Tarnopolsk¹, nie zareagowa³ na s³owne zaczepki mani przez policjantów.... Śmierć pod mikrobusem GLIWICE. Jedna osoba zginê³a a cztery zosta³y poszkodowane w tragicznym wypadku w Paniówkach. Dosz³o do niego w ubieg³y wtorek na skrzy owaniu ul. Zamkowej i Zabrskiej. Oko³o godziny 7.00 zderzy³y siê tam Skoda Fabia i Renault Traffic. Na miejscu zgin¹³ kierowca Skody, 42- letni mieszkaniec Tychów. Lekarze udzielili pomocy trójce dzieci i pasa erowi Renaulta ich yciu nie zagra a niebezpieczeñstwo. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, e jad¹cy od strony Miko³owa kierowca Skody wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu. Niestety, wjecha³ wprost pod mikrobus i zgin¹³ na miejscu. skutecznie tropi¹ cyberprzestêpców. Zatrzymany mê czyzna próbowa³ zacieraæ po sobie œlady, zmieniaj¹c konta bankowe, miejsca pobytu, dostawców internetu, komputery i telefony. Pomimo tych zabiegów nie uda³o mu siê zwieœæ œledczych. Na czerwonym GLIWICE. Do groÿnie wygl¹daj¹cego wypadku dosz³o w ubieg³¹ œrodê o godz. 17, na skrzy owaniu ul. Dworcowej i Strzody. 25-letni mê czyzna, mieszkaniec Gliwic, kieruj¹c samochodem marki BMW, wjecha³ na skrzy owanie mimo czerwonego œwiat³a. W chwilê póÿniej zderzy³ siê z Mitshubishi Pajero kierowanym przez 68-letniego gliwiczanina. Po zderzeniu pojazdów, kierowca BMW straci³ panowanie nad kierownic¹, w nastêpstwie czego wjecha³ na chodnik. Potr¹ci³ tam 19- -letni¹ piesz¹, która dozna³a obra eñ cia³a. Na koniec, BMW uderzy³o w zaparkowany samochód chevrolet aveo. Fot. KMP Gliwice R E K L A M A Dobra oferta NOWOŒÆ!!! Kredyty do z³ bez porêczycieli szybka gotówka na bie ¹ce wydatki, kredyt gotówkowy na du e wydatki, kredyt konsolidacyjny na sp³atê Twoich zobowi¹zañ, karta kredytowa na codzienne wydatki. Kredyty GE Money Bank Us³ugi spoza oferty GE Money Banku dostêpne w Sieci Dobry Kredyt: PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank w Gliwicach Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta: GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel

3 Punkt, w którym znikały pieniądze Op³aca³eœ rachunki za pr¹d, gaz czy telefon w punkcie kasowym na os. Sztabu Powstañczego? SprawdŸ czy wp³ynê³y one na konto odbiorców. Istnieje du e prawdopodobieñstwo, e pieni¹dze klientów zosta³y przyw³aszczone. Policjanci zatrzymali w³aœcicielkê punktu. W punkcie kasowym na os. Sztabu Powstañczego mo na by³o uregulowaæ rachunki za czynsz, pr¹d, gaz itp. Klientów zachêca³y niskie prowizje. Korzysta³y z niego osoby mieszkaj¹ce w pobli u - g³ównie starsze i niezamo ne. W ubieg³ym tygodniu policja zaczê³a otrzymywaæ zg³oszenia od osób, które dokona³y wp³at w tym punkcie. Pokrzywdzeni twierdzili, e nale noœæ nie trafi³a do odbiorcy. Detektywi zabezpieczyli dokumentacjê ksiêgow¹, z której wynika, e mog³o dojœæ do przyw³aszczenia pieniêdzy z kilkudziesiêciu transakcji. Dochodzenie wszczête w dokończenie ze str. 1 Czy wobec takiego stanowiska marsza³ek, który ca³y czas podkreœla, jak bardzo zale y mu na przyspieszeniu wydawania unijnych pieniêdzy, zmieni zdanie? Bardziej prawdopodobny wydaje siê jednak wariant kontynuowania partyjnych potyczek Platformy Obywatelskiej z prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem. Potwierdzeniem tego mo e byæ zakwestionowanie przez marsza³ka kolejnej gliwickiej inwestycji szybkiej kolei miejskiej. Jako, e projekt zak³ada wykorzystanie infrastruktury kolei regionalnych, które znajduj¹ siê w gestii samorz¹du województwa, g³os marsza³ka jest w tej sprawie decyduj¹cy. Szybka kolej w Gliwicach mia³a po³¹czyæ abêdy z Soœnic¹ przez osiedle Kopernika i centrum miasta. Te trzy du e dzielnice zlokalizowane z dala od œródmieœcia, zamieszkiwane s¹ przez ponad tej sprawie wyjaœni, jaka by³a skala przestêpstwa. Policjanci ustalaj¹ liczbê pokrzywdzonych. - Apelujemy do osób, które korzysta³y z us³ug tego punktu kasowego, aby sprawdzi³y czy ich pieni¹dze dotar³y do adresatów. Pokrzywdzeni musz¹ liczyæ siê z tym, e otrzymaj¹ wezwania do zap³aty ze strony podmiotów, do których nie wp³ynê³y nale noœci. Wszystkich pokrzywdzonych prosimy o zg³aszanie siê w Komisariacie II Policji w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 33 mówi Marek S³omski, oficer prasowy KMP w Gliwicach. Hamulcowy z Urzędu 45 tysiêcy osób. W przysz³oœci linia mog³aby zostaæ wyd³u ona do Pyskowic. Miasto zamierza³o w ca³oœci pokryæ koszty uruchomienia takiego po³¹czenia. Marsza³kowi projekt opracowany przez specjalistów z Zespo- ³u Doradców Gospodarczych TOR z Warszawy siê jednak nie spodoba³. Dlaczego? - W koncepcji nie okreœlono realistycznych potrzeb uruchomienia po³¹czeñ, nie przedstawiono propozycji rozk³adu jazdy. Brakuje harmonogramu. Wyliczone koszty realizacji tego po³¹czenia wydaj¹ siê zbyt niskie - wyjaœni³a Aleksandra Marzyñska, rzeczniczka marsza³ka. Co teraz stanie siê z gliwickim pomys³em? - Wstêpne opracowanie dotycz¹ce gliwickiej szybkiej kolei zosta³o przygotowane przez fachowców mówi Marek Jarzêbowski, rzecznik prezydenta Gliwic. Skoro oni mówi¹, e koszt jest taki a nie inny to nale y to przyj¹æ jako rzecz wiarygodn¹. Marsza³ek ma prawo do swoich opinii, tylko dobrze by³oby eby opiera³ siê na wypowiedziach specjalistów a nie na tym, co mu siê wydaje. Opinia marsza³ka nie koñczy sprawy tylko znowu przesuwa j¹ w czasie. Miasto nie zrezygnuje z tej inwestycji. Nina Drzewiecka Grupa referendalna musi przeprosić prezydenta Gliwic za publikowanie nieprawdziwych informacji tak orzekł 6 października Sąd Okręgowy w Gliwicach. Referendyści muszą przeprosić Prezydenta dokończenie ze str. 1 Sêdzia Andrzej Kieæ w uzasadnieniu wyroku poda³, e nawet w kampanii wyborczej nie mo na go³os³ownie pisaæ i sugerowaæ, i ktoœ zosta³ skazany w trybie postêpowania karnego. Zawarte sformu³owanie w sposób jednoznaczny i nieuprawniony to sugeruje mimo i kolejne zdanie brzmi Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez prokuraturê. - W przypadku publicznych publikacji nale y precyzyjnie formu³owaæ treœæ zapisów. Skazanie ma miejsce wtedy, gdy zapad³ prawomocny wyrok skazuj¹cy - a tu takiej sytuacji nie ma - odczytywa³ sêdzia. Wskaza³ jednoczeœnie, e informacja by³aby rzetelna i prawdziwa, gdyby podano w niej, e toczy siê postêpowanie przygotowawcze w trakcie którego S¹d uzna³, e postanowienie o umorzeniu by³o przedwczesne. Sprawa zosta³a zwrócona do zbadania. - U yte sformu³owanie wykracza poza wolnoœæ s³owa i narusza dobra osobiste prezydenta podsumowa³ sêdzia Kieæ. ukasz Oryszczak - asystent prezydenta Zygmunta Frankiewicza Urzêdowi nie wolno prowadziæ kampanii referendalnej ale jesteœmy wrêcz zobowi¹zani do tego by prostowaæ nieprawdziwe informacje. Wielokrotnie powtarzaliœmy, e grupa referendalna pos³ugiwa³a siê informacjami nieprawdziwymi i ten dzisiejszy wyrok jest potwierdzeniem, e przynajmniej w tym przypadku mieliœmy racjê. Wyrok S¹du nas satysfakcjonuje. Cz³onkowie Grupy Inicjatywnej bardzo nerwowo przyjêli orzeczenie s¹du i nie chcieli go komentowaæ. Nina Drzewiecka Chcia³bym podkreœliæ, e w tego typu sprawach zazwyczaj wnosi siê o zadoœæuczynienie finansowe, które, na ogó³, przeznaczane jest na cel charytatywny. W tym wypadku naszym celem nie by³o pognêbienie finansowe grupy referendalnej tylko sprostowanie k³amliwej informacji, dlatego nie wyst¹piliœmy z roszczeniem finansowym. Je eli grupa referendalna nie zaprzestanie pos³ugiwania siê informacjami nieprawdziwymi ten tryb bêdzie wykorzystywany i bêdziemy sk³adaæ do s¹du kolejne wnioski. R E K L A M A

4 Zabrze chce DTŚ Zabrze chce jak najszybciej zbudowaæ Drogow¹ Trasê Œrednicow¹. Nie chcemy straciæ pieniêdzy, które zosta³y pozyskane na tê inwestycjê podkreœlaj¹ w³adze samorz¹dowe. Niestety, protesty wokó³ gliwickiego przebiegu DTŒ w bezpoœredni sposób przek³adaj¹ siê na tempo realizacji w Zabrzu i stanowi¹ zagro enie dla ca³ej inwestycji. Budowa licz¹cego 4,8 km odcinka do centrum Zabrza (wêze³ de Gaulle a) rozpoczê³a siê jesieni¹ ubieg³ego roku. Ma on byæ gotowy do wiosny 2011 r. W kolejce czekaj¹ ju nastêpne fragmenty DTŒ projekt jest gotowy, pieni¹dze zabezpieczone. Zabrze nie ma takich problemów jak Gliwice. Mieszkañcy chc¹ szybkiego po³¹czenia z miastami aglomeracji œl¹skiej. Jednak zgodnie z unijnymi przepisami, równie w przypadku zabrzañskich odcinków obowi¹zuje wariantowanie trasy. Konsultacje w sprawie DTŒ maj¹ jednak zdecydowanie inny spokojny charakter. Choæ zainteresowanie nimi jest niezbyt du e to jednak w ankiecie internetowej zabrzanie wypowiadaj¹ siê chêtnie. Zdecydowanie popieraj¹ realizacjê DTŒ w wariancie 1 A. Jak zauważa Adam Kurbiel, zastępca prezydenta miasta, realizacja DTŚ w Zabrzu nie jest jednak tak bezproblemowa jakby mogło się to wydawać. Podczas konsultacji zbyt mało mówi się o tym, jak bardzo zabrzańska część powiązana jest z tym, co dzieje się w Gliwicach. - Bardzo poważnie obawiamy się o dalsze losy DTŚ mówi Kurbiel. - Obecnie, Drogowa Trasa Średnicowa, jako jedna z nielicznych w Polsce ma zapewnione finansowanie - jest kredyt z EBI, są pieniądze UE i z budżetu państwa. Trzeba to wykorzystać. Tymczasem w Gliwicach inwestycja jest blokowana przez protesty grupki mieszkańców. Dalsza zwłoka w realizacji spowoduje, że te środki przepadną a z nimi cała inwestycja. Zabrze nie chce czekać z realizacją kolejnych odcinków. Gotowy jest już projekt dla wariantu 1A. Jedynym problemem jest dokonane niedawno przez ekologów odkrycie w rozlewisku potoku bielszowickiego lasów łęgowych. To zjawisko przyrodnicze prawnie chronione. Z tego względu konieczna jest korekta przewidzianego w tym miejscu zjazdu. W przypadku wydania decyzji środowiskowej dla tego poprawionego wariantu przerwa w realizacji DTŚ potrwałaby około roku. Pozwoliłoby to na utrzymanie źródeł finansowania. Natomiast przyjêcie wariantu 1 B mo e wi¹zaæ siê z zaniechaniem dalszej realizacji inwestycji. Wariant ten jest obecnie tylko na etapie koncepcji. Wszystkie procedury, takie jak og³oszenie przetargu na wykonanie dokumentacji, projektu itp. zajê³yby 3-4 lata. Pieni¹dze z ca³¹ pewnoœci¹ nie bêd¹ czeka³y tak d³ugo. Dodatkowym mankamentem tej wersji jest likwidacjê wêz³a na granicy Zabrza i Gliwic, który ma kapitalne znaczenie dla odkorkowania Zabrza. - Nie rozumiem protestów w Gliwicach. Dla nas jedynym rozwi¹zaniem, które pozwoli na dokoñczenie tej inwestycji jest uzyskanie w Zabrzu decyzji œrodowiskowej dla wariantu 1A i dla odcinka w Gliwicach. Je eli oby³oby siê bez protestów to bardzo szybko mo na przygotowaæ wtedy do przetargu odcinki zabrzañskie Z3 i Z4. Pozwoli³oby to na uruchomienie Ÿróde³ finansowania. W tym czasie móg³by rozpocz¹æ siê proces projektowania odcinka gliwickiego mówi Kurbiel. Je eli nie uda siê tego osi¹gn¹æ to mo emy o DTŒ zapomnieæ na lat dodaje. (bo) Ma³gorzata Mañka- -Szulik, prezydent Zabrza. - Bior¹c pod uwagê iloœæ realizowanych w Zabrzu inwestycji, to miasto jest jednym wielkim placem budowy. Trwa modernizacja gospodarki wodno- œciekowej jednego z najwiêkszych w Polsce, pod wzglêdem zaanga owania œrodków unijnych, projektów o wartoœci 830 mln z³otych. Drogowa Trasa Œrednicowa jest kolejn¹ niezwykle wa n¹ z punktu widzenia miasta inwestycj¹. Bardzo zale y nam na tym, aby inwestycjê szybko doprowadziæ do koñca, gdy ma ona niebagatelne znaczenie dla uk³adu komunikacyjnego miasta. R E K L A M A

5 Konsultacje DTŚ wypełniły salę. Mieszkańcy zadawali pytania GLIWICE. To nie referendum ani negocjacje. Chodzi o to, by wszyscy byli dobrze poinformowani taka informacja pojawi³a siê na pocz¹tku spotkania z mieszkañcami z inwestorem i projektantami Drogowej trasy Œrednicowej. Spotkanie, które zorganizowano w ramach konsultacji przygotowanych przez spó³kê DTŒ, zgromadzi³o w sali sesyjnej ok. 200 osób. Na wstêpie Andrzej Dunaszewski ze spó³ki DTŒ przedstawi³ historiê trasy, a Jan Gregorowicz z firmy INKOM za³o enia dotycz¹ce poszczególnych jej wariantów. Uzasadnia³ równie jakie kryteria przyjêto przy ocenie poszczególnych wersji trasy i dlaczego wariant 1 otrzyma³ najwiêksz¹ iloœæ punktów. - Strefê tzw. centrum Gliwic o powierzchni 4 km2 zamieszkuje ok. 72 tysi¹ce osób. Dysponuj¹ oni (przy wskaÿniku motoryzacyjnym na poziomie 400 samochodów na 1000 mieszkañców) ok. 30 tysi¹cami samochodów wyjaœnia³ Gregorowicz.. Jednoczeœnie, nie ma tam adnej drogi o wy szych parametrach, która umo liwia³aby sprawne wydostanie siê z tego obszaru. Tak¹ rolê ma spe³niaæ DTŒ. Nale y pamiêtaæ, e 80 procent ruchu do Gliwic i Zabrza to ruch z kierunku zachodniego, od strony aglomeracji śl¹skiej. Generuj¹ go mieszkañcy, nie przyjezdni. Informacji tych wys³uchano z pewnym zniecierpliwieniem, gdy wiêkszoœæ przyby³ych najbardziej zainteresowana by³a zadawaniem pytañ i dyskusj¹ na temat planowanej budowy tej arterii komunikacyjnej w Gliwicach. Na przyk³ad prezentacji dotycz¹cej tunelu towarzyszy³y okrzyki: Do konkretów! Nie przyszliœmy tu na kazanie! Wœród pytañ, jak to zwykle bywa, obok tych merytorycznych i ciekawych (m.in. sprawa tunelu, przejœæ dla pieszych czy przewidywanych wyburzeñ), pojawi³y siê równie absurdalne (Czy Panowie mieszkaj¹ w Gliwicach? Jeœli tak, to gdzie?). Mo na by³o równie odnieœæ wra enie, e czêœæ pytaj¹cych nie s³ucha³a z nale yt¹ uwag¹ prelekcji ani udzielanych wczeœniej odpowiedzi gdy wielokrotnie zwracano siê o wyjaœnianie tego samego zagadnienia. W niektórych przypadkach okazywa³o siê, e pytania wykraczaj¹ poza zakres tematyczny lub nie znajduj¹ siê w gestii inwestora. * * * Co najbardziej interesowa³o mieszkañców? Przytaczamy odpowiedzi na kilka wybranych pytañ dotycz¹cych DTŒ. - Dlaczego dwa spoœród czterech przygotowanych wariantów s¹ tak ma³o realne? (chodzi o wariant 3 i 4) - Warianty musia³y powstaæ, gdy narzucaj¹ to obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy. Przy projektowaniu wybrano najmniej inwazyjne œlady ich poprowadzenia. Wykazaliœmy, e w jakimœ zakresie s¹ one technicznie mo liwe, oszacowaliœmy tak e koszty ich wykonania. W zasadzie, wariant 4 pokazuje, e nie jest prawdziwa opinia, jakoby same obwodnice by³y w stanie za³atwiæ problemy komunikacyjne. Ka de odsuwanie tych dróg od strefy centralnej pogarsza warunki ruchu. - Jaka bêdzie ostateczna d³ugoœæ tunelu na gliwickim odcinku DTŒ? Czy jest jeszcze mo liwoœæ jego przed³u enia? - Sprawa wyd³u enia tunelu jest analizowana od pocz¹tku inwestycji. W pierwotnej wersji mia³ on zaledwie 200 metrów. W ka dej nastêpnej edycji projektu jego d³ugoœæ siê zwiêksza³a obecnie zaczyna siê na wysokoœci ul. Dworcowej, koñczy na ul. Fredry (pocz¹tek Parku Chopina) i ma prawie 500 metrów. Mamy œwiadomoœæ, e im bêdzie on d³u szy tym lepiej. Problem polega na tym, e dalsze wyd³u anie praktycznie uniemo liwi³oby prawid³owe powi¹zanie trasy z uk³adem miejskim a na tym odcinku ta trasa praktycznie ma s³u yæ wy³¹cznie obs³udze ruchu lokalnego. W³¹czenie siê w okolice skrzy owania z ul. Sienkiewicza (na wysokoœci Fabryki Drutu) wymaga wyrównania poziomów i stworzenia obszaru komunikacyjnego o okreœlonej wielkoœci. - Co z przejœciami dla pieszych? Czy DTŒ nie utrudni komunikacji miêdzy czêœciami miasta po³o onymi po dwóch stronach trasy? - Iloœæ przejœæ dla pieszych na kierunku pó³noc-po³udnie bêdzie wiêksza ni obecnie. Na ka dym wêÿle - powi¹zaniu dwupoziomowym (ul. Konarskiego, Czêstochowska, Sienkiewicza, Hutnicza) przewidziano k³adki technologiczne dla pieszych. Z kolei, pomiêdzy ul. Hutnicz¹ a Królewskiej Tamy, w stronê Soœnicy istniej¹ce ci¹gi komunikacyjne zostan¹ odtworzone oraz dodatkowo powstan¹ nowe, odpowiadaj¹ce potrzebom mieszkañców. - Dlaczego przy okazji planowanych wyburzeñ podaje siê dane dotycz¹ce budynków mieszkalnych a pomija obiekty u ytkowe? - W najbli szym czasie dane dotycz¹ce wyburzeñ zostan¹ uzupe³nione o informacje zwi¹zane z budynkami niemieszkalnymi. R E K L A M A

6 M I E S Z K A N I A 1 POKOJOWE 1 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. 28m2, 1p. w niskim bloku. Blisko Politech.Śl. Mieszkanie do zrobienia. Tel A1173 cena: zł GLIWICE Łabędy. Pow. 30m2, 1p. w niskim budynku z cegły. Do remontu. C.o. miejskie. Tel. kom C733 cena: zł PYSKOWICE. centrum. Małe mieszkanie o dużych możliwościach. Świetna lokalizacja. Mieszkanie składa się z dużego pokoju z aneksem kuchennym i przedpokoju z którego wchodzimy do łazienki z wc. Ogrzewanie centralne. Niski czynsz. Świetna oferta na inwestycje (pod wynajem). Tel , 2A1532 cena: zł PYSKOWICE Konopnickiej. Atrakcyjne mieszkanie 1 pokojowe o pow. 36m2, całkowicie umeblowane. Piętro 1/3. Kuchnia z oknem, łazienka z wc. Mieszkanie czyste, zadbane, doskonale zlokalizowane. Czynsz najmu+media+kaucja. Tel ; 32/ B192 najem: 800 zł 2 POKOJOWE 2 POKOJOWE GLIWICE Łabędy. Ładne, ustawne mieszk, do kapitalnego remontu, 4p., duży balkon. Okna PCV. Cena do negocjacji tel A1529 cena: zł GLIWICE Centrum. Pow. 42m2, 2p. w niskim bloku. Rozkładowe. Balkon. C.o. miejskie. Tel A1393 cena: zł GLIWICE Centrum. Luksusowy apartament o pow. 68m2 na 2p. Rozkładowe. Mieszkanie mało zamieszkiwane. Całość wykonana z najwyższej jakości materiałów. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C727 GLIWICE Centrum. Idealne dla Firm! 2-poz., komfortowe mieszkanie o pow. 74m2. W pełni umebl. i wyposaż. Cicha i spokojna uliczka. Blisko do Rynku i sklepów. Tel A303 cena: zł najem: zł 2A1575 GLIWICE ul Dworcowa. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 37m2. Po remoncie. Piętro 3/6 w budynku z windą. Kuchnia z meblami w zabudowie. Balkon. Tel A1522 cena: zł GLIWICE Łabędy. Pow. 68m2, 1p. Stan tech. b.dobry. Łazienka z wc po remoncie. C.o. miejskie. Tel A1368 najem: zł GLIWICE os.gw.lud. Pow. 52m2, 7p. Rozkładowe. Duży balkon. Okna stare. Nowa winda. Tel A1382 cena: zł GLIWICE Zimorodka. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 46,20m2. Po kapitalnym remoncie. P. 4/4. W cenie meble kuchenne oraz zabudowane szafy. Tel: A1475 cena: zł cena: zł GLIWICE os.kopernika. Pow. ok. 50m2, 4p. w bloku. Rozkładowe. Balkon. Tel A957 cena: zł GLIWICE os.sikornik. Pow. 42m2, 2p. w niskim bloku. Kuchnia ślepa. Okna nowe. C.o. miejskie. Balkon - loggia. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1331 cena: zł GLIWICE Sośnica. Do wynajmu mieszkanie 2 pok. pow. 40,49 m2. W pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Położone w nowym budynku wielorodzinnym. Teren zamknięty brama wjazdowa na pilota. Istnieje możliwość parkowania samochodu. Tel A1580 najem: zł GLIWICE Szobiszowice. ul. Świętojańska. Pow. 51m2, wysoki parter. Rozkładowe, słoneczne. Do remontu. Korzystna cena!! Tel A1356 cena: zł GLIWICE blisko centrum. Ciekawe mieszkanie 3 pok, dające duże możliwości. 3 p. w stylowej przedwojennej kamienicy. Pow. ok. 86m2. Niski czynsz. Tel NOWA NIŻSZA CENA GLIWICE Zatorze. Pow. 46m2 na parterze w kamienicy. Po remoncie. Rozkładowe. Okna nowe. C.o. gaz. - piec 2-funkc. Tel A1374 cena: zł GLIWICE Sośnica. Mieszkanie 2 pok. po kapitalnym remoncie, na wysokim parterze, pow. ok. 43m2. W cenie pozostają meble kuchenne. t e l A1546 cena: zł KNURÓW. Pow. 55m2, 1p. w bloku. Do remontu. Okna pcv. Garaż. Ogródek. Tel A1189 cena: zł ZABRZE Wolności. Ładne mieszkanko o pow. 36m2, do odnowienia. IV piętro w budynku 4- piętrowym. Okna nowe PCV. Pokoje przejściowe, CO - węglowe, w kuchni stoi mały piec węglowy, istnieje możliwość wykonania CO gazowego. Tel. kont ; 2A1559 cena: zł ZABRZE Centrum. Pow. 37m2, 7p. Do odświeżenia. C.o. miejskie. Balkon. Tel A1348 cena: zł ZABRZE Mikulczyce. Pow. 42,25m2, wysoki parter w niskim bloku. Do odświeżenia. Wspólnota. Tel B242 cena: zł 3 POKOJOWE 3 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. 46m2, na 1p. w bloku. Loggia, 1pok. przejściowy. Kuchnia umebl. Idealne dla studentów. Tel H57 najem: zł GLIWICE Centrum. Pow. 68m2, 3p. Rozkładowe. Luksusowe. Kuchnia z umebl. na wymiar wraz z urządzeniami. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1308 cena: zł GLIWICE Łabędy. Pow. 63m2, 3p. w niskim bloku. Rozkładowe. Okna pcv. Balkon. C.o. miejskie. Tel C724 GLIWICE os.gw.ludowej. Pow. 67,75m2, 8p. Rozkładowe. Duży balkon. C.o. miejskie. Tel. kom C725 GLIWICE Sośnica. Rozkładowe, o pow. 48m2 na 3p. Dobry stan tech. Okna pcv. C.o. miejskie. Cena do negocjacji!! Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21H62 cena: zł GLIWICE Kozielska. Mieszkanie 3 pok. o pow. 68m2, słoneczne i przestronne. Balkon, widna kuchnia. P. 9/11. Częściowo po remoncie. Łazienka po remoncie - nowa armatura łazienkowa, kabina prysznicowa. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. tel NITKA&CZAPLA GLIWICE Szobiszowice. Atrakcyjne, rozkładowe mieszkanie po kapitalnym remoncie o pow. 59m2, 3p. Balkon. Tel GLIWICE Śródmieście. Rozkład. o pow. 92,21m2, 1p. w kamienicy. Do remontu. Wymieniona instal. elektr. Tel H63 cena: zł GLIWICE Śródmieście. Pow. 54m2, 3p. w niskim bloku z cegły. Pok. przejściowe. Duży balkon. Nowe instalacje. Wspólnota. Tel A654 cena: zł GLIWICE os. Waryńskiego. ul. Gomułki. Pow. 60,2m2 na 1p z dużym balkonem. 3 pok., łazienka i wc osobno. Klimatyzacja. Pozostają meble kuchenne i szafa zabud. Kontakt: Tel KATOWICE Brynów - Orkana, 3 WYŁĄCZNOŚĆ pokoje - osobne wejścia, pow. 60m2, 21A643 cena: zł piętro 2/4. Nowe okna, panele, łazienka i kuchnia kafle. Cicha, spokojna okolica. Tel PYSKOWICE Strzelców Byt. Ładne rozkładowe mieszkanie 3-pokojowe na wysokim parterze o pow. 63m2. GLIWICE Pl.Grunwaldzki. Stan techniczny dobry. Tel. kom. Mieszkanie o pow. 96m2, na parterze ; 32/ w kamienicy. Umeblowane, kuchnia wyposażona. C.o. gazo. Kaucja 1miesięczna. Tel B183 cena: zł WYŁĄCZNOŚĆ ZABRZE. Pow. 62,4m2, 5p. Podłogi 21A1338 najem: zł w panelach, łazienka i wc wykafelkowane, nowe okna drewniane. Balkon. Tel A1274 cena: zł 2A1574 cena: zł cena: zł 21A1184 cena: zł Poszukujemy dla naszego klienta mieszkania 1-2 pok. w Gliwicach centrum, śródmieście, okolice. Tel Nitka&Czapla cena: zł 2A1472 cena: zł 21B232 cena: zł ZABRZE Sobieskiego. Pow. 65m2, 1p. w niskim bloku. Komfortowe. Taras. C.o. i c.w. z sieci. Tel D65 cena: zł ZABRZE Rokitnica. Pow. 57m2, 4p. Okna pcv, balkon. C.o. z sieci. Garaż do wynajęcia. Tel A1062 cena: zł Poszukujemy mieszkania przy ul. Czwartaków oraz mieszkania z ogrodem Tel. 0/ CzN 4 i 5 POKOJOWE 4 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. 89m2, 3p. Rozkładowe. Stan tech. - b.dobry. Nowa instalacja elektr. oraz komp. Tel A1081 cena: zł GLIWICE Daszyńskiego. Mieszkanie 2 pokojowe, pow. ok. 68m2, balkon. II p. w kamienicy. Mieszkanie po generalnym remoncie. Okna nowe PCV. Dodatkowo do sprzedaży garaż o pow. 20m2 położony blisko mieszkania. Tel GLIWICE Centrum. Komfortowe o pow. 101m2, na 1p. w kamienicy. Wymienione wszystkie instalacje. Balkon. Tel A1100 cena: zł GLIWICE Centrum. Mieszkanie 4 pokojowe o pow. ok. 76m2. Przestronne i słoneczne. Kuchnia z oknem. Piętro 1/4 - blok. 2 balkony. Kontakt: Tel A1476 cena: zł GLIWICE Łabędy. Pow. 74m2 na parterze w niskim bloku, blisko lasu. Do remontu. C.o. i c.w. miejskie. Tel A1292 cena: zł GLIWICE Zatorze. Pow. 72m2, 4p. w wysokim bud. Bdb stan tech. 3 balkony. Budynek ocieplony. Cena do negocjacji. Tel C683 cena: zł GLIWICE Wolności. Mieszkanie 4 pokojowe o pow. 98m2, słoneczne i przestronne. Piętro II w budynku 2- rodz. Ogrzewanie gazowe. Tel A1206 cena: zł ZABRZE ok. Multikina. Pow. 74m2, parter w bloku. Rozkładowe. Duży balkon. Tel B244 cena: zł DZIAŁKI DZIAŁKI DZIERŻNO, OFERTA DLA DEWELOPERA. Działka o pow m2, w kształcie prostokąta, płaska, położona przy drodze publicznej, na granicy Gliwic i Pyskowic. Ciche, spokojne otoczenie, w pobliżu lasu. Bardzo dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic. Przeznaczona w części pod budownictwo mieszkaniowo usługowe jednorodzinne, nie ogrodzona. W granicy działki dostępne pełne uzbrojenie: woda, gaz, prąd, światłowód telekom. Tel A1089 cena: zł GLIWICE Brzezinka ul. Kozielska, działka o pow. 2500m2. Regularny kształt. Tel WYŁĄCZNOŚ NITKA&CZAPLA 2A GLIWICE. Działka o pow. 1250m2 położona bardzo blisko Strefy Ekon., Tesco oraz fabryki OPLA. Dogodne połączenie z DK 88 oraz A4. Nadaje się pod dział. gosp. Tel H60 cena: zł W sprzedaży działka inwestycyjna 5800m2 w centrum Gliwic, idealna pod hotel, restauracje. Cena: 4,5 mln. Tel N-CZ GLIWICE Chorzowska. Działka inwestycyjna. Pow m2. Wszystkie media. Ogrodzona, utwardzona. Brak planu zagospodarowania. Tel A1544 cena: zł GLIWICE do dzierżawy działka inwestycyjna o pow. 2042m2, całkowicie ogrodzona. Dostępne sieci: elektr., kanalizacja, wodociąg, gaz, tel. Kontakt: tel A1037 najem: 2,50zł/m2 2 km od Kleszczowa. działki bud. o pow. ok. 1000m2. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21 cena: 130zł/m2 KARCHOWICE dwie działki o pow m2 każda, położone obok siebie. Ciche, spokojne otoczenie, dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic, Zabrza. Tel B178 cena: zł KNURÓW. Działka bud.-rolna o pow. 3000m2 pod zabud. jednorodzy. Media: woda, prąd. W planie kanalizacja. Tel A1362 cena: 60zł/m2 PŁAWNIOWICE Działka uzbrojona - 610m2 z rozpoczętą budową domu. Otoczenie stare i nowe domy i łąki. Gotowe piwnice i płyta parteru. Tel A1530 cena: zł PILCHOWICE. Działka bud. o pow. 1451m2. Media: woda, prąd, gaz, wodociąg, kanaliz. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C716 cena: zł PŁAWNIOWICE. Działka rolna 2,7ha. Media w drodze: woda, prąd. Droga dojazdowa asfaltowa. Tel A1324 cena: 35zł/m2 PNIÓW Srocza Góra. 2 działki bud., mieszk.-usł. położone obok siebie 1140m2 oraz 998m2 usytuowane niedaleko Pyskowic. Media w granicy działek. Tel A1021 cena: 90,5zł/m2 POŁOMIA. 2 działki mieszk.-usł. położone obok siebie: 1106m2 oraz 897m2 w pobliżu lasu. Media w granicy działek. Tel A1046 cena: 70zł/m2 PONISZOWICE. Działka budowlana o pow. 1683m2. Media: woda, prąd, siła. Dojazd drogą asfaltową. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1353 cena: zł PYSKOWICE. Działki o pow. od 1000m2 do 1400m2. W pobliżu zalewu Dzierżno. Media w granicy działek. Tel A1291 cena: zł RUDA ŚLĄSKA - Bykowina. Do sprzedaży atrakcyjna działka budowl 1570 m2. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Wszystkie media w drodze: gaz, woda, prąd, kanalizacja. Dojazd: droga asfaltowa, publiczna. Spokojne otoczenie, niedaleko szkoła, kościół, poczta, przychodnia. W odległości 2-3 km autostrada A4. Oferta godna polecenia! tel C404 cena: zł RUDNO. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym (stodoła). Pow. 961 m2. Tel A1491 cena: zł RZECZYCE. Działka rolna 7500m2 (blisko media), prostokątna. Tel A1313 cena: 60zł/m2 SIEROTY Ostatnia działka pod zabudowę 1-rodz, pow m2, spokojne i zielone otoczenie, słoneczna ekspozycja,media,18 km od centrum Gliwic. W cenie udział w drodze wewn. Dobra inwestycja! tel NITKA&CZAPLA 2A692 TACISZÓW. Działka mieszkaniowa o pow. 980 m2. Nieuzbrojona. Media w drodze-prąd, woda. Otoczenie - las, domy jednorodzinne. Tel A1389 cena: 90zł/m2 WIESZOWA Do dzierżawy działka inwestycyjna o pow m2, w kształcie prostokąta, nieuzbrojona. Przeznaczenie w PPZ: zabudowa handlowo-usługowa oraz zabudowa przemysłowo-magazynowa. Dostępne sieci: elektr., kanalizacja deszcz., wodociąg komunalny, kanal. sanit., gaz. tel A1038 najem: 1,50zł/m2 ZABRZE Maciejów. Działka bud. o pow. 760m2. Tel D57 cena: 70zł/m2 cena: zł ZBROSŁAWICE. Pięknie położona działka gruntu (budowlana - MNU), w pobliżu las, szkoła, sieć sklepów, przystanki kom. miejskiej; dobre połączenie z Zabrzem, Gliwicami, Tarnowskimi Górami, w granicy działki przechodzą media: wodociąg komunalny, energia elektryczna, gaz. tel A1516 cena: zł DOMY DOMY GIERAŁTOWICE. Dom wolnostojący z 2005 r. o pow. 80m2 salon z kominkiem i aneksem kuch., przedpokój, łazienka, pok.), na zagosp. działce o pow. ok. 580m2; jako dom mieszk. lub pod dział. gosp. Tel C723 cena: zł GLIWICE Żerniki ul Elsnera, dwa domy wolnostojące do remontu na działce 2234 m2, o wymiarach 42m (wzdłuż ulicy) na około 53 m. Tel Oferty nr 2A1102 i 2A1450 2A cena: zł GLIWICE Centrum. Pół domu o pow. 150m2. 5pok., kuchnia ze spiżarką, łazienka i wc + taras. C.o. gazowe nowy piec. Garaż. Dom ocieplony, rolety antywł.. Dzialka ok. 600m2. Tel A1078 cena: zł GLIWICE Żerniki. Nowy dom w zab. szereg. 240 m2. Obecnie w fazie wykańczania. Podpiwniczeniegaraż, kotłownia, wc, pom. gosp. Parter - wiatrołap, salon, kuchnia, łazienka z wc, pokój. Piętro -4pok, łazienka z wc. Na parterze taras oraz 2 balkony. Ogrzew. Co gaz. Do budynku podłączono prąd, wodę, gaz oraz kanalizację sanitarnodeszczową. Działka 260 m2. tel A1497 cena: zł GLIWICE. Luksusowy umebl. dom o pow. 300m2, wolnost. Ładnie urządzony ogród ok. 600m2. Garaż na 2 sam. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A905 cena: zł GOSZYCE Dom na 2 rodziny do wykończenia przy trasie Gliwice - Kędzierzyn Koźle. Pow. 280m2, działka 1500m2. Urokliwe, spokojne położenie. Godny polecenia wszystkim ceniącym kontakt z przyrodą. Kontakt: tel A1245 cena: zł KOTULIN Gm. Toszek. Pięknie położony domek, na dużej działce o pow. 1798m2, w pobliżu jest las, sklepy, przystanek kom. miejskiej i kolejowej. Polecam dla klientów lubiących ciszę i spokój. cena do negocjacji. Tel A1512 cena: zł PŁAWNIOWICE. Dom piętrowy o pow. ok. 160m2 na działce 2430m2 + bud.gosp. 5pok. Tel C666 RYBNIK Ochojec. Wygodny i ładnie wykończony dom z 2005r. o pow. 160m2, działka 700m2. Tel C675 cena: zł cena: zł ZABRZE ul. Łangowskiego. Dom wolnostojący, piętrowy. Pow. użytk. 214m2, pow. mieszk. 174m2, działka 560m2. 6 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki z wc. Ogrzewanie węglowe i gazowe. 2 garaże. NOWA NIŻSZA CENA tel C397 ZABRZE Grzybowice. Dom wolnost. o pow. 130m2, 2-kond., cz. podpiwn. 5 pokoi. Działka 1588m2. Media: woda, siła, prąd, telefon, gaz. Okna nowe. Garaż murowany. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A900 cena: zł ZABRZE Maciejów. Dom wolnost. o pow. 157m2, 2-kondygn., cz. podpiwn. Pięknie zagosp. działka z altanką o pow. 767m2. C.o. - piec IIfunkcyjny. 2 garaże (w tym jeden na 2 sam.) Tel C747 cena: zł Pilnie poszukujemy dla zdecydowanego klienta komfortow., nowego domu wolnostojącego (do 10 lat). Gliwice i okolice (chętnie: Żerniki, Brzezinka, Bojków) Pow. od ok.150m2, działka od ok. 600m2. Tel Nitka&Czapla NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWE NIERUCHOMOŚCI GIERAŁTOWICE. Obiekt użytk.- mieszk. o łącznej pow. ok. 440m2. Działka 2844m2. Przy głównej drodze. Idealny na dom przyjęć okoliczn. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1335 cena: zł GLIWICE. Obiekt pod dział. gosp. o pow. 500m2, ocieplony. Parter: recepcja, pom. biur., socjalne, hala 80m. Ip.: pom. biur., sala konferencyjna, pom. socjalne. Stan techn. bdb. C.o. gaz. Działka o pow. 470m2. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C748 GLIWICE ok. Starówki. Do wynajmu atrakcyjny lokal usługowohandlowy. Parter z dwiema witrynami. Wejście bezpośrednio do lokalu. W lokalu znajduje się główna sala o pow. ok. 80m2, trzy pomieszczenia socjalne oraz WC - łączna pow. 148m2. Dodatkowo dwie piwnice. Idealne na siedzibę banku. Tel , 2A1447 cena: zł cena: zł najem: zł GLIWICE. Do wynajęcia lokale biurowe od 15m2 do 200m2. Tel A942 GLIWICE Sośnica. Bud. adm.-biur. o pow. użytk. 140m2, na działce o pow. 690m2. Bardzo dobry dojazd do Centrum Gliwic i Zabrza oraz A4. Idealny na nieuciążliwą dział. gosp. typu biuro projekt., rach. itp. Tel C659 GLIWICE- Centrum. Do wynajęcia lokal handl. o pow. ok. 56m2, na parterze w kamienicy, w sąsiedztwie przystanków autobus. i dworca PKP Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i94 najem: zł GLIWICE Górnych Wałów. Do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku o wysokim standardzie wykończenia. Do czynszu doliczamy ryczałt za: c.o., energia elktr., ciepła i zimna woda, ochrona, sprzątanie pow. wspólnych, internet, parking. Kontakt: ; GLIWICE Centrum. Lokal o pow. 195m2, na parterze w kamienicy z bezpośrednim wejściem z ulicy. 2 duże witryny, duża sala sprzedaży (ok.150m2) oraz 4 pom. Czynsz do negocjacji!! Tel H55 najem: zł GLIWICE Łabędy.Dosprzedaży hala prod.-magaz. o pow. ok. 1750m2, na działce 2200m2. Dogodny dojazd do DK-88 i A-4. W dobrym stanie technicznym, odświeżone i przygotowane do użytku. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i95 cena: zł GLIWICE Sośnica. Pow. magaz.- biur. na działce inw. o pow. 1ha. W skład pow. mag. wchodzą: 2 hale, wiata 100m2 oraz bud. wolnost. 180m2 z zapleczem sanit.-biur. Tel ZABRZE blisko Centrum. Do sprzedaży kamienica o pow. 600m2 Tel B237 najem: 19zł/m2 cena: zł NAJEMCA NIE PŁACI PROWIZJI 21A1231 cena: zł ZABRZE - Centrum. Do wynajęcia lokal o pow. 77m2 przy ruchliwej ulicy. Tel D21 cena: zł najem: zł ZABRZE Wolności. Działka zabudowana budynkiem usług.- produkc. Hala 3-stanowiskowa, budynek: parter - 2 pom. do celów produkc.; piętro - biuro, 3 pom. magazynowe, 2 toalety (1 z natryskiem), pokój socjalny. Pow. uż. (produkcyjna) 168m2, pow. biurowomagazynowo-socjalna 80m2. Plac manewrowy (parking) przed budynkiem. Tel A1563 cena: zł

7

8 ul. Jana Pawła II 10/II Gliwice, tel/fax , , ul. Wolności Zabrze, tel/fax , , Okazja. Nowa inwestycja Do sprzedania pozostały 23 mieszkania w nowo oddawanym budynku w Ornontowicach k. Gliwic. Świetna lokalizacja inwestycji, bardzo dobry dojazd do Gliwic, Zabrza, Mikołowa, Rybnika a także do węzłów na autostradach A-4 i A-1!!! W ofercie mieszkania 2 i 3 pokojowe o pow 48,4m i 60,3m. CENY: 2-pokoje (48m): zł 3-pokoje (60m): zł W cenę wliczone wykończenie Gładź gipsowa, panele podłogowe oraz biały montaż Gliwice Brzezinka. Osiedle domów w zabudowie szeregowej. Termin realizacji inwestycji lipiec Cena: od zł brutto. Ziemięcice - osiedle domów w zabudowie szeregowej. Pow domu 142m.Termin realizacji I kw 2009 Cena: od zł+80zl/m działki Zabrze. Okolice Maciejowa. Dom w zabudowie bliźniaczej. Pow. całkowita 120m. Działka 650 m. Proponowana cena: zł Gliwice okol. Jagiellońskiej. Mieszkanie o powierzchni około 120 m po remoncie kapitalnym. 4-pokoje, nowoczesna aranżacja. Cena: zł Gliwice Kościuszki. Komfortowe mieszkanie 3-pokojowe o pow 87m Mieszkanie po remoncie kapitalnym. Proponowana cena: zł Zabrze. Os. Kopernika. Mieszkanie 4-pokojowe o pow 74 mkw. Blok 4-ro piętrowy, I-sze piętro. Po remoncie kapitalnym. Cena: zł Nowa inwestycja!!! Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na granicy Gliwic i Knurowa. Świetna lokalizacja. 7 km do Centrum Gliwic, 3km do węzła A-4. 4 typy domów, powierzchnie całkowite 179 m i 193 m. Powierzchnie działek od 238 mkw. Cena sprzedaży: od zł!!! Gliwice Daszyńskiego. Mieszkanie 2-pokojowe po remoncie. Parter, pow. 54mkw. Do zamieszkania lub na działalność. Cena: zł Zabrze okol Stadionu Górnika. Dom wolnostojący po remoncie kapitalnym Na posesji hala produkcyjna. Działka 451m. Cena: zł Zabrze Helenka - dom w zabudowie bliźniaczej. Pow. Użytkowa 125 mkw Pow działki 235 mkw. Rok budowy Cena zł OFERTA PROMOCYJNA!! 15 km od Gliwic. Nowe osiedle. Domy wolnostojące: od zł Domy szeregowe: od zł Zabrze Zaborze ul. Działaczy Rodła. Mieszkanie 3-pokojowe o pow 70,6 mkw. Po remoncie. Blok 4-ro piętrowy. Cena: zł G-ce Dunikowskiego. Mieszkanie 3-pokojowe w świetnej lokalizacji. Po remoncie. Kuchnia na wymiar. Proponowana cena: zł Zabrze Biskupice Bytomska. Mieszkanie w trakcie remontu kapitalnego Pow mieszk - 42m. Proponowana cena: zł Gliwice Andersa. Mieszkanie o powierzchni 51 mkw. Kuchnia otwarta na pokój oraz pokój. Po remoncie. Cena: zł Pyskowice - do sprzedania 4 domy w stanie surowym otwartym i zamkniętym. Działki około 550 mkw Proponowana cena od: zł Zabrze, ścisłe Centrum. Mieszkanie w bloku o powierzchni 35 mkw. Bardzo dobra lokalizacja, wymaga odświeżenia. Cena: zł Gliwice Centrum. Apartament o powierzchni 67 mkw. Zaprojektowane przez architekta wnętrz Proponowana cena: zł Okolice Sośnicowic. Dom wolnostojący o pow. 180 mkw. działka 800 mkw Dobry stan techn. Cisza i zieleń. Cena: zł Zabrze Centrum. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 147 mkw. Działka 440 mkw. Dom po remoncie Proponowana cena: zł Zabrze, okolice Centrum. Mieszkanie 3-pokojowe w budynku z cegły. Powierzchnia mieszkania 68m, II-gie piętro. Cena: zł Knurów - 3-pokojowe mieszkanie o pow 75 mkw w 4-ro rodzinnym domu. Obok mieszkania garaż oraz mały ogródek. Cena: zł Gliwice okol. Radiostacji. Dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni około 90m. Działka 641m. Do odnowienia. Cena: zł Zabrze Maciejów. Dom wolnostojący, piętrowy, pow użytkowa 230 mkw, pow działki 934 mkw. 7 pokoi. Garaż na 2 samochody. Cena: zł Zabrze okolice Kardiologii. Mieszkanie 3-pokojowe po remoncie kapitalnym. Powierzchnia 74 mkw. Proponowana cena: zł Gliwice. Do sprzedania dom w zabudowie szeregowej po remoncie kapitalnym. Pow 80 mkw, działka 270 m. Cena: zł Gliwice Sośnica. Mieszkanie 3-pokojowe o pow 54 mkw. Po remoncie kapitalnym. Ładnie wykończone. Cena: zł Gliwice okol. Centrum. Mieszkanie 77 mkw w 4-ro rodzinnej willi. Po remoncie kapitalnym. Ogród 200m, garaż murowany. Cena: zł Zabrze okolice Pokoju. Dom wolno stojacy z 2000 roku. Pow 255 mkw, pow działki 696 mkw. 9 pokoi. Proponowana cena: zł Gliwice Królowej Bony. Pięknie wyremontowane mieszkanie 4pokojowe o powierzchni 118m. Okazyjna cena: zł G-ce Centrum. 3-pok z wyjściem na trawnik. Bezczynszowe. Teren ogrodzony, miejsca parkingowe. Wysoki standard wykończenia. Gliwice Sośnica. Do sprzedania dom w zabudowie bliźniaczej o pow około 110 mkw. Po remoncie kapitalnym. Proponowana cena: zł Gliwice - główna droga wylotowa. Kamienica wolnostojaca. 6 mieszkań o pow łącznej ok 400m. Idealne na działalność. Cena: zł Zabrze. Nad Kanałem. Mieszkanie 2-poziomowe o pow 75 mkw. 4-pokoje po remonciekapitalnym. Proponowana cena: zł Gliwice Kochanowskiego. Mieszkanie 3-pokojowe o pow 60 mkw. Pokoje niezależne, świetna lokalizacja. Cena: zł Gliwice Żerniki - lewa strona. Dom wolnostojący o pow 175 m działka 832 m. Idealny do zamieszkania lub na działalność. Cena: zł Gliwice Zubrzyckiego. Mieszkanie o powierzchni 26 mkw po remoncie kapitalnym. Bardzo dobra lokalizacja. Cena: zł

9 Beskid Żywiecki Ujsoły, dom całoroczny, dojazd, media, do zamieszkania Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum miasta, 110m2. Tel Do wynajęcia pom. biurowe lub magazynowe, pow. 200 m2, Pyskowice, Traugutta. Tel Dwu i trzypokojowe sprzedam. Tel Dwupokojowe mieszkanie 54m2, do wynajęcia, ul. Ligonia. Tel , Gliwice Ostropa działka 2046m2, w całości budowlana. 4 km od centrum. 220 zł/m2. Bez pośredników. Tel Głuchołazy Opolskie, sprzedam M3 48m2, cena 110 tys. zł. Tel Komunalne 48m2 i spółdzielcze 35m2 Zabrze zamienię na większe, 60m2. Tel Mieszkanie z garażem i ogródkiem w Rudzińcu sprzedam lub zamienię. Tel Poszukuję garażu do wynajęcia w okolicy starego miasta w Gliwicach. Tel Sprzedam garaż na Wolnych Torach. Tel Sprzedam kawalerkę, 20 m2 w Strzelcach Opolskich. Cena 63 tys. Tel Sprzedam mieszkanie 140 m2. Al. Korfantego Gliwice. Tel Sprzedam mieszkanie M4, 62m2 w Toszku. Tel Sprzedam mieszkanie os.millenium, ul. Spółdzielcza, 56 m2, 3 pok.tel Sprzedam mieszkanie os. Zubrzyckiego, 63 m2, 3 pok. Tel Sprzedam nieruchomość Bojszów, 12 arów z zabudowaniami. Media. Tel Sprzedam Pawilon Handlowy/ Lokal Uzytkowy 45m2, Klima, Wod-Kan, Trynek. 42 tys zł. Do negocjacji. Tel Sprzedam słoneczne mieszkanie 2-pokojowe 37 m2 w KNUROWIE. Drugie piętro w czteropiętrowym bloku z cegły. Bardzo niski czynsz. Spokojna i cicha okolica. Tel Sprzedam, mieszk. 4 pok. 73,5 m2, os. Waryńskiego, II p., nowe okna, stan db. Tel Superkomfort, 38m2, komunalne na większe, może być do remontu, w centrum. Tel Szukasz lokalu na gabinet dentystyczny, kancelarię prawną? Lokal 77 m2, Górnych Wałów, parter. 280 tys. Bez pośredników Wilcza sprzedam dom, stan surowy zamknięty. Tel Wynajmę komfortowe 2 pomieszczenia biurowe o pow. 27m2, parter, ul. D. Wałów Wynajmę lokale parter, 50m2 i 80m2 w Mikulczycach. Tel Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w centrum, od zaraz. Tel Wynajmę pokój. Tel Zamienię mieszkanie 54 m2 na większe może być zadłużone. Tel Zamienię mieszkanie w Gliwicach na Kraków. Tel SZYBKA POŻYCZKA- do zł, na okres 7 lat. Zadzwoń lub napisz SMS!!! Tel Usługi Dekarsko-Blacharskie- Tel !CZYSZCZENIE! DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICEREK, U NAS I U KLIENTA. Tel Eltech, inst. elektryczne, alarmy, domofony, kamery. Kosztorys GRATIS! Tel Alarmy Kamery Domofony. Tel Anglista korepetycje, tłumaczenia. Nr. Tel Aranżacje, wykonawstwo i nadzór, kompleksowe usługi remontowo budowlane. www. majster-gliwice.pl Tel ARCHITETURA KURS PRZY- GOTOWAWCZY RYSUNKOWY Art. BHP. Odzież robocza, Tel , fax Art-Styl profesjonalne SESJE FOTOGRAFICZNE na każdą kieszeń. Tel Azbest, acekol, eternit, papa demontaż, utylizacja. Tel BITPOL - sprzedaż i serwis ekektronarzędzi BOSCH- -MAKITA-METABO-CELMA. G-ce, Nowy Świat 33. Tel , bitpol.eu Biuro Projektowe; Projekty Domów; Pozwolenia na budowę. Biuro Rachunkowe, Licencja MF, Księgi Handlowe, KpiR, VAT, ZUS. Tel CENTRALNE OGRZEWANIE szybko i profesjonalnie. Tel Chemia przygotowanie do egzaminów, korepetycje. Tel Chwilówki MERITUM dla rencistów i emerytów. Dochód 600 zł. Decyzja do 20 min. Tel Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki skórzanej, wnętrza samochodów. Tel , R E K L A M A DACHY naprawa papą termozgrzewalną oraz blacharka. Tel DREWNO kominkowe i opałowe. Super drewno niska cena. Tel DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE, sprzedaż, montaż, GERDA. GLIWICE, ul. Lotników 54, tel ELEKTRYCZNE INSTALACJE alarmowe, odgromowe, pomiary, Gregulski. Tel Gotówka i konsolidacja do zł. Spisywanie wniosku i sprawdzanie zdolności kredytowej do 48 godz. Tel Firma DAREX instalacja CO- -WOD-KAN-GAZ, uprawnienia. Tel Hurtowy SKUP PUSZEK ALU i ALUMINIUM. Tel Instalacje ELEKTRYCZNE Pomiary. Tel GRUZ-WYWÓZ: worki na gruz 1 m3 podstawiamy własne kontenery od 1,5 m3. NASZYM SAMOCHODEM ZMIEŚCIMY SIĘ WSZĘDZIE!!! Tel , (całodobowo 7 dni w tygodniu). Kancelaria Prawna JURIS - doradztwo, pozwy, odszkodowania, odwołania ZUS, Kindergeld, Gliwice. Tel , Kafelkowanie, gładzie, panele. Zadzwoń! Umów się na bezpłatny pomiar Kancelaria rachunkowa poszukuje chętnych do współpracy. Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie audytu, księgowości, kadr i płac oraz podatków. Tel ciąg dalszy na stronie 11 R E K L A M A R E K L A M A....

10 ciąg dalszy ze strony 10 Kompleksowe usługi remontowo-budowlane: wewnątrz i na zewnątrz budynku, kafelkowanie, hydraulika, elektryka, ocieplanie, ścianki działowe, gładzie LUXFER. Tel Kursy operatora, remonty wózków widłowych. Tel , , Likwidacja mieszkań, wywóz starych mebli, sprzętu RTV, AGD oraz wszystkiego co zbędne. Szybko, tanio, kompleksowo, legalnie. Tel Malowanie, tapety, gładź, sufity podwieszane, roboty murarskie. Tel MEBLE NA WYMIAR, kuchenne, szafy, garderoby, wnęki, dorabianie szafek, usługi transportowe. Tel MERITUM. Bank Ci odmówił? My pomożemy. Jesteśmy dyspozycyjni w 28 bankach. Dzwoń: NoName zespół muzyczny, wesela, przyjęcia, bankiety, imprezy okolicznościowe. tel Obsługa informatyczna, serwis, sieci, strony dojazd do Klienta. Tel , , pl, Ocieplenia budynków, remonty. Tel Odnawianie drewnianych drzwi. Tel PRZEPROWADZKI i TRANS- PORT z ubezpieczeniem. Tel Remonty drobne i kompleksowe, kafelki, tapety, panele, gipsy, drzwi, okna, elektryka, gaz, wod-kan. Tel lub po REMONTY KLATEK SCHO- DOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax , Remonty kompleksowe, kafelkowanie, malowanie łazienki, panele itp RTV naprawa domowa. Tel , SKUP AKUMULATORÓW z aut, motorów, maszyn itp. Knurów, ul. Wilsona 54z. Tel SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką, bezpłatny transport. Tel Stolarnia Sośnica Wielicka 34, meble, kuchnie, szafy na każdy wymiar Tanie KREDYTY na oświadczenie na Działalność Gosp. BEZ ZUS i US TELEWIZORY naprawy domowe BAŁUCKI. Tel , TRANSPORT CIĘŻKI do 15 T, dł. 12 m, samochodem z hydrauliczną płytą i wciągarką. Tel TRANSPORT od 1-10 TON, wywrotka, węgiel, eko-groszek, kruszywa, ziemia ogrodowa. Tel TRANSPORT od 2-14 T, wywrotka, kruszywa budowlane, drogowe, ziemia ogrodowa. Tel Usługi TAPICERSKIE w domu Klienta po Usługi transportowe, przeprowadzki, przewóz towarów do 2T, likwidacja domów, biur i mieszkań - najtaniej w mieście. Tel UTYLIZACJA RTV, AGD, KOM Tylko u nas LEGALNIE, tel WESELA, STUDNIÓWKI, Film Foto tel , WĘGIEL WORKOWANY orzech, eko-groszek, groszek. Dowóz do Klienta. Tel Wiercenie techniką w żelbetonie. Gliwice, Nowy Świat 33, tel , Wod-Kan, Centralne Ogrzewanie, Gaz, Remonty oraz Nowe Instalacje. Tel Agencja Nieruchomości NITKA- &CZAPLA zał. 1982r., oferuje współpracę w charakterze agenta nieruchomości osobom z wyższym wykształceniem w wieku lat. com.pl Bez opłat wstępnych! Radio Taxi DRAGON przyjmie w ramach współpracy na b. korzystnych warunkach taksówkarzy posiadających licencję. Tel Dam pracę. Serwis ogumienia. Tel Przyjmę blacharza samochodowego, emeryta lub rencistę. Wiadomość, tel Przyjmiemy kierowcę koordynatora najchętniej studenta zaocznego. Tel Samodzielnego mechanika przyjmę do pracy na bardzo dobrych warunkach. Tel Przyjmę osoby do sprzątania hipermarketu (wymagana książ. Sanepidu). Tel Stomatologa pilnie zatrudnię. Tel Zatrudnię osoby do roznoszenia ulotek. Tel Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga LAST MI- NUTE Tunezja, Turcja, Egipt, Grecja, Chorwacja i inne. Biuro MMK Gliwice, Kaczyniec 7. Tel Wisła całoroczny wypoczynek, zaprasza O.W. KON- TAKT. Tel , (38). Alergolog dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając, MEDEN Gliwice. Tel Bezpłatna rehabilitacja, ogólnopolska akcja NA ZDROWIE. Eliminujemy bóle: pleców, krzyża, szyi, głowy, rwy kulszowej, nóg. Gliwice, ul. Matejki 5, tel CENTRUM ODCHUDZANIA, BEZPŁATNE KONSULTACJE, ZAPISY , BY- TOMSKA 8. GABINET MASAŻU, Gliwice. Tel KOTKI czarne oddam za darmo. Tel Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT, itp. Tel , Kupię stare skrzypce, inne instrumenty smyczkowe, również do naprawy. Tel Kupimy książki, stare pocztówki, stare zdjęcia, monety, odznaczenia, zegary, zegarki, obrazy. Tel , Księgarnia Ossolineum, Gliwice, ul. Matejki zł do negocjacji. Renault Twingo, 1.2, 1993 r., 124 tys. km. Dodatkowe koła zimowe, ważny przegląd i rejestracja, dodatkowy sterownik wtrysku i zapłonu, hak Auto Detailing - profesjonalna kosmetyka aut, pl, AUTOSKUP GOTÓWKA 24h, całe, uszkodzone. Tel AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel , Kupię Opla Astrę III, Diesel, , bezwypadkową, z książką serwisową, bez pośredników. Tel Skup starych, uszkodzonych, powypadkowych. Transport GRATIS. Tel Skupujemy całe, skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania - transport gratis. Natychniastowy przyjazd, gotówka. Tel , , WYNAJEM SAMOCHODÓW DO- STAWCZYCH , R E K L A M A

11 Fot. TUR Gliwice Olimpijska wystartuje w styczniu Lew czuwaj¹cy zostanie odnowiony i lepiej wyeksponowany informuje Urz¹d Miasta. RzeŸba Theodora Kalide pozostanie na swoim dotychczasowym miejscu, przed Will¹ Caro. Kompleksow¹ renowacj¹ rzeÿby zajm¹ siê fachowcy z Gliwickich Zak³adów Urz¹dzeñ Technicznych. W pierwszej kolejnoœci zostanie usuniêta rdza a powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie. Nastêpnie zniknie stara farba z ³ba i grzywy. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym lew zostanie ponownie pomalowany. Remontu doczeka siê równie miejsce, gdzie stoi rzeÿba. Jej cokó³ zostanie wy³o ony mrozoodpornymi, granitowymi p³ytami w ciemnym kolorze. Teren wokó³ coko³u zostanie wybrukowany kostk¹ granitow¹. Dodatkowa warstwa o³owianej blachy odizoluje rzeÿbê od powierzchni. Przed postumentem pojawi siê murek, o wysokoœci 45 cm, na którym bêdzie mo na usi¹œæ. Prace renowacyjne przeprowadzone zostan¹ równie na chodniku, gdzie wymieniona zostanie nawierzchnia. Pojawi¹ siê te nowe ³awki i kosze na œmieci. Dziêki iluminacji Lew zostanie w³aœciwie wyeksponowany tak e wieczorem.. Ca³oœæ prac kosztowaæ bêdzie ok. 66 tysiêcy z³otych. Lew ma byæ gotowy w po³owie listopada. Zmagania czo³ówki polskich p³ywaków z Otyli¹ Jêdrzejczak i Paw³em Korzeniowskim na czele, bêdziemy mogli ogl¹daæ w Gliwicach. W czerwcu, na nowym obiekcie - 50 metrowej P³ywalni Olimpijska rozegrana zostanie najwa niejsza krajowa impreza w tej dyscyplinie - Mistrzostwa Polski. Kryty basen, o olimpijskich wymiarach ma byæ gotowy do koñca grudnia. Jego oficjalne otwarcie zaplanowano na stycznia Olimpijska bêdzie jednym z najnowoczeœniejszych tego typu obiektów w Polsce i jednym z 6 dysponuj¹cych 50-metrowym basenem. Czy tym razem któryœ z oficjeli zdecyduje siê na skok do wody w garniturze, podobnie jak kilka lat temu Janusz Moszyñski? Jak siê dowiedzieliœmy, goœciem otwarcia bêdzie Artur Rojek z grupy Myslovitz, który nie tylko zaœpiewa ale byæ mo e równie jako pierwszy przetestuje p³ywalniê. Bêdzie to prawdziwie profesjonalny wystêp - nie tylko pod wzglêdem artystycznym lecz równie p³ywackim. Jak wynika z oficjalnego kalendarza Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego, pierwsz¹ imprez¹ na Olimpiskiej bêdzie w maju Grand Prix - Puchar Polski ( maja). W czerwcu (3-6 czerwca) rozegrana zostanie najwa niejsza impreza p³ywacka w kraju - G³ówne Mistrzostwa Polski a kilka dni póÿniej (7-9 czerwca) zawody Masters czyli Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski. Bêdziemy wiêc w Gliwicach ogl¹daæ sportowe zmagania najlepszych polskich p³ywaków i p³ywaczek. Lider zespo³u Myslovitz jest absolwentem katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego a p³ywaniem zajmowa³ siê wyczynowo - w 1985 roku by³ nawet mistrzem Polski juniorów. - Rozmawialiœmy ju na ten temat. Je eli tylko napiête terminy na to pozwol¹ to Artur Rojek bêdzie na otwarciu obiektu w Gliwicach - mówi Janusz Moszyñski. Czy mo na siê spodziewaæ, e w œlad za Arturem Rojkiem pójd¹ gliwiccy oficjele? - Basen jest na tyle du y, e spróbujemy wrzuciæ równie prezydenta i mo e jeszcze kogoœ artuje Moszyñski. Jak zapewnia Maurycy Drobny, dyrektor TUR, wszystkie prace na Olimpijskiej id¹ zgodnie z planem, i nie ma adnych opóÿnieñ. W tej chwili zakoñczono praktycznie prace przy monta u najwa niejszego elementu basenu czyli niecki. Wykonano j¹ ze stali nierdzewnej. To wprawdzie doœæ kosztowna technologia ale bardzo trwa³a i w tej chwili najlepsza. Alternatyw¹ by³y kafelki lub folia w przypadku obiektów tej klasy raczej ju niestosowane. W paÿdzierniku i listopadzie zmieni siê bezpoœrednie otoczenie obiektu. Powstan¹ tam m.in. boiska do siatkówki, dodatkowa zieleñ i elementy tzw. ma³ej architektury a tak e sieæ chodników i drogi dojazdowe. Kryta p³ywalnia na Leœnym zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez i terminarzem codziennych zajêæ, bêdzie wykorzystywana w wersji 25-metrowej (2 razy po 8 torów) lub 50 metrowej. Minimum raz w miesi¹cu rozegrane zostan¹ zawody p³ywackie o charakterze amatorskim lub mistrzowskim (rangi regionalnej, ogólnokrajowej b¹dÿ miêdzynarodowej). Bêdzie je mog³o ogl¹daæ 750 widzów. P³ywalnia bêdzie równie dostêpna dla mieszkañców Gliwic, okolic i regionu, którzy ucz¹ siê p³ywania, trenuj¹ tê dyscyplinê amatorsko lub uprawiaj¹ j¹ wyczynowo. W tym samym czasie z basenu bêdzie mog³o skorzystaæ ok. 150 osób. Jak mówi szef TUR-u - szczególne uprzywilejowani bêd¹ uczniowie szkó³ (zw³aszcza tzw. klas p³ywackich), uzdolnione p³ywacko 6-latki oraz reprezentanci klubów sportowych. Olimpijski obiekt bêdzie kosztowaæ oko³o 34 mln z³otych (brutto). Pieni¹dze pochodz¹ w ca³oœci z bud etu miasta. Nina Drzewiecka... Kameleona sprzedam ZABRZE. Na jednym z portali internetowych zabrzanin próbowa³ sprzedaæ kameleona jemeñskiego. Ofertê zauwa yli policjanci monitoruj¹cy serwisy aukcyjne. Postanowili sprawdziæ, czy sprzedawca posiada wymagane przez prawo dokumenty CITES. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e 29-latek oferuj¹cy kameleona nie dysponowa³ dokumentami pozwalaj¹cymi na hodowlê gada. Agresywny kibic z promilami Przepisy prawa polskiego chroni¹ gatunki zagro one wyginiêciem. Przewo enie przez granicê bez wymaganych dokumentów, oferowanie do sprzeda y jest przestêpstwem. Warto wiedzieæ, e kameleon jemeñski jest gatunkiem niezwykle ar³ocznym, jego utrzymanie jest bardzo kosztowne i wymaga du ego doœwiadczenia. Przed podjêciem decyzji o zakupie zwierz¹t nale y zapoznaæ siê z obowi¹zuj¹cymi przepisa- ZABRZE. W 24-godzinnym trybie przyœpieszonym, s¹d ukara³ 31-letniego mê czyznê, który zosta³ zatrzymany przed meczem pi³karskim dru yn Górnika Zabrze i KS-u ódÿ. Kibic mia³ prawie 3 promile alkoholu. Mê czyzna, pomimo braku biletu, dwukrotnie bez powodzenia usi³owa³ wejœæ na stadion. Za trzecim podejœciem zaatakowa³ pracowników ochrony zajmuj¹cych siê zabezpieczeniem wejœcia na stadion od strony ulicy Roosevelta. Po wytrzeÿwieniu, pseudokibic zgodnie z przepisami no- mi prawnymi, a tak e uzyskaæ wiedzê na temat ich hodowli. Za naruszenie przepisów wynikaj¹cych z Ustawy o Ochronie Przyrody zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5 - informuje zabrzañska policja. wej Ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, us³ysza³ zarzut naruszenia nietykalnoœci pracowników ochrony. Agresywny mieszkaniec Chorzowa podda³ siê dobrowolnie karze 8 miesiêcy ograniczenia wolnoœci przez wykonywanie - nieodp³atnie prac spo³eczno-u ytecznych. Ma równie zakaz wstêpu na imprezy masowe.

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi:, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 95 000 zł Przestawiam Państwu słoneczną kawalerkę o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nowy dom w doskonałej cenie

Nowy dom w doskonałej cenie Nowy dom w doskonałej cenie http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-jelenia-gora-wtorny-nowy-dom-w-doskonalej- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Liczba pokoi

Bardziej szczegółowo

OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA

OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA Idealny obiekt dla przedsiębiorczej i aktywnej osoby. Obiekt handlowy wraz z mieszkaniem, dużym garażem i wybrukowanym podjazdem/miejscem

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 800 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 800 zł MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi:, pow. całkowita: 40 m, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 79 800 zł Przedstawiam Państwu pokojowe mieszkanie o powierzchni 40m znajdujące się w Centrum Siemianowic

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 49 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 49 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 49 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice Cena 69 800 zł Szanowni Państwo chciałabym przedstawić 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 49m znajdującego

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości

Agencja Nieruchomości Agencja Nieruchomości Kraków/Katowice Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. http:// KATOWICE GESTIDOM Sp. z o.o. oddział I ul. Kościuszki 5, 40-049 Katowice & 032.203.33.53, 203.33.05

Bardziej szczegółowo

Domy - Sprzedaż, ,00 PLN, numer 4074/165. Kontakt: Adam Rogacz :54:14

Domy - Sprzedaż, ,00 PLN, numer 4074/165. Kontakt: Adam Rogacz :54:14 Kontakt: Adam Rogacz +48 606425080 Domy - Sprzedaż, 429 000,00 PLN, numer 4074/165 Powierzchnia 112.9 m 2, powierzchnia działki 463 m 2, pokoje: 4 Lokalizacja: Poznań,, Konarzewo Informacje o nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY

OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY PKP S.A. przedstawia ofertę najmu / zbycia nieruchomości w drodze przetargu : obiekty i teren byłej lokomotywowni, lokale magazynowo-usługowe

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 30.10.2013 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Pełny rozkład, strzeżone osiedle, z dostępem do ogródka!!!

Pełny rozkład, strzeżone osiedle, z dostępem do ogródka!!! Pełny rozkład, strzeżone osiedle, z dostępem do ogródka!!! http:///ogloszenie/pokaz/wynajem-mieszkanie-wroclaw-wtorny-pelny-rozklad-strzezone- Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNA PRZYSTAŃ ETAP 2 Głogów, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

SŁONECZNA PRZYSTAŃ ETAP 2 Głogów, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego Mamy przyjemność przedstawić 2 etap osiedla SŁONECZNA PRZYSTAŃ: Jest to 11 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nowo powstającym osiedlu w Głogowie (), przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (za

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice Cena 93 000 zł Oferujemy Państwu przestronne 4 pokojowe

Bardziej szczegółowo

Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne

Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-ryszewo-pierwotny-sprzedam-dom-na-wsi- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów Cena 25 000 zł Przedstawiamy Państwu wyjątkowe mieszkanie w Pięknej i

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny)

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny) Dane firmy: Oferent: aeternus Nieruchomości ul. Urzędnicza 35 30-048, Kraków tel.: 662-221-734 biuro@aeternusgroup.pl aeternusgroup.pl Oferta nr 536-740 Osoba do kontaktu: Agnieszka Golec tel. 602-588-876

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana domem wolnostojącym z wydzieloną częścią pensjonatowo mieszkalną w Ustce. Cena zakupu zł (do negocjacji)

Nieruchomość zabudowana domem wolnostojącym z wydzieloną częścią pensjonatowo mieszkalną w Ustce. Cena zakupu zł (do negocjacji) Nieruchomość zabudowana domem wolnostojącym z wydzieloną częścią pensjonatowo mieszkalną w Ustce. Cena zakupu 960 000zł (do negocjacji) Nieruchomość przynosząca duże dochody z najmu!!!! Dom wolnostojący

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84 m2, Chorzów, Batory

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84 m2, Chorzów, Batory MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84 m2, Chorzów, Batory Cena 29 800 zł Przedstawiam Państwu przestronne 3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 83m2 położone w Chorzowie Batorym przy

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów Cena 25 000 zł Przedstawiam Państwu wyjątkowe mieszkanie w Pięknej i

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 04.12.2013 Nr Dzielnica Ulica Ilość

Bardziej szczegółowo

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon...

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon... Metryczka mieszkania Część I Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania.....dzielnica...... Imię i nazwisko sprzedającego...... telefon...... Imię i nazwisko pośrednika...... nr licencji. telefon...

Bardziej szczegółowo

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Nasze osiedle - położone jest przy ul. Zagrodniczej, spokojnej, wewnętrznej uliczce na Strachocinie. Wokół dominuje zabudowa jednorodzinna,

Bardziej szczegółowo

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie...

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010 Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... GESTIDOM SP. Z O.O. - Oddział IV 2 1 i 2-POKOJOWE od 25m² STARE PODGÓRZE - mieszkania od 25 do 52 m² w kameralnej kamienicy.

Bardziej szczegółowo

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA Przedmiotem oferty jest najem pomieszczeń administracyjno-biurowych znajdujących się na I i II

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości)

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości) Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości) Cena zakupu 465 000zł (do negocjacji) OPIS DOMU Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Bardziej szczegółowo

Reda, ul. Zuchów. Dom wolno stojący na sprzedaż. Dane nieruchomości: Opis nieruchomości: Liczba pokoi: Piętro/Pięter. Rok budowy: Jasna kuchnia:

Reda, ul. Zuchów. Dom wolno stojący na sprzedaż. Dane nieruchomości: Opis nieruchomości: Liczba pokoi: Piętro/Pięter. Rok budowy: Jasna kuchnia: Reda, ul. Zuchów Dom wolno stojący na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: TY839413 Powierzchnia: 410,00 m Pow. działki: 759,00 m Liczba pokoi: 8 Piętro/Pięter 1/1 Rok budowy: 009 Balkon: Balkon

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Książ Wielkopolski ul. Tadeusza Kościuszki 1 Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 75,40 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica/skrytka) o powierzchni

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI Informacje Ogólne Lokalizacja: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Zabierzów Rodzaj Nieruchomości: nieruchomość gruntowa w części zabudowana budynkiem mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Cena sprzedaży/wynajmu za m 2 http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-mieszkanie-wroclaw-wtorny-odstapie-mieszkanie-tbsul.

Bardziej szczegółowo

Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN

Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN Mieszkanie na wynajem Nr oferty: 8240/786/OMW Lokalizacja: Kraków, Ludwika Solskiego Cena całkowita: 1 800 PLN Powierzchnia: 76m2 Liczba pokoi: 3 Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN Opis: Do

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 57 m 2, Siemianowice Śląskie, Bytków

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 57 m 2, Siemianowice Śląskie, Bytków MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 57 m 2, Siemianowice Śląskie, Bytków Cena 198 800 zł Przedstawiam Państwu 3 pokojowe Mieszkanie o powierzchni 57m 2 znajdujące się w najbardziej

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 59 m2, KATOWICE, Paderewskiego

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 59 m2, KATOWICE, Paderewskiego 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 59 m2, KATOWICE, Paderewskiego Cena 270 000 zł Przedstawiam Państwu 3 pokojowe mieszkanie, w którym

Bardziej szczegółowo

13/DM/397/11 Stargard ul. Śniadeckiego, Tel , lokal zasobu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w dyspozycji Miasta, 1 pokój o pow.

13/DM/397/11 Stargard ul. Śniadeckiego, Tel , lokal zasobu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w dyspozycji Miasta, 1 pokój o pow. Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

PLN. Gdańsk. Hausen.pl - Twój nowy dom. Infolinia: POZIOMY 3-poz. POWIERZCHNIA 48.

PLN. Gdańsk. Hausen.pl - Twój nowy dom. Infolinia: POZIOMY 3-poz. POWIERZCHNIA 48. Gdańsk Gołębia 415 000 PLN (8 522 PLN/m²) POWIERZCHNIA 48.7 m² ILOŚĆ POKOI 2 pokoje ROK BUDOWY 1960 r. PIĘTRO 1 piętro POZIOMY 3-poz. strona: 1/8 Mieszkanie ok. 49m2 w Gdańsku Wrzeszczu w świetnej lokalizacji

Bardziej szczegółowo

12/DM/341/10 Stargard Szczeciński, ul. J. Śniadeckiego 5c/2, Tel , lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 43,90m 2, co sieciowe, pow. uzysk.

12/DM/341/10 Stargard Szczeciński, ul. J. Śniadeckiego 5c/2, Tel , lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 43,90m 2, co sieciowe, pow. uzysk. Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

Front odnowionej kamienicy

Front odnowionej kamienicy Oferta nr.: 4074 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 05.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

12/DM/396/11 Stargard ul. Słowackiego, Tel , lokal komunalny, 2 pokoje o pow. 29,64m 2, ogrzewanie etażowe, parter wysoki, wc w lokalu,

12/DM/396/11 Stargard ul. Słowackiego, Tel , lokal komunalny, 2 pokoje o pow. 29,64m 2, ogrzewanie etażowe, parter wysoki, wc w lokalu, Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 37 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 37 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 37 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 55 000 zł Oferujemy Państwu znakomitą ofertę tylko w Naszym Biurze, dotyczącą 2 pokojowego mieszkania o

Bardziej szczegółowo

Osiedle - Dolina Żerniki

Osiedle - Dolina Żerniki Osiedle - Dolina Żerniki Rodzinna lokalizacja 10 domów w zabudowie szeregowej Kontakt: Experion.pl sp. z o.o. sp.k Ul. Lompy 15/1 44-100 Gliwice tel.: 601 410 492 Inwestycja: W niedalekim sąsiedztwie inwestycji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, 44-240 Żory Oferta sprzedaży Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową lub handlową. Budynek podpiwniczony, piętrowy z poddaszem

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 51 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 51 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 5 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice Cena 228 900 zł Przedstawiamy Państwu ciekawe 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 5m2 w nowoczesnym stylu.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE Dane firmy: Oferent: Pro Consilio Sp. z o. o. ul. Rynek 12 49-200, Grodków tel.: 77 414 20 38 kontakt@proconsilio.pl www.proconsilio.pl Osoba do kontaktu: Katarzyna Najda tel. 77 4142038 e-mail: najda@proconsilio.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe.

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe. Venit projektant osiedla Cztery Pory Roku Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą domów jednorodzinnych usytuowanych na osiedlu Cztery Pory Roku w Knurowie. Osiedle położone jest w jednym z

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2. i zlokalizuj na mapie. Postąpienie: nie dotyczy

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2. i zlokalizuj na mapie. Postąpienie: nie dotyczy LOKAL MIESZKALNY GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2 (gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,60 m 2, usytuowany na I piętrze budynku,

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży mieszkania : http://mieszkanie.nae.pl, tel. 724-554-929

Oferta sprzedaży mieszkania : http://mieszkanie.nae.pl, tel. 724-554-929 Mieszkanie 2-pokojowe, ciche, zadbane, ustawne w bardzo spokojnej okolicy. Kuchnia zabudowana, łazienka z wyposażeniem, sypialnia i hol tylko szafy na wymiar z pawlaczami, salon pusty bez mebli. Okna antywłamaniowe

Bardziej szczegółowo

Luksusowy dom z własnym gabinetem: gdynia dąbrowa

Luksusowy dom z własnym gabinetem: gdynia dąbrowa Luksusowy dom z własnym gabinetem: gdynia dąbrowa [na sprzedaż] domy Przedmiotem sprzedaży jest luksusowy dom wolno-stojący z gabinetem lekarskim, położony w lokalizacji Gdynia Dąbrowa. Gdynia Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Domy w Dobrzewinie. Nowa inwestycja Cena nieruchomości: 549 tys. zł MAMY 24 LAT DOŚWIACZENIA. Energooszczędny. Dogodna lokalizacja

Domy w Dobrzewinie. Nowa inwestycja Cena nieruchomości: 549 tys. zł MAMY 24 LAT DOŚWIACZENIA. Energooszczędny. Dogodna lokalizacja Nowa inwestycja 2011 DO ODBIORU Miejscowość: Dobrzewino ul. Przyleśna Charakterystyka nieruchomości Domy w Dobrzewinie Wysoki standard wykończenia Dom gotowy do zamieszkania Położenie blisko lasu i jeziora

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

KAMERALNY BUDYNEK BIUROWY BUDYNEK ZEFIR REPREZENTACYJNY HOL TARASY WIDOKOWE PARKING

KAMERALNY BUDYNEK BIUROWY BUDYNEK ZEFIR REPREZENTACYJNY HOL TARASY WIDOKOWE PARKING KAMERALNY BUDYNEK WY REPREZENTACYJNY HOL Centrum informacji dla osób przybywających do obiektu będzie stanowiła elegancko wykończona recepcja znajdująca się na parterze. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

Inwestycja - Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej - I i IIetap

Inwestycja - Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej - I i IIetap Inwestycja - Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej - I i IIetap Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Opis inwestycji Typ realizacji: - Osiedle domów w zabudowie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY BUDYNEK APARTAMENTOWY NA TERENIE KNUROWA osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku

PIERWSZY BUDYNEK APARTAMENTOWY NA TERENIE KNUROWA osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku Apartamenty PIERWSZY BUDYNEK APARTAMENTOWY NA TERENIE KNUROWA osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku Venit projektant osiedla Cztery Pory Roku Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Inwestycja Osiedle domów jednorodzinnych

Inwestycja Osiedle domów jednorodzinnych Inwestycja Osiedle domów jednorodzinnych Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Opis inwestycji Typ realizacji: Osiedle domów jednorodzinnych Lokalizacja: Łaziska Górne,

Bardziej szczegółowo

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny 2. Przeznaczenie nieruchomości. Dla terenu, na którym położony jest budynek wielorodzinny z przedmiotowym lokalem, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według zapisu

Bardziej szczegółowo

Opis. rozkład domu. Istnieje możliwość kupna domu razem z meblami i wyposażeniem.

Opis. rozkład domu. Istnieje możliwość kupna domu razem z meblami i wyposażeniem. Dom na sprzedaż Bielsko-Biała, Oferta nr: OPT-DS-475 Cena: 795 000 zł Opis To jest dobrze przemyślany dom. Ciepły i funkcjonalny. Oddany do użytkowania w 2000 roku. Zlokalizowany na pograniczu Lipnika

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KOSZTÓW BUDOWY DOMU Z NAKŁADAMI NA ZAKUP MIESZKANIA. Mateusz Eckardt Daniel Kudrycki Daria Sielicka

PORÓWNANIE KOSZTÓW BUDOWY DOMU Z NAKŁADAMI NA ZAKUP MIESZKANIA. Mateusz Eckardt Daniel Kudrycki Daria Sielicka PORÓWNANIE KOSZTÓW BUDOWY DOMU Z NAKŁADAMI NA ZAKUP MIESZKANIA Mateusz Eckardt Daniel Kudrycki Daria Sielicka Mieszkanie - rynek wtórny czy pierwotny? Mieszkania od dewelopera DEWELOPER Pow. [m 2 ] Cena

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowy w centrum miasta

Budynek biurowy w centrum miasta PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 17.03.2017 Kontakt z agentem: Joanna Bendkowska tel: 426386043 mob: 603307086 joanna.bendkowska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

WYSOKA WIEŚ Cena Powierzchnia 193 m2

WYSOKA WIEŚ Cena Powierzchnia 193 m2 WYSOKA WIEŚ Cena 2500000.00 Powierzchnia 193 m2 Opis Siedlisko w stylu mazurskim o bardzo wysokim standardzie wykończenia położone w pięciogwiazdkowym kompleksie SPA Dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 11.08.2014 Nr Dzielnica Ulica Ilość

Bardziej szczegółowo

budynek 560 m2 do adaptacji

budynek 560 m2 do adaptacji Data wydruku: 16.03.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Karolina Majewska tel: +48426386040 mob: +48603307036 karolina.majewska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

O INWESTYCJI. ATRIUM PARK - Nowa inwestycja przy ulicy Bociana w Krakowie.

O INWESTYCJI. ATRIUM PARK - Nowa inwestycja przy ulicy Bociana w Krakowie. O INWESTYCJI ATRIUM PARK - Nowa inwestycja przy ulicy Bociana w Krakowie. Okolica ul. Bociana jest znana w Krakowie głównie z powodu powstałych w tym rejonie oryginalnych i wysoko ocenianych projektów

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

ZŁ M MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ DANE PODSTAWOWE INFORMACJE DODATKOWE. Olsztyn, Śródmieście, Kościuszki. Link do nieruchomości

ZŁ M MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ DANE PODSTAWOWE INFORMACJE DODATKOWE. Olsztyn, Śródmieście, Kościuszki. Link do nieruchomości MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ Olsztyn, Śródmieście, Kościuszki 40 000 ZŁ 17.80 M Cena za m: 386.38 zł/m Liczba pokoi: 5 Piętro: 3p/3 Rok budowy: 190 Numer oferty: CDF-MS-199 Link do nieruchomości http://grupacdf.pl/nieruchomosci/detale/146400

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe w skandynawskim stylu

Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.komorowice3.pl Domy szeregowe w skandynawskim stylu Projekt i przykładowa wizualizacja INNOVATTIO architektura www.innovattio.eu Poznaj nową inwestycję w Programie MDM Marzysz o własnym domu z ogrodem?

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

12/DM/338/10 Stargard Szczeciński, ul. M. Konopnickiej 14/1, Tel. 516280868, lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 56,00m 2, pow. użytkowej 79,85m 2, wc w

12/DM/338/10 Stargard Szczeciński, ul. M. Konopnickiej 14/1, Tel. 516280868, lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 56,00m 2, pow. użytkowej 79,85m 2, wc w Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości Brody, Plac Zamkowy 3 Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,30 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kuchnia Kliknij i łazienka z WC i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

Redakcja: J Matecka 2

Redakcja: J Matecka 2 Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

www.mac-house.pl www.mieszkania-chojnice.pl info@mac-house.pl Tel. +48 698 60 99 33

www.mac-house.pl www.mieszkania-chojnice.pl info@mac-house.pl Tel. +48 698 60 99 33 www.mac-house.pl www.mac-house.pl www.mac-house.pl www.mac-house.pl Z Jaśminowej masz wszędzie blisko i do centrum i do miejsc rekreacyjnych, a jednocześnie mieszkasz w cichej, prestiżowej dzielnicy, z

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Inwestycja - mieszkania w budynku wielorodzinnym

Inwestycja - mieszkania w budynku wielorodzinnym Inwestycja - mieszkania w budynku wielorodzinnym Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Opis inwestycji Typ realizacji: - mieszkania w budynku wielorodzinnym Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha lokalizacja: centrum Aglomeracji Śląskiej na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich Atrakcyjny teren inwestycyjny zlokalizowany w idealnym komunikacyjnie

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu. lokalu biurowego o powierzchni 468,80 m² położonego w Płocku. przy ul. Padlewskiego 18 C

Oferta wynajmu. lokalu biurowego o powierzchni 468,80 m² położonego w Płocku. przy ul. Padlewskiego 18 C Oferta wynajmu lokalu biurowego o powierzchni 468,80 m² położonego w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C Płock dnia, 5 grudnia 2016 roku Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM /

SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM / SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM / Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę wynajmu sal konferencyjnych w obiektach zlokalizowanych w Katowicach, Tychach oraz Bytomiu. Nasze obiekty

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

Inwestycja Osiedle domów wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Inwestycja Osiedle domów wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycja Osiedle domów wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Opis inwestycji Typ realizacji: Osiedle domów

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY Osieczna, ul. Kościuszki 10 (gmina Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,39 m 2,usytuowany na II piętrze

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 21.02.2014 Nr Dzielnica Ulica Ilość

Bardziej szczegółowo