nakład egz. projektu w perspektywie finansowej napisa³ Krzysztof Siwek, dyrektor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nakład 20.000 egz. projektu w perspektywie finansowej napisa³ Krzysztof Siwek, dyrektor"

Transkrypt

1 R E K L A M A.... nakład egz. 13 października 2009 nr 437 Ukazuje się od 1997 roku ISSN Marsza³ek Œmigielski musi mieæ jak¹œ wyj¹tkow¹ awersjê do Gliwic. Nie doœæ, e torpeduje budowê Hali Podium poprzez blokowanie unijnych dotacji, to jeszcze wstrzyma³ realizacjê gliwickiego projektu szybkiej kolei miejskiej z Soœnicy do abêd. Fot. Imago Public Relations Grupa referendalna musi przeprosiæ prezydenta Gliwic za publikowanie nieprawdziwych informacji tak orzek³ 6 paÿdziernika S¹d Okrêgowy w Gliwicach. Sprawa rozpatrywana by³a w trybie wyborczym. 9 października Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzyma³ zaskar one przez referendystów postanowienie. Referendyści muszą przeprosić Prezydenta W trakcie kampanii referendalnej na oficjalnej stronie internetowej grupy referendalnej ukaza³a siê informacja, e S¹d (Rejonowy w Gliwicach) uzna³, e prezydent dzia³a na szkodê dobra publicznego i prywatnego przez co naruszy³ artyku³ 231 par. 1 KK, co zagro one jest kar¹ do 3 lat wiêzienia S¹d przychyli³ siê do wniosku prezydenta, e informacja ta jest nieprawdziwa. Nakaza³ Grupie Inicjatywnej Referendum dla Gliwic opublikowanie sprostowania i przeprosin oraz pokrycia kosztów procesu w kwocie 950 z³. Sprostowanie i przeprosiny maj¹ R E K L A M A.... ukazaæ siê na pierwszej stronie w lokalnej prasie oraz na oficjalnej stronie internetowej organizatorów referendum (www.referendumgliwice.pl). W tym drugim przypadku maj¹ tam widnieæ a do referendum czyli do 8 listopada. Czytaj na str. 3 R E K L A M A.... W ubieg³ym tygodniu opisywaliœmy jak Bogus³aw Œmigielski, marsza³ek województwa, blokuje budowê Hali Podium w Gliwicach. Wstrzyma³ on procedurê w sprawie uzyskania przez gliwicki samorz¹d unijnego dofinansowania na tê inwestycjê. Taka decyzja w istotny sposób wp³ynie na opóÿnienia w jej realizacji. Obiekt mia³ byæ gotowy pod koniec 2012 roku, a w obecnej sytuacji trudno nawet okreœliæ, kiedy rozpocznie siê jego budowa. Krytyczne stanowisko prezydenta Gliwic wobec takiego postêpowania marsza³ka wspar³o Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Nie jest (...) zasadne odk³adanie podpisania umowy o dofinansowanie projektu budowy Hali Podium, gdy niestety mo e to oznaczaæ utratê nawet dwóch sezonów budowlanych i stawia pod znakiem zapytania realizacjê projektu w perspektywie finansowej napisa³ Krzysztof Siwek, dyrektor Departamentu Przygotowywania Projektów Indywidualnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Czytaj na str. 3

2 Felieton na marginesie Aktywna jesieñ Tegoroczna jesieñ w Gliwicach jest bardzo pracowita. Wrzeniu wokó³ sprawy tramwajów, referendum, prezydenta miasta, towarzysz¹ coraz to nowe informacje o inwestycjach, które sprawiæ maj¹, e miasto staæ ma siê bardziej dla ludzi. I tak, od d³u szego ju czasu obserwujemy pracowit¹ krz¹taninê na skwerze za Urzêdem Miasta, gdzie robotnicy wrêcz dwoj¹ siê i troj¹, by skoñczyæ prace przed zim¹. Jakby tego by³o ma³o, dowiadujemy siê jeszcze, e na celowniku zainteresowania znalaz³ siê Rynek. Ma byæ gruntownie odmieniony, mo e nawet jak to siê modnie okreœla zrewitalizowany? A zapewne to nie jest jeszcze ostatnie s³owo naszych miejskich upiêkszaczy. A chcia³oby siê zapytaæ czy nie za du o tego szczêœcia jesieni¹? Sk¹d ten nag³y wysyp pomys³ów, jak uczyniæ ycie mieszkañców Gliwic przyjemniejszym? Chocia przedstawiciele urzêdu miasta stanowczo zaprzeczaj¹, nie da siê nie ³¹czyæ tych inicjatyw z akcjami przeciwników prezydenta miasta czyli tak zwanych referendystów. Czy skwerek P A R T N E R Z Y. a tak bardzo by³ zdewastowany? Czy Rynek naprawdê wymaga a takiej przebudowy? Mo e wystarczy³oby na pocz¹tek umyæ i posprz¹taæ? Oczywiœcie wszystkie te inwestycje znajduj¹ siê gdzieœ tam w planach i mo na zawsze twierdziæ, e podobieñstwo jest przypadkowe, jednak trudno nie mieæ wra enia, e wszystkie te zdarzenia s¹ ze sob¹ powi¹zane. Zupe³nie tak, jak gdyby gdzieœ w gabinetach zapragniêto na szybko poprawy wizerunku w³adz miejskich, by doskona³y mened er, twórca specjalnej strefy ekonomicznej sta³ siê w oczach mieszkañców miasta równie po prostu Dobrym Gospodarzem. Takim, który zajrzy w ró ne k¹ty, wszystko zobaczy i wyda odpowiednie dyspozycje. No bo w koñcu ilu gliwiczan doceni fakt, e w mieœcie dzia³aj¹ liderzy w produkcji osprzêtu do silników czy elementów z tworzyw sztucznych? A przez Rynek czy skwerki przechodz¹ prawie wszyscy! Jeszcze a propos Rynku wystarczy przeznaczyæ sobie kilka dni urlopu i odbyæ wycieczkê po miastach naszego kraju, eby stwierdziæ jak wiele jest wiêkszych ale i mniejszych miejscowoœci, w których na pomys³ odnowienia Rynków wraz z przyleg³ymi uliczkami zrealizowa³y dawno i to z efektem godnym najwy szego podziwu. Oczywiœcie jako pierwszy przychodzi na myœl Sandomierz, ju nawet bez ojca Mateusza. Tam naprawdê jest jak w tym filmie, scenograf nie musia³ dobudowywaæ adnych dekoracji. Ale s¹ przecie i inne miasteczka, w adnym z nich nie ma ani wielkiego przemys³u, ani specjalnych stref z inwestorami strategicznymi... A mimo to... a mo e w³aœnie dlatego? Zatrzymany przez... łup GLIWICE. W sobotê, oko³o godz na torowisku Soœnica-Osobowa dosz³o do zatrzymania sprawcy tzw. usypu wêgla z poci¹gu. Z³odziej zosta³ unieruchomiony przez... wêgiel, który chcia³ ukraœæ. M³ody cz³owiek, który przyszed³ na torowisko sam, zosta³ zasypany od nóg do klatki piersiowej przez 5 ton wêgla. G³oœne wo³anie przyci¹gnê³o uwagê przypadkowych osób, które udzieli³y mu pomocy i powiadomi³y policjê. 22-letni mieszkaniec Soœnicy, wdziêczny za uwolnienie, nie by³ jednak zadowolony z faktu powiadomienia policji. W chwili zatrzymania stawia³ czynny opór i zniewa a³ policjantów obel ywymi s³owami. GLIWICE. W ubieg³ym tygodniu na drogach Gliwic i powiatu gliwickiego dosz³o do 10 wypadków drogowych. Zginê³y w nich 2 osoby a 15 zosta³o rannych. W ci¹gu 7 dni odnotowano 106 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 19 nietrzeÿwych kierowców. R E K L A M A.... Sieciowy oszust GLIWICE. 52-letni mê czyzna, na portalach aukcyjnych oferowa³ atrakcyjne towary: pendrivy, buty i kosmetyki. Klienci wp³acali pieni¹dze na podane konto, ale towar za który zap³acili nigdy do nich nie dociera³. Policja zatrzyma³a oszusta. Œledczy ustalili, e od lutego do kwietnia, mieszkaniec powiatu wodzis³awskiego korzystaj¹c z ro nych rachunków bankowych, oszuka³ kilkadziesi¹t osób. Podejrzanemu przedstawiono dotychczas 30 zarzutów. Policjanci ustalaj¹ kolejnych pokrzywdzonych. Mê czyÿnie grozi kara do 8 lat wiêzienia. Marek S³omski, oficer prasowy gliwickiej KMP - Internet daje poczucie anonimowoœci, jednak s¹ to tylko pozory. Policjanci dysponuj¹ sprzêtem, przy pomocy którego specjaliœci W biały dzień ZABRZE. W bia³y dzieñ, na oczach przechodniów 11 i 14 -latek, pobili i usi³owali okraœæ 17-letniego ch³opca. Nieletni chuligani zostali zatrzymani przez policjê. ze strony m³odszych ch³opców. Kiedy myœla³, e wulgarni nastolatkowie dali mu spokój, poczu³ uderzenie w g³owê, a po chwili duszenie. Zosta³ przewrócony na ziemiê i skopany. Sprawcy usi³owali zabraæ mu pieni¹dze oraz telefon komórkowy. Na szczêœcie przypadkowy przechodzieñ pomóg³ poszkodowanemu. Sprawcy zbiegli, lecz wolnoœci¹ cieszyli siê jedynie przez godzinê. Zostali zatrzy- Do zdarzenia dosz³o w czwartek, ok. godziny w Mikulczycach. Ofiara napadu 17-latek id¹cy ulic¹ Tarnopolsk¹, nie zareagowa³ na s³owne zaczepki mani przez policjantów.... Śmierć pod mikrobusem GLIWICE. Jedna osoba zginê³a a cztery zosta³y poszkodowane w tragicznym wypadku w Paniówkach. Dosz³o do niego w ubieg³y wtorek na skrzy owaniu ul. Zamkowej i Zabrskiej. Oko³o godziny 7.00 zderzy³y siê tam Skoda Fabia i Renault Traffic. Na miejscu zgin¹³ kierowca Skody, 42- letni mieszkaniec Tychów. Lekarze udzielili pomocy trójce dzieci i pasa erowi Renaulta ich yciu nie zagra a niebezpieczeñstwo. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, e jad¹cy od strony Miko³owa kierowca Skody wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu. Niestety, wjecha³ wprost pod mikrobus i zgin¹³ na miejscu. skutecznie tropi¹ cyberprzestêpców. Zatrzymany mê czyzna próbowa³ zacieraæ po sobie œlady, zmieniaj¹c konta bankowe, miejsca pobytu, dostawców internetu, komputery i telefony. Pomimo tych zabiegów nie uda³o mu siê zwieœæ œledczych. Na czerwonym GLIWICE. Do groÿnie wygl¹daj¹cego wypadku dosz³o w ubieg³¹ œrodê o godz. 17, na skrzy owaniu ul. Dworcowej i Strzody. 25-letni mê czyzna, mieszkaniec Gliwic, kieruj¹c samochodem marki BMW, wjecha³ na skrzy owanie mimo czerwonego œwiat³a. W chwilê póÿniej zderzy³ siê z Mitshubishi Pajero kierowanym przez 68-letniego gliwiczanina. Po zderzeniu pojazdów, kierowca BMW straci³ panowanie nad kierownic¹, w nastêpstwie czego wjecha³ na chodnik. Potr¹ci³ tam 19- -letni¹ piesz¹, która dozna³a obra eñ cia³a. Na koniec, BMW uderzy³o w zaparkowany samochód chevrolet aveo. Fot. KMP Gliwice R E K L A M A Dobra oferta NOWOŒÆ!!! Kredyty do z³ bez porêczycieli szybka gotówka na bie ¹ce wydatki, kredyt gotówkowy na du e wydatki, kredyt konsolidacyjny na sp³atê Twoich zobowi¹zañ, karta kredytowa na codzienne wydatki. Kredyty GE Money Bank Us³ugi spoza oferty GE Money Banku dostêpne w Sieci Dobry Kredyt: PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank w Gliwicach Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta: GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel

3 Punkt, w którym znikały pieniądze Op³aca³eœ rachunki za pr¹d, gaz czy telefon w punkcie kasowym na os. Sztabu Powstañczego? SprawdŸ czy wp³ynê³y one na konto odbiorców. Istnieje du e prawdopodobieñstwo, e pieni¹dze klientów zosta³y przyw³aszczone. Policjanci zatrzymali w³aœcicielkê punktu. W punkcie kasowym na os. Sztabu Powstañczego mo na by³o uregulowaæ rachunki za czynsz, pr¹d, gaz itp. Klientów zachêca³y niskie prowizje. Korzysta³y z niego osoby mieszkaj¹ce w pobli u - g³ównie starsze i niezamo ne. W ubieg³ym tygodniu policja zaczê³a otrzymywaæ zg³oszenia od osób, które dokona³y wp³at w tym punkcie. Pokrzywdzeni twierdzili, e nale noœæ nie trafi³a do odbiorcy. Detektywi zabezpieczyli dokumentacjê ksiêgow¹, z której wynika, e mog³o dojœæ do przyw³aszczenia pieniêdzy z kilkudziesiêciu transakcji. Dochodzenie wszczête w dokończenie ze str. 1 Czy wobec takiego stanowiska marsza³ek, który ca³y czas podkreœla, jak bardzo zale y mu na przyspieszeniu wydawania unijnych pieniêdzy, zmieni zdanie? Bardziej prawdopodobny wydaje siê jednak wariant kontynuowania partyjnych potyczek Platformy Obywatelskiej z prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem. Potwierdzeniem tego mo e byæ zakwestionowanie przez marsza³ka kolejnej gliwickiej inwestycji szybkiej kolei miejskiej. Jako, e projekt zak³ada wykorzystanie infrastruktury kolei regionalnych, które znajduj¹ siê w gestii samorz¹du województwa, g³os marsza³ka jest w tej sprawie decyduj¹cy. Szybka kolej w Gliwicach mia³a po³¹czyæ abêdy z Soœnic¹ przez osiedle Kopernika i centrum miasta. Te trzy du e dzielnice zlokalizowane z dala od œródmieœcia, zamieszkiwane s¹ przez ponad tej sprawie wyjaœni, jaka by³a skala przestêpstwa. Policjanci ustalaj¹ liczbê pokrzywdzonych. - Apelujemy do osób, które korzysta³y z us³ug tego punktu kasowego, aby sprawdzi³y czy ich pieni¹dze dotar³y do adresatów. Pokrzywdzeni musz¹ liczyæ siê z tym, e otrzymaj¹ wezwania do zap³aty ze strony podmiotów, do których nie wp³ynê³y nale noœci. Wszystkich pokrzywdzonych prosimy o zg³aszanie siê w Komisariacie II Policji w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 33 mówi Marek S³omski, oficer prasowy KMP w Gliwicach. Hamulcowy z Urzędu 45 tysiêcy osób. W przysz³oœci linia mog³aby zostaæ wyd³u ona do Pyskowic. Miasto zamierza³o w ca³oœci pokryæ koszty uruchomienia takiego po³¹czenia. Marsza³kowi projekt opracowany przez specjalistów z Zespo- ³u Doradców Gospodarczych TOR z Warszawy siê jednak nie spodoba³. Dlaczego? - W koncepcji nie okreœlono realistycznych potrzeb uruchomienia po³¹czeñ, nie przedstawiono propozycji rozk³adu jazdy. Brakuje harmonogramu. Wyliczone koszty realizacji tego po³¹czenia wydaj¹ siê zbyt niskie - wyjaœni³a Aleksandra Marzyñska, rzeczniczka marsza³ka. Co teraz stanie siê z gliwickim pomys³em? - Wstêpne opracowanie dotycz¹ce gliwickiej szybkiej kolei zosta³o przygotowane przez fachowców mówi Marek Jarzêbowski, rzecznik prezydenta Gliwic. Skoro oni mówi¹, e koszt jest taki a nie inny to nale y to przyj¹æ jako rzecz wiarygodn¹. Marsza³ek ma prawo do swoich opinii, tylko dobrze by³oby eby opiera³ siê na wypowiedziach specjalistów a nie na tym, co mu siê wydaje. Opinia marsza³ka nie koñczy sprawy tylko znowu przesuwa j¹ w czasie. Miasto nie zrezygnuje z tej inwestycji. Nina Drzewiecka Grupa referendalna musi przeprosić prezydenta Gliwic za publikowanie nieprawdziwych informacji tak orzekł 6 października Sąd Okręgowy w Gliwicach. Referendyści muszą przeprosić Prezydenta dokończenie ze str. 1 Sêdzia Andrzej Kieæ w uzasadnieniu wyroku poda³, e nawet w kampanii wyborczej nie mo na go³os³ownie pisaæ i sugerowaæ, i ktoœ zosta³ skazany w trybie postêpowania karnego. Zawarte sformu³owanie w sposób jednoznaczny i nieuprawniony to sugeruje mimo i kolejne zdanie brzmi Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez prokuraturê. - W przypadku publicznych publikacji nale y precyzyjnie formu³owaæ treœæ zapisów. Skazanie ma miejsce wtedy, gdy zapad³ prawomocny wyrok skazuj¹cy - a tu takiej sytuacji nie ma - odczytywa³ sêdzia. Wskaza³ jednoczeœnie, e informacja by³aby rzetelna i prawdziwa, gdyby podano w niej, e toczy siê postêpowanie przygotowawcze w trakcie którego S¹d uzna³, e postanowienie o umorzeniu by³o przedwczesne. Sprawa zosta³a zwrócona do zbadania. - U yte sformu³owanie wykracza poza wolnoœæ s³owa i narusza dobra osobiste prezydenta podsumowa³ sêdzia Kieæ. ukasz Oryszczak - asystent prezydenta Zygmunta Frankiewicza Urzêdowi nie wolno prowadziæ kampanii referendalnej ale jesteœmy wrêcz zobowi¹zani do tego by prostowaæ nieprawdziwe informacje. Wielokrotnie powtarzaliœmy, e grupa referendalna pos³ugiwa³a siê informacjami nieprawdziwymi i ten dzisiejszy wyrok jest potwierdzeniem, e przynajmniej w tym przypadku mieliœmy racjê. Wyrok S¹du nas satysfakcjonuje. Cz³onkowie Grupy Inicjatywnej bardzo nerwowo przyjêli orzeczenie s¹du i nie chcieli go komentowaæ. Nina Drzewiecka Chcia³bym podkreœliæ, e w tego typu sprawach zazwyczaj wnosi siê o zadoœæuczynienie finansowe, które, na ogó³, przeznaczane jest na cel charytatywny. W tym wypadku naszym celem nie by³o pognêbienie finansowe grupy referendalnej tylko sprostowanie k³amliwej informacji, dlatego nie wyst¹piliœmy z roszczeniem finansowym. Je eli grupa referendalna nie zaprzestanie pos³ugiwania siê informacjami nieprawdziwymi ten tryb bêdzie wykorzystywany i bêdziemy sk³adaæ do s¹du kolejne wnioski. R E K L A M A

4 Zabrze chce DTŚ Zabrze chce jak najszybciej zbudowaæ Drogow¹ Trasê Œrednicow¹. Nie chcemy straciæ pieniêdzy, które zosta³y pozyskane na tê inwestycjê podkreœlaj¹ w³adze samorz¹dowe. Niestety, protesty wokó³ gliwickiego przebiegu DTŒ w bezpoœredni sposób przek³adaj¹ siê na tempo realizacji w Zabrzu i stanowi¹ zagro enie dla ca³ej inwestycji. Budowa licz¹cego 4,8 km odcinka do centrum Zabrza (wêze³ de Gaulle a) rozpoczê³a siê jesieni¹ ubieg³ego roku. Ma on byæ gotowy do wiosny 2011 r. W kolejce czekaj¹ ju nastêpne fragmenty DTŒ projekt jest gotowy, pieni¹dze zabezpieczone. Zabrze nie ma takich problemów jak Gliwice. Mieszkañcy chc¹ szybkiego po³¹czenia z miastami aglomeracji œl¹skiej. Jednak zgodnie z unijnymi przepisami, równie w przypadku zabrzañskich odcinków obowi¹zuje wariantowanie trasy. Konsultacje w sprawie DTŒ maj¹ jednak zdecydowanie inny spokojny charakter. Choæ zainteresowanie nimi jest niezbyt du e to jednak w ankiecie internetowej zabrzanie wypowiadaj¹ siê chêtnie. Zdecydowanie popieraj¹ realizacjê DTŒ w wariancie 1 A. Jak zauważa Adam Kurbiel, zastępca prezydenta miasta, realizacja DTŚ w Zabrzu nie jest jednak tak bezproblemowa jakby mogło się to wydawać. Podczas konsultacji zbyt mało mówi się o tym, jak bardzo zabrzańska część powiązana jest z tym, co dzieje się w Gliwicach. - Bardzo poważnie obawiamy się o dalsze losy DTŚ mówi Kurbiel. - Obecnie, Drogowa Trasa Średnicowa, jako jedna z nielicznych w Polsce ma zapewnione finansowanie - jest kredyt z EBI, są pieniądze UE i z budżetu państwa. Trzeba to wykorzystać. Tymczasem w Gliwicach inwestycja jest blokowana przez protesty grupki mieszkańców. Dalsza zwłoka w realizacji spowoduje, że te środki przepadną a z nimi cała inwestycja. Zabrze nie chce czekać z realizacją kolejnych odcinków. Gotowy jest już projekt dla wariantu 1A. Jedynym problemem jest dokonane niedawno przez ekologów odkrycie w rozlewisku potoku bielszowickiego lasów łęgowych. To zjawisko przyrodnicze prawnie chronione. Z tego względu konieczna jest korekta przewidzianego w tym miejscu zjazdu. W przypadku wydania decyzji środowiskowej dla tego poprawionego wariantu przerwa w realizacji DTŚ potrwałaby około roku. Pozwoliłoby to na utrzymanie źródeł finansowania. Natomiast przyjêcie wariantu 1 B mo e wi¹zaæ siê z zaniechaniem dalszej realizacji inwestycji. Wariant ten jest obecnie tylko na etapie koncepcji. Wszystkie procedury, takie jak og³oszenie przetargu na wykonanie dokumentacji, projektu itp. zajê³yby 3-4 lata. Pieni¹dze z ca³¹ pewnoœci¹ nie bêd¹ czeka³y tak d³ugo. Dodatkowym mankamentem tej wersji jest likwidacjê wêz³a na granicy Zabrza i Gliwic, który ma kapitalne znaczenie dla odkorkowania Zabrza. - Nie rozumiem protestów w Gliwicach. Dla nas jedynym rozwi¹zaniem, które pozwoli na dokoñczenie tej inwestycji jest uzyskanie w Zabrzu decyzji œrodowiskowej dla wariantu 1A i dla odcinka w Gliwicach. Je eli oby³oby siê bez protestów to bardzo szybko mo na przygotowaæ wtedy do przetargu odcinki zabrzañskie Z3 i Z4. Pozwoli³oby to na uruchomienie Ÿróde³ finansowania. W tym czasie móg³by rozpocz¹æ siê proces projektowania odcinka gliwickiego mówi Kurbiel. Je eli nie uda siê tego osi¹gn¹æ to mo emy o DTŒ zapomnieæ na lat dodaje. (bo) Ma³gorzata Mañka- -Szulik, prezydent Zabrza. - Bior¹c pod uwagê iloœæ realizowanych w Zabrzu inwestycji, to miasto jest jednym wielkim placem budowy. Trwa modernizacja gospodarki wodno- œciekowej jednego z najwiêkszych w Polsce, pod wzglêdem zaanga owania œrodków unijnych, projektów o wartoœci 830 mln z³otych. Drogowa Trasa Œrednicowa jest kolejn¹ niezwykle wa n¹ z punktu widzenia miasta inwestycj¹. Bardzo zale y nam na tym, aby inwestycjê szybko doprowadziæ do koñca, gdy ma ona niebagatelne znaczenie dla uk³adu komunikacyjnego miasta. R E K L A M A

5 Konsultacje DTŚ wypełniły salę. Mieszkańcy zadawali pytania GLIWICE. To nie referendum ani negocjacje. Chodzi o to, by wszyscy byli dobrze poinformowani taka informacja pojawi³a siê na pocz¹tku spotkania z mieszkañcami z inwestorem i projektantami Drogowej trasy Œrednicowej. Spotkanie, które zorganizowano w ramach konsultacji przygotowanych przez spó³kê DTŒ, zgromadzi³o w sali sesyjnej ok. 200 osób. Na wstêpie Andrzej Dunaszewski ze spó³ki DTŒ przedstawi³ historiê trasy, a Jan Gregorowicz z firmy INKOM za³o enia dotycz¹ce poszczególnych jej wariantów. Uzasadnia³ równie jakie kryteria przyjêto przy ocenie poszczególnych wersji trasy i dlaczego wariant 1 otrzyma³ najwiêksz¹ iloœæ punktów. - Strefê tzw. centrum Gliwic o powierzchni 4 km2 zamieszkuje ok. 72 tysi¹ce osób. Dysponuj¹ oni (przy wskaÿniku motoryzacyjnym na poziomie 400 samochodów na 1000 mieszkañców) ok. 30 tysi¹cami samochodów wyjaœnia³ Gregorowicz.. Jednoczeœnie, nie ma tam adnej drogi o wy szych parametrach, która umo liwia³aby sprawne wydostanie siê z tego obszaru. Tak¹ rolê ma spe³niaæ DTŒ. Nale y pamiêtaæ, e 80 procent ruchu do Gliwic i Zabrza to ruch z kierunku zachodniego, od strony aglomeracji śl¹skiej. Generuj¹ go mieszkañcy, nie przyjezdni. Informacji tych wys³uchano z pewnym zniecierpliwieniem, gdy wiêkszoœæ przyby³ych najbardziej zainteresowana by³a zadawaniem pytañ i dyskusj¹ na temat planowanej budowy tej arterii komunikacyjnej w Gliwicach. Na przyk³ad prezentacji dotycz¹cej tunelu towarzyszy³y okrzyki: Do konkretów! Nie przyszliœmy tu na kazanie! Wœród pytañ, jak to zwykle bywa, obok tych merytorycznych i ciekawych (m.in. sprawa tunelu, przejœæ dla pieszych czy przewidywanych wyburzeñ), pojawi³y siê równie absurdalne (Czy Panowie mieszkaj¹ w Gliwicach? Jeœli tak, to gdzie?). Mo na by³o równie odnieœæ wra enie, e czêœæ pytaj¹cych nie s³ucha³a z nale yt¹ uwag¹ prelekcji ani udzielanych wczeœniej odpowiedzi gdy wielokrotnie zwracano siê o wyjaœnianie tego samego zagadnienia. W niektórych przypadkach okazywa³o siê, e pytania wykraczaj¹ poza zakres tematyczny lub nie znajduj¹ siê w gestii inwestora. * * * Co najbardziej interesowa³o mieszkañców? Przytaczamy odpowiedzi na kilka wybranych pytañ dotycz¹cych DTŒ. - Dlaczego dwa spoœród czterech przygotowanych wariantów s¹ tak ma³o realne? (chodzi o wariant 3 i 4) - Warianty musia³y powstaæ, gdy narzucaj¹ to obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy. Przy projektowaniu wybrano najmniej inwazyjne œlady ich poprowadzenia. Wykazaliœmy, e w jakimœ zakresie s¹ one technicznie mo liwe, oszacowaliœmy tak e koszty ich wykonania. W zasadzie, wariant 4 pokazuje, e nie jest prawdziwa opinia, jakoby same obwodnice by³y w stanie za³atwiæ problemy komunikacyjne. Ka de odsuwanie tych dróg od strefy centralnej pogarsza warunki ruchu. - Jaka bêdzie ostateczna d³ugoœæ tunelu na gliwickim odcinku DTŒ? Czy jest jeszcze mo liwoœæ jego przed³u enia? - Sprawa wyd³u enia tunelu jest analizowana od pocz¹tku inwestycji. W pierwotnej wersji mia³ on zaledwie 200 metrów. W ka dej nastêpnej edycji projektu jego d³ugoœæ siê zwiêksza³a obecnie zaczyna siê na wysokoœci ul. Dworcowej, koñczy na ul. Fredry (pocz¹tek Parku Chopina) i ma prawie 500 metrów. Mamy œwiadomoœæ, e im bêdzie on d³u szy tym lepiej. Problem polega na tym, e dalsze wyd³u anie praktycznie uniemo liwi³oby prawid³owe powi¹zanie trasy z uk³adem miejskim a na tym odcinku ta trasa praktycznie ma s³u yæ wy³¹cznie obs³udze ruchu lokalnego. W³¹czenie siê w okolice skrzy owania z ul. Sienkiewicza (na wysokoœci Fabryki Drutu) wymaga wyrównania poziomów i stworzenia obszaru komunikacyjnego o okreœlonej wielkoœci. - Co z przejœciami dla pieszych? Czy DTŒ nie utrudni komunikacji miêdzy czêœciami miasta po³o onymi po dwóch stronach trasy? - Iloœæ przejœæ dla pieszych na kierunku pó³noc-po³udnie bêdzie wiêksza ni obecnie. Na ka dym wêÿle - powi¹zaniu dwupoziomowym (ul. Konarskiego, Czêstochowska, Sienkiewicza, Hutnicza) przewidziano k³adki technologiczne dla pieszych. Z kolei, pomiêdzy ul. Hutnicz¹ a Królewskiej Tamy, w stronê Soœnicy istniej¹ce ci¹gi komunikacyjne zostan¹ odtworzone oraz dodatkowo powstan¹ nowe, odpowiadaj¹ce potrzebom mieszkañców. - Dlaczego przy okazji planowanych wyburzeñ podaje siê dane dotycz¹ce budynków mieszkalnych a pomija obiekty u ytkowe? - W najbli szym czasie dane dotycz¹ce wyburzeñ zostan¹ uzupe³nione o informacje zwi¹zane z budynkami niemieszkalnymi. R E K L A M A

6 M I E S Z K A N I A 1 POKOJOWE 1 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. 28m2, 1p. w niskim bloku. Blisko Politech.Śl. Mieszkanie do zrobienia. Tel A1173 cena: zł GLIWICE Łabędy. Pow. 30m2, 1p. w niskim budynku z cegły. Do remontu. C.o. miejskie. Tel. kom C733 cena: zł PYSKOWICE. centrum. Małe mieszkanie o dużych możliwościach. Świetna lokalizacja. Mieszkanie składa się z dużego pokoju z aneksem kuchennym i przedpokoju z którego wchodzimy do łazienki z wc. Ogrzewanie centralne. Niski czynsz. Świetna oferta na inwestycje (pod wynajem). Tel , 2A1532 cena: zł PYSKOWICE Konopnickiej. Atrakcyjne mieszkanie 1 pokojowe o pow. 36m2, całkowicie umeblowane. Piętro 1/3. Kuchnia z oknem, łazienka z wc. Mieszkanie czyste, zadbane, doskonale zlokalizowane. Czynsz najmu+media+kaucja. Tel ; 32/ B192 najem: 800 zł 2 POKOJOWE 2 POKOJOWE GLIWICE Łabędy. Ładne, ustawne mieszk, do kapitalnego remontu, 4p., duży balkon. Okna PCV. Cena do negocjacji tel A1529 cena: zł GLIWICE Centrum. Pow. 42m2, 2p. w niskim bloku. Rozkładowe. Balkon. C.o. miejskie. Tel A1393 cena: zł GLIWICE Centrum. Luksusowy apartament o pow. 68m2 na 2p. Rozkładowe. Mieszkanie mało zamieszkiwane. Całość wykonana z najwyższej jakości materiałów. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C727 GLIWICE Centrum. Idealne dla Firm! 2-poz., komfortowe mieszkanie o pow. 74m2. W pełni umebl. i wyposaż. Cicha i spokojna uliczka. Blisko do Rynku i sklepów. Tel A303 cena: zł najem: zł 2A1575 GLIWICE ul Dworcowa. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 37m2. Po remoncie. Piętro 3/6 w budynku z windą. Kuchnia z meblami w zabudowie. Balkon. Tel A1522 cena: zł GLIWICE Łabędy. Pow. 68m2, 1p. Stan tech. b.dobry. Łazienka z wc po remoncie. C.o. miejskie. Tel A1368 najem: zł GLIWICE os.gw.lud. Pow. 52m2, 7p. Rozkładowe. Duży balkon. Okna stare. Nowa winda. Tel A1382 cena: zł GLIWICE Zimorodka. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 46,20m2. Po kapitalnym remoncie. P. 4/4. W cenie meble kuchenne oraz zabudowane szafy. Tel: A1475 cena: zł cena: zł GLIWICE os.kopernika. Pow. ok. 50m2, 4p. w bloku. Rozkładowe. Balkon. Tel A957 cena: zł GLIWICE os.sikornik. Pow. 42m2, 2p. w niskim bloku. Kuchnia ślepa. Okna nowe. C.o. miejskie. Balkon - loggia. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1331 cena: zł GLIWICE Sośnica. Do wynajmu mieszkanie 2 pok. pow. 40,49 m2. W pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Położone w nowym budynku wielorodzinnym. Teren zamknięty brama wjazdowa na pilota. Istnieje możliwość parkowania samochodu. Tel A1580 najem: zł GLIWICE Szobiszowice. ul. Świętojańska. Pow. 51m2, wysoki parter. Rozkładowe, słoneczne. Do remontu. Korzystna cena!! Tel A1356 cena: zł GLIWICE blisko centrum. Ciekawe mieszkanie 3 pok, dające duże możliwości. 3 p. w stylowej przedwojennej kamienicy. Pow. ok. 86m2. Niski czynsz. Tel NOWA NIŻSZA CENA GLIWICE Zatorze. Pow. 46m2 na parterze w kamienicy. Po remoncie. Rozkładowe. Okna nowe. C.o. gaz. - piec 2-funkc. Tel A1374 cena: zł GLIWICE Sośnica. Mieszkanie 2 pok. po kapitalnym remoncie, na wysokim parterze, pow. ok. 43m2. W cenie pozostają meble kuchenne. t e l A1546 cena: zł KNURÓW. Pow. 55m2, 1p. w bloku. Do remontu. Okna pcv. Garaż. Ogródek. Tel A1189 cena: zł ZABRZE Wolności. Ładne mieszkanko o pow. 36m2, do odnowienia. IV piętro w budynku 4- piętrowym. Okna nowe PCV. Pokoje przejściowe, CO - węglowe, w kuchni stoi mały piec węglowy, istnieje możliwość wykonania CO gazowego. Tel. kont ; 2A1559 cena: zł ZABRZE Centrum. Pow. 37m2, 7p. Do odświeżenia. C.o. miejskie. Balkon. Tel A1348 cena: zł ZABRZE Mikulczyce. Pow. 42,25m2, wysoki parter w niskim bloku. Do odświeżenia. Wspólnota. Tel B242 cena: zł 3 POKOJOWE 3 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. 46m2, na 1p. w bloku. Loggia, 1pok. przejściowy. Kuchnia umebl. Idealne dla studentów. Tel H57 najem: zł GLIWICE Centrum. Pow. 68m2, 3p. Rozkładowe. Luksusowe. Kuchnia z umebl. na wymiar wraz z urządzeniami. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1308 cena: zł GLIWICE Łabędy. Pow. 63m2, 3p. w niskim bloku. Rozkładowe. Okna pcv. Balkon. C.o. miejskie. Tel C724 GLIWICE os.gw.ludowej. Pow. 67,75m2, 8p. Rozkładowe. Duży balkon. C.o. miejskie. Tel. kom C725 GLIWICE Sośnica. Rozkładowe, o pow. 48m2 na 3p. Dobry stan tech. Okna pcv. C.o. miejskie. Cena do negocjacji!! Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21H62 cena: zł GLIWICE Kozielska. Mieszkanie 3 pok. o pow. 68m2, słoneczne i przestronne. Balkon, widna kuchnia. P. 9/11. Częściowo po remoncie. Łazienka po remoncie - nowa armatura łazienkowa, kabina prysznicowa. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. tel NITKA&CZAPLA GLIWICE Szobiszowice. Atrakcyjne, rozkładowe mieszkanie po kapitalnym remoncie o pow. 59m2, 3p. Balkon. Tel GLIWICE Śródmieście. Rozkład. o pow. 92,21m2, 1p. w kamienicy. Do remontu. Wymieniona instal. elektr. Tel H63 cena: zł GLIWICE Śródmieście. Pow. 54m2, 3p. w niskim bloku z cegły. Pok. przejściowe. Duży balkon. Nowe instalacje. Wspólnota. Tel A654 cena: zł GLIWICE os. Waryńskiego. ul. Gomułki. Pow. 60,2m2 na 1p z dużym balkonem. 3 pok., łazienka i wc osobno. Klimatyzacja. Pozostają meble kuchenne i szafa zabud. Kontakt: Tel KATOWICE Brynów - Orkana, 3 WYŁĄCZNOŚĆ pokoje - osobne wejścia, pow. 60m2, 21A643 cena: zł piętro 2/4. Nowe okna, panele, łazienka i kuchnia kafle. Cicha, spokojna okolica. Tel PYSKOWICE Strzelców Byt. Ładne rozkładowe mieszkanie 3-pokojowe na wysokim parterze o pow. 63m2. GLIWICE Pl.Grunwaldzki. Stan techniczny dobry. Tel. kom. Mieszkanie o pow. 96m2, na parterze ; 32/ w kamienicy. Umeblowane, kuchnia wyposażona. C.o. gazo. Kaucja 1miesięczna. Tel B183 cena: zł WYŁĄCZNOŚĆ ZABRZE. Pow. 62,4m2, 5p. Podłogi 21A1338 najem: zł w panelach, łazienka i wc wykafelkowane, nowe okna drewniane. Balkon. Tel A1274 cena: zł 2A1574 cena: zł cena: zł 21A1184 cena: zł Poszukujemy dla naszego klienta mieszkania 1-2 pok. w Gliwicach centrum, śródmieście, okolice. Tel Nitka&Czapla cena: zł 2A1472 cena: zł 21B232 cena: zł ZABRZE Sobieskiego. Pow. 65m2, 1p. w niskim bloku. Komfortowe. Taras. C.o. i c.w. z sieci. Tel D65 cena: zł ZABRZE Rokitnica. Pow. 57m2, 4p. Okna pcv, balkon. C.o. z sieci. Garaż do wynajęcia. Tel A1062 cena: zł Poszukujemy mieszkania przy ul. Czwartaków oraz mieszkania z ogrodem Tel. 0/ CzN 4 i 5 POKOJOWE 4 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. 89m2, 3p. Rozkładowe. Stan tech. - b.dobry. Nowa instalacja elektr. oraz komp. Tel A1081 cena: zł GLIWICE Daszyńskiego. Mieszkanie 2 pokojowe, pow. ok. 68m2, balkon. II p. w kamienicy. Mieszkanie po generalnym remoncie. Okna nowe PCV. Dodatkowo do sprzedaży garaż o pow. 20m2 położony blisko mieszkania. Tel GLIWICE Centrum. Komfortowe o pow. 101m2, na 1p. w kamienicy. Wymienione wszystkie instalacje. Balkon. Tel A1100 cena: zł GLIWICE Centrum. Mieszkanie 4 pokojowe o pow. ok. 76m2. Przestronne i słoneczne. Kuchnia z oknem. Piętro 1/4 - blok. 2 balkony. Kontakt: Tel A1476 cena: zł GLIWICE Łabędy. Pow. 74m2 na parterze w niskim bloku, blisko lasu. Do remontu. C.o. i c.w. miejskie. Tel A1292 cena: zł GLIWICE Zatorze. Pow. 72m2, 4p. w wysokim bud. Bdb stan tech. 3 balkony. Budynek ocieplony. Cena do negocjacji. Tel C683 cena: zł GLIWICE Wolności. Mieszkanie 4 pokojowe o pow. 98m2, słoneczne i przestronne. Piętro II w budynku 2- rodz. Ogrzewanie gazowe. Tel A1206 cena: zł ZABRZE ok. Multikina. Pow. 74m2, parter w bloku. Rozkładowe. Duży balkon. Tel B244 cena: zł DZIAŁKI DZIAŁKI DZIERŻNO, OFERTA DLA DEWELOPERA. Działka o pow m2, w kształcie prostokąta, płaska, położona przy drodze publicznej, na granicy Gliwic i Pyskowic. Ciche, spokojne otoczenie, w pobliżu lasu. Bardzo dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic. Przeznaczona w części pod budownictwo mieszkaniowo usługowe jednorodzinne, nie ogrodzona. W granicy działki dostępne pełne uzbrojenie: woda, gaz, prąd, światłowód telekom. Tel A1089 cena: zł GLIWICE Brzezinka ul. Kozielska, działka o pow. 2500m2. Regularny kształt. Tel WYŁĄCZNOŚ NITKA&CZAPLA 2A GLIWICE. Działka o pow. 1250m2 położona bardzo blisko Strefy Ekon., Tesco oraz fabryki OPLA. Dogodne połączenie z DK 88 oraz A4. Nadaje się pod dział. gosp. Tel H60 cena: zł W sprzedaży działka inwestycyjna 5800m2 w centrum Gliwic, idealna pod hotel, restauracje. Cena: 4,5 mln. Tel N-CZ GLIWICE Chorzowska. Działka inwestycyjna. Pow m2. Wszystkie media. Ogrodzona, utwardzona. Brak planu zagospodarowania. Tel A1544 cena: zł GLIWICE do dzierżawy działka inwestycyjna o pow. 2042m2, całkowicie ogrodzona. Dostępne sieci: elektr., kanalizacja, wodociąg, gaz, tel. Kontakt: tel A1037 najem: 2,50zł/m2 2 km od Kleszczowa. działki bud. o pow. ok. 1000m2. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21 cena: 130zł/m2 KARCHOWICE dwie działki o pow m2 każda, położone obok siebie. Ciche, spokojne otoczenie, dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic, Zabrza. Tel B178 cena: zł KNURÓW. Działka bud.-rolna o pow. 3000m2 pod zabud. jednorodzy. Media: woda, prąd. W planie kanalizacja. Tel A1362 cena: 60zł/m2 PŁAWNIOWICE Działka uzbrojona - 610m2 z rozpoczętą budową domu. Otoczenie stare i nowe domy i łąki. Gotowe piwnice i płyta parteru. Tel A1530 cena: zł PILCHOWICE. Działka bud. o pow. 1451m2. Media: woda, prąd, gaz, wodociąg, kanaliz. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C716 cena: zł PŁAWNIOWICE. Działka rolna 2,7ha. Media w drodze: woda, prąd. Droga dojazdowa asfaltowa. Tel A1324 cena: 35zł/m2 PNIÓW Srocza Góra. 2 działki bud., mieszk.-usł. położone obok siebie 1140m2 oraz 998m2 usytuowane niedaleko Pyskowic. Media w granicy działek. Tel A1021 cena: 90,5zł/m2 POŁOMIA. 2 działki mieszk.-usł. położone obok siebie: 1106m2 oraz 897m2 w pobliżu lasu. Media w granicy działek. Tel A1046 cena: 70zł/m2 PONISZOWICE. Działka budowlana o pow. 1683m2. Media: woda, prąd, siła. Dojazd drogą asfaltową. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1353 cena: zł PYSKOWICE. Działki o pow. od 1000m2 do 1400m2. W pobliżu zalewu Dzierżno. Media w granicy działek. Tel A1291 cena: zł RUDA ŚLĄSKA - Bykowina. Do sprzedaży atrakcyjna działka budowl 1570 m2. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Wszystkie media w drodze: gaz, woda, prąd, kanalizacja. Dojazd: droga asfaltowa, publiczna. Spokojne otoczenie, niedaleko szkoła, kościół, poczta, przychodnia. W odległości 2-3 km autostrada A4. Oferta godna polecenia! tel C404 cena: zł RUDNO. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym (stodoła). Pow. 961 m2. Tel A1491 cena: zł RZECZYCE. Działka rolna 7500m2 (blisko media), prostokątna. Tel A1313 cena: 60zł/m2 SIEROTY Ostatnia działka pod zabudowę 1-rodz, pow m2, spokojne i zielone otoczenie, słoneczna ekspozycja,media,18 km od centrum Gliwic. W cenie udział w drodze wewn. Dobra inwestycja! tel NITKA&CZAPLA 2A692 TACISZÓW. Działka mieszkaniowa o pow. 980 m2. Nieuzbrojona. Media w drodze-prąd, woda. Otoczenie - las, domy jednorodzinne. Tel A1389 cena: 90zł/m2 WIESZOWA Do dzierżawy działka inwestycyjna o pow m2, w kształcie prostokąta, nieuzbrojona. Przeznaczenie w PPZ: zabudowa handlowo-usługowa oraz zabudowa przemysłowo-magazynowa. Dostępne sieci: elektr., kanalizacja deszcz., wodociąg komunalny, kanal. sanit., gaz. tel A1038 najem: 1,50zł/m2 ZABRZE Maciejów. Działka bud. o pow. 760m2. Tel D57 cena: 70zł/m2 cena: zł ZBROSŁAWICE. Pięknie położona działka gruntu (budowlana - MNU), w pobliżu las, szkoła, sieć sklepów, przystanki kom. miejskiej; dobre połączenie z Zabrzem, Gliwicami, Tarnowskimi Górami, w granicy działki przechodzą media: wodociąg komunalny, energia elektryczna, gaz. tel A1516 cena: zł DOMY DOMY GIERAŁTOWICE. Dom wolnostojący z 2005 r. o pow. 80m2 salon z kominkiem i aneksem kuch., przedpokój, łazienka, pok.), na zagosp. działce o pow. ok. 580m2; jako dom mieszk. lub pod dział. gosp. Tel C723 cena: zł GLIWICE Żerniki ul Elsnera, dwa domy wolnostojące do remontu na działce 2234 m2, o wymiarach 42m (wzdłuż ulicy) na około 53 m. Tel Oferty nr 2A1102 i 2A1450 2A cena: zł GLIWICE Centrum. Pół domu o pow. 150m2. 5pok., kuchnia ze spiżarką, łazienka i wc + taras. C.o. gazowe nowy piec. Garaż. Dom ocieplony, rolety antywł.. Dzialka ok. 600m2. Tel A1078 cena: zł GLIWICE Żerniki. Nowy dom w zab. szereg. 240 m2. Obecnie w fazie wykańczania. Podpiwniczeniegaraż, kotłownia, wc, pom. gosp. Parter - wiatrołap, salon, kuchnia, łazienka z wc, pokój. Piętro -4pok, łazienka z wc. Na parterze taras oraz 2 balkony. Ogrzew. Co gaz. Do budynku podłączono prąd, wodę, gaz oraz kanalizację sanitarnodeszczową. Działka 260 m2. tel A1497 cena: zł GLIWICE. Luksusowy umebl. dom o pow. 300m2, wolnost. Ładnie urządzony ogród ok. 600m2. Garaż na 2 sam. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A905 cena: zł GOSZYCE Dom na 2 rodziny do wykończenia przy trasie Gliwice - Kędzierzyn Koźle. Pow. 280m2, działka 1500m2. Urokliwe, spokojne położenie. Godny polecenia wszystkim ceniącym kontakt z przyrodą. Kontakt: tel A1245 cena: zł KOTULIN Gm. Toszek. Pięknie położony domek, na dużej działce o pow. 1798m2, w pobliżu jest las, sklepy, przystanek kom. miejskiej i kolejowej. Polecam dla klientów lubiących ciszę i spokój. cena do negocjacji. Tel A1512 cena: zł PŁAWNIOWICE. Dom piętrowy o pow. ok. 160m2 na działce 2430m2 + bud.gosp. 5pok. Tel C666 RYBNIK Ochojec. Wygodny i ładnie wykończony dom z 2005r. o pow. 160m2, działka 700m2. Tel C675 cena: zł cena: zł ZABRZE ul. Łangowskiego. Dom wolnostojący, piętrowy. Pow. użytk. 214m2, pow. mieszk. 174m2, działka 560m2. 6 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki z wc. Ogrzewanie węglowe i gazowe. 2 garaże. NOWA NIŻSZA CENA tel C397 ZABRZE Grzybowice. Dom wolnost. o pow. 130m2, 2-kond., cz. podpiwn. 5 pokoi. Działka 1588m2. Media: woda, siła, prąd, telefon, gaz. Okna nowe. Garaż murowany. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A900 cena: zł ZABRZE Maciejów. Dom wolnost. o pow. 157m2, 2-kondygn., cz. podpiwn. Pięknie zagosp. działka z altanką o pow. 767m2. C.o. - piec IIfunkcyjny. 2 garaże (w tym jeden na 2 sam.) Tel C747 cena: zł Pilnie poszukujemy dla zdecydowanego klienta komfortow., nowego domu wolnostojącego (do 10 lat). Gliwice i okolice (chętnie: Żerniki, Brzezinka, Bojków) Pow. od ok.150m2, działka od ok. 600m2. Tel Nitka&Czapla NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWE NIERUCHOMOŚCI GIERAŁTOWICE. Obiekt użytk.- mieszk. o łącznej pow. ok. 440m2. Działka 2844m2. Przy głównej drodze. Idealny na dom przyjęć okoliczn. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1335 cena: zł GLIWICE. Obiekt pod dział. gosp. o pow. 500m2, ocieplony. Parter: recepcja, pom. biur., socjalne, hala 80m. Ip.: pom. biur., sala konferencyjna, pom. socjalne. Stan techn. bdb. C.o. gaz. Działka o pow. 470m2. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C748 GLIWICE ok. Starówki. Do wynajmu atrakcyjny lokal usługowohandlowy. Parter z dwiema witrynami. Wejście bezpośrednio do lokalu. W lokalu znajduje się główna sala o pow. ok. 80m2, trzy pomieszczenia socjalne oraz WC - łączna pow. 148m2. Dodatkowo dwie piwnice. Idealne na siedzibę banku. Tel , 2A1447 cena: zł cena: zł najem: zł GLIWICE. Do wynajęcia lokale biurowe od 15m2 do 200m2. Tel A942 GLIWICE Sośnica. Bud. adm.-biur. o pow. użytk. 140m2, na działce o pow. 690m2. Bardzo dobry dojazd do Centrum Gliwic i Zabrza oraz A4. Idealny na nieuciążliwą dział. gosp. typu biuro projekt., rach. itp. Tel C659 GLIWICE- Centrum. Do wynajęcia lokal handl. o pow. ok. 56m2, na parterze w kamienicy, w sąsiedztwie przystanków autobus. i dworca PKP Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i94 najem: zł GLIWICE Górnych Wałów. Do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku o wysokim standardzie wykończenia. Do czynszu doliczamy ryczałt za: c.o., energia elktr., ciepła i zimna woda, ochrona, sprzątanie pow. wspólnych, internet, parking. Kontakt: ; GLIWICE Centrum. Lokal o pow. 195m2, na parterze w kamienicy z bezpośrednim wejściem z ulicy. 2 duże witryny, duża sala sprzedaży (ok.150m2) oraz 4 pom. Czynsz do negocjacji!! Tel H55 najem: zł GLIWICE Łabędy.Dosprzedaży hala prod.-magaz. o pow. ok. 1750m2, na działce 2200m2. Dogodny dojazd do DK-88 i A-4. W dobrym stanie technicznym, odświeżone i przygotowane do użytku. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i95 cena: zł GLIWICE Sośnica. Pow. magaz.- biur. na działce inw. o pow. 1ha. W skład pow. mag. wchodzą: 2 hale, wiata 100m2 oraz bud. wolnost. 180m2 z zapleczem sanit.-biur. Tel ZABRZE blisko Centrum. Do sprzedaży kamienica o pow. 600m2 Tel B237 najem: 19zł/m2 cena: zł NAJEMCA NIE PŁACI PROWIZJI 21A1231 cena: zł ZABRZE - Centrum. Do wynajęcia lokal o pow. 77m2 przy ruchliwej ulicy. Tel D21 cena: zł najem: zł ZABRZE Wolności. Działka zabudowana budynkiem usług.- produkc. Hala 3-stanowiskowa, budynek: parter - 2 pom. do celów produkc.; piętro - biuro, 3 pom. magazynowe, 2 toalety (1 z natryskiem), pokój socjalny. Pow. uż. (produkcyjna) 168m2, pow. biurowomagazynowo-socjalna 80m2. Plac manewrowy (parking) przed budynkiem. Tel A1563 cena: zł

7

8 ul. Jana Pawła II 10/II Gliwice, tel/fax , , ul. Wolności Zabrze, tel/fax , , Okazja. Nowa inwestycja Do sprzedania pozostały 23 mieszkania w nowo oddawanym budynku w Ornontowicach k. Gliwic. Świetna lokalizacja inwestycji, bardzo dobry dojazd do Gliwic, Zabrza, Mikołowa, Rybnika a także do węzłów na autostradach A-4 i A-1!!! W ofercie mieszkania 2 i 3 pokojowe o pow 48,4m i 60,3m. CENY: 2-pokoje (48m): zł 3-pokoje (60m): zł W cenę wliczone wykończenie Gładź gipsowa, panele podłogowe oraz biały montaż Gliwice Brzezinka. Osiedle domów w zabudowie szeregowej. Termin realizacji inwestycji lipiec Cena: od zł brutto. Ziemięcice - osiedle domów w zabudowie szeregowej. Pow domu 142m.Termin realizacji I kw 2009 Cena: od zł+80zl/m działki Zabrze. Okolice Maciejowa. Dom w zabudowie bliźniaczej. Pow. całkowita 120m. Działka 650 m. Proponowana cena: zł Gliwice okol. Jagiellońskiej. Mieszkanie o powierzchni około 120 m po remoncie kapitalnym. 4-pokoje, nowoczesna aranżacja. Cena: zł Gliwice Kościuszki. Komfortowe mieszkanie 3-pokojowe o pow 87m Mieszkanie po remoncie kapitalnym. Proponowana cena: zł Zabrze. Os. Kopernika. Mieszkanie 4-pokojowe o pow 74 mkw. Blok 4-ro piętrowy, I-sze piętro. Po remoncie kapitalnym. Cena: zł Nowa inwestycja!!! Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na granicy Gliwic i Knurowa. Świetna lokalizacja. 7 km do Centrum Gliwic, 3km do węzła A-4. 4 typy domów, powierzchnie całkowite 179 m i 193 m. Powierzchnie działek od 238 mkw. Cena sprzedaży: od zł!!! Gliwice Daszyńskiego. Mieszkanie 2-pokojowe po remoncie. Parter, pow. 54mkw. Do zamieszkania lub na działalność. Cena: zł Zabrze okol Stadionu Górnika. Dom wolnostojący po remoncie kapitalnym Na posesji hala produkcyjna. Działka 451m. Cena: zł Zabrze Helenka - dom w zabudowie bliźniaczej. Pow. Użytkowa 125 mkw Pow działki 235 mkw. Rok budowy Cena zł OFERTA PROMOCYJNA!! 15 km od Gliwic. Nowe osiedle. Domy wolnostojące: od zł Domy szeregowe: od zł Zabrze Zaborze ul. Działaczy Rodła. Mieszkanie 3-pokojowe o pow 70,6 mkw. Po remoncie. Blok 4-ro piętrowy. Cena: zł G-ce Dunikowskiego. Mieszkanie 3-pokojowe w świetnej lokalizacji. Po remoncie. Kuchnia na wymiar. Proponowana cena: zł Zabrze Biskupice Bytomska. Mieszkanie w trakcie remontu kapitalnego Pow mieszk - 42m. Proponowana cena: zł Gliwice Andersa. Mieszkanie o powierzchni 51 mkw. Kuchnia otwarta na pokój oraz pokój. Po remoncie. Cena: zł Pyskowice - do sprzedania 4 domy w stanie surowym otwartym i zamkniętym. Działki około 550 mkw Proponowana cena od: zł Zabrze, ścisłe Centrum. Mieszkanie w bloku o powierzchni 35 mkw. Bardzo dobra lokalizacja, wymaga odświeżenia. Cena: zł Gliwice Centrum. Apartament o powierzchni 67 mkw. Zaprojektowane przez architekta wnętrz Proponowana cena: zł Okolice Sośnicowic. Dom wolnostojący o pow. 180 mkw. działka 800 mkw Dobry stan techn. Cisza i zieleń. Cena: zł Zabrze Centrum. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 147 mkw. Działka 440 mkw. Dom po remoncie Proponowana cena: zł Zabrze, okolice Centrum. Mieszkanie 3-pokojowe w budynku z cegły. Powierzchnia mieszkania 68m, II-gie piętro. Cena: zł Knurów - 3-pokojowe mieszkanie o pow 75 mkw w 4-ro rodzinnym domu. Obok mieszkania garaż oraz mały ogródek. Cena: zł Gliwice okol. Radiostacji. Dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni około 90m. Działka 641m. Do odnowienia. Cena: zł Zabrze Maciejów. Dom wolnostojący, piętrowy, pow użytkowa 230 mkw, pow działki 934 mkw. 7 pokoi. Garaż na 2 samochody. Cena: zł Zabrze okolice Kardiologii. Mieszkanie 3-pokojowe po remoncie kapitalnym. Powierzchnia 74 mkw. Proponowana cena: zł Gliwice. Do sprzedania dom w zabudowie szeregowej po remoncie kapitalnym. Pow 80 mkw, działka 270 m. Cena: zł Gliwice Sośnica. Mieszkanie 3-pokojowe o pow 54 mkw. Po remoncie kapitalnym. Ładnie wykończone. Cena: zł Gliwice okol. Centrum. Mieszkanie 77 mkw w 4-ro rodzinnej willi. Po remoncie kapitalnym. Ogród 200m, garaż murowany. Cena: zł Zabrze okolice Pokoju. Dom wolno stojacy z 2000 roku. Pow 255 mkw, pow działki 696 mkw. 9 pokoi. Proponowana cena: zł Gliwice Królowej Bony. Pięknie wyremontowane mieszkanie 4pokojowe o powierzchni 118m. Okazyjna cena: zł G-ce Centrum. 3-pok z wyjściem na trawnik. Bezczynszowe. Teren ogrodzony, miejsca parkingowe. Wysoki standard wykończenia. Gliwice Sośnica. Do sprzedania dom w zabudowie bliźniaczej o pow około 110 mkw. Po remoncie kapitalnym. Proponowana cena: zł Gliwice - główna droga wylotowa. Kamienica wolnostojaca. 6 mieszkań o pow łącznej ok 400m. Idealne na działalność. Cena: zł Zabrze. Nad Kanałem. Mieszkanie 2-poziomowe o pow 75 mkw. 4-pokoje po remonciekapitalnym. Proponowana cena: zł Gliwice Kochanowskiego. Mieszkanie 3-pokojowe o pow 60 mkw. Pokoje niezależne, świetna lokalizacja. Cena: zł Gliwice Żerniki - lewa strona. Dom wolnostojący o pow 175 m działka 832 m. Idealny do zamieszkania lub na działalność. Cena: zł Gliwice Zubrzyckiego. Mieszkanie o powierzchni 26 mkw po remoncie kapitalnym. Bardzo dobra lokalizacja. Cena: zł

9 Beskid Żywiecki Ujsoły, dom całoroczny, dojazd, media, do zamieszkania Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum miasta, 110m2. Tel Do wynajęcia pom. biurowe lub magazynowe, pow. 200 m2, Pyskowice, Traugutta. Tel Dwu i trzypokojowe sprzedam. Tel Dwupokojowe mieszkanie 54m2, do wynajęcia, ul. Ligonia. Tel , Gliwice Ostropa działka 2046m2, w całości budowlana. 4 km od centrum. 220 zł/m2. Bez pośredników. Tel Głuchołazy Opolskie, sprzedam M3 48m2, cena 110 tys. zł. Tel Komunalne 48m2 i spółdzielcze 35m2 Zabrze zamienię na większe, 60m2. Tel Mieszkanie z garażem i ogródkiem w Rudzińcu sprzedam lub zamienię. Tel Poszukuję garażu do wynajęcia w okolicy starego miasta w Gliwicach. Tel Sprzedam garaż na Wolnych Torach. Tel Sprzedam kawalerkę, 20 m2 w Strzelcach Opolskich. Cena 63 tys. Tel Sprzedam mieszkanie 140 m2. Al. Korfantego Gliwice. Tel Sprzedam mieszkanie M4, 62m2 w Toszku. Tel Sprzedam mieszkanie os.millenium, ul. Spółdzielcza, 56 m2, 3 pok.tel Sprzedam mieszkanie os. Zubrzyckiego, 63 m2, 3 pok. Tel Sprzedam nieruchomość Bojszów, 12 arów z zabudowaniami. Media. Tel Sprzedam Pawilon Handlowy/ Lokal Uzytkowy 45m2, Klima, Wod-Kan, Trynek. 42 tys zł. Do negocjacji. Tel Sprzedam słoneczne mieszkanie 2-pokojowe 37 m2 w KNUROWIE. Drugie piętro w czteropiętrowym bloku z cegły. Bardzo niski czynsz. Spokojna i cicha okolica. Tel Sprzedam, mieszk. 4 pok. 73,5 m2, os. Waryńskiego, II p., nowe okna, stan db. Tel Superkomfort, 38m2, komunalne na większe, może być do remontu, w centrum. Tel Szukasz lokalu na gabinet dentystyczny, kancelarię prawną? Lokal 77 m2, Górnych Wałów, parter. 280 tys. Bez pośredników Wilcza sprzedam dom, stan surowy zamknięty. Tel Wynajmę komfortowe 2 pomieszczenia biurowe o pow. 27m2, parter, ul. D. Wałów Wynajmę lokale parter, 50m2 i 80m2 w Mikulczycach. Tel Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w centrum, od zaraz. Tel Wynajmę pokój. Tel Zamienię mieszkanie 54 m2 na większe może być zadłużone. Tel Zamienię mieszkanie w Gliwicach na Kraków. Tel SZYBKA POŻYCZKA- do zł, na okres 7 lat. Zadzwoń lub napisz SMS!!! Tel Usługi Dekarsko-Blacharskie- Tel !CZYSZCZENIE! DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICEREK, U NAS I U KLIENTA. Tel Eltech, inst. elektryczne, alarmy, domofony, kamery. Kosztorys GRATIS! Tel Alarmy Kamery Domofony. Tel Anglista korepetycje, tłumaczenia. Nr. Tel Aranżacje, wykonawstwo i nadzór, kompleksowe usługi remontowo budowlane. www. majster-gliwice.pl Tel ARCHITETURA KURS PRZY- GOTOWAWCZY RYSUNKOWY Art. BHP. Odzież robocza, Tel , fax Art-Styl profesjonalne SESJE FOTOGRAFICZNE na każdą kieszeń. Tel Azbest, acekol, eternit, papa demontaż, utylizacja. Tel BITPOL - sprzedaż i serwis ekektronarzędzi BOSCH- -MAKITA-METABO-CELMA. G-ce, Nowy Świat 33. Tel , bitpol.eu Biuro Projektowe; Projekty Domów; Pozwolenia na budowę. Biuro Rachunkowe, Licencja MF, Księgi Handlowe, KpiR, VAT, ZUS. Tel CENTRALNE OGRZEWANIE szybko i profesjonalnie. Tel Chemia przygotowanie do egzaminów, korepetycje. Tel Chwilówki MERITUM dla rencistów i emerytów. Dochód 600 zł. Decyzja do 20 min. Tel Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki skórzanej, wnętrza samochodów. Tel , R E K L A M A DACHY naprawa papą termozgrzewalną oraz blacharka. Tel DREWNO kominkowe i opałowe. Super drewno niska cena. Tel DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE, sprzedaż, montaż, GERDA. GLIWICE, ul. Lotników 54, tel ELEKTRYCZNE INSTALACJE alarmowe, odgromowe, pomiary, Gregulski. Tel Gotówka i konsolidacja do zł. Spisywanie wniosku i sprawdzanie zdolności kredytowej do 48 godz. Tel Firma DAREX instalacja CO- -WOD-KAN-GAZ, uprawnienia. Tel Hurtowy SKUP PUSZEK ALU i ALUMINIUM. Tel Instalacje ELEKTRYCZNE Pomiary. Tel GRUZ-WYWÓZ: worki na gruz 1 m3 podstawiamy własne kontenery od 1,5 m3. NASZYM SAMOCHODEM ZMIEŚCIMY SIĘ WSZĘDZIE!!! Tel , (całodobowo 7 dni w tygodniu). Kancelaria Prawna JURIS - doradztwo, pozwy, odszkodowania, odwołania ZUS, Kindergeld, Gliwice. Tel , Kafelkowanie, gładzie, panele. Zadzwoń! Umów się na bezpłatny pomiar Kancelaria rachunkowa poszukuje chętnych do współpracy. Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie audytu, księgowości, kadr i płac oraz podatków. Tel ciąg dalszy na stronie 11 R E K L A M A R E K L A M A....

10 ciąg dalszy ze strony 10 Kompleksowe usługi remontowo-budowlane: wewnątrz i na zewnątrz budynku, kafelkowanie, hydraulika, elektryka, ocieplanie, ścianki działowe, gładzie LUXFER. Tel Kursy operatora, remonty wózków widłowych. Tel , , Likwidacja mieszkań, wywóz starych mebli, sprzętu RTV, AGD oraz wszystkiego co zbędne. Szybko, tanio, kompleksowo, legalnie. Tel Malowanie, tapety, gładź, sufity podwieszane, roboty murarskie. Tel MEBLE NA WYMIAR, kuchenne, szafy, garderoby, wnęki, dorabianie szafek, usługi transportowe. Tel MERITUM. Bank Ci odmówił? My pomożemy. Jesteśmy dyspozycyjni w 28 bankach. Dzwoń: NoName zespół muzyczny, wesela, przyjęcia, bankiety, imprezy okolicznościowe. tel Obsługa informatyczna, serwis, sieci, strony dojazd do Klienta. Tel , , pl, Ocieplenia budynków, remonty. Tel Odnawianie drewnianych drzwi. Tel PRZEPROWADZKI i TRANS- PORT z ubezpieczeniem. Tel Remonty drobne i kompleksowe, kafelki, tapety, panele, gipsy, drzwi, okna, elektryka, gaz, wod-kan. Tel lub po REMONTY KLATEK SCHO- DOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax , Remonty kompleksowe, kafelkowanie, malowanie łazienki, panele itp RTV naprawa domowa. Tel , SKUP AKUMULATORÓW z aut, motorów, maszyn itp. Knurów, ul. Wilsona 54z. Tel SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką, bezpłatny transport. Tel Stolarnia Sośnica Wielicka 34, meble, kuchnie, szafy na każdy wymiar Tanie KREDYTY na oświadczenie na Działalność Gosp. BEZ ZUS i US TELEWIZORY naprawy domowe BAŁUCKI. Tel , TRANSPORT CIĘŻKI do 15 T, dł. 12 m, samochodem z hydrauliczną płytą i wciągarką. Tel TRANSPORT od 1-10 TON, wywrotka, węgiel, eko-groszek, kruszywa, ziemia ogrodowa. Tel TRANSPORT od 2-14 T, wywrotka, kruszywa budowlane, drogowe, ziemia ogrodowa. Tel Usługi TAPICERSKIE w domu Klienta po Usługi transportowe, przeprowadzki, przewóz towarów do 2T, likwidacja domów, biur i mieszkań - najtaniej w mieście. Tel UTYLIZACJA RTV, AGD, KOM Tylko u nas LEGALNIE, tel WESELA, STUDNIÓWKI, Film Foto tel , WĘGIEL WORKOWANY orzech, eko-groszek, groszek. Dowóz do Klienta. Tel Wiercenie techniką w żelbetonie. Gliwice, Nowy Świat 33, tel , Wod-Kan, Centralne Ogrzewanie, Gaz, Remonty oraz Nowe Instalacje. Tel Agencja Nieruchomości NITKA- &CZAPLA zał. 1982r., oferuje współpracę w charakterze agenta nieruchomości osobom z wyższym wykształceniem w wieku lat. com.pl Bez opłat wstępnych! Radio Taxi DRAGON przyjmie w ramach współpracy na b. korzystnych warunkach taksówkarzy posiadających licencję. Tel Dam pracę. Serwis ogumienia. Tel Przyjmę blacharza samochodowego, emeryta lub rencistę. Wiadomość, tel Przyjmiemy kierowcę koordynatora najchętniej studenta zaocznego. Tel Samodzielnego mechanika przyjmę do pracy na bardzo dobrych warunkach. Tel Przyjmę osoby do sprzątania hipermarketu (wymagana książ. Sanepidu). Tel Stomatologa pilnie zatrudnię. Tel Zatrudnię osoby do roznoszenia ulotek. Tel Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga LAST MI- NUTE Tunezja, Turcja, Egipt, Grecja, Chorwacja i inne. Biuro MMK Gliwice, Kaczyniec 7. Tel Wisła całoroczny wypoczynek, zaprasza O.W. KON- TAKT. Tel , (38). Alergolog dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając, MEDEN Gliwice. Tel Bezpłatna rehabilitacja, ogólnopolska akcja NA ZDROWIE. Eliminujemy bóle: pleców, krzyża, szyi, głowy, rwy kulszowej, nóg. Gliwice, ul. Matejki 5, tel CENTRUM ODCHUDZANIA, BEZPŁATNE KONSULTACJE, ZAPISY , BY- TOMSKA 8. GABINET MASAŻU, Gliwice. Tel KOTKI czarne oddam za darmo. Tel Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT, itp. Tel , Kupię stare skrzypce, inne instrumenty smyczkowe, również do naprawy. Tel Kupimy książki, stare pocztówki, stare zdjęcia, monety, odznaczenia, zegary, zegarki, obrazy. Tel , Księgarnia Ossolineum, Gliwice, ul. Matejki zł do negocjacji. Renault Twingo, 1.2, 1993 r., 124 tys. km. Dodatkowe koła zimowe, ważny przegląd i rejestracja, dodatkowy sterownik wtrysku i zapłonu, hak Auto Detailing - profesjonalna kosmetyka aut, pl, AUTOSKUP GOTÓWKA 24h, całe, uszkodzone. Tel AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel , Kupię Opla Astrę III, Diesel, , bezwypadkową, z książką serwisową, bez pośredników. Tel Skup starych, uszkodzonych, powypadkowych. Transport GRATIS. Tel Skupujemy całe, skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania - transport gratis. Natychniastowy przyjazd, gotówka. Tel , , WYNAJEM SAMOCHODÓW DO- STAWCZYCH , R E K L A M A

11 Fot. TUR Gliwice Olimpijska wystartuje w styczniu Lew czuwaj¹cy zostanie odnowiony i lepiej wyeksponowany informuje Urz¹d Miasta. RzeŸba Theodora Kalide pozostanie na swoim dotychczasowym miejscu, przed Will¹ Caro. Kompleksow¹ renowacj¹ rzeÿby zajm¹ siê fachowcy z Gliwickich Zak³adów Urz¹dzeñ Technicznych. W pierwszej kolejnoœci zostanie usuniêta rdza a powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie. Nastêpnie zniknie stara farba z ³ba i grzywy. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym lew zostanie ponownie pomalowany. Remontu doczeka siê równie miejsce, gdzie stoi rzeÿba. Jej cokó³ zostanie wy³o ony mrozoodpornymi, granitowymi p³ytami w ciemnym kolorze. Teren wokó³ coko³u zostanie wybrukowany kostk¹ granitow¹. Dodatkowa warstwa o³owianej blachy odizoluje rzeÿbê od powierzchni. Przed postumentem pojawi siê murek, o wysokoœci 45 cm, na którym bêdzie mo na usi¹œæ. Prace renowacyjne przeprowadzone zostan¹ równie na chodniku, gdzie wymieniona zostanie nawierzchnia. Pojawi¹ siê te nowe ³awki i kosze na œmieci. Dziêki iluminacji Lew zostanie w³aœciwie wyeksponowany tak e wieczorem.. Ca³oœæ prac kosztowaæ bêdzie ok. 66 tysiêcy z³otych. Lew ma byæ gotowy w po³owie listopada. Zmagania czo³ówki polskich p³ywaków z Otyli¹ Jêdrzejczak i Paw³em Korzeniowskim na czele, bêdziemy mogli ogl¹daæ w Gliwicach. W czerwcu, na nowym obiekcie - 50 metrowej P³ywalni Olimpijska rozegrana zostanie najwa niejsza krajowa impreza w tej dyscyplinie - Mistrzostwa Polski. Kryty basen, o olimpijskich wymiarach ma byæ gotowy do koñca grudnia. Jego oficjalne otwarcie zaplanowano na stycznia Olimpijska bêdzie jednym z najnowoczeœniejszych tego typu obiektów w Polsce i jednym z 6 dysponuj¹cych 50-metrowym basenem. Czy tym razem któryœ z oficjeli zdecyduje siê na skok do wody w garniturze, podobnie jak kilka lat temu Janusz Moszyñski? Jak siê dowiedzieliœmy, goœciem otwarcia bêdzie Artur Rojek z grupy Myslovitz, który nie tylko zaœpiewa ale byæ mo e równie jako pierwszy przetestuje p³ywalniê. Bêdzie to prawdziwie profesjonalny wystêp - nie tylko pod wzglêdem artystycznym lecz równie p³ywackim. Jak wynika z oficjalnego kalendarza Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego, pierwsz¹ imprez¹ na Olimpiskiej bêdzie w maju Grand Prix - Puchar Polski ( maja). W czerwcu (3-6 czerwca) rozegrana zostanie najwa niejsza impreza p³ywacka w kraju - G³ówne Mistrzostwa Polski a kilka dni póÿniej (7-9 czerwca) zawody Masters czyli Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski. Bêdziemy wiêc w Gliwicach ogl¹daæ sportowe zmagania najlepszych polskich p³ywaków i p³ywaczek. Lider zespo³u Myslovitz jest absolwentem katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego a p³ywaniem zajmowa³ siê wyczynowo - w 1985 roku by³ nawet mistrzem Polski juniorów. - Rozmawialiœmy ju na ten temat. Je eli tylko napiête terminy na to pozwol¹ to Artur Rojek bêdzie na otwarciu obiektu w Gliwicach - mówi Janusz Moszyñski. Czy mo na siê spodziewaæ, e w œlad za Arturem Rojkiem pójd¹ gliwiccy oficjele? - Basen jest na tyle du y, e spróbujemy wrzuciæ równie prezydenta i mo e jeszcze kogoœ artuje Moszyñski. Jak zapewnia Maurycy Drobny, dyrektor TUR, wszystkie prace na Olimpijskiej id¹ zgodnie z planem, i nie ma adnych opóÿnieñ. W tej chwili zakoñczono praktycznie prace przy monta u najwa niejszego elementu basenu czyli niecki. Wykonano j¹ ze stali nierdzewnej. To wprawdzie doœæ kosztowna technologia ale bardzo trwa³a i w tej chwili najlepsza. Alternatyw¹ by³y kafelki lub folia w przypadku obiektów tej klasy raczej ju niestosowane. W paÿdzierniku i listopadzie zmieni siê bezpoœrednie otoczenie obiektu. Powstan¹ tam m.in. boiska do siatkówki, dodatkowa zieleñ i elementy tzw. ma³ej architektury a tak e sieæ chodników i drogi dojazdowe. Kryta p³ywalnia na Leœnym zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez i terminarzem codziennych zajêæ, bêdzie wykorzystywana w wersji 25-metrowej (2 razy po 8 torów) lub 50 metrowej. Minimum raz w miesi¹cu rozegrane zostan¹ zawody p³ywackie o charakterze amatorskim lub mistrzowskim (rangi regionalnej, ogólnokrajowej b¹dÿ miêdzynarodowej). Bêdzie je mog³o ogl¹daæ 750 widzów. P³ywalnia bêdzie równie dostêpna dla mieszkañców Gliwic, okolic i regionu, którzy ucz¹ siê p³ywania, trenuj¹ tê dyscyplinê amatorsko lub uprawiaj¹ j¹ wyczynowo. W tym samym czasie z basenu bêdzie mog³o skorzystaæ ok. 150 osób. Jak mówi szef TUR-u - szczególne uprzywilejowani bêd¹ uczniowie szkó³ (zw³aszcza tzw. klas p³ywackich), uzdolnione p³ywacko 6-latki oraz reprezentanci klubów sportowych. Olimpijski obiekt bêdzie kosztowaæ oko³o 34 mln z³otych (brutto). Pieni¹dze pochodz¹ w ca³oœci z bud etu miasta. Nina Drzewiecka... Kameleona sprzedam ZABRZE. Na jednym z portali internetowych zabrzanin próbowa³ sprzedaæ kameleona jemeñskiego. Ofertê zauwa yli policjanci monitoruj¹cy serwisy aukcyjne. Postanowili sprawdziæ, czy sprzedawca posiada wymagane przez prawo dokumenty CITES. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e 29-latek oferuj¹cy kameleona nie dysponowa³ dokumentami pozwalaj¹cymi na hodowlê gada. Agresywny kibic z promilami Przepisy prawa polskiego chroni¹ gatunki zagro one wyginiêciem. Przewo enie przez granicê bez wymaganych dokumentów, oferowanie do sprzeda y jest przestêpstwem. Warto wiedzieæ, e kameleon jemeñski jest gatunkiem niezwykle ar³ocznym, jego utrzymanie jest bardzo kosztowne i wymaga du ego doœwiadczenia. Przed podjêciem decyzji o zakupie zwierz¹t nale y zapoznaæ siê z obowi¹zuj¹cymi przepisa- ZABRZE. W 24-godzinnym trybie przyœpieszonym, s¹d ukara³ 31-letniego mê czyznê, który zosta³ zatrzymany przed meczem pi³karskim dru yn Górnika Zabrze i KS-u ódÿ. Kibic mia³ prawie 3 promile alkoholu. Mê czyzna, pomimo braku biletu, dwukrotnie bez powodzenia usi³owa³ wejœæ na stadion. Za trzecim podejœciem zaatakowa³ pracowników ochrony zajmuj¹cych siê zabezpieczeniem wejœcia na stadion od strony ulicy Roosevelta. Po wytrzeÿwieniu, pseudokibic zgodnie z przepisami no- mi prawnymi, a tak e uzyskaæ wiedzê na temat ich hodowli. Za naruszenie przepisów wynikaj¹cych z Ustawy o Ochronie Przyrody zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5 - informuje zabrzañska policja. wej Ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, us³ysza³ zarzut naruszenia nietykalnoœci pracowników ochrony. Agresywny mieszkaniec Chorzowa podda³ siê dobrowolnie karze 8 miesiêcy ograniczenia wolnoœci przez wykonywanie - nieodp³atnie prac spo³eczno-u ytecznych. Ma równie zakaz wstêpu na imprezy masowe.

Drogowa Trasa Średnicowa coraz bliżej centrum

Drogowa Trasa Średnicowa coraz bliżej centrum Park za dawnym Domem Kultury w Łabędach całkowicie zmienił oblicze....... Miejsc dla dzieci tym razem ma wystarczyć - zapewniają urzędnicy. Co warto zobaczyć? Na co się wybrać? Zobacz nasze propozycje....

Bardziej szczegółowo

Gliwickie lofty nagrodzone przez Stowarzyszenie Moje miasto. ...

Gliwickie lofty nagrodzone przez Stowarzyszenie Moje miasto. ... Jedna z najbardziej znanych wizytówek Gliwic niedawno obchodziła mały jubileusz - odwiedziny milionowego gościa.... Gliwickie lofty nagrodzone przez Stowarzyszenie Moje miasto.... Co warto zobaczyć? Najbliższe

Bardziej szczegółowo

Do trzech razy sztuka?

Do trzech razy sztuka? Ukazuje się od 1997 roku 5 maja 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.800 egz. nr 415 R E K L A M A.... 1950 2009 GLIWICE. Po trwaj¹cym rok remoncie, Ratusz otwiera swoje podwoje i czeka na nowych u ytkowników.

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.200 egz. s³ynny ju transatlantyk.

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.200 egz. s³ynny ju transatlantyk. Ukazuje się od 1997 roku 10 marca 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.200 egz. nr 407 R E K L A M A.... Poœcig jak z filmu gangsterskiego ZABRZE. Poœcig ulicami miasta, próba przejechania policjanta i strzelanie

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz.

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz. Ukazuje się od 1997 roku 15 kwietnia 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.000 egz. nr 412 R E K L A M A.... Na ulicach Gliwic ubędzie samochodów z charakterystyczną L -ką Kursanci Tatuœ pije, dziecko prowadzi

Bardziej szczegółowo

8 zatrzymanych za napad Funkcjonariusze zatrzymali 8 osób podejrzewanych o napad rabunkowy dokonany na 56-letnim taksówkarzu.

8 zatrzymanych za napad Funkcjonariusze zatrzymali 8 osób podejrzewanych o napad rabunkowy dokonany na 56-letnim taksówkarzu. Od 1 września wprowadzone zostają nowe, białe recepty i tylko one zapewnią pacjentowi zniżkę na refundowane leki. ISSN: 2081-9005... Chciałbyś zgłosić jakiś problem, interwencję, a może pochwałę? Czekamy

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI komercyjne działki www.iwn.son.pl sierpień 2010 Nr 08 (144)

NIERUCHOMOŚCI komercyjne działki www.iwn.son.pl sierpień 2010 Nr 08 (144) NIERUCHOMOŚCI komercyjne działki www.iwn.son.pl sierpień 2010 Nr 08 (144) S P R Z E D A Ż Działki POWIAT BIELSKI, działka w widłach autostrady A4/A1 przy węźle tych autostrad, przeznaczenie tereny techniczno-produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

Plac na ulicy. Zadzwoń, zapytaj! Tak będzie wyglądała ulica Akademicka...

Plac na ulicy. Zadzwoń, zapytaj! Tak będzie wyglądała ulica Akademicka... Od wczesnych poniedziałkowych godzin porannych Andrzej Jarczewski, były klucznik Radiostacji Gliwickiej protestuje na szczycie 110-metrowej wieży Radiostacji. Strona 3 Zadzwoń, zapytaj! Telefoniczny dyżur

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet. BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 25 lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl Nasza

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

WIELKANOC. czas yczeñ, czas wzruszeñ. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim. str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI ISSN 2084-9966

WIELKANOC. czas yczeñ, czas wzruszeñ. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim. str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 24 05.04.2013 r. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim str. 3 WIELKANOC czas yczeñ, czas wzruszeñ www.lomianki.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 6 (475) 21 marca 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! Elastyczne protezy

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo