REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul.m.skłodowskiej-curie 65, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: , REGON , (dalej: Organizator ). Adres korespondencyjny: H2O Creative ul.skibicka Warszawa. Adres Organizator będący agencją reklamową działa w imieniu własnym na zlecenie Stock Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-402) przy ul. Spółdzielczej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: , REGON , (dalej: Stock Polska ). Dostawcy oraz dystrybutorzy nagród w Konkursie w żaden sposób nie partycypują ani też nie są współorganizatorami Konkursu, a jedynie mogą być podmiotami, od których zakupione zostały nagrody. Konkurs będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ). Konkurs organizowany jest z wykorzystaniem stron internetowych tworzących serwis internetowy dostępny pod adresem: (dalej: Serwis ) oraz z wykorzystaniem aplikacji Facebook owej dostępnej na Fan Page u marki Stock Prestige na Facebook u pod adresem: https://www.facebook.com/stockprestige/ Miejscem Konkursu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs będzie trwać od dnia r. do dnia r. włącznie. II. Uczestnicy Konkursu Konkurs jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2 które nie zajmują się osobiście wykonywaniem działalności artystycznej tj. nie posiadają statusu artysty, twórcy. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz Stock Polska oraz inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu (współpracownicy Organizatora i ich pracownicy), a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie zobowiązana jest oświadczyć, iż zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Zapoznanie się oraz zaakceptowanie treści Regulaminu jest koniecznym warunkiem udziału w Konkursie. Osoba, która zgłosi udział w Konkursie oraz spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, jest Uczestnikiem ( Uczestnik lub Uczestnik Konkursu, a wszystkie takie osoby łącznie to Uczestnicy lub Uczestnicy Konkursu ). III. Zasady udziału w Konkursie W celu udziału w Konkursie należy w terminie od dnia r. do dnia r. dokonać łącznie czynności: I. zakupić: a) b) c) d) przynajmniej jedną butelkę wyrobu pn. Stock Prestige o pojemności 500 ml, 700 ml lub 1000 ml; lub przynajmniej jedną butelkę wyrobu pn. Stock Prestige Citron o pojemności 500 ml lub 700 ml; lub przynajmniej jedną butelkę wyrobu pn. Stock Prestige Cranberry o pojemności 500 ml lub 700 ml; przynajmniej jedną butelkę wyrobu pn. Stock Prestige Grapefruit o pojemności 500 ml lub 700 ml; oraz zachować dowód zakupu tego produktu w postaci paragonu lub faktury VAT (dalej: Dowód Zakupu ). Jeśli na jednym paragonie lub fakturze VAT będzie więcej niż jedna z wymienionych powyżej butelek Stock Prestige, paragon (fakturę VAT) traktuje się jako jeden Dowód Zakupu. II. wykonać zadanie konkursowego polegające na przesłaniu zdjęcia butelki Stock Prestige na tle kojarzącym się Uczestnikowi z prestiżem, za pośrednictwem formularza konkursowego znajdującego się w Serwisie (https://stockprestige.pl/wielkiszlem/)lub na Fan Page u marki Stock Prestige (https://www.facebook.com/stockprestige/).

3 zgłoszone przez Uczestnik zgłaszając zdjęcie w Konkursie oświadcza i gwarantuje, że zdjęcie niego do Konkursu jest pracą wyłącznie jego autorstwa, że jest jedynym właścicielem praw autorskich do tego zdjęcia oraz, że zgłoszone zdjęcie nie było nigdzie wcześniej publikowane. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu zdjęć zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne. narusza Uczestnik zgłaszając zdjęcie w Konkursie oświadcza i gwarantuje, że jego treść nie jakiekolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw do wizerunku lub prywatności. Uczestnik zgłaszając zdjęcie w Konkursie oświadcza i gwarantuje, że w zdjęciu zgłoszonym przez niego nie zostały wykorzystane jakiekolwiek treści (elementy), do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim, z wyłączeniem oznaczeń Stock Prestige. 6. Uczestnik zgłaszając zdjęcie w Konkursie oświadcza, że jego prawa do zgłoszonego zdjęcia nie są ograniczone ani też obciążone na rzecz osób trzecich. 7. Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadkach naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia Regulaminu. 8. Dany Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, zgłaszając swoje zdjęcia (za każdym razem inne) poprzez Serwis lub na Fan Page marki Stock Prestige. Prawo zgłoszenia zdjęcia przysługuje Uczestnikowi dysponującemu Dowodem Zakupu. Jeden Dowód Zakupu uprawnia do zgłoszenia jednego zdjęcia. Organizator jest uprawniony zażądania od Uczestnika, któremu przyznana została nagroda w Konkursie, przedstawienia wszystkich Dowodów Zakupu, na podstawie których ten Uczestnik zgłaszał zdjęcia w Konkursie (również te nie nagrodzone), wyznaczając termin na przedstawienie tych Dowodów Zakupu, nie krótszy niż 5 dni (termin na doręczenie lub nadanie listem poleconym). W przypadku gdy Uczestnik nie przedstawi wszystkich Dowodów Zakupu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie wyznaczonym przez Organizatora, Uczestnik utraci prawo do ubiegania się o nagrody w Konkursie i prawo do nagród już przyznanych (w tym nagrody głównej), o ile wcześniej takie uzyskał. IV. Prawa autorskie Zgłaszając zdjęcie w konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Stock Polska nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych niewyłącznego upoważnienia do korzystania ze

4 zgłoszonego zdjęcia na wszystkich istniejących w chwili zgłoszenia polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. V. Wybór zwycięzców Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, składającą się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) przedstawicieli Organizatora lub innych wybranych przez Organizatora osób, które w jego imieniu będą dokonywać wyboru zwycięzców Konkursu, zgodnie z Regulaminem. Członkowie Komisji Konkursowej będą oceniali zdjęcia wedle własnego uznania, biorąc pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, walory artystyczne, pomysłowość oraz wiedzę o marce Stock Prestige. Posiedzenie Komisji Konkursowej podczas którego nastąpi wybór nagrodzonych zdjęć odbędzie się w dniu Z posiedzenia sporządzony zostanie protokół. Spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych do Konkursu i spełniających wymogi Regulaminu zdjęć, Komisja Konkursowa wybierze dwadzieścia nagrodzonych, rozdzielając pomiędzy Uczestników, którzy je zgłosili nagrody w postaci: pięciu nagród głównych, pięciu nagród II stopnia i dziesięciu nagród III stopnia. Decyzja o rodzaju nagrody za dane zdjęcie należy do Komisji Konkursowej. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik, wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w Serwisie oraz na Fan Page u marki Stock Prestige na Facebook u jako zwycięzcy nagrody w Konkursie. 6. Organizatora Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik, wyraża zgodę na przeniesie na autorskich praw majątkowych do zwycięskiego zdjęcia w Konkursie na polach eksploatacji określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5 7. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik, wyraża zgodę na to, że w przypadku wygrania nagrody w Konkursie wyraża zgodę na utrwalenie i korzystanie z jego wizerunku jako zwycięzcy Konkursu, przez Organizatora, Stock Polska lub podmioty działające na zlecenie Stock Polska, na zasadach i polach eksploatacji określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. VI. Nagrody Organizator ufundował w Konkursie pięć równorzędnych nagród głównych w postaci rzeczowo-pieniężnej. Każda nagroda główna składa się z vouchera na wyjazd na mecz tenisowy w turnieju Wielki Szlem do Londynu i pobyt dla jednej osoby wystawione przez Stock Polska i możliwe do zrealizowania przy udziale Stock Polska wspólnie z pozostałymi Uczestnikami, którzy wygrali nagrodę główną w okresie od r. do r. oraz części pieniężnej w wysokości 11,11% vouchera. W ramach każdego z voucherów przewidziane są następujące świadczenia: przeloty na trasie Warszawa-Londyn, Londyn- Warszawa, wszelkie potrzebne w czasie pobytu transfery( lotnisko-hotel, hotel-wimbledon, Wimbledon-hotel, hotel- restauracja, itd.), zakwaterowanie w hotelu 4 gwiazdkowym, wyżywienie przez cały okres pobytu oraz bilet wstępu na mecz otwierający Wimbledon 2015 na kort centralny r. Wizerunek nagrody głównej, który widnieje w materiałach promujących Konkurs jest poglądowy i Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczenia w ramach nagrody głównej vouchera o cechach innych niż przedstawione na zdjęciu, spełniającego parametry określone ust. Część pieniężna każdej nagrody głównej nie zostanie wypłacona Uczestnikowi Konkursu, lecz zostanie potrącona na pokrycie podatku, o którym mowa w zdaniu następnym. Od łącznej wartości każdej z nagród głównych,, Organizator obliczy zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) w wysokości 10% i potrąci przedmiotowy podatek z części pieniężnej nagrody. Za pobranie i odprowadzenie podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest Organizator, przy czym uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych umożliwiających odprowadzenie podatku. Nagrodami II stopnia są rakiety tenisowe Head Youtek IG Speed Pro, od których nie będzie naliczany podatek zryczałtowany.

6 Nagrodami III stopnia są zestawy 4 piłeczek tenisowych Slazenger Wimbledon, od których nie będzie naliczany podatek zryczałtowany. 6. Prawo do nagrody w Konkursie jest niezbywalne. 7. Nagroda w Konkursie nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. 8. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o wygranej w ciągu 14 dni od wyłonienia Zwycięzców, tj. do dnia włącznie. Powiadomienie nastąpi drogą mailową oraz telefoniczną na adres oraz numer telefonu wskazany przez Uczestnika z zgłoszeniu do Konkursu. Wraz z powiadomieniem, zostaną mu wysłane formularze niezbędne do rozliczeń podatkowych i do organizacji wyjazdu-nagrody Głównej, do wypełnienia i odesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską. 9. Warunkami koniecznymi do wydania nagrody zwycięzcy jest : a) wypełnienie przez Uczestnika formularza zawierającego dane niezbędne do rozliczeń podatkowych i wysłanie do Organizatora listem poleconym bądź przesyłką kurierską najpóźniej do dnia ; b) Dla osób, które wygrały Nagrodę Główną: podanie przez Uczestnika em zwrotnym swoich danych osobowych i teleadresowych w postaci: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania, numer Pesel oraz numer seryjny dowodu osobistego i numer paszportu, data wydania i upływu ważności paszportu i dowodu osobistego. Wyżej wymienione dane osobowe zwycięzcy otrzymującego Nagrodę Główną są niezbędne do celów rejestracji osób wchodzących na korty Wimbledonu oraz zgłoszenia do przewoźnika lotniczego i hotelu. Zwycięzca podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przekazanie przez Organizatora instytucjom biorącym udział w wyjeździe do Londynu, tj. liniom lotniczym, hotelowi, Wimbledonowi. Dane te są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie doraźnie w celu przekazania ww. podmiotom; c) Dla osób, które wygrały Nagrody II i III stopnia: podanie przez Uczestnika em zwrotnym swoich danych osobowych i teleadresowych w postaci: Imię i nazwisko, numer telefonu, dokładny adres zamieszkania. Wyżej wymienione dane osobowe zwycięzcy otrzymującego Nagrodę II i III stopnia są niezbędne do wysłania Nagród i będą wykorzystywane jedynie do użytku wewnętrznego podczas trwania konkursu. d) zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem umowy, której przedmiotem jest przeniesie na Organizatora autorskich praw majątkowych do zwycięskiego zdjęcia w Konkursie, na polach eksploatacji określonych w ww. umowie. Wzór umowy, o którym mowa wyżej stanowi

7 załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór umowy, zgodny z załącznikiem do niniejszego Regulaminu zostanie przesłany zwycięzcom w terminie do dnia em oraz przesyłką kurierską na adres podany przez uczestnika. Uczestnik zobligowany jest do wysłania podpisanej umowy w dwóch egzemplarzach na adres korespondencyjny Organizatora pocztą lub przesyłką kurierską najpóźniej do dnia e) zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem umowy, której przedmiotem jest utrwalanie i korzystanie przez Organizatora i podmioty uprawnione z wizerunku Uczestnika w związku z wygraną w Konkursie. Wzór umowy, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór umowy, zgodny z załącznikiem do niniejszego Regulaminu zostanie przesłany zwycięzcom w terminie do dnia em. Uczestnik zobligowany jest do wysłania podpisanej umowy w dwóch egzemplarzach na adres korespondencyjny Organizatora pocztą lub przesyłką kurierską najpóźniej do dnia Po zakończeniu procesu weryfikacji danych wskazanych w Regulaminie, zwycięzcy Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora o sposobie i terminie przekazania nagrody. 1 Podanie przez zwycięskiego Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych wskazanych w Regulaminie, jak również nie podanie kompletnych danych w terminach wskazanych w Regulaminie, będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody temu Uczestnikowi. 1 Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. 1 Nagrody nie odebrane ulegają przepadkowi. VII. Odpowiedzialność, skutki naruszenia Regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich (dostawców Internetu, operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługi pocztowe), w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych. Organizator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w każdym czasie, w tym do weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika postanowień

8 niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo zdecydowania o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, a w przypadku przyznania już nagrody o utracie prawa do nagrody przez takiego Uczestnika. Uczestnik, któremu wydano już nagrodę, będzie zobowiązany na żądanie Organizatora do jej zwrotu. W takim przypadku Organizator będzie uprawniony do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu, spełniającego określone w Regulaminie warunki niezbędne do otrzymania nagrody lub zadecydowania o innym przeznaczeniu nagrody. VIII. Reklamacje Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres H2O Creative ul.skibicka Warszawa z dopiskiem Reklamacja Wygraj Wyjazd Wielki Szlem- Londyn 2015!, w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą - reklamację uznaje się za dostarczoną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. IX. Ochrona danych osobowych Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stock Polska, który w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawa żądania usunięcia swoich danych osobowych i ich poprawiania.

9 X. Postanowienia końcowe Przesłane przez Uczestnika do Organizatora w ramach Konkursu zdjęcia lub inne materiały nie będą podlegały zwrotowi. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w Internecie na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią części Regulaminu, w szczególności nie wpływają na interpretację postanowień Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przepisami prawa. Zmiany nie będą negatywnie wpływały na uprawnienia Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie zostaną ogłoszone przez ich publikację w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji lub w innym późniejszym terminie wyraźnie wskazanym przez Organizatora. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Organizator:

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo