przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych"

Transkrypt

1 Kścian: Rzbudwa stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kścian, ul. Młyńska 15, Kścian, wj. wielkplskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samrządwa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Rzbudwa stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach. II.1.2) Rdzaj zamówienia: rbty budwlane. II.1.3) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: 1. Przedmitem zamówienia jest wyknanie rbót budwlanych związanych z rzbudwą stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach d wydajnści Qd max - 480,0 m3/d. Zakres rzeczwy bejmuje wyknanie rbót budwlanych związanych z pniŝszym wyszczególnieniem: 1. Budwa dwóch kwasdprnych zbirników wyrównawczych pjemnści 100 m3 kaŝdy 2. Remnt Budynku - przebudwa dachu z jednspadweg na dwuspadwy - wyknanie izlacji ścian fundamentwych - dcieplenie ścian zewnętrznych płytami warstwwymi - przedzielenie części wyŝszej budynku ścianą murwaną na dwa pmieszczenia: technlgiczne i magazynwe - wymiana stlarki kiennej - przebudwa pmieszczeń scjalnych i technlgicznych - przebudwa twrów drzwiwych i wrót zewnętrznych - wyknanie paski wkół budynku 3. Budwa djść i djazdów 4. Wyknanie grdzenia 5. WypsaŜenie budynku 6. Przewdy wdciągwe 7. Przewdy ścieków sanitarnych, przelew, spust 8. Przewdy kanalizacji sanitarnej - hala technlgiczna, chlrwnia 9. Remnt kanału technlgiczneg 10. Rzbiórki na terenie biektu, demntaŝ instalacji

2 technlgicznej 11. Technlgia SUW - zainstalwanie m.in. urządzeń instalacji technlgicznych gwarantujących prdukcję wdy nrmatywnych parametrach, w skład których wchdzą: Filtry dŝelaziaczy Mieszacz wdn-pwietrzny (aeratr) Agregat spręŝarkwy Dmuchawa pwietrza Zestaw pmp II-g stpnia z pmpą płuczącą 12. Studnie głębinwe i zieleń 13. Zasilanie. Rzdzielnia główna raz agregat 14. Linie kablwe nn 15. Instalacje elektryczne 16. Instalacje wyrównawcze 17. Instalacje dgrmwe 2. Zamawiający dpuszcza rzwiązania równwaŝne pisanym w przedmicie zamówienia. 3. Za rzwiązania równwaŝne pisanym uznaje się zastswanie innych materiałów, urządzeń, spsbów wyknania przedmitu zamówienia parametrach technicznych i jakściwych dpwiadających lub przewyŝszających pisane w dkumentacji prjektwej. 4.Zastswane materiały i urządzenie (równwaŝne) nie mgą pwdwać zmiany ustalnej w prjekcie technlgii uzdatniania wdy, nie mgą pwdwać zmiany warunków pzwlenia na budwę i nie mgą mieć wpływu na pgrszenie jakści wdy uzyskanej w efekcie uzdatniania. Pnadt muszą być kmpatybilne z pzstałymi elementami stacji. 5. Ilekrć w specyfikacji wraz z załącznikami przedmit zamówienia jest pisany ze wskazaniem znaków twarwych, patentów lub pchdzenia, t przyjmuje się, Ŝe wskazanim takim twarzyszą wyrazy (lub równwaŝne). 6. Szczegółwy zakres planwanych rbót zawarty jest w dkumentacji prjektwej raz w specyfikacją techniczną wyknania i dbiru rbót budwlanych stanwiących załączniki d SIWZ. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , , , , II.1.6) Czy dpuszcza się złŝenie ferty częściwej: nie. II.1.7) Czy dpuszcza się złŝenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: 1. Przystępujący d przetargu wyknawcy zbwiązani są przed upływem terminu składania fert d wniesienia wadium w wyskści ,00 zł 2. Wadium mŝe być wnszne w jednej lub kilku następujących frmach: - pieniądzu, - pręczeniach bankwych lub pręczeniach spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej, z tym Ŝe pręczenie kasy jest zawsze pręczeniem pienięŝnym; - gwarancjach bankwych; - gwarancjach ubezpieczeniwych, -

3 pręczeniach udzielanych przez pdmity, których mwa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listpada 2000r. utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (Dz. U. Nr 109, pz z późn. zm.) 3. Wadium wnszne w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na następujący rachunek zamawiająceg: BS Kścian z dpiskiem Wadium - Rzbudwa stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach w takim czasie, aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiająceg przed upływem terminu składania fert. 4. Dkument ptwierdzający wpłatę pieniędzy (ryginał lub kpia) dłączany jest d ferty. JeŜeli wadium wnszne jest w innej frmie, ryginał dpwiednieg dkumentu wraz z jeg kpią (ptwierdzną za zgdnść) dłączany jest d ferty. Oryginał naleŝy załączyć d ferty w taki spsób aby umŝliwić zamawiającemu jeg wyjęcie i zwrt bez uszkadzania ferty. Zamawiającym (beneficjentem) jest: Gmina Kścian, ul. Młyńska 15, Kścian 5. Wyknawca, który nie wniósł wadium zstanie wykluczny z pstępwania. 6. Wyknawca, któreg ferta zstała wybrana traci wadium wraz z dsetkami na rzecz zamawiająceg w klicznściach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy Praw zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wyknawcm niezwłcznie p wybrze ferty najkrzystniejszej lub uniewaŝnieniu pstępwania, z wyjątkiem wyknawcy, któreg ferta zstała wybrana jak najkrzystniejsza, z zastrzeŝeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca niezwłcznie wadium na wnisek wyknawcy, który wycfał fertę przed upływem terminu składania fert. 9. Zamawiający Ŝąda pnwneg wniesienia wadium przez wyknawcę, któremu zwrócn wadium na pdst. art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeŝeli w wyniku stateczneg rzstrzygnięcia prtestu jeg ferta zstała wybrana jak najkrzystniejsza. Wyknawca wnsi wadium w terminie kreślnym przez zamawiająceg. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na pczet wyknania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeŝeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, które Wyknawca zbwiązany jest wykazać w spsób szczególny. Spełnienie teg warunku na pdstawie złŝneg świadczenia w tym zakresie. III.3.2) Wiedza i dświadczenie

4 Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Warunek pwyŝszy zstanie spełniny jeŝeli wyknawca wykaŝe wyknanie c najmniej dwóch rbót budwlanych, kaŝda wartści nie mniejszej niŝ ,- zł (słwnie: jeden milin sześćset tysięcy zł) brutt i bejmująca swym zakresem budwę (dbudwę, rzbudwę, nadbudwę) lub/i przebudwę stacji uzdatniania wdy. Zamawiający będzie brał pd uwagę wyłącznie rbty wyknane w kresie statnich 5 lat przed upływem terminu składania fert, a jeŝeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, które zstaną pparte dkumentem ptwierdzającym, Ŝe rbty zstały wyknane zgdnie z zasadami sztuki budwlanej raz prawidłw ukńczne (np. referencje, stateczny prtkół dbiru przedmitu umwy). III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, które Wyknawca zbwiązany jest wykazać w spsób szczególny. Spełnienie teg warunku na pdstawie złŝneg świadczenia w tym zakresie. III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Warunek pwyŝszy zstanie spełniny, jeŝeli wyknawca wykaŝe dyspnwanie c najmniej p 1 sbie, psiadającej dpwiednie d przedmitu zamówienia uprawnienia d kierwania rbtami budwlanymi w branŝy: -knstrukcyjn-budwlanej - technlgicznej - elektrycznej, lub której zgdnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Praw budwlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, pz. 1118, z późn. zm.), dpwiednie kwalifikacje zstały uznane na zasadach kreślnych w przepisach drębnych, które pnadt będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia. III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Warunek pwyŝszy zstanie spełniny, jeŝeli wyknawca wykaŝe psiadanie śrdków finanswych lub zdlnść kredytwą w wyskści min ,00 PLN; III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu, naleŝy przedłŝyć:

5 wykaz rbót budwlanych w zakresie niezbędnym d wykazania spełniania warunku wiedzy i dświadczenia, wyknanych w kresie statnich pięciu lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeŝeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, z pdaniem ich rdzaju i wartści, daty i miejsca wyknania raz załączeniem dkumentu ptwierdzająceg, Ŝe rbty zstały wyknane zgdnie z zasadami sztuki budwlanej i prawidłw ukńczne wykaz sób, które będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, w szczególnści dpwiedzialnych za świadczenie usług, kntrlę jakści lub kierwanie rbtami budwlanymi, wraz z infrmacjami na temat ich kwalifikacji zawdwych, dświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wyknania zamówienia, a takŝe zakresu wyknywanych przez nie czynnści, raz infrmacją pdstawie d dyspnwania tymi sbami świadczenie, Ŝe sby, które będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, psiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają bwiązek psiadania takich uprawnień infrmację banku lub spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej, w których wyknawca psiada rachunek, ptwierdzającą wyskść psiadanych śrdków finanswych lub zdlnść kredytwą wyknawcy, wystawiną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert Wyknawca pwłujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w pstępwaniu na zdlnść finanswą innych pdmitów, przedkłada infrmację banku lub spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej, dtyczącą pdmitu, z któreg zdlnści finanswej krzysta na pdstawie art. 26 ust. 2b ustawy, ptwierdzającą wyskść psiadanych przez ten pdmit śrdków finanswych lub jeg zdlnść kredytwą, wystawiną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert. III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłŝyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia

6 aktualny dpis z właściweg rejestru, jeŝeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert, a w stsunku d sób fizycznych świadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściweg naczelnika urzędu skarbweg ptwierdzające, Ŝe wyknawca nie zalega z płacaniem pdatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłŝenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawine nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert aktualne zaświadczenie właściweg ddziału Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych lub Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg ptwierdzające, Ŝe wyknawca nie zalega z płacaniem składek na ubezpieczenie zdrwtne i spłeczne, lub ptwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłŝenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawine nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert aktualną infrmację z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert aktualną infrmację z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych JeŜeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada:

7 III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, Ŝe: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert nie zalega z uiszczaniem pdatków, płat, składek na ubezpieczenie spłeczne i zdrwtne alb Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłŝenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawiny nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert nie rzeczn wbec nieg zakazu ubiegania się zamówienie - wystawiny nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert III.4.3.2) zaświadczenie właściweg rganu sądweg lub administracyjneg miejsca zamieszkania alb zamieszkania sby, której dkumenty dtyczą, w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawine nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert - alb świadczenie złŝne przed ntariuszem, właściwym rganem sądwym, administracyjnym alb rganem samrządu zawdweg lub gspdarczeg dpwiedni miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŝeli w miejscu zamieszkania sby lub w kraju, w którym wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takieg zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) 1) frmularz fertwy (wg załącznika nr 1 d SIWZ) 2) wykaz urządzeń równwaŝnych (wg. załącznika nr 8) 3) dwód wniesienia wadium 4) uprszczny ksztrys fertwy 5) pełnmcnictw - w przypadku, gdy ferta zstała pdpisana przez pełnmcnika lub gdy ferta zstała złŝna przez wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia zgdnie z art. 23 ustawy - w załączeniu wzry d wykrzystania takich pełnmcnictw (załącznik nr 6 i 7 d SIWZ)

8 III.7) Czy granicza się mŝliwść ubiegania się zamówienie publiczne tylk dla wyknawców, u których pnad 50 % pracwników stanwią sby niepełnsprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniŝsza cena. IV.2.2) Czy przeprwadzna będzie aukcja elektrniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: tak Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian 3. Harmngram Rzeczw-Finanswy (miesięczny) stanwiący załącznik nr 6 d Umwy mŝe być zmieniany, na umtywwany wnisek wyknawcy, tylk i wyłącznie w zakresie przesuwania wyskści śrdków finanswych pmiędzy pszczególnymi kresami rzliczeniwymi, z zastrzeŝeniem 5 ust 2 umwy. 14. Wynagrdzenie, którym mwa w ust. 1, zawiera pdatek VAT wyliczny wg stawki 23%. W razie zmiany stawki pdatku VAT w przepisach pdatkwych, dknanej p zawarciu Umwy i mającej d niej zastswanie, wynagrdzenie t ulegnie dpwiedniemu zwiększeniu alb pmniejszeniu kwtę wynikającą ze zmiany stawki pdatku VAT. Zmiana wynagrdzenia będzie miała zastswanie d niezafakturwanej części wynagrdzenia. 2. Zamawiający dpuszcza mŝliwść zmiany umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie, której dknan wybru Wyknawcy w następujących przypadkach : 1) zmiany danych związanych z bsługą administracyjn-rganizacyjną umwy, zmiany danych teleadreswych raz sób wskazanych d kntaktów między Strnami, 2) kniecznści zmiany w przedmicie zamówienia, ile zmiana ta nie pwduje zmiany wynagrdzenia Wyknawcy, 3) w przypadku gdy nastąpi zmiana pwszechnie bwiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmitu umwy 4) przedłuŝenia terminu wyknania umwy, w przypadku gdy: a) zmiana terminu wyknania umwy wynikła z przyczyn nie przewidzianych przy zawarciu umwy, b) zmiana terminu wyknania umwy jest uzasadnina warunkami atmsferycznymi, uniemŝliwiającymi wyknanie rbót w terminie kreślnym umwą, c) zmiana terminu wyknania umwy wynika z przedłuŝającej się prcedurą uzyskania zezwleń, uzgdnień, dbirów z przyczyn nie leŝących p strnie Wyknawcy, d) zmiana terminu wyknania umwy wynikła z kniecznści przeprwadzenia ratwniczych badań wykpaliskwych, e) kniecznści

9 przeprjektwania kreślnych zakresów biektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych d prawidłweg wyknania przedmitu umwy. f) siły wyŝszej 5) pzstałych pstanwień umwy nie stanwiących treści ferty Wyknawcy, 6) mŝliwa jest zmiana umwy w zakresie kluczweg persnelu wyknawcy, za uprzednią zgdą zamawiająceg wyraŝną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczwe stanwisk kierwnicze w sytuacji, gdy dtychczaswy kierwnik z przyczyn lswych nie mŝe dalej wyknywać pwierznych mu czynnści. 7) zmiana umwy jest krzystna lub bjętna z punktu widzenia Zamawiająceg. 3. Zamiana umwy mŝe nastąpić na pisemny umtywwany wnisek jednej ze Strn, za zgdą drugiej Strny umwy, na pdstawie aneksu d umwy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mŝna uzyskać pd adresem: Urząd Gminy Kścian, ul. Młyńska 15, Kścian. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kścian, ul. Młyńska 15, Kścian (pkój nr 13 - Sekretariat). IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.16) Infrmacje ddatkwe, w tym dtyczące finanswania prjektu/prgramu ze śrdków Unii Eurpejskiej: PROW na lata IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budŝetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

okres dwóch lat od podpisania umowy ramowej. Numer ogłoszenia: 76909-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

okres dwóch lat od podpisania umowy ramowej. Numer ogłoszenia: 76909-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Zawarcie umwy ramwej na dstawy sprzętu kmputerweg i licencjnwaneg prgramwania systemweg, biurweg, specjalistyczneg i użytkweg wg ptrzeb bieżących Instytutu Chemii i Techniki Jądrwej przez kres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebdzice.pl Świebdzice: Kmplekswe Ubezpieczenie Gminy Świebdzice wraz z Jednstkami Pdleglymi

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo