POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy"

Transkrypt

1 POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. -przasnysz.pl

2 2 SPIS TREŚCI: I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PPRZASNYSKIEGO.. 3 II. SYSTEM KOMUNIKACYJNY POWIATU PRZASNYSKIEGO... 4 III. MOCNE STRONY POWIATU PRZASNYSKIEGO IV. WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORCZOŚCI I RYNEK PRACY.. 7 V. PROFIL GOSPODARCZY POWIATU PRZASNYSKIEGO VI. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA INWESTORÓW.. 10 OBSZAR 1 - PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA OBSZAR 2 - TERENY POWIATU PRZASNYSKIEGO PRZEZNACZONE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE OBSZAR 3 PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA PODSTREFA I W CHORZELACH OBSZAR 4 PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA PODSTREFA II W CHORZELACH Gwarancje kolejowe i gazownicze dla terenów inwestycyjnych. 43 VII. ATUTY POWIATU PRZASNYSKIEGO VIII. ZAPLECZE MEDYCZNE.. 53 IX. BAZA TURYSTYCZNA I REKREACYJNO WYPOCZYNKOWA. 54 X. OFERTA EDUKACYJNA... 59

3 3 I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PRZASNYSKIEGO Herb Powiatu Przasnyskiego Powiat przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego. Jego obszar obejmuje km 2, co stanowi około 0,4 % powierzchni Polski i 3,4 % powierzchni województwa. Na wschodzie graniczy z powiatem ostrołęckim, na południowym wschodzie z powiatem makowskim, na południowym zachodzie z powiatem ciechanowskim, na zachodzie z powiatem mławskim, na północnym zachodzie z powiatem nidzickim, a na północy z powiatem szczycieńskim. Mapa. Układ komunikacyjny terenów inwestycyjnych powiatu przasnyskiego na tle Polski.

4 4 II. SYSTEM KOMUNIKACYJNY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Ogółem w latach w ramach inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi przebudowano 233,295 km za kwotę ,04 PLN, w tym uzyskano dofinansowanie ,96 PLN. Mapa systemu komunikacyjnego powiatu przasnyskiego.

5 5 Drogi: Sieć dróg na terenie powiatu przasnyskiego składa się z: - drogi krajowej Nr 57 o długości 47 km, - dróg wojewódzkich Nr 544, 614, 616, 617, 625 o długości 65 km, - dróg powiatowych długości 424,720 km, - dróg gminnych długości 623 km. Obszar administracyjny powiatu przasnyskiego obejmuje 7 gmin, 2 miasta (Przasnysz i Chorzele) 186 sołectw i 255 miejscowości. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Przasnysz, Chorzele wraz z miastem Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała oraz gmina miejska Przasnysz. Według obowiązującego podziału statystycznego (NTS 3), powiat należy do podregionu ostrołęcko-siedleckiego. Jego obszar jest tzw. Bramą na Mazury. Teren powiatu przasnyskiego zamieszkuje osób, w tym kobiety oraz mężczyzn. 37,5% ludności mieszka w miastach, 62,5% na wsi. Na 1 km 2 przypadają 43 osoby, co sprawia, że powiat zajmuje jedno z ostatnich miejsc na Mazowszu pod względem gęstości zaludnienia. 1 Użytki rolne stanowią 66,5% powierzchni, grunty leśne 29,9%, zurbanizowane i zabudowane 2,7%, a pod wodami 0,2%. Niewiele ponad 3% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Na terenie powiatu ma siedzibę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 665,6 w przeliczeniu na 10 tys. Ludności. Spośród nich 80,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących poniżej 10 osób). Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą zł i są wyższe o 396 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 1 lokatę w województwie. III. MOCNE STRONY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Sfera gospodarcza: > Dynamiczny rozwój dużych przedsiębiorstw (ABB, Bel, Kross, Zipp, Wimest) - wzrost produkcji, eksportu, nakładów inwestycyjnych, zatrudnienia. > Stały wzrost liczby MSP. > Rosnący potencjał finansowo-organizacyjny instytucji otoczenia biznesu. > Niskie ceny oraz znaczna rezerwa terenów inwestycyjnych, będących własnością powiatu. > Relatywnie niskie koszty działalności gospodarczej w porównaniu do dużych aglomeracji. > Duża rezerwa mocy energetycznych (część południowa powiatu). > Znaczny potencjał alternatywnych źródeł wytwarzania energii. > Dobra infrastruktura telekomunikacyjna. > Wysoka wydajność użytków rolnych, efektywne dostosowanie produkcji do klas bonitacji gleby. > Specjalizacja produkcji umożliwiająca rozwój przemysłu rolno-spożywczego. > Poprawiająca się struktura obszarowa gospodarstw rolnych. > Dobre warunki naturalne dla rozwoju agroturystyki i produkcji ekologicznej w rolnictwie. > Bliskość rynków zbytu dla produkcji rolnej. > Dostępne złoża surowców naturalnych dla budownictwa i drogownictwa. > Znacząca poprawa infrastruktury drogowej powiatu (w latach przebudowano i zmodernizowano ponad 223 km dróg powiatowych). 1 Dane za GUS, stan na dzień r.

6 6 > Skuteczna realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych procesu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki powiatu i regionu oraz dynamiczny rozwój szkół policealnych (Medyczne Policealne Studium Zawodowe Studium) i wyższych (Wyższa Szkoła Języków Obcych) i Centrum Kształcenia Praktycznego. > Efektywne pozyskiwanie przez powiat środków z funduszy Unii Europejskiej (od 2004 do średnio I miejsce w Polsce). > Największe w województwie mazowieckim (2 w Polsce) wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. > Proinwestycyjny budżet i brak zadłużenia powiatu. > Znacząco powiększony i stale odtwarzany (inwestycje i modernizacje) majątek trwały powiatu. Sfera społeczna: > Wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym. > Coraz wyższy poziom wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu. > Systematyczny spadek poziomu bezrobocia. > Dodatni przyrost naturalny. > Nowoczesna baza lecznictwa zamkniętego oraz powszechna dostępność podstawowej opieki medycznej. > Wysoki standard placówek oświatowych oraz bazy sportowo-rekreacyjnej szkół. > Systematycznie rosnąca liczba i aktywność organizacji i klubów upowszechniających i organizujących zdrowy styl życia oraz sport i rekreację. > Dynamiczny rozwój profesjonalnej twórczości artystycznej (fotografia, film, malarstwo, proza, poezja) oraz wzrastające znaczenie i popularność amatorskiej twórczości artystycznej. > Rosnąca otwartość społeczności wiejskiej na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych i ośrodków aktywizacji. > Wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego mieszkańców, znaczące ograniczenie przestępczości oraz zjawisk patologicznych. Terytorium: > Położenie na obszarze Zielone Płuca Polski". > Graniczenie z obszarem Wielkich Jezior Mazurskich - wykonywanie funkcji Bramy do Warmii i Mazur". > Wysokie walory przyrodnicze w krajowym i europejskim systemie ekologicznym, szczególnie: południowego kompleksu Puszczy Kurpiowskiej włączonego do obszaru Natura 2000", doliny rzeki Omulew oraz Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. > Sprzyjające rozwojowi turystyki i wypoczynku oraz agroturystyki. > Niski stopień degradacji powierzchni ziemi. > Wysoka jakość powietrza. > Bogata sieć szlaków turystycznych, w tym ok. 60 km ścieżek rowerowych. > Korzystne położenie powiatu w relacji do istniejącego i planowanego krajowego oraz wojewódzkiego systemu drogowego. > Rozwinięta sieć dróg powiatowych udostępniających teren powiatu inwestorom oraz turystom oraz usprawniająca komunikację pomiędzy gminami. > Znaczne walory historyczne i zabytkowe: liczne obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków oraz Światowe Centrum Kultu Św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

7 7 IV. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RYNEK PRACY. Na terenie powiatu przasnyskiego wśród działających firm do największych należą: Bel Polska Sp. z o.o. w Chorzelach. Jest częścią grupy Fromageries Bel, największego producenta serów topionych w Europie i Ameryce. ABB (ZWAR) S.A. w Przasnyszu. Zakład produkcyjny należący do międzynarodowego koncernu ABB zatrudniającego ponad 100 tys. pracowników na całym świecie. ZIPP Sp. z o.o. Jest dystrybutorem skuterów, quadów i motocykli na terenie Polski oraz Czech i Słowacji. KROSS Sp. z o.o. w Przasnyszu jest czołowym producentem rowerów w Polsce. Wimest S.j. W Przasnyszu. Znaczący producent urządzeń wodociągowych i krajowy lider wśród producentów zbiorników hydroforowych. Spółdzielnia Mleczarska Mazowsze w Chorzelach. Oprócz wyżej wymienionych dużych firm w powiecie przasnyskim istnieje m.in. 607 sklepów, 11 aptek, 5 banków (i filii banków), 8 tartaków, 13 piekarni, 7 kopalni kruszywa, 5 masarni, 3 młyny, 10 stacji paliw, 16 firm montujących stolarkę okienno-drzwiową. Miasto Przasnysz pełni funkcję głównego ośrodka usługowego powiatu. Do instytucji świadczących usługi zaliczyć można: Wyższą Szkołę Języków Obcych filia oraz Liceum Ogólnokształcące przy niej, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ZUS, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, Zespół Opieki Społecznej, Szpital, Bank BPH-PBK, PKO BP, Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, proszkownię Mlekoma. Powiat Przasnyski prowadzi także aktywną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji szkoleń i konferencji dla osób bezrobotnych oraz rozpowszechniania informacji o formach aktywnego wsparcia dla osób pozostających bez pracy. Aktywna współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami to jeden z priorytetów działania powiatu. Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy utrzymuje robocze kontakty z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z naszego regionu Mazowiecką Izbą Gospodarczą z Ciechanowa oraz Cechem Rzemiosł Różnych z Przasnysza, oraz z indywidualnymi przedsiębiorcami, co owocuje częstymi seminariami, szkoleniami oraz spotkaniami dot. możliwości wsparcia władz samorządowych dla działań prorozwojowych lokalnych przedsiębiorstw. Powiat współpracuje również z instytucjami oferującymi wparcie finansowe dla sektora MSP, to jest z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym oraz z instytucjami wsparcia biznesu takimi jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych oraz Agencja Rozwoju Mazowsza.

8 8 V. PROFIL GOSPOPDARCZY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Powiat Przasnyski jest jednym ze słabiej uprzemysłowionych obszarów terytorium województwa mazowieckiego, jednak samorządowe działania sprzyjające rozwojowi i powstawaniu nowych przedsiębiorstw oraz aktywne wspieranie nowopowstających inicjatyw gospodarczych sprawiły, iż w latach utrzymywała się tutaj w się wysoka koniunktura gospodarza. Powstało wiele nowych firm, bardzo aktynie rozwija się także sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie w powiecie działalność gospodarczą prowadzi podmiotów gospodarki narodowej, z czego w sektorze publicznym 155. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 2.769, spółek handlowych 78, spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego - 8, spółdzielni 33, fundacji 7, stowarzyszeń i organizacji społecznych W rejestrze REGON znajdują się także 32 powiatowe jednostki organizacyjne. Liczba podmiotów w przeliczeniu na ludności wynosi 658. Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,5%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (14,5%) oraz budownictwem (11,4%). 2 Dane za GUS, stan na koniec 2010 r.

9 9 Według klasyfikacji 3 przedsiębiorstw, podział podmiotów przedstawia się następująco: mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa 146 sektor MSP średnie przedsiębiorstwa 13 duże przedsiębiorstwa 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie wynosi 2.914,19 zł brutto (84,8 % w relacji do średniej krajowej) 4. Samorząd powiatu jest właścicielem terenów proinwestycyjnych, na terenie których planowane jest powstanie wielu nowoczesnych inwestycji i realizacja wielu inicjatyw gospodarczych. Dzięki współfinansowaniu środków z funduszy UE w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie infrastruktura okołoprzemysłowa (budowa dróg, chodników, miejsc postojowych i zatok autobusowych). Dużą zachętą dla potencjalnych inwestorów stanowią duże zasoby taniej i dobrze wykwalifikowanej siły roboczej kształcenie praktyczne mieszkańców powiatu odbywa się na kierunkach najbardziej przydatnych rozwojowej gospodarce państwa i powiatu. Działania na rzecz przedsiębiorców podejmowane przez Starostwo Powiatowe: 1. współpraca z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do pozyskania inwestorów, 2. przygotowanie i aktualizowanie oferty inwestycyjnej powiatu przasnyskiego, 3. tworzenie bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu powiatu, 4. udzielanie przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie powiatu przasnyskiego oraz procedur związanych z tym tematem, 5. promocja powiatu przasnyskiego w środowisku biznesowym, 6. organizacja imprez, wystaw, szkoleń i spotkań biznesowych, 7. współpraca z centralnymi i regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Działania prorozwojowe powiatu przasnyskiego przynoszą wymierne efekty. W minionym 10-leciu samorząd powiatu przasnyskiego przeprowadził inwestycje wartości ok. 200 mln zł. W latach planowane są inwestycje za 350 mln. zł. Od 2003 r. samorząd powiatu przasnyskiego plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej proinwestycyjnych polskich samorządów. Potwierdzają to: I miejsce i tytuł największego inwestora samorządowego w Polsce w latach w kategorii powiaty, II miejsce w Polsce i I miejsce na Mazowszu w latach oraz w latach Także ostatnie badania i rankingi potwierdzają gospodarcze sukcesy samorządu oraz skuteczność w zaspokajaniu społecznych potrzeb. Za lata powiat przasnyski zajął II miejsce w kraju w rankingu przedstawiającym samorządy o najwyższych wydatkach inwestycyjnych, w tym w infrastrukturę techniczną. Inwestycyjna ofensywa powiatu możliwa jest m in. dzięki pozyskiwanym środkom zagranicznym. Aktualnie powiat przasnyski zajmuje I miejsce w Polsce w wykorzystaniu finansowych środków zagranicznych w całym okresie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, tj. w latach Ponadto nasz powiat w 2010r. zajął dwukrotnie I miejsce w finale konkursów Samorządowego Lidera Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Usługi Zdrowotne w dziedzinie transportu i w dziedzinie ochrony zdrowia. 3 Klasyfikację przedsiębiorstw MSP prowadzi się w oparciu o zapisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U Nr 173 poz.1807 z późn. zm.) oraz Załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniającego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/ Dane za GUS, stan na dzień r.

10 10 VI. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA INWESTORÓW. Ramowe zasady realizacji projektów w dziedzinie przedsiębiorczości w powiecie przasnyskim określone zostały w dokumentach planistycznych stanowiących podstawę aplikowania o środki unijne. Podstawą działań rozwojowych powiatu w perspektywie budżetowej UE na lata jest uchwalona w dniu 27 maja 2008 r. Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata Zgodnie z diagnozą społeczno-gospodarczą powiatu przasnyskiego opracowaną w Strategii, w gospodarce lokalnej jednym z najpilniejszych zadań jest udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych inwestorom krajowym i zagranicznym, dlatego też priorytetowo traktowany jest rozwój gospodarczy i konkurencyjność powiatu wyrażająca się w tworzeniu warunków do inwestowania na jego terenie. Kluczowy jest tu projekt realizowany w ramach unijnego programu RPO WM: "Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" w Sierakowie k/przasnysza. Projekt o wartości ok. 34 mln zł obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych i dojazdowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Obszar PSG zajmuje 309 ha, z czego 202 ha jest przewidziane na cele inwestycyjne, zaś 107 ha jest przeznaczone pod działalność lotniczą. Właścicielem terenów (użytkowanie wieczyste) jest powiat przasnyski, który wykupił je od skarbu państwa. Powiat Przasnyski, przy wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego, włączył część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - 55,07 ha - do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skutkować będzie szeregiem benefitów dla przedsiębiorstw inwestujących na jej terenie. Realizacja projektu wydatnie przyczyni się do wzrostu gospodarczego Płn. Mazowsza poprzez umożliwienie rozwoju działalności gospodarczej, w tym o charakterze innowacyjnym. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata ", w której projekt ujęty został jako zadanie priorytetowe, realizacja projektu poprawy infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej pozwoli zdywersyfikować napływ inwestycji na rynek lokalny, który jest marginalizowany przez aglomerację warszawską - głównego beneficjenta krajowych i zagranicznych inwestycji. Komplementarnymi przedsięwzięciami do wyżej opisanego projektu jest projekt pn. Poprawa dostępności Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi Myszyniec Bartniki polegający na przebudowie i modernizacji drogi powiatowej nr 2514 W o łącznej długości 23,333 km zakończony w 2010 r (droga ta, obok drogi krajowej nr 57 stanowi obecnie główną drogę dojazdową do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej z terenu Warmii i Mazur) oraz Projekt Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa w Chorzelach. Przedstawione wyżej projekty w znaczący sposób wpływają na realizację aktywnej polityki zatrudnienia w powiecie. Wykorzystanie wolnych zasobów terenów inwestycyjnych zaktywizuje lokalny rynek pracy i zwiększy mobilność zawodową mieszkańców, a w konsekwencji podniesie potencjał gospodarczy powiatu. Pierwsze efekty są już widoczne - obecnie zostało sprzedanych 15 przedsiębiorcom 31 działek o łącznej powierzchni ok 24 ha przeznaczonych pod inwestycje w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Nowi inwestorzy zapewnią jeszcze w tym roku około 100 nowych miejsc pracy. Powiat Przasnyski posiada także tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 13 ha, które mogą służyć przyszłym inwestorom jako zaplecze bytowe oraz mogą ułatwić napływ nowych pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w PSG.

11 11 OBSZAR 1 - PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA (309 ha, z czego 202 ha przewidziane pod inwestycyje, zaś 107 ha jest przeznaczone na cele lotnicze)

12 12 Inwestorów już zapraszamy. Obszar PSG zajmuje 309 ha, z czego 202 ha jest przewidziane na cele inwestycyjne, zaś 107 ha jest przeznaczone pod działalność lotniczą. Właścicielem terenów (użytkowanie wieczyste) jest powiat przasnyski, który wykupił je od skarbu państwa. Cały teren Strefy jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, handlową, usługi oraz działalność lotniczą. Fot 1. Zarys Przasnyskiej Strefy Gospodarczej przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych. Na obszarze PSG nie występują żadne przeszkody mogące utrudnić lokalizowanie przyszłych inwestycji: nie występują tu ograniczenia ekologiczne, nie ma zanieczyszczeń gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych, nie występują żadne odpady, przeszkody terenowe i podziemne, nie ma też ryzyka zalań czy obsunięć terenu. Powiat Przasnyski, przy wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego, włączył część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - 55,07 ha - do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skutkować będzie szeregiem benefitów dla przedsiębiorstw inwestujących na jej terenie. Prace nad uzbrojeniem terenu lotniska trwają. Inwestorzy już mogą kupować działki pod inwestycje, ale także działki pod budownictwo mieszkaniowe, które powiat także posiada w swojej ofercie.

13 13 Fot 2. Przasnyska Strefa Gospodarcza widok od drogi krajowej wojewódzkiej nr 544. Fot 3. Przasnyska Strefa Gospodarcza realizowana infrastruktura.

14 14

15 15 OFERTA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Poszukiwani inwestorzy (Sought-after investors) Oferowane tereny (Area tenders) Oferowane nieruchomości (Property tenders) Dodatkowe udogodnienia (Amenities) Powiat poszukuje inwestorów z branży przemysłowej, usług, działalności lotniczej, handlu. Obszar Przasnyskiej Strefy Gospodarczej 309 ha: w tym do sprzedaży pozostało: 1. Tereny przeznaczone pod działalność lotniczą 107 ha. 2. Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan 48 ha 3. Pozostały obszar Strefy 136 ha. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 10 ha Budynek byłego portu lotniczego. Budynki magazynowe. aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu. realizowane pełne uzbrojenie terenu. zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin). Atuty inwestycyjne nieruchomości: dobre położenie geograficzne - niewielka odległość od Warszawy, Olsztyna, Płocka, dostępność siły roboczej o wysokich kwalifikacjach, stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług, dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB), dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej), teren sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego, nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz (3 km od terenu inwestycyjnego),

16 16 wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki, gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu Przasnyskiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (I miejsce w rankingu za r.) w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególności w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej Powiat Przasnyski nawiązał współpracę z inwestorem z branży gazowniczej w celu budowy na obszarze Strefy instalacji gazu płynnego oraz energetycznych urządzeń kogeneracyjnych, czyste ekologicznie, malownicze tereny nieopodal Sierakowa - jako miejsce wypoczynku. Realizowana budowa Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach (lodowisko, basen) jako zaplecza dla aktywnej rekreacji. Komunikacja (drogowa, kolejowa, lotnicza) (Location and transport Road, rail, air connections) Kontakt w sprawie nowych podmiotów (Contact us) Przasnyska Strefa Gospodarcza zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 57 (Bartoszyce Pułtusk) i drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica Ostrołęka). Najbliższe połączenie kolejowe: Ciechanów 25 km. Lądowisko trawiaste na terenie. Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Warszawa 115 km. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki Przasnysz tel./fax: +48 (29)

17 17 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST 1 OBSZAR 1 PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA LOTNISKO BIZNESOWO - TURYSTYCZNE Położenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Kształt działki Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) SIERAKOWO PRZASNYSZ PRZASNYSKI MAZOWIECKIE 106,89 ha teren trawiastego lotniska biznesowo turystycznego, przeznaczony pod działalność lotniczą (4 działki, których powierzchnia waha się od 3,8 ha do 72,33 ha) Prostokąt + trójkąt TAK. 48,15 ha łącznie (80 działek, których powierzchnia waha się od 0,5 ha do 1,03 ha). Teren Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. 136,26 ha tereny produkcyjno składowo usługowe (156 działek, których powierzchnia waha się od 0,47 ha do 22,15 ha). Właściciel Powiat Przasnyski. Orientacyjna cena gruntu PLN/m 2 włączając 23% VAT 10 PLN Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel / właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego POWIAT PRZASNYSKI (użytkownik wieczysty) TAK KL1 obiekty i urządzenia transportu lotniczego, część lotnicza lądowiska, zakaz zabudowy. KL2 obiekty i urządzenia transportu lotniczego, część służąca do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego, część pod hangarowanie, obsługę i naprawy sprzętu lotniczego oraz część sportoworekreacyjna; biura związane z obsługą funkcji podstawowej; funkcja hotelowo-gastronomiczna; R - tereny rolnicze bez prawa do zabudowy. Istnieje możliwość przekształcenia terenów rolniczych na tereny inwestycyjne.

18 18 Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha R III, IV, V, VI, N. Grunt przeznaczony pod inwestycje uzyskał wymaganą przepisami zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne. Nie wchodzą w grę inwestycje uciążliwe dla środowiska np. odpady. Różnica poziomów terenu m PŁASKI Charakterystyka działki Połączenia transportowe Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Poziom wód gruntowych m Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada / droga krajowa km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Kolej km Bocznica kolejowa km Lotnisko biznesowo-turystyczne / ugorowanie BRAK 1 4 m NIE BRAK BRAK BRAK BRAK Budynek byłego portu lotniczego. Budynki magazynowe Droga krajowa 57 obok działki szeroka na 7,0 m Droga wojewódzka 544 6,0 m Droga powiatowa 3229W 5,0 m Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej Nr 57 Bartoszyce Pułtusk Płock (port rzeczny) 110 km Warszawa Żerań (port rzeczny) 95 km Włocławek (port rzeczny) 150 km Elbląg (port morski) 190 km Wąskotorowa 2 km (miasto Przasnysz) Szerokotorowa 25 km (miasto Ciechanów). Istnieje możliwość budowy bocznicy kolejowej w Przasnyszu, przy wsparciu ze środków centralnych. Wąskotorowa 2 km (miasto Przasnysz) Szerokotorowa 25 km (miasto Ciechanów). Szerokotorowa 30 km (miasto Chorzele). Najbliższe lotnisko międzynar. km Najbliższe miasto wojewódzkiekm Lotnisko Chopina w Warszawie 110 km Warszawa 98 km

19 19 Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu Napięcie TAK. Na działce. Wysokie napięcie: 14 Mw + 2 Mw rezerwa Średnie napięcie 110 kv/20 kv (stacja transformatorowa) Dostępna moc 2 x 7 MW Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki W trakcie realizacji. Na działce. Wartość kaloryczna Istniejąca infrastruktura Średnica rury Dostępna objętość Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu Dostępna objętość Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu Bez ograniczeń. Tak, w trakcie realizacji. Ukończenie do końca 2011 r. Na działce Do ustalenia. Wydajność wodociągu 100 m 3 /dobę Tak, w trakcie realizacji. Ukończenie do końca 2011 r. Na działce Dostępna objętość 6000 m 3 /24h Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezp. sąsiedztwie Telefony (T/N) Tak. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w bliskim sąsiedztwie o maksymalnej wydajności 6000 m 3 /dobę. Tak, światłowód w budowie do końca 2011 Uwagi Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point Na działce Dodatkowe udogodnienia: aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu. realizowane pełne uzbrojenie terenu. zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

20 20 Osoba przygotowująca ofertę Atuty inwestycyjne nieruchomości: dobre położenie geograficzne - niewielka odległość od Warszawy, Olsztyna, Płocka, dostępność siły roboczej o wysokich kwalifikacjach, stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług, dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB), dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej), teren sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego, nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz (3 km od terenu inwestycyjnego), wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki, gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu Przasnyskiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (I miejsce w rankingu za r.) w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególności w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej Powiat Przasnyski nawiązał współpracę z inwestorem z branży gazowniczej w celu budowy na obszarze Strefy instalacji gazu płynnego oraz energetycznych urządzeń kogeneracyjnych, czyste ekologicznie, malownicze tereny nieopodal Sierakowa - jako miejsce wypoczynku. Realizowana budowa Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach (lodowisko, basen) jako zaplecza dla aktywnej rekreacji Robert Urjasz Chief Specialist tel mobile: English, Polish Jarosław Gejda The County of Przasnysz tel w English, Polish Osoby do kontaktu Robert Urjasz Chief Specialist tel mobile: English, Polish Jarosław Tybuchowski Member of the Przasnyski District Board These person have the most important information about fields in Przasnysz Sierakowo. tel w Russian, Polish

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji oraz numery działek Site name and plot numbers Miasto / Gmina Town / Commune

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description)

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship) Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAWADZKIE Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District ZAWADZKIE / ZAWADZKIE

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Nazwa lokalizacji Site name 5A - obręb Widów działka nr 7/5 Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Rudzic Powiat District / Poviat gliwicki

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lokalizacja terenu inwestycyjnego

Rys. 1. Lokalizacja terenu inwestycyjnego Rys. 1. Lokalizacja inwestycyjnego 1 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Obręb Przewóz dz. nr 559/3 pow. 1,1685 ha Powierzchnia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lokalizacja terenu inwestycyjnego

Rys. 1. Lokalizacja terenu inwestycyjnego Rys. 1. Lokalizacja inwestycyjnego 1 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Obręb Przewóz, działka nr 600 pow. 0,8200 ha Powierzchnia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA OSRÓDA OSRÓDA SUBZOE Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 GMINA KLUCZBORK Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i)

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) Położenie / Location Skrócona nazwa Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Short name Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Miasto/gmina Łysomice own/commune Łysomice Powiat toruński District toruński

Bardziej szczegółowo

TEREN OFERTOWY STREFY PRZEMYSŁOWEJ GMINY WILKOWICE

TEREN OFERTOWY STREFY PRZEMYSŁOWEJ GMINY WILKOWICE Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice tel./fax (+48 33) 499-00-77 mail: sekretariat@wilkowce.pl http:// www.wilkowice.pl TEREN OFERTOWY STREFY PRZEMYSŁOWEJ GMINY WILKOWICE Położenie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA KOMPLEKS TYROWO OSTRODA SUBZOE TYROWO COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA POMIECHÓWEK POMIECHÓWEK SUBZOE www.wmsse.com.p l iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an offer

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA POMIECHÓWEK POMIECHOWEK SUBZONE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic Niniejsza informacja nie stanowi

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA STAWIGUDA STAWIGUDA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax.

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Area of the property. Działka nr ewid. 555, obręb geodezyjny Ujazd. PołoŜenie Location.

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Area of the property. Działka nr ewid. 555, obręb geodezyjny Ujazd. PołoŜenie Location. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Powierzchnia ruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące ruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OLECKO OLECKO SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA ORETA ORETA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic Oferta inwestycyjna WM SSE Podstrefa Orneta Investment

Bardziej szczegółowo

Powiat Przasnyski oferta inwestycyjna SPIS TREŚCI:

Powiat Przasnyski oferta inwestycyjna SPIS TREŚCI: POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. www.powiatprzasnysz.pl promocja@powiat

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa idzica LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dot. nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA OFERA IWESYCYJA IERUCHOMOŚCI DZ. R 1/11 OBRĘB 6 GMIA ZAOR Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze SPECJALA SREFA EKOOMICZA LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA LIDZBARK WARMIŃSKI LIDZBARK WARMIŃSKI SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA LIDZBARK WARMIŃSKI LIDZBARK WARMIŃSKI SUBZONE LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA LIDZBARK WARMIŃSKI LIDZBARK WARMIŃSKI SUBZOE Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Departament Pozyskiwania Inwestorów iniejsza informacja nie

Bardziej szczegółowo

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Powierzchnia ruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Brodnica / Brodnica. Położenie / Location. My Maps My Maps

Brodnica / Brodnica. Położenie / Location. My Maps My Maps Położenie / Location Skrócona nazwa Brodnica Kompleks 3 Short name Brodnica Complex 3 Miasto/gmina Brodnica own/commune Brodnica Powiat brodnicki District brodnicki Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME ZAKŁADKA: CO MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS Miejscowość/SITE Powierzchnia/AREA Właściciel/OWNER NAME OF PROPERTY we Marzy.ha Prywatny Mapa układ komunikacyjne / MAPS http://mapy.mojregion.info/geoportal/f?p=mapa:113:938611999928711::::p113_mapa,p113_temat:kl_drog,d

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA IŁAWA ILAWA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 Poziom wód gruntowych m Underground water level m ZAŁĄCZIK R 4 Czy były prowadzone badania geologi

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 Poziom wód gruntowych m Underground water level m ZAŁĄCZIK R 4 Czy były prowadzone badania geologi VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 ZAŁĄCZIK R 4 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto /

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2 Położenie / Location Skrócona nazwa Malbork Kompleks 2 Short name Malbork Complex 2 Miasto/gmina Malbork own/commune Malbork Powiat malborski District malborski Województwo Pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA WĘGORZEWO WEGORZEWO SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Nazwa lokalizacji Site name Leśnica kompleks ok. 150 działek Lokalizacja GPS: N: 51 9 19.83 E: 16 51 9.33 Powierzchnia nieruchomości Area

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Tereny we wsi Giebnia Giebnia village Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District / Poviat Pakość / gm.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY NAD KANAŁEM ŁUCZAŃSKIM INVESTMENT SITE BY LUCZANSKI CANAL

TEREN INWESTYCYJNY NAD KANAŁEM ŁUCZAŃSKIM INVESTMENT SITE BY LUCZANSKI CANAL OFERTA IWESTYCYJA MIASTA GIŻYCKA TERE IWESTYCYJY AD KAAŁEM ŁUCZAŃSKIM (DAWY KURHAUS) GIŻYCKO TOW IVESTMET OFFER IVESTMET SITE BY LUCZASKI CAAL (PREVIOUS KURHAUS) 1 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY ŚWIĘCIECHOWA URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE UL.UŁAŃSKA 4 64-115 ŚWIĘCIECHOWA tel.(65) 533 35 10 fax (65) 529 95 48 e-mail:urzadgminy@swieciechowa.pl, www.swieciechowa.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY ŚWIĘCIECHOWA Święciechowa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Załącznik nr 1 1 Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów opolski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BISKUPIEC BISKUPIEC SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BISKUPIEC BISKUPIEC SUBZONE LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BISKUPIEC BISKUPIEC SUBZONE Zone Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego This information does

Bardziej szczegółowo

Informacja o terenie inwestycyjnym

Informacja o terenie inwestycyjnym ŁÓDZKA SPECJALA STREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list Żychlin 1-go Maja Luty / February 2015 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lodz Special Economic

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodeship) Położenie Location Gdańsk lotnisko Klukowo,

Bardziej szczegółowo

Czerwiec / June 2007

Czerwiec / June 2007 Lodz SEZ Investment Offer Author: OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER ŻYRARDÓW Czerwiec / June 2007 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Departement Pozykiwania Inwestora 1 z 10 Położenie Location Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

poznański 15,6 ha Tak Yes

poznański 15,6 ha Tak Yes PołoŜenie Location azwa lokalizacji Site name Pobiedziska Jezioro Dobre Pobiedziska the Dobre Lake Miasto / Gmina Town / Commune Pobiedziska Powiat District poznański Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Okmiany Obręb nr 5 Miasto / Gmina Gmina Chojnów Powiat Województwo Legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA OLSZ KOMPLEKS RACK OLSZ SUBZOE RACK COMPLEX Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Szczecin rzebusz / rzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Położenie Skrócona nazwa Szczecin rzebusz Miasto/gmina Szczecin Powiat szczeciński Województwo Z achodniopomorskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

UMC Poland sp. z o.o. / UMC Poland sp. z o.o.

UMC Poland sp. z o.o. / UMC Poland sp. z o.o. Położenie / Location Skrócona nazwa Short name Miasto/gmina Łysomice Town/commune Łysomice Powiat toruński District toruński Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship) Kuyavian-Pomeranian My Maps

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

Informacja o terenie inwestycyjnym

Informacja o terenie inwestycyjnym ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list Sławno Czerwiec / June 2013 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lodz Special Economic Zone

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna w Dęblinie

Oferta inwestycyjna w Dęblinie Oferta inwestycyjna w Dęblinie eren położony pomiędzy dwoma ważnymi szlakami kolejowymi. W południowej części terenu znajduje się bocznica kolejowa. Wzdłuż północnej granicy terenu zlokalizowany jest teren

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi 17.06.2016 Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi PARK INWESTYCYJNY W SZTUMIE Park Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz Kompleks 2 / Bydgoszcz Complex 2

Bydgoszcz Kompleks 2 / Bydgoszcz Complex 2 Położenie / Location Skrócona nazwa Bydgoszcz Kompleks 2 Short name Bydgoszcz Complex 2 Miasto/gmina Bydgoszcz Town/commune Bydgoszcz Powiat bydgoski District bydgoski Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Załącznik nr 1 do pisma z dnia 13.09.2011 r. znak: ZI.6840.73.2011 Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, weryfikacja ofert inwestycyjnych z terenów gmin należących do 12 powiatów

Bardziej szczegółowo

Property information. PołoŜenie Location. Nazwa lokalizacji Site name. Pobiedziska Jezioro Biezdruchowo Pobiedziska the Biezdruchowo Lake

Property information. PołoŜenie Location. Nazwa lokalizacji Site name. Pobiedziska Jezioro Biezdruchowo Pobiedziska the Biezdruchowo Lake PołoŜenie Location azwa lokalizacji Site name Pobiedziska Jezioro Biezdruchowo Pobiedziska the Biezdruchowo Lake Miasto / Gmina Town / Commune Pobiedziska Powiat District poznański Województwo Province

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA PŁOŃSK - PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK SUBZOE - PRZEMYSŁOWA Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo