POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy"

Transkrypt

1 POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. -przasnysz.pl

2 2 SPIS TREŚCI: I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PPRZASNYSKIEGO.. 3 II. SYSTEM KOMUNIKACYJNY POWIATU PRZASNYSKIEGO... 4 III. MOCNE STRONY POWIATU PRZASNYSKIEGO IV. WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORCZOŚCI I RYNEK PRACY.. 7 V. PROFIL GOSPODARCZY POWIATU PRZASNYSKIEGO VI. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA INWESTORÓW.. 10 OBSZAR 1 - PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA OBSZAR 2 - TERENY POWIATU PRZASNYSKIEGO PRZEZNACZONE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE OBSZAR 3 PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA PODSTREFA I W CHORZELACH OBSZAR 4 PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA PODSTREFA II W CHORZELACH Gwarancje kolejowe i gazownicze dla terenów inwestycyjnych. 43 VII. ATUTY POWIATU PRZASNYSKIEGO VIII. ZAPLECZE MEDYCZNE.. 53 IX. BAZA TURYSTYCZNA I REKREACYJNO WYPOCZYNKOWA. 54 X. OFERTA EDUKACYJNA... 59

3 3 I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PRZASNYSKIEGO Herb Powiatu Przasnyskiego Powiat przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego. Jego obszar obejmuje km 2, co stanowi około 0,4 % powierzchni Polski i 3,4 % powierzchni województwa. Na wschodzie graniczy z powiatem ostrołęckim, na południowym wschodzie z powiatem makowskim, na południowym zachodzie z powiatem ciechanowskim, na zachodzie z powiatem mławskim, na północnym zachodzie z powiatem nidzickim, a na północy z powiatem szczycieńskim. Mapa. Układ komunikacyjny terenów inwestycyjnych powiatu przasnyskiego na tle Polski.

4 4 II. SYSTEM KOMUNIKACYJNY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Ogółem w latach w ramach inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi przebudowano 233,295 km za kwotę ,04 PLN, w tym uzyskano dofinansowanie ,96 PLN. Mapa systemu komunikacyjnego powiatu przasnyskiego.

5 5 Drogi: Sieć dróg na terenie powiatu przasnyskiego składa się z: - drogi krajowej Nr 57 o długości 47 km, - dróg wojewódzkich Nr 544, 614, 616, 617, 625 o długości 65 km, - dróg powiatowych długości 424,720 km, - dróg gminnych długości 623 km. Obszar administracyjny powiatu przasnyskiego obejmuje 7 gmin, 2 miasta (Przasnysz i Chorzele) 186 sołectw i 255 miejscowości. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Przasnysz, Chorzele wraz z miastem Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała oraz gmina miejska Przasnysz. Według obowiązującego podziału statystycznego (NTS 3), powiat należy do podregionu ostrołęcko-siedleckiego. Jego obszar jest tzw. Bramą na Mazury. Teren powiatu przasnyskiego zamieszkuje osób, w tym kobiety oraz mężczyzn. 37,5% ludności mieszka w miastach, 62,5% na wsi. Na 1 km 2 przypadają 43 osoby, co sprawia, że powiat zajmuje jedno z ostatnich miejsc na Mazowszu pod względem gęstości zaludnienia. 1 Użytki rolne stanowią 66,5% powierzchni, grunty leśne 29,9%, zurbanizowane i zabudowane 2,7%, a pod wodami 0,2%. Niewiele ponad 3% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Na terenie powiatu ma siedzibę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 665,6 w przeliczeniu na 10 tys. Ludności. Spośród nich 80,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących poniżej 10 osób). Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą zł i są wyższe o 396 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 1 lokatę w województwie. III. MOCNE STRONY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Sfera gospodarcza: > Dynamiczny rozwój dużych przedsiębiorstw (ABB, Bel, Kross, Zipp, Wimest) - wzrost produkcji, eksportu, nakładów inwestycyjnych, zatrudnienia. > Stały wzrost liczby MSP. > Rosnący potencjał finansowo-organizacyjny instytucji otoczenia biznesu. > Niskie ceny oraz znaczna rezerwa terenów inwestycyjnych, będących własnością powiatu. > Relatywnie niskie koszty działalności gospodarczej w porównaniu do dużych aglomeracji. > Duża rezerwa mocy energetycznych (część południowa powiatu). > Znaczny potencjał alternatywnych źródeł wytwarzania energii. > Dobra infrastruktura telekomunikacyjna. > Wysoka wydajność użytków rolnych, efektywne dostosowanie produkcji do klas bonitacji gleby. > Specjalizacja produkcji umożliwiająca rozwój przemysłu rolno-spożywczego. > Poprawiająca się struktura obszarowa gospodarstw rolnych. > Dobre warunki naturalne dla rozwoju agroturystyki i produkcji ekologicznej w rolnictwie. > Bliskość rynków zbytu dla produkcji rolnej. > Dostępne złoża surowców naturalnych dla budownictwa i drogownictwa. > Znacząca poprawa infrastruktury drogowej powiatu (w latach przebudowano i zmodernizowano ponad 223 km dróg powiatowych). 1 Dane za GUS, stan na dzień r.

6 6 > Skuteczna realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych procesu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki powiatu i regionu oraz dynamiczny rozwój szkół policealnych (Medyczne Policealne Studium Zawodowe Studium) i wyższych (Wyższa Szkoła Języków Obcych) i Centrum Kształcenia Praktycznego. > Efektywne pozyskiwanie przez powiat środków z funduszy Unii Europejskiej (od 2004 do średnio I miejsce w Polsce). > Największe w województwie mazowieckim (2 w Polsce) wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. > Proinwestycyjny budżet i brak zadłużenia powiatu. > Znacząco powiększony i stale odtwarzany (inwestycje i modernizacje) majątek trwały powiatu. Sfera społeczna: > Wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym. > Coraz wyższy poziom wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu. > Systematyczny spadek poziomu bezrobocia. > Dodatni przyrost naturalny. > Nowoczesna baza lecznictwa zamkniętego oraz powszechna dostępność podstawowej opieki medycznej. > Wysoki standard placówek oświatowych oraz bazy sportowo-rekreacyjnej szkół. > Systematycznie rosnąca liczba i aktywność organizacji i klubów upowszechniających i organizujących zdrowy styl życia oraz sport i rekreację. > Dynamiczny rozwój profesjonalnej twórczości artystycznej (fotografia, film, malarstwo, proza, poezja) oraz wzrastające znaczenie i popularność amatorskiej twórczości artystycznej. > Rosnąca otwartość społeczności wiejskiej na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych i ośrodków aktywizacji. > Wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego mieszkańców, znaczące ograniczenie przestępczości oraz zjawisk patologicznych. Terytorium: > Położenie na obszarze Zielone Płuca Polski". > Graniczenie z obszarem Wielkich Jezior Mazurskich - wykonywanie funkcji Bramy do Warmii i Mazur". > Wysokie walory przyrodnicze w krajowym i europejskim systemie ekologicznym, szczególnie: południowego kompleksu Puszczy Kurpiowskiej włączonego do obszaru Natura 2000", doliny rzeki Omulew oraz Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. > Sprzyjające rozwojowi turystyki i wypoczynku oraz agroturystyki. > Niski stopień degradacji powierzchni ziemi. > Wysoka jakość powietrza. > Bogata sieć szlaków turystycznych, w tym ok. 60 km ścieżek rowerowych. > Korzystne położenie powiatu w relacji do istniejącego i planowanego krajowego oraz wojewódzkiego systemu drogowego. > Rozwinięta sieć dróg powiatowych udostępniających teren powiatu inwestorom oraz turystom oraz usprawniająca komunikację pomiędzy gminami. > Znaczne walory historyczne i zabytkowe: liczne obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków oraz Światowe Centrum Kultu Św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

7 7 IV. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RYNEK PRACY. Na terenie powiatu przasnyskiego wśród działających firm do największych należą: Bel Polska Sp. z o.o. w Chorzelach. Jest częścią grupy Fromageries Bel, największego producenta serów topionych w Europie i Ameryce. ABB (ZWAR) S.A. w Przasnyszu. Zakład produkcyjny należący do międzynarodowego koncernu ABB zatrudniającego ponad 100 tys. pracowników na całym świecie. ZIPP Sp. z o.o. Jest dystrybutorem skuterów, quadów i motocykli na terenie Polski oraz Czech i Słowacji. KROSS Sp. z o.o. w Przasnyszu jest czołowym producentem rowerów w Polsce. Wimest S.j. W Przasnyszu. Znaczący producent urządzeń wodociągowych i krajowy lider wśród producentów zbiorników hydroforowych. Spółdzielnia Mleczarska Mazowsze w Chorzelach. Oprócz wyżej wymienionych dużych firm w powiecie przasnyskim istnieje m.in. 607 sklepów, 11 aptek, 5 banków (i filii banków), 8 tartaków, 13 piekarni, 7 kopalni kruszywa, 5 masarni, 3 młyny, 10 stacji paliw, 16 firm montujących stolarkę okienno-drzwiową. Miasto Przasnysz pełni funkcję głównego ośrodka usługowego powiatu. Do instytucji świadczących usługi zaliczyć można: Wyższą Szkołę Języków Obcych filia oraz Liceum Ogólnokształcące przy niej, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ZUS, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, Zespół Opieki Społecznej, Szpital, Bank BPH-PBK, PKO BP, Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, proszkownię Mlekoma. Powiat Przasnyski prowadzi także aktywną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji szkoleń i konferencji dla osób bezrobotnych oraz rozpowszechniania informacji o formach aktywnego wsparcia dla osób pozostających bez pracy. Aktywna współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami to jeden z priorytetów działania powiatu. Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy utrzymuje robocze kontakty z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z naszego regionu Mazowiecką Izbą Gospodarczą z Ciechanowa oraz Cechem Rzemiosł Różnych z Przasnysza, oraz z indywidualnymi przedsiębiorcami, co owocuje częstymi seminariami, szkoleniami oraz spotkaniami dot. możliwości wsparcia władz samorządowych dla działań prorozwojowych lokalnych przedsiębiorstw. Powiat współpracuje również z instytucjami oferującymi wparcie finansowe dla sektora MSP, to jest z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym oraz z instytucjami wsparcia biznesu takimi jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych oraz Agencja Rozwoju Mazowsza.

8 8 V. PROFIL GOSPOPDARCZY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Powiat Przasnyski jest jednym ze słabiej uprzemysłowionych obszarów terytorium województwa mazowieckiego, jednak samorządowe działania sprzyjające rozwojowi i powstawaniu nowych przedsiębiorstw oraz aktywne wspieranie nowopowstających inicjatyw gospodarczych sprawiły, iż w latach utrzymywała się tutaj w się wysoka koniunktura gospodarza. Powstało wiele nowych firm, bardzo aktynie rozwija się także sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie w powiecie działalność gospodarczą prowadzi podmiotów gospodarki narodowej, z czego w sektorze publicznym 155. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 2.769, spółek handlowych 78, spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego - 8, spółdzielni 33, fundacji 7, stowarzyszeń i organizacji społecznych W rejestrze REGON znajdują się także 32 powiatowe jednostki organizacyjne. Liczba podmiotów w przeliczeniu na ludności wynosi 658. Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,5%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (14,5%) oraz budownictwem (11,4%). 2 Dane za GUS, stan na koniec 2010 r.

9 9 Według klasyfikacji 3 przedsiębiorstw, podział podmiotów przedstawia się następująco: mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa 146 sektor MSP średnie przedsiębiorstwa 13 duże przedsiębiorstwa 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie wynosi 2.914,19 zł brutto (84,8 % w relacji do średniej krajowej) 4. Samorząd powiatu jest właścicielem terenów proinwestycyjnych, na terenie których planowane jest powstanie wielu nowoczesnych inwestycji i realizacja wielu inicjatyw gospodarczych. Dzięki współfinansowaniu środków z funduszy UE w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie infrastruktura okołoprzemysłowa (budowa dróg, chodników, miejsc postojowych i zatok autobusowych). Dużą zachętą dla potencjalnych inwestorów stanowią duże zasoby taniej i dobrze wykwalifikowanej siły roboczej kształcenie praktyczne mieszkańców powiatu odbywa się na kierunkach najbardziej przydatnych rozwojowej gospodarce państwa i powiatu. Działania na rzecz przedsiębiorców podejmowane przez Starostwo Powiatowe: 1. współpraca z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do pozyskania inwestorów, 2. przygotowanie i aktualizowanie oferty inwestycyjnej powiatu przasnyskiego, 3. tworzenie bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu powiatu, 4. udzielanie przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie powiatu przasnyskiego oraz procedur związanych z tym tematem, 5. promocja powiatu przasnyskiego w środowisku biznesowym, 6. organizacja imprez, wystaw, szkoleń i spotkań biznesowych, 7. współpraca z centralnymi i regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Działania prorozwojowe powiatu przasnyskiego przynoszą wymierne efekty. W minionym 10-leciu samorząd powiatu przasnyskiego przeprowadził inwestycje wartości ok. 200 mln zł. W latach planowane są inwestycje za 350 mln. zł. Od 2003 r. samorząd powiatu przasnyskiego plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej proinwestycyjnych polskich samorządów. Potwierdzają to: I miejsce i tytuł największego inwestora samorządowego w Polsce w latach w kategorii powiaty, II miejsce w Polsce i I miejsce na Mazowszu w latach oraz w latach Także ostatnie badania i rankingi potwierdzają gospodarcze sukcesy samorządu oraz skuteczność w zaspokajaniu społecznych potrzeb. Za lata powiat przasnyski zajął II miejsce w kraju w rankingu przedstawiającym samorządy o najwyższych wydatkach inwestycyjnych, w tym w infrastrukturę techniczną. Inwestycyjna ofensywa powiatu możliwa jest m in. dzięki pozyskiwanym środkom zagranicznym. Aktualnie powiat przasnyski zajmuje I miejsce w Polsce w wykorzystaniu finansowych środków zagranicznych w całym okresie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, tj. w latach Ponadto nasz powiat w 2010r. zajął dwukrotnie I miejsce w finale konkursów Samorządowego Lidera Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Usługi Zdrowotne w dziedzinie transportu i w dziedzinie ochrony zdrowia. 3 Klasyfikację przedsiębiorstw MSP prowadzi się w oparciu o zapisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U Nr 173 poz.1807 z późn. zm.) oraz Załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniającego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/ Dane za GUS, stan na dzień r.

10 10 VI. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA INWESTORÓW. Ramowe zasady realizacji projektów w dziedzinie przedsiębiorczości w powiecie przasnyskim określone zostały w dokumentach planistycznych stanowiących podstawę aplikowania o środki unijne. Podstawą działań rozwojowych powiatu w perspektywie budżetowej UE na lata jest uchwalona w dniu 27 maja 2008 r. Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata Zgodnie z diagnozą społeczno-gospodarczą powiatu przasnyskiego opracowaną w Strategii, w gospodarce lokalnej jednym z najpilniejszych zadań jest udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych inwestorom krajowym i zagranicznym, dlatego też priorytetowo traktowany jest rozwój gospodarczy i konkurencyjność powiatu wyrażająca się w tworzeniu warunków do inwestowania na jego terenie. Kluczowy jest tu projekt realizowany w ramach unijnego programu RPO WM: "Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" w Sierakowie k/przasnysza. Projekt o wartości ok. 34 mln zł obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych i dojazdowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Obszar PSG zajmuje 309 ha, z czego 202 ha jest przewidziane na cele inwestycyjne, zaś 107 ha jest przeznaczone pod działalność lotniczą. Właścicielem terenów (użytkowanie wieczyste) jest powiat przasnyski, który wykupił je od skarbu państwa. Powiat Przasnyski, przy wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego, włączył część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - 55,07 ha - do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skutkować będzie szeregiem benefitów dla przedsiębiorstw inwestujących na jej terenie. Realizacja projektu wydatnie przyczyni się do wzrostu gospodarczego Płn. Mazowsza poprzez umożliwienie rozwoju działalności gospodarczej, w tym o charakterze innowacyjnym. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata ", w której projekt ujęty został jako zadanie priorytetowe, realizacja projektu poprawy infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej pozwoli zdywersyfikować napływ inwestycji na rynek lokalny, który jest marginalizowany przez aglomerację warszawską - głównego beneficjenta krajowych i zagranicznych inwestycji. Komplementarnymi przedsięwzięciami do wyżej opisanego projektu jest projekt pn. Poprawa dostępności Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi Myszyniec Bartniki polegający na przebudowie i modernizacji drogi powiatowej nr 2514 W o łącznej długości 23,333 km zakończony w 2010 r (droga ta, obok drogi krajowej nr 57 stanowi obecnie główną drogę dojazdową do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej z terenu Warmii i Mazur) oraz Projekt Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa w Chorzelach. Przedstawione wyżej projekty w znaczący sposób wpływają na realizację aktywnej polityki zatrudnienia w powiecie. Wykorzystanie wolnych zasobów terenów inwestycyjnych zaktywizuje lokalny rynek pracy i zwiększy mobilność zawodową mieszkańców, a w konsekwencji podniesie potencjał gospodarczy powiatu. Pierwsze efekty są już widoczne - obecnie zostało sprzedanych 15 przedsiębiorcom 31 działek o łącznej powierzchni ok 24 ha przeznaczonych pod inwestycje w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Nowi inwestorzy zapewnią jeszcze w tym roku około 100 nowych miejsc pracy. Powiat Przasnyski posiada także tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 13 ha, które mogą służyć przyszłym inwestorom jako zaplecze bytowe oraz mogą ułatwić napływ nowych pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w PSG.

11 11 OBSZAR 1 - PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA (309 ha, z czego 202 ha przewidziane pod inwestycyje, zaś 107 ha jest przeznaczone na cele lotnicze)

12 12 Inwestorów już zapraszamy. Obszar PSG zajmuje 309 ha, z czego 202 ha jest przewidziane na cele inwestycyjne, zaś 107 ha jest przeznaczone pod działalność lotniczą. Właścicielem terenów (użytkowanie wieczyste) jest powiat przasnyski, który wykupił je od skarbu państwa. Cały teren Strefy jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, handlową, usługi oraz działalność lotniczą. Fot 1. Zarys Przasnyskiej Strefy Gospodarczej przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych. Na obszarze PSG nie występują żadne przeszkody mogące utrudnić lokalizowanie przyszłych inwestycji: nie występują tu ograniczenia ekologiczne, nie ma zanieczyszczeń gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych, nie występują żadne odpady, przeszkody terenowe i podziemne, nie ma też ryzyka zalań czy obsunięć terenu. Powiat Przasnyski, przy wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego, włączył część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - 55,07 ha - do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skutkować będzie szeregiem benefitów dla przedsiębiorstw inwestujących na jej terenie. Prace nad uzbrojeniem terenu lotniska trwają. Inwestorzy już mogą kupować działki pod inwestycje, ale także działki pod budownictwo mieszkaniowe, które powiat także posiada w swojej ofercie.

13 13 Fot 2. Przasnyska Strefa Gospodarcza widok od drogi krajowej wojewódzkiej nr 544. Fot 3. Przasnyska Strefa Gospodarcza realizowana infrastruktura.

14 14

15 15 OFERTA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Poszukiwani inwestorzy (Sought-after investors) Oferowane tereny (Area tenders) Oferowane nieruchomości (Property tenders) Dodatkowe udogodnienia (Amenities) Powiat poszukuje inwestorów z branży przemysłowej, usług, działalności lotniczej, handlu. Obszar Przasnyskiej Strefy Gospodarczej 309 ha: w tym do sprzedaży pozostało: 1. Tereny przeznaczone pod działalność lotniczą 107 ha. 2. Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan 48 ha 3. Pozostały obszar Strefy 136 ha. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 10 ha Budynek byłego portu lotniczego. Budynki magazynowe. aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu. realizowane pełne uzbrojenie terenu. zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin). Atuty inwestycyjne nieruchomości: dobre położenie geograficzne - niewielka odległość od Warszawy, Olsztyna, Płocka, dostępność siły roboczej o wysokich kwalifikacjach, stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług, dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB), dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej), teren sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego, nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz (3 km od terenu inwestycyjnego),

16 16 wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki, gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu Przasnyskiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (I miejsce w rankingu za r.) w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególności w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej Powiat Przasnyski nawiązał współpracę z inwestorem z branży gazowniczej w celu budowy na obszarze Strefy instalacji gazu płynnego oraz energetycznych urządzeń kogeneracyjnych, czyste ekologicznie, malownicze tereny nieopodal Sierakowa - jako miejsce wypoczynku. Realizowana budowa Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach (lodowisko, basen) jako zaplecza dla aktywnej rekreacji. Komunikacja (drogowa, kolejowa, lotnicza) (Location and transport Road, rail, air connections) Kontakt w sprawie nowych podmiotów (Contact us) Przasnyska Strefa Gospodarcza zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 57 (Bartoszyce Pułtusk) i drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica Ostrołęka). Najbliższe połączenie kolejowe: Ciechanów 25 km. Lądowisko trawiaste na terenie. Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Warszawa 115 km. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki Przasnysz tel./fax: +48 (29)

17 17 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST 1 OBSZAR 1 PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA LOTNISKO BIZNESOWO - TURYSTYCZNE Położenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Kształt działki Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) SIERAKOWO PRZASNYSZ PRZASNYSKI MAZOWIECKIE 106,89 ha teren trawiastego lotniska biznesowo turystycznego, przeznaczony pod działalność lotniczą (4 działki, których powierzchnia waha się od 3,8 ha do 72,33 ha) Prostokąt + trójkąt TAK. 48,15 ha łącznie (80 działek, których powierzchnia waha się od 0,5 ha do 1,03 ha). Teren Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. 136,26 ha tereny produkcyjno składowo usługowe (156 działek, których powierzchnia waha się od 0,47 ha do 22,15 ha). Właściciel Powiat Przasnyski. Orientacyjna cena gruntu PLN/m 2 włączając 23% VAT 10 PLN Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel / właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego POWIAT PRZASNYSKI (użytkownik wieczysty) TAK KL1 obiekty i urządzenia transportu lotniczego, część lotnicza lądowiska, zakaz zabudowy. KL2 obiekty i urządzenia transportu lotniczego, część służąca do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego, część pod hangarowanie, obsługę i naprawy sprzętu lotniczego oraz część sportoworekreacyjna; biura związane z obsługą funkcji podstawowej; funkcja hotelowo-gastronomiczna; R - tereny rolnicze bez prawa do zabudowy. Istnieje możliwość przekształcenia terenów rolniczych na tereny inwestycyjne.

18 18 Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha R III, IV, V, VI, N. Grunt przeznaczony pod inwestycje uzyskał wymaganą przepisami zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne. Nie wchodzą w grę inwestycje uciążliwe dla środowiska np. odpady. Różnica poziomów terenu m PŁASKI Charakterystyka działki Połączenia transportowe Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Poziom wód gruntowych m Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada / droga krajowa km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Kolej km Bocznica kolejowa km Lotnisko biznesowo-turystyczne / ugorowanie BRAK 1 4 m NIE BRAK BRAK BRAK BRAK Budynek byłego portu lotniczego. Budynki magazynowe Droga krajowa 57 obok działki szeroka na 7,0 m Droga wojewódzka 544 6,0 m Droga powiatowa 3229W 5,0 m Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej Nr 57 Bartoszyce Pułtusk Płock (port rzeczny) 110 km Warszawa Żerań (port rzeczny) 95 km Włocławek (port rzeczny) 150 km Elbląg (port morski) 190 km Wąskotorowa 2 km (miasto Przasnysz) Szerokotorowa 25 km (miasto Ciechanów). Istnieje możliwość budowy bocznicy kolejowej w Przasnyszu, przy wsparciu ze środków centralnych. Wąskotorowa 2 km (miasto Przasnysz) Szerokotorowa 25 km (miasto Ciechanów). Szerokotorowa 30 km (miasto Chorzele). Najbliższe lotnisko międzynar. km Najbliższe miasto wojewódzkiekm Lotnisko Chopina w Warszawie 110 km Warszawa 98 km

19 19 Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu Napięcie TAK. Na działce. Wysokie napięcie: 14 Mw + 2 Mw rezerwa Średnie napięcie 110 kv/20 kv (stacja transformatorowa) Dostępna moc 2 x 7 MW Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki W trakcie realizacji. Na działce. Wartość kaloryczna Istniejąca infrastruktura Średnica rury Dostępna objętość Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu Dostępna objętość Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu Bez ograniczeń. Tak, w trakcie realizacji. Ukończenie do końca 2011 r. Na działce Do ustalenia. Wydajność wodociągu 100 m 3 /dobę Tak, w trakcie realizacji. Ukończenie do końca 2011 r. Na działce Dostępna objętość 6000 m 3 /24h Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezp. sąsiedztwie Telefony (T/N) Tak. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w bliskim sąsiedztwie o maksymalnej wydajności 6000 m 3 /dobę. Tak, światłowód w budowie do końca 2011 Uwagi Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point Na działce Dodatkowe udogodnienia: aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu. realizowane pełne uzbrojenie terenu. zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

20 20 Osoba przygotowująca ofertę Atuty inwestycyjne nieruchomości: dobre położenie geograficzne - niewielka odległość od Warszawy, Olsztyna, Płocka, dostępność siły roboczej o wysokich kwalifikacjach, stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług, dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB), dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej), teren sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego, nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz (3 km od terenu inwestycyjnego), wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki, gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu Przasnyskiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (I miejsce w rankingu za r.) w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególności w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej Powiat Przasnyski nawiązał współpracę z inwestorem z branży gazowniczej w celu budowy na obszarze Strefy instalacji gazu płynnego oraz energetycznych urządzeń kogeneracyjnych, czyste ekologicznie, malownicze tereny nieopodal Sierakowa - jako miejsce wypoczynku. Realizowana budowa Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach (lodowisko, basen) jako zaplecza dla aktywnej rekreacji Robert Urjasz Chief Specialist tel mobile: English, Polish Jarosław Gejda The County of Przasnysz tel w English, Polish Osoby do kontaktu Robert Urjasz Chief Specialist tel mobile: English, Polish Jarosław Tybuchowski Member of the Przasnyski District Board These person have the most important information about fields in Przasnysz Sierakowo. tel w Russian, Polish

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Urząd Gminy w Gdowie ul. Rynek 40, 32 420 Gdów Tel. (12) 251 41 66, 251 42 66, Fax. 251 40-05 mail: urzad@gdow.pl, www.gdow.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Październik 2013 Urząd Gminy w Gdowie 32-420

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia 2 RADOM SIŁA W PRECYZJI 3 Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 S T R A T E G I A ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 S P I S T R E Ś C I Wstęp I. Analiza uwarunkowań rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE:

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: 22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: Spis treści Strategia promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej gminy Siedliszcze... 2 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Załącznik do uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 lipca 2007r 1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Gmina Waganiec znajduje się w trudnym połoŝeniu społeczno-gospodarczym. NajwaŜniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo