POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy"

Transkrypt

1 POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. -przasnysz.pl

2 2 SPIS TREŚCI: I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PPRZASNYSKIEGO.. 3 II. SYSTEM KOMUNIKACYJNY POWIATU PRZASNYSKIEGO... 4 III. MOCNE STRONY POWIATU PRZASNYSKIEGO IV. WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORCZOŚCI I RYNEK PRACY.. 7 V. PROFIL GOSPODARCZY POWIATU PRZASNYSKIEGO VI. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA INWESTORÓW.. 10 OBSZAR 1 - PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA OBSZAR 2 - TERENY POWIATU PRZASNYSKIEGO PRZEZNACZONE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE OBSZAR 3 PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA PODSTREFA I W CHORZELACH OBSZAR 4 PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA PODSTREFA II W CHORZELACH Gwarancje kolejowe i gazownicze dla terenów inwestycyjnych. 43 VII. ATUTY POWIATU PRZASNYSKIEGO VIII. ZAPLECZE MEDYCZNE.. 53 IX. BAZA TURYSTYCZNA I REKREACYJNO WYPOCZYNKOWA. 54 X. OFERTA EDUKACYJNA... 59

3 3 I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PRZASNYSKIEGO Herb Powiatu Przasnyskiego Powiat przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego. Jego obszar obejmuje km 2, co stanowi około 0,4 % powierzchni Polski i 3,4 % powierzchni województwa. Na wschodzie graniczy z powiatem ostrołęckim, na południowym wschodzie z powiatem makowskim, na południowym zachodzie z powiatem ciechanowskim, na zachodzie z powiatem mławskim, na północnym zachodzie z powiatem nidzickim, a na północy z powiatem szczycieńskim. Mapa. Układ komunikacyjny terenów inwestycyjnych powiatu przasnyskiego na tle Polski.

4 4 II. SYSTEM KOMUNIKACYJNY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Ogółem w latach w ramach inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi przebudowano 233,295 km za kwotę ,04 PLN, w tym uzyskano dofinansowanie ,96 PLN. Mapa systemu komunikacyjnego powiatu przasnyskiego.

5 5 Drogi: Sieć dróg na terenie powiatu przasnyskiego składa się z: - drogi krajowej Nr 57 o długości 47 km, - dróg wojewódzkich Nr 544, 614, 616, 617, 625 o długości 65 km, - dróg powiatowych długości 424,720 km, - dróg gminnych długości 623 km. Obszar administracyjny powiatu przasnyskiego obejmuje 7 gmin, 2 miasta (Przasnysz i Chorzele) 186 sołectw i 255 miejscowości. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Przasnysz, Chorzele wraz z miastem Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała oraz gmina miejska Przasnysz. Według obowiązującego podziału statystycznego (NTS 3), powiat należy do podregionu ostrołęcko-siedleckiego. Jego obszar jest tzw. Bramą na Mazury. Teren powiatu przasnyskiego zamieszkuje osób, w tym kobiety oraz mężczyzn. 37,5% ludności mieszka w miastach, 62,5% na wsi. Na 1 km 2 przypadają 43 osoby, co sprawia, że powiat zajmuje jedno z ostatnich miejsc na Mazowszu pod względem gęstości zaludnienia. 1 Użytki rolne stanowią 66,5% powierzchni, grunty leśne 29,9%, zurbanizowane i zabudowane 2,7%, a pod wodami 0,2%. Niewiele ponad 3% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Na terenie powiatu ma siedzibę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 665,6 w przeliczeniu na 10 tys. Ludności. Spośród nich 80,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących poniżej 10 osób). Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą zł i są wyższe o 396 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 1 lokatę w województwie. III. MOCNE STRONY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Sfera gospodarcza: > Dynamiczny rozwój dużych przedsiębiorstw (ABB, Bel, Kross, Zipp, Wimest) - wzrost produkcji, eksportu, nakładów inwestycyjnych, zatrudnienia. > Stały wzrost liczby MSP. > Rosnący potencjał finansowo-organizacyjny instytucji otoczenia biznesu. > Niskie ceny oraz znaczna rezerwa terenów inwestycyjnych, będących własnością powiatu. > Relatywnie niskie koszty działalności gospodarczej w porównaniu do dużych aglomeracji. > Duża rezerwa mocy energetycznych (część południowa powiatu). > Znaczny potencjał alternatywnych źródeł wytwarzania energii. > Dobra infrastruktura telekomunikacyjna. > Wysoka wydajność użytków rolnych, efektywne dostosowanie produkcji do klas bonitacji gleby. > Specjalizacja produkcji umożliwiająca rozwój przemysłu rolno-spożywczego. > Poprawiająca się struktura obszarowa gospodarstw rolnych. > Dobre warunki naturalne dla rozwoju agroturystyki i produkcji ekologicznej w rolnictwie. > Bliskość rynków zbytu dla produkcji rolnej. > Dostępne złoża surowców naturalnych dla budownictwa i drogownictwa. > Znacząca poprawa infrastruktury drogowej powiatu (w latach przebudowano i zmodernizowano ponad 223 km dróg powiatowych). 1 Dane za GUS, stan na dzień r.

6 6 > Skuteczna realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych procesu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki powiatu i regionu oraz dynamiczny rozwój szkół policealnych (Medyczne Policealne Studium Zawodowe Studium) i wyższych (Wyższa Szkoła Języków Obcych) i Centrum Kształcenia Praktycznego. > Efektywne pozyskiwanie przez powiat środków z funduszy Unii Europejskiej (od 2004 do średnio I miejsce w Polsce). > Największe w województwie mazowieckim (2 w Polsce) wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. > Proinwestycyjny budżet i brak zadłużenia powiatu. > Znacząco powiększony i stale odtwarzany (inwestycje i modernizacje) majątek trwały powiatu. Sfera społeczna: > Wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym. > Coraz wyższy poziom wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu. > Systematyczny spadek poziomu bezrobocia. > Dodatni przyrost naturalny. > Nowoczesna baza lecznictwa zamkniętego oraz powszechna dostępność podstawowej opieki medycznej. > Wysoki standard placówek oświatowych oraz bazy sportowo-rekreacyjnej szkół. > Systematycznie rosnąca liczba i aktywność organizacji i klubów upowszechniających i organizujących zdrowy styl życia oraz sport i rekreację. > Dynamiczny rozwój profesjonalnej twórczości artystycznej (fotografia, film, malarstwo, proza, poezja) oraz wzrastające znaczenie i popularność amatorskiej twórczości artystycznej. > Rosnąca otwartość społeczności wiejskiej na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych i ośrodków aktywizacji. > Wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego mieszkańców, znaczące ograniczenie przestępczości oraz zjawisk patologicznych. Terytorium: > Położenie na obszarze Zielone Płuca Polski". > Graniczenie z obszarem Wielkich Jezior Mazurskich - wykonywanie funkcji Bramy do Warmii i Mazur". > Wysokie walory przyrodnicze w krajowym i europejskim systemie ekologicznym, szczególnie: południowego kompleksu Puszczy Kurpiowskiej włączonego do obszaru Natura 2000", doliny rzeki Omulew oraz Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. > Sprzyjające rozwojowi turystyki i wypoczynku oraz agroturystyki. > Niski stopień degradacji powierzchni ziemi. > Wysoka jakość powietrza. > Bogata sieć szlaków turystycznych, w tym ok. 60 km ścieżek rowerowych. > Korzystne położenie powiatu w relacji do istniejącego i planowanego krajowego oraz wojewódzkiego systemu drogowego. > Rozwinięta sieć dróg powiatowych udostępniających teren powiatu inwestorom oraz turystom oraz usprawniająca komunikację pomiędzy gminami. > Znaczne walory historyczne i zabytkowe: liczne obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków oraz Światowe Centrum Kultu Św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

7 7 IV. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RYNEK PRACY. Na terenie powiatu przasnyskiego wśród działających firm do największych należą: Bel Polska Sp. z o.o. w Chorzelach. Jest częścią grupy Fromageries Bel, największego producenta serów topionych w Europie i Ameryce. ABB (ZWAR) S.A. w Przasnyszu. Zakład produkcyjny należący do międzynarodowego koncernu ABB zatrudniającego ponad 100 tys. pracowników na całym świecie. ZIPP Sp. z o.o. Jest dystrybutorem skuterów, quadów i motocykli na terenie Polski oraz Czech i Słowacji. KROSS Sp. z o.o. w Przasnyszu jest czołowym producentem rowerów w Polsce. Wimest S.j. W Przasnyszu. Znaczący producent urządzeń wodociągowych i krajowy lider wśród producentów zbiorników hydroforowych. Spółdzielnia Mleczarska Mazowsze w Chorzelach. Oprócz wyżej wymienionych dużych firm w powiecie przasnyskim istnieje m.in. 607 sklepów, 11 aptek, 5 banków (i filii banków), 8 tartaków, 13 piekarni, 7 kopalni kruszywa, 5 masarni, 3 młyny, 10 stacji paliw, 16 firm montujących stolarkę okienno-drzwiową. Miasto Przasnysz pełni funkcję głównego ośrodka usługowego powiatu. Do instytucji świadczących usługi zaliczyć można: Wyższą Szkołę Języków Obcych filia oraz Liceum Ogólnokształcące przy niej, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ZUS, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, Zespół Opieki Społecznej, Szpital, Bank BPH-PBK, PKO BP, Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, proszkownię Mlekoma. Powiat Przasnyski prowadzi także aktywną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji szkoleń i konferencji dla osób bezrobotnych oraz rozpowszechniania informacji o formach aktywnego wsparcia dla osób pozostających bez pracy. Aktywna współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami to jeden z priorytetów działania powiatu. Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy utrzymuje robocze kontakty z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z naszego regionu Mazowiecką Izbą Gospodarczą z Ciechanowa oraz Cechem Rzemiosł Różnych z Przasnysza, oraz z indywidualnymi przedsiębiorcami, co owocuje częstymi seminariami, szkoleniami oraz spotkaniami dot. możliwości wsparcia władz samorządowych dla działań prorozwojowych lokalnych przedsiębiorstw. Powiat współpracuje również z instytucjami oferującymi wparcie finansowe dla sektora MSP, to jest z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym oraz z instytucjami wsparcia biznesu takimi jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych oraz Agencja Rozwoju Mazowsza.

8 8 V. PROFIL GOSPOPDARCZY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Powiat Przasnyski jest jednym ze słabiej uprzemysłowionych obszarów terytorium województwa mazowieckiego, jednak samorządowe działania sprzyjające rozwojowi i powstawaniu nowych przedsiębiorstw oraz aktywne wspieranie nowopowstających inicjatyw gospodarczych sprawiły, iż w latach utrzymywała się tutaj w się wysoka koniunktura gospodarza. Powstało wiele nowych firm, bardzo aktynie rozwija się także sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie w powiecie działalność gospodarczą prowadzi podmiotów gospodarki narodowej, z czego w sektorze publicznym 155. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 2.769, spółek handlowych 78, spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego - 8, spółdzielni 33, fundacji 7, stowarzyszeń i organizacji społecznych W rejestrze REGON znajdują się także 32 powiatowe jednostki organizacyjne. Liczba podmiotów w przeliczeniu na ludności wynosi 658. Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,5%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (14,5%) oraz budownictwem (11,4%). 2 Dane za GUS, stan na koniec 2010 r.

9 9 Według klasyfikacji 3 przedsiębiorstw, podział podmiotów przedstawia się następująco: mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa 146 sektor MSP średnie przedsiębiorstwa 13 duże przedsiębiorstwa 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie wynosi 2.914,19 zł brutto (84,8 % w relacji do średniej krajowej) 4. Samorząd powiatu jest właścicielem terenów proinwestycyjnych, na terenie których planowane jest powstanie wielu nowoczesnych inwestycji i realizacja wielu inicjatyw gospodarczych. Dzięki współfinansowaniu środków z funduszy UE w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie infrastruktura okołoprzemysłowa (budowa dróg, chodników, miejsc postojowych i zatok autobusowych). Dużą zachętą dla potencjalnych inwestorów stanowią duże zasoby taniej i dobrze wykwalifikowanej siły roboczej kształcenie praktyczne mieszkańców powiatu odbywa się na kierunkach najbardziej przydatnych rozwojowej gospodarce państwa i powiatu. Działania na rzecz przedsiębiorców podejmowane przez Starostwo Powiatowe: 1. współpraca z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do pozyskania inwestorów, 2. przygotowanie i aktualizowanie oferty inwestycyjnej powiatu przasnyskiego, 3. tworzenie bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu powiatu, 4. udzielanie przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie powiatu przasnyskiego oraz procedur związanych z tym tematem, 5. promocja powiatu przasnyskiego w środowisku biznesowym, 6. organizacja imprez, wystaw, szkoleń i spotkań biznesowych, 7. współpraca z centralnymi i regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Działania prorozwojowe powiatu przasnyskiego przynoszą wymierne efekty. W minionym 10-leciu samorząd powiatu przasnyskiego przeprowadził inwestycje wartości ok. 200 mln zł. W latach planowane są inwestycje za 350 mln. zł. Od 2003 r. samorząd powiatu przasnyskiego plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej proinwestycyjnych polskich samorządów. Potwierdzają to: I miejsce i tytuł największego inwestora samorządowego w Polsce w latach w kategorii powiaty, II miejsce w Polsce i I miejsce na Mazowszu w latach oraz w latach Także ostatnie badania i rankingi potwierdzają gospodarcze sukcesy samorządu oraz skuteczność w zaspokajaniu społecznych potrzeb. Za lata powiat przasnyski zajął II miejsce w kraju w rankingu przedstawiającym samorządy o najwyższych wydatkach inwestycyjnych, w tym w infrastrukturę techniczną. Inwestycyjna ofensywa powiatu możliwa jest m in. dzięki pozyskiwanym środkom zagranicznym. Aktualnie powiat przasnyski zajmuje I miejsce w Polsce w wykorzystaniu finansowych środków zagranicznych w całym okresie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, tj. w latach Ponadto nasz powiat w 2010r. zajął dwukrotnie I miejsce w finale konkursów Samorządowego Lidera Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Usługi Zdrowotne w dziedzinie transportu i w dziedzinie ochrony zdrowia. 3 Klasyfikację przedsiębiorstw MSP prowadzi się w oparciu o zapisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U Nr 173 poz.1807 z późn. zm.) oraz Załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniającego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/ Dane za GUS, stan na dzień r.

10 10 VI. TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA INWESTORÓW. Ramowe zasady realizacji projektów w dziedzinie przedsiębiorczości w powiecie przasnyskim określone zostały w dokumentach planistycznych stanowiących podstawę aplikowania o środki unijne. Podstawą działań rozwojowych powiatu w perspektywie budżetowej UE na lata jest uchwalona w dniu 27 maja 2008 r. Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata Zgodnie z diagnozą społeczno-gospodarczą powiatu przasnyskiego opracowaną w Strategii, w gospodarce lokalnej jednym z najpilniejszych zadań jest udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych inwestorom krajowym i zagranicznym, dlatego też priorytetowo traktowany jest rozwój gospodarczy i konkurencyjność powiatu wyrażająca się w tworzeniu warunków do inwestowania na jego terenie. Kluczowy jest tu projekt realizowany w ramach unijnego programu RPO WM: "Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" w Sierakowie k/przasnysza. Projekt o wartości ok. 34 mln zł obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych i dojazdowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Obszar PSG zajmuje 309 ha, z czego 202 ha jest przewidziane na cele inwestycyjne, zaś 107 ha jest przeznaczone pod działalność lotniczą. Właścicielem terenów (użytkowanie wieczyste) jest powiat przasnyski, który wykupił je od skarbu państwa. Powiat Przasnyski, przy wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego, włączył część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - 55,07 ha - do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skutkować będzie szeregiem benefitów dla przedsiębiorstw inwestujących na jej terenie. Realizacja projektu wydatnie przyczyni się do wzrostu gospodarczego Płn. Mazowsza poprzez umożliwienie rozwoju działalności gospodarczej, w tym o charakterze innowacyjnym. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata ", w której projekt ujęty został jako zadanie priorytetowe, realizacja projektu poprawy infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej pozwoli zdywersyfikować napływ inwestycji na rynek lokalny, który jest marginalizowany przez aglomerację warszawską - głównego beneficjenta krajowych i zagranicznych inwestycji. Komplementarnymi przedsięwzięciami do wyżej opisanego projektu jest projekt pn. Poprawa dostępności Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi Myszyniec Bartniki polegający na przebudowie i modernizacji drogi powiatowej nr 2514 W o łącznej długości 23,333 km zakończony w 2010 r (droga ta, obok drogi krajowej nr 57 stanowi obecnie główną drogę dojazdową do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej z terenu Warmii i Mazur) oraz Projekt Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa w Chorzelach. Przedstawione wyżej projekty w znaczący sposób wpływają na realizację aktywnej polityki zatrudnienia w powiecie. Wykorzystanie wolnych zasobów terenów inwestycyjnych zaktywizuje lokalny rynek pracy i zwiększy mobilność zawodową mieszkańców, a w konsekwencji podniesie potencjał gospodarczy powiatu. Pierwsze efekty są już widoczne - obecnie zostało sprzedanych 15 przedsiębiorcom 31 działek o łącznej powierzchni ok 24 ha przeznaczonych pod inwestycje w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Nowi inwestorzy zapewnią jeszcze w tym roku około 100 nowych miejsc pracy. Powiat Przasnyski posiada także tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 13 ha, które mogą służyć przyszłym inwestorom jako zaplecze bytowe oraz mogą ułatwić napływ nowych pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w PSG.

11 11 OBSZAR 1 - PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA (309 ha, z czego 202 ha przewidziane pod inwestycyje, zaś 107 ha jest przeznaczone na cele lotnicze)

12 12 Inwestorów już zapraszamy. Obszar PSG zajmuje 309 ha, z czego 202 ha jest przewidziane na cele inwestycyjne, zaś 107 ha jest przeznaczone pod działalność lotniczą. Właścicielem terenów (użytkowanie wieczyste) jest powiat przasnyski, który wykupił je od skarbu państwa. Cały teren Strefy jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, handlową, usługi oraz działalność lotniczą. Fot 1. Zarys Przasnyskiej Strefy Gospodarczej przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych. Na obszarze PSG nie występują żadne przeszkody mogące utrudnić lokalizowanie przyszłych inwestycji: nie występują tu ograniczenia ekologiczne, nie ma zanieczyszczeń gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych, nie występują żadne odpady, przeszkody terenowe i podziemne, nie ma też ryzyka zalań czy obsunięć terenu. Powiat Przasnyski, przy wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego, włączył część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - 55,07 ha - do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skutkować będzie szeregiem benefitów dla przedsiębiorstw inwestujących na jej terenie. Prace nad uzbrojeniem terenu lotniska trwają. Inwestorzy już mogą kupować działki pod inwestycje, ale także działki pod budownictwo mieszkaniowe, które powiat także posiada w swojej ofercie.

13 13 Fot 2. Przasnyska Strefa Gospodarcza widok od drogi krajowej wojewódzkiej nr 544. Fot 3. Przasnyska Strefa Gospodarcza realizowana infrastruktura.

14 14

15 15 OFERTA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Poszukiwani inwestorzy (Sought-after investors) Oferowane tereny (Area tenders) Oferowane nieruchomości (Property tenders) Dodatkowe udogodnienia (Amenities) Powiat poszukuje inwestorów z branży przemysłowej, usług, działalności lotniczej, handlu. Obszar Przasnyskiej Strefy Gospodarczej 309 ha: w tym do sprzedaży pozostało: 1. Tereny przeznaczone pod działalność lotniczą 107 ha. 2. Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan 48 ha 3. Pozostały obszar Strefy 136 ha. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 10 ha Budynek byłego portu lotniczego. Budynki magazynowe. aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu. realizowane pełne uzbrojenie terenu. zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin). Atuty inwestycyjne nieruchomości: dobre położenie geograficzne - niewielka odległość od Warszawy, Olsztyna, Płocka, dostępność siły roboczej o wysokich kwalifikacjach, stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług, dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB), dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej), teren sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego, nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz (3 km od terenu inwestycyjnego),

16 16 wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki, gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu Przasnyskiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (I miejsce w rankingu za r.) w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególności w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej Powiat Przasnyski nawiązał współpracę z inwestorem z branży gazowniczej w celu budowy na obszarze Strefy instalacji gazu płynnego oraz energetycznych urządzeń kogeneracyjnych, czyste ekologicznie, malownicze tereny nieopodal Sierakowa - jako miejsce wypoczynku. Realizowana budowa Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach (lodowisko, basen) jako zaplecza dla aktywnej rekreacji. Komunikacja (drogowa, kolejowa, lotnicza) (Location and transport Road, rail, air connections) Kontakt w sprawie nowych podmiotów (Contact us) Przasnyska Strefa Gospodarcza zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 57 (Bartoszyce Pułtusk) i drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica Ostrołęka). Najbliższe połączenie kolejowe: Ciechanów 25 km. Lądowisko trawiaste na terenie. Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Warszawa 115 km. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki Przasnysz tel./fax: +48 (29)

17 17 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST 1 OBSZAR 1 PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA LOTNISKO BIZNESOWO - TURYSTYCZNE Położenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Kształt działki Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) SIERAKOWO PRZASNYSZ PRZASNYSKI MAZOWIECKIE 106,89 ha teren trawiastego lotniska biznesowo turystycznego, przeznaczony pod działalność lotniczą (4 działki, których powierzchnia waha się od 3,8 ha do 72,33 ha) Prostokąt + trójkąt TAK. 48,15 ha łącznie (80 działek, których powierzchnia waha się od 0,5 ha do 1,03 ha). Teren Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. 136,26 ha tereny produkcyjno składowo usługowe (156 działek, których powierzchnia waha się od 0,47 ha do 22,15 ha). Właściciel Powiat Przasnyski. Orientacyjna cena gruntu PLN/m 2 włączając 23% VAT 10 PLN Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel / właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego POWIAT PRZASNYSKI (użytkownik wieczysty) TAK KL1 obiekty i urządzenia transportu lotniczego, część lotnicza lądowiska, zakaz zabudowy. KL2 obiekty i urządzenia transportu lotniczego, część służąca do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego, część pod hangarowanie, obsługę i naprawy sprzętu lotniczego oraz część sportoworekreacyjna; biura związane z obsługą funkcji podstawowej; funkcja hotelowo-gastronomiczna; R - tereny rolnicze bez prawa do zabudowy. Istnieje możliwość przekształcenia terenów rolniczych na tereny inwestycyjne.

18 18 Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha R III, IV, V, VI, N. Grunt przeznaczony pod inwestycje uzyskał wymaganą przepisami zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne. Nie wchodzą w grę inwestycje uciążliwe dla środowiska np. odpady. Różnica poziomów terenu m PŁASKI Charakterystyka działki Połączenia transportowe Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Poziom wód gruntowych m Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada / droga krajowa km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Kolej km Bocznica kolejowa km Lotnisko biznesowo-turystyczne / ugorowanie BRAK 1 4 m NIE BRAK BRAK BRAK BRAK Budynek byłego portu lotniczego. Budynki magazynowe Droga krajowa 57 obok działki szeroka na 7,0 m Droga wojewódzka 544 6,0 m Droga powiatowa 3229W 5,0 m Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej Nr 57 Bartoszyce Pułtusk Płock (port rzeczny) 110 km Warszawa Żerań (port rzeczny) 95 km Włocławek (port rzeczny) 150 km Elbląg (port morski) 190 km Wąskotorowa 2 km (miasto Przasnysz) Szerokotorowa 25 km (miasto Ciechanów). Istnieje możliwość budowy bocznicy kolejowej w Przasnyszu, przy wsparciu ze środków centralnych. Wąskotorowa 2 km (miasto Przasnysz) Szerokotorowa 25 km (miasto Ciechanów). Szerokotorowa 30 km (miasto Chorzele). Najbliższe lotnisko międzynar. km Najbliższe miasto wojewódzkiekm Lotnisko Chopina w Warszawie 110 km Warszawa 98 km

19 19 Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu Napięcie TAK. Na działce. Wysokie napięcie: 14 Mw + 2 Mw rezerwa Średnie napięcie 110 kv/20 kv (stacja transformatorowa) Dostępna moc 2 x 7 MW Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki W trakcie realizacji. Na działce. Wartość kaloryczna Istniejąca infrastruktura Średnica rury Dostępna objętość Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu Dostępna objętość Kanalizacja na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu Bez ograniczeń. Tak, w trakcie realizacji. Ukończenie do końca 2011 r. Na działce Do ustalenia. Wydajność wodociągu 100 m 3 /dobę Tak, w trakcie realizacji. Ukończenie do końca 2011 r. Na działce Dostępna objętość 6000 m 3 /24h Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezp. sąsiedztwie Telefony (T/N) Tak. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w bliskim sąsiedztwie o maksymalnej wydajności 6000 m 3 /dobę. Tak, światłowód w budowie do końca 2011 Uwagi Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point Na działce Dodatkowe udogodnienia: aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu. realizowane pełne uzbrojenie terenu. zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

20 20 Osoba przygotowująca ofertę Atuty inwestycyjne nieruchomości: dobre położenie geograficzne - niewielka odległość od Warszawy, Olsztyna, Płocka, dostępność siły roboczej o wysokich kwalifikacjach, stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług, dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB), dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej), teren sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego, nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz (3 km od terenu inwestycyjnego), wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki, gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu Przasnyskiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (I miejsce w rankingu za r.) w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególności w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej Powiat Przasnyski nawiązał współpracę z inwestorem z branży gazowniczej w celu budowy na obszarze Strefy instalacji gazu płynnego oraz energetycznych urządzeń kogeneracyjnych, czyste ekologicznie, malownicze tereny nieopodal Sierakowa - jako miejsce wypoczynku. Realizowana budowa Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach (lodowisko, basen) jako zaplecza dla aktywnej rekreacji Robert Urjasz Chief Specialist tel mobile: English, Polish Jarosław Gejda The County of Przasnysz tel w English, Polish Osoby do kontaktu Robert Urjasz Chief Specialist tel mobile: English, Polish Jarosław Tybuchowski Member of the Przasnyski District Board These person have the most important information about fields in Przasnysz Sierakowo. tel w Russian, Polish

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAWADZKIE Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District ZAWADZKIE / ZAWADZKIE

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Nazwa lokalizacji Site name 5A - obręb Widów działka nr 7/5 Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Rudzic Powiat District / Poviat gliwicki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 GMINA KLUCZBORK Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

TEREN OFERTOWY STREFY PRZEMYSŁOWEJ GMINY WILKOWICE

TEREN OFERTOWY STREFY PRZEMYSŁOWEJ GMINY WILKOWICE Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice tel./fax (+48 33) 499-00-77 mail: sekretariat@wilkowce.pl http:// www.wilkowice.pl TEREN OFERTOWY STREFY PRZEMYSŁOWEJ GMINY WILKOWICE Położenie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Powiat Przasnyski oferta inwestycyjna SPIS TREŚCI:

Powiat Przasnyski oferta inwestycyjna SPIS TREŚCI: POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. www.powiatprzasnysz.pl promocja@powiat

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa idzica LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dot. nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA OFERA IWESYCYJA IERUCHOMOŚCI DZ. R 1/11 OBRĘB 6 GMIA ZAOR Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze SPECJALA SREFA EKOOMICZA LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location

Bardziej szczegółowo

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Powierzchnia ruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 Poziom wód gruntowych m Underground water level m ZAŁĄCZIK R 4 Czy były prowadzone badania geologi

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 Poziom wód gruntowych m Underground water level m ZAŁĄCZIK R 4 Czy były prowadzone badania geologi VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 ZAŁĄCZIK R 4 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto /

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST. MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Tereny we wsi Giebnia Giebnia village Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District / Poviat Pakość / gm.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY ŚWIĘCIECHOWA URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE UL.UŁAŃSKA 4 64-115 ŚWIĘCIECHOWA tel.(65) 533 35 10 fax (65) 529 95 48 e-mail:urzadgminy@swieciechowa.pl, www.swieciechowa.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY ŚWIĘCIECHOWA Święciechowa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Załącznik nr 1 1 Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Czerwiec / June 2007

Czerwiec / June 2007 Lodz SEZ Investment Offer Author: OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER ŻYRARDÓW Czerwiec / June 2007 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Departement Pozykiwania Inwestora 1 z 10 Położenie Location Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodeship) Położenie Location Gdańsk lotnisko Klukowo,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN)

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) 1. POŁOŻE 1.1. Nazwa działki Zespół pałacowoparkowy w Mielnie 1.2. Miasto gmina Mieleszyn 1.3. Powiat GZNO 2. POWIERZCHNIA DZIAŁKI 2.1. Maksymalny obszar

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, weryfikacja ofert inwestycyjnych z terenów gmin należących do 12 powiatów

Bardziej szczegółowo

Property information. PołoŜenie Location. Nazwa lokalizacji Site name. Pobiedziska Jezioro Biezdruchowo Pobiedziska the Biezdruchowo Lake

Property information. PołoŜenie Location. Nazwa lokalizacji Site name. Pobiedziska Jezioro Biezdruchowo Pobiedziska the Biezdruchowo Lake PołoŜenie Location azwa lokalizacji Site name Pobiedziska Jezioro Biezdruchowo Pobiedziska the Biezdruchowo Lake Miasto / Gmina Town / Commune Pobiedziska Powiat District poznański Województwo Province

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY - KOWALEWEK

TEREN INWESTYCYJNY - KOWALEWEK TEREN INWESTYCYJNY - KOWALEWEK LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 1 SITE CHECK LIST 1

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 1 SITE CHECK LIST 1 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 1 SITE CHECK LIST 1 Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP Kategoria PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP Kategoria PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW Nagroda Obywatelska Prezydenta RP Kategoria PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW ODRODZENIE POWIATU OD RYWALIZACJI I NEGACJI PO WSPÓLNE SUKCESY POWIATU I GMIN W PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU I WYLUDNIANIU. Powiat przasnyski

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LEGNICA, DZIAŁKA NR 13/1 LEGNICA, SITE No 13/1

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LEGNICA, DZIAŁKA NR 13/1 LEGNICA, SITE No 13/1 Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Rolnicze. Rural (agricultural). Brak danych. No datas. Nie No. Brak danych. No datas. Nie No. Nie No. Nie No

Rolnicze. Rural (agricultural). Brak danych. No datas. Nie No. Brak danych. No datas. Nie No. Nie No. Nie No LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 1 SITE CHECK LIST 1 PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERA IWESCJA IERUCHOMOŚCI ZABUDOWAE IVESME OFFER DEVELOPED PROPERIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha Nazwa oferty: Działki inwestycyjne w miejscowości Przedmiot oferty: Część działek niezabudowanych nr 1364, 1367, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 zlokalizowanych w miejscowości Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LEGNICA, DZIAŁKA NR 2, obręb Smokowice LEGNICA, SITE No 2 Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LEGNICA, DZIAŁKA NR 2, obręb Smokowice LEGNICA, SITE No 2 Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST LEGICA, DZIAŁKA R 2, obręb Smokowice LEGICA, SITE 2 azwa lokalizacji Site name Miasto/Gmina

Bardziej szczegółowo

Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list

Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list ÓDZKA SPECJALA STREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list ychlin Dobrzelin Lipiec / July 2011 ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lodz Special Economic

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Krotoszyn

Miasto i Gmina Krotoszyn Miasto i Gmina Krotoszyn Urz¹d Miejski w Krotoszynie - ul. Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn tel. 062 725 42 01, fax 062 725 34 36 http://www.krotoszyn.pl e-mail: um@krotoszyn.pl OFERTA IWESTYCYJA ZOSTAÑ ASZYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz ZP 5-2015-COI

Załącznik nr 1 do siwz ZP 5-2015-COI Załącznik nr 1 do siwz ZP 5-2015-COI Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Nazwa: Pozyskiwanie danych i przygotowywanie wspólnych ofert inwestycyjnych COI -Kontrakt 1: Generowanie i aktualizacja

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 2 SITE CHECK LIST 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 2 SITE CHECK LIST 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 2 SITE CHECK LIST 2 PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST OSTROWEC ŚWĘTOKRZYSK MASTO UDANYCH NWESTYCJJ LSTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU STE CHECK LST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price nformacje dotyczące nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Krotoszyn 1. 2. 3. 4. 5. 6. POLSKA 2 3 13 Krotoszyn położony jest w południowej części województwa wielkopolskiego, na granicy między Wielkopolską a Dolnym Śląskiem. Powierzchnia gminy wynosi 256 km², z tego na miasto przypadają

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA Nazwa lokalizacji /miejscowości Kluczbork, ul. Wołczyńska 15 Miasto/gmina powiat województwo maks. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) cena ruchomości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Urząd Miejski w wogrodzie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami przemysłowymi do składania listów intencyjnych na przedsięwzięcia w nowopowstającej podstrefie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY KOLUSZKI

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY KOLUSZKI u l. 1 1 L i s t o p a d a 6 5 9 5 0 4 0 K o l u s z k i tel. 044 725 67 00 fax. 044 714 58 40 e-mail: um@koluszki.pl, www.koluszki.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY KOLUSZKI Koluszki 2007 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

TERENY INWESTYCYJNE - UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE. PołoŜenie. Powierzchnia nieruchomości. Informacje dotyczące. Necessary information

TERENY INWESTYCYJNE - UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE. PołoŜenie. Powierzchnia nieruchomości. Informacje dotyczące. Necessary information TERENY INWESTYCYJNE - UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE PołoŜenie Nazwa lokalizacji: Name of the area Oznaczenie ewidencyjne działek: Parcel numbers: Teren przemysłowy przy ulicy H.Cegielskiego Industrial

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na pozyskaniu danych i przygotowaniu ofert inwestycyjnych znajdujących się

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK

PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK dla Inwestorów Oferta Inwestycyjna Audyt GADI 2007 KW 1 Głogówek dla Inwestorów Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Rozwój gminy Wojnicz poprzez utworzenie strefy aktywności gospodarczej

Rozwój gminy Wojnicz poprzez utworzenie strefy aktywności gospodarczej Rozwój gminy Wojnicz poprzez utworzenie strefy aktywności gospodarczej IDEA ZIELONEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO Geneza powstania: Rok 1999 opracowanie strategii rozwoju Gminy Wojnicz Jakie wykorzystać atuty

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Oferta Inwestycyjna Miasta Wałcz

Oferta Inwestycyjna Miasta Wałcz Oferta Inwestycyjna Miasta Wałcz Podstrefa Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POWIEŻCHIA: całkowita powierzchnia 56,7961 ha, wolne tereny do inwestowania 35ha POŁOŻEIE: Wałcz, ul. Budowlanych,

Bardziej szczegółowo

Informator. Informator STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU

Informator. Informator STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU p o w i a t u p r z a s n y s k i e g o 1 p o w i a t u p r z a s n y s k i e g o STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU 2 Przasnyska Strefa Gospodarcza Powiat Przasnyski, 06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2010

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2010 IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2010 ZAŁĄCZNIK NR 3 - TEREN GMINA JAWOR LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo