Podrêcznik planowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik planowania"

Transkrypt

1 Podrêcznik planowania Massiv-Holz-Mauer Drewniane elementy profilowane (PHE)

2 1 MHM Haudenschild: Saxer Holzbau Weiningen GmbH

3 Mark Twain Samuel Langhorne Clemens ( ) Nigdy nie mog³em zrozumieæ, dlaczego Niemcy, którzy maj¹ tyle lasów, upieraj¹ siê przy budowaniu domów z ceg³y. Ale ju teraz wiem, jakich iloœci pasów przeciwreumatycznych u ywa siê w tym kraju i widzê, e Niemcy musz¹ mieszkaæ w wilgotnych domach z ceg³y. Có by³oby inn¹ przyczyn¹ trapi¹cego ich reumatyzmu, bez którego te ich pasy przeciwreumatyczne by³yby absolutnie niepotrzebne? 2

4 3 Bild:MHM Familienhotel Weimar, Hamish John Appleby

5 Zawartoœæ 1. Produkcja -MHM -PHE 2. Technika -MHM -PHE 3. Obszary zastosowañ -MHM -PHE 4. Korzyœci 5. Konstrukcje 6. Izolacja dÿwiêkowa 7. Szczelnoœæ powietrzna 8. Ochrona przed wilgoci¹ 9. Izolacja cieplna 10. Przytulna atmosfera 11. Statyka 12. Monta -Instrukcja monta u 13. Przyk³ady konstrukcji 14. Instalacje 15. Adaptacja wnêtrz

6 1. Produkcja MHM W naszych okolicach (Allgäu) ekologiczna gospodarka leœna mo e pochwaliæ siê wielosetletni¹ tradycj¹. Drewno jako materia³ budowlany jest od niepamiêtnych czasów elementem wykorzystywanym w budownictwie. Obecnie pojawi³y siê nowe mo liwoœci wykorzystania drewna: œciany w systemie Massiv-Holz-Mauer. Materia³ bazowy dla œcian w systemie Massiv-Holz-Mauer prezentuje siê wyj¹tkowo skromnie. Technicznie osuszone drewno bez u ycia impregnacji. Œciany w systemie Massiv-Holz-Mauer produkowane s¹ przy u yciu specjalnie zaprojektowanej do tego celu instalacji, tak zwanej linii produkcyjnej MHM, w zak³adach ciesielskich, tartakach i innych zak³adach zajmuj¹cych siê obróbk¹ drewna. W trakcie produkcji ca³kowicie zrezygnowano z u ycia kleju. Dodatkowo praca zak³adów produkcyjnych jest stale nadzorowana przez akredytowane i niezale ne instytucje. Prace konstrukcyjne wykonywane s¹ przy pomocy najnowoczeœniejszego oprogramowania CAD 3D. Producent MHM produkuje œciany w systemie Massiv-Holz-Mauer przy pomocy sterowanych numerycznie maszyn z zachowaniem maksymalnej dok³adnoœci na podstawie planów konstrukcyjnych przygotowanych przez architektów lub projektantów elementów drewnianych Tolerancje wynosz¹ tutaj nie wiêcej ni +/- 2 mm. Skosy, wyciêcia na drzwi i okna, kana³y instalacyjne itd. s¹ dok³adnie wycinane lub frezowane. Sterowana komputerowo produkcja (CAM) o wysokiej dok³adnoœci pasowania zgodnej z projektem CAD 3D u³atwia póÿniejszy monta elementów na placu budowy. Trzy kroki w procesie produkcji Proces produkcji podzielony jest na trzy czêœci. Rowkowanie i wyrównywanie surowych elementów, produkcja p³yt œciennych i tak zwane odwi¹zywanie konstrukcji ciesielskich, tzn. obróbka koñcowa p³yty œciennej a do najmniejszego gotowego do zamontowania elementu z zachowaniem milimetrowej dok³adnoœci. W pierwszym etapie produkcji w osuszonych deskach wykonywane s¹ rowki, które póÿniej w gotowej œcianie zapewni¹ stoj¹c¹ warstwê powietrzn¹ i tym samym lepsz¹ wartoœæ izolacyjn¹ ni w przypadku normalnego pe³nego drewna. Wszystkie deski maj¹ szerokoœæ od 140 do 260 mm i gruboœæ 24 mm. Dried, 23mm thick boards in varying widths with rebated joints are pressed together layer by layer, with the layers running cross-wise to each other, and joined with aluminium 15 board layers Rebated joint Due to the diagonally arranged connections (aluminium grooved pin), exceptionally high panel strength is achieved Grooves act as additional air cushion for reducing the thermal conductivity (ë) Aluminium groove pins 5

7 Produkcja elementów W drugim etapie roboczym urz¹dzenie Wandmaster (master œcienny) produkuje z profilowanych desek elementy surowej œciany o rozmiarach od 2m x 2m do 3,25 m x 6 m (lub 4,00 m x 6 m) i o gruboœciach od 11,5 cm do 34 cm œciskaj¹c deski warstwa po warstwie na krzy (wzd³u nie i poprzecznie) i ³¹cz¹c je ze sob¹ rowkowanymi ko³kami aluminiowymi. Ka de miejsce krzy owania siê desek ³¹czone jest ze sob¹ (diagonalnie) dwoma ko³kami z zachowaniem maksymalnie du ego odstêpu. Ten rodzaj po³¹czenia gwarantuje maksymaln¹ mo liw¹ stabilnoœæ. Odwi¹zywanie konstrukcji ciesielskich Po operacji œciskania modu³ surowej œciany przemieszczany jest maszynowo do portalowego centrum obróbkowego umieszczonego na linii produkcyjnej, gdzie jest on formatowany w trzecim etapie produkcji i wyposa any w niezbêdne otwory drzwiowe i okienne. Tutaj w sposób sterowany komputerowo frezowane s¹ tak e otwory przeznaczone dla pêtli do zawieszania, rowki i wyciêcia na ogrzewanie, elementy sanitarne i gniazdka wtykowe oraz przeprowadzane s¹ czynnoœci przygotowawcze do u³o enia instalacji. Uszczelnianie i dostawa Na yczenie klienta wszystkie strony czo³owe pokrywane s¹ tak zwan¹ zapraw¹ do drewna, która zabezpiecza elementy w trakcie transportu i monta u przed wod¹. Poza tym na³o ona zaprawa do drewna uszczelnia z³¹cza pomiêdzy poszczególnymi czêœciami œciany. Alternatywnie ten efekt mo na uzyskaæ równie przy u yciu specjalnych hermetycznych taœm uszczelniaj¹cych. 6

8 1. Produkcja elementów PHE Elementy PHE z kategorii elementów wykonanych ze sztaplowanych desek produkowane s¹ przy u yciu specjalnie opracowanej do tego celu instalacji, tak zwanej linii produkcyjnej PHE, w tartakach, zak³adach ciesielskich lub innych zak³adach zajmuj¹cych siê obróbk¹ drewna. Jako materia³u bazowego u ywa siê technicznie osuszonego drewna (1), które powinno spe³niaæ wymagania klasy wytrzyma³oœci C16 lub wy szej i które powinno byæ posortowane pod wzglêdem szerokoœci. Osuszone deski ³¹czone s¹ w pas bez koñca (3) przy u yciu zintegrowanej w linii produkcyjnej PHE stacji mikrowczepowej (2). W celu stworzenia równomiernej podwarstwy o delikatnej strukturze na jednej stronie pasa bez koñca wykonuje siê odpowiedni profil. Nastêpne ta niekoñcz¹ca siê deska skracana jest do ¹danej d³ugoœci elementu (4). Poszczególne deski uk³adane s¹ na sobie warstwowo, nastêpnie s¹ one œciskane i na koniec ³¹czone ze sobie przy u yciu rowkowanych ko³ków aluminiowych (5). Istnieje mo liwoœæ produkcji litych elementów o gruboœci od 7,5 cm do 25 cm i w zale noœci od warstw o szerokoœci do 1,20 m z dowolnymi d³ugoœciami pomiêdzy 4 m i 12 m. Dodatkowo istnieje mo liwoœæ jednoczesnej produkcji 2 elementów konstrukcyjnych o ró nych rozmiarach i d³ugoœciach. Bardzo wytrzyma³e elementy mog¹ w zale noœci od gruboœci osi¹gaæ du e zakresy rozpiêtoœci, a dziêki wyfrezowanym od do³u profilom stwarzaj¹ w pomieszczeniu doskona³¹ akustykê. Dodatkowe prace obróbkowe, jak np. przepusty stropowe, wyciêcia i otwory, mog¹ byæ wykonywane przy u yciu instalacji do odwi¹zywania konstrukcji ciesielskich, portalowych centrów obróbkowych lub przy pomocy rêcznego odwi¹zywania konstrukcji ciesielskich. Elementy PHE wykorzystuje siê jako lite elementy stropowe, elementy œcienne lub elementy dachowe. Dodatkowo uzupe³niaj¹ one system Massiv-Holz-Mauer o elementy dachowe i stropowe oraz umo liwiaj¹ wyprodukowanie kompletnego budynku mieszkalnego w stanie surowym w wykorzystaniem litej konstrukcji drewnianej. Bild: MHM Rottmüller Systemholz GmbH

9 2. Technika MHM Material: Wymiary: Deski z drzew iglastych, nieposortowane pod wzglêdem szerokoœci, technicznie osuszone 15% +/- 3% i o gruboœci 23 mm. Wysokoœæ: maks m/4.00 m Szerokoœæ: maks m Dostêpne gruboœci œciany: Œciana zewnêtrzna 34,0 cm 15 warstw Œciana zewnêtrzna 29,5 cm 13 warstw Œciana zewnêtrzna 25,0 cm 11 warstw Œciana zewnêtrzna 20,5 cm 9 warstw Œciana wewnêtrzna 16,0 cm 7 warstw Œciana wewnêtrzna 11,5 cm 5 warstw Budowa elementów: Wielowarstwowo krzy owane, œciskane i po³¹czone w p³ytê œcienn¹ przy u yciu rowkowanych ko³ków aluminiowych. Wszystkie zdefiniowane gruboœci œcian produkowane s¹ z nieparzystej iloœci warstw desek. Dlatego warstwa wewnêtrzna i warstwa zewnêtrzna s¹ zawsze ustawione pionowo wzglêdem siebie. Powierzchnie: Jednostronnie heblowana/równo rowkowana powierzchnia (powstaj¹ce w wyniku tej operacji pêcherzyki powietrzne optymalizuj¹ wartoœæ U) Po przeciwnej stronie efekt chropowatoœci typu Sägerau Zabezpieczenie Techniczne suszenie surowych desek przez min. 8 godzin w temperaturze 65 C drewna: zastêpuje chemiczne zabezpieczenie drewna Po³¹czenie: Stabilnoœæ kszta³tu: Gêstoœæ objêtoœciowa: Przewodnoœæ cieplna: Rowkowane ko³ki aluminiowe (zgodne z dopuszczeniem ETA-13/0801) Wspó³czynnik rozszerzalnoœci liniowej drewna wynosi 8,0 m * 10?6/ K, tym samym nie ma mo liwoœci pomiaru zmiany kszta³tu przy u yciu normalnie u ywanych na placach budów narzêdzi pomiarowych. ok. 480 kg/m³ ë = W/(m*K), (zgodnie z wynikiem pomiarów przeprowadzonych przez MFPA Leipzig GmbH) ë = 0.11 W/(m*K), (zgodnie z Ogólnym Dopuszczeniem Nadzoru Budowlanego) Izolacja cieplna: Wartoœæ U (izolacja z u yciem miêkkiego w³ókna drewna WLG 040) Izolacja 10 cm Izolacja 16 cm 34,0 cm = 0,17 W/m²K 34,0 cm = 0,14 W/m²K 29,5 cm = 0,19 W/m²K 29,5 cm = 0,15 W/m²K 25,0 cm = 0,20 W/m²K 25,0 cm = 0,16 W/m²K 20,5 cm = 0,22 W/m²K 20,5 cm = 0,17 W/m²K 8

10 2. Technika PHE Material: Deski z drzew iglastych, posortowane pod wzglêdem szerokoœci, technicznie osuszane 15% +/- 3% i o gruboœci 23 mm. Wymiary: Wysokoœæ elementu: 7.5 cm to 25 cm Szerokoœæ elementu (szerokoœæ wierzchnia): od 4.2 cm to 120 cm (w zale noœci od lameli) D³ugoœæ elementu: p³ynnie od 4 m do 12 m Budowa elementów: Deski z tarcicy bocznej ³¹czone s¹ ze sob¹ przy u yciu zintegrowanej w linii PHE stacji mikrowczepowej w pas bez koñca, a po jednej stronie (póÿniej spód) wykonywany jest profil. Nastêpne ta niekoñcz¹ca siê profilowana deska skracana jest do ¹danej d³ugoœci elementu. Poszczególne warstwy desek uk³adane s¹ na sobie warstwowo, nastêpnie s¹ one œciskane i na koniec ³¹czone ze sob¹ przy u yciu rowkowanych ko³ków aluminiowych. Zastosowanie: Dziêki mo liwoœci osi¹gania wiêkszych rozpiêtoœci nadaj¹ siê do stosowania w wielopiêtrowych budynkach, obiektach administracyjnych i przemys³owych lub w obiektach rolniczych. Innymi przyk³adami wykorzystania s¹ obiekty u ytecznoœci publicznej, jak np. hale sportowe, szko³y i przedszkola. Zabezpieczenie Techniczne suszenie drewna: surowych desek przez min. 8 godzin w temperaturze 65 C zastêpuje chemiczne zabezpieczenie drewna. Po³¹czenie: Rowkowane ko³ki aluminiowe (zgodne z dopuszczeniem ETA-13/0801) Pêcznienie i kurczenie: W przypadku zmiany wilgotnoœci drewna w zakresie +/- 1% drewniana lamela PHE kurczy siê lub pêcznieje w kierunku wzd³u nym (d³ugoœæ elementu) o 0,01%, a w kierunku promieniowym (szerokoœæ elementu) o 0,16%. Dziêki temu, e element PHE nie jest sklejony, ka da pojedyncza lamela mo e pracowaæ niezale nie od pozosta³ych elementów. To pozwala na zachowanie bardzo sta³ych szerokoœci elementów. Pomimo tego podczas monta u nale y pamiêtaæ o zapewnieniu wystarczaj¹cej iloœci powietrza monta owego oraz wystarczaj¹cej ochronie przed wilgoci¹ (deszcz). Gêstoœæ objêtoœciowa: o k. 480 kg/m³ przy wilgotnoœci drewna wynosz¹cej 12% Przewodnoœæ cieplna: ë = 0.13 W/(m*K) 9

11 Szczelnoœæ wiatrowa: Elementy PHE nie s¹ w stanie z powodu swojej konstrukcji zapewniæ wystarczaj¹cej szczelnoœci powietrznej i wiatrowej. W przypadku, kiedy elementy PHE przechodz¹ przez zewnêtrzn¹ pow³okê lub te s¹ u yte jako zewnêtrzna pow³oka, nale y podj¹æ uzupe³niaj¹ce dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie odpowiedniej szczelnoœci powietrznej i wiatrowej. Izolacja dÿwiêkowa: Czas pog³osu: Doskona³a izolacja dÿwiêkowa dziêki litej drewnianej konstrukcji. Dziêki dzia³aniom uzupe³niaj¹cym, w szczególnoœci w obszarze pod³ogi, istnieje mo liwoœæ uzyskiwania podwy szonych wartoœci t³umienia odg³osów kroków (patrz te rozdzia³ 6 Izolacja dÿwiêkowa). Elementy PHE redukuj¹ czas pog³osu dziêki zastosowaniu strukturowanej powierzchni i tym samym poprawiaj¹ akustykê pomieszczenia. Ochrona przeciwpo arowa:proponuje siê przeprowadzanie pomiaru elementów PHE na gor¹co. W celu poprawienia w³aœciwoœci przeciwpo arowych mo na stosowaæ konstrukcje podstropowe lub te obudowan¹ wersjê konstrukcji noœnej. 10

12 3. Obszary zastosowañ dla systemu MHM System Massiv-Holz-Mauer ma wszechstronne zastosowanie: - jako œciana zewnêtrzna budynku - jako œciana wewnêtrzna - jako œciana wspólna - jako œciana dzia³owa w mieszkaniach Bild: MHM Haudenschild AG Saxer Holzbau Weiningen GmbH Bild: Architekt Uwe Klose Muc. Bild: MHM Herrmann Masivholzbau W prywatnym budownictwie mieszkaniowym: - w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych - w domach szeregowych - w budynkach wielopiêtrowych - w budownictwie mieszkaniowym W przypadku komunalnych projektów budowlanych: - przedszkola - szko³y - budynki administracyjne - obiekty z przeznaczeniem do odzysku surowców wtórnych W przypadku przemys³owych projektów budowlanych: - budynki zak³adowe - hale zak³adowe - budynki biurowe - hale magazynowe 11

13 3. Obszary zastosowañ Wysoka jakoœæ warstwy licowej od samego pocz¹tku - Dziêki jednostronnie frezowanemu i specjalnie ukszta³towanemu profilowi mo na, odpowiednio do jakoœci drewna (iloœæ sêków i przebarwienia), uzyskiwaæ doskona³¹ jakoœæ warstwy licowej! - Opatentowana metoda produkcji profilu zapobiega powstawaniu nieatrakcyjnych szczelin powstaj¹cych w wyniku kurczenia siê drewna. Wszechstronne zastosowanie jako element stropowy - Dziêki ró nym gruboœciom elementów PHE mo na realizowaæ zadania zwi¹zane z najró niejszymi rozpiêtoœciami. - Wszechstronne mo liwoœci zastosowañ: od domów jednorodzinnych, poprzez budynki biurowe i u ytkowe, a po hale produkcyjne i obiekty rolnicze. Praktyczne zastosowanie jako element œcienny - Jako wype³nienie szkieletu œciany w œcianie ramowej lub jako lity element konstrukcyjny - Jako œciana wewnêtrzna (widoczna z jednej strony) lub z izolacj¹ przeciwwilgociow¹ i izolacj¹ dÿwiêkow¹ jako œciana zewnêtrzna (wymagane dzia³ania uzupe³niaj¹ce maj¹ce na celu usztywnienie zgodnie z wymaganiami statycznymi) Jako element dachowy - Jako lita p³yta dachowa do dachów p³askich, dwuspadowych lub czterospadowych - Doskona³a izolacja dÿwiêkowa i letnia izolacja cieplna 12

14 13 4. Korzyœci

15 Drewno jako naturalny materia³ konstrukcyjny w swojej najczystszej formie! Czysta natura: Nasze œciany i stropy z litego drewna naœladuj¹ rodzime drzewa. S¹ one lite i nie potrzebuj¹ chemii lub kleju. Masywne bezpieczeñstwo: Œciana w systemie Massiv-Holz-Mauer zaklasyfikowana jest w klasie ochrony przeciwpo arowej REI 90. Œciana w systemie Massiv-Holz-Mauer oraz elementy PHE gwarantuj¹ zachowanie stabilnoœci kszta³tu przez d³ugi okres ich u ytkowania. Istotne wartoœci dot. magazynowania ciep³a i izolacji: Bilans energetyczny domów MHM nie tylko prezentuje siê wyj¹tkowo ekologicznie, lecz równie zapewnia szczególne korzyœci ekonomiczne. Zdrowy klimat w mieszkaniu: Dziêki wysuszonemu drewnu i rezygnacji z u ycia klejów i zapraw mo na natychmiast wyczuæ such¹ i przytuln¹ atmosferê panuj¹c¹ we wnêtrzu pomieszczeñ. Materia³ konstrukcyjny kompensuje wahania temperatur i w ten sposób reguluje klimat panuj¹cy we wnêtrzu. Indywidualny plan dla rzutu poziomego: Jakieœ oryginalne pomys³y dotycz¹ce planowego rzutu poziomego budynku? Nie ma problemu, poniewa system MHM jest elastyczny i dziêki niemu istnieje mo liwoœæ realizacji ka dego rodzaju rzutu poziomego. Nie ma koniecznoœci œcis³ego trzymania siê prostopad³ego uk³adu œcian. Szybka budowa: Dom w systemie MHM produkowany jest wstêpnie przez specjalistyczny zak³ad, a samo postawienie budynku trwa nie d³u ej ni 2-3 dni. W ten sposób skraca siê czas realizacji projektu oraz czasy przestoju dla dÿwigu i rusztowania. Szybciej mo na zamieszkaæ w swoim domu marzeñ i nie ma niepotrzebnego obci¹ ania zawartoœci portfela. Bild: MHM Ing.Büro Klaus Fuchs Da. Bilans energetyczny, który robi wra enie: Prosimy o podliczenie ca³kowitego bilansu energetycznego swojego budynku (energia z produkcj¹, transportem, postawieniem, zu yciem i rekuperacj¹). Okazuje siê e system MHM ma bardzo du ¹ przewagê nad wszystkim innymi materia³ami. Wspó³finansowany projekt budowlany: Szybka kalkulacja i atrakcyjne finansowanie banki i zak³ady ubezpieczeniowe chêtnie pomagaj¹ w obs³udze ekologicznych projektów oferuj¹c przy tym dobre warunki, poniewa wartoœæ budynku pod zastaw jest ponadprzeciêtnie wysoka. Cenna cyrkulacja: Elementy systemu MHM dostarczane s¹ z tartaku, z nich stawia siê dom, który póÿniej mo na przerobiæ na zrêbki. 14

16 5. Konstrukcje Œciany w systemie Massiv-Holz-Mauer oraz elementy PHE znajduj¹ ró norodne zastosowanie. Architekci i projektanci zawsze stoj¹ przed zadaniem wybrania konstrukcji dopasowanej do yczeñ swoich inwestorów. Aby nieco u³atwiæ to zadanie w dalszej czêœci zaprezentowano kilka powszechnie stosowanych konstrukcji œcian i stropów. Uzyskane wartoœci dla pokazanych konstrukcji podane s¹ w dalszej czêœci. Z powodu ro nych sytuacji zwi¹zanych z budowanymi obiektami oraz licznych i ró nych mo liwoœci wykonania w tym przewodniku mo e zostaæ zaprezentowana tylko czêœæ mo liwych do zrealizowania rozwi¹zañ. Poniewa w wiêkszoœci przypadków inwestor yczy sobie tynkowanej elewacji, to w przyk³adach zaprezentowano rozwi¹zania z u yciem p³yt z podk³adem pod tynk oraz z u yciem tynku systemowego. Ale mo liwe s¹ równie wersje z drewnian¹ os³on¹, p³ytami elewacyjnymi, elewacj¹ klinkierow¹ lub innymi podwieszanymi systemami. Kilka przyk³adów na ten temat mo na znaleÿæ w szczegó³ach konstrukcyjnych w rozdziale 14. Poniewa przy planowaniu obiektu nie ma generalnego rozwi¹zania, to u ytkownik musi zawsze w odniesieniu do swojego projektu przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów budowlanych i norm i w razie potrzeby musi opracowywaæ nowe szczegó³y. Dlatego firma Massiv-Holz-Mauer Entwicklungs GmbH nie ponosi odpowiedzialnoœci za przedstawione szczegó³owe opisy. 15

17 16

18 17

19 18

20 6. Izolacja dÿwiêkowa IZOLACJA D WIÊKOWA jest wa nym kryterium dla jakoœci pomieszczeñ mieszkalnych i roboczych w budynkach. Minimalne wymaganie dla budynków uregulowane s¹ w odpowiednich krajowych normach. Zasadniczo nale y dokonaæ osobnych uzgodnieñ dotycz¹cych tworzonej izolacji dÿwiêkowej pomiêdzy inwestorem i wykonawc¹. Dotyczy to tak e domów jednorodzinnych. W odniesieniu do izolacji dÿwiêkowej stropów zaleca siê d¹ yæ do spe³nienia podwy szonych wymagañ. Przy projektowaniu i realizacji projektu nale y oprócz bezpoœredniego przenoszenia dÿwiêku przez dany element konstrukcyjny uwzglêdniæ równie drogi przenoszenia dÿwiêku przez s¹siaduj¹ce elementy konstrukcyjne. Projektowanie i wykonanie czêœci konstrukcyjnych w obszarze po³¹czeñ i przepustów ma szczególne znaczenie, poniewa modernizacja niedoci¹gniêæ zwi¹zanych z izolacj¹ dÿwiêkow¹ jest najczêœciej pracoch³onnym i kosztownym procesem. Definicje dÿwiêku: DŸwiêk Mechaniczne drganie, które rozchodzi siê w elastycznych mediach w wyniku drgania cz¹steczek masy wokó³ ich pozycji spoczynkowej, przez co w medium powstaj¹ zagêszczenia i rozrzedzenia. DŸwiêk powietrzny DŸwiêk, który rozchodzi siê w powietrzu, np. muzyka z radia. DŸwiêk materia³owy DŸwiêk, który rozchodzi siê w sta³ych materia³ach, np. z wiertarki udarowej. Odg³os kroków DŸwiêk powstaj¹cy podczas chodzenia m.in. po stropach i schodach w formie dÿwiêku materia³owego i który czêœciowo przenika do s¹siednich pomieszczeñ w formie dÿwiêku powietrznego. Drogi przenoszenia dÿwiêku Df Fd Dd Df Dd Ff Airborne noise transmission Footstep transmission 19

21 Wartoœci obliczeniowe/pomiarowe s³u ¹ce do pokazania dzia³ania izolacji dÿwiêkowej w czêœciach konstrukcyjnych: WskaŸnik izolacji dÿwiêkowej R [db] WskaŸnik izolacji dÿwiêkowej dla oddzielaj¹cej czêœci konstrukcyjnej. DŸwiêk przenoszony jest wy³¹cznie przez oddzielaj¹c¹ czêœæ konstrukcyjn¹. Izolacja dÿwiêku powietrznego danej czêœci konstrukcyjnej jest tym lepsza, im wiêksza jest wartoœæ R. WskaŸnik izolacji dÿwiêkowej R' [db] WskaŸnik izolacji dÿwiêkowej analogiczny do wskaÿnika R, jednak w tym przypadku przenoszenie dÿwiêku zarówno przez oddzielaj¹c¹ czêœæ konstrukcyjn¹, jak i przez s¹siaduj¹ce czêœci konstrukcyjne. Wartoœæ obliczeniowa wyliczonego wskaÿnika izolacji dÿwiêkowej R'w, R [db] Wartoœæ obliczeniowa wyliczonego wskaÿnika izolacji dÿwiêkowej w zale noœci od masy odniesionej do powierzchni s¹siaduj¹cych czêœci konstrukcyjnych. Wartoœæ testowa wyliczonego wskaÿnika izolacji dÿwiêkowej R'w, P [db] Ten wskaÿnik obliczony zosta³ w laboratorium w warunkach idealnych. Przy przeliczaniu R'w'R na R'wP nale y uwzglêdniæ dla œcian i stropów naddatek o wartoœci 2 db. Wyliczony znormalizowany poziom odg³osów kroków L'n,w [db] Oznaczenie izolacji odg³osów kroków danej czêœci konstrukcyjnej. Przenoszenie dÿwiêku zarówno przez oddzielaj¹c¹ czêœæ konstrukcyjn¹, jak i przez s¹siaduj¹ce czêœci konstrukcyjne. Izolacja odg³osów kroków jest tym lepsza, im mniejsza jest wartoœæ L'n,w. Wyliczony wskaÿnik izolacji dÿwiêkowej R'w [db] Obliczanie zmierzonej krzywej wskaÿnika izolacji dÿwiêkowej danej czêœci konstrukcyjnej z u yciem krzywej oceniaj¹cej, która uwzglêdnia zakres czêstotliwoœci czu³oœci ludzkiego ucha. Wyliczona standardowa ró nica poziomu ciœnienia akustycznego DnT, w [db] Oznacza izolacjê dÿwiêku powietrznego pomiêdzy dwoma pomieszczeniami przy uwzglêdnieniu czasu pog³osu w pomieszczeniu odbiorczym oraz przy uwzglêdnieniu czasu pog³osu odniesienia zgodnie z ISO Pomieszczenie kontrolne do przeprowadzania pomiarów dÿwiêków na stropach 20

22 6. Izolacja dÿwiêkowa Aby uzyskaæ wymagane lub uzgodnione wartoœci izolacji dÿwiêkowej lub optymalnie je przekroczyæ, potrzebne jest przez ca³y czas staranne planowanie. Dotyczy to naturalnie równie œcian w systemie Massiv-Holz-Mauer oraz elementów PHE. Równie, je eli w przypadku domów jednorodzinnych jest niewiele obowi¹zuj¹cych wymagañ ze strony norm dla izolacji dÿwiêkowej, to zawsze nale y wybieraæ wersje z efektywn¹ izolacj¹ dÿwiêkow¹, poniewa wymagania prawne kieruj¹ siê tutaj nie tylko norm¹, lecz o wiele bardziej ogólnie przyjêtymi zasadami techniki (np. VDI 4100, DIN 4109 Karta 2). W przypadku planowania wiêkszych projektów, jak np. budynki wielorodzinne lub budynki u ytecznoœci publicznej, nale y pamiêtaæ zawsze o zagwarantowaniu odpowiedniej izolacji dÿwiêkowej. Czêsto zaleca siê w przypadku szczególnie wa nych czêœci konstrukcyjnych, jak np. œciany dzia³owe w mieszkaniach, konstrukcje dwupow³okowe. ¹dany efekt mo na z regu³y uzyskaæ poprzez zastosowanie najró niejszych dzia³añ. Szczególnie efektywnie i czêsto stosowane s¹ nastêpuj¹ce rozwi¹zania: - Przedœcianki przed œcianami lub stropami - Roz³¹czenie na z³¹czach elementów konstrukcyjnych - Obci¹ enia stropów - Elastyczne podpory dla stropów i œcian Poprawa dÿwiêku dziêki zastosowaniu specjalnych k¹towników mocuj¹cych oraz elastycznych podpór 21

23 Facing layers on walls and ceilings W zale noœci od u ytej konstrukcji œciennej i pod³ogowej wymagane jest zmniejszenie zjawiska przenoszenia dÿwiêku poprzez zastosowanie elastycznych podpór i specjalnych elementów mocuj¹cych. Tutaj jest to pokazane na przyk³adzie stropu dzia³owego, który u³o ony jest w œcianie dzia³owej mieszkania. No bearings required No facing layers on walls and ceilings Bearings required Facing layers on walls and ceilings, floor structure of ceiling reduces footstep transmission Strop mo na zupe³nie normalnie przykrêcaæ do œcian tylko w przypadku, kiedy konstrukcja wyposa ona jest w skuteczne pod k¹tem techniki izolacji dÿwiêkowej przedœcianki. W przypadku niezastosowania przedœcianek przenoszenie dÿwiêku nale y zredukowaæ w inny sposób. W tym przypadku do tego celu nadaj¹ siê elastyczne podpory w po³¹czeniu ze zoptymalizowanymi k¹townikami s³u ¹cymi do przykrêcenia górnych œcian. Dziêki zastosowaniu poprawionej konstrukcji pod³ogowej mo na, w szczególnoœci w przypadku widocznych stropów, uzyskaæ wymagan¹ izolacjê dÿwiêkow¹ i w zale noœci od konstrukcji œciany mo na zrezygnowaæ z dalszych dzia³añ zwi¹zanych z podparciem stropów i œcian. Bearing layer above recommended k Facing layers on walls and ceilings, floor structure of ceiling reduces footstep transmission Bearing layer above required 22

24 7. Szczelnoœæ powietrzna Szczelnoœæ powietrzna zewnêtrznej pow³oki odgrywa decyduj¹c¹ rolê dla skutecznoœci izolacji dÿwiêkowej budynku. W przypadku zbyt intensywnej wymiany powietrza zim¹ nastêpuje sta³a strata energii, a latem wnêtrze stale siê nagrzewa. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi wspó³czynnik wymiany powietrza dla domu z instalacj¹ wentylacyjn¹ musi wynosiæ n50, co odpowiada wymianie powietrza w ci¹gu godziny przy nadciœnieniu lub podciœnieniu o wartoœci 50 Pa rzêdu n50 = 1,5 1/h. W przypadku domu bez instalacji wentylacyjnej wymiana powietrza mo e trwaæ do maks. n50 = 3 1/h, poniewa tutaj brakuje dodatkowej wymiany powietrza realizowanej przez instalacjê i przez to przez pow³okê budynku mo e byæ doprowadzona do wnêtrza wiêksza iloœæ œwie ego powietrza. Œcianê w systemie Massiv-Holz-Mauer charakteryzuje wystarczaj¹ca wytrzyma³oœæ w jej powierzchni w odniesieniu do szczelnoœci powietrznej, dlatego z regu³y wymagane jest wy³¹cznie zabezpieczenie stron czo³owych œciany zapraw¹ do drewna, a z³¹cza œcienne elementów po obu stronach nale y tylko okleiæ. Wszystkie po³¹czenia z oknami, drzwiami, dachami, stropami, fundamentem i pozosta³ymi wyciêciami nale y wykonaæ w prawid³owy sposób i dopasowany do konstrukcji œciany. W przypadku szczególnie wysokich wymagañ w odniesieniu do szczelnoœci powietrznej, co ma miejsce w szczególnoœci w przypadku domów pasywnych lub niskoenergetycznych, œcianê w systemie Massiv-Holz-Mauer nale y uzupe³niæ o dodatkow¹ warstwê uszczelniaj¹c¹ (paraprzepuszczaln¹ i przeznaczon¹ do zewnêtrznej strony œciany). Propozycjê prawid³owej pozycji taœmy uszczelniaj¹cej mo na znaleÿæ w opisie szczegó³owych rozwi¹zañ w rozdziale 14. Zabezpieczenie stron czo³owych zapraw¹ do drewna Pomiar szczelnoœci powietrznej elementu MHM przeprowadzony w laboratorium Wy szej Szko³y Zawodowej w Kempten Decyduj¹cym czynnikiem dla uzyskania ¹danej szczelnoœci powietrznej jest prawid³owe planowanie i realizacja, w trakcie której we w³aœciwych miejscach przeprowadza siê dzia³ania zwi¹zane z uszczelnieniem budynku, a póÿniejsze prace nie spowoduj¹ uszkodzenia ju zamontowanych uszczelnieñ. Po postawieniu budynku w stanie surowym zaleca siê przeprowadzenie kontroli szczelnoœci powietrznej (Test Blower Door). W ten sposób mo na odpowiednio wczeœnie zlokalizowaæ i usun¹æ b³êdy lub uszkodzenia w warstwie nieprzepuszczaj¹cej powietrza. 23

25 8. Ochrona przed wilgoci¹ W zale noœci od temperatury powietrze mo e wch³aniaæ ró ne iloœci wody (wilgotnoœæ powietrza). Przy wysokiej temperaturze ch³onnoœæ jest wysoka, natomiast przy niskich temperaturach utrzymuje siê ona zawsze na ni szym poziomie. Nawet w przypadku bardzo szczelnych budynków przez elementy konstrukcyjne stale przenika niewielka iloœæ ciep³ego i wilgotnego powietrza. W efekcie gdzieœ we wnêtrzu elementu konstrukcyjnego wilgotnoœæ powietrza mo e przekraczaæ nawet wartoœæ 100%, co prowadzi do gromadzenia siê wody kondensacyjnej. Zadaniem ochrony przeciwwilgociowej jest dok³adnie zapobieganie tego rodzaju zjawiskom. Nale y równie podj¹æ odpowiednie dzia³ania pozwalaj¹ce na jak najszybsze odparowanie wody kondensacyjnej gromadz¹cej siê przy ekstremalnych ró nicach temperatur bez ryzyka uszkodzenia materia³u konstrukcyjnego budynku. Czêsto w takich przypadkach potrzebne jest zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej pozwalaj¹cej na unikniêcie wnikania powietrza do œcian i tym samym do ich szybkiego sch³adzania. W przypadku œcian w systemie Massiv-Holz-Mauer jest to w normalnych warunkach mieszkaniowych niepotrzebne, poniewa samo lite drewno ma zdolnoœæ samodzielnego regulowania poziomu wilgoci. Przy pomocy normalnych metod obliczeniowych wg wykresu Glasera mo na ³atwo udowodniæ, e konstrukcja z u yciem œciany w systemie Massiv-Holz-Mauer gwarantuje efektywn¹ ochronê przeciwwilgociow¹. Tutaj obliczenie dla przyk³adowej konstrukcji: Ochrona przeciwwilgociowa wg Glasera: 24

26 9. Izolacja cieplna Aby uzyskaæ wydajn¹ izolacjê ciepln¹, budynek musi byæ wykonany w taki sposób, aby zim¹ traci³ mo liwie jak najmniej energii i aby latem nie nagrzewa³ siê w nieprzyjemny sposób. Do tego potrzebne jest optymalne wspó³granie ró nych elementów konstrukcyjnych wchodz¹cych w sk³ad pow³oki budynku. Œciany w systemie Massiv-Holz-Mauer oraz elementy PHE mog¹ tutaj jako elementy œcienne lub dachowe idealnie wykorzystywaæ zdolnoœci litego drewna. Z jednej strony nale y uzyskaæ wystarczaj¹co ma³¹ wartoœæ U, aby w ten sposób zapobiec uciekaniu ciep³a zim¹ i spe³niæ obowi¹zuj¹ce przepisy. Jednoczeœnie nale y pamiêtaæ o tym, e zewnêtrzna pow³oka budynku posiada wystarczaj¹co du ¹ zdolnoœæ magazynowania energii, dziêki której mo e przeciwdzia³aæ zbyt mocnemu nagrzewaniu siê wnêtrza w ciep³e letnie dni dziêki opóÿnionej reakcji na wahania temperatur. Dziêki zastosowaniu akumulacyjnych materia³ów konstrukcyjnych optymalizuje siê poziom zu ycia energii, poniewa mog¹ one poch³aniaæ równie promieniowanie cieplne nisko stoj¹cego zimowego s³oñca i uzyskan¹ przez to energi¹ przez d³ugi czas ogrzewaæ pomieszczenia. Mog¹ one równie zapobiegaæ stratom ciep³a wytwarzanego przez ogrzewanie. Do takiego wykorzystywania energii s³onecznej mo na wykorzystywaæ zarówno zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne elementy konstrukcyjne. W tym przypadku drewno stanowi doskona³e medium, poniewa posiada ono bardzo dobry poziom ciep³a w³aœciwego. Dziêki temu elementy konstrukcyjne wykorzystuj¹ce œciany w systemie Massiv-Holz-Mauer oraz elementy PHE osi¹gaj¹, pomimo swoich dobrych zdolnoœci izolacyjnych, bardzo wysokie wartoœci magazynowania energii i mog¹ w du ym stopniu korzystaæ z energii s³onecznej. Te w³aœciwoœci gwarantuj¹ latem, e dziêki magazynowaniu nas³onecznienia zapobiega siê natychmiastowemu nagrzewaniu siê wnêtrz w s³oneczne dni. Raczej nale y liczyæ siê z nagrzewaniem pomieszczeñ opóÿnionym o kilka godzin. Elementy konstrukcyjne z elementami MHM i PHE odpowiedzialne s¹ za przesuniêcie fazowe przekraczaj¹ce 12 godzin. To oznacza, e zmagazynowana w ci¹gu dnia energia nagrzewa pomieszczenia dopiero noc¹, nawet przy du ych zewnêtrznych wahaniach temperatur, dziêki czemu tworzy siê sta³y klimat w pomieszczeniach. Wa ne: Niezale nie od struktury pozosta³ych elementów konstrukcyjnych potrzebne jest równie zawsze efektywne zacienianie powierzchni okiennych. 25

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA Inwestor: Gmina Ropa woj. ma³opolskie Temat: Remont i przystosowanie budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 Lokalizacja: Ropa dz.nr 1799,1800

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

RINGER Szalunki stropowe

RINGER Szalunki stropowe RINGER Szalunki stropowe Informacje dot. u ytkowania - 1 - SPIS TREŒCI I) OPIS PRODUKTU - Pojêcia II) USTAWIANIE III) POMIARY IV) POSZCZEGÓLNE ELEMENTY STRONA 3 4 5 7 9 Deklaracja zgodnoœci producenta:

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE www.czamaninek.pl Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE SYSTEM CZAMANINEK Keramzyt Nowoczesny system budowlany MOC W JAKOŒCI 100% natury Naturalne kruszywo keramzytowe Czamaninek: jest niepalne jest mrozoodporne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA wielo-drzwiowe

Szafy ARETA wielo-drzwiowe Linia szaf z wiêksz¹ iloœci¹ drzwi dla rozdzielni mocy LV zosta³a wykonana na strukturze szaf. Specjalne zestawy monta owe pozwalaj¹ na dopasowanie takich rzeczy jak: - front z modu³ami drzwi wyposa onymi

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r Projekt ochrony przeciwhałasowej i ochrony przed drganiami i wibracjami Małopolskiego entrum Biotechnologii Kampusu 0 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROFIL Z gruboϾ waga H Bd Bg C blachy mm kg/mb mm mm mm mm

PROFIL Z gruboœæ waga H Bd Bg C blachy mm kg/mb mm mm mm mm Profil produkcji Profil produkcji Profil produkcji Profile typu Z i C produkowane przez firmê Blachy Pruszyñski mog¹ mieæ wysokoœæ przeprofilowania od 100 do 300 mm a gruboœæ taœmy stalowej, z której s¹

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie folderu - mgr in. Leszek Cich Projekt graficzny oraz druk - Jacek Szwed. tel

Opracowanie folderu - mgr in. Leszek Cich Projekt graficzny oraz druk - Jacek Szwed. tel Opracowanie folderu - mgr in. Leszek Cich Projekt graficzny oraz druk - Jacek Szwed tel. 0 509 910 918 ADPRO A ZESPOLOE z belkami sprê onymi typu LEIER STROG -115x71 1 Spis treœci: 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP Atest Higieniczny: HK/B/1121/01/2007 CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru.

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru. Przygotowanie do montażu - Świetliki te przeznaczone są do montażu razem z płytami KS1000 RW - Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP B

SCHÖCK TRONSOLE TYP B SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie biegu schodowego od p yty posadzkowej T F Schöck Tronsole typ 100 x 3 linia R ieg schodowy: iegi schodowe betonowane

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1 STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do podstawowej grupy elementów budynku, stanowiąc poziome przegrody jego wewnętrznej przestrzeni. W przegrodzie stropowej wyróżnia się część konstrukcyjną, determinującą

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice RX do dowolnej konfiguracji. Budownictwo Przemys³. Automatyka. Teletechnika. Informatyka. Kompensacja mocy

Rozdzielnice RX do dowolnej konfiguracji. Budownictwo Przemys³. Automatyka. Teletechnika. Informatyka. Kompensacja mocy LEL ROZDZIELNICE 11.025 Rozdzielnice do dowolnej konfiguracji udownictwo Przemys³ utomatyka Teletechnika Informatyka Kompensacja mocy KTLOG 2009/10 49 11.026 LEL ROZDZIELNICE Obudowy o g³êbokoœci 200mm

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE Wady i zalety domów szkieletowych Zalety: krótki czas budowy : oko o trzech miesi cy (podobno mo na krócej); - teoretycznie powinny

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo