AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA GMINA GRODZIEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr V/98/2012 Rady Gminy Grodziec z dn r. AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA GMINA GRODZIEC Urząd Gminy ul. Główna GRODZIEC tel/fax: (+48 63) luty 2012

2 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 2 SPIS TREŚCI WSTĘP OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności Położenie, przynależność administracyjna Liczba ludności Powierzchnia i zagospodarowanie przestrzenne Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI Zasoby przyrodnicze Gleby, wody, surowce mineralne Świat roślinny i zwierzęcy Dziedzictwo kulturowe, zabytki Infrastruktura społeczna Placówki oświatowe i kulturalne Infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna Ochrona zdrowia Ochrona przeciwpożarowa Obiekty religijne Infrastruktura techniczna Wodociągi i zaopatrzenie w wodę Kanalizacja i gospodarka ściekowa Gospodarka odpadami stałymi Gazyfikacja zaopatrzenie w gaz Telefonizacja Drogownictwo i komunikacja Sytuacja mieszkaniowa Gospodarka i rolnictwo Bezrobocie Przedsiębiorstwa Działające organizacje pozarządowe INWENTARYZACJA ZASOBÓW, SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI22 5. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI GRODŹCA JACY JESTEŚMY? OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC WIZJA STANU DOCELOWEGO JAKI MA BYĆ GRODZIEC ZA KILKA LAT? OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ... 32

3 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec Specyfikacja celów oraz zadań i przedsięwzięć rozwojowych Priorytetyzacja i opis zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność34 9. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MONITOROWANIE, OCENA, AKTUALIZACJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW SPIS RYSUNKÓW... 43

4 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 4 WSTĘP Plan Odnowy Miejscowości Grodziec jest dokumentem, stanowiącym załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie Odnowa i rozwój wsi. Beneficjentem tego działania są: 1) Jednostki samorządu terytorialnego 2) Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego 3) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, nie posiadająca osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 4) Organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy miejscowości, należących do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich w wyłączaniem miast, liczących więcej niż mieszkańców. Realizacja powyższego działania ma na celu: podniesienie standardu życia i pracy na wsi podniesienie atrakcyjności turystycznej wzrost atrakcyjności inwestycyjnej zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego W ramach działania wspierane będą projekty, obejmujące przede wszystkim: realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów, pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe odnowę obiektów zabytkowych, charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne modernizację przestrzeni publicznej na wsi publiczną infrastrukturę przyczyniającą się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu Istotny element tego działania stanowi pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości, związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jest mowa o tym, że wnioskodawca, będący gminą, dołącza do wniosku między innymi Plan Odnowy Miejscowości wraz z opisem planowanych do realizacji zadań, zawierający w szczególności: Charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja

5 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 5 Inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości spełnia powyższe wymagania. W ramach Planu opisane są zasoby miejscowości, wypracowana na forum zebrań wiejskich wizja rozwoju wsi oraz zestaw celów strategicznych wraz z priorytetami rozwoju. Niniejszy plan został przygotowany z udziałem mieszkańców miejscowości. Polegał on na: 1) Spotkaniu Rady Sołeckiej w dniu 4 marca 2009 roku, podczas którego: uzupełniono i zinterpretowano dane do części raportowej planu oceniono posiadane zasoby oraz przygotowano propozycję analizy SWOT przygotowano propozycję wizji rozwoju miejscowości sporządzono zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność, którą następnie uporządkowano w kolejności, wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju; dla każdego przedsięwzięcia określono zakres rzeczowy oraz zaproponowano czas i koszty realizacji. 2) Zebraniu Mieszkańców, które odbyło się w dniu 20 marca 2009 roku. Uczestnicy spotkania zgłosili swoje uwagi, które były przegłosowywane, a te, które uzyskały akceptację większości, były na bieżąco uwzględniane w treści planu. Dotyczyły one zarówno szczegółowego zakresu realizacji poszczególnych zadań, jak i kolejności. Ostateczna kolejność została przegłosowana. Plan został przyjęty na końcu spotkania. Plan Odnowy Miejscowości został opracowany przy wsparciu konsultantów Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Skuteczność Planu będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Radę Gminy przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów. Z procesem oceny będzie powiązana aktualizacja Planu wraz z przeglądem jego wykonania będzie proponowane, w miarę potrzeby, wprowadzanie nowych zadań, wynikających z rodzących się potrzeb i możliwości. Propozycje nowych zadań będą mogły być zgłaszane przez Radę Sołecką, Burmistrza, bądź radnych. Będą one, podobnie jak pierwotna wersja Planu, zatwierdzane najpierw przez Zebranie Mieszkańców, a następnie przez Radę Gminy. Dnia 20 lutego 2012roku uchwałą nr 1/2012 zebrania wiejskiego przyjęto Aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Grodziec na lata Aktualizacja dotyczyła przede wszystkim wprowadzenia zmiany odnośnie opisu zadań i przedsięwzięć planowanych do realizacji w miejscowości Grodziec wraz ze zmianą planowanego czasu ich wykonania.

6 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 6 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI Plan odnowy miejscowości opracowany został dla miejscowości Grodziec, administracyjnie przynależącej do Gminy Grodziec, w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim. Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy o środki strukturalne na lata Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

7 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 7 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA 2.1. Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności Położenie, przynależność administracyjna Gmina Grodziec położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim i graniczy z gminami: Blizanów, Chocz, Gizałki, Rychwał, Rzgów, Stawiszyn, Zagórów. Odległość gminy od miasta Konina wynosi około 30 km. Kształt gminy zbliżony jest do owalnego. Największą miejscowością jest wieś Grodziec, która spełnia rolę lokalnego ośrodka handlu i usług. Inne większe skupiska ludności to wsie: Królików, Biała, Łagiewniki, Lądek, Biskupice. Rysunek 2.1. Położenie miejscowości Grodziec Liczba ludności Źródło: Urząd Gminy Grodziec Liczba ludności w latach przedstawia się w Grodźcu następująco: Rok 2004: osób Rok 2005: osoby Rok 2006: osób Rok 2007: osób Rok 2008: osób.

8 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 8 Od roku 2004 liczba mieszkańców miejscowości wzrosła o 25 osób, na przestrzeni ostatnich 5 lat ulegała więc nieznacznym wahaniom. Wykres 2.1. Liczba ludności wsi Grodziec w latach Liczba ludności w latach Źródło: Urząd Gminy Grodziec Powierzchnia i zagospodarowanie przestrzenne Powierzchnia Gminy Grodziec wynosi 117,7 km 2. Jest to teren o nie skażonym środowisku; zachodnia część gminy zaliczona została do obszaru krajobrazu chronionego. Znajduje się tu największy w województwie kompleks lasów, obejmujący 4,3 tys. ha (łącznie lasy zajmują 37,3% powierzchni gminy). Powierzchnia użytków rolnych sięga 6,5 tys. ha, w tym około 30% stanowią łąki i pastwiska. Zmeliorowanych jest około 85% gruntów. Z uwagi na niezbyt wysoką jakość gleb, w uprawach dominują żyto i ziemniaki, a w hodowli trzoda chlewna. Duże powierzchnie łąk i pastwisk stwarzają dobre warunki do hodowli bydła i owiec Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego Miejscowość Grodziec po raz pierwszy jest wzmiankowana w dokumencie z 1394 r. Była własnością szlachecką. W drugiej połowie VII w. była tu kuźnica niewielki warsztat hutniczy z dymarką, służącą do wytopu żelaza z rudy darniowej i młotem (napędzanym kołem wodnym), którym przesuwano otrzymany produkt w celu usunięcia zawartego w nim żużla. Pokłady rudy darniowej, których grubość dochodziła w okolicy wsi do 2 m, były eksploatowane jeszcze po II wojnie światowej. Latem 1940 r. hitlerowcy utworzyli we wsi getto dla ludności pochodzenia żydowskiego z ówczesnego powiatu konińskiego. Przebywało w nim około osób. Część z nich wywieziono w marcu 1941 r. do tzw. Generalnej Guberni, a pozostałych w październiku 1941 r. wymordowano w lasach pod Kazimierzem Biskupim. Później na przełomie 1942 i 1943 r. hitlerowcy urządzili we wsi obóz pracy dla Żydów. Lasy, położone na zachód od wsi, były w 1944 r. terenem działania radzieckich grup zwiadowczych, zrzucanych na spadochronach na tyły frontu. W skład tych grup wchodzili także Polacy. W niewielkiej odległości od Grodźca

9 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 9 miały swe leśne obozowiska, m.in. oddziały Sergiusza Iliaszewicza (pseudonim Zygmunt Sokołowski ) i Mikołaja Kozubowskiego (pseudonim Merkuriusz ). Ich działalność nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy z miejscową ludnością. Polacy ukrywali zwiadowców w swych zabudowaniach, dostarczali im żywności oraz zbierali potrzebne informacje. Punkty kontaktowe zwiadowców znajdowały się m.in. w Grodźcu, Białobłotach, Ciświcy Starej i Lądku.

10 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 3.1. Zasoby przyrodnicze Gleby, wody, surowce mineralne Gleby na terenie gminy należą do słabych, w związku z czym ich przydatność rolnicza nie jest zbyt duża. Podział gleb na poszczególne klasy bonitacyjne przedstawia się następująco: Kl. III a, IIIb 8,2 ha Kl. IVa 117 ha Kl. IVb ha Kl. VI, VIz ha. Warunki glebowe na terenie gminy są niezbyt korzystne. Gleby gruntów ornych to przede wszystkim piaski całkowite, piaski naglinowe i gliny. Gleby wytworzone z piasków, położone na wyniesieniach terenowych, są bardzo ubogie, natomiast gleby wytworzone z piasków naglinowych i glin to gleby o dużej przydatności rolniczej. Gleby murszowo-torfowe to przede wszystkim użytki zielone. Największy udział mają bardzo ubogie gleby żytnio-łubinowe kompleksów 6 i 7 klasy VI i VIz (3.960 ha). Są to gleby wytworzone z piasków, położone na wyniesieniach terenowych; duży ich udział występuje w południowej części gminy. Gleby wyższej jakości występują w dolinie Czarnej Strugi. Są to gliny i piaski naglinowe bardzo dobrych kompleksów III i IV. Gleby te występują w okolicach między Grodźcem a Janowem od wsi Mokre do Królikowa, w rejonie Łagiewnik, Wielołęki, Białej. Są to tereny położone w centralnej i północnej części gminy. Gleby gliniaste usytuowane są w okolicach Królikowa i Białej. W bezpośredniej dolinie Czarne Strugi oraz na południowy wschód od Grodźca występują gleby murszowo-torfowe są to użytki zielone. Niewielki obszar gleb torfowych położony jest również we wsi Nowa Ciświca. Liczba i wielkość gospodarstw w Gminie Grodziec są następujące: od 1-2 ha grupa A: 252 gospodarstwa od 2-5 ha grupa B: 274 gospodarstwa od 5-7 ha grupa C: 144 gospodarstwa od 7-10 ha grupa D: 170 gospodarstw od ha grupa E: 100 gospodarstw powyżej 15 ha grupa H: 65 gospodarstw. Łącznie: gospodarstw, dodatkowo także w gminie znajduje się 422 gospodarstw wielkości do 1 ha. Miejscowość Grodziec jest uboga w surowce mineralne, żadnego nie eksploatuje się na skalę przemysłową, występują jedynie udokumentowane złoża węgla brunatnego i torfu. Złoża węgla brunatnego występują w rejonie wsi Aleksandrówek nie są obecnie eksploatowane, planowane jest włączenie ich do programu inwestycyjnego Kopalni Węgla Brunatnego Konin w ramach projektowanej odkrywki Piaski. Przez gminę Grodziec przepływa rzeka Czarna Struga.

11 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec Świat roślinny i zwierzęcy Na ogólną powierzchnię gminy Grodziec, wynoszącą 117,7 km², powierzchnia lasów i gruntów leśnych w miejscowości Grodziec wynosi ogółem 502 ha, w tym lasów niepaństwowych 36,56 ha. Lesistość całej gminy wynosi 37,3%. Pod tym względem gmina zajmuje I miejsce w powiecie konińskim, którego wskaźnik lesistości wynosi zaledwie 15,5 %. Dla porównania : lesistość Europy wynosi 32% lesistość Polski 29,2% lesistość powiatu konińskiego 15,5% lesistość gminy Grodziec 37,3%. Lasy państwowe nadzorowane są przez Nadleśnictwo Grodziec, podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, natomiast lasy prywatne przez Starostę Konińskiego. Podstawowym gatunkiem lasów jest sosna, która stanowi ponad 80% wszystkich drzewostanów. Dalsze miejsce pod względem udziału zajmują: olcha, dąb, brzoza i świerk. Zmieniające się w ostatnich latach uwarunkowania polityki rolnej, zmierzające do racjonalnego, a przede wszystkim do efektywnego wykorzystania gruntów rolnych, powodują zwiększoną podaż gruntów, które wypadają z produkcji rolnej i powiększają areał gruntów, przeznaczonych do zalesienia. Grodziec posiada bardzo duże bogactwo szaty roślinnej, jak i różnorodność gatunków świata zwierzęcego. Znaczna część lasów powstała w wyniku zalesiania gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa. Obszary te położone są w rejonie siedziby Nadleśnictwa Grodziec i należało by uznać je za rezerwaty przyrody. Szata roślinna pozostałej (rolniczej) części Grodźca to roślinność urządzona. Zajmuje ona przede wszystkim ekosystemy pól uprawnych i sadów. Na szczególną uwagę zasługuje park o powierzchni około 16,12 ha przy zespole pałacowym w Grodźcu z wieloma pomnikami przyrody. Na terenie Grodźca zarejestrowano kilkanaście pomników przyrody, a mianowicie: dąb szypułkowy o obwodzie pierśnicy cm i wysokości m - 9 sztuk aleja grabowa długości 100 m, wysokość drzew około 24 m. Poza tym liczne zadrzewienia występują na cmentarzu rzymsko-katolickim w Grodźcu. Uzupełnieniem roślinności są liczne zadrzewienia przydrożne, przywodne i śródpolne, łąki, sady oraz przydomowe ogrody. W krajobrazie rolniczym zieleń ta pełni zarówno funkcje krajobrazowo-estetyczną, jak i ekologiczną, korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego. Typ szaty roślinnej ma duży wpływ na gatunki zwierząt, które występują na tym terenie. Rolę naturalnych siedlisk dla rodzimych przedstawicieli dzikiej fauny pełnią: tereny podmokłe w dolinach rzecznych w odniesieniu do gatunków związanych z obszarami zalewowymi, do których zaliczają się m.in. ptaki z rzędu siewkowych, uznane za grupę zagrożoną wyginięciem w

12 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 12 skali całego kontynentu oraz zalesione wydmy w stosunku do gatunków, związanych z większymi i zróżnicowanymi wiekowo kompleksami leśnymi, wśród których znajdują się m.in. pszczołojad, myszołów, jelenie, dziki i borsuki. Nie bez znaczenia ma także dominujący na terenie Grodźca sposób zagospodarowania terenu jako grunty orne. Rolniczy charakter całej gminy (o znacznym stopniu rozdrobnienia) stwarza dogodne warunki bytowania dla gatunków roślin i zwierząt, przystosowanych do bytowania w agrocenozach, a stanowiących w skali kontynentu element zanikający, np. zbiorowiska chwastów polnych, populacje wróblaków polnych: potrzeszcza, skowronka, świergotka polnego, itp. Na polach spotkać można bażanty i kuropatwy, które potrzebują do bytowania pól uprawnych z małymi kępami lasów i zadrzewień, które występują zarówno w Grodźcu, jak i również na całej powierzchni gminy. Na omawianym obszarze spośród licznej fauny ptaków wyróżnić można, oprócz gatunków pospolitych, skupiska ptaków wodno-błotnych głównie w dolinie rzeki oraz oczek wodnych i bagien. Rejony bardziej przesuszone zajmowane są przez zbiorowiska typowe dla krajobrazu rolniczego o niskiej intensywności. Konsekwencją bogactwa siedliskowego jest duża różnorodność faunistyczna, najsilniej wyrażająca się w bogactwie ptaków, które reprezentowane są przez liczne gatunki, w tym rzadkie i ginące (m.in.: bąk, bączek, perkozy: dwuczuby, zausznik, perkozek i rdzawoszyi, kokoszka, kropiatka i zielonka). Zarośla i szuwary są miejscem występowania ptaków wróblowych (trzciniak, wąsatka, trzcinniczek, brzęczka, rokitniczka, świreszczak i łozówka). Pobrzeża zadrzewień i starszych zakrzewień są miejscem występowania żurawia, remiza i ortolana. Natomiast tereny otwarte, w szczególności turzycowiska i łąki wilgotne, są siedliskami dla wodniczki oraz derkacza, kszyka, rycyka, gatunków brodźca krwawodziobego i kulika wielkiego gatunków ptaków zaliczanych do najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali Europy. Płazy reprezentowane są przez wszystkie gatunki, występujące na niżu Polski, z ropuchą paskówką i traszką grzebieniastą włącznie. Najliczniejszym przedstawicielem gadów jest zaskroniec oraz jaszczurka zwyczajna, choć spotkać można także jaszczurkę żyworodną i żmiję zygzakowatą. Ssaki tego obszaru także stanowią pełną reprezentację fauny niżowej części Polski. Na uwagę zasługuje fakt pojawiania się tutaj łosi, dla których jednakże obszar ten nie stanowią stałej ostoi. Bezkręgowce są najsłabiej poznaną grupą zwierząt, tym niemniej z całą pewnością występują tutaj m. in. tygrzyki paskowane oraz kilka gatunków ważek. Tereny o lokalnych wartościach środowiska przyrodniczego stanowią doliny Czarnej Strugi z kompleksami leśnymi. Ponadto na obszarach leśnych występują cenne stanowiska roślinności bagiennej, tj. bagna zwyczajnego, podlegającego ochronie gatunkowej oraz liczne stanowiska rosiczki, również podlegającej ochronie gatunkowej. Obszary te, położone w rejonie siedziby Nadleśnictwa Grodziec, powinny być wkrótce uznane za rezerwaty przyrody Dziedzictwo kulturowe, zabytki Zabytki znajdujące się na terenie miejscowości to: zespół kościoła parafialnego z I w. zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego z I w. zespół dworski z VII - I w. z parkiem (16,12 ha) cmentarz ewangelicko-augsburski z początku wieku.

13 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 13 Rysunek 3.1. Neogotycki kościół rzymsko-katolicki z I w. Źródło: Urząd Gminy Grodziec Rysunek 3.2. Pałac z II połowy VIII w. położony w zabytkowym parku Źródło: Urząd Gminy Grodziec 3.3. Infrastruktura społeczna Placówki oświatowe i kulturalne Samorządową instytucją kultury, działającą w krajowej sieci bibliotecznej jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec. Swoją działalnością obejmuje ona całą Gminę. Biblioteka zapewnia dostęp do literatury mieszkańcom Gminy oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Biblioteka w swych zasobach posiada około 17 tysięcy wartościowych pozycji. Biblioteka zapewnia bezpłatny i powszechny dostęp do Internetu. Do dyspozycji mieszkańców Gminy są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do sieci. W miejscowości znajduje się Zespół Szkół. W jego skład wchodzą:

14 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 14 Gimnazjum - 12 oddziałów, 175 uczniów (rok szkolny 2008/2009). 20 maja 1996 roku oddano do użytku nowy obiekt szkolny, gdzie prowadzone są zajęcia dla klas I-III, w roku 1999/2000 oddano drugą część obiektu, w której prowadzone są zajęcia dla klas IV- VI oraz gimnazjum. W 2007 roku oddano do użytku halę widowiskowo-sportową. Przy szkole działa również stołówka. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu W roku szkolnym 2008/2009: liczba oddziałów 3 liczba uczniów 72. Przedszkole jest obiektem dwukondygnacyjnym i zajmuje lewy segment Zespołu Szkół w Grodźcu. Przy budynku znajduje się plac zabaw, zagospodarowany w zieleń i urządzenia do zabaw na świeżym powietrzu. Bez wątpienia wielkim atutem miejscowości jest Nadleśnictwo Grodziec i utworzony na jego terenie Ośrodek Edukacji Leśnej, pełniący szczególną rolę w promocji Gminy. Koncentruje on uwagę szerokich rzesz społeczeństwa, wywierając wpływ na wrażliwość na problemy środowiska. Aktualnie w skład kompleksu Ośrodka wchodzą następujące obiekty: 1. Izba edukacyjna - interesująca ekspozycja spreparowanych skamienielin, zwierząt, roślin (w tym rzadkich i chronionych) w formie przedstawiającej biotopy, nisze ekologiczne i środowiska. W sali istnieje możliwość skorzystania z prezentacji multimedialnej, przedstawiającej opisy eksponatów (kiosk multimedialny) oraz odsłuchania nagrań odgłosów przyrody (nagłośnienie w systemie DTS). 2. Model kopalni węgla brunatnego i elektrowni - wykonana przez uczniów makieta, przedstawiająca jedną z charakterystycznych dla regionu form działalności gospodarczej - wydobycie węgla oraz produkcję energii elektrycznej. Model wyeksponowany w drewnianym budynku wraz z wystawą fotografii, przedstawia problemy eksploatacji środowiska oraz jego rekultywacji. 3. Ochronka dla zwierząt - zagroda wolnościowa dla zwierząt dzikich i domowych, umożliwiająca zwiedzającym obserwacje ich zachowania. Aktualnie w zagrodzie można oglądać: sarny, daniele, dziki, bażanty, bociany białe, kaczki, gęsi, pawie, konie, świnki wietnamskie, ozdobne odmiany bażantów i perliczek. Dzikie zwierzęta pozyskano do hodowli od osób wcześniej je przetrzymujących, a więc oswojone, bez szans na przeżycie na wolności, bądź ranne i kalekie. 4. Ekspozycja makiet i tablic edukacyjnych, związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami przyrodniczo-leśnymi 5. Ścieżka w koronach drzew - platforma widokowa, umożliwiająca obserwację zwierząt w Ochronce oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych, np. dotyczących piętrowej budowy lasu 6. Grill urządzenie, pozwalające na przygotowanie posiłku dla nawet dużych grup zwiedzających bezpośrednio na ognisku 7. Na zapleczu kompleksu powstaje teren rekreacyjno-sportowy, umożliwiający również realizację programów, związanych z ruchem na świeżym powietrzu przez odwiedzające ośrodek wycieczki szkolne. Dotychczasowa działalność edukacyjna polegała głównie na przekazywaniu wiedzy przyrodniczo-leśnej, promowaniu zasad prawidłowego zachowania się w lesie oraz informowaniu o pracy leśnika podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną. W ramach współpracy i edukacji podejmowane są działania:

15 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 15 Przekazywanie karmy dla ptaków do szkół, organizowanie pogadanki na temat roli i znaczenia ptaków w przyrodzie Współpraca ze szkołami w Akcji sprzątania Świata Przekazywanie szkołom sadzonek do obsadzania terenów przyszkolnych Fundowanie nagród w konkursach ekologicznych Wizyty dzieci w okresie wiosennym na powierzchniach odnowieniowych (praktyczny pokaz sadzenia drzewek w lesie) Pogadanki przeprowadzane przez leśniczych w szkołach na temat ochrony przeciwpożarowej w lasach i szkodliwości wypalania łąk Podczas wizyt dzieci i młodzieży w lesie zapoznawanie z gatunkami drzew i roślin runa Infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna Głównymi kierunkami, w jakich ma się rozwijać Grodziec, jest rekreacja, agroturystyka i rolnictwo. W związku z tym, iż liczba podróżujących z roku na rok się zwiększa, turystyka staje się w coraz szybszym tempie nie tylko atrybutem współczesnego stylu życia, czy impulsem rozwoju gospodarczego, ale i największym przemysłem świata. Turystyka, jak każda rozwijająca się gałąź przemysłu, sprzyja nowym inwestycjom, oferuje nowe miejsca pracy, powstrzymuje migrację ludności do miast i przede wszystkim służy zdrowiu. Przy ograniczeniu przestrzeni ekologicznej preferowana jest forma turystyki łagodnej. Każdą postać tej formy turystyki ograniczają warunki środowiska przyrodniczego, wymogi zdrowotne wypoczywających oraz możliwości ekonomiczne i techniczne miejsc turystycznej penetracji, w których muszą być respektowane zasady i zwyczaje lokalnej społeczności. Wiele atrakcji dostarcza również stadnina koni hucuły. Stwarza to dogodne warunki dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Na obszarze Gminy Grodziec preferowaną formą turystyki zgodną z w/w zasadą jest: turystyka pobytowa na terenach wiejskich turystyka pobytowa w gospodarstwach wiejskich, czyli agroturystyka rozwój turystyki sportowej. Miejscowość Grodziec ma znakomite warunki dla rozwoju tych form turystyki. Składają się na nie: dogodny dojazd korzystne położenie duża lesistość terenu o istotnych walorach klimatycznych czyste środowisko przyrodnicze brak większych skupisk ludności i uciążliwości przemysłowych możliwość rozproszenia form wypoczynku pobytowego w naturalnym krajobrazie wiejskim. Bez wątpienia wielkim atutem miejscowości jest Nadleśnictwo Grodziec i utworzony na jego terenie Ośrodek Edukacji Leśnej, w skład którego wchodzi: a) Izba edukacyjna składająca się z: kuchni oraz zaplecza stołówki sali zabaw izb noclegowych na około 60 osób (7 pokoi) natrysków, WC izby edukacji leśnej

16 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 16 b) Ścieżka edukacyjna w koronach drzew c) Amfiteatr d) Małe ZOO (wybiegi dla dzików, danieli, saren, woliera dla bażantów) e) Wiata f) Grill g) Budowa kolektora słonecznego h) Plac zabaw. Zaplecze sportowe miejscowości stanowi Hala Sportowa przy Zespole Szkół, oddana do użytkowania w 2007 roku. Hala sportowa wyposażona jest w płytę boiska o wymiarach 34,5 m x 19,5 m, siłownię, salkę korekcyjną, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, część socjalną oraz magazyn sprzętu. Hala dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rysunek 3.3. Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Grodźcu Źródło: Urząd Gminy Grodziec Obok hali sportowej znajdują się boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki plażowej oraz piłki koszykowej. Kluby sportowe działające na terenie Grodźca to: Uczniowski Klub Sportowy Tęcza - w jego sekcjach ćwiczy 45 osób Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Piast - Ziemia Grodziecka, klub działa od 1999 roku, ćwiczy w nim 50 osób. Wymienione wyżej kluby sportowe działają przy Zespole Szkół w Grodźcu. Sekcje, w jakich ćwiczy młodzież, to: piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna, lekkoatletyka Ochrona zdrowia Na terenie miejscowości znajdują się następujące placówki zdrowia: 1. Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna MEDICUS przychodnia działa w oparciu o umowy na świadczenie usług medycznych z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Przychodnia MEDICUS na podstawie stosownej umowy dzierżawi od Urzędu Gminy w Grodźcu pomieszczenia w budynku byłego Ośrodka Zdrowia przy ul. Głównej 38 w Grodźcu. Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna MEDICUS zatrudnia: - 2 lekarzy rodzinnych

17 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 17 - lekarza pediatrę - lekarza ginekologa - 2 pielęgniarki dyplomowane - rejestratorkę medyczną. W Przychodni Lekarza Rodzinnego i Specjalistycznej MEDICUS udzielanych jest miesięcznie około porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym około 10% wizyt domowych. Przychodnia świadczy również usługi z zakresu ginekologii i położnictwa dla wszystkich pacjentek z rejonu gminy Grodziec. Przychodnia ta brała udział w programie Profilaktyka Chorób Układu Krążenia. Organizowane są tzw. Dni Konsultacyjne w gabinetach tejże przychodni. 2. Zakład Usług Pielęgniarskich ZDROWIE zakład ten jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Mieści się w budynku byłego Ośrodka Zdrowia. Zakład działa w oparciu o umowę na świadczenie usług pielęgniarskich z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi świadczą dwie pielęgniarki środowiskowo-rodzinne. Usługi pielęgniarskie świadczone są w domu chorego, ponadto pełnione są dyżury, które mają na celu ułatwienie kontaktu z pacjentami i ich rodzinami. Zakład Usług Pielęgniarskich prowadzi również promocję zdrowia poprzez przekazywanie wiedzy o zdrowiu, sposobach i warunkach jego utrzymania oraz czynnikach zagrożenia. Zakład współpracuje również z młodzieżą szkolną, organizując pogadanki, w ramach których uczniowie zapoznają się z problemem nałogów, takich jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz AIDS Ochrona przeciwpożarowa W miejscowości znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Obiekty religijne W w Grodźcu znajduje się Kościół Parafialny - Parafia została założona w VI w. (do 1818 r. należała do arch. gnieźnieńskiej). Pierwszy kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła, drewniany, który istniał na pewno od początku funkcjonowania parafii, w l poł. VIII w. zupełnie podupadł. W jego miejscu Aleksander Kożuchowski, dziedzic miejscowy, wystawił w 1746 r. nowy kościół drewniany, który spalił się w 1893 r. Od niepamiętnych czasów kościół grodziecki posiadał figurę Najświętszej Maryi Panny, uważaną powszechnie za cudowną (obecnie nie istniejąca). Obecny kościół parafialny p.w. św. Wojciecha zbudowany za czasów ks. Wojciecha Góreckiego, w latach , był konsekrowany w 1901 r Infrastruktura techniczna Wodociągi i zaopatrzenie w wodę Grodziec jest miejscowością w pełni zwodociągowaną. Na terenie Gminy znajduje się szesnaście zwodociągowanych miejscowości o łącznej długości sieci, wynoszącej 104,9 km i przyłączach. Zużycie wody w gospodarstwach domowych jest zbliżone do średniego w gminach wiejskich i nieco mniejsze niż średnia dla powiatu.

18 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec Kanalizacja i gospodarka ściekowa Na terenie gminy jest brak zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Istnieją trzy oczyszczalnie lokalne przy szkołach w Grodźcu, Lipicach i Biskupicach. Ścieki z gospodarstw domowych są najczęściej gromadzone w osadnikach gnilnych i wywożone do oczyszczalni w sąsiedniej gminie Rychwał. Do roku 2013 planowane jest wybudowanie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. Dla Gminy Grodziec został opracowany plan aglomeracji, włączony do krajowego programu oczyszczania ścieków. Aglomeracja obejmuje tereny gminy wiejskiej, objęte systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonej oczyszczalnią ścieków, zlokalizowaną w miejscowości Tartak. Obszar aglomeracji na terenie gminy wiejskiej swym zasięgiem obejmuje następujące miejscowości: Grodziec, Królików, Tartak, Łagiewniki, Grodziec-Wiatraki, Lądek Gospodarka odpadami stałymi Z gospodarstw domowych odpady (plastik, szkło) odbierają PGKiM Konin i Skórtex Gizałki. Trafiają one na wysypisko w Koninie. Selektywna zbiórka odpadów obejmuje teren całej Gminy; mieszkańcy zostawiają odpady w punktach zbiorczych, skąd są one odbierane do miejsca składowania przez PGKiM (koszt pokrywa Urząd Gminy). W przypadku odpadów niesegregowanych, mieszkańcy podpisują indywidualnie umowy z w/w podmiotami. Ponadto raz w roku organizowane są masowe zbiórki makulatury i plastiku zajmują się tym głównie szkoły. Ponadto szkoły corocznie uczestniczą w akcji Sprzątanie świata Gazyfikacja zaopatrzenie w gaz W powiecie konińskim, z gmin wiejskich, tylko gmina Stare Miasto posiada sieć rozdzielczą gazową (22,8 km, 141 gospodarstw domowych). W gminie Grodziec brak jest sieci gazowej. W przyszłości planuje się wykonać odejście nitki gazociągu Konin-Rychwał na teren gminy Grodziec w celu zaopatrzenia w gaz takich miejscowości, jak: Grodziec, Janów, Królików, Łagiewniki, Biała i Biskupice. W pierwszej kolejności przewiduje się więc gazyfikację większych miejscowości Telefonizacja Grodziec jest miejscowością w całości stelefonizowaną Drogownictwo i komunikacja Na terenie Gminy nie ma ważnych szlaków komunikacyjnych. Do najważniejszych należy jedynie droga wojewódzka Jarocin Rychwał Tuliszków Nr 443 (odcinek dł. 9,68 km) oraz 4 drogi powiatowe: l/ Nr Stare Miasto - Modlibogowice - Grodziec (odcinek 4,5 km) 2/ Nr Tartak - Biskupice - Podbiel (odcinek 8,2 km) 3/ Nr Lipice - Lądek - Królików (odcinek 3,48 km)

19 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 19 4/ Nr Ciświca - Grodziec (odcinek ok. 7,00 km). Razem długość dróg powiatowych wynosi 23,18 km. Na terenie Gminy brak jest sieci kolejowej. Średnia odległość od Grodźca do wjazdu na autostradę A-2 wynosi około 20 km, a do Konina około 30 km. Zasadniczym problemem wszystkich dróg jest ich niedostateczna nośność oraz zły stan, wymagający ciągłej modernizacji. PKS umożliwia dojazd do następujących miejscowości: Konin, Kierunki: Grodziec - Królików, Lądek, Lipice, Biskupice, Zagórów, Rychwał, Gizałki, Pyzdry, Tuliszków, Turek, Konin, Jarocin, Leszno, Głogów, Lubin, Poznań, Wrocław, Zgorzelec Sytuacja mieszkaniowa Na terenie miejscowości znajdują się następujące budynki mieszkalne: 4 bloki mieszkalne 3 bloki szeregowe po 7 rodzin w jednym, co daje 21 rodzin około 420 domów jednorodzinnych Gospodarka i rolnictwo Bezrobocie W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 191 osób bezrobotnych z terenu Gminy (stan na 31 grudnia 2008 roku). Spośród nich 130 osób to kobiety, 104 osoby to długotrwale bezrobotni (zarejestrowani powyżej 12 miesięcy), 67 osób poniżej 25 roku życia, 16 osób powyżej 50 roku życia oraz 23 osoby z prawem do zasiłku. Bezrobocie na terenie Gminy na przestrzeni lat ilustruje poniższy wykres. Wykres 3.1. Bezrobocie na terenie Gminy Grodziec w latach Bezrobocie na terenie Gminy w latach Źródło: Urząd Gminy Grodziec

20 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec Przedsiębiorstwa Na terenie Grodźca działa około 190 przedsiębiorstw, a na terenie całej jest ich 206, w tym: Handel - 77 Produkcja (w tym 1 piekarnia i 1 masarnia) - 15 Transport 12 Mechanika - 6 Usługi i pozostałe branże Działające organizacje pozarządowe Na terenie miejscowości działają następujące organizacje: Rada Sołecka, OSP Grodziec, Koło Pszczelarskie, Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi, Centrum w Grodźcu, ZHP. W Gminie Grodziec funkcjonuje ogniwo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób za nie odpowiedzialnych. Jedną z wielu funkcji współczesnych placówek TPD jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej. Głównym zadaniem Towarzystwa jest współudział w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez: organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin biednych, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną podejmowanie działań, mających na celu poprawę zdrowia dzieci udzielanie pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych organizowanie i zabezpieczenie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci bez zaplecza socjalnego zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii. Jedną z wielu funkcji współczesnych placówek TPD jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej. Podstawową komórką, która realizuje tę funkcję poza szkołą, jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, które mieści się w Starym Pałacu przy ulicy Parkowej 7 w Grodźcu. Ognisko jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Placówka działa w najbliższym środowisku lokalnym dziecka: wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom, sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem współpracuje ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju miejscowości

Plan rozwoju miejscowości Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 16 lipca 2009r. Plan rozwoju miejscowości KOMIERÓWKO Plan Odnowy Miejscowości Komierówko to dokument, który określa strategię

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE LOTYŃ

GMINA CHOJNICE LOTYŃ GMINA CHOJNICE LOTYŃ PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2016 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZOWJU WSI 1. Charakterystyka sołectwa Lotyń Lotyń położony jest na południowo-zachodnim

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnice nr III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA 2 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE SPOŁECZNOŚĆ ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach sprecyzowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata UCHWAŁA NR II/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce 1 Załącznik do Uchwały nr XLIV/359/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 24 września 2010 roku Gmina Szlichtyngowa PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce na lata 2011-2017 Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo