AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA GMINA GRODZIEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr V/98/2012 Rady Gminy Grodziec z dn r. AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA GMINA GRODZIEC Urząd Gminy ul. Główna GRODZIEC tel/fax: (+48 63) luty 2012

2 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 2 SPIS TREŚCI WSTĘP OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności Położenie, przynależność administracyjna Liczba ludności Powierzchnia i zagospodarowanie przestrzenne Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI Zasoby przyrodnicze Gleby, wody, surowce mineralne Świat roślinny i zwierzęcy Dziedzictwo kulturowe, zabytki Infrastruktura społeczna Placówki oświatowe i kulturalne Infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna Ochrona zdrowia Ochrona przeciwpożarowa Obiekty religijne Infrastruktura techniczna Wodociągi i zaopatrzenie w wodę Kanalizacja i gospodarka ściekowa Gospodarka odpadami stałymi Gazyfikacja zaopatrzenie w gaz Telefonizacja Drogownictwo i komunikacja Sytuacja mieszkaniowa Gospodarka i rolnictwo Bezrobocie Przedsiębiorstwa Działające organizacje pozarządowe INWENTARYZACJA ZASOBÓW, SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI22 5. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI GRODŹCA JACY JESTEŚMY? OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC WIZJA STANU DOCELOWEGO JAKI MA BYĆ GRODZIEC ZA KILKA LAT? OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ... 32

3 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec Specyfikacja celów oraz zadań i przedsięwzięć rozwojowych Priorytetyzacja i opis zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność34 9. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MONITOROWANIE, OCENA, AKTUALIZACJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW SPIS RYSUNKÓW... 43

4 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 4 WSTĘP Plan Odnowy Miejscowości Grodziec jest dokumentem, stanowiącym załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie Odnowa i rozwój wsi. Beneficjentem tego działania są: 1) Jednostki samorządu terytorialnego 2) Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego 3) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, nie posiadająca osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 4) Organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy miejscowości, należących do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich w wyłączaniem miast, liczących więcej niż mieszkańców. Realizacja powyższego działania ma na celu: podniesienie standardu życia i pracy na wsi podniesienie atrakcyjności turystycznej wzrost atrakcyjności inwestycyjnej zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego W ramach działania wspierane będą projekty, obejmujące przede wszystkim: realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów, pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe odnowę obiektów zabytkowych, charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne modernizację przestrzeni publicznej na wsi publiczną infrastrukturę przyczyniającą się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu Istotny element tego działania stanowi pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości, związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jest mowa o tym, że wnioskodawca, będący gminą, dołącza do wniosku między innymi Plan Odnowy Miejscowości wraz z opisem planowanych do realizacji zadań, zawierający w szczególności: Charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja

5 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 5 Inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości spełnia powyższe wymagania. W ramach Planu opisane są zasoby miejscowości, wypracowana na forum zebrań wiejskich wizja rozwoju wsi oraz zestaw celów strategicznych wraz z priorytetami rozwoju. Niniejszy plan został przygotowany z udziałem mieszkańców miejscowości. Polegał on na: 1) Spotkaniu Rady Sołeckiej w dniu 4 marca 2009 roku, podczas którego: uzupełniono i zinterpretowano dane do części raportowej planu oceniono posiadane zasoby oraz przygotowano propozycję analizy SWOT przygotowano propozycję wizji rozwoju miejscowości sporządzono zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność, którą następnie uporządkowano w kolejności, wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju; dla każdego przedsięwzięcia określono zakres rzeczowy oraz zaproponowano czas i koszty realizacji. 2) Zebraniu Mieszkańców, które odbyło się w dniu 20 marca 2009 roku. Uczestnicy spotkania zgłosili swoje uwagi, które były przegłosowywane, a te, które uzyskały akceptację większości, były na bieżąco uwzględniane w treści planu. Dotyczyły one zarówno szczegółowego zakresu realizacji poszczególnych zadań, jak i kolejności. Ostateczna kolejność została przegłosowana. Plan został przyjęty na końcu spotkania. Plan Odnowy Miejscowości został opracowany przy wsparciu konsultantów Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Skuteczność Planu będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Radę Gminy przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów. Z procesem oceny będzie powiązana aktualizacja Planu wraz z przeglądem jego wykonania będzie proponowane, w miarę potrzeby, wprowadzanie nowych zadań, wynikających z rodzących się potrzeb i możliwości. Propozycje nowych zadań będą mogły być zgłaszane przez Radę Sołecką, Burmistrza, bądź radnych. Będą one, podobnie jak pierwotna wersja Planu, zatwierdzane najpierw przez Zebranie Mieszkańców, a następnie przez Radę Gminy. Dnia 20 lutego 2012roku uchwałą nr 1/2012 zebrania wiejskiego przyjęto Aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Grodziec na lata Aktualizacja dotyczyła przede wszystkim wprowadzenia zmiany odnośnie opisu zadań i przedsięwzięć planowanych do realizacji w miejscowości Grodziec wraz ze zmianą planowanego czasu ich wykonania.

6 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 6 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI Plan odnowy miejscowości opracowany został dla miejscowości Grodziec, administracyjnie przynależącej do Gminy Grodziec, w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim. Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy o środki strukturalne na lata Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

7 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 7 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA 2.1. Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności Położenie, przynależność administracyjna Gmina Grodziec położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim i graniczy z gminami: Blizanów, Chocz, Gizałki, Rychwał, Rzgów, Stawiszyn, Zagórów. Odległość gminy od miasta Konina wynosi około 30 km. Kształt gminy zbliżony jest do owalnego. Największą miejscowością jest wieś Grodziec, która spełnia rolę lokalnego ośrodka handlu i usług. Inne większe skupiska ludności to wsie: Królików, Biała, Łagiewniki, Lądek, Biskupice. Rysunek 2.1. Położenie miejscowości Grodziec Liczba ludności Źródło: Urząd Gminy Grodziec Liczba ludności w latach przedstawia się w Grodźcu następująco: Rok 2004: osób Rok 2005: osoby Rok 2006: osób Rok 2007: osób Rok 2008: osób.

8 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 8 Od roku 2004 liczba mieszkańców miejscowości wzrosła o 25 osób, na przestrzeni ostatnich 5 lat ulegała więc nieznacznym wahaniom. Wykres 2.1. Liczba ludności wsi Grodziec w latach Liczba ludności w latach Źródło: Urząd Gminy Grodziec Powierzchnia i zagospodarowanie przestrzenne Powierzchnia Gminy Grodziec wynosi 117,7 km 2. Jest to teren o nie skażonym środowisku; zachodnia część gminy zaliczona została do obszaru krajobrazu chronionego. Znajduje się tu największy w województwie kompleks lasów, obejmujący 4,3 tys. ha (łącznie lasy zajmują 37,3% powierzchni gminy). Powierzchnia użytków rolnych sięga 6,5 tys. ha, w tym około 30% stanowią łąki i pastwiska. Zmeliorowanych jest około 85% gruntów. Z uwagi na niezbyt wysoką jakość gleb, w uprawach dominują żyto i ziemniaki, a w hodowli trzoda chlewna. Duże powierzchnie łąk i pastwisk stwarzają dobre warunki do hodowli bydła i owiec Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego Miejscowość Grodziec po raz pierwszy jest wzmiankowana w dokumencie z 1394 r. Była własnością szlachecką. W drugiej połowie VII w. była tu kuźnica niewielki warsztat hutniczy z dymarką, służącą do wytopu żelaza z rudy darniowej i młotem (napędzanym kołem wodnym), którym przesuwano otrzymany produkt w celu usunięcia zawartego w nim żużla. Pokłady rudy darniowej, których grubość dochodziła w okolicy wsi do 2 m, były eksploatowane jeszcze po II wojnie światowej. Latem 1940 r. hitlerowcy utworzyli we wsi getto dla ludności pochodzenia żydowskiego z ówczesnego powiatu konińskiego. Przebywało w nim około osób. Część z nich wywieziono w marcu 1941 r. do tzw. Generalnej Guberni, a pozostałych w październiku 1941 r. wymordowano w lasach pod Kazimierzem Biskupim. Później na przełomie 1942 i 1943 r. hitlerowcy urządzili we wsi obóz pracy dla Żydów. Lasy, położone na zachód od wsi, były w 1944 r. terenem działania radzieckich grup zwiadowczych, zrzucanych na spadochronach na tyły frontu. W skład tych grup wchodzili także Polacy. W niewielkiej odległości od Grodźca

9 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 9 miały swe leśne obozowiska, m.in. oddziały Sergiusza Iliaszewicza (pseudonim Zygmunt Sokołowski ) i Mikołaja Kozubowskiego (pseudonim Merkuriusz ). Ich działalność nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy z miejscową ludnością. Polacy ukrywali zwiadowców w swych zabudowaniach, dostarczali im żywności oraz zbierali potrzebne informacje. Punkty kontaktowe zwiadowców znajdowały się m.in. w Grodźcu, Białobłotach, Ciświcy Starej i Lądku.

10 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 3.1. Zasoby przyrodnicze Gleby, wody, surowce mineralne Gleby na terenie gminy należą do słabych, w związku z czym ich przydatność rolnicza nie jest zbyt duża. Podział gleb na poszczególne klasy bonitacyjne przedstawia się następująco: Kl. III a, IIIb 8,2 ha Kl. IVa 117 ha Kl. IVb ha Kl. VI, VIz ha. Warunki glebowe na terenie gminy są niezbyt korzystne. Gleby gruntów ornych to przede wszystkim piaski całkowite, piaski naglinowe i gliny. Gleby wytworzone z piasków, położone na wyniesieniach terenowych, są bardzo ubogie, natomiast gleby wytworzone z piasków naglinowych i glin to gleby o dużej przydatności rolniczej. Gleby murszowo-torfowe to przede wszystkim użytki zielone. Największy udział mają bardzo ubogie gleby żytnio-łubinowe kompleksów 6 i 7 klasy VI i VIz (3.960 ha). Są to gleby wytworzone z piasków, położone na wyniesieniach terenowych; duży ich udział występuje w południowej części gminy. Gleby wyższej jakości występują w dolinie Czarnej Strugi. Są to gliny i piaski naglinowe bardzo dobrych kompleksów III i IV. Gleby te występują w okolicach między Grodźcem a Janowem od wsi Mokre do Królikowa, w rejonie Łagiewnik, Wielołęki, Białej. Są to tereny położone w centralnej i północnej części gminy. Gleby gliniaste usytuowane są w okolicach Królikowa i Białej. W bezpośredniej dolinie Czarne Strugi oraz na południowy wschód od Grodźca występują gleby murszowo-torfowe są to użytki zielone. Niewielki obszar gleb torfowych położony jest również we wsi Nowa Ciświca. Liczba i wielkość gospodarstw w Gminie Grodziec są następujące: od 1-2 ha grupa A: 252 gospodarstwa od 2-5 ha grupa B: 274 gospodarstwa od 5-7 ha grupa C: 144 gospodarstwa od 7-10 ha grupa D: 170 gospodarstw od ha grupa E: 100 gospodarstw powyżej 15 ha grupa H: 65 gospodarstw. Łącznie: gospodarstw, dodatkowo także w gminie znajduje się 422 gospodarstw wielkości do 1 ha. Miejscowość Grodziec jest uboga w surowce mineralne, żadnego nie eksploatuje się na skalę przemysłową, występują jedynie udokumentowane złoża węgla brunatnego i torfu. Złoża węgla brunatnego występują w rejonie wsi Aleksandrówek nie są obecnie eksploatowane, planowane jest włączenie ich do programu inwestycyjnego Kopalni Węgla Brunatnego Konin w ramach projektowanej odkrywki Piaski. Przez gminę Grodziec przepływa rzeka Czarna Struga.

11 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec Świat roślinny i zwierzęcy Na ogólną powierzchnię gminy Grodziec, wynoszącą 117,7 km², powierzchnia lasów i gruntów leśnych w miejscowości Grodziec wynosi ogółem 502 ha, w tym lasów niepaństwowych 36,56 ha. Lesistość całej gminy wynosi 37,3%. Pod tym względem gmina zajmuje I miejsce w powiecie konińskim, którego wskaźnik lesistości wynosi zaledwie 15,5 %. Dla porównania : lesistość Europy wynosi 32% lesistość Polski 29,2% lesistość powiatu konińskiego 15,5% lesistość gminy Grodziec 37,3%. Lasy państwowe nadzorowane są przez Nadleśnictwo Grodziec, podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, natomiast lasy prywatne przez Starostę Konińskiego. Podstawowym gatunkiem lasów jest sosna, która stanowi ponad 80% wszystkich drzewostanów. Dalsze miejsce pod względem udziału zajmują: olcha, dąb, brzoza i świerk. Zmieniające się w ostatnich latach uwarunkowania polityki rolnej, zmierzające do racjonalnego, a przede wszystkim do efektywnego wykorzystania gruntów rolnych, powodują zwiększoną podaż gruntów, które wypadają z produkcji rolnej i powiększają areał gruntów, przeznaczonych do zalesienia. Grodziec posiada bardzo duże bogactwo szaty roślinnej, jak i różnorodność gatunków świata zwierzęcego. Znaczna część lasów powstała w wyniku zalesiania gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa. Obszary te położone są w rejonie siedziby Nadleśnictwa Grodziec i należało by uznać je za rezerwaty przyrody. Szata roślinna pozostałej (rolniczej) części Grodźca to roślinność urządzona. Zajmuje ona przede wszystkim ekosystemy pól uprawnych i sadów. Na szczególną uwagę zasługuje park o powierzchni około 16,12 ha przy zespole pałacowym w Grodźcu z wieloma pomnikami przyrody. Na terenie Grodźca zarejestrowano kilkanaście pomników przyrody, a mianowicie: dąb szypułkowy o obwodzie pierśnicy cm i wysokości m - 9 sztuk aleja grabowa długości 100 m, wysokość drzew około 24 m. Poza tym liczne zadrzewienia występują na cmentarzu rzymsko-katolickim w Grodźcu. Uzupełnieniem roślinności są liczne zadrzewienia przydrożne, przywodne i śródpolne, łąki, sady oraz przydomowe ogrody. W krajobrazie rolniczym zieleń ta pełni zarówno funkcje krajobrazowo-estetyczną, jak i ekologiczną, korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego. Typ szaty roślinnej ma duży wpływ na gatunki zwierząt, które występują na tym terenie. Rolę naturalnych siedlisk dla rodzimych przedstawicieli dzikiej fauny pełnią: tereny podmokłe w dolinach rzecznych w odniesieniu do gatunków związanych z obszarami zalewowymi, do których zaliczają się m.in. ptaki z rzędu siewkowych, uznane za grupę zagrożoną wyginięciem w

12 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 12 skali całego kontynentu oraz zalesione wydmy w stosunku do gatunków, związanych z większymi i zróżnicowanymi wiekowo kompleksami leśnymi, wśród których znajdują się m.in. pszczołojad, myszołów, jelenie, dziki i borsuki. Nie bez znaczenia ma także dominujący na terenie Grodźca sposób zagospodarowania terenu jako grunty orne. Rolniczy charakter całej gminy (o znacznym stopniu rozdrobnienia) stwarza dogodne warunki bytowania dla gatunków roślin i zwierząt, przystosowanych do bytowania w agrocenozach, a stanowiących w skali kontynentu element zanikający, np. zbiorowiska chwastów polnych, populacje wróblaków polnych: potrzeszcza, skowronka, świergotka polnego, itp. Na polach spotkać można bażanty i kuropatwy, które potrzebują do bytowania pól uprawnych z małymi kępami lasów i zadrzewień, które występują zarówno w Grodźcu, jak i również na całej powierzchni gminy. Na omawianym obszarze spośród licznej fauny ptaków wyróżnić można, oprócz gatunków pospolitych, skupiska ptaków wodno-błotnych głównie w dolinie rzeki oraz oczek wodnych i bagien. Rejony bardziej przesuszone zajmowane są przez zbiorowiska typowe dla krajobrazu rolniczego o niskiej intensywności. Konsekwencją bogactwa siedliskowego jest duża różnorodność faunistyczna, najsilniej wyrażająca się w bogactwie ptaków, które reprezentowane są przez liczne gatunki, w tym rzadkie i ginące (m.in.: bąk, bączek, perkozy: dwuczuby, zausznik, perkozek i rdzawoszyi, kokoszka, kropiatka i zielonka). Zarośla i szuwary są miejscem występowania ptaków wróblowych (trzciniak, wąsatka, trzcinniczek, brzęczka, rokitniczka, świreszczak i łozówka). Pobrzeża zadrzewień i starszych zakrzewień są miejscem występowania żurawia, remiza i ortolana. Natomiast tereny otwarte, w szczególności turzycowiska i łąki wilgotne, są siedliskami dla wodniczki oraz derkacza, kszyka, rycyka, gatunków brodźca krwawodziobego i kulika wielkiego gatunków ptaków zaliczanych do najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali Europy. Płazy reprezentowane są przez wszystkie gatunki, występujące na niżu Polski, z ropuchą paskówką i traszką grzebieniastą włącznie. Najliczniejszym przedstawicielem gadów jest zaskroniec oraz jaszczurka zwyczajna, choć spotkać można także jaszczurkę żyworodną i żmiję zygzakowatą. Ssaki tego obszaru także stanowią pełną reprezentację fauny niżowej części Polski. Na uwagę zasługuje fakt pojawiania się tutaj łosi, dla których jednakże obszar ten nie stanowią stałej ostoi. Bezkręgowce są najsłabiej poznaną grupą zwierząt, tym niemniej z całą pewnością występują tutaj m. in. tygrzyki paskowane oraz kilka gatunków ważek. Tereny o lokalnych wartościach środowiska przyrodniczego stanowią doliny Czarnej Strugi z kompleksami leśnymi. Ponadto na obszarach leśnych występują cenne stanowiska roślinności bagiennej, tj. bagna zwyczajnego, podlegającego ochronie gatunkowej oraz liczne stanowiska rosiczki, również podlegającej ochronie gatunkowej. Obszary te, położone w rejonie siedziby Nadleśnictwa Grodziec, powinny być wkrótce uznane za rezerwaty przyrody Dziedzictwo kulturowe, zabytki Zabytki znajdujące się na terenie miejscowości to: zespół kościoła parafialnego z I w. zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego z I w. zespół dworski z VII - I w. z parkiem (16,12 ha) cmentarz ewangelicko-augsburski z początku wieku.

13 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 13 Rysunek 3.1. Neogotycki kościół rzymsko-katolicki z I w. Źródło: Urząd Gminy Grodziec Rysunek 3.2. Pałac z II połowy VIII w. położony w zabytkowym parku Źródło: Urząd Gminy Grodziec 3.3. Infrastruktura społeczna Placówki oświatowe i kulturalne Samorządową instytucją kultury, działającą w krajowej sieci bibliotecznej jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec. Swoją działalnością obejmuje ona całą Gminę. Biblioteka zapewnia dostęp do literatury mieszkańcom Gminy oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Biblioteka w swych zasobach posiada około 17 tysięcy wartościowych pozycji. Biblioteka zapewnia bezpłatny i powszechny dostęp do Internetu. Do dyspozycji mieszkańców Gminy są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do sieci. W miejscowości znajduje się Zespół Szkół. W jego skład wchodzą:

14 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 14 Gimnazjum - 12 oddziałów, 175 uczniów (rok szkolny 2008/2009). 20 maja 1996 roku oddano do użytku nowy obiekt szkolny, gdzie prowadzone są zajęcia dla klas I-III, w roku 1999/2000 oddano drugą część obiektu, w której prowadzone są zajęcia dla klas IV- VI oraz gimnazjum. W 2007 roku oddano do użytku halę widowiskowo-sportową. Przy szkole działa również stołówka. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu W roku szkolnym 2008/2009: liczba oddziałów 3 liczba uczniów 72. Przedszkole jest obiektem dwukondygnacyjnym i zajmuje lewy segment Zespołu Szkół w Grodźcu. Przy budynku znajduje się plac zabaw, zagospodarowany w zieleń i urządzenia do zabaw na świeżym powietrzu. Bez wątpienia wielkim atutem miejscowości jest Nadleśnictwo Grodziec i utworzony na jego terenie Ośrodek Edukacji Leśnej, pełniący szczególną rolę w promocji Gminy. Koncentruje on uwagę szerokich rzesz społeczeństwa, wywierając wpływ na wrażliwość na problemy środowiska. Aktualnie w skład kompleksu Ośrodka wchodzą następujące obiekty: 1. Izba edukacyjna - interesująca ekspozycja spreparowanych skamienielin, zwierząt, roślin (w tym rzadkich i chronionych) w formie przedstawiającej biotopy, nisze ekologiczne i środowiska. W sali istnieje możliwość skorzystania z prezentacji multimedialnej, przedstawiającej opisy eksponatów (kiosk multimedialny) oraz odsłuchania nagrań odgłosów przyrody (nagłośnienie w systemie DTS). 2. Model kopalni węgla brunatnego i elektrowni - wykonana przez uczniów makieta, przedstawiająca jedną z charakterystycznych dla regionu form działalności gospodarczej - wydobycie węgla oraz produkcję energii elektrycznej. Model wyeksponowany w drewnianym budynku wraz z wystawą fotografii, przedstawia problemy eksploatacji środowiska oraz jego rekultywacji. 3. Ochronka dla zwierząt - zagroda wolnościowa dla zwierząt dzikich i domowych, umożliwiająca zwiedzającym obserwacje ich zachowania. Aktualnie w zagrodzie można oglądać: sarny, daniele, dziki, bażanty, bociany białe, kaczki, gęsi, pawie, konie, świnki wietnamskie, ozdobne odmiany bażantów i perliczek. Dzikie zwierzęta pozyskano do hodowli od osób wcześniej je przetrzymujących, a więc oswojone, bez szans na przeżycie na wolności, bądź ranne i kalekie. 4. Ekspozycja makiet i tablic edukacyjnych, związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami przyrodniczo-leśnymi 5. Ścieżka w koronach drzew - platforma widokowa, umożliwiająca obserwację zwierząt w Ochronce oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych, np. dotyczących piętrowej budowy lasu 6. Grill urządzenie, pozwalające na przygotowanie posiłku dla nawet dużych grup zwiedzających bezpośrednio na ognisku 7. Na zapleczu kompleksu powstaje teren rekreacyjno-sportowy, umożliwiający również realizację programów, związanych z ruchem na świeżym powietrzu przez odwiedzające ośrodek wycieczki szkolne. Dotychczasowa działalność edukacyjna polegała głównie na przekazywaniu wiedzy przyrodniczo-leśnej, promowaniu zasad prawidłowego zachowania się w lesie oraz informowaniu o pracy leśnika podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną. W ramach współpracy i edukacji podejmowane są działania:

15 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 15 Przekazywanie karmy dla ptaków do szkół, organizowanie pogadanki na temat roli i znaczenia ptaków w przyrodzie Współpraca ze szkołami w Akcji sprzątania Świata Przekazywanie szkołom sadzonek do obsadzania terenów przyszkolnych Fundowanie nagród w konkursach ekologicznych Wizyty dzieci w okresie wiosennym na powierzchniach odnowieniowych (praktyczny pokaz sadzenia drzewek w lesie) Pogadanki przeprowadzane przez leśniczych w szkołach na temat ochrony przeciwpożarowej w lasach i szkodliwości wypalania łąk Podczas wizyt dzieci i młodzieży w lesie zapoznawanie z gatunkami drzew i roślin runa Infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna Głównymi kierunkami, w jakich ma się rozwijać Grodziec, jest rekreacja, agroturystyka i rolnictwo. W związku z tym, iż liczba podróżujących z roku na rok się zwiększa, turystyka staje się w coraz szybszym tempie nie tylko atrybutem współczesnego stylu życia, czy impulsem rozwoju gospodarczego, ale i największym przemysłem świata. Turystyka, jak każda rozwijająca się gałąź przemysłu, sprzyja nowym inwestycjom, oferuje nowe miejsca pracy, powstrzymuje migrację ludności do miast i przede wszystkim służy zdrowiu. Przy ograniczeniu przestrzeni ekologicznej preferowana jest forma turystyki łagodnej. Każdą postać tej formy turystyki ograniczają warunki środowiska przyrodniczego, wymogi zdrowotne wypoczywających oraz możliwości ekonomiczne i techniczne miejsc turystycznej penetracji, w których muszą być respektowane zasady i zwyczaje lokalnej społeczności. Wiele atrakcji dostarcza również stadnina koni hucuły. Stwarza to dogodne warunki dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Na obszarze Gminy Grodziec preferowaną formą turystyki zgodną z w/w zasadą jest: turystyka pobytowa na terenach wiejskich turystyka pobytowa w gospodarstwach wiejskich, czyli agroturystyka rozwój turystyki sportowej. Miejscowość Grodziec ma znakomite warunki dla rozwoju tych form turystyki. Składają się na nie: dogodny dojazd korzystne położenie duża lesistość terenu o istotnych walorach klimatycznych czyste środowisko przyrodnicze brak większych skupisk ludności i uciążliwości przemysłowych możliwość rozproszenia form wypoczynku pobytowego w naturalnym krajobrazie wiejskim. Bez wątpienia wielkim atutem miejscowości jest Nadleśnictwo Grodziec i utworzony na jego terenie Ośrodek Edukacji Leśnej, w skład którego wchodzi: a) Izba edukacyjna składająca się z: kuchni oraz zaplecza stołówki sali zabaw izb noclegowych na około 60 osób (7 pokoi) natrysków, WC izby edukacji leśnej

16 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 16 b) Ścieżka edukacyjna w koronach drzew c) Amfiteatr d) Małe ZOO (wybiegi dla dzików, danieli, saren, woliera dla bażantów) e) Wiata f) Grill g) Budowa kolektora słonecznego h) Plac zabaw. Zaplecze sportowe miejscowości stanowi Hala Sportowa przy Zespole Szkół, oddana do użytkowania w 2007 roku. Hala sportowa wyposażona jest w płytę boiska o wymiarach 34,5 m x 19,5 m, siłownię, salkę korekcyjną, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, część socjalną oraz magazyn sprzętu. Hala dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rysunek 3.3. Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Grodźcu Źródło: Urząd Gminy Grodziec Obok hali sportowej znajdują się boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki plażowej oraz piłki koszykowej. Kluby sportowe działające na terenie Grodźca to: Uczniowski Klub Sportowy Tęcza - w jego sekcjach ćwiczy 45 osób Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Piast - Ziemia Grodziecka, klub działa od 1999 roku, ćwiczy w nim 50 osób. Wymienione wyżej kluby sportowe działają przy Zespole Szkół w Grodźcu. Sekcje, w jakich ćwiczy młodzież, to: piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna, lekkoatletyka Ochrona zdrowia Na terenie miejscowości znajdują się następujące placówki zdrowia: 1. Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna MEDICUS przychodnia działa w oparciu o umowy na świadczenie usług medycznych z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Przychodnia MEDICUS na podstawie stosownej umowy dzierżawi od Urzędu Gminy w Grodźcu pomieszczenia w budynku byłego Ośrodka Zdrowia przy ul. Głównej 38 w Grodźcu. Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna MEDICUS zatrudnia: - 2 lekarzy rodzinnych

17 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 17 - lekarza pediatrę - lekarza ginekologa - 2 pielęgniarki dyplomowane - rejestratorkę medyczną. W Przychodni Lekarza Rodzinnego i Specjalistycznej MEDICUS udzielanych jest miesięcznie około porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym około 10% wizyt domowych. Przychodnia świadczy również usługi z zakresu ginekologii i położnictwa dla wszystkich pacjentek z rejonu gminy Grodziec. Przychodnia ta brała udział w programie Profilaktyka Chorób Układu Krążenia. Organizowane są tzw. Dni Konsultacyjne w gabinetach tejże przychodni. 2. Zakład Usług Pielęgniarskich ZDROWIE zakład ten jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Mieści się w budynku byłego Ośrodka Zdrowia. Zakład działa w oparciu o umowę na świadczenie usług pielęgniarskich z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi świadczą dwie pielęgniarki środowiskowo-rodzinne. Usługi pielęgniarskie świadczone są w domu chorego, ponadto pełnione są dyżury, które mają na celu ułatwienie kontaktu z pacjentami i ich rodzinami. Zakład Usług Pielęgniarskich prowadzi również promocję zdrowia poprzez przekazywanie wiedzy o zdrowiu, sposobach i warunkach jego utrzymania oraz czynnikach zagrożenia. Zakład współpracuje również z młodzieżą szkolną, organizując pogadanki, w ramach których uczniowie zapoznają się z problemem nałogów, takich jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz AIDS Ochrona przeciwpożarowa W miejscowości znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Obiekty religijne W w Grodźcu znajduje się Kościół Parafialny - Parafia została założona w VI w. (do 1818 r. należała do arch. gnieźnieńskiej). Pierwszy kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła, drewniany, który istniał na pewno od początku funkcjonowania parafii, w l poł. VIII w. zupełnie podupadł. W jego miejscu Aleksander Kożuchowski, dziedzic miejscowy, wystawił w 1746 r. nowy kościół drewniany, który spalił się w 1893 r. Od niepamiętnych czasów kościół grodziecki posiadał figurę Najświętszej Maryi Panny, uważaną powszechnie za cudowną (obecnie nie istniejąca). Obecny kościół parafialny p.w. św. Wojciecha zbudowany za czasów ks. Wojciecha Góreckiego, w latach , był konsekrowany w 1901 r Infrastruktura techniczna Wodociągi i zaopatrzenie w wodę Grodziec jest miejscowością w pełni zwodociągowaną. Na terenie Gminy znajduje się szesnaście zwodociągowanych miejscowości o łącznej długości sieci, wynoszącej 104,9 km i przyłączach. Zużycie wody w gospodarstwach domowych jest zbliżone do średniego w gminach wiejskich i nieco mniejsze niż średnia dla powiatu.

18 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec Kanalizacja i gospodarka ściekowa Na terenie gminy jest brak zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Istnieją trzy oczyszczalnie lokalne przy szkołach w Grodźcu, Lipicach i Biskupicach. Ścieki z gospodarstw domowych są najczęściej gromadzone w osadnikach gnilnych i wywożone do oczyszczalni w sąsiedniej gminie Rychwał. Do roku 2013 planowane jest wybudowanie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. Dla Gminy Grodziec został opracowany plan aglomeracji, włączony do krajowego programu oczyszczania ścieków. Aglomeracja obejmuje tereny gminy wiejskiej, objęte systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonej oczyszczalnią ścieków, zlokalizowaną w miejscowości Tartak. Obszar aglomeracji na terenie gminy wiejskiej swym zasięgiem obejmuje następujące miejscowości: Grodziec, Królików, Tartak, Łagiewniki, Grodziec-Wiatraki, Lądek Gospodarka odpadami stałymi Z gospodarstw domowych odpady (plastik, szkło) odbierają PGKiM Konin i Skórtex Gizałki. Trafiają one na wysypisko w Koninie. Selektywna zbiórka odpadów obejmuje teren całej Gminy; mieszkańcy zostawiają odpady w punktach zbiorczych, skąd są one odbierane do miejsca składowania przez PGKiM (koszt pokrywa Urząd Gminy). W przypadku odpadów niesegregowanych, mieszkańcy podpisują indywidualnie umowy z w/w podmiotami. Ponadto raz w roku organizowane są masowe zbiórki makulatury i plastiku zajmują się tym głównie szkoły. Ponadto szkoły corocznie uczestniczą w akcji Sprzątanie świata Gazyfikacja zaopatrzenie w gaz W powiecie konińskim, z gmin wiejskich, tylko gmina Stare Miasto posiada sieć rozdzielczą gazową (22,8 km, 141 gospodarstw domowych). W gminie Grodziec brak jest sieci gazowej. W przyszłości planuje się wykonać odejście nitki gazociągu Konin-Rychwał na teren gminy Grodziec w celu zaopatrzenia w gaz takich miejscowości, jak: Grodziec, Janów, Królików, Łagiewniki, Biała i Biskupice. W pierwszej kolejności przewiduje się więc gazyfikację większych miejscowości Telefonizacja Grodziec jest miejscowością w całości stelefonizowaną Drogownictwo i komunikacja Na terenie Gminy nie ma ważnych szlaków komunikacyjnych. Do najważniejszych należy jedynie droga wojewódzka Jarocin Rychwał Tuliszków Nr 443 (odcinek dł. 9,68 km) oraz 4 drogi powiatowe: l/ Nr Stare Miasto - Modlibogowice - Grodziec (odcinek 4,5 km) 2/ Nr Tartak - Biskupice - Podbiel (odcinek 8,2 km) 3/ Nr Lipice - Lądek - Królików (odcinek 3,48 km)

19 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec 19 4/ Nr Ciświca - Grodziec (odcinek ok. 7,00 km). Razem długość dróg powiatowych wynosi 23,18 km. Na terenie Gminy brak jest sieci kolejowej. Średnia odległość od Grodźca do wjazdu na autostradę A-2 wynosi około 20 km, a do Konina około 30 km. Zasadniczym problemem wszystkich dróg jest ich niedostateczna nośność oraz zły stan, wymagający ciągłej modernizacji. PKS umożliwia dojazd do następujących miejscowości: Konin, Kierunki: Grodziec - Królików, Lądek, Lipice, Biskupice, Zagórów, Rychwał, Gizałki, Pyzdry, Tuliszków, Turek, Konin, Jarocin, Leszno, Głogów, Lubin, Poznań, Wrocław, Zgorzelec Sytuacja mieszkaniowa Na terenie miejscowości znajdują się następujące budynki mieszkalne: 4 bloki mieszkalne 3 bloki szeregowe po 7 rodzin w jednym, co daje 21 rodzin około 420 domów jednorodzinnych Gospodarka i rolnictwo Bezrobocie W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 191 osób bezrobotnych z terenu Gminy (stan na 31 grudnia 2008 roku). Spośród nich 130 osób to kobiety, 104 osoby to długotrwale bezrobotni (zarejestrowani powyżej 12 miesięcy), 67 osób poniżej 25 roku życia, 16 osób powyżej 50 roku życia oraz 23 osoby z prawem do zasiłku. Bezrobocie na terenie Gminy na przestrzeni lat ilustruje poniższy wykres. Wykres 3.1. Bezrobocie na terenie Gminy Grodziec w latach Bezrobocie na terenie Gminy w latach Źródło: Urząd Gminy Grodziec

20 Plan Odnowy Miejscowości Grodziec, Gmina Grodziec Przedsiębiorstwa Na terenie Grodźca działa około 190 przedsiębiorstw, a na terenie całej jest ich 206, w tym: Handel - 77 Produkcja (w tym 1 piekarnia i 1 masarnia) - 15 Transport 12 Mechanika - 6 Usługi i pozostałe branże Działające organizacje pozarządowe Na terenie miejscowości działają następujące organizacje: Rada Sołecka, OSP Grodziec, Koło Pszczelarskie, Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi, Centrum w Grodźcu, ZHP. W Gminie Grodziec funkcjonuje ogniwo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób za nie odpowiedzialnych. Jedną z wielu funkcji współczesnych placówek TPD jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej. Głównym zadaniem Towarzystwa jest współudział w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez: organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin biednych, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną podejmowanie działań, mających na celu poprawę zdrowia dzieci udzielanie pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych organizowanie i zabezpieczenie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci bez zaplecza socjalnego zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii. Jedną z wielu funkcji współczesnych placówek TPD jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej. Podstawową komórką, która realizuje tę funkcję poza szkołą, jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, które mieści się w Starym Pałacu przy ulicy Parkowej 7 w Grodźcu. Ognisko jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Placówka działa w najbliższym środowisku lokalnym dziecka: wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom, sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem współpracuje ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

C H W A R S T N I C A

C H W A R S T N I C A P L A N R O Z W O J U M I E J S C O W O Ś C I C H W A R S T N I C A NA LATA 2005-2013 Biuro Studiów i Projektów Europejskich iuro i S Gryfino, Chwarstnica, maj 2005r. Biuro Studiów i Projektów Europejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/56/2015 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE)

Bardziej szczegółowo

Dzisiejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan jest efektem decyzji w przeszłości.

Dzisiejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan jest efektem decyzji w przeszłości. Dzisiejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan jest efektem decyzji w przeszłości. GŁOWACZÓW; 2004 SPIS TREŚCI 1.CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWACZÓW 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 3 OCENA STANU ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 S T R A T E G I A ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 S P I S T R E Ś C I Wstęp I. Analiza uwarunkowań rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo