Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E"

Transkrypt

1 Katalog Techniczny co 300mm G P Y T Y W A R S T W O W E

2

3 I. Informacja techniczna Charakterystyka ogólna Zakres zastosowania Program produkcji àczenie i mocowanie p yt warstwowych KRÓLCZYK IzolacyjnoÊç cieplna Zagadnienia wytrzyma oêciowe OdpornoÊç korozyjna Ochrona przeciwpo arowa Parametry akustyczne Zalecenia dotyczàce transportu Roz adunek p yt warstwowych Sk adowanie na placu budowy Mycie i konserwacja p yt warstwowych....9 II. Rozwiàzania szczegó owe (rysunki techniczne) P yta Êcienna KRÓLCZYK P yta dachowa KRÓLCZYK P yta jednostronna KRÓLCZYK i sposób jej mocowania Po àczenie p yt Êciennych KRÓLCZYK Po àczenie p yt dachowych KRÓLCZYK Mocowanie p yt Êciennych KRÓLCZYK do rygla Mocowanie p yt dachowych KRÓLCZYK do p atwi Mocowanie p yt dachowych KRÓLCZYK do p atwi Po àczenie p yt Êciennych KRÓLCZYK w naro niku Po àczenie p yt Êciennych KRÓLCZYK w naro niku Osadzenie p yty Êciennej KRÓLCZYK na cokole Osadzenie p yty Êciennej KRÓLCZYK na cokole Osadzenie p yty Êciennej KRÓLCZYK w cokole Osadzenie okna z PCV lub aluminium w p ycie Êciennej KRÓLCZYK Po àczenie p yty Êciennej z p ytà dachowà Po àczenie p yty Êciennej z p ytà dachowà Mocowanie p yty dachowej KRÓLCZYK do muru Po àczenie p yt dachowych KRÓLCZYK w kalenicy Podwieszenie rynny do p yty dachowej KRÓLCZYK Podwieszenie rynny do p yty dachowej KRÓLCZYK (rozwiàzanie zalecane dla p yt o gruboêci wi kszej ni 100 mm) Po àczenie attyki z p ytà dachowà KRÓLCZYK Po àczenie attyki z p ytà dachowà KRÓLCZYK Po àczenie attyki z p ytà dachowà KRÓLCZYK (przy Êcianie szczytowej) Po àczenie i mocowanie p yty dachowej KRÓLCZYK na d ugoêci (dla po aci powy ej 14 m d ugoêci) Po àczenie i mocowanie p yt Êciennych KRÓLCZYK w uk adzie pionowym (przekrój pionowy) Po àczenie i mocowanie p yt Êciennych KRÓLCZYK w uk adzie poziomym (przekrój poziomy)...25 III. Standardowe obróbki blacharskie IV. Aprobaty, atesty, certyfikaty SPIS TREÂCI

4

5 I cz Êç INFORMACJA TECHNICZNA

6 4 I.1. Charakterystyka ogólna P yty warstwowe KRÓLCZYK to nowoczesny materia budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej nr AT /2001 oraz Certyfi katu ZgodnoÊci z Aprobatà Technicznà Nr-228/01 wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Dzi ki nowoczesnej technologii produkcji oraz zastosowaniu komponentów najwy szej jakoêci, p yty warstwowe spe niajà wysokie wymagania: architektów: estetyka, kolorystyka, atwoêç projektowania bry y, mo liwoêç stosowania p yt w uk adach pionowych i poziomych, projektantów: dobre parametry wytrzyma oêciowe i termoizolacyjne; niski ci ar pozwala na zastosowanie lekkiej konstrukcji noênej, wykonawców: szybkoêç i atwoêç oraz prowadzenie monta u w prawie ka dych warunkach atmosferycznych skraca czas i obni a koszty realizacji inwestycji, inwestorów: w aêciwoêci izolacyjne pozwalajà na obni enie kosztów eksploatacji obiektu i zu ycia energii; atwoêç konserwacji p yt. I.2. Zakres zastosowania INFORMACJA TECHNICZNA Zakres zastosowania p yt warstwowych KRÓLCZYK: I.2.1 Obudowa Êcian, stropów, dachów, Êcian wewn trznych ró nego rodzaju obiektów, takich jak: hale przemys owe, produkcyjne, w tym zak ady przemys u spo ywczego (zak ady przetwórstwa mi snego, rybnego, owocowo-warzywnego), hale magazynowe, w tym przechowalnie owoców i warzyw, dojrzewalnie, suszarnie, ch odnie, komory mroênicze i tunele zamra alnicze, obiekty inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie), pieczarkarnie, salony samochodowe, stacje obs ugi, myjnie, gara e, obiekty sportowe, obiekty u ytecznoêci publicznej, pawilony gastronomiczne, wystawiennicze, kioski, targowiska, budynki administracyjno-socjalne, obiekty zaplecza budów, kontenery. I.2.2 Elementy dociepleƒ istniejàcych budynków, I.3. Program produkcji P yty warstwowe KRÓLCZYK Êcienne i dachowe posiadajà: Aprobat Technicznà ITB nr AT /2001 Certyfi kat ZgodnoÊci z Aprobatà Technicznà Nr-228/01 Atest Higieniczny nr B-1035/96/(A) P yty warstwowe sk adajà si z dwóch ok adzin zewn trznych z blachy stalowej oraz konstrukcyjno-izolacyjnego rdzenia styropianowego. Ok adziny p yt wykonane sà z blachy stalowej o gruboêci 0,50 mm, obustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym (gruboêç warstwy cynku 275 g/m 2, gruboêç pow oki poliestrowej 25 µm). Parametry blachy odpowiadajà stali S280G- D+Z275 spe niajàcej wymagania normy PN-EN A1:1997. Przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie za adunku, roz adunku, sk adowania oraz monta u blachy stanowiàce ok adzin p yt zabezpieczone sà folià ochronnà. Rdzeƒ p yt wykonany jest ze styropianu samogasnàcego odmiany PS-E FS 15 o g stoêci min. 15 kg/m 3, spe niajàcego wymagania normy PN-B-20130:1999. Rdzeƒ styropianowy po àczony jest z ok adzinami klejem poliuretanowym. Program produkcji obejmuje p yty Êcienne oraz dachowe.

7 Tabela 1. Dane techniczne p yt warstwowych. Rodzaj płyt Âcienne Dachowe GruboÊç (mm) DługoÊç (mm) Moduł (mm) Ci ar (kg/m 2 ) 9,33 9,72 10,12 10,51 11,09 12,07 13,06 10,12 10,51 11,09 12,07 13,06 Współczynnik U 0 (W/m 2 K) 0,585 0,450 0,366 0,308 0,249 0,189 0,152 0,366 0,308 0,249 0,189 0,152 Klasyfikacja/ odpornoêç ogniowa NRO NRO NRO NRO NRO NRO NRO NRO, E 90 NRO, E 90 NRO, E 90 NRO, E 90 NRO, E 90 P yty warstwowe KRÓLCZYK mogà byç produkowane z ok adzinami g adkimi lub profi lowanymi. 5 I.4. àczenie i mocowanie p yt P yty Êcienne àczone sà na zamek typu pióro i wpust, który eliminuje stosowanie dodatkowych listew monta owych. P yty dachowe od strony wewn trznej posiadaj zamek jak p yty Êcienne, natomiast od strony zewn trznej ok adziny wyprofi lowane sà pod kàtem 90, styk przekryty jest obróbkà (listwà àczàcà) i uszczelniony wk adkà styropianowà, co zapobiega przenikaniu wody przez styk oraz powstawania mostków termicznych (szczegó y àczenia p yt rys. 4 i 5 str. 14,15). P yty mocowane sà do konstrukcji àcznikami samowiercàcymi lub Êrubami stalowymi M8 (rys.6, 7 i 8 str. 15, 16). I.5. IzolacyjnoÊç cieplna Do wykonania rdzenia p yt warstwowych KRÓLCZYK stosowane sà p yty ze styropianu samogasnàcego odmiany PS-E FS 15 charakteryzujàcego si dobrà izolacyjnoêcià cieplnà.obliczeniowy wspó czynnik przewodzenia ciep a wynosi Obl = W/(mK). Tabela 2. WartoÊci wspó czynników przenikania ciep a: U 0 wspó czynnik dla centralnej cz Êci p yty, wspó czynnik liniowy (styków p yt). Lp. GruboÊç płyty (mm U 0 [W(/m 2. K)] [W(/m. K)] Płyty dachowe Płyty Êcienne Płyty dachowe Płyty Êcienne ,585-0, ,450-0, ,366 0,366 0,004 0, ,308 0,308 0,003 0, ,249 0,249 0,002 0, ,189 0,189 0,001 0, ,152 0,152 0,001 0,001 INFORMACJA TECHNICZNA

8 6 I.6. Zagadnienia wytrzyma oêciowe Uwzgl dniajàc noênoêç i sztywnoêç oraz w zale noêci od typu p yty warstwowej, p yty KRÓLCZYK mogà byç stosowane w nast pujàcym zakresie: do wykonywania Êcian os onowych (p yty Êcienne), do wykonywania Êcianek dzia owych i sufi tów podwieszanych, do wykonywania przekryç dachowych. Tabela 3. Obcià enia dopuszczalne i maksymalne rozpi toêci prz se p yt warstwowych stosowanych jako jedno i wieloprz s owe elementy Êcienne w obiektach bez dodatkowej os ony (tropiku). INFORMACJA TECHNICZNA Rozpi toêç prz sła [m] Obcià enia dopuszczalne [dan/m 2 ] przy temperaturze wewnàtrz pomieszczenia [ o C] Dla płyt o gruboêci [mm] , , , , , , , , , , , , , ,30 60 Obcià enia charakterystyczne wed ug normy PN-77/B (bez wspó czynnika obcià enia) Tabela 4. Maksymalne rozpi toêci prz se p yt warstwowych jako jedno i wieloprz s- owe elementy dachowe w obiektach bez dodatkowej os ony (tropiku). GruboÊç płyty [m] Maksymalne rozpi toêci prz seł [m] dla poszczególnych stref obcià enia Êniegiem I strefa II strefa III strefa 100 3,00 2,70 2, ,20 2,90 2, ,60 3,30 3, ,20 3,90 3, ,50 4,20 3,90 W przypadku stosowania p yt w IV strefi e obcià enia Êniegiem niezb dne jest wykonanie dodatkowych obliczeƒ.

9 Tabela 5. Maksymalne rozpi toêci rygli p yt warstwowych stosowanych jako jedno i wieloprz s owe elementy Êcienne w obiektach z dodatkowà os onà (tropikiem). Maksymalne rozpi toêci rygli [m] Temperatura wewnàtrz dla płyt o gruboêci [mm] pomieszczenia [ o C] ,00 6,00 7,50-5 4,50 5,80 7, ,50 6,00 7,00 7 Tabela 6. Maksymalne rozpi toêci prz se p yt warstwowych stosowanych jako jedno i wieloprz s owe elementy dachowe w obiektach z dodatkowà os onà (tropikiem). Temperatura wewnàtrz pomieszczenia [ o C] Maksymalne rozpi toêci rygli [m] dla płyt o gruboêci [mm] ,50 6,50 6,50-5 4,00 4,50 6, ,50 5,00 6,00 Tabela 7. Maksymalny rozstaw rygli dla p yt warstwowych - Êciennych stosowanych w obiektach bez dodatkowej os ony (tropiku). GruboÊç płyty [mm] Maksymalne rozpi toêci prz seł [m] 60 2, , , , , , ,30 Uwagi: 1. Podane w tablicach wartoêci odnoszà si do p yt z ok adzinami w kolorach jasnych. Dla p yt w kolorach ciemnych, dopuszczalne obcià enie i maksymalne rozpi toêci nale y okreêlaç indywidualnie ze wzgl du na wi kszy wp yw odkszta ceƒ termicznych. 2. Obcià enia i rozpi toêci podane w tablicach przyjmuje si dla uk adów jedno i wieloprz s owych. 3. P yty warstwowe KRÓLCZYK mogà byç stosowane jako elementy Êcienne i dachowe w obiektach z dodatkowà os onà (tropikiem) lub bez. W przypadku stosowania p yt bez dodatkowej os ony, p yty Êcienne muszà przenieêç obcià enia termiczne oraz obcià enia wiatrem, natomiast p yty dachowe obcià enia termiczne, obcià enia Êniegiem, wiatrem oraz dodatkowo obcià enia ci arem w asnym. 4. Standardowy uk ad p yt Êciennych to uk ad pionowy, jednak nie ma przeciwwskazaƒ do stosowania p yt w uk adzie poziomym. 5. W przypadku mocowania p yt Êciennych si a przypadajàca na jeden àcznik (wkr t samowiercàcy typu SDT) nie powinna przekraczaç 100 dan. 6. W przypadku mocowania p yt dachowych si a przypadajàca na jeden àcznik nie powinna przekraczaç: 190 dan (wkr t samowiercàcy typ SDT) 500 dan (Êruba M8) 9. Minimalny spadek po aci dachowych dla p yt warstwowych KRÓLCZYK wynosi 5% dla obiektów ma ych i 6% dla du ych. W przypadku p yt àczonych na d ugoêci spadek nie powinien byç mniejszy ni 7%. INFORMACJA TECHNICZNA

10 8 I.7. OdpornoÊç korozyjna Ze wzgl du na agresywnoêç Êrodowiska p yty warstwowe KRÓLCZYK z pow okà poliestrowà mogà byç stosowane w Êrodowiskach o klasach agresywnoêci B, L, U wed ug normy PN-71/H I.8. Ochrona przeciwpo arowa Âciany i przekrycia dachowe z p yt warstwowych KRÓLCZYK zosta y sklasyfi kowane jako NRO (nie rozprzestrzeniajàce ognia). OdpornoÊç ogniowa p yt warstwowych KRÓLCZYK (dachowych) E 90. I.9. Parametry akustyczne Ze wzgl du na w aêciwoêci akustyczne p yty warstwowe mogà byç stosowane: na obudowy Êcian i dachów hal przemys owych i sportowych, je eli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacji akustycznej w aêciwej tych przegród nie sà wi ksze od podanych w tabeli 8. do wykonywania pawilonów handlowych, zaplecza budów i innych obiektów u ytecznoêci publicznej, przy indywidualnym wyznaczeniu wymagaƒ lub w zale noêci od rozwiàzania projektowego obiektu (usytuowania, stopnia przeszklenia, adaptacji akustycznej wn trza, dodatkowych izolacji akustycznych), do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie sà stawiane wymagania akustyczne. Tabela 8. Parametry akustyczne p yt warstwowych. Rodzaj płyty R w R A1 R A2 Płyty Êcienne gruboêci mm oraz dachowe mm. 24 db 22dB 20dB INFORMACJA TECHNICZNA Ârednià wartoêç wspó czynnika poch aniania dêwi ku w paêmie cz stotliwoêci Hz dla p yt warstwowych KRÓLCZYK nale przyjmowaç Êr = 0,1. I.10. Zalecenia dotyczàce transportu 1. Samochód do transportu p yt warstwowych powinien mieç adownoêç wi kszà ni ci ar adunku. 2. SzerokoÊç skrzyni adunkowej samochodu powinna wynosiç minimum 2400 mm. 3. D ugoêç skrzyni adunkowej powinna byç d u sza od przewo onych p yt, wszystkie s upki p yt powinny le eç ca à swojà d ugoêcià na skrzyni adunkowej (dopuszcza si wystawienie pakietu poza skrzyni adunkowà nie wi cej ni 1,5 m). 4. Ka dy s upek powinien byç mocowany minimum dwoma pasami transportowymi, a odleg oêç mi dzy pasami nie mo e byç wi ksza ni 3 m. 5. Za adunek p yt odbywa si wy àcznie przez bok skrzyni adunkowej przy ca kowicie rozebranych burtach. 6. W czasie transportu adunek musi byç zabezpieczony przed przemieszczaniem za pomocà pasów transportowych. Ka dy s upek musi byç mocowany minimum dwoma pasami, odleg oêç mi dzy pasami nie mo e byç wi ksza ni 3 m. 7. Naciàg pasów nie mo e powodowaç odkszta cenia p yt. 8. W czasie transportu p yty zabezpieczane sà przek adkami styropianowymi przed uszkodzeniem pasami transportowymi.

11 I.11. Roz adunek p yt warstwowych Roz adunek pakietu p yt mo e odbywaç si za pomocà wózków wid owych lub dêwigu wyposa onego w trawers oraz odpowiednie zawiesia. 1. Roz adunek za pomocà wózków wid owych - P yty o d ugoêci do 8 metrów mo na roz adowaç jednym wózkiem wid owym. Stosowanie do roz adunku pakietów d u szych ni 8 metrów tylko jednego wózka wid owego jest zabronione. - Przy d u szych pakietach ni 8 metrów nale y prowadziç roz adunek dwoma wózkami wid owymi. - Podczas roz adunku p yty muszà byç odseparowane przek adkà styropianowà od karetki wózka wid owego. 2. Roz adunek za pomocà dêwigu - W przypadku roz adunku dêwigiem nale y u yç trawersy lub zawiesi p tlicowych czterolinowych z zawiesiami p askimi z uszami o d ugoêci ~6 metrów. - Przy d u szych pakietach p yt nale y stosowaç dodatkowo trawers belkowy. - Przy stosowaniu zawiesi w celu unikni cia uszkodzenia górnych p yt w górnej cz Êci pakietu nale y stosowaç rozpórki drewniane o min. d ugoêci L=1,25 metra, które utrzymujà rozstaw pasów w odleg oêci wi kszej ni szerokoêç pakietu. - Zabrania si roz adunku pakietów za pomocà dêwigu bez u ycia zawiesi p askich z uszami. 3. Roz adunek r czny - W wyjàtkowych wypadkach dopuszcza si roz adunek r czny. - W przypadku roz adunku r cznego nale y zapewniç podparcie p yt co 3 metry. - Zabrania si chodzenia po p ytach w twardym i zabrudzonym obuwiu (nale y zmieniç obuwie na czyste i mi kkie, aby nie uszkodziç pow oki lakierniczej p yt). - Zabrania si zsuwania p yt po kraw dzi pakietu mo e to spowodowaç uszkodzenie pow oki lakierniczej. 9 I.12. Sk adowanie na placu budowy 1. P yty nale y sk adowaç z zachowaniem spadku wzd u kraw dzi bocznej, w celu zapewnienia odp ywu wody opadowej. 2. P yty sk adowane przez d u szy czas na otwartej przestrzeni muszà byç zabezpieczone plandekà tekstylnà przed deszczem, Êniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 3. Nale y bezwzgl dnie unikaç gromadzenia si wody pomi dzy p ytami, gdy mo e to spowodowaç w d u szym okresie czasu przy braku wentylacji uszkodzenie p yt. 4. Pod o e na którym sk adowane b dà p yty musi byç równe i utwardzone, aby nie spowodowaç uszkodzeƒ. 5. Niestosowanie si do powy szych zaleceƒ mo e spowodowaç uszkodzenie p yt oraz utrat gwarancji. I.13. Mycie i konserwacja p yt warstwowych Po zakoƒczeniu prac monta owych i zdj ciu folii ochronnej nale y usunàç wszelkie opi ki mogàce powodowaç korozj pow oki lakierniczej. Wszelkie zbrudzenia (py, kurz itp.) nale y zmyç czystà wodà lub wodà z dodatkiem agodnego detergentu o ph~7. Konserwacja p yt warstwowych powinna byç przeprowadzano raz na rok. Nale y zwracaç uwag na ods oni te elementy p yt i obróbek. D ugotrwa e zbrudzenia mogà mieç wp yw na uszkodzenie pow oki organicznej. INFORMACJA TECHNICZNA

12 10 NOTATKI

13 II cz Êç ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE

14 12 Rys. 18 Rys. 15, 16 Rys. 5 Rys. 24 Rys. 7, 8 Rys. 17 Rys. 25 Rys. 26 Rys. 9, 10 Rys. 6 Rys. 19, 20 Rys. 11, 12 Rys. 14 Rys. 4 Szkic hali z dachem 2-spadowym bez attyki ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE Rys. 7 Rys. 23 Rys. 22 Rys. 21 Rys. 5 Rys. 25 Rys. 26 Rys. 9, 10 Rys. 6 Rys. 4 Rys. 11, 12 Rys. 14 Szkic hali z dachem 1-spadowym z attykà

15 "A" 99 "A" 99 1 "A" "B" "B" 24 "B" 7 2, , , R1, G=60,80,100,120,150,200,250 G=60,80,100,120,150,200,250 G "A" "A" G 99 1,1 99 1,1 9x107,5=967,5 9x107,5=967,5 9x107,5=967,5 107,5 107, , "B" 1180 (MODU ) 1180 (MODU ) 20 II.1. P YTA ÂCIENNA KRÓLCZYK R1, R1, G=60,80,100,120,150,200,250 G 5 "A" 20 1,1 "A" "B" R1, "B" 87 "B" 1180 (MODU ) 7 2, (MODU ) ,5 7 2, II.2. P YTA DACHOWA KRÓLCZYK G=100,120,150,200,250 G=100,120,150,200,250 G G "A" "A" "A" , (MODU ) 1180 (MODU ) G=100,120,150,200, G 99 "A" 1,1 "A" , x107,5=967, , ,5 107, "B" "B" R1, R1,5 "B" 50 "B" ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE

16 14 G=60,80,100,120,150,200,250 G 1180 (MODU ) II.3. P YTA JEDNOSTRONNA KRÓLCZYK I SPOSÓB JEJ MOCOWANIA ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE 1. P yta Êcienna KRÓLCZYK 2. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 3. Masa uszczelniajàca G=60,80,100, 120,150,200,250 1 Dla pomieszczeƒ o du ej wilgotnoêci lub specjalnych wymaganiach II.4. PO ÑCZENIE P YT ÂCIENNYCH KRÓLCZYK 3 STRONA ZEWN TRZNA STRONA WEWN TRZNA

17 co 350mm P yta dachowa KRÓLCZYK 2. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 3. Masza uszczelniajàca 4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1 5. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-2 6. Podk adka z blachy 2x200x45 7. Wk adka styropianowa 8. àcznik samowiercàcy 9. Nit jednostronny szczelny G=60,80,100, 120,150,200, II.5. PO ÑCZENIE P YT DACHOWYCH KRÓLCZYK 1 1. P yta Êcienna KRÓLCZYK 2. àcznik samowiercàcy 3. Uszczelka samoprzylepna z polietylenu RYGIEL ZE STALI ZIMNOGI TEJ RYGIEL ZE STALI GORÑCOWALCOWANEJ II.6. MOCOWANIE P YT ÂCIENNYCH KRÓLCZYK DO RYGLA 3 ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE

18 G P yta dachowa KRÓLCZYK 2. P yta Êcienna KRÓLCZYK 3. P yta Êcienna KRÓLCZYK 4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-5 5. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB Nit jednostronny szczelny 7. Piana poliuretanowa 8. àcznik samowiercàcy 9. Âruba M8 ocynk. Podk adka ocynk. Podk adka spr ysta ocynk. Nakr tka M8 ocynk. 10. Kàtownik stalowy 50x50x4 11. àcznik attyki (z kàtownika stalowego) 12. P yta dekoracyjna II PRZYK ADOWE PO ÑCZENIE ATTYKI Z P YTÑ DACHOWÑ KRÓLCZYK (przy Êcianie szczytowej) G G co 300mm 4 2 ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE 1. P yta dachowa KRÓLCZYK 2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1 3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-2 4. àcznik samowiercàcy 5. Podk adka z blachy 2x200x45 6. Uszczelka z polietylenu 7. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 8. Nit jednostronny szczelny lub wkr t samowiercàcy z podk adkà neoprenowà II.24. POŁÑCZENIE I MOCOWANIE P YT DACHOWYCH KRÓLCZYK NA D UGOÂCI (rozwiàzanie dla po aci powy ej 14 m d ugoêci) P ATEW POSZERZONA 40 7

19 S UP PIONOWY 1. P yta Êcienna KRÓLCZYK 2. àcznik samowiercàcy 3. Uszczelka z polietylenu 4. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 5. Masa uszczelniajàca 4 G II.25. PRZYK ADOWE PO ÑCZENIE I MOCOWANIE P YT ÂCIENNYCH KRÓLCZYK W UK ADZIE PIONOWYM (przekrój pionowy) 1. P yta Êcienna KRÓLCZYK 2. àcznik samowiercàcy 3. Uszczelka z polietylenu 4. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 5. Nit jednostronny szczelny 6. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-15 II.26. S UP PIONOWY co 300mm PRZYK ADOWE PO ÑCZENIE I MOCOWANIE P YT ÂCIENNYCH KRÓLCZYK W UK ADZIE POZIOMYM (przekrój poziomy) 1 3 G ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE

20 26 NOTATKI

21 III cz Êç STANDARDOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE

22 28 III.1. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-1 LISTWA DACHOWA Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,90 STANDARDOWE OBRÓBKI TECHNICZNE III.2. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-2 ÑCZNIK DO PŁYT DACHOWYCH Obróbka wykonana z blachy ocynkowanej o gruboêci 1 mm. D ugoêç obróbki 250 mm. III.3. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-3/A LISTWA MASKUJÑCA Wymiar A Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [mm] [kg] , , ,48

23 III.4. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-4/A 29 KÑTOWNIK ZEWN TRZNY Wymiar A Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [mm] [kg] , , ,89 III.5. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-5 KÑTOWNIK WEWN TRZNY Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,49 III.6. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-6 PODKALENICA Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,69 STANDARDOWE OBRÓBKI TECHNICZNE

24 30 III.7. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-7 KALENICA Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,13 STANDARDOWE OBRÓBKI TECHNICZNE III.8. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-8 Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,84 III.9. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-9 OKAPNIK NADOKIENNY Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg]

25 III.10. OBRÓBKA BLACHARSKA OB OKAPNIK COKO OWY Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,50 III.11. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-11/A CEOWNIK ZAMYKAJÑCY P YT Wymiar A Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [mm] [kg] , ,00 III.12. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-12/A CEOWNIK ZAMYKAJÑCY P YT Wymiar A Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [mm] [kg] , , , ,68 STANDARDOWE OBRÓBKI TECHNICZNE

26 36 NOTATKI NOTATKI

27 IV cz Êç APROBATY, ATESTY, CERTYFIKATY

28 38 ÂWIADECTWA KWALIFIKACJI OGNIOWEJ KLASYFIKACJA OGNIOWA Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. APROBATY, ATESTY, CERTYFIKATY KLASYFIKACJA OGNIOWA Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

29 CERTYFIKATY ZGODNOÂCI I APROBATY TECHNUCZNE 39 CERTYFIKAT ZGODNOÂCI ITB Nr 228/01 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. P YTY WARSTWOWE KRÓLCZYK ÂCIENNE I DACHOWE z rdzeniem styropianowym APROBATA TECHNICZNA AT /2001 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. APROBATY, ATESTY, CERTYFIKATY

30 40 ATEST HIGIENIECZNY ATEST HIGIENICZNY Wydany przez Paƒstwowy Zak ad Higieny w Warszawie. APROBATY, ATESTY, CERTYFIKATY

31

32 P YTY WARSTWOWE PI A KOWANÓWKO ul. Polna ul. Towarowa ul. Kowanowska BOLS CENTRUM OBORNIK POZNA P YTY WARSTWOWE ul. Towarowa 1a Oborniki tel. (61) fax (61) fi Cz onek

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICZNE 1 P³yta œcienna SC RODZAJ PROFILOWANIA P G (g³adka) 2 * Rodzaj i wymiary profilowañ tak jak dla p³yty œciennej SC P³yta dachowa D 3 1 - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych

INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych KASETY ÂCIENNE KASETY ÂCIENNE 1. Charakterystyka ogólna przeznaczenie. Blachy kasetowe KASETA 500 i KASETA 600 sà elementami noênymi Êcian os onowych o konstrukcji warstwowej.

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D

P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, który dzi

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE PŁYTY WARSTWOWE. www.remo.pl remo@remo.pl /61/ 29 65 374. Płyty Warstwowe REMO Kowanówko, ul. Obornicka 1A 64-600 Oborniki. tel.

PŁYTY WARSTWOWE PŁYTY WARSTWOWE. www.remo.pl remo@remo.pl /61/ 29 65 374. Płyty Warstwowe REMO Kowanówko, ul. Obornicka 1A 64-600 Oborniki. tel. PŁYTY WARSTWOWE Płyty Warstwowe REMO Kowanówko, ul. Obornicka A -00 Oborniki www.remo.pl remo@remo.pl // 9 7 fax: // 9 70 9 gsm: +8 00 00 tel.: PŁYTY WARSTWOWE SPIS TREŚCI Płyty warstwowe REMO Przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH ORÓKI i KCESORI DO PŁYT WRSTWOWYCH KTLOG TECHNICZNY Infolinia: 01 000 07, tel: +4 5 77 44 44 koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora www.balex.eu ORÓKI i KCESORI do płyt warstwowych Wrzesień

Bardziej szczegółowo

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru.

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru. Przygotowanie do montażu - Świetliki te przeznaczone są do montażu razem z płytami KS1000 RW - Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Drewno odpowiada naszej koncepcji. Heraklith w budownictwie drewnianym.

Drewno odpowiada naszej koncepcji. Heraklith w budownictwie drewnianym. Drewno odpowiada naszej koncepcji. Heraklith w budownictwie drewnianym. Drewno nadaje właêciwy kierunek Wysoka ÊwiadomoÊç dotyczàca Êrodowiska naturalnego wp ywa na wymagania z zakresu nowoczesnego budownictwa.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE 07/2007 SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ THERMATEX Alpha Klasa absorbera dźwięku A w 0,90 Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) MADE IN GERMANY AMF

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS: Płyty warstwowe IZOPANEL EPS mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP AZ

SCHÖCK TRONSOLE TYP AZ SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie spocznika betonowanego na budowie od Êciany klatki schodowej T F Schöck Tronsole typ R Spocznik schodów betonowany

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora Podr cznik Instalatora System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium Podr cznik instalatora Panele NYLOFOR 3D Panele Panele o szerokoêci 2500 mm i wysokoêci od 1030 do 2430 mm. Panele sà jednostronnie zakoƒczone

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW

ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treœci 1. Zastosowanie t³umików akustycznych...3 2. Wykonanie t³umików kana³owych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni,

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

Izolacyjne p³yty styropianowe w ofercie firmy

Izolacyjne p³yty styropianowe w ofercie firmy BIBLIOTEKA Izolacyjne p³yty styropianowe w ofercie firmy Firma TERMO ORGANIKA jest producentem przede wszystkim izolacyjnych p³yt styropianowych, które wykonywane s¹ w dowolnych wymiarach i gruboœciach.

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Instalatora. System palisadowy BAROFOR. Podr cznik instalatora

Podr cznik Instalatora. System palisadowy BAROFOR. Podr cznik instalatora Podr cznik Instalatora System palisadowy Podr cznik instalatora System palisadowy Szeroki zakres zastosowaƒ System Barofor firmy Betafence àczy w sobie elegancj i wysoki stopieƒ zabezpieczenia. Dzi ki

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA ELEKTROMAGNESY NAPĘDOWE. TYP ES-2a i ES-2

KARTA INFORMACYJNA ELEKTROMAGNESY NAPĘDOWE. TYP ES-2a i ES-2 Producent : Spnia Inwalidów INMET 476 Kędzierzyn Kożle ul. Portowa 33 KARTA INFORMACYJNA ELEKTROMAGNESY NAPĘDOWE TYP ES2a i ES2 jednofazowe wnętrzowe bez obudowy 24 500 V 1780 W 50 Hz ZASTOSOWANIE : Do

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP R

SCHÖCK TRONSOLE TYP R SCHÖCK TONSOLE TYP SCHÖCK TONSOLE T umiàca dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) izolacja stopnic prostych i kr tych biegów schodowych Schöck Tronsole typ Bieg schodowy: Biegi schodowe betonowane na budowie

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zał. nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wykonanie metodą lekko - mokrą elewacji budynków Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Łuckiej 17/23. Inwestor: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści

SPIS TREŚCI. Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu PWS-S / PWJ-S / PWD-S 4 Przeznaczenie płyt warstwowych 4 Profil produkcji PWS-S / PWJ-S / PWD-S 5 PODSTWOWE INFORMACJE Płyty warstwowe ścienne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Przedmiar robót Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Obiekt lub rodzaj robót: Remont pokrycia dachowego. Inwestor: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów 9 Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Informacje techniczne. Lindab Construline TM. Elementy szkieletu ścian działowych Informacje techniczne

Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Informacje techniczne. Lindab Construline TM. Elementy szkieletu ścian działowych Informacje techniczne Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Lindab Construline TM Elementy szkieletu ścian działowych S upy szkieletu Êcian dzia owych RdB RE*-45 45 37/34 1000/8000 49 RdB-50 50 37/34 1000/8000 51 RdB-67

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

MB-70. Monta OPIS MONTA U

MB-70. Monta OPIS MONTA U MB-70 Monta OPIS MONTA U Nowoczesne okno aluminiowe zachowuje swoje bardzo dobre w a ciwo ci eksploatacyjne pod warunkiem, e zostanie prawid owo wykonany monta elementu w murze. Na prawid owe wbudowanie

Bardziej szczegółowo

HALE CHŁODNIE PŁYTY WARSTWOWE ŚWIETLIKI DACHOWE. www.arcticabb.pl Autoryzowany Przedstawiciel

HALE CHŁODNIE PŁYTY WARSTWOWE ŚWIETLIKI DACHOWE. www.arcticabb.pl Autoryzowany Przedstawiciel HALE CHŁODNIE PŁYTY WARSTWOWE ŚWIETLIKI DACHOWE ARCTICA BB Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma w sektorze budownictwa przemysłowego. Posiadamy doświadczenie w realizacjach obiektów o wysokich

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO Opracowano na podstawie FEFCO assco 1995 POLIMANIA Tel.: 17 788 70 88 Tel.: 17 788 68 66 Fax: 17 788 70 89 polimania@polimania.pl www.polimania.pl Niniejszy katalog

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Szafa stojàca OptiRACK 19

Szafa stojàca OptiRACK 19 SZAFY STOJÑCE Szafa stojàca OptiRACK 19 Szafa stojàca OptiRACK 19 OptiRACK jest idealnym rozwiàzaniem szafy LAN oferujàcym najnowsze rozwiàzania technologiczne w bardzo przyst pnej cenie. Konstrukcja szafy

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie Gyptone 23 Gyptone Linia Gyptone to ekskluzywne kasetony gipsowo- -kartonowe, laminowane w ókninà dêwi koch onnà. Sà dost pne w kilku odmianach ró niàcych si mi dzy sobà wzorami perforacji oraz wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku II Liceum Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy z drzwiami przednimi Obudowy z drzwiami przednimi i tylnymi Obudowy do samodzielnego monta u Obudowy po àczone w szereg Obudowy wyposa one w pe ne lub przezroczyste

Bardziej szczegółowo