Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E"

Transkrypt

1 Katalog Techniczny co 300mm G P Y T Y W A R S T W O W E

2

3 I. Informacja techniczna Charakterystyka ogólna Zakres zastosowania Program produkcji àczenie i mocowanie p yt warstwowych KRÓLCZYK IzolacyjnoÊç cieplna Zagadnienia wytrzyma oêciowe OdpornoÊç korozyjna Ochrona przeciwpo arowa Parametry akustyczne Zalecenia dotyczàce transportu Roz adunek p yt warstwowych Sk adowanie na placu budowy Mycie i konserwacja p yt warstwowych....9 II. Rozwiàzania szczegó owe (rysunki techniczne) P yta Êcienna KRÓLCZYK P yta dachowa KRÓLCZYK P yta jednostronna KRÓLCZYK i sposób jej mocowania Po àczenie p yt Êciennych KRÓLCZYK Po àczenie p yt dachowych KRÓLCZYK Mocowanie p yt Êciennych KRÓLCZYK do rygla Mocowanie p yt dachowych KRÓLCZYK do p atwi Mocowanie p yt dachowych KRÓLCZYK do p atwi Po àczenie p yt Êciennych KRÓLCZYK w naro niku Po àczenie p yt Êciennych KRÓLCZYK w naro niku Osadzenie p yty Êciennej KRÓLCZYK na cokole Osadzenie p yty Êciennej KRÓLCZYK na cokole Osadzenie p yty Êciennej KRÓLCZYK w cokole Osadzenie okna z PCV lub aluminium w p ycie Êciennej KRÓLCZYK Po àczenie p yty Êciennej z p ytà dachowà Po àczenie p yty Êciennej z p ytà dachowà Mocowanie p yty dachowej KRÓLCZYK do muru Po àczenie p yt dachowych KRÓLCZYK w kalenicy Podwieszenie rynny do p yty dachowej KRÓLCZYK Podwieszenie rynny do p yty dachowej KRÓLCZYK (rozwiàzanie zalecane dla p yt o gruboêci wi kszej ni 100 mm) Po àczenie attyki z p ytà dachowà KRÓLCZYK Po àczenie attyki z p ytà dachowà KRÓLCZYK Po àczenie attyki z p ytà dachowà KRÓLCZYK (przy Êcianie szczytowej) Po àczenie i mocowanie p yty dachowej KRÓLCZYK na d ugoêci (dla po aci powy ej 14 m d ugoêci) Po àczenie i mocowanie p yt Êciennych KRÓLCZYK w uk adzie pionowym (przekrój pionowy) Po àczenie i mocowanie p yt Êciennych KRÓLCZYK w uk adzie poziomym (przekrój poziomy)...25 III. Standardowe obróbki blacharskie IV. Aprobaty, atesty, certyfikaty SPIS TREÂCI

4

5 I cz Êç INFORMACJA TECHNICZNA

6 4 I.1. Charakterystyka ogólna P yty warstwowe KRÓLCZYK to nowoczesny materia budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej nr AT /2001 oraz Certyfi katu ZgodnoÊci z Aprobatà Technicznà Nr-228/01 wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Dzi ki nowoczesnej technologii produkcji oraz zastosowaniu komponentów najwy szej jakoêci, p yty warstwowe spe niajà wysokie wymagania: architektów: estetyka, kolorystyka, atwoêç projektowania bry y, mo liwoêç stosowania p yt w uk adach pionowych i poziomych, projektantów: dobre parametry wytrzyma oêciowe i termoizolacyjne; niski ci ar pozwala na zastosowanie lekkiej konstrukcji noênej, wykonawców: szybkoêç i atwoêç oraz prowadzenie monta u w prawie ka dych warunkach atmosferycznych skraca czas i obni a koszty realizacji inwestycji, inwestorów: w aêciwoêci izolacyjne pozwalajà na obni enie kosztów eksploatacji obiektu i zu ycia energii; atwoêç konserwacji p yt. I.2. Zakres zastosowania INFORMACJA TECHNICZNA Zakres zastosowania p yt warstwowych KRÓLCZYK: I.2.1 Obudowa Êcian, stropów, dachów, Êcian wewn trznych ró nego rodzaju obiektów, takich jak: hale przemys owe, produkcyjne, w tym zak ady przemys u spo ywczego (zak ady przetwórstwa mi snego, rybnego, owocowo-warzywnego), hale magazynowe, w tym przechowalnie owoców i warzyw, dojrzewalnie, suszarnie, ch odnie, komory mroênicze i tunele zamra alnicze, obiekty inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie), pieczarkarnie, salony samochodowe, stacje obs ugi, myjnie, gara e, obiekty sportowe, obiekty u ytecznoêci publicznej, pawilony gastronomiczne, wystawiennicze, kioski, targowiska, budynki administracyjno-socjalne, obiekty zaplecza budów, kontenery. I.2.2 Elementy dociepleƒ istniejàcych budynków, I.3. Program produkcji P yty warstwowe KRÓLCZYK Êcienne i dachowe posiadajà: Aprobat Technicznà ITB nr AT /2001 Certyfi kat ZgodnoÊci z Aprobatà Technicznà Nr-228/01 Atest Higieniczny nr B-1035/96/(A) P yty warstwowe sk adajà si z dwóch ok adzin zewn trznych z blachy stalowej oraz konstrukcyjno-izolacyjnego rdzenia styropianowego. Ok adziny p yt wykonane sà z blachy stalowej o gruboêci 0,50 mm, obustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym (gruboêç warstwy cynku 275 g/m 2, gruboêç pow oki poliestrowej 25 µm). Parametry blachy odpowiadajà stali S280G- D+Z275 spe niajàcej wymagania normy PN-EN A1:1997. Przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie za adunku, roz adunku, sk adowania oraz monta u blachy stanowiàce ok adzin p yt zabezpieczone sà folià ochronnà. Rdzeƒ p yt wykonany jest ze styropianu samogasnàcego odmiany PS-E FS 15 o g stoêci min. 15 kg/m 3, spe niajàcego wymagania normy PN-B-20130:1999. Rdzeƒ styropianowy po àczony jest z ok adzinami klejem poliuretanowym. Program produkcji obejmuje p yty Êcienne oraz dachowe.

7 Tabela 1. Dane techniczne p yt warstwowych. Rodzaj płyt Âcienne Dachowe GruboÊç (mm) DługoÊç (mm) Moduł (mm) Ci ar (kg/m 2 ) 9,33 9,72 10,12 10,51 11,09 12,07 13,06 10,12 10,51 11,09 12,07 13,06 Współczynnik U 0 (W/m 2 K) 0,585 0,450 0,366 0,308 0,249 0,189 0,152 0,366 0,308 0,249 0,189 0,152 Klasyfikacja/ odpornoêç ogniowa NRO NRO NRO NRO NRO NRO NRO NRO, E 90 NRO, E 90 NRO, E 90 NRO, E 90 NRO, E 90 P yty warstwowe KRÓLCZYK mogà byç produkowane z ok adzinami g adkimi lub profi lowanymi. 5 I.4. àczenie i mocowanie p yt P yty Êcienne àczone sà na zamek typu pióro i wpust, który eliminuje stosowanie dodatkowych listew monta owych. P yty dachowe od strony wewn trznej posiadaj zamek jak p yty Êcienne, natomiast od strony zewn trznej ok adziny wyprofi lowane sà pod kàtem 90, styk przekryty jest obróbkà (listwà àczàcà) i uszczelniony wk adkà styropianowà, co zapobiega przenikaniu wody przez styk oraz powstawania mostków termicznych (szczegó y àczenia p yt rys. 4 i 5 str. 14,15). P yty mocowane sà do konstrukcji àcznikami samowiercàcymi lub Êrubami stalowymi M8 (rys.6, 7 i 8 str. 15, 16). I.5. IzolacyjnoÊç cieplna Do wykonania rdzenia p yt warstwowych KRÓLCZYK stosowane sà p yty ze styropianu samogasnàcego odmiany PS-E FS 15 charakteryzujàcego si dobrà izolacyjnoêcià cieplnà.obliczeniowy wspó czynnik przewodzenia ciep a wynosi Obl = W/(mK). Tabela 2. WartoÊci wspó czynników przenikania ciep a: U 0 wspó czynnik dla centralnej cz Êci p yty, wspó czynnik liniowy (styków p yt). Lp. GruboÊç płyty (mm U 0 [W(/m 2. K)] [W(/m. K)] Płyty dachowe Płyty Êcienne Płyty dachowe Płyty Êcienne ,585-0, ,450-0, ,366 0,366 0,004 0, ,308 0,308 0,003 0, ,249 0,249 0,002 0, ,189 0,189 0,001 0, ,152 0,152 0,001 0,001 INFORMACJA TECHNICZNA

8 6 I.6. Zagadnienia wytrzyma oêciowe Uwzgl dniajàc noênoêç i sztywnoêç oraz w zale noêci od typu p yty warstwowej, p yty KRÓLCZYK mogà byç stosowane w nast pujàcym zakresie: do wykonywania Êcian os onowych (p yty Êcienne), do wykonywania Êcianek dzia owych i sufi tów podwieszanych, do wykonywania przekryç dachowych. Tabela 3. Obcià enia dopuszczalne i maksymalne rozpi toêci prz se p yt warstwowych stosowanych jako jedno i wieloprz s owe elementy Êcienne w obiektach bez dodatkowej os ony (tropiku). INFORMACJA TECHNICZNA Rozpi toêç prz sła [m] Obcià enia dopuszczalne [dan/m 2 ] przy temperaturze wewnàtrz pomieszczenia [ o C] Dla płyt o gruboêci [mm] , , , , , , , , , , , , , ,30 60 Obcià enia charakterystyczne wed ug normy PN-77/B (bez wspó czynnika obcià enia) Tabela 4. Maksymalne rozpi toêci prz se p yt warstwowych jako jedno i wieloprz s- owe elementy dachowe w obiektach bez dodatkowej os ony (tropiku). GruboÊç płyty [m] Maksymalne rozpi toêci prz seł [m] dla poszczególnych stref obcià enia Êniegiem I strefa II strefa III strefa 100 3,00 2,70 2, ,20 2,90 2, ,60 3,30 3, ,20 3,90 3, ,50 4,20 3,90 W przypadku stosowania p yt w IV strefi e obcià enia Êniegiem niezb dne jest wykonanie dodatkowych obliczeƒ.

9 Tabela 5. Maksymalne rozpi toêci rygli p yt warstwowych stosowanych jako jedno i wieloprz s owe elementy Êcienne w obiektach z dodatkowà os onà (tropikiem). Maksymalne rozpi toêci rygli [m] Temperatura wewnàtrz dla płyt o gruboêci [mm] pomieszczenia [ o C] ,00 6,00 7,50-5 4,50 5,80 7, ,50 6,00 7,00 7 Tabela 6. Maksymalne rozpi toêci prz se p yt warstwowych stosowanych jako jedno i wieloprz s owe elementy dachowe w obiektach z dodatkowà os onà (tropikiem). Temperatura wewnàtrz pomieszczenia [ o C] Maksymalne rozpi toêci rygli [m] dla płyt o gruboêci [mm] ,50 6,50 6,50-5 4,00 4,50 6, ,50 5,00 6,00 Tabela 7. Maksymalny rozstaw rygli dla p yt warstwowych - Êciennych stosowanych w obiektach bez dodatkowej os ony (tropiku). GruboÊç płyty [mm] Maksymalne rozpi toêci prz seł [m] 60 2, , , , , , ,30 Uwagi: 1. Podane w tablicach wartoêci odnoszà si do p yt z ok adzinami w kolorach jasnych. Dla p yt w kolorach ciemnych, dopuszczalne obcià enie i maksymalne rozpi toêci nale y okreêlaç indywidualnie ze wzgl du na wi kszy wp yw odkszta ceƒ termicznych. 2. Obcià enia i rozpi toêci podane w tablicach przyjmuje si dla uk adów jedno i wieloprz s owych. 3. P yty warstwowe KRÓLCZYK mogà byç stosowane jako elementy Êcienne i dachowe w obiektach z dodatkowà os onà (tropikiem) lub bez. W przypadku stosowania p yt bez dodatkowej os ony, p yty Êcienne muszà przenieêç obcià enia termiczne oraz obcià enia wiatrem, natomiast p yty dachowe obcià enia termiczne, obcià enia Êniegiem, wiatrem oraz dodatkowo obcià enia ci arem w asnym. 4. Standardowy uk ad p yt Êciennych to uk ad pionowy, jednak nie ma przeciwwskazaƒ do stosowania p yt w uk adzie poziomym. 5. W przypadku mocowania p yt Êciennych si a przypadajàca na jeden àcznik (wkr t samowiercàcy typu SDT) nie powinna przekraczaç 100 dan. 6. W przypadku mocowania p yt dachowych si a przypadajàca na jeden àcznik nie powinna przekraczaç: 190 dan (wkr t samowiercàcy typ SDT) 500 dan (Êruba M8) 9. Minimalny spadek po aci dachowych dla p yt warstwowych KRÓLCZYK wynosi 5% dla obiektów ma ych i 6% dla du ych. W przypadku p yt àczonych na d ugoêci spadek nie powinien byç mniejszy ni 7%. INFORMACJA TECHNICZNA

10 8 I.7. OdpornoÊç korozyjna Ze wzgl du na agresywnoêç Êrodowiska p yty warstwowe KRÓLCZYK z pow okà poliestrowà mogà byç stosowane w Êrodowiskach o klasach agresywnoêci B, L, U wed ug normy PN-71/H I.8. Ochrona przeciwpo arowa Âciany i przekrycia dachowe z p yt warstwowych KRÓLCZYK zosta y sklasyfi kowane jako NRO (nie rozprzestrzeniajàce ognia). OdpornoÊç ogniowa p yt warstwowych KRÓLCZYK (dachowych) E 90. I.9. Parametry akustyczne Ze wzgl du na w aêciwoêci akustyczne p yty warstwowe mogà byç stosowane: na obudowy Êcian i dachów hal przemys owych i sportowych, je eli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacji akustycznej w aêciwej tych przegród nie sà wi ksze od podanych w tabeli 8. do wykonywania pawilonów handlowych, zaplecza budów i innych obiektów u ytecznoêci publicznej, przy indywidualnym wyznaczeniu wymagaƒ lub w zale noêci od rozwiàzania projektowego obiektu (usytuowania, stopnia przeszklenia, adaptacji akustycznej wn trza, dodatkowych izolacji akustycznych), do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie sà stawiane wymagania akustyczne. Tabela 8. Parametry akustyczne p yt warstwowych. Rodzaj płyty R w R A1 R A2 Płyty Êcienne gruboêci mm oraz dachowe mm. 24 db 22dB 20dB INFORMACJA TECHNICZNA Ârednià wartoêç wspó czynnika poch aniania dêwi ku w paêmie cz stotliwoêci Hz dla p yt warstwowych KRÓLCZYK nale przyjmowaç Êr = 0,1. I.10. Zalecenia dotyczàce transportu 1. Samochód do transportu p yt warstwowych powinien mieç adownoêç wi kszà ni ci ar adunku. 2. SzerokoÊç skrzyni adunkowej samochodu powinna wynosiç minimum 2400 mm. 3. D ugoêç skrzyni adunkowej powinna byç d u sza od przewo onych p yt, wszystkie s upki p yt powinny le eç ca à swojà d ugoêcià na skrzyni adunkowej (dopuszcza si wystawienie pakietu poza skrzyni adunkowà nie wi cej ni 1,5 m). 4. Ka dy s upek powinien byç mocowany minimum dwoma pasami transportowymi, a odleg oêç mi dzy pasami nie mo e byç wi ksza ni 3 m. 5. Za adunek p yt odbywa si wy àcznie przez bok skrzyni adunkowej przy ca kowicie rozebranych burtach. 6. W czasie transportu adunek musi byç zabezpieczony przed przemieszczaniem za pomocà pasów transportowych. Ka dy s upek musi byç mocowany minimum dwoma pasami, odleg oêç mi dzy pasami nie mo e byç wi ksza ni 3 m. 7. Naciàg pasów nie mo e powodowaç odkszta cenia p yt. 8. W czasie transportu p yty zabezpieczane sà przek adkami styropianowymi przed uszkodzeniem pasami transportowymi.

11 I.11. Roz adunek p yt warstwowych Roz adunek pakietu p yt mo e odbywaç si za pomocà wózków wid owych lub dêwigu wyposa onego w trawers oraz odpowiednie zawiesia. 1. Roz adunek za pomocà wózków wid owych - P yty o d ugoêci do 8 metrów mo na roz adowaç jednym wózkiem wid owym. Stosowanie do roz adunku pakietów d u szych ni 8 metrów tylko jednego wózka wid owego jest zabronione. - Przy d u szych pakietach ni 8 metrów nale y prowadziç roz adunek dwoma wózkami wid owymi. - Podczas roz adunku p yty muszà byç odseparowane przek adkà styropianowà od karetki wózka wid owego. 2. Roz adunek za pomocà dêwigu - W przypadku roz adunku dêwigiem nale y u yç trawersy lub zawiesi p tlicowych czterolinowych z zawiesiami p askimi z uszami o d ugoêci ~6 metrów. - Przy d u szych pakietach p yt nale y stosowaç dodatkowo trawers belkowy. - Przy stosowaniu zawiesi w celu unikni cia uszkodzenia górnych p yt w górnej cz Êci pakietu nale y stosowaç rozpórki drewniane o min. d ugoêci L=1,25 metra, które utrzymujà rozstaw pasów w odleg oêci wi kszej ni szerokoêç pakietu. - Zabrania si roz adunku pakietów za pomocà dêwigu bez u ycia zawiesi p askich z uszami. 3. Roz adunek r czny - W wyjàtkowych wypadkach dopuszcza si roz adunek r czny. - W przypadku roz adunku r cznego nale y zapewniç podparcie p yt co 3 metry. - Zabrania si chodzenia po p ytach w twardym i zabrudzonym obuwiu (nale y zmieniç obuwie na czyste i mi kkie, aby nie uszkodziç pow oki lakierniczej p yt). - Zabrania si zsuwania p yt po kraw dzi pakietu mo e to spowodowaç uszkodzenie pow oki lakierniczej. 9 I.12. Sk adowanie na placu budowy 1. P yty nale y sk adowaç z zachowaniem spadku wzd u kraw dzi bocznej, w celu zapewnienia odp ywu wody opadowej. 2. P yty sk adowane przez d u szy czas na otwartej przestrzeni muszà byç zabezpieczone plandekà tekstylnà przed deszczem, Êniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 3. Nale y bezwzgl dnie unikaç gromadzenia si wody pomi dzy p ytami, gdy mo e to spowodowaç w d u szym okresie czasu przy braku wentylacji uszkodzenie p yt. 4. Pod o e na którym sk adowane b dà p yty musi byç równe i utwardzone, aby nie spowodowaç uszkodzeƒ. 5. Niestosowanie si do powy szych zaleceƒ mo e spowodowaç uszkodzenie p yt oraz utrat gwarancji. I.13. Mycie i konserwacja p yt warstwowych Po zakoƒczeniu prac monta owych i zdj ciu folii ochronnej nale y usunàç wszelkie opi ki mogàce powodowaç korozj pow oki lakierniczej. Wszelkie zbrudzenia (py, kurz itp.) nale y zmyç czystà wodà lub wodà z dodatkiem agodnego detergentu o ph~7. Konserwacja p yt warstwowych powinna byç przeprowadzano raz na rok. Nale y zwracaç uwag na ods oni te elementy p yt i obróbek. D ugotrwa e zbrudzenia mogà mieç wp yw na uszkodzenie pow oki organicznej. INFORMACJA TECHNICZNA

12 10 NOTATKI

13 II cz Êç ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE

14 12 Rys. 18 Rys. 15, 16 Rys. 5 Rys. 24 Rys. 7, 8 Rys. 17 Rys. 25 Rys. 26 Rys. 9, 10 Rys. 6 Rys. 19, 20 Rys. 11, 12 Rys. 14 Rys. 4 Szkic hali z dachem 2-spadowym bez attyki ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE Rys. 7 Rys. 23 Rys. 22 Rys. 21 Rys. 5 Rys. 25 Rys. 26 Rys. 9, 10 Rys. 6 Rys. 4 Rys. 11, 12 Rys. 14 Szkic hali z dachem 1-spadowym z attykà

15 "A" 99 "A" 99 1 "A" "B" "B" 24 "B" 7 2, , , R1, G=60,80,100,120,150,200,250 G=60,80,100,120,150,200,250 G "A" "A" G 99 1,1 99 1,1 9x107,5=967,5 9x107,5=967,5 9x107,5=967,5 107,5 107, , "B" 1180 (MODU ) 1180 (MODU ) 20 II.1. P YTA ÂCIENNA KRÓLCZYK R1, R1, G=60,80,100,120,150,200,250 G 5 "A" 20 1,1 "A" "B" R1, "B" 87 "B" 1180 (MODU ) 7 2, (MODU ) ,5 7 2, II.2. P YTA DACHOWA KRÓLCZYK G=100,120,150,200,250 G=100,120,150,200,250 G G "A" "A" "A" , (MODU ) 1180 (MODU ) G=100,120,150,200, G 99 "A" 1,1 "A" , x107,5=967, , ,5 107, "B" "B" R1, R1,5 "B" 50 "B" ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE

16 14 G=60,80,100,120,150,200,250 G 1180 (MODU ) II.3. P YTA JEDNOSTRONNA KRÓLCZYK I SPOSÓB JEJ MOCOWANIA ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE 1. P yta Êcienna KRÓLCZYK 2. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 3. Masa uszczelniajàca G=60,80,100, 120,150,200,250 1 Dla pomieszczeƒ o du ej wilgotnoêci lub specjalnych wymaganiach II.4. PO ÑCZENIE P YT ÂCIENNYCH KRÓLCZYK 3 STRONA ZEWN TRZNA STRONA WEWN TRZNA

17 co 350mm P yta dachowa KRÓLCZYK 2. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 3. Masza uszczelniajàca 4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1 5. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-2 6. Podk adka z blachy 2x200x45 7. Wk adka styropianowa 8. àcznik samowiercàcy 9. Nit jednostronny szczelny G=60,80,100, 120,150,200, II.5. PO ÑCZENIE P YT DACHOWYCH KRÓLCZYK 1 1. P yta Êcienna KRÓLCZYK 2. àcznik samowiercàcy 3. Uszczelka samoprzylepna z polietylenu RYGIEL ZE STALI ZIMNOGI TEJ RYGIEL ZE STALI GORÑCOWALCOWANEJ II.6. MOCOWANIE P YT ÂCIENNYCH KRÓLCZYK DO RYGLA 3 ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE

18 G P yta dachowa KRÓLCZYK 2. P yta Êcienna KRÓLCZYK 3. P yta Êcienna KRÓLCZYK 4. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-5 5. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB Nit jednostronny szczelny 7. Piana poliuretanowa 8. àcznik samowiercàcy 9. Âruba M8 ocynk. Podk adka ocynk. Podk adka spr ysta ocynk. Nakr tka M8 ocynk. 10. Kàtownik stalowy 50x50x4 11. àcznik attyki (z kàtownika stalowego) 12. P yta dekoracyjna II PRZYK ADOWE PO ÑCZENIE ATTYKI Z P YTÑ DACHOWÑ KRÓLCZYK (przy Êcianie szczytowej) G G co 300mm 4 2 ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE 1. P yta dachowa KRÓLCZYK 2. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-1 3. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-2 4. àcznik samowiercàcy 5. Podk adka z blachy 2x200x45 6. Uszczelka z polietylenu 7. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 8. Nit jednostronny szczelny lub wkr t samowiercàcy z podk adkà neoprenowà II.24. POŁÑCZENIE I MOCOWANIE P YT DACHOWYCH KRÓLCZYK NA D UGOÂCI (rozwiàzanie dla po aci powy ej 14 m d ugoêci) P ATEW POSZERZONA 40 7

19 S UP PIONOWY 1. P yta Êcienna KRÓLCZYK 2. àcznik samowiercàcy 3. Uszczelka z polietylenu 4. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 5. Masa uszczelniajàca 4 G II.25. PRZYK ADOWE PO ÑCZENIE I MOCOWANIE P YT ÂCIENNYCH KRÓLCZYK W UK ADZIE PIONOWYM (przekrój pionowy) 1. P yta Êcienna KRÓLCZYK 2. àcznik samowiercàcy 3. Uszczelka z polietylenu 4. Piana poliuretanowa lub uszczelka poliuretanowa 5. Nit jednostronny szczelny 6. Obróbka blacharska z blachy stalowej OB-15 II.26. S UP PIONOWY co 300mm PRZYK ADOWE PO ÑCZENIE I MOCOWANIE P YT ÂCIENNYCH KRÓLCZYK W UK ADZIE POZIOMYM (przekrój poziomy) 1 3 G ROZWIÑZANIA SZCZEGÓ OWE

20 26 NOTATKI

21 III cz Êç STANDARDOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE

22 28 III.1. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-1 LISTWA DACHOWA Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,90 STANDARDOWE OBRÓBKI TECHNICZNE III.2. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-2 ÑCZNIK DO PŁYT DACHOWYCH Obróbka wykonana z blachy ocynkowanej o gruboêci 1 mm. D ugoêç obróbki 250 mm. III.3. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-3/A LISTWA MASKUJÑCA Wymiar A Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [mm] [kg] , , ,48

23 III.4. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-4/A 29 KÑTOWNIK ZEWN TRZNY Wymiar A Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [mm] [kg] , , ,89 III.5. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-5 KÑTOWNIK WEWN TRZNY Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,49 III.6. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-6 PODKALENICA Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,69 STANDARDOWE OBRÓBKI TECHNICZNE

24 30 III.7. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-7 KALENICA Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,13 STANDARDOWE OBRÓBKI TECHNICZNE III.8. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-8 Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,84 III.9. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-9 OKAPNIK NADOKIENNY Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg]

25 III.10. OBRÓBKA BLACHARSKA OB OKAPNIK COKO OWY Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [kg] ,50 III.11. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-11/A CEOWNIK ZAMYKAJÑCY P YT Wymiar A Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [mm] [kg] , ,00 III.12. OBRÓBKA BLACHARSKA OB-12/A CEOWNIK ZAMYKAJÑCY P YT Wymiar A Rozwini cie D ugoêç Waga [mm] [mm] [mm] [kg] , , , ,68 STANDARDOWE OBRÓBKI TECHNICZNE

26 36 NOTATKI NOTATKI

27 IV cz Êç APROBATY, ATESTY, CERTYFIKATY

28 38 ÂWIADECTWA KWALIFIKACJI OGNIOWEJ KLASYFIKACJA OGNIOWA Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. APROBATY, ATESTY, CERTYFIKATY KLASYFIKACJA OGNIOWA Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

29 CERTYFIKATY ZGODNOÂCI I APROBATY TECHNUCZNE 39 CERTYFIKAT ZGODNOÂCI ITB Nr 228/01 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. P YTY WARSTWOWE KRÓLCZYK ÂCIENNE I DACHOWE z rdzeniem styropianowym APROBATA TECHNICZNA AT /2001 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. APROBATY, ATESTY, CERTYFIKATY

30 40 ATEST HIGIENIECZNY ATEST HIGIENICZNY Wydany przez Paƒstwowy Zak ad Higieny w Warszawie. APROBATY, ATESTY, CERTYFIKATY

31

32 P YTY WARSTWOWE PI A KOWANÓWKO ul. Polna ul. Towarowa ul. Kowanowska BOLS CENTRUM OBORNIK POZNA P YTY WARSTWOWE ul. Towarowa 1a Oborniki tel. (61) fax (61) fi Cz onek

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2007 Copyright 2007 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN 978-83-7537-060-7

Bardziej szczegółowo

Ciep e wn trze i suche Êciany

Ciep e wn trze i suche Êciany Ciep e wn trze i suche Êciany KABE THERM NV»KLIMA«Nowoczesny system ocieplania budynków na bazie perforowanego styropianu szwajcarska technologia polska produkcja Farby ISO 9001 Certyfikat Systemu JakoÊci

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach.

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach. Rok V Nr 2(6)/2004 Czasopismo wykonawców budowlanych Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET FIRMA PAKIET FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET FIRMA PAKIET FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET FIRMA PAKIET FIRMA SPIS TREÂCI ROZDZIA I str. 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 Ustalenia wst pne str. 3 Definicje str. 3 Zakres ubezpieczenia str. 6 Wy àczenia ogólne str.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych

mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych Mercor SA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdaƒsk tel. (+48 58) 41 42 45 fax (+48 58) 41 9 85 www.mercor.com.pl e-mail: mercor@mercor.com.pl Opracowanie materiału: mgr in. arch. Marta Klimas mgr in. Ewa

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 1 FOLACOAT YTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODK ADY KOMPRESYJNE Folacoat, Folacoat Comp (kompresyjny) yty do lakierowania wybiórczego oraz Folacomp podk ady kompresyjne 2 Staraj c si sprosta

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI...................................... 5 Ochrona ubezpieczeniowa................................................

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo