ZATWIERDZAM SZEF 12 TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATWIERDZAM SZEF 12 TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO ..."

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM SZEF 12 TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO... ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZGŁOSZONE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa magazynu wielofunkcyjnego na lotnisku Łask 1. PYTANIA: Prosimy o zamieszczenie na stronie przedmiarów w wersji.ath. Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji edytowalnej w formacie dwg. Zmawiający nie dysponuje przedmiarami i dokumentacją w wersji edytowalnej. Posiadana przez Zamawiającego wersja elektroniczna ww. dokumentów została zamieszczona na stronie 2. PYTANIE: Ze względu na nieczytelność dokumentacji w formacie PDF prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie PDF czytelnej lub DWG. Prosimy o udostępnienie dokumentacji o lepszej jakości wydruku dotyczącej Projektu Magazynu Wielofunkcyjnego, gdyŝ niewidoczne są linie, wymiary, opisy. Zamawiający dysponuje jedynie wersją elektroniczną dostępną na stronie W przypadku konieczności zweryfikowania szczegółów istnieje moŝliwość skorzystania z wersji papierowej dokumentacji dostępnej w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 303. Termin wglądu do dokumentacji naleŝy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel PYTANIE: Czy wycinka drzew w ilości ok. 150 szt. oraz wykonanie w ramach robót przygotowawczych wycinki i karczowania drzew wymienione w SIWZ pkt 3.4 ppkt. 13 i 14 ujęte zostały w kosztorysie Inwentaryzacja dentrologiczna projekt wycinki zadrzewienia Nr ODBW 1398/2. Jeśli nie, prosimy o korektę przedmiaru. PowyŜsze zakresy nie zostały ujęte w przedmiarze Inwentaryzacja dentrologiczna projekt wycinki zadrzewienia Nr ODBW 1398/2. Pkt. 3.4 SIWZ mówi o dodatkowych obowiązkach Wykonawcy. W związku z powyŝszym dodatkowo do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie między innymi: wykonanie w ramach robót przygotowawczych wycinki i karczowania drzew na działce 256/4 zgodnie z załączonym opisem taksacyjnym (załącznik Nr 5 do SIWZ); dodatkowe usunięcie około 150 szt. drzew w wieku poniŝej 10 lat z miejsca lokalizacji zbiorników retencyjnych, zgodnie z pkt ppkt 13 i 14 SIWZ. Elementy wymienione w pkt SIWZ nie podlegają szczegółowej ocenie i nie naleŝy wykazywać ich w kosztorysie ofertowym.

2 4. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, iŝ zakres prac przedstawiony w przedmiarze wycinki drzew Nr 8 -INWENTARYZACJA DEMDROLOGICZNA, PROJEKT WYCINKI DRZEW" jest kompletny i obejmuje całkowity zakres prac koniecznych do zrealizowania. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza złoŝenie kosztorysów ofertowych w programie Excel ściśle według załączonych przedmiarów robót z określeniem ich cen jednostkowych, ilości jednostek przedmiarowych, jednostek miar i wartości netto? Tak. Zamawiający wyraŝa zgodę na wykonanie kosztorysów w innym programie zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. 6. PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie, czy oferent moŝe dokonywać zmian w przekazywanych przedmiarach robót wynikających z weryfikacji tychŝe przedmiarów w stosunku do dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót polegających na: zmianie ilości robót zmianie podstawy wyceny zmiany opisu robót w pozycji zmiany nakładów rzeczowych dodawanie brakujących pozycji przedmiarowych usuwanie zbędnych pozycji przedmiarowych Zamawiający wyraŝa zgodę jedynie na róŝnicę w opisie robót i róŝnicę w opisie podstaw wycen zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 7. Pozostałe zmiany mogą być jedynie dokonywane przez Oferentów za zgodą Zamawiającego zgodnie z pkt SIWZ. 7. PYTANIE: Z uwagi na to, ze przedmiary udostępnione przez Zamawiającego zrobione są w róŝnych niŝ Norma programach kosztorysowych, występują róŝnice w sposobie opisywania pozycji kosztorysowych dla tych samych katalogów nakładów rzeczowych. W związku z powyŝszym czy Zamawiający dopuszcza róŝnice w opisie pozycji kosztorysowych na podstawie takich samych katalogów nakładów rzeczowych wynikające tylko i wyłącznie z róŝnic pomiędzy programami kosztorysowymi, na jakich wykonane zostały przedmiary robót? Tak. Zamawiający dopuszcza róŝnice w opisie pozycji kosztorysowych na podstawie takich samych katalogów nakładów rzeczowych wynikające tylko i wyłącznie z róŝnic pomiędzy programami kosztorysowymi, na jakich wykonane zostały przedmiary robót.

3 8. PYTANIE: W związku z brakiem jednoznacznego określenia, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Lider Konsorcjum jest zobowiązany do posiadania świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia? Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego wymagane jest tylko od jednego członka konsorcjum. Z tym, Ŝe członkowie konsorcjum wyznaczają ze swojego składu przedsiębiorcę odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych, który będzie spełniał wymagania określone w art. 54 i 55 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228). Członkowie konsorcjum którzy nie spełniają wymagań ww. art. nie mogą mieć dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE. Członkowie konsorcjum, których zakres prac będzie wiązał się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE muszą spełniać, w zaleŝności od sposobu ich przetwarzania, wymagania art. 54 i 55 ustawy, zgodnie z pkt. 6.4, 6.5 i 6.6 SIWZ. 9. PYTANIE: Dotyczy pkt. 6.1 lit k) SIWZ Oświadczenie, Ŝe Wykonawca posiada świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia o którym mowa w pkt Czy Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku, jeŝeli Wykonawcy przedstawi pisemne potwierdzenie wszczęcie postępowania w celu nadania Wykonawcy Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego II Stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Przemysłowego? Nie. Pisemne potwierdzenie wszczęcia postępowania, w celu wydania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w myśl art. 54 ust.7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228) upowaŝnia Przedsiębiorcę (Wykonawcę) do wystąpienia do ministra właściwego działu administracji rządowej z prośbą o wyraŝenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyŝszej. Zatem wydana zgoda potwierdza zdolność Przedsiębiorcy (Wykonawcy) do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyŝszej i jest traktowana przez Zamawiającego, jako spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ. 10. PYTANIE: Dotyczy pkt SIWZ członkowie konsorcjum wyznaczają ze swojego składu przedsiębiorcę odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych, który będzie spełniał wymagania określone w art. 54 i 55 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Liderem Konsorcjum jest Wykonawca wobec, którego trwa postępowanie w celu nadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i który moŝe przedstawić zaświadczenie wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Przemysłowego o wszczęciu takiego postępowania? Nie. Zaświadczenie wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wszczęciu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wobec Przedsiębiorcy (Wykonawcy) potwierdza tylko fakt rozpoczęcia przez ABW procesu sprawdzenia jego zdolności do ochrony informacji niejawnych. Proces ten, moŝe zakończyć się wydaniem Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego lub wydaniem decyzji o odmowie wydania takiego świadectwa. Zatem przyszłe zdarzenie jest nieprzewidywalne, co do jego efektu

4 końcowego, a co się z tym wiąŝe nie wyczerpuje znamion art. 54 i 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228). 11. PYTANIE: Dotyczy pkt SIWZ Członkowie konsorcjum którzy nie spełniają wymagań ww. art. (54 i 55) nie mogą mieć dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE. Czy w przypadku niespełnienia przez członka konsorcjum wymagań art. 54 i 55 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Zamawiający dopuszcza moŝliwość udostępnienia informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE, pracownikom ww. członka konsorcjum, którzy dają rękojmię zachowania tajemnicy, posiadają poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych? Zamawiający dopuszcza taką moŝliwość, pod warunkiem, Ŝe osoby te będą wyszczególnione w Wykazie osób realizujących przedmiot umowy, który opracowuje członek konsorcjum spełniający wymagania art. 54 i 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, i który został wskazany, jako odpowiedzialny za ochronę informacji niejawnych. 12. PYTANIE: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w sekcji dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeŝeli Wykonawca wykaŝe się doświadczeniem w wybudowaniu hali budynku parterowego w konstrukcji stalowej o dachu dwuspadowym o powierzchni 9480 m 2, przeznaczonej do przechowywania oraz sortowania odpadów komunalnych? Przedmiotowy budynek nie spełnia warunku określonego w pkt SIWZ. 13. PYTANIE: Czy poniŝej wymienione obiekty budowlane: a) obiekty o charakterze sportowo-usługowym o skomplikowanej konstrukcji stalowej i Ŝelbetowej, np.: hala sportowa z infrastrukturą, pływalnia, stadion b) obiekt mieszkalno-usługowe, w zakresie którego wykonano budynki składające się z: - podziemnych garaŝy częściowo zagłębionych, - kondygnacji usługowych - kondygnacji mieszkalnych oraz poddaszy z mieszkaniami większymi i przynaleŝnymi do nich duŝymi tarasami uŝytkowymi, - instalacje elektryczne, sanitarne oraz sieci zewnętrzne. c) Budynek biurowo usługowy z podziemnym parkingiem o powierzchni zabudowy ponad m 2, powierzchni uŝytkowej ponad 20 tyś m 2 (w tym powierzchnia garaŝu ponad m 2 ), spełnią wymagania Zamawiającego dotyczące wiedzy i doświadczenia określone w sekcji SIWZ? Ww. obiekty nie spełniają warunku określonego w pkt SIWZ.

5 14. PYTANIE: Dotyczy pkt SIWZ Ze względu na to, Ŝe w polskim prawie brak jest definicji legalnej terminu budynek magazynowy, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem i jakie obiekty spełnią wymagania Zamawiającego. Budynkiem magazynowym spełniającym wymagania Zamawiającego, jest budynek o min. powierzchni zabudowy określonej w pkt SIWZ, przeznaczony i przystosowany do przechowywania zapasów technicznych środków materiałowych wraŝliwych na czynniki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wysokie lub niskie temperatury). Obiekt powinien być wyposaŝony w urządzenia do składowania (regały) oraz przystosowany do przemieszczania zapasów przy uŝyciu wózków transportowych. 15. PYTANIE: Prosimy o przekazanie kopii pozwolenia na wycinkę drzew na lotnisku w Łasku. W 1 pkt. 13 i 14 projektu umowy jest wskazane, Ŝe takie drzewa naleŝy wyciąć, a w zał. 5 jest opis taksacyjny brak jest natomiast kopii decyzji administracyjnej na wycinkę drzew? Kopia decyzji na wycinkę drzew została załączona do niniejszych odpowiedzi i stanowi załącznik Nr PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe opłatę administracyjną za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. Tak. Opłatę administracyjną za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. 17. PYTANIE: Prosimy o wskazanie miejsca i w jakiej formie (tabela, kosztorys) w którym naleŝy ująć koszty wymienione w pkt. 3.4 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 3 koszty wymienione w pkt SIWZ stanowią koszty własne Wykonawcy i nie naleŝy ich wykazywać w kosztorysie ofertowym. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony zgodnie z Przedmiarami robót stanowiącymi załącznik Nr 1 do SIWZ. 18. PYTANIE: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, zarówno w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak i części opisowej do dokumentacji projektowej (opisu technicznego oraz przedmiarach, wskazując przewidziane do montaŝu w trakcie realizacji urządzenia i materiały) wyroby, dokonał ich opisu poprzez wskazanie konkretnych producentów i dostawców. Taki zapis jest niezgodny z art. 29 i 31 ustawy prawo zamówień publicznych oraz prawem unijnym i wskazanymi weń zasadami przejrzystości i niedyskryminacji. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zgodnie z art. 30 Pzp oraz unijnymi zasadami przejrzystości i niedyskryminacji wykonawca ma prawo zaoferować rozwiązania równowaŝne oraz, Ŝe wykonawcy przysługuje prawo do dopisania w opisie pozycji kosztorysowej słowa np.

6 Zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Przedstawione w SIWZ materiały, słuŝą jedynie określeniu minimalnych parametrów, jakie one muszą spełniać i nie stanowią wskazania konkretnego producenta czy dostawcy. 19. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, iŝ protokoły wykonanych robót oraz fakturowanie będzie odbywać się w cyklu comiesięcznym. Rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie fakturami VAT zgodnie z 11 projektu umowy. 20. PYTANIE: Projekt PW Nr 11 - branŝa technologia i wyposaŝenie - opis do tego projektu nie otwiera się. Proszę o umieszczenie na stronią pliku nie obarczonego błędem. Zamawiający załączył na stronie projekt wykonawczy Nr 11 - branŝa technologia i wyposaŝenie nie obarczony błędem. PYTANIA DOTYCZĄCE UMOWY: 1. Co Zamawiający rozumnie poprzez uŝyte w 5 pkt. 6) umowy sformułowanie przywrócenie do stanu pierwotnego? Prosimy o sprecyzowanie tego punktu poprzez wskazanie w jakim zakresie ma nastąpić przywrócenie do stanu budowy (czy chodzi o jego uprzątnięcie) i według jakiej daty (np. data przekazania placu budowy) bądź jego wykreślenie. Poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego Zamawiający rozumnie doprowadzenie terenu placu budowy, obszaru przyległego oraz terenu po zapleczu budowy do stanu zgodnego ze stanem zastałym w dniu przekazania placu budowy. Zakres powyŝszy obejmuje usunięcie ewentualnych uszkodzeń i zmian powstałych na skutek działań powstałych w trakcie realizacji robót (np. uprzątnięcie terenu, niwelacja powstałych kolein i odtworzenie zieleni, poprawa uszkodzonych sztucznych nawierzchni samochodowych, likwidacja zaplecza budowy itp.) 2. Prosimy o wyjaśnienie, jakie miejscowe przepisy obowiązujące na terenie kompleksu wojskowego ma Zamawiający na myśli w 7 umowy. Prosimy o ich wskazanie i udostępnienie. Przepisy miejscowe określi UŜytkownik na etapie przekazania placu budowy. 3. Prosimy o wykreślenie w 8 ust. 1 umowy zdania drugiego dotyczącego wartości powierzonych podwykonawcom robót. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie podwykonawcom. Obowiązek ten dotyczy jedynie zakresu prac, a nie konkretnych wykonawców, ani tym bardziej wartości powierzonych im prac. Zamawiający podtrzymuje zapis 8 ust. 1 umowy.

7 4. Prosimy o wykreślenie w 9 ust. 3 umowy zapisu umoŝliwiającego nakazanie zaniechania prac objętych umową. Zmiana taka jest jednostronną zmiana umowy co uznać naleŝy za niedopuszczalne. Zamawiający podtrzymuje zapis 9 ust. 3 umowy. 5. Wnosimy o wskazanie w 11 ust. 4, 5 i 6, iŝ oprócz oświadczenia podwykonawcy, moŝliwe jest wykazanie innymi dokumentami dokonania, zgodnej z umową do zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia lub wykazania podstawy do odmowy zapłaty w całości lub w części za niewykonane lub niewykonane naleŝycie roboty. Pozyskanie oświadczenia od podwykonawcy nie zawsze moŝe być moŝliwe. Jeśli podwykonawca nienaleŝycie wykona część zamówienia, Wykonawca moŝe z róŝnych przyczyn nie wypłacić mu pełnej kwoty wynagrodzenia umownego (np. potrącenia kary umownej). W związku z powyŝszym Wykonawca powinien moc wykazać roŝnymi dokumentami fakt naleŝytego rozliczania się z podwykonawcą. Zamawiający podtrzymuje zapis 11 ust. 4, 5 i 6 umowy. 6. Prosimy o zmianę 14 ust. 1 pkt 1 lit. d) umowy poprzez dodanie, iŝ prawo do odstąpienia moŝe być wykonane po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Zamawiający podtrzymuje zapis 14 ust. 1 pkt 1 lit. d) umowy. 7. Prosimy o zmianę 15 ust. 2 umowy poprzez wskazanie, Ŝe Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania obniŝania ceny. W świetle obowiązujących przepisów Zamawiający nie ma uprawnienia do jednostronnej modyfikacji umowy i arbitralnego obniŝania wynagrodzenia według własnego uznania. Roszczenie o obniŝenie ceny jest jednym z uprawnień wynikających z rękojmi, która na mocy przedstawionej umowy przysługuje Zamawiającemu. W razie zaistnienia wad Zamawiający moŝe więc zaŝądać obniŝenia ceny, kierując w odpowiednim terminie roszczenie do Wykonawcy, a w razie jego nieuwzględnienia pozew do sądu. Przyznanie praw jednej ze stron, do swobodnej oceny zakresu obniŝania wynagrodzenia, uznać naleŝy za sprzeczne z istotą rękojmi i zasadą swobody zawierania umów. Zamawiający podtrzymuje zapis 15 ust. 2 umowy. 8. Prosimy o zmianę 15 ust. 3 umowy. Zapis zaproponowany przez Zamawiającego nakłada zbyt daleko idące sankcje na Wykonawcę nakazując mu wykonanie całego przedmiotu umowy od nowa. Zamawiający ma zastrzeŝone uprawnienia zarówno z gwarancji i rękojmi oraz prawo odstąpienia i Ŝądania odszkodowania. Kodeks cywilny jasno określa te uprawnienia dając wystarczające uprawnienia Zamawiającemu. Zamawiający podtrzymuje zapis 15 ust. 3 umowy.

8 9. Prosimy o wykreślenie 16 ust. 5 zdanie drugie umowy. Zaproponowany zapis umowy jest zbyt daleko idący i narusza art. 147 Pzp. Celem zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy jest pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. Nie moŝe to stanowić ogólnej kary za brak dopełnienia obowiązków o charakterze pobocznym, nie mających wpływu na wykonanie przedmiotu zamówienia. MoŜliwość zatrzymania zabezpieczenia istnienie tylko w razie wyrządzenia zamawiającemu szkody. Trudno jest uznać, iŝ zmiana nazwy lub siedziby lub członków zarządu stanowi podstawę do zatrzymania gwarancji naleŝytego wykonania umowy. Z uwagi na powyŝsze prosimy o wykreślenie tego zapisu. W 16 ust. 5 jest mowa o tym, Ŝe nie zawiadomienie moŝe spowodować przepadek zabezpieczenia. Postępowanie Zamawiającego będzie adekwatne do sytuacji oraz reperkusji jakie pociągną za sobą przypadki o których mowa w 16 ust. 5 umowy. Załącznik: Decyzja 1 na 7 ark. Warszawa, dnia r. Członkowie komisji przetargowej: mjr Robert BOREJKO... p. Cecylia SZYMCZAK... p. Dariusz SÓWKA...

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr... Przedmiot umowy 1

Umowa o roboty budowlane Nr... Przedmiot umowy 1 Umowa o roboty budowlane Nr... Zawarta w dniu... r. we Włoszczowie pomiędzy: Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7. UMOWA nr.

Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7. UMOWA nr. Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7 UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. między..(nazwa Dostawcy). (adres Dostawcy), NIP., REGON.. - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez: 1... a Katolickim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:...

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:... OFERTA załącznik nr 1 na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): ROT-IV.272.1.2.2015 Jelenia Góra, dnia 27 marca 2015 r. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

ZP Kosakowo r.

ZP Kosakowo r. ZP.272.10.2012 Kosakowo 29.05.2012 r. Wszyscy uczestnicy postepowania W związku z zaistniałymi wątpliwościami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 nr

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Niniejsza umowa na: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/10/.. załącznik nr 7 do siwz Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Remont pomieszczeń biurowych w pomieszczeniach biurowych Oddziałów Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Płocku, Ostrołęce, Siedlcach. Roboty związane z instalacją

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r.

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr ( WZÓR ) Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy:

Dodatek nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr ( WZÓR ) Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy: UMOWA Nr ( WZÓR ) Dodatek nr 6 do SIWZ. Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy: Parafią Katolicką p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie z siedzibą przy ul. Reymonta 31 w Strzałkowie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP.243.213.2013.PM WZÓR UMOWY U M O W A Nr /2013 zawarta w dniu... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 907)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR.. W dniu... w Warszawie, pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Warszawie (kod 02-776) przy ul. Warchałowskiego 4, NIP 951-13-48-542, REGON 001206086, zwanym

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polesie.azk.lodz.pl Łódź: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INWESTYCJI tel. (065) 529-81-30; fax (065) 529-81-33; e-mail: mzd@leszno.pl. MZD.271.14.2.2014 Leszno, dnia 5 września 2014 r.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INWESTYCJI tel. (065) 529-81-30; fax (065) 529-81-33; e-mail: mzd@leszno.pl. MZD.271.14.2.2014 Leszno, dnia 5 września 2014 r. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INWESTYCJI tel. (065) 529-81-30; fax (065) 529-81-33; e-mail: mzd@leszno.pl MZD.271.14.2.2014 Leszno, dnia 5 września 2014 r. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie:

UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie: UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie: Załącznik nr 6 do SIWZ Docieplenie budynku metodą lekką mokrą w systemie CAPAROL CAPATECT w ramach zadania adaptacja budynku w Łodzi przy ul. Wygodnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-08 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl Poznań: Remont poprzez wymianę nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy Gminą Miasta Bochnia z siedzibą w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 2, reprezentowaną przez : Burmistrza Miasta -... zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE w dniu w Kraszewicach, pomiędzy Gminą Kraszewice mającą swą siedzibę w Kraszewicach ul. Wieluńska 53 zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania Orlik lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Przykonie

Do wszystkich uczestników postępowania Orlik lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Przykonie Przykona, dnia 30.09.2015 r. Do wszystkich uczestników postępowania Orlik lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Przykonie W związku z pytaniami i prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ RO.Z 271.5.2012 Przywidz, dn. 16.04.2012r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. znak sprawy : DZ-2501/387/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. znak sprawy : DZ-2501/387/14 ZAPYTANIE OFERTOWE upublicznione na następującej stronie : www.piwet.pulawy.pl znak sprawy : DZ-2501/387/14 Wykonanie robót remontowo- budowlanych pokrycia dachów nad częściami segmentów F, G, H odcinki

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 10.12.2010 EZ/7852/2/ 2010 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 124/2010 Zakup, dostawa

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy zainteresowani składaniem ofert. Murowana Goślina, dnia 10 października 2013 r.

Wszyscy wykonawcy zainteresowani składaniem ofert. Murowana Goślina, dnia 10 października 2013 r. Za potwierdzeniem odbioru Wszyscy wykonawcy zainteresowani składaniem ofert Wasz znak sprawy: Murowana Goślina, dnia 10 października 2013 r. Wpłynęło do Urzędu : Znak sprawy: ZP.271.18.2013 Telefon: 61

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

3 Do obowiązków Wykonawcy naleŝy: Zamawiającemu Dokumentacji Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: Dokumentacji Wykonawcę Dokumentacji

3 Do obowiązków Wykonawcy naleŝy: Zamawiającemu Dokumentacji Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: Dokumentacji Wykonawcę Dokumentacji UMOWA nr... Zał. nr 12 do SIWZ (WZÓR) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Stołeczną Estradą z siedzibą w Warszawie (00-683), ul. Marszałkowska 77/79, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... roku w Międzyrzeczu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, 66-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy:

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy: projekt UMOWA NR... / 2011 zawarta w dniu... 2011 r. w Waśniowie, pomiędzy: Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: IGKM /10 Poddębice,

Nr sprawy: IGKM /10 Poddębice, Nr sprawy: IGKM.341-14/10 Poddębice, 2010-10-20 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH rewitalizacja zespołu pałacowo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy do wykładni postanowień umowy będą stosowane zapisy SIWZ

Istotne postanowienia umowy do wykładni postanowień umowy będą stosowane zapisy SIWZ zał. nr 7 Istotne postanowienia umowy do wykładni postanowień umowy będą stosowane zapisy SIWZ zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 956) przy ulicy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2012r. w Lesznie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedziba w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY w y k o n a n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h

OGÓLNE WARUNKI UMOWY w y k o n a n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h Znak sprawy IM.341-18/08 DRUK WZP-80 Załącznik nr... do oferty UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! OGÓLNE WARUNKI UMOWY w y k o n a n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h 1. [ SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY CENOWEJ ZALECANA JEST WIZJA LOKALNA NA PLACU BUDOWY

PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY CENOWEJ ZALECANA JEST WIZJA LOKALNA NA PLACU BUDOWY Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKTOWYCH (STWiORP) Obiekt Kompleks 5490 Radoszki Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427. Umowa

WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427. Umowa wzór WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427 Umowa zawarta w dniu... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Włochy w Warszawie ul. Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa reprezentowanym łącznie przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kolonowskie.pl Kolonowskie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Panem Michałem Kiełsznią z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

Roboty prowadzone będą w budynku czynnym i uŝytkowanym.

Roboty prowadzone będą w budynku czynnym i uŝytkowanym. /Wzór umowy/ Załącznik Nr.7 UMOWA NR....2013 zawarta w dniu... w Sierakowie pomiędzy: Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, reprezentowanym przez: 1. Dyrektor Muzeum - Robert Jędrzejczak zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/6 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo