ZATWIERDZAM SZEF 12 TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATWIERDZAM SZEF 12 TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO ..."

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM SZEF 12 TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO... ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZGŁOSZONE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa magazynu wielofunkcyjnego na lotnisku Łask 1. PYTANIA: Prosimy o zamieszczenie na stronie przedmiarów w wersji.ath. Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji edytowalnej w formacie dwg. Zmawiający nie dysponuje przedmiarami i dokumentacją w wersji edytowalnej. Posiadana przez Zamawiającego wersja elektroniczna ww. dokumentów została zamieszczona na stronie 2. PYTANIE: Ze względu na nieczytelność dokumentacji w formacie PDF prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie PDF czytelnej lub DWG. Prosimy o udostępnienie dokumentacji o lepszej jakości wydruku dotyczącej Projektu Magazynu Wielofunkcyjnego, gdyŝ niewidoczne są linie, wymiary, opisy. Zamawiający dysponuje jedynie wersją elektroniczną dostępną na stronie W przypadku konieczności zweryfikowania szczegółów istnieje moŝliwość skorzystania z wersji papierowej dokumentacji dostępnej w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 303. Termin wglądu do dokumentacji naleŝy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel PYTANIE: Czy wycinka drzew w ilości ok. 150 szt. oraz wykonanie w ramach robót przygotowawczych wycinki i karczowania drzew wymienione w SIWZ pkt 3.4 ppkt. 13 i 14 ujęte zostały w kosztorysie Inwentaryzacja dentrologiczna projekt wycinki zadrzewienia Nr ODBW 1398/2. Jeśli nie, prosimy o korektę przedmiaru. PowyŜsze zakresy nie zostały ujęte w przedmiarze Inwentaryzacja dentrologiczna projekt wycinki zadrzewienia Nr ODBW 1398/2. Pkt. 3.4 SIWZ mówi o dodatkowych obowiązkach Wykonawcy. W związku z powyŝszym dodatkowo do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie między innymi: wykonanie w ramach robót przygotowawczych wycinki i karczowania drzew na działce 256/4 zgodnie z załączonym opisem taksacyjnym (załącznik Nr 5 do SIWZ); dodatkowe usunięcie około 150 szt. drzew w wieku poniŝej 10 lat z miejsca lokalizacji zbiorników retencyjnych, zgodnie z pkt ppkt 13 i 14 SIWZ. Elementy wymienione w pkt SIWZ nie podlegają szczegółowej ocenie i nie naleŝy wykazywać ich w kosztorysie ofertowym.

2 4. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, iŝ zakres prac przedstawiony w przedmiarze wycinki drzew Nr 8 -INWENTARYZACJA DEMDROLOGICZNA, PROJEKT WYCINKI DRZEW" jest kompletny i obejmuje całkowity zakres prac koniecznych do zrealizowania. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza złoŝenie kosztorysów ofertowych w programie Excel ściśle według załączonych przedmiarów robót z określeniem ich cen jednostkowych, ilości jednostek przedmiarowych, jednostek miar i wartości netto? Tak. Zamawiający wyraŝa zgodę na wykonanie kosztorysów w innym programie zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. 6. PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie, czy oferent moŝe dokonywać zmian w przekazywanych przedmiarach robót wynikających z weryfikacji tychŝe przedmiarów w stosunku do dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót polegających na: zmianie ilości robót zmianie podstawy wyceny zmiany opisu robót w pozycji zmiany nakładów rzeczowych dodawanie brakujących pozycji przedmiarowych usuwanie zbędnych pozycji przedmiarowych Zamawiający wyraŝa zgodę jedynie na róŝnicę w opisie robót i róŝnicę w opisie podstaw wycen zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 7. Pozostałe zmiany mogą być jedynie dokonywane przez Oferentów za zgodą Zamawiającego zgodnie z pkt SIWZ. 7. PYTANIE: Z uwagi na to, ze przedmiary udostępnione przez Zamawiającego zrobione są w róŝnych niŝ Norma programach kosztorysowych, występują róŝnice w sposobie opisywania pozycji kosztorysowych dla tych samych katalogów nakładów rzeczowych. W związku z powyŝszym czy Zamawiający dopuszcza róŝnice w opisie pozycji kosztorysowych na podstawie takich samych katalogów nakładów rzeczowych wynikające tylko i wyłącznie z róŝnic pomiędzy programami kosztorysowymi, na jakich wykonane zostały przedmiary robót? Tak. Zamawiający dopuszcza róŝnice w opisie pozycji kosztorysowych na podstawie takich samych katalogów nakładów rzeczowych wynikające tylko i wyłącznie z róŝnic pomiędzy programami kosztorysowymi, na jakich wykonane zostały przedmiary robót.

3 8. PYTANIE: W związku z brakiem jednoznacznego określenia, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Lider Konsorcjum jest zobowiązany do posiadania świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia? Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego wymagane jest tylko od jednego członka konsorcjum. Z tym, Ŝe członkowie konsorcjum wyznaczają ze swojego składu przedsiębiorcę odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych, który będzie spełniał wymagania określone w art. 54 i 55 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228). Członkowie konsorcjum którzy nie spełniają wymagań ww. art. nie mogą mieć dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE. Członkowie konsorcjum, których zakres prac będzie wiązał się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE muszą spełniać, w zaleŝności od sposobu ich przetwarzania, wymagania art. 54 i 55 ustawy, zgodnie z pkt. 6.4, 6.5 i 6.6 SIWZ. 9. PYTANIE: Dotyczy pkt. 6.1 lit k) SIWZ Oświadczenie, Ŝe Wykonawca posiada świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia o którym mowa w pkt Czy Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku, jeŝeli Wykonawcy przedstawi pisemne potwierdzenie wszczęcie postępowania w celu nadania Wykonawcy Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego II Stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Przemysłowego? Nie. Pisemne potwierdzenie wszczęcia postępowania, w celu wydania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w myśl art. 54 ust.7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228) upowaŝnia Przedsiębiorcę (Wykonawcę) do wystąpienia do ministra właściwego działu administracji rządowej z prośbą o wyraŝenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyŝszej. Zatem wydana zgoda potwierdza zdolność Przedsiębiorcy (Wykonawcy) do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyŝszej i jest traktowana przez Zamawiającego, jako spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ. 10. PYTANIE: Dotyczy pkt SIWZ członkowie konsorcjum wyznaczają ze swojego składu przedsiębiorcę odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych, który będzie spełniał wymagania określone w art. 54 i 55 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Liderem Konsorcjum jest Wykonawca wobec, którego trwa postępowanie w celu nadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i który moŝe przedstawić zaświadczenie wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Przemysłowego o wszczęciu takiego postępowania? Nie. Zaświadczenie wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wszczęciu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wobec Przedsiębiorcy (Wykonawcy) potwierdza tylko fakt rozpoczęcia przez ABW procesu sprawdzenia jego zdolności do ochrony informacji niejawnych. Proces ten, moŝe zakończyć się wydaniem Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego lub wydaniem decyzji o odmowie wydania takiego świadectwa. Zatem przyszłe zdarzenie jest nieprzewidywalne, co do jego efektu

4 końcowego, a co się z tym wiąŝe nie wyczerpuje znamion art. 54 i 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228). 11. PYTANIE: Dotyczy pkt SIWZ Członkowie konsorcjum którzy nie spełniają wymagań ww. art. (54 i 55) nie mogą mieć dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE. Czy w przypadku niespełnienia przez członka konsorcjum wymagań art. 54 i 55 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Zamawiający dopuszcza moŝliwość udostępnienia informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE, pracownikom ww. członka konsorcjum, którzy dają rękojmię zachowania tajemnicy, posiadają poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych? Zamawiający dopuszcza taką moŝliwość, pod warunkiem, Ŝe osoby te będą wyszczególnione w Wykazie osób realizujących przedmiot umowy, który opracowuje członek konsorcjum spełniający wymagania art. 54 i 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, i który został wskazany, jako odpowiedzialny za ochronę informacji niejawnych. 12. PYTANIE: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w sekcji dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeŝeli Wykonawca wykaŝe się doświadczeniem w wybudowaniu hali budynku parterowego w konstrukcji stalowej o dachu dwuspadowym o powierzchni 9480 m 2, przeznaczonej do przechowywania oraz sortowania odpadów komunalnych? Przedmiotowy budynek nie spełnia warunku określonego w pkt SIWZ. 13. PYTANIE: Czy poniŝej wymienione obiekty budowlane: a) obiekty o charakterze sportowo-usługowym o skomplikowanej konstrukcji stalowej i Ŝelbetowej, np.: hala sportowa z infrastrukturą, pływalnia, stadion b) obiekt mieszkalno-usługowe, w zakresie którego wykonano budynki składające się z: - podziemnych garaŝy częściowo zagłębionych, - kondygnacji usługowych - kondygnacji mieszkalnych oraz poddaszy z mieszkaniami większymi i przynaleŝnymi do nich duŝymi tarasami uŝytkowymi, - instalacje elektryczne, sanitarne oraz sieci zewnętrzne. c) Budynek biurowo usługowy z podziemnym parkingiem o powierzchni zabudowy ponad m 2, powierzchni uŝytkowej ponad 20 tyś m 2 (w tym powierzchnia garaŝu ponad m 2 ), spełnią wymagania Zamawiającego dotyczące wiedzy i doświadczenia określone w sekcji SIWZ? Ww. obiekty nie spełniają warunku określonego w pkt SIWZ.

5 14. PYTANIE: Dotyczy pkt SIWZ Ze względu na to, Ŝe w polskim prawie brak jest definicji legalnej terminu budynek magazynowy, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem i jakie obiekty spełnią wymagania Zamawiającego. Budynkiem magazynowym spełniającym wymagania Zamawiającego, jest budynek o min. powierzchni zabudowy określonej w pkt SIWZ, przeznaczony i przystosowany do przechowywania zapasów technicznych środków materiałowych wraŝliwych na czynniki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wysokie lub niskie temperatury). Obiekt powinien być wyposaŝony w urządzenia do składowania (regały) oraz przystosowany do przemieszczania zapasów przy uŝyciu wózków transportowych. 15. PYTANIE: Prosimy o przekazanie kopii pozwolenia na wycinkę drzew na lotnisku w Łasku. W 1 pkt. 13 i 14 projektu umowy jest wskazane, Ŝe takie drzewa naleŝy wyciąć, a w zał. 5 jest opis taksacyjny brak jest natomiast kopii decyzji administracyjnej na wycinkę drzew? Kopia decyzji na wycinkę drzew została załączona do niniejszych odpowiedzi i stanowi załącznik Nr PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe opłatę administracyjną za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. Tak. Opłatę administracyjną za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. 17. PYTANIE: Prosimy o wskazanie miejsca i w jakiej formie (tabela, kosztorys) w którym naleŝy ująć koszty wymienione w pkt. 3.4 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 3 koszty wymienione w pkt SIWZ stanowią koszty własne Wykonawcy i nie naleŝy ich wykazywać w kosztorysie ofertowym. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony zgodnie z Przedmiarami robót stanowiącymi załącznik Nr 1 do SIWZ. 18. PYTANIE: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, zarówno w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak i części opisowej do dokumentacji projektowej (opisu technicznego oraz przedmiarach, wskazując przewidziane do montaŝu w trakcie realizacji urządzenia i materiały) wyroby, dokonał ich opisu poprzez wskazanie konkretnych producentów i dostawców. Taki zapis jest niezgodny z art. 29 i 31 ustawy prawo zamówień publicznych oraz prawem unijnym i wskazanymi weń zasadami przejrzystości i niedyskryminacji. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zgodnie z art. 30 Pzp oraz unijnymi zasadami przejrzystości i niedyskryminacji wykonawca ma prawo zaoferować rozwiązania równowaŝne oraz, Ŝe wykonawcy przysługuje prawo do dopisania w opisie pozycji kosztorysowej słowa np.

6 Zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Przedstawione w SIWZ materiały, słuŝą jedynie określeniu minimalnych parametrów, jakie one muszą spełniać i nie stanowią wskazania konkretnego producenta czy dostawcy. 19. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, iŝ protokoły wykonanych robót oraz fakturowanie będzie odbywać się w cyklu comiesięcznym. Rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie fakturami VAT zgodnie z 11 projektu umowy. 20. PYTANIE: Projekt PW Nr 11 - branŝa technologia i wyposaŝenie - opis do tego projektu nie otwiera się. Proszę o umieszczenie na stronią pliku nie obarczonego błędem. Zamawiający załączył na stronie projekt wykonawczy Nr 11 - branŝa technologia i wyposaŝenie nie obarczony błędem. PYTANIA DOTYCZĄCE UMOWY: 1. Co Zamawiający rozumnie poprzez uŝyte w 5 pkt. 6) umowy sformułowanie przywrócenie do stanu pierwotnego? Prosimy o sprecyzowanie tego punktu poprzez wskazanie w jakim zakresie ma nastąpić przywrócenie do stanu budowy (czy chodzi o jego uprzątnięcie) i według jakiej daty (np. data przekazania placu budowy) bądź jego wykreślenie. Poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego Zamawiający rozumnie doprowadzenie terenu placu budowy, obszaru przyległego oraz terenu po zapleczu budowy do stanu zgodnego ze stanem zastałym w dniu przekazania placu budowy. Zakres powyŝszy obejmuje usunięcie ewentualnych uszkodzeń i zmian powstałych na skutek działań powstałych w trakcie realizacji robót (np. uprzątnięcie terenu, niwelacja powstałych kolein i odtworzenie zieleni, poprawa uszkodzonych sztucznych nawierzchni samochodowych, likwidacja zaplecza budowy itp.) 2. Prosimy o wyjaśnienie, jakie miejscowe przepisy obowiązujące na terenie kompleksu wojskowego ma Zamawiający na myśli w 7 umowy. Prosimy o ich wskazanie i udostępnienie. Przepisy miejscowe określi UŜytkownik na etapie przekazania placu budowy. 3. Prosimy o wykreślenie w 8 ust. 1 umowy zdania drugiego dotyczącego wartości powierzonych podwykonawcom robót. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie podwykonawcom. Obowiązek ten dotyczy jedynie zakresu prac, a nie konkretnych wykonawców, ani tym bardziej wartości powierzonych im prac. Zamawiający podtrzymuje zapis 8 ust. 1 umowy.

7 4. Prosimy o wykreślenie w 9 ust. 3 umowy zapisu umoŝliwiającego nakazanie zaniechania prac objętych umową. Zmiana taka jest jednostronną zmiana umowy co uznać naleŝy za niedopuszczalne. Zamawiający podtrzymuje zapis 9 ust. 3 umowy. 5. Wnosimy o wskazanie w 11 ust. 4, 5 i 6, iŝ oprócz oświadczenia podwykonawcy, moŝliwe jest wykazanie innymi dokumentami dokonania, zgodnej z umową do zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia lub wykazania podstawy do odmowy zapłaty w całości lub w części za niewykonane lub niewykonane naleŝycie roboty. Pozyskanie oświadczenia od podwykonawcy nie zawsze moŝe być moŝliwe. Jeśli podwykonawca nienaleŝycie wykona część zamówienia, Wykonawca moŝe z róŝnych przyczyn nie wypłacić mu pełnej kwoty wynagrodzenia umownego (np. potrącenia kary umownej). W związku z powyŝszym Wykonawca powinien moc wykazać roŝnymi dokumentami fakt naleŝytego rozliczania się z podwykonawcą. Zamawiający podtrzymuje zapis 11 ust. 4, 5 i 6 umowy. 6. Prosimy o zmianę 14 ust. 1 pkt 1 lit. d) umowy poprzez dodanie, iŝ prawo do odstąpienia moŝe być wykonane po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Zamawiający podtrzymuje zapis 14 ust. 1 pkt 1 lit. d) umowy. 7. Prosimy o zmianę 15 ust. 2 umowy poprzez wskazanie, Ŝe Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania obniŝania ceny. W świetle obowiązujących przepisów Zamawiający nie ma uprawnienia do jednostronnej modyfikacji umowy i arbitralnego obniŝania wynagrodzenia według własnego uznania. Roszczenie o obniŝenie ceny jest jednym z uprawnień wynikających z rękojmi, która na mocy przedstawionej umowy przysługuje Zamawiającemu. W razie zaistnienia wad Zamawiający moŝe więc zaŝądać obniŝenia ceny, kierując w odpowiednim terminie roszczenie do Wykonawcy, a w razie jego nieuwzględnienia pozew do sądu. Przyznanie praw jednej ze stron, do swobodnej oceny zakresu obniŝania wynagrodzenia, uznać naleŝy za sprzeczne z istotą rękojmi i zasadą swobody zawierania umów. Zamawiający podtrzymuje zapis 15 ust. 2 umowy. 8. Prosimy o zmianę 15 ust. 3 umowy. Zapis zaproponowany przez Zamawiającego nakłada zbyt daleko idące sankcje na Wykonawcę nakazując mu wykonanie całego przedmiotu umowy od nowa. Zamawiający ma zastrzeŝone uprawnienia zarówno z gwarancji i rękojmi oraz prawo odstąpienia i Ŝądania odszkodowania. Kodeks cywilny jasno określa te uprawnienia dając wystarczające uprawnienia Zamawiającemu. Zamawiający podtrzymuje zapis 15 ust. 3 umowy.

8 9. Prosimy o wykreślenie 16 ust. 5 zdanie drugie umowy. Zaproponowany zapis umowy jest zbyt daleko idący i narusza art. 147 Pzp. Celem zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy jest pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. Nie moŝe to stanowić ogólnej kary za brak dopełnienia obowiązków o charakterze pobocznym, nie mających wpływu na wykonanie przedmiotu zamówienia. MoŜliwość zatrzymania zabezpieczenia istnienie tylko w razie wyrządzenia zamawiającemu szkody. Trudno jest uznać, iŝ zmiana nazwy lub siedziby lub członków zarządu stanowi podstawę do zatrzymania gwarancji naleŝytego wykonania umowy. Z uwagi na powyŝsze prosimy o wykreślenie tego zapisu. W 16 ust. 5 jest mowa o tym, Ŝe nie zawiadomienie moŝe spowodować przepadek zabezpieczenia. Postępowanie Zamawiającego będzie adekwatne do sytuacji oraz reperkusji jakie pociągną za sobą przypadki o których mowa w 16 ust. 5 umowy. Załącznik: Decyzja 1 na 7 ark. Warszawa, dnia r. Członkowie komisji przetargowej: mjr Robert BOREJKO... p. Cecylia SZYMCZAK... p. Dariusz SÓWKA...

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej ZP-341/15/09 Urząd Gminy Klembów ul. Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Krosno: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo