Burmistrz Kożuchowa ul. Rynek 1a Kożuchów tel , fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Kożuchowa ul. Rynek 1a 67-120 Kożuchów tel. 068 3555940, fax. 068 3552868 e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl"

Transkrypt

1 Burmistrz Kożuchowa ul. Rynek 1a Kożuchów tel , fax Nasz znak: TI.MR I/12/07/2/09 Kożuchów, dnia r. D E C Y Z J A N r 1 2 / 0 7 / 2 / 0 9 o ś r o d o w i s k o w y c h u w a r u n k o w a n i a c h z g o d y n a r e a l i z a c j ę p r z e d s i ę w z i ę c i a. Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust.1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 153 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), a także 3 ust. 1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz z 2004r. zm. Dz. U. Nr 92, poz.769 z 2005r. zm. Dz. U. Nr 158 poz z 2007r.), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2007r. złożonym przez Państwo Bogusława i Wiolettę Mazur zam. Mirocin Dolny 68, Kożuchów w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizacje przedsięwzięcia o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej do produkcji elementów drewnianych, szaf wnękowych hala o pow. ok. 250m², hala produkcyjno montażowa na działce ozn. nr ew. 64/8 położonej w Mirocinie Dolnym 1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia: Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na polegającego na budowie hali produkcyjnej do produkcji elementów drewnianych, szaf wnękowych hala o pow. ok. 250m², hala produkcyjno montażowa na działce ozn. nr ew. 64/8 położonej w Mirocinie Dolnym Gmina Kożuchów stanowiącej własność Państwa Wioletty i Bogusława Mazur. Inwestycja obejmuje wykonanie hali montowni szaf wnękowych - budynek usługowo- magazynowy, który usytuowany będzie od strony południowo wschodniej istniejącego na działce budynku gospodarczego Projektowany budynek usługowy obejmuje hale montażową, magazyny, pomieszczenia socjalne i administracyjne. W części istniejącego budynku gospodarczego projektuje się wykonanie pomieszczenia socjalne ( szatanie, jadalnie WC) oraz pomieszczenia kotłowni z kominem murowanym. Po połączeniu obu budynków całość stanowić będzie kompleks usługowo- magazynowy z częścią administracyjną i socjalną. Burmistrz Kożuchowa tel , fax

2 Przedsięwzięcie służyć będzie do produkcji szaf wnękowych, szafek i innych elementów zabudowy wnękowej na indywidualne zamówienia i zostało opisane w raporcie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko sporządzonym przez dr Napoleona Maron i mgr Kazimierza Markowskiego z Pracowni Analiz i Ekspertyz Technicznych MaKoMa, ul. Os. Konstytucji 3 Maja 22b/28, Nowa Sól w dniu 11 listopada 2008r., który stanowi załącznik do wniosku. 2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków : w czasie prowadzenia prac należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, postępowanie z urobkiem - nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy. Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania po zakończeniu robót budowlanych, postępowanie z odpadami - powstające odpady w trakcie trwania inwestycji to odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi. Odpady te powinny zostać wywiezione przez odpowiednie firmy wywozowe, odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności zakładu tj. trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir - kod odpadu , odpady z papieru i tektury kod , opakowania z tworzyw sztucznych kod , opakowania z drewna kod , opakowania z metali kod , zgodnie z art.25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( t. j. z 2007r. Dz. U. Nr 39 poz. 251 )- wytwórca zleci wykonanie obowiązku specjalistycznej firmie, posiadającej zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Do czasu odbioru odpadów przez firmy specjalistyczne odpady należy gromadzić selektywnie, zgodnie z obowiązującymi wymogami, na terenie realizacji inwestycji nie występują zabytki chronione, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz ze zmianami), każdy kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: - wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, - zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe to Burmistrza Kożuchowa realizacja inwestycji nie może pogorszyć dotychczasowych warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości - poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej ( między godz. 6 ºº - 22 ºº ), ponadto należy zastosować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne dotyczące użycia materiałów,

3 prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, a ewentualne uciążliwości występujące podczas realizacji inwestycji należy ograniczyć do minimum, inwestor winien przyjąć takie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny między innymi wszystkie zainstalowane urządzenia należy eksploatować w sposób prawidłowy oraz należy utrzymywać je we właściwym stanie technicznym, w otoczeniu rurociągów zabrania się budować jakichkolwiek obiektów kubaturowych i prowadzić prac ziemnych mogących je uszkodzić, ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów, środków chemicznych pod koronami drzew, uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu, uciążliwości wynikające z działalności zakładu m.in. hałas nie będą wykraczać poza teren działki na której prowadzona będzie działalność, realizacja ww. przedsięwzięcia przeprowadzona będzie w sposób bezpieczny, zapewniający spełnienie wymogów ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Mirocina Dolnego Gmina Kożuchów. Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt. W fazie eksploatacji warunki wykorzystania terenu nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji. 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym: przedmiotową inwestycję należy projektować w sposób określony w przepisach techniczno budowlanych, materiały do budowy mają posiadać atesty i aprobaty techniczne. 4. Wymagania dotyczące przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku ani też do zakładu o dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 30 poz.208). 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: nie wymagane w sprawie, ze względu na zlokalizowanie projektowanej inwestycji w znacznej odległości od granicy państwa, a także ze względu na charakter przedsięwzięcia.

4 6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, nie ma podstaw do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 7. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji i jej integralną częścią. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2007r. Państwo Wioletta i Bogusław Mazur zam. Mirocin Dolny 687, Kożuchów wystąpili z wnioskiem do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej do produkcji elementów drewnianych, szaf wnękowych hala o pow. ok. 250m², hala produkcyjno montażowa na działce ozn. nr ew. 64/8 położonej w Mirocinie Dolnym gm. Kożuchów. Po dokonaniu analizy wniosku i po ustaleniu stron postępowania, zgodnie z art Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Kożuchowa w dniu 9 lipca 2007r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków, przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie: oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie ul. Rynek 1 a. Termin składania uwag i wniosków wyniósł 21 dni tj. od dnia 9 lipca 2007r., do dnia 30 lipca 2007r. W tym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 17 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150, ze zmianami), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko - określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz.2573 ze zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w 3 ust.1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz z 2004 r. z późn. zm.). Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 9 lipca 2007r., do Starosty Nowosolskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego zakresu. Pismem znak: NS- NZ /07 z dnia 13 lipca 2007r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny mając na uwadze, iż w hali produkcyjnej prowadzona będzie działalność związana z wykonywaniem części składowych szaf wnękowych tj. wykonywanie małych elementów drewnianych. z płyt wiórowych i ze sklejek, jak również montaż gotowych szaf

5 i ich sprzedaż, które mogą wpłynąć na pogorszenie się stanu sanitarno higienicznego otoczenia, jak również lokalizacje inwestycji w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych uznał, że opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest konieczne. Starosta Nowosolski postanowieniem nr OŚ /2007/1212 z dnia 18 lipca 2007r., uznał, iż ze względu na charakter przedsięwzięcia opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie jest konieczne. W związku z powyższym, Burmistrz Kożuchowa na podstawie art. 51 ust.1 pkt 2 i art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust.1a ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz.150 ze zmianami) w dniu 2 sierpnia 2007r., wydał postanowienie nr TI.MR I/12/07/1 w którym stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji. W dniu 3 lutego 2009r., wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez dr Napoleona Maron i mgr Kazimierza Markowskiego z Pracowni Analiz i Ekspertyz Technicznych MaKoMa, ul. Os. Konstytucji 3 Maja 22b/28, Nowa Sól w dniu 11 listopada 2008r., Wypełniając dyspozycje art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 1a POŚ przed wydaniem przedmiotowej decyzji Burmistrz Kożuchowa zwrócił się w dniu 5 lutego 2009r., pismem nr TI.MR 7625-I/2/07/2/09 do którego dołączono w/w raport oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli i Starostwa Powiatowego w Nowej Soli o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, po przeprowadzonej analizie informacji zawartych w załączonym do wniosku Raporcie, postanowieniem nr ONS-NZ-4301/2/09 z dnia 11 lutego 2009r.,(data wpływu do tut. Urzędu 16 luty 2009r.) uzgodnił swoje warunki realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie art.51 ust.3 pkt 1 oraz ust.4b w związku z art.48 ust.2 POŚ Starosta Nowosolski postanowieniem nr BŚ.XIV /09 z dnia 17 lutego 2009r. (dat. wpływu do tut. Urzędu 20 luty 2009r.) uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia. Treść uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji. Dla terenu na którym jest planowane przedsięwzięcie, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniu 29 października 2007r., Burmistrz Kożuchowa wydał decyzję o warunkach zabudowy ozn. nr TI.AM /07. Przy dokonywaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje, dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust.3 POŚ i stwierdził, że: - skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, - na przewidywanym do zajęcia pod lokalizację przedsięwzięcia obszarze nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców, - opisane technologie wykonywania robót nie wpłyną negatywnie na środowisko, - realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw i energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska, - przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań, mających na celu zapobieganie lub kompensację szkodliwego oddziaływania na środowisko Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, ani też znaczących oddziaływań na środowisko. Zakład nie będzie miał wpływu na dobra kultury, na środowisko

6 przyrodnicze, nie spowoduje istotnych zmian akustycznych wokół zakładu., nie wpłynie ujemnie na krajobraz oraz nie spowoduje żadnych konfliktów społecznych W ocenie Burmistrza Kożuchowa w/w inwestycja nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000, który znajduje się na wschód od planowanego przedsięwzięcia w odległości około 20 km od planowanego zamierzenia. Jest to obszar o nazwie Nowosolska Dolina Odry, kod obszaru PLH o powierzchni 6040,332 ha obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO), jeden z najlepiej zachowanych i naturalnych fragmentów doliny Odry., oraz Dolina Środkowej Odry, kod obszaru PLB obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) O tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie. Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie ul. Rynek 1 a. POUCZENIE Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji określonych w art.46 ust.4, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art.46a ust. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz.902 z późn. zm. ). Wniosek ten winien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiedni przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych. Opłatę skarbową w wysokości 205,00zł pobrano na kwit nr 209/01846 w dniu 3 marca 2009r. zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U Nr 225 poz z 2006r z późn. zm) cz. I pkt 45. Załącznik: Nr 1 Charakterystyka przedsięwzięcia.

7 Otrzymują: 1. Państwo Wioletta i Bogusław Mazur Mirocin Dolny 68, Kożuchów, 2. Starosta Powiatowy Nowa Sól, ul. Moniuszki 3b, 3. Powiatowy Inspektor Sanitarny Nowa Sól ul. Wojska Polskiego 11 Sprawę prowadzi: inż. Maria Rudkiewicz inspektor Wydział Techniczno Inwestycyjny ul. Rynek 1a, Kożuchów tel

8 Zał. Nr 1 do decyzji Nr 12/07/09 Burmistrza Kożuchowa z dnia r. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjno montażowej do produkcji elementów drewnianych szaf wnękowych w Mirocinie Dolnym na działce ozn. nr ew. 64/8. Projekt budowlany obejmuje wykonanie hali montowni szaf wnękowych budynek usługowo- magazynowy. Budynek będzie usytuowany od strony południowo wschodniej istniejącego budynku gospodarczego ( garaż). Projektowany budynek usługowy obejmuje budowę: hali montażowej magazynu oraz pomieszczenia socjalnego i administracyjnego. W części istniejącego budynku gospodarczego projektuje się pomieszczenia socjalne ( szatnia, jadalnia, WC) oraz pomieszczenia kotłowni z kominem murowanym. Po połączeniu obu budynków całość stanowić będzie kompleks magazynowo- usługowy z częścią administracyjną i częścią socjalną. Zakres prac jakie obejmuje realizowane przedsięwzięcie jest następujący: - rozbiórka części budynku gospodarczego ( wiata drewniana), - wykonanie budynku usługowo- magazynowego, - adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na funkcje socjalna i kotłownię, - wykonanie w części północno zachodniej budynku socjalnego murowanego komina trójprzewodowego ( 2 przewody wentylacyjne i przewód dymowy) o wysokości 4, 3 m i przekroju jednego przewodu 0,14 x 0,14 m. W kotłowni zainstalowany będzie kocił Pellets Plus P 25 o zakresie mocy kw. Kocił może być opalany drewnem, peletami drewnianymi lub groszkiem węglowym. Realizacja przedsięwzięcia ma doprowadzić do uruchomienia produkcji szaf wnękowych, szafek i innych elementów zabudowy wnękowej na indywidualne zamówienie. Biuro sprzedaży uzgadnia z klientem zakres zlecenia, rodzaj materiałów, wymiary. Zlecenie kierowane jest do hali produkcyjnej - montażowej, gdzie zainstalowane będą niezbędne do realizacji zamówienia maszyny i urządzenia: piła formatowa ( 3,0m x 1,8m) o mocy 5,5 kw, okleiniarza ( 1,2mx1,1m) o mocy 1,0 kw, elektronarzędzia. Przy użyciu w/w maszyn i urządzeń wykonane zostaną zlecone elementy zabudowy, przeprowadzony zostanie wstępny montaż i demontaż, a ostateczny montaż zabudowy wnękowej wykonany będzie bezpośrednio u klienta.

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m OŚR.6220.5.2014.2015 Grudusk, 14.08.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko: Czempiń, dnia 10 lipca 2013r. IT.7624-2/11 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06 BI. 7632 1/05/06 Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 a ust. 1 i ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r.

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. D E C Y Z J A Burmistrz w Przecławiu, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przecław ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę KOPALINY Dwumiesięcznik górnictwa odkrywkowego 3 Jolanta Maj Referat warsztatów Prawo geologiczne i górnicze przegląd najistotniejszych zagadnień i zmian, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica zmiana koncesji nr 37/2011/p Inwestor: Strzelecki Energia Sp. z

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo