PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KRASNYSTAW - ZAŁCZNIKI ZAŁCZNIK NR 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KRASNYSTAW - ZAŁCZNIKI ZAŁCZNIK NR 11"

Transkrypt

1 ZAŁCZNIK NR 11 OBIEKTY I INSTALACJE ODZYSKU, UNIESZKODLIWIANIA, MAGAZYNOWANIA ODPADÓW - ZAŁOENIA DO SYSTEMU POWIATOWEGO, W KTÓREGO TWORZENIU BDZIE UCZESTNICZY GMINA KRASNYSTAW. 1

2 ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (ZZO). Hala z lini do doczyszczania i waloryzacji zebranych surowców wtórnych / odpadów opakowaniowych (prasa, belownica, rozdrabniarka, kruszarka itp.). Boksy na surowce wtórne przeznaczone do sprzeday. Pomieszczenie do tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych. Pomieszczenie do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych. Płyta do kompostowania odpadów organicznych biodegradowalnych (I etap do 2010r.) Kompostownia np. kontenerowa (w II etapie po 2010r.) Pomieszczenia socjalne. Składowisko odpadów resztkowych wraz z wyposaeniem (m.in.: brodzik dezynfekcyjny, waga, kompaktor, system monitorowania, obiekty socjalne i in. - wg obowizujcych przepisów). Wielko ZZO oraz zastosowana technologia uwzgldnia bdzie: Wielko obszaru, z którego bd dostarczane odpady. Charakter gmin (ich specyfika). Prognozowany wzrost iloci odpadów, zmian ich składu morfologicznego oraz właciwoci. System zbiórki odpadów. Urzdzenia i instalacje bd umoliwiały ich rozbudow w miar rozwoju systemu, by zapewni optymalne wykorzystanie ich przepustowoci. Zakłada si, e ostateczny wybór technologii obróbki odpadów naley do władz lokalnych. HALA Z LINI DO SEGREGACJI ODPADÓW Pozyskane selektywnie odpady kierowane bd na lini do segregacji zainstalowan w hali Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Przewiduje si lini (segregacji rcznej z mechaniczn) wspomagajc selektywne gromadzenie wielopojemnikowe. - Uszlachetnianie zebranych selektywnie surowców - uzyskanie surowców jednorodnych, w rodzaju, klasie i czystoci spełniajcych wymogi ich odbiorców. - Konfekcjonowanie przygotowanie do transportu (prasowanie, belowanie, rozdrabnianie). - Załadunek odzyskanych surowców na rodki transportu. Zaleca si jako bardziej efektywne, zastosowanie linii do doczyszczania surowców zebranych w wyniku selektywnej zbiorki (odpady opakowaniowe lub surowce wtórne papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło). Surowce wtórne / odpady opakowaniowe dostarczane do zakładu ze zbiórki selektywnej podawane s na tam sortownicz, na której nastpuje rczne wyselekcjonowanie składników zanieczyszczajcych oraz podział surowców wtórnych / odpadów opakowaniowych na rodzaje / klasy - wg wymaga odbiorców. Wyselekcjonowane składniki gromadzone s bezporednio w kontenerach lub poddawane prasowaniu / belowaniu / rozdrabnianiu. Wszystkie wyselekcjonowane surowce magazynowane s tymczasowo na terenie zakładu, a nastpnie - po zgromadzeniu partii wysyłkowej odbierane przez odbiorc lub transportowane do odbiorcy. Przykładowa technologia procesu sortowania: - przyjmowanie wstpnie wysegregowanych odpadów (szkło, złom, tworzywa sztuczne) ze rodków transportowych do zasobni lub na plac magazynowy, - wstpn segregacj rczn, 2

3 - sortowanie podstawowe makulatury, tj. rozdział na karton i papier, prasowanie i belowanie, magazynowanie, a nastpnie odbiór zbelowanych surowców przez zakłady przetwórcze, - sortowanie tworzyw sztucznych, tj. rozdział na tworzywa PE i PP oraz pozostałe, rozdrabnianie, magazynowanie, odbiór, - sortowanie złomu, tj. separacja na złom aluminiowy, metale elazne, prasowanie, magazynowanie, odbiór, - sortowanie szkła, tj. wydzielenie szkła białego i kolorowego, kruszenie, magazynowanie, odbiór, - kierowanie balastu i nieuytecznych składników na składowisko. STANOWISKO DEMONTAU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Zebrane odpady wielkogabarytowe bd demontowane na stanowisku znajdujcym si na terenie ZZO i wyposaonym w: - stanowisko lusarskie, - instalacj do odsysania płynów chłodniczych i olejów (docelowo), - zestaw do cicia gazowego, - kontenery na odzyskane materiały, - pojemniki do przechowywania odpadów ciekłych. W miar rozwoju sytemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych - mona powikszy stanowisko (lini) demontau i zastosowa prasy do metalu i rozdrabniarki do tworzyw sztucznych. Ze sprztu powinny by wymontowane elementy zwierajce składniki niebezpieczne, (tj. freon i oleje). Płyny te naley przekaza przez wyspecjalizowane przedsibiorstwa do unieszkodliwienia. MAGAZYN DO TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Wysegregowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne bd przed przekazaniem ich do unieszkodliwiania, tymczasowo przechowywane w odpowiednich pomieszczeniach. Do tego celu mog by wykonywane np. wiaty w konstrukcji stalowej otwartej; osiatkowanej. Kady rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien by gromadzony i przechowywany oddzielnie. Do przechowywania odpadów niebezpiecznych powinno si stosowa odpowiednie urzdzenia magazynowe: - dla odpadów w postaci stałej - zadaszone wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zasieki naziemne dla odpadów składowanych luzem, wykonane z materiału odpornego na korozyjne działanie składników odpadów, - dla odpadów w postaci ciekłej - wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zbiorniki naziemne zamknite dla odpadów przepompowywanych z cystern transportowych oraz innych zbiorników przewonych, - dla odpadów w postaci past i szlamów - wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zadaszone zbiorniki naziemne otwarte z materiałów odpornych na korozyjne działanie składników odpadów. Odpady niebezpieczne powinny by dostarczane do miejsc ich gromadzenia w pojemnikach zapewniajcych bezpiecze stwo. Zbiorniki te powinny by wykonane z materiału odpornego na działanie umieszczanego w nim odpadu i posiada szczelne zamknicie zabezpieczajce przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynnoci załadunkowych oraz rozładunkowych. Przewiduje si, i ww. magazyn odpadów niebezpiecznych w ZZO bdzie współpracował z sieci GPZON z terenu poszczególnych gmin regionu obsługi. 3

4 GMINNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (GPZON) Zadaniem Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych jest odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszka ców okrelonego rejonu / gminy oraz małych i rednich przedsibiorstw. PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH z pełnym wyposaeniem moliwy do zastosowania dla miasta powiatowego, składa si z: - zadaszonego przedsionka z kontenerami na odpady, - punktu przyjmowania odpadów niebezpiecznych (odpowiedni stół i waga), - pomieszczenia rejestracji odpadów i magazynu rodków dezynfekujcych, - strefy kontroli i sprawdzania odpadów, - magazynu opakowa, - punktu pakowania i rejestracji odpadów, - magazynu spedycyjnego, - pomieszcze biurowych i sanitarno-bytowych dla personelu. Wyposaenie ww. punktu stanowi: - kontenery specjalne, - beczki (kontenery) na odpady niebezpieczne, - pojemniki na specyficzne odpady ciekłe, - kontenery na lampy fluorescencyjne wietlówki - kontenery na akumulatory ołowiowe z elektrolitem - pojemniki (beczki) na baterie rtciowe (Hg), kadmowo niklowe (Cd-Ni) - pojemniki (beczki) na zuyte oleje, smary, emulsje, - pojemniki (beczki) na rozpuszczalniki i chemiczne produkty laboratoryjne - pojemniki (beczki) na aerozole - kontenery (beczki) na przeterminowane, nieuyteczne lekarstwa - kontenery (beczki) na rodki ochrony rolin wraz z opakowaniami - kontenery (beczki) na farby i lakiery oraz ich opakowania - beczki na kwasy i zasady - kontenery (beczki) na odpady przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania - kontenery (beczki) stojce na zewntrz na inne odpady przeznaczone do sylidyfikacji lub witryfikacji. Pomieszczenia ww. Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych powinny posiada instalacj wywiewn (odcigow), z odpowiednio zabezpieczonym (filtr) wyrzutem spalin do atmosfery. Naley do niej podłczy równie te pojemniki (beczki) z odpadami, które przy otwieraniu mog wydziela szkodliwe wyziewy (np. beczki z substancjami ropopochodnymi). Obiekt taki powinien posiada odpowiedniej jakoci nawierzchni betonow uniemoliwiajc penetracj rozlanych cieczy do gleby. Teren naley odpowiednio ogrodzi i chroni w sposób cigły (całodobowo). Powierzchnia obiektu powinna mieci si w granicach 6 8 arów (wraz z placem dojazdowym), a przewidywane zatrudnienie 2-3 osoby. Punkty takie najlepiej organizowa w tych rejonach, gdzie zlokalizowane s róne warsztaty rzemielnicze i drobny przemysł, wzgldnie obiekty słub miejskich zajmujcych si gospodark odpadami komunalnymi. MAŁE GMINNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - naley organizowa na terenach o niewielkim nasyceniu drobnym przemysłem i zakładami rzemielniczymi (pozostałe gminy z terenu powiatu oprócz miasta powiatowego) Punkty te bd nastawione głównie na odbiór odpadów niebezpiecznych od okolicznych mieszka ców. W ww. małym GPZON naley umieci pojemniki (kontenery) na nastpujce odpady niebezpieczne: - baterie rtciowe i kadmowo-niklowe, - zuyte oleje, 4

5 - rozpuszczalniki, - farby i lakiery, - aerozole, - przeterminowane lekarstwa, - rodki ochrony rolin, - inne odpady wystpujce w danym regionie. Powierzchnia obiektu powinna wynosi 1,5 2 arów a zatrudnienie 1 osoba. Zaleca si zastosowanie jako pomieszczenia do przyjmowania odpadów - małego kontenera (tzw. biurowca), który naley osadzi na podmurówce i doprowadzi do niego niezbdne media. Zgromadzone w GPZON odpady niebezpieczne kierowane bd nastpnie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (magazynu odpadów niebezpiecznych / SPON), gdzie bd gromadzone przed ekspedycj do unieszkodliwienia lub bd z nich odbierane bezporednio przez przedsibiorstwa zajmujce si unieszkodliwianiem odpadów. KOMPOSTOWNIA W I etapie (do 2010r.) zakłada si kompostowanie w pryzmach na polu kompostowym, w II etapie (po 2010r.) w celu intensyfikacji i zwikszenia efektywnoci procesu - kompostowanie w komorach zamknitych (np. kompostownia kontenerowa). Kompostowanie w warunkach naturalnych prowadzone w procesie dynamicznym - w pryzmach na polu kompostowym w wyniku regularnego przerzucania materiału (w celu zapełnienia dopływu tlenu i wody). Czas kompostowania trwa 6-12 tygodni w zalenoci od warunków klimatycznych. Kompostowanie w komorach zamknitych - pełen proces biochemicznego i fizycznego przerobu i higienizacji odpadów biodegradowalnych (około 7-10 dni). Bilans masowy procesu przyjmowany na etapie prac planistycznych - z 1 Mg wsadu: dojrzały kompost: 0,4 Mg, balast: 0,05 Mg, ubytek masy w wyniku przemian biochemicznych: 0,45 Mg. ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmowa si bdzie specjalny zakład usytuowany w pobliu lub na terenie składowiska odpadów komunalnych, w ZZO. Wyposaenie ZUOB stanowi bd: linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) oraz prowadzone bdzie doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych. Odpady budowlane wchodzce w strumie odpadów komunalnych zawieraj najczciej (wg KPGO, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159): - odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych - gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy; - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych; - odpady asfaltów, smół i produktów smołowych - pokrycia dachowe; - złomy metaliczne; - gleba i grunt z wykopów, kamienie i wir; - odpady materiałów izolacyjnych. Zbiórk i transportem tych odpadów z miejsca ich powstawania powinni zajmowa si ich wytwórcy (firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzce prace remontowe). Zaleca si ju na placu budowy składowa w oddzielnych miejscach wstpnie posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywoenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania oraz na składowisko. Odpady budowlane, które mog trafi do ww. Zakładu to m.in.: - gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy; - odpady materiałów stosowanych do wytwarzania okien, drzwi i meblocianek; - odpady materiałów izolacji przeciwwilgociowych i pokry dachowych; 5

6 - odpady z instalacji sanitarnych i elektrycznych, stali zbrojeniowej oraz lusarki budowlanej; - gleba i grunt z wykopów, kamienie; - odpady materiałów izolacyjnych. Obróbka odpadów budowlanych polega na rozdrobnieniu i rozdzieleniu na frakcje, w celu uzyskania kruszywa budowlanego. W fazie wstpnej, ładowarka z chwytakiem dokonuje wstpnej segregacji, oddzielajc czci o duych wymiarach od pozostałych odpadów. Pozostałe odpady kierowane s na przesiewacz wibracyjny w celu wydzielenia frakcji 0-20, oraz >80 mm. Frakcja >80 mm kierowana jest na lini sortownicz odpadów komunalnych, gdzie wydzielane s: - odpady ferromagnetyczne; - odpady metali kolorowych; - jednorodne odpady tworzyw sztucznych. Niewysortowana pozostało kierowana jest na kruszark w celu przetworzenia na kruszywo budowlane. Frakcja <20 mm kierowana jako kruszywo drobne (podsypka). Frakcja mm zagospodarowywana jest jako kruszywo budowlane. Najprostsze wyposaenie linii przeróbki gruzu budowlanego stanowi: - przenonik tamowy z koszem zasypowym, - kruszarka udarowa, - przenonik tamowy, - oddzielacz elektromagnetyczny, - przesiewacz wibracyjny trzypokładowy (dla frakcji 6, 10 i 20 mm), - przenonik tamowy odbiorczy.. 6

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE)

SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE) SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE) W październiku 2001 roku Polska podpisała w ramach przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY

woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Prezydent 1~1iasta TYCHY woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Na podstawie art. 104, 107, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Kierownik Projektu: inż. Jarosław Sobczak Autor: mgr Małgorzata Lisiecka Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW

III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW W 2001 r. w województwie śląskim wytworzono ogółem 47,67 mln Mg odpadów, w tym: - w sektorze komunalnym 1803 tys. Mg, - w sektorze gospodarczym 45870 tys. Mg.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu. Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU...2 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...4 4.1. Adres, właściciel, zarządzający...4 4.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/271/2010/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26.02.2010r. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI

PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI I. Na terenie Nowej Bazy Spółki planuje się obiekty następujących działów: 1. DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo