PUNKT DOSTÄPOWY AP a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKT DOSTÄPOWY AP 7532 802.11a"

Transkrypt

1 PRODUCT SPEC SHEET PUNKT DOSTÄPOWY AP a PUNKT DOSTÄPOWY AP a maksymalna szybkoåä za minimalnä cenä uzyskaj båyskawicznä szybkoåä i przepustowoåä sieci Wi-Fi w standardzie ac do obsåugi wszystkich uå¼ytkownikã³w i aplikacji za niskä c WiÄksze wymagania wobec bezprzewodowej sieci LAN ' potrzeba obsåugi wiä kszej liczby uå¼ytkownikã³w korzystajäcych z sieci przewodowej i wspã³åczesnych bardzo wymagajäcych aplikacji gåosowych i obsåugujäcych dane. Wymagana jest maksymalna wydajnoåä i przepustowoåä, ktã³re moå¼na zapewniä w standardzie ac, ale na przeszkodzie stajä koszty ' aå¼ do dzisiaj. Teraz, dziäki punktowi dostä powemu AP 7532 firmy Motorola Solutions, moå¼na uzyskaä maksymalnä wydajnoåä w standardzie ac przy minimalnych kosztach. Punkt dostäpowy AP 7532 oferuje rozbudowany zestaw funkcji, ktã³ry zapewnia aktualnie najszybsze dostäpne prädkoåci sieci Wi-Fi. Użytkownicy mogä oczekiwaä niezawodnej szybkoåci typowej dla komputerã³w stacjonarnych, bez wzglädu na liczbä uå¼ytkownikã³w w sieci WLAN lub rodzaj uå¼ywanych przez nich aplikacji. Nowa generacja radiowych punktã³w dostäpowych, pracujäcych w standardzie ac gwarantuje szybkoåä do czterech razy wiäkszä niå¼ w przypadku standardu n. ModuÅ radiowy n jest zgodny wstecznie ze wszystkimi uå¼ywanymi obecnie urzädzeniami przenoånymi ' a zaawansowana technologia zwiäksza przepustowoåä moduåu radiowego n do poziomã³w ac. JeÅli wymagana jest funkcjonalnoåä czujnika, to wszechstronne urzädzenie speåni rã³å¼ne potrzeby biznesowe. Jeden model AP 7532 moå¼e funkcjonowaä zarã³wno jako czujnik i punkt dostäpowy dla maksymalnej opåacalnoåci lub jako dedykowany czujnik w celu zapewnienia najbardziej niezawodnej funkcjonalnoåci wykrywania. UrzÄdzenie AP 7532 zapewni szybkoåä w standardzie ac w kaå¼dym miejscu, poczäwszy od pomieszczeå publicznych przeznaczonych do obsåugi klienta po hale magazynowe. Wybierz anteny wewnätrzne, charakteryzujäce siä eleganckim i dyskretnym wyglädem, odpowiednim dla punktã³w obsåugi klienta lub miejsc ekskluzywnej przestrzeni biurowej. Z kolei anteny zewnätrzne umoå¼liwiajä osiägniäcie maksymalnego zasiägu i wydajnoåci w wymagajäcych obszarach przemysåowych. Radioodbiorniki duå¼ej mocy sprawiajä, że infrastruktura wymaga mniejszej liczby punktã³w dostäpowych. Co to oznacza w praktyce? MaksymalnÄ przepustowoåä i wydajnoåä bezprzewodowej sieci LAN za nowä niskä cenä. Niezrównana przepustowoåä zapewniajäca niezrã³wnanä wydajnoåä sieci i apli Technologia ac wykorzystuje zalety n, oferujäc do czterech razy wiäkszä przepustowoåä dziäki nowym usprawnieniom technicznym. Technologia MIMO 3X3 (Multiple Input Multiple Output) zapewnia 3-przestrzenne strumienie danych wysyåane jednoczeånie do jednego urzädzenia przenoånego, znaczäco poprawiajäc wydajnoåä i wykorzystanie pasma. Modulacja 256 QAM dodatkowo zwiäksza wydajnoåä moduåu radiowego w standardzie ac i wspã³ådziaåa z technologiä MIMO w celu zwiäkszenia przepustowoåci moduåu radiowego n do szybkoåci ac. Ponieważ standard ac pozwala pracowaä wyåäcznie w paåmie 5 GHz, urzädzenia dziaåajäce w paåmie 2,4 GHz nie powodujä juå¼ Å¼adnych zakåã³ceå ' poczäwszy do såuchawek Bluetooth po kuchenki mikrofalowe. Co to oznacza w praktyce? SieÄ WLAN moå¼e obsåugiwaä bezprecedensowä liczbä uå¼ytkownikã³w i aplikacji ' w tym gåosowych i wideo ' umoå¼liwiajäc sprawne korzystanie z konfiguracji Bring Your Own Device (BYOD), a takå¼e zapewnienie nowym grupom roboczym mobilnoåci. Åatwa migracja do sieci Wi-Fi piätej generacji a INNOWACYJNE FUNKCJE AP 7532 Najszybsza sieä bezprzewodowa z technologiä 3X3 MIMO i modulacjä 256 QAM ObsÅuga 3 strumieni przestrzennych oraz modulacji 256 QAM w moduåach radiowych w pasmach 2,4 GHz i 5,0 GHz zapewnia maksymalnä przepustowoåä umoå¼liwiajäcä obsåugä kaå¼dej aplikacji, ktã³ra jest uå¼ywana w firmie, w tym aplikacji gåosowych i aplikacji wykorzystujäcych wideo w rozdzielczoåci HD. DziaÅa w poåäczeniu z technologiä kierunkowania sygnaåu w celu zwiäkszenia zasiägu Punkt dostäpowy z podwã³jnym moduå em radiowym ac/802.11n UÅatwia przejåcie na sieä Wi-Fi 1,3 Gb/s piätej generacji, zapewniajäc niezrã³wnanä wydajnoåä i moå¼liwoåci, przy zachowaniu obsåugi wszystkich istniejäcych urzä dzeå klienckich Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz). Estetyczny wygläd w kaå¼dym miejscu Wybierz opcjä anteny wewnätrznej, ktã³ra zapewnia elegancki wygläd w miejscach publicznych, gdzie estetyka ma istotne znaczenie. Wybierz anteny zewnätrzne, jeå¼eli wymagasz elastycznoåci w celu zapewnienia zasiägu w trudnym otoczeniu WspóŠuå¼ytkowanie urzä dzeå radiowych i

2 Punkty dostäpowe AP 7532 z dwoma radioodbiornikami to najprostsza droga do utworzenia sieci Wi-Fi nowej generacji. Jeden radioodbiornik pracuje w standardzie ac i pozwala przygotowaä siä na obsåugä nowych urzä dzeå przenoånych wykorzystujäcych pasmo 5 GHz. Drugi korzysta ze standardu n, aby zapewniä zgodnoåä z dotychczasowym sprzätem, np. urzädzeniami klienckimi pracujäcymi w paåmie 2,4 GHz. Punkty dostäpowe wspã³åpracujä ze sobä, zapewniajäc moå¼liwoåä migracji do ac we wåasnym tempie ' i bez wysokiego kosztu 'zrywania i wymiany'. solidniejsze poåäczenia bezprzewodo Użytkownicy bädä mieli zapewnione solidniejsze poåäczenia bezprzewodowe niå¼ dotychczas dziäki usprawnionemu kierunkowaniu. Kierunkowanie tworzy najbardziej efektywnä ÅcieżkÄ dla transmisji danych miädzy punktem dostäpowym a urzädzeniem przenoånym. Dotychczas urzädzenie formujäce przekazywanä wiäzkä pracowaåo samodzielnie okreålajäc swojä ÅcieżkÄ. Obecnie uczestniczy w tym takå¼e odbiornik w procesie zwanym sondowaniem (sounding). W rezultacie otrzymuje siä trwalsze poåäczenie, ktã³re umoå¼liwia szybszä transmisjä danych. PrzepustowoÅÄ i wydajnoåä aplikacji zostaje poprawiona, podobnie jak żywotnoÅÄ akumulatora urzädzenia przenoånego. Zabezpieczenia bez luk Punkt dostäpowy AP 7532 pozwala zabezpieczyä wszystkie transmisje bezprzewodowe, zapewniajäc zgodnoåä z przepisami paåstwowymi i branå¼owymi, takimi jak HIPAA w såuå¼bie zdrowia i PCI w handlu detalicznym. SieÄ jest zabezpieczona przez caåä dobä, za pomocä wszechstronnych zintegrowanych funkcji, ktã³re obejmujä sprzä towä zaporä sieciowä warstw 2'7 filtrujäcä pakiety, usåugi AAA RADIUS, bramkä VPN oraz kontrolä dostäpu w oparciu o lokalizacjä. Elastyczna obsåuga czujnika WIPS MożliwoÅÄ wyboru sposobu wdroå¼enia opcji skanowania do obsåugi funkcji rozwiäzania AirDefense Network Assurance. Chociaż zawsze moå¼na zdecydowaä siä na zainstalowanie urzädzenia AP 7532 jako dedykowanego czujnika, funkcje wspã³åuå¼ytkowania urzädzeå radiowych i skanowania wyåäczonych kanaåã³w dziaåajä wspã³lnie, aby zapewniä, że jeden lub oba moduåy radiowe przekazujä dane klienta i dziaåajä jako czujnik, zapewniajäc dwupasmowe skanowanie radiowe bez dodatkowych kosztã³w. GÅos, lokalizacja i dostäp dla goåci ObsÅuga funkcji przesyåania gåosu w bezprzewodowej sieci LAN (VoWLAN) takich jak jakoåä usåug (QoS), ktã³re gwarantujä jakoåä poåäczeå przy wielu jednoczesnych poåäczeniach w obräbie jednego punktu dostäpowego. Dodatkowo moå¼na wykorzystaä usåugi lokalizacyjne do lokalizacji osã³b i zasobã³w, a takå¼e do kontroli dostäpu do sieci i aplikacji. Ponieważ zwykli uå¼ytkownicy nie bädä mieä dostäpu do sieci, stron i aplikacji wymagajäcych specjalnych uprawnieå, dany punkt moå¼e przekierowywaä poåäczenia bezpoårednio do Internetu i w ten sposã³b obsåugiwaä goåci. Przewaga firmy Motorola: duå¼y skokwydajnoåci i ogromne moå¼liwoåci rozbudo Ponieważ punkt dostäpowy AP ac stanowi czäåä naszej rodziny infrastruktury WLAN ' WiNG 5, jest ' zorientowany na sieä'. Może zgodnie wspã³åpracowaä z innymi sterownikami Motorola WiNG 5 i punktami dostä powymi w celu okreålania trasy, ktã³ra zapewni najszybszä i najtrwalszä ÅcieżkÄ dla kaå¼dej transmisji. Warto rã³wnieå¼ pamiätaä, że punkt dostäpowy AP 7532 moå¼e byä wykorzystywany przez nasze sterowniki do zarzä dzania centralnego, dziäki czemu Åatwo rozbudowaä takä sieä. Niezależnie od zapotrzebowania na punkty dostä powe, czujniki i wymagaå odnoånie ich lokalizacji, moå¼esz monitorowaä, rozwiäzywaä problemy i zarzädzaä wszystkimi urzädzeniami z jednego miejsca. Niezależnie od tego, ilu uå¼ytkownikã³w chcesz obsåuå¼yä dziå i jutro, moå¼esz spaä spokojnie, wiedzäc że sieä bädzie gotowa na kaå¼de wyzwanie. UsÅugi pomocy technicznej to nasze kompetencje na żÄda UsÅugi pomocy technicznej producenta umoå¼liwiajä ograniczenia ryzyka, a takå¼e zmniejszenie nakåadã³w kapitaåowych i kosztã³w operacyjnych. Nasza oferta usåug moå¼e pomã³c w realizacji i utrzymaniu sieci WLAN w peånej wydajnoåci przez zapewnienie niezbädnego wsparcia w kaå¼dej fazie funkcjonowania sieci, od planowania i wdraå¼ania po codziennä obsåugä powdroå¼eniowä. Punkt dostäpowy AP 7532 ' båyskawiczna szybkoåä sieci bezprzewodowej w standardzie ac za niewielkä cenä. dzeå radiowych i skanowanie wyåä czonych kanaåã³w Umożliwia zastosowanie urzädzenia AP 7532 w dwã³ch rolach jednoczeånie ' jako punkt dostäpowy i czujnik. Standard 802.3af Upraszcza i zmniejsza caå kowity koszt montaå¼u dziä ki zastosowaniu standardowego protokoåu Power-over-Ethernet Równoważenie obciäå¼enia, roaming z wywå aszczeniem oraz skalowanie szybkoåci WiÄksza niezawodnoåä i odpornoåä sieci bezprzewodowej w celu obsåugi aplikacji krytycznych Zabezpieczenia bez luk Zabezpiecza sieä caå odobowo przez caåy rok za pomocä zintegrowanych funkcji zabezpieczeå OSIÄGNIJ OPTIMUM System operacyjny Motorola WiNG 5 WLAN umoå¼liwia stworzenie rozproszonej architektury, ktã³ra zwiäksza wydajnoåä usåugi QoS, bezpieczeåstwo i jakoåä usåug dla urzädzeå przenoånych, co przekåada siä na bardziej wydajnä pracä punktã³w dostä powych podczas przekierowaå bezpoå rednich i wiäkszä stabilnoåä sieci. Oznacza to brak efektu 'wäskiego gardåa' w kontrolerze bezprzewodowym, brak problemã³w zwiäzanych z opã³åºnieniem podczas korzystania z aplikacji gå osowych oraz brak rozsynchronizowania filmã³w oglädanych w transmisji strumieniowej. Ponadto szeroki wybã³r punktã³w dostäpowych i wygodna konfiguracja sieci sprawiä, że do jej budowy wykorzystuje siä mniej urzä dzeå. Prezentujemy prostsze, taåsze rozwiä

3 WiÄcej informacji moå¼na znaleåºä na stronie lub skorzystaä z naszej globalnej strony kontaktowej Typowe wzorce anteny AP 7532 (model wewnätrzny) Antena 2,4 GHz ' 4 dbi Antena 5 GHz ' 6 dbi SPECYFIKACJE TECHNICZNE URZÄDZENIA AP 7532 MOżLIWOÅCI A ' Podwójne radiotelefony; obsåuga 256-QAM ' 3Ã3 MIMO, 3 strumienie przestrzenne ' KanaÅy 20, 40 oraz 80 MHz ' Transmisja danych na poziomie 1,9 Gbps w przypadku jednoczesnego dziaåania podwã³jnego moduåu radiowego ' Agregacja pakietã³w (AMSDU, AMPDU) ' Zmniejszone odstäpy miädzy pakietami ' DFS ' OszczÄdnoÅÄ energii MIMO (statyczna i dynamiczna) ' Zaawansowane kodowanie FEC: STBC, LDPC ' Formowanie wiäzki wysyåanej ac WARUNKI UżYTK Temperatura robocza Temperatura przechowywania WilgotnoÅÄ robocza WyÅadowania elektrostatyczne Anteny wewnätrzne: Od 0 C do 40 C / od 32 F to 104 F Anteny zewnätrzny: Od -20 C do 40 C / od -4 F do 104 F Od -40 C do 70 C / od -40 F do 158 F 85% wilgotnoåci wzglädnej bez kondensacji WewnÄtrzny punkt dostäpowy AP xx: powietrze: 15 kv, kontakt: 8 kv ZewnÄtrzny punkt dostäpowy AP xx: powietrze: 12 kv, kontakt: 6 kv DANE FIZYCZNE Wymiary Waga 7,1 cala (då.) à 6,5 cala (szer.) à 1,6 cala (wys.) 180 mm (då.) à 165 mm (szer.) à 41 mm (wys.) 0,82 kg/1,8 funta Obudowa Z oznaczeniem prã³å¼niowym ( Opcje montaå¼u Konfiguracje Diodowe (LED) wskaåºniki aktywnoåci Ethernet LAN UL2043) Brak koniecznoåci stosowania dodatkowego oprzyrzädowania do montaå¼u W suficie podwieszanym, pod sufitem lub na Åcianie 2 diody LED u gã³ry urzädzenia; wskaåºnik aktywnoåci 1 x IEEE Gigabit Ethernet automatycznie wykrywajäcy Antena pasmo 4 dbi ' 2,4 GHz; pasmo 6 ZÅÄcza antenowe Port konsoli dbi ' 5 GHz (tylko wewnätrzny ' AP xx) Trzy RP SMA (tylko zewnätrzny ' AP xx) RJ45 SPECYFIKACJE ZASILA NapiÄcie robocze 48 V zanie, ktã³re zapewnia wiä kszä wydajnoåä i lepszä funkcjonalnoåä. PrzekÅada siä to rã³wnieå¼ na wyå¼szy poziom satysfakcji klientã³w. NAJWAÅ»NIEJSZE CECHY FUNKCJI WiNG ' SzybkoÅÄ roamingu na poziomie standardu r ObsÅuguje szybki roaming pomiädzy punktami dostä powymi dla klientã³w mobilnych. ' ObsÅuga roamingu: Umożliwia stworzenie sieci WLAN bez efektu 'lepkoåci' klienta i poprawia wydajnoå Ä sieci. ' SMART-RF: Zapewnia, że sieä WLAN automatycznie i inteligentnie dostosowuje siä do zmian w Årodowisku radiowym, aby zabezpieczyä wydajnoåä sieci i wyeliminowaä nieprzewidziane luki w zasiä gu sieci. Wykrywa potencjalne zakåã³cenia pochodzäce z sieci Wi-Fi innych źródeÅ (np. uszkodzonych anten i sä siednich punktã³w dostä powych)i automatycznie dostosowuje kanaåy i moc zgodnie z wymaganiami. ' Inteligentne rã³wnowaå¼enie obciäå¼enia: Równomierne rozmieszczanie klientã³w wå rã³d punktã³w dostäpowych i pasm, zwiäkszajäc ogã³lnä wydajnoåä sieci. CERTYFIKATY Certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla a/b/g/n/ac Robocze natä żenie prädu Zintegrowana obså uga PoE 312 ma przy 48 V 802.3af SPECYFIKACJE SIECIOWE (CIÄG DALSZY) Zabezpieczenia Stanowa zapora sieciowa, filtrowanie adresã³w IP, NAT, SPECYFIKACJE SIECIOWE Warstwa 2 Routing warstwy 3, 802.1q, i Warstwa 3 DynDNS, serwer/klient DHCP,

4 802.1x, i, WPA2, wykrywanie osã³b niepowoåanych przy uå¼yciu potrã³jnej metodologii WPA: CaÅodobowe skanowanie sieci przy uå¼yciu dwupasmowego systemu WIPS, wbudowany system IDS i bezpieczny dostäp dla goåci ( otwarty punkt dostäpu) wraz z portalem uwierzytelniania, serwer RADIUS i protokã³å IPSec JakoÅÄ usåug (QoS WMM, WMM-UAPSD, 802,1p, ) Diffserv i TOS PRZEPISY PRAWNE Certyfikaty bezpieczeåstwa produktu Transmisja radiowa FCC (USA), EU, TELEC zatwierdzona przez 1 ANTENA MOC TX Anteny wewnätrzne (AP xx) Pasmo 2,4 GHz 20 dbm Pasmo 5 GHz 20 dbm SPECYFIKACJE RADIA klient BOOTP, PPPoE i LLDP NoÅnik BezpoÅrednie modulowanie noå bezprzewodowy nej sekwencjä kodowä (DSSS), ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie czästotliwoåci (OFDM) i zwielokrotnianie przestrzenne ( MIMO) Standardy sieciowe IEEE a/b/g/n/ac, d i i WPA2, WMM, WMM-UAPSD, L2TPv3, Klient VPN, MESH (dostäpne w kolejnej wersji systemu WiNG), serwer portalu uwierzytelniania ObsÅugiwane b/g: 1, 2, 5,5, 11, 6, 9, 12, szybkoåci 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s a: 6 transmisji danych, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s 802,11n: MCS 0-23 do 450 Mb/s; tryb turbo (256 QAM) w paåmie 2,4 GHz do 600 Mb/s ac: MCS 0-9 do 1,3 Gbps KanaÅy robocze pasmo 2,4 GHz: od kanaåu 1 do kanaåu 13 pasmo 5,2 GHz: od kanaåu 36 do kanaåu 165 Anteny zewnätrzne (AP xx) Pasmo 2,4 GHz 19 dbm Pasmo 5 GHz 18 dbm 3 ANTENY MOC TX Anteny wewnätrzne (AP xx Pasmo 2,4 GHz 24,7 dbm Pasmo 5 GHz 24,7 dbm Anteny zewnätrzne (AP xx) Konfiguracja anten Regulacja mocy nadawania CzÄstotliwoÅci robocze * dostäpnoåä kanaåã³w zaleå¼y od przepisã³w lokalnych 3x3 MIMO (wysyåanie i odbiã³r za poårednictwem wszystkich trzech anten) przyrost co 1 db Od 2412 do 2472 MHz, od 5180 do 5850 MHz Pasmo 2,4 GHz 23,7 dbm MAKSYMALNA MOC NADA Pasmo 5 GHz 22,7 dbm UWAGA: specyfikacje techniczne sä wstäpne i mogä ulec zmianie. 2 ANTENY MOC TX Anteny wewnätrzne (AP xx) Pasmo 2,4 GHz Pasmo 5 GHz 23 dbm 23 dbm Anteny zewnätrzne (AP xx) Pasmo 2,4 GHz Pasmo 5 GHz 22 dbm 21 dbm CzuÅoÅÄ odbiornika AP (CCK)

5 -98 przy 1 Mb/s -94 przy 2 Mb/s -93 przy 5.5 Mb/s -90 przy 11,0 Mb/s g (nie HT20) -95 przy 6 Mb/s -95 przy 9 Mb/s -95 przy 12 Mb/s -93 przy 18 Mb/s -90 przy 24 Mb/s -86 przy 36 Mb/s -82 przy 48 Mb/s -81 przy 54 Mb/s 2,4 GHz: n (HT20) -95 przy MCS 0-93 przy MCS 1-91 przy MCS 2-88 przy MCS 3-86 przy MCS 4-81 przy MCS 5-79 przy MCS 6-78 przy MCS 7-94 przy MCS 8-91 przy MCS 9-89 przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS 23 5 GHz: n (HT20) -96 przy MCS 0

6 -94 przy MCS 1-92 przy MCS 2-90 przy MCS 3-89 przy MCS 4 5 GHz: n (HT20) (c.d.) -81 przy MCS 5-80 przy MCS 6-78 przy MCS 7-95 przy MCS 8-92 przy MCS 9-90 przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS 23 5 GHz: n (HT40) -94 przy MCS 0-92 przy MCS 1-89 przy MCS 2-85 przy MCS 3-86 przy MCS 4-79 przy MCS 5-77 przy MCS 6-75 przy MCS 7-92 przy MCS 8-89 przy MCS 9-86 przy MCS przy MCS 11 5 GHz: n (HT40) (c.d.) -80 przy MCS przy MCS 13

7 -74 przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS 23 2,4 GHz: ac Indeks MCS Strumienie przestrzenne VHT20 VHT GHz: ac (VHT80) Indeks MCS Strumienie przestrzenne VHT20 VHT40 VHT UWAGA: czuåoåä odbiornika jest przedstawiona przy uå¼yciu anteny 0 dbi. Numer katalogowy: SS-AP7532-A4. Wydrukowano w USA 06/14. Nazwy MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M stanowiä znaki towarowe lub zastrzeå¼one znaki towarowe firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i sä wykorzystywane na licencji. Wszystkie inne znaki towarowe naleå¼ä do ich prawnych wåaåcicieli. Motorola Solutions, Inc Wszelkie prawa zastrzeå¼one.

8 ZEBRA TECHNOLOGIES

PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP7532 802.11AC

PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP7532 802.11AC KARTA KATALOGOWA PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP32 802.11AC PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP32 802.11AC MAKSYMALNA SZYBKO ZA MINIMALN CEN UZYSKAJ BYSKAWICZN SZYBKO I PRZEPUSTOWO SIECI WIFI W STANDARDZIE 802.11AC DO OBSUGI

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa WLAN

Sieć bezprzewodowa WLAN Sieć bezprzewodowa (z ang. Wireless Local Area Network, w skrócie WLAN) to system komunikacji umożliwiający łączność bezprzewodową pomiędzy urządzeniami takimi jak: komputery, tablety, smartfony, itp.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

MC75A. Cyfrowy asystent menedżera (Enterprise Digital Assistant, EDA) Premium 3.5G Worldwide. Nowy etap w rozwoju cyfrowych asystentów menedżera

MC75A. Cyfrowy asystent menedżera (Enterprise Digital Assistant, EDA) Premium 3.5G Worldwide. Nowy etap w rozwoju cyfrowych asystentów menedżera Dane techniczne MC75A Cyfrowy asystent menedżera (Enterprise Digital Assistant, EDA) Premium 3.5G Worldwide Nowy etap w rozwoju cyfrowych asystentów menedżera Aparat MC75A firmy Motorola zdobywa pozycję

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej LINIA PRODUKTÓW Dynamiczna ochrona w sieci globalnej ...1 Bezpieczeństwo sieci podsumowanie... 2 Rozwiązania SuperMassive... 2 Rozwiązania klasy E... 4 Rozwiązania dla małych i średnich firm (SMB) oraz

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

PUNKT DOSTĘPOWY CISCO AIRONET SERII 1200

PUNKT DOSTĘPOWY CISCO AIRONET SERII 1200 PUNKT DOSTĘPOWY CISCO AIRONET SERII 1200 CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Cisco Systems has created the Cisco SMB Class Secure Network Foundation so your processes can become more automated,

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit Jednoczesna łączność bezprzewodowa na dwóch pasmach 2.4 i 5 GHz Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie, kanały

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ CRZP/UJ/250/2015

Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ CRZP/UJ/250/2015 Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ CRZP/UJ/250/2015 Znak: 80.272.250.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wprowadzenie Zamówieniem obejmuje dostawę kontrolera sieci bezprzewodowej (1 szt.) oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań. spełnia

Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań. spełnia Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań. Wymaganie 1. Wymagania funkcjonalne a. Rozwiązanie bezkontrolerowe z możliwością migracji do kontrolerowego b. Obsługa minimum 5 sieci SSID c. Każde SSID musi mieć

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury

Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury Omówienie Seria MR firmy Meraki to pierwsza na świecie linia punktów dostępowych WLAN klasy zarządzanych za pośrednictwem chmury. Punkty dostępowe

Bardziej szczegółowo

Seria urządzeń zabezpieczających MX zarządzanych w chmurze

Seria urządzeń zabezpieczających MX zarządzanych w chmurze Seria urządzeń zabezpieczających MX zarządzanych w chmurze Omówienie Urządzenia Meraki MX ułatwiają wdrożenie infrastruktury sieciowej wysokiej jakości w wielu rozproszonych lokalizacjach. Seria MX to

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

SA SERIES SSL VPN APPLIANCES

SA SERIES SSL VPN APPLIANCES SA SERIES SSL VPN APPLIANCES (SA2500, SA4500, SA6500) Ogólny zarys produktu Seria SA Urządzeń SSL VPN firmy Juniper Networks przewodzi na rynku SSL VPN dzięki kompletnej ofercie urządzeń zdalnego dostępu,

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

TRIAS AVI Sp. z o.o. Załącznik nr 1 Specyfikacja urządzeń

TRIAS AVI Sp. z o.o. Załącznik nr 1 Specyfikacja urządzeń TRIAS AVI Sp. z o.o. INWESTYCJA: WYPOSAŻENIE BUDYNKU CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Załącznik nr 1 Specyfikacja urządzeń ADRES

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów SMB 2015

Katalog produktów SMB 2015 Katalog produktów SMB 2015 SPIS TREŚCI Gigabitowy, stackowalny przełącznik zarządzalny L3 JetStream, 28 portów T3700G-28TQ 01 03 05 11 15 18 TP-LINK zarządzalne L3/L2+ zarządalne L2 Smart Easy Smart niezarządzalne

Bardziej szczegółowo

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Opracowanie biznesowe Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Zwiększenie zadowolenia klientów i ograniczenie kosztów dzięki ujednoliceniu rozwiązania sieciowego Spis treści 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo