PUNKT DOSTÄPOWY AP a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKT DOSTÄPOWY AP 7532 802.11a"

Transkrypt

1 PRODUCT SPEC SHEET PUNKT DOSTÄPOWY AP a PUNKT DOSTÄPOWY AP a maksymalna szybkoåä za minimalnä cenä uzyskaj båyskawicznä szybkoåä i przepustowoåä sieci Wi-Fi w standardzie ac do obsåugi wszystkich uå¼ytkownikã³w i aplikacji za niskä c WiÄksze wymagania wobec bezprzewodowej sieci LAN ' potrzeba obsåugi wiä kszej liczby uå¼ytkownikã³w korzystajäcych z sieci przewodowej i wspã³åczesnych bardzo wymagajäcych aplikacji gåosowych i obsåugujäcych dane. Wymagana jest maksymalna wydajnoåä i przepustowoåä, ktã³re moå¼na zapewniä w standardzie ac, ale na przeszkodzie stajä koszty ' aå¼ do dzisiaj. Teraz, dziäki punktowi dostä powemu AP 7532 firmy Motorola Solutions, moå¼na uzyskaä maksymalnä wydajnoåä w standardzie ac przy minimalnych kosztach. Punkt dostäpowy AP 7532 oferuje rozbudowany zestaw funkcji, ktã³ry zapewnia aktualnie najszybsze dostäpne prädkoåci sieci Wi-Fi. Użytkownicy mogä oczekiwaä niezawodnej szybkoåci typowej dla komputerã³w stacjonarnych, bez wzglädu na liczbä uå¼ytkownikã³w w sieci WLAN lub rodzaj uå¼ywanych przez nich aplikacji. Nowa generacja radiowych punktã³w dostäpowych, pracujäcych w standardzie ac gwarantuje szybkoåä do czterech razy wiäkszä niå¼ w przypadku standardu n. ModuÅ radiowy n jest zgodny wstecznie ze wszystkimi uå¼ywanymi obecnie urzädzeniami przenoånymi ' a zaawansowana technologia zwiäksza przepustowoåä moduåu radiowego n do poziomã³w ac. JeÅli wymagana jest funkcjonalnoåä czujnika, to wszechstronne urzädzenie speåni rã³å¼ne potrzeby biznesowe. Jeden model AP 7532 moå¼e funkcjonowaä zarã³wno jako czujnik i punkt dostäpowy dla maksymalnej opåacalnoåci lub jako dedykowany czujnik w celu zapewnienia najbardziej niezawodnej funkcjonalnoåci wykrywania. UrzÄdzenie AP 7532 zapewni szybkoåä w standardzie ac w kaå¼dym miejscu, poczäwszy od pomieszczeå publicznych przeznaczonych do obsåugi klienta po hale magazynowe. Wybierz anteny wewnätrzne, charakteryzujäce siä eleganckim i dyskretnym wyglädem, odpowiednim dla punktã³w obsåugi klienta lub miejsc ekskluzywnej przestrzeni biurowej. Z kolei anteny zewnätrzne umoå¼liwiajä osiägniäcie maksymalnego zasiägu i wydajnoåci w wymagajäcych obszarach przemysåowych. Radioodbiorniki duå¼ej mocy sprawiajä, że infrastruktura wymaga mniejszej liczby punktã³w dostäpowych. Co to oznacza w praktyce? MaksymalnÄ przepustowoåä i wydajnoåä bezprzewodowej sieci LAN za nowä niskä cenä. Niezrównana przepustowoåä zapewniajäca niezrã³wnanä wydajnoåä sieci i apli Technologia ac wykorzystuje zalety n, oferujäc do czterech razy wiäkszä przepustowoåä dziäki nowym usprawnieniom technicznym. Technologia MIMO 3X3 (Multiple Input Multiple Output) zapewnia 3-przestrzenne strumienie danych wysyåane jednoczeånie do jednego urzädzenia przenoånego, znaczäco poprawiajäc wydajnoåä i wykorzystanie pasma. Modulacja 256 QAM dodatkowo zwiäksza wydajnoåä moduåu radiowego w standardzie ac i wspã³ådziaåa z technologiä MIMO w celu zwiäkszenia przepustowoåci moduåu radiowego n do szybkoåci ac. Ponieważ standard ac pozwala pracowaä wyåäcznie w paåmie 5 GHz, urzädzenia dziaåajäce w paåmie 2,4 GHz nie powodujä juå¼ Å¼adnych zakåã³ceå ' poczäwszy do såuchawek Bluetooth po kuchenki mikrofalowe. Co to oznacza w praktyce? SieÄ WLAN moå¼e obsåugiwaä bezprecedensowä liczbä uå¼ytkownikã³w i aplikacji ' w tym gåosowych i wideo ' umoå¼liwiajäc sprawne korzystanie z konfiguracji Bring Your Own Device (BYOD), a takå¼e zapewnienie nowym grupom roboczym mobilnoåci. Åatwa migracja do sieci Wi-Fi piätej generacji a INNOWACYJNE FUNKCJE AP 7532 Najszybsza sieä bezprzewodowa z technologiä 3X3 MIMO i modulacjä 256 QAM ObsÅuga 3 strumieni przestrzennych oraz modulacji 256 QAM w moduåach radiowych w pasmach 2,4 GHz i 5,0 GHz zapewnia maksymalnä przepustowoåä umoå¼liwiajäcä obsåugä kaå¼dej aplikacji, ktã³ra jest uå¼ywana w firmie, w tym aplikacji gåosowych i aplikacji wykorzystujäcych wideo w rozdzielczoåci HD. DziaÅa w poåäczeniu z technologiä kierunkowania sygnaåu w celu zwiäkszenia zasiägu Punkt dostäpowy z podwã³jnym moduå em radiowym ac/802.11n UÅatwia przejåcie na sieä Wi-Fi 1,3 Gb/s piätej generacji, zapewniajäc niezrã³wnanä wydajnoåä i moå¼liwoåci, przy zachowaniu obsåugi wszystkich istniejäcych urzä dzeå klienckich Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz). Estetyczny wygläd w kaå¼dym miejscu Wybierz opcjä anteny wewnätrznej, ktã³ra zapewnia elegancki wygläd w miejscach publicznych, gdzie estetyka ma istotne znaczenie. Wybierz anteny zewnätrzne, jeå¼eli wymagasz elastycznoåci w celu zapewnienia zasiägu w trudnym otoczeniu WspóŠuå¼ytkowanie urzä dzeå radiowych i

2 Punkty dostäpowe AP 7532 z dwoma radioodbiornikami to najprostsza droga do utworzenia sieci Wi-Fi nowej generacji. Jeden radioodbiornik pracuje w standardzie ac i pozwala przygotowaä siä na obsåugä nowych urzä dzeå przenoånych wykorzystujäcych pasmo 5 GHz. Drugi korzysta ze standardu n, aby zapewniä zgodnoåä z dotychczasowym sprzätem, np. urzädzeniami klienckimi pracujäcymi w paåmie 2,4 GHz. Punkty dostäpowe wspã³åpracujä ze sobä, zapewniajäc moå¼liwoåä migracji do ac we wåasnym tempie ' i bez wysokiego kosztu 'zrywania i wymiany'. solidniejsze poåäczenia bezprzewodo Użytkownicy bädä mieli zapewnione solidniejsze poåäczenia bezprzewodowe niå¼ dotychczas dziäki usprawnionemu kierunkowaniu. Kierunkowanie tworzy najbardziej efektywnä ÅcieżkÄ dla transmisji danych miädzy punktem dostäpowym a urzädzeniem przenoånym. Dotychczas urzädzenie formujäce przekazywanä wiäzkä pracowaåo samodzielnie okreålajäc swojä ÅcieżkÄ. Obecnie uczestniczy w tym takå¼e odbiornik w procesie zwanym sondowaniem (sounding). W rezultacie otrzymuje siä trwalsze poåäczenie, ktã³re umoå¼liwia szybszä transmisjä danych. PrzepustowoÅÄ i wydajnoåä aplikacji zostaje poprawiona, podobnie jak żywotnoÅÄ akumulatora urzädzenia przenoånego. Zabezpieczenia bez luk Punkt dostäpowy AP 7532 pozwala zabezpieczyä wszystkie transmisje bezprzewodowe, zapewniajäc zgodnoåä z przepisami paåstwowymi i branå¼owymi, takimi jak HIPAA w såuå¼bie zdrowia i PCI w handlu detalicznym. SieÄ jest zabezpieczona przez caåä dobä, za pomocä wszechstronnych zintegrowanych funkcji, ktã³re obejmujä sprzä towä zaporä sieciowä warstw 2'7 filtrujäcä pakiety, usåugi AAA RADIUS, bramkä VPN oraz kontrolä dostäpu w oparciu o lokalizacjä. Elastyczna obsåuga czujnika WIPS MożliwoÅÄ wyboru sposobu wdroå¼enia opcji skanowania do obsåugi funkcji rozwiäzania AirDefense Network Assurance. Chociaż zawsze moå¼na zdecydowaä siä na zainstalowanie urzädzenia AP 7532 jako dedykowanego czujnika, funkcje wspã³åuå¼ytkowania urzädzeå radiowych i skanowania wyåäczonych kanaåã³w dziaåajä wspã³lnie, aby zapewniä, że jeden lub oba moduåy radiowe przekazujä dane klienta i dziaåajä jako czujnik, zapewniajäc dwupasmowe skanowanie radiowe bez dodatkowych kosztã³w. GÅos, lokalizacja i dostäp dla goåci ObsÅuga funkcji przesyåania gåosu w bezprzewodowej sieci LAN (VoWLAN) takich jak jakoåä usåug (QoS), ktã³re gwarantujä jakoåä poåäczeå przy wielu jednoczesnych poåäczeniach w obräbie jednego punktu dostäpowego. Dodatkowo moå¼na wykorzystaä usåugi lokalizacyjne do lokalizacji osã³b i zasobã³w, a takå¼e do kontroli dostäpu do sieci i aplikacji. Ponieważ zwykli uå¼ytkownicy nie bädä mieä dostäpu do sieci, stron i aplikacji wymagajäcych specjalnych uprawnieå, dany punkt moå¼e przekierowywaä poåäczenia bezpoårednio do Internetu i w ten sposã³b obsåugiwaä goåci. Przewaga firmy Motorola: duå¼y skokwydajnoåci i ogromne moå¼liwoåci rozbudo Ponieważ punkt dostäpowy AP ac stanowi czäåä naszej rodziny infrastruktury WLAN ' WiNG 5, jest ' zorientowany na sieä'. Może zgodnie wspã³åpracowaä z innymi sterownikami Motorola WiNG 5 i punktami dostä powymi w celu okreålania trasy, ktã³ra zapewni najszybszä i najtrwalszä ÅcieżkÄ dla kaå¼dej transmisji. Warto rã³wnieå¼ pamiätaä, że punkt dostäpowy AP 7532 moå¼e byä wykorzystywany przez nasze sterowniki do zarzä dzania centralnego, dziäki czemu Åatwo rozbudowaä takä sieä. Niezależnie od zapotrzebowania na punkty dostä powe, czujniki i wymagaå odnoånie ich lokalizacji, moå¼esz monitorowaä, rozwiäzywaä problemy i zarzädzaä wszystkimi urzädzeniami z jednego miejsca. Niezależnie od tego, ilu uå¼ytkownikã³w chcesz obsåuå¼yä dziå i jutro, moå¼esz spaä spokojnie, wiedzäc że sieä bädzie gotowa na kaå¼de wyzwanie. UsÅugi pomocy technicznej to nasze kompetencje na żÄda UsÅugi pomocy technicznej producenta umoå¼liwiajä ograniczenia ryzyka, a takå¼e zmniejszenie nakåadã³w kapitaåowych i kosztã³w operacyjnych. Nasza oferta usåug moå¼e pomã³c w realizacji i utrzymaniu sieci WLAN w peånej wydajnoåci przez zapewnienie niezbädnego wsparcia w kaå¼dej fazie funkcjonowania sieci, od planowania i wdraå¼ania po codziennä obsåugä powdroå¼eniowä. Punkt dostäpowy AP 7532 ' båyskawiczna szybkoåä sieci bezprzewodowej w standardzie ac za niewielkä cenä. dzeå radiowych i skanowanie wyåä czonych kanaåã³w Umożliwia zastosowanie urzädzenia AP 7532 w dwã³ch rolach jednoczeånie ' jako punkt dostäpowy i czujnik. Standard 802.3af Upraszcza i zmniejsza caå kowity koszt montaå¼u dziä ki zastosowaniu standardowego protokoåu Power-over-Ethernet Równoważenie obciäå¼enia, roaming z wywå aszczeniem oraz skalowanie szybkoåci WiÄksza niezawodnoåä i odpornoåä sieci bezprzewodowej w celu obsåugi aplikacji krytycznych Zabezpieczenia bez luk Zabezpiecza sieä caå odobowo przez caåy rok za pomocä zintegrowanych funkcji zabezpieczeå OSIÄGNIJ OPTIMUM System operacyjny Motorola WiNG 5 WLAN umoå¼liwia stworzenie rozproszonej architektury, ktã³ra zwiäksza wydajnoåä usåugi QoS, bezpieczeåstwo i jakoåä usåug dla urzädzeå przenoånych, co przekåada siä na bardziej wydajnä pracä punktã³w dostä powych podczas przekierowaå bezpoå rednich i wiäkszä stabilnoåä sieci. Oznacza to brak efektu 'wäskiego gardåa' w kontrolerze bezprzewodowym, brak problemã³w zwiäzanych z opã³åºnieniem podczas korzystania z aplikacji gå osowych oraz brak rozsynchronizowania filmã³w oglädanych w transmisji strumieniowej. Ponadto szeroki wybã³r punktã³w dostäpowych i wygodna konfiguracja sieci sprawiä, że do jej budowy wykorzystuje siä mniej urzä dzeå. Prezentujemy prostsze, taåsze rozwiä

3 WiÄcej informacji moå¼na znaleåºä na stronie lub skorzystaä z naszej globalnej strony kontaktowej Typowe wzorce anteny AP 7532 (model wewnätrzny) Antena 2,4 GHz ' 4 dbi Antena 5 GHz ' 6 dbi SPECYFIKACJE TECHNICZNE URZÄDZENIA AP 7532 MOżLIWOÅCI A ' Podwójne radiotelefony; obsåuga 256-QAM ' 3Ã3 MIMO, 3 strumienie przestrzenne ' KanaÅy 20, 40 oraz 80 MHz ' Transmisja danych na poziomie 1,9 Gbps w przypadku jednoczesnego dziaåania podwã³jnego moduåu radiowego ' Agregacja pakietã³w (AMSDU, AMPDU) ' Zmniejszone odstäpy miädzy pakietami ' DFS ' OszczÄdnoÅÄ energii MIMO (statyczna i dynamiczna) ' Zaawansowane kodowanie FEC: STBC, LDPC ' Formowanie wiäzki wysyåanej ac WARUNKI UżYTK Temperatura robocza Temperatura przechowywania WilgotnoÅÄ robocza WyÅadowania elektrostatyczne Anteny wewnätrzne: Od 0 C do 40 C / od 32 F to 104 F Anteny zewnätrzny: Od -20 C do 40 C / od -4 F do 104 F Od -40 C do 70 C / od -40 F do 158 F 85% wilgotnoåci wzglädnej bez kondensacji WewnÄtrzny punkt dostäpowy AP xx: powietrze: 15 kv, kontakt: 8 kv ZewnÄtrzny punkt dostäpowy AP xx: powietrze: 12 kv, kontakt: 6 kv DANE FIZYCZNE Wymiary Waga 7,1 cala (då.) à 6,5 cala (szer.) à 1,6 cala (wys.) 180 mm (då.) à 165 mm (szer.) à 41 mm (wys.) 0,82 kg/1,8 funta Obudowa Z oznaczeniem prã³å¼niowym ( Opcje montaå¼u Konfiguracje Diodowe (LED) wskaåºniki aktywnoåci Ethernet LAN UL2043) Brak koniecznoåci stosowania dodatkowego oprzyrzädowania do montaå¼u W suficie podwieszanym, pod sufitem lub na Åcianie 2 diody LED u gã³ry urzädzenia; wskaåºnik aktywnoåci 1 x IEEE Gigabit Ethernet automatycznie wykrywajäcy Antena pasmo 4 dbi ' 2,4 GHz; pasmo 6 ZÅÄcza antenowe Port konsoli dbi ' 5 GHz (tylko wewnätrzny ' AP xx) Trzy RP SMA (tylko zewnätrzny ' AP xx) RJ45 SPECYFIKACJE ZASILA NapiÄcie robocze 48 V zanie, ktã³re zapewnia wiä kszä wydajnoåä i lepszä funkcjonalnoåä. PrzekÅada siä to rã³wnieå¼ na wyå¼szy poziom satysfakcji klientã³w. NAJWAÅ»NIEJSZE CECHY FUNKCJI WiNG ' SzybkoÅÄ roamingu na poziomie standardu r ObsÅuguje szybki roaming pomiädzy punktami dostä powymi dla klientã³w mobilnych. ' ObsÅuga roamingu: Umożliwia stworzenie sieci WLAN bez efektu 'lepkoåci' klienta i poprawia wydajnoå Ä sieci. ' SMART-RF: Zapewnia, że sieä WLAN automatycznie i inteligentnie dostosowuje siä do zmian w Årodowisku radiowym, aby zabezpieczyä wydajnoåä sieci i wyeliminowaä nieprzewidziane luki w zasiä gu sieci. Wykrywa potencjalne zakåã³cenia pochodzäce z sieci Wi-Fi innych źródeÅ (np. uszkodzonych anten i sä siednich punktã³w dostä powych)i automatycznie dostosowuje kanaåy i moc zgodnie z wymaganiami. ' Inteligentne rã³wnowaå¼enie obciäå¼enia: Równomierne rozmieszczanie klientã³w wå rã³d punktã³w dostäpowych i pasm, zwiäkszajäc ogã³lnä wydajnoåä sieci. CERTYFIKATY Certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla a/b/g/n/ac Robocze natä żenie prädu Zintegrowana obså uga PoE 312 ma przy 48 V 802.3af SPECYFIKACJE SIECIOWE (CIÄG DALSZY) Zabezpieczenia Stanowa zapora sieciowa, filtrowanie adresã³w IP, NAT, SPECYFIKACJE SIECIOWE Warstwa 2 Routing warstwy 3, 802.1q, i Warstwa 3 DynDNS, serwer/klient DHCP,

4 802.1x, i, WPA2, wykrywanie osã³b niepowoåanych przy uå¼yciu potrã³jnej metodologii WPA: CaÅodobowe skanowanie sieci przy uå¼yciu dwupasmowego systemu WIPS, wbudowany system IDS i bezpieczny dostäp dla goåci ( otwarty punkt dostäpu) wraz z portalem uwierzytelniania, serwer RADIUS i protokã³å IPSec JakoÅÄ usåug (QoS WMM, WMM-UAPSD, 802,1p, ) Diffserv i TOS PRZEPISY PRAWNE Certyfikaty bezpieczeåstwa produktu Transmisja radiowa FCC (USA), EU, TELEC zatwierdzona przez 1 ANTENA MOC TX Anteny wewnätrzne (AP xx) Pasmo 2,4 GHz 20 dbm Pasmo 5 GHz 20 dbm SPECYFIKACJE RADIA klient BOOTP, PPPoE i LLDP NoÅnik BezpoÅrednie modulowanie noå bezprzewodowy nej sekwencjä kodowä (DSSS), ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie czästotliwoåci (OFDM) i zwielokrotnianie przestrzenne ( MIMO) Standardy sieciowe IEEE a/b/g/n/ac, d i i WPA2, WMM, WMM-UAPSD, L2TPv3, Klient VPN, MESH (dostäpne w kolejnej wersji systemu WiNG), serwer portalu uwierzytelniania ObsÅugiwane b/g: 1, 2, 5,5, 11, 6, 9, 12, szybkoåci 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s a: 6 transmisji danych, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s 802,11n: MCS 0-23 do 450 Mb/s; tryb turbo (256 QAM) w paåmie 2,4 GHz do 600 Mb/s ac: MCS 0-9 do 1,3 Gbps KanaÅy robocze pasmo 2,4 GHz: od kanaåu 1 do kanaåu 13 pasmo 5,2 GHz: od kanaåu 36 do kanaåu 165 Anteny zewnätrzne (AP xx) Pasmo 2,4 GHz 19 dbm Pasmo 5 GHz 18 dbm 3 ANTENY MOC TX Anteny wewnätrzne (AP xx Pasmo 2,4 GHz 24,7 dbm Pasmo 5 GHz 24,7 dbm Anteny zewnätrzne (AP xx) Konfiguracja anten Regulacja mocy nadawania CzÄstotliwoÅci robocze * dostäpnoåä kanaåã³w zaleå¼y od przepisã³w lokalnych 3x3 MIMO (wysyåanie i odbiã³r za poårednictwem wszystkich trzech anten) przyrost co 1 db Od 2412 do 2472 MHz, od 5180 do 5850 MHz Pasmo 2,4 GHz 23,7 dbm MAKSYMALNA MOC NADA Pasmo 5 GHz 22,7 dbm UWAGA: specyfikacje techniczne sä wstäpne i mogä ulec zmianie. 2 ANTENY MOC TX Anteny wewnätrzne (AP xx) Pasmo 2,4 GHz Pasmo 5 GHz 23 dbm 23 dbm Anteny zewnätrzne (AP xx) Pasmo 2,4 GHz Pasmo 5 GHz 22 dbm 21 dbm CzuÅoÅÄ odbiornika AP (CCK)

5 -98 przy 1 Mb/s -94 przy 2 Mb/s -93 przy 5.5 Mb/s -90 przy 11,0 Mb/s g (nie HT20) -95 przy 6 Mb/s -95 przy 9 Mb/s -95 przy 12 Mb/s -93 przy 18 Mb/s -90 przy 24 Mb/s -86 przy 36 Mb/s -82 przy 48 Mb/s -81 przy 54 Mb/s 2,4 GHz: n (HT20) -95 przy MCS 0-93 przy MCS 1-91 przy MCS 2-88 przy MCS 3-86 przy MCS 4-81 przy MCS 5-79 przy MCS 6-78 przy MCS 7-94 przy MCS 8-91 przy MCS 9-89 przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS 23 5 GHz: n (HT20) -96 przy MCS 0

6 -94 przy MCS 1-92 przy MCS 2-90 przy MCS 3-89 przy MCS 4 5 GHz: n (HT20) (c.d.) -81 przy MCS 5-80 przy MCS 6-78 przy MCS 7-95 przy MCS 8-92 przy MCS 9-90 przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS 23 5 GHz: n (HT40) -94 przy MCS 0-92 przy MCS 1-89 przy MCS 2-85 przy MCS 3-86 przy MCS 4-79 przy MCS 5-77 przy MCS 6-75 przy MCS 7-92 przy MCS 8-89 przy MCS 9-86 przy MCS przy MCS 11 5 GHz: n (HT40) (c.d.) -80 przy MCS przy MCS 13

7 -74 przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS przy MCS 23 2,4 GHz: ac Indeks MCS Strumienie przestrzenne VHT20 VHT GHz: ac (VHT80) Indeks MCS Strumienie przestrzenne VHT20 VHT40 VHT UWAGA: czuåoåä odbiornika jest przedstawiona przy uå¼yciu anteny 0 dbi. Numer katalogowy: SS-AP7532-A4. Wydrukowano w USA 06/14. Nazwy MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M stanowiä znaki towarowe lub zastrzeå¼one znaki towarowe firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i sä wykorzystywane na licencji. Wszystkie inne znaki towarowe naleå¼ä do ich prawnych wåaåcicieli. Motorola Solutions, Inc Wszelkie prawa zastrzeå¼one.

8 ZEBRA TECHNOLOGIES

PUNKT DOSTĘPOWY SYMBOL AP7522 802.11ac

PUNKT DOSTĘPOWY SYMBOL AP7522 802.11ac KARTA KATALOGOWA PUNKT DOSTĘPOWY SYMBOL AP7522 802.11ac PUNKT DOSTĘPOWY SYMBOL AP7522 802.11ac NIEDRO GA SIEĆ WIFI PIĄTEJ GENERACJI DO KAŻDEGO ŚRODOWISKA ZMODERNIZUJ SIEĆ WIFI, ZYSKUJĄC SZYBKOŚĆ I PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa WLAN

Sieć bezprzewodowa WLAN Sieć bezprzewodowa (z ang. Wireless Local Area Network, w skrócie WLAN) to system komunikacji umożliwiający łączność bezprzewodową pomiędzy urządzeniami takimi jak: komputery, tablety, smartfony, itp.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No. Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, 802.11a/b/g/n, 2.4 + 5 GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.: 524988 Features: Obsługa jednoczesnej pracy w trybach 2.4 GHz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP7532 802.11AC

PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP7532 802.11AC KARTA KATALOGOWA PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP32 802.11AC PUNKT DOSTPOWY SYMBOL AP32 802.11AC MAKSYMALNA SZYBKO ZA MINIMALN CEN UZYSKAJ BYSKAWICZN SZYBKO I PRZEPUSTOWO SIECI WIFI W STANDARDZIE 802.11AC DO OBSUGI

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit Jednoczesna łączność bezprzewodowa na dwóch pasmach 2.4 i 5 GHz Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie, kanały

Bardziej szczegółowo

Archer D9 DualBand AC1900 ADSL2+ 4xLAN 1xWAN 2xUSB

Archer D9 DualBand AC1900 ADSL2+ 4xLAN 1xWAN 2xUSB Archer D9 DualBand AC1900 ADSL2+ 4xLAN 1xWAN 2xUSB KOD PRODUCENT GWARANCJA KMTPLRAWA000002 TPLINK 24 miesięcy gwarancja normalna Opis Dwupasmowy, gigabitowy, bezprzewodowy router/modem ADSL2+, AC1900 Archer

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł

GSMONLINE.PL. Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł GSMONLINE.PL Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł 2016-05-17 Fritz!Box 6820 LTE Niemiecka firma AVM wprowadziła na rynek polski nowy router FRITZ!Box 6820 LTE. Router dostępny jest w ofercie PLAY (do końca

Bardziej szczegółowo

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.:

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, 802.11b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: 525282 Graj w gry, oglądaj filmy i dużo więcej z prędkością 300 Mb/s! Intellinet Network Solutions istream

Bardziej szczegółowo

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-300G pozwala na stworzenie szybkiej

Bardziej szczegółowo

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Informacje o produkcie Repeater WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Cena : 74,50 zł Nr katalogowy : MKAKS0054 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji REPEATER WiFi 300Mbps

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt.

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Załącznik Nr 1 1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Lp. Nazwa komponentu 1. TYP Wymagane minimalne parametry techniczne stacji roboczej Stacja robocza komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 ZAŁACZNIK NR 9 GRUPA PRODUKTÓW 9 WiFi Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 I. Parametry techniczne punktu dostępowego: 1. obsługa standardów

Bardziej szczegółowo

Punkty dostępowe GOTOWI NA ZALETY 802.11AC

Punkty dostępowe GOTOWI NA ZALETY 802.11AC Alcatel-Lucent Punkty dostępowe z serii OMNIACCESS 22 GOTOWI NA ZALET 82.11AC Wielofunkcyjne punkty dostępowe Alcatel-Lucent OmniAccess serii 22 oferują łączność Wi-Fi dla urządzeń mobilnych 82.11ac. Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-320GS to najmniejszy router

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Punkt dostępowy AirMax5 AirLive Cena : 255,00 zł (netto) 313,65 zł (brutto) Producent : Air Live Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-02-2017

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1300 Dwupasmowy punkt dostępowy Enterprise EE 1300 jest dwupasmowym bezprzewodowym punktem dostępowym Enterprise EEE 802.11a i 802.11b/g. Jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm w celu

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE + Modem Huawei e3372h LTE

Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE + Modem Huawei e3372h LTE Informacje o produkcie Utworzono 29-05-2016 Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE + Modem Huawei e3372h LTE Cena : 399,00 zł 154,46 zł (netto) 189,99 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt.

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Załącznik Nr 1 1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Lp. Nazwa komponentu 1. TYP Wymagane minimalne parametry techniczne stacji roboczej Stacja robocza komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN

MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY ALCATEL-LUCENT 6000 I 4x04 Z OPROGRAMOWANIEM AOS 6.1 Chassis S3 4504XM 4604 4704 Maksymalna liczba podłączonych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury

Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury Datasheet MR Series Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury Omówienie Seria MR firmy Meraki to pierwsza na świecie linia punktów dostępowych WLAN klasy korporacyjnej zarządzanych za

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PUNKTY DOSTĘPU ALCATEL-LUCENT OMNIACCESS Z SERII 220 WYŻSZA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ W STANDARDZIE AC

PUNKTY DOSTĘPU ALCATEL-LUCENT OMNIACCESS Z SERII 220 WYŻSZA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ W STANDARDZIE AC PUNKT DOSTĘPU ALCATEL-LUCENT OMNIACCESS Z SERII 22 WŻSZA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ W STANDARDZIE 82.11AC Wielofunkcyjne punkty dostępu (AP) Alcatel-Lucent OmniAccess z serii 22 pozwalają urządzeniom mobilnym obsługującym

Bardziej szczegółowo

178,18 PLN brutto 144,86 PLN netto

178,18 PLN brutto 144,86 PLN netto TOTOLINK A1004 AC750 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER 178,18 PLN brutto 144,86 PLN netto Producent: TOTOLINK A1004 jest to router bezprzewodowy, który pracuje w najbardziej zaawansowanym standardzie sieci

Bardziej szczegółowo

RADWIN 5000 HPMP SZEROKOPASMOWY SYSTEM PUNKT- WIELOPUNKT. Portfolio produktów RADWIN 5000 HPMP PĘDŹ BEZPRZEWODOWĄ AUTOSTRADĄ Z RADWIN 5000

RADWIN 5000 HPMP SZEROKOPASMOWY SYSTEM PUNKT- WIELOPUNKT. Portfolio produktów RADWIN 5000 HPMP PĘDŹ BEZPRZEWODOWĄ AUTOSTRADĄ Z RADWIN 5000 Portfolio produktów RADWIN 5000 HPMP RADWIN 5000 HPMP SZEROKOPASMOWY SYSTEM PUNKT- WIELOPUNKT PĘDŹ BEZPRZEWODOWĄ AUTOSTRADĄ Z RADWIN 5000 RADWIN 5000 HPMP to system typu Punkt-Wielopunkt, gwarantujący

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Architektura sieci WAN Światłowód Systemy radiowe Sieć transportowa

Bardziej szczegółowo

ROUTER TP-LINK TL-WR1043ND

ROUTER TP-LINK TL-WR1043ND Informacje o produkcie Router TP-LINK TL-WR1043ND Gigabit WiFi N 300Mbps USB Cena : 198,50 zł Nr katalogowy : MKAKS0012 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji ROUTER

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS Instalacja Urządzeń i Sieci 1) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Punkty dostępowe ExtremeWireless 3912i do zastosowań wewnętrznych

Punkty dostępowe ExtremeWireless 3912i do zastosowań wewnętrznych KARTA PRODUKTU Punkty dostępowe ExtremeWireless 3912i do zastosowań wewnętrznych Wysoce wydajne i łatwe w instalacji urządzenia klasy korporacyjnej KORZYŚCI DOPASOWANIE DO POTRZEB BIZNESU Rozszerza możliwości

Bardziej szczegółowo

Radio1 Radio2 Sieć rozległa (WAN) bezprzewodowy WISP + punkt

Radio1 Radio2 Sieć rozległa (WAN) bezprzewodowy WISP + punkt AirLive G.DUO Dwuradiowy Punkt sieci bezprzewodowej Po ponad roku badań i rozwoju, przedstawiamy nowy AirLive G.DUO. Jest to pierwszy modem z dwoma nadajnikami radiowymi Wireless-G, który łączy przełomowy

Bardziej szczegółowo

AirLive G.DUO. Dwuradiowy Punkt dostępu sieci bezprzewodowej. Dwa punkty dostępu w jednym

AirLive G.DUO. Dwuradiowy Punkt dostępu sieci bezprzewodowej. Dwa punkty dostępu w jednym AirLive G.DUO Dwuradiowy Punkt dostępu sieci bezprzewodowej P o ponad roku badań i rozwoju, przedstawiamy nowy AirLive G.DUO. Jest to pierwszy modem z dwoma nadajnikami radiowymi Wireless-G, który łączy

Bardziej szczegółowo

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Cena : 267,48 zł (netto) 329,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8310

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8310 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8310 Zdobywca nagród Chip Listopad 2004 WL-8310 10.2005 WL-8310 1 Szanowni Państwo! Gratulujemy Państwa wyboru i zakupu bezprzewodowej karty sieciowej PLANET WL-8310. Mamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań. spełnia

Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań. spełnia Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań. Wymaganie 1. Wymagania funkcjonalne a. Rozwiązanie bezkontrolerowe z możliwością migracji do kontrolerowego b. Obsługa minimum 5 sieci SSID c. Każde SSID musi mieć

Bardziej szczegółowo

Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu

Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu Potencjalna pojemność sieci radiowych w zakresie bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu Agenda Technologie radiowego dostępu szerokopasmowego Metoda liczenia pojemności sieci Wpływ interferencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Specyfikacji Przetargowej z dnia 21.05.2012: 1. Zakup stacji bazowych. Stacja bazowa ilość 10sztuk Wymagania minimalne: a) Antena:

Załącznik do Specyfikacji Przetargowej z dnia 21.05.2012: 1. Zakup stacji bazowych. Stacja bazowa ilość 10sztuk Wymagania minimalne: a) Antena: Załącznik do Specyfikacji Przetargowej z dnia 21.05.2012: 1. Zakup stacji bazowych Stacja bazowa ilość 10sztuk a) Antena: Specyfikacja techniczna Typ anteny dookólna 360 Zakres częstotliwości 5,1-5,8 GHz

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

master 01 Uniwersalny czytnik RFID UHF Rodzina produktów: SMART RFID

master 01 Uniwersalny czytnik RFID UHF Rodzina produktów: SMART RFID Rodzina produktów: SMART RFID ZasTosowa: KONTROLA DOSTĘPU RETAIL LOGISTYKA SYSTEMY PARKINGOWE Master 01 to wielokrot nagradzany za swe innowacyjne rozwiązania czytnik RFID UHF, opracowany przez polsko-szwajcarską

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1305 / EE 1306 Dwupasmowy punkt dostępowy Enterprise Bridge używany na zewnątrz Edge-corE EE 1305 / EE 1306 jest dwupasmowym, bezprzewodowym bridge'em i punktem dostępowym IEEE 802.11a oraz 802.11b/g

Bardziej szczegółowo

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Strona 1 z 5 Radiolinie z serii Siklu EtherHaul to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących bardzo wydajnej

Bardziej szczegółowo

Info. Linia Kwiecień

Info. Linia Kwiecień Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automatyka i Systemy Sieciowe.

Bardziej szczegółowo

Seria urządzeń zabezpieczających MX zarządzanych w chmurze

Seria urządzeń zabezpieczających MX zarządzanych w chmurze Seria urządzeń zabezpieczających MX zarządzanych w chmurze Omówienie Urządzenia Meraki MX ułatwiają wdrożenie infrastruktury sieciowej wysokiej jakości w wielu rozproszonych lokalizacjach. Seria MX to

Bardziej szczegółowo

GuestGate MK II Bezprzewodowa Bramka Hotspot 300N, 300 Mb/s, MIMO, 4-portowy przełącznik LAN 10/100 Mb/s Part No.:

GuestGate MK II Bezprzewodowa Bramka Hotspot 300N, 300 Mb/s, MIMO, 4-portowy przełącznik LAN 10/100 Mb/s Part No.: GuestGate MK II Bezprzewodowa Bramka Hotspot 300N, 300 Mb/s, MIMO, 4-portowy przełącznik LAN 10/100 Mb/s Part No.: 524827 Zapewnij gościom dostęp do Internetu przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej sieci.

Bardziej szczegółowo

Niedroga dwuzakresowa sieć W ŚREDNIO zagęszczonym środowisku Wi-Fi

Niedroga dwuzakresowa sieć W ŚREDNIO zagęszczonym środowisku Wi-Fi Punkty dostępowe Z RODZINY Alcatel-Lucent OmniAccess 13 Niedroga dwuzakresowa sieć W ŚREDNIO zagęszczonym środowisku Wi-Fi Punkty dostępowe (AP) Alcatel-Lucent OmniAccess 13 zapewniają optymalną wydajność

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s, gigabitowe porty Ethernet TD-W8970

Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s, gigabitowe porty Ethernet TD-W8970 Utworzono 02-07-2016 ROUTER TP LINK TD-W8970 Cena : 291,87 zł (netto) 359,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Bezprzewodowy router/modem

Bardziej szczegółowo

I. Formularz cenowy załącznik nr 3 do SIWZ_zadanie nr 3

I. Formularz cenowy załącznik nr 3 do SIWZ_zadanie nr 3 I. Formularz cenowy załącznik nr 3 do SIWZ_zadanie nr 3 L.p. Opis Oferowany producent Oferowany model (oznaczenie typu) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Zestaw urządzeń do transmisji danych

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ CRZP/UJ/250/2015

Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ CRZP/UJ/250/2015 Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ CRZP/UJ/250/2015 Znak: 80.272.250.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wprowadzenie Zamówieniem obejmuje dostawę kontrolera sieci bezprzewodowej (1 szt.) oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury

Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej MR zarządzane z chmury Omówienie Seria MR firmy Meraki to pierwsza na świecie linia punktów dostępowych WLAN klasy zarządzanych za pośrednictwem chmury. Punkty dostępowe

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja nasz znak: WG.042.4.2013.JT Żary, dnia 17 kwietnia 2013 r. wg rozdzielnika W związku z realizacją projektu Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej, Gmina Żary o statusie miejskim zaprasza

Bardziej szczegółowo

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400 Wszechstronne urządzenie z wbudowanymi wszystkimi funkcjami zapory ogniowej i technologiami zabezpieczeń Symantec Gateway Security SERIA 5400 W obliczu nowoczesnych, wyrafinowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe punkty dostępowe Wysoce wydajne punkty dostępowe WLAN klasy Enterprise

Bezprzewodowe punkty dostępowe Wysoce wydajne punkty dostępowe WLAN klasy Enterprise Prospekt informacyjny Bezprzewodowe punkty dostępowe Wysoce wydajne punkty dostępowe WLAN klasy Enterprise Pełna obsługa technologii 802.11n 3x3 MIMO przy wykorzystaniu standardu zasilania 802.3af PoE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6 AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI Załącznik nr Z6 Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nowych produktów: Punkty dostępowe ExtremeWireless AP7622 i AP7602. Punkty dostępowe do zastosowań wewnątrz budynków

Informacja dotycząca nowych produktów: Punkty dostępowe ExtremeWireless AP7622 i AP7602. Punkty dostępowe do zastosowań wewnątrz budynków Informacje dla kanału sprzedaży Extreme 7 grudnia Informacja dotycząca nowych produktów: Punkty dostępowe ExtremeWireless AP7622 i AP7602 Punkty dostępowe do zastosowań wewnątrz budynków AP 7622-68B30-xx

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Najwyższy standard usług w Państwa hotelu Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Jeden dostawca i wszystko, czego Państwo potrzebują UPC Biznes w Państwa hotelu to najwyższy standard rozrywki

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom, biuro, sklep czy magazyn. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pomocy dydaktycznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie.

Specyfikacja pomocy dydaktycznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie. znak sprawy: FZP.ZP.271.21.2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie.

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo

Modem Huawei E3372h Router TP-LINK MR 3420

Modem Huawei E3372h Router TP-LINK MR 3420 Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3372h-153 + Router WIFI TP-LINK MR 3420 Cena : 350,00 zł 259,35 zł (netto) 319,00 zł (brutto) Utworzono 30-12-2016 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

DIR-505 router/ap WiFi N150 1xRJ45 (WAN/LAN) 1xUSB

DIR-505 router/ap WiFi N150 1xRJ45 (WAN/LAN) 1xUSB DIR-505 router/ap WiFi N150 1xRJ45 (WAN/LAN) 1xUSB Cena: 141,70 zł Netto: 115,20 zł Parametry Opis Bezprzewodowe udostępnianie połączenia z Internetem Przekształca dowolne połączenie z Internetem w hotspot

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Router Fermio XL Karta katalogowa

Router Fermio XL Karta katalogowa Router Karta katalogowa v1.6 Procesor z funkcjonalnością Secure boot Zabezpieczenia przed nieautoryzowaną podmianą oprogramowania i manipulacją Bezpieczna komunikacja z systemami zdalnymi z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

SIEC CYFROWA_SZKOLA_GOSCIE

SIEC CYFROWA_SZKOLA_GOSCIE 000_000_EFUN_BEZPIECZNA_I_WYDAJNA_05_06_2013.indd 56 2013-06-19 09:20:01 000_000_EFUN_BEZPIECZNA_I_WYDAJNA_05_06_2013.indd 57 2013-06-19 09:20:03 000_000_EFUN_BEZPIECZNA_I_WYDAJNA_05_06_2013.indd 58 2013-06-19

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Część 1 - netbooki Lp. Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. Parametry oferowane Producent,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi.

Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowa karta sieciowa WL-8315 802.11g. Skrócona instrukcja obsługi. Gratulujemy Państwu wyboru i zakupu bezprzewodowej karty sieciowej PLANET WL-8315. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Technologia MIMO Zasi g us ugi Internetu Cyfrowego Polsatu Oferta komercyjna Pokaz transmisji w technologii MIMO MIMO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem A. Montaż i uruchomienie zewnętrznych punktów dostępu do Internetu WiFi Wykonawca zamontuje i uruchomi

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 8 portów RJ45 (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie - auto-mdi/mdix) Technologia Green Ethernet, oszczędność

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo