MEMORANDUM INFORMACYJNE TABLEO S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEMORANDUM INFORMACYJNE TABLEO S.A."

Transkrypt

1 MEMORANDUM INFORMACYJNE TABLEO S.A.

2

3 Szanowni Pañstwo Z przyjemnoœci¹ przedstawiamy folder informacyjny prezentuj¹cy Spó³kê TABLEO S.A., nasz¹ historiê, dotychczasowe osi¹gniêcia oraz przede wszystkim nasz¹ ofertê w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych i dystrybucji czêœci motoryzacyjnych. Spó³ka TABLEO S.A. wywodzi siê w prostej linii z I³awskich Zak³adów Naprawy Samochodów, który funkcjonowa³ na szeroko pojêtym rynku motoryzacyjnym od 1954 roku. Jesteœmy kontynuatorami czêœci dzia³alnoœci IZNS i nasze obecne dzia³ania koncentrujemy na doskonaleniu procesu produkcji tablic rejestracyjnych oraz dystrybucji czêœci zamiennych przeznaczonych do pojazdów u ytkowych. Nasz szeroki asortyment czêœci znalaz³ uznanie u wielu klientów polskich, z krajów unii europejskiej i Rosji. Mamy nadziejê, e przedstawione informacje bêd¹ pomocne w poznaniu naszej Spó³ki oraz oferty, jak¹ dla Pañstwa przygotowaliœmy i któr¹ ka dego dnia staramy siê doskonaliæ. Nasza fachowa kadra jest do Pañstwa dyspozycji, s³u ¹c zarówno doradztwem technicznym jak i rzeteln¹ i sprawn¹ obs³ug¹ podczas dokonywania zakupów. Pamiêtamy, e dzia³amy by zaspakajaæ Pañstwa potrzeby i oczekiwania. PREZES ZARZ DU TABLEO S.A. Rafa³ Fia³kowski

4 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓ CE Nazwa firmy: TABLEO S.A. Forma prawna: Spó³ka Akcyjna Siedziba: I³awa, ul. Grunwaldzka 13 Telefon / fax: Adres strony internetowej: tableo.pl REGON: NIP: KRS: Kapita³ zak³adowy: ,00 PLN w ca³oœci op³acony Zarz¹d: Rafa³ Fia³kowski Prezes Zarz¹du Rada Nadzorcza: Mariusz Matusik B³a ej Wasielewski Kazimierz Fr¹tczak Grzegorz Wrona Pawe³ Sobków Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej Cz³onek Rady Nadzorczej

5 HISTORIA FIRMY TABLEO S.A r. - Powstanie I³awskiej Wytwórni Czêœci Samochodowych "IWCS". Przedmiotem dzia³alnoœci by³a produkcja czêœci zamiennych do samochodów ciê arowych r. - Rozszerzenie produkcji o urz¹dzenia obs³ugowo - naprawcze przeznaczone do wyposa enia stacji samochodowych i ma³ych warsztatów naprawczych r. - Rozszerzenie dzia³alnoœci o naprawy g³ówne silników spalinowych r. - Zmiana nazwy firmy na I³awskie Zak³ady Naprawy Samochodów r. - Przekszta³cenie przedsiêbiorstwa pañstwowego w Jednoosobow¹ Spó³kê Akcyjn¹ Skarbu Pañstwa pod firm¹ I³awskie Zak³ady Naprawy Samochodów Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w I³awie. Akcje Spó³ki wniesiono do NFI. Pakiet wiod¹cy akcji obejmuje Foksal NFI S.A r r. - Akcje Spó³ka notowane na rynku regulowanym CeTO organizowanym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A r. - Spó³ka uzyska³a certyfikat na system zapewnienia jakoœci wg normy ISO 9002 wydany przez PCBC w zakresie: produkcji i sprzeda y czêœci i akcesoriów do samochodów, maszyn i urz¹dzeñ r. - Powstanie Grupy IZNS. Z dniem r. rozpoczê³y dzia³alnoœæ dwie nowo powsta³e Spó³ki utworzone na bazie wydzia³ów produkcyjnych WP i WM. I³awskie Zak³ady Czêœci Samochodowych Sp. z o.o. kontynuuj¹ produkcjê czêœci zamiennych i komponentów natomiast I³awskie Zak³ady Remontu Silników Sp. z o.o. naprawy silników. Jedynym udzia³owcem Spó³ek jest IZNS S.A. W sk³ad Grupy wchodzi równie spó³ka Promet Sp. z o.o. utworzona w 2000 roku na bazie narzêdziowni i wydzia³u utrzymania ruchu. (95,67% udzia³ów nale y do IZNS S.A.) r. 16 maj - Rejestracja nowej nazwy Spó³ki: IZNS I³awa Spó³ka Akcyjna (IZNS S.A.) r. 30 wrzesieñ - Zatwierdzenie przez Komisj¹ Nadzoru Finansowego w Warszawie prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu, sporz¹dzonego w zwi¹zku z ofert¹ publiczn¹ akcji serii C oraz zamiarem ubiegania siê o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C spó³ki IZNS I³awa S.A r. 22 grudzieñ - Debiut IZNS I³awa Spó³ka Akcyjna na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie r. 28 paÿdziernik - Powstanie dwóch nowych Spó³ek wchodz¹cych w sk³ad Grupy IZNS: TABLEO Spó³-ka Akcyjna i METRO NIERUCHOMOŒCI Spó³ka Akcyjna (100% udzia³ nale y do IZNS S.A.) 2011 r. luty - Przeniesienie dzia³alnoœci handlowej z IZNS S.A. do Spó³ki TABLEO S.A r. 1 grudzieñ - Debiut Spó³ki na NewConnect 2011 r. 1 wrzesieñ - Przyznanie TABLEO S.A. certyfikatu zgodnoœci wydanego przez Instytutu Transportu Samochodowego 2011 r. 4 paÿdziernik - Wpis do Rejestru Przedsiêbiorców Produkuj¹cych Tablice 2011 r. paÿdziernik - Wygrany pierwszy przetarg na dostawê tablic rejestracyjnych 2011 r. 21 paÿdziernik - Otrzymanie Certyfikatu Rzetelnoœci

6 CERTYFIKATY Certyfikat Zgodnoœci Z/15/061/11 wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na produkowane tablice rejestracyjne. Zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wpis przedsiêbiorstwa do Rejestru Przedsiêbiorców Produkuj¹cych Tablice Rejestracyjne nr 2/2011 wydane przez Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Od r. uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostêpniamy szereg informacji œwiadcz¹cych o naszej wiarygodnoœci. Certyfikat Rzetelnoœci nr wydany przez KRD

7 GIE DA Od 1 grudnia 2011 roku TABLEO S.A. jest spó³k¹ notowan¹ na zorganizowanym rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Rynek: podstawowy System notowañ: ci¹g³e Sektor: przemys³ motoryzacyjny Uchwa³¹ Zarz¹d GPW nr 1380/2011 do obrotu dopuszczone zosta³y akcje zwyk³e na okaziciela serii A ( szt.) i C ( szt.) Akcje TABLEO S.A. znajduj¹ siê na liœcie uczestników indeksu gie³dowego spó³ek notowanych na rynku NewConnect - NCIndex Zadania autoryzowanego doradcy oraz animatora rynku pe³ni Biuro Maklerskie Banku DNB NORD POLSKA S.A.

8 AKCJONARIAT TABLEO S.A. posiada kapita³ zak³adowy w kwocie z³, który dzieli siê na wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect: akcji zwyk³ych serii A o wartoœci nominalnej 1,00 z³ akcji zwyk³ych serii C o wartoœci nominalnej 1,00 z³ oraz 2 mln akcji imiennych serii B o wartoœci nominalnej 1,00 z³. Akcjonariat Akcjonariusz PTI S.A. Pozostali Razem: Liczba akcji (szt.) Stan na r. % akcji (%) 76,7% 23,3% 100,0% Liczba g³osów (szt) Pozostali szt. 23,3% PTI S.A szt. 76,7%

9 DANE FINANSOWE TABLEO SA wybrane dane finansowe za lata

10 RODZAJ PROWADZONEJ DZIA ALNOŒCI Produkcja Tablic Rejestracyjnych: Produkcjê tablic rejestracyjnych firma rozpoczê³a w latach 70-tych. Do roku 1990 by³a najwiêkszym producentem tablic rejestracyjnych elaznych w Polsce. Z dniem 1 maja 2000 roku zosta³a uruchomiona produkcja nowych bia³ych odblaskowych tablic rejestracyjnych, spe³niaj¹cych wszystkie wymagania stawiane przez obowi¹zuj¹ce prawo. TABLEO SA posiada certyfikat zgodnoœci Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz niezbêdne zezwolenie Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego na produkcjê tablic rejestracyjnych. Obecnie wykonuje tablice: tablice rejestracyjne samochodowe jednorzêdowe (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe, tymczasowe badawcze) tablice rejestracyjne samochodowe dwurzêdowe (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe, tymczasowe badawcze) tablice rejestracyjne motocyklowe (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe, tymczasowe badawcze) tablice rejestracyjne motorowerowe (zwyczajne, tymczasowe, tymczasowe badawcze) Osobom prywatnym Firma oferuje tablice informacyjne i okolicznoœciowe

11 RODZAJ PROWADZONEJ DZIA ALNOŒCI Przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki TABLEO S.A. jest dystrybucja rejestracyjnych. czêœci motoryzacyjnych i produkcja tablic Sprzeda hurtowa i detaliczna czêœci zamiennych: Spó³ka TABLEO S.A. oferuje w sprzeda y czêœci do: do samochodów ciê arowych do autobusów do samochodów dostawczych do ci¹gników rolniczych czêœci do silników spalinowych ró nego zastosowania akcesoria motoryzacyjne Sprzeda internetowa czêœci zamiennych: Spó³ka TABLEO S.A. oferuje swoim klientom szybki i ³atwy kontakt, oraz mo liwoœæ dokonywania zakupów korzystaj¹c ze strony internetowej oraz ze sklepu internetowego Zamówienie online B2B Firma TABLEO oferuje swoim klientom system B2B który s³u y do obs³ugi Klienta biznesowego i umo liwia samodzielne za³atwianie wielu spraw bez pomocy pracownika Firmy takich jak: - sk³adanie œledzenie statusu zamówienia i zapytañ ofertowych, - dostêp do aktualnych stanów magazynowych, - dostêp do informacji o stanie rozliczeñ ze swoj¹ Firm¹. Link do formularza rejestracyjnego

12 ZAKRES OFEROWANYCH CZÊŒCI W ofercie Firmy Tableo SA znajduj¹ siê czêœci do samochodów dostawczych, ciê arowych, autobusów, ci¹gników i maszyn rolniczych: Silnik: nowe i po regeneracji bloki silnika, g³owice cyl., korbowody, t³oki, tuleje, panewki, pierœcienie t³okowe, uszczelki, ko³a zamachowe, wa³y korbowe, wa³ki rozrz¹du, wk³ady filtrów, turbosprê arki, zawory, gniazda, prowadniki, ko³a rozrz¹du, uszczelniacze, œruby i nakrêtki Uk³ad paliwowy: pompy paliwa, rozpylacze, wtryskiwacze, przewody ciœnieniowe, regulatory, zawory, filtry i wk³ady filtrów Sprzêg³a: tarcze sprzêg³a, ³o yska, dociski sprzêg³a, si³owniki, cylindry, sprzêg³a kompletne Osie: zestawy naprawcze, ³o yska, uszczelniacze Hamulce: bêbny hamulca, tarcze, klocki i ok³adziny, zawory pneumatyczne Sprê arki: t³oki, pierœcienie, uszczelki i uszczelnienia Osprzêt elektryczny: rozruszniki, alternatory i pr¹dnice Zawieszenie: miechy pneumatyczne, amortyzatory, elementy metalowo-gumowe, resory, strzemiona, sworznie i tulejki Uk³ad kierowniczy: kolumny kierownicze, pompy wspomagania, koñcówki dr¹ ka Czêœci nadwozia i akcesoria: lusterka, pióra wycieraczek, podnoœniki, pasy transportowe, tarczki tachografów, akumulatory itp..

13 NASI DOSTAWCY Tableo SA przedstawia poni ej listê producentów, z którymi wspó³pracuje: T³oki do silników spalinowych CSY S.A. Sworznie, œruby i nakrêtki, tuleje, strzemiona RSY S.A. Czêœci i podzespo³y regenerowane Czêœci do ci¹gników rolniczych Pierœcienie t³okowe Uszczelki Czêœci do silników spalinowych Czêœci do autobusów I AWA Turbosprê arki Firma nieustannie dba o powiêkszanie swojej oferty o produkty swoich dostawców.

14 NASI ODBIORCY Wœród g³ównych odbiorców Spó³ki mo emy wyró niæ: RSYS.A. RSY S.A. I³awa ANDORIA MOT Sp.z.o.o. Andrychów INTER CARS AUTOS Solec UAB PDH Wilno AUTO - CENTRUM Mielec OOO BALTEUROTECHNIC Kaliningrad GRENE SUDER&SUDER Modlnica CER - MOTOR Warszawa URSUS Sp.z.o.o Che³mno POSICZ Polmozbyt Jelcz SOLARIS Bus&Coach S.A. AUTO BUS PARTS Toruñ MOTO-HURT S.A. Rzeszów FEDERAL-MOGUL Gorzyce TABLEO poza tradycyjn¹ form¹ wspó³pracy z hurtowniami i sklepami motoryzacyjnymi dynamicznie rozwija sprzeda za poœrednictwem nowoczesnych kana³ów dystrybucyjnych poprzez sklep internetowy oraz platformê B2B. Swoim odbiorcom gwarantuje dostêpnoœæ wysokiej jakoœci czêœci zamiennych, dostarczaj¹c je w ci¹gu 24 godzin transportem w³asnym jaki przez firmy kurierskie: OPEK, DPD. Oferta handlowa skierowana jest zarówno do odbiorców hurtowych jak i detalicznych.

15

16 TABLEO Spó³ka Akcyjna ul. Grunwaldzka I³awa, Polska centrala tel tel./fax

Sprawozdanie Zarządu TABLEO S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu TABLEO S.A. za 2012 rok TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława tel./fax +48 896487559 +48 896482151 e-mail: biuro@tableo.pl SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TABLEO Spółka Akcyjna http://tableo.pl za rok 2012 SPIS TREŚCI I. Opis Spółki

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski. Banku Ochrony. Środowiska S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. http://bossa.pl

Dom Maklerski. Banku Ochrony. Środowiska S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. http://bossa.pl Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. http://bossa.pl Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. raport roczny 2004 e-mail: sekretariat@bossa.pl Centrala ul. Marsza³kowska 78/ 80 00-517 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ

WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ Power Media S.A. ZASTRZE ENIE Niniejsza publikacja zawiera jedynie wybrane informacje z prospektu emisyjnego Power Media Spó³ki Akcyjnej,

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów. Warszawa, 26 marca 2007 roku

Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów. Warszawa, 26 marca 2007 roku Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów Warszawa, 26 marca 2007 roku Zastrze enie Niniejsza prezentacja ma charakter wy cznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio:

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio: Maj Czerwiec 2008 Nr4/155/2008 Rok 16 Czêœci zamienne do naczep i ciê arówek SPRZEDA CZÊŒCI Gazeta sklepy internetowe otot r aukcje, BANER REKLAMOWY na www.mototir.pl SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo