5 Część Instalacje i urządzenia energetyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część Architektura 2 Część Konstrukcja 3 Część 2.3. Układ torowy 4 Część Instalacje sanitarne 5 Część Instalacje i urządzenia energetyczne 6 Część Kolejowa sieć trakcyjna. 2

2 Spis zawartości I. Opis techniczny str. 4 II. Obliczenia techniczne str. 15 III. Wykaz proponowanych opraw oświetleniowych str. 23 IV. Odpisy pism i uzgodnień str. 24 Pismo PKP Energetyka nr. ERD14j-5525/137/2011 z dn str. 25 Połączenia wyrównawcze w budynku - kserokopia str. 26 V. Rysunki str. 27 Nr. E1 Plan sytuacyjny str. 28 Nr. E2 Schemat zasadniczy zasilania str. 29 Nr. E3 Schemat tablicy TG2 str. 30 Nr. E4 Schemat tablicy TO str. 31 Nr. E5 Schemat tablicy TG3 str. 32 Nr. E6 Schemat tablicy TP1 str. 33 Nr. E7 Plan instalacji elektrycznej rzut parteru str. 34 Nr. E8 Plan instalacji elektrycznej rzut 1 piętra str. 35 Nr. E9 Plan instalacji odgromowej str. 36 3

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: - zlecenia Inwestora. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje: - zewnętrzne linie zasilające, - zewnętrzne szafy zasilająco-rozdzielcze, - wewnętrzne linie zasilające, - tablice rozdzielcze, - instalację elektryczną wewnętrzną, - sieci strukturalne, - instalację ochronną, - instalacje odgromową, - uszynienie grupowe, - sieć strukturalną. 3. Warunki techniczne przyjęte do opracowania Projekt opracowano w oparciu o: - przepisy i normy aktualne w grudniu 2011 r.; - pismo PKP Energetyka nr. ERD14j-5525/137/2011 z dn r. - opracowań branżowych; 4. Stan istniejący Hala oraz budynek warsztatowo-socjalny są obiektami projektowanym. Obok projektowanej hali znajduje się istniejąca hala elektrycznych zespołów trakcyjnych. Jest ona zasilana z rozdzielni nn stacji transformatorowej LON PKP Energetyka o mocy S=250kVA kablem YAKY 4x120 mm2. W hali zlokalizowana jest główna tablica rozdzielcza RG (TG1). 4

4 5. Układ projektowany 5.1 Zasilanie Dla potrzeb rozdziału energii na istniejące odbiory oraz projektowane, należy na w wyznaczonej lokalizacji na planie sytuacyjnym posadowić typową szafę kablowo-rozdzielczą KSR 6. Na czas budowy budynku warsztatowo-magazynowego w/w szafę posadowić w punkcie geodezyjnym E3, a następnie docelowo (po zakończeniu robót budowlanych związanych z elewacją zewnętrzną budynku) przy zewnętrznej ścianie budynku w pkt. geodezyjnym E4 (pokazano na planie sytuacyjnym). Szafa KSR 6 zasilana będzie z rozdzielni nn stacji transformatorowej STSa istniejącym kablem YAKY 4x120 mm 2. Przy odkopywaniu kabla na odcinku pkt. Geod. E1 E2 należy uwzględnić zapas kabla umożliwiający zmianę lokalizacji szafy KSR 6 do miejsca docelowego (pkt. geodezyjny E4). Trasę kabla oraz lokalizację KSR 6 pokazano na rysunku E1 natomiast schemat zasadniczy zasilania na rysunku E Zewnętrzne linie zasilające Z projektowanej szafy KSR-6 wyprowadzone będą obwody rozdzielcze: 4xYAKY 1x120 mm 2 do tablicy TG1 w hali istniejącej, 4xYAKY 1x120 mm 2 do tablicy TG2 w hali postojowej EZT na torze nr 113, 4xYKY 1x70 mm 2 do tablicy TG3 w budynku warsztatowo-magazynowym. Z projektowanej tablicy TG2 należy wyprowadzić kabel YKY 5x6 mm 2 dla potrzeb zasilania szafy sterowania przepompownią. Układ zasilania tablic pokazano na rys E2 a trasę kabla na rysunku E1 oraz E Układanie kabli Kable układać zgodnie z normą N SEP-E 004. Pod przejściami, przy skrzyżowaniach z innymi sieciami oraz przy wprowadzaniu kabli do szafy kablowej kabel chronić w rurze Arot Ø 110 zgodnie z planem sytuacyjnym. Na pozostałym odcinku trasy kablowej należy ułożyć folię koloru niebieskiego zgodnie z normą N SEP-E 004. Przewidzieć zapasy kablowe umożliwiające zmianę lokalizacji szafy kablowej KSR do miejsca docelowego. Trasę kabli pokazano na planie zagospodarowania (Rys. E1). 5

5 5.4 Wewnętrzne linie zasilające Wewnętrzne linie zasilające wykonać kablem: YKY5x10 mm 2 do tablicy TO, YKY 5x25 mm 2 do tablicy TP1, Układ zasilania tablic pokazano na rys E3 oraz E Szafy rozdzielcze zewnętrzne Szafę kablowo-rozdzielczą KSR 6 oraz szafę ochronników niskonapięciowych SON wykonać jako typowy zestaw wolnostojący w obudowie izolacyjnej posadowionej na fundamencie prefabrykowanym i dostarczony przez producenta ( np. firmy ELMAT GORZÓW, Emiter lub o niegorszych parametrach technicznych). Obok projektowanego zbiornika na wodę deszczową obok projektowanej hali postojowej EZT na torze nr 113 zabudować typową szafkę sterującą pracą pomp SSP w II klasie izolacji na fundamencie prefabrykowanym i dostarczonym przez producenta. W projekcie związanym branży sanitarnej zaprojektowano dwie pompy 1 fazowe o mocy 0,55kW, z których jedna stanowi rezerwę. Szafę sterowniczą SSP dla potrzeb pomp należy wyposażyć: zgodnie z zaleceniami producenta przepompowni oraz Dokumentacją Techniczno Ruchową DTR Producenta dotyczącą sterowania oraz zabezpieczenia pomp. w ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 1 (np. typu DEHN Ventil M TNC 255 lub o niegorszych parametrach technicznych). Przy zamawianiu osprzętu należy zgłosić Producentowi fakt, iż szafy sterownicze będą w wykonaniu zewnętrznym. Automatyka sterowania ujęta jest opracowaniem branży sanitarnej. Schemat tablic pokazano na rysunku E2 a usytuowanie na planie sytuacyjnym. 5.6 Tablice i szafy rozdzielcze wnętrzowe Tablice rozdzielcze budynku warsztatowo-magazynowego TG-3 oraz TP1 wykonać jako tablice wnękowe, modułowe z drzwiczkami pełnymi IP40/43. Główną tablicę rozdzielczą projektowanej hali TG-2 oraz tablicę oświetleniową TO wykonać jako zestawy szaf zasilająco-rozdzielczych posadowionych na cokołach z drzwiczkami pełnymi IP55/65. 6

6 Na co drugim slupie w projektowanej hali posadowić typowe rozdzielnice stacjonarne T1- T22 z drzwiczkami pełnymi IP44 wyposażone w rozłącznik główny napięcia oraz w gniazda trójfazowe 16A, 32A oraz w gniazda 16A zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym na każde z gniazd. Schemat tablic pokazano na rysunku E3-E6 a usytuowanie na planie sytuacyjnym. 5.7 Demontaż Należy na istniejącym torze nr 113 zdemontować lampy oświetleniowe wraz z oprawami oraz kable zasilające w/w lampy. Lokalizacje demontowanych lamp oświetleniowych oraz trasę demontowanego kabla pokazano na rysunku E Instalacje elektryczne wnętrzowe Oświetlenie podstawowe Budynek warsztatowo-magazynowy Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano plafoniery oraz oprawy świetlówkowe szczelne ze statecznikami elektronicznymi. Pomieszczenia pomocnicze i sanitarne oświetlić oprawami szczelnymi świetlówkowymi ze statecznikami elektronicznymi lub kompaktowymi z kloszami osłonowymi. Teren wokół budynku oświetlić oprawami sodowymi szczelnymi montowanymi za pomocą wysięgników do konstrukcji budynku. Załączanie oświetlenia wewnątrz budynku łącznikami miejscowymi w pomieszczeniach. Załączanie oświetlenia na zewnątrz budynku wykonać w funkcji automatycznej za pomocą zegara astronomicznego oraz ręcznie. Hala postojowa EZT na torze nr 113 Pomieszczenia hali oświetlić oprawami świetlówkowymi szczelnymi. Przewiduje się: - oświetlenie ogólne; - oświetlenie boczne; - oświetlenie w kanale. Przy pracach montażowo - serwisowych stosować oświetlenie miejscowe halogenowe. Załączanie oświetlenia łącznikami miejscowymi. 7

7 Oświetlenie awaryjne Na drogach komunikacyjnych w budynku warsztatowo-magazynowym oraz na hali postojowej EZT na torze nr 113 przewidziano oświetlenie awaryjne oraz kierunkowe wg normy PN-EN1838/2005. Oświetlenie awaryjne komunikacyjne wykonać oprawami z wbudowanymi inwertorami o czasie działania minimum 1 godz. (usytuowanie pokazano na rzutach budynków). Typy proponowanych opraw oświetleniowych podano w pkt. III a rozmieszczenie instalacji elektrycznej pokazano na rzutach budynku Instalacja elektryczna Budynek warsztatowo-magazynowy Instalację elektryczną wykonać przewodami kabelkowymi YDY,YDYp - z osprzętem szczelnym zagłębionym w tynk w pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach, szatni oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do prac mechanicznych, - z osprzętem melaminowym pt. w pomieszczeniach gospodarczych, biurowych, spożywania posiłków własnych. Gniazda wtykowe instalować na wys. - 0,2m w pokojach biurowych, - 1,0m w korytarzach, w pomieszczeniach gospodarczych, - 1,5m w pomieszczeniach sanitarnych oraz do prac mechanicznych. Przewody prowadzone na stropach drewnianych prowadzić w rurkach RVS lub w uchwytach dystansowych. Typy proponowanych opraw oświetleniowych podano w pkt. III a rozmieszczenie instalacji elektrycznej pokazano na rzutach budynku. hala postojowa EZT na torze nr 113 Instalację elektryczną wykonać przewodami kabelkowymi YDY,YDYp - z osprzętem szczelnym prowadzonym w rurach ochronnych w kanale technicznym, - z osprzętem szczelnym prowadzone w korytkach kablowych, Gniazda wtykowe instalować na wys. - 1,5m na hali. We wnęce kanału gniazda instalować na wysokości 0,1 metra od dolnej krawędzi wnęki. 8

8 5.9 Instalacja siłowa Budynek warsztatowo-magazynowy Instalację elektryczna siłową wykonać przewodami kabelkowymi z osprzętem szczelnym. Typy przewodów pokazano na schematach rozdzielnic (rysunki nr E3 E7). Hala postojowa EZT na torze nr 113 Instalację elektryczna siłową wykonać przewodami kabelkowymi z osprzętem szczelnym. Typy przewodów pokazano na rysunkach E3 E Instalacja okablowania strukturalnego W budynku warsztatowo - magazynowym na parterze w pomieszczeniu gospodarczym (0.9) oraz na 1 piętrze na korytarzu (1.1) należy zainstalować naścienne szafkę dystrybucyjną TT. W/w skrzynki należy wyposażyć w wentylatory, łączówki krosowe dla połączeń kablowych i przewodów instalacji strukturalnej oraz listwę zasilającą. Przyłącze teleinformatyczne nie jest ujęte w/w opracowaniem, natomiast należy ułożyć rurkę RHDPe Ø37 od w/w szafy TT do zewnętrznej krawędzi budynku, którą zakończyć na styku budynku (pokazano na rys. E8). Od szafy dystrybucyjnej do pojedynczych modułów RJ45 (okablowanie poziome) należy ułożyć kable UTP kat. 5e 4x2x0,5. Przewiduje się instalować w każdym wskazanym pomieszczeniu na palnie sytuacyjnym dwa gniazda wtykowe RJ45. W/w konfiguracja sieci (ilości żył doprowadzonych od gniazd odbiorczych) umożliwia podział w/w gniazd na gniazda z dostępem do sieci LAN oraz na gniazda telefoniczne (przy uwzględnieniu osobnych złączek RJ12 montowanych zamiast złączek RJ45) przy wypięciu w/w kabli do osobnych szafek dystrybucyjnych. Szafę dystrybucyjną (listwę zasilającą) zasilić przewodami kabelkowymi z części administracyjnej. Rozmieszczenie instalacji strukturalnej pokazano na rzutach budynku Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku Jako dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku zastosować szybkie wyłączenie zasilania. System sieciowy: zasilanie: TN-S, 9

9 instalacja odbiorcza: TN-S, Do wyrównania potencjałów pomiędzy poszczególnymi częściami przewodzącymi urządzeń oraz zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem DY6mm2 obejmujące następujące części przewodzące urządzeń i instalacje: wodociągowa rury kanalizacyjne instalacje c.o. i c.w., wanny, natryski, umywalki, baterie w łazienkach, WC. Jeżeli powyższe urządzenia nie są przewodzące, nie należy wykonywać połączeń wyrównawczych miejscowych. W budynku warsztatowo-magazynowy obok tablicy TG3 oraz w hali postojowej EZT na torze nr 113 obok tablic TG2 oraz TO wykonać GSU, z którymi połączyć wszystkie części przewodzące, rozdział przewodu PEN i połączyć to z uziomem fundamentowym. Obwody zasilające gniazda wtykowe zabezpieczyć wyłącznikami róznicowo-prądowymi I N=0,03A. Uszynienie grupowe Metalowa konstrukcja projektowanej hali znajdować się będzie w odległości mniejszej niż 5 od osi toru zelektryfikowanego, wobec tego należy dokonać jej uszynienia w dwóch punktach. Należy zmierzyć rezystancję doziemną gruntu (jeżeli Ruź>2Ω należy zastosować równoległe połączenie ograniczników TZD-1N i TZD-1R, natomiast gdy Ruź<2Ω należy zastosować ogranicznik w wykonaniu dwukierunkowym typu TZD-2NR). Ogranicznik niskonapięciowy należy zlokalizować w szafie SON. Szaf SON wykonane są z tworzywa dielektrycznego - nie zachodzi więc potrzeba ich uszyniania przy zbliżeniach mniejszych niż 5 m do osi toru zelektryfikowanego. Inne elementy przewodzące prąd zlokalizowane w przedziale 5 m od osi toru (Rys. E1) uszynić kablem YAKY1x120 mm 2 zapewniając galwaniczne połączenie Ochrona przed przepięciami Na tablicy TG2, TG3 zainstalować ochronniki przed przepięciami klasy 1 lub o niegorszych parametrach technicznych, natomiast na tablicy TO zainstalować ochronniki przed przepięciami klasy 2 lub o niegorszych parametrach technicznych. 10

10 5.13 Ochrona ppoż. Przy wejściach do budynku warsztatowo-magazynowego, hali postojowej EZT na torze nr 113 oraz istniejącej hali elektrycznych zespołów trakcyjnych, zamontować wyłączniki prądu WPP ( przyciski z osłoną koloru czerwonego ABB). Połączenie z rozłącznikiem mocy w złączu kablowym zlokalizowanym na zewnętrznej ścianie budynku warsztatowo-magazynowy zasilającego budynek warsztatowo -magazynowy, istn. halę EZT oraz projektowaną halę postojowej EZT na torze nr 113 wykonać przewodem ognioodpornym NGKs3x1,5. Na korytarzach przewidziano oprawy oświetlenia awaryjnego o czasie działania min 1 godz. oraz oprawy kierunkowe wg normy PN-EN1838/ BHP Włączenie do czynnej sieci energetycznej wykonać w stanie beznapięciowym Instalacja odgromowa Obliczenia: 11

11 12

12 Z powyższej zależności wynika, że dla kompleksu budynków trzeba przyjąć poziom ochrony III + ochronę przepięciową. Należy wykorzystać wszystkie przewodzące części metalowe. Wymiary oka przyjąć 15x15 m, zwody pionowe odprowadzające co 15m. 13

13 Budynek warsztatowo-magazynowy Jako zwód poziomy budynku należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu. Przewody odprowadzające wykonać prętami stalowymi DFe/ZN Ø 8 w układzie nienaprężanym. Przewody odprowadzające ukryć w rurkach RVS pod ociepleniem budynku. Wykonać uziom fundamentowy z płaskownika Fe/Zn 30x4 ustawionego na sztorc i przyspawanego do konstrukcji zbrojeniowej fundamentu, wyprowadzając końcówkę przyłączeniową do złącza kontrolnego. Połączenie uziomu ze zwodami wykonać poprzez zaciski kontrolne umieszczone w puszkach kontrolnych w ścianie. Ruź 10Ω. Hala postojowa EZT na torze nr 113 Blacha poszycia dachowego będzie wykorzystana jako zwód instalacji odgromowej. Jako przewody odprowadzające zostaną wykorzystane stalowe filary podtrzymujące konstrukcję hali. Części metalowe poszycia dachu powiązać z filarami prętem stalowym DFe/ZNØ8 w układzie nienaprężonym. Należy zapewnić ciągłość galwaniczną metalowego poszycia hali z stalowymi filarami częściami projektowanymi. Wykonać uziom fundamentowy z płaskownika Fe/Zn 30x4 ustawionego na sztorc i przyspawanego do konstrukcji zbrojeniowej fundamentu, wyprowadzając końcówkę przyłączeniową do GZU. Ruź 10Ω Zasilanie placu budowy, przygotowanie do realizacji inwestycji Plac budowy zasilić przyłączem docelowym. Na placu budowy zamontować szafę budowlaną. Ochronę przed niebezpiecznym napięciem dotyku wyłącznik różnicowo-prądowy I 30mA. 14

14 II. P r o j e k t b u d o w l a n y Obliczenia techniczne 1. Oświetlenie Rozmieszczenie instalacji oświetleniowej wewnątrz budynków dokonano w oparciu o normę: PN-EN Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy Część 1 Miejsca pracy we wnętrzach : Pokój pobytu dziennego (pkt ) 200 Lx, Korytarz ( pkt ), pomieszczenie gospodarcze (pkt ), magazyn (pkt ) 100Lx, Schody (pkt ), komunikacja, po której poruszają się pojazdy(pkt ) 150 lx Łazienka (pkt ) 200Lx, Pomost (pkt ) 100Lx, Rozmieszczenie instalacji oświetleniowej na zewnątrz budynków dokonano w oparciu o normę: PN-EN Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz : Strefy ruchu dla wolno poruszających się pojazdów (max 10km/h) (pkt ) 10 Lx, Place kolejowe ze strefami załadunku (pkt ) Natężenie oświetlenia wykonano programem komputerowym. 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 2. Zestawienie moc i dobór kabli 2.1 Zestawienie mocy szczytowej w szafie kablowo-rozdzielczej KSR 6 Obciążenie szczytowe: I o KSR = PS 3 U cos n P(i) P(s) TG1 46,3kW 27,4kW TG2 57,7kW 34,0kW TG3 76,3kW 55,5kW SUMA 180,3kW 116,9kW W 181A 3 400V 0,93 Wymienić w rozdzielni nn stacji STSa (zabezpieczenie główne hali EZT) wkładki bezpiecznikowe na WT-2/gG 200A. Kabel zasilający istniejący YAKY4x120mm 2. tablica TG1 w istniejącej hali: P S/TG1 = 27,4 kw, Obciążenie szczytowe: I O / TG1 tablica TG2 w hali postojowej EZT na torze nr 113: PS 3 U cos n 27400W 3 400V 0,93 PS 34000W P S/TG2 = 34,0 kw, Obciążenie szczytowe: IO / TG 2 53A 3 U cos 3 400V 0,93 n 43A tablica TG3 w budynku warsztatowo-magazynowym: P S/TG3 = 55,5 kw, Obciążenie szczytowe: I O / TG 3 PS 3 U cos n 55500W 86A 3 400V 0, Dobór kabli i zabezpieczeń Tabela doboru kabli zasilających: Obwód Przekrój Długość Sposób Iz Typ kabla [mm²] [m] ułożenia [A] TG1 4xYAKY 1x D 189 TG2 4xYAKY 1x D 189 TG3 4xYAKY 1x A

20 Przy doborze wkładek bezpiecznikowych w szafie kablowej uwzględniono selektywność działania zabezpieczeń. Tabela doboru zabezpieczeń: Warunki: Zab. IB In IZ IB In Iz Obwód Typ kabla k2 obwodu [A] [A] [A] k 2 In Iz 1,45 TG1 4xYAKY 1x120 gf 160A ,6 Spełniony TG2 4xYAKY 1x120 gg 100A ,6 Spełniony TG3 4xYKY 1x70 gg 100A ,6 Spełniony 3. Spadek napięcia Przyrosty spadków napięć zestawiono w poniższej tabeli Rozdzielnica/obwód Zasilanie kabel/przewód Długość [m] Przyrost spadku napięcia liczony od RG stacji trafo [%] KSR 6 YAKY 4x m 3,7 TG1 4xYAKY 1x120 70m 4,0 TG2 4xYAKY 1x120 70m 4,0 TG3 4xYKY 1x70 15m 3,8 TP1 YKY5x25 11m 4,1 TO YKY5x10 75m 4,6 TP1-25 YDYp3x2,5 41m 4,1 4. Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku szybkie wyłączenie Do obliczeń przyjęto: - moc zwarciową systemu S k=250mva; - moc transformatora S nt =250kVA Warunek samoczynnego wyłączenia: Z s I a U o i czasu wyłączania mniejszego lub równego 5s: Warunek samoczynnego wyłączania w punkcie obwodu Chroniony Zasilanie Długość Zs Ia Z Ia Zabezpieczenie Obwód/Rozdzielnica kabel/przewód [m] [Ω] [A] [V] Warunek Z Ia Uo TG1 4xYAKY 1x gf 160A 0, Spełniony TG2 4xYAKY 1x gg 100A 0, Spełniony TG3 4xYKY 1x70 15 gg 100A 0, Spełniony 21

21 Warunek ochrony przeciwporażeniowej spełniony! Po wykonaniu przyłącza i instalacji wykonać pomiar impedancji zasilania a wyniki załączyć do niniejszej dokumentacji. Przewidziane wykonanie tablic rozdzielczych w osłonach izolacyjnych ( II klasa izolacji ) zapewniają ochronę przed niebezpiecznym napięciem dotyku. Dla zabezpieczenia obwodów gniazd wtykowych zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe I N0,03A Ochrona realizowana jest zgodnie z normami: PN-HD :2009r. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. PN-EN :2002r. Część 1. Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień. Zastosowania kolejowe. Wykonać dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze z uziemieniem zacisków PEN w rozdzielniach głównych. W celu ochrony przed wniesieniem napięcia trakcyjnego zastosować ograniczniki niskonapięciowe wielokrotnego zadziałania w szafkach typu SON (lokalizację szaf pokazano na planie sytuacyjnym E1). Rezystancja uziemienia urządzeń energetycznych: Ruź 10Ω. 22

22 III. WYKAZ PROPONOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH Oznaczenie Nazwa oprawy: A Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 2x28W IP65, II klasa ochronności B Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 2x21W IP69K, II klasa ochronności C Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 1x18W IP44 typu downlight D Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 2x18W IP44 typu downlight E Oprawa szczelna, natynkowa, świetlówkowa z EVG 2x26W IP65 F Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 2x26W IP44 typu downlight G oprawa sodowa 70W o kącie nachylenia odbłyśnika P1 (lub oprawy równoważne dopuszczone do stosowania na terenach kolejowych), IP66 H oprawa sodowa 70W o kącie nachylenia odbłyśnika P3x (lub oprawy równoważne dopuszczone do stosowania na terenach kolejowych), IP66 I oprawa sodowa 70W o kącie nachylenia odbłyśnika P5 (lub oprawy równoważne dopuszczone do stosowania na terenach kolejowych), IP66 J Oprawa świetlówkowa z EVG, rastrowa 2x14W, IP20 K Oprawa świetlówkowa z EVG, rastrowa 3x14W, IP20 L Oprawa świetlówkowa z EVG, rastrowa 4x14W, IP20 M Oprawa świetlówkowa z EVG, zwieszana 1x35W, IP20 N Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 1x35W, IP66 O Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 1x54W, IP66 P Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 2x28W, IP66 R Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 2x35W, IP66 S Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 2x35W, IP66 T Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 2x54W, IP66 U Oprawa awaryjna, kierunkowa 1x8W IP65 Uwaga: Wyboru opraw dokonać w konsultacji z Inwestorem Opracowała inż. Halina Rzewuska 23

23 IV. ODPISY PISM I UZGODNIEŃ 24

24 25

25 26

26 V. RYSUNKI 27

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA TARASU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW NIWA W KOŁOBRZEGU UL ZDROJOWA -I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZABUDOWA TARASU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW NIWA W KOŁOBRZEGU UL ZDROJOWA -I INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis zawartości I Opis techniczny str 2-5 II Obliczenia techniczne str 6,9 III Wykaz proponowanych opraw oświetleniowych str 10 IV Informacja o BIOZ str 11 V Oświadczenia o kompletności dokumentacji str

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO rok założenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław T: +48 71 3548900 F: +48 71 3548901 E: info@pmg.pl W: www.pmg.ie Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie.

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie. 1. Spis treści. 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa prawna opracowania. 2.2. Podstawa techniczna opracowania. 2.3. Przedmiot opracowania. 3. Rozwiązania projektowe. 3.1. Zasilanie energetyczne.

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo