PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Nr 2012/03/00632

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Nr 2012/03/00632"

Transkrypt

1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Nr 2012/03/00632 zawarta w dniu. w Lubinie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie76, Lubin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS , kapitał zakładowy ,00 zł - wpłacony w całości, reprezentowanym przez: 1) ) zwanym dalej Sprzedającym oraz reprezentowanym przez: 3) ) zwanym dalej Kupującym i. w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają, że: a) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze prowadzi księgę wieczystą*: KW numer LE1J/ /9 dla nieruchomości rolnej bez zabudowań, położonej w Wądrożu Wielkim stanowiącej nie zabudowane działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 134 (sto trzydzieści cztery), 136 (sto trzydzieści sześć) i 139 (sto trzydzieści dziewięć) o łącznej powierzchni 4,85 ha (cztery hektary osiem tysięcy pięćset metrów kwadratowych), w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna wpisana jest jako właściciel przedmiotowej nieruchomości, działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek b) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Legnicy prowadzi następujące księgi wieczyste*: KW numer LE1L/ /7, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako właściciel nieruchomości (pastwiska trwałe) położonej w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerami 415/14 (czterysta piętnaście przez czternaście) i 415/11 (czterysta piętnaście przez jedenaście) o łącznej powierzchni 0,2567 ha (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek 1 S t r o n a

2 KW numer LE1L/ /1, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonej w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerami 77/2 (siedemdziesiąt siedem przez dwa), 77/3 (siedemdziesiąt siedem przez trzy), 78/1 (siedemdziesiąt osiem przez jeden), 69/2 (sześćdziesiąt dziewięć przez dwa), 70/2 (siedemdziesiąt przez dwa), 70/3 (siedemdziesiąt przez trzy), 71/2 (siedemdziesiąt jeden przez dwa), 79/1 (siedemdziesiąt dziewięć przez jeden), 80/2 (osiemdziesiąt przez dwa), 80/3 (osiemdziesiąt przez trzy), 75 (siedemdziesiąt pięć), 73/2 (siedemdziesiąt trzy przez dwa), 73/3 (siedemdziesiąt trzy przez trzy), 72/2 (siedemdziesiąt dwa przez dwa), 72/3 (siedemdziesiąt dwa przez trzy), 81/2 (osiemdziesiąt jeden przez dwa), 81/4 (osiemdziesiąt jeden przez cztery), 76/2 (siedemdziesiąt sześć przez dwa), 76/3 (siedemdziesiąt sześć przez trzy), 49/3 (czterdzieści dziewięć przez trzy), 50/1 (pięćdziesiąt przez jeden), 51/3 (pięćdziesiąt jeden przez trzy), 51/4 (pięćdziesiąt jeden przez cztery), 52/1 (pięćdziesiąt dwa przez jeden), 53/6 (pięćdziesiąt trzy przez sześć), 47/3 (czterdzieści siedem przez trzy), 48/3 (czterdzieści osiem przez trzy), i 49/4 (czterdzieści dziewięć przez cztery), o łącznej powierzchni 12,88 ha (dwanaście hektarów osiem tysięcy osiemset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek na przedmiotowej nieruchomości znajduje się linia energetyczna i ujęcie wodne, KW numer LE1L/ /7, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako właściciel nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Mikołajowice, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerami 16 (szesnaście), 18/4 (osiemnaście przez cztery) i 17 (siedemnaście) o łącznej powierzchni 3,16 ha (trzy hektary jeden tysiąc sześćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek na przedmiotowej nieruchomości posadowione są: budynek administracyjno magazynowy, budynek socjalno magazynowy, hala produkcyjno technologiczna, rozdzielnia przy sterowni wolnostojąca, rozdzielnia przy hali produkcyjnej wolnostojąca, hala produkcyjna wolnostojąca, budynek wagi, budynek I przemysłowy, budynek II przemysłowy, budynek III przemysłowy, zbiornik retencyjny zewnętrzny, zbiornik gotowego produktu, zrzut ścieków oczyszczonych, osadnik betonowy, szambo dwukomorowe, rurociąg gazu, osadnik Rząpie, rurociąg obieg wody technologicznej, osadnik, linia kablowa NN 2x10, linia kablowa NN 2x100, linia kablowa SN napowietrzna, piaskownik dwukomorowy, instalacja wody pitnej, składowisko surowca, fundamenty pod maszyny, urządzenie terenu, plac (Mikołajowice), place - urządzenie terenu, droga i plac manewrowy, zbiornik wody technologicznej, zbiornik oleju napędowego, mury oporowe, ogrodzenie zbiorników gazu, stacja klasyfikatora, KW numer LE1L/ /6, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako właściciel niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mikołajowice, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerem 15 (piętnaście) o powierzchni 1,15 ha (jeden hektar tysiąc pięćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek 2 S t r o n a

3 c) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą*: KW numer JG1S/ /9, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Izera, gmina Mirsk, oznaczonej numerem 56/2 (pięćdziesiąt sześć przez dwa) o powierzchni 6,39 ha (sześć hektarów trzy tysiące dziewięćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek d) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi następujące księgi wieczyste*: KW numer JG1J/ /7, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku działki położonej w Szklarskiej Porębie, obr. 8 oznaczonej numerem 4 (cztery) o powierzchni 24,9301 ha (dwadzieścia cztery hektary dziewięć tysięcy trzysta jeden metrów kwadratowych) oraz jako właściciel położonego na tej działce budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek na powyższej nieruchomości znajdują się: warsztat z kuźnią o powierzchni 125,10 m 2, transformatorownia, budynek administracyjno socjalny, zbiornik do paliw płynnych, KW numer JG1J/ /2, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku działki położonej w miejscowości Kopaniec, gmina Stara Kamienica, Powiat Jelenia Góra, oznaczonej numerem 608 (sześćset osiem) o powierzchni 28,89 ha (dwadzieścia osiem hektarów osiem tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek o wnioskach i... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają, że opisane wyżej nieruchomości stanowią wraz z maszynami i urządzeniami oraz półproduktami, produktami gotowymi, materiałami i odpadami wyodrębnione technicznie zespoły środków materialnych i niematerialnych, tj.: 2.1. Kopalni TACZALIN w Taczalinie*, 2.2. Kopalni STANISŁAW w Szklarskiej Porębie*, 2.3. Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Mikołajowicach*, 2.4. Działki ze złożem w Wądrożu Wielkim* i.. w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zapewniają, że stan prawny przywołanych wyżej ksiąg wieczystych do chwili obecnej nie uległ zmianie, a objęte nimi nieruchomości wolne są od wszelkich wad prawnych, praw lub ciężarów na rzecz 3 S t r o n a

4 osób trzecich, także tych nieujawnionych w księgach wieczystych, że nie istnieją żadne umowy najmu i dzierżawy lub inne umowy dotyczące korzystania z przedmiotów nieruchomości (poza umową dzierżawy części nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie, dz. Nr 4 AM1 Kopalnia STANISŁAW umowa dzierżawy Polkomtel 06 Lokalizacja z dnia r. zawarta z Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie na okres do dnia r. oraz porozumieniem Nr 2005/06/02426 z dnia r. i Aneksem Nr 1/07 z dnia 16 sierpnia 2007r. do powyższej Umowy dzierżawy)*, że przysługującej stronie sprzedającej prawa nie są kwestionowane ani podważane, że nie zostały dokonane żadne czynności prawne lub faktyczne, ani też reprezentowana przez nich Spółka nie dopuściła się żadnego zaniechania podjęcia takich czynności, które mogłyby skutkować zmianą stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości lub ich obciążenia oraz że nie są im znane żadne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę wpisów w księgach wieczystych i.... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zapewniają ponadto, że dane zawarte w odpisie z KRS Załącznik Nr 1 nie uległy zmianie. 5. Kupujący oświadcza, że dane zawarte w odpisie z KRS Załącznik Nr 6 nie uległy zmianie, a ponadto reprezentowana przez niego Spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia r. z późniejszymi zmianami (tj. Dz.U. z 2004 roku Nr 167. poz z późn. zmianami) i..... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wyodrębnione technicznie zespoły środków materialnych i niematerialnych w postaci: 1.1. Kopalni Kwarcu TACZALIN w Taczalinie* 1.2. Kopalni Kwarcu STANISŁAW w Szklarskiej Porębie* 1.3. Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Mikołajowicach* 1.4. Działki ze złożem w Wądrożu Wielkim * tj. nieruchomości opisane w 1 niniejszej Umowy wraz z posadowionymi na nich obiektami, maszynami, urządzeniami, półproduktami, produktami gotowymi, materiałami i odpadami opisanymi szczegółowo w załącznikach Nr 2, 3, 4 i 5 stanowiących integralną część niniejszej Umowy z o b o w i ą z u j ą się s p r z e d a ć... (KUPUJĄCEMU) w stanie wolnym od wszelkich praw i obciążeń, za cenę brutto... zł (słownie:..... złotych) zawierającą należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT, pod warunkiem spełnienia przez Kupującego zobowiązań określonych w 3 ust. 3 i 4 oraz 5 ust. 2 niniejszej Umowy, a (REPREZENTANT KUPUJĄCEGO) oświadcza, że przedmiotowe nieruchomości, ruchomości i pozostałe zespoły środków materialnych i niematerialnych z o b o w i ą z u j e się k u p i ć na rzecz..... (KUPUJĄCEGO), za podaną cenę i na warunkach określonych w niniejszej Umowie i... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają ponadto, że Sprzedający posiada uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowych nieruchomości. 4 S t r o n a

5 i... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają, że Sprzedający wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Kupującego koncesji na eksploatację złóż kwarcu żyłowego TACZALIN * i STANISŁAW * oraz prawa do informacji geologicznej wymienionych złóż. 2. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na wszystkie warunki wynikające z koncesji i że będzie po nabyciu przedmiotu Umowy kontynuował działalność objętą koncesjami oraz że spełnia wymagania z tym związane, o których mowa w ustawie z dnia r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.981) oraz przepisach wykonawczych do ustawy. 3. Kupujący ponadto oświadcza, że wystąpi z wnioskiem o przeniesienie ww. koncesji w trybie Art. 36 ww. ustawy, a warunkiem przystąpienia do Umów ostatecznych (przyrzeczonych) jest otrzymanie przez niego pozytywnej decyzji organu koncesyjnego. 4. Kupujący, jeżeli jest spółką prawa handlowego, zobowiązuje się do dnia zawarcia umów sprzedaży, o których mowa w 4. ust.1. przedłożyć uchwałę Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przedmiotowych nieruchomości Po ziszczeniu się wszystkich warunków niniejszej Umowy, strony przystąpią do zawarcia umów sprzedaży w formie aktu notarialnego. 2. Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczone umowy sprzedaży (przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości) w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji z Agencji Nieruchomości Rolnych i Wójtów właściwych Gmin w przedmiocie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości, które będą sprzedane z zachowaniem dyspozycji zawartych w art.3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Strony określają cenę przedmiotu Umowy na kwotę brutto..... zł (słownie:..... złotych) zawierającą należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT. 2. Cena przedmiotu Umowy określona w ust. 1, pomniejszona o kwotę wpłaconego w pieniądzu wadium, określonego w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż wyodrębnionych technicznie zespołów środków materialnych i niematerialnych w postaci: 2.1. Kopalni Kwarcu TACZALIN w Taczalinie, 2.2. Kopalni Kwarcu STANISŁAW w Szklarskiej Porębie, 2.3. Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Mikołajowicach, 2.4. Działki ze złożem w Wądrożu Wielkim - zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem na konto Sprzedającego: BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław Nr w dniu poprzedzającym zawarcie Umów ostatecznych (w formie aktu notarialnego). Za datę wpłaty uważa się datę obciążenia rachunku Sprzedającego. 3. W przypadku braku wpłaty kwoty wymienionej w ust. 2 w wymaganym terminie, niniejsza umowa traci ważność. 5 S t r o n a

6 4. Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT o numerze identyfikacyjnym NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 5. Kupujący oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT o numerze identyfikacyjnym NIP.. i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 6. Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy oraz umów sprzedaży, o których mowa w 4. ust.1, a w szczególności koszty sporządzenia aktu notarialnego, ujawnienia prawa w księgach wieczystych oraz podatek od czynności cywilno prawnych obciążają Kupującego. 7. Sprzedający zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej umowy do niepodejmowania żadnych działań względem sprzedawanego majątku bez zgody Kupującego, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do uzyskania bądź wykonania decyzji administracyjnych. 6 Strony postanawiają, że wydanie Kupującemu przedmiotów niniejszej Umowy nastąpi w dniu zawarcia Umów sprzedaży ostatecznych (przyrzeczonych) w formie protokołu zdawczo odbiorczego. 7 Strony postanawiają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia jej podpisania. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Wykaz załączników do umowy: Załącznik Nr 1 - Odpis KRS Sprzedającego. 2. Załącznik Nr 2 - Majątek w Zakładzie Przeróbczym w Mikołajowicach* 3. - Majątek Kopalni Stanisław * 4. Załącznik Nr 4 - Majątek Kopalni Taczalin * 5. Załącznik Nr 5 - Rejon Robót Kwarce zapasy produktów i półproduktów*. 6. Załącznik Nr 6 - Odpis KRS (innego dokumentu rejestracyjnego) Kupującego* * zapisy opcjonalne - zawarte w umowie zgodnie ze złożoną ofertą zakupu Sprzedający Kupujący 6 S t r o n a

7 Załącznik Nr 2 do Umowy Majątek w Zakładzie Przeróbczym w Mikołajowicach* Składniki majątkowe Wyszczególnienie GRUNTY - MIKOŁAJOWICE GRUNTY - MIKOŁAJOWICE GRUNTY ZABUDOWANE HALA PRODUKCYJNO - TECHNOLOGICZNA ROZDZIELNIA PRZY STEROWNI ROZDZIELNIA PRZY HALI PR HALA PRODUKCYJNA WOLNOSTOJĄCA BUDYNEK WAGI BUDYNEK I - PRZEMYSŁOWY BUDYNEK II - PRZEMYSŁOWY BUDYNEK III - PRZEMYSŁOWY BUDYNEK SOCJALNO-MAGAZYN BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWY ZBIORNIK ROTENCYJNY ZEWNĘTRZNY ZBIORNIK GOTOWEGO PRODUKTU ZRZUT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OSADNIK BETONOWY SZAMBO DWUKOMOROWE RUROCIĄG GAZU "OSADNIK - ""RZĄPIE""" RUROCIĄG-OBIEG WODY TECHN OSADNIK "LINIA KABLOWA NN ""2x10""" "LINIA KABLOWA NN ""2x100""" LINIA KABL.SN NAPOWIETRZN PIASKOWNIK DWUKOMOROWY INSTALACJA WODY PITNEJ SKŁADOWISKO SUROWCA FUNDAMENTY POD MASZYNY URZĄDZENIE TERENU PLAC (MIKOŁAJOWICE) PLACE - URZĄDZENIE TERENU DROGA I PLAC MANEWROWY ZBIORNIK WODY TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIK OLEJU NAPĘDOWEGO MURY OPOROWE OGRODZ. ZBIORNIKÓW GAZU STACJA KLASYFIKATORA WIERTARKA STOŁOWA TOKARNIA Z SILNIKIEM FILTR NABOJOWY FILTR NABOJOWY FILTR NABOJOWY POMPA POMPA 7 S t r o n a

8 POMPA SPRĘŻARKA BK F OGRZEWACZ WENTYLATOROWY PIEC KOMOROWY SIEĆ KOMPUTEROWA KRUSZARKA SZCZĘKOWA TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ SITOWY TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ WODNY TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ ELEKTRYCZNY MŁYN KULOWY SUROWY MASZYNA MYJĄCA KRUSZARKA ODŚRODKOWA TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG KRUSZARKA ODŚRODKOWA PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY MŁYN KULOWO-SITOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY TAŚMOCIĄG ODBIORU DWUCZĘŚCIOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY "KLASYFIKATOR ""ALPINE""" PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY KRUSZARKA SZCZĘKOWA PRZESIEWACZ WIBRACYJNY SEPARATOR ELEKTROMAGNET TAŚMOCIĄG PRZKRYTY PLANDEKĄ TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PALNIK GAZOWY 5/ SUSZARKA BĘBNOWA TAŚMOCIĄG "SEPARATOR ""POEB""" PŁUCZKA BĘBNOWA PODAJNIK WIBRACYJNY "PŁUCZKA ""BAWARIA""" PRZENOŚNIK KOSZ ZASYPOWY PRZENOŚNIK 8 S t r o n a

9 PRZENOŚNIK PRZENOŚNIK PODAJNIK BEZWŁADNOŚCI.WIBR PRZESIEWACZ PRZESIEWACZ 4-POKŁADOWY PRZENOŚNIK KUBEŁK.ZABUDOW PRZENOŚNIK KUBEŁK.ZABUDOW PRZENOŚNIK KUBEŁK.ODWADN PRZENOŚNIK TAŚMOWY PRZENOŚNIK TAŚMOWY "PRZESIEWACZ ""ALLGAIER""" SUSZARNIA Z PALN.OLEJOWYM PRZENOŚNIK TAŚMOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY ODPYLANIE LINII TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIK STALOWY ZBIORNIK PÓŁPRODUKTU ZBIORNIK PÓŁPRODUKTU ZBIORNIK PÓŁPRODUKTU STACJA PALIW ZBIORNIK STAL.Z WYKŁADZ ZBIORNIK STAL.Z WYKŁADZ ZBIORNIK STAL.Z WYKLADZ ZBIOR.PRZEMIAŁU DO KLASYF ROZDZIELNIA SN/NN ROZDZIELNIA NN RG 2A ROZDZIELNIA NN RG 1A STACJA TRANSF.SŁUPOWA ZEW URZĄDZENIE ALARMOWE URZĄDZ.SYST.TV DOZOROWEJ WCIĄGNIK PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY WENTYLACJA WYC.W HALI PROD WAGA SAMOCHODOWA PAKOWACZKA - WAGA SZLABAN SMAROWNICA ELEKTR.Z SILN WÓZEK PALETOWY SPEKTROFOTOMETR KONTENER SANITARNY ZESTAW MEBLOWY ZESTAW MEBLI ZESTAW MEBLOWY ZESTAW MEBLI 9 S t r o n a

10 do Umowy Majątek Kopalni Stanisław * Składniki majątkowe Oznaczenie UŻYTKOWANIE WIECZYSTE WARSZTAT Z KUŹNIĄ TRANSFORMATOROWNIA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY ZBIORNIK DO PALIW PŁYNN. 10 S t r o n a

11 Załącznik Nr 4 do Umowy Majątek Kopalni Taczalin * Składniki majątkowe Oznaczenie GRUNTY - WĄDROŻE MAŁE GRUNTY - TACZALIN UŻYTKOWANIE WIECZYSTE LINIA ENERGETYCZNA UJĘCIE WODNE - K.TACZLIN URZĄDZ.SYST.TV DOZOROWEJ KONTENEROWY SEGMENT KLUCZ DO KÓŁ Z SILNIKIEM ZAPLECZE SOCJALNE - BARAK 11 S t r o n a

12 Załącznik Nr 5 do Umowy Rejon Robót Kwarce zapasy produktów i półproduktów* Materiał Wyszczególnienie Ilość (T) KOPALNIA STANISŁAW M A KAMIEŃ ŁAMANY HORNFELS ,8 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 31,5-63, ,0 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 40, ,9 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 40, ,1 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 63, ,0 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 63, ,0 M A GRYS KAMIENNY FRAKCJA 20,0-40, ,0 Zakład przeróbczy MIKOŁAJOWICE M A GRYS KWARCOWY GM 0,4-5,0 37,4 M A KAMIEŃ KWARCOWY FRAKCJA 10,0-40, ,1 M A KLINIEC KWARC OŁUK FRAKCJA 10,0-25, ,4 M A MĄCZKA KWARCOWA M-0,045 64,5 12 S t r o n a

Specyfikacja Warunków Sprzedaży Nieruchomości

Specyfikacja Warunków Sprzedaży Nieruchomości Specyfikacja Warunków Sprzedaży Nieruchomości I. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna 59-301 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Strona znajduje się w archiwum. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Licytacje odbędą się w dniach od 24

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r. Zał. Nr 5 do Protokołu Nr 56/V/10 z dnia 08.01.2010 r. Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie: zawarcia aneksu z bankiem PEKAO S.A. do umowy kredytu w rachunku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. ogłasza publiczną licytację na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie-Podgórzu przy ul. Krzemienieckiej oraz w Wieliczce przy ul. Górsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/13.01.2015r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2010. Uchwała nr 3/2010

Uchwała nr 2/2010. Uchwała nr 3/2010 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku. Zarząd Fabryk Sprzętu i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU OG/3293/2013 24.09.2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU Lubin, dnia 25 lutego 2015 r. Uwagi wstępne PLAN PODZIAŁU Ogólne założenia podziału

Bardziej szczegółowo

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Chełmski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

04.04.2008r o godz. 11.00

04.04.2008r o godz. 11.00 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 15 października 2014 r.

Uchwała Nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 15 października 2014 r. Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr /2014 wyboru Przewodniczącego. Na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 28 ust. 1 Statutu i 8 ust. 1 Regulaminu Walnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2015 roku Projekty uchwał ASTRO S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2015 roku Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RODAN SYSTEMS Spółka Akcyjna otworzył Witold Kazimierz Staniszkis Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Orbis SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Orbis SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Orbis SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 11 czerwca 2015 roku Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 02-958 Warszawa tel (22)

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych 09.06.2014 r.

Wałbrzych 09.06.2014 r. Wałbrzych 09.06.2014 r. Zarząd Spółki AGC Flat-Glass Polska Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 73, na podstawie art. 500 par 2¹ kodeksu spółek handlowych udostępnia bezpłatnie do publicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaŝ prawa własności nieruchomości oraz prawa uŝytkowania wieczystego Hotele

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../ Zał. nr 4a wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../ zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: PKP S.A....z siedzibą w... przy ul. (nazwa jednostki organizacyjnej PKP S.A.)..., wpisanym do prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości I. Organizator przetargu i przedmiot przetargu. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

wstrzymało się 0 głosów Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

wstrzymało się 0 głosów Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 10/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. Panu Zbigniewowi Zuzelskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowalne Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*] 2009 r. ([*] roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem [*], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Kredyt Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Kredyt Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kredyt Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 06 lipca 2012

Szczecin, dnia 06 lipca 2012 Szczecin, dnia 06 lipca 2012 Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości Stoczni Szczecińskiej NOWA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKT NOTARIALNY

PROJEKT AKT NOTARIALNY PROJEKT REPERTORIUM A NR /2012 AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące dwunastego roku /...2012 roku/ przed notariuszem w Warszawie..., w jego Kancelarii przy ulicy..., stawili się: -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA

Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA 2015-06-29 14:35 Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż niepełnowartościowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu sporządzony w dniu 4 czerwca 2015 r. przez Zarząd spółki INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5910 UCHWAŁA NR XV/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5910 UCHWAŁA NR XV/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 10 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5910 UCHWAŁA NR XV/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: połączenia Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Przeznaczone do sprzedaży są następujące zespoły nieruchomości:

Przeznaczone do sprzedaży są następujące zespoły nieruchomości: EDF Polska SA jako Pełnomocnik Sprzedającego działając w imieniu i na rzecz Spółki EDF Toruń SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI EADS PZL Warszawa Okęcie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI EADS PZL Warszawa Okęcie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI EADS PZL Warszawa Okęcie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej PETROLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-150 Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2, tel.: +48 22 778 03 03,www.petrolot.pl wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

HUTMEN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

HUTMEN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa Grupa Warszawa, 14 maja 2012 roku Akcjonariusze Hutmen S.A. Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż do Spółki wpłynęło pismo Akcjonariusza Spółki zawierające pytania do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -------

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: ------- Repertorium A numer 5744 / 2014 AKT NOTARIALNY Dnia jedenastego marca dwa tysiące czternastego roku (11.03.2014) w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka

Bardziej szczegółowo