PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Nr 2012/03/00632

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Nr 2012/03/00632"

Transkrypt

1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Nr 2012/03/00632 zawarta w dniu. w Lubinie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie76, Lubin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS , kapitał zakładowy ,00 zł - wpłacony w całości, reprezentowanym przez: 1) ) zwanym dalej Sprzedającym oraz reprezentowanym przez: 3) ) zwanym dalej Kupującym i. w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają, że: a) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze prowadzi księgę wieczystą*: KW numer LE1J/ /9 dla nieruchomości rolnej bez zabudowań, położonej w Wądrożu Wielkim stanowiącej nie zabudowane działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 134 (sto trzydzieści cztery), 136 (sto trzydzieści sześć) i 139 (sto trzydzieści dziewięć) o łącznej powierzchni 4,85 ha (cztery hektary osiem tysięcy pięćset metrów kwadratowych), w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna wpisana jest jako właściciel przedmiotowej nieruchomości, działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek b) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Legnicy prowadzi następujące księgi wieczyste*: KW numer LE1L/ /7, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako właściciel nieruchomości (pastwiska trwałe) położonej w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerami 415/14 (czterysta piętnaście przez czternaście) i 415/11 (czterysta piętnaście przez jedenaście) o łącznej powierzchni 0,2567 ha (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek 1 S t r o n a

2 KW numer LE1L/ /1, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonej w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerami 77/2 (siedemdziesiąt siedem przez dwa), 77/3 (siedemdziesiąt siedem przez trzy), 78/1 (siedemdziesiąt osiem przez jeden), 69/2 (sześćdziesiąt dziewięć przez dwa), 70/2 (siedemdziesiąt przez dwa), 70/3 (siedemdziesiąt przez trzy), 71/2 (siedemdziesiąt jeden przez dwa), 79/1 (siedemdziesiąt dziewięć przez jeden), 80/2 (osiemdziesiąt przez dwa), 80/3 (osiemdziesiąt przez trzy), 75 (siedemdziesiąt pięć), 73/2 (siedemdziesiąt trzy przez dwa), 73/3 (siedemdziesiąt trzy przez trzy), 72/2 (siedemdziesiąt dwa przez dwa), 72/3 (siedemdziesiąt dwa przez trzy), 81/2 (osiemdziesiąt jeden przez dwa), 81/4 (osiemdziesiąt jeden przez cztery), 76/2 (siedemdziesiąt sześć przez dwa), 76/3 (siedemdziesiąt sześć przez trzy), 49/3 (czterdzieści dziewięć przez trzy), 50/1 (pięćdziesiąt przez jeden), 51/3 (pięćdziesiąt jeden przez trzy), 51/4 (pięćdziesiąt jeden przez cztery), 52/1 (pięćdziesiąt dwa przez jeden), 53/6 (pięćdziesiąt trzy przez sześć), 47/3 (czterdzieści siedem przez trzy), 48/3 (czterdzieści osiem przez trzy), i 49/4 (czterdzieści dziewięć przez cztery), o łącznej powierzchni 12,88 ha (dwanaście hektarów osiem tysięcy osiemset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek na przedmiotowej nieruchomości znajduje się linia energetyczna i ujęcie wodne, KW numer LE1L/ /7, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako właściciel nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Mikołajowice, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerami 16 (szesnaście), 18/4 (osiemnaście przez cztery) i 17 (siedemnaście) o łącznej powierzchni 3,16 ha (trzy hektary jeden tysiąc sześćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek na przedmiotowej nieruchomości posadowione są: budynek administracyjno magazynowy, budynek socjalno magazynowy, hala produkcyjno technologiczna, rozdzielnia przy sterowni wolnostojąca, rozdzielnia przy hali produkcyjnej wolnostojąca, hala produkcyjna wolnostojąca, budynek wagi, budynek I przemysłowy, budynek II przemysłowy, budynek III przemysłowy, zbiornik retencyjny zewnętrzny, zbiornik gotowego produktu, zrzut ścieków oczyszczonych, osadnik betonowy, szambo dwukomorowe, rurociąg gazu, osadnik Rząpie, rurociąg obieg wody technologicznej, osadnik, linia kablowa NN 2x10, linia kablowa NN 2x100, linia kablowa SN napowietrzna, piaskownik dwukomorowy, instalacja wody pitnej, składowisko surowca, fundamenty pod maszyny, urządzenie terenu, plac (Mikołajowice), place - urządzenie terenu, droga i plac manewrowy, zbiornik wody technologicznej, zbiornik oleju napędowego, mury oporowe, ogrodzenie zbiorników gazu, stacja klasyfikatora, KW numer LE1L/ /6, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako właściciel niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mikołajowice, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerem 15 (piętnaście) o powierzchni 1,15 ha (jeden hektar tysiąc pięćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek 2 S t r o n a

3 c) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą*: KW numer JG1S/ /9, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Izera, gmina Mirsk, oznaczonej numerem 56/2 (pięćdziesiąt sześć przez dwa) o powierzchni 6,39 ha (sześć hektarów trzy tysiące dziewięćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek d) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi następujące księgi wieczyste*: KW numer JG1J/ /7, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku działki położonej w Szklarskiej Porębie, obr. 8 oznaczonej numerem 4 (cztery) o powierzchni 24,9301 ha (dwadzieścia cztery hektary dziewięć tysięcy trzysta jeden metrów kwadratowych) oraz jako właściciel położonego na tej działce budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek na powyższej nieruchomości znajdują się: warsztat z kuźnią o powierzchni 125,10 m 2, transformatorownia, budynek administracyjno socjalny, zbiornik do paliw płynnych, KW numer JG1J/ /2, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku działki położonej w miejscowości Kopaniec, gmina Stara Kamienica, Powiat Jelenia Góra, oznaczonej numerem 608 (sześćset osiem) o powierzchni 28,89 ha (dwadzieścia osiem hektarów osiem tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek o wnioskach i... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają, że opisane wyżej nieruchomości stanowią wraz z maszynami i urządzeniami oraz półproduktami, produktami gotowymi, materiałami i odpadami wyodrębnione technicznie zespoły środków materialnych i niematerialnych, tj.: 2.1. Kopalni TACZALIN w Taczalinie*, 2.2. Kopalni STANISŁAW w Szklarskiej Porębie*, 2.3. Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Mikołajowicach*, 2.4. Działki ze złożem w Wądrożu Wielkim* i.. w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zapewniają, że stan prawny przywołanych wyżej ksiąg wieczystych do chwili obecnej nie uległ zmianie, a objęte nimi nieruchomości wolne są od wszelkich wad prawnych, praw lub ciężarów na rzecz 3 S t r o n a

4 osób trzecich, także tych nieujawnionych w księgach wieczystych, że nie istnieją żadne umowy najmu i dzierżawy lub inne umowy dotyczące korzystania z przedmiotów nieruchomości (poza umową dzierżawy części nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie, dz. Nr 4 AM1 Kopalnia STANISŁAW umowa dzierżawy Polkomtel 06 Lokalizacja z dnia r. zawarta z Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie na okres do dnia r. oraz porozumieniem Nr 2005/06/02426 z dnia r. i Aneksem Nr 1/07 z dnia 16 sierpnia 2007r. do powyższej Umowy dzierżawy)*, że przysługującej stronie sprzedającej prawa nie są kwestionowane ani podważane, że nie zostały dokonane żadne czynności prawne lub faktyczne, ani też reprezentowana przez nich Spółka nie dopuściła się żadnego zaniechania podjęcia takich czynności, które mogłyby skutkować zmianą stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości lub ich obciążenia oraz że nie są im znane żadne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę wpisów w księgach wieczystych i.... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zapewniają ponadto, że dane zawarte w odpisie z KRS Załącznik Nr 1 nie uległy zmianie. 5. Kupujący oświadcza, że dane zawarte w odpisie z KRS Załącznik Nr 6 nie uległy zmianie, a ponadto reprezentowana przez niego Spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia r. z późniejszymi zmianami (tj. Dz.U. z 2004 roku Nr 167. poz z późn. zmianami) i..... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wyodrębnione technicznie zespoły środków materialnych i niematerialnych w postaci: 1.1. Kopalni Kwarcu TACZALIN w Taczalinie* 1.2. Kopalni Kwarcu STANISŁAW w Szklarskiej Porębie* 1.3. Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Mikołajowicach* 1.4. Działki ze złożem w Wądrożu Wielkim * tj. nieruchomości opisane w 1 niniejszej Umowy wraz z posadowionymi na nich obiektami, maszynami, urządzeniami, półproduktami, produktami gotowymi, materiałami i odpadami opisanymi szczegółowo w załącznikach Nr 2, 3, 4 i 5 stanowiących integralną część niniejszej Umowy z o b o w i ą z u j ą się s p r z e d a ć... (KUPUJĄCEMU) w stanie wolnym od wszelkich praw i obciążeń, za cenę brutto... zł (słownie:..... złotych) zawierającą należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT, pod warunkiem spełnienia przez Kupującego zobowiązań określonych w 3 ust. 3 i 4 oraz 5 ust. 2 niniejszej Umowy, a (REPREZENTANT KUPUJĄCEGO) oświadcza, że przedmiotowe nieruchomości, ruchomości i pozostałe zespoły środków materialnych i niematerialnych z o b o w i ą z u j e się k u p i ć na rzecz..... (KUPUJĄCEGO), za podaną cenę i na warunkach określonych w niniejszej Umowie i... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają ponadto, że Sprzedający posiada uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowych nieruchomości. 4 S t r o n a

5 i... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają, że Sprzedający wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Kupującego koncesji na eksploatację złóż kwarcu żyłowego TACZALIN * i STANISŁAW * oraz prawa do informacji geologicznej wymienionych złóż. 2. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na wszystkie warunki wynikające z koncesji i że będzie po nabyciu przedmiotu Umowy kontynuował działalność objętą koncesjami oraz że spełnia wymagania z tym związane, o których mowa w ustawie z dnia r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.981) oraz przepisach wykonawczych do ustawy. 3. Kupujący ponadto oświadcza, że wystąpi z wnioskiem o przeniesienie ww. koncesji w trybie Art. 36 ww. ustawy, a warunkiem przystąpienia do Umów ostatecznych (przyrzeczonych) jest otrzymanie przez niego pozytywnej decyzji organu koncesyjnego. 4. Kupujący, jeżeli jest spółką prawa handlowego, zobowiązuje się do dnia zawarcia umów sprzedaży, o których mowa w 4. ust.1. przedłożyć uchwałę Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przedmiotowych nieruchomości Po ziszczeniu się wszystkich warunków niniejszej Umowy, strony przystąpią do zawarcia umów sprzedaży w formie aktu notarialnego. 2. Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczone umowy sprzedaży (przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości) w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji z Agencji Nieruchomości Rolnych i Wójtów właściwych Gmin w przedmiocie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości, które będą sprzedane z zachowaniem dyspozycji zawartych w art.3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Strony określają cenę przedmiotu Umowy na kwotę brutto..... zł (słownie:..... złotych) zawierającą należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT. 2. Cena przedmiotu Umowy określona w ust. 1, pomniejszona o kwotę wpłaconego w pieniądzu wadium, określonego w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż wyodrębnionych technicznie zespołów środków materialnych i niematerialnych w postaci: 2.1. Kopalni Kwarcu TACZALIN w Taczalinie, 2.2. Kopalni Kwarcu STANISŁAW w Szklarskiej Porębie, 2.3. Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Mikołajowicach, 2.4. Działki ze złożem w Wądrożu Wielkim - zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem na konto Sprzedającego: BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław Nr w dniu poprzedzającym zawarcie Umów ostatecznych (w formie aktu notarialnego). Za datę wpłaty uważa się datę obciążenia rachunku Sprzedającego. 3. W przypadku braku wpłaty kwoty wymienionej w ust. 2 w wymaganym terminie, niniejsza umowa traci ważność. 5 S t r o n a

6 4. Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT o numerze identyfikacyjnym NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 5. Kupujący oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT o numerze identyfikacyjnym NIP.. i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 6. Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy oraz umów sprzedaży, o których mowa w 4. ust.1, a w szczególności koszty sporządzenia aktu notarialnego, ujawnienia prawa w księgach wieczystych oraz podatek od czynności cywilno prawnych obciążają Kupującego. 7. Sprzedający zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej umowy do niepodejmowania żadnych działań względem sprzedawanego majątku bez zgody Kupującego, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do uzyskania bądź wykonania decyzji administracyjnych. 6 Strony postanawiają, że wydanie Kupującemu przedmiotów niniejszej Umowy nastąpi w dniu zawarcia Umów sprzedaży ostatecznych (przyrzeczonych) w formie protokołu zdawczo odbiorczego. 7 Strony postanawiają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia jej podpisania. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Wykaz załączników do umowy: Załącznik Nr 1 - Odpis KRS Sprzedającego. 2. Załącznik Nr 2 - Majątek w Zakładzie Przeróbczym w Mikołajowicach* 3. - Majątek Kopalni Stanisław * 4. Załącznik Nr 4 - Majątek Kopalni Taczalin * 5. Załącznik Nr 5 - Rejon Robót Kwarce zapasy produktów i półproduktów*. 6. Załącznik Nr 6 - Odpis KRS (innego dokumentu rejestracyjnego) Kupującego* * zapisy opcjonalne - zawarte w umowie zgodnie ze złożoną ofertą zakupu Sprzedający Kupujący 6 S t r o n a

7 Załącznik Nr 2 do Umowy Majątek w Zakładzie Przeróbczym w Mikołajowicach* Składniki majątkowe Wyszczególnienie GRUNTY - MIKOŁAJOWICE GRUNTY - MIKOŁAJOWICE GRUNTY ZABUDOWANE HALA PRODUKCYJNO - TECHNOLOGICZNA ROZDZIELNIA PRZY STEROWNI ROZDZIELNIA PRZY HALI PR HALA PRODUKCYJNA WOLNOSTOJĄCA BUDYNEK WAGI BUDYNEK I - PRZEMYSŁOWY BUDYNEK II - PRZEMYSŁOWY BUDYNEK III - PRZEMYSŁOWY BUDYNEK SOCJALNO-MAGAZYN BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWY ZBIORNIK ROTENCYJNY ZEWNĘTRZNY ZBIORNIK GOTOWEGO PRODUKTU ZRZUT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OSADNIK BETONOWY SZAMBO DWUKOMOROWE RUROCIĄG GAZU "OSADNIK - ""RZĄPIE""" RUROCIĄG-OBIEG WODY TECHN OSADNIK "LINIA KABLOWA NN ""2x10""" "LINIA KABLOWA NN ""2x100""" LINIA KABL.SN NAPOWIETRZN PIASKOWNIK DWUKOMOROWY INSTALACJA WODY PITNEJ SKŁADOWISKO SUROWCA FUNDAMENTY POD MASZYNY URZĄDZENIE TERENU PLAC (MIKOŁAJOWICE) PLACE - URZĄDZENIE TERENU DROGA I PLAC MANEWROWY ZBIORNIK WODY TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIK OLEJU NAPĘDOWEGO MURY OPOROWE OGRODZ. ZBIORNIKÓW GAZU STACJA KLASYFIKATORA WIERTARKA STOŁOWA TOKARNIA Z SILNIKIEM FILTR NABOJOWY FILTR NABOJOWY FILTR NABOJOWY POMPA POMPA 7 S t r o n a

8 POMPA SPRĘŻARKA BK F OGRZEWACZ WENTYLATOROWY PIEC KOMOROWY SIEĆ KOMPUTEROWA KRUSZARKA SZCZĘKOWA TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ SITOWY TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ WODNY TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ ELEKTRYCZNY MŁYN KULOWY SUROWY MASZYNA MYJĄCA KRUSZARKA ODŚRODKOWA TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG KRUSZARKA ODŚRODKOWA PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY MŁYN KULOWO-SITOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY TAŚMOCIĄG ODBIORU DWUCZĘŚCIOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY "KLASYFIKATOR ""ALPINE""" PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY KRUSZARKA SZCZĘKOWA PRZESIEWACZ WIBRACYJNY SEPARATOR ELEKTROMAGNET TAŚMOCIĄG PRZKRYTY PLANDEKĄ TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PALNIK GAZOWY 5/ SUSZARKA BĘBNOWA TAŚMOCIĄG "SEPARATOR ""POEB""" PŁUCZKA BĘBNOWA PODAJNIK WIBRACYJNY "PŁUCZKA ""BAWARIA""" PRZENOŚNIK KOSZ ZASYPOWY PRZENOŚNIK 8 S t r o n a

9 PRZENOŚNIK PRZENOŚNIK PODAJNIK BEZWŁADNOŚCI.WIBR PRZESIEWACZ PRZESIEWACZ 4-POKŁADOWY PRZENOŚNIK KUBEŁK.ZABUDOW PRZENOŚNIK KUBEŁK.ZABUDOW PRZENOŚNIK KUBEŁK.ODWADN PRZENOŚNIK TAŚMOWY PRZENOŚNIK TAŚMOWY "PRZESIEWACZ ""ALLGAIER""" SUSZARNIA Z PALN.OLEJOWYM PRZENOŚNIK TAŚMOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY ODPYLANIE LINII TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIK STALOWY ZBIORNIK PÓŁPRODUKTU ZBIORNIK PÓŁPRODUKTU ZBIORNIK PÓŁPRODUKTU STACJA PALIW ZBIORNIK STAL.Z WYKŁADZ ZBIORNIK STAL.Z WYKŁADZ ZBIORNIK STAL.Z WYKLADZ ZBIOR.PRZEMIAŁU DO KLASYF ROZDZIELNIA SN/NN ROZDZIELNIA NN RG 2A ROZDZIELNIA NN RG 1A STACJA TRANSF.SŁUPOWA ZEW URZĄDZENIE ALARMOWE URZĄDZ.SYST.TV DOZOROWEJ WCIĄGNIK PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY WENTYLACJA WYC.W HALI PROD WAGA SAMOCHODOWA PAKOWACZKA - WAGA SZLABAN SMAROWNICA ELEKTR.Z SILN WÓZEK PALETOWY SPEKTROFOTOMETR KONTENER SANITARNY ZESTAW MEBLOWY ZESTAW MEBLI ZESTAW MEBLOWY ZESTAW MEBLI 9 S t r o n a

10 do Umowy Majątek Kopalni Stanisław * Składniki majątkowe Oznaczenie UŻYTKOWANIE WIECZYSTE WARSZTAT Z KUŹNIĄ TRANSFORMATOROWNIA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY ZBIORNIK DO PALIW PŁYNN. 10 S t r o n a

11 Załącznik Nr 4 do Umowy Majątek Kopalni Taczalin * Składniki majątkowe Oznaczenie GRUNTY - WĄDROŻE MAŁE GRUNTY - TACZALIN UŻYTKOWANIE WIECZYSTE LINIA ENERGETYCZNA UJĘCIE WODNE - K.TACZLIN URZĄDZ.SYST.TV DOZOROWEJ KONTENEROWY SEGMENT KLUCZ DO KÓŁ Z SILNIKIEM ZAPLECZE SOCJALNE - BARAK 11 S t r o n a

12 Załącznik Nr 5 do Umowy Rejon Robót Kwarce zapasy produktów i półproduktów* Materiał Wyszczególnienie Ilość (T) KOPALNIA STANISŁAW M A KAMIEŃ ŁAMANY HORNFELS ,8 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 31,5-63, ,0 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 40, ,9 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 40, ,1 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 63, ,0 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 63, ,0 M A GRYS KAMIENNY FRAKCJA 20,0-40, ,0 Zakład przeróbczy MIKOŁAJOWICE M A GRYS KWARCOWY GM 0,4-5,0 37,4 M A KAMIEŃ KWARCOWY FRAKCJA 10,0-40, ,1 M A KLINIEC KWARC OŁUK FRAKCJA 10,0-25, ,4 M A MĄCZKA KWARCOWA M-0,045 64,5 12 S t r o n a

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu W ramach udzielonego przedstawicielowi Jednostki Projektowej pełnomocnictwa do

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 11.27 - OA/2013

UMOWA Nr 11.27 - OA/2013 UMOWA Nr 127 - OA/2013 SPRZEDAŻY AKCJI spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna zawarta w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim za którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Ogłoszone zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 8 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 8 kwietnia 2004 r. Treść uchwał podjętych na NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 8 kwietnia 2004 roku. Raport bieżący z dnia 8 kwietnia 2004 roku Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść uchwał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003

PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003 Raport bieżący nr 51/2003 - Poniedziałek, 29 września 2003 r. Temat: PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003 Podstawa prawna: Zgodnie z 49 ust.1 pkt. 5 Zarząd POLNORD S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...BWZ/2009. Gminą Wrocław. zwane dalej Pełnomocnikiem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia. 2 Termin wykonania zamówienia

UMOWA NR...BWZ/2009. Gminą Wrocław. zwane dalej Pełnomocnikiem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia. 2 Termin wykonania zamówienia UMOWA NR...BWZ/2009 zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2009 roku, pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, zwaną dalej w umowie Zamawiającym, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 wyboru Przewodniczącego. Na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. i 8 ust. 1 Regulaminu Walnych

Bardziej szczegółowo