PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Nr 2012/03/00632

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Nr 2012/03/00632"

Transkrypt

1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Nr 2012/03/00632 zawarta w dniu. w Lubinie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie76, Lubin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS , kapitał zakładowy ,00 zł - wpłacony w całości, reprezentowanym przez: 1) ) zwanym dalej Sprzedającym oraz reprezentowanym przez: 3) ) zwanym dalej Kupującym i. w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają, że: a) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze prowadzi księgę wieczystą*: KW numer LE1J/ /9 dla nieruchomości rolnej bez zabudowań, położonej w Wądrożu Wielkim stanowiącej nie zabudowane działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 134 (sto trzydzieści cztery), 136 (sto trzydzieści sześć) i 139 (sto trzydzieści dziewięć) o łącznej powierzchni 4,85 ha (cztery hektary osiem tysięcy pięćset metrów kwadratowych), w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna wpisana jest jako właściciel przedmiotowej nieruchomości, działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek b) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Legnicy prowadzi następujące księgi wieczyste*: KW numer LE1L/ /7, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako właściciel nieruchomości (pastwiska trwałe) położonej w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerami 415/14 (czterysta piętnaście przez czternaście) i 415/11 (czterysta piętnaście przez jedenaście) o łącznej powierzchni 0,2567 ha (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek 1 S t r o n a

2 KW numer LE1L/ /1, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonej w miejscowości Taczalin, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerami 77/2 (siedemdziesiąt siedem przez dwa), 77/3 (siedemdziesiąt siedem przez trzy), 78/1 (siedemdziesiąt osiem przez jeden), 69/2 (sześćdziesiąt dziewięć przez dwa), 70/2 (siedemdziesiąt przez dwa), 70/3 (siedemdziesiąt przez trzy), 71/2 (siedemdziesiąt jeden przez dwa), 79/1 (siedemdziesiąt dziewięć przez jeden), 80/2 (osiemdziesiąt przez dwa), 80/3 (osiemdziesiąt przez trzy), 75 (siedemdziesiąt pięć), 73/2 (siedemdziesiąt trzy przez dwa), 73/3 (siedemdziesiąt trzy przez trzy), 72/2 (siedemdziesiąt dwa przez dwa), 72/3 (siedemdziesiąt dwa przez trzy), 81/2 (osiemdziesiąt jeden przez dwa), 81/4 (osiemdziesiąt jeden przez cztery), 76/2 (siedemdziesiąt sześć przez dwa), 76/3 (siedemdziesiąt sześć przez trzy), 49/3 (czterdzieści dziewięć przez trzy), 50/1 (pięćdziesiąt przez jeden), 51/3 (pięćdziesiąt jeden przez trzy), 51/4 (pięćdziesiąt jeden przez cztery), 52/1 (pięćdziesiąt dwa przez jeden), 53/6 (pięćdziesiąt trzy przez sześć), 47/3 (czterdzieści siedem przez trzy), 48/3 (czterdzieści osiem przez trzy), i 49/4 (czterdzieści dziewięć przez cztery), o łącznej powierzchni 12,88 ha (dwanaście hektarów osiem tysięcy osiemset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek na przedmiotowej nieruchomości znajduje się linia energetyczna i ujęcie wodne, KW numer LE1L/ /7, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako właściciel nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Mikołajowice, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerami 16 (szesnaście), 18/4 (osiemnaście przez cztery) i 17 (siedemnaście) o łącznej powierzchni 3,16 ha (trzy hektary jeden tysiąc sześćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek na przedmiotowej nieruchomości posadowione są: budynek administracyjno magazynowy, budynek socjalno magazynowy, hala produkcyjno technologiczna, rozdzielnia przy sterowni wolnostojąca, rozdzielnia przy hali produkcyjnej wolnostojąca, hala produkcyjna wolnostojąca, budynek wagi, budynek I przemysłowy, budynek II przemysłowy, budynek III przemysłowy, zbiornik retencyjny zewnętrzny, zbiornik gotowego produktu, zrzut ścieków oczyszczonych, osadnik betonowy, szambo dwukomorowe, rurociąg gazu, osadnik Rząpie, rurociąg obieg wody technologicznej, osadnik, linia kablowa NN 2x10, linia kablowa NN 2x100, linia kablowa SN napowietrzna, piaskownik dwukomorowy, instalacja wody pitnej, składowisko surowca, fundamenty pod maszyny, urządzenie terenu, plac (Mikołajowice), place - urządzenie terenu, droga i plac manewrowy, zbiornik wody technologicznej, zbiornik oleju napędowego, mury oporowe, ogrodzenie zbiorników gazu, stacja klasyfikatora, KW numer LE1L/ /6, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako właściciel niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mikołajowice, gmina Legnickie Pole, oznaczonej numerem 15 (piętnaście) o powierzchni 1,15 ha (jeden hektar tysiąc pięćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek 2 S t r o n a

3 c) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą*: KW numer JG1S/ /9, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Izera, gmina Mirsk, oznaczonej numerem 56/2 (pięćdziesiąt sześć przez dwa) o powierzchni 6,39 ha (sześć hektarów trzy tysiące dziewięćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek d) Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi następujące księgi wieczyste*: KW numer JG1J/ /7, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku działki położonej w Szklarskiej Porębie, obr. 8 oznaczonej numerem 4 (cztery) o powierzchni 24,9301 ha (dwadzieścia cztery hektary dziewięć tysięcy trzysta jeden metrów kwadratowych) oraz jako właściciel położonego na tej działce budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek na powyższej nieruchomości znajdują się: warsztat z kuźnią o powierzchni 125,10 m 2, transformatorownia, budynek administracyjno socjalny, zbiornik do paliw płynnych, KW numer JG1J/ /2, w której Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wpisana jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089 roku działki położonej w miejscowości Kopaniec, gmina Stara Kamienica, Powiat Jelenia Góra, oznaczonej numerem 608 (sześćset osiem) o powierzchni 28,89 ha (dwadzieścia osiem hektarów osiem tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych), działy III i IV powołanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów ani wzmianek o wnioskach i... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają, że opisane wyżej nieruchomości stanowią wraz z maszynami i urządzeniami oraz półproduktami, produktami gotowymi, materiałami i odpadami wyodrębnione technicznie zespoły środków materialnych i niematerialnych, tj.: 2.1. Kopalni TACZALIN w Taczalinie*, 2.2. Kopalni STANISŁAW w Szklarskiej Porębie*, 2.3. Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Mikołajowicach*, 2.4. Działki ze złożem w Wądrożu Wielkim* i.. w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zapewniają, że stan prawny przywołanych wyżej ksiąg wieczystych do chwili obecnej nie uległ zmianie, a objęte nimi nieruchomości wolne są od wszelkich wad prawnych, praw lub ciężarów na rzecz 3 S t r o n a

4 osób trzecich, także tych nieujawnionych w księgach wieczystych, że nie istnieją żadne umowy najmu i dzierżawy lub inne umowy dotyczące korzystania z przedmiotów nieruchomości (poza umową dzierżawy części nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie, dz. Nr 4 AM1 Kopalnia STANISŁAW umowa dzierżawy Polkomtel 06 Lokalizacja z dnia r. zawarta z Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie na okres do dnia r. oraz porozumieniem Nr 2005/06/02426 z dnia r. i Aneksem Nr 1/07 z dnia 16 sierpnia 2007r. do powyższej Umowy dzierżawy)*, że przysługującej stronie sprzedającej prawa nie są kwestionowane ani podważane, że nie zostały dokonane żadne czynności prawne lub faktyczne, ani też reprezentowana przez nich Spółka nie dopuściła się żadnego zaniechania podjęcia takich czynności, które mogłyby skutkować zmianą stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości lub ich obciążenia oraz że nie są im znane żadne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę wpisów w księgach wieczystych i.... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zapewniają ponadto, że dane zawarte w odpisie z KRS Załącznik Nr 1 nie uległy zmianie. 5. Kupujący oświadcza, że dane zawarte w odpisie z KRS Załącznik Nr 6 nie uległy zmianie, a ponadto reprezentowana przez niego Spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia r. z późniejszymi zmianami (tj. Dz.U. z 2004 roku Nr 167. poz z późn. zmianami) i..... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wyodrębnione technicznie zespoły środków materialnych i niematerialnych w postaci: 1.1. Kopalni Kwarcu TACZALIN w Taczalinie* 1.2. Kopalni Kwarcu STANISŁAW w Szklarskiej Porębie* 1.3. Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Mikołajowicach* 1.4. Działki ze złożem w Wądrożu Wielkim * tj. nieruchomości opisane w 1 niniejszej Umowy wraz z posadowionymi na nich obiektami, maszynami, urządzeniami, półproduktami, produktami gotowymi, materiałami i odpadami opisanymi szczegółowo w załącznikach Nr 2, 3, 4 i 5 stanowiących integralną część niniejszej Umowy z o b o w i ą z u j ą się s p r z e d a ć... (KUPUJĄCEMU) w stanie wolnym od wszelkich praw i obciążeń, za cenę brutto... zł (słownie:..... złotych) zawierającą należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT, pod warunkiem spełnienia przez Kupującego zobowiązań określonych w 3 ust. 3 i 4 oraz 5 ust. 2 niniejszej Umowy, a (REPREZENTANT KUPUJĄCEGO) oświadcza, że przedmiotowe nieruchomości, ruchomości i pozostałe zespoły środków materialnych i niematerialnych z o b o w i ą z u j e się k u p i ć na rzecz..... (KUPUJĄCEGO), za podaną cenę i na warunkach określonych w niniejszej Umowie i... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają ponadto, że Sprzedający posiada uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowych nieruchomości. 4 S t r o n a

5 i... w imieniu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oświadczają, że Sprzedający wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Kupującego koncesji na eksploatację złóż kwarcu żyłowego TACZALIN * i STANISŁAW * oraz prawa do informacji geologicznej wymienionych złóż. 2. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na wszystkie warunki wynikające z koncesji i że będzie po nabyciu przedmiotu Umowy kontynuował działalność objętą koncesjami oraz że spełnia wymagania z tym związane, o których mowa w ustawie z dnia r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.981) oraz przepisach wykonawczych do ustawy. 3. Kupujący ponadto oświadcza, że wystąpi z wnioskiem o przeniesienie ww. koncesji w trybie Art. 36 ww. ustawy, a warunkiem przystąpienia do Umów ostatecznych (przyrzeczonych) jest otrzymanie przez niego pozytywnej decyzji organu koncesyjnego. 4. Kupujący, jeżeli jest spółką prawa handlowego, zobowiązuje się do dnia zawarcia umów sprzedaży, o których mowa w 4. ust.1. przedłożyć uchwałę Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przedmiotowych nieruchomości Po ziszczeniu się wszystkich warunków niniejszej Umowy, strony przystąpią do zawarcia umów sprzedaży w formie aktu notarialnego. 2. Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczone umowy sprzedaży (przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości) w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji z Agencji Nieruchomości Rolnych i Wójtów właściwych Gmin w przedmiocie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości, które będą sprzedane z zachowaniem dyspozycji zawartych w art.3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Strony określają cenę przedmiotu Umowy na kwotę brutto..... zł (słownie:..... złotych) zawierającą należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT. 2. Cena przedmiotu Umowy określona w ust. 1, pomniejszona o kwotę wpłaconego w pieniądzu wadium, określonego w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż wyodrębnionych technicznie zespołów środków materialnych i niematerialnych w postaci: 2.1. Kopalni Kwarcu TACZALIN w Taczalinie, 2.2. Kopalni Kwarcu STANISŁAW w Szklarskiej Porębie, 2.3. Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Mikołajowicach, 2.4. Działki ze złożem w Wądrożu Wielkim - zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem na konto Sprzedającego: BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław Nr w dniu poprzedzającym zawarcie Umów ostatecznych (w formie aktu notarialnego). Za datę wpłaty uważa się datę obciążenia rachunku Sprzedającego. 3. W przypadku braku wpłaty kwoty wymienionej w ust. 2 w wymaganym terminie, niniejsza umowa traci ważność. 5 S t r o n a

6 4. Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT o numerze identyfikacyjnym NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 5. Kupujący oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT o numerze identyfikacyjnym NIP.. i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 6. Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy oraz umów sprzedaży, o których mowa w 4. ust.1, a w szczególności koszty sporządzenia aktu notarialnego, ujawnienia prawa w księgach wieczystych oraz podatek od czynności cywilno prawnych obciążają Kupującego. 7. Sprzedający zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej umowy do niepodejmowania żadnych działań względem sprzedawanego majątku bez zgody Kupującego, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do uzyskania bądź wykonania decyzji administracyjnych. 6 Strony postanawiają, że wydanie Kupującemu przedmiotów niniejszej Umowy nastąpi w dniu zawarcia Umów sprzedaży ostatecznych (przyrzeczonych) w formie protokołu zdawczo odbiorczego. 7 Strony postanawiają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia jej podpisania. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Wykaz załączników do umowy: Załącznik Nr 1 - Odpis KRS Sprzedającego. 2. Załącznik Nr 2 - Majątek w Zakładzie Przeróbczym w Mikołajowicach* 3. - Majątek Kopalni Stanisław * 4. Załącznik Nr 4 - Majątek Kopalni Taczalin * 5. Załącznik Nr 5 - Rejon Robót Kwarce zapasy produktów i półproduktów*. 6. Załącznik Nr 6 - Odpis KRS (innego dokumentu rejestracyjnego) Kupującego* * zapisy opcjonalne - zawarte w umowie zgodnie ze złożoną ofertą zakupu Sprzedający Kupujący 6 S t r o n a

7 Załącznik Nr 2 do Umowy Majątek w Zakładzie Przeróbczym w Mikołajowicach* Składniki majątkowe Wyszczególnienie GRUNTY - MIKOŁAJOWICE GRUNTY - MIKOŁAJOWICE GRUNTY ZABUDOWANE HALA PRODUKCYJNO - TECHNOLOGICZNA ROZDZIELNIA PRZY STEROWNI ROZDZIELNIA PRZY HALI PR HALA PRODUKCYJNA WOLNOSTOJĄCA BUDYNEK WAGI BUDYNEK I - PRZEMYSŁOWY BUDYNEK II - PRZEMYSŁOWY BUDYNEK III - PRZEMYSŁOWY BUDYNEK SOCJALNO-MAGAZYN BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWY ZBIORNIK ROTENCYJNY ZEWNĘTRZNY ZBIORNIK GOTOWEGO PRODUKTU ZRZUT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OSADNIK BETONOWY SZAMBO DWUKOMOROWE RUROCIĄG GAZU "OSADNIK - ""RZĄPIE""" RUROCIĄG-OBIEG WODY TECHN OSADNIK "LINIA KABLOWA NN ""2x10""" "LINIA KABLOWA NN ""2x100""" LINIA KABL.SN NAPOWIETRZN PIASKOWNIK DWUKOMOROWY INSTALACJA WODY PITNEJ SKŁADOWISKO SUROWCA FUNDAMENTY POD MASZYNY URZĄDZENIE TERENU PLAC (MIKOŁAJOWICE) PLACE - URZĄDZENIE TERENU DROGA I PLAC MANEWROWY ZBIORNIK WODY TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIK OLEJU NAPĘDOWEGO MURY OPOROWE OGRODZ. ZBIORNIKÓW GAZU STACJA KLASYFIKATORA WIERTARKA STOŁOWA TOKARNIA Z SILNIKIEM FILTR NABOJOWY FILTR NABOJOWY FILTR NABOJOWY POMPA POMPA 7 S t r o n a

8 POMPA SPRĘŻARKA BK F OGRZEWACZ WENTYLATOROWY PIEC KOMOROWY SIEĆ KOMPUTEROWA KRUSZARKA SZCZĘKOWA TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ SITOWY TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ WODNY TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZESIEWACZ ELEKTRYCZNY MŁYN KULOWY SUROWY MASZYNA MYJĄCA KRUSZARKA ODŚRODKOWA TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG KRUSZARKA ODŚRODKOWA PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY MŁYN KULOWO-SITOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY TAŚMOCIĄG ODBIORU DWUCZĘŚCIOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY "KLASYFIKATOR ""ALPINE""" PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY KRUSZARKA SZCZĘKOWA PRZESIEWACZ WIBRACYJNY SEPARATOR ELEKTROMAGNET TAŚMOCIĄG PRZKRYTY PLANDEKĄ TAŚMOCIĄG TAŚMOCIĄG PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY PALNIK GAZOWY 5/ SUSZARKA BĘBNOWA TAŚMOCIĄG "SEPARATOR ""POEB""" PŁUCZKA BĘBNOWA PODAJNIK WIBRACYJNY "PŁUCZKA ""BAWARIA""" PRZENOŚNIK KOSZ ZASYPOWY PRZENOŚNIK 8 S t r o n a

9 PRZENOŚNIK PRZENOŚNIK PODAJNIK BEZWŁADNOŚCI.WIBR PRZESIEWACZ PRZESIEWACZ 4-POKŁADOWY PRZENOŚNIK KUBEŁK.ZABUDOW PRZENOŚNIK KUBEŁK.ZABUDOW PRZENOŚNIK KUBEŁK.ODWADN PRZENOŚNIK TAŚMOWY PRZENOŚNIK TAŚMOWY "PRZESIEWACZ ""ALLGAIER""" SUSZARNIA Z PALN.OLEJOWYM PRZENOŚNIK TAŚMOWY PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY ODPYLANIE LINII TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIK STALOWY ZBIORNIK PÓŁPRODUKTU ZBIORNIK PÓŁPRODUKTU ZBIORNIK PÓŁPRODUKTU STACJA PALIW ZBIORNIK STAL.Z WYKŁADZ ZBIORNIK STAL.Z WYKŁADZ ZBIORNIK STAL.Z WYKLADZ ZBIOR.PRZEMIAŁU DO KLASYF ROZDZIELNIA SN/NN ROZDZIELNIA NN RG 2A ROZDZIELNIA NN RG 1A STACJA TRANSF.SŁUPOWA ZEW URZĄDZENIE ALARMOWE URZĄDZ.SYST.TV DOZOROWEJ WCIĄGNIK PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY WENTYLACJA WYC.W HALI PROD WAGA SAMOCHODOWA PAKOWACZKA - WAGA SZLABAN SMAROWNICA ELEKTR.Z SILN WÓZEK PALETOWY SPEKTROFOTOMETR KONTENER SANITARNY ZESTAW MEBLOWY ZESTAW MEBLI ZESTAW MEBLOWY ZESTAW MEBLI 9 S t r o n a

10 do Umowy Majątek Kopalni Stanisław * Składniki majątkowe Oznaczenie UŻYTKOWANIE WIECZYSTE WARSZTAT Z KUŹNIĄ TRANSFORMATOROWNIA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY ZBIORNIK DO PALIW PŁYNN. 10 S t r o n a

11 Załącznik Nr 4 do Umowy Majątek Kopalni Taczalin * Składniki majątkowe Oznaczenie GRUNTY - WĄDROŻE MAŁE GRUNTY - TACZALIN UŻYTKOWANIE WIECZYSTE LINIA ENERGETYCZNA UJĘCIE WODNE - K.TACZLIN URZĄDZ.SYST.TV DOZOROWEJ KONTENEROWY SEGMENT KLUCZ DO KÓŁ Z SILNIKIEM ZAPLECZE SOCJALNE - BARAK 11 S t r o n a

12 Załącznik Nr 5 do Umowy Rejon Robót Kwarce zapasy produktów i półproduktów* Materiał Wyszczególnienie Ilość (T) KOPALNIA STANISŁAW M A KAMIEŃ ŁAMANY HORNFELS ,8 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 31,5-63, ,0 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 40, ,9 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 40, ,1 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 63, ,0 M A TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJA 63, ,0 M A GRYS KAMIENNY FRAKCJA 20,0-40, ,0 Zakład przeróbczy MIKOŁAJOWICE M A GRYS KWARCOWY GM 0,4-5,0 37,4 M A KAMIEŃ KWARCOWY FRAKCJA 10,0-40, ,1 M A KLINIEC KWARC OŁUK FRAKCJA 10,0-25, ,4 M A MĄCZKA KWARCOWA M-0,045 64,5 12 S t r o n a

Specyfikacja Warunków Sprzedaży Nieruchomości

Specyfikacja Warunków Sprzedaży Nieruchomości Specyfikacja Warunków Sprzedaży Nieruchomości I. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna 59-301 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul.

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4919,elektrownia-chorzow-sa-oglaszaprzetarg-ustny-publiczna-licytacja-na-sprzedaz-ni.html Wygenerowano: Sobota,

Bardziej szczegółowo

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1. Krajowa Spółka Cukrowa Źródło: http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2013/3551,2013-01-21-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-za budowanych-i-niezabudowanych-ora.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Strona znajduje się w archiwum. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Licytacje odbędą się w dniach od 24

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże

-PROJEKT- Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ UMOWNEJ ORAZ USTANOWIENIA DWÓCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA RZECZ BANKU PKO BP S.A. Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4755,krajowa-spolka-cukrowa-sa-ogla sza-publiczny-przetarg-ustny-na-sprzedaz-nieruchom.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.

Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz ustanowienia dwóch zastawów rejestrowych na rzecz Banku PKO BP S.A. Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY (PROJEKT)

AKT NOTARIALNY (PROJEKT) AKT NOTARIALNY (PROJEKT) Dnia roku w Kancelarii Notarialnej w, przed notariuszem, stawili się: ----------------------------------------------------------- 1., zamieszkała pod adresem:, ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Uchwała nr z dnia 2 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia.

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Projekt z dnia 17.03.2006 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr 59/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź-Lublinek Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A Nr.../2005 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące piątego (31.08.2005r.) Paweł Błaszczak Notariusz w Warszawie z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej

Bardziej szczegółowo

Zarządca Kompensacji

Zarządca Kompensacji rp.pl ogłoszenie Środa 30 września 2009 I w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI GDYNIA S. A., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 25 października 2016 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76)

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76) Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, 59 225 Chojnów, tel. (76) 8188 502, fax (76) 8187 587 na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 33/2016 data dodania 2016-10-25 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU OG/3293/2013 24.09.2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZENIESIENIA AKCJI TYTUŁEM WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU)

UMOWA PRZENIESIENIA AKCJI TYTUŁEM WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) Załącznik nr 1 do uchwały nr 778/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2014 r. UMOWA PRZENIESIENIA AKCJI TYTUŁEM WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) Zawarta w Krakowie w dniu...2014 r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. ogłasza publiczną licytację na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie-Podgórzu przy ul. Krzemienieckiej oraz w Wieliczce przy ul. Górsko

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r. Zał. Nr 5 do Protokołu Nr 56/V/10 z dnia 08.01.2010 r. Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie: zawarcia aneksu z bankiem PEKAO S.A. do umowy kredytu w rachunku

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia numer 216 /10 3. Numer działki: 1153 (AM 3, JR 167) - powierzchnia 289 m 2 (w tym PsV 289 m 2 ). nieregularnym, nie zabudowana, aktualnie stanowi tereny łąk i pastwisk porośniętych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2010. Uchwała nr 3/2010

Uchwała nr 2/2010. Uchwała nr 3/2010 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku. Zarząd Fabryk Sprzętu i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/13.01.2015r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Zetkama SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku DO-ZO.0027.264.2015 Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Trąbkach Wielkich w drodze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Orzeł Biały S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Orzeł Biały S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Orzeł Biały S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU ZłotaJesień, zwołanego na dzień 29 maja 2015 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2016 Skarbu Państwa przeznaczonej do w trybie bezprzetargowym na rzecz Gmina Dopiewo, obręb 0012 Zakrzewo, ark. mapy 1, działka nr 3/10, zapisana w księdze wieczystej

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Chełmski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

Do Zarządu. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie

Do Zarządu. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie Do Zarządu Załącznik nr 1 do uchwały nr 197/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie My niŝej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Mennica Polska S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Mennica Polska S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Polska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 22 listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU Lubin, dnia 25 lutego 2015 r. Uwagi wstępne PLAN PODZIAŁU Ogólne założenia podziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r.

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C RONSON EUROPE N.V. ( Emitent ) WYEMITOWANYCH W DNIU 14 CZERWCA 2013 R. ( Obligacje ) ( Ogłoszenie ) Data: 28 kwietnia 2016 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Informacja. 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego była sprzedaż działek budowlanych położonych:

Informacja. 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego była sprzedaż działek budowlanych położonych: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową produkcyjno-usługową we wsi Jeżowe, Groble, Cholewiana Góra i Krzywdy oraz przetargu ograniczonego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie odbytego w dniach 31 maja; 1-2 czerwca 2016r.

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie odbytego w dniach 31 maja; 1-2 czerwca 2016r. UCHWAŁA NR 1/2016 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015r. Na podstawie art.38 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze /Dz.U. zmianami zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2015 roku Projekty uchwał ASTRO S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2015 roku Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz: (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 1 sierpnia 2013 r.

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 1 sierpnia 2013 r. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 1 sierpnia 2013 r. Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2013 w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku

Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku Materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 02-958 Warszawa tel (22)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Asseco Poland S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Asseco Poland S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Asseco Poland S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016 r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 15 października 2014 r.

Uchwała Nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 15 października 2014 r. Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr /2014 wyboru Przewodniczącego. Na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 28 ust. 1 Statutu i 8 ust. 1 Regulaminu Walnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zawarcie z Firmą MM STALMET s.c. Michał Kukla, Krystyna Kukla kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.)

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 07 marca

Bardziej szczegółowo

04.04.2008r o godz. 11.00

04.04.2008r o godz. 11.00 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. MSIG 260/2013 (4377) poz. 18606 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18606. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. (załącznik nr 6) [BMSiG-11973/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Subfundusz

Bardziej szczegółowo