PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM

2 Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub

3 PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM

4 spis treêci Wst p Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) Has o PIN Has o dodatkowe Telekod Uwierzytelnianie smskod Token Limity transakcji Deklarowanie rachunków obcych Deklarowanie rachunków w asnych Szyfrowanie Blokada dost pu do us ug Zastrzeganie us ug pakietu Zastrzeganie numeru telefonu komórkowego Wygasanie sesji internetowej Rejestracja aktywnoêci Rejestracja rozmów telefonicznych Procedury wewn trzne Zalecenia dla u ytkowników Najwa niejsze opcje us ug BZWBK BZWBK24 telefon Jak wejêç do Banku? Schemat menu us ugi BZWBK24 telefon Jak zajrzeç na rachunek? Jak przelewaç pieniàdze mi dzy w asnymi rachunkami? Jak zap aciç rachunki? Jak op aciç sk adk ZUS? Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? Jak anulowaç transakcje z przysz à datà realizacji? Jak oszcz dzaç? Jak otrzymaç informacje o inwestycjach? Jak sprawdziç informacje o karcie kredytowej? Jak sp aciç kart kredytowà? Jak otrzymaç faks z informacjami? Jak zmieniç numer PIN? BZWBK24 internet Jak wejêç do Banku? Instrukcja logowania do us ugi BZWBK24 internet Jak zajrzeç do Portfela24? Jak zobaczyç swoje karty? Jak zap aciç rachunki? Jak op aciç sk adk ZUS? Jak zap aciç podatki? Jak atwiej wykonaç przelew? Zakupy przez internet Przelew Jak wykonaç Przelew24? Jak zrobiç przelew za granic? Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? Jak korzystaç ze zleceƒ sta ych? Jak oszcz dzaç? Jak inwestowaç w Fundusze inwestycyjne Arka? Jak sp aciç kart kredytowà? Jak wykonaç przelew z rachunku karty kredytowej? Jak zasilaç komórk na kart? Jak sprawdziç kursy walut? Jak kupiç i sprzedaç waluty? Zakupy on-line Jak zmieniç has o PIN? BZWBK24 wap Jak wejêç do Banku? Jak zajrzeç do Portfela24? Jak przelewaç pieniàdze mi dzy w asnymi rachunkami? Jak p aciç rachunki? Jak korzystaç z koszyka zleceƒ? Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? Jak oszcz dzaç? Jak sp aciç kart kredytowà? Jak sprawdziç kursy walut? Jak zmieniç has o PIN? Uwagi techniczne BZWBK24 sms Jak wejêç do Banku? Jak zajrzeç na rachunek? Jak uzyskaç informacje o inwestycjach? Jak sprawdziç notowania jednostek funduszy inwestycyjnych? Jak sprawdziç kursy walut? Jak zasilaç komórk na kart? Jak zmieniç PIN? Alerty Jakie pakiety mo na wybraç w us udze Alerty24? Jak i gdzie mo na aktywowaç us ug Alerty24? Ile kosztuje us uga Alerty24? Jak aktywowaç us ug Alerty24 w BZWBK24 internet? Jak zarzàdzaç ustawieniami us ugi Alerty24 w BZWBK

5 Teledysponent Jak korzystaç z us ugi Teledysponent? Schemat menu us ugi Teledysponent Jak aktywowaç us ug Teledysponent? Jak zleciç dyspozycj przelewu dysponentowi? Jak uzyskaç informacj o rachunkach poprzez dysponenta? Jakie informacje mo na uzyskaç u dysponenta? Jakie operacje bankowe mo na zleciç dysponentowi? Jak zmieniç PIN? Koszyk zleceƒ Przeglàd zleceƒ Masz pytanie? Dom Maklerski BZ WBK Inwestor online Jak wejêç do Domu Maklerskiego? Jak korzystaç z rachunku? Jak inwestowaç? Jak sprawdziç informacj o zawartych transakcjach? Jak korzystaç z informacji? Jak dostosowaç serwis do swoich potrzeb? Jak korzystaç z opcji Rynek pierwotny? Inwestor WAP Jak wejêç do Domu Maklerskiego przez WAP? Inwestycje przez WAP Us ugi na telefon Jak korzystaç z us ug Domu Maklerskiego przez telefon? Jak korzystaç z rachunku? Jak inwestowaç? Jak uzyskaç dodatkowe informacje? Jak uzyskaç pomoc w DM BZ WBK? Token Pierwsze uruchomienie tokena U ytkowanie tokena Zmiana numeru PIN tokena Jak uzyskaç pomoc? BZWBK Teledysponent Dom Maklerski BZ WBK Twój NIK Wst p Ostatnie lata by y w bankowoêci okresem wyznaczania nowych standardów. Rozwój nowoczesnych Êrodków komunikacji zmieni ca kowicie nasze myêlenie o us ugach bankowych oraz o relacji banku i klienta. W Banku Zachodnim WBK S.A. uêwiadomiliêmy to sobie jako jedni z pierwszych i dlatego zaoferowaliêmy Paƒstwu nowoczesny pakiet bankowoêci elektronicznej BZWBK24. Rosnàca liczba u ytkowników pakietu Êwiadczy o tym, e nasi klienci docenili wygod, bezpieczeƒstwo oraz poczucie samodzielnoêci oferowane przez nowe kana y dost pu do rachunku telefon, telefon komórkowy, Internet. Wszystkim Paƒstwu chcielibyêmy podzi kowaç za okazane w ten sposób zaufanie i zapewniç, e nadal b dziemy dok adaç staraƒ, eby dysponowanie w asnymi pieni dzmi dawa o Paƒstwu coraz wi cej satysfakcji i przyjemnoêci. Z tà w aênie myêlà przedstawiamy Paƒstwu kolejnà edycj przewodnika po us ugach BZWBK24 uwzgl dniajàcà jego nowe funkcje i mo liwoêci. Tytu EUROPRODUKT 2005 dla us ug bankowoêci elektronicznej BZ WBK W roku 2005 Bank Zachodni WBK S.A. zosta laureatem IX edycji ogólnopolskiego konkursu EUROPRODUKT, w kategorii EUROUS UGA. Tytu EUROPRODUKT, presti owe wyró nienie promujàce marki, towary oraz us ugi, obecne na rynkach unijnych, przyznano pakietowi produktów elektronicznych dla obs ugi p atnoêci ma ych i Êrednich firm - BZWBK24 pakiet standard i BZWBK24 pakiet Moja Firma plus. Medal Europejski 2007 dla us ugi Moja Firma plus W roku 2007 Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club nagrodzili Bank Zachodni WBK S.A. Medalem Europejskim za pakiet produktów elektronicznych dla obs ugi p atnoêci ma ych i Êrednich firm BZWBK24 Moja Firma plus. Doceniono, e nasza us uga to rozwiàzanie dostosowane do potrzeb klientów i gwarantujàce jakoêç na europejskim poziomie. Przyznanie Medalu Europejskiego bankowi i jego us ugom to jednoczeênie rekomendacja wystawiona przez Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej (wspó organizatora i patrona) oraz Business Centre Club. Certyfikat ISO 9001:2000 Dla Banku Zachodniego WBK S.A. najwa niejszym celem jest troska o zadowolenie klientów, zrozumienie jego aktualnych i przysz ych potrzeb, wyjêcie naprzeciw jego wymaganiom. Narz dziem pozwalajàcym na osiàgni cie po àdanego poziomu standardu Êwiadczonych us ug jest wdro enie Systemu Zarzàdzania JakoÊcià wed ug normy ISO 9001:2000. W roku 2006 Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma certyfikat dla pierwszych dziewi ciu procesów w tym: Obs uga klienta us ug elektronicznych BZWBK24 i Obs uga klienta us ugi elektronicznej Minibank24. 3

6 menu Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych 6 Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) 4 Has o PIN 4 Has o dodatkowe 4 Telekod 4 Uwierzytelnianie 4 smskod 4 Token 5 Limity transakcji 5 Deklarowanie rachunków obcych 5 Deklarowanie rachunków w asnych 5 Szyfrowanie 5 Blokada dost pu do us ug 5 Zastrzeganie us ug pakietu 6 Zastrzeganie numeru telefonu komórkowego 6 Wygasanie sesji internetowej 6 Rejestracja aktywnoêci 6 Rejestracja rozmów telefonicznych 6 Procedury wewn trzne 6 Zalecenia dla u ytkowników 6 Najwa niejsze opcje us ug BZWBK24 8 BZWBK24 telefon 9 BZWBK24 wap 37 BZWBK24 sms 40 Alerty24 42 Teledysponent 46 Dom Maklerski BZ WBK 49 Token 58 Jak uzyskaç pomoc? 59 Twój NIK 62 Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych BankowoÊç elektroniczna jest nie tylko szybka, tania i wygodna, ale tak e bezpieczna. Jednak ka dy system bezpieczeƒstwa jest tak silny jak jego najs absze ogniwo. Podstawy tego systemu tworzà wspólnie Bank oraz u ytkownik us ug czyli Ty. Poni ej przedstawiamy elementy bezpieczeƒstwa gwarantowane przez Bank. W dalszej cz Êci znajdujà si elementy le àce po Twojej stronie. Zosta y one uj te w list zaleceƒ. Bezpieczeƒstwo us ug pakietu BZWBK24 zapewniajà: Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) Jest to niepowtarzalny numer, który otrzymuje ka dy u ytkownik pakietu BZWBK24. Sk ada si on z oêmiu cyfr i razem z has em PIN s u y do identyfikacji w procesie logowania. Numeru NIK nie nale y udost pniaç innym osobom, za wyjàtkiem uprawnionych pracowników Banku! Has o PIN PIN, w zale noêci od us ugi, sk ada si z od czterech cyfr dla BZWBK24 telefon i BZWBK24 sms, minimum czterech dowolnych znaków dla BZWBK24 wap do maksymalnie dwudziestu dowolnych znaków dla BZWBK24 internet. Has o PIN dla us ugi BZWBK24 internet musi spe niaç nastàpujace kryteria: PIN nie mo e zawieraç samych liter ani samych cyfr, w haêle PIN nie mogà wyst powaç obok siebie 3 identyczne znaki, has o PIN nie mo e zawieraç numeru NIK lub NIK pisanego wspak lub cz Êci NIK, nowy PIN nie mo e byç identyczny z poprzednim, wielkie i ma e litery w haêle PIN sà rozró niane. PIN dla us ugi Teledysponent wydany w oddziale sk ada si z 4-cyfr. Aktywujàc us ug Teledysponent nale y podczas pierwszego logowania na infolini zmieniç PIN z 4 cyfrowego na 6-cio cyfrowy - Telekod. Has a PIN i Telekodu nie nale y udost pniaç innym osobom. Has o dodatkowe Do autoryzacji telefonicznej jest wykorzystywane tak e has o dodatkowe, ustalone przy aktywacji us ug BZWBK24. Jest ono niezb dne mi dzy innymi do zastrzegania lub odblokowywania dost pu do us ug, a tak e podczas identyfikacji dla osób korzystajàcych z us ugi Teledysponent. Has a dodatkowego nie nale y udost pniaç innym osobom! Telekod Telekod dodatkowo zwi ksza bezpieczeƒstwo, zapewnia wy àcznoêç w dost pie do us ugi Teledysponent i s u y do identyfikacji w procesie logowania na infolini us ugi Teledysponent. Podczas pierwszego logowania na infolini do us ugi Teledysponent system wymusi zmian 4-cyfrowego PIN-u za pomocà klawiatury telefonu na tzw. Telekod, który sk ada si z 6-cyfr wymyêlonych przez u ytkownika us ugi. Telekodu nie nale y udost pniaç innym osobom. Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie ma na celu sprawdzenie to samoêci u ytkownika i jego praw dost pu do systemu. W podstawowej formie polega ono na wprowadzeniu numeru NIK oraz has a PIN. Jest to tak zwane uwierzytelnianie proste, wystarczajàce do korzystania z us ug pasywnych, czyli takich, które nie powodujà zmian na rachunku, lub z przelewów na rachunki zadeklarowane. Forma bardziej zaawansowana, zwana uwierzytelnianiem silnym, polega na pos u eniu si smskodem lub dodatkowym urzàdzeniem szyfrujàcym, czyli tokenem. smskod SmsKod to bezpieczna, tania i atwa w obs udze metoda zatwierdzania transakcji internetowych. Do jej stosowania potrzebny jest zwyk y telefon komórkowy. Kiedy wykonujàc przelew w ramach us ugi BZWBK24 internet, wprowadzisz do formularza wszystkie dane, system samoczynnie wyêle na Twój telefon komórkowy wiadomoêç sms z kodem bezpieczeƒstwa. Kod ten nale y wtedy wpisaç w odpowiednie pole na ekranie komputera, co b dzie oznaczaç ostateczne potwierdzenie dyspozycji. Ka dy smskod jest unikatowy i aktywny tylko przez trzy minuty, dzi ki czemu adna niepowo ana osoba nie jest w stanie go wykorzystaç. Z tego w aênie wzgl du smskod daje wi kszà swobod w zarzàdzaniu rachunkiem stosujàc go, mo esz wykonywaç przelewy na dowolne rachunki i zwi kszyç dzienny limit transakcji. Aby korzystaç z us ugi smskod, wystarczy podpisaç odpowiednià umow w jednym z oddzia ów naszego Banku, podajàc numer telefonu komórkowego, którego b dziesz u ywa do autoryzacji. Pami taj jednak w przypadku utraty telefonu nale y zastrzec t us ug. 4

7 Token Token jest miniaturowym urzàdzeniem szyfrujàcym, które spe nia t samà rol co smskod. Jego zadaniem jest generowanie jednorazowych, niepowtarzalnych kodów b dàcych czymê w rodzaju elektronicznego podpisu, którym potwierdzasz transakcje w ramach us ug BZWBK24 internet i BZWBK24 wap. Poniewa uruchomienie tokena wymaga wprowadzenia na jego klawiaturze specjalnego, pi ciocyfrowego has a PIN, nie jest mo liwe, by pos u y si nim ktoê niepowo any. Korzystajàc z tego urzàdzenia, mo esz sk adaç dyspozycje przelewów na dowolne rachunki oraz dopisywaç dane kontrahentów do listy odbiorców, dzi ki czemu nie b dziesz musia za ka dym razem wpisywaç ich do formularza przelewu. Poniewa token podnosi poziom bezpieczeƒstwa transakcji, umo liwia zwi kszenie dziennego limitu transakcji. Trzykrotne wprowadzenie b dnego has a PIN tokena powoduje jego zablokowanie. Aby go odblokowaç, nale y zadzwoniç do Zespo u Doradców BZWBK24 (061) lub osobiêcie skontaktowaç si z oddzia em Banku. Token otrzymujà tak e u ytkownicy us ugi oferowanej przez Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK inwestor on line. Mogà oni stosowaç to samo urzàdzenie do us ug BZWBK24 internet i BZWBK24 wap. Limity transakcji W trakcie aktywacji us ug BZWBK24 okreêla si dzienny limit transakcji, czyli maksymalnà sum pieni dzy, jakà b dziesz móg przelaç jednego dnia na zadeklarowane rachunki obce. Limit dotyczy wszystkich us ug pakietu, ale nie obejmuje przelewów mi dzy rachunkami w asnymi i operacji na lokatach. Mo na tak e ustaliç oddzielny limit dla transakcji zabezpieczonych i niezabezpieczonych smskodem/tokenem. JeÊli korzystasz z smskodu lub tokena, mo esz ustaliç wy sze limity przelewów na rachunki obce. Dla transakcji zasilenia telefonu typu pre-paid realizowanego przez us ug BZWBK24 sms obowiàzuje dodatkowy limit miesi czny. Deklarowanie rachunków obcych JeÊli nie korzystasz ani z smskodu, ani z tokena, w ramach us ug bankowoêci elektronicznej mo esz robiç przelewy tylko na wczeêniej zadeklarowane rachunki obce. Ograniczenie podyktowane jest wymogami bezpieczeƒstwa dzi ki niemu masz gwarancj, e Twoje pieniàdze mogà trafiç tylko na wskazane przez Ciebie rachunki. Podpisujàc Umow us ug bankowoêci elektronicznej BZWBK24, mo esz zadeklarowaç maksymalnie dziewi ç rachunków obcych. Ka demu z nich przyporzàdkowany zostaje typ p atnoêci, który u atwia sk adanie dyspozycji przelewu. Mogà to byç rachunki spó dzielni mieszkaniowych, zak adów energetycznych, operatorów telefonicznych oraz innych wybranych przez Ciebie instytucji i osób. List rachunków obcych mo esz zmieniç osobiêcie w dowolnym oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem (061) , bàdê te potwierdzajàc t zmian smskodem lub tokenem przez Internet, korzystajàc z opcji Odbiorcy. Mo liwoêç wykonywania przelewów na dowolne niezadeklarowane rachunki jest dost pna tylko dla u ytkowników tokena w ramach us ug BZWBK24 internet i BZWBK24 wap oraz dla u ytkowników smskod - u w ramach us ugi BZWBK24 internet. Deklarowanie rachunków w asnych Ka dy klient naszego Banku, mo e mieç kilka rachunków. Kiedy jednak podpisujesz Umow us ug bankowoêci elektronicznej BZWBK24, mo esz postanowiç, e tylko niektóre z nich zostanà udost pnione do operacji w ramach pakietu BZWBK24. Pozosta e rachunki b dziesz obs ugiwaç tylko drogà tradycyjnà. Us ugi BZWBK24 telefon i BZWBK24 sms umo liwiajà dost p wy àcznie do informacji o zadeklarowanych rachunkach w asnych. Informacje o wszystkich rachunkach mo na uzyskaç w ramach us ug BZWBK24 internet i BZWBK24 wap. Szyfrowanie Szyfrowanie dotyczy zarówno transmisji danych, jak i ich archiwizacji. W ramach us ug BZWBK24 internet i BZWBK24 wap stosujemy obecnie najbardziej sprawdzone i najsilniejsze szyfrowanie algorytmem SSL o d ugoêci klucza 128 bitów z zastosowaniem certyfikatu uwierzytelnionego przez firm VeriSign. Inc. W czasie jego u ywania adres wyêwietlany przez przeglàdark, normalnie zaczynajàcy si od liter http: //powinien zaczynaç si tak: https://. Kiedy korzystasz z Internetu, mo esz sprawdziç certyfikat, klikajàc dwukrotnie na symbol k ódki widoczny w prawym dolnym rogu ekranu, a nast pnie odczytujàc informacje w zak adce Ogólne i Szczegó y. Nale y zwróciç uwag, czy certyfikat zosta wystawiony dla oraz na dat jego obowiàzywania. Nale y tak e sprawdziç Êcie k certyfikacji (zak adka Âcie ka certyfikacji), która powinna wyglàdaç nast pujàco: VeriSign Class 3 Public Primary CA o com/cps Incorp. by Ref. LIABILITY LTD. (c) 97 VeriSign Blokada dost pu do us ug JeÊli podczas logowania trzy razy podane zostanà b dne dane identyfikacyjne, dost p do us ug zostanie samoczynnie zablokowany. Aby go odblokowaç, nale y zadzwoniç do Zespo u Doradców BZWBK24 (061) i poddaç si procedurze telefonicznego uwierzytelniania wymagajàcej podania has a dodatkowego. Blokada mo e dotyczyç wszystkich elementów pakietu BZWBK24 lub tylko niektórych z nich. 5

8 menu Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych 6 Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) 4 Has o PIN 4 Has o dodatkowe 4 Telekod 4 Uwierzytelnianie 4 smskod 4 Token 5 Limity transakcji 5 Deklarowanie rachunków obcych 5 Deklarowanie rachunków w asnych 5 Szyfrowanie 5 Blokada dost pu do us ug 5 Zastrzeganie us ug pakietu 6 Zastrzeganie numeru telefonu komórkowego 6 Wygasanie sesji internetowej 6 Rejestracja aktywnoêci 6 Rejestracja rozmów telefonicznych 6 Procedury wewn trzne 6 Zalecenia dla u ytkowników 6 Najwa niejsze opcje us ug BZWBK24 8 BZWBK24 telefon 9 BZWBK24 wap 37 BZWBK24 sms 40 Alerty24 42 Teledysponent 46 Dom Maklerski BZ WBK 49 Token 58 Jak uzyskaç pomoc? 59 Twój NIK 62 Zastrzeganie us ug pakietu Mo liwe jest zastrze enie jednego lub kilku elementów pakietu BZWBK24. Nale y to robiç tylko w uzasadnionych przypadkach, poniewa ponowne udost pnienie zablokowanych us ug zwiàzane jest z wydaniem nowych hase PIN. Zniesienie zastrze enia jest mo liwe w dowolnym oddziale Banku. Zastrzeganie numeru telefonu komórkowego Mo na równie zastrzec numer telefonu komórkowego, który zosta udost pniony Bankowi w celu identyfikacji klienta lub potwierdzania jego dyspozycji. Robi si to w razie utraty lub zniszczenia telefonu oraz w innych uzasadnionych przypadkach. W tym celu nale y zg osiç zastrze enie telefonicznie w Zespole Doradców BZWBK24 (061) albo osobiêcie w dowolnym oddziale Banku. Wygasanie sesji internetowej Kiedy system stwierdzi brak aktywnoêci przez 10 minut, nast puje automatyczne wylogowanie z serwisu transakcyjnego i przejêcie na stron logowania. Rejestracja aktywnoêci System automatycznie rejestruje wszelkie czynnoêci u ytkownika w czasie sesji internetowej (np. próby logowania, odczyt historii rachunku, wykonanie przelewu itd.) oraz inne informacje, takie jak certyfikat, adres IP bàdê numer telefonu u ytkownika. Po rejestracji aktywnoêci u ytkownik ma dost p do tych informacji w us udze BZWBK internet w postaci Listy zdarzeƒ lub Przeglàdu zleceƒ. Rejestracja rozmów telefonicznych Wszystkie po àczenia z Zespo em Doradców BZWBK24 (061) sà rejestrowane. Zapisy mogà byç wykorzystane jako ewentualny dowód zlecenia danej dyspozycji. Procedury wewn trzne W Banku Zachodnim WBK S. A. obowiàzujà rygorystyczne procedury operacyjne majàce na celu ochron danych osobowych i finansowych. Procedury te dotyczà tak e reagowania na sytuacje awaryjne. Zalecenia dla u ytkowników 1. Ochrona NIK i PIN Dbaj o zachowanie poufnoêci swoich hase PIN, numerów NIK itp. Numerów PIN nie podawaj nawet pracownikom Banku. W razie podejrzenia, e has o PIN zosta o ujawnione, natychmiast je zmieƒ lub zablokuj us ug, kontaktujàc si z najbli szà placówkà Banku lub dzwoniàc do Zespo u Doradców BZWBK24. Nie u ywaj tego samego has a PIN do ró nych us ug (np. BZWBK24 telefon, BZWBK24 internet czy karty p atnicze). Je eli uwa asz, e musisz zapisaç numer NIK lub has a PIN, zrób to tak, eby osoba niepowo ana nie mog a tych informacji poprawnie zidentyfikowaç. Zmieniaj okresowo has a PIN, np. raz na miesiàc. 2. Logowanie do us ugi BZWBK24 internet Loguj si, z portalu internetowego lub bezpoêrednio ze strony serwisu transakcyjnego wpisujàc w aêciwy adres w linii adresowej przeglàdarki. Nigdy nie u ywaj do logowania adresu lub linku przes anego w wiadomoêci przez innà osob. Przed zalogowaniem upewnij si, e w polu adresowym przeglàdarki internetowej pierwszà cz Êcià zapisu sà litery https, a nie http. Sprawdê, czy w dolnej cz Êci ekranu znajduje si symbol k ódki oznaczajàcy sesj szyfrowanà. Je eli znajdziesz symbol k ódki, kliknij na niego dwa razy, by sprawdziç, czy wyêwietlony certyfikat jest wa ny i czy zosta wydany dla Banku Zachodniego WBK oraz adresu JeÊli symbol k ódki jest niewidoczny lub jeêli certyfikat zosta wystawiony dla innego adresu, nie wolno korzystaç z serwisu ani wprowadzaç numerów NIK i PIN w takiej sytuacji niezw ocznie skontaktuj si z Zespo em Doradców BZWBK24 (061) Numer NIK i has o PIN przy logowaniu podajemy w dwóch oddzielnych krokach (na dwóch kolejnych ekranach).ka dy znak has a PIN jest wpisywany na ekranie w oddzielne kratki. Do wpisywania has a PIN mo na u yç klawiatury ekranowej. 6

9 3. Korzystanie z us ugi BZWBK24 internet Obs ugujàc serwis transakcyjny, korzystaj tylko z jednego okna przeglàdarki. Podczas korzystania z serwisu nie u ywaj klawiszy nawigacyjnych przeglàdarki internetowej (tj. Wstecz, Dalej, OdÊwie, Zatrzymaj). Serwis transakcyjny ma w asne klawisze i hiper àcza, które zapewniajà sprawne poruszanie si po jego stronach. U ywaj smskodu lub tokena, bo dzi ki nim osiàgniesz najwy szy oferowany przez Bank poziom bezpieczeƒstwa. Je eli po àczenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), zaloguj si ponownie do us ugi i sprawdê, czy system zapami ta ostatnie zlecenia. Po zakoƒczeniu korzystania z serwisu transakcyjnego lub w razie koniecznoêci oddalenia si od komputera bezwzgl dnie zakoƒcz prac w serwisie transakcyjnym u ywajàc opcji Wylogowanie, dost pnej w g ównym menu. 4. Korzystanie z us ugi BZWBK24 wap Po wykonaniu jakichkolwiek operacji na rachunku powinieneê sprawdziç, czy znalaz y si one w z o onych dyspozycjach. JeÊli zdarzy si, e po àczenie zostanie przerwane albo wystàpià b dy w trakcie wykonywania operacji, sprawdê czy zosta a ona zapisana w opcji Z o one dyspozycje. Mo e si zdarzyç, e bezpoêrednio po wykonaniu operacji telefon b dzie pokazywa nieaktualne dane. W takich sytuacjach powinieneê zalogowaç si si ponowne z poziomu strony g ównej. Standardowe po àczenia w WAP - ie realizowane sà przez port Jednak po àczenia z us ugami bankowymi nale y ze wzgl dów bezpieczeƒstwa realizowaç przez port 9203, który zapewnia szyfrowanie danych. W telefonach nie majàcych opcji Nr portu, takich jak na przyk ad Nokia, nale y ustawiç opcj Po àczenie szyfrowane. Pozosta e ustawienia powinny byç zgodne z podawanymi przez operatorów. Uwaga! Transmisja danych rozpoczyna si od ustalenia klucza szyfrowania. Proces ten inicjowany jest automatycznie przy po àczeniu przez port Ró ne telefony podajà w ró ny sposób informacj o po àczeniu szyfrowanym. Niektóre wymagajà dwukrotnej akceptacji szyfrowania. Jednak w wi kszoêci aparatów koniecznoêç ustalania klucza szyfrujàcego ogranicza si do pierwszego po àczenia z us ugà. Przy kolejnych po àczeniach wykorzystywany jest ten sam klucz. JeÊli masz jakieê problemy z po àczeniem w WAP - ie, powinieneê skontaktowaç si z biurem obs ugi klienta swojego operatora. 5. Zakupy przez internet Wybieraj najlepiej renomowane sklepy i serwisy aukcyjne, rekomendowane przez znajomych. Zanim coê kupisz, zapoznaj si z regulaminem sklepu, warunkami dostawy, zwrotów i p atnoêci. Upewnij si e regulamin sklepu uwzgl dnia ochron danych gromadzonych przez sklep. Najwygodniej i bezpiecznie zap acisz Przelewem24. To system p atnoêci dla u ytkowników BZWBK24 internet. Pierwszy raz kupujesz przez internet? Mamy dla Ciebie tak e specjalny sklep pod markà banku Premiumshop24 który mo e byç idealnym miejscem na Twoje pierwsze zakupy on-line. Znajdziesz go pod adresem 6. Inne zalecenia Stosuj zalecane ustawienia przeglàdarki internetowej opisane na stronach internetowych Banku. Stosuj si do zaleceƒ producenta systemu operacyjnego i przeglàdarki internetowej oraz instaluj zalecane przez niego uaktualnienia tych programów. Systematycznie u ywaj programów antywirusowych i dbaj o ich aktualizacj. U ywaj osobistego Firewalla. Jest to system ochrony komputera przed ingerencjà wewn trznà lub zewn trznà przez ograniczenie dost pu do informacji o u ytkowniku i zasobach komputera. Nie korzystaj z bankowoêci elektronicznej w miejscach ogólnie dost pnych, takich jak kawiarenki internetowe. U ywane tam oprogramowanie mo e byç tak zmodyfikowane lub skonfigurowanie, e dane sà gromadzone bez Twojej wiedzy. Nie otwieraj i nie uruchamiaj plików oraz programów nieznanego pochodzenia. Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania. Przy logowaniu korzystaj z tokena lub smskodu jako dodatkowego zabezpieczenia. JeÊli u ywasz tych narz dzi do akceptacji przelewów, to mo esz wykorzystaç je tak e w roli dodatkowego klucza przy logowaniu. Uruchom us ug Alerty24. B dziesz na bie àco otrzymywaç smsem lub pocztà elektroniczà komunikaty z Banku o tym co si dzieje na Twoim koncie. Zawsze (przez 24 godziny na dob i 7 dni w tygodniu) mo esz skorzystaç z pomocy Zespo u Doradców BZWBK24 (061) Problem mo esz tak e zg osiç przez e - mail na adres: Informuj niezw ocznie Bank o wszelkich podejrzanych sytuacjach. Mo esz to zrobiç w ka dej chwili przez telefon pod numerem (061) lub w dowolnej placówce Banku. 7

10 menu Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych 6 Najwa niejsze opcje us ug BZWBK24 8 BZWBK24 telefon 9 Jak wejêç do Banku? 9 Schemat menu us ugi BZWBK24 telefon 9 Jak zajrzeç na rachunek? 10 Jak przelewaç pieniàdze mi dzy w asnymi rachunkami? 10 Jak zap aciç rachunki? 10 Jak op aciç sk adk ZUS? 11 Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? 11 Jak anulowaç transakcje z przysz à datà realizacji? 11 Jak oszcz dzaç? 11 Jak otrzymaç informacje o inwestycjach?12 Jak sprawdziç informacje o karcie kredytowej? 12 Jak sp aciç kart kredytowà? 12 Jak otrzymaç faks z informacjami? 12 Jak zmieniç numer PIN? 13 BZWBK24 wap 37 BZWBK24 sms 40 Alerty24 42 Teledysponent 46 Dom Maklerski BZ WBK 49 Token 58 Jak uzyskaç pomoc? 59 Twój NIK 62 Najwa niejsze opcje us ug BZWBK24 (wed ug stanu na 1 lipca 2007 r.) W zestawieniu tym uwzgl dniliêmy równie us ugi dost pne w bankomatach naszego banku dzi ki temu znajdziesz w nim pe nà prezentacj funkcji automatycznego dost pu do rachunków. + oznacza, e dana opcja jest dost pna, - oznacza, e dana opcja jest niedost pna, 1 maksymalnie 9 rachunków, 2 dost pne wy àcznie dla korzystajàcych z tokena lub smskodu, 3 dost pne pod bezp atnym numerem telefonicznej Infolinii , 4 dost pne tak e archiwalne kursy walut. Opcje BZWBK24 BZWBK24 BZWBK24 BZWBK24 Bankomat Teledysponent internet telefon wap sms Sprawdzanie salda Wyp ata gotówki Informacje szczegó owe o rachunku Historia operacji ewyciàg Przelewy pomi dzy rachunkami w asnym i z otowymi Przelewy na rachunki obce zadeklarowane Przelewy na rachunki obce dowolne Przelewy na ZUS Przelewy podatki Do adowania komórek Zak adanie konta oszcz dnoêciowego Zlecenia sta e Koszyk zleceƒ Dyspozycje z przysz à datà realizacji Anulowanie dyspozycji z przysz à datà realizacji Przelewy walutowe pomi dzy rachunkami w asnymi Polecenie wyp aty Zak adanie lokat w PLN i walutowych Likwidowanie lokat w PLN i walutowych Wykaz dyspozycji z o onych przez Internet, telefon oraz WAP Stan rejestrów w TFI Arka Zlecenia dotyczàce rejestrów w TFI ARKA Zmiana numeru PIN us ugi Kursy walut Wys anie informacji o stanie rachunku faksem Wersja demonstracyjna us ugi Zamawianie papierowych potwierdzeƒ transakcji

11 BZWBK24 telefon Podpisujàc Umow us ug bankowoêci elektronicznej BZWBK24, zyskujesz atwy i szybki dost p do rachunku przez dowolny telefon stacjonarny lub komórkowy. Poniewa us uga BZWBK24 telefon to serwis ca kowicie automatyczny, podczas po àczenia nie b dziesz rozmawia z konsultantem, lecz us yszysz nagrane komunikaty, a wszystkie polecenia b dziesz wydawa za pomocà klawiatury telefonu. Tym bardziej imponujàcy jest szeroki zakres funkcji dost pnych w ramach tej us ugi. Dzi ki niej mo esz: uzyskaç informacje o stanie salda i danych szczegó owych 9 posiadanych rachunków (kont osobistych i rachunków bie àcych, rachunku karty kredytowej, rachunków lokat terminowych), uzyskaç informacje o historii operacji na tych rachunkach (ostatnie 10 operacji lub operacje wyszukane wed ug daty z ostatnich 12 miesi cy dla karty kredytowej i 3 miesi cy dla pozosta ych rachunków), z o yç dyspozycj przelewu na rachunek w asny lub obcy (w tym ZUS), sp aciç zad u enie na rachunku karty kredytowej, zak adaç i likwidowaç lokaty terminowe, sprawdziç wykaz z o onych dyspozycji (w trakcie realizacji i odrzuconych), uzyskaç informacje o kursach walut, zmieniç PIN, zamówiç faks z informacjami o stanie rachunku (saldo i 10 ostatnich operacji), deklarowaç rachunki i zmieniaç inne parametry, uzyskaç informacje o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych ARKA (wartoêç, historia), zamówiç faks z informacjami o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych ARKA. Jak wejêç do Banku? Do korzystania z us ugi BZWBK24 telefon wystarcza telefon z wybieraniem tonowym. Prze àcznik trybu wybierania znajduje si z regu y na bocznej Êciance aparatu (oznaczenia pulse/tone, P/T itp.). Prze àcznik nale y ustawiç na pozycji tone (T). Serwis us ugi dost pny jest pod numerami telefonów: Numer dost pny dla wszystkich klientów indywidualnych w ramach po àczeƒ krajowych z telefonów stacjonarnych. Op ata za po àczenie równa si jednej jednostce taryfikacyjnej po àczenia lokalnego za ka dà rozpocz tà minut po àczenia wed ug cennika operatora telefonicznego. (061) Numer przeznaczony dla klientów indywidualnych dzwoniàcych z telefonów komórkowych oraz z za granicy, a tak e zalecany dla klientów z poznaƒskiej strefy numeracyjnej. Po po àczeniu si z serwisem zostaniesz poproszony o wprowadzenie numeru NIK. W tym celu wystarczy nacisnàç odpowiednie klawisze telefonu. Kiedy ju to zrobisz, system poprosi o podanie dwóch losowo wybranych cyfr has a PIN. Przyk ad: Twój numer NIK to Has o PIN to Telefon: Prosz podaç swój osobisty numer NIK. Klient: Naciskasz kolejno klawisze Telefon: Prosz podaç trzecià cyfr numeru PIN. Klient: Naciskasz klawisz 2. Telefon: Prosz podaç pierwszà cyfr numeru PIN. Klient: Naciskasz klawisz 5. Schemat menu us ugi BZWBK24 telefon Identyfikacja klienta (wprowadzenie numeru NIK oraz dwóch z czterech cyfr has a PIN) Wybór rachunku saldo rachunku historia operacji 10 ostatnich operacji na rachunku wyszukiwanie operacji wed ug daty przelew mi dzy rachunkami w asnymi przelew na rachunek obcy przelewy na rachunki zadeklarowane przelewy na rachunki ZUS lokaty terminowe otwarcie nowej lokaty informacja o lokatach zamkni cie lokaty Fundusze Inwestycyjne przeglàd zleceƒ transakcje w trakcie realizacji transakcje niezrealizowane transakcje z przysz à datà realizacji anulowanie dyspozycji z przysz à datà realizacji zmiana numeru PIN wys anie informacji faksem informacja i pomoc wybór innego rachunku 9

12 menu Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych 6 Najwa niejsze opcje us ug BZWBK24 8 BZWBK24 telefon 9 Jak wejêç do Banku? 9 Schemat menu us ugi BZWBK24 telefon 9 Jak zajrzeç na rachunek? 10 Jak przelewaç pieniàdze mi dzy w asnymi rachunkami? 10 Jak zap aciç rachunki? 10 Jak op aciç sk adk ZUS? 11 Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? 11 Jak anulowaç transakcje z przysz à datà realizacji? 11 Jak oszcz dzaç? 11 Jak otrzymaç informacje o inwestycjach?12 Jak sprawdziç informacje o karcie kredytowej? 12 Jak sp aciç kart kredytowà? 12 Jak otrzymaç faks z informacjami? 12 Jak zmieniç numer PIN? 13 BZWBK24 wap 37 BZWBK24 sms 40 Alerty24 42 Teledysponent 46 Dom Maklerski BZ WBK 49 Token 58 Jak uzyskaç pomoc? 59 Twój NIK 62 Jak zajrzeç na rachunek? Saldo Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz interesujàcy Ci rachunek, (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Saldo rachunku W ramach tej ostatniej opcji uzyskasz tak e inne szczegó owe informacje o wybranym rachunku oraz o saldach pozosta ych rachunków w asnych. Historia Dziesi ç ostatnich operacji na rachunku Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz interesujàcy Ci rachunek, (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Historia operacji. Wybierz opcj Dziesi ç ostatnich operacji na rachunku. Wyszukiwanie operacji wed ug daty Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny, (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Historia operacji. Wybierz opcj Wyszukiwanie transakcji wed ug daty. Podaj interesujàcà Ci dat w formacie dd. mm. rrrr. Przyk ad: Chcesz uzyskaç informacje o transakcjach z dnia r. Telefon: Prosz podaç dwie cyfry dnia. Klient: Naciskasz klawisze. Telefon: Prosz podaç dwie cyfry miesiàca. Klient: Naciskasz klawisze. Telefon: Prosz podaç cztery cyfry roku. Klient: Naciskasz klawisze. Jak przelewaç pieniàdze mi dzy w asnymi rachunkami? Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny, (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Przelew na rachunek w asny Wybierz rachunek, z którego chcesz przelaç pieniàdze, (jeêli zadeklarowa eê kilka rachunków, które mogà byç obcià one). Wybierz rachunek, na który majà one trafiç. Wprowadê kwot przelewu. Przyk ad: Chcesz z o yç dyspozycj przelewu na kwot 134 z i 6 gr. Telefon: Prosz podaç kwot dyspozycji przelewu w z otych i nacisnàç Klient: Naciskasz kolejno klawisze i Telefon: Prosz podaç dwie cyfry groszy. Klient: Naciskasz kolejno klawisze i Wybierz, jeêli dyspozycja ma byç przyj ta do realizacji natychmiast, lub 2, aby ustaliç przysz à dat wykonania. WciÊnij, aby potwierdziç, lub, aby anulowaç dyspozycj. Po potwierdzeniu wprowadê dwie wskazane cyfry z czterocyfrowego has a PIN. Jak zap aciç rachunki? Us uga BZWBK24 telefon umo liwia przelewanie pieni dzy na obce rachunki zadeklarowane wczeêniej w oddziale Banku (maksymalnie dziewi ç rachunków). Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny, (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Przelew na rachunek obcy. Wybierz, czyli przelew na rachunki zadeklarowane. Wybierz rachunek, z którego chcesz przelaç pieniàdze, (jeêli zadeklarowa eê kilka rachunków, które mogà byç obcià one). OkreÊl rachunek obcy, na który majà trafiç pieniàdze, wybierajàc odpowiedni typ p atnoêci. Wprowadê kwot przelewu. Wybierz, jeêli dyspozycja ma byç przyj ta natychmiast do realizacji, lub, aby ustaliç przysz à dat realizacji. Potwierdê i wprowadê dwie wskazane cyfry z czterocyfrowego has a PIN. 10

13 Przyk ad: Chcesz zap aciç czynsz w wysokoêci 252 z i 44 gr. Wybierasz rachunek êród owy, czyli konto osobiste w I/O Banku Zachodniego WBK S. A. w Poznaniu. Podczas podpisywania Umowy us ug bankowoêci elektronicznej BZWBK24 zadeklarowa eê mi dzy innymi rachunek spó dzielni mieszkaniowej, przypisujàc mu typ p atnoêci, czyli czynsz (mog eê to zrobiç równie w ramach us ugi BZWBK24 internet, jeêli pos ugujesz si smskodem lub tokenem). Telefon: Prosz wybraç typ p atnoêci rachunku, zgodny ze z o onà wczeêniej deklaracjà np.: - Energia, - Gaz, - Czynsz, - Czesne, Klient: Wybierasz klawisz Teraz mo esz wprowadziç kwot przelewu. Dyspozycja zostanie przyj ta po ponownym wprowadzeniu àdanych cyfr numeru PIN. Jak op aciç sk adk ZUS? Us uga BZWBK24 telefon upraszcza procedur p acenia sk adek ZUS, poniewa system korzysta z gotowych parametrów, takich jak numer NIP i nazwa skrócona p atnika. Parametry te musisz jednak wczeêniej zadeklarowaç w oddziale Banku lub za pomocà us ugi BZWBK24 internet. Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny, (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Przelew na rachunek obcy. Wybierz Przelew na rachunki ZUS. Wybierz rachunek, z którego chcesz przelaç pieniàdze, (jeêli zadeklarowa eê kilka rachunków, które mogà byç obcià one). Wybierz rodzaj sk adki, którà chcesz op aciç. Wprowadê dane wymagane do zrealizowania p atnoêci. Wprowadê kwot przelewu. Wybierz, jeêli dyspozycja ma byç przyj ta natychmiast do realizacji, lub, aby ustaliç przysz à dat realizacji. Potwierdê i wprowadê dwie wskazane cyfry z czterocyfrowego has a PIN. Uwaga! Ka da zrealizowana dyspozycja przelewu na rachunek obcy zmniejsza dzienny limit transakcji. Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny, (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Przeglàd zleceƒ. Wybierz opcj Transakcje w trakcie realizacji lub Transakcje niezrealizowane lub Transakcje z przysz à datà realizacji. JeÊli masz wi cej ni pi ç dyspozycji, naciênij, aby wys uchaç pozosta ych. Aby zakoƒczyç ods uchiwanie, wybierz. Jak anulowaç transakcje z przysz à datà realizacji? JeÊli dzieƒ realizacji danej transakcji jeszcze nie nadszed, mo esz jà anulowaç. Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Przeglàd zleceƒ. Wybierz opcj Anulowanie transakcji z przysz à datà realizacji. Wybierz transakcj, którà chcesz anulowaç. Wybierz, aby anulowaç dyspozycj, lub, aby powróciç do poprzedniego menu. Aby przerwaç operacj, naciênij. Wprowadê dwie wskazane cyfry z czterocyfrowego has a PIN. Jak oszcz dzaç? Za o enie lokaty Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Lokaty terminowe. Wybierz opcj Otwarcie nowej lokaty Wybierz rachunek, z którego chcesz przelaç pieniàdze (jeêli zadeklarowa eê kilka rachunków, które mogà byç obcià one). Wybierz odpowiedni rodzaj lokaty. Wybierz rodzaj oprocentowania (zmienne lub sta e ) Wybierz okres lokaty. Wprowadê kwot lokaty. NaciÊnij, aby potwierdziç, lub, aby anulowaç dyspozycj. Wprowadê dwie wskazane cyfry z czterocyfrowego has a PIN. Uwaga! Rodzaj oprocentowania i okres lokaty wybierasz tylko dla lokat terminowych. 11

14 menu Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych 6 Najwa niejsze opcje us ug BZWBK24 8 BZWBK24 telefon 9 Jak wejêç do Banku? 9 Schemat menu us ugi BZWBK24 telefon 9 Jak zajrzeç na rachunek? 10 Jak przelewaç pieniàdze mi dzy w asnymi rachunkami? 10 Jak zap aciç rachunki? 10 Jak op aciç sk adk ZUS? 11 Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? 11 Jak anulowaç transakcje z przysz à datà realizacji? 11 Jak oszcz dzaç? 11 Jak otrzymaç informacje o inwestycjach?12 Jak sprawdziç informacje o karcie kredytowej? 12 Jak sp aciç kart kredytowà? 12 Jak otrzymaç faks z informacjami? 12 Jak zmieniç numer PIN? 13 BZWBK24 wap 37 BZWBK24 sms 40 Alerty24 42 Teledysponent 46 Dom Maklerski BZ WBK 49 Token 58 Jak uzyskaç pomoc? 59 Twój NIK 62 Informacja o lokatach Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Lokaty terminowe. Wybierz opcj Informacja o posiadanych lokatach. JeÊli masz wi cej ni pi ç lokat, naciênij, aby wys uchaç pozosta ych pozycji. Aby zakoƒczyç ods uchiwanie, wybierz. Likwidacja lokaty Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Lokaty terminowe. Wybierz opcj Zamkni cie lokaty. Wybierz lokat, którà chcesz zlikwidowaç. Aby zlikwidowaç danà lokat, naciênij, lub przejdê do nast pnej lokaty. Wybierz rachunek, na który trafià pieniàdze z zamykanej lokaty (jeêli zadeklarowa- eê kilka rachunków, które mogà byç uznane). Potwierdê dyspozycj likwidacji lokaty, naciskajàc, lub wybierz, aby jà anulowaç. Wprowadê dwie wskazane cyfry z czterocyfrowego has a PIN. Jak otrzymaç informacje o inwestycjach? W ramach us ugi BZWBK24 telefon mo esz uzyskaç informacje o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych ARKA lub, jeêli wolisz, zamówiç faks zawierajàcy te informacje. WartoÊç rejestru Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Fundusze Inwestycyjne. Wybierz jeden z funduszy. Wybierz jeden z rejestrów w wybranym wczeêniej funduszu. Wybierz opcj WartoÊç rejestru. Historia Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Fundusze Inwestycyjne. Wybierz jeden z funduszy. Wybierz jeden z rejestrów w wybranym wczeêniej funduszu. Wybierz opcj Historia 10 ostatnich operacji. Faks z informacjà o rejestrze Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Fundusze Inwestycyjne. Wybierz jeden z funduszy. Wybierz jeden z rejestrów w wybranym wczeêniej funduszu. Wybierz opcj Wys anie informacji faksem. W àcz faks. Uwaga! Faks musi dzia aç w trybie tonowym. Jak sprawdziç informacje o karcie kredytowej? Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz interesujàcy Ci rachunek karty kredytowej. Jak sp aciç kart kredytowà? Dokonaj identyfikacji, podajàc NIK i PIN. Wybierz rachunek karty kredytowej, którà chcesz sp aciç. Wybierz opcj kwota sp aty minimalnej. Jak otrzymaç faks z informacjami? Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek, o którym chcia byê otrzymaç informacje faksem (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Wys anie informacji faksem. W àcz faks. Uwaga! Faks musi dzia aç w trybie tonowym. 12

15 Jak zmieniç numer PIN? Dokonaj identyfikacji, podajàc swój NIK i PIN. Wybierz rachunek w asny (jeêli zadeklarowa eê wi cej ni jeden rachunek w asny). Wybierz opcj Zmiana numeru PIN. Wprowadê stary numer PIN. Wprowadê nowy numer PIN. Potwierdê nowy numer PIN. 13

16 menu Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych 6 Najwa niejsze opcje us ug BZWBK24 8 BZWBK24 telefon 9 Jak wejêç do Banku? 14 Instrukcja logowania do us ugi Jak zajrzeç do Portfela24? 17 Jak zobaczyç swoje karty? 19 Jak zap aciç rachunki? 20 Jak op aciç sk adk ZUS? 21 Jak zap aciç podatki? 21 Jak atwiej wykonaç przelew? 22 Zakupy przez internet Przelew24 24 Jak wykonaç Przelew24? 24 Jak zrobiç przelew za granic? 24 Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? 25 Jak korzystaç ze zleceƒ sta ych? 26 Jak oszcz dzaç? 27 Jak inwestowaç w Fundusze inwestycyjne Arka? 27 Jak sp aciç kart kredytowà? 33 Jak wykonaç przelew z rachunku karty kredytowej? 34 Jak zasilaç komórk na kart? 34 Jak sprawdziç kursy walut? 35 Jak kupiç i sprzedaç waluty? 35 Zakupy on-line 36 Jak zmieniç has o PIN? 36 BZWBK24 wap 37 BZWBK24 sms 40 Alerty24 42 Teledysponent 46 Dom Maklerski BZ WBK 49 Token 58 Jak uzyskaç pomoc? 59 Twój NIK 62 BZWBK24 internet BZWBK24 internet to us uga, która umo liwia atwy i szybki dost p do rachunków za pomocà komputera osobistego pod àczonego do sieci Internet. Zapewnia ona najpe niejszy dost p do informacji o Twoich rachunkach i oferuje najszerszy zakres funkcji w ramach pakietu BZWBK24. Dzi ki niej mo esz: uzyskaç informacje o stanie salda i danych szczegó owych posiadanych kont osobistych lub rachunków bie àcych, rachunku karty kredytowej i lokat terminowych, uzyskaç informacje o historii operacji na rachunkach w asnych z ostatnich 12 miesi cy, uzyskaç informacje o kartach debetowych wydanych do kont osobistych, z o yç dyspozycj przelewu na rachunek w asny i obcy (w tym ZUS i organów podatkowych), dokonywaç bezpiecznych p atnoêci za transakcje w wybranych sklepach internetowych dzi ki us udze Przelew24, zasiliç konto bezabonamentowego telefonu komórkowego (pre-paid), z o yç dyspozycj przelewu na rachunki walutowe w bankach zagranicznych (polecenie wyp aty), za o yç i zlikwidowaç lokat (tak e walutowà), za o yç konto oszcz dnoêciowe, podglàdaç jego stan oraz dokonywaç wp at i wyp at, uzyskaç informacje o kursach walut, zmieniç PIN, zarzàdzaç listà odbiorców (tylko w wersji us ugi z smskodem/tokenem), zmieniç numer telefonu, z którego mo liwe jest zasilanie telefonów pre-paid poprzez us ug BZWBK24 sms (tylko w wersji us ugi z smskodem/tokenem), z o yç, modyfikowaç i usuwaç zlecenia sta e przelewu na rachunek obcy, uzyskaç informacj o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych ARKA (wartoêç, historia, dane szczegó owe), sk adaç dyspozycje dotyczàce rejestrów uczestnika funduszy inwestycyjnych ARKA, zarzàdzaç funkcjami i ustawieniami us ugi Alerty 24, sprawdziç list czynnoêci wykonywanych za poêrednictwem tej us ugi wraz z adresem IP, z którego wykonano danà czynnoêç. Jak wejêç do Banku? Do korzystania z us ugi BZWBK24 internet potrzebny jest komputer lub inne urzàdzenia z dost pem do sieci Internet wyposa one w przeglàdark internetowà. JeÊli b dziesz chcia robiç przelewy na dowolne rachunki obce, b dziesz musia pos u- yç si smskodem lub tokenem. Aby skorzystaç z serwisu, trzeba zalogowaç si z portalu internetowego lub bezpoêrednio ze strony serwisu transakcyjnego Procedura logowania polega na wpisaniu i zaakceptowaniu numeru NIK i has a PIN. Po zalogowaniu, w lewej cz Êci ekranu zostanie wyêwietlone menu g ówne ze wszystkimi dost pnymi opcjami, które pozostanie widoczne w czasie korzystania z serwisu. Dzi ki niemu w ka dej chwili i z ka dego miejsca b dziesz móg przejêç do dowolnej opcji. Instrukcja logowania do us ugi BZWBK24 internet 1. Has o PIN do us ugi BZWBK24 internet. Po aktywacji us ugi BZWBK24 internet otrzymujesz kopert z czterocyfrowym has em PIN. Przy pierwszym logowaniu do us ugi jesteê proszony o zmian tego has a na d u sze (8-20 znaków) oraz spe niajàce nast pujàce regu y: has o PIN mo e zawieraç wy àcznie nast pujàce znaki: - litery od A do Z oraz od a do z (bez polskich znaków), - cyfry 0-9, - znaki specjalne has o PIN nie mo e zawieraç samych liter ani samych cyfr, w haêle PIN nie mogà wyst powaç obok siebie 3 identyczne znaki, has o PIN nie mo e zawieraç numeru NIK lub NIK pisanego wspak lub cz Êci NIK, nowe has o PIN nie mo e byç identyczne z poprzednim. Wielkie i ma e litery w haêle PIN sà rozró niane. Zalecana jest cykliczna zmiana has a PIN (np. raz w miesiàcu). Ka de kolejne has o równie musi spe niaç powy sze regu y. 2. Przebieg pierwszego logowania do us ugi: Pierwsze logowanie (a tak e logowanie po wydaniu w Oddziale nowego PIN-u do us ugi) przebiega nast pujàco: Krok 1 identyfikator Klienta Podajesz swój identyfikator tzw. NIK. 14

17 Krok 2 has o PIN Podajesz ca e has o PIN z otrzymanej koperty (cztery cyfry). Krok 3 - zmiana has a PIN Przed rozpocz ciem korzystania z serwisu musisz zmieniç has o PIN i ponownie si zalogowaç. Wprowadzenie has a PIN jest mo liwe tak e za pomocà klawiatury ekranowej. Kliknij na ikon klawiatury, a nast pnie wpisuj znaki za pomocà myszki. Obok pola na podanie nowego has a PIN w miar jego wpisywania pojawia si graficzna diagnoza zgodnoêci wpisywanego has a z regu ami poprawnoêci oraz stopnia jego bezpieczeƒstwa. JeÊli has o nie spe nia regu, to prezentowany jest napis niedozwolony PIN i dyspozycja zmiany has a b dzie odrzucona: Z klawiszy CAPS i BkSpce korzystasz dok adnie tak samo jak na zwyk ej klawiaturze. Wybranie przycisku ALT powoduje prze àczenie w tryb wprowadzenia polskich znaków na jeden znak a potem nastàpi powrót do trybu zwyk ego. Klikni cie przycisku Shift skutkuje przejêciem do trybu znaków specjalnych i wielkich liter na jeden znak a potem tak e nastàpi powrót do trybu zwyk ego. Klawisze na dole okienka powodujà odpowiednio: Akceptuj - przeniesienie wpisanego has a do okienka logowania WyczyÊç - wymazanie wszystkich wpisanych do tej pory znaków Zamknij - rezygnacj z wpisywania has a za pomocà klawiatury ekranowej PIN jest uznany za niedozwolony (pasek pozostaje niewype niony) gdy has o spe nia co najmniej jeden z poni szych warunków: ma d ugoêç mniejszà ni 8 znaków, zawiera 4 kolejne znaki NIK, zawiera same cyfry lub same litery, zawiera 3 identyczne znaki obok siebie, jest takie samo jak poprzednie. 15

18 menu Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych 6 Najwa niejsze opcje us ug BZWBK24 8 BZWBK24 telefon 9 Jak wejêç do Banku? 14 Instrukcja logowania do us ugi Jak zajrzeç do Portfela24? 17 Jak zobaczyç swoje karty? 19 Jak zap aciç rachunki? 20 Jak op aciç sk adk ZUS? 21 Jak zap aciç podatki? 21 Jak atwiej wykonaç przelew? 22 Zakupy przez internet Przelew24 24 Jak wykonaç Przelew24? 24 Jak zrobiç przelew za granic? 24 Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? 25 Jak korzystaç ze zleceƒ sta ych? 26 Jak oszcz dzaç? 27 Jak inwestowaç w Fundusze inwestycyjne Arka? 27 Jak sp aciç kart kredytowà? 33 Jak wykonaç przelew z rachunku karty kredytowej? 34 Jak zasilaç komórk na kart? 34 Jak sprawdziç kursy walut? 35 Jak kupiç i sprzedaç waluty? 35 Zakupy on-line 36 Jak zmieniç has o PIN? 36 BZWBK24 wap 37 BZWBK24 sms 40 Alerty24 42 Teledysponent 46 Dom Maklerski BZ WBK 49 Token 58 Jak uzyskaç pomoc? 59 Twój NIK 62 JeÊli has o spe nia regu y i mo e byç przyj ta dyspozycja jego zmiany, to zielony pasek informuje o stopniu bezpieczeƒstwa has a - poziomy paska wype niajà si zgodnie z poni szymi warunkami: Poziom wype nienia paska (jakoêç has a) wype niony 1 poziom (has o ma o bezpieczne) wype nione 2 poziomy wype nione 3 poziomy wype nione 4 poziomy wype nione 5 poziomów (has o bardzo bezpieczne) Kryteria Has o nie spe nia warunków okreêlonych dla poziomów od 2 do 5 np.: bezpieczne1 Has o zawiera du e i ma e litery np.: Bezpieczne1 Has o zawiera du e i ma e litery Has o ma d ugoêç co najmniej 12 znaków Has o zawiera cyfry np.: Bezpieczne12 Has o zawiera du e i ma e litery Has o ma d ugoêç co najmniej 14 znaków Has o zawiera cyfry Has o zawiera znaki specjalne np.:!bezpieczne12! Has o zawiera du e i ma e litery Has o ma d ugoêç co najmniej 16 znaków Has o zawiera cyfry Has o zawiera znaki specjalne Has o nie zawiera dwóch kolejnych znaków NIK Has o nie zawiera dwóch powtarzajàcych si znaków obok siebie np.: Haslo1Bezpieczne! 3. Przebieg kolejnego logowania do us ugi: Ka de kolejne logowanie do us ugi BZWBK24 przebiega nast pujàco: Krok 1 identyfikator Klienta Podajesz swój identyfikator tzw. NIK. Krok 2 has o maskowane Wpisujesz tzw. maskowane has o PIN czyli losowo wybrane przez system znaki z has a PIN a nie ca e has o PIN jak przy pierwszym logowaniu. Za ka dym razem system mo e prosiç o podanie innych znaków i innej liczby znaków. W powy szym przyk adzie system poprosi o podanie znaków: 4-tego, 7-ego, 8-ego, 9-tego, 10-tego, 12-tego, 14-tego, 15-tego, 16-tego, 19-tego pola wyró nione jasnym kolorem. JeÊli has o jest krótsze ni 20 znaków, to nale y podaç tylko te znaki, które w nim wyst pujà. Dalsze jasne pola nale y pozostawiç niewype nione. 16

19 Przyk ad Zak adamy, e do logowania u ywane jest has o: Haslo1bezpieczne token H a s l o 1 b e z p i e C z n e Gdy na wyêwietlaczu tokena pojawi si napis APPLI, wciênij klawisz 1 na jego klawiaturze. Nast pnie przepisz cyfry z wyêwietlacza tokena w pole widoczne na ekranie. W jasne pola na ekranie (wybrane losowo przez system) nale y wprowadziç odpowiednie znaki has a. W podanym przyk adzie pole 19 nale y pozostawiç puste gdy has o sk ada si tylko z 16 znaków. Do podania has a maskowanego tak e mo na u yç klawiatury ekranowej. 4. Ustawienie logowania z dodatkowym kluczem (tokenem/smskodem) JeÊli chcesz logowaç si z dodatkowym zabezpieczeniem, to ustaw to samodzielnie u ywajàc opcji Ustawienia -> Logowanie. Krok 3 kod z wyêwietlacza tokena lub smskod (opcjonalnie) JeÊli posiadasz token lub korzystasz z us ugi smskod, to mo esz logowaç si z dodatkowym zabezpieczeniem. W ostatnim dodatkowym kroku logowania zostaniesz wtedy poproszony o wpisanie smskodu lub kodu z wyêwietlacza tokena. smskod Jak zajrzeç do Portfela24? Wpisz smskod przes any na Twój telefon komórkowy. Saldo Po zalogowaniu wyêwietlona zostanie strona, na której zobaczysz list swoich rachunków (kolejno wyêwietlajà si rachunki typu a vista, lokaty oraz rachunki kredytowe), ich aktualne salda oraz daty ostatnich operacji. W opcji Portfel24 oprócz salda widoczne sà dla ka dego konta tak e dost pne Êrodki. Informacja ta jest widoczna tak e przy sk adaniu dyspozycji przelewu. Informacje o swoich rachunkach znajdziesz w opcjach Portfel24, Lokaty i Karty kredytowe. Historia Zaznacz interesujàcy Ci rachunek w tabeli rachunków. Wybierz opcj Historia, a nast pnie kliknij przycisk Wybierz. 17

20 menu Zasady bezpiecznego korzystania z us ug elektronicznych 6 Najwa niejsze opcje us ug BZWBK24 8 BZWBK24 telefon 9 Jak wejêç do Banku? 14 Instrukcja logowania do us ugi Jak zajrzeç do Portfela24? 17 Jak zobaczyç swoje karty? 19 Jak zap aciç rachunki? 20 Jak op aciç sk adk ZUS? 21 Jak zap aciç podatki? 21 Jak atwiej wykonaç przelew? 22 Zakupy przez internet Przelew24 24 Jak wykonaç Przelew24? 24 Jak zrobiç przelew za granic? 24 Jak korzystaç z przeglàdu zleceƒ? 25 Jak korzystaç ze zleceƒ sta ych? 26 Jak oszcz dzaç? 27 Jak inwestowaç w Fundusze inwestycyjne Arka? 27 Jak sp aciç kart kredytowà? 33 Jak wykonaç przelew z rachunku karty kredytowej? 34 Jak zasilaç komórk na kart? 34 Jak sprawdziç kursy walut? 35 Jak kupiç i sprzedaç waluty? 35 Zakupy on-line 36 Jak zmieniç has o PIN? 36 BZWBK24 wap 37 BZWBK24 sms 40 Alerty24 42 Teledysponent 46 Dom Maklerski BZ WBK 49 Token 58 Jak uzyskaç pomoc? 59 Twój NIK 62 Standardowo historia operacji prezentowana jest w tabelach zawierajàcych po 10 pozycji. W opcji Profil istnieje jednak mo liwoêç zdefiniowania indywidualnych ustawieƒ dotyczàcych liczby pozycji prezentowanych na ekranie. W takim przypadku historia mo e byç wy- Êwietlana po 10, 20, 50 lub 100 operacji na jednym ekranie. Do przeglàdania operacji s u à przyciski WczeÊniejsze i Póêniejsze lub menu znajdujàce si poni ej historii transakcji. Umo liwia ono wyszukiwanie transakcji po podaniu konkretnego przedzia u czasu. System umo liwia tak e drukowanie wybranej operacji. JeÊli interesuje Ci druga strona operacji, czyli osoba lub firma, od której wp yn y pieniàdze, wystarczy kliknàç tytu wybranej operacji z wyêwietlonej listy. Dane te mo na automatycznie wstawiç do listy odbiorców, wykorzystujàc opcj Dopisz Odbiorc. Po wejêciu do informacji szczegó owych o transakcji mo na równie zamówiç papierowe potwierdzenie, które wystawiane jest przez bank i wysy ane drogà pocztowà. Papierowe potwierdzenie opatrzone jest stemplem bankowym oraz odr cznym podpisem. Za zamówienie potwierdzenia pobierana jest op ata zgodnie z obowiàzujàcà Taryfà Op at i Prowizji. ewyciàg ewyciàg to oferowana bezp atnie elektroniczna wersja wyciàgu z rachunku bankowego zawierajàca takie same informacje jak wyciàg papierowy. Wyciagi dost pne w ramach tej opcji mo na przegladaç w formie elektronicznej (w formacie HTML lub PDF), mo na je tak e wydrukowaç lub pobraç dane o transakcjach prezentowanych na wyciàgu do pliku w formacie CSV. Dodatkowo udost pniony zosta szablon, który umo liwia szybkie wczytanie do arkusza Excell danych dotyczàcych wyciagów z dowolnego pobranego i zapisanego wczeêniej na dysku pliku CSV. Wygenerowany wyciàg dost pny jest w Internecie przez 6 miesi cy. Uwaga: Wybór ewyciàgu oznacza rezygnacj z wyciagów papierowych. Zestawienie transakcji na karcie kredytowej Zaznacz interesujàcy Ci rachunek karty kredytowej w tabeli rachunków. Wybierz opcj Zestawienie transakcji, a nast pnie kliknij przycisk Wybierz. W opcji tej prezentowane sà zestawienia transakcji z szeêciu ostatnich miesi cy. Dane szczegó owe W zale noêci od rodzaju rachunku prezentowane sà nast pujàce dane szczegó owe: Konto osobiste Saldo Dost pne Êrodki Waluta Stopa procentowa Data ostatniej operacji Data ostatniej kapitalizacji Data nast pnej kapitalizacji Limit kredytowy Termin up ywu limitu Data otwarcia lokaty Data poczàtku wk adu Data udost pnienia odsetek Lokata terminowa rachunek bie àcy Saldo Waluta Okres wk adu Aktualne oprocentowanie Rodzaj oprocentowania Kapitalizacja OdnawialnoÊç Data ostatniej kapitalizacji Data nast pnej kapitalizacji 18

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

BankowoÊç dla ka dego

BankowoÊç dla ka dego BankowoÊç dla ka dego PIENIÑDZE POD KONTROLÑ czyli jak zachowaç równowag finansowà WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEå O KONTACH CZEKOWYCH BANKOWOÂå I P ACENIE RACHUNKÓW ONLINE KONTA OSZCZ DNOÂCIOWE BEZ TAJEMNIC

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS- 2100 5 III. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pieniàdz elektroniczny w wybranych krajach charakterystyka, g ówne funkcje i zastosowanie

Pieniàdz elektroniczny w wybranych krajach charakterystyka, g ówne funkcje i zastosowanie BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Produkty i Techniki Bankowe 85 Pieniàdz elektroniczny w wybranych krajach charakterystyka, g ówne funkcje i zastosowanie Rafa Janowicz Innowacje p atnicze w historii systemu

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Serwis internetowy () 5 3.1. Pierwsze logowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo